Sunteți pe pagina 1din 50

402

TENSIUNI P L A NE
10. Teoria prelucrrii plastice a plcilor subiri
cu duble curburi arbitrare
S consi derm problema di stri bui ei tensiunilor i a vitezelor
n ti mpul tragerii (fig. IX. 20, a), aformri i (fig. IX.20, b, d) i al altor
ti puri deprelucrare aplci lor subi ri cudubl curbur. Solui i le acestor
probleme n condi i i le simetriei axiale, c nd vari ai a grosi mi i peretelui
i ecruisarea materi alului au fost luate n considerare, au fost date
n cadrul acestui capi tol. Un caz mai general al plci lor cudubl curbur
a fost considerat de T o ml e n o v [10] care a subli ni at posi bi li tatea
construi ri i reelei de l i ni i de alunecare n cazul n care componentele
tensi uni i au semne opuse. Dealtfel problemaafost formul at de I 1 i u-
s i n [11] care totui nu aprezentat ni ci o metod derezolvare. Lucrri le
[121 i [13] au fost dedicate metodei generale derezolvare aacestui ti p
de probleme, presupun nd c nu exi st ecruisare i c grosimea pere-
i lor este constant. Oasemenea cale vafi expus n cele ce urmeaz
iAlil
c
I'ig. IX.20. Patru exemple de prelucrare plas-
tic a pl cil or cu dubl curbur arbitrar.
si , pentru o mai mare claritate, se vaneglija fr narea datori t frecrii
ntre plac i matri , dei n lucrarea [13] frecarea afost l uat n con-
siderare.
S presupunem cgrosimea h este suficient dorni c pentru ane
permite sconsi derm cstarea detensiune este fr moment. i n nd
seama deaceasta, ntr-un punct generic al plcii trebuie s se determine
TEORI A PRELUCRRII PLASTI CE A P1A.CILOR SUBIRI
403
trei componente ale tensiunii cra, cr3 i T
(fig. IX.21) mpreun cu presiunea p a
matri ei pe unitatea de arie de contact.
V a fi adoptat un sistem de coordonate
curbi li ni i ortogonale a, (3, y, li ni i le a i (3
aflndu-se pe suprafaa medi an a plci i
iar li ni i le y fi i nd drepte i ortogonale pe
aceast suprafa. Pri n urmare, pentru
un astfel de sistemavem hy = 1. Ecua-
iile deechi li bru aleunui element generic
i nfi ni tezi mal au forma
Fig. IX.21. Tensiuni intr-o pl ac
cu dubl curbur arbitrar.
(<* - <*s) T +
B
ir
da 9a
+ 2 ^ + A?l
ap ap
S +
A
~
ap aa aa
0,
o,
(10.1)
pa P3 k
Primele dou ecuai i se pot obi ne di necuai i le generale de echi li bru
scrise n coordonate curbi li ni i ortogonale, presupun nd 1 / i ?a 3 =1 jR&y =
= 0, O-3 Y = 0, cray == 0 i i ntroduc nd urmtoarel e notai i folosite n
teoria plci lor subi ri A 9 K, B = k&, aa = am, <T3 = '<733, T = cra3.
Razele decurbur aleplcii ndi reci i le ai |3 vor fi notate respectiv
cu ? a i P 3 .
S consi derm un material care satisface condi i a de plasticitate
Huber-Mises
al - aa cr3 + al + 3T
2
= 3* = e^. (10.2)
Pri ma i ceade adoua ecuai e deechi li bru (10.1) mpreun cu condi i a
de plasticitate (10.2) formeaz un sistem de trei ecuai i cu trei necu-
noscute ax, cr3, T. Ceade-atreia ecuai e deechi li bru (10.1) este conve-
nabi l pentru determinarea presiunii p = p (a, (3), dup ce afost gsi t
tensiunea. Sepoate vedea cproblema este static determi nat cu con-
di i a cas nu fieimpuse condi i i lali mi t de ti pcinematic. Cu alte
cuvinte, starea detensiune poate fi determi nat fr s fie considerate
vitezele de curgere. Totui , trebuie ami nti t cade obicei n problemele
particulare condi i i le lali mi t s nt date n viteze. Pri n urmare solui a
404
TENSIUNI P L A NE
pentru tensiuni trebuie totdeauna s fie veri fi cat pentru toate condi -
i i le cinematice.
Si mi lar cu paragraful 2, n care au fost considerate tensiunile plane,
s i ntroducem o nou funci e w, conform relai i lor (2.1). Cu ajutorul
cercurilor lui Mohr determi nm componentele tensi uni i era, <T0, i T :
a0 = fty cosw +si nw cos2<p), T = ft s i n w s i n 2 l ( 1 0 .3 )
cra = k{]/3 cosw si nw cos2tp), >
unde 9 esteunghi ul dintre di reci a celei mai mari tensiuni pri nci pale i
di reci a coordonatei (3. Se poate' vedea uor c relai i le (10.3) satisfac
i denti c condi i a de plasticitate (10.2). Componentele tensi uni i astfel
exprimate se introduc n pri ma i cea de-a doua ecuai e de echi li bru
(10.1), ceea ce conduce la un sistem fundamenta] cvasi li ni ar de dou
ecuai i cu derivate pari ale, care coni n dou funci i necunoscute w
i <p:
- B(]l3 sin w +cos w cos 2<p) ^ +A cos w sin2q>^ +
' da. op
4-25 si nw sin2<p~ + IA sinco cos2p =
3a 3p
2 si nw cos29
SB n . n SA
2sm w si ni m
3a 3p
doi
\ (10.4
B cos w sin 2<p A(j/3 sin w cos w cos 2<p) ^ +
3a op
+ 25 si nw cos29^- 2A si nw sin29^ =
3a p
=2si nw si n29 2si nw cos29^-
3a P
Acest sistem poate fi rezolvat folosind teoria caracteristicilor, dup
ce au fost ataate relai i le evidente
dw = da + - d(3,
3a 3P
d9 = da + ^ d,
Y
3a 3p
care trebuie s fie sati sfcute de-a lungul unei l i ni i oarecari. I mpun nd
condi i a ca determi nantul caracteristic, format di n coefi ci eni i den-
TEORI A PRELUCRRII PLASTI CE A P LCI LOR SUBIRI
405
vatelor funci i lor w i 9 di n membrul st ng, s se anuleze, obi nem
ecuai i le di fereni ale ale caracteristicilor
da _^ B_ Y3 sinco sin 2<p ^3 4 cos
a
co
dp A 1/3 sinw cos2<p cosco
(10.5)
nlocui nd n determi nantul caracteristic una di ntre coloanele sale
pri n coloana format di n membrul drept al ecuai i lor, ajungem la rela-
iile di fereni ale care trebuie s fie sati sfcute de-a lungul acestor ca-
racteristici
, . }
r
3 - 4 cos
2
co , 1 3B j . 1 3.4 .
dcp . dw = d8 da. HOfi\
2sinw A 3a B SB [W.O)
Dac punem A =fi = 1 i nlocui m pe (3 i a respectiv pri n * i y,
obi nem i medi at ecuai i le corespunztoare cazului tensiunilor piane
ntr-un sistem de coordonate carteziene x, y. n mod si mi lar, sistemul
(10.4) posed dou fami li i de caracteristici reale numai dac expresia
de sub radi cal 3 4 cos
2
w di n ecuai i le (10.5) i (10.6) este pozi ti v.
Aceasta are loc atunci c nd T T / 6 < w < 5T :/6 sau 7T U /6 < w < 11T C /6.
Acest i nterval este indicat n fig. I X .2 pri n l i ni i groase. n restul inter-
valului lui w sistemul (10.4) este eli pti c i nu poate fi rezolvat cu aju-
torul teoriei caracteristicilor. Rezult, totui , c n majoritatea proble-
melor reale componentele pri nci pale ale tensiunii au semne opuse ceea
ce face ca sistemul (10.4) s fie hiperbolic. Aceasta are loc, n parti -
cular, n cazul tragerii (fig. I X.20, a) i al formri i (fig. I X.20, b)
plci lor cu curbura lui Gauss negati v. n alte cazuri (fig. I X.20, c,d)
tensiunile pri nci pale au acelai semn, ceea ce nseamn c exi st po-
si bi li tatea unor regiuni n care problema s fie eli pti c. Ne vom l i mi ta
ns numai l a cazul hiperbolic.
i n nd seama de relai i le auxiliare (2.7) putem scrie ecuai i le carac-
teristicilor (10.5) (10.6) ntr-o form mai conci s: pri ma familie
( , 0 t B
* / I M J 1 JV
1
d B
An l SA .
-=
T
t g( 9+9) , d9 +d * =_ - d p - ^- d o c ,
( 1 0
. 7)
i a doua familie
= ^ tg(9~9), d 9 - d X = I ^d p - i ?d. (10.76)
ap A
T
A 3a B 3P
V
'
n acest fel , integrarea sistemului fundamental (10.3) se poate
reduce l a integrarea ecuai i lor di fereni ale ale caracteristicilor (10.7).
406
TENSIUNI P L A NE
Rezolvarea cazuri lor particulare este dus la bun sfrit rezolv nd pri n
aproxi mai i succesive problemele la li mi t, nlocui nd n ecuai i le (10.7)
di fereni alele pri n di ferenele finite corespunztoare. Reeaua de ca-
racteristici obi nut n felul acesta este o reea neortogonal ale crei
l i ni i se i ntersecteaz sub unghi ul 2<\t, care are valori diferite n diferite
puncte.
De meni onat c dac punem A = B = 1, ecuai i le (10.7) i (2.9)
s nt identice.
Dup ce am determinat starea de tensiune, putem trece la deter-
mi narea vitezelor de curgere. S notm cu va i va componentele
vi tezei , respectiv n di reci i le a i (3. V om face presupunerea supli -
mentar c vitezele nu se schi mb de-a lungul grosi mi i . Conform teo-
ri ei curgerii, relai i le tensi une-vi tez de deformare au forma
(10.8)
n care componentele tensorului vi tezei de deformare snt legate de
vitezele de curgere pri n relai i le
1 dv 1 dA 1 dva I dB
h = - H Va, eB = - + Va,
A aa AB ap
p V
B ap AB a
1 dvn 1 di> 1 (dB BA \
2
^ - J ^ + B'W-B(^^+ -8$"*)'
nlocui nd aceste relai i i expresiile (10.3) n (10.8), obi nem un
sistem de ecuai i pentru viteze
dv ,,- _ _ . dv.
B{\(3 cos co +3 sin co cos 2<p) A(]/3 cos co 3 sin co cos 2<p) ^
_ _ (1/3 cos co +3 sin co cos 2<p) i>3 + (~/3 cos co 3 sin co cos 2<p) w,
ap 3a
6B sin co sin 2? (\3 cos co - 3 si n co cos 2m)\B*- + A
da \ da
(j/3 cos co 3 sin co cos 2p) | ~ v$ + ^ wj 6sin co sin 2cp^ i / 3 .
Se poate observa uor c caracteristicile acestui sistem coi nci d cu
caracteristicile tensiunilor. Ecuai i le di fereni ale ale ambelor fami li i ,
TEORI A PRELUCRRI I PLASTICE A P LCI LOR SUBIRI
407
de caracteristici vor fi presupuse de
forma precedent (10.5). Evi dent c
relai i le di fereni ale care trebuie s
fie sati sfcute de-a lungul caracteris-
ticilor vor fi di feri te., n loc de (10.6)
avem acum
tg (<p <|i) dv* -f dv& = j Jtg (9 +
+ <M t g( 9 -+)
d
4
V
^ - T -
v
' W +
9p da J
+ 1Ud_B ^ UA
B[\3a cos ( >+ 4-) cos (<p-^) ap/
+
d
-~v]'dp\ (10.9)
Seninul pozi ti v di n funci a tg (9 <b) din membrul st ng corespunde
pri mei fami li i , n ti mpce semnul negativ corespunde celei de adoua fami-
l i i , n determinareavitezelor trebuie similar capentru tensiuni, sse obi n
soluii succesi\( ale problemelor la li mi t. Reeaua de caracteristici pre-
cum i valorile lui 9 i 9 shi cunoscut e di n solui a pentru tensiuni, deci si n-
gura operai e care trebuie dus la bun sfrit este integrarea numeri c
a relai i lor (10.9) de-a lungul primei si celei de-a doua fami li i de
caracteristici.
S apli cm acumrezultatele obi nute. S consi derm cazul tragerii
unui tub cu perei subi ri av nd seci unea transversal oval (fig. I X.22K
Fi e C T 0 = api = const tensiuneauni form de tragere laieirea di n matri .
V om adopta un sistem de coordonate ortogonale, care coincide cu
li ni i le de curbur principale ale suprafeei matri ei . Ecuai i le para-
metriee ale suprafeei matri ei n spai ul x, y, z snt. date de
r cos a cos (3,
z=rsi na. J (10.10)
r cos a sin (3,
Coeficienii primei forme ptrati ce a suprafeei vor fi calculai di n
formulele
U 2a - , I
Fig. IX.22. Tragerea unei plci <le
sec iune transversal oval .
a- cos p
W cos
2
p f 6
2
sin
2
p
6 sin p
Va
2
cos* p f i sin*p
Fig. IX.23. Probleme la l imit pentru cazul reprezen-
tat n fig. IX.22.
TENSI UNI P L A NE
409
n cazul nostru ele i au forma
A = r, B = = r cos a.
V(a
2
cos
2
p+6
2
sin
2
P)
3
Datori t simetriei este suficient s consi derm o optime de plac,
corespunztoare coordonatelor pozi ti ve x, y, z (fig. I X.23). Relai i le
(10.3) arat c pe latura AB, ea fi i nd o li ni e a =0, avem 9 = 7t/2,
co = 7r/3. Cunosc nd aceste dou funci i de-a lungul lui AB, ajungem
la concluzi a c avem de-a face cu o probl em a lui Cauchy. Aceasta
permite ca 9 i co s fie determinate n ntregul patrulater curbi li ni u
ABCD de pe suprafaa plci i . Cunoaterea valori lor lui 9 i co de-a
lungul li ni i lor BC i AD ne permite s rezolvm problema n tri unghi u-
rile curbi li ni i BCF i ADE. Datori t simetriei 9 = n/2 de-a lungul
lui AE i BF. Apare o problem la li mi t mi xt ti pi c deoarece 9 i
co s nt date de-a lungul caracteristicilor AD sau BC iar 9 este dat
de-a lungul li ni ei necaracteristice AE sau BF. Rezolv nd aceast pro-
blem obi nem valorile funci i lor necunoscute n ntreaga regiune
ABFE, i ca urmare, folosind expresia (10.3), poate fi gsi t di stri -
bui a tensi uni i . Reeaua de caracteristici pentru cazul considerat este
reprezentat n fig. I X .2^. Rezultatele numerice nu s nt date ai ci ,
dar ele pot fi gsi te n [13] unde este dat de asemenea di stri bui a
presiunii p a matri ei precum i vitezele de curgere.
11. Pierderea stabilitii plcilor plastice supuse ntinderii
A. Condiia de stabilitate
n ti mpul procesului de nti ndere uni axi al a barelor si a benzilor
nguste pot fi distinse dou etape.
1. O etap de stabilitate, caracteri zat pri ntr-o di stri bui e uni -
form a alungi ri lor de-a lungul axei unei epruvete.
2. O etap de instabilitate, c nd ntr-o anumi t regiune a epruve-
tei ncepe s apar o concentrare de deformai i , pe c nd celelalte pri
ale epruvetei, situate destul de departe de g tui tur, nu mai s nt su-
puse deformri i plastice ba chiar sufer o descrcare.
Pentru a expli ca di ferena de comportare a materi alului n ti mpul
etapei stabile i al celei instabile pentru cazul nti nderi i , s presupu-
nem c ntr-un anumit loc al epruvetei nti nse, alungirea materi alu-
lului este ceva mai mare dec t n regiunile vecine. Aceast deformai e
410
TENSI UNI P L A NE
supli mentar locali zat produce o ecruisare mai avansat a materi a-
lului i n acelai ti mp valoarea tensi uni i de nti ndere crete deoarece
o seci une transversal redus trebuie s transmi t aceeai for axi al
neschi mbat.
Dac o cretere a tensiunii, produs de ecruisare i necesar pen-
tru a meni ne curgerea plasti c, este mai mare dec t creterea tensiu-
ni i axiale datori t reducerii seci uni i transversale, deformai i le ti nd
s se egalizeze n ti mpul etapelor urmtoare ale procesului, iar epru-
vetarm ne stabi l. n caz contrar, neomogenitatea i ni i al a deforma-
ti i lor vacrete treptat, ceeace nseamn c materi alul devine i nstabi l.
Un fenomen si mi lar poate fi nt lni t n cazul unei plci subi ri su-
puse tensiunilor plane. n scopul anali zri i stabi li ti i , s ne i magi nm
c i zolm un element rectangular al plci i cu laturi le paralele cu di rec-
i i le tensiunilor principale. Snotm cu sx i s2 alungirile laturi le
ntr-un anumit moment al procesului. n cazul unui proces de deformare
propori onal, deformai a echi valent s este dat de relai a
Componentele elastice alealungi ri i s nt neglijate deoarece s nt foarte mi ci .
n cele ce urmeaz presupunem c li mi ta de plasticitate a, este
o funci e cunoscut de : <t,= ^(s^)
Pe feele elementului considerat aci oneaz tensiunile pri nci pale
o-j i <T2 produse de fore exterioare.
Ami nti nd c a3 =0, tensiunea echi val ent poate fi expri mat pri n
relai a
a7 =J/cr? - axet + e\. (11.2)
Dac a7 = ap, deformarea plasti c a plcii are loc conform legi i
curgerii plastice
c, e. E
. = . _ cc
2(T2 ~
CT
l "2 "p
11.3)
Pentru a stabi li dac elementul poate fi , sau nu, considerat drept
stabi l, s admi tem posibilitatea unei stri de tensiune cinematic ad-
mi si bi l oarecum di feri t, care d creteri le deformai i lor 8s1 i 8s2.
Ca rezultat al acestor vari ai i ale deformai i lor, avem o cretere cores-
punztoare a deformai ei echivalente
CD
PI ERDEREA STABILITII PLCI LOR PLASTI CE SUPUSE NTINDERII
n modcorespunztor, li mi ta de plasticitate ap sufer o vari ai e
CC
i n nd seama de relai i le (11.4) i (11.5) putem expri ma creterea
li mi tei deplasticitate 8ap pri n creteri le deformai i lor rk, i Se2
ia, =* <
2
*
+
*>* +
( 2
'
+
-'>
8
-' E ( 1 1 . 6 )
CD CD
V ari ai a stri i i ni i ale de deformare conduce laschimbarea di men-
siunilor elementului plci i . Forele exterioare rm n nd constante, avem
unele vari ai i ale tensiunilor principale 8a1 i Scr2, precum i o cretere
a tensiunii echivalente, care pri n di fereni erea lui (11.2) i a forma'
ba, = 2^ {**'*)
P
Dac creterea tensiunii cr2 produs de vari ai a dimensiunilor ele-
mentului plci i este mai mi c dec t creterea tensiunii 8ap datori t
ecrttisrii, placa devine elasti c. Cu alte cuvi nte, procesul curgerii plas-
tice vafi oprit iar stabilitatea plci i nu vafi pi erdut. Dac aceasta
nu areloc, adi c dac 8<iz > 8ap, anti ci pm cmi ca vari ai e presupus
a stri i de deformare poate danatere unei curgeri plastice ne ngr-
dite a materi alului i i nstabi li ti i plci i .
n cele di n urm, i n nd seama de relai i le (11.6) i (11.7) putem
formula o condi i e general de stabilitate sub forma i negali ti i
(2a, - cggcT! -f (2q2 - gl )8cta 2 (2e, + e2) 8s, 4- (2c, + c,)8e2 da
-W <3 l <T^- (
n
-
8
)
* CD CD
Aceast inegalitate este si mi lar cu cele date de H. W. S w i f t
[14J i M . J . H i l l e r [18].
Pentru a determina di n inegalitatea (11.8) etapa stabi li ti i ele-
mentului plci i , s ntem obli gai s formulm condi i i le lali mi t, cine-
matice i statice, si s preci zm modi fi cri le care au loc ca rezultat
al modi fi cri i di mensi uni lor.
Aceast i nformai e supli mentar poate fi formulat pri n trei relai i
suplimentare ntre oal, 8a2, Sej, 8e2, care vor caracteriza un tipde cu-
plare acondi i i lor lali mi t, cinematice i di nami ce. Depi nz nd de forma
acestor relai i suplimentare, vomobi ne diferite formule pentru etapa
412
TENSI UNI P L A NE
de stabilitate a plci i . Di n acest moti v mul i autori au propus diferite
condi i i de stabilitate. V omda n cele ce urmeaz c teva di ntre cele
mai importante condi i i .
a. Pl ac supus ntinderii n direcia 1, raportul biaxial al tensiu-
nilor G1I<S2 rmnnd constant. Pentru a considera acest caz s facem
trei presupuneri asupra condi i i lor la li mi t.
1. Componenta tensi uni i c>1 corespunde unei fore constante Pt
transmi s de-a lungul elementului plci i . Pri n urmare, o alungire su-
pl i mentar Ssj este legat de creterea tensiunii pri n
So1 =ojfcj. (11.9)
Rel ai a (11.9) este o conseci n a condi i ei t>(Fo-j) ==0, unde F este
aria seci uni i transversale normale pe di reci a / .
2. Componenta tensi uni i n di reci a pri nci pal 2 vari az o dat cu
schimbarea dimensiunilor n aa fel nc t raportul bi axi al al tensiu-
ni lor ct-j/o-j rm ne neschimbat, pri n urmare
55.-a. (n.io)
8a, a,
3. Raportul deformai i lor principale nu vari az o dat cu schi m-
barea dimensiunilor, deci
5 5 - 5 . ( i ui )
8e2 e
Pri n urmare cele trei relai i suplimentare (11.9), (11.10) i (11.11)
care coni n vari ai i le Sav Sa2, S^, &s2 au fost stabilite. nl ocui nd aceste
relai i n inegalitatea (11.8), rearanj nd i i n nd seama de legea de
curgere (11.3), gsi m condi i a de stabilitate
da. 1 2a, a2
- j - > r, (11-12)
de a. 2a
v
'
CD * '
Membrul drept di n (11.12) depinde de raportul tensiunilor a2jav care
este reprezentat n fig. I X .25 pri n li ni a a.
Condi i a (11.12), corespunztoare forei de nti ndere extremale Px
a fost dat de A. D. T o ml e n o v [15] i de P. B. M e 11o r [16].
b. Plac supus ntinderii, cnd ambele fore transmise de-a lungul
celor dou direcii principale rm n constante. n cazul acesta relai i le
suplimentare pentru Str1( Sa,, 8zv 8e2 se bazeaz pe urmtoarel e presu-
puneri :
PI ERDEREA STABILITII PLCILOR PLASTI CE SUPUSE NTINDERII
0,5 -O/i
0.4 0,6 0.8 10
Raportul tensiunilor ^tj
Deformoia erhivaiento t,
Fig. 1X25. Pierderea stabil itii pentru diferite condiii la l imit.
1. Ocretere posi bi l a deformai ei unui element de plac nu are
i nfluen asupra valorilor forelor transmise n ambele di reci i pri nci -
pale. Aceasta conduce la urmtoarele dou ecuai i
Serj = al8zl,
ocr2 = a2oz2.
(11.13)
(11.14)
2. Creteri le deformai i lor plcii se produc datori t stri i de ten-
siune exi stent, deci
Sc, 2a2
sau
Sc,
(11.15)
I ntroduc nd relai i le (11.13), (11.14), (11.15) n inegalitatea (11.8)
obi nem condi i a de stabilitate
<1E a.
CD '
>
(a, - a,) (4a
2
- 70 l a2 + 4o|)
4aJ
P
(11.16)
414
TENSI UNI P L A NE
care a fost formulat de H. W. S vvi f t [14] i care este reprezen-
tat pri n li ni a b n fig. I X . 25.
c. Pl ac supus ntinderii, cnd forele unitare ce acioneaz n am-
bele direcii principale rmn constante. Presuptmem c forele unitare
s nt di stri bui te uni form de-a lungul laturi lor i rm n constante. n
acest caz creteri le tensiunilor pot fi atribuite vari ai ei grosi mi i g.
Urmtoarel e dou relai i 8(0-^) =0, 8(o-2g) =0 i condi i a asupra con-
stanei volumului
8s< s=s O*Z1 O*32
g
conduc la relai i le
oa, = Gl($Sl + 8e2) (11.17)
8er
2
= ct2 (o, + 8e
2
). (11.181
Av nd aceste relai i mpreun cu (11.15) carerm ne valabi l, condi i a
de stabilitate (11.8) ia forma
d<j I <T, + o
d T ^ - > ^ - (H.19)
Aceast condi i e corespunde valori i extreme a lui (apg); ea este repre-
zentat n fig. I X.25 pri n li ni a c.
Exemplele a, b i c trateaz trei cazuri elementare de cuplare a con-
di i i lor la li mi t cinematice i statice i condi i i le respective de stabi li -
tate, care se prezi nt sub o form relati v si mpl. Totui trebuie s
observm c asemenea ti puri simple de cuplarenu reprezi nt n general-,
condi i i le concrete ale proceselor curgerii plastice. V om considera acum
dou cazuri n care ti pul de cuplare a condi i i lor la li mi t este mai
real.
d. Stabilitatea unui tub cu perei subiri supus presiunii interioare
p i forei de ntindere axial P. Not nd di ametrul tubului cu D iar
grosimea perei lor cu g, componenta ci rcumfereni al a tensi uni i este
dat de relai a
2g
iar componenta axi al a tensiunii are valoarea
PIERDEREA STABILITII PLCILOR PLASTICE SUPUSE NTINDERII 4J 5
Creteri le componentelor tensiunii compati bi lecu o vari ai e 8D apli -
cat di ametrului sau cu o vari ai e a grosimii Sg, n ti mp ce fora P
i presiunea p rm n constante, s nt date de
pD SD pD Sg
2g D 2g g
SI
4g{D g J nDg { g Dj
Folosind notai i le oDjD Se1( 8g/g = 8s3 i i n nd seama de i ncom-
presibilitatea volumului , expri mat pri n 8zl + &s2 + Se3 =0, relai i le
precedente i au forma
Scjj =o"1(281 -f- 8s2) (11.20)
8or2 = c t ^ ! + ct28s 2. (11-21)
Posibil itatea deformri i libere a materi alului n conformitate cu sta-
rea de tensiune exi stent anterior poate fi expri mat pri n relai i le
(11.15).
nlocui nd aceste trei relai i suplimentare (11.20), (11.21) i (11.15) n
(11.8) obi nem condi i a de stabilitate
T
T
>
3 g
'
( 2
4 y
C T 2 )
+%E~
!l
-> (11.22)
dea, cp p -P
Relai a (11.22) a fost formulat de H. W. S w i f t [14] i este re-
prezentat n fig. I X.25 pri n li ni a d pentru cazul 0-3/ 0-! < 1. I nstabi li -
tatea plasti c a tuburilor subi ri a fost di scutat de M . J . H i 11i e r
[20],
e. Condiia pentru o gtuitur local perpendicular pe direcia ten-
siunii maxime. Dup cum arat experi enele, ntr-o plac supus unei
tensiuni bi axi ale neuniforme poate s apar o instabilitate care d
natere unei g tui turi locale. Di reci a g tui turi i este de obicei normal
pe di reci a tensi uni i de nti ndere maxi m, care va fi notat cu / .
Cealalt di reci e, perpendi cular, este notat cu 2. Dac g tui tur
este suficient de lung n comparai e cu grosimea sa, avem de-a face
cu o cretere local a componentei deformai ei ev adi c a alungi ri i
materialului de-a lungul g tui turi i . Cealalt component a deformai ei
416
TENSI UNI P L A NE
e2 rm re aceeai de ambele pri adiacente g tui turi i . De ai ci rezult
c singurele vari ai i cinematic admisibile s nt cele ale lui z1 i e3, deci
8E2 = 0. (11.23)
Cea de-a doua relai e pentru cuplarea condi i i lor la li mi t este un
rezultat al constantei forei transmise n di reci a 7. Folosi nd relai a
(11.23), condi i a 8(0-^) =0 poate fi scri s sub forma
8
Cl
= O -J SS J . (11.24)
Pentru a evi ta un proces ulterior de g tui re, trebuie ca creterea
respecti v a tensiunii oa1 s fie compensat n ntregi me pri ntr-o
ecruisare supl i mentar n g tui tur. Cu alte cuvinte, raportul bi axi al
al tensiunilor O -J / C T 2 trebuie s rm n constant, pentru ca vari ai a sa>
care i nflueneaz raportul dej/ds2, s nu genereze o concentrare i ntens
de deformai i n g tui tur. Pri n urmare inegalitatea (11.8) trebuie s
fie sati sfcut chiar dac raportul bi axi al al tensiunilor rm ne ne-
schimbat. Aceasta conduce la a treia relai e
_8CL
80.,
(11.25)
Folosi nd relai i le (11.23), (11.24), si (11.25), inegalitatea (11.8) i a
forma
P
L
~ >
J L
- (H .2J
Aceast relai e, dedus n lucrarea [19] este reprezentat n fi g. I X .25
subforma li ni ei e.
n toate cazurile considerate membrul st ng al condi i ei de stabi li -
tateare forma (do-p/dsa,) (1 jap). Valoareaacestui termen pentru un ma-
terial dat este o funci e uni voc de deformai a echi valent sm. Aceasta
estereprezentat n partea st ng afig. I X .25 pentru oel moale. Raportul
<x2/
ff
i fi i nd fixat, di n compararea ordonatei unei l i ni i di n di agrama
di n partea dreapt a fig. I X .25 cu valoarea respecti v (ap /de^) (l/o";)
di n partea st ng a fi guri i , se poate estima deformai a
PIERDEREA STABILITII PLCILOR PLASTICE SUPUSE NTINDERII
Otel 0,2 %C
OH 02
0,6 08
0 0,2 O?
Raportul tensiunilor
Fig. IX. 26. Def orma ia echival ent n punctul pierderii stabil itii.
n care ncepe instabilitatea. Aceast deformai e care nu tre-
i t, este o funci e de raportul tensiunilor cr2'/cr,, care la nn-
nmH.i r\i-\ nnni^iii 1 n. 1 ,-. 1 . li- y. J -l -w-~
mentul n
buie depi ta
dul su depinde de condi i i le lali mi t, dup cumse vede clin fig. I X . 26.
Aceast di agram corespunde oelului moale, ale crui propri eti plas-
tice au fost artate n fig. I X.25.
27 Teoria plasticitii c. 3183
418
TENSI UNI P L A NE
B. Dezvoltarea deformaiilor instabile
Dup. ce ncepe procesul de i nstabi li tate aplci i , apare o anumi t
band l i mi tat sau zon, care are proprietatea c n ea se concen-
treaz dezvoltarea ulteri oar adeformai i lor, pe c nd celelalte pri de
obicei nceteaz de ase deforma plastic. Snotm cu zB deformai a echi-
lent n punctul de concentrare maxi m adeformai i lor i cuZQA defor-
mai a echi valent corespunztoare celeilalte pri a plci i di n afara
g tui turi i . Ti pul de proces depierdere astabi li ti i este reprezentat n
fig. I X.27 n sistemul de coordonate Z^A , ZQBprintr-o curb OAGfor-
mat di n segmente liniare. Punctul A marcheaz nceputul i nstabi li -
ti i iar ordonata saZQA estecapacitatea maxi m dedeformare aplci i .
Acest ti p de proces dedeformare are loc n ti mpul nti nderi i uni axi ale
0,7
I
25

