Sunteți pe pagina 1din 230

Alexandre Dumas

CONTELE DE MONTE-CRISTO
volumul 1
I
MARSILIA SOSIREA
n ziua de 24 februarie 11!" san#inela de la $o#re%Dame de la &arde semnal'
()araonul(" *orabie *u #rei *a#ar+e" *are venea din Smirna" ,ries# -i $ea.ole/
0o#rivi# obi*eiului" o bar*' .orni 1nda#' din .or#" o lu' .e l2n+' *as#elul If -i abord'
nava 1n#re *a.ul Mor+ion -i insula Rion/
nda#'" de asemenea .o#rivi# obi*eiului" .la#forma .or#ului Sain#%3ean se um.lu de
*urio-i4 *'*i sosirea unui vas la Marsilia es#e 1n#o#deauna un evenimen#" mai ales *2nd vasul
a*es#a" *um era *azul ()araonului(" fusese *ons#rui#" 1nzes#ra# *u *ele ne*esare" 1n*'r*a# 1n
-an#ierele ora-ului 05o*eea" -i *2nd el a.ar6inea unui arma#or din ora-/
n#re #im." vasul #re*use *u bine .rin s#r2m#oarea .e *are *ine -#ie *e z+udui#ur'
vul*ani*' o s'.ase 1n#re insula 7alasarei+ne -i insula 3aros4 o*olise 0ome+a -i se a.ro.ia *u
#oa#e .2nzele 1n#inse" dar a-a de 1n*e# -i *u un aer a-a de #ris# 1n*2#" *u ins#in*#ul *are
.resim#e o nenoro*ire" *urio-ii se 1n#rebau *e a**iden# se va fi 1n#2m.la# la bord/ ,o#u-i"
ex.er6ii 1n navi+a6ie re*uno-#eau *'" da*' s%a 1n#2m.la# vreun a**iden#" nu i s%a .u#u#
1n#2m.la vasului" fiind*' a*es#a 1nain#a 1n #oa#e *ondi6iile unei nave *2rmui#e .erfe*#8
an*ora ei era slobod'" fr2n+5iile erau desf'*u#e" iar l2n+' *2rma*iul *are se .re+'#ea s'
1ndrume ()araonul( .rin s#r2m#oarea .or#ului Marsiliei se afla un #2n'r *u +es#uri re.ezi -i
*u o*5i is*odi#ori *e su.rave+5ea fie*are mi-*are a vasului -i ve+5ea fie*are ordin al
*2rma*iului/
$elini-#ea nel'muri#'" *are .lana asu.ra mul6imii" *u.rinsese 1n mod s.e*ial .e unul
din#re s.e*#a#orii de .e es.lanada Sain#%3ean 1n a-a fel" 1n*2# a*es#a nu mai avu r'bdare s'
a-#e.#e in#rarea va.orului 1n .or#4 s'ri 1n#r%o bar*' -i v2sli s.re ()araonul( .e *are 1l a9unse
1n fa6a mi*ului R:serve/
72nd 1l v'zu .e om sosind" #2n'rul marinar .'r'si .os#ul de l2n+' *2rma*i -i se
s.ri9ini" *u .'l'ria 1n m2n'" de .ara.e#ul vasului/
;n #2n'r 1n#re o.#s.reze*e%dou'ze*i ani" 1nal#" zvel#" *u o*5i ne+ri" frumo-i" -i *u .'r
*a abanosul4 1n #oa#' fiin6a sa era a*el aer de *alm -i de 5o#'r2re" s.e*ifi* *elor de.rin-i din
*o.il'rie s' lu.#e *u .rime9dia/
A" dumnea#a e-#i" Dan#<s= s#ri+' omul *u bar*a/ 7e s%a 1n#2m.la#" -i *e%i #ris#e6ea
as#a la bord=
O mare nenoro*ire" domnule Morrel> r's.unse #2n'rul4 o mare nenoro*ire" mai ales
.en#ru mine4 1n a.ro.iere de 7ivi#a%?e**5ia l%am .ierdu# .e bravul *'.i#an Le*l<re/
Dar 1n*'r*'#ura= 1n#reb' re.ede arma#orul/
Ea a a9uns *u bine" domnule Morrel" -i *red *%o s' fi6i mul6umi# 1n .rivin6a a*eas#a4
dar bie#ul *'.i#an Le*l<re///
7e i s%a 1n#2m.la#= 1n#reb' arma#orul *u un aer v'di# u-ura#" *e i s%a 1n#2m.la#
bravului *'.i#an=
A muri#/
A *'zu# 1n mare=
$u" domnule8 a muri# de fri+uri" 1n *5inuri +roazni*e/
A.oi" 1n#or*2ndu%se s.re oamenii s'i8
Hol h! s.use el8 fie*are la .os# .en#ru a*os#are>
E*5i.a9ul as*ul#'/ n a*eea-i *li.' *ei o.# sau ze*e ma#elo6i se n'.us#ir' la lo*urile lor/
,2n'rul marinar arun*' o .rivire s*ur#' asu.ra 1n*e.u#ului de manevr' -i" v'z2nd *'
ordinele se exe*u#'" reveni la in#erlo*u#orul s'u/
Dar *um s%a 1n#2m.la# nenoro*irea= *on#inu' arma#orul" relu2nd *onversa6ia de
unde o l'sase #2n'rul marinar/
?ai" domnule" 1n *5i.ul *el mai nea-#e.#a#8 du.' o *onvorbire 1ndelun+a#' *u
*omandan#ul .or#ului" *'.i#anul Le*l<re a .'r'si# $ea.olul foar#e a+i#a#4 .es#e dou'ze*i -i
.a#ru de *easuri l%a *u.rins febra4 .es#e #rei zile era mor#/// I%am f'*u# funeraliile *uveni#e -i
se odi5ne-#e a*um" 1nf'-ura# 1n#r%un 5ama*" *u o +5iulea de #reize*i -i -ase la .i*ioare -i *u
una la *a." 1n dre.#ul insulei El%&i+lio/ i adu*em v'duvei sale *ru*ea lui de onoare -i
s.ada/ Meri#a os#eneala *a" du.' ze*e ani de r'zboi *on#ra en+lezilor" s' moar' *a #oa#'
lumea 1n .a#ul lui" *on#inu' #2n'rul *u un z2mbe# melan*oli*/
Ei" *e vrei" domnule Edmond" relu' arma#orul" *are .'rea *' se *onsoleaz' din *e
1n *e mai mul#" sun#em *u #o6ii muri#ori" -i e nevoie *a *ei ve*5i s' fa*' lo* noilor veni6i4
al#min#eri n%ar exis#a 1nain#are4 -i din momen# *e dumnea#a m' asi+uri *' 1n*'r*'#ura///
///es#e 1n bun' s#are" domnule Morrel" +aran#ez/ O *'l'#orie .e *are v' sf'#uies* s'
n%o s*on#a6i sub 2!/@@@ de fran*i benefi*iu/
A.oi" .en#ru *' #re*user' la #urnul ro#und" #2n'rul marinar d'du al#e *omenzi/
Ordinul se exe*u#' a.roa.e *u #o# a#2#a iu6eal' *a .e un vas de r'zboi/
La ul#ima *omand'" #oa#e .2nzele *obor2r'" iar nava 1nain#'" alune*2nd lin" 1n vir#u#ea
iner6iei/
Ai a*um" da*' vre6i s' ur*a6i" domnule Morrel" s.use Dan#<s" v'z2nd ner'bdarea
arma#orului" ia#'%l .e *on#abilul dumneavoas#r'" domnul Dan+lars" *are iese din *abin' -i
*are v' va da #oa#e informa6iile dori#e/ Eu sun# nevoi# s' ve+5ez la a*os#are -i s' .un vasul
1n doliu/
Arma#orul nu a-#ea.#' s' i se s.un' de dou' ori/ A.u*' un *ablu zv2rli# de Dan#<s si"
*u o is*usin6' *are ar fi f'*u# *ins#e unui om de mare" ur*' #re.#ele +5in#ui#e 1n flan*ul
ro#un9i# al vasului" 1n #im. *e Dan#<s" 1na.oindu%se la .os#u%i de se*und" *eda *onversa6ia
*elui .e *are 1l anun6ase sub numele de Dan+lars -i *are" ie-ind din *abin'" 1nain#a
1n#r%adev'r s.re arma#or/
$oul veni# era un b'rba# 1n#re 2!%2B de ani" *u fi+ura .osomor2#'" slu+arni* fa6' de
su.eriori" obrazni* fa6' de subordona6i4 de a*eea" 1n afar' de #i#lul s'u de a+en# *on#abil"
*are e #o#deauna un mo#iv de re.ulsie .en#ru ma#elo6i" el era 1ndeob-#e r'u v'zu# de e*5i.a9
1n a*eea-i m'sur' 1n *are Edmond Dan#<s era iubi#/
Domnule Morrel" zise Dan+lars" *unoa-#e6i nenoro*irea" nu%i a-a=
Da" da/ Cie#ul *'.i#an Le*l<re> Era un om *umse*ade -i de is.rav'/
Ai" mai ales" un marinar ex*elen#" 1mb'#r2ni# 1n#re *er -i a.'" a-a *um 1i s#' bine
unui om 1ns'r*ina# *u in#eresele unei *ase de im.or#an6a *asei Morrel -i fiul" r's.unse
Dan+lars/
Dar" +l'sui arma#orul" urm'rindu%l din o*5i .e Dan#<s" *are *'u#a lo*ul de
a*os#are" *red *' nu e nevoie s' fie *ineva un marinar a#2# de b'#r2n" .re*um s.ui dumnea#a"
Dan+lars" .en#ru a%-i *unoa-#e meseria4 ui#e%l .e .rie#enul nos#ru Edmond" *are *red *' -i%o
fa*e .e a sa *a un om *e nu are nevoie s' *ear' *uiva sfa#ul/
Da" s.use Dan+lars" arun*2nd asu.ra lui Dan#<s o .rivire .iezi-'" 1n *are s*li.i o
ful+erare de ur'" da" e #2n'r" nu 1n*a.e 1ndoial'/ 7'.i#anul abia a 1n*5is o*5ii" -i el a lua#
*omanda" f'r' s' *onsul#e .e nimeni" f'*2ndu%ne s' .ierdem o zi -i 9um'#a#e 1n insula Elba"
1n lo* s' se 1n#oar*' dire*# la Marsilia/
n *e .rive-#e *omanda navei" de*lar' arma#orul" era de da#oria lui *a se*und4 1n *e
.rive-#e .ierderea unei zile -i 9um'#a#e 1n insula Elba a f'*u# r'u4 numai da*' vasul n%a avu#
*umva vreo s#ri*'*iune de re.ara#/
$ava era #o# a-a de s'n'#oas' *um sun# eu" -i *um dores* s' fi6i -i dumneavoas#r'"
domnule Morrel4 iar ziua a*eea -i 9um'#a#e a fos# .ierdu#' din sim.lu *a.ri*iu" .en#ru
.l'*erea de a *obor1 .e us*a#4 a#2#a #o#/
Dan#<s" s.use arma#orul" 1n#or*2ndu%se s.re #2n'r" ia vino 1n*oa*e/
M' ier#a6i" domnule" +l'sui Dan#<s" sun# al dumneavoas#r' 1n#r%o *li.'/
A.oi" adres2ndu%se e*5i.a9ului8
Arun*a6i an*ora> s.use el/
An*ora *'zu numaide*2#" iar lan6ul se desf'-ur' *u z+omo#/ Dan#<s r'mase la .os#ul
s'u" *u #oa#' .rezen6a *2rma*iului" .2n' *2nd -i ul#ima manevr' fu 1n*5eia#'/ Du.' a*eea
*omand'8
7obor26i .avilionul> L'sa6i .2nzele>
?ede6i" s.use Dan+lars" .e *uv2n#ul meu" el se -i *rede *'.i#an/
Ai es#e" de*lar' arma#orul/
Da" f'r' semn'#ura dumneavoas#r' -i a #ovar'-ului dumneavoas#r'" domnule
Morrel/
La urma urmei" de *e nu l%am l'sa .e .os#ul a*es#a= s.use arma#orul/ A#iu *' e
#2n'r" dar mi se .are .ri*e.u# -i ex.erimen#a# 1n meseria lui/
0es#e frun#ea lui Dan+lars #re*u un nor/
Ier#a6i%m'" domnule Morrel" +l'sui Dan#<s" a.ro.iindu%se4 a*um *2nd nava e
a*os#a#'" sun# *u #o#ul la dis.ozi6ia dumneavoas#r'8 m%a6i *5ema#" nu%i a-a=
Dan+lars se d'du 1na.oi *u un .as/
?oiam s' #e 1n#reb de *e #e%ai o.ri# 1n insula Elba=
$u -#iu" domnule4 m%am o.ri# *a s' 1nde.lines* ul#ima .orun*' a *'.i#anului
Le*l<re" *are murind" mi%a 1n*redin6a# un .a*5e# .en#ru marele%mare-al Cer#rand/
Ai l%ai v'zu#" Edmond=
0e *ine=
0e marele mare-al/
Da/
Morrel .rivi 1n 9uru%i -i 1l #rase .e Dan#<s la o .ar#e/
Ai" *um 1i mer+e 1m.'ra#ului= 1n#reb' el re.ede/
Cine" du.' *2#e am .u#u# s'%mi dau seama/
A-adar" l%ai v'zu# -i .e 1m.'ra#=
A veni# la mare-al *2nd eram a*olo/
I%ai s.us *eva=
$u" el mi%a vorbi#" domnule" s.use Dan#<s" z2mbind/
Ai *e 6i%a s.us=
M%a 1n#reba# des.re vas" des.re .le*area s.re Marsilia" des.re drumul .e *are 1l
urmasem -i des.re 1n*'r*'#ura .e *are o aveam/ 7red *' da*' vasul era +ol" iar eu eram
s#'.2nul lui" ar fi avu# de +2nd s'%l *um.ere4 i%am s.us 1ns' *' eu nu sun# de*2# un sim.lu
se*und -i *' vasul a.ar6ine *asei Morrel -i fiul/ (A5a" a s.us el" o *unos*/ Morrelii sun#
arma#ori din #a#' 1n fiu" iar un Morrel servea 1n a*ela-i re+imen# *u mine" .e *2nd m' aflam
1n +arnizoan' la ?alen*ia(/
n#r%adev'r" a-a e" ex*lam' arma#orul foar#e voios4 era 0oli*ar Morrel" un*5iul
meu" *are a deveni# *'.i#an/ Dan#<s" s'%i s.ui un*5iului meu *' 1m.'ra#ul -i%a amin#i# de el
-i ai s' vezi *um o s' .l2n+' de bu*urie/ Daide" 5aide" *on#inu' arma#orul" b'#2ndu%l .e
#2n'r" .rie#enos" .e um'r" ai f'*u# bine" Dan#<s" res.e*#2nd ins#ru*6iunile *'.i#anului
Le*l<re -i o.rindu%#e 1n insula Elba" de-i" da*' s%ar afla *' ai .reda# un .a*5e# mare-alului -i
*' ai vorbi# *u 1m.'ra#ul" lu*rul #e%ar .u#ea *om.romi#e/
De *e s' m' *om.romi#'" domnule= 1n#reb' Dan#<s4 eu nu -#iu *e du*eam" iar
1m.'ra#ul nu mi%a .us de*2# 1n#reb'rile .e *are le%ar fi .us .rimului veni#/ Ier#a6i%m' 1ns'"
relu' Dan#<s" ui#e *' soses* S'n'#a#ea -i ?ama4 1mi da6i voie" nu%i a-a=
,e ro+" #e ro+" dra+' Dan#<s/
,2n'rul se de.'r#'" iar 1n #im.ul a*es#a Dan+lars se a.ro.ie din nou8
Se .are" nu%i a-a" *' a 9us#ifi*a# *um #rebuie a*os#area lui 1n 0or#o% )erra9o= 1n#reb'
a*es#a/
Admirabil" s*um.e domnule Dan+lars/
A" *u a#2# mai bine" r's.unse a*es#a" *'*i e #o#deauna ne.l'*u# s' vezi *' un
*amarad nu%-i fa*e da#oria/
Dan#<s -i%a f'*u#%o .e a sa" r's.unse arma#orul" -i nu i se .oa#e im.u#a nimi*/
7'.i#anul Le*l<re 1i ordonase .o.asul a*ela/
A.ro.o de *'.i#anul Le*l<re" nu v%a .reda# o s*risoare a lui=
7ine=
Dan#<s/
Mie" nu/ Avea una=
7redeam *'" 1n afar' de .a*5e#" *'.i#anul Le*l<re i%a 1n*redin6a# o s*risoare/
Des.re *e .a*5e# vorbe-#i" Dan+lars=
Des.re *el .e *are Dan#<s l%a de.us 1n #re*ere la 0or#o%)erra9o/
De unde -#ii *' avea de .reda# un .a*5e# la 0or#o%)erra9o=
Dan+lars ro-i/
,re*eam .e dinain#ea u-ii 1n#redes*5ise a *'.i#anului -i l%am v'zu# 1n*redin62ndu%i
lui Dan#<s .a*5e#ul -i s*risoarea/
$u mi%a vorbi# nimi*" s.use arma#orul4 dar da*' are s*risoarea" mi%o va da/
Dan+lars *5ibzui un momen#/
n *azul a*es#a" domnule Morrel" v' ro+" s.use el" s' nu%i .omeni6i nimi* lui
Dan#<s4 .oa#e m%am 1n-ela#/
,2n'rul se 1na.oie 1n *li.a a*eea4 Dan+lars se de.'r#'/
Dra+' Dan#<s" e-#i liber= 1n#reb' arma#orul/
Da" domnule/
Ins.e*6ia n%a dura# mul#/
$u" am da# vame-ilor lis#a m'rfurilor noas#re4 *2# .rive-#e ins.e*6ia sani#ar' au
#rimis o da#' *u bar*a un om *'ruia i%am .reda# 52r#iile noas#re/
A#un*i nu mai ai ni*i o #reab' ai*i=
Dan#<s arun*' o .rivire +r'bi#' 1n 9uru%i/
$u" #o#ul e 1n ordine" s.use el/
0o6i" 1n *azul a*es#a" s' iei masa *u noi=
S*uza6i%m'" domnule Morrel" s*uza6i%m'" v' ro+" dar #rebuie s' fa* .rima vizi#'
.'rin#elui meu/ $u sun# 1ns' mai .u6in re*unos*'#or .en#ru *ins#ea *e%mi fa*e6i/
E dre.#" Dan#<s" e dre.#/ A#iu *' e-#i un fiu bun/
Dar/// 1n#reb' Dan#<s" *u oare*are -ov'iala" .'rin#ele meu e s'n'#os" nu%i a-a=
7red *' da" dra+' Edmond" de-i nu l%am z'ri#/
Da" s#' z'vor2# 1n od'i6a lui/
7eea *e dovede-#e *'" *el .u6in" nu a dus li.s' de nimi* 1n absen6a dumi#ale/
Dan#<s z2mbi/
,are e m2ndru" domnule" -i *5iar da*' du*ea li.s' de #oa#e" m' 1ndoies* *' ar fi
*eru# *eva" *uiva" 1n afar' de Dumnezeu/
A#un*i" du.' vizi#a a*eas#a" *on#'m .e dumnea#a/
n*' o da#' v' ro+ s' m' s*uza6i" domnule Morrel4 dar" du.' vizi#a a*eas#a" mai am
de f'*u# una la *are 6in #o# a-a de mul#/
Adev'ra#" Dan#<s4 ui#asem *' la 7a#alani es#e *ineva *are #e a-#ea.#'" desi+ur" *u
nu mai .u6in' ner'bdare de*2# .'rin#ele dumi#ale8 frumoasa Mer*:d<s>
Dan#<s z2mbi/
A5a" +l'sui arma#orul" nu m' mai mir' fa.#ul *' ea a veni# 1n #rei r2nduri s'%mi
*ear' ve-#i *u .rivire la ()araon(/ La naiba" Edmond" nu e-#i *2#u-i de .u6in de .l2ns" *'*i
ai o aman#' dr'+u6'/
$u e aman#a mea" domnule" s.use #2n'rul marinar *u +ravi#a#e" e lo+odni*a mea/
72#eoda#' es#e a*ela-i lu*ru" +l'sui arma#orul r2z2nd/
0en#ru noi nu" domnule" r's.unse Dan#<s/
Daide%5aide" dra+' Edmond" *on#inu' arma#orul" s' nu #e re6in4 #e%ai a*5i#a# .rea
bine de in#eresele mele .en#ru *a eu s' nu%6i dau r'+azul de a le 1nde.lini .e ale dumi#ale/
Ai nevoie de bani=
$u" domnule4 am a.un#amen#ele mele de *'l'#orie" adi*' solda .e a.roa.e #rei
luni/
E-#i un b'ia# *5ibzui#" Edmond/
Ad'u+a6i *' am un .'rin#e s'ra*" domnule Morrel/
Da" da" -#iu *' e-#i un fiu bun/ Du%#e -i%6i vezi .'rin#ele8 am -i eu un fiu -i i%a-
.ur#a *iud' *elui *are" du.' o *'l'#orie de #rei luni" l%ar re6ine de.ar#e de mine/
n *azul a*es#a 1mi da6i voie= +l'sui #2n'rul salu#2nd/
Da" da*' nu mai ai *e%mi s.une/
$u/
7'.i#anul Le*l<re nu 6i%a da#" *2nd a muri#" o s*risoare .en#ru mine=
I%ar fi fos# *u ne.u#in6' s' s*rie" domnule4 dar 1n#rebarea dumneavoas#r' 1mi adu*e
amin#e *' va #rebui s' v' *er un *on*ediu de *in*is.reze*e zile/
7a s' #e 1nsori=
n .rimul r2nd4 a.oi .en#ru a m' du*e la 0aris/
Cun" bun4 ia%6i *on*ediu *2# vrei" Dan#<s4 des*'r*area vasului o s' ne *ear' *el
.u6in -ase s'.#'m2ni -i n%o s' .u#em .orni iar'-i .e mare 1nain#e de #rei luni/// 0es#e #rei
luni va #rebui 1ns' s' fii ai*i/ ()araonul(" *on#inu' arma#orul" b'#2ndu%l .e #2n'rul marinar
.e um'r" n%ar .u#ea s' .orneas*' f'r' *'.i#anul lui/
)'r' *'.i#anul lui= ex*lam' Dan#<s *u o*5i s#r'lu*i#ori de bu*urie4 +2ndi6i%v' la *e
s.une6i" domnule" *'*i dumneavoas#r' a6i r's.uns *elor mai #aini*e s.eran6e ale inimii mele/
Ave6i *umva de +2nd s' m' numi6i *'.i#anul ()araonului(=
Dra+' Dan#<s" da*' a- fi sin+ur" 6i%a- 1n#inde m2na" s.un2ndu%6i8 (S%a f'*u#(4 dar
am un aso*ia# -i -#ii .roverbul i#alian8 Che a compgno a padrne
1
" Dar 9um'#a#e din
afa*ere e f'*u#'" *'*i din dou' vo#uri" ai de .e a*um unul/ Ai 1n*redere 1n mine" *a s'%l ai -i
.e *el'lal#" -i am s' fa* #o# *e .o#/
O" domnule Morrel" ex*lam' #2n'rul marinar" a.u*2nd *u o*5i 1nl'*rima6i m2inile
arma#orului4 domnule Morrel" v' mul6umes* 1n numele .'rin#elui meu -i al lui Mer*:d<s/
Cine" bine" Edmond" la naiba> Exis#' un Dumnezeu 1n *er .en#ru oamenii de
is.rav'/ Du%#e de%l vezi .e .ar2mele dumi#ale" du%#e de%o vezi .e Mer*:d<s -i .e urm' vino
la mine/
$u vre6i s' v' *obor .e us*a#=
$u" mul6umes*4 r'm2n s' aran9ez so*o#elile *u Dan+lars/ Ai fos# mul6umi# de el 1n
#im.ul *'l'#oriei=
De.inde de sensul .e *are 1l da6i 1n#reb'rii" domnule/ Da*' 1n6ele+e6i bun *amarad"
a#un*i nu" *'*i *red *' nu m' .oa#e suferi din ziua *2nd" 1n urma unei ne1n6ele+eri din#re noi
doi" am f'*u# .ros#ia s'%i .ro.un s' ne o.rim ze*e minu#e 1n insula Mon#e%7ris#o" .en#ru a
li*5ida *ear#a4 .ro.unere .e *are am avu# naivi#a#ea s' i%o fa* -i .e *are el a avu# mo#ive s%o
refuze/ Da*' m' 1n#reba6i 1ns' da*' a fos# bun *on#abil" *red *' nu e nimi* de obie*#a# -i *'
ve6i fi mul6umi# de modul *um -i%a 1nde.lini# da#oria/
As*ul#'" Dan#<s" 1n#reb' arma#orul" da*' ai fi *'.i#anul ()araonului(" l%ai 6ine .e
Dan+lars *u .l'*ere=
7'.i#an sau se*und" domnule Morrel" voi avea #o#deauna *ele mai mari
mena9amen#e .en#ru *ei *are se vor bu*ura de 1n*rederea arma#orilor mei" r's.unse Dan#<s/
Daide%5aide" Dan#<s" v'd *' e-#i un b'ia# de is.rav' 1n #oa#e .rivin6ele/ S' nu #e
mai re6in" domnule" *'*i v'd *' s#ai *a .e *'rbuni/
A-adar" sun# liber= 1n#reb' Dan#<s/
Du%#e" 16i s.un/
mi da6i voie s' iau bar*a dumneavoas#r'=
Ia%o/
La revedere" domnule Morrel" -i mii de mul6umiri/
La revedere" dra+' Edmond4 noro* bun/
,2n'rul marinar s'ri 1n bar*'" se a-ez' la .u.a -i d'du ordin s' o.reas*' la
7annebiera/ Doi ma#elo6i se .le*ar' 1nda#' asu.ra v2slelor" iar bar*a lune*' *u #oa#' iu6eala
.rin#re nenum'ra#ele ambar*a6iuni *are s#r'ba# #re*erea 1n+us#' *e du*e" 1n#re dou' -iruri de
vase" de la in#rarea .or#ului" la *5eiul Orl:ans/
Arma#orul 1l urm'ri din o*5i" z2mbind" .2n' la 6'rm" 1l v'zu s'rind .e les.ezile
*5eiului -i .ierz2ndu%se 1nda#' 1n mul6imea .es#ri6' *are" de la *in*i diminea6a .2n' la nou'
seara" um.le faimoasa s#rad' 7annebiera" de *are 05o*eenii moderni sun# a-a de m2ndri"
1n*2# s.un *u #oa#' seriozi#a#ea -i *u a**en#ul a*ela *e d' a#2#a +reu#a#e s.uselor lor8 (Da*'
0arisul ar avea 7annebiera" 0arisul ar fi o mi*' Marsilie(/
72nd se 1n#oarse" arma#orul 1l v'zu dina.oia sa .e Dan+lars" *are" 1n a.aren6'" .'rea
s'%i a-#e.#e ordinele" dar *are" 1n reali#a#e" 1l urm'rea -i el .e #2n'rul marinar" *u .rivirea/
$umai *' *ele dou' .riviri" *are urm'reau a*ela-i om" ex.rimau sen#imen#e *u #o#ul
deosebi#e/
II
,A,EL AI )I;L
1
7ine are #ovar'-" are -i s#'.2n/
S'%l l's'm .e Dan+lars 1n lu.#' *u +eniul urii" 1n*er*2nd s' sufle 1m.o#riva
*amaradului s'u o .resu.unere 5ain' la ure*5ea arma#orului" -i s'%l urm'm .e Dan#<s *are"
du.' *e a s#r'b'#u# 7annebiera 1n #oa#' lun+imea ei" o lu' .e s#rada $oailles" in#r' 1n#r%o
*'su6' si#ua#' .e .ar#ea s#2n+' a aleilor MeiFan" ur*' re.ede *ele .a#ru e#a9e ale unei s*'ri
1n#une*oase -i" 6in2ndu%se de ram.' *u o m2n'" a.'s2nd *u *ealal#' b'#'ile inimii" se o.re-#e
1n fa6a unei u-i 1n#redes*5ise .rin *are se vedea .2n' 1n fundul unei *'m'ru6e/
n *amera a*eas#a lo*uia .'rin#ele lui Dan#<s/
?es#ea sosirii ()araonului( nu a9unsese 1n*' .2n' la b'#r2nul *are" ur*a# .e un s*aun"
1n*er*a s' 1n#ind' *u o m2n' #remur'#oare *26iva *ol6una-i -i *lema#i#e *e se *'6'rau de%a
lun+ul feres#rei/
Deoda#' el se sim6i lua# 1n bra6e" -i o vo*e *unos*u#' s#ri+' 1n s.a#ele lui8
,a#'" bunul meu #a#'>
C'#r2nul s*oase un s#ri+'# -i se 1n#oarse4 a.oi" v'z2ndu%-i fiul" se l's' 1n bra6ele
a*es#uia" .alid -i #remur2nd/
7e ai" #a#'= ex*lam' #2n'rul nelini-#i#" nu *umva e-#i bolnav=
$u" nu" dra+ul meu Edmond" fiul meu" *o.ilul meu" nu4 dar nu #e a-#e.#am" as#fel
*' bu*uria" emo6ia de a #e revedea a-a" f'r' de ves#e/// Doamne" mi se .are *' am s' mor/
Ei" dar vino%6i 1n fire" #a#'" sun# eu" ui#e sun# eu> Se zi*e *' bu*uria nu fa*e r'u" -i
de a*eea am in#ra# .e nea-#e.#a#e/ Daide" z2mbe-#e%mi" 1n lo* s' #e ui6i a-a la mine *u o*5ii
r'#'*i6i/ M%am 1n#ors -i%o s' fim feri*i6i/
)oar#e bine" b'ia#ule" +l'sui b'#r2nul" dar 1n *e fel o s' fim feri*i6i= $u m' mai
.'r'se-#i= Daide" is#orise-#e%mi noro*ul #'u/
S' m' ier#e Dumnezeu" +l'sui #2n'rul" *' m' bu*ur de un noro* f'*u# din doliul
unei familii/ Dar Dumnezeu -#ie *' eu n%am dori#%o4 a veni# -i n%am .u#erea s' fiu m25ni#8
bunul *'.i#an Le*l<re a muri#" #a#'" -i e .osibil *a" .rin .ro#e*6ia domnului Morrel" s' *a.'#
lo*ul lui/ n6ele+i" #a#'= 7'.i#an la dou'ze*i de ani/ 7u leaf' de o su#' de ludovi*i -i *u .ar#e
la benefi*ii/ $u e as#a mai mul# de*2# .u#ea s' n'd'9duias*' un bie# ma#elo# *a mine=
Da" fiul meu" da" 1n#r%adev'r" s.use b'#r2nul" e un noro*/
De a*eea vreau *a din .rimii bani .e *are 1i voi *2-#i+a" s' ai o *'su6' *u o +r'din'"
1n *are s'%6i *ul#ivi *lema#i#ele" *ol6una-ii -i *a.rifoiul/// Dar *e ai" #a#'" #e sim6i r'u=
R'bdare" r'bdare" are s'%mi #rea*'/
Dar" .'r'sindu%l for6ele" b'#r2nul se l's' .e s.a#e/
Daide%5aide" +l'sui #2n'rul" un .a5ar *u vin" #a#'" o s'%6i fa*' bine4 unde 6ii vinul=
$u" mul6umes*" nu *'u#a4 n%am nevoie de vin" s.use b'#r2nul" 1n*er*2nd s'%-i
re6in' fe*iorul/
Ca da" #a#'" ba da" ara#'%mi lo*ul/
Ai des*5ise dou' sau #rei ser#are/
De+eaba" +l'sui b'#r2nul" nu mai e vin/
7um nu mai e vin" 1n#reb' Dan#<s 1n+'lbenindu%se -i .rivind *2nd obra9ii
s*of2l*i6i" vine6i" ai b'#r2nului" *2nd ser#arele +oale4 *um nu mai es#e vin= Ai dus li.s' de
bani" #a#'=
$%am dus li.s' de nimi* de vreme *e #e am .e #ine" s.use b'#r2nul/
,o#u-i" 1n+'im' Dan#<s" -#er+2ndu%-i sudoarea de .e frun#e" #o#u-i" a*um #rei luni"
la .le*are" 6i%am l'sa# dou' su#e de fran*i/
Da" da" Edmond" es#e adev'ra#4 dar #u la .le*are ai ui#a# o mi*' da#orie la ve*inul
7aderousse4 mi%a amin#i# el de ea s.un2ndu%mi *'" da*' nu%i .l'#es*" se du*e s'%i *ear'
domnului Morrel/ n6ele+i *'" de #eam' *a s' nu%6i fa*' vreun r'u///
Ei" -i=
Am .l'#i# eu/
Dar lui 7aderousse 1i da#oram o su#' .a#ruze*i de fran*i" ex*lam' Dan#<s/
Da" 1n+'im' b'#r2nul/
Ai i%ai da# suma as#a din *ei dou' su#e de fran*i .e *are 6i%i l'sasem=
C'#r2nul f'*u un semn din *a./
?a s' zi*' ai #r'i# #rei luni *u -aize*i de fran*i= murmur' #2n'rul/
,u -#ii *e .u6ine nevoi am eu>
?ai" iar#'%m'" ex*lam' Edmond" arun*2ndu%se 1n +enun*5i dinain#ea bie#ului
b'#r2n/
7e fa*i=
O5" mi%ai sf2-ia# inima/
A*um ai veni#" +l'sui b'#r2nul *u un z2mbe#4 s' ui#'m #o#ul" *' #o#ul es#e bine/
Da" am veni#" s.use #2n'rul" am veni# *u un vii#or frumos -i *u bani .u6ini/ 0of#im"
#a#'" s.use el" i%ai -i #rimi#e 1nda#' du.' *eva/
Ai 1-i +oli .e mas' buzunarele *are *on6ineau vreo duzin' de .iese de aur" *in*i sau
-ase monede a *2#e *in*i fran*i" -i bani m'run6i/
75i.ul b'#r2nului Dan#<s se lumin'/
Ai *ui sun# banii '-#ia= 1n#reb' el/
Ai mei" ai #'i" ai no-#ri/// Ia%i" *um.'r' .rovizii" fii feri*i#" m2ine vom avea al6ii/
;-urel" u-urel" s.use b'#r2nul z2mbind/ D'%mi voie s' m' foloses* 1n *5i. modera#
de .un+a #a8 lumea o s' *read'" v'z2ndu%m' *' *um.'r .rea mul#e lu*ruri deoda#'" *' am
fos# sili# s' #e a-#e.# .e #ine .en#ru a le *um.'ra/
)' *um vrei4 dar" 1n .rimul r2nd" ia%6i o servi#oare" #a#'4 nu mai vreau s' r'm2i
sin+ur/ Eu am *afea de *on#raband' -i un #u#un admirabil 1n#r%o l'di6' din *al'4 m2ine o s'
le *a.e6i/ Dar ss#" vine *ineva/
E 7aderousse" *are o fi afla# *' ai sosi# -i vine" de bun' seam'" s'%6i ureze bun
veni#/
Cun" iar buzele *are s.un un lu*ru" 1n #im. *e inima +2nde-#e al#fel" murmur'
Edmond4 n%are a fa*e 1ns'" e un ve*in *are ne%a fos# al#'da#' de folos4 fie bine veni#/
n#r%adev'r" 1n momen#ul *2nd Edmond #ermina *u +las s*'zu# fraza" se ivi 1n u-a
dins.re s*'ri *a.ul ne+ru -i b'rbos al lui 7aderousse/ Era un om 1n#re dou'ze*i -i *in*i"
dou'ze*i -i -ase de ani4 6inea 1n m2n' o bu*a#' de s#of' .e *are" 1n *ali#a#ea sa de *roi#or" se
.re+'#ea s%o .res*5imbe 1n#r%un rever de 5ain'/
Dei" #e%ai 1n#ors" Edmond= s.use el *u un a**en# marsiliez foar#e .ronun6a# -i *u un
z2mbe# lar+ *are%i dezv'lui din6ii albi *a filde-ul/
0re*um vezi" ve*ine 7aderousse" -i sun# +a#a s'%6i fiu .e .la* 1n#r%un fel sau al#ul"
r's.unse Dan#<s abia as*unz2ndu%-i r'*eala sub vorbele ros#i#e/
Mul6umes*" mul6umes*4 din feri*ire nu am nevoie de nimi*" ba *2#eoda#' au
nevoie al6ii de mine/ GDan#<s s*5i6' o mi-*are/H $u s.un as#a referi#or la #ine" b'ie#e4 6i%am
1m.rumu#a# bani" mi i%ai 1na.oia#4 1n#re ve*inii buni as#a se fa*e" -i sun#em *5i#/
$u sun#em ni*ioda#' *5i# fa6' de *ei *are ne%au 1nda#ora#" s.use Dan#<s4 *'*i a#un*i
*2nd nu le mai da#orezi bani" le da#orezi re*uno-#in6'/
La *e bun s' mai vorbim de as#a= 7e%a fos#" a #re*u#/ S' vorbim des.re 1n#oar*erea
#a noro*oas'" b'ie#e/ M' du*eam 1n .or#" *2nd 1l 1n#2lnii .e .rie#enul Dan+lars8
(,u la Marsilia=( 1l 1n#reb/
(Ei da(" 1mi r's.unde el/
(,e *redeam la Smirna/(
(A- fi .u#u# s' fiu" *'*i m' 1n#or* de a*olo(/
(Dar Edmond unde e=(
(La .'rin#ele lui" de bun' seam'" r's.unse Dan+lars/(
Ai a#un*i am veni#" *on#inu' 7aderousse" *' s' am .l'*erea de a s#r2n+e m2na unui
.rie#en/
Cunul 7aderousse" s.use b'#r2nul" ne iube-#e a-a de mul#///
De bun' seam' *' v' iubes* -i v' -i s#imez" da# fiind *' oamenii *ins#i6i sun# rari/
Se .are 1ns' *' #u devii bo+a#" b'ie#e" *on#inu' *roi#orul" arun*2nd o .rivire .iezi-'
mormanului de aur -i ar+in# de.us de Dan#<s .e mas'/
,2n'rul remar*' ful+erarea de l'*omie *are ilumin' o*5ii ne+ri ai ve*inului/
Ei" doamne" s.use el *u ne+li9en6'" banii nu sun# ai mei4 1i 1m.'r#'-eam #a#'lui meu
#emerea *' o fi dus li.s' de *eva *2# n%am fos# eu ai*i -i" *a s' m' lini-#eas*'" -i%a de-er#a#
.un+a .e mas'/ Daide" #a#'" *on#inu' Dan#<s" ba+'%6i banii la lo* 1n .u-*uli6'4 da*' 1ns'
ve*inul 7aderousse are -i el nevoie de un 1m.rumu#" .oa#e s' *ear'/
$u" b'ie#e" s.use 7aderousse" n%am nevoie de nimi* -i" slav' Domnului" meseria 1l
5r'ne-#e .e om/ 0's#reaz'%6i banii8 ni*ioda#' nu are *ineva de .risos/ n ori*e *az 16i sun#
obli+a# .en#ru bun'voin6a #a" *a -i *um m%a- fi folosi# de ea/
O f'*eam *u dra+' inim'" s.use Dan#<s/
$u m'%ndoies*/ ?a s' zi*' #e ai bine *u domnul Morrel" -ire#ule *e e-#i/
Domnul Morrel a fos# #o#deauna *2# se .oa#e de bun *u mine" r's.unse Dan#<s/
n *azul a*es#a ai f'*u# o +re-eal' refuz2nd invi#a6ia lui la mas'/
7um adi*'= ex*lam' b'#r2nul Dan#<s4 #e%a invi#a# la mas'=
Da" #a#'" relu' Edmond" z2mbind de uimirea .e *are deosebi#a *ins#e *e i se f'*use
o s#2rnea .'rin#elui s'u/
Ai de *e ai refuza#" fiule= 1n#reb' b'#r2nul/
7a s' vin *2# mai re.ede la dumnea#a" #a#'" r's.unse #2n'rul4 abia a-#e.#am s' #e
v'd/
As#a l%o fi indis.us .e bunul domn Morrel" +l'sui 7aderousse4 iar *2nd n'zuie-#i
s' fii *'.i#an" e o +re-eal' s'%l indis.ui .e arma#orul #'u/
I%am ex.li*a# *auza refuzului meu" relu' Dan#<s" -i n'd'9duies* *' el a 1n6eles%o/
7a s' fii *'.i#an #rebuie s'%6i lin+u-e-#i 1n#ru*2#va .a#ronii/
$'d'9duies* *' am s' fiu *'.i#an -i f'r' as#a" r's.unse Dan#<s/
7u a#2# mai bine" *u a#2# mai bine/ 0rie#enii #'i ve*5i au s' se bu*ure -i -#iu .e
*ineva a*olo" dina.oia *i#adelei Sain#%$i*olas" *are n%o s' se su.ere/
Mer*:d<s= +l'sui b'#r2nul/
Da" #a#'" relu' Dan#<s -i" *u 1n+'duin6a dumi#ale" a*um *2nd #e%am v'zu#" a*um
*2nd -#iu *' e-#i s'n'#os -i -#iu *' ai #o# *e%6i #rebuie" 16i voi *ere .ermisiunea de a m' du*e
s' fa* o vizi#' 7a#alanilor/
Du%#e" *o.ilul meu" s.use b'#r2nul Dan#<s" -i Dumnezeu s' #e bine*uv2n#eze .rin
femeia #a" a-a *um el m%a bine*uv2n#a# .rin fiul meu/
)emeia lui= 1n#reb' 7aderousse/ 7e +r'bi# e-#i" #a#' Dan#<s/ Mi se .are *' ea nu
es#e 1n*' femeia Iui/
$u" dar du.' #oa#e .robabili#'6ile" r's.unse Edmond" va deveni 1n *ur2nd/
Ori*um" s.use 7aderousse" ai f'*u# bine *' #e%ai +r'bi#" b'ie#e/
De *e=
0en#ru *' Mer*:d<s e o fa#' frumoas'" -i .en#ru *' fe#ele frumoase nu du* li.s' de
1ndr'+os#i6i4 ea" mai *u seam'" e urm'ri#' de o duzin'/
n#r%adev'r" s.use Edmond" *u un z2mbe# sub *are se sim6ea o u-oar' nuan6' de
nelini-#e/
O" da" relu' 7aderousse" -i *5iar .ar#ide bune" dar" 1n6ele+i" #u vei fi *'.i#an" a-a *'
.e #ine n%au s' #e refuze/
7eea *e 1nseamn'" +l'sui Dan#<s *u un z2mbe# *are nu izbu#ea s'%i as*und'
1n+ri9orarea" *' da*' nu a- fi *'.i#an///
Dm> f'*u 7aderousse/
Daide" 5aide" s.use #2n'rul" eu am o .'rere mai bun' de*2# dumnea#a des.re femei
1n +enere -i des.re Mer*:d<s 1n s.e*ial" -i sun# *onvins *' 1mi va r'm2ne *redin*ioas'" fie
*' sun# sau nu *'.i#an/
)oar#e bine" s.use 7aderousse4 e bine s' aib' *ineva 1n*redere *2nd se *'s'#ore-#e4
dar ori*um" *rede%m'" b'ie#e" +r'be-#e%#e de o anun6' *' ai sosi# -i 1m.'r#'-e-#e%i s.eran6ele
#ale/
M' du*" s.use Edmond/
-i 1mbr'6i-' .'rin#ele" 1l salu#' .e 7aderousse *u un semn -i ie-i/
7aderousse mai r'mase o *li.'" a.oi" lu2ndu%-i r'mas bun de la b'#r2nul Dan#<s"
*obor1 la r2ndu%i -i se 1n#2lni *u Dan+lars" *are%l a-#e.#a la *ol6ul s#r'zii Sena*/
Ei" l%ai v'zu#= 1n#reb' Dan+lars/
A*um m%am des.'r6i# de el" s.use 7aderousse/
Ai 6i%a .omeni# de n'de9dea lui *' va fi *'.i#an=
?orbe-#e *a -i *um ar fi de .e a*um/
R'bdare" s.use Dan+lars" *red *' se *am +r'be-#e/
Se .are *' lu*rul i%a fos# f'+'dui# de domnul Morrel/
De a*eea es#e a-a de vesel=
Ca e un neobr'za#4 s%a -i oferi# s'%mi fa*' servi*ii" *a -i *um ar fi *ine -#ie *e mare
.ersona9/ Mi%a .ro.us s'%mi 1m.rumu#e bani" de .ar*' ar fi ban*5er/
Ai ai refuza#=
De bun' seam'" de-i a- fi .u#u# s' .rimes*" *'*i .rimele monede de ar+in# .e *are
le%a m2nui# eu i le%am da#/ A*um 1ns' domnul Dan#<s n%o s' mai aib' #rebuin6' de nimeni" o
s' fie *'.i#an/
E5" 1n*' nu e" s.use Dan+lars/
0e le+ea mea" ar fi bine s' nu a9un+' ni*i*2nd" +l'sui 7aderousse" *'*i 1n *azul
's#a n%o s' mai .oa#' nimeni s' s#ea *u el de vorb'/
Da*' vrem noi" s.use Dan+lars" va r'm2ne *e es#e" ba .oa#e va deveni mai .u6in
de*2# es#e/
7e s.ui=
$imi*" vorbes* *u mine 1nsumi/ E lo# 1ndr'+os#i# de frumoasa *a#alan'=
ndr'+os#i# la #oar#'/ S%a dus a*olo4 dar" ori eu m' 1n-el #are" ori el o s' aib'
ne.l'*eri dins.re .ar#ea a*eea/
?orbe-#e mai lim.ede/
La *e bun=
E mai im.or#an# de*2# *rezi/ ,u nu 6ii la Dan#<s=
$u .o# s'%i suf'r .e aro+an6i/
S.une%mi" a#un*i" *e -#ii *u .rivire la *a#alan'/
7eva si+ur nu -#iu4 am v'zu# 1ns' unele lu*ruri *are" .re*um 6i%am s.us" m' fa* s'
*red *' vii#orul *'.i#an va avea ne.l'*eri .rin .rea9ma drumului ?ieilles%Infirmeries/
7e ai v'zu#= Daide" s.une/
Am v'zu# *'" ori de *2#e ori vine la ora-" ea vine 1nso6i#' de un vl'9+an de *a#alan
*u o*5i ne+ri" ro-*a#" foar#e a.rins" .e *are ea 1l nume-#e v'rul meu.
