Sunteți pe pagina 1din 13

Unitatea de

invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind undamentarea c!eltuielilor cu
"alariile pentru elaborarea proiectului de
bu#et
Edi$ia% &
Nr'de e('% )
Revi*ia% +
Nr'de e(' %+
Cod% P'O' ,&
Pa#ina & din &)
E(emplar nr'% &
&' Li"ta re"pon"abililor cu elaborarea- veriicarea "i aprobarea editiei "au dupa ca*- a
revi*iei in cadrul editiei procedurii operationale
Elemente privind
responsabilii/
operatiunea
Numele si
prenumele
Functia Data
Semnatura
1 2 3 4 5
&'&' Elaborat CRAC!N "RE#A $1%$1%2$$
&
&',' 'eri(icat CRAC!N "RE#A $1%$1%2$$
&
&') Aprobat SN)' E"#A $1%$1%2$$
&
1

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind undamentarea c!eltuielilor cu
"alariile pentru elaborarea proiectului de
bu#et
Edi$ia% &
Nr'de e('% )
Revi*ia% +
Nr'de e(' %+
Cod% P'O' ,&
Pa#ina , din &)
E(emplar nr'% &
,' Situatia editiilor "i a revi*iilor in cadrul editiilor procedurii operationale
Editia. revi*ia in
cadrul editiei
Componenta revi*uita
/odalitatea revi*iei
Data de la care "e
aplica prevederile
editiei "au revi*iei
editiei
1 2 3 4
,'&' Editia 1 * * $1%$1%2$$&
,',' Revi+ia 1
,') Revi+ia 2
2

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind undamentarea c!eltuielilor cu
"alariile pentru elaborarea proiectului de
bu#et
Edi$ia% &
Nr'de e('% )
Revi*ia% +
Nr'de e(' %+
Cod% P'O' ,&
Pa#ina ) din &)
E(emplar nr'% &
)' Li"ta cupri*and per"oanele la care "e diu*ea*a editia "au- dupa ca*- revi*ia din cadrul
editiei procedurii operationale
Scopul
diu*arii
E(em+
plar
nr'
Compar+
timent
0unctia
Nume "i
prenume
Data
primirii
Semnatura
1 2 3 4 5 , -
)'&'
Aplicare 1 Contabi
litate
Contabil se(
$-%$1%$&
)','
Aplicare 2 Admini
strativ
Administrator
$-%$1%$&
)'1'
Aplicare 3 Secretar
iat
Secretara
$-%$1%$&
)'2'
n(ormare 1 Contabi
litate
Contabil se(
$-%$1%$&
)'3'
Evidenta 1 Contabi
litate
Contabil se(
$-%$1%$&
)'1'
Ar.ivare 1 Contabi
litate
Contabil se(
$-%$1%$&
)'4'
Alte
scopuri
/ / / / /
3

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind undamentarea c!eltuielilor cu
"alariile pentru elaborarea proiectului de
bu#et
Edi$ia% &
Nr'de e('% )
Revi*ia% +
Nr'de e(' %+
Cod% P'O' ,&
Pa#ina 2 din &)
E(emplar nr'% &
2' SCOP
4%1% Aceasta 0rocedura documentea+a operatiile care trebuie des(asurate pentru
0rocedura privind (undamentarea c.eltuielilor cu salariile pentru elaborarea proiectului
de 1u2et pe anul urmator
4%2% De asemeni prin aceasta 0rocedura se documenteaa+a si operatiile prin care se pot
(ace modi(icari in detalierea trimestriala a c.eltuielilor cu salari+area preva+ute in 1u2et
4%3% Aceasta 0rocedura se (inali+ea+a cu elaborarea proiectului de 1u2et a
33333333334 partea de c.eltuieli %
4

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind undamentarea c!eltuielilor cu
"alariile pentru elaborarea proiectului de
bu#et
Edi$ia% &
Nr'de e('% )
Revi*ia% +
Nr'de e(' %+
Cod% P'O' ,&
Pa#ina 5 din &)
E(emplar nr'% &
5' DO/ENIU
5%1% 0rocedura se aplica de catre Compartimentul Salari*are
5%2% #a procedura si Serviciul Contabilitate4 con(orm cu atributiile care le revin
5%3% 0rocedura se aplica pentru intre2 personalul an2a5at al 3333333333
5