I OH
03
* 0.2
Etapa stabilitii complete
- Etapa cvasistobilo
Etapa de instabilitate
Otel 02"AC
0 ?fyA'O.SS f
OJ
gB/9'0,9S H
OJ 0,2 0,3 Oi OS 0,6 0,7 0,8 0,9 1.0
Deforma/io echivalent la gituitur
Fig. IX. 27. Ftape ale procesului pierderii stabil itii.
a barelor i a benzilor nguste, ca i n cazul nti nderi i benzilor cu
grosime constant.
Se poate observa de asemenea i un alt ti pde pierdere a stabi li -
ti i , n aceste cazuri materi alul poate prezenta o deformai e plasti c
PIERDEREA STABILITII PLCILOR PLASTICE SUPUSE NTINDERII
Ui i i k
mm
n n o n o 6 o
i U V U B LI J T* -
m Sp o
a b
Fig. IX. 28. Element de pl ac.
di stri bui t i mportant, n afar dedeformai a plasti c local, care este
reprezentat n fig. I X .27 pri n li ni a OBDF. Un asemenea fenomen
apare n cazul generri i unei g tui turi caceadescri s n subparagraful c.
Pentru aputea exami na dezvoltarea ulteri oar a deformai i lor dup
ce a fost ati ns i nstabi li tatea, s consi derm un element rectangular
ABCD de plac (fig. I X.28). Laturi le sale s nt paralele cu di reci i le
principale 7 i 2. nceperea g tui turi i a avut loc i l amomentul con-
siderat grosimeaplci i nu mai este uni form. Eaestenotat cu gA n
seci unea transversal A A i cu gB < gA n seci unea transversal
BB de-alungul axei g tui turi i . Condi i i le l al i mi t de-alungul latu-
rilor opuse AB i CD admi t deplasri libere n di reci a 1, iar laturile
rm n paralele i di stana dintre elevari az n ti mpce se desfoar
procesul. Rezul t c creteri le componentei deformai ei E 2 s nt egale
n cele dou seci uni transversale, ceea ce se poate scrie subforma
dfe
b
dz2A =ds2 B ds,
(11.27)
De-a lungul celorlalte dou laturi AD i BC ale elementului avem
condi i i lali mi t statice i anume forele uni tare egale care aci o-
neaz asupra lor. Pri n urmare componentele corespunztoare ale ten-
siunii au i o-l8 trebuie s sati sfac relai a <rlAgA = olBgB. Uti li z nd no-
tai a
2
CfB
(11.28)
420
TENSIUNI PLANE
aceast relai e iaforma
>
a
lAgA = 17=-
a
pB UgB- (11.29)
13
n afar deaceasta, componentele tensiunii n ambele seci uni
transversale trebuie ssati sfac condi i a de plasticitate
<*PA = \A - ou a.iA + <s\A, (11.30)
VpB =h:
a
lB G->B + (1 1.31)
S presupunem acum cvaloarea li mi tei deplasticitate n ambele
seci uni transversale apA i apB depinde dedeformai i le echivalente exi i
tente zA i e$B, i pri n urmare este dat de relai a
<f , =
:
c 5 ^M'^L'.'. (n.32)
Ne vomli mi ta lacazul particular al cuplri i condi i i lor la li mi t
cinematice i statice, c nd raportul tensiunilor principale i ami ne ne-
schimbat nseci unea transversal AA:
dq'id _ _ do-j/I _ dopA . , j j
C,^ (72/1 Of/l
Aceasta nseamn cdeformarea nseci unea transversal AA este
propori onal, i ar raportul n al deformai i lor principale poate fi consi-
derat constant
= - ^- = ^ . J (11.34)
n seci unea BBraportul deformai i lor principalevari az n ti mpul
procesului conform legii de curgere
feft L -'
B
- " (11.35)
lls, 2(J3g O^g
care, dac sefolosesc relai i le (11.31) si (11.28), sepoate seri e sub
forma
PIERDEREA STABILITII PLCILOR PLASTICE SUPUSE NTINDERII 421
Di fereni i nd (11.29) i mpri nd ambele pri alerelai ei obi nute
prin ecuai a (11.29) obi nem
h ds3A = h dz3B -j ,
unde de3A = dgA jgA i ds3B = dgB lg,s.
i n nd seama de (11.331, ecuai a (11.37) i aforma
'11.37)
du d<J
pA
de
0>A
J
PA
dt
CD/l
de.
do
de
7
A R 1 ^ de... de.,r ,
P | CD fl * * -
f B
CDB ^i i j
D , I
2
d
s* ds2
de*.
Apoi , i n nd seama de (11.1), (11.28), (11.31), (11.32), (11.34) .i (11.36),
ecuai a precedent poate fi scris n cele di nurm astfel:'
du I vi
ii I e
\ <tA
V3
= V i + w +
2
CDB
V3M
+ +
ds2.
; 11.38)
nde i trebuie ssati sfac dou ecuai i suplimentare

<D.< = j | l ' l ++"


2
- ^ (11-39)
(11.40)
Ecuai i le (11.38), (11.39), i (11.40) formeaz un sistem cu ajutorul
crui apot fi determinate funci i le necunoscute =s (e2) i u = 2/(s2)
care descriu procesul de g tui re. Relai a dintre deformai i le i
poate fi deasemenea determi nat.
Rezultatul obi nut printr-o solui e aproxi mati v folosind di ferenele
finite este reprezentat n fig. I X.27 pri n li ni a OBDF. Aceast li ni e co-
respunde cazului n care starea de tensiune n afara g tui turi i este
caracteri zat pri n nti nderea uni axi al <JV Fi gura I X.27 arat c- n
procesul curgerii plastice aplcii pot fi puse nevi den urmtoarele
trei etape:
1. etapa stabi li ti i complete (segmentul OB n fig. I X.27) n care
este valabi l condi i a stabi li ti i (11.26);
2. etapa cvasi stabi l (segmentul BD) n care apare at t o curgere
plasti c local, ct i unadi stri bui t, dar concentrarea deformai i lor
devine di n ce n cemai pronunat;
422
TENSI UNI P L A NE
3. etapa i nstabi li ti i (segmentul de dreapt DF paralel cu axa
e
(DB )
n
ti mpul crei a ntregul proces de deformare se li mi teaz la g tui -
tur pe c nd restul plcii este supus descrcri i .
Datori t apari i ei etapei cvasistatice aprocesului, deformai a maxi m
pe care o poate suporta placa (cu excepi a g tui turi i ) depete conside-
rabi l valoarea corespunztoare punctului B care descrie etapa stabi li -
ti i complete.
Valoarea acestei deformai i suplimentare este controlat de doi fac-
tori : neomogenitatea i ni i al a plci i i programul ncrcri i sale (ra-
portul tensiunilor principale).
De meni onat c pentru a gsi o valoare fi ni t pentru deformai a
di n ecuai i le (11.38) (11.40), trebuie s presupunemo anumi t neo-
mogenitate i ni i al a plci i . Aceasta nseamn c trebuie ales un anu-
mi t raport i ni i al gnlgA^-^- De fapt o li ps de omogenitate poate fi
produs de di feri i factori, de exemplu o di stri bui e subform de fii a
i mpuri ti lor, o diminuare local ali mi tei de plasticitate, zg ri eturi ale
suprafeei etc. Totui acestea pot fi atri bui te unui ti p geometric de
neomogenitate, care poate fi expri mat pri n raportul grosimilor i ni i ale
gB lgA. L i ni a OBDF di n fig. I X . 27 se refer la o plac cu raportul
gB lgA =0,95. L i ni a OCH corespunde dezvoltri i deformai i lor ntr-o
band ngust cu aceeai neomogenitate i ni i al de 0,95, c nd descre-
terea local a grosimii este permi s.
I nfluena neomogeni ti i i ni i ale este consi derabi l. Acest lucru se
poate vedea n fig. I X.29 unde diferitele curbe corespund la diferite
valori ale raportului gBlgA.
Cellalt factor care controleaz etapa cvasi stabi l a procesului i
deci i valoareadeformai ei li mi t z<S)A n afarag tui turi i , estefelul ncr-
cri i , exprimat pri n raportul C I ^ / O - M . Aceast relai e este reprezentat
n fig. I X .30; li ni a punctat corespunde trecerii de la etapa stabi l l a
cea cvasi stabi l, pe c nd li ni a conti nu marcheaz c nd a fost ati ns
etapa i nstabi li ti i complete. Di agrama arat c cel mai periculos caz
apare atunci c nd o plac este supus nti nderi i n condi i i le grosi mi i
constante, abenzii, adi c atunci c nd 0-2 / 0-! =^-. n aceste condi i i etapa
i ntermedi ar de cvasistabilitate dispare i ar deformai a li mi t i atinge
valoarea mi ni m. Trebuie observat c n cazul nti nderi i bi axi alc uni -
forme, aY =o-2, valoarea deformai ei l i mi t este aceeai ca i n cazul
nti nderi i uni axi ale, <r2 =0.
0 0,1 0,4 0,6 0,8 ~~Jo /6)
Raportul teritiemlor
Fig. IX. 30. Inf l uen a raportului tensiunilor asupra def ormaiei maxime.
424
TENSIUNI PLANE
Bi bli ografi e
1. V. V. S o ko l o v s ky, Equations of plastic cquilibriumin plane strcss conditions,
Prikl. Mat. Mekh., voi. 13, 1949, /in Russian/.
2. R. H U I , The Mathematical Theory of Plasticity, Oxford at the Clarendon Press 1950.
3. R. H i l l , On discontinuous plastic states, with special reference to localized necking
in thin sheets, J. Mech. Pliys. Solids, voi. 1, 1952, 19- 30.
4. V. V. S o ko l o v s ki , Teoria plasticitii (tradus din limba rus) Edit. Tehnic,
Buc. 1958.
5. W. S z c z e p i n s ki , Axially symmetric plane stress problem of a plastic strain-
hardenning body, Arch. Mech. Stos., voi. 15, 1963, (Sil- -633.
6. Z. Ma r c i n i a k, Analysis of the process of forining axially symmetrical draw-
pieces with a hole at the bottom, Arch. Mech. Stos., voi. 15," 1963, 821
7. A. A. I I i n i n , Plasticinost, Moskva-I.eningrad, 1948.
8. H . W. S w i (t, Stresses and strains in tube-drawing, Phil. Mag., voi. 40, 1949,
883- 902.
8. W. S z c z e p i n s ki , Some solutions of plastic forming accounting for kinematic,
isotropic and niixcd strain-hardening, Non-Classical Shell Problems ProC.
IASS Symposium, Warsaw 1963, North-H olland Publishing Co., 867876.
10. A. 1). T o m 1 e n o v, Some problems of drawing of shells of complex form, lzv.
Akad. Nauk SSSR, Otd. Teknn. Nauk, no. 11, 1956.
11. A. A. I l i u i n , Vopros teorii tecenia plasticeskogo vescestva po poverhnosti,
Prikl . Mat. Meh., 3, 18 (1954), 265- 288.
12. W. S z c z e p i n s ki , Stress equations in stretch-forming and drawing of thin
shells of double curvature, Archiwum Budowly Maszyn Warsaw 1959, voi. 6,
325 -341.
13. W. S z c z e p i n s ki , Stress and velocity equations in drawing of thin shells of
arbitrary double curvature, Arch. Mech. Stos., voi. 12, 1960, 565581.
14. H . \V. S w i f t, Plastic instability under plane stress, J. Mech, Phys. Solids, voi. 1,
1952.
15. A. 1). T o m 1 e n o v, Plastic plane stress and stabilily of the drawing process of
elements of complex shape; Problems of metal working piocesscs, Akad. Nauk
U.S.S.R., Moscow 1958,/in Russian/.
16. 1>. B. Me i l o r , Plastic instability in tension, The Engineer, No. 25, 1960.
17. Z. Ma r c i n i a k. An analysis of the stability of a thin-walled shell subjected to
tension in the plastic state, Rozprawy Inzynierskie, voi. 6, 1958, / in l'olish/.
18. M. J. H i l l i er, Tensilc plastic instability under complex stress Intern. J. Mech.
Sciences, voi. 5, 1963.
19. Z. Ma r c i n i a k, Stability of plastic shells under tension with kinematic boundary
conditions, Arch, Mech, Stos., voi. 17, 1965.
20. M. J. H i l l i ei , Tensilc plastic instability of thin tubcs, Intern. J. Mech. Sci.,
voi. 7, 1965.
Capitolul X
Starea axial -simetric de tensiune i de deformare
1. Relai i generale
n problemele axial-simetrice vomfolosi un sistem de coordonate
cilindrice rQz, axa z coi nci z nd cu axa de simetrie. Datori t simetriei
axiale componentele tensi uni i T0 * 0, T 0 , = 0, pri n urmare pot interveni
numai componentele o-r, o-0, ny i -,z . Deoarece un punct generic se poate
deplasa numai n planele meridiane, viteza curgerii plastice a mai cri a-
lului n di reci a ci rcumferi ni al este Va = 0. Pri n urmare mi carea
unei particule oarecare este descri s de componenta radi al vr a vi te-
zei i de componenta axi al vz.
ntr-un punct generic trebuie determinate patru componente ale
tensiunii i dou componente ale vitezei curgerii plastice. S presupunem,
ca i n cazul deformai i lor plane i al tensiunilor plane, c materi alul
este rigid-perfect-plastic, ceea ce nseamn c ni ci deformai i le elastice
nici ecruisarea nu vor fi luate n considerare.
Trebuie s fie sati sfcute urmtoarele dou ecuai i de echilibru
a* i +. i +I ^o . (1.1)
or oz r or o~ r
N
'
Condi i a de plasticitate Huber-Mises i a forma
0, - <T0)
2
+ (o- - + (o-z - otf + 6zfz -=m (1.2)
Conform legii de curgere asociate, expus n cap. V , avem
Er Sg

z
e
rz
2o> o-g a2 2ae CTZ rrr 2a2 aT a$ 3xr 2
426
STAREA AXIAL-SIMETRIC DE TENSIUNE I DE DEFORMARE
i i n nd seama derelai i le cinematice
dvr vr dv, 1 / dvr dv, \

' = '

= 7'

> = 17'

-
=
l ( l 7
+
j ' ][
obi nem
dv,jdr vrjr dvzjdz dvr/dz + dvz\dr
o <T~
=
(1-4)
Cele ase ecuai i (1.1), (1.2) i (1.3) formeaz un sistemcare coni ne
ase funci i ce trebuie determinate. nc nu exi st o metod efecti v de
rezolvare aacestui sistem deecuai i . H i 11 [1] ademonstrat cacest
sistem nu este hiperbolic, pri n urmare teoria caracteristicilor nu poate
fi folosi t n acest caz.
Totui problema poate fi rezolvat efectiv cucondi i a cas sefo-
loseasc condi i a deplasticitate al ui Tresca i legea decurgere aso-
ci at. Un studiu amplu al acestei probleme sedatorete l ui S h i e1 d
[2]. n acest capitol nevom li mi ta ladescrierea stri i axial-simetrice
a unui corpplastic, bazat perezultatele lui Shield, dei trebuie men-
i onat ccondi i a deplasticitate a lui Tresca i nspecial legea de
curgere asoci at cu eapri n poteni alul plastic nu descriu foarte precis
comportarea real ametalelor. Cu toate acestea, ele nepermi t s
rezolvm unnumr destul deimportant de probleme practice.
Calea ceamai convenabi l dereprezentare acondi i ei de plasti ci -
tate alui Tresca i alegii decurgere asociate este folosirea spai ului
tensiunilor principale (o-1, CT2, <J3). Dac o parti cul materi al este supus
unei tensiuni corespunztoare li mi tei deplasticitate, starea sade ten-
siune este reprezentat pri ntr-un punct de pesuprafaa unei prisme
infinite deseci une transversal hexagonal (fig. X . l ) . Proi eci i le su-
prafeei condi i ei deplasticitate alui Tresca peplanurile o-jO^ i o-2o-3
s nt reprezentate nfig. X . l . Sconsi derm planul \ de ecuai e
<*i +
a
2 +
a
i =
3 < T
. (1-5)
muie fjeste tensiunea normal medie ntr-o parti cul consi derat. Se
poate uor vedea cplanul deecuai e (1.5) este egal ncli nat faade
cele trei axe C T 1 , cr2, a3 i c nacelai ti mp esteperpendicular pe ax i
pe feele prismei condi i ei de plasticitate a lui Tresca. I nterseci i le
planului deecuai e (1.5) cu planele <TjO-2 i a2a3 senoteaz respectiv
cu V; si h-. Di n i nterseci a pri smei l ui Tresca cuplanul I; se obi ne
un hexagon regulat ABCDEF, iar cu ABCD
0
EF afost notat
imaginea roti t alui di n planul C T 2 <T 3 .
RELAII GENERALE
427
Fig. X. 1. Condiia de plasticitate a lui Tresca.
Legea decurgere asoci at cucondi i a deplasticitate alui Ti csea
poate fi obi nut di n relai a general [v. (2.9) di n cap. V ] i denti fi c nd
condi i a de' plasticitate cu poteni alul plasti c. Aceasta conduce l acon-
cluzia cvectori i vi tez dedeformare nspai ul tensiunilor trebuie s
fie normali pesuprafaa de ncrcare. ncazul nostru ei s nt si tuai
n planul \, dac starea detensiune este caracteri zat pri ntr-un punct
pe unadintre feele hexagonului ABCDEF. V ectorul vi tez de defor-
428
STAREA AXIAL-SIMETRIC DE TENSIUNE I DE DEFORMARE
mare este normal pe faa respecti v a hexagonului. C nd sc ut mpl
ca starea de tensiune s fie reprezentat pri n unul dintre coluri le
hexagonului, di reci a vectorului vi tez de deformare nu esteuni c deter-
mi nat. De exemplu, ntr-un punct B acest vector poate fi orientat
arbitrar, singura restri ci e fi i nd aceea c trebuie s fie situat ntre
normalele la laturi le AB i /I C. Fi gura X . l i ndi c c teva di reci i posibile
ale vectorului vi tez de deformare.
S consi derm stri le de t e ns i une reprezentate pri n puncte situate
pe una dintre laturi le hexagonului ABCDEF. Dac starea <1 ten-
siune corespunde laturi lor BC sau EF, figura X . l arat imediat c s3 =
= s 0 = 0. Atunci di n relai a zn = vr/r i di n condi i a de incom -si-
bi li tate (1.11) obi nem vr = 0, vz = vz(r). ntroduc nd cele dou viteze
n relai i le (1.3) gsi m c singura component exi stent a tensorului
vitezei de deformare este zrz = . Pri n urmare problema este cine-
2 Si-
mati c determi nat, deoarece vitezele au fost obi nute fr s se con-
si dere tensiunile.
n mod similar, s nt cinematic determinate stri le de tensiune care
corespund laturilor AB, AF, ED si CD. De exemplu pentru latura AB
avem tr3 ==0. ntroduc nd (1.3) n (1.13) o b i ne m
care mpreun cu condi i a de incompresibilitate (1.11) formeaz un sis-
tem de dou ecuai i cu dou necunoscute vrivz. S-a artat [10], [11]
c acest sistem este hiperbolic i c are dou fami li i de caracteri sti ci
ce coi nci d cu traiectoriile tensiunilor pri nci pale jj i a.,.
S consi derm acum cel mai i mportant caz pentru apli cai i le prac-
tice, cazul n care starea de tensiune di n ntreaga regiune consi derat
este reprezentat pri n puncte ce s nt situate pe una dintre laturi le
pri smei lui Tresca, de exemplu pe latura BL. n cazul acesta este
sati sfcut egalitatea
( L i
i desigur at > cr2.
C nd starea de tensiune corespunde punctelor de pe latura CM
avem
*a = o-3
i , ca i mai nai nte, GX > cr2.
(1.7)
RELAII GENERALE
429
Cele dou egaliti (1.6) i (1.7) reprezi nt postulatul Haar-K rman
[3]. n ambele cazuri condi i a de plasticitate (1.2) se reduce la una
dintre formele urmtoare:
esi~ai = 2k (1.8)
sau
{
G
z
G
r)" ~\~ 4T
2
J = 4k~. (1.9)
Dac i nem seama de condi i a supl i mentar (1.6) sau (1.7), rezol-
varea problemei devine mult mai uoar. Dac nlocui m n aceste con-
di i i tensiunile principale prin componentele az, a,, CJ0 i T , z i i n nd
seama de condi i a de plasticitate (1.9) i de ecuai i le de echilibru (1.1),
obi nem un sistem de patru ecuai i cu patru necunoscute. Astfel, pen-
tru condi i i la li mi t n tensiuni, problema poate fi consi derat ca
static determi nat, n acelai mod ca n cazul deformai i lor plane i
al tensiunilor plane.
Deoarece di reci a vectorului vi tez de deformare, dup cum s-a
subliniat, nu este unic determi nat, nu se pot formula relai i le di ntre
vitezele curgerii i tensiuni. Singura relai e pe care o avem la dispo-
ziie este o condi i e de izotropie, adi c condi i a ca axele pri nci pale
ale tensorului vitezei de deformare s coi nci d cu axele principale ale
tensorului tensi uni i . Di reci a ci rcumfereni al este pri n defi ni i e o di -
recie pri nci pal at t pentru tensiuni ct i pentru vitezele de deformau.
Pri n urmare componenta tensiunii c>0 = tr3 i componenta s8 a vi tezei
de deformare s nt componente principale. Consi der nd acum cercurile
lui Mohr pentru stri le de tensiune i de vi tez de deformare, condi i a
de izotropie se obi ne imediat
-^2- = - ^ - . (1.10)
n sfrit, datori t i ncompresi bi li ti i materi alului avem condi i a
zr ->- zz -\- s0 = 0, care poate fi scri s astfel:
V ! ' 0. (L I I )
or oz r
Ecuai i le (1.10) i (1.11) ne permit s obi nem vitezele v, i vz
atunei c nd starea de tensiune a fost determi nat.
Dup cum se vede uor di n fig. X . l , faptul c punctele de tensiune
snt situat<' pe laturi le prismei lui Tresca atrage urmtoarele condi i i
impuse vitezelor de deformare:
sx >0, 2 <0, E 3 <0 pe l atura BL (1.12. a)
430
STAREA AXIAL-SIMETRIC DE TENSIUNE I DE DEFORMARE
i similar

i > 0, s2 < 0, s3 > 0 pc l atura CM. (1.12 b)