A5a" -i *rezi *' v'rul 's#a 1i fa*e *ur#e=
mi 1n*5i.ui/ 7e dra*uI .oa#e s' fa*' un fl'*'u de dou'ze*i -i unu de ani unei fe#e
frumoase de -a.#es.reze*e=
Ai s.ui *' Dan#<s s%a dus la 7a#alani=
A .le*a# 1nain#ea mea/
Da*' am mer+e 1n#r%a*olo" ne%am .u#ea o.ri la R:serve -i" la un .a5ar de vin de
Mala+a" am a-#e.#a nis*ai nou#'6i/
7ine s' ni le dea=
O s' fim .e drum -i%o s' vedem .e *5i.ul lui Dan#<s *e anume s%a 1n#2m.la#/
Daide" s.une 7aderousse" dar .l'#e-#i #u=
Desi+ur" r's.unse Dan+lars/
0ornir' am2ndoi" *u .a-i +r'bi6i" s.re lo*ul indi*a#/ A9un-i a*olo" *erur' s' li se adu*'
o s#i*l' -i dou' .a5are/
C'#r2nul 0am.5ile 1l v'zuse .e Dan#<s #re*2nd" nu erau ni*i ze*e minu#e de a#un*i/
n*redin6a6i *' Dan#<s era la 7a#alani" se a-ezar' sub umbrarul abia r's'ri# al
.la#anilor -i si*omorilor" .rin#re *ren+ile *'rora un s#ol voios de .'s'ri *2n#au una din#re
.rimele zile frumoase de .rim'var'/
III
7A,ALA$II
La o su#' de .a-i de lo*ul unde *ei doi .rie#eni" *u .rivirile 1n zare -i *u ure*5ea la
.2nd'" +us#au vinul s*2n#eie#or de Mala+a" se 1n'l6a dina.oia unui d2mb s#er." b2n#ui# de
soare -i de mis#ral" sa#ul 7a#alani/
n#r%o zi" o *olonie mis#erioas' .orni din S.ania -i se o.ri .e f2-ia de .'m2n# unde
lo*uie-#e -i as#'zi/ ?enea nu se -#ie de unde" -i vorbea o limb' ne*unos*u#'/ ;nul din#re
*ondu*'#ori" *are 1n6ele+ea .rovensala" *eru *omunei Marsilia s' le d'ruias*' d2mbul s#er.
.e *are" asemeni navi+a#orilor an#i*i" 1-i *ons#ruir' lo*uin6ele/ 7ererea le fu a**e.#a#'" iar
du.' #rei luni" 1n 9urul *elor dou's.reze*e sau *in*is.reze*e b'r*i *are%i aduseser' .e
.ribe+ii m'rii" se ridi*ase un sa#/
7ons#rui# bizar -i .i#ores*" .e 9um'#a#e maur" .e 9um'#a#e s.aniol" sa#ul .e *are 1l
vedem as#'zi es#e lo*ui# de urma-ii a*elor oameni" -i *are vorbes* limba .'rin6ilor lor/ Du.'
#rei" .a#ru vea*uri" au r'mas #o# *redin*io-ii mi*ului .romon#oriu asu.ra *'ruia se l'saser'
*a un s#ol de .'s'ri de mare" f'r' s' se ames#e*e *2#u-i de .u6in *u .o.ula6ia marsiliez'"
*'s'#orindu%se 1n#re ei -i .'s#r2nd moravurile -i 1mbr'*'min#ea .a#riei" a-a *um i%au .'s#ra#
-i +raiul/
7i#i#orii no-#ri sun# ru+a6i s' ne urmeze .e sin+ura uli6' a mi*ului sa# -i s' in#re *u noi
1n#r%una din *asele *'rora soarele le%a da#" .e dinafar'" *uloarea frumoas' de frunz' ru+inie"
s.e*ifi*' monumen#elor m'rii" iar .e din'un#ru un s#ra# de s.oial' de *uloare alb'" *are
formeaz' sin+ura .odoab' a *aselor s.aniole/
O fa#' frumoas' *u .'r ne+ru *a #'*iunele" *u o*5i *a#ifela6i *a de +azel'" s#'#ea
rezema#' de un .ere#e" fr'm2n#2nd 1n#re de+e#ele%i sub6iri" de un desen an#i*" o buruian'
ino*en#'" ale *'rei flori le smul+ea -i le arun*a .e 9os/ Cra6ele +oale .2n' la *o#" bra6e
bronza#e" *are .'reau modela#e du.' a*elea ale ?enerei din Arles" erau 1nfiora#e de un
neas#2m.'r febril" -i fa#a izbea .'m2n#ul *u .i*iorul ml'dios ar*ui#" as#fel *' se 1n#rez'rea
forma .ur'" m2ndr' -i *u#ez'#oare a .ul.ei s#r2ns' 1n#r%un *iora. de bumba* ro-u" *u dun+i
*enu-ii -i albas#re/
La #rei .a-i de ea" .e un s*aun .e *are%l le+'na *u o mi-*are zv2*ni#'" s.ri9inindu%-i
*o#ul de o mobil' ve*5e" roas'" un fl'*'u 1n#re dou'ze*i -i dou'ze*i -i doi de ani o .rivea *u
un aer 1n *are se *i#ea nelini-#ea -i *iuda4 o*5ii lui 1n#rebau" dar .rivirea d2rz' -i fix' a fe#ei
1l domina/
;i#e" Mer*:d<s" s.unea #2n'rul" vine 0a-#ele -i e momen#ul s' fa*em nun#a/
R's.unde/
)ernand" 6i%am r's.uns de o su#' de ori" -i de bun' seam' *' e-#i du-manul #'u
1nsu6i" da*' m' 1n#rebi iar'-i/
Ei bine" re.e#'" #e im.lor" mai re.e#' o da#' *a s' .o# *rede/ S.une%mi .en#ru a su#a
oar' *' refuzi dra+os#ea mea .e *are mama #a o a.rob'4 f'%m' s' 1n6ele+ *' #e 9o*i *u
feri*irea mea" *' via6a -i moar#ea mea nu 1nseamn' .en#ru #ine nimi*/ O" Doamne" Doamne"
s' visez ze*e ani *' voi fi so6ul #'u" Mer*:d<s" -i s' .ierd n'de9dea a*eas#a *are era sin+urul
s*o. al vie6ii/
Eu" *el .u6in" nu #e%am 1n*ura9a# ni*ioda#' 1n n'de9dea as#a" )ernand" r's.unse
Mer*:d<s" nu .o6i s'%mi re.ro-ezi ni*i m'*ar o *o*5e#'rie fa6' de #ine/ Ji%am s.us
1n#o#deauna8 (,e iubes* *a .e un fra#e" dar nu%mi *ere al#*eva de*2# .rie#enia a*eas#a
fr'6eas*'" deoare*e inima mea es#e a al#uia(/ $u 6i%am s.us #o#deauna a-a" )ernand=
Da" -#iu" Mer*:d<s" r's.unse #2n'rul4 da" 6i%ai 1n+'dui# fa6' de mine meri#ul *rud al
sin*eri#'6ii4 dar ui6i *' .rin#re *a#alani e o le+e sf2n#' de a se *'s'#ori 1n#re ei=
,e 1n-eli" )ernand" nu e o le+e4 e un obi*ei" a#2#a #o#4 -i *rede%m'" nu invo*a
obi*eiul 's#a 1n favoarea #a/ )ernand" ai *'zu# la re*ru#are4 liber#a#ea *are 6i se las' es#e o
sim.l' 1n+'duin6'4 din#r%un momen# 1n#r%al#ul .o6i s' fii *5ema# sub dra.el/ 72nd vei fi
solda#" *e vei fa*e *u mine" o bia#' orfan'" #ris#'" f'r' avere" *u o *olib' a.roa.e 1n ruin'"
unde a#2rn' *2#eva .l'-i #o*i#e" 9alni*' mo-#enire l'sa#' de .'rin#ele meu mamei mele -i de
mama mea mie= &2nde-#e%#e" )ernand" *' de un an" de *2nd ea a muri#" eu #r'ies* din mila
oamenilor/ ,e .refa*i uneori *'%6i sun# de folos" -i as#a .en#ru a avea dre.#ul s' 1m.ar6i
.es*ui#ul *u mine" iar eu .rimes*" )ernand" .en#ru *' #u e-#i fiul unui fra#e al .'rin#elui
meu" .en#ru *' am fos# *res*u6i 1m.reun' -i" mai mul# de*2# ori*e" .en#ru *' #e%a- m25ni" re%
fuz2ndu%#e/ Sim# 1ns' *' .e-#ele .e *are m' du* s'%l v2nd" -i *u ai *'rui bani *um.'r *2ne.a
.e *are o 1m.le#es*" sim#" )ernand" *' es#e o .oman'/
Ai *e%are a fa*e" Mer*:d<s" da*'" a-a *um e-#i #u" s'ra*' -i s#in+5er'" 1mi .la*i mai
mul# de*2# fii*a *elui mai m2ndru arma#or sau a *elui mai bo+a# ban*5er din Marsilia= 7e
ne #rebuie nou'= O femeie *ins#i#' -i o bun' +os.odin'/ ;nde a- .u#ea s' +'ses* *eva mai
bun de*2# e-#i #u 1n ambele .rivin6e=
)ernand" r's.unse Mer*:d<s" *l'#in2nd din *a." devii +os.odin' rea -i nu .o6i s'
+aran#ezi *' r'm2i femeie *ins#i#' a#un*i *2nd iube-#i .e al#*ineva de*2# .e so6ul #'u/
Mul6ume-#e%#e *u .rie#enia mea *'*i" 16i re.e#" e #o# *e%6i .o# f'+'dui" -i eu nu f'+'duies*
de*2# *eea *e sun# si+ur' *' .o# s' dau/
Da" 1n6ele+" s.use )ernand4 1nduri *u lini-#e mizeria #a" dar 6i%e #eam' de a mea/ Ei
bine" Mer*:d<s" *2nd voi fi iubi# de #ine" voi 1n*er*a s' fa* avere/ ,u 1mi vei adu*e noro*"
as#fel *' voi deveni bo+a#/ 0o# s' dau ex#indere meseriei mele de .es*ar" .o# s' in#ru *a
v2nz'#or 1n#r%o .r'v'lie" .o# *5iar s' devin ne+us#or/
$u .o6i s' 1n*er*i nimi* din #oa#e as#ea" )ernand/ ,u e-#i solda#" iar da*' r'm2i la
7a#alani es#e .en#ru *' nu e r'zboi/ R'm2i de*i .es*ar4 nu%6i f'uri vise *are 16i vor ar'#a
reali#a#ea -i mai *um.li#' 1n*'" -i mul6ume-#e%#e *u .rie#enia mea" deoare*e nu .o# s'%6i dau
al#*eva/
Mer*:d<s" ai dre.#a#e" am s' fiu marinar/ n lo*ul *os#umului .'rin6ilor no-#ri" .e
*are 1i dis.re6uie-#i" o s' am o bere#' de la*" o *'ma-' v'r+a#' -i o bluz' albas#r' *u an*ore
.e nas#uri/ $u%i a-a *' #rebuie s' fiu as#fel 1mbr'*a# .en#ru a%6i fi .e .la*=
7e vrei s' s.ui= 1n#reb' Mer*:d<s" arun*2ndu%i o .rivire .orun*i#oare/ 7e vrei s'
s.ui= $u #e 1n6ele+/
?reau s' s.un" Mer*:d<s" *' #u e-#i a-a as.r' -i *rud' *u mine .en#ru *' a-#e.6i .e
*ineva 1mbr'*a# as#fel/ Dar *el .e *are 1l a-#e.6i e nes#a#orni* .oa#e -i" da*' el nu e" es#e
marea *u el/
)ernand" ex*lam' Mer*:d<s" #e *redeam bun -i v'd *' m' 1n-el/ )ernand" ai o
inim' rea da*'" din .ri*ina +eloziei #ale" *5emi m2nia lui Dumnezeu/ Ei da" nu m' as*und"
1l a-#e.# -i 1l iubes* .e *el des.re *are vorbe-#i -i" da*' nu se mai 1n#oar*e" eu" 1n lo* s'
1nvinuies* nes#a#orni*ia .e *are o invo*i" am s' s.un *' a muri#" iubindu%m'/
,2n'rul *a#alan f'*u un +es# de furie/
,e 1n6ele+" )ernand8 ai s'%i .or6i .i*' .en#ru *' nu #e iubes*" ai s' 1n*ru*i-ezi
*u6i#ul #'u *a#alan *u .umnalul lui/ 7e%ai s' *2-#i+i *u as#a= ?ei .ierde .rie#enia mea" da*'
vei fi 1nvins" -i vei vedea .rie#enia mea s*5imb2ndu%se 1n ur' da*' vei fi 1nvin+'#or/
7rede%m'" e +re-i# mi9lo*ul de a *'u#a *ear#a unui om .en#ru a .l'*ea femeii *are%l iube-#e/
$u" )ernand" nu #e l'sa *ondus de +2ndurile #ale rele/ $e.u#2nd s' m' ai *a femeie" #e vei
mul6umi s' m' ai *a .rie#en' -i *a sor'/ Ai" de al#min#eri" ad'u+' ea *u o*5ii #ulbura6i"
muia6i 1n la*rimi" a-#ea.#'" a-#ea.#'" )ernand" ai s.us adineauri *' marea e .erfid' -i el a
.le*a# de .a#ru luni/ n .a#ru luni au fos# nenum'ra#e fur#uni/
)ernand r'mase ne*lin#i#/ $u *'u#a s' -#ear+' la*rimile *are se ros#o+oleau .e obra9ii
fe#ei" -i #o#u-i" .en#ru fie*are la*rim'" ar fi da# un .a5ar din s2n+ele s'u/ La*rimile a*es#ea
*ur+eau 1ns' .en#ru al#ul/
Se ridi*'" f'*u un o*ol .rin *olib'" a.oi se o.ri 1n fa6a ei" *u o*5i .osomor26i -i *u
.umnii *ris.a6i/
Daide" Mer*:d<s" s.use el" r's.unde%mi 1n*' o da#'8 e-#i 1n#r%adev'r 5o#'r2#'=
l iubes* .e Edmond Dan#<s" s.use fa#a *u r'*eal'" -i nimeni al#ul" de*2# Edmond"
va fi so6ul meu/
Ai ai s'%l iube-#i mereu=
72# #im. am s' #r'ies*/
)ernand .le*' frun#ea *a un om des*ura9a#" s*oase un sus.in *are sem'na *u un
+eam'#" a.oi" deoda#'" ridi*2ndu%-i frun#ea" .rivi s.re Mer*:d<s *u din6ii 1n*le-#a6i -i *u
n'rile frem'#2nd8
Dar da*' a muri#=
Da*' a muri#" am s' mor -i eu/
Dar da*' #e ui#'=
Mer*:d<s> s#ri+' un +las voios de afar'/ Mer*:d<s>
A" ex*lam' fa#a 1mbu9or2ndu%se de bu*urie -i #res'l#2nd de dra+os#e4 *um vezi" nu
m%a ui#a#/
Ai zv2*ni s.re u-a .e *are o des*5ise" s#ri+2nd8
Ai*i" Edmond> Ia#'%m'/
0alid -i 1nfiora#" )ernand se #rase 1na.oi" a-a *um fa*e un *'l'#or la vederea unui
-ar.e -i" 1n#2lnind un s*aun" *'zu .e el/
Edmond -i Mer*:d<s se 1mbr'6i-ar'/ Soarele arz'#or al Marsiliei" *are .'#rundea .rin
des*5iz'#ura u-ii" 1i 1nv'lui 1n#r%un v'l de lumin'/ La 1n*e.u# ei nu v'zur' nimi* din *e%i
1n*on9ura/ O feri*ire imens' 1i izola de lume -i nu%-i vorbeau de*2# .rin *uvin#e 1n#re#'ia#e"
*are sun# elanurile unei bu*urii a-a de vii" 1n*2# ele .ar ex.resia durerii/
Deoda#' Edmond z'ri fi+ura mo5or2#' a lui )ernand *are se .rofila 1n umbr'" .alid'
-i amenin6'#oare/ 0rin#r%o mi-*are de *are nu%-i d'du seama" #2n'rul *a#alan 6inea m2na .e
*u6i#ul #re*u# .rin *ordon/
A" iar#'%m'" s.use Dan#<s 1n*run#2nd la r2ndu%i s.r2n*enele" nu b'+asem de seam'
*' sun#em #rei/
A.oi" 1n#or*2ndu%se s.re Mer*:d<s8
7ine e domnul= 1n#reb' el/
Domnul va fi *el mai bun .rie#en al #'u" Dan#<s" *'*i e .rie#enul" v'rul" fra#ele
meu8 es#e )ernand" adi*' omul .e *are" du.' #ine" Edmond" 1l iubes* *el mai mul#/ $u%l
re*uno-#i=
A" ba da> s.use Edmond/
Ai" f'r' s%o lase .e Mer*:d<s" a *'rei m2n' s#r2ns' o 6inea 1n#r%a sa" 1n#inse *u o
mi-*are de .rie#enie m2na *ealal#' *a#alanului/
Dar" de.ar#e de a r's.unde +es#ului .rie#enos" )ernand r'mase mu# -i ne*lin#i# *a o
s#a#uie/
Edmond 1-i .limb' .rivirea *er*e#'#oare de la Mer*:d<s" #ulbura#' -i #remur2nd'" la
)ernand" sumbru -i amenin6'#or/
0rivirea 1l l'muri .e de.lin/
)uria i se ur*' la frun#e/
$u -#iam *' vin *u a#2#a +rab' la #ine" Mer*:d<s" *a s' +'ses* ai*i un du-man/
;n du-man= ex*lam' Mer*:d<s arun*2nd o .rivire furioas' v'rului ei4 un du-man
la mine" Edmond= Da*' a- *rede as#a #e%a- lua de bra6 -i a- .le*a la Marsilia" .'r'sind
.en#ru #o#deauna *asa a*eas#a/
O*5ii lui )ernand arun*ar' un ful+er/
Iar da*' 6i s%ar 1n#2m.la o nenoro*ire" dra+ul meu Edmond" *on#inu' ea *u *almul
ne#ulbura# *are%i dovedea lui )ernand *' fa#a *i#ise .2n' 1n s#r'fundul *u+e#ului lui sinis#ru"
da*' 6i s%ar 1n#2m.la o nenoro*ire" m%a- ur*a .e Mor+ion -i m%a- arun*a .es#e s#2n*i *u
*a.ul 1nain#e/
)ernand deveni nes.us de .alid/
Dar #e%ai 1n-ela#" Edmond" urm' ea" nu ai ni*i un du-man ai*i/ $u e de*2# )ernand"
fra#ele meu" *are%6i va s#r2n+e m2na *a unui .rie#en devo#a#/
Ai ros#ind a*es#e *uvin#e" fa#a 1-i a6in#i *5i.ul .orun*i#or asu.ra *a#alanului *are"
fas*ina# .ar*' de .rivirea ei" se a.ro.ie .e 1ndele#e de Edmond -i 1i 1n#inse m2na/
;ra lui" asemeni unui val ne.u#in*ios" de-i furios" se zdrobise 1n fa6a au#ori#'6ii .e
*are femeia o exer*i#a asu.r'%i/
Dar" de 1nda#' *e a#inse m2na lui Edmond" 1-i d'du seama *' a f'*u# #o# *e .u#ea s'
fa*'" -i se n'.us#i afar'/
O5" ex*lam' el" aler+2nd *a un smin#i# *u m2inile la frun#e" o5" *ine o s' m' s*a.e
de omul 's#a= ?ai de mine" vai de mine///
Dei" *a#alanule" 5ei" )ernand" 1n*o#ro aler+i= se auzi o vo*e/
,2n'rul se o.ri brus*" .rivi 1n 9uru%i -i%l z'ri .e 7aderousse a-eza# la mas' *u
Dan+lars" sub un umbrar de frunze/
Dei" ros#i 7aderousse" de *e nu vii 1n*oa= E-#i a-a de zori# 1n*2# n%ai #im. s' s.ui
bun'%ziua .rie#enilor=
Mai *u seam' *' ei au o s#i*l' a.roa.e .lin' 1n fa6a lor" ad'u+' Dan+lars/
)ernand 1i .rivi .e *ei doi *u o fi+ur' n'u*' -i nu r's.unse nimi*/
0are .loua#" s.use Dan+lars f'*2ndu%i semn *u +enun*5iul lui 7aderousse/ $u
*umva ne%am 1n-ela# -i" 1m.o#riva a-#e.#'rilor" Dan#<s o s' #riumfe=
Dei" #rebuie s' vedem" s.use 7aderousse/
Ai 1n#or*2ndu%se s.re #2n'r8
As*ul#'" *a#alanule" #e 5o#'r'-#i= 1n#reb' el/
)ernand 1-i -#erse sudoarea *are%i -iroia de .e frun#e -i in#r' a+ale sub umbrarul al
*'rui frunzi- 1i *alm' .ar*' 1n#ru*2#va sim6urile -i a *'rui r'*oare f'*u bine #ru.ului s'u
is#ovi#/
Cun' ziua" +l'sui el/ M%a6i *5ema#" nu%i a-a=
Ai mai mul# *'zu de*2# se a-ez' .e unul din s*aunele din 9urul mesei/
,e%am *5ema# .en#ru *' aler+ai *a un nebun -i mi%a fos# fri*' s' nu #e arun*i 1n
mare" s.use r2z2nd 7aderousse/ 7e dra*u" omul are .rie#eni nu numai .en#ru a le oferi un
.a5ar *u vin" dar -i s'%i 1m.iedi*e s' bea #rei%.a#ru o*ale de a.'/
)ernand s*oase un +eam'#" *are sem'na *u un 5o5o# de .l2ns -i l's' *a.ul s'%i *ad'
.e .umnii 1n*ru*i-a6i .e mas'/
As*ul#'" )ernand" vrei s'%6i s.un *eva= relu' 7aderousse" 1n*e.2nd *onversa6ia *u
bru#ali#a#ea +rosolan' a oamenilor de r2nd" *are ui#'" din *auza *uriozi#'6ii" de ori*e
di.loma6ie4 ai aerul unui aman# .loua#/
Ai%-i 1nso6i +luma *u un 5o5o# de r2s/
E5" r's.unse Dan+lars" un fl'*'u *a el nu .oa#e s' fie nenoro*i# 1n dra+os#e/
7aderousse" #u 16i ba6i 9o*/
Ca nu" +l'sui a*es#a/ As*ul#'%l *um of#eaz'/ Daide" 5aide" )ernand" s.use
7aderousse" ridi*'%6i nasul -i r's.unde%ne/ $u e frumos s' nu r's.unzi unor .rie#eni *are #e
1n#reab' de s'n'#a#e/
S'n'#a#ea mea es#e bun'" s.use )ernand" 1n*le-#2ndu%-i .umnii" dar f'r' s' ridi*e
*a.ul/
Ei vezi" Dan+lars= de*lar' 7aderousse" f'*2nd semn din o*5i .rie#enului s'u" buba
e as#a8 )ernand .e *are 1l vezi" -i *are e un *a#alan de is.rav' -i bun" unul din#re *ei mai
buni .es*ari ai Marsiliei" e 1ndr'+os#i# de o fa#' frumoas' *u numele de Mer*:d<s/ Din
neferi*ire 1ns'" se .are *' fa#a e 1ndr'+os#i#' de se*undul ()araonului(" iar .en#ru *'
()araonul( a in#ra# *5iar as#'zi 1n .or#" 1n6ele+i///
$u" nu 1n6ele+" s.use Dan+lars/
Cie#ul )ernand a fos# #rimis" desi+ur" la .limbare" *on#inu' 7aderousse/
Ei" -i= s.use )ernand" ridi*2nd *a.ul -i .rivindu%l .e 7aderousse *a unul *are
*au#' .e *ine s'%-i reverse furia/ Mer*:d<s nu de.inde de nimeni" nu%i a-a" -i e liber' s'
iubeas*' .e *ine vrea///
A" da*' o iei a-a" s.use 7aderousse" lu*rul se s*5imb'/ Eu #e *redeam un *a#alan4
-i mi se s.usese des.re *a#alani *' ei nu sun# oameni *are s' se lase 1nl'#ura6i de un rival/
Ca se s.unea *'" mai ales" )ernand e +rozav 1n r'zbunarea lui/
)ernand z2mbi *u mil'/
;n 1ndr'+os#i# nu e ni*ioda#' +rozav" +l'sui el/
Cie#ul b'ia#" relu' Dan+lars" .ref'*2ndu%se *'%l de.l2n+e .e #2n'r din ad2n*ul
inimii/ 7e vrei= $u se a-#e.#a s'%l vad' .e Dan#<s 1na.oindu%se a-a" f'r' de ves#e/ 7ine -#ie"
1l *redea .oa#e mor# sau ne*redin*ios/ Lu*rurile as#ea sun# *u a#2# mai dureroase" *u *2# ne
vin deoda#'/
A" nu" 1n ori*e *az" s.use 7aderousse" *are sorbea" vorbind" -i asu.ra *'ruia vinul
#are de Mala+a 1n*e.ea s'%-i fa*' efe*#ul" 1n ori*e *az )ernand nu e sin+urul .e *are sosirea
*u bine a lui Dan#<s 1l su.'r'/ $u e a-a" Dan+lars=
Adev'ra#" ba a- .u#ea s.une *%o s' i se 1nfunde/
Dar nu are a fa*e" relu' 7aderousse" #urn2nd un .a5ar *u vin lui )ernand -i
um.l2ndu%l .e%al s'u .en#ru a o.#a sau a ze*ea oar'" 1n #im. *e Dan+lars abia sorbise4 n%are
a fa*e *'*i" .2n' una al#a" el se 1nsoar' *u Mer*:d<s" *u frumoasa Mer*:d<s8 *el .u6in
.en#ru as#a a veni#/
Dan+lars 1l 1nv'lui 1n#r%o .rivire *er*e#'#oare .e #2n'rul asu.ra *'ruia *uvin#ele lui
7aderousse *'deau *a .lumbul #o.i#/
Ai .e *2nd nun#a= 1n#reb' el/
O" nu e 1n*' f'*u#'" murmur' )ernand/
$u" dar se va fa*e" s.use 7aderousse" a-a *um e si+ur *' Dan#<s va fi *'.i#anul
()araonului(4 adev'ra#" Dan+lars=
Dan+lars #res'ri la a*eas#' nea-#e.#a#' 1n6e.'#ur' -i se 1n#oarse s.re 7aderousse" al
*'rui *5i. 1l examin' la r2ndu%i" *a s' vad' da*' lovi#ura era .remedi#a#'4 nu *i#i 1ns' de*2#
invidia .e fi+ura a.roa.e .ros#i#' de be6ie/
Daide" s.use el" um.l2nd .a5arele" s' bem .en#ru *'.i#anul Edmond Dan#<s" so6ul
frumoasei *a#alane/
7aderousse duse .a5arul la +ur'" *u o m2n' 1n+reuia#'" -i%l 1n+5i6i din#r%o sorbi#ur'/
)ernand 1l lu' .e al s'u -i%l s.arse de .'m2n#/
De%5e%5e" s.use 7aderousse" dar *e z'res* *olo .e d2mb" s.re *a#alani= Ia ui#'%#e
#u" )ernand" *' ai vederea mai bun' de*2# mine4 mi se .are *' 1n*e. s' v'd #ulbure -i -#ii *'
vinul es#e 1n-el'#or4 .ar*' ar fi doi aman6i *are mer+ unul l2n+' al#ul" m2n' 1n m2n'/
Dumnezeu s' m' ier#e" ei nu b'nuies* *'%i vedem/ ;i#e%i *um se 1mbr'6i-eaz'/
Dan+lars nu s*'.' nimi* din zbu*iumul lui )ernand" al *'rui *5i. se des*om.unea
v'z2nd *u o*5ii/
Domnule )ernand" 1i *uno-#i= s.use el/
Da" r's.unse a*es#a *u +las 1n'bu-i#/ E domnul Edmond -i domni-oara Mer*:d<s/
Ei" vezi" s.use 7aderousse/ Ai eu *are nu%i re*uno-#eam/ Dei" Dan#<s" 5ei" fa#'
frumoas'" veni6i 1n*oa .u6in -i s.une6i%ne .e *2nd nun#a" *'*i domnul )ernand" *are e un
1n*'.'62na#" nu vrea s' ne s.un'/
$u ai de +2nd s' #a*i= +l'sui Dan+lars .ref'*2ndu%se *' 1l re6ine .e 7aderousse
*are" *u 1nd'r'#ni*ia be6ivilor" se .le*a afar' din umbrar/ ?ezi%6i de #reab' -i las'%i .e
1ndr'+os#i6i s' se iubeas*'%n .a*e/ 0rive-#e%l .e domnul )ernand -i ia .ild'4 el e mai *u
9ude*a#'/
0oa#e *'" 1mboldi# de Dan+lars" *a #aurul de #oreador" )ernand s%ar fi n'.us#i# 1n *ele
din urm'" *'*i se -i ridi*ase" .'r2nd *' se 1n*ordeaz' s.re a se n'.us#i asu.ra rivalului4 dar"
z+lobie -i drea.#'" Mer*:d<s 1-i 1n'l6' *a.ul frumos" iar .rivirea ei lim.ede s#r'lu*i/
)ernand 1-i aduse amin#e de amenin6area ei *' va muri da*' Edmond moare" -i re*'zu
des*ura9a# .e s*aun/
Dan+lars se ui#' .e r2nd la am2ndoi8 unul .ros#i# de be6ie" al#ul s#'.2ni# de iubire/
$u m%ale+ *u nimi* de .e urma a*es#or n'#'r'i" murmur' el" mi%e *' s#au 1n#re un
be6iv -i un fri*os8 un invidios *are se ame6e-#e *u vin" 1n #im. *e ar #rebui s' se 1mbe#e *u
fiere4 un mare n'#'r'u" *'ruia i s%a lua# aman#a de sub nas -i *are se mul6ume-#e s' .l2n+' -i
s' se .l2n+' *a un *o.il/ Ai #o#u-i el are o*5i 1nv'.'ia6i *a s.aniolii" si*ilienii -i *alabrezii"
*are se r'zbun' a-a de bine4 are .umni s' s#riveas*' un *a. de bou" la fel de u-or *a +5ioa+a
unui m'*elar/ Do#'r2#" des#inul lui Edmond e mai .u#erni*/ El se va 1nsura *u fa#a frumoas'"
va fi *'.i#an -i 1-i va ba#e 9o* de noi4 da*' nu *umva/// un z2mbe# 5idos se s*5i6' .e buzele
lui Dan+lars/// da*' nu *umva m' ames#e* -i eu" ad'u+' el/
Dei" *on#inua s' s#ri+e 7aderousse ridi*2ndu%se .e 9um'#a#e -i *u .umnii .e mas'/
Dei" Edmond" nu%6i vezi .rie#enii" ori e-#i de .e a*um .rea m2ndru *a s' le mai vorbe-#i=
$u" dra+' 7aderousse" r's.unse Dan#<s" nu sun# m2ndru" dar sun# feri*i# -i
feri*irea 1mi .are *' orbe-#e mai mul# de*2# #rufia/
Cravo" as#a%i o ex.li*a6ie" s.use 7aderousse/ Cun' ziua" doamn' Dan#<s/
Mer*:d<s salu#' *u +ravi#a#e/
$u m' *5eam' 1n*' a-a" +l'sui ea" iar 1n 6ara mea se s.une *' adu*e nenoro*
numirea fe#elor *u numele lo+odni*ului lor 1nain#e *a lo+odni*ul s' le fie so6/ S.une%mi" #e
ro+" Mer*:d<s/
Iar#'%l .e bunul ve*in 7aderousse" s.use Dan#<s4 s%a 1n-ela# *u foar#e .u6in///
?a s' zi*' nun#a are lo* 1n *ur2nd" domnule Dan#<s= 1n#reb' Dan+lars salu#2ndu%i
.e #ineri/
72# mai *ur2nd *u .u#in6'" domnule Dan+lars4 as#'zi lo+odna" la .a.a Dan#<s" -i
m2ine sau .oim2ine" *el mai #2rziu" os.'6ul de lo+odn'" ai*i la R:serve/ $'d'9duies* *a
.rie#enii s' fie de fa6'" *eea *e 1nseamn' *' dumnea#a e-#i invi#a#" domnule Dan+lars" *eea
*e 1nseamn' *' -i #u e-#i" 7aderousse/
Ai )ernand" s.use 7aderousse" *u un r2s *leios/ Es#e -i )ernand .of#i#=
)ra#ele so6iei mele es#e fra#ele meu" s.use Edmond" -i ne%ar .'rea nes.us de r'u"
lui Mer*:d<s -i mie" da*' l%am vedea 1nde.'r#2ndu%se de noi 1n#r%un as#fel de momen#/
)ernand des*5ise +ura s' r's.und'" dar +lasul se s#inse 1n +2#le9 -i nu .u#u s'
ar#i*uleze un sune#/
As#'zi lo+odna" m2ine sau .oim2ine os.'6ul/// Dra*e" e-#i #are +r'bi#" *'.i#ane>
Dan+lars" relu' Edmond z2mbind" am s'%6i s.un *um i%a s.us Mer*:d<s adineaori
lui 7aderousse8 $u%mi da #i#lul *are nu mi se *uvine 1n*'" fiind*' as#a ar .u#ea s'%mi .oar#e
nenoro*/
Iar#'%m'" r's.unse Dan+lars4 s.uneam doar *' .ari #are +r'bi#/ 7e naiba" avem
#im.8 ()araonul( nu .orne-#e .e mare .2n' 1n #rei luni/
Oamenii sun# #o#deauna +r'bi6i s' fie feri*i6i" domnule Dan+lars" *'*i" *2nd ai
suferi# 1ndelun+" 16i vine +reu s' *rezi 1n feri*ire/ Dar nu numai e+oismul m' 1ndeamn' la
as#a4 #rebuie s' m' du* la 0aris/
A" la 0aris= Ai #e du*i .en#ru .rima oar' a*olo" Dan#<s=
Da/
Ai #reab'=
$u .en#ru mine8 un *omision al bie#ului nos#ru *'.i#an Le*l<re4 1n6ele+i" Dan+lars"
e *eva sf2n#/ Deal#fel" fii .e .a*e" n%o s' z'boves*" de*2# #im.ul .en#ru dus -i 1n#ors/
Da" da" 1n6ele+" ros#i *u +las #are Dan+lars/ A.oi .en#ru sine8 (La 0aris *a s'
.redea" ni*i vorb'" la adres'" s*risoarea .e *are i%a da#%o marele mare-al/ Dra*e" s*risoarea
as#a m' fa*e s' m' +2ndes* la o idee" o idee admirabil'/ A" Dan#<s" .rie#ene" #u nu e-#i 1n*'
#re*u# 1n re+is#rul K)araonuluiL sub num'rul I(/
A.oi" 1n#or*2ndu%se s.re Edmond *are se de.'r#a8
7'l'#orie bun'> 1i s#ri+' el/
Mul6umes*" r's.unse Edmond" 1n#or*2nd *a.ul -i 1nso6ind mi-*area *u un +es#
.rie#enos/
A.oi" *ei doi 1ndr'+os#i6i 1-i *on#inuar' drumul *almi -i voio-i" *a doi ale-i *are ur*'
s.re *er/
I?