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind undamentarea c!eltuielilor cu
"alariile pentru elaborarea proiectului de
bu#et
Edi$ia% &
Nr'de e('% )
Revi*ia% +
Nr'de e(' %+
Cod% P'O' ,&
Pa#ina 1 din &)
E(emplar nr'% &
1' DOCU/EN6E DE RE0ERIN6A
,%1% SR EN S) 6$$172$$1 7
,%2% # 5-1 7 2$$3 privind Codul Fiscal / cu modi(icarile si completarile ulterioare
,%3% #2-3 7 2$$, a Finantelor 0ublice #ocale cu modi(icarile si completarile ulterioare
,%4% )8 62 7 2$$3 privind Codul de 0rocedura Fiscala / cu modi(icarile si completarile
ulterioare
,%5% #e2ea nr% 5$$ 7 2$$2 a Finantelor 0ublice #ocale cu modi(ic9rile :i complet9rile
ulterioare
,%,% #e2ea 1u2etului in vi2oare
,%-% )rdinul nr% 1-6272$$2 privind A#)0
,%&% # &2 7 1661 #e2ea Contabilitatii cu modi(ic9rile :i complet9rile ulterioare
,%6% )"F0 161- 7 2$$5 pentru aprobarea Normelor metodolo2ice privind or2ani+area
:i conducerea contabilit9;ii institu;iilor publice
,%1$% )"F0 24&- 7 166, pentru aprobarea Normelor metodolo2ice privind (inan;area
investi;iilor institu;iilor publice prin tre+oreria statului :i a Normelor metodolo2ice privind
aplicarea de c9tre tre+oreriile statului a mecanismelor de (inan;are a investi;iilor institu;iilor
publice
,%11% )"F0 11,6 7 166- pentru modi(icarea :i completarea )"F0 24&- 7 166,
,

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind undamentarea c!eltuielilor cu
"alariile pentru elaborarea proiectului de
bu#et
Edi$ia% &
Nr'de e('% )
Revi*ia% +
Nr'de e(' %+
Cod% P'O' ,&
Pa#ina 4 din &)
E(emplar nr'% &
4' DE0INI6II SI PRESCUR6ARI
4'&' DE0INI6II
-%1%1% An bu2etar / anul (inanciar pentru care se aprob9 bu2etul< anul bu2etar este anul
calendaristic care =ncepe la data de 1 ianuarie :i se =nc.eie la data de 31 decembrie<
-%1%2% An2a5ament bu2etar / orice act prin care o autoritate competent94 potrivit le2ii4
a(ectea+9 (onduri publice unei anumite destina;ii4 =n limita creditelor bu2etare aprobate<
-%1%3% An2a5ament le2al / (a+9 =n procesul e*ecu;iei bu2etare repre+ent>nd orice act
5uridic din care re+ult9 sau ar putea re+ulta o obli2a;ie pe seama (ondurilor publice<
-%1%4% Articol bu2etar / subdivi+iune a clasi(ica;iei c.eltuielilor bu2etare4 determinat9 =n
(unc;ie de caracterul economic al opera;iunilor =n care acestea se concreti+ea+9 :i care
desemnea+9 natura unei c.eltuieli4 indi(erent de ac;iunea la care se re(er9<
-%1%5% 0lata c.eltuielilor / (a+9 =n procesul e*ecu;iei bu2etare repre+ent>nd actul (inal
prin care institu;ia public9 ac.it9 obli2a;iile sale (a;9 de ter;i<
-%1%,% 1u2et / document prin care sunt prev9+ute :i aprobate =n (iecare an veniturile :i
c.eltuielile sau4 dup9 ca+4 numai c.eltuielile4 =n (unc;ie de sistemul de (inan;are a
institu;iilor publice<
-%1%-% Clasi(ica;ie bu2etar9 / 2ruparea veniturilor :i c.eltuielilor bu2etare =ntr/o ordine
obli2atorie :i dup9 criterii unitare<
-%1%&% Control (inanciar preventiv / activitatea prin care se veri(ic9 le2alitatea :i
re2ularitatea opera;iunilor e(ectuate pe seama (ondurilor publice sau a patrimoniului
public4 =nainte de aprobarea acestora<
-%1%6% Credit bu2etar / sum9 aprobat9 prin bu2et4 repre+ent>nd limita ma*im9 p>n9 la
care se pot ordonan;a :i e(ectua pl9;i =n cursul anului bu2etar pentru an2a5amentele
contractate =n cursul e*erci;iului bu2etar :i/sau din e*erci;ii anterioare pentru ac;iuni
multianuale4 respectiv se pot an2a5a4 ordonan;a :i e(ectua pl9;i din bu2et pentru celelalte
ac;iuni<
-%1%1$% Desc.idere de credite bu2etare / aprobare comunicat9 nstitu;iei bu2etare de c9tre
"inisterul de Finate prin D8F0 locale sau prin tre+oreria statului4 =n limita c9reia se pot
e(ectua pl9;i<
-%1%11% E*erci;iu bu2etar / perioada e2al9 cu anul bu2etar pentru care se elaborea+94 se
aprob94 se e*ecut9 :i se raportea+9 bu2etul<
-%1%12% E*ecu;ie bu2etar9 / activitatea de =ncasare a veniturilor bu2etare :i de e(ectuare a
pl9;ii c.eltuielilor aprobate prin bu2et<
-%1%13% #e2e bu2etar9 anual9 / le2e care prevede :i autori+ea+9 pentru (iecare an bu2etar
veniturile :i c.eltuielile bu2etare4 precum :i re2lement9ri speci(ice e*erci;iului bu2etar<
-%1%14% #e2e de recti(icare / le2e care modi(ic9 =n cursul e*erci;iului bu2etar le2ea
bu2etar9 anual9<
-%1%15% #ic.idarea c.eltuielilor / (a+9 =n procesul e*ecu;iei bu2etare =n care se veri(ic9
e*isten;a an2a5amentelor4 se determin9 sau se veri(ic9 realitatea sumei datorate4 se
veri(ic9 condi;iile de e*i2ibilitate ale an2a5amentului4 pe ba+a documentelor 5usti(icative
care s9 ateste opera;iunile respective<
-