Dac condi i i le (1.12) nu s nt sati sfcute, vi teza de deformare care
rezult di n solui a problemei cinematice nu va fi asoci at cu c mpul
tensiunilor ntr-un punct considerat, i ar vi teza de disipare a energiei
ar putea fi negati v, ceea ce este i nadmi si bi l.
Dup ce au fost gsi te vitezele, trebuie verificat dac ele satisfac
sau nu condi i i le (1.12). Vitezele principale de deformare tlt 2, 3
pot fi evaluate cu aj utorul formulelor
' }
=

+


ft*- *>" +
4
* } <
U 3
)

3 =

9
undeer, z , 9 i zt2 s nt legatede vitezele de curgerepri n formulele (1.2).
2. Determinarea tensiunilor
n studi ul de fat ne vom ocupa de stri le de tensiunece corespund
egali ti lor (1.6) sau (1.7).
Rezolvarea sistemului de ecuai i pentru tensiuni este bazat pe
metoda lui L evy care a mai fost folosit c nd au fost considerate
ecuai i le curgerii plastice plane. S introducem funcia '/., propori o-
nal cu suma tensiunilor pri nci pale
2kX = 1 (0 l -f-o2 ) (2.1)
i unghi ul -9- dintre normala la planul de forfecare maxi m i axa r.
Conveni a asupra semnului lui 9- este artat n fig. X .2. Coi si der nd
un cerc al lui Mohr a crui raz, conform condi i ei de plasticitate (1.8),
trebuie s fie egal cu k (fig. X.3), se poate vedea c
<rr =2kX k sin 29-, ~rz =k cos 2f>, 1
a2 =2kX +ksin 20-, <r0 = k(2X =f 1). J
Semnul superior (minus) di n expresia lui a0 a fost obi nut cu ajutorul
egali ti i (1.6), n ti mp ce semnul inferior (plus) se refer la egalitatea
DETERMINAREA TE N S I U N I L OR 431
plan meridian.
T
7 f \ J * ~
Tn f \ \
0 1 k i \ w
9, - - N .
r
p-2kX -
Fig. X. 3. Cercurile lui
siuni.
Mohr pentru t
Pri n urmare toate cele patru componente ale tensi uni i se expri m
prin dou noi funci i necunoscute y ' Se poate verifica uor c
relaiile (2.2) satisfac identic condi i a de plasticitate (1.9) i una dintre
egali ti le (1.6) sau (1.7) (cea care este convenabi l).
Apoi ntroduc nd (2.2) n ecuai i le de echi li bru (1.1) obi nem un
sistem de dou ecuai i di fereni ale cvasiliniare, cu dou funci i necu-
noscute X i
sin 29- = - (sin 2 T !)I
*
2
' (2.3)
+ cos 2&
dz dr dz
dX A d&
COS 2
dr
- si n 20
dr
3
dr
= - COS 2
2r
Acest sistem este hiperbolic pentru orice valoare posi bi l a lui x
i pri n urmare el poate fi rezolvat pri n metoda caracteristicilor.
Printr-un procedeu cunoscut obi nem ecuai i le di fereni ale ale caracte-
risticilor pri mei fami li i
d x - d =^- (dzT dr),.
dz
= tg b,
dr 2r
(2.4 a)
pe care le vom numi linii a.
Ecuai i le caracteristicilor celei de a doua fami li i s nt
_ = cotg 9-,
dr
d x + df>
vom numi aceste caracteristici linii (3.
i
(dz dr); (2.4 b)
432
STAREA AXIAL-SIMETRICA DE TENSIUNE I DE DEFORMARE
Ecuai i le (2.4) pot fi exprimate sub o alt form
dX - dft - (sin 9- cos ft) ds \2r =0, peli ni i le a,
dX -f d9- +(cosQ- si n) s^j'lr =0, pe li ni i le [3,
unde dsa i d% s nt creteri le lungi mi lor, respectiv de-alungul li ni i lor ot
i li ni i lor p.
Trebuie ami nti t calegerea semnelor n ecuai i le (2.4) depinde de
condi i i le lali mi t specifice ale problemei.
Caracteristicile celor dou fami li i s nt ortogonale i, dup cum se
poate vedea uor, ele pot fi iutei pi ctate drept li ni i de forfecare ma-
xi m, adi c l i ni i de alunecare.
O solui e adiferitelor cazuri particulare se poate obi ne pri n re-
zolvareasuccesiv a problemelor lali mi t pentru ecuai i le caracterisl icilor
(2.4). I ntegrarea se face pri n metode numerice dup ce di fereni alele
au fost nlocui te cudi ferene finite.
Acum vor fi date metodele de rezolvare a problemelor la li mi t
fundamentale i anume problema lui Cauchy, problema caracteri sti c i
unele probleme lali mi t mi xte.
1. P r o bl e ma l u i Cauc hy . Spresupunem cvaloi ile lui /
i & s nt cunoscute de-alungul unui arc AB al unei curbe regulate n
planul r,z (fig. X.4). Funci i le y i & snt continui' de-alungul lui^4Z?
i ar derivatele lor deordi nul nthexi st. Opropri eti 'eseni al a li ni ei
AB este faptul c eai ntersecteaz ntr-un singur punct fiecare carac-
teri sti c. Aceste condi i i permit sobi nem o solui e n ntregul dome-
ni u triunghiular ABC, format de arcele a dou caracteristici din fami li i
di f i ri te care pornesc di n punctele A i B.
Valoarea lui / este determi nat
folosind tensiunile care aci oneaz
de-a lungul lui AB. Dac li ni a AB
apari ne suprafeei li beri 'a materia-
l ul ui , unadintre tensiunile pri nci -
pale di nplanul rz, i anume aceea
(are este di ri j at normal laAB, tre-
buie s seanuleze. Cealalt tensiune
pri nci pal, ori entat tangeni al n
raport c u AB trebuie s fie egal
cu -f- 2k, fie cu 2k, depi nz nd de
Fig. X. 4. Problema lui Cauchy. problema parti cular consi derat.
DETERMI NAREA TENSI UNI LOR
433
n pri mul caz avem ot = 2k i er2 =0, i i n nd seama de egalitatea
(2.1) ajungem la concluzi a c y =0,5 de-alungul lui AB. Depi n-
z nd decaracterul specific al problemei, tensiunea ci rcumfereni al
c6 =CT3 poate luafievaloarea o-e =0 fie cre =2k decare se vai ne
seama n fixarea semnului corespunztor n ulti ma expresie di n (2.2).
n cazul valori i negative atensiunii principale paralele cu AB, rezult
o-j =0 i rj 2 = 2k, deunde. urmeaz c y = 0,5 de-a lungul lui AB.
Tensiunea ci rcumfereni al pe AB, poate luadeasemenea, dou valori ,
fie ae =0 fie a0 == 2k.
Valoarea unghi ului !>pe AB trebuie s fiedetermi nat pe baza
regulii artate nfig. X.2. Dac AB este 6generatoare a suprafeei
libere eaeste n acelai timp o traiectorie pentru tensiunea pri nci pal.
Dup ce a fost stabilit care dintre tensiunile principale C 7 X i C T 2 este
algebric mai mare, unghi ul fr poate fi gsi t n orice punct al li ni ei AB.
S h i el d [2] asubliniat cdac latura li ber AB este o li ni e
dreapt care coni ne originea O asistemului de coordonate, rezolvarea
problemei lui Cauchy sepoate reduce laintegrarea unei ecuai i diferen-
i ale ordinare neliniare. Totui ncercri le care s-aufcut pentru aex-
pri ma solui a sasub o form fi ni t au dat gre. Rezultate numerice
pentru unele valori ale unghiului dintre frontiera rectilinie AB i axar
au fost prezentate subform de tabele i pot fi gsi te n [2].
n cazurile generale ecuai i le (2.4) snt rezolvate pri n i ntegrri nu-
merice. Pentru ac e ast a marcm unnumr suficient de mare de puncte
pe arcul AB i calculm coordonatele lor r i z mpreun cu valorile
unghiului f> i alefunci ei y. V om arta acum cum segsesc coordo-
natele unui punct Mcare rezult di ni nterseci a adou caracteristici
ce trec pri n punctele 7 i 2 de pe latura AB i cum se calculeaz
valorile &M i yM. S presupunem ccaracteristica celeag punctele 1
i Mcorespunde familiei li ni i lor ot n ti mp cecaracteristica care trece
pri n punctul 2 i Mapari ne familiei del i ni i p\
Coordonatele rM i zM se vor gsi di n expresiile
*M - % = (f* - 'J g*!,
*H - *2 = -{?M - C o t g f r 2 .
Aceste ecuai i au fost obi nute nlocui nd necuai i le (2.4) di fereni alele
prin di ferene finite. I ndi ci i 1 i 2 arat cvaloarea dat se refer
respectiv lapunctele 1 sau 2.
Apoi determi nm valorile lui &M i yM folosind urmtoarel e ecuai i :
IM ~ Ta - >* +* i =(A*i - Ar J /2ru, |
XM Za +&M - s = +Ar2 ) I2r-,M \
2% Teoria plasticitii c. 3183
434 STAREA AXIAL-SIMETRICA DE TENSIUNE I DE DEFORMARE
care au fost obi nute ntr-un modasemntor di necuai i le (2.4). Pen-
tru acorespunde problemei noastre au fost alese n ecuai i le (2.4), sem-
nele superioare. nafar deaceasta, necuai i le (2.6) ai i fost adoptate
urmtoarele notai i :
r2M
~o (*i + rM), A Zi Zti
Az,
Ar1 =
Ar,
r u r, . (
f
+
v
h
Pentru aobi ne o aproxi mai e mai bun, putem repeta calcularea
coordonatelor rM i zM, i pri n urinare i calcularea lui 0-^i nlo-
cui nd n formulele (2.5) i ^g ^+t g^ nl o c de t g ^i , - (cotg f>,+
+cotgw ) n loc decotg $v Dac ceade-adoua aproxi mai e care se
obi ne este suficient de apropi at de pri ma, calculele pot fi opritei
Dac aceasta nu are loc, atunci s ntem obli gai srepetm procedeul
descris, p n ce dou aproxi mai i succesive s nt suficient de apro-
piate unadealta. Deobicei, npracti c, este suficient s ne l i mi tm
la adoua aproxi mai e i chiar numai lapri ma aproxi mai e.
Folosi nd acum coordonatele nodurilor, de pereeaua de caracte-
ri sti ci , obi nem nveci ntatea li ni ei AB, nacelai mod n care am folosit
datele i ni i ale n punctele de pe AB, putem determina coordonatele unor
noi puncte de pereea. Conti nu nd n acest mod, determi nm starea
de tensiune n ntregul c mp al tri unghi ului curbi li ni u ABC.
2. P r o bl ema c ar ac t e r i s t i c . De-alungul adou arce
de caracteri sti c AB i AC care apari n unor fami li i diferite de l i ni i
de forfecare, s nt date valorile coordonatelor i unghiul , precum i
funci a x(
n
g- X.5.) Canti ti le & i ys nt presupuse continue i av nd
derivate deordi nul nt i . Aceste date
ne permit s obi nem solui a n
domeniul patrulaterului curbi li ni u
ABCD, cuprins ntre dou perechi
de caracteristici care apari n unor
fami li i diferite. Pentru aceasta tre-
buie smarcm unnumr de puncte
pe ambele arce AB i BC, scal-
cul m toate canti ti le referitoare
la problem i sfolosim formulele
de recuren (2.5) i (2.6). Proce-
deul decalcul pornete de lao pe-
reche depuncte 1 i 2 di n veci -
Fig. X. 5. Problema caracteristic. ntatea Colului A.
DETERMINAREA VITEZELOR
435
3. P r o bl e m a mi x t . z
Si tuai a care i ntervi ne cel mai
des intr-o probl em mi xt este
urmtoarea: de-alungul unei anu-
mitel i ni i A Bdefinite pri n ecuai a
z =z(r) i care nu este o carac-
teri sti c, cunoatem valoarealui
& (fig. X.6), n ti mp ce pe o ca-
racteri sti c AC toate datele s nt
cunoscute. Aceste date i ni i ale ne
permit sgsi m o solui e ntr-un
triunghiu curbi li ni u ABC format
de dou arce AB i AC i de
arcul BC care apari ne reelei de
caracteristici aceleilalte fami li i .
Calculele numerice se fac uti li z nd
formulele (2.5) i (2.6), cai mai
r
Fig. X. 6. Problema la l imit, mixt.
nai nte. Totui , pentru punctele de pe o li ni e necaracteri sti c AB
trebuie sprocedm ntr-un mod diferit. Spresupunem c o carac-
teri sti c dat AC face parte dinfamilia [}. Coordonatele unui punct M,
n care o caracteri sti c afamiliei acepornete di ntr-un punct 1 i n-
tersecteaz li ni a AB, segsesc di n relai a
x
z
\ =\ (tg
s
i +tgoM) (rM ri)
i di necuai a dat z =z(r), care trebuie s fiesati sfcut decoordo-
natele zM i rM. Apoi determi nm valoarea l ui tM folosind pri ma for-
mul (2.6), n ti mp ce &M afost presupus cunoscut.
Cnd caracteristica deplecare AC face parte di nfami li a aprocedm
n mod si mi lar.
3. Determinarea vitezelor
Pentru adetermina componentele vi tezei porni m de larelai i le
(1.10) i (1.11). Pebaza relai i lor (1.3) i (2.2), condi i a deizotropie
(1.10) i aforma
*!L + ( i ^_ i ^) C O t g 2& =0.
dz dr \ dr dz j
(3.1)
436
STAREA AXIAL-SIMETRICA DE TENSIUNE I DE DEFORMARE
Aceast ecuai e, mpreun cucondi i a deincompresibilitate (1.11)
Bvr Bvz _ . t'r
Br B: ~ r
formeaz un sistem dedou ecuai i eu dou necunoscute v, i j y
Meni onm cunghi ul >careintervine necuai a (3.1) afost gsi t cu
ajutorul soluiei pentru tensiuni. Sistemul meni onat este de ti phiper-
bolic, pri n urmare poate fi rezolvat folosind teoria caracteristicilor.
Ecuai i le di fereni ale a l e caracteristicilor di n pri ma familie ai
di n cea de adoua familie \i snt respectiv
- tg* . ^ =- cotgfh
ar ar
Aceste ecuai i s nt identice cuecuai i le (2.4) pentru starea deten-
siune. Aceasta duce laconcluzia ccaracteristicile pentru componentele
vitezei i ce l e pentru tensiuni coincid, nm o d s i m i l a r cucoi nci dena lor
n cazul problemelor cu r ge r i i plane i aletensiunilor plane.
Dup ceam gsi t reeaua decaracteristici di n solui a pentru tensi uni ,
putemde t e r m i n a vitezele i ntegr nd a n u m i t e relaii di fereni ale in viteze
care trebuie s fies a t i s f cu t e de -a lungul caracteristicilor. A ce s t e ecuai i
au fost gsi te pri ntr-un procedeu cunoscut i ele au forma
cos CITV +si n dv2 = (cos dr +si n dr)
2r
si n dvr cos dvz = (si ndr +cos dz)
Ir
Pentru arezolva o probl em parti cul ar este convenabil s sefolo-
seasc componentele vi tezei pecaracteristici nlocul componentelor
vT i vz. Fi e i\ i v& aceste componente dirijate respectiv de-alungul
caracteristicilor ai p\ Raportnd componentele va i va lacomponentele
vT i vz avem
pe li ni a a,
pe li ni a (3.
(3.2)
va =iv cos +vz si n , v& = vT si n +r,cos.
DETERMINAREA VITEZELOR
437
Di fereni i nd aceste relai i , i ntroduc ndu-le n (3.2) i rearanj ndu-le
obi nem relai i le di fereni ale nviteze care trebuie s fiesati sfcute
de-a lungul caracteristicilor
dw, Va d = (va cotg v&) de-alungul li ni ei a,
Ir
dr
d>3 +va d =(i 'a cotg va) dc-a lungul li ni ei |3.
(3.3)
n vederea determi nri i componentelor vitezei pentru orice pro-
blem parti cul ar trebuie srezolvm problemele lali mi t pentru ecu-
ai i le (3.3). Trebui e ami nti t creeaua decaracteristici este cunoscut
di n solui a pentru tensiuni. Ne vomli mi ta acum ladescrierea unei
Soluii aunei probleme caracteristice, care parc sai b un interes practic.
S presupunem ccomponentele vi tezei s nt cunoscute de-alungul
arcului AC al li ni ei |3 i de-a lungul arcului ABal li ni ei a. Cu alte cuvinte,
i> estecunoscut pe AC i Va estecunoscut pe AB(fig. X.5). Aceste date
ne permit sgsi m c mpul deviteze n patrulaterul curbi li ni u ABCD.
n pri mul r nd trebuie s sedetermine componenta vu de-alungul
lui AB, porni nd de lapunctul A n care s nt cunoscute at t vaA c t i
VaA- Pentru aceasta, scriind pri ma dintre ecuai i le (3.3) n di ferene
finite, obi nem ecuai i le derecuren
Va2 VaA- (%2 + VaA) (2 ^) =
[7 ( , + *A) ( C 0 t g 2 + C O t g , , ) - i (Va2 + Vw)]*~"
1 2 J
r g
+
% - 'A
j
r
A
(3.4)
unde singura necunoscut este va2, adi c componenta vitezei va ntr-un
punct 2, cel mai apropiat depunctul A. I ndi ci i 2 i Ai ndi c punctul
la care serefer canti ti le respective. Pri n aproxi mai i succesive bazate
pe ecuai a (3.4) sc poate calcula va npunctul urmtor etc. p n se
ajunge lapunctul final B. nfiecare pas al aproxi mai ei ulti mul punct
pentru care secunoate va j oac rolul punctului deplecare A. n ace-
lai mod sepoate determina componenta v& de-alungul arcului AC.
S artm cum se determi n componentele vitezei VXM i VQM
ntr-un punct M, imediat cevitezele val, t>Pl, va2, v&2 s nt cunoscute
n punctele 7 i 2, cele mai apropiate depunctul M(fig. X.5). Punctele
438
STAREA AXIAI. -SIMETRICA DE TENSI UNE I DE DEFORMARE
7 i Msnt asociate cu linia a, iar punctele 2 i Mcu linia [3. in nd
seama de (3.4) ecuaiile n diferene finite snt
- +1 ) (Cptg** +COtg^J - - [tti +1^1 )
4
!
"32+ ("aiU +
v
as) {&M ^2)
- ( + 1^2) (cotg ^ + cotg ,) - (vpt +W32)
4
\ (3.5)
Rezolv nd ecuaiile (3.5) n raport cu vtM i VOM obinem formulele
de recuren, convenabile pentru calcularea vitezelor n toate punctele
nodale ale reelei de caracteristici.
4. Ptrunderea unui poanson circular plan
ntr-un corp plastic semiinfinit
n capitolul VIII a fost discutat problema ptrunderii unui poanson
plan ntr-un corp semiinfinit, n condiiile curgerii plane. S considerm
acumaceeai problem n condiiil e simetriei axiale. Aceast probl em
a fost considerat de S h i e 1 d [2].
Un poanson rigid plan cu seciunea transversal circular i av nd
baza perfect neted este presat pe un corp plastic semiinfinit z ^ 0
(fig. X.7). Presupunerea c baza poansonului este perfect neted nseamn
c este exclus posibilitatea unor fore de frecare ntre poanson i mate-
rial. Similar ca pentru curgerea pl an, soluia de fa este val abil
numai pentru curgerea pl astic incipient, deoarece condiiile la l imit
vor fi satisfcute pe suprafaa pl an,
nedeformat a corpului. De fapt ar fi
foarte dificil s se studieze fazele
avansate ale curgerii plastice, cnd;
. materialul este mpins n sus n apro-
jf" pierea frontierei circulare a poansonu-
lui, pentru a forma o buz".
Considerarea curgerii plastice inci-
piente este similar cu cea din cap.
VIII. Pentru a examina c mpul plasta
Fig. X. 7. Ptrunderea poansonului. de tensiune n vecintatea poansonului,
P TRUNDEREA UNUI P OASON CI RCUL AR P L AN
439
s pornim de la suprafaa liber AB. Presupunem c pe AB ten-
siunile o-j = <r3 = 0, a2 = 2k, prin urmare din (2.1) rezult c
7 = 0,5 ceea ce este echivalent cu afirmaia c starea de tensiune
este reprezentat n fig. X. l prin punctul P n care o prelungire a laturii
CM a prismei lui Tresca intersecteaz axa cr2. Aceast presupunere
este satisfctoare, deoarece soluia obinut va satisface toate condi-
iile problemei. De-a lungul lui AB, conform notaiei prezentate n
fig. X.2 avem & = TC /4. innd seama c CT3 = 0 de-a lungul lui A B,
l um semnele inferioare n expresia lui er9 din (2.2) precum i n ecuaiile
caracteristicilor. Este clar c aceasta este o probl em a lui Cauchy i c
soluia poate fi obinut uor n domeniul triunghiular ABC. Carac-
teristica BC face parte din familia (3 iar AC din familia a.
Punctul A este un punct singular iar reeaua liniilor de alunecare
formeaz un evantai centrat alctuit din caracteristici concurente din
familia a i din liniile (3 perpendiculare pe ele. Unghiul evantaiului n
punctul A este egal cu K/2* Aceast condiie, mpreun cu valorile lui
0- i xcunoscute de-a lungul lui AC, ne permit s determinm starea de
tensiune n triunghiul curbiliniu A CD. Acest caz este cunoscut sub numele
de problema caracteristic degenerat.
Se poate vedea c n triunghiul ADE intervine o problem mixt,
deoarece pe linia caracteristic AD valorile lui x i &snt cunoscute,
n timp ce pe dreapta AE, & trebuie s fie egal cu 3 n/4 datorit lipsei
frecrii dintre baza poansonului i material.
Reeaua de caracteristici i distribuia presiunii pir) exercitat de
poanson pe material, snt reprezentate n fig. X.8. O presiune medie
calculat cu ajutorul formulei
fio = 4 C
r d r
a
2
Jo
este p0 = 2,85 x 2 k. Aceast valoare este ceva mai mare dect p =
= 2,571 x 2k, valoare obinut pentru problema ptrunderii n con-
diiile curgerii plane.
Vom arta acum procedeul de calcul al vitezelor. Componenta nor-
mal a vitezei pe linia de contact AE trebuie s fie constant i egal
cu viteza de avansare a poansonului. Componenta normal a vitezei
pe linia caracteristic BCDE trebuie s se anuleze, deoarece materialul
situat sub aceast linie rmne n repaus. Caracteristica BCDE face
parte din familia p\ prin urmare cea de a doua ecuaie (3.3) pune n
eviden faptul c, l u nd va = 0, de-a lungul acestei caracteristici avem
d v
* = i r '
440
STAREA AXIAL-SIMETRICA DE TENSIUNE I DE DEIORMARE
8 r
Fig. X. 8. C mpul liniilor de alunecare pentru ptrunderea poansonului.
I ntegr nd aceast relai e obi nem v& = A \'r de-a lungul l ui BCDE,
unde A este o constant. Pe de al t parte, A trebuie s fie egal cu zero,
deoarece altfel vi teza v$ crete neli mi tat c nd ne apropiem de punctul
E (r =0). De ai ci rezult concluzia c v& vx = 0 dc-a lungul ntregi i
li ni i de alunecare BCDE.
n tri unghi ul curbi li ni u ADE valorile la li mi t arat c avem de a
f a d' cu un ti p de problem l a li mi t mi xt deoarece Va =va 0 pe
caracteristica ED, iar componenta normal a vitezei pe li ni a dreapt
nccaracteri sti c AE este egal cu vi teza poansonului care ptrunde n
material. Totui calculele numerice s nt mpi edi cate de faptul c trebuie
s porni m de la puncte care s nt situate n apropierea punctului E unde
raza r este mi c. Av nd n vedere membri i di n dreapta ai ecuai i lor
(3.3), al crui numitor conine pe r, trebuie s adoptm, pentru a obi ne
o precizie sufi ci ent, un ochi de caracteri sti c foarte fin n veci ntatea
punctului E. n [2] aceast dificultate a fost depi t presupun nd c
n veci ntatea punctului E di stri bui a vitezelor este aceeai ca n cazul
compri mri i unui ci li ndru ci rcular plastic, a crui solui e sub form
nchi s este cunoscut. n felul acestas nt determinate vitezele n c mpul
SER. Restul c mpului caracteristicilor poate fi abordat folosind metode
numerice, rezolv nd nti problema la li mi t n domeniul RSAD pentru
care s nt date valorile respective pe latura AS i pe li ni a RD. Apoi ,
valori le de pe AD i BCD fac posi bi l obi nerea solui ei n domeni ul
ABCD. Punctul A al c mpului de viteze este un punct singular.
PTRUNDEREA UNUI POASON CIRCULAR PLAN
441
Calcularea vitezelor necesi t mult ti mp, de aceea pentru obi nerea
rezultatelor di n [2] a fost pari al folosit un calculator di gi tal. Cu c t
este mai mi c raza r, cu at t mai mult depinde precizia calculelor de
ochiul reelei li ni i lor de alunecare. Pentru aceasta, c nd se calculeaz
di stri bui a vitezelor n domeniul RSAD, ochi ul reelei este fcut mult
mai fin dec t cel reprezentat n fig. X .8. n afar de aceasta s-a fcut o
verificare numeri c a i negali ti i (1.12 b). Pentru a fi siguri c aceste
i negali ti s nt sati sfcute n ntreaga regiune, a fost parcurs un numr
suficient de mare de puncte di n regiune.
Totui pentru scopuri practice o si mpl presupunere este sufi ci ent
i poate fi fcut fr s se calculeze numeric c mpul de viteze.
Aceast presupunere este aceeac regiuneaplasti c format la suprafaa
li ber a materi alului l ng frontiera poansonului are l i meaegalcu A B.
O problem mai general a ptrunderi i unui poanson inelar a fost
consi derat n [4]. Ptrunderea unui poanson ri gi d ntr-un mediu plastic
semiinfinit, aflat ntr-o cavitate coni c produs anterior, este prezen-
tat n [5]. Ptrunderea unui poanson conic ntr-un semi spai u plastic
a fost consi derat teoretic de Lockett [6]. Unele experi ene referitoare
la aceast probl em s nt descrise n [7] i [8].
5. nti nderea barelor axial-simetrice crestate
V om prezenta acum analiza stri i li mi t a barelor crestate soli -
citate la nti ndere [9]. S consi derm nt i o bar axi al-si metri c cu o
cresttur n form de V de unghi 2 y (fig. X.9). Bara este soli ci tat la
nti ndere. Procedeul de calcul al ncrcri i la ,
li mi ta de plasticitate descris n cele ce urmeaz,
se apli c unui caz parti cular si anume cazului
2y = 120.
ncrcarea la l i mi ta de plasticitate a fost
obi nut di n considerarea c mpului de carac-
teristici reprezentat n fi g. X.10. Tensiunile pe
latura li ber A B s nt caracterizate de n1 = 2k,
o2 = a3 = 0, pri n urmare di n (2.1) rezult
imediat x =+0, 5 pe AB. Aceast stare de
tensiune corespunde punctului L di n fig. X . 1
n care latura BL i ntersecteaz axa a2. n afar
de aceasta noi ti m c =y n/4 pe AB.
Pri n urmare starea de tensiune n regiunea
ABC poate fi determi nat cu ajutorul pro-
A
1 t2R
v0\
K 3 m
Fig. X. 9. Bar cu crest-
tur n V.
442
STAREA AXIAL-SIMETRICA DE TENSIUNE I DE DEFORMARE
Fig. X. 10. C mpul liniilor de alunecare pentru o bar crestat n V.
blemei lui Cauchy. Coordonatele punctului B s nt la nceput necunos-
cute i vor fi gsi te mai t rzi u di n condi i a ca o linie a ce pornete di n A
s treac pri n punctul central E. Datori t egali ti i cr2 =CT3 trebuie
folosite semnele superioare n ecuai i le di fereni ale (2.4) ale caracte-