7OM0LO,
Dan+lars urm'ri din o*5i .e Edmond -i .e Mer*:d<s .2n' *2nd dis.'rur' 1na.oia
unui un+5i al for#ului Sain#%$i*olas" a.oi" 1n#or*2nd *a.ul" 1l z'ri .e )ernand *are re*'zuse"
.alid -i 1nfiora#" .e s*aun" 1n #im. *e 7aderousse 1n+'ima *uvin#ele unui *2n#e* de *5ef/
Dra+' domnule" s.use Dan+lars" adres2ndu%i%se lui )ernand" *'s'#oria as#a nu%mi
fa*e im.resia *' bu*ur' .e #oa#' lumea/
M' s*oa#e din s'ri#e" s.use )ernand/
O iubeai va s' zi*' .e Mer*:d<s=
O adoram/
De mul#=
De *2nd ne *unoa-#em" am iubi#%o 1n#o#deauna/
Ai s#ai ai*i" smul+2ndu%6i .'rul" 1n lo* s' *au6i lea*ul= 7e dra*u" nu *redeam *' se
.oar#' a-a oamenii din neamul dumi#ale/
7e vrei s' fa*= 1n#reb' )ernand/
Eu -#iu= 0ar*' e #reaba mea= $u eu sun# 1ndr'+os#i# de domni-oara Mer*:d<s" *i
dumnea#a/ 7au#'" s.une Evan+5elia" -i vei +'si/
&'sisem/
7e=
?roiam s'%l 1n9un+5ii .e om" dar femeia mi%a s.us *'" da*' i se 1n#2m.l' o
nenoro*ire lo+odni*ului ei" 1-i .une *a.'# zilelor/
E5" lu*rurile as#ea se s.un" dar nu se fa*>
$u o *uno-#i .e Mer*:d<s" domnule8 din momen# *e a s.us" a-a va fa*e/
$'#'r'ule" murmur' Dan+lars4 *e%mi .as' mie *' ea se omoar' sau nu4 #o#ul e *a
Dan#<s s' nu fie *'.i#an/
Iar mai 1nain#e *a Mer*:d<s s' moar'" urm' )ernand *u nes#r'mu#a#' 5o#'r2re" voi
muri eu/
As#a dra+os#e" nu +lum'" s.use 7aderousse *u vorba #o# mai 1m.le#i*i#'/
Daide" s.use Dan+lars" 1mi fa*i im.resia unui b'ia# dr'+u6" -i dra*uI s' m' ia" a-
vrea s' #e s*o# din 1n*ur*'#ur'4 dar///
Mii 1nain#e" s.use 7aderousse" 5aide/
Dra+ul meu" relu' Dan+lars" #u e-#i .e #rei sfer#uri bea#8 m2n#uie-#e s#i*la -i%o s' fii
+a#a/ Cea -i nu #e ames#e*a 1n *e fa*em noi/ 0en#ru *eea *e fa*em" e nevoie de min#e
lim.ede/
Eu" bea#= s.use 7aderousse/ Daida" de> A- .u#ea s' mai beau 1n*' .a#ru s#i*le
de%as#ea de ale #ale" *are nu sun# mai mari de*2# s#i*lele de a.' de 7olonie/ ,a#' 0am.5ile"
adu vin/
n s.ri9inul s.uselor sale" 7aderousse b'#u *u .a5arul 1n mas'/
7e s.uneai" domnule= relu' )ernand" a-#e.#2nd *u 1n*ordare urmarea frazei
1n#reru.#e/
7e s.uneam= $u%mi mai adu* amin#e/ Ce6ivul de 7aderousse m%a f'*u# s'%mi
.ierd -irul +2ndurilor/
Ce6iv= #reaba mea4 *u a#2# mai r'u .en#ru *ei *are se #em de vin/ nseamn' *' ei au
vreun +2nd r'u -i li%i #eam' *' vinul o s'%i #r'deze/
7aderousse 1n*e.u s' *2n#e ul#imele dou' versuri ale unui *2n#e* foar#e la mod' .e
vremea a*eea8
Toi oamenii ri sunt butori de ap.
Doede!te asta potopul.
S.uneai" domnule" relu' )ernand" *' ai vrea s' m' s*o6i din 1n*ur*'#ur'/ Ad'u+ai
1ns'///
Da" dar ad'u+am *'" .en#ru a #e s*oa#e din 1n*ur*'#ur'" es#e de a9uns *a Dan#<s s'
nu se 1nsoare *u fa#a .e *are o iube-#i" -i *red *' nun#a .oa#e foar#e bine s' nu mai aib' lo*
f'r' *a Dan#<s s' moar'/
$umai moar#ea 1i va des.'r6i" s.use )ernand/
3ude*i *a o s*oi*'" .rie#ene" +l'sui 7aderousse/ ;i#e" Dan+lars" *are e un .i-i*5er"
un vi*lean" un +re*" 16i va dovedi *' #e 1n-eli/ Dovede-#e%i" Dan+lars/ Am +aran#a# .en#ru
#ine/ S.une%i *' nu e nevoie *a Dan#<s s' moar'4 de al#min#eri" ar fi .'*a# s' moar'/ E un
b'ia# bun -i 6in la el/ n s'n'#a#ea #a" Dan#<s>
)ernand se ridi*' m2nios/
Las'%l s' s.un'" +l'sui Dan+lars" 6in2ndu%l .e #2n'r4 de al#min#eri" ori*2# de bea# ar
fi" nu +re-e-#e .rea mul#/ Absen6a des.ar#e #o# a-a de bine *a moar#ea/ n*5i.uie%6i *' 1n#re
Edmond -i Mer*:d<s s%ar afla zidurile unei 1n*5isori4 ele 1i vor des.'r6i #o# a#2# de mul# *a -i
*um 1n#re ei s%ar afla les.edea unui morm2n#/
Da" dar din 1n*5isoare .o6i ie-i" s.use 7aderousse" *are 6inea s'%-i s.un' .'rerea"
de-i avea min#ea 1n*e6o-a#'/ Iar *2nd ai ie-i# din 1n*5isoare -i #e *5eam' Edmond Dan#<s" #e
r'zbuni/
7e%are a fa*e= murmur' )ernand/
Ai" 1n defini#iv" de *e l%ar 1n#emni6a .e Dan#<s= relu' 7aderousse/ $%a fura#" n%a
asasina#/
,a*i" +l'sui Dan+lars/
$u vreau s' #a*" s.use 7aderousse/ ?reau s' mi se s.un' de *e s' fie 1n#emni6a#
Dan#<s/ Mie mi%e dra+ Dan#<s/ n s'n'#a#ea #a" Dan#<s>
Ai d'du .e +2# 1n*' un .a5ar *u vin/
Dan+lars urm'ri 1n o*5ii s#in-i ai *roi#orului .ro+resele be6iei -i" 1n#or*2ndu%se s.re
)ernand" 1i zise8
n6ele+i" a-adar" +l'sui el" *' nu es#e nevoie s'%l u*izi/
$u" desi+ur" da*'" .re*um s.uneai dumnea#a adineauri" am .u#ea fa*e *a Dan#<s s'
fie ares#a#/ Dar *e mi9lo* vei folosi=
7'u#2nd *u luare amin#e" am .u#ea s' +'sim unul" s.use Dan+lars/ Dar" *on#inu'
el" .en#ru *e dra*uI m' ames#e* eu= 7e%mi .as' mie=
$u -#iu da*' 16i .as'" s.use )ernand" .rinz2ndu%l de bra64 *eea *e -#iu 1ns'" e *' ai
un mo#iv s.e*ial de ur' *on#ra lui Dan#<s8 *ine ur'-#e nu se 1n-eal' asu.ra sim6'min#elor
al#ora/
Eu" mo#ive de ur' 1n *on#ra lui Dan#<s= 0e *ins#ea mea" ni*i unul/ ,e%am v'zu#
nenoro*i# -i m%a in#eresa# nenoro*irea dumi#ale" a#2#a #o#/ Da*' *rezi *' fa* as#a .en#ru
mine" a#un*i adio" s*um.e .rie#ene4 ie-i din 1n*ur*'#ur' *um #e .ri*e.i/
Dan+lars se .ref'*u *' se ridi*'/
$u" s.use )ernand" re6in2ndu%l" r'm2i/ La urma urmei .u6in 1mi .as' da*' 1i .or6i
.i*' lui Dan#<s sau nu/ Eu 1i .or#" re*unos* *u #'rie/ &'se-#e mi9lo*ul -i%l exe*u#" numai s'
nu fie vorba de moar#e de om" *'*i Mer*:d<s a s.us *' se omoar' da*' ar fi omor2# Dan#<s/
7aderousse" *are 1-i l'sase *a.ul .e mas'" ridi*' frun#ea" ui#2ndu%se la )ernand -i la
Dan+lars *u o*5i 1n+reuia6i" buima*i8
S'%l omoare .e Dan#<s= +l'sui el/ 7ine s.une s'%l omoare .e Dan#<s= Eu nu vreau
s'%l omoare/ E .rie#enul meu/ S%a oferi# azi diminea6' s'%-i 1m.ar#' banii *u mine" a-a *um
-i eu i%am 1m.'r6i# *u el4 nu vreau s'%l omoare .e Dan#<s/
Dar *ine%6i s.use *'%l omoar'" n'#'r'ule= relu' Dan+lars/ E vorba doar de o +lum'/
Cea 1n s'n'#a#ea lui" ad'u+' el um.l2nd .a5arul lui 7aderousse" -i las'%ne 1n .a*e/
Da" da" 1n s'n'#a#ea lui Dan#<s" s.use 7aderousse" de-er#2nd .a5arul/ n s'n'#a#ea
lui/ n s'n'#a#ea lui///
Ai mi9lo*ul= s.use )ernand/
7um" 1n*' nu l%ai +'si#=
$u" dumnea#a 6i%ai asuma# sar*ina as#a/
Adev'ra#" relu' Dan+lars" fran*ezii au asu.ra s.aniolilor su.eriori#a#ea *' s.aniolii
rume+' -i fran*ezii inven#eaz'/
A#un*i inven#eaz'" s.use )ernand *u ner'bdare/
75elner" +l'sui Dan+lars" o .an'" *erneal' -i 52r#ie>
O .an'" *erneal' -i 52r#ie" murmur' )ernand/
Da" eu sun# a+en# *on#abil8 .ana" *erneala -i 52r#ia sun# ins#rumen#ele mele4 iar
f'r' ins#rumen#e" nu -#iu s' fa* nimi*/
O .an'" *erneal' -i 52r#ie" s#ri+' la r2ndul s'u )ernand/
Ave6i ai*i .e mas' *eea *e dori6i" s.use *5elnerul" ar'#2nd obie*#ele *eru#e/
A#un*i d'%ni%le/
75elnerul lu' 52r#ia" *erneala -i .ana" de.un2ndu%le .e masa de sub umbrar/
72nd #e +2nde-#i" s.use 7aderousse" l's2ndu%-i m2na .e 52r#ie" *' .o6i" *u as#ea" s'
u*izi un om mai si+ur de*2# da*' l%ai a-#e.#a 1n 1n#uneri*ul unei .'duri .en#ru a%l asasina/
Mie mi%a fos# #o#deauna mai mul# fri*' de o .an'" de o s#i*l' *u *erneal' -i de o foaie de
52r#ie" de*2# de o s.ad' sau de un .is#ol/
Afurisi#ul nu es#e 1n*' a-a de bea# *um .are" s.use Dan+lars/ )ernand" #oarn'%i de
b'u#/
)ernand um.lu .a5arul lui 7aderousse" iar a*es#a" un veri#abil b'u#or" lu' m2na de .e
52r#ie -i o duse la .a5ar/
7a#alanul urm'ri mi-*area .2n' *2nd" a.roa.e 1nvins de noul a#a*" 7aderousse l's'
.a5arul" sau" mai bine zis" 1i d'du drumul .e mas'/
Ei" relu' *a#alanul" v'z2nd *' ul#imul res# al min6ii lui 7aderousse 1n*e.ea s'
dis.ar' sub efe*#ul .a5arului *u vin/
A-adar" 16i s.uneam" relu' Dan+lars" *' da*'" du.' o *'l'#orie *a a*eas#a f'*u#' de
Dan#<s" -i 1n *are el a a9uns la $ea.ole -i .e insula Elba" *ineva l%ar denun6a .ro*urorului *a
a+en# bona.ar#is#///
l voi denun6a eu" s.use fl'*'ul *u 1nsufle6ire/
Cine" dar 1n a*es# *az e-#i .us s' is*'le-#i de*lara6ia" e-#i *onfrun#a# *u *el .e *are
l%ai denun6a#8 eu 16i ofer mi9loa*e s'%6i sus6ii a*uza6ia4 dar Dan#<s nu .oa#e s' r'm2n' la
nesf2r-i# 1n 1n*5isoare4 1n#r%o zi sau al#a el va ie-i" iar a#un*i va fi vai de *el *are l%a b'+a#/
Eu nu *er de*2# un lu*ru" s.use )ernand8 s' vin' -i s'%mi *au#e .ri*in'/
Da" -i Mer*:d<s= Mer*:d<s" *are #e ur'-#e da*' ai *u#eza s' z+2rii e.iderma
adora#ului ei Edmond=
n#r%adev'r" s.use )ernand/
$u" nu" relu' Dan+lars" da*' #e 5o#'r'-#i la as#a" ar fi bine s' iei" a-a *um iau eu"
.ana" s%o moi 1n *erneal' -i s' s*rii *u s#2n+a" .en#ru *a s*risul s' nu fie re*unos*u#" un mi*
denun6 *on*e.u# as#fel8
Ai" 1n#'rindu%-i *uvin#ele *u fa.#a" Dan+lars s*rise *u s#2n+a" *u un s*ris r's#urna#"
f'r' ni*i o asem'nare *u s*rierea sa obi-nui#'" urm'#oarele r2nduri .e *are le d'du lui
)ernand -i .e *are )ernand le *i#i 1n*e#8
"Domnul procuror regal este #n!tiinat$ de un prieten al tronului !i al religiei$ c
numitului %dmond Dant&s$ secundul asului '(araon)$ sosit a*i diminea din +mirna$
dup ce s,a oprit la -eapole !i la .orto, (erra/o$ i, au 0ost #ncredinate de ctre 1urat o
scrisoare pentru u*urpator$ !i de ctre u*urpator o scrisoare pentru comitetul bonapartist
din .aris.
Doada crimei sale se poate 0ace arest2ndu, l$ cci scrisoarea se a gsi sau la el$
sau la printele su$ sau #n cabina sa de pe bordul '(araonului)"..
A-a" *on#inu' Dan+lars/ n felul a*es#a r'zbunarea dumi#ale va fi de.lin'" *'*i 1n
ni*i un *5i. ea nu va .u#ea s' se 1n#oar*' asu.r'%6i" iar lu*rurile vor mer+e de la sine/ $u%6i
r'm2ne de*2# s' 1ndoi s*risoarea *um fa* eu -i s' s*rii .e ea8 (Domnului .ro*uror re+al(/
Ai Dan+lars s*rise adresa" .ar*' 1n 9oa*'/
Da" #o#ul e +a#a" ex*lam' 7aderousse *are" *u ul#ima sfor6are a min6ii" urm'rise
le*#ura -i 1n6ele+ea ins#in*#iv nenoro*irile *e ar de*ur+e din#r%un a#are denun64 da" #o#ul e
+a#a8 a#2# numai *' va fi o infamie/
Ai 1n#inse bra6ul s' a.u*e s*risoarea/
$u" *eea *e s.un -i fa* es#e o +lum'" +l'sui Dan+lars" 1nde.'r#2nd s*risoarea4 iar
.rimul *'ruia i%ar .'rea r'u s' i se 1n#2m.le *eva r'u lui Dan#<s" bunului Dan#<s" a- fi eu/
De a*eea" ui#e///
Lu' s*risoarea" o mo#o#oli -i o arun*' 1n#r%un *ol6 al umbrarului/
A-a da" s.use 7aderousse/ Dan#<s mi%e .rie#en -i nu vreau s' i se fa*' r'u/
Ei" *ine dra*uI se +2nde-#e s'%i fa*' r'u= $i*i eu" ni*i )ernand" s.use Dan+lars"
ridi*2ndu%se -i .rivindu%l .e #2n'rul *are r'm'sese .e s*aun" dar a *'rui .rivire .iezi-'
a6in#ea 52r#ia denun6'#oare" zv2rli#' 1n#r%un *ol6/
n *azul a*es#a s' ni se dea vin" ros#i 7aderousse/ ?reau s' beau 1n s'n'#a#ea lui
Edmond -i a frumoasei Mer*:d<s/
Ai b'u# .rea mul# .2n' a*um" be6ivule" s.use Dan+lars" iar da*' *on#inui" o s' fii
nevoi# s' le *ul*i ai*i" *'*i n%o s' #e mai .o6i 6ine .e .i*ioare/
Eu" s.use 7aderousse" ridi*2ndu%se *u 1nfumurarea omului bea#4 eu s' nu m' .o#
6ine .e .i*ioare= )a* .rinsoare *' m' ur* 1n *lo.o#ni6a de la A**oules" ba *5iar f'r' s' m'
*la#in/
Cine" s.use Dan+lars" fa* .rinsoare" dar .en#ru m2ine/ As#'zi e vremea s' ne
1n#oar*em/ D'%mi bra6ul -i s' .le*'m/
0le*'m" s.use 7aderousse" dar n%am nevoie de bra6ul #'u/ ?ii" )ernand= ?ii *u noi
la Marsilia=
$u" s.use )ernand" eu m' 1n#or* la 7a#alani/
)a*i r'u" vino *u noi la Marsilia/
$%am nevoie de Marsilia -i nu vreau s' m' du*/
7um ai s.us= $u vrei= Ei bine" #e .rive-#e/ Liber#a#e .en#ru #oa#' lumea> ?ino"
Dan+lars" -i s'%l l's'm .e domnul s' se 1n#oar*' la 7a#alani" da*' a-a .of#e-#e/
Dan+lars .rofi#' de a*el momen# de bun'voin6' din .ar#ea lui 7aderousse" .en#ru a%l
1ndre.#a s.re Marsilia4 dar" .en#ru a%i des*5ide un drum mai s*ur# -i mai u-or lui )ernand"
1n lo* s' se 1na.oieze .e *5eiul Rive%$euve" se 1na.oie .rin .oar#a Sain#%?i*#or/
7aderousse 1l urm'" b'l'b'nindu%se la bra6ul lui/
Du.' vreo dou'ze*i de .a-i" Dan+lars 1n#oarse *a.ul -i%l v'zu .e )ernand
arun*2ndu%se asu.ra 52r#iei .e *are o b'+' 1n buzunar" a.oi" n'.us#indu%se de sub umbrar"
#2n'rul o a.u*' s.re 0illon/
Ei" *e fa*e= s.use 7aderousse/ $e%a min6i#8 a zis *' se du*e la 7a#alani -i mer+e la
ora-/ Dei" )ernand" #e 1n-eli" b'ie#e/
,u e-#i *el *are vede #ulbure" s.use Dan+lars4 el mer+e dre.# .e drumul
?ieilles%Infirmeries/
n#r%adev'r" s.use 7aderousse" a- fi 9ura# *' o ia la drea.#a/ Do#'r2# lu*ru" vinul e
un am'+i#or/
Daide%5aide" murmur' Dan+lars" *red *' a*um lu*rul es#e bine .orni# -i *' nu mai
#rebuie de*2# s' fie l'sa# s' mear+' sin+ur/
?
OS0EJ;L DE LO&OD$E
A doua zi a fos# o vreme frumoas'/ Soarele se 1n'l6a .ur -i s#r'lu*i#or" iar .rimele
raze" de un ro-u .ur.uriu" b'l6au *u rubinele lor v2rfurile s.umoase ale valurilor/
Os.'6ul fusese .re+'#i# la e#a9ul 1n#2i al a*eluia-i lo*al (R:serve(" *u al *'rui umbrar
am f'*u# *uno-#in6'/ O sal' mare" lumina#' de *in*i sau -ase feres#re" deasu.ra *'rora Gs'
ex.li*e fenomenul" *ine va .u#ea>H era s*ris numele *2#e unuia din marile ora-e ale )ran6ei/
De%a lun+ul feres#relor #rona o balus#rad' de lemn" a-a *um de lemn era 1n#rea+a
*l'dire/
De-i os.'6ul nu fusese anun6a# de*2# .en#ru amiaz'" 1n*' de la *easurile uns.reze*e
balus#rada era .lin' de .ersoane ner'bd'#oare8 marinarii .rivile+ia6i de .e ()araon( -i
*26iva solda6i" .rie#eni *u Dan#<s/ n *ins#ea lo+odni*ilor 1mbr'*aser' #o6i *ele mai frumoase
ve-min#e/
Se zvonea" .rin#re vii#orii *omeseni" *' arma#orii ()araonului( vor *ins#i *u .rezen6a
lor os.'6ul se*undului/ 7ins#ea a*orda#' lui Dan#<s li se .'rea a-a de mare" 1n*2# nimeni nu
*u#eza s' *read'/
,o#u-i" sosind *u 7aderousse" Dan+lars *onfirm' la r2ndul s'u -#irea/ l v'zuse de
diminea6' .e domnul Morrel" iar domnul Morrel 1i s.usese *' va veni la (R:serve( la mas'/
n#r%adev'r" o *li.' du.' ei" domnul Morrel a.'ru 1n sal' -i fu salu#a# de ma#elo6ii
()araonului( *u a.lauze unanime/ 0rezen6a arma#orului era .en#ru ei *onfirmarea zvonului
*are *ir*ula *' Dan#<s va fi numi# *'.i#an" iar fiind*' Dan#<s era foar#e iubi# .e vas" oamenii
1i mul6umeau as#fel arma#orului .en#ru *'" 1n#2m.l'#or" o da#' *u ale+erea lui era 1n armonie
*u dorin6ele lor/ De 1nda#' *e domnul Morrel in#r'" Dan+lars -i 7aderousse fur' #rimi-i du.'
lo+odni*8 misiunea lor era s'%l 1n-#iin6eze de sosirea im.or#an#ului .ersona9" a *'rei vedere
.rodusese o senza6ie a-a de vie" -i s'%i s.un' s' se +r'beas*'/
Dan+lars -i 7aderousse .ornir' 1n +oan'" dar nu f'*ur' o su#' de .a-i *2nd" 1n dre.#ul
.r'v'liei de .ulbere" z'rir' mi*ul +ru. venind/ El se *om.unea din .a#ru fe#e" .rie#ene *u
Mer*:d<s" *a#alane *a -i ea" *are o 1nso6eau .e lo+odni*a 6inu#' de bra6 de Edmond/ L2n+'
vii#oarea mireas' mer+ea b'#r2nul Dan#<s" iar 1n urma lor venea )ernand" *u z2mbe#ul lui
r'u/
$i*i Mer*:d<s" ni*i Edmond" nu vedeau z2mbe#ul 5ain al lui )ernand/ Cie6ii *o.ii
erau a-a de feri*i6i" 1n*2# nu se vedeau de*2# .e ei -i *erul lim.ede" frumos" *are 1i
bine*uv2n#a/
Dan+lars -i 7aderousse se a*5i#ar' de misiunea lor de ambasadori4 a.oi" du.' *e
s*5imbar' o s#r2n+ere de m2n' vi+uroas' -i .rie#eneas*' *u Edmond" .le*ar'" Dan+lars
lu2nd lo* l2n+' )ernand" 7aderousse a-ez2ndu%se l2n+' b'#r2nul Dan#<s" *en#rul a#en6iei
+enerale/
C'#r2nul era 1mbr'*a# *u 5aina lui frumoas' de #af#a" 1m.odobi#' *u nas#uri mari de
o6el/ 0i*ioarele%i -ubrede" dar nervoase" erau s#r2nse 1n frumo-i *iora.i de bumba*" *are
miroseau de la o le+5e a *on#raband' en+lezeas*'/ De .'l'ria lui *u #rei *ol6uri a#2rna un
-uvoi de .an+li*i albe -i albas#re/
Se s.ri9inea 1n#r%un #oia+ de lemn" 1n*ovoia# la *a.'# *a un pedum
2
an#i*/ 0'rea unul
din#re fan6ii *are 1-i d'deau aere 1n 1NOB" 1n +r'dinile redes*5ise din nou ale Luxembur+ului
-i ,uileriilor/
L2n+' el" am s.us" se furi-ase 7aderousse" 7aderousse .e *are n'de9dea unui os.'6
bun 1l 1m.'*ase *u familia Dan#<s" 7aderousse *'ruia 1i r'm'sese 1n memorie o amin#ire
va+' a 1n#2m.l'rilor din a9un" a-a *um" #rezindu%#e diminea6a" +'se-#i 1n min#e umbra
visului .e *are l%ai avu# 1n somn/
A.ro.iindu%se de )ernand" Dan+lars arun*ase asu.ra 1ndr'+os#i#ului 1n*iuda# o .rivire
ad2n*'/ Mer+2nd 1n urma vii#orilor so6i" ui#a# *u #o#ul de Mer*:d<s *are" 1n e+oismul 9uvenil
-i ferme*'#or al iubirii" nu avea o*5i de*2# .en#ru Edmond )ernand era *2nd .alid" *2nd
1mbu9ora# de fierbin6eli subi#e" *are dis.'reau f'*2nd de fie*are da#' lo* unei .alori s.ori#e/
Din *2nd 1n *2nd el .rivea s.re Marsilia -i" a#un*i" un #remur nervos" involun#ar" 1i 1nfiora
m'dularele/ )ernand .'rea *' a-#ea.#' sau *el .u6in .revede un mare evenimen#/
Dan#<s era 1mbr'*a# sim.lu/ A.ar6in2nd marinei *omer*iale" el avea un *os#um *are
nu era ni*i uniform' mili#ar' ni*i *os#um *ivil4 iar 1n ve-m2n#ul a*es#a" 1nf'6i-area lui
sim.a#i*'" .e *are o s.oreau -i mai mul# bu*uria -i frumuse6ea lo+odni*ei" era des'v2r-i#'/
Mer*:d<s era frumoas' *a una din a*ele +re*oai*e din 7i.ru sau din Pios" *u o*5i de
2
7a6'
abanos -i buze de m'r+ean/ Mer+ea *u .asul liber -i u-or al arlezienelor -i andaluzelor/
0oa#e *' o fa#' de la ora- ar fi 1n*er*a# s'%-i #'inuias*' bu*uria sub un voal sau *el .u6in sub
*a#ifeaua .leoa.elor" Mer*:d<s z2mbea 1ns' -i%i .rivea .e *ei din .rea9ma ei" iar z2mbe#ul
-i .rivirea s.uneau #o# a-a de sin*er *um ar fi .u#u# s.une a*es#e *uvin#e8 da*'%mi sun#e6i
.rie#eni" bu*ura6i%v' 1m.reun' *u mine *'*i" z'u" sun# #are feri*i#'>
De 1nda#' *e lo+odni*ii -i 1nso6i#orii lor a9unser' 1n fa6a R:servei" domnul Morrel
*obor1 -i 1nain#' 1n 1n#2m.inarea lor" urma# de ma#elo6i -i de solda6ii *u *are s#'#use .2n'
a#un*i de vorb' -i *'rora le re1nnoise f'+'duiala f'*u#' lui Dan#<s" *' a*es#a va urma
*'.i#anului Le*l<re/ ?'z2ndu%l venind" Edmond .'r'si bra6ul lo+odni*ei -i 1l #re*u .e sub al
domnului Morrel/ Arma#orul -i fa#a d'dur' a#un*i exem.lu" ur*2nd *ei din#2i s*ara de lemn
*are du*ea la *amera unde os.'6ul era servi# -i *are s*2r62i *in*i minu#e sub .a-ii +reoi ai
*omesenilor/
,a#'" s.use Mer*:d<s" o.rindu%se la mi9lo*ul mesei" #e ro+ s' s#ai la drea.#a mea4
la s#2n+a 1l voi .une .e *el *are mi%a fos# *a un fra#e" +l'sui ea *u o bl2nde6e *are .'#runse
1n s#r'fundul inimii lui )ernand *a o lovi#ur' de .umnal/
Cuzele lui devenir' livide" iar sub #enul bronza# al fe6ei" s2n+ele fu v'zu# 1n*' o da#'
re#r'+2ndu%se .u6in *2#e .u6in .en#ru a n'v'li la inim'/
n#re #im. Dan#<s exe*u#ase a*eea-i manevr'4 la drea.#a 1l .usese .e domnul Morrel"
la s#2n+a .e Dan+lars" a.oi" *u m2na" f'*use fie*'ruia semn s' se a-eze du.' voie/
n*e.ur' s' *ir*ule 1n 9urul mesei *2rna6i de Arles" *u *arnea bun' -i *u arom'
a**en#ua#'" lan+us#ele *u *ara.a*ea s#r'lu*i#oare" ursinii" *are seam'n' *u *as#anele
1n*on9ura#e de 1nveli-ul lor 1n6e.'#or4 s*oi*ile" *are au .re#en6ia s' 1nlo*uias*'" .rin
su.eriori#a#ea lor" .en#ru m2n*'*io-ii de la Sud" s#ridiile de la $ord4 1n sf2r-i#" #oa#e a*ele
bun'#'6i .e *are valul le ros#o+ole-#e .e 6'rmul nisi.os -i *'rora .es*ari re*unos*'#ori" le
s.un" sub numele +eneri*" fru*#e de mare/
7e #'*ere> s.use b'#r2nul" +us#2nd un .a5ar *u vin +'lbui *a #o.azul .e *are
b'#r2nul 0am.5ile 1n .ersoan' 1l adusese dinain#ea fe#ei/ Ai *2nd #e +2nde-#i *' sun# a*i
#reize*i de .ersoane *are nu vor al#*eva de*2# s' r2d'///
Ei" un so6 nu e #o#deauna vesel> s.use 7aderousse/
Adev'rul e" +l'sui Dan#<s" *' 1n a*es# momen# sun# .rea feri*i#" *a s' fiu vesel/
Da*' 1n6ele+i as#fel" ve*ine" ai dre.#a#e/ Cu*uria .rodu*e uneori un efe*# *iuda#8 ea +2#uie-#e
*a -i durerea/
Dan+lars 1l observ' .e )ernand" a *'rui na#ur' im.resionabil' absorbea -i alun+a
fie*are emo6ie/
$u *umva" s.use el" 6i%e #eam' de *eva= Mi se .are" din *on#r'" *' #o#ul mer+e
.re*um dore-#i/
,o*mai as#a m' 1ns.'im2n#'" s.use Dan#<s4 mie 1mi .are *' omul nu e f'*u# s' fie
feri*i# *u a#2#a u-urin6'/ )eri*irea e *a .ala#ele a*elea din insulele vr'9i#e" *u .or6ile .'zi#e
de balauri/ ,rebuie s' lu.6i .en#ru a o *u*eri" iar *u" la dre.# vorbind" nu -#iu *u *e am
meri#a# feri*irea de a fi so6ul lui Mer*:d<s/
So6ul" so6ul" s.use 7aderousse" r2z2nd/ 7'.i#ane" nu 1n*'4 1n*ear*' de f' .e so6ul -i
ai s' vezi *um vei fi .rimi#/
Mer*:d<s ro-i/
)ernand se fr'm2n#a .e s*aun" #res'rea la *el mai ne1nsemna# z+omo#" -i" din *2nd 1n
*2nd" -#er+ea broboanele mari de sudoare *are s#r'lu*eau .e frun#ea lui" asemeni .rimilor
s#ro.i ai unei .loi *u fur#un'/
0e le+ea mea" s.use Dan#<s" nu m' fa*e s' m' *on#razi* .en#ru a-a de .u6in lu*ru"
ve*ine 7aderousse/ Mer*:d<s nu e 1n*' so6ia mea" es#e adev'ra#/// Gs*oase *easulH" dar .es#e
un *eas -i 9um'#a#e va fi/
,oa#' lumea s*oase un s#ri+'# de sur.riz'" afar' de b'#r2nul Dan#<s" al *'rui r2s lar+ 1i
ar'#a din6ii 1n*' frumo-i/ Mer*:d<s z2mbi -i nu mai ro-i/ )ernand a.u*'" *u o mi-*are
*onvulsiv'" m2nerul *u6i#ului/
0es#e un *eas= s.use Dan+lars" 1n+'lbenindu%se -i el/ Dar *um=
Da" .rie#eni" r's.unse Dan#<s" +ra6ie *redi#ului domnului Morrel" omul *'ruia"
du.' #a#'l meu" 1i sun# *el mai 1nda#ora#" #oa#e +reu#'6ile au fos# 1nl'#ura#e/ Am a*5i#a#
s#ri+'rile" iar la orele dou' -i 9um'#a#e .rimarul din Marsilia ne a-#ea.#' la .rim'rie/ Iar
.en#ru *' ora unu -i un sfer# a suna#" nu *red *' m' 1n-el .rea mul# s.un2nd *'" .es#e un
*eas -i #reize*i de minu#e" Mer*:d<s se va numi doamna Dan#<s/
)ernand 1n*5ise o*5ii/ ;n nor de fo* .'rea *'%i arde .leoa.ele/ Se s.ri9ini de mas' s'
nu *ad' -i" 1n *iuda sfor6'rilor sale" nu%-i .u#u s#'.2ni un +eam'# surd" *are se .ierdu 1n
5'rm'laia r2se#elor -i feli*i#'rilor adun'rii/
7e s.une6i= nu e bine a-a= +l'sui b'#r2nul Dan#<s/ nseamn' as#a .ierdere de #im.=
Ieri diminea6' a sosi#" as#'zi la #rei 1nsura#/
Dar *elelal#e formali#'6i= obie*#' *u sfial' Dan+lars/ 7on#ra*#ul" a*#ele=
7on#ra*#ul es#e +a#a" s.use Dan#<s r2z2nd/ Mer*:d<s nu are nimi*" eu la fel/ $e
*'s'#orim sub re+imul *omuni#'6ii" a#2#a lo#/ A*#ul n%a dura# mul# -i n%o s' *os#e s*um./
&luma s#2rni o nou' ex.lozie de bu*urie -i de a.lauze/
A-adar" *eea *e noi luam dre.# os.'6 de lo+odn'" s.use Dan+lars" e os.'6 de
nun#'=
$u" +l'sui Dan#<s4 fi6i .e .a*e" n%o s' .ierde6i nimi*/ M2ine diminea6' .le* la
0aris/ 0a#ru zile dusul" .a#ru zile 1n#orsul" o zi *a s' 1nde.lines* *omisionul *u *are sun#
1ns'r*ina#" iar la 1 mar#ie m' 1na.oiez/ 0rin urmare" la dou' mar#ie" adev'ra#ul os.'6 de
nun#'/
0ers.e*#iva unui nou fes#in s.ori ilari#a#ea 1n a-a m'sur'" 1n*2# b'#r2nul Dan#<s *are"
la 1n*e.u#ul mesei" se .l2n+ea de .rea mul#' #'*ere" f'*ea a*um" 1n #oiul *onversa6iei
+enerale" sfor6'ri zadarni*e .en#ru a%-i .lasa ur'rile de .ros.eri#a#e la adresa vii#orilor so6i/
Dan#<s +5i*i +2ndul .'rin#elui s'u -i 1i r's.unse .rin#r%un z2mbe# .lin de iubire/
Mer*:d<s 1n*e.u s' .riveas*' *easul din sal' -i 1i f'*u lui Edmond un semn #aini*/
n 9urul mesei #rona veselia a*eea z+omo#oas' -i a*ea liber#a#e *are 1nso6es* la
oamenii sim.li sf2r-i#ul .r2nzurilor/ 7ei nemul6umi6i de lo*ul lor se s*ulaser' de la mas' -i
1-i *'u#ar' al6i ve*ini/ ,oa#' lumea 1n*e.ea s' vorbeas*' 1n a*ela-i #im. -i nu se mai
sin*5isea nimeni s' r's.und' vorbelor in#erlo*u#orului" *i +2ndurilor .ro.rii/
0aloarea lui )ernand #re*use a.roa.e .e obra9ii lui Dan+lars/ n *e%l .rive-#e .e
)ernand" el .'rea *' nu mai #r'ie-#e" oferind ima+inea unui os2ndi# la lo* de .2r9ol/ Se
ridi*ase .rin#re *ei din#2i -i se .limba 1n lun+ -i%n la# .rin sal'" 1n*er*2nd s'%-i izoleze
ure*5ea de z+omo#ul *2n#e*elor -i de *io*ni#ul .a5arelor/
7aderousse se a.ro.ie de el 1n momen#ul *2nd Dan+lars" .e *are .'rea *'%l o*ole-#e"
1l a9unsese 1n#r%un un+5er al s'lii/
La dre.# vorbind" s.use 7aderousse" *'ruia a#en6iile lui Dan#<s -i mai *u seam'
vinul bun al b'#r2nului 0am.5ile 1i alun+aser' #oa#e r'm'-i6ele urii" ai *'rei +ermeni
fuseser' zv2rli6i 1n sufle#ul s'u de noro*ul nea-#e.#a# al lui Dan#<s" la dre.# vorbind Dan#<s
e b'ia# dr'+u64 iar *2nd 1l v'd l2n+' lo+odni*a lui" 1mi s.un *' ar fi fos# .'*a# s'%i fa*e6i
+luma .roas#' .e *are o .unea6i ieri la *ale/
Cine" +l'sui Dan+lars" dar ai v'zu# *' *5es#ia n%a avu# urmare/ Cie#ul domn
)ernand era a-a de #ulbura#" 1n*2# 1mi #rezise la 1n*e.u# mil'/ Din momen# 1ns' *e el s%a
resemna# .2n' la a deveni *avalerul de onoare al rivalului s'u" nu se mai .oa#e s.une nimi*/
7aderousse 1l .rivi .e )ernand" *are era livid/
3er#fa e *u a#2# mai mare" *on#inu' Dan+lars" *u *2# 1n#r%adev'r fa#a es#e frumoas'/
La naiba" feri*i#' .u-lamaua" vii#orul meu *'.i#an/ A- vrea s' m' numes* Dan#<s m'*ar
dou's.reze*e *easuri/
0le*'m= 1n#reb' +lasul dul*e al fe#ei/ A b'#u# orele dou' -i sun#em a-#e.#a6i la dou'
-i un sfer#/
Da" da" .le*'m> s.use Dan#<s" ridi*2ndu%se re.ede/
0le*'m> re.e#ar' 1n *or #o6i *omesenii/
n momen#ul a*ela Dan+lars" *are nu%l .ierdea din o*5i .e )ernand *e s#a .e mar+inea
feres#rei" 1l v'zu des*5iz2nd o*5ii buima*i" ridi*2ndu%se *a 1m.ins de o mi-*are *onvulsiv'
-i re*'z2nd .e .ri*5i*iul feres#rei4 a.roa.e 1n a*eea-i *li.' un z+omo# 1n'bu-i# r'sun' .e
s*ar'4 r'sune#ul unui .as +reoi" un zvon nel'muri# de vo*i ames#e*a#e *u%n zorn'i# de arme
a*o.erir' ex*lama6iile *omesenilor" ori*2# de z+omo#oase erau a*es#ea" -i a#raser' a#en6ia
+eneral' *are se manifes#' 1nda#' .rin#r%o #'*ere nelini-#i#'/
M+omo#ul se a.ro.ie8 #rei lovi#uri r'sunar' 1n #'blia u-ii4 fie*are 1-i .rivi ve*inul *u
uimire/
n numele le+ii> s#ri+' un +las vibran#" *'ruia nu%i r's.unse ni*i o vo*e/
;-a se des*5ise numaide*2# -i un *omisar 1n*ins *u e-arf' in#r' 1n sal'" urma# de .a#ru
solda6i 1narma6i" *ondu-i de un *a.oral/
$elini-#ea f'*u lo* +roazei/
7e e= 1n#reb' arma#orul" 1nain#2nd s.re *omisarul .e *are%l *uno-#ea/ De bun'
seam'" domnule" e o +re-eal'/
Domnule Morrel" da*' e o +re-eal'" r's.unse *omisarul" fi6i si+ur *' ea va fi
re.ede re.ara#'/ 02n' una al#a" sun# .ur#'#orul unui manda# de ares#are -i" de-i 1mi
1nde.lines* misiunea *u .'rere de r'u" sun# da#or s%o 1nde.lines*/ 7ine din#re
dumneavoas#r'" domnilor" es#e Edmond Dan#<s=
,oa#e .rivirile se 1ndre.#ar' s.re #2n'rul *are" #ulbura#" dar .'s#r2ndu%-i demni#a#ea"
f'*u un .as 1nain#e -i s.use8
Eu sun#" domnule" *e dori6i=
Edmond Dan#<s" relu' *omisarul" 1n numele le+ii #e ares#ez>
M' ares#a6i= 1n#reb' Edmond" .'lind u-or/ Dar de *e=
$u -#iu" domnule" 1ns' .rimul in#ero+a#oriu #e va l'muri/
Domnul Morrel 1n6elese *' nu se .u#ea fa*e nimi* 1m.o#riva si#ua6iei8 un *omisar
1n*ins *u e-arf' nu mai era un om" e s#a#uia le+i re*e" surd'" mu#'/
C'#r2nul" dim.o#riv'" se re.ezi s.re ofi6er4 sun# lu*ruri .e *are inima unui .'rin#e sau
a unei mame nu le va 1n6ele+e ni*ioda#'/
Se ru+' -i im.lor'8 la*rimile -i ru+'min6ile nu .u#eau fa*e nimi*4 dezn'de9dea lui era
#o#u-i a-a de mare 1n*2# *omisarul fu mi-*a#/
Domnule" s.use el" lini-#e-#e%#e4 .oa#e *' fiul dumi#ale a ne+li9a# vreo formali#a#e
vamal' sau sani#ar'" -i de bun' seam' va fi .us 1n liber#a#e du.' *e va da informa6iile
ne*esare/
A5a" *e%nseamn' as#a= 1n#reb' 1n*run#a# 7aderousse .e Dan+lars *are se .ref'*ea
mira#/
A#iu eu= s.use Dan+lars4 sun# *a -i #ine4 v'd *e se .e#re*e" nu 1n6ele+ nimi* -i sun#
nedumeri#/
7aderousse 1l *'u#' .e )ernand din o*5i8 dis.'ruse/
S*ena din a9un i se 1nf'6i-' a#un*i 1n min#e *u o lu*idi#a#e 1nfri*o-'#oare/
7a#as#rofa smulsese .ar*' v'lul .e *are be6ia din a9un 1l arun*ase 1n#re el -i memoria
lui/
A5a" +l'sui el *u vo*e r'+u-i#'" nu *umva as#a es#e urmarea +lumei des.re *are
vorbea6i ieri" Dan+lars= n *azul 's#a" vai de *el *are a f'*u#%o" *'*i #are es#e #ris#'>
72#u-i de .u6in" ex*lam' Dan+lars" dim.o#riv'/ A#ii bine *' eu am ru.# 52r#ia/
$%ai ru.#%o" s.use 7aderousse/ Ai arun*a#%o 1n#r%un *ol6" a#2#a #o#/
,a*i> $%ai v'zu# nimi*" *'*i erai bea#/
;nde e )ernand= 1n#reb' 7aderousse/
Dabar n%am" r's.unse Dan+lars4 de bun' seam'" la #reburile lui4 dar 1n lo* s' ne
o*u.'m de as#a" 5ai mai bine s' d'm a9u#or bie6ilor n'.'s#ui6i/
n #im.ul *onversa6iei" Dan#<s s#r2nsese z2mbind m2na #u#uror .rie#enilor s'i -i se
*ons#i#uise .rizonier" s.un2nd8
)i6i .e .a*e" +re-eala se va l'muri -i .robabil *' ni*i n%o s' mer+ .2n' la
1n*5isoare/
O" *u si+uran6'" +aran#ez> s.use Dan+lars" *are 1n a*el momen# se a.ro.ia de
+ru.ul .rin*i.al/
Dan#<s *obor1 s*ara" .re*eda# de *omisarul de .oli6ie -i 1n*on9ura# de solda6i/ O
#r'sur'" a *'rei u-' era da#' 1n l'#uri" a-#e.#a/ ;r*'" doi solda6i -i *omisarul ur*ar' du.' el"
u-a se 1n*5ise -i #r'sura .orni s.re Marsilia/