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind undamentarea c!eltuielilor cu
"alariile pentru elaborarea proiectului de
bu#et
Edi$ia% &
Nr'de e('% )
Revi*ia% +
Nr'de e(' %+
Cod% P'O' ,&
Pa#ina 3 din &)
E(emplar nr'% &
-%1%1,% )rdonan;area c.eltuielilor / (a+9 =n procesul e*ecu;iei bu2etare =n care se
con(irm9 c9 livr9rile de bunuri :i de servicii au (ost e(ectuate sau alte crean;e au (ost
veri(icate :i c9 plata poate (i reali+at9<
4',' PRESCUR6ARI
-%2%1% # ? #e2e
-%2%2% )!8 ? )rdonanta de !r2enta A 8uvernului
-%2%3% )"F0 ? )rdinul "inistrului Finan;elor 0ublice
-%2%4% "A ? "inisterul Administra;iei :i nternelor
-%2%5% A#)0 ? An2a5are4 #ic.idare4 )rdonan;are4 0lat9
-%2%,% CF0 ? Control Financiar 0reventiv
-%2%-% D8F0 ? Directia 8enerala a Finantelor 0ublice
-%2%&% )0 ? )rdin de plata
-%2%6% RAC ? Responsabil Asi2urarea Calitatii
-%2%1$% S"C ? Sistem de "ana2ement al Calitatii
&