risticilor, n aceast etap, valorile l ui x i 8- cunoscute pe caracteris-
ti ca AC i valoarea 9- =TC/4 cunoscut pe axa ori zontal AE formeaz
o problem la li mi t mi xt, solui a ei reprezent nd starea de tensiune
n domeniul ACDE. Punctul A este un punct singular deoarece valori le
l ui & n A obi nute de-a lungul lui AB i AE s nt diferite. Evantai ul
de caracteristici CAD are n punctul A unghi ul TC/2 y. Dup ce au
fost obi nute valorile lui y de-a lungul lui AE, se poate determina ten-
siunea (T2 care aci oneaz axi al, i n nd seama de (2.2). Di stri bui a l ui
erz pe AE este reprezentat n fig. X.10. O for rezultant P*, trans-
mi s n di reci a axi al n momentul n care apare curgerea plasti c,
se poate obi ne pri n integrarea numeri c a unei expresii
P* =2TI C*<ydr,
Aceast for la li mi ta de plasticitate este mai mare dec t fora
necesar pentru a produce nceperea curgerii plastice ntr-o bar fr
PTRUNDEREA UNUI POASON CIRCULAR PLAN
443
Fig. X. 11. Factorii de ncrcare pen-
tru bare crestate n V. '
cresttur care are di ametrul 2R. S i ntroducem un factor de con-
str ngere al barei crestate
f = P*IP0. (5.1)
Valori le l ui / calculate pentru 2y = 120, 60 i 0 s nt reprezentate
n fig. X . l l pri n cercuri mi ci i s nt egale cu fao = 1,65, /r = 2,32,
i /o- =2,85. Pentru 2y = 180 evident c /iso =1. 0 linie conti nu
dus pri n punctele calculate permite s se ci teasc valorile lui / pentru
orice unghi arbitrar 2y.
S trecem la examinarea c mpului de viteze. Pori uni le rigide ale
barei se mi c cu o vi tez v0, dup cum s-a artat n fig. X .9. Totui
este mai convenabi l s presupunem c partea superi oar a barei rm ne
n repaus (v = 0), n ti mp ce parteai nferi oar se mi c n jos cu o vi tez
2v0. O asemenea si tuai e se poate obi ne suprapun nd peste mi carea
actual o transl ai e ri gi d, di ri j at n jos, a barei ca un ntreg, cu o
vi tez v0.
De-a lungul li ni ei a, BCDE, care separ partea plasti c de cea ri -
gi d, componenta normal a vitezei trebuie s se anuleze. Pe baza unor
rai onamente similare cu cele di n cazul ptrunderi i unui poanson,
obi nem vx = v& 0 dc-a lungul lui BCDE.
Cealalt condi i e referitoare la viteze este vz = v0 pe AR, sau sub
o alt form,
Va + v& = ]/2va pe AE.
444 STAREA AXI AL-SI METRI CA DE TENSI UNE I DE DEF ORMA RE
Fig. X. 12. C mpul liniilor de alunecare pentru bare crestate circular.
Ambele condi i i arat c avem de-a face cu o probl em la li mi t
mi xt. El e s nt suficiente pentru determinareac mpului de viteze n
zona ABCDE. Condi i i le la li mi t snt analoge eu cele al e problemei
ptrunderi i i trebuie folosite aceleai procedee.
Reeaua de caracteristici i di stri bui a tensiunilor ny de-a lungul unei
raze ale celei mai nguste seci uni transversale, n cazul unei bare cu o
cresttur semi ci rcular, s nt reprezentate n fig. X.12. De meni onat
c n acest caz nu exi st puncte singulare.
Bi bli ografi e
1. R. H i l l , The Mathematical Thcory of Plasticity, Oxford ai the Cla rendon Press, 1950.
2. R. T. S h i e l d, On the Plastic lTow of Metals under Conditions of Axial Symmctry,
Proc. Roy. Soc, 233A, No. 1193, 1955, 267287.
3. A. H a ar, Th . v. K a r ma n , Zur Theorie der Spannungs/ustande in plas-
tischen und sandartigen .Median, Xachr. Ges. Wiss. Gottingen Math-Phy3
Klasse, 1909, 204218.
4. W. A. Zh a l i n , D. D. I v l c v , W. S. Mi s h t s h e n ko , Indentation of a
plastic semi-infinite medium by a circular punch with a central holc, Zhurn.
Prikl. Mat. Tekhn. Fi *. , no. 6, 1961, 153154, / in Russian/.
P TRUNDEREA UNUI P OA SON CI RCULAR P LAN
445
5. J . Ii. H a ddo w and H . T. D a n yl u k, Indentation of a rigid-plastic semi-
infinite medium by a smooth cone fittcd in a prepared cavity, Intern. J .
Mech Sci., voi. 6, 1964, 111.
6. F. J. L o c ke t t , Indentation of a rigid/plastic material by a conical indenter,
J . Mech. Phys. Solids, voi. 11, 1963, 345355.
7. D. S. D u g dal e, Cone indentation experiments, J. Mech. Phys. Solids, voi. 2,
1951. 265- 277.
8. A. G. A t k i n s and 1). T a b o r, Plastic indentation in metale with cones J.
Mech. Phys. Solids, voi. 13, 1965, 149164.
9. W. S z c z e p i n s ki , L. D i c t r i c h , E. D r e s c h e r and J. Mi a s t o w s ki ,
Plastic flow of axially symmetric notched bars pulled in tension. Intern. J .
Solids and Structures, voi. 2, 1966.
10. A. D. Cox, G. F a s o n a nd 11. G. H o p ki n s , Axially symmetric plastic de-
formations in soils, Phil. Trans. Roy. Soc. of London, No. 1036, voi. 254,
1961, 145.
11. H . L i p p ma n , Principal line theory of axially-symmetric plastic deformation,
J. Mech. Phys. Solids, voi. 10, 1962, 111122.
12. G. E a son and R. T. S h i e l d, The plastic indentation of a semi-infinite solid
by a perfectly rough circular punch, Zeitschr. Angew. Mat. Phys., voi. XI ,
1960, 3343.
Capitolul XI
Rsucirea elasto-plastic
1. Ecuaiile de baz
Di n solui a problemei rsuci ri i libere a barelor prismatice elastice,
dat de ctre de Saint-Venant, rezult c, n domeniul elastic considerat,
numai tensiunile tix i T z > s nt diferite de zero dac axa z coincide cu
axa barei. Trec nd la considerarea di stri bui ei tensiunilor n zona plas-
ti ci zat, este rezonabil s facem o i potez asemntoare; se va dovedi
c ea conduce la satisfacerea tuturor ecuai i lor de baz ale teoriei plas-
ti ci ti i , deci duce la o solui e corect.
Componentele -.vx i T 2 > trebuie s sati sfac ecuai a de echi li bru
? Z H + i l >=0 (1.1)
dx dy
i condi i a de plasticitate care pentru corpul perfect-plastic ia forma
T& + t = kl (1.2)
unde k0 este li mi ta de plasticitate la rsuci re (forfecare pur) i este
egal respectiv cu k0= Oa/fS sau k) = o*0/2 pe baza ipotezei Huber-
Mises sau ipotezei Tresca-Guest. Condi i a la li mi t pentru ecuai a (1.1)
se expri m pri n condi i a ca rezultanta vectorului tensiunii - s fie tan-
gent conturului seci uni i transversale.
*
A
y -
T
o
d x
=- (
!
-
3
)
Ecuai i le (1.1) i (1.2) mpreun cu condi i a la li mi t (1.3) formeaz
un sistem de ecuai i cu dou necunoscute deci determi n complet dis-
ECUAI I LE DE BAZA
447
tri bui a tensiunilor n cazul n care ntreaga seci une transversal a
barei esteplasti ci zat (pierdereacapaci ti i portante a barei la rsuci re),
n cazul rsuci ri i elasto-plastice se mai ataeaz condi i a pe frontiera
dintre zonaelasti c i cea plasti c; aceast condi i e poate fi de asemenea
formulat n tensiuni, deoarece frontiera dintre zone este determi nat
de ecuai a | T | = k0 (unde T este o tensiune rezul tant calculat n zona
elastic) i, n plus, condi i a de continuitate a ambelor componente
T
2X i
x
zy trebuie s fie sati sfcut de-a lungul acestei frontiere. Aadar,
determinarea tensiunilor n zona plasti ci zat poate fi consi derat o
problem i nteri or static determi nat"; aceasta are o mare nsemn-
tate teoreti c pentru c di stri bui a de tensiuni nu depinde de faptul
dac ne folosim de teoria micilor deformai i elasto-plastice sau de teoria
curgerii plastice.
Reducerea sistemului (1.1) i (1.2) la o si ngur ecuai e nu prezi nt
di fi culti : aceasta se reali zeaz pri n introducerea unei expresii care
satisface identic fie ecuai a de echilibru (1.1), fie condi i a de plasticitate
(1.2). Pri ma metod corespunde introducerii unei funcii de tensiune:
pun nd ca n cazul rsuci ri i elastice
a<t>
dy * dx
(1.4)
ecuai a (1.1) este identic sati sfcut. Dup substituirea acestor formule
n (1.2) obi nem ecuai a
care determi n funci a de tensiune p.
Condi i a la li mi t (1.3) va lua acum forma
dx + ~- dy = 0. 1.6)
dx dy
iar dup integrare obi nem
<D=const =C. (1.7)
Pentru seci uni transversale si mplu convexe se i a de obicei C 0,
iar n cazul seci uni lor multi plu conexe aceast constant are valori
diferite pe diferite contururi .
448
RSUCI REA EL ASTO-P L ASTI CA
Metoda a doua const n introducerea unei noi necunoscute 9 cu
ajutorul formulelor
T = k0 cos 9, T 2 ) , = k0 sin 9; (1.8)
atunci condi i a de plasticitate este sati sfcut identic. Mri mea <p are
o interpretare fizic si mpl: ea este unghi ul dintre vectorul tensi uni i
rezultante T i axa x. Substi tui nd (1.8) n (1.1) obi nem ecuai a care
determi n acest unghi ntr-un punct generic al seci uni i transversale
cos c: sin <p =0 (i ot
Y
dy
Y
dx
K
'
i condi i a la li mi t
cos 9 dr si n 9 dx = 0. (1.10)
V om mai introduce unghiul n, care determi n di reci a perpendi cular
pe tensiunea z
COS9=si na, sin 9 = cosa; (1-11)
deci n locul lui (1.9) vom scrie
3a 3a 3a ,-.
cosa + sin a = =0 . (1.12)
ox oy an
x
A
Derivata unghiului a nt r-o di reci e perpendic ular pe t e ns i une i notat
pri n n este deci egal cu zero. Aceast di re c i e ; i fost n mod deliberat
n o t at p r i n n deoarece pe contur tensiunea este tangent la contur i
deci n este direcia normalei ; di n ecuai a (1.12) mai rezult c de-a lungul
ntregi i normale di reci a tensiunii este fix i anume este perpendi-
cular pe aceast normal. Aceast proprietate este obligatorie de l a
contur p n la li ni a de di sconti nui tate; vom analiza mai t rzi u aceste
l i ni i c t i metodele de determinare a lor. Caracteristicile care corespund
ecuai ei (1.12) s nt determinate de rel ai a
x dy
= (1.13)
cos a sin a
deci ele snt normale la contur.
V om trece acum la ecuai i le care determi n deplasri le. Ca i n
problemele de rsuci re pur, vom admite c deplasri le u i v vari az
li ni ar n raport cu variabilele x i y pentru un z fix
u = &yz, v = &xz, (1-14)
ANALOGIILE LUI NADAI $1 ALE LUI SADOWSKY
440
unde este unghi ul de rsuci re raportat la unitatea de lungime. Referi-
tor la deplasarea w care determi n deplasarea seci uni i transversale,
vom presupune c ea estefunci e doar de variabilele x i y: w = w (x, y).
n acest caz componentele deformai ei vor fi
O
rv i da dw
, Yz* =*y + Yi>= (1.15)
Di n cele ase ecuai i constitutive care leag tensiunile de deformai i
sau de vitezele de deformare, patru s nt sati sfcute identic, iar celelalte
dou determi n funci a cutat w = w (x, y) i funci a m sau A, care
apare n legea fizic corespunztoare: teoria mi ci lor defoi mai i elasto-
plastice (2.6), cap. I V , sau teoria curgerii plastice (2.8) cap. V . Dac
ne vom li mi ta la teoria Hencky-I li ui n sau la teoria Levy-Mi ses, atunci
funcia m sau X se poate eli mi na pri n mpri rea acestor relai i ntre
ele. n cazul teoriei Hencky-I li ui n vom obi ne
3.v dy
iar pe baza teoriei Levy-Mi ses ar trebui s nlocui m pe !>si w pri n deri-
vatele lor n raport cu ti mpul, i w. nlocui nd zzX i zzy pri n valorile
calculate cu ajutorul funci ei de tensiune O sau a unghi ului auxi li ar 9,
vom obi ne ecuai a di fereni al cu derivate pari ale de ordinul nt i
care determi n deplanarea w sau viteza deplanri i w.
Aadar, n cadrul ipotezelor fcute, toate ecuai i le de baz ale teoriei
plasti ci ti i s nt sati sfcute i problema rsuci ri i a fost pus n mod
corect.
2. Analogiile Iui Ndai i ale lui Sadowsky
Suma ptratel or derivatelor pari ale di n membrul st ng al ecuai ei
(1.5) este mri mea gradientului funciei de tensiune cb. Deci ecuai a
(1.5) se poate scrie sub forma
|'grad*|'4| (2.1)
sau
| grad <i>| =ka --=corist. (2.2)
W Teoria plasticitii _ m c. 3183
450
RSUCIREA ELASTO-PLASTICA
Ecuai a (2.2) este analog cu ecuai a formei unei movile di ntr-un mate-
ri al ideal fri abi l de ti pul ni si pului
grad w\ = tg fi, (2.3)
unde w este ordonatamovi lei de ni si p, JA unghi ul de frecare i nteri oar
(unghiul de repaus). n cazul rsuci ri i plastice pure a unei seci uni
transversale si mplu conexe, se obi ne cu uuri n analogia pentru con-
di i i le la li mi t: condi i ei <I> = 0 pe contur i corespunde w = 0, ceea ce
se'poate obi ne pri n construirea unei movi le de nisip pe o fi gur pl an
ori zontal care are forma seci uni i transversale considerate. Pri mul
care a atras ateni a asupra acestei analogi i este A. N d ai [31]. Ea
are o mare nsemntate practi c, deoarece construirea unei movi le de
ni si p este uoar i sugesti v, iar cunoaterea formei acestei movi le
determi n direct di stri bui a tensi uni lor. Propri eti le suprafeei de
pant constant determi nat de ecuai i le (2.2) sau (2.3) au fost anali -
zate amnuni t n mai multe lucrri (pentru pri ma dat, probabi l,
n monografia lui De l a Go u r n e r i e [15], un studiu amplu este
datorit lui R. Ac ke r man n [1]; F. S c h i l l i n g [42] a cercetat
suprafeele de acest ti p corespunztoare unor contururi determinate de
ecuai i de gradul al doilea ; di n lucrri le mai noi ami nti m cercetri le
destvil de generale ale lui V . I . S ko r o bo gat i ko [45]).
Analogi a cu movi la de nisip creeaz posi bi li ti i pentru cercetri
experimentale. Dup cum se ti e di n teoria elasti ci ti i , n cazul i ntro-
ducerii funci ei de tensiune pri n formulele (1.4), momentul de rsuci re
este determinat pri n formula
dF.
Deoarece di n analogia di ntre ecuai i le (2.2) i (2.3) rezult
avem
2k_
1
wdF
2A
t
(2.4)
(2.5)
(2.6)
unde pri n Vp a fost notat volumul movi lei de nisip cu unghi ul de fre-
care i nteri oar JA. Msur nd acest volum putem deci determina valoarea
corespunztoare a lui Ms: aceasta este momentul de rsuci re care cores-
ANALOGIILE LUI NADAI I ALE LUI SADOWSKY
451
punde plasti ci zri i totale adi c este capacitatea portant l i mi t a barei
la rsuci re. V ol umul Vp poate fi calculat de asemenea pe baza unui
rai onament pur geometric i pri n urmare se obi ne o formul expli ci t
pentru Ms.
Dac se consi der suprafeele de pant constant se nt lnesc de
obicei l i ni i de di sconti nui tate; ele s nt de fapt li ni i le de ndoi re brusc
a suprafeei . Formula (1.4) arat c ele corespund li ni i lor de di sconti -
nuitate a tensi uni lor. Dup cum se poate vedea di ntr-o anali z si mpl,
li ni i le acestea s nt locuri geometrice ale centrelor cercurilor, tangente
si multan la contur n cel pui n dou puncte. Deci , ele formeaz locul
punctelor echidistante de dou arce ale conturului n cazul msurri i
di stanei de-a lungul normalei . n cazul conturului poli gonal li ni i le
de discontinuitate s nt formate di n segmente de l i ni i care bi secteaz
unghiurile. Dac conturul are puncte singulare unde este concav, atunci
pri n tangen trebuie s nelegem doar trecerea ci rcumferi nei pri n
acest punct, fr ca el s fie tangent vreuneia dintre laturi le adiacente.
Confi gurai a li ni i lor de discontinuitate are o nsemntate pri nci pal
pentru analiza di stri bui ei tensiunilor i pentru calcularea momentului
li mi t. n cazul unor contururi simple, problema nu prezi nt di fi culti .
Aa de exemplu, pentru un contur n form de ptrat av nd latura a,
li ni i le de discontinuitate coi nci d cu diagonalele, movi la de nisip este o
pi rami d cu nli mea h = tg \L, deci
F , = tg l x , M , = ^ . ( 2 .7)
Pentru o seci une transversal ci rcular de raz R l i ni a de di sconti -
nuitate se reduce la un punct (centrul cercului), movi la de ni si p este un
con de nli me h = R tg (x i
F , =I l P * t g, i . M f =
2
- ^p. (2.8)
Fotografiile movi lelor de nisip care corespund diferitelor forme ale
seci uni i transversale pot fi gsi te n monografia lui A. N d ai [32].
Un mare numr de solui i particulare s nt date deZ. S o bo t ka [47].
A. N d ai [31] a dat de asemenea o analogie matemati c si mpl
pentru rsuci rea barelor prismatice si mplu conexe n domeni ul elasto-
plasti c; autorul folosete si multan analogia cu membrana l ui Prandtl
pentru zona elasti c i analogia cu movi la de nisip pentru zona plasti -
ci zat. Oasemenea mbi nare a celor dou analogii este posi bi l datori t
452
RSUCIREA ELASTO-PLASTICA
faptului c pentru ambele zone se introduce funci a de tensiune pri n
formulele (1.4), deosebirea const nd doar n satisfacerea unor ecuai i
di fereni ale diferite n cele dou zone: a ecuai ei (1.5), n domeni ul
plastic i a ecuai ei lui Poisson pentru bombarea membranei n domeniul
elastic. Aceast analogie care se numete analogia acoperiului, se reali -
zeaz astfel: deasupra conturului construi m un acoperi " care are
forma determi nat de analogia cu movi la de ni si p n mod practic
el trebuie s fie realizat di ntr-un materi al transparent av nd o rigiditate
destul de mare, de exemplu sticla. Pe acelai contur nti ndemi membrana
pe care o supunem unei presiuni uniforme. I ni i al, la o presiune nu prea
mare membrana nu va atinge acoperi ul ceea ce corespunde rsuci ri i
pur elastice. Pentru valori mai mari ale presi uni i , membrana va ncepe
s ati ng acoperi ul n anumite zone care corespund zonelor plasticizate
ale unei bare rsuci te. Venirea total n contact a membranei i a aco-
peri ului va corespunde plasti ci zri i totale a seci uni i transversale a
barei.
Demonstrarea acestei analogii este foarte si mpl: n ambele zone
satisfacerea ecuai i lor di fereni ale corespunztoare este evi dent, con-
di i a l a li mi t pe contur este sati sfcut, iar condi i a pe frontiera elasto-
plasti c, egalitatea funci i lor de tensiuni' i a gradi eni lor lor, este de
asemenea pstrat.
Analogi a acoperi ului are o mare nsemntate deoarece permite
s se evite unele di fi culti matematice considerabile care apar n pro-
blema rsuci ri i elasto-plastice i pri ntr-o abordare experi mental di rect.
P n n prezent, cu excepi a cazului si mplu al unei barecilindrice de seci -
une ci rcular, numrul problemelor rezolvate pentru rsuci rea elasto-plas-
ti c este foarte mi c. E. T r ef f t z [54] a analizat apari i a plasti ci zri i
n veci ntatea unghiurilor concave; V . V . S o ko l o v s ki [48],
L . A. G a 1i n [9] i R. M i s e s [30] au rezolvat c teva probleme pri n
metoda i nvers; metode aproxi mati ve (metoda relaxri i , metode
variationale si energetice) au fost folosite de D. G. Ch r i s t o ph er -
son [4], F. S. S haw [44], A. M. G o r l o v [14], L . M . K ac ea-
nov [23], [24] i A. G e 1e j i [12]. Metoda grafo-anali ti c a fost
perfeci onat de N . K . T a 1u kd e r Da s i R . K . C b a k r a-
bar t i [53]. O expunere amnuni t a solui ei lui V . V . Sokolovski
pentru seci unea oval o putem gsi n monografiile lui V . V . S oko-
l o v s ki [50], R. H i 11 [18], si \ V . P r ager i P. G. Ho d g e
[37]. P. I . P e r i i n [36] a dezvoltat metoda lui Sokolovski , folosind
vari abi le complexe.
S prezentm solui a lui Sokolovski pentru seci unea oval ntr-o
form oarecum di feri t de cea dat de autor.
ANALOGIILE LUI NADAI $1 ALE LUI SADOWSKY
453
Pentru a recurge la analogia lui Ndai , meni onat mai nai nte,
vom folosi funci a de tensiune <1>, i ntrodus pri n (1.4), pe c nd Soko-
lovski a folosit condi i a de plasticitate (1.8) scri s sub form parametri c.
S presupunem c funci a de tensiune n regiunea elasti c este de
forma
<D=a - (3x
2
- y><
2
. (2.9)
Aceast funci e satisface ecuai a lui Poisson v
2
^ = 2G& (unde 0-
este unghiul de rsuci re pe unitatea de lungime) cu condi i a
p +Y =G. (2.10)
Frontiera elasto-plasti c poate fi gsi t di n condi i a (1.5)
4|3 *x* + 4y
2
y
2
=k%; (2.11)
ea are forma unei elipse de semiaxe a = k0/2^, b k0j2y. S-i scriem
ecuai a sub form parametri c
x = i s. cos A, y = s i n <L. (2.12)
Pe frontiera elasto-plasti c, funci a <b atinge valoarea
* =a - ^ cos
2
| - & si n
2
rf>. (2.13)
S construim funci a de tensiune n regiunea plasti c. L i ni i le de pant
maxi m vor fi l i ni i drepte ale cror di reci i s nt determinate de gra-
dientul lui <6 pe fronti er care are componentele
grad <I>=grad <t>( k0 cos 9 , k0 sin 9 ). (2.14)
Pri n urmare li ni a de pant maxi m va avea ecuai a parametri c (para-
metrul fi i nd t, cci parametrul 9 este fix)
k h
X
~
C O S
T
1
+
C O S
T
1
' y ~~r
S M
T* + k} sin 9 . (2.15)
Valoarea funci ei de tensiune ntr-un punct generic al regiunii plastice
este dat de
d> =* - k0d, (2.16)
454 RSUCI REA ELASTO-P LASTI CA
unde d este di stana de l afrontiera elasto-plasti c, msurat de-a lungul
li ni ei de pant maxi m. i n nd seama de ecuai a (2.15) avem d k0t,
deci n regiunea plasti c
O = - cos
2
9 _ i i . si n
2
9 - (2.17)
Ecuai a conturului poate fi obi nut di n condi i a <>=0; rezolv nd
n raport cu t i ntroduc nd n (2.15) obi nem
(2.18)
Aceasta este ecuai a unui oval ale crui semiaxe A i B (fig. X I . 1) s nt
egale cu
A=^> + *, B = ^ - + -- (2.19)
Solui a prezentat nu ar fi fost prea uti l dac ar fi fost valabi l
pentru o si ngur valoare fi x a unghi ului de rsuci re Se poate arta
ns c ea este valabi l pentru diferite valori ale unghi ului astfel
nc t solui a lui Sokolovski este foarte uti l. ntr-adevr dac fi xm
parametri i A i B di n (2.19) ai ovalului , adi c ecuai a conturului su,
atunci ecuai i le (2.19) pot fi considerate ca un sistem cu necunoscutele
, p si y. Deci este posibil s adugm aceste ecuai i la (2.10) pentru a
calcula parametrii funciei de tensiune (2.9) cum i frontiera elasto-
plasti c (2.12) n funci e de unghi ul Ca rezultat obi nem (presupun nd
A > B)
a =A - [2G0 {A + B) kff K ^T 4 W 4 ~=5 S ) ]
4O r
P =
4(,4 l
B
)
[ 2 G & ( A
~
B ) + k
~ VM
+
**
(A
~
B)2]
[2G& (A - B) - k
Q
+ j/jfej-f 4G
2
&
2
(.4 - 5)
2
J-
(2.20)
4(A - B)
Astfel se obi ne solui a pentru o valoare arbi trar a unghi ului fr,
cu condi i a ca frontiera elasto-plasti c s se afle n ntregi me n i nteri orul
conturului . Pentru aceastatrebuie s presupunem ot < A de unde rezult
| <- 4 . (2.21)
ANALOGIILE LUI NADAI I ALE LUI SADOWSKY 455
di n care, dup ce nlocui m pe (2.20) n (2.21) i calculm pe obi nem
9- > ^ (2.22)
GA(2B- A)
x
'
Se poate vedea c ovalul trebuie s sati sfac condi i a 2B > A,
adi c forma sa nu trebuie s difere prea mult de o form ci rcular.
V . V . Sokolovski a dedus i formule pentru moment, exprimate pri n
unghiul de rsuci re 8.
Generalizarea analogiei cu movi la de nisip pentru cazul seci uni lor
multi plu conexe a fost dat de N . A. Sadowski [41]. De exemplu, s
consi derm seci unea transversal dublu conex cu un ori fi ci u. Decupm
o figur pl an av nd forma seci uni i transversale cercetate i facem s
alunece pri n ori fi ci u, un ci li ndru cu perei subi ri , av nd forma cores-
punztoare ori fi ci ului seci uni i transversale i put nd luneca pri n ori -
ficiu. Apoi , construi nd pri n turnare pe un astfel de contur movi la de
nisip, obi nem satisfacerea condi i ei la li mi t pe conturul exterior,
dar n general pe conturul interior aceast condi i e nu este sati sfcut
deoarece punctele movi lei nu au de-a lungul acestui contur aceleai
ordonate (w =const). Cobor nd acum ci li ndrul cu perei subi ri se
provoac curgerea ni si pului pri n orificiu p n c nd acest ni si p vacurge
de-a lungul ntregului contur interior form nd o muchie de j ur- mpre-
jurul ori fi ci ului ; n aceast si tuai e condi i a w = const va fi de ase-
menea sati sfcut de-a lungul conturului interior. Cobor rea n conti -
nuare a ci li ndrului pstreaz ce e drept aceast condi i e, dar ne nde-
prtm de sensul fizic al problemei, deoarece scade momentul de rsu-
cire n ti mp ce di n teoremele extrcmale ale teoriei plasti ci ti i rezult