Adio" Dan#<s> Adio" Edmond> s#ri+' Mer*:d<s a.le*2ndu%se .es#e balus#rad'/
0rizonierul auzi s#ri+'#ul ie-i# *a un sus.in din inima sf2-ia#' a lo+odni*ei sale/
S*oase *a.ul .rin u-' -i s#ri+'8
La revedere" Mer*:d<s" -i dis.'ru .e du.' un *ol6 al for#ului Sain#% $i*olas/
A-#e.#a6i%m' ai*i" s.use arma#orul4 iau .rima #r'sur' .e *are o 1n#2lnes*" dau fu+a
la Marsilia -i v' adu* ve-#i/
Du*e6i%v'" s#ri+ar' #oa#e vo*ile" du*e6i%v' -i 1na.oia6i%v' re.ede>
Du.' ambele .le*'ri" urm' un momen# de buim'*eal' *um.li#' .rin#re *ei r'ma-i/
C'#r2nul -i Mer*:d<s s#'#ur' *2#va #im. izola6i" fie*are *u durerea sa/ Dar" 1n *ele din
urm'" o*5ii li se 1n#2lnir'" se re*unos*ur' *a dou' vi*#ime izbi#e de a*eea-i lovi#ur' -i se
arun*ar' unul 1n bra6ele *eluilal#/
)ernand rein#r' 1n#re #im." 1-i #urn' un .a5ar *u a.' .e *are 1l b'u -i se a-ez' .e un
s*aun/
Din 1n#2m.lare" Mer*:d<s" desf'*2ndu%se din bra6ele b'#r2nului" *'zu .e un s*aun
1nve*ina#/
)ernand se #rase ins#in*#iv 1n s*aunul s'u/
El e" se adres' Dan+lars lui 7aderousse" *are nu%l .ierduse .e *a#alan din o*5i/
$u *red" r's.unse Dan+lars" es#e .rea n'#2n+4 1n ori*e *az" bles#emul s' *ad' .e
*a.ul *elui *e a s'v2r-i# fa.#a/
$u .omene-#i -i de *el *are l%a sf'#ui#= s.use 7aderousse/
Ei" nu z'u" da*' am fi r's.unz'#ori de #o# *e se s.une a-a 1n v2n#/// +l'sui Dan+lars/
Da" *2nd *eea *e s.ui 1n v2n# re*ade .e .'m2n#/
n vremea as#a +ru.urile *omen#au ares#area 1n fel -i *5i./
Dar dumnea#a" Dan+lars" s.use un +las" *e +2nde-#i des.re 1n#2m.larea a*eas#a=
Eu" +l'sui Dan+lars" *red *%o fi adus nis*ai balo#uri *u m'rfuri ne.ermise/
Dar da*' e a-a" ar #rebui s' -#ii" Dan+lars" dumnea#a" *are e-#i a+en# *on#abil/
Da" e adev'ra#4 1ns' a+en#ul *on#abil nu *unoa-#e de*2# *ole#ele *are i se de*lar'8
-#iu *' sun#em 1n*'r*a6i *u bumba*" a#2#a #o#4 -i am lua# marfa la Alexandria" de la domnul
0as#re#" -i la Smirna" de la domnul 0as*al4 mai mul# s' nu m' 1n#reba6i/
Da" 1mi amin#es* a*um" murmur' bie#ul .'rin#e" a+'62ndu%se de a*es# .ai" 1mi
amin#es* *' mi%a s.us ieri" *' avea .en#ru mine o lad' *u *afea -i o lad' *u #u#un/
?ede6i" s.use Dan+lars" as#a es#e8 1n li.sa noas#r'" vama a f'*u# o vizi#' .e bordul
()araonului( -i a des*o.eri# *on#rabanda/
Mer*:d<s nu *redea nimi* din #oa#e as#ea4 *'*i" +2#ui#' .2n' 1n momen#ul a*ela"
durerea ei izbu*ni deoda#' 1n sus.ine/
Daide" 5aide" nu%6i .ierde s.eran6a> s.use f'r' s'%-i dea .rea bine seama b'#r2nul
Dan#<s/
S.eran6a" re.e#' Dan+lars/
S.eran6a" 1n*er*' )ernand s' murmure/
Dar *uv2n#ul 1l 1n'bu-ea4 buzele lui se mi-*ar'" 1ns' ni*i un *uv2n# nu%i ie-i din +ur'/
Domnilor" s#ri+' unul din *omesenii r'ma-i de san#inel' .e bal*on4 domnilor" o
#r'sur'> A" e domnul Morrel/ 7ura9> *ura9> De bun' seam' *' ne adu*e ve-#i bune/
Mer*:d<s -i b'#r2nul .'rin#e aler+ar' 1n 1n#2m.inarea arma#orului" .e *are%l 1n#2lnir'
la u-'/ Domnul Morrel era foar#e .alid/
Ei" *e e= s#ri+ar' ei *u un sin+ur +las/
Dra+ii mei" r's.unse arma#orul" *l'#in2nd din *a." lu*rul e mai +rav de*2# ne
1n*5i.uiam/
O5" domnule> ex*lam' Mer*:d<s" es#e nevinova#/
7red -i eu" r's.unse domnul Morrel" 1ns' i se adu* a*uza6ii///
7e a*uza6ii= 1n#reb' b'#r2nul Dan#<s/
7' e a+en# bona.ar#is#/
A*eia din#re *i#i#orii mei *are au #r'i# .e vremea *2nd se .e#re*e is#oria de fa6'" 1-i vor
reamin#i *e *um.li#' a*uza6ie era .e a#un*i a*eea .e *are o formulase domnul Morrel/
Mer*:d<s s*oase un s#ri+'#4 b'#r2nul *'zu .e un s*aun/
A5a" murmur' 7aderousse" m%ai 1n-ela#" Dan+lars" +luma a fos# dus' .2n' la
*a.'#8 nu vreau s'%i las .e b'#r2n -i .e fa#' s' moar' de durere" am s' le s.un #o#ul/
,a*i" nenoro*i#ule" s#ri+' Dan+lars a.u*2ndu%l de m2n' .e 7aderousse/ $u
+aran#ez al#min#eri ni*i de #ine/ 7ine 16i s.une *' Dan#<s nu e *u adev'ra# vinova#= ?asul a
a9uns la insula Elba" el a *obor2# a*olo -i a s#a# o zi 1n#rea+' la 0or#o%)erra9o4 da*' s%o fi
+'si# asu.ra lui vreo s*risoare *om.romi6'#oare" *ei *are 1i vor lua a.'rarea au s' #rea*'
dre.# *om.li*i/
7u ins#in*#ul ra.id al e+oismului" 7aderousse 1n6elese 1n#rea+a #emeini*ie a a*es#ei
9ude*'6i/ l .rivi .e Dan+lars *u o*5i .ros#i6i" de #eam' -i de durere" iar .en#ru .asul f'*u#
1nain#e" se #rase doi 1na.oi/
A#un*i s' a-#e.#'m" murmur' el/
Da" s' a-#e.#'m" s.use Dan+lars4 da*' e nevinova#" au s'%l .un' 1n liber#a#e4 da*' e
vinova#" ne *om.romi#em zadarni* .en#ru un *ons.ira#or/
n *azul 's#a s' .le*'m/ $u mai .o# s' z'boves* ai*i/
Da" vino" s.use Dan+lars 1n*2n#a# *' +'se-#e un #ovar'- de re#ra+ere/ ?ino" -i s'%i
l's'm s' ias' din 1n*ur*'#ur' *um vor .u#ea/
0le*ar'/ Redevenind s.ri9inul fe#ei" )ernand o lu' .e Mer*:d<s de m2n' -i o readuse
la 7a#alani/ 0rie#enii lui Dan#<s 1l readuser' la r2ndul lor" .e b'#r2nul a.roa.e le-ina#" 1n
aleea Meil5an/
Mvonul *' Dan#<s fusese ares#a# *a a+en# bona.ar#is# se r's.2ndi *ur2nd 1n #o# ora-ul/
Ai fi .u#u# s' *rezi as#a" dra+' Dan+lars= s.use domnul Morrel" a9un+2ndu%l din
urm' .e a+en#ul *on#abil -i .e" 7aderousse" *'*i se 1na.oia -i el la ora-" *u #oa#' +raba" *a
s' afle vreo -#ire dire*#' *u .rivire la Edmond din .ar#ea subs#i#u#ului de .ro*uror re+al"
domnul de ?illefor#" .e *are%l *uno-#ea 1n#ru*2#va/ Ai fi .u#u# s' *rezi as#a=
O" domnule" r's.unse Dan+lars" v' s.usesem *' Dan#<s a .o.osi# f'r' ni*i un
mo#iv .e insula Elba -i *'" v' amin#i6i" .o.asul mi s%a .'ru# sus.e*#/
Dar ai 1m.'r#'-i# b'nuielile dumi#ale -i al#*uiva afar' de mine=
M%am feri#" domnule" ad'u+' Dan+lars 1n -oa.#'/ A#i6i bine *'" din *auza un*5iului
dumneavoas#r'" domnul 0oli*ar Morrel" *are a servi# sub *el'lal#" -i *are nu%-i as*unde
+2ndul" lumea v' b'nuie-#e *' v' .are r'u du.' $a.oleon4 mi%ar fi fos# fri*' s' nu%i fa*
vreun r'u lui Edmond -i a.oi dumneavoas#r'/ Sun# lu*ruri .e *are un subordona# e da#or s'
le s.un' arma#orului s'u -i s' le #'inuias*' *u s#r'-ni*ie fa6' de al6ii/
Cine" Dan+lars" bine" +l'sui arma#orul/ E-#i un b'ia# de is.rav'" de a*eea m'
+2ndisem dinain#e la dumnea#a" 1n *azul *2nd bie#ul Dan#<s ar fi deveni# *'.i#anul
()araonului(/
n *e fel" domnule=
Da" l%am 1n#reba# dinain#e .e Dan#<s *e +2nde-#e des.re dumnea#a -i da*' ar fi avu#
vreun mo#iv s' nu #e men6in' 1n .os#" *'*i nu -#iu de *e b'+asem .ar*' de seam' *' 1n#re voi
era o r'*eal'/
Ai *e v%a r's.uns=
7' 1n#r%adev'r" a avu#" 1n#r%o 1m.re9urare .e *are nu mi%a s.us%o" oare*ari .orniri
1m.o#riva dumi#ale" 1ns' *' ori*e .ersoan' *are se bu*ur' de 1n*rederea arma#orului avea -i
1n*rederea sa/
)'6arni*ul> murmur' Dan+lars/
Cie#ul Dan#<s" +l'sui 7aderousse" fa.# e *' era un b'ia# admirabil/
Da" dar deo*amda#'" s.use domnul Morrel" ia#'" ()araonul( e f'r' *'.i#an/
O" s.use Dan+lars" s' n'd'9duim" 1n#ru*2# .2n' 1n #rei luni nu .u#em s' .le*'m
*'" .2n' a#un*i Dan#<s va fi .us 1n liber#a#e/
De bun' seam'" dar .2n' a#un*i=
02n' a#un*i sun# eu" domnule Morrel" s.use Dan+lars/ A#i6i *' eu m' .ri*e. la
manevrarea unui vas" #o# a-a de bine *a ori*e *'.i#an de *urs' lun+'/ Servindu%v' de mine"
ve6i avea *5iar un avan#a9" *'*i a#un*i *2nd Edmond o s' ias' din 1n*5isoare" nu ve6i fi
obli+a# fa6' de nimeni" el 1-i va relua lo*ul s'u" eu .e%al meu" -i +a#a/
6i mul6umes*" Dan+lars" +l'sui arma#orul/ Ia#' o solu6ie *are 1m.a*' #o#ul/ Ia de*i
*omanda" #e au#orizez" -i su.rave+5eaz' debar*area8 ori*e *a#as#rof' li s%ar 1n#2m.la
indivizilor" afa*erile nu #rebuie s' sufere/
)i6i .e .a*e" domnule" dar o s'%l .u#em vedea *el .u6in .e bunul Edmond=
6i voi s.une as#a *ur2nd" Dan+lars4 am s' *au# s' vorbes* *u domnul de ?illefor#
-i s' in#ervin .e l2n+' el 1n favoarea ares#a#ului/ A#iu *' e un re+alis# 1nver-una# dar" *e
dra*uI> ori*2# de re+alis# -i de .ro*uror ar fi" e om -i el" -i nu%l *red r'u/
$u" s.use Dan+lars" dar am auzi# *' e ambi6ios" -i as#a adu*e *u r'u#a#ea/
n sf2r-i#" +l'sui domnul Morrel *u un sus.in" vom vedea4 du%#e la bord" *' vin -i
eu a*olo/
Ai se des.'r6i de *ei doi .rie#eni" 1ndre.#2ndu%se s.re 0ala#ul 3us#i6iei/
?ezi *e 1n#ors'#ur' ia *5es#ia= se adres' Dan+lars lui 7aderousse/ Mai ai *5ef s'%l
sus6ii .e Dan#<s a*um=
De bun' seam'" nu4 *u #oa#e as#ea" es#e +rozav' +luma *are are a#ari urm'ri/
Ei" *ine a f'*u#%o= $i*i #u" ni*i eu" nu e a-a= A f'*u#%o )ernand/ A#ii bine *'" 1n *e
m' .rive-#e" am arun*a# 52r#ia 1n#r%un *ol64 *redeam *5iar *' am ru.#%o/
$u" nu" s.use 7aderousse/ Des.re as#a sun# si+ur" o v'd .ar*' 1n *ol6ul umbrarului"
mo#o#oli#'" s#r2ns'" -i #are a- vrea s' mai fie a*olo/
Ei" *e vrei/// O fi ridi*a#%o )ernand" o fi *o.ia#%o" ori a .us .e *ineva s%o *o.ieze"
ori .oa#e nu -i%a da# ni*i m'*ar a*eas#' os#eneal'4 m' +2ndes* *' a #rimis *5iar s*risoarea
mea/ $oro* *'%mi .ref'*usem s*risul/
Dar #u -#iai *' Dan#<s *ons.ir'=
$u" nu -#iam nimi*/ Du.' *um 6i%am s.us" am *rezu# *' fa* o +lum'" al#*eva
nimi*/ Se .are *'" asemeni Arle*5inului" am s.us adev'rul r2z2nd/
,o# aia e" urm' 7aderousse/ A- da nu -#iu *e *a afa*erea s' nu se fi 1n#2m.la#" sau
*el .u6in eu s' nu fi avu# ni*i un ames#e*/ Ai s' vezi" Dan+lars" *%o s' ne .oar#e nenoro*/
Da*' e s' .oar#e nenoro* *uiva" a.oi o s' .oar#e vinova#ului adev'ra#" iar
vinova#ul adev'ra# e )ernand" nu eu/ 7e nenoro*ire vrei s' ni se 1n#2m.le= $%avem de*2# s'
ne vedem de #reab'" f'r' s' sufl'm un *uv2n#" -i fur#una o s' #rea*' f'r' *' #r'sne#ul s' *ad'/
Amin> s.use 7aderousse" f'*2nd un semn de des.'r6ire lui Dan+lars -i
1ndre.#2ndu%se s.re aleile Meil5an" *l'#in2nd din *a. -i vorbindu%-i sin+ur" a-a *um fa*
oamenii mun*i6i de +2nduri/
(Cun" s.use Dan+lars" lu*rurile iau 1n#ors'#ura .e *are o .rev'zusem/ Ia#'%m' lo*6ii#or
de *'.i#an/// -i da*' n'#'r'ul de 7aderousse o s' .oa#' s'%-i 6in' +ura" *'.i#an de%a binelea/
Dar nu *umva 9us#i6ia o s'%l .un' .e Dan#<s 1n liber#a#e= A" dar 9us#i6ia e 9us#i6ie" m' bizui
.e ea(" ad'u+' el *u un z2mbe#/
&l'suind a*es#ea" s'ri 1n#r%o bar*'" d2nd bar*a+iului ordin s'%l *ondu*' la bordul
()araonului( unde" v' amin#i6i" arma#orul 1i fixase 1n#2lnire/
?I
S;CS,I,;,;L DE 0RO7;ROR RE&AL
n s#rada &rand%7ours" 1n fa6a f2n#2nei Meduzelor" 1n#r%una din ve*5ile *ase *u
ar5i#e*#ur' aris#o*ra#i*'" *l'di#e de 0u+e#" se *elebra de asemeni" 1n a*eea-i zi" la a*eea-i
or'" un os.'6 de lo+odn'/
A#2# numai *'" 1n lo* *a a*#orii a*es#ei s*ene s' fie oameni din .o.or" ma#elo6i -i
solda6i" ei f'*eau .ar#e din eli#a so*ie#'6ii marsilieze/ Erau fo-#i ma+is#ra6i" *are
demisionaser' sub uzur.a#or4 ofi6eri b'#r2ni" *are dezer#aser' din r2ndurile noas#re" #re*2nd
1n a*elea ale arma#ei lui 7ond:4 #ineri *res*u6i de familiile lor 1n*' nelini-#i#e de via6a
*o.iilor lor" 1n *iuda *elor .a#ru sau *in*i 1nlo*ui#ori .l'#i6i de ea s' fie lua6i la oas#e"
1m.in-i de ura *on#ra omului .e *are *in*i ani de exil aveau s'%l fa*' un mar#ir -i *in*i%
s.reze*e ani de res#aura6ie" un zeu/
Lumea se afla la mas'" iar *onversa6ia se desf'-ura mis#ui#' de #oa#e .asiunile e.o*ii"
.asiuni *u a#2# mai *um.li#e" mai vii -i mai 1nver-una#e 1n sud" *u *2#" de *in*i su#e de ani"
du-m'niile reli+ioase veniser' 1n a9u#orul du-m'niilor .oli#i*e/
m.'ra#ul" re+e al insulei Elba" du.' *e fusese suveranul unei .'r6i de lume" #ron2nd
asu.ra unei .o.ula6ii de *in*i%-ase mii de sufle#e" du.' *e auzise s#ri+2ndu%se8 (,r'ias*'
$a.oleon( de o su#' dou'ze*i de milioane de su.u-i -i 1n ze*e limbi diferi#e" era #ra#a# a*i
*a un om .ierdu# de%a binelea .en#ru )ran6a -i .en#ru #ron/ Ma+is#ra6ii relevau boroboa6ele
.oli#i*e" mili#arii vorbeau des.re Mos*ova -i Lei.zi+4 femeile" des.re divor6ul lui *u
3osefina/ Lumei a*es#eia" re+alis#'" voioas' -i #riumf'#oare" nu din .ri*ina *'derii omului" *i
a nimi*irii .rin*i.iului" i se .'rea *' via6a re1n*e.ea .en#ru ea -i *' se #rezea din#r%un vis
.enibil/
;n b'#r2n de*ora# *u *ru*ea Sf2n#ului Ludovi* se s*ul' -i .ro.use *omesenilor s'i s'
se 1n*5ine .en#ru s'n'#a#ea re+elui Ludovi* al Q?III%lea/ Era mar*5izul de Sain#%M:ran/
Du.' #oas#ul *are evo*a #o#oda#' .e exila#ul din Dar#Rel -i .e re+ele .a*ifi*a#or al
)ran6ei" larma fu mare" .a5arele se ridi*ar' 1n manier' en+lezeas*'" femeile 1-i des.rinser'
bu*5e#ele de flori -i le .res'rar' .e fa6a de mas'/ En#uziasmul era a.roa.e .oe#i*/
Da*' ar fi de fa6' #o6i revolu6ionarii *are ne%au iz+oni# -i .e *are noi 1i l's'm s'
*ons.ire ne#ulbura6i 1n *as#elele noas#re ve*5i" *um.'ra#e de ei .en#ru o bu*a#' de .2ine sub
,eroare +l'sui mar*5iza de Sain#%M:ran" femeie *u o*5i us*a6i" *u buze sub6iri" *u aer
aris#o*ra#i* -i 1n*' ele+an#" 1n *iuda *elor *in*ize*i de ani ai ei4 da*' ar fi de fa6'" ar
re*unoa-#e *' devo#amen#ul adev'ra# era de .ar#ea noas#r'" deoare*e noi r'm2neam a#a-a6i
de monar5ia *are se n'ruia" .e *2nd ei" dim.o#riv'" salu#au r's'ri#ul -i f'*eau avere" 1n #im.
*e noi o .ierdeam .e a noas#r'4 ar re*unoa-#e *' re+ele nos#ru era 1n#r%adev'r Ludovi* *el
Iubi#" 1n #im. *e uzur.a#orul lor nu a fos# ni*ioda#' de*2# $a.oleon bles#ema#ul/ $u%i a-a"
de ?illefor#=
7e%a6i s.us" doamn' mar*5iz'= Ier#a6i%m'" nu eram a#en#/
Ei" las'%i .e *o.ii" mar*5iz'" relu' b'#r2nul *are 6inuse #oas#ul/ 7o.iii se *'s'#ores*
-i e na#ural s' aib' de vorbi# al#*eva de*2# .oli#i*'/
6i *er ier#are" mam'" s.use o #2n'r' -i frumoas' fiin6' *u .'r blond" *u o*5ii de
*a#ifea 1no#2nd 1n#r%un fluid sidefiu4 6i%l 1na.oiez .e domnul de ?illefor#" .e *are%l
a*a.arasem un momen#/ Domnule de ?illefor#" mama 16i vorbe-#e/
Sun# +a#a s'%i r's.und doamnei" da*' binevoie-#e s' re.e#e 1n#rebarea .e *are n%am
auzi#%o bine" s.use domnul de ?illefor#/
E-#i ier#a#'" Ren:e" s.use mar*5iza *u un z2mbe# dr'+'s#os" *are #e uimea
v'z2ndu%l 1nflorind .e fi+ura us*a#'4 inima femeii es#e 1ns' 1n a-a fel f'*u#' 1n*2#" ori*2# de
arid' ar deveni fa6' de sufle#ul .re9ude*'6ilor -i de *erin6ele e#i*5e#ei" exis#' #o#deauna 1n#r%
1nsa un *ol6 rodni* -i z2mbi#or/ E un+5erul .e *are Dumnezeu l%a *onsa*ra# iubirii ma#erne/
,e ier#/// S.uneam" ?illefor#" *' bona.ar#i-#ii n%aveau ni*i *onvin+erea" ni*i en#uziasmul"
ni*i devo#amen#ul nos#ru/
O" doamn'" au *el .u6in *eva *are 1nlo*uie-#e #o#ul8 fana#ismul/ $a.oleon e
Ma5omedul o**iden#ului" .en#ru #o6i oamenii de r2nd" dar *u ambi6ii su.reme" el nu e
numai un le+isla#or -i%un maes#ru" *i -i un #i." #i.ul e+ali#'6ii/
E+ali#'6ii> ex*lam' mar*5iza/ $a.oleon" #i.ul e+ali#'6ii>/// Dar *e fa*i *u domnul
de Robes.ierre= Mi se .are *' 1i r'.e-#i lo*ul -i 1l dai 7orsi*anului4 *red *' o uzur.are 1i e
de%a9uns/
$u doamn'" s.use ?illefor#" 1l las .e fie*are .e .iedes#alul s'u8 .e Robes.ierre" 1n
.ia6a Louis Q? .e e-afod4 .e $a.oleon" 1n 0ia6a ?endSme .e *oloana lui4 a#2# numai *'
unul a f'*u# e+ali#a#ea *are *oboar'" -i al#ul e+ali#a#ea *are 1nal6'4 unul i%a *obor2# .e re+i la
nivelul #ronului/ A*eas#a nu 1nseamn'" ad'u+' ?illefor# r2z2nd" *' ambii nu sun# ni-#e
revolu6ionari infami -i *' O #ermidor -i 4 a.rilie 114 nu sun# dou' zile feri*i#e .en#ru
)ran6a" vredni*e de%a fi" deo.o#riv'" s'rb'#ori#e de .rie#enii ordinei -i ai monar5iei4 a*eas#a
ex.li*' 1ns' de asemeni *um" de-i *'zu# .en#ru de%a .ururi" n'd'9duies* $a.oleon
-i%a *onserva# fana#i*ii/ 7e vre6i" mar*5iz'= 7romRell" *are nu era de*2# .e 9um'#a#e din *e
a fos# $a.oleon" 1i avea .e%ai s'i/
?illefor#" -#ii *' *eea *e s.ui miroase de la o le+5e a revolu6ie= Dar #e ier#8 nu
.oa#e s' fie *ineva fiu de +irondin -i s' nu .'s#reze un +us# de .'m2n#/
O ro-ea6' vie #re*u .es#e frun#ea lui ?illefor#/
Doamn'" +l'sui el" #a#a era +irondin" es#e adev'ra#" dar #a#a n%a vo#a# moar#ea
re+elui/ ,a#a a fos# .ros*ris de a*eea-i #eroare *are v' .ros*ria -i .e dumneavoas#r'" -i a
li.si# .u6in s' nu%-i vad' *a.ul .e a*ela-i e-afod .e *are 1l v'zuse *'z2nd .e al .'rin#elui
dumneavoas#r'/
Da" s.use mar*5iza" f'r' *a s2n+eroasa amin#ire s'%i al#ereze *2#u-i de .u6in
#r's'#urile/ A#2# numai *' ei au fos# ur*a6i .en#ru .rin*i.ii diame#ral o.use" iar dovada e *'
#oa#' familia mea a r'mas a#a-a#' .rin6ilor exila6i" 1n #im. *e .'rin#ele dumi#ale s%a +r'bi# s'
se ralieze noului +uvern'm2n#" iar du.' *e *e#'6eanul $oir#ier a fos# +irondin" *on#ele
$oir#ier a deveni# sena#or/
Mam'" mam'" s.use Ren:e" -#ii *' s%a s#abili# s' nu se mai vorbeas*' des.re
amin#irile a*es#ea ur2#e/
Doamn'" r's.unse ?illefor#" m' voi al'#ura domni-oarei de Sain#% M:ran"
*er2ndu%v' *u umilin6' ui#area #re*u#ului/ La *e bun s' adu*em 1nvinuiri *u .rivire la lu*ruri
1n *are 1ns'-i voin6a lui Dumnezeu es#e ne.u#in*ioas'= Dumnezeu .oa#e s' s*5imbe
vii#orul4 el nu .oa#e s' modifi*e #re*u#ul/ 7eea *e noi oamenii .u#em" es#e" da*' nu s'
rene+'m a*es# #re*u#" *el .u6in s' arun*'m un v'l .es#e el/ Ei bine" eu m%am des.'r6i# nu
numai de o.inia" dar -i de numele .'rin#elui meu/ ,a#a a fos# sau .oa#e e 1n*' bona.ar#is# -i
se nume-#e $oir#ier4 eu sun# re+alis# -i m' numes* de ?illefor#/ L'sa6i" doamn'" s' moar' 1n
b'#r2nul #run*5i un res# de sev' revolu6ionar'" -i vede6i doar vl's#arul *are se de.'r#eaz' de
#run*5i" f'r' s' .oa#' -i" .o# s.une" a.roa.e f'r' s' vrea" s' se des.rind' *u #o#ul/
Cravo" ?illefor#" s.use mar*5izul" bravo" ai r's.uns bine/ I%am .redi*a# -i eu
mereu mar*5izei ui#area #re*u#ului" f'r' vreun rezul#a#/ $'d'9duies* *' dumnea#a vei fi mai
noro*os/
Da" bun" s.use mar*5iza" s' ui#'m #re*u#ul/ $i*i eu nu vreau al#*eva -i sun#em de
a*ord" dar ?illefor# s' fie ne*lin#i# m'*ar 1n vii#or/ $u ui#a" ?illefor#" *' noi am +aran#a#
.en#ru dumnea#a 1n fa6a Maies#'6ii Sale4 *' Maies#a#ea Sa a binevoi# s' ui#e" 1n urma
re*omand'rii noas#re Gea 1i 1n#inse m2naH" a-a *um ui# -i eu 1n urma ru+'min6ii dumi#ale/
De*2#" da*' 16i *ade vreun *ons.ira#or 1n m2ini" +2nde-#e%#e *' sun# *u a#2# mai mul6i o*5i
asu.ra dumi#ale" *u *2# se -#ie *' fa*i .ar#e din#r%o familie *are e" .oa#e" 1n le+'#uri *u
*ons.ira#orii a*e-#ia/
O" doamn'" s.use ?illefor#" .rofesiunea mea -i" mai *u seam'" #im.urile .e *are le
#r'im" 1mi ordon' s' fiu sever/ ?oi fi/ Am -i avu# *2#eva a*uza6ii .oli#i*e de sus6inu#" -i 1n
.rivin6a a*eas#a am .u#u# fa*e dovada/ Din .'*a#e" 1ns'" nu ne afl'm la *a.'#/
7rezi= 1n#reb' mar*5iza/
Mi%e #eam' *' da4 $a.oleon" .e insula Elba" es#e foar#e a.roa.e de )ran6a4
.rezen6a lui 1n .rea9ma *oas#elor noas#re 1n#re6ine s.eran6a .ar#izanilor/ Marsilia e .lin' de
ofi6eri *are zilni*" sub un .re#ex# ridi*ol" *au#' .ri*in' re+ali-#ilor/ De a*i"a#2#ea dueluri
.rin#re oamenii din *lasele de sus" de a*i a#2#ea asasina#e 1n .o.or/
Da" era vorba des.re as#a 1n*' la .le*area noas#r' din 0aris" s.use domnul de
Sain#%M:ran/ Ai unde 1l #rimi#=
La Sf2n#a Elena/
La Sf2n#a Elena= 7e es#e as#a= 1n#reb' mar*5iza/
O insul' si#ua#' la dou' mii de le+5e de ai*i" din*olo de e*ua#or" r's.unse *on#ele/
Cravo> a-a *um s.une -i ?illefor#" e o mare nebunie *a un as#fel de om s' fie l'sa#
s' in#re 1n 7orsi*a" a*olo unde s%a n's*u#" 1n#re $ea.ole" unde *umna#ul s'u domne-#e 1n*'"
-i 1n fa6a I#aliei" din *are el vroia s' fa*' un re+a# .en#ru fiul s'u/
Din neferi*ire" s.use ?illefor#" avem #ra#a#ele de la 114 -i nu ne .u#em a#in+e de
$a.oleon f'r' a le *'l*a/
Ei bine" le vom *'l*a" s.use domnul de Salvieux/ El le%a res.e*#a# #o# a-a de mul#
*2nd a fos# vorba s'%l 1m.u-#e .e nenoro*i#ul du*e dIEn+5ien=
Da" s.use mar*5iza" e lu*ru s#abili#8 Sf2n#a Alian6' s*a.' Euro.a de $a.oleon -i
?illefor# s*a.' Marsilia de .ar#izanii lui/ Re+ele ori domne-#e" ori nu domne-#e4 da*'
domne-#e" +uvernul lui #rebuie s' fie #are -i re.rezen#an6ii lui ne*lin#i6i/ $umai a-a se .oa#e
.reveni r'ul/
Din .'*a#e" doamn'" s.use ?illefor# z2mbind" un subs#i#u# de .ro*uror re+al
sose-#e #o#deauna *2nd r'ul a fos# f'*u#/
A#un*i are da#oria s'%l re.are/
A- .u#ea s' v' mai s.un" doamn'" *a noi nu re.ar'm r'ul" *i 1l r'zbun'm4 a#2#a #o#/
O" domnule de ?illefor#" +l'sui o #2n'r' -i dr'+u6' fiin6'" fii*a *on#elui de Salvieux
-i .rie#ena domni-oarei de Sain#%M:ran" *au#' s' ai un .ro*es frumos 1n #im.ul -ederii
noas#re la Marsilia/ $%am v'zu# ni*ioda#' o *ur#e *u 9uri -i se s.une *' e *eva *u lo#ul
deosebi#/
n#r%adev'r" *u #o#ul deosebi#" domni-oar'" s.use subs#i#u#ul4 *'*i" 1n lo*ul unei
#ra+edii #ea#rale" e o dram' adev'ra#'4 1n lo*ul unor dureri 9u*a#e" sun# dureri reale/ Omul .e
*are 1l vezi a*olo" 1n lo* s' se 1n#oar*' du.' *obor2rea *or#inei la el a*as'" s' *ineze 1n
familie -i s' se *ul*e lini-#i# .en#ru a re.e#a s*ena a doua zi" in#r' 1n 1n*5isoare" unde d' de
*'l'i/ 0re*um vede6i" nu exis#' s.e*#a*ol mai frumos de*2# a*es#a .en#ru .ersoanele
nervoase *are *au#' emo6ii/ Domni-oar'" fi6i .e .a*e8 da*' se .rezin#' o*azia" vi%l voi
.ro*ura/
$e 1nfioar' -i r2de" s.use Ren:e" 1n+'lbenindu%se/
7e vre6i" e un fel de duel/// Am *eru# 1n *in*i sau -ase r2nduri .edea.sa *u moar#ea
1m.o#riva unor a*uza6i .oli#i*i sau de al# fel/ Ei bine" *ine -#ie *2#e .umnale se as*u# 1n
momen#ul a*es#a 1n umbr'" sau sun# *5iar 1ndre.#a#e 1m.o#riva mea=
O" doamne" +l'sui Ren:e" .osomor2ndu%se #o# mai mul#/ ?orbe-#i serios" domnule
de ?illefor#=
7um nu se .oa#e mai serios" domni-oar'" urm' #2n'rul ma+is#ra# *u z2mbe#ul .e
buze/ Iar *u .ro*esele a*es#ea frumoase" .e *are domni-oara le dore-#e .en#ru a%-i sa#isfa*e
*uriozi#a#ea" -i .e *are eu le dores* .en#ru a%mi sa#isfa*e ambi6ia" si#ua6ia se va a+rava -i
mai mul#/ ?' 1n*5i.ui6i *' #o6i a*e-#i os#a-i ai lui $a.oleon" de.rin-i s' mear+' orbe-#e s.re
inami*" *u+e#' a#un*i *2nd #ra+ un *ar#u- sau *2nd dau a#a*ul *u baione#a= Au s' *u+e#e ei"
*2nd e vorba s' u*id' un om .e *are 1l *red du-manul lor .ersonal" mai mul# de*2# ar urma
s' u*id' un rus" un aus#ria* sau un un+ur" .e *are nu l%au v'zu# ni*ioda#'= De al#min#eri"
a*es#ea sun# ne*esare4 f'r' as#a meseria noas#r' n%ar avea ni*i o s*uz'/ 72nd v'd lu*ind 1n
o*5ii a*uza#ului ful+erarea luminoas' a 1nver-un'rii" eu m' sim# 1n*ura9a#" exal#a#/ $u mai e
un .ro*es" e o lu.#'4 lu.# 1m.o#riva lui" el ri.os#eaz'" eu 1n#e6es* a#a*ul" -i lu.#a se sf2r-e-#e
*' #oa#e b'#'liile8 *u o vi*#orie sau *u o 1nfr2n+ere/ Ia#' *e 1nseamn' a .leda/ 0eri*olul
*reeaz' elo*ven6a/ ;n a*uza# *are mi%ar z2mbi du.' re.li*a mea" m%ar fa*e s' *red *' am
vorbi# .ros#" *' *eea *e s.un e .alid" f'r' vi+oare" ne1ndes#ul'#or/ &2ndi6i%v' de*i la
senza6ia de or+oliu .e *are o 1n*ear*' un .ro*uror re+al" *onvins de *ul.abili#a#ea
a*uza#ului" *2nd 1l vede .e a*es#a 1n+'lbenindu%se -i 1n*lin2ndu%se sub .ovara dovezilor -i
sub ful+erele elo*ven6ei sale/ 7a.ul se .lea*'" va *'dea/
Ren:e s*oase un s#ri+'# u-or/
Ia#' *e 1nseamn' a vorbi" s.use un invi#a#/
Ia#' omul *are #rebuie 1n #im.uri *a a*es#ea ale noas#re" s.use al doilea/
De a*eea" +l'sui al #reilea" ai fos# su.erb 1n ul#imul dumi#ale .ro*es" dra+'
?illefor#/ A#ii" omul *are 1-i asasinase .'rin#ele/ Ei bine" l%ai u*is li#eralmen#e" 1nain#e de a%l
fi a#ins *'l'ul/
O" .ari*izii" s.use Ren:e" nu m' in#ereseaz'4 .en#ru as#fel de oameni nu exis#'
*5inuri 1ndea9uns de mari4 dar 1n *e%i .rive-#e .e nenoro*i6ii a*uza6i .oli#i*i///
7u ei es#e mai +rav" Ren:e" *'*i re+ele e .'rin#ele na6iunii -i a vroi s' r's#orni sau
s' u*izi .e re+e" 1nseamn' a vroi s' u*izi .e .'rin#ele a #reize*i -i dou' milioane de oameni/
,o# una e" domnule de ?illefor#" s.use Ren:e/ mi f'+'duie-#i *' vei fi 1n+'dui#or
*u *ei .e *are 6i%i voi re*omanda=
)ii .e .a*e" s.use ?illefor# *u *el mai ferme*'#or z2mbe#4 vom 1n#o*mi 1m.reun'
re*5izi#oriile/
Dra+a mea" s.use mar*5iza" vezi%6i de *olibrii -i de *2r.ele #ale -i las'%l .e vii#orul
#'u so6 s'%-i fa*' meseria/ As#'zi armele se odi5nes* -i robele au #re*ere4 exis#' 1n .rivin6a
a*eas#a un *uv2n# la#in de o mare .rofunzime/
Cedant arma togae
3
" s.use ?illefor# 1n*lin2ndu%se/
$u 1ndr'zneam s' vorbes* la#ine-#e" s.use mar*5iza/
A- fi .refera# *a dumnea#a s' fii medi*" relu' Ren:e/ n+erul ex#ermina#or" ori*2#
ar fi de 1n+er" m%a 1nfri*o-a# #o#deauna/
Cun' Ren:e" murmur' ?illefor# 1nv'luind%o .e fa#' 1n#r%o .rivire iubi#oare/
)ii*a mea" s.use mar*5izul" domnule de ?illefor# va fi medi*ul moral -i .oli#i* al
a*es#ei .rovin*ii/ 7rede%m'" e un rol frumos de 9u*a#/
Ai va fi un mi9lo* de a da ui#'rii rolul .e *are l%a 9u*a# .'rin#ele s'u" relu'
in*ori+ibila mar*5iz'/
Doamn'" +l'sui ?illefor# *u un z2mbe# #ris#" am avu# onoarea s' v' s.un *'
.'rin#ele meu s%a le.'da# *el .u6in a-a n'd'9duies*" de erorile #re*u#ului" -i *' a deveni#
un .rie#en zelos al reli+iei -i al ordinei" un re+alis# mai bun de*2# mine4 *'*i el e din
*onvin+ere" iar eu nu sun# de*2# din .asiune/
Ai" du.' fraza a*eas#a ro#un9i#'" ?illefor# .rivi s.re invi#a6i .en#ru a%-i da seama de
efe*#ul fanfaronadei sale" a-a *um" du.' o fraz' la fel" ar fi .rivi# la #ribunal .ubli*ul/
Dra+' ?illefor#" s.use *on#ele de Salvieux" #o*mai as#a i%am r's.uns -i eu deun'zi
T
Armele s' *edeze lo*ul #o+ei
la ,uileries minis#rului 7asei Re+ale" *are 1mi *erea oare*um so*o#eal' asu.ra *iuda#ei
alian6e din#re fiul unui +irondin -i fii*a unui ofi6er al arma#ei lui 7ond:4 iar minis#rul a
1n6eles foar#e bine/ Sis#emul a*es#a de fuziune a.ar6ine lui Ludovi* al Q?III%lea/ De a*eea
re+ele *are" f'r' *a noi s' b'nuim ne as*ul#a *onversa6ia" ne%a 1n#reru.# s.un2nd8 (?illefor#"
no#eaz'" re+ele" n%a .ronun6a# numele de $oir#ier" *i dim.o#riv' a a.'sa# .e a*ela de
?illefor#" ?illefor#" a s.us re+ele" va fa*e o *arier' bun'/ E un #2n'r ma#ur de .e a*um -i
a.ar6ine lumii mele/ Am v'zu# *u .l'*ere *' mar*5izul -i mar*5iza de Sain#%M:ran 1l fa*
+inerele lor" -i le%a- fi re*omanda# a*eas#' alian6' da*' nu veneau ei *ei din#2i s'%mi *ear'
.ermisiunea/(
A s.us re+ele as#a" *on#e= ex*lam' ?illefor# 1n*2n#a#/
6i re.rodu* .ro.riile lui *uvin#e" iar da*' mar*5izul vrea s' fie sin*er" va m'r#urisi
*' *eea *e 16i *omuni*" 1n momen#ul a*es#a" se .o#rive-#e .erfe*# *u *eea *e re+ele i%a s.us
lui 1nsu-i *2nd" a*um -ase luni" i%a vorbi# des.re un .roie*# de *'s'#orie 1n#re fii*a sa -i
dumnea#a/
Adev'ra#" s.use mar*5izul/
O" dar 1i da#orez .rin urmare #o#ul vredni*ului suveran> ?oi *'u#a de*i s' fa* #o#ul
.en#ru a%l servi/
Cravo" +l'sui mar*5iza" a-a #e iubes*8 s' .of#eas*' 1n momen#ul a*es#a un
*ons.ira#or" -i va fi bine veni#>
Iar eu" mam'" s.use Ren:e" 1l ro+ .e Dumnezeu s' nu #e as*ul#e -i s' nu%i #rimi#'
domnului de ?illefor# de*2# mi*i 5o6i" fali6i f'r' 1nsemn'#a#e" -i es*ro*i #imizi/ n *5i.ul
a*es#a voi dormi lini-#i#'/
E *a -i *um ai dori medi*ului mi+rene" .o9aruri -i 1n6e.'#uri de vies.i" lu*ruri *are
nu *om.romi# de*2# e.iderma" +l'sui ?illefor# r2z2nd/ Da*' vrei s' m' vezi .ro*uror"
ureaz'%mi" dim.o#riv'" maladiile a*elea +rozave a *'ror #ra#are fa*e medi*ului *ins#e/
n momen#ul a*ela" -i *a -i *um 1n#2m.larea nu a-#e.#ase de*2# ex.rimarea dorin6ei lui
?illefor# .en#ru *a a*eas#a s'%i fie sa#isf'*u#'" un vale# in#r' -i 1i s.use *2#eva *uvin#e la
ure*5e/ ?illefor# se ridi*' de la mas'" s*uz2ndu%se -i se 1na.oie du.' *2#eva *li.e *u fi+ura
lumina#' -i *u buzele z2mbi#oare/
Ren:e 1l .rivi *u dra+os#e" *'*i" v'zu# as#fel" *u o*5ii lui alba-#ri" *u #enul ma# -i *u
favori6ii ne+ri *are 1i 1n*adrau *5i.ul" era 1n#r%adev'r un #2n'r ele+an# -i frumos/ De a*eea
fa#a a-#e.#a *u ner'bdare ex.li*area *auzei .en#ru *are un momen# dis.'ruse/
Domni-oar'" s.use ?illefor#" n'zuiai adineauri s' ai *a so6 un medi*4 eu am" *u
dis*i.olii fui Es*ula. Gse vorbea as#fel 1n*' 1n 11!H" asem'narea *' ni*ioda#' *easul nu%mi
a.ar6ine -i *' sun# deran9a# *5iar de l2n+' dumnea#a" *5iar de la os.'6ul lo+odnei mele/
Ai de *e e-#i deran9a#" domnule= 1n#reb' frumoasa fa#' *u u-oar' nelini-#e/
O" .en#ru un bolnav *are" du.' *2#e mi s%a s.us" e 1n ul#imul +rad/ ;n *az +rav -i
boala frizeaz' e-afodul/
?ai" domnule> ex*lam' Ren:e" 1n+'lbenindu%se/
Adev'ra#= ros#i 1n#r%un sin+ur +las adunarea/
Se .are *' a fos# des*o.eri# un mi* *om.lo# bona.ar#is#/
E *u .u#in6'= s.use mar*5iza/
Ia#' s*risoarea de denun6/
Ai ?illefor# *i#i8
(Domnul .ro*uror re+al es#e 1n-#iin6a#" de un .rie#en al #ronului -i al reli+iei" *'
numi#ului Edmond Dan#<s" se*undul vasului K)araonL" sosi# azi diminea6' din Smirna" du.'