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind undamentarea c!eltuielilor cu
"alariile pentru elaborarea proiectului de
bu#et
Edi$ia% &
Nr'de e('% )
Revi*ia% +
Nr'de e(' %+
Cod% P'O' ,&
Pa#ina 7 din &)
E(emplar nr'% &
3' DESCRIEREA PROCEDURII
&%1% n cadrul 3333333333 se urmareste si se plani(ica in permanenta situatia (inanciara4
veri(icandu/se periodic ?trimestrial si anual e*ecutia bu2etara a anului in curs4 partea de
c.eltuieli4 in vederea (undamentarii c.eltuielilor cu salariile pentru elaborarea proiectului de
1u2et pe anul urmator4 partea de c.eltuieli4 cat si pentru a (ace modi(icari in detalierea
trimestriala a c.eltuielilor cu salari+area preva+ute in 1u2et in (unctie de evolutia
c.eltuielilor4 de (luctuatiile de personal si de necesitatile aparute
&%2% Date de intrare ale procesului7
1u2etul 3333333333 pe anul bu2etar in curs
Statutul de 0ersonal
Fundamentari privind c.eltuielile cu salari+area de la unitatile subordonate
Fundamentari privind c.eltuielile cu salari+area de la Compartimentele de
Specialitate / Secretariat
E*ecutia 1u2etara partea de c.eltuieli cu salari+are
Raportare privind monitori+area salariului anuala ? Ane*a 1 la 1u2et
Raportare privind monitori+area salariului lunara ? Ane*a 2 la 1u2et
ndicele pro2no+at al in(latiei
&%3% Date de iesire ale procesului7
0roiectul de 1u2et al 3333333333 partea de c.eltuieli cu salari+area4 Ane*ele 1 si 2
privind Detalierea trimestriala si lunara a C.eltuielilor cu salari+area
0roiectul de 1u2et al 3333333333
1u2etul aprobat al 3333333333
Re(erate privind modi(icari ale Detalierii trimestriale ale c.eltuielilor cu salari+area
Detalierea trimestriala a c.eltuielilor cu salari+area modi(icata ? Ane*a 1 de la
1u2etul 3333333333
Detalierea lunara a c.eltuielilor cu salari+area modi(icata ? Ane*a 2 de la 1u2etul
3333333333 @1v
0ropunere si An2a5ament de 0lata
&%4% 0rocesul de des(asurare a operatiilor care trebuie des(asurate privind (undamentarea
c.eltuielilor cu salariile pentru elaborarea 0roiectului de 1u2et pentru urmatorul an bu2etar4
este descris pe etape4 parcursul actiunilor (iind pre+entat in dia2rama (lu* din Ane*a 1%
&%4%1% Anual4 1u2etul aprobat este anali+at4 din punct de vedre al c.eltuielilor cu
salari+are4 (acandu/se o comparatie intre c.eltuielile preva+ute si cele reali+ate
&%4%2% Se centrali+ea+a si anali+ea+a Fundamentarile privind cheltuielile cu salarizarea
de la unitatile subordonate si de la Compartimentele de Specialitate
6

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind undamentarea c!eltuielilor cu
"alariile pentru elaborarea proiectului de
bu#et
Edi$ia% &
Nr'de e('% )
Revi*ia% +
Nr'de e(' %+
Cod% P'O' ,&
Pa#ina &8 din &)
E(emplar nr'% &
&%4%3% n urma anali+ei4 tinand cont si de Raportare privind monitorizarea salariului
anuala Anexa 1 la Buget, Indicele prognozat al inlatiei, de Statutul de !ersonal,
"istele cu indexari propuse, etc%4 pe (ormulare de 1u2et analitice4 se intocmeste !roiectul
de Buget privind cheltuielile cu salarizarea ? Anexa 1 cu #etalierea trimestriala a
cheltuielilor cu salarizarea
&%4%4% !roiectul de Buget privind cheltuielile cu salarizarea ? Anexa 1 cu #etalierea
trimestriala a cheltuielilor cu salarizarea este anali+at in raport cu posibilitatile de
(inantare bu2etara4 modi(icandu/se daca este ca+ul pentru a nu conduce catre un 1u2et
de+ec.ilibrat
&%4%5% !roiectul de Buget privind cheltuielile cu salarizarea ? Anexa 1 cu #etalierea
trimestriala a cheltuielilor cu salarizarea de(initivat este transmis Serviciului 1u2et
pentru elaborarea !roiectului de Buget al $$$$$$$$$$
&%4%,% Arimestrial este anali+ata4 din punct de vedre al c.eltuielilor cu salari+are4
(acandu/se o comparatie intre c.eltuielile preva+ute si cele reali+ate
&%4%-% Daca este ca+ul4 se intocmeste un Reerat pentru modi(icarea #etalierii
trimestriala ale cheltuielilor cu salarizarea Anexa 1 de la Bugetul $$$$$$$$$$4 (ara a
modi(ica prevederile bu2etare anuale
&%4%&% Reerat trebuie semnat de contabilul "e si aprobat de directorul __________
&%4%6% n ba+a Reeratului semnat si aprobat se intocmesc !ropunerile si Anga%amentele
de !lata corespun+atoare
&%4%1$% !entru plata salariilor propriu&zisa Compartimentul Contabilitate emite
'rdinele de !lata catre 6re*orerie
1$