c di stri bui a real a tensiunilor n bar va corespunde momentului
maxi m.
Fotografiile modelelor care corespund analogiei lui M . A. Sadowsky
pot fi de asemenea gsi te n monografia lui A. N d ai [32]. Trebuie
subliniat c n acest caz, momentul de rsuci re li mi t este propori onal
nu cu volumul actual al movi lei de nisip, ci cu volumul ni si pului la care
se adaug volumul acelei pri a ci li ndrului care se afl n i nteri orul
movilei de ni si p. L a acest rezultat ajungem pri n iterarea integralelor
duble care determi n expresia momentului de rsuci re i pri n luarea n
considerare a faptului c pe conturul interior ordonata w a movi lei este
o constant di feri t de zero.
Oanalogie pui n di feri t pentru rsuci rea plasti c a seci uni lor trans-
versale multi plu conexe, a fost dat de M . E. G u r t i n [17]. Unele
restri ci i pri vi nd apli cabi li tatea analogiei acoperi ului au fost examinate
456
RSUCIREA ELASTO-PLASTICA
de P. G. H o d ge [20], care asubli ni at c n cazul seci uni lor trans-
versale multi plu conexe pot exista unele regiuni n care seproduce o
descrcare chiar dac momentul dersuci re crete; pri n urmare analogia
trebuie s fieapli cat cuprecaui e. Oanumi t analogie electri c afost
propus de A. K . P r e y s s i T. A. Degt eva [38].
3. Liniile de discontinuitate
Determinarea li ni i lor de discontinuitate nu este ntotdeauna at t
de si mpl can cazul seci uni i ptrate sau dreptunghiulare. Metodele
analitice de determinare ali ni i lor de discontinuitate i a momentelor
li mi t au fost considerate n lucrarea[10] i n continuare vomexpune
cele mai importante rezultate redate naceast lucrare.
S presupunem cdou segmente aleconturului snt descrise de
ecuai i le parametrice xl = xx (t^,yx =yx (tj si x2 = x2 (t2), y2 = y2{t2).
n continuare parametrii tx i t2 nu vor fi scrii expli ci t; cupri m" vom
nsemna derivarea n raport cu parametrul corespunztor. Dac ntre-
gul contur este descris de o si ngur ecuai e, atunci putem pune xx x2,
yt = y2, dar n continuare ei s nt funcii dedoi parametri tx i t2 di feri i ;
reami nti m c tx = t2 nu determi n li ni a de discontinuitate (deoarece
avem de-aface cu o aceeai normal), cu toate cecuai a corespun-
ztoare vafi desigur sati sfcut. Deocamdat ne vomocupa de seg-
mentele conturului care nu au puncte singulare. Atunci normalele la
contur snt bine determinate, iar ecuai i le lor s nt
(x - x2) x'2 + (y - y2) y'2 =0. f
V om determina li ni a dediscontinuitate di ncondi i a capunctul de
i nterseci e al acestor normale s fieegal deprtat de ambele arce ale
conturului
(x - x,f + (y- ytf = (x - x.,y- + (y - yj": (3.2)
V om nota prin x i y solui a sistemului (3.1) i (3.2), adi c coordonatele
unui punct generic al li ni ei de di sconti nui tate.
Di n primele dou ecuai i putem calcula x i y n funci e de doi
parametri tA i t2
~ _ ( v + y^yj) y\ - (*,*{ + yxy\) yj
x
'ty\ -
x
\y'*
~ + y\y'\)
x
'i - (*s* + >'s.
v
>
x
'i
y =
x'ty\ - x\y't
LINIILE DE DISCONTINUITATE
457
iar introducerea acestor valori n (3.2) nepermi te sdetermi nm relai a
dintre parametri i lx i t2. Ovom scrie subforma
[(*, - Xlf - (y2 - yx)
2
] (x'2y[ +x[y'2) +
+ 2(x2 Xl)(y2 - yMy2 - x[x'2) =0. (3.4)
Aadar li ni a de discontinuitate a fost determi nat ntr-o form
i mpli ci t parametri c. Dac di necuai a (3.4) se poate determina unul
dintre parametri i ty sau t2 atunci, dup substituirea formulei astfel
obi nute n (3.3), vomobi ne ecuai a li ni ei dediscontinuitate subform
parametri c.
Pentru exemplificare vomdetermina li ni a dediscontinuitate pentru
o seci une transversal av nd forma unei elipse. Substi tui nd n (3.3)
= acos / j . y{ =b si n fj
x2 acos t2, y2 =b si n t2
obi nem dup transformri simple
(3.5)
(a
2
fc
2
) cos ty cos I., cos
(6
2
a-) sin / t sin tt sin
h + h
U + h
b cos -
t, /,
(3.6)
iar ecuai a (3.4) o putem scrie subforma
[1 - cos (tl - *,)] sin (^+t2) si n
2
'-i -^ - =0. (3.7)
Di n ecuai a (3.7) rezult /, = /, sau ttn tr dac nu l um n
considerare cazul =t.,. n pri mul caz obi nem
a
2
6
2
, ~ n
x cos tv y =U,
iar n cel de-al doilea caz
x = 0, y = si n tx
(3.8)
(3.9)
458
RSUCIREA ELASTO-PLASTICA
b
a x
XI.1. Liniile de discontinuitate la rsu
cirea seciunii eliptice.
Dac a > b, adi c semiaxa mare
este di ri j at de-a lungul axei x,
atunci li ni a de discontinuitate va
coincide cu axa x i, deci, se apli c
ecuai i le (3.8); dac a < b, atunci
s nt de considerat ecuai i le (3.9). n
ambele cazuri l i ni a de di sconti nui -
tate va fi un segment al axei mari
a elipsei, care se afl ntre centrele
cercurilor tangente, care corespund
razelor mi ni me de curbur (fi g.XI .l ).
Ne vom ocupa i de cazul punc-
telor singulare n care normala l a
contur nu este determi nat n mod uni c. Dac un asemenea punct
apari ne unei pori uni convexe a conturului , consi derai i le rm n ne-
schimbate; li ni i le de discontinuitate se apropie de un astfel de punct
de-a lungul bisectoarei unghi ului format de cele dou tangente li mi t
la contur n acest punct. Dac punctul singular este situat pe o pori une
concav a conturului , atunci n veci ntatea lui suprafaa taluzului natu-
ral i a forma unei seci uni de con iar li ni a de discontinuitate corespun-
ztoare trebuie determi nat n alt mod.
Dac exi st un singur punct singular care corespunde unei pori uni
concave a conturului , atunci li ni a de discontinuitate va rezulta di n
condi i a ca di stana de la aceast pori une p n la punctul singular i
di stana, de-a lungul normalei, de la alt arc al conturului , p n la acelai
punct, s fie egale. S notm coordonatele punctului singular pri n
x0 i y0. Un punct al li ni ei de discontinuitate trebuie s sati sfac ecuai a
normalei i condi i a de egalitate a di stanelor
(x
(X x,)x, t + (v - yi) y[ =
0
1
&) =i \ f -x0 f + (y- y0)*, J
unde xx ==%x (l) i yx = yx (t) s nt ecuai i le parametrice ale conturului
(sau ale unui arc al conturului). Dup rezolvarea acestui si stun n raport
cu x i y obi nem
(y
(3.10)
x
Xi
y =yi +
- z i
(*i - *)?{ - (Vi - yB)
x
i
2
(*i - *o)
a
+(Vi - y)
2
fl
(*i -
x
o)y{ - (Vi - y<>)*\
2
(3.11)
CALCULAREA MOMENTULUI DE RSUCIRE FINAL
459
L i ni a de discontinuitate este dat
ai ci printr-o ecuai e n raport cu pa-
rametrul t, deci ntr-un mod mai
si mplu dec t cel anterior.
Dac conturul are dou puncte
singulare unde este concav, atunci
poate exista o li ni e de di sconti nui -
tate egal deprtat de ambele punc-
te, deci care va fi o pori une a
segmentului perpendicular pe dreap-
ta care leag cele dou puncte si n-
gulare.
Pentru exemplificare vom deter-
_ T 0 7 . . ,.
c
" ^. .. mi na li ni a de discontinuitate pentru
Ai i . i.inia de discontinuitate pentru ,. ,
r
,
o seciune avnd form de cardioid. seci une transversala av nd forma
unei cardioide. Aceasta este curba
pe care. o descrie un punct al ci rcumferi nei unui cerc de raz R
(fig. XI .2) care se rostogolete fr alunecare pe un al doilea cerc av nd
aceeai raz R. Ea are urmtoarele ecuai i parametrice
xx = (2sin t - sin 2t) R, yx = (2 cosi cos 2t) R. (3.12)
Pentru t =0 avem x[ y[ = 0 deci acesta este, dup cum se poate
vedea uor, un punct singular care corespunde concayi ti i conturului .
Coordonatele acestui punct s nt x0 =0, y0 = R. nlocui rea acestor
valori i a relai i lor (3.12) n formulele (3.11) d
. x = R sin t, j = R cos t, (3.13)
deci, cum era de ateptat, li ni a de discontinuitate este n acest caz ci rcum-
feri na cercului de baz.
4. Calcularea momentului de rsucire final
Cunoaterea confi gurai ei li ni i lor de discontinuitate d posi bi li -
tatea s se deduc formulele analitice generale care determi n volumul
movilei de ni si p i deci i a capaci ti i portante a barei rsuci te. S con-
si derm nt i un segment convex al conturului si mplu conex. Atunci un
element al volumului movi lei de nisip este reprezentat n fig. XI. 3.
V olumul acestei figuri dVP poate fi calculat ca volum al unei pi rami de
av nd nli mea p tg JA (unde p este raza de curbur), di n care se scade
460
RSUCIREA ELASTO-PLASTICA
tir
XI.3. Calcularea capacit ii
portante l imit a barei rsucite
folosind analogia cu o movil
de nisip.
volumul pi rami dei de nli me (pni) tgjx i
a prismei av nd nli mea mt>\x. Pri n m
am notat ai ci di stana de la contur la li ni a de
discontinuitate msurat de-a lungul nor-
malei lacontur. Dup calcule simple obi nem
d ^==^( 3 - ^) t gu d s . (4.1)
Deocamdat vom presupune c parame-
trul t este ales n aa fel nc t s parcurgem
conturul seci uni i n sensul opus acelor unui
ceasornic (mai t rzi u vom demonstra c
aceast i potez nu este eseni al). Dac un
arc dat al conturului este convex, raza de
curbur este determi nat de formula
P =
(*' + y '2)3/2
x"y'
xy
(4.2)
(4.3)
(4.4)
i folosind ecuai a normalei sub o form si mi lar cu (3.1) ajungem dup
transformri simple la formula
Substi tui nd mai departe
ds ==(*'
2
+y'
2
)"
2
dt,
[(x - x? + (y - yf}'
1
'
1
m
tg
3(r - y)Hx"+v'y/
2
2(x'y"- x-y-)(y - y) (* '
a
+ y'')'/ 2
]
sau, dup introducerea lui x n locul lui y,
y = gj i y.|3(.v- x)*(x-* y'*)W
+
(1/ (4.5)
y
2(x'y"-x"y')(x-x)
3
(x'*+ >>')>'
2
dt. (4.6)
n lucrarea [10] s-a demonstrat c aceste formule au un caracter
universal, adi c c dou dintre ipotezele fcute anterior nu au i mpor-
CALCULAREA MOMENTULUI DE RSUCIRE FINAL
461
tan. ntr-adevr dac introducem noul parametru i =tt t, atunci
formula nu va suferi ni ci o modificare dei mi carea n jurul conturului
se va efectua n sensul mi cri i acelor unui ceasornic. Dac arcul
conturului este concav, atunci se va schimba doar semnul lui p n for-
mula (4.1), dar n acelai ti mp se va schimba semnul i n formula (4.2)
iar rezultatul defi ni ti v va rm ne neschimbat. Cunosc nd Vp vom calcula
Ms cu ajutorul formulei (2.6).
Pentru exemplificare vom calcula momentul de rsuci re final pentru
o bar av nd seci unea eli pti c i ecuai a conturului (3.5). V om presupune
c a > b, atunci li ni a de discontinuitate va fi segmentul de dreapt
y = 0. n acest caz este mai comod s folosim formula (4.5) dec t for-
mula (4.6). Avem n acest caz
x'
2
+y'
2
=a? si n
2
1 + b* cos
2
1 (4.7)
i datori t apari i ei acestei expresii sub radi cal vom avea integrale
eliptice. Dup integrare vom obi ne
unde K(k
2
) i E(k
2
) s nt integrale eliptice complete de spea nt i a i
respectiv a doua. n cazul li mi t a = b = R (cercul) avem E(0) =
=K(0) = TC/2 i Vt = - Tt7?
3
tg [i conform cu (2.8).
n cazul n care punctul singular corespunde unei concavi ti a
conturului, formulele (4.5) i (4.6) nu se pot apli ca deoarece elementul
de volum are ai ci o al t form i introducerea elementului lungi mi i de
arc ds este i mposi bi l. Formula corespunztoare care determi n volumul
de sub suprafaa coni c concav se expri m cel mai uor n coordonate
polare i-0 (av nd polul n punctul singular); deci, avem
dVp =^ r
3
(0)d0; (4.9)
dup introducerea coordonatelor carteziene obi nem [10] formula
Vf C( - x0 ) y' - ( y - y0)x'] V(x - * 0 )
2
+(V ~ Vo)
2
(4.10)
S calculm de exemplu volumul movi lei de nisip de deasupra
seciunii transversale care are forma unei cardioide (3.12). L i ni a de dis-
continuitate este determi nat de ecuai i le (3.13); punctul singular are
coordonatele x0 0, y0 ==R. V olumul cuprins sub suprafaa coni c
462
RSUCI REA EL ASTO-P L ASTI CA
concav este determinat de formula (4.10) di n care, dup i ntegrri
simple obi nem
Vm ^t g| x. (4.11)
Partea volumului movi lei de nisip ce mai rm ne este determi nat de
formula (4.5) sau (4.6). Ni ci ai ci integrarea nu prezi nt di fi culti mai
mari ; obi nem
Vp2 =23 tf> tg u, (4.12)
astfel nc t n defi ni ti v avem
Vp = R* tg [x, Ms = k0 R*. (4.13)
9 9
Trebuie subliniat c aplicarea formulelor (4.5) sau (4.10) este relati v
si mpl dei de exemplu, determinarea anali ti c a suprafeei taluzului
natural de deasupra seci uni i transversale eliptice este, dup cum a
demonstrat F. S c h i l l i n g [42], o probl em extrem de compl i cat
(R. Ac ke r man n [1] a emis presupunerea c o asemenea determi-
nare printr-o si ngur ecuai e nu este posi bi l n general).
Un numr de solui i particulare (de exemplu o seci une transversal
ci rcular cu un orificiu ci rcular sau cu o cavitate ci rcular excentri c)
este dat n lucrarea. [60]
5. Calculul deplanrii seciunii transversale
Dup determinarea di stri bui ei de tensiuni, pri n funci a de tensiune
<i>sau unghi ul cp putem determina di stri bui a deplasri lor w di n ecuai a
li ni ar cu derivate pari ale de ordi nul nt i (1.16). Totui cele mai expe-
di ti ve formule se obi n pri n introducerea mri mi i a (1.11). Avem
+ g j si n a + ^s a =0, (5.1)
adi c
a &(x sin a y cos a). (5.2)
n
Dup cum se vede di n fig. XI.4 mri mea di n parantez reprezi nt dis-
tana (cu semnul corespunztor) de la normala , care trece pri n punctul
CALCULUL DEPLANRII SECIUNII TRANSVERSALE
463
considerat, la centrul de greutate; o vom nota pri n e. n acest caz n
zona plasti ci zat are loc relai a
- = *e. (5.3)
D-iplanarea n centrul de greutate este consi derat n mod conven-
i onal ca egal cu zero. De aceea, di n formula (5.3) rezult c n cazul
tensiunii total plastice ea este zero de-a lungul tuturor normalelor la
contur care trec pri n centrul de greutate, dac ntre centrul de greutate
i contur ele nu ntretai e li ni i le de discontinuitate a tensiunilor. Depla-
narea trebuie de asemenea s fie egal cu zero de-a lungul tuturor even-
tualelor axe de simetrie ale seci uni i . Cunoaterea li ni ei de deplanare
nul permite determinarea di stri bui ei deplanri i deoarece di n formula
(1.18) rezult acum
iv =&en, (5.4)
unde n este di stana msurat de-a lungul normalei care trece pri n
punctul analizat la l i ni a de deformare nul.
Trebuie subliniat c n cazul rsuci ri i plastice totale a seci uni i
transversale si mplu conexe unghi ul de rsuci re & trebuie s creasc
nemrgi ni t, deci n locul l ui (5.4) ar trebui s scriem
hm =en. (5.5)
464
RSUCIREA ELASTO-PLASTICA
Pentru unele seci uni tiansversale apli -
carea formulelor (5.4) i (5.5) este foarte
si mpl. De exemplu, anali z nd pri mul
octant" al ptratul ui (fig. XI .5) avem
e = y, n = x y (5.6)
(deoarece y = x este axa de simetrie i
deci avem w 0 pe ea) i
l i m J = y{y- x), (5.7)
Formule asemntoare pot fi deduse i
pentru celelalte octante".
Pentru seci unea transversal eli pti c
determinarea funci ei w = w(x, y) pri n
formula (5.4) este compli cat di n cauz c trebuie gsi t normala
corespunztoare unui punct generic P(x, y); aceasta se reduce la
rezolvarea unei ecuai i complete de gradul al patrulea. Aadar, deter-
minarea deplanri i seci uni i transversale a unei bare av nd seci unea
ptrat este ai ci mult mai si mpl dec t determinarea deplanri i la o
bar av nd seci unea eli pti c invers dec t n cazul rsuci ri i n domeniul
elastic.
Consi derai i generale referitoare la deplanarea plasti c a barelor
prismatice se pot gsi n lucrri le lui J . M an d e 1 [29] i R. V .
S o u t h w e l l [51].
6. Rsucirea elasto-plastic a unui cilindru circular
Rsuci rea elasto-plasti c a unui ci li ndru ci rcular este o problem
extrem de si mpl deoarece toate normalele la contur trec pri n centrul
de greutate al seci uni i i, dup cum se vede di n formula (5.4) depla-
narea seci uni i este identic egal cu zero. Pe de alt parte, aceasta este
o probl em axi al si metri c, deci cele mai comode s nt coordonatele
ci li ndri ce rQz. Diferite de zero s nt n acest caz numai componentele
?tt i Y*e: di stri bui a deformai i lor este li ni ar di n cauza absenei
deplanri i seci uni i
Y * =#i (
61
)
i ar di stri bui a tensiunilor n zona elasti c este de asemenea li ni ar
T , 9 = GOr,
(6.2)
RSUCIREA ELASTO-PLASTICA A UNUI CILINDRU CIRCULAR
465
n ti mp ce n zona plasti ci zat se obi ne
direct di n condi i a de plasticitate
k0. (6.3)
Raza rg a frontierei care desparte zona elas-
ti c de cea plasti c se obi ne di n condi i a
de continuitate a tensiunilor adi c pri n ega-
larea valori lor date de (6.2) i (6.3)
(6.4)
Fig. XI.6 Distribu ia tensiu
nilor n cazul rsucirii elasto
plastice a unei bare de seciuni
circular.
Di stri bui a tensiunilor T 2 0 este reprezentat
n fig. X I .6. Deducerea relai ei dintre mo-
mentul de rsuci re Ms i unghiul de rsuci re &
nu prezi nt ni ci o dificultate. Momentul de rsuci re poatefi determinat
pri ntr-o i ntegral
(6.5)
dup substituirea lui (6.2) i (6.3) i integrarea n raport cu li mi tele
corespunztoare vom obi ne
r*|
A
Ms = 2n (G9- -f + k{)
3
sau i n nd seama de (6.4)
/ * 1
1/ = _ 4/v>3 _ _ _ .
6 [ C,9*}
Di n aceast formul putem determina 9 n funcie de M,
9
GR\4 3.1/j
(6.6)
(6.7)
(6.8)
27 r A0 / i
3
dac momentul tinde ctre valoarea sa fi nal determi nat de formula
(2.8), atunci unghiul 0- crete nemrgi ni t. Substi tui nd (6.8) n (6.4)
vom determina raza frontierei: rg n funci e de momentul de rsuci re
r. Rf4
3M,
(6.9)
30 Teoria plasticitii c. 3183
466
RSUCIREA ELASTO-PLASTIC
Nu prezi nt ni ci o dificultate ni ci problema determi nri i tensiunilor
dup descrcare i determinarea unghi ului remanent de rsuci re. Cal-
culul tensiunilor dup descrcare i uti li zare n acest scop a analogiei
de membran s nt datorite lui Z. S o b o t ka [47]. Formula pentru
unghi ul remanent de rsuci re se poate gsi n lucrarea W. K r e y s
i M . Z y c z ko w s ki [26].
7. Rsucirea barelor cu seciune transversal circular variabil
i a barelor circulare curbe
n acest caz vom folosi de asemenea un sistem de coordonate ci l i n-
drice rQz. Aceasta ne permite s presupunem c at t n cazul rsuci ri i
unei bare cu seci une transversal ci rcular vari abi l (axa z fi i nd di ri -
j at de-a lungul barei), ct i n cazul rsuci ri i unei bare av nd seci unea
transversal toroi dal (un tor acrui ax de revolui e coincide cu axa z),
singurele componente nenule ale tensi uni i s nt T,e i T ^. n regiunea
plasti c trebuie s fie sati sfcut ecuai a de echi li bru
T (*r*) +Y (r*?*) =0, (7.1)
dr dz
i condi i a de plasticitate
T
2
e +T?6 - *f. (7.2)
Pri n urmare problema di stri bui ei tensiunilor este n interior static
determi nat. Ecuai i le (7.1) i (7.2) se pot reduce la o si ngur ecuai e,
n acelai mod n care s-a procedat cu ecuai i le (1.1) i (1.2) n cazul
barelor prismatice. Putem introduce fie funci a de di stri bui e, care
satisface identic ecuai a de echi li bru
a * 1 a<l> /-
T f 9 = _ , T t 0 = (/. d)
r
3
dz r* or
fie s folosim substi tui a
~rd = K cos cp, T.(, = k0 si n 9, (7.4)
care, n schimb, satisface identic condi i a de plasticitate. n pri mul
caz ajungem la o ecuai e cu derivate pari al e neli ni ar pentru funci a
de tensiune cp
RSUCIREA BARELOR CU SECIUNEA TRANSVERSALA CIRCULAR VARIABILA 4g7
i ar n cazul al doilea obi nem ecuai a cvasi li ni ar cu derivate pari al e
pentru funci a necunoscut cp
si n cp -f cos 9 & = cos 9. (7.6)
dr dz r
Condi i i le la li mi t pentru ecuai a (7.5) pe acea pori une a conturului
care este li ber de nti nderi (adi c pe ntregul contur al seci uni i trans-
versale a barei circulare curbe, precum i pe suprafaa lateral a barei
de diametru variabil) au o form analog cu (1.7)
<D=const =C. (7.7)
Condi i i le la li mi t pentru ecuai a (7.6) i au forma
cos 9ds si n 9 dr = 0. (7.8)
Ecuai i le (7.5) i (7.6) se aseamn cu ecuai i le care descriu rsuci rea
barelor prismatice neomogene. Ecuai i le caracteristicilor pentru ecua-
i a (7.6) s nt
dr ds rdtp
sin tp cos 9 2 cos >
(7.9)
de unde rezult c de-a lungul unei caracteristice
r'
1
cos 9 =s const =C. (7.10)
Folosind aceast relai e putem scrie caracteristicile n planul r, z uti l i -
znd ecuai i le di fereni ale
* - f ' (7.U)
care pot fi rezolvate folosind integrale eliptice.
Cu toat si mpli tatea aparent a problemei astfel formulate e s t e
destul de di fi ci l s se obi n solui a efecti v. Unele solui i pentru bare
de diametru vari abi l au fost date de V . V . S o ko l o v s ki [49]
i L . M . K ac e an o v [22] (totui , fr s determine frontiera elasto-
plasti c). Metoda relaxri i a fost folosit de R. P. E d d y i F. S.
S h avv [6]. Problema rsuci ri i plastice a barelor circulare curbe a fost
consi derat de W. F r e i be r ge r, W. P r ager [61, [7], [8] i
A. J . W an g, W. P r ager [55]. Problema unei bare n form de
spi ral eli coi dal spai al a fost formulat de D. D. I v 1e v [21].
468
RSUCIREA ELASTO-PLASTICA
8. Dezvoltarea teoriei i problemele conexe
Se poate obi ne o generalizare a teoriei prezentate, i n nd seam n
pri mul r nd de ani zotropi a i neomogenitatea materi alului . Rsuci rea
plasti c a barelor anizotrope a fost consi derat de R. H i 11 [19],
V . O. Ge o gd z h ai e v [13], G. I . B ko v e v [3] i M . Gal o
[11]. Geogdzhaiev a subliniat c dac se folosete o transformare con-
venabi l, problema rsuci ri i unei bare anizotrope se poate reduce la
problema rsuci ri i unei bare izotrope de form corespunztoare; i n nd
seama de aceasta M . G al o [11] a folosit formule analitice generale
pentru evaluarea momentului de rsuci re final al unei bare anizotrope.
Problema rsuci ri i plastice a barelor neomogene a fost di scutat
n lucrri le lui W. Ol s zak, J . R y c h l e w s ki , W. U r ba-
n o w s ki [33], W. F r ei ber ger [8] i J . R y c h l e w s ki [39].
Ul ti mul a examinat n amnuni me cazul neomogeni ti i discontinue
[40]. M . Z y c z ko w s ki [59] a dat o solui e folosind o modificare
a metodei parametrului mi c.
I . A. B e r e z n o i i D. D. I v 1 c v [2] au i nut seama de efectul
de microtensiune asupra capaci ti i portante a barelor rsuci te; M .
I . L e o n o v i M . I . v ai ko [28] au examinat i nfluena unui
di nte" plastic care se ntlne.te pe diagrama nti nderi i simple (li mi t
ele plasticitate superi oar i i nferi oar); B. R. S e t h [43] a examinat
problema deformai i lor finite i efecte de ordi nul al doilea. H. J . G r e-
enber g, W. S'. Do r n i E. H. W e t h e r e 11 [16] au folosit
problema rsuci ri i barelor de seci une transversal ptrat pentru a
compara teoria deformri i cu teoria curgerii plastice (care descrie ecrui-
sarea). V . O. K o l gad i n [25] i N . I . v ai ko [52] au consi-
derat bare cu perei subi ri rsuci te p n n domeniul plasti c.
Combinarea nti nderi i i rsuci ri i unui ci li ndru ci rcular n domeniul
elasto-plastic este o probl em relativ si mpl. Aceastaa fost consi derat
de M . Z y c z ko w s ki [57] care a examinat n amnuni me relai i le
dintre parametri i ce snt caracteristici acestui ti p de ncrcare. Cazul
cel mai general al aci uni i simultane a unei presiuni interioare i a
unei presiuni exterioare a fost discutat n [58] (formulele generale) i
de J . S kr z y p e k i M . Z y c z ko w s ki n [46] (tratarea amnun-
i t). Forel e de volum care apar n urma rotai ei unei bare au fost
luate n considerare de N . S. K u r d i n [27].
Lucrri le lui St. P i e c h n i k, M . Z y c z ko w s ki [34], [351
i M . W n n k [56] au fost dedicate rsuci ri i combinate cu ncovoi erea
BIBLIOGRAFIE
469
unui ci li ndru ci rcular i rsuci ri i combinate cu nti nderea unei bare care