*e s%a o.ri# la $ea.ole -i la 0or#o%)erra9o" i%au fos# 1n*redin6a#e de *'#re Mura# o s*risoare
.en#ru uzur.a#or" -i de *'#re uzur.a#or o s*risoare .en#ru *omi#e#ul bona.ar#is# din 0aris/
Dovada *rimei sale se .oa#e fa*e ares#2ndu%l" *'*i s*risoarea se va +'si sau la el" sau
la .'rin#ele s'u" sau 1n *abina sa .e bordul K)araonuluiL(/
Dar" +l'sui Ren:e" s*risoarea a*eas#a" *are nu e" de al#min#eri" de*2# o s*risoare
anonim'" es#e adresa#' domnului .ro*uror re+al" nu dumi#ale/
Da" dar .ro*urorul re+al e absen#/ n li.sa lui e.is#ola a .arveni# se*re#arului s'u"
*are avea misiunea s' des*5id' s*risorile/ El a des*5is%o de*i" m%a *'u#a# -i" ne+'sindu%m'"
a da# ordin de ares#are/
A-adar" *ul.abilul e ares#a#= 1n#reb' mar*5iza/
Adi*' a*uza#ul" +l'sui Ren:e/
Da" doamn'" s.use ?illefor#" -i" .re*um aveam onoarea s' s.un adineaori
domni-oarei Ren:e" da*' s*risoarea 1n *5es#iune se va +'si" s#area bolnavului e +rav'/
Ai unde e nenoro*i#ul= 1n#reb' Ren:e/
E la mine/
Daide" .rie#ene" s.use mar*5izul" nu li.si de la da#oriile dumi#ale" r'm2n2nd *u noi
a#un*i *2nd servi*iul re+elui #e a-#ea.#' 1n al#' .ar#e/ Du%#e de*i a*olo unde #e a-#ea.#'
servi*iul re+elui/
O" domnule de ?illefor#" s.use Ren:e" 1m.reun2ndu%-i m2inile" fii 1n+'dui#or" e
ziua dumi#ale de lo+odn'/
?illefor# f'*u o*olul mesei -i" a.ro.iindu%se de s*aunul fe#ei" se rezem' de s.'#ar8
?oi fa*e #o# *e am s' .o#" s*um.' Ren:e" +l'sui el" *a s'%6i *ru6 o nelini-#e4 da*'
1ns' indi*iile sun# si+ure" da*' a*uza6ia es#e 1n#emeia#'" buruiana bona.ar#is#' va #rebui
#'ia#'/
Ren:e se 1nfior' la auzul *uv2n#ului #'ia#'" *'*i buruiana des.re *are el s.unea *'
#rebuie #'ia#' avea un *a./
E5" s.use mar*5iza" n%o as*ul#a .e *o.ili6a as#a" ?illefor#/ Se va lini-#i ea/
Ai mar*5iza 1i 1n#inse lui ?illefor# o m2n' us*a#' .e *are el o s'ru#'" *on#inu2nd s%o
.riveas*' .e Ren:e -i s.un2ndu%i din o*5i8
(S'ru# 1n momen#ul a*es#a m2na dumi#ale" sau *el .u6in a- vrea(/
,ris#e aus.i*ii> murmur' Ren:e/
Domni-oar'" s.use mar*5iza" e-#i de o *o.il'rie dezn'd'9dui#oare8 m' ro+" *e are a
fa*e des#inul s#a#ului *u fan#eziile dumi#ale de sen#imen# -i *u sensibili#'6ile inimii dumi#ale/
O" mam'> murmur' Ren:e/
)i6i 1n+'dui#oare *u r'ul re+alis#" doamn' mar*5iz'" s.use ?illefor#" v' f'+'duies*
*'%mi voi 1nde.lini .e de.lin meseria de subs#i#u# de .ro*uror re+al" adi*' o s' fiu de o
severi#a#e *um.li#'/
Dar" 1n #im. *e ma+is#ra#ul adresa *uvin#ele a*es#ea mar*5izei" lo+odni*ul arun*' .e
furi- o .rivire lo+odni*ei" iar .rivirea s.unea8
(Ren:e" fii lini-#i#'8 de 5a#2rul dra+os#ei #ale am s' fiu indul+en#(/
Ren:e r's.unse .rivirii lui *u *el mai dul*e z2mbe#" -i ?illefor# ie-i" .ur#2nd .aradisul
1n inim'/
?II
I$,ERO&A,ORI;L
De *um ie-i din sufra+erie" ?illefor# .'r'si mas*a voioas'" lu2nd aerul +rav al unui
om *5ema# la 1nda#orirea su.rem' de a se ros#i asu.ra vie6ii semenului s'u/ Dar" *u #oa#'
mobili#a#ea fizionomiei sale" mobili#a#e .e *are subs#i#u#ul o s#udiase de mul#e ori dinain#ea
o+linzii" a-a *um e da#or s' fa*' un a*#or is*usi#" de da#a a*eas#a 1i fu +reu s'%-i 1n*run#e
s.r2n*enele -i s'%-i .osomoras*' #r's'#urile/ n afar' de amin#irea liniei .oli#i*e" urma#' de
.'rin#ele s'u *are" da*' nu se de.'r#a *om.le# de ea" .u#ea s'%i aba#' vii#orul" &:rard de
?illefor# era 1n momen#ul a*es#a *2# se .oa#e de feri*i#/ Co+a# .rin sine" o*u.a la dou'ze*i
-i -a.#e de ani un lo* 1nal# 1n ma+is#ra#ur'" se 1nsura *u o #2n'r' -i frumoas' fiin6' .e *are o
iubea" nu .'#ima-" *i *u ra6iune" a-a *um un subs#i#u# de .ro*uror .oa#e s' iubeas*' -i" 1n
afar' de frumuse6ea ei remar*abil'" domni-oara de Sain#%M:ran" lo+odni*a lui" a.ar6inea
uneia din#re familiile *u *ea mai bun' si#ua6ie la *ur#e4 iar .e l2n+' influen6a .'rin#elui -i a
mamei ei .e *are" neav2nd al# *o.il" .u#ea fi folosi#' 1n#rea+' .en#ru +inere/ 0e de al#' .ar#e"
lo+odni*a adu*ea so6ului ei -i o zes#re de *in*ize*i de mii de #aleri *are" +ra6ie s.eran6elor"
*uv2n# +roazni*" n's*o*i# de mi9lo*i#orii de *'s'#orii" .u#ea s' s.oreas*' 1n#r%o zi *u o
mo-#enire de o 9um'#a#e de milion/
,oa#e a*es#e elemen#e reuni#e *om.uneau de*i .en#ru ?illefor# un #o#al de feri*ire a-a
de ului#or" 1n*2# i se .'rea *' vede .e#e 1n soare" du.' *e%-i .rivise 1ndelun+ via6a in#erioar'
*u o*5ii sufle#ului/
&'si la .oar#' .e *omisarul de .oli6ie *are 1l a-#e.#a/ ?ederea omului 1n ne+ru 1l
*obor1" 1nda#'" din 1n'l6imile *elui de al #reilea *er" .e .'m2n#ul ma#erial .e *are *'l*'m/ -i
*om.use fi+ura a-a *um am s.us" a.ro.iindu%se de ofi6erul 9us#i6iei8
Domnule" 1i s.use el" ui#e" am *i#i# s*risoarea -i ai f'*u# bine ares#2ndu%l .e om/
D'%mi a*um asu.ra lui -i asu.ra *ons.ira6iei #oa#e am'nun#ele .e *are le%ai *ules/
Des.re *ons.ira6ie" domnule" nu -#im 1n*' nimi*4 #oa#e 52r#iile *onfis*a#e au fos#
1n*5ise 1n#r%un sin+ur .a*5e# -i de.use *u .e*e6i .e biroul dumneavoas#r'/ n *e%l .rive-#e
.e a*uza#" a6i v'zu# .rin *5iar s*risoarea *are%l denun6' *' e un anume Edmond Dan#<s"
se*und .e bordul vasului ()araonul(" *are fa*e *omer6 *u bumba* *u Alexandria -i Smirna
-i *are a.ar6ine *asei Morrel -i fiul din Marsilia/
nain#e de a servi 1n marina *omer*ial' a servi# 1n marina mili#ar'=
O" nu" domnule4 es#e un #inerel/
7e v2rs#'=
$ou's.reze*e sau *el mul# dou'ze*i de ani/
n momen#ul a*ela" .e *2nd ?illefor#" mer+2nd .e s#rada Mare" a9unse la *ol6ul s#r'zii
des 7onseils" un om *are .'rea *'%l a-#ea.#' i se adres'4 era domnul Morrel/
A" domnul de ?illefor#" ex*lam' a*es#a z'rindu%l .e subs#i#u#" 1mi .are foar#e bine
*' v' 1n#2lnes*/ n*5i.ui6i%v' *' s%a s'v2r-i# eroarea *ea mai *iuda#'" *ea mai neauzi#'8 a
fos# ares#a# se*undul vasului meu" Edmond Dan#<s/
A#iu" domnule" s.use ?illefor#" -i m' du* s'%l in#ero+5ez/
O" domnule" *on#inu' domnul Morrel m2na# de .rie#enia sa .en#ru #2n'r" nu%l
*unoa-#e6i .e *el *are e a*uza#/ Eu 1l *unos*4 ima+ina6i%v' omul *el mai bl2nd" *el mai
*ins#i# -i" a.roa.e *' a- 1ndr'zni s' s.un" omul *are 1-i *unoa-#e *el mai bine meseria din
1n#rea+a marin' *omer*ial'/ O" domnule de ?illefor#" vi%l re*omand *u #oa#' sin*eri#a#ea -i
din #o# sufle#ul/
0re*um s%a .u#u# vedea" ?illefor# a.ar6inea #aberei nobile din ora-" iar Morrel #aberei
.lebeiene4 .rimul era ul#rare+alis#" al doilea b'nui# de bona.ar#ism 1n surdin'/ ?illefor# 1l
.rivi .e Morrel dis.re6ui#or -i 1i r's.unse re*e8
A#ii" domnule" *' *ineva .oa#e s' fie bl2nd 1n via6a .ar#i*ular'" *ins#i# 1n rela6iile
*omer*iale" savan# 1n meseria lui -i s' fie #o#u-i" .oli#i*e-#e vorbind" un mare vinova#/ A#ii"
nu%i a-a" domnule=
Ai ma+is#ra#ul a.as' .e ul#imele *uvin#e *a -i *um ar fi vru# s' le a.li*e arma#orului"
1n #im. *e .rivirea lui s*ru#'#oare vroia .ar*' s' .'#rund' .2n' 1n ad2n*ul inimii omului
a*es#a" a#2# de *u#ez'#or 1n*2# in#ervenea .en#ru al#ul" *2nd el 1nsu-i era da#or s' -#ie *' avea
nevoie de indul+en6'/
Morrel ro-i" *'*i nu se sim6ea *u *on-#iin6a #o*mai *ura#' 1n .rivin6a o.iniilor .oli#i*e/
Ai" de al#min#eri" des#'inuirea .e *are i%o f'*use Dan#<s 1n *e .rive-#e 1n#revederea *u
marele mare-al -i *ele *2#eva *uvin#e .e *are i le adresase 1m.'ra#ul" 1l #ulburau oare*um/
Ad'u+' #o#u-i" *u a**en#ul *elui mai .rofund in#eres8
Domnule de ?illefor#" v' im.lor" fi6i dre.# *um #rebuie s' fi6i4 bun a-a *um sun#e6i
#o#deauna" -i dai,ni,l re.ede .e bie#ul Dan#<s/
7uv2n#ul dai,ni,l sun' revolu6ionar 1n ure*5ea subs#i#u#ului de .ro*uror/
(E5ei" da6i%ni%l" 1-i zise el/ $u *umva a*es# Dan#<s e afilia# vreunei se*#e de *arbonari"
1n#ru*2# .ro#e*#orul lui 1n#rebuin6eaz'" f'r' s'%-i dea seama" formula *ole*#iv'= 7omisarul
mi%a s.us" 1mi .are" *' l%a ares#a# 1n#r%o *2r*ium'" 1n#r%o so*ie#a#e numeroas'8 nu *umva
*om.lo#au=(
0e urm'" *u +las #are8
Domnule" r's.unse el" .o6i s' fii .e de.lin lini-#i# -i nu vei fi a.ela# 1n zadar la
s.iri#ul meu de dre.#a#e da*' a*uza#ul e ino*en#4 dar da*'" dim.o#riv'" e vinova#" #r'im
1n#r%o e.o*' +rea" domnule" *2nd ne.ede.sirea ar fi un exem.lu fa#al/ ?oi fi de*i nevoi#
s'%mi fa* da#oria/
Ai" deoare*e a9unsese la u-a *asei sale li.i#' de .ala#ul de 9us#i6ie" in#r' m're6" du.'
*e%l salu#' *u o .oli#e6e de +5ea6' .e neferi*i#ul arma#or" *are r'mase 1m.ie#ri# .ar*' 1n
lo*ul unde ?illefor# 1l .'r'sise/
An#i*amera era .lin' de 9andarmi -i de a+en6i de .oli6ie4 1n mi9lo*ul lor" .'zi#" 1nv'lui#
1n .riviri a.rinse de ur'" s#'#ea *alm -i nemi-*a# de6inu#ul/
?illefor# s#r'b'#u an#i*amera" arun*' s.re Dan#<s o .rivire .iezi-'" -i du.' *e lu' un
.a*5e# .e *are i%l d'du un a+en#" dis.'ru" s.un2nd8
S' se adu*' de6inu#ul>
Ori*2# de ful+er'#oare ar fi fos# .rivirea" ea 1i a9unsese lui ?illefor# .en#ru a%-i forma
o idee des.re omul .e *are urma s'%l su.un' in#ero+a#oriului/ Re*unos*use in#eli+en6a 1n
frun#ea la#' -i des*5is'" *ura9ul 1n o*5ii fi*-i -i 1n s.r2n*enele 1n*run#a#e -i Sin*eri#a#ea 1n
buzele +roase" .e 9um'#a#e des*5ise" .rin#re *are se vedea un -ir dublu de din6i albi *a
filde-ul/
0rima im.resie fusese favorabil' lui Dan#<s/ Dar ?illefor# auzise de a#2#ea ori" *a .e
un *uv2n# de .oli#i*' .rofund'" *' #rebuie s' le fere-#i de prima pornire$ #o*mai .en#ru *'
era bun'" 1n*2# a.li*' impresiei maxima a*eas#a f'r' s' 6in' seama de diferen6a din#re a*es#e
dou' *uvin#e/
-i 1n'bu-i de*i ins#in*#ele bune *are vroiau s'%i n'.'deas*' inima" .en#ru a da de
a*olo asal# min6ii4 1-i .o#rivi la o+lind' fi+ura de zile mari -i se a-ez' sumbru" amenin6'#or"
dinain#ea biroului/
n *li.a urm'#oare Dan#<s in#r'/
,2n'rul era #o# .alid" dar *alm -i z2mbi#or/ l salu#' .e 9ude*'#or *u o .oli#e6e fireas*'"
a.oi *au#' din o*5i un s*aun *a -i *um s%ar fi afla# 1n salonul arma#orului Morrel/
Abia a#un*i el 1n#2lni .rivirea .osomor2#' a lui ?illefor#" .rivire *ara*#eris#i*'
oamenilor 9us#i6iei" *are nu vor s' li se *i#eas*' +2ndul -i *are fa* din o*5ii lor o s#i*l' f'r'
lu*iu/ 0rivirea a*eas#a 1i ar'#' *' se +'sea dinain#ea *5i.ului mo5or2# al 9us#i6iei/
7ine e-#i dumnea#a -i *um #e *5eam'= 1n#reb' ?illefor# r'sfoind no#ele .e *are
a+en#ul i le .redase *2nd a in#ra# -i *are" 1n#r%un *eas" deveniser' voluminoase" 1n#r%a#2#
*oru.6ia s.iona9elor se ali.e-#e de a*es# *or. neferi*i# *are sun# de6inu6ii/
Domnule" m' numes* Edmond Dan#<s" r's.unse #2n'rul *u +las *alm -i sonor/
Sun# se*und .e bordul vasului ()araonul( *are a.ar6ine domnilor Morrel -i fiul/
?2rs#a dumi#ale= *on#inu' ?illefor#/
$ou's.reze*e ani" r's.unse Dan#<s/
7e f'*eai 1n momen#ul *2nd ai fos# ares#a#=
M' aflam la os.'6ul lo+odnei mele" domnule" +l'sui Dan#<s *u +las u-or mi-*a#"
1n#r%a#2# de dureros era *on#ras#ul din#re momen#ele de bu*urie -i *eremonia lu+ubr' de
a*um" 1n#r%a#2# *5i.ul sumbru al domnului de ?illefor# s*o#ea 1n relief fi+ura s#r'lu*i#oare a
lo+odni*ei lui/
Asis#ai la os.'6ul lo+odnei dumi#ale= 1n#reb' subs#i#u#ul #res'rind f'r' s' vrea/
Da" domnule" sun# .e *ale s' m' 1nsor *u o femeie .e *are o iubes* de #rei ani/
De-i im.asibil *a de obi*ei" ?illefor# fu izbi# #o#u-i de *oin*iden6'" iar +lasul mi-*a# al
lui Dan#<s" sur.rins 1n #oiul feri*irii" #rezi 1n #aina sufle#ului s'u o fibr' de sim.a#ie8 se
1nsura -i el" era -i el feri*i#" iar feri*irea 1i fusese #ulbura#' .en#ru a *on#ribui la nimi*irea
bu*uriei unui om *are" *a -i el" a#in+ea feri*irea/
A.ro.ierea a*eas#a filozofi*'" +2ndi el" va fa*e o mare im.resie *2nd am s' m'
1na.oiez 1n salonul domnului de Sain#%M:ran4 -i 1-i 1n#o*mi dinain#e" 1n *u+e#" 1n #im. *e
Dan#<s a-#e.#a al#e 1n#reb'ri" *uvin#ele an#i#e#i*e *u a9u#orul *'rora ora#orii *ons#ruies*
frazele *are smul+ a.lauze -i *are" uneori" fa* im.resie unei elo*ven6e adev'ra#e/
Du.' *e mi*ul speech l'un#ri* fu 1n#o*mi#" ?illefor# z2mbi *u +2ndul la efe*# -i reveni
la Dan#<s8
7on#inu'" domnule" +l'sui el/
7e vre6i s' *on#inui=
S' luminezi 9us#i6ia/
S'%mi s.un' 9us#i6ia asu.ra *'rui .un*# vrea s' fie lumina#'" -i 1i voi s.une #o# *e
-#iu4 de*2#" ad'u+' el la r2ndu%i *u un z2mbe#" o 1n-#iin6ez *' nu -#iu mare lu*ru/
Ai servi# sub uzur.a#or=
;rma s' fiu 1n*or.ora# 1n marina mili#ar' *2nd a *'zu#/
Se s.une *' o.iniile dumi#ale .oli#i*e sun# exa+era#e" s.use ?illefor#" *'ruia nu i
se suflase un *uv2n# des.re a*eas#a" dar *are nu se da 1n l'#uri s' .un' 1n#rebarea a-a *um se
.une o a*uzare/
O.iniile mele .oli#i*e" domnule= O" mi%e a.roa.e ru-ine s' s.un dar eu nu am avu#
ni*ioda#' *eea *e se *5eam' o o.inie/ Sun# 1n v2rs#' de abia nou's.reze*e ani" du.' *um am
avu# onoarea s' v' s.un/ $u -#iu nimi*" nu sun# des#ina# s' 9o* ni*i un rol" .u6inul *are sun#
-i voi fi" da*' mi se a*ord' lo*ul *are 1l r2vnes*" 1l voi da#ora domnului Morrel/ De a*eea
#oa#e o.iniile mele" nu .oli#i*e" dar .ar#i*ulare" se m'r+ines* la a*es#e #rei sen#imen#e8 1l
iubes* .e .'rin#ele meu" 1l res.e*# .e domnul Morrel -i o ador .e Mer*:d<s/ Ia#'" domnule"
#o# *e .o# s.une 9us#i6iei/ ?ede6i *' e .rea .u6in in#eresan# .en#ru ea/
0e m'sur' *e Dan#<s vorbea" ?illefor# 1i .rivea *5i.ul a-a de bl2nd -i de des*5is -i 1i
reveneau 1n memorie *uvin#ele ros#i#e de Ren:e *are" f'r' s'%l *unoas*'" 1i *eruse
indul+en6a .en#ru a*uza#/ 7u de.rinderea .e *are subs#i#u#ul *rimei -i al *riminalilor o
*'.'#ase" vedea 62-nind din fie*are *uv2n# al lui Dan#<s dovada ino*en6ei/ n#r%adev'r"
#2n'rul" a.roa.e *' s%ar .u#ea s.une *o.ilul a*es#a sim.lu" na#ural" elo*ven#" *u a*ea elo*%
ven6' a inimii .e *are n%o +'se-#i ni*ioda#' *2nd o *au6i" .lin de afe*6iune .en#ru #o6i"
deoare*e era feri*i# -i deoare*e feri*irea 1i fa*e buni *5iar .e oamenii r'i" rev'rsa -i asu.ra
9ude*'#orului bun'voin6a *e%i deborda din inim'/ Edmond nu avea 1n .rivire" 1n +las" 1n
+es#" ori*2# de as.ru fusese ?illefor# *u el" de*2# m2n+2iere -i bun'#a#e .en#ru *el *are%l
in#ero+a/
(La naiba" 1-i s.use ?illefor#" e un b'ia# ferme*'#or -i" n'd'9duies*" nu%mi va fi +reu
s'%i fa* .l'*erea lui Ren:e" 1nde.linind .rima re*omandare da#' de ea8 voi *'.'#a as#fel o
s#r2n+ere de m2n' 1n fa6a lumii -i un s'ru# 1n*2n#'#or 1n#r%un un+5er/(
Ai" la +2ndul a*es#a" fi+ura lui ?illefor# se lumin'4 de a*eea" *2nd 1-i ab'#u .rivirile de
la *u+e#ul s'u la Dan#<s" Dan#<s" *are 1i urm'rise mi-*'rile *5i.ului" z2mbea/
Domnule" s.use ?illefor#" *uno-#i nis*ai du-mani=
Du-mani= 1n#reb' Dan#<s4 am noro*ul de a 1nsemna .rea .u6in .en#ru *a si#ua6ia
mea s' mi%i fa*'/ n *e .rive-#e *ara*#erul meu" .oa#e *am re.ezi#" am 1n*er*a# #o#deauna
s'%l 1mbl2nzes* fa6' de subordona6i/ Am sub ordinele mele ze*e sau dois.reze*e ma#elo6i8
1n#reba6i%i" domnule" -i v' vor s.une *' m' iubes* -i m' res.e*#'" nu *a .e un .'rin#e"
sun# .rea #2n'r .en#ru a*eas#a" dar *a .e un fra#e mai mare/
Dar 1n li.s' de du-mani" .oa#e *' ai invidio-i8 vei fi numi# *'.i#an la nou's.reze*e
ani" *eea *e e un .os# 1nal# 1n meseria dumi#ale/ ,e vei 1nsura *u o femeie frumoas'" *are #e
iube-#e" *eea *e e un noro* rar .e .'m2n#8 0oa#e *' ambele .referin6e ale des#inului 6i%au
*rea# nis*ai invidio-i/
Da" ave6i dre.#a#e/ De bun' seam'" 1i *unoa-#e6i .e oameni mai bine de*2# mine" -i
es#e *u .u#in6'" dar da*' invidio-ii a*e-#ia se +'ses* .rin#re .rie#enii mei" v' de*lar *' .refer
s'%i *unos*" .en#ru a nu m' vedea sili# s'%i ur's*/
)a*i r'u" domnule/ ,rebuie #o#deauna" .e *2# *u .u#in6'" s' vezi lim.ede 1n 9urul
dumi#ale4 -i" 1n#r%adev'r" 1mi .ari un #2n'r a-a de vredni*" 1n*2# m' voi aba#e .en#ru
dumnea#a de la re+ulile obi-nui#e ale 9us#i6iei -i #e voi a9u#a s' vezi lim.ede" *omuni*2ndu%6i
denun6ul *are #e adu*e la mine8 ia#' 52r#ia a*uza#oare/ Re*uno-#i s*risul=
Ai ?illefor# s*oase din buzunar s*risoarea" .rezen#2nd%o lui Dan#<s/ Dan#<s .rivi -i
*i#i/ ;n nor #re*u .e frun#ea lui -i s.use8
$u" domnule" nu *unos* s*risul/ E .ref'*u# -i #o#u-i e de o form' des#ul de
na#ural'/ n ori*e *az" l%a a-#ernu# o m2n' is*usi#'/ M' bu*ur foar#e mul#" ad'u+' el"
.rivindu%l .e ?illefor# *u re*uno-#in6'" *' am de%a fa*e *u un om *a dumneavoas#r'" *'*i
1n#r%adev'r invidiosul meu es#e un adev'ra# du-man/
Ai" 1n ful+erul *are #re*u .rin o*5ii #2n'rului *2nd ros#i a*es#e *uvin#e" ?illefor# .u#u
s'%-i dea seama de ener+ia violen#' as*uns' sub 1nf'6i-area sa bl2nd'/
Ai" a*um" 5aide" +l'sui subs#i#u#ul" r's.unde%mi sin*er" domnule" nu *a un a*uza#
9ude*'#orului" *i" a-a *um un om afla# 1n#r%o si#ua6ie deli*a#'" r's.unde al#ui om *are se
in#ereseaz' de el8 *e e adev'ra# 1n a*uza6ia a*eas#' anonim'=
Ai ?illefor# arun*' .e birou" *u dez+us#" s*risoarea 1na.oia#' de Dan#<s/
,o#ul -i nimi*" domnule" -i ia#' adev'rul *ura#" .e onoarea mea de marinar" .e
iubirea mea .en#ru Mer*:d<s" .e via6a .'rin#elui meu/
?orbe-#e" domnule" s.use *u +las #are ?illefor#/ A.oi ad'u+' 1n -oa.#'8
(Da*' Ren:e ar .u#ea s' m' vad'" n'd'9duies* *' ar fi mul6umi#' de mine -i *' nu
mi%ar mai s.une *' sun# un #'ie#or de *a.e#e(/
S' vede6i8 .le*2nd din $ea.ole" *'.i#anul Le*l<re s%a 1mboln'vi# de fri+uri/
Deoare*e nu avem medi* .e bord" iar el nu a vru# s' .o.osim 1n ni*i un .un*# al *oas#ei"
+r'bi# *um era" s' se du*' .e insula Elba" boala lui s%a 1nr'u#'6i# a-a de mul# 1n*2#" s.re
sf2r-i#ul *elei de%a #reia zi" sim6ind *' va muri" m%a *5ema# l2n+' ei
(Dra+' Dan#<s" mi%a s.us el" 9ur'%mi .e onoarea #a *' vei fa*e *e am s'%6i s.un/ E
vorba de in#erese *2# se .oa#e de mari(/
(6i 9ur" domnule *'.i#an(" i%am r's.uns *u/
(Ei bine" 1n#ru*2#" du.a moar#ea mea" *omanda vasului 16i a.ar6ine 1n *ali#a#e de
se*und" vei lua *omanda" #e vei 1ndre.#a s.re insula Elba" vei debar*a la 0or#o%)erra9o" vei
1n#reba de mare-alul *el mare" 1i vei 1n*redin6a s*risoarea a*eas#a8 .oa#e *' a#un*i" el 16i va
.reda o al#' s*risoare -i vei fi 1ns'r*ina# *u o misiune/ Misiunea *are%mi era rezerva#' mie"
Dan#<s" va fi 1nde.lini#' de #ine -i #oa#' *ins#ea 6i se va *uveni 6ie(/
(O voi 1nde.lini" domnule *'.i#an" dar .oa#e *' nu am s' a9un+ a-a de u-or" *um
*rede6i dumneavoas#r'" la marele mare-al(/
(;i#e un inel .e *are i%l vei #rimi#e" +l'sui *'.i#anul" -i *are va 1nde.'r#a #oa#e
difi*ul#'6ile(/
S.un2nd a*es#ea" mi%a 1n*redin6a# un inel/
Era -i #im.ul8 .es#e dou' *easuri a *'zu# 1n delir4 a doua zi a muri#/
Ai *e%ai f'*u# a#un*i=
7eea *e #rebuia s' fa*" domnule" *eea *e ori*ine ar fi f'*u# 1n lo*ul meu/ n ori*e
*az" ru+'min6ile unui muribund sun# sfin#e" iar" la marinari" ru+'min6ile unui su.erior sun#
ordine *are #rebuie 1nde.lini#e/ M%am 1ndre.#a# de*i s.re insula Elba" unde am a9uns a doua
zi4 am *onsemna# #oa#' lumea .e bord -i am *obor2# sin+ur .e .'m2n#/ A-a *um .rev'zu%
sem" am 1n#2m.ina# unele +reu#'6i .en#ru a a9un+e la mare-alul *el mare/ I%am #rimis 1ns'
inelul *are urma s'%mi serveas*' dre.# semn de re*unoa-#ere" -i #oa#e u-ile s%au des*5is 1n
fa6a mea/ M%a .rimi#" m%a *er*e#a# *u .rivire la ul#imele 1m.re9ur'ri ale mor6ii neferi*i#ului
Le*l<re -i" .re*um a*es#a .rev'zuse" mi%a .reda# o s*risoare" 1ns'r*in2ndu%m' s%o du*
.ersonal la 0aris/ I%am f'+'dui#" *'*i era vorba s' 1nde.lines* ul#ima voin6' a *'.i#anului
meu/ Am *obor2# .e 6'rm" am .us re.ede la .un*# #oa#e *5es#iunile de bord" a.oi am aler+a#
s'%mi v'd lo+odni*a .e *are am re+'si#%o mai frumoas' -i mai iubi#oare de*2# ori*2nd/
Mul6umi#' domnului Morrel" am #re*u# .es#e #oa#e .iedi*ile e*lezias#i*e/ n sf2r-i#"
domnule" asis#am" *um v%am s.us" la os.'6ul de lo+odn'" m' .re+'#eam s' m' *'s'#ores*
.es#e un *eas" -i 1mi f'*eam so*o#eala s' .le* m2ine la 0aris" *2nd" 1n urma denun6ului .e
*are dumneavoas#r' ar'#a6i a%l dis.re6ui #o# a#2# *2# -i mine" am fos# ares#a#/
Da" da" murmur' ?illefor#" #o# *e%mi s.ui .are a fi adev'ra#" iar da*' e-#i *ul.abil"
e din im.ruden6'4 ba 1n*' im.ruden6a es#e le+i#ima#' de ordinele *'.i#anului dumi#ale/
na.oiaz'%ne s*risoarea *are 6i s%a da# .e insula Elba" d'%mi *uv2n#ul *' #e vei .rezen#a la
.rima *5emare -i du%#e la .rie#enii dumi#ale/
A" dar" sun# liber" domnule= ex*lam' Dan#<s 1n *ulmea bu*uriei/
Da" dar d'%mi numai s*risoarea/
,rebuie s' fie 1n fa6a dumneavoas#r'" domnule4 *'*i mi s%a lua# o da#' *u *elelal#e
52r#ii -i re*unos* *2#eva 1n .a*5e#ul a*es#a/
A-#ea.#'" s.use subs#i#u#ul lui Dan#<s" *are 1-i lua m'nu-ile -i .'l'ria" a-#ea.#'/ 7ui
1i es#e adresa#'=
Domnului $oir#ier" s#rada 7oU%D:ron" 0aris/
,r'sne#ul da*' ar fi *'zu# asu.ra lui ?illefor# -i nu l%ar fi izbi# mai ful+er'#or -i mai
ne.rev'zu#/ Re*'zu 1n fo#oliul de unde se s*ulase .e 9um'#a#e" *a s' a9un+' la #ean*ul *u
52r#ii *onfis*a#e -i frunz'rindu%l re.ede" s*oase s*risoarea fa#al' asu.ra *'reia arun*' o
.rivire .'#runs' de o +roaz' de nes.us/
Domnul $oir#ier" s#rada 7oU%D:ron" num'rul 1T" murmur' el" devenind din *e 1n
*e mai .alid/
Da" domnule" r's.unse Dan#<s uimi#/ l *unoa-#e6i=
$u" r's.unse re.ede ?illefor#/ ;n servilor *redin*ios al re+elui nu%i *unoa-#e .e
*ons.ira#ori/
E vorba de*i de o *ons.ira6ie= 1n#reb' Dan#<s *are" du.' *e se *rezuse liber"
1n*e.ea s' fie *u.rins de o +roaz' mai mare de*2# *ea din#2i/ n ori*e *az" domnule" v%am
s.us" nu aveam 5abar de *u.rinsul( de.e-ei .e *are o .ur#am/
Da" relu' ?illefor# *u +las 1n'bu-i#4 dar -#ii numele *elui *'ruia 1i era adresa#'/
0en#ru a i%o .reda 1n .ersoan' #rebuia s'%l -#iu" domnule/
Ai n%ai ar'#a# nim'nui s*risoarea= 1n#reb' ?illefor# *i#ind -i 1n+'lbenindu%se .e
m'sur' *e *i#ea/
$im'nui" domnule" .e *uv2n# de onoare/
$u -#ie nimeni *' erai .ur#'#orul unei s*risori veni#' de .e insula Elba -i adresa#'
domnului $oir#ier=
$imeni" domnule" afar' de *el *are mi%a .reda#%o/
E .rea mul#" #o#u-i" e .rea mul#> murmur' ?illefor#/
)run#ea lui ?illefor# se 1n#une*a #o# mai mul#/ Cuzele lui albe" m2inile #remur'#oare"
o*5ii a.rin-i f'*eau s' #rea*' .rin *u+e#ul lui Dan#<s *ele mai dureroase b'nuieli/
Du.' *i#irea s*risorii" ?illefor# 1-i l's' *a.ul 1n m2ini -i r'mase o *li.' *o.le-i#/
?ai" *e e" domnule= 1n#reb' Dan#<s *u sfial'/
?illefor# nu r's.unse4 dar" du.' *2#eva *li.e" 1-i 1n'l6' *5i.ul .alid -i des*om.us" -i
mai *i#i o da#' s*risoarea/
Ai s.ui *' nu -#ii *e *on6inea s*risoarea= relu' ?illefor#/
Re.e# .e onoarea mea" domnule" *' nu -#iu" +l'sui Dan#<s/ Dar *e ave6i= ?' sim6i6i
r'u= ?re6i s' sun" s' *5em a9u#or=
$u" domnule" s.use ?illefor#" ridi*2ndu%se re.ede/ $u #e mi-*a" nu s.une un
*uv2n#/ Eu dau ordine ai*i" nu dumnea#a/
Domnule" s.use Dan#<s 9i+ni#" m' +2ndeam s' v' vin 1n a9u#or" a#2#a #o#/
$u am nimi*4 o ame6eal' #re*'#oare/ O*u.'%#e de dumnea#a" nu de mine/
R's.unde/
Dan#<s a-#e.#a in#ero+a#oriul .e *are 1l anun6a .orun*a a*eas#a" dar 1n zadar4 ?illefor#
re*'zu 1n fo#oliu" 1-i #re*u o m2n' 1n+5e6a#' .es#e frun#ea la* de sudoare -i" .en#ru a #reia
oar'" se a.u*' s' re*i#eas*' s*risoarea/
(O" da*' -#ie *e *u.rinde s*risoarea as#a" murmur' el" -i da*' afl' vreoda#' *' $oir#ier
e #a#'l lui ?illefor#" sun# .ierdu#" .ierdu# .en#ru de%a .ururi(" +2ndi el/
Ai%l .rivea din #im. 1n #im. .e Edmond" *a -i *um .rivirea sa ar fi .u#u# s' zdrobeas*'
bariera nev'zu#' *e 1n*5ide 1n inim' se*re#ele .e *are +ura le .'s#reaz'/
O" s' nu ne mai 1ndoim> ex*lam' el deoda#'/
Dar" 1n numele *erului" domnule" s#ri+' neferi*i#ul #2n'r" da*' va 1ndoi6i de mine"
da*' m' b'nui6i" in#ero+a6i%m' -i sun# +a#a s' v' r's.und/
?illefor# f'*u o sfor6are violen#'" -i *u un #on .e *are vroia s'%l fa*' *2# mai si+ur8
Domnule" +l'sui el" .robele *ele mai +rave rezul#' .en#ru dumnea#a din
in#ero+a#oriu" a-a *' nu .ol" .re*um n'd'9duisem la 1n*e.u#" s' #e .un 1n liber#a#e
numaide*2#/ nain#e de a lua o as#fel de m'sur'" sun# da#or s'%l *onsul# .e 9ude*'#orul de
ins#ru*6ie/ Deo*amda#' ai v'zu# 1n *e fel m%am .ur#a# *u dumnea#a/
O" da" domnule" ex*lam' Dan#<s" -i v' mul6umes* *'*i a6i fos# .en#ru mine mai
mul# un .rie#en" de*2# un 9ude*'#or/
Ei bine" domnule" am s' #e mai re6in .rizonier" nu mul#" *2# mai .u6in voi .u#ea/
0rin*i.ala dovad' *are exis#a 1n *on#ra dumi#ale e s*risoarea a*eas#a" -i vezi///
?illefor# se a.ro.ie de *'min" o arun*' 1n fo* -i r'mase a*olo .2n' *2nd ea se .ref'*u
1n *enu-'/
Ai vezi" urm' el" o dis#ru+/
O" ex*lam' Dan#<s" dumneavoas#r' sun#e6i" domnule" mai mul# de*2# 9us#i6ia"
sun#e6i bun'#a#ea/
Dar as*ul#'%m'" urm' ?illefor#" 1n6ele+i *'" du.' un as#fel de a*#" .o6i s' ai
1n*redere 1n mine" nu%i a-a=