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind undamentarea c!eltuielilor cu
"alariile pentru elaborarea proiectului de
bu#et
Edi$ia% &
Nr'de e('% )
Revi*ia% +
Nr'de e(' %+
Cod% P'O' ,&
Pa#ina && din &)
E(emplar nr'% &
7' RESPONSA9ILI6A6I
7'&' Directorul __________
6%1%1% Aproba Reeratele pentru modi(icarea #etalierii trimestriale ale cheltuielilor cu
salarizarea si declansarea A#)0 in vederea acoperirii platii drepturilor salariale
6%1%2% Aproba !roiectul de Buget al $$$$$$$$$$
6%1%3% Asi2ura resursele necesare pentru buna des(asurare a lucrarilor
7',' Se Servicul Secretariat
6%2%1% Coordonea+a activitatile de modi(icare a Statului de !ersonal
6%2%2% Comunica Compartimentului Salari*are toate in(ormatiile necesare si
modi(icarile aparute in vederea (undamentarii c.eltuielilor de salari+are pentru
anul/trimestrul urmator
7')' Se Servicul Secretariat
6%3%1% Coordonea+a toate activitatile des(asurate in cursul acestei 0roceduri
6%3%2% Elaborea+a si transmite Serviciului Contabilitate !roiectul de Buget al
$$$$$$$$$$ partea de cheltuieli cu salarizarea, Anexele 1 si ( privind #etalierea
trimestriala si lunara a Cheltuielilor cu salarizarea
6%3%3% Elaborea+a Reeratele pentru modi(icarea #etalierii trimestriale ale cheltuielilor
cu salarizarea si declansarea A#)0 in vederea acoperirii platii drepturilor salariale
6%3%4% Aransmite Serviciului Contabilitate documentele A#)0 aprobate
7'2' Contabilul "e
6%4%1% Coordonea+a activitatile de elaborare si avi+ea+a !roiectul de Buget al
$$$$$$$$$$ partea de cheltuieli cu salarizarea, Anexele 1 si ( privind #etalierea
trimestriala si lunara a Cheltuielilor cu salarizarea
6%4%2% Coordonea+a activitatea de intocmire a Reeratele pentru modi(icarea #etalierii
trimestriale ale cheltuielilor cu salarizarea si declansarea A#)0 in vederea acoperirii
platii drepturilor salariale
6%4%3% Avi+ea+a Reeratele pentru modi(icarea #etalierii trimestriale ale cheltuielilor cu
salarizarea si declansarea A#)0 in vederea acoperirii platii drepturilor salariale
6%4%4% Coordonea+a activitatea de intocmire a Re(eratelor pentru declansarea A#)0 in
vederea acoperirii platii drepturilor salariale
7'5' RAC
6%5%1% Aine sub control 0rocedura4 (ormularele si inre2istrarile corespun+atoare<
6%5%2% Se preocupa de instruirea personalului atat pro(esional cat si din punct de vedere
al S"C vi+and imbunatatirea continua a activitatilor in cadrul 0rocedurii%
11

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind undamentarea c!eltuielilor cu
"alariile pentru elaborarea proiectului de
bu#et
Edi$ia% &
Nr'de e('% )
Revi*ia% +
Nr'de e(' %+
Cod% P'O' ,&
Pa#ina &, din &)
E(emplar nr'% &
&8' ANE:E
Nr'
ane(a
Denumirea
ane(ei
Elabora+
tor
Aprobat Nr'de
e(emplare
Diu*are Ar!ivare Alte
loc perioa+
da
$ 1 2 3 4 5 , - &
1 Dia2rama (lu*
0rocedura
privind
(undamentarea
c.eltuielilor cu
salariile pentru
elaborarea
proiectului de
bu2et
3 Contabilitate
Administrativ
Secretariat
1$%1% Ane*a 17 Dia2rama (lu* 0R)CED!RA 0R'ND F!NDA"ENAAREA
CBE#A!E##)R C! SA#AR#E 0ENAR! E#A1)RAREA 0R)ECA!#! DE
1!8EA
12

Unitatea de
invatamant
_____________
Serviciul
Contabilitate
PROCEDURA OPERAIONAL
privind undamentarea c!eltuielilor cu
"alariile pentru elaborarea proiectului de
bu#et
Edi$ia% &
Nr'de e('% )
Revi*ia% +
Nr'de e(' %+
Cod% P'O' ,&
Pa#ina &) din &)
E(emplar nr'% &
ANE:A &

13