are seci unea transversal arbi trar. Ecuai i le neliniare cu derivate
pari ale, care s-au obi nut n acestelucrri , au fost rezolvate pri n metoda
parametrului mi c.
Bibliografie
1. K. A c k e r ma n n, Boschungsstrahlen und Boschungsf l chen, Dissertation
Halle, 1913.
2. I.. A. Be r e z kn o y, I). D. I v 1 e v, On the torsion of prismatic bars of per-
fectly plastic material with microstresses taken into account (in Russian).
Zhurn. Prikl . Mech. 1 Teich. Fis. 1963, 5, 154157.
3. G. I. B y k o v t s e v, On the torsion of prismatic bars made of anisotropic per-
fectly plastic material (in Russian), Isv. A N SSSK, OTN, Mekh. i Mashinostr,
1961, 3, 151157.
4. D. G. C h r i s t o p h e r s o n, A theoretical investigation of plastic torsion in an
I-beam, J. Appl. Mech. 7 (1940), 14.
5. R. P. Eddy, F. S. S h a w, Numerical solution of elastoplastic torsion of a shaft
of rotational symmetry. J . Appl. Mech. 16 (1949), 139148.
6. W. F r e i b e r g e r , Elastic-plastic torsion of circular ring sectors, puart. Appl .
Math. 14 (1956), 259265.
7. W. F r e i b e r g e r , W. P r a g e r , Plastic twisting of thick walled circular
ring sectors, J. Appl. Mech. 23 (1956), 461463.
8. W. F r e i b e r g e r , T o r s i o n , Chapter 48 of H andbock of Engineering Mecha-
nios", Fdited by W. Flttgge, McGraw-H ill, New Y ork, 1962.
9. L. A. G a l i n, Elastic-plastic torsion of prismatic bars (in Russian) Prikl. Mat.
Mekh. 13 (1949), 285296.
10. M. G a l o , N. Zyc z ko w s ki , Analytical calculat ion of limit carrying capacity
of isotropic bars subject to torsion, Bull, Acad. Polon, Ser. Sci. Techn. 12
(1964), 6978 (English annuary) for the Polish full text see Rozpr. Inzyn. 2,
12 (1964), 267296.
11. M. G a l o , On analytical ca leu lat ion of the limit carrying capacity of anisotropic
and non-homogencous bars under torsion, Puii Acad. Polon., Ser. Sci. Techn.
5, 12 (1964), 241247.
12. A. G e l e j i , Deformationarbeit bei bleibender Verdreiung von Stben mit einfachen
Querschnitt, ZAMM 6, 42 (1962), 221230.
13. V. C. G e o g d z h a y e v, Plastic torsion of anisotropic bars (in Russian)
Trudy Meck. Fiz. Tekhn. Inst., wyp. 3 (1959), 171179.
14. A. M. G o r 1 o v, Application of the variational methods to the problems of elastic-
plastic torsion of bars, (in Russian), Trudy Mosk. Inst. Insh. Zhaleanoder,
Transp. 122 (1959), 407419.
15. De l a G o u r n e r i e , Trite de geometrie descriptive, v. II., Paris 1885, p. 54.
16. H . J. G r e e n b e r g , W. S. D o r n, E. H . We t h e r e l l , A comparison of
flow and deformation theries in plastic torsion of a square cylinder Plasticity,
Pergamon Press 1960, 279296.
470
RSUCIREA ELASTO-PIASTICA
17. M. E. G u r t i n, Extension of Nedai's and hill analogy to multiply conected cross
sections, Trans. ASME, 2, E 28 (1961), 301302.
18. R. H i l l , The mathematical theory of plasticity. Clarendon Press, Oxford 1960.
19. R. H i l l , Plastic torsion of anisotropic bars, J . Mech. Phys. Solids 2 (1954), 8791.
20. P. G. H o d g e, J r., On the scep-film and-hill analogy for elastic-plastic torsion.
Progress in Appl., Mech., Macmillan 1963, 251259.
21. D. D. I v 1 e v, On the torsion of helical bars of perfectly rigid-plastic material
(in Russian), Isv. AN SSSR, OTN, Mekh. i Mashin, 5, (1961), 124126.
22. L. M. K a s h a n o v , Plastic torsion of circular bars with variable diameter, (in
Russian), Prikl . Mat. Mekh. 4, 12 (1948), 375384.
23. L. M. K a s h a n o v , Foundations of the theory of plasticity (in Russian) Gostek-
hisdat, Moskva 1956.
24. L. M. K a s h a n o v , An example of the application of variational method to the
problemof elastic-plastic torsion (in Russian), Issled, po Teorii uprug. i plast. 1
(1961) Leningr. Institut, 157161.
25. V. O. K o l g a d i n, Determination of deformations of an I-beam under elastic-
plastic torsion with restricted warping (in Ukrainian), Prykl. Mekh. 2, 9 (1963),
157166.
26. W. K r a ys , M. Zyc s ko w s ki , Sprezystoss i plastyesnoec wybor meden
i praykladov (Elasticity and plasticity - - problems and examples in Polish),
PEN, Warszawa 1962.
27. W. S. K u r d i n , Elastic-plastic state of a bar subject to centifugal forces and twisting
moment (in Russian), Isv. AN SSSR, OTN, 3, 1959, 152154.
28. M. Y s. L e o n o v, M. Y u. S h a v a y k o, The elementary elastic-plastic defor-
mations in the case of torsion (in Ukrainian), Dopovidy AN URSR, 1961,
3, 282285.
29. J. M e n d e 1, Sur Ies deformations de la torsion plastique, C. R. Acad. Sci., Paris,
222 (1946) 12051207.
30. R. M i s e s, Three remarks on the theory of the ideal plastic body, keissner Anniv.
Volume, J. W. Edouards, Ann Arbor 1949, 415429.
31. A. N d a i , Oer Beginn des Fliessvorganges in einem tordierten Stab ZAMM 6,
3 (1923), 442454.
32. * * * Theory of flow and fracture of solids, voi. 1, McGrew-H ill, New Y ork, 1950.
33. W. C l a sse k, J. R yc h l e w s ki , W. U r b a n o wski , Plasticity under
non-homo-gessous conditions, Adv. in Appl. Mech. 7. Acad. Press 1962.
34. S t. P i ec h n i k, The influence of bending on the limit stats of a circular bar sub-
ject to torsion, Arch. Mech. Stos. 1, 13 (1961), 77106.
35. St. P i e c h n i k, M. Zyo z ko w s ki , On the plastic interaction curve for ben-
ding and torsion of a circular bar, Arch. Mech. Stos. 5, 13 (1961), 669692.
36. P. I. P e r l i n, Elastic-plastic torsion of bars of oval cross-section, (in Russian),
Insh. Sbornik 31 (1961), 202205.
37. W. P r a g e r , P. G. H o dg e J r., Theory of perfectly plastic solids, Wiley, New
Y ork, 1951.
38. A. K. P r e y s s, T. A. D e g t e v a, The solution of elastic-plastic torsion of
bars by meens of an electric analogue, (in Russian), Metody Issled napriaaheniy
Nauka, Moskwa, 1965, 3137.
39. J. R yc h l e w s ki , Plastic torsion of non-homogeneous bars analysed in curvi-
linear coordinates, Bull. Acad. Polon., Serie Sci. Techn. 7, 12 (1964), 469474.
40. J. R yc h l e w s ki , Plastic torsion of bars with j ump- non homogeneity.
Acta Mechanica i, 1 (1965), 3655.
BIBLIOGRAFIE
471
41. M. A. S a d o w s k y, An extension of the sand hcap analogy in plastic t< rsion
applicable to cross sections having one or more hales, J. Appl. Mech. 2, 8 (1941),
166- 168.
42. F. S c h i I 1 i n g, t)ber die Boschungsf l chen mit Kegelschnitten als Basis-kurven,
ZAMM 3, 3 (1923), 197217.
43. B. R. Set h , Elastic-plastic transition in torsion, ZAMM 6, 44 (1964), 229- 233.
44. F. S. S h a w, The torsion of solid and hellow priams in the elastic and plastic range
by relaxation methods, Australian Council for Aeron., Rep. ACA 11 (1944).
45. V. Y a. S k o r o b o g a t s k o, Investigations in the qualitative theory of the parial
differential equations (in Russian), Izd. Lwovskogo Univ., 1961.
46. J. S k r z y p e k, M. Zyc . z ko v s ki , Limit state of a thick walled tube
under simultaneous torsion tension and pressure gradient. Bull. Acad. Polon.,
Serie Sci. Techn., 5, 13 (1965), 285294 (English summary; for the Polish
full text see Rozpr. Inz. 2, 13 (1965), 281--298).
47. Z. S o b o t ka , Theorie plasticity (in Czech), t. I., CSAV, Pal ia 1954.
48. V. V. S o k o 1 o v s k y, On the problem of elastic-plastic torsion. (in Russian),
Prikl. Mat. Mekh. 2, 6 (1942) 241 246.
49. V. V. S o ko l o w s ki , Plastic torsion of circular bars with variable diameter
(in Russian), Prikl . Mat. Mekh. 4, 9 (1945), 343346.
50. V. V. S o ko l o w s ky Teoria plasticitii (trad. din limba rus) Edit. Tehnic,
Buc, 1953.
51. K. V. S o u t h wc 11. On the computation of strin and displacement in a prism
plastically strained by torsion. Quart. J. Mech. Math 3, 2 (1949), 385387.
52. N. Y u. S h v. a y k o, Elastic-plastic torsion of thin-walled closed bars (in Russian),
Nauchn. Zap. Inst. Masliinov. i Avtom AN USSR, 1961, 8, 7280.
53. N. K. T a 1 u k k e r Das R. K. Chakrabarti, Torsion in bars under plastic defor-
mation, J. Instn. Engrs. (India) Mech. Eng. Div., 3, 45 (1964) 6771.
54. E. T r e I I I s, Uber die Sperungsverteilung in tordierten Stben bei teilweiser Uber-
schreitung der Fliessgrenzc, ZAMM 1, 5 (1925), 64- 73.
55. A. J. \V a n g, W. P r a g e r , Plastic twisting of a circular ring sector, J. Mech.
Phys. Solids, 3 (1955), 169175.
56. M. Wn u k, Limit state of a bar with arbitrary cross-section under tension and
torsion, Bull. Acad. Polon., Serie Sci. Techn. 6, 10 (1962), 221230 (English
annuary; for the Polish full text see Ro.spr. Inz. 3, 10 (1962), 563581.
57. M. Zyc z k o w s k i , Simultaneous tension and torsion of a circular bar in the
elasto-plastic range, Bull. Acad. Polon., CI. IV. 2, 3 (1955), 5155 (English
summary; for the Polish full text ser Rozpr. Inz.) 2, 3 (1955), 285- 322.
58. M. Zyc z ko w s ki , The limit load of a Thick-walled tube in a general circulary
syinestrical case, Arch. Mech, Stos. 2, 8 (1956), 155178.
59. M. Z yc z ko w s ki , Application of the small parameter method in Lighthill's
modification to the Theory of plasticity (i n Russian) lecture on the I] AII Union
Congr. cm Mechanics, Moskva, 1964.
60. M. Z y ( z k o w ski , Some particular solutions of the problem of plastic tor-~ion,
Bull. Acad. Polon. Seric Si i . Techn. 2, 12 (1964), 79-87.
Capitolul XII
ncovoierea elasto-plastic a barelor
1. Observaii introductive
Teori a ncovoi eri i elasto-plastice a barelor este consi derat adeseori
drept una dintre cele mai simple probleme ale teoriei plasti ci ti i .
De fapt, dac se fac dou presupuneri i anume asupra valabi li ti i
ipotezei lui Bcrnoulli (seci uni le transversale plane rm n plane) i
asupra tensiunii uniaxiale, determinarea di stri bui ei tensiunilor n
seci unea transversal nu prezi nt di fi culti , ni ci n cazul materi alului
perfect-plastic, ni ci n cazul n care este prezent ecruisarca plasti c.
Unele di fi culti apar atunci c nd se calculeaz sgeata transversal
a barei, dar chiar pentru aceasta, dac se presupune c sgei le s nt
mi ci i ncrcri le s nt transversale, ajungem la o ecuai e di fereni al
li ni ar de ordi nul al doilea care n multe cazuri se poate integra efectiv.
Se dovedete totui c presupunerea asupra tensiunii uni axi ale
poate fi consi derat exact numai n cazul unui material incompresibiFj
acest fapt nu este meni onat de mul i autori . n cazul unui materi al
compresibil, deformai i le transversale n zona elasti c i n zonele plas-
tice ar fi diferite i condi i a de compati bi li tate nu ar fi sati sfcut pe
frontiera elasto-plasti c. Aceast probl em a fost studi at amnuni t
de A. A. I l i u i n [3], care a artat c dac se i a n considerare
compresibilitatea, trebuie considerate toate cele trei tensiuni normale
i o tensiune de forfecare; el a dat o metod de calcul a acestor tensi uni
care folosete procedeul perturbai i lor. Totui , erorile care se obi n
atunci c nd se face presupunerea asupra tensi uni i uniaxiale, nu s nt
de mare i mportan i di n acest moti v n multe apli cai i aceast pre-
supunere este pe deplin j usti fi cat.
DISTRIBUIA TENSIUNILOR NTR-O SECIUNE TRANSVERSALA
473
2. Distribuia tensiunilor ntr-o seciune transversal
care are cel puin o ax de simetrie
Cercetri le de fa se vor baza pe un model de corp soli d perfect-
plastic neecruisabil. S consi derm o bar a crei seci une transversal
are cel pui n o ax de simetrie (fig. X I I .l ). n felul acesta, n ti mpul
ncovoierii n planul pri nci pal li ni a neutral se poate deplasa paralel
clar nu se poate roti (rotai a poate apare n cazul unei seci uni trans-
versale care nu are ax de simetrie sau n cazul ncovoi eri i oblice).
Pentru generalitate, vom lua n considerare aci unea si mul tan a unui
moment de ncovoi ere M i a unei fore axiale N; n cazul n care se
presupunec sgei le transversales nt mi ci i c exi st numai ncrcri
transversale, fora axi al N este negli jabi l, dar dac se renun chiar
numai la o si ngur presupunere fcut anterior, trebuie s se i n
seama de i nfluena forei N. Dac momentul de ncovoi ere M este
pozitiv (convexitatea axei ndoi te a barei este di ri j at spre di reci a
pozi ti v a axei z), atunci pot exista ci nci ti puri de di stri bui e a ten-
siunii, reprezentate n fig. X I I . l . V om exami na acum detaliat aceste
ti puri ; dac se presupune c momentul ncovoi etor este negativ nu
apar di ferene eseni ale.
S admi tem ipoteza l ui Bernoulli cu pri vi re la seci uni le transver-
sale plane. Aa cum am meni onat mai nai nte, aceast i potez poate
fi consi derat ca exact numai n cazul ncovoi eri i pure (sau n cazul
ncovoierii n prezena unei fore axiale, dar fr for de forfecare)
a unei bare di ntr-un materi al i ncompresi bi l; totui , n alte cazuri ,
erorile snt neglijabile. S notm cu coordonata msurat de-a lungul
axei unei bare nedeformate i atri bui t punctelor materiale ale axei
barei (coordonat de ti p Lagrange); deci un segment d!; dintr-o
a b " ' c d e
Fig. XII. l . Sec iune transversal cu o ax de simetrie; diverse tipuri de distribuie
a tensiunii.
47 4
NCOVOIEREA ELASTO-PLASTICA A BARELOR
Fig. XH . 2. ncovoierea unui segment de bar.
bar dreapt se va transforma dup deformare ntr-un segment de
arc cu raza de curbur p i ar lungimea segmentului care corespunde
vari abi lei z va deveni (p +^)dcp (fig. XI I .2). Coordonata l va fi consi-
derat drept o vari abi l i rdependent n ti mp ce unghi ul de rotai e
cpal seci uni i transversale i lungimea s a arcului de bar deformat,
drept variabile dependente." Di stri bui a deformai ei n seci unea trans-
versal va fi determi nat de
(P + *)d?
d$
1 = ^s _ ( l _ p ? )
dl l * d j
i deoarece pdcp=ds, putem scrie
g = d 2 L [ d 5 _ d i y i d9
l
unde
l i
d<p
l
d>
ds
Ti
dtf
dl
(2.1)
(2.2)
(2.3)
este coordonata pe axa neutr (v. fig. X I I .l ) Di n di stri bui a li ni ar
a deformai ei (2.2) rezult di stri bui a tensiunilor, reprezentate n fig.
X I I . l ; ele corespund diagramei tensi une-deformai e pentru un materi al
perfect-plastic. Dac se accept aceste di stri bui i ale tensi uni i , putem
DISTRIBUIA TENSIUNILOR INTR-O SECIUNE TRANSVERSALA
47 5
calcula momentul ncovoi etor M precum i fora axi al N, iar apoi
i nvers nd aceste relai i , putem expri ma derivatele dep/dc; i ds/d?
pri n i ntermedi ul lui M i al lui N; n felul acesta este posi bi l s cal-
culm sgeata transversal a barei.
Consi derai i le generale, care s nt valabile pentru orice form de
seci une transversal ce are cel pui n o ax de simetrie, pot fi fcute
numai n parte; apoi vom trece la bara de seci une transversal rec-
tangular care va fi anali zat amnuni t. n ti mpul ncovoi eri i barei,
putem observa trei zone n seci unea transversal: zona elasti c (can-
ti ti le corespunztoare vor fi notate cu indicele e"), zona plasti c
datori t tensiunilor de nti ndere (indicele +") i zona plasti c dato-
ri t tensiunilor de comprimare (indicele "). n aceste zone tensiunile
vor fi determinate cu ajutorul formulelor
CT = o-0 n regiunea A_
a _ - | '(* ?0) n regiunea Ae | (2.4)
a = -f- of t n regiunea A + ,
prima i cea de-a treia formul rezult di n condi i a de plasticitate iar
cea de-a treia di n legea lui Hooke (2.2). Deosebirile dintre cazurile
(a) (e), prezentate n fig. X I I . l , constau tocmai n apari i a diferitelor
zone particulare.
n domeniul elastic (a), n care ntreaga arie a seci uni i transversale
se reduce la ari a Ae, i ntegr nd tensiunile ct si nmuli ndu-le cu braul
z i i ntegr nd, obi nem
N = - EA ^ z 0 M, = EIy^, ( 2 . 5 )
de unde, i n nd seama de (2.3), obi nem ecuai i le di fereni ale funda-
mentale ale ncovoi eri i
d<p M ds t ... ti
dl EIy dl
1 +
EA ' (
2
'
6
J
nlocui nd aceste valori n cea de-a doua ecuai e (2.4) determi nm
di stri bui a tensi uni i cu ajutorul formulei
M . N
476
NCOVOIEREA ELASTO-PLASTICA A BARELOR
iar pozi i a axei neutre (o- =0) vafi dat de
zn =
Nly
M
(2.8)
unde pri n iy afost notat raza degi rai e aseci uni i transversale.
n cazul apari i ei deformri i plastice ntr-o si ngur parte, datori t
tensiunilor de nti ndere, (b), i ntegr nd peariile corespunztoare, ob-
i nem
N = + E ^ ( S e - z 0 Ae )
dl
M
dl
(2.9)
am notat pri n S cu indicele corespunztor momentul static al ari ei
respective n raport cu axay. Not nd cu2+ coordonata frontierei di n-
tre zona elasti c i zona deformri i plastice datori t soli ci tri lor de
nti ndere (v. fig. X I I .l ) obi nem di ncondi i a de continuitate
di *
(2.10)
Sistemul de trei ecuai i (2.9) i (2.10), dup ce seeli mi n z0 cu aju-
torul lui (2.3), determi n derivatele dcp/d:;, ds/dJ ; i coordonata z+.
Totui , n cazul general, putem expri ma efectiv numai derivatele
d9 /d i ds /dc; pri n 2 + i deducemecuai a care determi n pe z+; aceasta
nu poate fi rezolvat n raport cu z+ sub o form general, deoarece
z+ este de asemenea inclus n canti ti le geometrice A+, S+, Ae, Se
i / c care depind de forma seci uni i transversale. Folosi nd relai i le
evidente A, + A+ = A, Sc +5+ =0, obi nem
ds
di
d(>
: 1
M
E(tt - Sez+)
(a0A + - N)z++ o-pS
(2.11)
E(Atz+
i ecuai a care determi n coordonata z+
[MAe +(<y0A - N)Se)]z. - [MSe +(<r0A - N)It] =0. (2.12)
Evi dent caceast ecuai e nu este li ni ar n raport cu z+, deoarece z+
intervine si n alte enti ti geometrice.
DISTRIBUIA TENSIUNILOR INTR-O SECIUNE TRANSVERSALA
477
I n cazul deformri i plastice ntr-o si ngur parte datori t tensiunilor
de comprimare, (c), not nd cu 2_ coordonata frontierei elasto-plastice,
obi nem n mod si mi lar
d<p
dl
M
ds j
dl ~
E(Ie - Stz_)
(<Vf _ + N)z_ + a0S,
E(Se-Ae:
i ecuai a care determi n coordonata z
(2.13)
[MAe (a0 A + N)SC] 2 [MS, (o-,, A +N)It] = 0. (2.14)
n cazul deformri i plastice deambele pri , (d), dup integrare
obi nem
N = cv4
+
+E 2S (S, - 2 o At ) - a o A_
dl
M =a0 S+ .+E 5j (/, - ZoSe) -n0 S_ ,
dl
(2.15)
i ar di ncondi i i le de continuitate seobi n dou ecuai i
(*+ - 20) rPo I
E
d
*
dl
(2.16)
Sistemul de ecuai i (2.15) i (2.16) determi n derivatele d<p/d i
ds/dj; precum i coordonatele z+ i z_. Cai n cazurile precedente putem
doar expri ma derivatele pri n jf+ i z_ i deduce un sistem dedou ecu-
ai i care determi n aceste derivate. Ecuai i le (2.16), n care se i ne
seama de (2.3), dau
d<p _ 2<j0
dl ~ E(z+ - zj)
L = 1 _ t
z
-)*
dl (*+ - z_)E
(2.17)
478
1NCOVOIERFA ELASTO-PLASTICA A BARELOR.
i mtroduc nd aceste relai i n (2.15) obi nem sistemul de ecuai i
[2St +(24+ - A) z+ +(2A_ - A)z_] a0 - (i + - z_) N =0
2(11 + 5+ 2 + + SJL) o0 - (* - *-)
M
= -
Dup ce amdeterminat di n aceste ecuai i coordonatele z+ i z_ pentru
o form dat aseci uni i transversale, i ntroduc nd aceste coordonate n
(2.171, obi nem ecuai i le di fereni ale fundamentale ale ncovoi eri i pen-
tru cazul considerat.
n cazul li mi t (e), care corespunde epui zri i capaci ti i portante
a seci uni i transversale, zona elasti c dispare iar ecuai i le (2.15) se
reduc la
N =a0(A+ - AJ
M == a0(S+ - S_).
Aceste ecuai i determi n coordonata frontierei z+ =z0 =z_, precum i
curba dei nteraci une plasti c pentru ncovoi ere combi nat cu nti ndere,
M =f(N). Asemenea curbe dei nteraci une plasti c au fost analizate,
pri n metoda seriilor deputeri generalizate, n lucrarea lui M . Z y c z -
ko w s ki [34] pentru bare cuseci uni transversale dediferite forme.
n apli cai i le tehnice se face adesea o aproxi mai e care const n
neglijarea extensi bi li ti i axei barei. Se admite identitatea ds =d,
ecuai a (2.3) este negli jat iar z0 este considerat drept un parametru
care trebuie eliminat. Astfel, de exemplu, sistemul deecuai i (2.9) i
(2.10) n care amintrodus ds n loc de d, poate fi considerat drept
un sistem cunecunoscutele dtp/ds, z+ i z0. De meni onat c n acest
sistem nu apare derivata ds/d [ci numai n ecuai a (2.3) care n acest
caz a fost negli j at], astfel nc t drept rezultat obi nem di n nou
pri ma ecuai e (2.11) n care dH este nlocui t cu ds
& =
M
, (2.10)
ds E(I. - 5e : + )
iar z+ se determi n apoi di n (2.12). n modsi mi lar se poate obi ne
pri ma relai e di n (2.13) i pri ma relai e di n (2.17) n care d este nl o-
cuit pri n ds. Evi dent c nsolui i le efective apar di ferene, deoarece,
aa cumse vavedea n exemplele care vor urma, momentul de ncovo-
iere M, este determinat n general, pri n formule diferite ncazul negli-
jri i extensi bi li ti i i n cazul n care extensibilitateaeste luat n con-
siderare.
(2.18)
(2.19)
ECUAIILE DIFERENIALE FUNDAMENTALE PENTRU O BARA
479
Trebuie totui subli ni at cpri n neglijarea extensi bi li ti i axei barei
se face o presupunere care adesea duce lacontradi ci i interne aleteo-
ri ei . Defapt, dac sepune ds =di ; di necuai a exact (2.3) obi nem
totdeauna z0 =0, pe c nd dac eli mi nm z0 di n sistemul de ecuai i
corespunztor, deexemplu (2.9) i (2.10) obi nem z0 0. Aceast
contradi ci e deobicei nu produce erori i mportante i poate fi accep-
tat n vederea si mpli fi cri i ; totui , este surpri nztor c n domeniul
plastic ecuai i le exacte dau, adesea, solui i mai simple dec t ecuai i le
n care se negli jeaz extensibilitatea axei barei i n aceast si tuai e
este clar caproxi mai a meni onat nu are sens.
3. Ecuaiile difereniale fundamentale pentru o bar
de seciune transversal rectangular
S consi derm o bar de seci unetransversal rectangul ar (fi g.XI I .3);
notm cu b l i mea sa i cu 2h nli mea (aceast notai e este
mai convenabi l dec t h). n acest caz toate ecuai i le generale deduse
anterior pot fi rezolvate efectiv.
Domeni ul elastic (a) nu vafi considerat deoarece ecuai i le generale
(2.6) rm n n vigoare.
Trec nd ladeformarea plasti c de o si ngur parte datori t tensiu-
nilor de nti ndere (b), punem A = 2bh,
Ae =b(h + z+), Sc (h*
I, = i ( / . + 2 + )
3
+ | (h + Z+)(h-zA*.
Fig. XII.3. Sec iune trans-
versal rectangul ar.
Ecuai a (2.12) devine o ecuai e cubi c n raport
cu z+. Sepoate uor veri fi ca caceasta are o
rdci n dubl z+ = h, care nu este o solui e
a problemei noastre; mpri nd pri n (z+ +^)
2
obi nem o ecuai e li ni ar, de unde
= 2h -
3M
2bha N
(3.1)
Mai departe, pentru simplificare, vomfolosi
momentul de ncovoi ere adimensional i fora
normal adi mensi onal, raport nd aceste canti -
480
PROCESE DE PRELUCRARE PLASTICA A TUBURILOR CU PEREI SUBIRI
tai la valori le lor li mi t. Pentru seci unea transversal rectangular
aceste valori l i mi t s nt
M, = bh
2
a0, N, = 2hba,
(3.2)
[acestea au fost determinate di n (2.19) pentru axa neutr convenabil
aleas], deci i ntroducem urmtoarel e canti ti adimcnsionale
(3.3)
m =
M N
n
ft/i
a
o -bhc!0
si scriem (3.1) ntr-o form mai condensat
3>H
*-=2
h
2(1 - n)
(3.4)
ntroduc nd ai ci funciile cunoscute m = m(l) i n = n(l) (ecuai i le
momentului ncovoi etor i ale forei normale) putem determina dis-
tri bui a zonelor plastice de-a lungul barei. Pe de al t parte, ntrodu-
c nd '(3.4) n (2.11) obi nem ecuai i le di fereni ale fundamentale ale
ncovoi eri i , care vor fi scrise sub form adi mensi onal astfel:
h =
1 6