O" domnule" .orun*i6i -i v' voi res.e*#a ordinele/
$u" s.use ?illefor#" a.ro.iindu%se de #2n'r" nu ordine vreau s'%6i dau" 1n6ele+i" *i
sfa#uri/
S.une6i" -i m' voi *onforma *a unor ordine/
Am s' #e 6in .2n' disear' ai*i" 1n .ala#ul 9us#i6iei/ 0oa#e *' va veni -i al#*ineva s'%6i
ia in#ero+a#oriul/ S.une%i #o# *e mi%ai s.us" dar ni*i un *uv2n# des.re s*risoare/
?' f'+'duies*" domnule/
Se .'rea *' ?illefor# im.lora -i *' a*uza#ul 1l lini-#e-#e .e 9ude*'#or/
0ri*e.i" s.use a*es#a" arun*2nd o .rivire asu.ra *enu-ei *are .'s#ra 1n*' forma
52r#iei -i *are zbura .e deasu.ra fl'*'rilor/ S*risoarea es#e a*um dis#rus'" numai dumnea#a
-i eu -#im *' a exis#a#4 nu%6i va mai fi .us' 1n fa6' ni*ioda#'4 .rin urmare"#'+'duie-#e da*' 6i
se .omene-#e de ea" #'+'duie-#e *u 1ndr'zneal'" -i e-#i salva#/
?oi #'+'dui" domnule" fi6i .e .a*e" +l'sui Dan#<s/
Cine" bine" s.use ?illefor#" du*2nd m2na la -nurul unei sonerii/
A.oi" o.rindu%se 1n momen#ul *2nd era +a#a s' sune8
$umai s*risoarea as#a ai avu#%o= 1n#reb' el/
$umai/
3ur'/
Dan#<s 1n#inse m2na/
3ur" +l'sui el/
?illefor# sun'/
7omisarul in#r'/
?illefor# se a.ro.ie de .oli6ai -i 1i s.use *2#eva *uvin#e la ure*5e4 *omisarul r's.unse
.rin#r%un sim.lu semn din *a./
;rmeaz'%l .e domnul" s.use ?illefor# lui Dan#<s/
Dan#<s se 1n*lin'" arun*' 1n*' o .rivire de re*uno-#in6' s.re ?illefor# -i ie-i/
De 1nda#' *e u-a se 1n*5ise 1n urma lui" for6ele 1l .'r'sir' .e ?illefor#" *are *'zu
a.roa.e le-ina# 1n#r%un 9il6/
A.oi" du.' o *li.'8
O" doamne" murmur' el" ia#' de *e de.inde via6a -i noro*ul/ Da*' .ro*urorul ar fi
fos# la Marsilia" da*' 9ude*'#orul de ins#ru*6ie ar fi fos# *5ema# 1n lo*ul meu" eram .ierdu#/
Iar 52r#ia" 52r#ia as#a bles#ema#'" m' zv2rlea 1n .r'.as#ie/ A5" #a#'" #a#'" mereu o s' fii #u o
.iedi*' .en#ru feri*irea mea .e lume" -i ve-ni* o s' #rebuias*' s' lu.# *u #re*u#ul #'u=
0e urm'" deoda#'" o ful+erare nea-#e.#a#' .'ru *' 1i #re*e .rin min#e" lumin2ndu%i
*5i.ul/ ;n z2mbe# se ivi .e +ura lui 1n*' *ris.a#'" o*5ii buima*i devenir' fi*-i -i se o.rir'
.ar*' asu.ra unui +2nd/
Da" da" +l'sui el4 da" s*risoarea *are urma s' m' .iard'" 1mi va fi .oa#e un noro*/
Daide" ?illefor#" la lu*ru>
Ai" du.' *e se asi+ur' *' a*uza#ul nu mai era 1n an#i*amer'" subs#i#u#ul de .ro*uror
ie-i la r2ndu%i -i se 1ndre.#' re.ede s.re *asa lo+odni*ei sale/
?III
7AS,EL;L I)
S#r'b'#2nd an#i*amera" *omisarul f'*u un semn s.re doi 9andarmi" *are se a-ezar'
unul 1n drea.#a" al#ul 1n s#2n+a lui Dan#<s/ )u des*5is' o u-' *are *omuni*a din
a.ar#amen#ul .ro*urorului *u .ala#ul de 9us#i6ie -i merser' *2#va #im. .e unul din a*ele
*oridoare sumbre -i mari *are 1i 1nfioar' .e *ei *e #re*" *5iar da*' n%au ni*i un mo#iv de
1nfiorare/
Du.' *um a.ar#amen#ul lui ?illefor# *omuni*a *u .ala#ul de 9us#i6ie" .ala#ul de 9us#i6ie
*omuni*a *u 1n*5isoarea" monumen# .osomor2#" li.i# de .ala#" -i .e *are 1l .rive-#e *urios
.rin #oa#e des*5iz'#urile%i *'s*a#e *lo.o#ni6a m'n's#irii A**oules" *e se 1nal6' 1n fa6a ei/
Du.' mul#e o*oli-uri .rin *oridorul .rin *are mer+ea" Dan#<s v'zu des*5iz2ndu%se o
u-' *u un +5i-eu de fier/ 7omisarul d'du *u un *io*an #rei lovi#uri" *are r'sunar' .en#ru
Dan#<s *a -i *um ar fi lovi# 1n inima sa" u-a se des*5ise -i *ei doi 9andarmi 1l 1m.inser' u-or
.e .rizonierul *are -ov'ia 1n*'/ Dan#<s #re*u .ra+ul #emu# -i u-a se 1n*5ise 1n urma lui *u
z+omo#/ Res.ira al# aer" un aer infe*#a# -i +reoi8 se afla 1n 1n*5isoare/
)u *ondus 1n#r%o *amer' des#ul de *ura#'" dar z'breli#' -i fere*a#'/ De a*eea
1nf'6i-area lo*uin6ei sale nu%l s.erie .rea mul#/ De al#min#eri *uvin#ele subs#i#u#ului de
.ro*uror" ros#i#e *u un +las *are i se .'ruse lui Dan#<s .lin de in#eres" 1i r'sunau 1n*' 1n
ure*5e *a o dul*e .romisiune de s.eran6'/
Erau orele .a#ru *2nd Dan#<s fusese *ondus 1n *amera sa/ Era" .re*um am s.us" 1n
ziua de 1n#2i mar#ie4 .rizonierul se .omeni" de*i" 1nv'lui# *ur2nd de noa.#e/
A#un*i sim6ul auzului s.ori la el o da#' *u sim6ul v'zului *are se s#insese/ La *el mai
mi* z+omo# *are .'#rundea .2n' la d2nsul se s*ula re.ede -i f'*ea un .as s.re u-'"
1n*redin6a# *' veneau s'%l .un' 1n liber#a#e4 dar *ur2nd" z+omo#ul se s#in+ea 1n#r%al#' dire*6ie
-i Dan#<s re*'dea .e s*'unelul lui/
n sf2r-i#" .e la *easurile ze*e seara" 1n momen#ul *2nd Dan#<s 1n*e.ea s' .iard'
s.eran6a" se auzi un nou z+omo# *are i se .'ru" de da#a a*eas#a" *' se 1ndrea.#' s.re *amera
sa/ n#r%adev'r" r'sunar' .a-i .e *oridor -i se o.rir' 1n fa6a u-ii/ O *5eie se r'su*i 1n broas*'"
z'voarele s*r2-nir' -i bariera imens' de s#e9ar se des*5ise" ar'#2nd deoda#'" 1n *amera mo%
5or2#'" lumina orbi#oare a dou' #or6e/
n lumina #or6elor Dan#<s v'zu s*li.ind s'biile -i .u-#ile a .a#ru 9andarmi/
nain#ase doi .a-i" dar r'mase ne*lin#i# 1n lo* v'z2nd s.orul de for6e/
M' *'u#a6i .e mine= 1n#reb' Dan#<s/
Da" r's.unse unul din#re 9andarmi/
Din .ar#ea domnului subs#i#u# de .ro*uror=
De bun' seam'/
Cine" s.use Dan#<s" sun# +a#a s' v' urmez/
7onvin+erea *' era *'u#a# din .ar#ea domnului de ?illefor# alun+a ori*e #emere
neferi*i#ului #2n'r/ El 1nain#' de*i" *u min#ea *alm'" *u mersul liber" a-ez2ndu%se sin+ur 1n
mi9lo*ul es*or#ei/
O #r'sur' a-#e.#a 1n s#rad'" vizi#iul s#'#ea .e *a.r'" un +ardian s#'#ea l2n+' vizi#iu/
0en#ru mine e #r'sura as#a= 1n#reb' Dan#<s/
0en#ru dumnea#a" r's.unse un 9andarm/ ;r*'>
Dan#<s vru s' fa*' oare*ari obie*6ii" dar .or#i6a #r'surii se des*5ise -i se sim6i 1m.ins/
$u avea ni*i .osibili#a#ea" ni*i m'*ar in#en6ia de a se 1m.o#rivi" as#fel *' se v'zu a-eza#
1n#r%o *li.' 1n fundul #r'surii" 1n#re doi 9andarmi4 *eilal6i doi se a-ezar' .e ban*5e#a din fa6'"
-i +reoiul ve5i*ul .orni *u un z+omo# sinis#ru/
0rizonierul 1-i arun*' o*5ii s.re des*5iz'#uri8 erau z'breli#e/ S*5imbase doar
1n*5isoarea/ A#2# numai *' a*eas#a mer+ea -i%l #rans.or#a 1n +oan' s.re o 6in#' ne*unos*u#'/
0rin +ra#iile s#r2nse" 1n*2# abia .u#ea s' #rea*' m2na .rin ele" Dan#<s re*unos*u #o#u-i *'
mer+eau .e s#rada 7aisserie -i *'" .rin s#rada Sain#%Lauren# -i s#rada ,aramis" se *obora
s.re *5ei/
?'zu 1n *ur2nd" .rin#re +ra#iile sale -i .rin#re +ra#iile monumen#ului 1n a.ro.ierea
*'ruia se afla" s#r'lu*ind luminile de la 7onsi+ne/
,r'sura se o.ri" +ardianul *obor1" se a.ro.ie de *or.ul de +ard'/ ?reo dois.reze*e
solda6i ie-ir' -i se a-ezar' la r2nd4 Dan#<s vedea .u-#ile lor s*li.ind 1n b'#aia felinarelor de
.e *5ei/
(0en#ru mine se desf'-oar' oare o as#fel de for6' mili#ar'=( 1-i s.use el/
&ardianul" des*5iz2nd .or#i6a *are se 1n*5idea *u *5eia" r's.unse a*es#ei 1n#reb'ri"
de-i nu ros#i un *uv2n#8 Dan#<s v'zu" .rin#re *ele dou' -iruri de solda6i" un drum *roi#
.en#ru el" de la #r'sur' .2n' 1n .or#/
3andarmii de .e ban*5e#a din fa6' *obor2r' *ei din#2i" a.oi 1l *obor2r' .e el" .e urm'
*ei din drea.#a -i din s#2n+a lui 1l urmar'/ Merser' s.re o bar*' .e *are un marinar al v'mii
o 6inea l2n+' *5ei de un lan6/ Solda6ii 1l .rivir' .e Dan#<s *u un aer de *uriozi#a#e n'u*'/
n#r%o *li.' el fu a-eza# la .u.a vasului" #o# 1n#re *ei .a#ru 9andarmi" .e *2nd +ardianul s#'#ea
la .rora/ O z+2l62i#ur' violen#' de.'r#' bar*a de bord -i .a#ru lo.'#ari v2slir' zdrav'n s.re
0ilon/ 72nd" din bar*'" fu s*os un s#ri+'#" lan6ul *are 1n*5ide .or#ul se *obor1 -i Dan#<s v'zu
*' se afla 1n a-a zisul )rioul" adi*' din*olo de rada .or#ului/
0rima .ornire a .rizonierului" +'sindu%se 1n aer liber" fusese a*eea de bu*urie/ A*rul
es#e a.roa.e liber#a#ea/ Res.ir' de*i 1n ad2n*ul .ie.#ului adierea vie" *are adu*e .e ari.ile
ei #oa#e aromele ne*unos*u#e ale no.6ii -i ale m'rii/ 7ur2nd" #o#u-i" s*oase un of#a#/ ,re*ea
.e dinain#ea R:servei" unde fusese a-a de feri*i# diminea6a" 1n *easul de dinain#ea ares#'rii
-i" .rin des*5iz'#ura *elor dou' feres#re" z+omo#ul voios al unui bal r'zbea .2n' la el/
Dan#<s 1-i 1m.reun' m2inile" 1-i 1n'l6' o*5ii la *er" -i se ru+'/
Car*a 1-i *on#inua drumul" #re*use de 7a. de Mor#" se afla 1n fa6a +olfului 05aro"
o*olea ba#eria/ Manevra nu .u#ea fi 1n6eleas' de Dan#<s/
Dar unde m' du*e6i= 1n#reb' el .e un 9andarm/
Ai s' afli *ur2nd/
Dar///
$u avem voie s'%6i d'm ni*i o ex.li*a6ie/
Dan#<s" *are era .e 9um'#a#e solda#" *onsidera absurd s' .un' 1n#reb'ri unor
subordona6i *'rora le era in#erzis s' r's.und'" a-a *' #'*u/
A#un*i" *ele mai *iuda#e +2nduri 1i #re*ur' .rin min#e8 deoare*e nu .u#ea s' fa*' un
drum lun+ *u o as#fel de bar*'" deoare*e ni*i un vas nu era an*ora# 1n dire*6ia s.re *are
mer+eau" 1-i 1n*5i.ui *' va fi de.us 1n#r%un lo* de.'r#a# de *oas#'" s.un2ndu%i%se *' e liber/
$u era le+a#" nu se f'*use ni*i o 1n*er*are .en#ru a%i .une *'#u-e" *eea *e i se .'rea un semn
bun/ De al#min#eri" nu%i s.usese subs#i#u#ul" a-a de bun *u el *'" da*' nu ros#e-#e numele
fa#al de $oir#ier" nu are a se #eme de nimi*= $u dis#rusese ?illefor#" 1n .rezen6a lui"
s*risoarea .eri*uloas'" sin+ura dovad' *e exis#ase 1n *on#ra sa=
A-#e.#a de*i" mu# -i 1n+2ndura#" 1n*er*2nd s' s#r'.un+' *u o*5ii marinarului de.rins
*u 1n#uneri*ul -i *u s.a6iul 1n bezna no.6ii/
L'saser' la drea.#a insula Ra#onneau" unde lumina un far" -i" mer+2nd .e l2n+'
*oas#'" a9unseser' 1n dre.#ul +olfului 7a#alanilor/ A*olo .rivirile .rizonierului 1-i 1n#e6ir'
ener+ia8 a*olo se afla Mer*:d<s" -i lui i se .'rea 1n fie*are *li.' *' vede s*5i62ndu%se .e
6'rmul mo5or2# forma nel'muri#' a unei femei/
7um de nu%i s.unea fe#ei un .resen#imen# *' iubi#ul ei #re*ea la #rei su#e de .a-i de
ea=
O sin+ur' lumin' s#r'lu*ea la 7a#alani/ Du.' .ozi6ia luminii" Dan#<s 1-i d'du seama
*' ea lumina *amera lo+odni*ei sale/ Sin+ur' Mer*:d<s ve+5ea 1n #oa#' *olonia/ S*o62nd un
s#ri+'# .u#erni*" #2n'rul .u#ea s' fie auzi# de lo+odni*'/
l re6inu o ru-ine nemo#iva#'/ 7e vor s.une oamenii *are 1l .riveau" auzindu%l *' s#ri+'
*a un smin#i#= R'mase de*i #'*u#" *u o*5ii a6in#i6i asu.ra luminii/
n vremea as#a bar*a 1-i *on#inua drumul/ 0rizonierul nu se +2ndea 1ns' la bar*'" el se
+2ndea la Mer*:d<s/
O ridi*'#ur' de #eren a*o.eri lumina/ Dan#<s se 1n#oarse -i observ' *' bar*a .ornea 1n
lar+/ n #im. *e .rivea *ufunda# 1n +2nduri" v2slele fuseser' 1nlo*ui#e *u .2nze -i bar*a
1nain#a a*um 1m.ins' de v2n#/
7u #o# dez+us#ul .e *are Dan#<s il 1n*er*a de a%i .une 9andarmului al#e 1n#reb'ri" se
a.ro.ie de el" lu2ndu%i m2na8
7amarade" 1i s.use" .e *on-#iin6a -i .e ran+ul dumi#ale de solda#" #e im.lor s' ai
mil' de mine -i s'%mi r's.unzi/ Eu sun# *'.i#anul Dan#<s" fran*ez bun -i loial" m'*ar *'
a*uza# de nu -#iu *e #r'dare/ ;nde m' du*i= S.une%mi -i" .e *uv2n#ul meu de marinar" m'
voi su.une da#oriei -i m' voi resemna soar#ei/(
3andarmul 1-i s*'r.in' ure*5ea" .rivi s.re *amaradul s'u/ A*es#a f'*u o mi-*are" *are
vroia s' s.un' .ar*'8 (7red *' 1n lo*ul unde ne afl'm nu mai e ni*i o .iedi*'(" -i 9andarmul
se 1n#oarse s.re Dan#<s8
Dumnea#a e-#i marsiliez -i marinar" -i m' 1n#rebi 1n*o#ro mer+em=
Da" *'*i" .e onoarea mea" nu -#iu/
$u b'nuie-#i=
Delo*/
$u es#e *u .u#in6'/
6i 9ur .e *e am mai sf2n# 1n lume/ R's.unde%mi" #e im.lor/
Dar *onsemnul=
7onsemnul nu #e o.re-#e s'%mi *omuni*i *eea *e voi afla .es#e ze*e minu#e" .es#e
o 9um'#a#e de *eas" .oa#e .es#e un *eas/ A#2# numai *'" .2n' a#un*i" 1mi *ru6i vea*uri de
nesi+uran6'/ ,e 1n#reb" *a -i *um ai fi .rie#enul meu/ ;i#e" nu vreau ni*i s' m' revol#" ni*i s'
fu+4 de al#fel" nu .o#/ n*o#ro mer+em=
Da*' ai avea o*5ii le+a6i sau da*' n%ai fi ie-i# ni*ioda#' din .or#ul Marsiliei" ar
#rebui #o#u-i s' +5i*e-#i unde mer+i/
$u +5i*es*/
0rive-#e a#un*i 1n 9urul dumi#ale/
Dan#<s se ridi*'" 1-i a6in#i o*5ii s.re .un*#ul unde .'rea *' se 1ndrea.#' bar*a -i" la o
su#' de s#2n9eni 1n fa6a lui" v'zu 1n'l62ndu%se s#2n*a nea+r' -i drea.#' .e *are" *a un adaos
de silex" se afla *as#elul mo5or2# If/
)orma *iuda#'" 1n*5isoarea 1n 9urul *'reia domnea o a-a de .rofund' +roaz'"
for#'rea6a *are de #rei su#e de ani alimen#a Marsilia *u #radi6iile ei lu+ubre" ar'#2ndu%se
deoda#' lui Dan#<s *are nu se +2ndea la ea" .roduse asu.ra lui efe*#ul .e *are 1nf'6i-area
e-afodului 1l fa*e asu.ra *ondamna#ului la moar#e/
Doamne" 7as#elul If> ex*lam' el/ 7e%o s' fa*em a*olo=
3andarmul z2mbi/
$u m' du*e6i *umva *a s' m' 1n#emni6a6i= *on#inu' Dan#<s/ 7as#elul If e o
1n*5isoare de s#a#" des#ina#' numai marilor vinova6i .oli#i*i/ Eu nu am s'v2r-i# ni*i o *rim'/
Sun# la 7as#elul If 9ude*'#ori de ins#ru*6ie sau al# fel de ma+is#ra6i=
mi 1n*5i.ui *' a*olo nu sun#" s.use 9andarmul" de*2# un +uverna#or" #emni*erii" o
+arnizoan' -i ziduri bune/ Daide" 5aide" .rie#ene" nu mai fa*e a#2#a .e mira#ul" *' m' fa*i s'
*red *' r's.l'#e-#i bun'voin6a mea b'#2ndu%6i 9o* de mine/
Dan#<s s#r2nse m2na 9andarmului" +a#a s' i%o ru.'/
S.ui de*i" +l'sui el" *' sun# dus la 7as#elul If *a s' m' 1n#emni6eze=
De bun' seam'" s.use 9andarmul/ n ori*e *az" *amarade" e de .risos s' m' s#r2n+i
a-a de #are/
)'r' al#' informa6ie" f'r' al#' formali#a#e= 1n#reb' #2n'rul/
)ormali#'6ile sun# 1nde.lini#e" informa6ia 6i%a fos# da#'/
A-adar" *u #oa#' f'+'duiala domnului de ?illefor#=
$u -#iu da*' domnul de ?illefor# 6i%a f'+'dui# *eva" s.use 9andarmul" dar *eea *e
-#iu es#e *' mer+em la 7as#elul If/ Dei" dar *e fa*i= 7amarazi" a9u#or>
7u o mi-*are *a ful+erul" *are" #o#u-i fusese .rev'zu#' de o*5iul is*usi# al
9andarmului" Dan#<s vrusese s' se arun*e 1n mare4 dar .a#ru m2ini vi+uroase 1l re6inur' 1n
momen#ul *2nd .i*ioarele lui .'r'seau .un#ea b'r*ii/
7'zu la fund" url2nd de *iud'/
Cravo> ex*lam' 9andarmul" .un2nd un +enun*5i .e .ie.#ul lui" bravo> A-a 16i 6ii
*uv2n#ul de marinar= S' se mai 1n*read' *ineva 1n oamenii miero-i> Ei bine" dra+' .rie#ene"
f' a*um o mi-*are" una sin+ur' -i 16i #r2n#es* un +lon6 1n *a./ M%am ab'#u# de la .rimul
*onsemn" dar #e asi+ur *' n%am s' m' aba# de la al doilea/
Ai%-i *obor1 1n#r%adev'r *arabina s.re Dan#<s" *are sim6i v2rful 6evii la #2m.l'/
Se +2ndi o *li.' s' fa*' mi-*area in#erzis' -i s' sf2r-eas*' as#fel 1n *5i. violen# *u
nenoro*irea nea-#e.#a#' *e se ab'#use asu.ra lui" .rinz2ndu%l 1n +5earele ei de vul#ur/ Dar
#o*mai .en#ru *' nenoro*irea era nea-#e.#a#'" Dan#<s se +2ndi *' ea nu .u#ea s' dureze/
i revenir'" .e urm'" 1n min#e" f'+'duielile domnului de ?illefor#4 .e urm'" de *e
s' n%o s.unem moar#ea 1n fundul unei b'r*i" veni#' din m2na unui 9andarm" i se .'ru
ur2#'/
Re*'zu de*i .e fundul b'r*ii" s*o62nd un urle# de #urbare -i fr'm2n#2ndu%-i m2inile *u
furie/ A.roa.e 1n a*eea-i *li.' o izbi#ur' violen#' z+udui bar*a/ ;n v2sla- s'ri .e s#2n*a .e
*are .rova mi*ii b'r*i o a#insese" o fr2n+5ie se desf'-ur' 1n 9urul unui s*ri.e#e *are s*2r62i"
-i Dan#<s 1n6elese *a a9unseser' -i *' bar*a era le+a#'/
n#r%adev'r" .azni*ii *are%l 6ineau -i de bra6e -i de +ulerul 5ainei" 1l silir' s' se ridi*e"
1l 1m.inser' s' *oboare .e 6'rm" -i%l #2r2r' s.re #re.#ele *are ur*au la .oar#a *i#adelei" 1n
#im. *e +ardianul" 1narma# *u o flin#' *u baione#'" mer+ea 1n urma lui/
Dan#<s nu f'*u" de al#min#eri" ni*i o 1m.o#rivire zadarni*'/ n*e#ineala lui se da#ora
mai mul# iner6iei de*2# 1m.o#rivirii4 era amor6i# -i se *l'#ina *a un om bea#/ ?'zu din nou
solda6i *are se 1n-irau .e .an#a drea.#'" sim6i s*'ri *are 1l sileau s' ridi*e .i*ioarele" observ'
*' #re*ea .rin#r%o .oar#' -i *' .oar#a se 1n*5idea 1n urma lui" dar #oa#e a*es#ea" ma-inal" *a
.rin#r%o *ea6'" f'r' s' dis#in+' nimi* lim.ede/ $u mai vedea ni*i marea" imensa durere a
.rizonierilor *are .rives* s.a6iul *u sen#imen#ul *um.li# al ne.u#in6ei/
Se f'*u un .o.as de un momen#" 1n r's#im.ul *'ruia 1n*er*' s'%-i adune +2ndurile/
0rivi 1n 9uru%i4 se +'sea 1n#r%o *ur#e .'#ra#'" forma#' din .a#ru ziduri 1nal#e/ Se auzea .asul
1n*e# -i re+ula# al sen#inelelor -i" ori de *2#e ori ele #re*eau .e dinain#ea a dou' sau #rei
fas*i*ole de lumin'" .roie*#a#e .e ziduri de lu*irea a dou' sau #rei lumini *are s*li.eau
1nl'un#rul *as#elului" se vedea s*2n#eind 6eava .u-#ilor lor/
A-#e.#ar' *am ze*e minu#e/ )iind si+uri *' Dan#<s nu mai .u#ea s' fu+'" 9andarmii 1i
d'duser' drumul/ 0'rea *' a-#ea.#' ordine/ Ai ordinele sosir'/
;nde e de6inu#ul= 1n#reb' o vo*e/
Ia#'%l" r's.unser' 9andarmii/
S' m' urmeze" s'%l du* unde 1i e lo*ul/
Daide" s.user' 9andarmii" 1m.in+2ndu%l .e Dan#<s/
De6inu#ul 1l urm' .e *ondu*'#orul s'u" *are%l duse 1n#r%adev'r 1n#r%o sal' a.roa.e
sub#eran'" ai *'rei .ere6i +oi -i umezi6i .'reau 1mbiba6i de la*rimi/ ;n fel de lam.ion" .us
.e un s*'unel" a *'rui fe-#il' .lu#ea 1n#r%o +r'sime infe*#'" ilumina .ere6ii lu*io-i ai
+roazni*ei 1n*'.eri" ar'#2ndu%l lui Dan#<s .e *ondu*'#orul s'u" un #emni*er subal#ern" .ros#
1mbr'*a# -i *u mu#ra sus.e*#'/
Ia#' *amera dumi#ale .en#ru noa.#ea as#a" +l'sui el/ E #2rziu -i domnul +uverna#or
s%a *ul*a#/ M2ine" *2nd o s' se #rezeas*' -i%o s' ia *uno-#in6' de ordinele *are #e .rives*"
.oa#e *%o s'%6i s*5imbe domi*iliul/ 02n' a#un*i" ia#' .2ine" a.a e 1n ul*ior" .aie *olo 1n *ol64
e #o# *e un de6inu# .oa#e s'%-i doreas*'/ Cun' seara/
Ai mai 1nain#e *a Dan#<s s' se fi +2ndi# s' des*5id' +ura .en#ru a%i r's.unde" mai
1nain#e de a fi b'+a# de seam' unde .unea #emni*erul .2inea" mai 1nain#e de a%-i fi da#
seama de lo*ul unde z'*ea ul*iorul" mai 1nain#e de a%-i fi 1ndre.#a# o*5ii s.re *ol6ul unde 1l
a-#e.#au .aiele des#ina#e s'%i serveas*' de .a#" #emni*erul luase lam.ionul -i" 1n*5iz2nd u-a"
r'.ise de6inu#ului lumina alburie *are 1i ar'#ase" *a la lumina unei ful+er" .ere6ii umezi6i ai
1n*5isorii/
Se .omeni a#un*i sin+ur" 1n bezn' -i 1n #'*ere" mu# -i .osa*" *a bol6ile al *'ror fri+
+la*ial 1l sim6ea *obor2nd .e frun#ea 1n*ins'/
72nd .rimele raze ale zilei aduser' .u6in' lumin' 1n vizuin'" #emni*erul reveni *u
ordinul de a%l l'sa .e .rizonier a*olo unde se +'sea/ Dan#<s nu%-i s*5imbase lo*ul/ O m2n'
de fier 1l 6in#uise .ar*' 1n *5iar .un*#ul unde se o.rise 1n a9un/ A#2# numai *' o*5ii s'i
ad2n*i se as*undeau sub valul umed al la*rimilor/ S#'#ea ne*lin#i# -i .rivea 1n .'m2n#/
0e#re*use as#fel #oa#' noa.#ea" 1n .i*ioare" f'r' s' doarm' o sin+ur' *li.'/
,emni*erul se a.ro.ie de el" se 1nv2r#i 1n 9uru%i" 1ns' Dan#<s nu .'ru *'%l vede/
l b'#u .e um'r4 Dan#<s #res'ri -i *l'#in' din *a./
$%ai dormi#= 1l 1n#reb' #emni*erul/
$u -#iu" r's.unse Dan#<s/
,emni*erul 1l .rivi *u mirare/
$u 6i%e foame= *on#inu' el/
$u -#iu" r's.unse iar'-i Dan#<s/
?rei *eva=
A- vrea s'%l v'd .e +uverna#or/
,emni*erul 1n'l6' din umeri -i ie-i/
Dan#<s 1l urm'ri din o*5i" 1n#inse m2inile s.re u-a 1n#redes*5is'" dar u-a se 1n*5ise/
0ie.#ul i se sf2-ie .ar*' 1n#r%un lun+ sus.in/ La*rimile *are%i n'.'deau .ie.#ul 62-nir'
*a dou' .2raie/ 7'zu 1n +enun*5i" 1n*e.2nd s' se roa+e 1ndelun+" evo*2nd 1n min#e
1n#rea+a%i via6' de al#'da#' -i 1n#reb2ndu%se *e *rim' s'v2r-ise 1n via6a a*eas#a 1n*' a#2# de
#2n'r' s' meri#e o .edea.s' a#2# de *rud'/
Miua #re*u as#fel/ Abia da*' 1n+5i6i *26iva dumi*a6i de .2ine -i sorbi *2#eva .i*'#uri de
a.'/ ;neori r'm2nea 9os" *ufunda# 1n +2nduri" al#eori se 1nv2r#ea de 9ur%1m.re9urul *elulei"
*a un animal s'lba#i* 1n*5is 1n#r%o *u-*' de fier/ n s.e*ial un +2nd 1l s*o#ea din s'ri#e8 *'" 1n
#im.ul *2# fusese adus ai*i" ne-#iind unde era dus" r'm'sese a-a de *alm -i de lini-#i#" de-i ar
fi .u#u# de ze*e ori s' se arun*e 1n mare -i" o da#' 1n a.'" +ra6ie is*usin6ei sale de a 1no#a"
de.rinderii" *are f'*ea din el unul din#re *ei mai is#e6i *ufund'#ori din Marsilia" ar fi .u#u#
s' dis.ar' sub a.'" s' s*a.e de .azni*i" s' a9un+' 1n I#alia sau 1n S.ania -i de a*olo s'%i
s*rie lo+odni*ei s' vin' la el/ Exis#en6a nu 1l nelini-#ea" indiferen# de 6inu#8 .re#u#indeni
marinarii de is.rav' sun# rari/ ?orbea i#aliana *a un #os*an" s.aniola *a un *o.il al ?e*5ii
7as#ilii" ar fi #r'i# liber" feri*i#" *u Mer*:d<s -i *u #a#'l s'u" *'*i #a#'l s'u ar fi veni# du.' el"
1n #im. *e a*um era .rizonier 1n*5is 1n 7as#elul If" 1n 1n*5isoarea din *are nu se .u#ea ie-i"
ne-#iind *e se va 1n#2m.la *u .'rin#ele sau" *u Mer*:d<s" -i #oa#e as#ea" .en#ru *' *rezuse 1n
*uv2n#ul lui ?illefor#/ i venea s' 1nnebuneas*'/ De a*eea Dan#<s se zv2r*olea furios .e
.aiele .roas.e#e" *are 1i fuseser' aduse de #emni*er/
A doua zi" la a*eea-i or'" #emni*erul rein#r'/
Ei" 1l 1n#reb' a*es#a/ E-#i mai *umin#e as#'zi de*2# ieri=
Dan#<s nu r's.unse/
Daida" de" 1i s.use a*es#a" .u6in *ura9/ Dore-#i *eva *are s'%mi s#ea 1n .u#in6'= Dai"
s.une>
Dores* s' vorbes* *u +uverna#orul/
E5" ex*lam' #emni*erul *u enervare" 6i%am mai s.us *' as#a e *u ne.u#in6'/
De *e%i *u ne.u#in6'=
0en#ru *'" .rin re+ulamen#ul 1n*5isorii" un .rizonier n%are dre.#ul s' *ear' a-a
*eva/
Dar *e%i .ermis ai*i= 1n#reb' Dan#<s/
O 5ran' mai bun' *u .la#'" .limbarea -i *2#eoda#' *'r6i/
$%am nevoie de *'r6i" n%am ni*i un *5ef s' m' .limb" -i +'ses* *' 5rana es#e bun'/
As#fel *' nu vreau de*2# un lu*ru8 s'%l v'd .e +uverna#or/
Da*' 1mi ba6i *a.ul re.e#2nd mereu a*ela-i lu*ru" +l'sui #emni*erul" nu%6i mai adu*
m2n*are/
Ei" -i= s.use Dan#<s/ Da*' nu%mi mai adu*i de m2n*are" am s' mor de foame" a#2#a
#o#/
A**en#ul *u *are Dan#<s ros#i *uvin#ele a*es#ea dovedi #emni*erului *' .rizonierul s'u
ar fi feri*i# s' moar'/ De a*eea" 1n#ru*2# ori*e .rizonier 1nseamn' un *2-#i+ de a.roxima#iv
!@ de *en#ime .e zi .en#ru #emni*erul s'u" a*es#a *u+e#' la defi*i#ul *are ar rezul#a .en#ru el
.rin moar#ea ares#a#ului" as#fel *' relu' *u #on mai bl2nd8
As*ul#'" *eea *e dore-#i dumnea#a es#e *u ne.u#in6'/ $u mai *ere" *'*i nu s%a mai
.omeni# *a" la *ererea de6inu#ului" +uverna#orul s' vin' 1n *amera a*es#uia/ )ii *umin#e" 6i
se va 1n+'dui .limbarea -i s%ar .u#ea *a" 1n#r%o zi" 1n #im. *e ai s' #e .limbi" +uverna#orul s'
#rea*'/ ,e vei adresa a#un*i lui" da*' o s' vrea s'%6i r's.und'" 1l .rive-#e/
Dar" 1n#reb' Dan#<s" *2# am s' a-#e.# .2n' *e 1n#2m.larea se va .rodu*e=
E5" +l'sui #emni*erul" o lun'" #rei luni" -ase luni" .oa#e un an/
E .rea mul#" ex*lam' Dan#<s4 vreau s'%l v'd numaide*2#/
$u #e l'sa obseda# de o sin+ur' dorin6' .e *are e im.osibil s' o 1nde.line-#i" +l'sui
#emni*erul4 al#min#eri" .2n' 1n *in*is.reze*e zile" ai s' 1nnebune-#i/
7rezi= 1l 1n#reb' Dan#<s/
Da" vei fi nebun/ A-a 1n*e.e #o#deauna nebunia/ Avem un exem.lu ai*i8 oferind
1n#runa +uverna#orului un milion *a s'%l .un' 1n liber#a#e" *reierul aba#elui *are lo*uia 1n
odaia a*eas#a 1nain#ea dumi#ale s%a s*r2n#i#/
Ai de *2nd a .'r'si# odaia as#a=
De doi ani/
L%au .us 1n liber#a#e=
$u" l%au b'+a# la *ar*er'/
As*ul#'" s.use Dan#<s" eu nu sun# aba#e -i nu sun# nebun/ 0oa#e *' am s' devin dar"
din neferi*ire" 1n *easul de fa6' am 1n*' 9ude*a#a 1n#rea+'8 16i fa* al#' .ro.unere/
7are=
$%am s'%6i .romi# un milion" *'*i n%am s' 6i%l .o# da/ Dar am s'%6i ofer o su#' de
#aleri da*' vrei" *2nd ai s' mer+i *u .rima o*azie la Marsilia" s' *obori .2n' la 7a#alani -i
s' dai o s*risoare unei fe#e .e *are o *5eam' Mer*:d<s4 ni*i m'*ar o s*risoare" doar dou'
r2nduri/
Da*' du* a*es#e dou' r2nduri -i sun# des*o.eri#" 1mi .ierd lo*ul *are fa*e o mie de
lire .e an" f'r' s' mai .un la so*o#eal' benefi*iile -i 5rana4 vezi de*i *' a- fi un mare
n'#'r'u ris*2nd o mie de lire *a s' *2-#i+ #rei sule/
Ei" bine" s.use Dan#<s" as*ul#' -i ia amin#e8 da*' refuzi s' du*i fe#ei dou' r2nduri
sau m'*ar s%o 1n-#iin6ezi *' sun# ai*i" am s' #e .2ndes* 1n#r%o zi dina.oia u-ii -i" 1n
momen#ul *2nd in#ri" am s'%6i zdrobes* *a.ul *u s*'unelul 's#a/
M' amenin6i= ex*lam' #emni*erul" f'*2nd un .as 1na.oi -i lu2nd .ozi6ie de
a.'rare4 nu z'u" 6i se smin#e-#e *a.ul/ Aba#ele a 1n*e.u# *a dumnea#a" a-a *'" 1n #rei zile ai
s' fii nebun de le+a# *a -i el/ $oro* *' 1n *as#elul If exis#' *ar*ere/
Dan#<s lu' s*'unelul -i 1l 1nv2r#i .e du.' *a./
Cine" bine" +l'sui #emni*erul4 da*' vrei nea.'ra#" o s'%l 1n-#iin6ez .e +uverna#or/
Cravo" s.use Dan#<s" .un2nd 9os s*'unelul -i a-ez2ndu%se .e el *u *a.ul .le*a#" *u
o*5ii r'#'*i6i" *a -i *um devenise *u adev'ra# nebun/
,emni*erul ie-i" dar 1n *li.a urm'#oare se 1na.oie *u .a#ru solda6i -i *u un *a.oral/
Din ordinul +uverna#orului" s.une el" *obor26i%l .e .rizonier la e#a9ul de dedesub#/
Adi*' la *ar*er'= +l'sui *a.oralul/
La *ar*er'8 nebunii #rebuie .u-i *u nebunii/
7ei .a#ru solda6i 1l a.u*ar' .e Dan#<s" *are *'zu 1n#r%un fel de a.a#ie" -i%i urm' f'r'
1m.o#rivire/
l silir' s' *oboare *in*is.reze*e #re.#e -i des*5iser' u-a unei *ar*ere" 1n *are el in#r'
murmur2nd8
Are dre.#a#e" nebunii #rebuie .u-i *u nebunii/
;-a se 1n*5ise -i Dan#<s merse 1nain#e *u m2inile 1n#inse" .2n' *2nd sim6i zidul/
A#un*i se a-ez' 1n#r%un un+5er -i r'mase nemi-*a#" 1n #im. *e o*5ii" obi-nuindu%se
#re.#a#%#re.#a# *u 1n#uneri*ul" 1n*e.eau s' dis#in+' obie*#ele/
,emni*erul avea dre.#a#e8 mai li.sea foar#e .u6in *a Dan#<s s' 1nnebuneas*'/
IQ
SEARA DE LO&OD$E
0re*um am s.us" ?illefor# se 1ndre.#ase iar'-i s.re .ia6a &rand% 7ours -i" rein#r2nd 1n
*asa doamnei de Sain#%M:ran" 1i +'si .e musafirii .e *are 1i l'sase la mas' 1n salon" la
*afea/
Ren:e 1l a-#e.#a *u o ner'bdare 1m.'r#'-i#' de #oa#' so*ie#a#ea/ De a*eea fu .rimi# *u
ex*lama6ii +enerale8
Ei" #'ie#orule de *a.e#e" s#2l. al s#a#ului" Cru#us re+alis#" ex*lam' unul" *e es#e=
s.une/
Sun#em amenin6a6i *umva de un nou re+im al #eroarei= 1n#reb' al#ul/
7'.*'unul din 7orsi*a a ie-i# oare din *averna lui= 1n#reb' al #reilea/
Doamn' mar*5iz'" s.use ?illefor#" a.ro.iindu%se de vii#oarea soa*r'" am veni# s'
v' ro+ s' m' s*uza6i *' sun# nevoi# s' v' .'r'ses* as#fel/// Domnule mar*5iz" a- .u#ea s' am
onoarea de a v' s.une dou' *uvin#e 1n .ar#i*ular=
?a s' zi*' e *eva *u adev'ra# +rav= 1n#reb' mar*5iza" observ2nd norul *are
1n#une*a frun#ea lui ?illefor#/
A#2# de +rav" 1n*2# sun# sili# s'%mi iau *on*ediu de la dumneavoas#r' .en#ru *2#eva
zile/ ?ezi" .rin urmare" *on#inu' el" 1n#or*2ndu%se s.re Ren:e" *2# de +rav' e si#ua6ia/
0le*i" domnule= ex*lam' Ren:e" in*a.abil' s'%-i as*und' emo6ia .e *are i%o
.ri*inuia nea-#e.#a#a ves#e/
?ai" da" domni-oar'" r's.unse ?illefor#" #rebuie/
Ai unde #e du*i= 1n#reb' mar*5iza/
Se*re#ul 9us#i6iei" doamn'/ ,o#u-i" da*' *ineva de ai*i are *omisioa%ne .en#ru 0aris"
un .rie#en al meu va .le*a as#' sear' -i 1-i va lua *u .l'*ere a*eas#' sar*in'/
Musafirii se .rivir' 1n#re ei/
Mi%ai *eru# s' s#'m un momen# de vorb'= 1n#reb' mar*5izul/
Da" s' #re*em 1n *abine#ul dumneavoas#r'" v' ro+/
Mar*5izul 1l lu' .e ?illefor# de bra6 -i ie-i *u el/
Ei" *e e= vorbe-#e> +l'sui mar*5izul *2nd a9unse 1n *abine#ul s'u/
S%au .e#re*u# lu*ruri .e *are le *red de *ea mai mare +ravi#a#e -i *are re*lam'
.le*area mea 1nda#' la 0aris/ A*um" mar*5ize" s*uz'%mi in%dis*re6ia -i bru#ali#a#ea
1n#reb'rii8 ai ren#e de s#a#=
,oa#' averea mea es#e 1n efe*#e/ ?reo B@@%N@@ de mii de fran*i
Ei bine" vinde%le" mar*5ize" vinde%le" *'*i al#min#eri e-#i ruina#/
Dar *um vrei s' le v2nd de ai*i=
Ai un a+en# de s*5imb" nu%i a-a=
Da/
D'%mi o s*risoare .en#ru el -i s' le v2nd' f'r' s' .iard' un minu#" o se*und'4 .oa#e
*' -i a-a am s' a9un+ .rea #2rziu/
Dra*e" s' nu .ierdem #im.ul> +l'sui mar*5izul/
Se a-ez' la mas' -i s*rise o s*risoare a+en#ului s'u de s*5imb" ordon2ndu%i s' v2nd'
nea.'ra#/
A*um" *' am s*risoarea" s.use ?illefor#" 1m.'#urind%o *u +ri9' 1n .or#ofel" 1mi mai
#rebuie una/
0en#ru *ine=
0en#ru re+e/
0en#ru re+e=
Da/
Dar nu *u#ez s'%i s*riu a-a" deoda#'" Maies#'6ii Sale/
De a*eea ni*i nu%6i *er dumi#ale s'%i s*rii" -i #e 1ns'r*inez s'%i *eri domnului de
Salvieux/ ,rebuie s'%mi dea o s*risoare *u a9u#orul *'reia s' .o# .'#runde la Maies#a#ea Sa"
f'r' a fi su.us #u#uror formali#'6ilor de audien6' *are m' .o# fa*e s' .ierd un #im. .re6ios/
Dar nu%l ai .e minis#rul 3us#i6iei" *are es#e liber s' in#re ori*2nd la ,uileries" -i .rin
mi9lo*irea *'ruia .o6i s' a9un+i" fie zi" fie noa.#e" la re+e=
Da" f'r' 1ndoial'" dar es#e inu#il s' 1m.ar# *u al#*ineva meri#ul nou#'6ii .e *are i%o
du*/ n6ele+i= Minis#rul 3us#i6iei m%ar .une 1n mod fires* .e al doilea .lan -i mi%ar r'.i #o#
benefi*iul afa*erii/ $u%6i s.un de*2# un lu*ru" mar*5ize8 *ariera mea es#e asi+ura#' da*'
a9un+ .rimul la ,uileries" *'*i 1i voi fa*e re+elui un servi*iu .e *are el nu va .u#ea s'%l ui#e/
n *azul a*es#a" dra+ul meu" du%#e -i f'%6i ba+a9ul/ Eu 1l *5em .e Salvieux -i%l .un
s' s*rie s*risoarea" *are 16i va servi de liber' #re*ere/
Cine" nu .ierde #im." *'*i 1n#r%un sfer# de or' #rebuie s' fiu 1n #r'sur'/
S.une #r'surii s' o.reas*' 1n fa6a .or6ii/
$i*i vorb'/ M' vei s*uza fa6' de mar*5iz'" nu%i a-a= Ai fa6' de domni-oara de
Sain#%M:ran" .e *are o .'r'ses* 1n#r%o as#fel de zi *u un re+re# .rofund/
Le vei +'si .e am2ndou' 1n *abine#ul meu -i ai s' .o6i s'%6i iei r'mas bun de la ele/
6i mul6umes* de o su#' de ori/ O*u.'%#e de s*risoare/
Mar*5izul sun'4 a.'ru un la*5eu/
S.une%i *on#elui de Salvieux *' 1l a-#e.#/// A*um .lea*'" urm' mar*5izul"
adres2ndu%se lui ?illefor#/
Cun" m' 1n#or* imedia#/
Ai ?illefor# ie-i 1n +oan'/ Dar la u-' se +2ndi *' un subs#i#u# de .ro*uror re+al" *are ar
fi v'zu# mer+2nd *u .a-i iu6i" ris*' s' #ulbure odi5na unui ora- 1n#re+/ -i relu' de*i mersul
obi-nui#" *are era *2# se .oa#e de ma+is#ral
M'ri la u-a sa" 1n umbr'" o fan#om' alb'" *are 1l a-#e.#a nemi-*a#'/
Era frumoasa fa#' *a#alan' *are" neav2nd ve-#i de la Edmond" se furi-ase .e 1nno.#a#e
din 05aro" .en#ru a veni s' afle *auza ares#'rii lo+odni*ului ei/
La a.ro.ierea lui ?illefor#" ea se des.rinse de zidul l2n+' *are s#'#ea rezema#' -i%i #'ie
drumul/ Dan#<s 1i vorbise subs#i#u#ului des.re lo+odni*a sa" as#fel *' Mer*:d<s n%avu
nevoie s' s.un' *ine es#e" .en#ru *a ?illefor# s%o re*unoas*'/ )u sur.rins de frumuse6ea -i
demni#a#ea femeii" iar *2nd ea 1l 1n#reb' *e a deveni# iubi#ul ei" lui i se .'ru *' el e a*uza#ul
-i ea 9ude*'#orul/
Omul des.re *are vorbe-#i" s.use ?illefor# r's#i#" es#e foar#e vinova# -i nu .o# s'
fa* nimi* .en#ru el" domni-oar'/
Mer*:d<s s*oase un sus.in" dar *2nd ?illefor# 1n*er*' s' #rea*' mai de.ar#e" ea 1l o.ri
din nou/
Dar *el .u6in unde es#e" 1n#reb' ea" *a s' m' .o# in#eresa da*' e mor# sau viu=
$u -#iu/ $u%mi mai a.ar6ine" r's.unse ?illefor#/
S#2n9eni# de .rivirea *ura#' -i de a#i#udinea im.lora#oare a fe#ei" el o res.inse .e
Mer*:d<s -i in#r' 1n*5iz2nd re.ede u-a" *a .en#ru a l'sa afar' durerea *e i se adu*ea/
Dar durerea nu se l's' res.ins' as#fel/ Asemenea s'+e6ii mor#ale des.re *are vorbe-#e
?ir+iliu" omul r'ni# o ia *u el/ ?illefor# in#r'" 1n*5ise u-a" dar" *2nd a9unse 1n salon"
.i*ioarele 1l .'r'sir'4 s*oase un of#a#" *are se%m'na *u un 5o5o# de .l2ns" -i *'zu 1n#r%un 9il6/
A#un*i" 1n ad2n*ul inimii lui bolnave" 1n*ol6i .rimul +r'un#e al unui ul*er u*i+'#or/
Omul .e *are 1l sa*rifi*a ambi6iei sale" ino*en#ul *are .l'#ea .en#ru .'rin#ele *ul.abil" i se
ar'#'" .alid -i amenin6'#or" de m2n' *u lo+odni*a sa" .alid' *a -i el/ Ai *u ei oda#' veni
remu-*area/ $u remu-*area *are 1l fa*e .e bolnav s' zv2*neas*' asemenea oamenilor
*u.rin-i de furii" des.re *are vorbe-#e li#era#ura an#i*5i#'6ii" *i z+omo#ul surd -i dureros *a%
re" 1n anumi#e momen#e" love-#e inima" r'nind%o *u amin#irea unei a*6iuni #re*u#e" ran' ale
*'rei dureri sf2-ie#oare sa.' un r'u *e mer+e" ad2n*indu%se" .2n' la moar#e/
-i f'*u lo* a#un*i" 1n sufle#ul lui ?illefor#" 1n*' o *li.' de -ov'ial'/ 7eruse 1n mul#e
r2nduri" f'r' al#' emo6ie de*2# a*eea .rovo*a#' de lu.#a 9ude*'#orului *u a*uza#ul" .edea.sa
*u moar#ea 1n *on#ra ares#a6ilor/ Iar *ondamna6ii a*e-#ia" exe*u#a6i +ra6ie ful+er'#oarei lui
elo*ven6e" *are *u*erise sau .e 9ude*'#ori" sau .e 9ura6i" nu l'saser' ni*i m'*ar un nor .e
frun#ea sa" *'*i erau vinova6i" sau *el .u6in a-a 1i *redea ?illefor#/
De da#a a*eas#a" 1ns'" era al#*eva8 a.li*ase .edea.sa 1n*5isorii .e via6' unui
nevinova#" unui nevinova# *are era .e *ale de a fi feri*i# -i *'ruia 1i dis#ru+ea nu numai
liber#a#ea" dar -i feri*irea/ De as#' da#' el nu mai era 9ude*'#or" era *'l'u/
Sim6ea" +2ndindu%se" zv2*ne#ul surd" .e *are l%am des*ris -i *are .2%n' a#un*i 1i era
ne*unos*u#" r'sun2nd 1n ad2n*ul inimii sale -i n'.'dindu%i .ie.#ul *u #emeri va+i/ La fel"
.rin#r%o suferin6' violen#'" ins#in*#iv'" es#e 1n-#iin6a# r'ni#ul" *are nu%-i va a.ro.ia ni*ioda#'"
f'r' s' #remure" de%+e#ul de rana *'s*a#'" s2n+er2nd'" mai 1nain#e *a ea s' fie 1n*5is'/
Dar rana .rimi#' de ?illefor# era din#re a*elea *are nu se 1n*5id" sau *are nu se 1n*5id
de*2# .en#ru a se des*5ide mai s2n+er2nde -i mai dureroase de*2# 1nain#e/
Da*'" 1n momen#ul a*es#a" +lasul bl2nd al lui Ren:e ar fi r'suna# la ure*5ea lui"
*er2ndu%i +ra6ie4 da*' frumoasa Mer*:d<s ar fi in#ra# s.un2ndu%i8 (n numele Domnului"
*are ne .rive-#e -i ne 9ude*'" d'%mi%l .e lo+od%ni*ul meu(4 da" frun#ea a*eas#a" 1n*ovoia#'
.e 9um'#a#e sub im.eriul ne*e%si#'6ii" s%ar fi .le*a# *u #o#ul" iar m2inile%i 1n+5e6a#e ar fi
semna# desi+ur" *u ori*e ris*" ordinul de .unere 1n liber#a#e a lui Dan#<s4 1ns' ni*i un +las nu
murmur' 1n #'*ere" iar u-a nu se des*5ise de*2# .en#ru *a vale#ul lui ?illefor# s' in#re -i s'
s.un' *' erau 1n5'ma6i *aii la *alea-*'/
?illefor# se ridi*'" sau" mai bine zis" 62-ni *a un om *are biruie 1n#r%o lu.#' l'un#ri*'/
Aler+' la dula." #urn' 1n buzunare #o# aurul din#r%unul din ser#are" se 1nv2r#i 1n#r%o *li.'
1ns.'im2n#a# .rin *amer'" *u m2na .e frun#e" ar#i*ul2nd *uvin#e f'r' -ir4 a.oi" 1n sf2r-i#
sim6ind *' vale#ul 1i .usese man#aua .e umeri" ie-i" se n'.us#i 1n #r'sur' -i .orun*i *u +las
s*ur# s'%l du*' 1n s#rada &rand%7ours la domnul de Sain#%M:ran/
$eferi*i#ul Dan#<s era *ondamna#/
A-a *um domnul de Sain#%M:ran f'+'duise" ?illefor# +'si 1n *abine# .e mar*5iz' -i
.e Ren:e/ M'rind%o .e Ren:e" #2n'rul #res'ri" *'*i i se .'ru *' ea 1i va *ere din nou liber#a#ea
lui Dan#<s/ Dar" vai" se im.une s' s.unem" s.re ru-inea e+oismului nos#ru" frumoasa fa#' nu
era .reo*u.a#' de%*2# de un lu*ru8 de .le*area lui ?illefor#/
l iubea .e ?illefor#" iar ?illefor# .le*a 1n momen#ul *2nd #rebuia s'%i devin' so6/
?illefor# nu .u#ea s.une *2nd va reveni" as#fel *' Ren:e" 1n lo* s'%l de.l2n+' .e Dan#<s" 1l
bles#ema .e omul *are" .rin fa.#a lui" o des.'r6ea de lo+odni*ul ei/
7e #rebuia s' s.un' Mer*:d<s=
Cia#a Mer*:d<s 1l +'sise 1n *ol6ul s#r'zii Lo+e .e )ernand" *are o urm'rise/ Se
1na.oiase la 7a#alani -i" e.uiza#'" dezn'd'9dui#'" se #r2n#ise .e .a#/ )ernand 1n+enun*5ease
dinain#ea .a#ului -i" s#r2n+2ndu%i m2na 1n+5e6a#'" .e *are Mer*:d<s nu se +2ndea s%o
re#ra+'" o a*o.erea *u s'ru#'ri a.rinse" .e *are Mer*:d<s nu le sim6ea/
Ea .e#re*u noa.#ea as#fel/ Lam.a se s#inse *2nd nu mai avu ulei/ )a#a nu v'zu
1n#uneri*ul" a-a *um nu v'zuse lumina" iar ziua reveni f'r' *a ea s%o vad'/
Durerea .use dinain#ea o*5ilor ei un v'l *are nu%i 1n+'duia s'%l vad' de*2# .e
Edmond/
A" #u e-#i ai*i= s.use ea" 1n sf2r-i#" 1n#or*2ndu%se s.re )ernand/
$u #e%am .'r'si# de ieri" r's.unse )ernand *u un sus.in dureros/
Domnul Morrel nu se d'duse b'#u#4 aflase *'" du.' in#ero+a#oriu" Dan#<s a fos# dus la
1n*5isoare/ Aler+ase a#un*i la #o6i .rie#enii s'i" se .rezen#ase .ersoanelor din Marsilia *are
.u#eau s' aib' influen6'" dar zvonul se -i r's.2ndise *' #2n'rul a fos# ares#a#" *a a+en#
bona.ar#is#" iar .en#ru *'" 1n e.o*a a*eea" *5iar *ei mai *u#ez'#ori .riveau *a un vis smin#i#
ori*e 1n*er*are a lui $a.oleon de a reveni .e #ron" el nu +'sise de*2# r'*eal'" #emere sau
refuz" .re#u#indeni/ Se 1na.oiase a*as' dezn'd'9dui#" m'r#urisindu%-i *' si#ua6ia era +rav' -i
*' nimeni nu%i .u#ea veni 1n a9u#or/
La r2ndu%i" 7aderousse era foar#e nelini-#i# -i foar#e fr'm2n#a#8 1n lo* s' ias'" a-a *um
f'*use domnul Morrel" 1n lo* s' 1n*er*e *eva 1n favoarea lui Dan#<s" .en#ru *are de
al#min#eri nu .u#ea fa*e nimi*" el se 1n*5isese *u dou' s#i*le de vin" 1n*er*2nd s'%-i 1ne*e
nelini-#ea 1n be6ie/ Dar" 1n s#area de s.iri# 1n *are se afla" dou' s#i*le erau .rea .u6in" .en#ru
a%i 1n#une*a 9ude*a#a/ R'm'sese de*i" .rea bea# *a s' .le*e du.' al# vin" nu 1ndea9uns de
bea# .en#ru *a be6ia s'%i fi s#ins amin#irile" a-eza# 1n fa6a s#i*lelor +oale" *u *oa#ele .e o
mas' s*5iload'" .rivind *um danseaz' 1n r'sfr2n+erea lum2n'rii *u fe-#ila lun+'" #oa#e a*ele
s.e*#re .e *are Doffmann le%a sem'na# .e manus*risele sale umezi#e de .un*5" *a o .ulbere
nea+r' -i fan#as#i*'/
$umai Dan+lars nu era ni*i fr'm2n#a#" ni*i nelini-#i#/ Dan+lars era *5iar voios" *'*i se
r'zbunase .e un du-man -i%-i asi+urase" .e bordul ()araonului(" lo*ul .e *are se #emea *'%l
va .ierde/ Dan+lars era din#re oamenii a*eia ai *al*ulului" *are se nas* *u o .an' dina.oia
ure*5ii -i *u o *'limar' 1n lo*ul inimii/ ,o#ul era .en#ru el" 1n lume" s*'dere sau 1nmul6ire"
iar o *ifr' i se .'rea mul# mai .re6ioas' de*2# un om" *2nd *ifra .u#ea s' s.oreas*' #o#alul .e
*are omul 1l .u#ea s*'dea/
0rin urmare" Dan+lars se *ul*ase la ora obi-nui#' -i dormea lini-#i#/
Du.' *e .rimise s*risoarea domnului de Salvieux" ?illefor# o s'ru#ase .e Ren:e .e
ambii obra9i" s'ru#ase m2na doamnei de Sain#%M:ran" o s#r2nsese .e a mar*5izului" -i +onea
a*um *u #r'sura .e drumul s.re Aix/
C'#r2nul Dan#<s se s#in+ea de durere -i de nelini-#e/
Des.re Edmond" -#im *e a deveni#/
Q
MI7;L 7ACI$E, DE LA ,;ILERIES
S'%l l's'm .e ?illefor# .e drumul 0arisului" unde" +ra6ie *elor #rei *ai .e *are 1i
.l'#e-#e" s#r'ba#e dis#an6ele 1n +oana mare" -i s' .'#rundem .rin *ele dou' sau #rei saloane
de dinain#e" 1n *abine#ul mi* de la ,uileries" *u fereas#ra z'breli#'" *unos*u#' 1ndea9uns de
bine" deoare*e fusese *abine#ul favori# al lui $a.oleon -i al lui Ludovi* al Q?III%lea" iar
as#'zi a.ar6ine lui Louis%05ili..e/
n *abine#ul a*es#a" a-eza# la o mas' de nu*" adus' din Dar#Rell -i .e *are" .rin#r%una
din a*ele manii familiare marilor .ersona9e" o 1ndr'+ea 1n mod s.e*ial" re+ele Ludovi* al
Q?III%lea as*ul#a dis#ra# .e un b'rba# 1n#re !@ -i !2 ani" *u .'r *'run#" *u fi+ura aris#o*ra#i*'
-i *u 1mbr'*'min#e 1n+ri9i#'" f'*2nd 1n#re #im. 1nsemn'ri .e mar+inea unui volum de
Dora6iu" edi6ia &rV.5ius" des#ul de in*ore*#'" de-i .re6ui#'" -i *are se .re#a mul#
.'#runz'#oarelor observa6ii filolo+i*e ale Maies#'6ii sale/
S.ui" .rin urmare" domnule/// +l'sui re+ele/
7' sun# *um nu se .oa#e mai 1n+ri9ora#" sire/
Serios= $u *umva ai visa# -a.#e va*i +rase -i -a.#e va*i slabe=
$u" sire" *'*i as#a nu ne%ar anun6a de*2# -a.#e ani de bel-u+ -i -a.#e ani de se*e#'"
iar *u un re+e .rev'z'#or *um es#e Maies#a#ea voas#r'" se*e#a nu .oa#e ins.ira #emeri/
Des.re *e al# fla+el es#e a#un*i vorba" dra+' Cla*as=
Sire" *red" am #oa#e mo#ivele s' *red *' o fur#un' se .re+'#e-#e la Sud/
S*um.ul meu du*e" r's.unse Ludovi* al Q?III%lea" eu *red *' e-#i r'u informa# -i"
dim.o#riv'" -#iu si+ur *' #im.ul es#e foar#e frumos 1n .ar#ea a*eea/
De-i om de s.iri#" Ludovi* al Q?III%lea iubea +luma ief#in'/
Sire" +l'sui domnul de Cla*as" *5iar da*' n%ar fi vorba de*2# s' lini-#i6i un servi#or
fidel" n%ar .u#ea Maies#a#ea voas#r' s' #rimi#' 1n Lan+uedo*" 1n 0roven6a -i 1n Dau.5in:
oameni si+uri" *are s'%i fa*' un ra.or# asu.ra s.iri#ului a*es#or #rei .rovin*ii=
Conimus surdis
4
$ r's.unse re+ele" *on#inu2nd s'%-i adno#eze edi6ia din Dora6iu/
4
72n#'m surzilor
Sire" r's.unse *ur#eanul r2z2nd" *a s' ara#e *' 1n6ele+e emis#i5ul .oe#ului"
Maies#a#ea voas#r' .oa#e s' aib' absolu#' dre.#a#e" bizuindu%se .e bunul sim6 al )ran6ei" eu
*red 1ns' *' nu m' 1n-el *u #o#ul" #em2ndu%m' de vreo #en#a#iv' dis.era#'/
Din .ar#ea *ui=
Din .ar#ea lui Cona.ar#e" sau *el .u6in a .ar#idului s'u/
Dra+' Cla*as" *u obsesiile dumi#ale" m' 1m.iedi*i s' lu*rez" +l'sui re+ele/
Iar .e mine" sire" *u si+uran6' dumneavoas#r' m' 1m.iedi*a6i s' dorm/
A-#ea.#'" dra+ul meu" a-#ea.#'" am o no#' admirabil' .en#ru .astor 5uum
traheret
6
. A-#ea.#'" -i vei *on#inua .e urm'/
Se a-#ernu o *li.' de #'*ere 1n #im.ul *'reia Ludovi* al Q?III%lea s*rise" *u o s*riere
foar#e m'run#'" o no#' nou' 1n mar+inea Dora6iului s'u/ A.oi8
7on#inu'" s*um.ul meu du*e" s.use el" ridi*2ndu%se" *u aerul sa#isf'*u# al unui om
*are *rede *' a avu# o idee" a#un*i *2nd a *omen#a# ideea al#uia/ 7on#inu'" #e%as*ul#/
Sire" s.use Cla*as" *are n'd'9duise o *li.' *'%l va *onfis*a .e ?illefor# 1n folosul
s'u" m' v'd 1n si#ua6ia de a v' s.une *' nu sim.le zvonuri li.si#e de #emei" nu sim.le vorbe
1n v2n# m' nelini-#es*/ ;n om *u 9ude*a#'" vredni* de #oa#' 1n*rederea mea -i 1ns'r*ina# de
mine *u su.rave+5erea Sudului Gdu*ele -ov'i" ros#ind *uvin#ele a*es#eaH" a sosi#"
s.un2ndu%mi8 (;n mare .eri*ol 1l amenin6' .e re+e(/ A#un*i am aler+a#" sire/
1ala ducis ai domum
7
$ *on#inu' Ludovi* al Q?III%lea" adno#2nd/
Maies#a#ea voas#r' 1mi .orun*e-#e s' nu mai s#'rui asu.ra a*es#ui subie*#=
$u" dra+' du*e" dar 1n#inde m2na/
7are=
0e *are o vrei" *olo la s#2n+a/
Ai*i" sire=
Eu 16i s.un la s#2n+a -i dumnea#a *au6i la drea.#a/ La s#2n+a mea vreau s' s.un/
A*olo" a-a> Ai s' +'se-#i ra.or#ul minis#rului .oli6iei *u da#a de ieri/// Dar ui#e%l *5iar .e
domnul Dandr:/// $u%i a-a *' vrei s' s.ui8 domnul Dandr:= 1n#reru.se Ludovi* al
Q?III%lea" adres2ndu%se u-ierului *are venea 1n#r%adev'r s'%l anun6e .e minis#rul .oli6iei/
Da" sire" domnul baron Dandr:" +l'sui u-ierul/
Exa*#" baron" urm' Ludovi* al Q?III%lea" *u un z2mbe# im.er*e.#ibil/ In#r'"
baroane" -i .oves#e-#e du*elui ul#imele nou#'6i .e *are le -#ii *u .rivire la domnul de
Cona.ar#e/ $u ne as*unde nimi* asu.ra si#ua6iei" ori*2# ar fi de +rav'/ S.une" insula Elba e
oare un vul*an -i o s' vedem 62-nind de%a*olo r'zboiul 1nv'.'ia#" zburli#8 bella$ horrida
bella
8
9
Domnul Dandr: se le+'na foar#e +ra6ios .e s.'#arul unui 9il6" de *are 1-i s.ri9inea
m2inile" -i zise8
A binevoi# Maies#a#ea voas#r' s' *onsul#e ra.or#ul de ieri=
Da" da/ Dar s.une%i -i du*elui" *are nu%l .oa#e +'si" *e *u.rindea ra.or#ul/
Is#orise-#e%i 1n am'nun# *e fa*e .e insula lui" uzur.a#orul/
Domnule" +l'sui baronul" adres2ndu%se du*elui" #o6i servi#orii Maies#'6ii sale au
dre.#ul s' se feli*i#e .en#ru -#irile re*en#e *are ne vin de .e insula Elba/ Cona.ar#e///
Domnul Dandr: 1l .rivi .e Ludovi* al Q?III%lea *are" o*u.a# *u s*risul unei no#e" ni*i
nu 1nal6' *a.ul/
Cona.ar#e" *on#inu' baronul" se .li*#ise-#e de moar#e/ El s#' zile 1n#re+i .rivind
*um lu*reaz' minerii s'i din 0or#o%Lon+one/
Ai se s*ar.in' *a s'%i #rea*' ur2#ul" +l'sui re+ele/
Se s*ar.in'= 1n#reb' du*ele/ 7e vrea s' s.un' Maies#a#ea voas#r'=
Ei" da" s*um.ul meu du*e" ui6i *' marele om" eroul" semizeul" e a#ins de o boal' de
.iele *are 1l mis#uie8 .ruri+o/
Mai mul# de*2# a#2#" domnule" du*e" *on#inu' minis#rul .oli6iei" sun#em a.roa.e
si+uri *' 1n s*ur#' vreme uzur.a#orul va fi nebun/
$ebun=
$ebun de le+a#8 min#ea 1i sl'be-#e" uneori .l2n+e *u la*rimi fierbin6i" sau r2de 1n
!
72nd .'s#orul le 1n*2n#'
B
Du*i mere la *asa buni*ului
N
)rumoas'" nes.us de frumoas'
5o5o#e4 al#eori s#' *easuri 1n#re+i .e 6'rm" zv2rlind .ie#re 1n a.'" iar *2nd .ia#ra a f'*u#
*in*i%-ase ro#o*oale" .are #o# a-a de mul6umi# *a -i *um ar fi *2-#i+a# un al# Maren+o sau un
al# Aus#erli#z/ A*es#ea" ve6i re*unoa-#e" sun# semne de nebunie/
Sau de 1n6ele.*iune" domnule baron" sau de 1n6ele.*iune" +l'sui Ludovi* al
Q?III%lea r2z2nd/ Marii *'.i#ani ai an#i*5i#'6ii se dis#rau zv2rlind .ie#re 1n mare/ ?ezi%l .e
0lu#ar5 1n via6a lui S*i.io Afri*anul/
Domnul de Cla*as r'mase vis'#or fa6' de ne.'sarea ambilor/ ?illefor#" *are nu voise
s'%i s.un' #o#ul" .en#ru a r'.i al#*ineva 1n#re+ul benefi*iu al se*re#ului s'u" 1i s.usese #o#u-i
des#ul *a s'%l nelini-#eas*' +rav/
Daide" 5aide" Dandr:" s.use Ludovi* al Q?III%lea" Cla*as nu%i *onvins 1n*'/ ,re*i
la *onver#irea uzur.a#orului/
Minis#rul .oli6iei se 1n*lin'/
7onver#irea uzur.a#orului= murmur' du*ele" ui#2ndu%se la re+e -i la Dandr:" *are
al#ernau *a doi .'s#ori din ?ir+iliu/ ;zur.a#orul e *onver#i#=
Absolu#" s*um.ul meu du*e" la bunele .rin*i.ii/ Ex.li*'%i" baroane/
Ia#' *e es#e" domnule du*e" s.use minis#rul *u *ea mai mare seriozi#a#e/ De *ur2nd
$a.oleon -i%a #re*u# oamenii 1n revis#'" -i deoare*e doi sau #rei din#re r'*anii lui b'#r2ni"
*um 1i nume-#e el" manifes#au dorin6a de a se 1na.oia 1n )ran6a" el le%a da# liber#a#e"
1ndemn2ndu%i s'%l serveas*' .e re+ele lor bun/ A*es#ea au fos# .ro.riile lui *uvin#e"
domnule du*e" 6i%o s.un *u *er#i#udine/
Ei" Cla*as" *e s.ui= +l'sui #riumf'#or re+ele" 1n*e#2nd o *li.' *er*e#area
voluminosului #om des*5is 1n fa6a sa/
S.un" sire" *' ori domnul minis#ru al .oli6iei" ori noi ne 1n-el'm/ Dar" .en#ru *' e
*u ne.u#in6' *a minis#rul .oli6iei s' se 1n-ele" deoare*e el are 1n .az' si+uran6a -i onoarea
Maies#'6ii voas#re" .robabil *' +re-es* eu/ ,o#u-i" sire" 1n lo*ul Maies#'6ii voas#re" a- vrea s'
*er*e#ez .ersoana des.re *are i%am vorbi#/ ?oi s#'rui *5iar *a Maies#a#ea voas#r' s'%i fa*'
onoarea a*eas#a/
7u .l'*ere" du*e" voi .rimi .e ori*ine vei vrea sub aus.i*iile dumi#ale4 dar vreau
s'%l .rimes* *u armele 1n m2n'/ Domnule minis#ru" ai un ra.or# mai re*en# de*2# a*es#a"
*'*i el .oar#' da#a de 2@ februarie -i sun#em 1n T mar#ie=
$u" sire" dar a-#e.# unul din or' 1n or'/ Sun# .le*a# de as#'zi diminea6' -i .oa#e *'"
1n li.sa mea" a sosi#/
Du%#e la .refe*#ur'" iar da*' nu e" a#un*i" a#un*i" *on#inu' Ludovi* al Q?III%lea
r2z2nd" fabri*' unul/ $u e a-a *' lu*rul se obi-nuie-#e=
O" sire" +l'sui minis#rul/ n .rivin6a a*eas#a" slav' Domnului" nu e nevoie s' se
n's*o*eas*' nimi*/ )ie*are zi a*o.er' birourile noas#re *u denun6urile *ele mai am'nun6i#e
*are .rovin de la o mul6ime de nenoro*i6i" *e n'd'9duies* un dram de re*uno-#in6' .en#ru
servi*iile .e *are nu le fa*" dar .e *are ar vrea s' le fa*'/ Ca# *2m.ii -i n'd'9duies* *' 1n#r%o
zi" vreo 1n#2m.lare nea-#e.#a#' va da .rezi*erilor lor a.aren6a unei reali#'6i/
Cun" du%#e" domnule" s.use Ludovi* al Q?III%lea" -i +2nde-#e%#e *' #e a-#e.#/
$u 1n#2rzii de*2# numai *2# e ne*esar s' m' du* -i s' vin" sire/ n ze*e minu#e sun#
1na.oi/
Iar eu" sire" s.use domnul de Cla*as" m' du* s'%l *au# .e mesa+erul meu/
Ia s#ai" ia s#ai" +l'sui Ludovi* al Q?III%lea/ Cla*as" #rebuie s'%6i s*5imbi armele/ 6i
voi da un vul#ur *u ari.ile desf'*u#e" 6in2nd 1n +5eare o .rad' *are 1n*ear*' zadarni* s'%i
s*a.e" *u deviza8 Tena:
;
.
Sire" as*ul#" s.use domnul de Cla*as" 1nfr2n+2ndu%-i *u +reu ner'bdarea/
A- vrea s' #e *onsul# asu.ra .asa9ului a*es#a8 1olli 0ugiens anhelitu
<
= -#ii" e vorba
de *erbul *are fu+e din fa6a lu.ului/ $u e-#i v2n'#or -i mare dobor2#or de lu.i= 7um +'se-#i
#i#lul a*es#a dublu de molli anhelitu9
Admirabil" sire/ Dar mesa+erul meu es#e asemeni *erbului des.re *are vorbi6i" *'*i
a f'*u# 22@ le+5e *u #r'sura" -i a*eas#a abia 1n #rei zile/
0'*a# de os#eneal' -i de fr'm2n#are" s*um.ul meu du*e" *2nd noi avem #ele+raful
*'ruia nu%i #rebuie de*2# T%4 ore" f'r' *a r'suflarea lui s' sufere *2#u-i de .u6in/

7are 6ine #are de *eva4 1nd'r'#ni*/


O
)u+ind" *u res.ira6ia #'ia#'/
O" sire" 1l r's.l'#i6i r'u .e bie#ul #2n'r *are vine a-a de de.ar#e -i *u a#2#a
1nfl'*'rare" .en#ru a *omuni*a Maies#'6ii voas#re o 1n-#iin6are folosi#oare/ ?' im.lor s'%l
.rimi6i bine" m'*ar .en#ru domnul de Salvieux" *are mi%l re*omand'/
Domnul de Salvieux" -ambelanul fra#elui meu=
El/
n#r%adev'r se afl' la Marsilia=
De a*olo 1mi s*rie/
6i .omene-#e -i el *eva des.re *ons.ira6ia a*eas#a=
$u" dar mi%l re*omand' .e domnul de ?illefor# -i m' 1ns'r*ineaz' s'%l in#rodu* la
Maies#a#ea voas#r'/
Domnul de ?illefor#= ex*lam' re+ele4 mesa+erul se nume-#e domnul de ?illefor#=
Da" sire/
Ai vine din Marsilia=
n .ersoan'/
De *e nu mi%ai s.us numele lui numaide*2#= relu' re+ele #r'd2nd .e fi+ura sa un
1n*e.u# de 1n+ri9orare/
Sire" 1mi 1n*5i.uiam *' numele a*es#a es#e ne*unos*u# Maies#'6ii voas#re/
$u" nu" Cla*as/ E un #2n'r serios" in#eli+en# -i mai *u seam' ambi6ios4 -i" la naiba"
*uno-#i din auzi#e numele #a#'lui s'u/
,a#'l s'u=
Da" $oir#ier/
$oir#ier +irondinul= $oir#ier sena#orul=
Da" exa*#/
Ai Maies#a#ea voas#r' se folose-#e de fiul unui as#fel de om=
Cla*as" dra+ul meu" nu 1n6ele+i nimi*/ Ji%am s.us *' ?illefor# e ambi6ios/ 7a s'
a9un+' *ineva" ?illefor# va sa*rifi*a #o#ul" *5iar .e .'rin#ele s'u/
n *azul a*es#a" sire" s'%l in#rodu*=
Imedia#" du*e/ ;nde e=
M' a-#ea.#' 9os" 1n #r'sura mea/
Du%#e du.' el/
Aler+/
Du*ele ie-i *u vioi*iunea unui #2n'r4 1nfl'*'rarea re+alismului s'u sin*er 1i d'dea 2@
de ani/
Ludovi* al Q?III%lea r'mase sin+ur" ab'#2ndu%-i o*5ii asu.ra Dora6iului s'u
1n#redes*5is -i murmur2nd8
>ustum et tenacem propositi irum
1?
.