dl
a-
9 (2
(1 - V
2n - )
2
d
= 1 +
8 (4 - 4w - 3i)(l I I )2
(2 2n - mf
a-,
(3.5)
unde cu a
2
am notat o constant materi al pozi ti v adi mensi onal
a
2
=^ - (3-6)
n cazul deformri i plastice de o si ngur parte datori t tensiunilor
de comprimare, (c), n mod si mi lar obi nem
** (3.7)
= - 2 +
h 2(1 + )
si ecuai i le di fereni ale fundamentale ale ncovoi eri i
, do i , i + )'
dl 9 (2 + 2 - )
ds_
dl
= 1
8 (4 + 4 - 3w)(l +
9 (2 + 2n - mf
a*.
(3.8)
ECUAIILE DIFERENIALE FUNDAMENTALE PENTRU O BARA
481
n cazul seci uni lor transversale cu dou axe de simetrie, deci, de
asemenea, n cazul seci uni i transversale rectangulare, deformarea plas-
ti c de o si ngur parte datori t tensiunilor de nti ndere poate avea
loc numai pentru n > 0, iar deformarea plasti c datori t soli ci tri lor
de compresiune numai pentru n < 0. i n nd seama deaceast concluzie
i i ntroduc nd notai a valoare absol ut" putem scrie (3.5) i (3.8)
ntr-o si ngur formul; apoi, consi der nd cazurile m < 0, n > 0 precum
i m < 0, n < 0, ajungem la formulele generale, valabile pentru defor-
marea plasti c de o si ngur parte pentru orice semn al momentului
ncovoi etor i al forei axiale
h ^ = L
8
2
li I I )
1
dl
ds
dl.
- 1 +
2 - 2 | | -\m\)*
l 8 (4 - 4| |
sgn m
3|m|) (1 - ||)
9 (2 - 2 | | - | m |)
pentru m > 0, sgn m
(3.9)
j a
2
sgn n,
1 pentru m < 0 i
unde sgn m = -f 1
similar pentru sgn n.
S consi derm acum cazul deformri i plastice n ambele pri , (d).
V om introduce ai ci A, b(zt z_), A+=b(h zj , A_ ==b(h +z\, St =
2
( Z +
12
- (A
2
2 12
~_)
3
+ - {z+ zj f o -|- zj
2
. Si stemul de ecuai i (2.18), care deter-
4
mi n pe ~+ i z. , devine un sistem de ecuai i algebrice neli ni are:
pri ma este o ecuai e ptrati c i ar cea de-a doua o ecuai e cubi c.
Totui ambele ecuai i pot fi mpri te pri n factorul nenul (z+ z_)
i obi nem un sistem format dintr-o ecuai e li ni ar i o ecuai e ptra-
ti c care poate fi uor rezolvat
n +^3 [ 1 - m
2
m
n - | 3 J/1 w
2
m.
(3.10)
nlocui nd aici funciile cunoscute m ----- m(\) i n =() determi nm
di stri bui a zonelor plastice de-a lungul barei. Pe de alt parte, i ntro-
ducerea valori lor (3.10) n (2.17) conduce la ecuai i le di fereni ale fun-
31 Tforia plasticitii c. 3Hr3
482
NCOVOI EREA ELASTO-P LASTI CA A BARELOR
damentale ale ncovoi eri i . L e vom scrie ntr-o form mai general,
valabi l i pentru cazul m < 0
, da> a
2
h = 3J== - sgn m
dt; V 3 V l - n - m
Al 1
A
3 Kl - n
2
- m
(3.11)
Aproxi marea, meni onat anterior, care negli jeaz extensi bi li tatea
axei barei, const ai ci n nlocui rea deri vatei dep/dc pri n deri vata dep/ds
n primele ecuai i ale sistemelor (3.9) i (3.11), cu neglijarea si mul tan
a celorlalte ecuai i di n sisteme i cu nlocui rea expresiilor m = m(s) i
n =n(s), care di fer pui n de m = m(Q i n = w(E).
4. Sgei transversale mici pentru bare
de seciune transversal rectangular
S consi derm la nceput sgei transversale foarte mi ci n com-
parai e cu lungimeabarei. Atunci , de regul, putempresupuned E ds #4
^ dx, negli j nd n acelai ti mp extensibilitatea axei barei. nlocui nd
n primele ecuai i ale sistemelor (3.9) i (3.11) obi nem pentru
dx
deformarea plasti c ntr-o si ngur parte
dV 16 . _ _ s g n , ( 4 1 )
dx* 9 k (2 - 2 | | - |> |)
s
pentru deformarea plasti c de ambele pri
d
2
'
. sgn m. (4.2)
d*
1
h^3 f i - H
a
- | |
I nfluena forei axiale n este deosebit de i mportant n cazul com-
pri mri i excentrice a barei (grinzii). Solui i le generale ale ecuai i lor
(4.1) i (4.2) pentru w =const, m = a +>w au fost date de
K . J ez ek [5]; o di scui e detal i at a acestor solui i a fost fcut de
S. D. L ey t es [11]. n apli cai i le practice trebuie s se procedeze
cu pruden n acest caz, deoarece pot aprea zone de descrcare
chiar dac' ncrcarea exteri oar crete; ca urmare ecuai i le (4.1) i
(4.2) nu mai s nt valabile.
n cazul ncrcri i transversale a barei de sgeat transversal
mi c, neglijarea forei axi ale n este pe deplin justi fi cat. n acest caz
SGEI TRANSVERSALE MICI P ENTRU BARE
483
deformarea plasti c ntr-o si ngur parte nu mai poate aprea de loc
ar ecuai a deformri i plastice de ambele pri i a forma si mpl
d
2
w a
2
= sgn m. (4.3)
^ 2 2
Aceasta ecuai e este valabi l pentru < | m\ < 1; clac \m\ < -
atunci ajungem la ncovoi erea elasti c, deoarece m =2/3 sau M =
2
= bh
2
a0 reprezi nt acea valoare a momentului de ncovoi ere care
produce pri mele deformai i plastice n fibrele exterioare ale seci -
uni i transversale rectangulare. Solui i le parti culare cele mai i mpor-
tante ale ecuai ei (4.3) au fost date de W. S w i d [24] iar A. P h i 1-
l i ps [20] le-a uti li zat. Aceste solui i se refer la o bar si mplu re-
zemat, ncrcat simetric i asimetric pri ntr-o for concentrat (fie o
ncrcare uni form di stri bui t, fie un cuplu concentrat n suport) pre-
cum i la o gri nd n consol ncrcat n captul li ber printr-o for
concentrat si pri ntr-un cuplu concentrat (legea suprapunerii nu are loc
aici) i n sfrit pri ntr-o ncrcare uniform di stri bui t. Primele cerce-
tri referitoare la ncovoi erea elasto-plasti c a barelor se datoresc l ui
B. de S a i n t-V enant [22] i E. M e y e r [13].
Di fi cultatea i ntegrri i ecuai ei (4.3) poate fi esti mat uor. Dac n-
crcarea aci oneaz transversal pe axa barei (pot exi sta de asemenea
i cupluri concentrate), ecuai a (4.3) este o ecuai e di fereni al li ni ar
de ordi nul al doilea, care poate fi i ntegrat direct [n cazul ncrcri i
oblice sau al ncrcri i paralele cu axa, n care momentul de ncovoi ere
depinde de sgeata transversal w, ecuai i le (4.2) i (4.3) s nt neliniare],
n cazul unei funci i liniare m = m(x) numai fore concentrate trans-
versale i cupluri integrareaecuai ei (4.3) este relati v si mpl: i nte-
gralele pot fi exprimate pri n funci i i rai onale. Pentru o funci e p-
trati c m = m(x) ncrcare uniformdi stri bui t integrareaeste mai
dificil, dei este el ementar: integralele pot fi exprimate pri n funci i
inverse, trigonometrice i logaritmice. n cazul unei funci i cubicem =
==m(x) ncrcarea di stri bui t care vari az li ni ar solui a nu mai
este el ementar: ea poate fi expri mat pri n integrale eliptice. Calcu-
larea efecti v a sgei i transversale este mai greoaie deoarece de-a
lungul axei barei avem, de obicei, cel pui n dou zone (zona ncovoi eri i
elasto-plastice i cea a ncovoi eri i elastice); acest fapt face necesar
mbi narea" zonelor particulare, folosind condi i i le de continuitate.
484
NCOVOIEREA ELASTO-PLASTICA A BARELOR
Ca exemplu vom da o schi de calcul a
mi ci i sgei transversale aunei gri nzi n consol
ncrcat printr-o for concentrat (fig. XI I .4),
Admi nd sistemul de coordonate di n fig. X I I .4
determi nm momentul de ncovoi ere di n for-
mula M P(l x), de unde
m
M
(4.4)
Fig. XI1.4. Grind din
consol ncrcat printr-o
for concentrat.
Cea mai mare valoare absolut a momentului
ncovoi etor intervine n seci unea transversal
ncastrat. Dac valoarea corespunztoare a lui | m| este mai mi c
dec t 2/3, adi c dac
P < 1 ^ , (4.5)
3 1
atunci bara este ncovoi at n domeniul plasti c i ar sgeata transversal
maxi m la captul liber este
PI
3
PI*
MSI.
2Ebh'
(4.6)
Dac < | ;| < 1, atunci o parte a barei di n veci ntatea seci uni i
transversale ncastrate estesupus ncovoi eri i elasto-plastice. Coordonata
xa a frontierei va fi gsi t di n (4.4) n care se introduce \m \ 2)3
x0 = l-
2bh*a0
3P
(4.7)
Deci n i ntervalul ncovoi eri i elasto-plastice 0 < x < x0, care va fi no-
tat cu indicele 1", ecuai a di fereni al a ncovoi eri i este de forma
(4.3) i anume, deoarece m < 0,
dX
dx
1
b)i%a
(4.8)
n ti mp ce n i ntervalul ncovoi eri i elastice x0 < x < l (intervalul 2)
avem ecuai a di fereni al
dhv
dx
3
EI.
(4.9)
SACETI TRANSVERSALE MICI PENTRU BARE
485
I ntegrarea ecuai ei (4.8) se poate efectua uor dac se face substitu-
i a (introducerea unei noi variabile independente)
bn*aa
evident c o asemenea substi tui e poate fi folosi t pentru orice funci e
li ni ar m= m[x). Obi nem
d
8
a, _ B_
HT~ t
f
(4.11)
unde B este o constant pozi ti v
i
I ntegr nd de dou ori obi nem
W l =i gpli. + Cyt + Bv (4.13)
unde Cj i Dt s nt constante de integrare. n sfrit folosind condi i i le
lali mi t n punctul * =Oi condi i i le de continuitate n punctul a: =x0
( mbi narea" celor dou solui i ) putem determina sgeata transversal
maxi m / cu ajutorul formulei (dat pentru pri ma oar de J . F r i -
t s c h e [1]); (amnunte decalcul pot fi gsi te n cartea lui W. K r z y s
i M. Z y c z ko w s ki [9])
aowgBjf s / ( PI w: PT]
N
...
f = WEP*- [
l
~ -<r{
1
+ w^-Jf
1
- wS"]" (
U4
>
nlocui nd valoarea li mi t a forei (4.5) obi nem sgeata transversal
elasti c maxi m [ nceputul apli cabi li ti i formulei (4.14)1
/ . = (4.15)
J
3Uh
i pentru P = bh^a^jl (capacitatea portant li mi t a barei) obi nem
2 0 ^ 2 0
' 27 Eh 9 '
Aceasta este cea mai mi c sgeat transversal, care corespunde
conform teoriei sgei lor transversale infinit de mi ci epui zri i capaci-
ti i portante a barei. Deoarece n seci uni le transversale ncastrate
486
NCOVOI EREA ELASTO-P LASTI CA A BARELOR
apare o arti culai e plasti c (curbura axei crete nemrgi ni t), echilibrul,
este de asemeneaposi bi l pentru orice valoare mai mare a sgei i trans-
versale / . n cazul unei gri nzi si mplu rezemate care se afl sub aci u-
nea unei ncrcri uniform distribuite, valoarea lui / , ti nde ctre infinit
(A. R. R j a n i n [21] a fcut consi derai i generale asupra acestei
probleme).
5. Mari sgei transversale la bare
de seciune transversal rectangular
S trecem acum la integrarea ecuai i lor exacte (3.9) i (3.11). S
presupunem c ncrcarea barei este produs numai de fore concen-
trate i de cupluri concentrate; n acest caz este convenabi l s roti m
sistemul de coordonate cu un unghi S astfel nc t di reci a z s coi nci d
cu di reci a forei rezultante P de o parte a seci uni i transversale
(fig. XII.5). Fr a mi cora generalitatea, vom considera unghi ul 9 ca
pant fa de axa x. Deci momentul ncovoi etor i fora axi al ntr-
un punct al axei barei vor fi determinate pri n formulele
M = P ds cos <p+M0 = P J ' ~ cos 9 d? + M0
N = P sin 9,
(5.1)
Fig. XII.5. Axele de coordonate utilizate n studiul
marilor sgei transversale.
MARI SGEI TRANSVERSALE LA BARE
487
unde si este lungimea barei dup deformare. Ca de obicei, i nfluena
forei de forfecare asupra sgei i transversale va fi negli j at. S i ntro-
ducem notai i le ncrcri lor exterioare adimensionale
> = m0 = J^L, (5.2)
2 bha
(5.3)
i s scriem (5.1) n form adi mensi onal
m = C cos cpd E, +m,, n = p sin <p.
*k
d
l
S consi derm, la nceput, cazul deformri i plastice ntr-o si ngur
parte, fig. 12.1, b sau c. ntroduc nd (5.3) n (3.9) se obi ne un sistem
de ecuai i i ntegro-di fereni ale n raport cu 9 i s. Totui acest sistem
se poate reduce destul de uor la o ecuai e di fereni al i anume folo-
si nd expresia l ui m di n pri ma ecuai e di n (3.9), pri n derivare i com-
parare cu deri vata pri mei ecuai i di n (5.3). Rezolv nd pri ma ecuai e
di n (3.9) n raport cu m (cu condi i a ca m > 0, n > 0, care cores-
punde cazului nostru, fig. XII.5) obi nem
m 1 In
do
d
(5.4)
ntroduc nd aceast formul n cea de-a douaecuai e din sislemul (3.9),
expri mm pe ds/d* pri n dy/Z, i n
dtp <ls
dl
= 1 +
2
dl
2a
1 - 11
dl
1 (5.5)
Deri v nd pri ma ecuai e (5.3) i i n nd seama de (5.5) obi nem deri vata
dm/d \
dm
COS cp
h
1 + a
2
- 1
do
dl
(5.6)
i ar di n compararea acestei expresii cu relai a (5.4) deri vat se obi ne,
av nd n wdere pe (5.3), ecuai a di fereni al cutat av nd ca necu-
noscut funci a
(1 f - p sin 9)
3
'
2
'
9 -
3(1 +
3ap(\ p sin 9)"
2
cos 9 9 '
2
+
5. pcos ? 9 '
3
/
2
= 0,
(5.7)
488
NCOVOIEREA ELASTO-PLASTICA A BARELOR
unde cu prim" i secund" s-a notat derivarea n raport cu . Tre-
buie atras atenia asupra faptului c termenii care conin <p'
5
'
2
se anu-
leaz i prin urmare integrarea ecuaiei (5.7) se simplific. Astfel,
introduc nd o nou variabil dependent u prin formula
<p' = M
2
(<p), cp" = 2uu\' = 2M
3
M' , (5.8)
i mprind (5.7) la M
3
obinem o ecuaie diferenial liniar de ordinul
nti
2(1 - />sin q>p au' - 3/>(l
, 3(1 -f a )
p sin cp)
1
'
2
cos cp 4-
p cos cp =0.
Sol uia sa general este de forma
C, -f- k(l p sin 9)
- l * (1 - p sin <p)3/2
unde C\ este constanta de integrare, iar constanta k este
, 3(1 + a )
la \h
(5.9)
(5.10)
(5.11)
n continuare integrarea poate fi efectuat cel mai uor sub form pa-
rametric, deoarece ecuaia (5.10), dei este integrabil n funcii ele-
mentare, nu poate fi apoi rezol vat n raport cu 9. Folosind relaiile
evidente
d*
dw
cos (9 4- 8) ds = cos (9 + 8) d9
(5.12)
- sin (9 + 8) ds = sin (9 -4- 8) d9,
<?'
i nlocuind s'prin expresia (5.5) n care 9' este determinat din (5.10),
dup o integrare formal determinm linia de ncovoiere" sub form
parametric prin formulele
* =* 0 + ${(l +a
2
) O - ^
2a ]/h
(1 p sin 9)
C*! + k(l p sin 9)
-(1(1 +
2
)
[C, - /.sin 9)]
4- h\ cos (9 4- ) d9
=Wo-J {(
(1 /> sin 9) '
[C,+ *(!-/> sin
9
) f
2a^A
(1 - / .sin 9) '
C. -f- *(1 - p sin 9)
/ A s i n (9 4 8) d .
(5.13)
MARI SGEI TRANSVERSALE LA BARE
489
Constantele de integrare Cv x0 i w se determin din condiiile la
limit corespunztoare.
S trecem acum la considerarea deformrii plastice de ambele pri
fig. XII, 1 d care este ceva mai simpl dect cea prezentat anterior.
Procedeul de urmat este cu totul similar. Calculnd momentul ncovoie-
tor mdin prima ecuaie a sistemului (3.11) (cu condiia ca m> 0),
obinem
m = 1 -
2
, (5.14)
3AV
unde prim" nseamn derivare n raport cu , ca i mai nainte. ntro-
duc nd (5.14) n cea de-a doua ecuaie (3.11) obinem
s' = 1 4- k f . (5.15)
Apoi introducerea lui (5.15) n prima ecuaie (5.3), derivarea i compa-
rarea cu relaia (5.14), derivat, conduc la ecuaiil e
a
4
9 " + 3ph cos 9 9 '
3
= 0, (5.16)
unde termenii care conin 9' * se anuleaz. ntroduc nd de data aceasta
<p' = w(9), ajungem la o ecuaie cu variabile separate
atu' -{- 3ph cos 9 t<
2
= 0, (5.17)
de unde, prin integrare, obinem
i = ^=
3
i * s i n H - f l , . (5-18)
K (Iqp fl
4
Aceast ecuaie poate fi apoi uor integrat:
l = _
3
A
A
cos 9 4 D l 9 4 Dt (5.19)
a*
dar relaia obinut 1111 poate fi rezolvat n raport cu 9 i trebuie
s punem ecuaia curbei de ncovoiere" sub form parametric. i-
nnd seama de (5.12), (5.15) i (5.18) obinem
* = *-f $ [ (
1
+ j j ) A *
s i n
? +
D
i ]
c o s (
? +
S ) A
*
= w
o
-
J [(
1
+ ^)M si n 9 +-Oi ] si n (9 + 8) d? . w =
(5.20)
490
INCONVOIREA ELASTO-PLASTICA A BARELOR
Ecuai i le (5.13) i (5.20) mpreun cu ecuai i le elasti cei " lui Euler
cu ax extensi bi l (date n lucrarea lui Z. W a s z c z y s z y n i
M . Z y c z ko w s ki [26]) constituie solui a general a problemei con-
siderate. Di fi culti destul de serioase pot aprea n legtur cu m-
binarea" zonelor parti culare; descrcarea n unele fibre trebuie de
asemenea exclus, deoarece n acest caz solui i le obi nute nu mai s nt
n vigoare. Un exemplu de aplicare a solui i lor obi nute la calcularea
sgei lor transversale elasto-plastice mari ale unei bare pe supori fici,
ncrcat laambele capete pri n cupluri concentrate, poate fi gsi t n
lucrarea lui Z. W a s z c z y s z y n si M . Z y c z ko w s ki [27]. De
altfel, Z. W as z c z y s z y n n lucrri le [28], [29] i [30] a obi nut
solui i aproxi mati ve folosind metoda aranj ri i ", solui i care s nt vala-
bile i pentru ecruisarea li ni ar, i a prezentat o verificare experi men-
tal a teoriei.
6. Sgei transversale mari n cazul ipotezei axei inextensibile
Dac facem presupunereameni onat anterior cu pri vi re la i nexten-
sibilitatea axei barei, ajungem la ecuai i le di fereni ale ale ncovoi eri i ,
mai simple dec t cele precedente; totui aceast simplificare este apaT
rent deoarece ecuai i le obi nute snt mai complicate. Pentru a face o
comparai e vom prezenta acum o schi de calcul.
n cazul deformri i plastice ntr-o si ngur parte, (b) sau (c), n loc
de sistemul (3.8), vom scrie acum
h ^ ^ - a * &2 , (6.1)
ds 9 (2 + 2n - mf
iar n l ocul primei ecuai i (5.3) avem
m s t dL Ccos cpds +" V (6.2)
h Js
Calcul nd m di n (6.1) obi nem iar (5.4), n care deri vata dp/d, tre-
buie nlocui t pri n dcp/ds. Deri v nd aceast expresie n raport cu s i
compar nd cu relai a (6.2), deri vat, obi nem ecuai a
i i i
(1 p sin cp)
2
acp" 3p \h cos cpcp'
2
-f 3ap(\ p sin ?)- cos cpcp'
2
-4-
+3-f- coscp9' 0, (6.3)
EARE CU SECIUNE TRANSVERSALA NLOCUITA PRINTR-UN SISTEM DE PUNCTF 494
unde cu pri m" este notat derivarea n raport cu lungi mea arcului
.. Compar nd cu (5.7) observm o di feren i mportant: termenul care
coni ne cp'
5
'
2
nu se mai anuleaz. Acest fapt produce o cretere i m-
portant a di fi culti lor legate de integrare: n locul ecuai ei liniare
(5.9) obi nem o ecuai e neli ni ar de ti p Ri ccati , care poate fi i ntegrat
folosind funci i Bessel modificate. Detali i de calcul s nt date n lucra-
rea lui M . Z y c z ko w s ki [33].
Compli cai i similare apar de asemenea n cazul deformri i plastice
n ambele pri , (d). Scri i nd n loc de (3.11) ecuai a (cu condi i a ca
m > 0) , ,
A = _ _ ??! =r ! (6.4)
ds \3 V1 - n
2
- m
x
'
determi nm pe m di n nou di n formula (5.14) n care pri m" nseamn
acum derivare n raport cu s. Deri v nd aceast formul n raport cu s
i compar nd-o cu ecuai a (6.2) deri vat obi nem

4
cp" 3pVi
2
sin cpcos cpcp'
4
+3ph cos cpcp'
3
=0. (6.5)
Deci termenii care coni n 9'
4
nu se anuleaz iar ecuai a (6.5) este
mai compli cat dec t (5.16). Substi tui a cp'=M(cp) reduce (6.5) l a o
ecuai e de ti p Abel . Ecuai a obi nut poate fi i ntegrat, dar integra-
lele s nt mult mai complicate dec t (5.20). Amnunte pot fi gsi te de
asemenea n lucrarea [33]. Singura simplificare const n mbi narea"
cu elasti ca" clasi c a l ui Euler, care este determi nat de ecuai i mai
simple dect elasti ca" cu axa extensi bi l.
S. D. L ey t es [10], consi der nd sgei le transversale mari care
apar n ti mpul flambri i elasto-plastice a unei bare, a presupus de
asemenea i nextensi bi li tatea axei. L . O. K o l e s n i ko v [8], care
a dat o metod numeri c pentru orice form a seci uni i transversale
i pentru orice lege de ecruisare plasti c, a neglijat pari al extensi bi li -
tatea axei .
7. Bare a cror seciune transversal este nlocuit
printr-un sistem echivalent de puncte
Solui i le prezentate n paragrafele precedente s nt valabi le numai
pentru bare de seci une transversal rectangular. Exi st foarte pui ne
soluii cunoscute care se refer la alte forme ale seci uni lor transver-
sale. Relati v simple s nt desigur seci uni le formate di n dreptunghi uri , i
anume seci unea n dublu T" ; solui a pentru o asemeneaseci une, a fost
492
NCOVOIEREA ELASTO-PLASTICA A BARELOR
1
1 1
\
m
u
\ \
\ J
\ *
1
A
1
-S
L
1
Fig. XII.6. nl ocuirea ariei seciunii
transversale prin arii concentrate".
dat, lu nd n considerare i ecruisa-
rea plasti c de A. H r e n n i ko f f
[2], i ar unele detali i pot fi gsi te n
cartea lui B. G. N eal [15]. Sec-
i unea transversal tri unghi ul ar a
fost consi derat de A. N d ai [14]
i V . V . S o ko l o v s ki [23].
Ecuai a di fereni al fundamental
pentru sgei transversale mi ci ale
unei bare de seci une transversal
ci rcular poate fi gsi t n cartea
l ui W. K r z y s i M . Z y c z ko -
w s ki [9].
Una dintre metodele aproxi ma-
ti ve convenabile, care permite s se
considere orice form de seci une
transversal ntr-un mod uni form,
const n nlocui rea ariei seci uni i transversale printr-o mul i me de ari i
concentrate" (seci uni transversale nlocui te pri ntr-un sistemechivalent de
puncte, fig. XI I .6). Atunci toate ecuai i le di fereni ale fundamentale ale
ncovoi eri i s nt de aceeai form relativ si mpl, pentru afi integrate.
Pri ma problem care se ri di c ai ci este aceea de a da pri nci pi i le
dup care s se aleag astfel de seci uni formate di n mai multe puncte
care s ofere o bun aproxi mai e di n punctul de vedere al apli cai i lor
ulterioare. Astfel de pri nci pi i au fost formulate de J . Or ki s z [16]
pentru seci uni care au cel pui n o ax de simetrie. Pentru l ari i con-
centrate admise avem 21 parametri i ndependeni care trebuie alei (/
mri mi ale ari i lor i /coordonate ale pozi i i lor lor). Pentru o bar
care are numai o si ngur ax de simetrie, s introducem o ax y,
care va fi preci zat ulterior, i s consi derm separat cele dou pri
ale seci uni i transversale (deasuprai dedesubtul axei?/). Ami nti ndu-ne
c de fapt ne i ntereseaz ncovoi erea i nti nderea, vomcere, n pri mul
r nd, de la seci unea transversal substi tuant, aceeai ri gi di tate elas-
ti c la ncovoi ere, aceeai capacitate portant li mi t la ncovoi ere i
nti ndere (separat), i acelai moment ncovoi etor care produce pri mele
deformai i plastice n cazul ncovoi eri i pure (acelai modul elastic al
seci uni i ). Primele trei condi i i pot fi scrise deci
J2
A
M = } =0. 1, 2,
(7.1)
BARE CU SECIUNE TRANSVERSALA NLOCUITA PRINTR-UN SISTEM DE PUNCTE 4 9 3
unde A este ari a, fie deasupra fie sub axa y. Pentru j 0 avemega-
litatea ari i lor A ale seci uni lor transversale, deci i a capaci ti i por-
tante li mi t la nti ndere, pentru j =2 avem egalitatea momentelor
de i neri e Iy, deci i a ri gi di ti i elastice la ncovoi ere, independent de
pozi i a axei y. Pentru j 1 avemegalitatea unor momente statice Sy'
(i al centroi dului ntregi i seci uni transversale); presupun nd y ='y
ajungem la egalitatea momentelor ncovoi etoare maxi me li mi t, n
ti mp ce presupun nd c y este o ax care mparte n dou j umti
egale aria seci uni i transversale, obi nem aceleai momente ncovoi e-
toare li mi t ca i n ncovoi erea pur. Probabi l c a doua cale este
mai bine fundamentat di n punct de vedere practi c; evident c n
cazul seci uni lor transversale cu dou axe de simetrie cele dou ci
meni onate coi nci d.
Scri i nd (7.1) pentru ambele pri ale seci uni i transversale obi nem
ase ecuai i . Adugi nd ai ci condi i a ca pe seci une modulul elastic s
fie acelai, obi nem zx ==h, sau zY =htl pentru ariile concentrate exte-
rioare. Consi der nd mpreun aceste ecuai i obi nem un sistem for-
mat di n opt ecuai i , suficient pentru determinarea seci uni i trans-
versale substituente echivalente format di n patru puncte. Astfel de
seci uni substituente s nt recomandabile di n punct de vedere practi c:
ele s nt relati v simple i satisfac toate condi i i le de baz. Rezolv nd
sistemul de ;cuai i obi nem pentru punctele situate de o parte a axei y
/, - +Ah*
ni '> -i z i Z<% :
i 2Shj -! Ak] S y - Ah,
(7.2)
si similar pentru celelalte dou puncte.
Este justificat s se cear ca n cazul seci uni i transversale substi-
tuente presupus a fi format di n mai multe puncte, condi i a (7.1)
s fie sati sfcut pentru^=3, 4,... Di stri bui a ari i lor concentrate ntr-o
seci une format di n ci nci puncte i ntr-una format di n ase puncte,
precum i demonstrarea convergenei procesului de aproxi mai e i
unele esti mri ale erori i au fost date de J . Or ki s s [16].
S trecem acum la deducerea ecuai i lor di fereni ale fundamentale
ale ncovoi eri i pentru o bar a crei seci une transversal este nlo-
cui t pri n puncte i s subliniem simplitatea lor. Cai n paragrafele
precedente, vompresupune c materi alul este perfect plastic, dei ecua-
494
NCOVOIEREA ELASTO-PLASTIC A BARELOR
iile deduse de J . Or ki s z i M . Z y c z ko w s ki [181 pentru axa
i nextensi bi l i de Z. W as z c z y s z y n [31] pentru axa extensi bi l
s nt valabile i pentru ecruisarea li ni ar pe pori uni .
S consi derm deformarea plasti c n ambele pri , (d); cazurile
deformri i plastice ntr-o si ngur parte pot fi obi nute drept cazuri
particulare. Relai i le (2.3) i (2.4) se meni n; calcul nd fora axi al i
momentul ncovoi etor obi nem (2.15), unde acum
(7.3)
i si mi lar pentru Ae, Se, Ie, A_, S_, I_. Pri n i+, ie i i_ am notat si m-
bolic toate ariile concentrate care s nt situate n i nteri orul zonelor co-
respunztoare A+, Ae i A . Condi i i le de continuitate (2.16) nu mai
s nt necesare, deoarece coordonatele z+ i z_ nu mai apar n (2.15);
sistemul de trei ecuai i (2.3) i (2.15) determi n acum complet cele
trei necunoscute: dcp/di;, ds/dc; i z0. Si ngura problem este s se
ataeze punctele particulare ale seci uni i formate di n puncte la zona
corespunztoare, A+, Ae sau A_. Aceasta se poate face folosind curbele
-de i nteraci une" pentru seci unea di n planul M N. Astfel de curbe
pentru seci uni le formate di n puncte s nt totdeauna constituite di n
segmente de dreapt; ele au fost analizate de J . Or ki s z [17].
Eli mi n nd z0 di n (2.3) i (2.15) i rezolv nd sistemul n raport
cu ds/d i dcp/di; obi nem relai i liniare de ti pul
ds
= 14- ayM + a J V 4- a3
<unde
dl
_
a
i = b* ~
bxM + b2N + b3
$4
(7.4)
E(AeIe - S)
* ~ E(AtIe - Si)
a[(S + - S_)S, - {A+ A_)It]
E(Aele - S I )
b
A
'
V l
E(AeIe - Sg
Z>3 =
q0 [(S_ - S+)A, - (A__ A+)Se]
E(AeIe - S*)
(7.5)
OBSERVAII IIN ALE
495
n cazul deformri i plastice ntr-o si ngur parte sumele asupra lui
*+ sau asupra l ui ic se anuleaz.
Ecuai i le deduse corespund ecuai i lor ncovoi eri i elastice a barelor
i ni i al curbe (curbura i ni i al constant) i pot fi integrate exact
pentru sgei transversale mari cu ajutorul integralelor eliptice.
Sgei transversale mi ci elasto-plastice ale barelor ale cror seci uni
transversale s nt nlocui te pri n puncteau fost analizate de J . Or ki s z
i M . Z y c z k o vv s k i n lucrarea[18], fcnd diferite presupuneri asupra
ncrcri i barei. J . Or k i s z [19] a folosit de asemenea ideea nlocui ri i
pri n puncte a seci uni lor transversale, pentru a rezolva problema s-
gei lor transversale elasto-plastice ale barelor static nedeterminate.
Sgei transversale mari ale barelor ale cror seci uni transversale s nt
nlocui te pri n puncte, lu nd n considerare i extensi bi li tatea, au fost
considerate de Z. W as z c z y s z y n [31].
8. Observaii finale
n acest capi tol am considerat sgei le transversale ale barelor con-
feci orate di ntr-un materi al elastic-perfect-plastic. I nfluena ecrui sri i
liniare poate fi tratat ntr-un mod si mi lar; n cazul nlocui ri i seci u-
nilor transversale pri n puncte di fi culti le nu cresc foarte mult dar
consi der nd o seci une rectangular ajungem la problema rezolvri i
unor ecuai i neliniare de ti pul (2.12) sau (2.18) care nu pot fi si mpli fi -
cate n acelai mod ca n cazul plasti ci ti i perfecte.
Si mpli fi cri importante pot fi observate n cazul relai ei tensiune-
deformai e dat pri ntr-o funci e putere
a = kt". (8.1)
Atunci ecuai a di fereni al fundamental a ncovoi eri i este aceeai
pentru ntreaga bar i poate fi rezolvat relati v si mpl u; o tabel de
solui i pentru diferite bare poate fi gsi t n cartea lui A. P h i 11i p s
[20]. Problema ncovoi eri i oblice poate fi tratat n acelai mod; axa
neutr nu-i schi mb pozi i a n ti mpul ncovoi eri i dec t pri ntr-o sgeat
transversal mi c (A. J aku bo w i c z [4]). Sgei transversale finite
ale barelor care satisfac relai a tensi une-deformai e (8.1) au fost conside-
rate de A. M . K o c e t ko v [7]. Si ngurul inconvenient eseni al ai ci
este i mposi bi li tatea de a i ne seama n mod corect de deformai i le
elastice; deosebirile dintre (8.1) i legea lui Hooke s nt destul de mari ,
chi ar pentru n care di fer pui n de unitate. n mod practi c (8.1) poate
fi folosit numai pentru materiale care au li mi ta de elasticitate mi c
496
NCOVOIEREA El .ASTO-Pl ASTICA A BARELOR
n comparai e cu tensiunea li mi t (aliaje, de alumi ni u, cupru). Si mpl i -
tatea solui i lor bazate pe (8.1), permite totui s se obi n o idee
asupra cazurilor mai complicate.
Al t ti p de relai e neli ni ar tensi une-deformai e n mai bun concor-
dant cu experi ena dar mai compli cat, a fost folosit de A. Y 1 i -
nen [32].
Bi bli ografi e
1. J. F r i t s c h e , Die Tragfhigkeit von Balken aus Stahl mit Bcrucksichtigung
des plastischen Verformungsvermfigens, Bauingenieur, 11 (1930), 851.
2. A. H r e n n i ko f f , Theory of inelastic bending with refcrence to limit design.
Trans. Amer. Soc. Civ. Engrs. 113 (1948), 213.
3. A. A. 1 l y u sh i n, Normal and shcar stresses in pure bending of beams beyond
the elastic limit and the analogy with the theory of plates (in Russian), Inzhens-
snyi Sboznik, 19 (1954), 312.
4. A. J a k u b o w i c s, Technicana leori a zginania pretow dla pewnego przypadku
materialufizykalnie nicliniowego, Rozparawy Indyanierskie 10 (1962). 443- 458.
5. K. J e z e k, Die Festigkeit von Druckstben aus Strii, Wicn 1937. Springer.
ti. K. E. K n u ds e n , C. H . Y a n g, B. G. J o h n s t o n, L. S. 1! e e il I e,
W. 11. We i s kn p l , Plastic straugth and deflections of continuous beams,
Weld. Journ (Easton Pa.) 32 (1953), 240-s.
7. A. M. K o c h e t k o v, On large-deflcction bending of bars (in Russian) hish.
Zhurnal, 5 (1965), 10811086.
8 I.. t). K o 1 e s n i k o v, A method of obtaining large displacements of a bar in the
elastic-plastic range (in Ukrainian), Prykl . Mekh. 4 (1968), 317325.
9. W. K r a y s, M. Z y c z k o w ski , SprzystoSe i plastycznos-wybdr zadah i
przykladw. Warszawa, 1962, Panstw. Wyd. Naukowe.
10. S. D. Le y t e s. On the problemof the mechanismof the loss of stability (in Russian),
tnsh. Sbornik, 7 (1960), 123130.
11. S. 1). Le y t e s , The stability of compressed steel bars (in Russian) Moscow, 1964,
Gos. Izd. l.dt. po Stroit i Arklnt.
12. Cb . Ma s s on e t t , M S* v e, Calcul plastiquc des constructions, voi. I. 1-iru-
xelles, 1961, Centre Belgo-Lux. d'inform, de l'acier.
13. E. Ma y cr , Die Bcrcchnung der Durchbiegung von Stben, deren Materiei dem
Hockeschen Gesets nicht folgt. E. Ver. Deutsch. Inj> 52 (1908), 187.
14. A. N d dai , Theory of flow and fracture of solids, voi. I., New Y ork, Torontoand
London, 1960, McGraw-H il l .
15. B. G. N e a 1, The plastic methods of structural analysis, New Y ork, 1956, J. Wiley.
16. J. O r k i s s, Principles of choosing a multi-point equivalent cross section for elas-
tic-plastic beams. Bull. Acad. Polon. Ser. Sci. Techn. 10 (1962), 405414.
17. J. O r k i s s, Interaction curves for multi-point equivalent cross-sections of elastic-
plastic beams, Bull. Acad. Polon., Serie Sci. Techn. 10 (1962), 451 460.
BIBLIOGRAFIE
497
18. J . O r k i s s, M. Zyc z ko w s ki , Differential equations of elastic-plastic ben-
ding of beams with multi-point cross-sections, Bul l . Acad Polon., Serie Sci.
Techn., 12 (1964), 177186 (Rezumat n engl ez a l ucrrii publ icat n polo-
nez n Rospr. Inzyn. 11 (1963), 677712.
19. J . O r k i s s, Obliczanie belek statyoznie niewyznaczalnych w zakresie spreiysto-
plestyczaym metoda wielo-punktowych pryekrojiw zastepozych (Analyzis of
statically indeterminate beams in the elastic-plastic range by the method
of multipoint substitute cross-sections in Polish) Arch. Inz. Led. 10. (1964),
7185.
20. A. P h i l l i p s , Introduction to plasticity. New Y ork, 1966, Ronald Press.
21. A. R. R z h a n i t a z yn , Calculation of structures with the plastic properties of
materials taken into account, (in Russian), Moscow 1964, Gos. Izd. Ldt. po
Stroit i Arhit.
22. B. de S a i n t - V e n a n t , Memoire sur l'etablissement des equations differen-
tielles des mouvements interieurs operes dans Ies corps solides ductiles au del
des limites ou l'elasticiti pourrait Ies ramener la leur premier etat, Journ. Math.
Pures et App. ser. II. 16 (1871) 373382.
23. V. V. S o ko l o v s ki , Teoria plasticitii, (trad. din limba rus,) Edit. tehnic
Bucureti, 1954.
24. W. Swida, Ing. Archiv. 17 (1949), 71.
25. N. V. V a l i s h v i l i , On the problem of elastic-plastic bending of beams (in
Russian), Razchety na Protchnost 7, Moscow 1961, 163174.
26. Z. Wa s z o z y s z y n, M. Zyc z ko w s ki , Finite elastic defections of a strot-
chable beam, on immovable supports, Arch. Mech. Stos. 14 (1962), 6162.
27. Z. Wa s z c z ys s yn , M. Zyc z ko w s ki , Finite deflections of elastic-plastic
beams, the stretchability of their axes being taken in to account, Bull. Acad.
Polon, Serie Sci. Techn., 11 (1963), 347358.
28. Z. Wa s s c z y s z y n, Zastosowanie metody kollokacji do obliczenia sprsaysto-
plastycznych ugisc o storspowanej przesuwnoci podp6r. Rozpr. Inzyn, 13
(1965), 247- 268.
29. Z. Wa s z c z ys z yn , Uprossczone obliczanie sprszysto-plastyoznych ugic belek
o skrspowanej przesuwnoci podpdr. Arch. Inz. Ed. 11 (1965), 417442.
30. Z. Wa s z c z ys s yn , Doswiadozalne badania nad sprczysto plastycznymi ugie-
ciami belek opartych na meprzesuwnych podporach. Mech. Teor. 1 Stos.
3 (1965), 3554.
31. Z. Wa s z c z ys z yn , Application of multi-point equivalent cross-sections to the
calculation of finite deflections of elastic-plastic beams with stretchable axis,
Acta Mechanica.
32. A. Y 1 i n e n, Theory of continuous beams whosc material does not follow Hocke's
law, Arch. Mech. Stos. 14 (1962), 219237.
33. M. Zyc z k o w s k i , Theory of finite deflections of elastic-plastic beams, Proc.
Sec. Ind. Congr. Appl . Mech. 1966, publ. New Delhi 1957, 2432.
34. M. Zyc z k o w s k i , Plastic interaction curves for combined bending and tension
of beams with arbitrary cross-section, Aich. Mech. Stos. 17 (1965) 307330.
32 Teoria plasticitii c. 318*
Capitolul XIII
Capacitatea portant i proiectarea
construciilor n domeniul plastic
1. Noiuni fundamentale
1.1. Introducere. n momentul ati ngeri i strii limit de rezisten,
construci a perfect-plasti c i pierde capacitatea de asuporta ncrcri
i devine un sistem geometric vari abi l (mecanism). Transformarea
unei construcii ntr-un mecanism este practi c echi valent cu distrugerea
ei. Di naceast cauz anali za stri i l i mi t de rezi sten este uneori
denumi t analizastrii de cedare plastic aconstruci ei , iar mecani smul
ri care construci a s-a transformat mecanism de cedare plastic.
Determinarea i ntensi ti i ncrcri i care nsoete atingerea capa-
ci ti i portante a unei construci i elasto-plastice poate fi efectuat n
dou moduri . Unul dintre ele'const n urmri rea ntregului proces
de comportare aconstruci ei subaci unea unor factori exteriori cresc-
tori , ncep nd de la starea perfect-elasti c pri n stri elasto-plastice
i p n lastarea deepuizare acapaci ti i portante. Oasemenea tratare
este proprie teoriilor deformri lor elasto-plastice. Di fi culti le mate-
matice care se ivesc li mi teaz ns posi bi li tatea obi neri i pe aceast
cale a solui i lor unor probleme i ngi nereti concrete. Ceade-a doua
metod, reprezentat pri n teoria capacitii portante se ocup exclusi v
de transformarea unei construci i n mecanism. Anal i za este efectuat
ai ci pe baza unui model de deformare rigid-plastic i s nt folosite re-
lai i le teoriei curgerii plastice. Aceast metod permite rezolvarea
rei ati v si mpl a problemei capaci ti i portante, dar nu poate furni za
i nformai i despre modul n care s-acomportat construci a n stadi i le
anterioare epui zri i capaci ti i portante i nu rspunde la ntrebarea
NOI UNI FUNDAMENTALE
499
dac construci a nu .i-apierdut uti li tateasatehni c di n cauza apari i ei
altor fenomene, cade exemplu a unor schi mbri i nadmi si bi le n geo-
metria ei.
1.2. Obiectul teoriei capacitii portante. Rezolvarea problemei
capaci ti i portante a unei construci i rigid-plastice presupus fr
greutate proprie, supus aci uni i unor ncrcri care cresc propori onal ,
const di n:
a) determinarea intensitii ncrcrii limit ncrcarea de cedare
pl asti c";
b) determinarea forelor interioare care nsoesc intensitatea ncr-
cri i li mi t i care satisfac condi i i le lali mi t n tensi uni ;
c) determinarea mecanismului de cedare plastic a construci ei care
satisface condi i i le cinematice lali mi t i care sereali zeaz o dat cu
atingerea i ntensi ti i ncrcri i li mi t.
Acestea determi n n mod unic obiectul teoriei capaci ti i portante.
Pentru rezolvarea problemei astfel formulate, este necesar cunoate-
rea relai i lor corespunztoare care leag ceri nele statice i geometrice
de propri eti le materi alului di n care este executat construci a. Di ntre
aceste relai i fac parte:
a) condiia de stare limit (condi i a de plasticitate), adi c relai a
dintre modulele de plasticitate alemateri alului i combi nai i le critice
ale tensiunilor (care produc plasticizarea);
b) condiia de mecanism adi c relai a dintre forele interioare n
punctul dat al construci ei i mecanismul local de mi care n acest
punct.
Aceste dou grupe de relai i snt stabilite pe baza sintezei rezulta-
telor unor cercetri experimentale efectuate n mod corespunztor,
deci reprezi nt legile fizice ale teoriei capacitii portante. n cutarea
solui i lor problemelor de capacitate portant s nt folosite, n afara
grupelor de relai i analizate mai nai nte;
c) condiiile de echilibru ( ntr-un sistem nedeformat);
d) relaiile geometrice (deformare-deplasare) pentru deformai i mi ci ,
cel mai des cu ipoteza supl i mentar referitoare laincompresibilitatea
materi alului .
Aadar, ultimele dou grupe de relai i postuleaz c schi mbri le
n geometria construci ei , n momentul epui zri i capaci ti i ci portante,
pot fi omise.
L a formularea teoriei capaci ti i portante ca o teorie nchegat
au contribuit n special A. A. G v o z d i e v [191, [20] si W. P r ager
[73], [75], (v. [5], [31]).
CAPACITATEA PORTANTA I PROIECTAREA CONSTRUCIILOR
1.3. Tensiunile generalizate i deformaiile generalizate. Teori a
construci i lor folosete rezultantele tensiunilor interioare, adi c de
exemplu momentele ncovoi etoare, forele ti etoare etc, mai des dec t
n mod nemijlocit tensiunile. Di n acest moti v, relai i le teoriei curgerii
plastice a unui continuu (condi i a de plasticitate i legea de curgere)
scrise n tensi uni " trebuie s fie expri mate n funci e de forele i nte-
rioare. Pentru generalitate i pentru a fi sugesti v, teoria capaci ti i
portante folosete noi uni le de tensi uni i deformai i generalizate.
V om numi tensiuni generalizate Qi(i =1, 2,..., n) acele fore inte-
rioare sau combi nai i liniare ale lor care i ntr n condi i a li mi t pentru
tensiuni <b{Qlt Qit---, Qn) =const. Componentele tensorului tensi uni i
ai, s nt legate de componentele vectorului tensiunilor generalizate
Qi n spai ul cartezian w-dimensional pri n legile corespunztoare de
transformare.
Dac defi ni i a forelor generalizate poate fi arbi trar, n schi mb de-
fi ni i a deformai i lor generalizate trebuie s fie legat de ele n aa fel
nc t comportarea mecani c a construci ei rigid-plastice s fie determi -
nat n mod uni c. Ca msur a dezvoltri i procesului de deformare
plasti c se poate lualucrul W efectuat de tensiunile a,-t asupra deforma-
i i lor zfj (v. cap. V ). i n nd seama de cele spuse, vom numi deformaii
generalizate acele mri mi q,(i = 1, 2, 3,..., n), corespunztoare tensiu-
ni lor generalizate (?,-, care permit s exprimm creterea lucrului plasti c
dW sub forma urmtoare
dW = o,,dzr, = cQAq,
unde c este un factor multi pli cati v, iar repetarea i ndi ci lor nseamn
sumare (v. cap. I I ).
Vi tezele generalizate de deformare plasti c q, corespunztoare
permit reprezentarea funci ei de di si pai e sub forma
^ =cQ,gi = d. (1.2)
Ea determi n puterea uni tar di si pat de ctre forele interioare n
procesul curgerii plastice.
1.4. Suprafaa limit i legea de curgere. Condi i a l i mi t pentru
tensiuni (condi i a de plasticitate) care se refer la un punct al axei
sau la suprafaa medi an a construci ei
Qn)= const, (1.3)
reprezi nt o hi persuprafa n spai ul -di mensi onal al tensi uni ld
NOI UNI FUNDAMENTALE
501
generalizate. Aceast hi persuprafa coni ne originea sistemului de
coordonate n spai ul -di mensi onal al forelor, pentru c stri le de
tensiune nul nu pot duce la atingerea stri i de cedare plasti c. Se
admite c hipersuprafa limit este convex (v. cap. V , discutarea
postulatelor de stabilitate) i di n cauza presupunerii asupra plasti -
ci ti i perfecte ea nu sufer modi fi cri n procesul deformri i plastice.
S nt deci sati sfcute relai i le
HQi) =0, >=o (i.4)
sau
Q(Qi) =0, <> < 0 sau <P(Qi) < 0. (1.5)
Acele stri de tensiune generali zat pentru care <1>< 0 s nt definite
ca procese de descrcare. Di n (1. 5) rezult deci c n ti mpul descrcri i
o construci e ri gi d-plasti c se poate comporta doar ntr-un mod non
plastic" iar di n postulatul asupra convexi ti i lui Orezult c n ti m-
pul descrcri i nu poate fi ati ns starea li mi t n punctul analizat al
construci ei . Stri le de tensiune, pentru care <&(();) > 0, nu s nt po-
sibile n cazul materialelor perfect-plastice.
Forma suprafeei li mi t n spai ul tensiunilor generalizate depinde
de condi i a de plasticitate pentru materi alul analizat, deci de forma
suprafeei de plasticitate n spai ul cu nou di mensi uni al tensiunilor c,j .
Pe baza ipotezei asupra stabi li ti i materi alului , care n cazul ma-
terialului perfect-plastic este expri mat pri n condi i a da E,-J = 0, con-
chidem c pentru tensiunile i deformai i le generalizate are loc relai a
Qib =0, qt j=0. (1.6)
Di fereni i nd pri ma dintre relai i le (1.4) n rapoi t cu ti mpul i lu nd
n considerare faptul c construci a este reali zat di ntr-un materi al
rigid-plastic neecruisabil, se obi ne urmtoarea relai e
"-
7
>
Condi i a (1.7) se poate reprezenta geometric n sensul c n spai ul
tensiunilor generalizate vectori i d^/dQi i (?, s nt ortogonali. V ectorul
dQjdQi este perpendicular pe O i are di reci a normalei exterioare,
deoarece Q> crete dinspre interior la depi rea suprafeei li mi t. Com-
par nd relai i le (1.6) i (1.7) se poate observa c dac uti li zm spai ul