Domnul de Cla*as reveni *u iu6eala *u *are *obor2se/ Dar" 1n an#i*amer'" fu nevoi# s'
invo*e au#ori#a#ea re+elui/ Daina .r'fui#' a lui ?illefor#" ve-m2n#ul lui 1n *are nimi* nu era
*onform *u 6inu#a *ur6ii" s#2rnise sus*e.#ibili#a#ea domnului Crez:" *are fu nes.us de uimi#
afl2nd .re#en6ia #2n'rului de a se .rezen#a 1mbr'*a# as#fel 1n fa6a re+elui/ Dar du*ele 1nde%
.'r#' #oa#e difi*ul#'6ile *u un sin+ur *uv2n#8 (Ordinul Maies#'6ii sale(4 -i" 1n *iuda
observa6iilor .e *are maes#rul de *eremonii *on#inua s' le fa*' 1n a.'rarea .rin*i.iului"
?illefor# fu in#rodus/
Re+ele se afla a*olo unde 1l l'sase du*ele/ Des*5iz2nd u-a" ?illefor# se .omeni fa6' 1n
fa6' *u el/ 0rima mi-*are a #2n'rului ma+is#ra# fu de a se o.ri/
In#r'" domnule ?illefor#" +l'sui re+ele" in#r'/
?illefor# salu#' -i f'*u *26iva .a-i 1nain#e" a-#e.#2nd 1n#reb'rile re+elui/
Domnule ?illefor#" *on#inu' Ludovi* al Q?III%lea" du*ele de Cla*as sus6ine *' ai
*eva im.or#an# s' ne s.ui/
Sire" domnul du*e are dre.#a#e -i n'd'9duies* *' -i Maies#a#ea voas#r' va fi de
a*ord/
Mai 1n#2i -i 1n .rimul r2nd" domnule" r'ul es#e" du.' .'rerea dumi#ale" a-a de mare
.re*um vrei s' m' fa*i s' *red=
Sire" 1l *red des#ul de mare" dar +ra6ie demersului .e *are l%am f'*u#" n'd'9duies*
*' nu e ire.arabil/
1@
C'rba# dre.# -i #ena*e 1n in#en6iile sale/
?orbe-#e mai .e lar+ da*' vrei" domnule" s.use re+ele" *are 1n*e.ea s' se lase
influen6a# de emo6ia *e #ulburase fi+ura domnului de Cla*as -i *are al#era +lasul lui
?illefor#/ ?orbe-#e -i" 1n .rimul r2nd" 1n*e.e de la 1n*e.u#" iubes* ordinea 1n ori*e/
Sire" s.use ?illefor#" voi fa*e Maies#'6ii voas#re un ra.or# fidel" dar o voi ru+a s'
m' s*uze da*' #ulburarea 1n *are m' +'ses* 1n#une*' oare*um *uvin#ele mel*/
O o*5ire arun*a#' re+elui" du.' in#rodu*erea a*eas#a insinuan#'" 1l asi+ur' .e ?illefor#
de bun'voin6a au+us#ului s'u audi#or" 1n*2# *on#inu'8
Sire" am sosi# *2# mai iu#e .osibil la 0aris .en#ru a *omuni*a Maies#'6ii voas#re *'
am des*o.eri#" 1n resor#ul fun*6iilor mele" nu unul din a*ele *om.lo#uri vul+are -i f'r'
*onse*in6'" a-a *um se urzes* zilni* 1n r2ndurile de 9os ale .o.orului -i ale arma#ei" *i o
*ons.ira6ie veri#abil'" o fur#un' *are amenin6' *5iar #ronul Maies#'6ii voas#re/ Sire"
uzur.a#orul 1narmeaz' #rei vase4 -i .une la *ale un .roie*#" ne*5ibzui# .oa#e" dar .oa#e -i
+rav" ori*2# de ne*5ibzui# ar fi/ 7red *'" 1n *easul a*es#a" a .'r'si# insula Elba .en#ru a
mer+e" unde= nu -#iu" dar *u si+uran6' .en#ru a 1n*er*a o debar*are" fie la $ea.ole" fie .e
*oas#ele ,os*anei" de*i 1n )ran6a/ Maies#a#ea voas#r' nu i+nor' *' suveranul de .e insula
Elba a .'s#ra# rela6ii *u I#alia -i *u )ran6a/
Da" domnule" -#iu" +l'sui re+ele foar#e mi-*a#" -i nu de mul# s%au .rimi# rela#'ri *'
1n s#rada Sain#%3a*Uues au avu# lo* 1n#runiri bona.ar#is#e/ Dar *on#inu'" #e ro+/ 7um de ai
*'.'#a# a*es#e am'nun#e=
Sire" ele rezul#' din in#ero+a#oriul .e *are l%am lua# unui om din Marsilia" .e *are
1l su.rave+5eam de mul#' vreme -i .e *are l%am ares#a# *5iar 1n ziua .le*'rii mele/ Omul
a*es#a" marinar #urbulen# -i de un bona.ar#ism *are mi%era sus.e*#" a fos# 1n#r%as*uns .e
insula Elba/ El l%a v'zu# .e marele mare-al *are l%a 1ns'r*ina# *u o misiune verbal' .en#ru
un bo%na.ar#is# din 0aris" a%l *'rui nume nu l%am .u#u# fa*e s'%l m'r#uriseas*'/ Dar
misiunea era s'%l 1ns'r*ineze .e bona.ar#is# *u .re+'#irea s.iri#elor .en#ru o 1n#oar*ere Gsire"
6ine6i seama *' in#ero+a#oriul vorbe-#eH" .en#ru o 1n#oar*ere foar#e a.ro.ia#'/
Ai unde%i omul= 1n#reb' Ludovi* al Q?III%lea/
n 1n*5isoare" Sire/
Ai lu*rul 6i s%a .'ru# +rav=
A-a de +rav" Sire" 1n*2# evenimen#ul sur.rinz2ndu%m' 1n mi9lo*ul unei serb'ri de
familie" 1n *5iar ziua lo+odnei mele" am .'r'si# lo#ul" lo+odni*' -i .rie#eni" am am2na# #o#ul
.en#ru a veni s' de.un la .i*ioarele Maies#'6ii voas#re -i #emerile de *are eram *u.rins -i
asi+urarea devo#amen#ului meu/
Adev'ra#" +l'sui Ludovi* al Q?III%lea/ $u era vorba de un .roie*# de *'s'#orie
1n#re dumnea#a -i domni-oara de Sain#%M:ran=
)ii*a unuia din#re *ei mai fideli servi#ori ai Maies#'6ii voas#re/
Da" da4 dar s' revenim la *om.lo#" domnule de ?illefor#/
Sire" mi%e #eam' *' e mai mul# de*2# un *om.lo#" mi%e #eam' *' e o *ons.ira6ie/
O *ons.ira6ie .e vremurile as#ea" s.use re+ele z2mbind" e un lu*ru u-or de .l'nui#"
dar mai +reu de dus la *a.'# .rin sim.lul fa.# *'" res#abili# de ieri .e #ronul s#r'mo-ilor
no-#ri" avem o*5ii des*5i-i deo.o#riv' asu.ra #re*u#ului" asu.ra .rezen#ului -i asu.ra
vii#orului/ De ze*e luni mini-#rii mei s.ores* su.rave+5erea .en#ru *a li#oralul Medi#eranei
s' fie bine .'zi#/ Da*' Cona.ar#e ar debar*a la $ea.ole" 1n#rea+a *oali6ie s%ar ridi*a" mai
1nain#e *a el s' a9un+' la 0iombino/ Da*' ar debar*a 1n ,os*ana" ar .une .i*iorul 1n 6ar'
inami*'/ Da*' debar*' 1n )ran6a" va debar*a 1m.reun' *u o m2n' de oameni" iar noi 1i vom
veni lesne de 5a*" du-m'ni# *um e de .o.ula6ie/ Lini-#e-#e%#e" de*i" domnule/ $u *on#a 1ns'
mai .u6in .e re%*uno-#in6a noas#r' re+al'/
A" ia#'%l .e domnul Dandr:> ex*lam' du*ele de Cla*as/
n momen#ul a*ela minis#rul .oli6iei a.'ru 1n#r%adev'r" 1n .ra+ul u-ii" .alid"
#remur2nd/ 0rivirea lui *li.o*ea de .ar*' ar fi fos# izbi# de o lumin' .u#erni*'/
?illefor# f'*u un .as .en#ru a se re#ra+e/ l re6inu 1ns' o s#r2n+ere de m2n' a domnului
de Cla*as/
QI
7E07E;$;L DI$ 7ORSI7A
La a.ari6ia fi+urii #ulbura#e a domnului Dandr:" Ludovi* al Q?III%lea 1m.inse *u
violen6' masa dinain#ea *'reia se +'sea/
7e ai" domnule baron= ex*lam' el/ 0ari #ulbura#8 #ulburarea" ezi#area a*eas#a au
vreo le+'#ur' *u *e s.unea domnul de Cla*as -i *u *e mi%a *onfirma# domnul de ?illefor#=
La r2ndu%i" domnul de Cla*as se a.ro.ie re.ede de baron" dar 1nfri*o-area *ur#eanului
1m.iedi*a or+oliul omului de s#a# s' #riumfe/ n#r%adev'r" era mul# mai bine .en#ru el s' fie
umili# de .refe*#ul .oli6iei de*2# s'%l umileas*' a*es#a 1n#r%o a#are 1m.re9urare/
Sire///" 1n+'im' baronul/
Ei" s' auzim> s.use Ludovi* al Q?III%lea/
7ed2nd unei mi-*'ri dezn'd'9dui#e" minis#rul .oli6iei se n'.us#i la .i*ioarele lui
Ludovi* al Q?III%lea" *are se #rase un .as 1na.oi" 1n*run#2nd s.r2n*enele/
Ai de +2nd s' vorbe-#i= 1n#reb' el/
O" sire" *e +roazni*' nenoro*ire> Sun# de de.l2ns/ $u m' voi *onsola ni*ioda#'/
Domnule" s.use Ludovi* al Q?III%lea" 16i ordon s' vorbe-#i/
Sire" uzur.a#orul a .'r'si# insula Elba la 2 februarie -i a debar*a# la 1 mar#ie/
;nde= 1n#reb' re.ede re+ele/
n )ran6a" sire" 1n#r%un mi* .or# l2n+' An#ibes" 1n +olful 3uan/
;zur.a#orul a debar*a# 1n )ran6a" l2n+' An#ibes" 1n +olful 3uan" la 2!@ de le+5e de
0aris" 1n ziua de 1 mar#ie" -i dumnea#a afli ves#ea a*eas#a abia as#'zi" T mar#ie/// Ei"
domnule" *eea *e 1mi s.ui es#e *u ne.u#in6'/ Ori 6i s%a f'*u# un ra.or# fals" ori e-#i nebun/
Din nenoro*ire" sire" es#e *2# se .oa#e de adev'ra#/
Ludovi* al Q?III%lea f'*u un +es# de nedes*ris" de m2nie -i s.aim'" -i se 1n'l6' *a -i
*um o lovi#ur' ne.rev'zu#' 1l lovise 1n a*ela-i #im. 1n inim' -i 1n fa6'/
n )ran6a= ex*lam' el/ ;zur.a#orul 1n )ran6a= dar nu se ve+5ea a%su.ra omului
a*es#a= ori .oa#e *ine -#ie" erai de a*ord *u el=
O" sire" de*lar' du*ele de Cla*as" un om *a domnul Dandr: nu .oa#e fi a*uza# de
#r'dare/ Sire" eram *u #o6ii orbi" iar minis#rul .oli6iei a 1m.'r#'-i# orbirea +eneral'" a#2#a #o#/
Dar/// s.use ?illefor#4 a.oi" o.rindu%se deoda#'8 a5" a5" ier#are" sire" f'*u el
1n*lin2ndu%se4 zelul de a v' slu9i m' 1ndeamn'" Maies#a#ea voas#r'" s' binevoias*' a m'
s*uza/
?orbe-#e" domnule" vorbe-#e *u 1ndr'zneal'" s.use re+ele/ Sin+ur dumnea#a ne%ai
1n-#iin6a# asu.ra nenoro*irii/ A9u#'%ne s' *'u#'m remediul/
Sire" s.use ?illefor#" uzur.a#orul e de#es#a# 1n sud4 *red *'" da*' se 5azardeaz' 1n
sud" se .o# r'zvr'#i *u u-urin6' 1n *on#ra lui 0roven6a -i Lan+uedo*ul/
Da" f'r' 1ndoial'" s.use minis#rul" dar el 1nain#eaz' .rin &a. -i Sis#eron/
nain#eaz'= nain#eaz'= ex*lam' Ludovi* al Q?III%lea/ ?ine va s' zi*' asu.ra
0arisului=
Minis#rul .oli6iei .'s#r' o #'*ere *are e*5ivala *u *ea mai *om.le#' m'r#urisire/
Ai Dau.5in:%ul" domnule" 1l 1n#reb' re+ele .e ?illefor#" *rezi *' el .oa#e fi ridi*a#
*a 0roven6a=
Sire" sun# m25ni# *' #rebuie s' s.un Maies#'6ii voas#re un adev'r *rud4 dar s.iri#ul
Dau.5in:%ului e de.ar#e de a*ela al 0roven6ei -i al Lan%+uedo*ului/ Mon#a+narzii sun#
bona.ar#i-#i" sire/
A-adar" murmur' Ludovi* al Q?III%lea" uzur.a#orul es#e bine informa#/ Ai *26i
oameni are *u el=
Sire" nu -#iu" s.use minis#rul .oli6iei/
7um nu -#ii= Ai ui#a# s' #e informezi #o*mai 1n .rivin6a a*eas#a= E dre.# *'
*5es#iunea .rezin#' .u6in' im.or#an6'" ad'u+' el *u un z2mbe# zdrobi#or/
Sire" nu .u#eam s' m' informez/ De.e-a *u.rindea numai anun6area debar*'rii -i a
drumului lua# de uzur.a#or/
Dar *um 6i%a .arveni# de.e-a= 1n#reb' re+ele/
Minis#rul .le*' frun#ea -i o ro-ea6' vie 1i n'.'di fa6a/
0rin #ele+raf" sire" 1n+'im' el/
Ludovi* al Q?III%lea f'*u un .as 1nain#e -i 1-i 1n*ru*i-' bra6ele" a-a *um ar fi f'*u#
$a.oleon/
A-adar" s.use el" 1n+'lbenind de m2nie" -a.#e arma#e *oaliza#e l%au r's#urna# .e
omul a*es#a/ ;n mira*ol *eres* m%a rea-eza# .e #ronul .'rin6ilor mei du.' 2! de ani de exil/
n a*e-#i 2! de ani am s#udia#" am sonda#" am analiza# oamenii -i lu*rurile din )ran6a a*eas#a
*are mi%era f'+'dui#'" .en#ru *a" a9uns la 6in#a dorin6elor mele" o for6' .e *are o 6ineam 1n
m2n' s' ex.lodeze -i s' m' zdrobeas*'///
Sire" fa#ali#a#ea" murmur' minis#rul" sim6ind *' o a#are +reu#a#e" a#2# de
ne1nsemna#' .en#ru des#in" a9un+ea s' s#riveas*' un om/
?a s' zi*'" *eea *e s.uneau des.re noi du-manii no-#ri es#e adev'ra#8 ($%am
1nv'6a# nimi*" n%am ui#a# nimi*(= Da*' eram #r'da# *a el" 1n*' m' *onsolam" dar s' m'
+'ses* 1n mi9lo*ul unor oameni ridi*a6i de mine la demni#'6i" *are #rebuiau s' ve+5eze
asu.ra mea *u mul# mai mul#' +ri9' de*2# asu.ra lor" *'*i si#ua6ia mea es#e -i a lor" 1nain#ea
mea ei nu erau nimi*" du.' mine ei nu vor mai fi nimi*" -i s' .ier 1n *5i. 9alni* .rin in*a.a%
*i#a#e" .rin ine.6ie> O" da" domnule" ai dre.#a#e8 fa#ali#a#ea>
Minis#rul s#'#ea 1n*ovoia# sub 1nfri*o-'#oarea 1nvinov'6ire/ Domnul de Cla*as 1-i
-#er+ea frun#ea .lin' de sudoare/ ?illefor# z2mbea 1n +2ndu%i" *'*i 1-i sim6ea im.or#an6a
s.ori#'/
S' *ad" *on#inu' Ludovi* al Q?III%lea" *are sondase de la .rima o%*5ire abisul 1n
*are se 1n*lina monar5ia" s' *ad -i s' aflu des.re *'derea mea .rin #ele+raf/ O5" a- fi
.refera# s' ur* .e e-afodul fra#elui meu" Ludovi* al Q?I%lea" de*2# s' *obor as#fel s*ara de
la ,uileries alun+a# de ridi*ol/// Domnule" dumnea#a nu -#ii *e 1nseamn' ridi*olul 1n )ran6a"
-i #o#u-i ar fi #rebui# s' -#ii/
Sire" sire" murmur' minis#rul" fie%v' mil'///
A.ro.ie%#e" domnule de ?illefor#" *on#inu' re+ele" adres2ndu%se #2n'rului *are" 1n
.i*ioare" nemi-*a# -i re#ras" urm'rea mersul *onversa6iei a*es#eia 1n *are .lu#ea n'u*
des#inul unui re+a#/ A.ro.ie%#e -i s.une%i domnului *' .u#ea s' afle dinain#e #o# *e nu a
-#iu#/
Sire" era ma#erialmen#e *u ne.u#in6' s' se +5i*eas*' .roie*#ele .e *are omul a*es#a
le as*undea 1n#re+ii lumi/
Ma#erialmen#e *u ne.u#in6'= Da" vorb' mare" domnule/ Din neferi*ire exis#' vorbe
mari" *a -i oameni mari" i%am m'sura# eu/ Ma#erialmen#e *u ne.u#in6' unui minis#ru *are are
o adminis#ra6ie" birouri" a+en6i" s.ioni -i 1!@ de mii de fran*i fonduri se*re#e" s' -#ie *e se
.e#re*e la B@ de le+5e de *oas#ele )ran6ei= Ei" bine" ui#e%l .e domnul a*es#a" *are n%avea
ni*i una din resursele dumi#ale la dis.ozi6ie" ui#e%l .e domnul" un sim.lu ma+is#ra#" *are -#ia
mai mul# de*2# dumnea#a" *u 1n#rea+a dumi#ale .oli6ie" -i *are mi%ar fi salva# *oroana da*'
avea *a dumnea#a dre.#ul s' diri9eze un #ele+raf/
0rivirea minis#rului .oli6iei se 1n#oarse *u o ex.resie de *iud' .rofun%d' asu.ra lui
?illefor#" *are 1-i 1n*lin' *a.ul *u modes#ia #riumfului/
$u s.un as#a .en#ru dumnea#a" Cla*as" *on#inu' Ludovi* al Q?III%lea" *'*i da*'
n%ai des*o.eri# nimi*4 ai avu# *el .u6in in#eli+en6a de a .ersevera 1n b'nuiala dumi#ale/ Al#ul
ar fi so*o#i#" .oa#e" des#'inuirea domnului de ?illefor# *a ne1nsemna#' sau su+era#' de o
ambi6ie venal'/
7uvin#ele erau o aluzie la a*elea .e *are minis#rul .oli6iei le ros#ise a#2# de 1n*rez'#or
*u un *eas 1nain#e/
?illefor# 1n6elese 9o*ul re+elui/ Al#ul s%ar fi l'sa# .oa#e dus de be6ia laudei/ El se
#emea 1ns' s'%-i fa*' un du-man de moar#e din minis#rul .oli6iei" de-i sim6i *' a*es#a era
.ierdu# 1n *5i. irevo*abil/ n#r%adev'r" minis#rul *are" 1n .leni#udinea .u#erii sale" nu -#iuse
s' +5i*eas*' #aina lui $a.oleon" .u#ea" 1n zv2r*olirile a+oniei s%o in#uias*' .e a lui
?illefor#/ 0en#ru a*eas#a era de a9uns s'%l *er*e#eze .e Dan#<s/ i veni de*i 1n a9u#or
minis#rului" 1n lo* s'%l *o.le-eas*'/
Sire" s.use ?illefor#" re.ezi*iunea evenimen#ului e de na#ur' s' do%vedeas*'
Maies#'6ii voas#re *' numai Dumnezeu .u#ea s'%l 1m.iedi*e" s#2rnind o fur#un'/ 7eea *e
Maies#a#ea voas#r' *rede" 1n *e m' .rive-#e" *' ar fi efe*#ul unei .rofunde .ers.i*a*i#'6i" se
da#oreaz' .ur -i sim.lu 5azardului/ Am .rofi#a# de a*es# 5azard *a un servi#or devo#a#" a#2#a
#o#/ $u%mi a*orda6i mai mul# de*2# meri#" sire" .en#ru a nu reveni vreoda#' asu.ra .rimei
im.resii .e *are v' ve6i fi f'*u#%o des.re mine/
Minis#rul .oli6iei mul6umi #2n'rului .rin#r%o .rivire elo*ven#'" iar ?illefor# 1n6elese *'
izbu#ise 1n .roie*#ul s'u" *'" adi*'" f'r' s' .iard' din re*uno-#in6a re+elui" 1-i f'*use un
.rie#en .e *are .u#ea s' *on#eze la nevoie/
Cine" +l'sui re+ele/ Ai a*um" domnilor" *on#inu' el" 1n#or*2ndu%se s.re domnul de
Cla*as -i s.re minis#rul .oli6iei" nu mai am nevoie de dumneavoas#r'" as#fel *' .u#e6i s' v'
re#ra+e6i/ 7eea *e r'm2ne de f'*u# es#e de resor#ul minis#rului r'zboiului/
Es#e o feri*ire" sire" s.use domnul de Cla*as" *' .u#em s' ne bizuim .e arma#'/
Maies#a#ea voas#r' -#ie *2# de devo#a#' +uvernului ?os#ru o zu+r'ves* #oa#e ra.oar#ele/
$u%mi mai .omeni de ra.oar#e/ A#iu a*um" du*e" *2#' 1n*redere se .oa#e avea 1n
ele/ A" dar 1n le+'#ur' *u ra.oar#ele8 domnule baron" *e ai afla# nou *u .rivire la afa*erea
din s#rada Sain#%3a*Uues=
Asu.ra afa*erii din s#rada Sain#%3a*Uues= ex*lam' ?illefor#" ne.u#2ndu%-i re6ine un
s#ri+'#/ Dar o.rindu%se numaide*2#8
Ier#are" sire" s.use el" devo#amen#ul meu .en#ru Maies#a#ea voas#r' m' fa*e s' ui#
1n#runa" nu res.e*#ul *e am .en#ru ea" res.e*#ul a*es#a es#e .rea ad2n* s'.a# 1n inima
mea" *i re+ulile e#i*5e#ei/
S.une" domnule" de*lar' Ludovi* al Q?III%lea/ Ai *'.'#a# as#'zi dre.#ul de a
in#ero+a/
Sire" r's.unse minis#rul .oli6iei" #o*mai veneam as#'zi s' dau Maies#'6ii voas#re
informa6iile noi .e *are le *ulesesem *u .rivire la a*es# evenimen#" *2nd a#en6ia Maies#'6ii
voas#re a fos# ab'#u#' de #eribila *a#as#rof' din +olf/ A*es#e informa6ii n%ar mai .rezen#a
a*um ni*i un in#eres .en#ru re+e/
Dim.o#riv'" domnule" dim.o#riv'" s.use Ludovi* al Q?III%lea" *red *' afa*erea
a*eas#a are o le+'#ur' dire*#' *u a*eea *are ne .reo*u.'" iar moar#ea +eneralului Wuesnel ne
va .une .oa#e .e *alea unui mare *om.lo# in#ern/
Auzind de numele +eneralului Wuesnel" ?illefor# se 1nfior'/
n#r%adev'r" sire" relu' minis#rul .oli6iei" #o#ul ar 1ndre.#'6i s' se *read' *' moar#ea
nu e rezul#a#ul unei sinu*ideri" *um se b'nuise la 1n*e.u#" *i al unui asasina#8 +eneralul
Wuesnel ie-ea" du.' *2# se .are" de la un *lub bona.ar#is#" *2nd a dis.'ru#/ ;n ne*unos*u# 1l
*'u#ase 1n diminea6a a*eea -i 1i d'duse 1n#2lnire 1n s#rada Sain#%3a*Uues/ Din neferi*ire"
vale#ul +eneralului" *are 1l .ie.#'na 1n momen#ul *2nd ne*unos*u#ul a fos# in#rodus 1n
*abine#" a auzi# bine *' el men6iona s#rada Sain#%3a*Uues" dar n%a re6inu# num'rul/
0e m'sur' *e minis#rul .oli6iei d'dea re+elui Ludovi* al Q?III%lea a%*es#e informa6ii"
?illefor#" *are .'rea sus.enda# de buzele lui" ro-ea -i .'lea/
Re+ele se 1n#oarse s.re el/
Dumnea#a nu e-#i de .'rere *u mine" domnule de ?illefor#" *' +eneralul Wuesnel"
des.re *are se .u#ea *rede *' e a#a-a# uzur.a#orului" dar *are" 1n reali#a#e" era *u #o#ul de
.ar#ea mea" a .ieri# vi*#ima unei *a.*ane bona.ar#is#e=
Es#e .osibil" sire" r's.unse ?illefor#/ Dar mai mul# de*2# a#2# nu se -#ie=
Sun#em .e urmele omului *are i%a da# 1n#2lnire/
0e urmele lui= re.e#' ?illefor#/
Da" servi#orul i%a da# semnalmen#ele/ ;n b'rba# 1n#re !@%!1 de ani" brun" *u o*5ii
ne+ri a*o.eri6i de s.r2n*ene +roase -i .ur#2nd mus#'6i/ Era 1mbr'*a# *u o redin+o#' albas#r'
-i avea la bu#onier' o roze#' de ofi6er al Le+iunii de Onoare/ Ieri a fos# urm'ri# un individ
ale *'rui semnalmen#e r's.und exa*# *elor .e *are le%am men6iona# dar s%a .ierdu# la *ol6ul
s#r'%zii 3ussienne -i al s#r'zii 7oU%D:ron/
?illefor# se s.ri9ini de s.'#arul unui 9il64 *'*i" .e m'sur' *e minis#rul .oli6iei vorbea"
el sim6ea *um .'m2n#ul 1i fu+e de sub .i*ioare/ 72nd v'zu 1ns' *' ne*unos*u#ul a s*'.a# de
urm'rirea a+en#ului" res.ir'/
Domnule" 1l vei *'u#a .e omul a*es#a" s.use re+ele minis#rului .oli6iei/ 7'*i" da*'
a-a *um #o#ul m' 1ndre.#'6e-#e s' *red" +eneralul Wuesnel" *are ne%ar fi fos# a#2# de folosi#or
1n momen#ul a*es#a" a *'zu# vi*#ima unei *rime" bona.ar#is#' sau nu" vreau *a asasinii lui s'
fie *run# .ede.si6i/
?illefor# avu nevoie de #o# s2n+ele re*e .en#ru a nu #r'da +roaza ins.ira#' de
re*omandarea re+elui/
Lu*ru *iuda#" *on#inu' re+ele *u o mi-*are de *iud'" .oli6ia *rede *' a s.us #o#ul
a#un*i *2nd a s.us a fos# s'v2r-i#' o *rim'" -i *' a f'*u# #o#ul *2nd a ad'u+a#8 sun#em .e
urma vinova6ilor/
Sire" n'd'9duies* *'" *el .u6in 1n .rivin6a a*eas#a" Maies#a#ea voas#r' va fi
sa#isf'*u#'/
Cine" vom vedea/ $u #e mai re6in" baroane/ Domnule de ?illefor#" desi+ur *' e-#i
obosi# de *'l'#oria lun+' .e *are ai f'*u#%o/ Du%#e de #e o%di5ne-#e/ Ai #ras f'r' 1ndoial' la
.'rin#ele dumi#ale=
O .2nz' de lumin' #re*u .es#e o*5ii lui ?illefor#/
$u" sire" s.use el/ Am #ras la 5o#elul Madrid din s#rada ,ournon/
Dar l%ai v'zu#=
Sire" am *'u#a# s' fiu adus 1n#2i la domnul du*e de Cla*as/
Dar 1l vei vedea" 1mi 1n*5i.ui/
$u *red" Sire/
A" adev'ra#" s.use Ludovi* al Q?III%lea" z2mbind 1n a-a fel 1n*2# s' ara#e *'
re.e#a#ele%i 1n#reb'ri nu au fos# f'*u#e f'r' in#en6ie/ ;i#am *' dumnea#a e-#i 1n *onfli*# *u
domnul $oir#ier -i *' a*es#a es#e un nou sa*rifi*iu f'*u# *auzei re+ale .en#ru *are #rebuie s'
#e des.'+ubes*/
Sire" bun'#a#ea .e *are mi%o ara#' Maies#a#ea voas#r' e o re*om.ens' *are
de.'-e-#e a-a de mul# #oa#e ambi6iile mele" 1n*2# nu mai am *e s' *er re+elui/
$%are a fa*e" domnule" nu #e vom ui#a" fii si+ur4 .2n' una al#a Gre+ele des.rinse
*ru*ea Le+iunii de onoare .e *are o .ur#a de obi*ei .e 5aina sa albas#r'" l2n+' *ru*ea
Sf2n#ului Ludovi*" deasu.ra .l'*ii ordinului 7armel -i Sain#%Lazare -i" d2nd%o lui
?illefor#H" .2n' una al#a" s.use el" ia *ru*ea a*eas#a/
Sire" +l'sui ?illefor#" Maies#a#ea voas#r' se 1n-eal'" *ru*ea a*eas#a es#e de ofi6er/
Ia%o a-a *um e" domnule" 1i s.use Ludovi* al Q?III%lea/ $%am vreme s' *er al#a"
Cla*as vei avea +ri9' s' fie elibera# breve#ul domnului de ?illefor#/
O*5ii lui ?illefor# se umezir' *u o la*rim' de bu*urie or+olioas'/ Lu' *ru*ea -i o
s'ru#'/
Ai a*um" 1n#reb' el" *are sun# ordinele .e *are Maies#a#ea voas#r' 1mi fa*e onoarea
de a mi le da=
Odi5ne-#e%#e a#2# *2# sim6i nevoie -i +2nde-#e%#e *'" ne.u#2ndu%m' servi la 0aris"
.o6i s'%mi fii la Marsilia de *el mai mare folos/
Sire" r's.unse ?illefor# 1n*lin2ndu%se" 1n#r%o or' am .'r'si# 0ari%sul/
Du%#e domnule" s.use re+ele" iar da*' #e voi ui#a Gmemoria re+ilor e s*ur#'H nu #e
#eme s'%mi readu*i amin#e/// Domnule baron" d' ordin s' fie *5ema# minis#rul de r'zboi/
R'm2i" Cla*as/
Domnule" 1i s.use minis#rul .oli6iei lui ?illefor#" ie-ind de la ,uileries" ai in#ra# .e
.oar#a .rin*i.al' -i *ariera dumi#ale es#e asi+ura#'/
(?a fi ea lun+' oare=( murmur' ?illefor#" salu#2ndu%l .e minis#rul a *'rui *arier' era
sf2r-i#' -i *'u#2nd din o*5i o #r'sur' s' se 1n#oar*' a*as'/
O #r'sur' #re*ea .e *5ei/ ?illefor# 1i f'*u un semn" #r'sura se a.ro.ie4 ?illefor# 1-i
d'du adresa -i se arun*' 1n fundul #r'surii l's2ndu%se 1n voia viselor sale ambi6ioase/ 0es#e
ze*e minu#e" ?illefor# se afla la 5o#el4 .orun*i s'%i fie .re+'#i6i *aii .es#e dou' ore -i s' i se
serveas*' de9unul/
,o*mai se a-ez' la mas'" *2nd soneria r'sun' sub o m2n' vi+uroas'8 vale#ul se duse
s' des*5id'" iar ?illefor# auzi un +las *are%i .ronun6a numele/
7ine o fi afla# *' sun# ai*i= se 1n#reb' #2n'rul/
n momen#ul a*ela" vale#ul rein#r'/
Ei" *e e= 1n#reb' ?illefor#/ 7ine a suna#=/ 7ine m' *au#'=
;n s#r'in *are nu vrea s'%-i s.un' numele/
7um= ;n s#r'in *are nu vrea s'%-i s.un' numele= Ai *e .of#e-#e de la mine
s#r'inul=
?rea s' vorbeas*' domnului/
Mie=
Da/
M%a numi#=
Absolu#/
Ai *um ara#' s#r'inul=
Domnule" e un b'rba# *am de *in*ize*i de ani/
S*ur#= nal#=
7am de #alia domnului/
Crun sau blond=
Crun" foar#e brun8 .'r ne+ru" o*5i ne+ri" s.r2n*ene ne+re/
Ai 1mbr'*a#" 1n#reb' re.ede ?illefor#" 1mbr'*a# 1n *e fel=
7u o redin+o#' albas#r'" 1n*5eia#' de sus -i .2n' 9os" de*ora# *u Le+iunea de
onoare/
El e" murmur' ?illefor#" .'lind/
Ei" la naiba" s.use" ar'#2ndu%se 1n .ra+ individul ale *'rui semnalmen#e le%am
da# 1n dou' r2nduri .2n' a*um8 frumoase maniere/ La Marsilia e oare obi*eiul *a fiii s'%-i
sileas*' .'rin#ele s' fa*' an#i*amer'=
,a#'" ex*lam' ?illefor#4 a-adar" nu m%am 1n-ela#" b'nuiam *' e-#i dumnea#a///
A#un*i" da*' b'nuiai *' sun# eu" relu' noul veni#" .un2ndu%-i bas#onul 1n#r%un *ol6
-i .'l'ria .e un s*aun" d'%mi voie" dra+' &:rard" s'%6i s.un *' nu e delo* frumos din .ar#ea
#a s' m' fa*i s' a-#e.# a#2#a/
Las'%ne" &ermain" +l'sui ?illefor#/
Servi#orul ie-i" #r'd2nd o v'di#' uimire/
QII
,A,EL AI )I;L
Domnul $oir#ier" *'*i 1n#r%adev'r el era" 1l urm'ri din o*5i .e servi#or" .2n'
*2nd a*es#a 1n*5ise u-a/ A.oi" #em2ndu%se" desi+ur" s' nu as*ul#e 1n an#i*amer'" o
redes*5ise imedia#/ 0re*au6ia nu fu de .risos" iar iu6eala *u *are &ermain se re#rase dovedi
*' el era s*u#i# de .'*a#ul *are i%a .ierdu# .e .rimii no-#ri .'rin6i/ Domnul $oir#ier se os#eni
a.oi s' 1n*uie sin+ur u-a an#i*amerei" du.' *are 1n*uie u-a *amerei de dormi#" #rase
z'voarele -i se 1na.oie *u m2na 1n#ins' s.re ?illefor#" *are%i urm'rise #oa#e mi-*'rile *u o
uimire din *are 1n*' nu%-i revenise/
O" dra+ul meu &:rard" s.use el #2n'rului" .rivindu%l *u un z2mbe# a *'rui ex.resie
.u#ea fi defini#' anevoie" -#ii *' nu ai aerul de a fi 1n*2n#a# *' m' vezi=
Ca da" #a#'" +l'sui ?illefor#" sun# 1n*2n#a#" dar m' a-#e.#am a-a de .u6in la vizi#a
dumi#ale" 1n*2# ea m%a *am ului#/
Dra+ul meu" urm' domnul $oir#ier" a-ez2ndu%se" *red *' -i eu a- .u#ea" s'%6i s.un
la fel/ 7um" 1mi anun6i lo+odna la Marsilia .en#ru 2 februarie" iar la T mar#ie e-#i la 0aris=
,a#'" nu #e .l2n+e *' sun# ai*i" s.use &:rard" a.ro.iindu%se de domnul $oir#ier"
*'*i am veni# .en#ru dumnea#a" iar *'l'#oria mea #e va salva .oa#e/
Serios= s.use domnul $oir#ier" 1n#inz2ndu%se mola#i* 1n 9il64 serios= Ia
.oves#e-#e%mi" domnule ma+is#ra#/ E desi+ur *eva serios/
,a#'" ai auzi# vorbindu%se de un *lub bona.ar#is# *are%-i 6ine -edin6ele 1n s#rada
Sain#%3a*Uues=
$um'rul !T= Da" eu sun# vi*e%.re-edin#ele lui/
,a#'" s2n+ele dumi#ale re*e m' 1nfioar'/
7e vrei" dra+ul meu" *2nd ai fos# .ros*ris de mon#a+narzi" *2nd ai ie-i# din 0aris
1n#r%o *'ru6' *u f2n" *2nd ai fos# fu+'ri# .rin *2m.iile Cordeaux%ului de *o.oii lui
Robes.ierre" as#a #e o6ele-#e .en#ru mul#e/ 7on#inu' de*i/ Ei" *e s%a .e#re*u# la *lubul din
s#rada Sain#%3a*Uues=
A fos# *5ema# a*olo +eneralul Wuesnel" -i +eneralul Wuesnel" .le*a# la O seara
de la el de%a*as'" a fos# re+'si# a #reia zi 1n Sena/
Ai *ine 6i%a .oves#i# is#oria as#a 5azlie=
nsu-i re+ele" domnule/
Ei" bine" eu 1n s*5imbul .ove-#ii dumi#ale" *on#inu' $oir#ier" 16i voi *omuni*a o
ves#e/
7red *' -#iu" #a#'" *e vrei s'%mi s.ui///
A" -#ii de debar*area Maies#'6ii sale m.'ra#ul=
,'*ere" #a#'" #e ro+" mai 1n#2i .en#ru dumnea#a" -i a.oi .en#ru mine/ Da" *uno-#eam
ves#ea -i o *uno-#eam *5iar 1nain#ea dumi#ale" *'*i de #rei zile +ones* nebun de la Marsilia
la 0aris" *u *iuda *' nu .o# #rimi#e la 2@@ de le+5e 1nain#ea mea +2ndul *are 1mi fri+e
min#ea/
De a*um #rei zile= E-#i nebun/ A*um #rei zile 1m.'ra#ul nu era 1mbar*a#/
$%are a fa*e" -#iam .roie*#ul/
Ei" *um=
0rin#r%o s*risoare *are 6i%era adresa#' din insula Elba/
Mie=
Dumi#ale" -i .e *are am sur.rins%o 1n .or#ofelul mesa+erului/ Da*' s*risoarea
*'dea 1n m2inile al#*uiva" 1n *easul a*es#a" #a#'" ai fi fos# .oa#e 1m.u-*a#/
0'rin#ele lui ?illefor# 1n*e.u s' r2d'/
Daide" 5aide" s.use el" se .are *' Res#aura6ia a 1nv'6a# de la im.riu modul de a
rezolva +rabni* *5es#iunile/// m.u-*a#" dra+ul meu= 7e .ri.i# e-#i> Dar unde e s*risoarea=
,e *unos* .rea bine *a s' m' #em *' ai l'sa#%o .e undeva/
Am ars%o" de #eam' s' nu r'm2n' vreun *r2m.ei" *'*i s*risoarea 1nsemna
*ondamnarea dumi#ale/
Ai .ierzania vii#orului dumi#ale" r's.unse $oir#ier *u r'*eal'/ Da" 1n6ele+" dar n%am
mo#ive s' m' #em/
)a* mai mul# de*2# a#2#" domnule" #e salvez/
La naiba" *5es#ia devine mai drama#i*'8 ex.li*'%#e/
Domnule" revin la *lubul din s#rada Sain#%3a*Uues/
Se .are *' *lubul a*es#a s#' 1n sufle#ul domnilor de la .oli6ie/ De *e nu l%au *'u#a#
mai bine= L%ar fi +'si#/
$u l%au +'si#" dar sun# .e urma lui/
A#iu" 's#a e *uv2n#ul *onsa*ra#8 *2nd .oli6ia r'm2ne de ru-ine s.une *' e .e urme"
iar +uvernul a-#ea.#' lini-#i# ziua *2nd ea va veni s' s.un'" *u ure*5ile .le*a#e" *' urma e
.ierdu#'/
Da" dar a fos# +'si# un *adavru/ &eneralul Wuesnel a fos# u*is -i" 1n #oa#e 6'rile din
lume" a*eas#a se nume-#e *rim'/
7rim'" zi*i= $imi* nu dovede-#e *' +eneralul a fos# vi*#ima unei *rime/ Milni* se
+'ses* 1n Sena oameni *are s%au arun*a# din des.erare" *are s%au 1ne*a#" ne-#iind s' 1noa#e/
,a#'" -#ii foar#e bine *' +eneralul nu s%a 1ne*a# din des.erare -i *' nu se s*'lda
nimeni 1n Sena 1n luna ianuarie/ $u" nu #'+'dui" moar#ea a*eas#a .oar#' *alifi*a#ivul de
*rim'/
Ai *ine a *alifi*a#%o as#fel=
75iar re+ele/
Re+ele= l *redeam des#ul de filosof *a s' 1n6elea+' *'" 1n .oli#i*'" nu exis#' *rim'/
n .oli#i*'" dra+ul meu" -#ii *a -i mine *' nu exis#' oa%meni" *i idei/ $u sen#imen#e" *i
in#erese/ n .oli#i*' nu se u*ide un om" se su.rim' un obs#a*ol" a#2#a #o#/ ?rei s' -#ii *um
s%au .e#re*u# lu*rurile/ Ei bine" am s'%6i s.un/ 7redeam *' .u#em s' *on#'m .e +eneralul
Wuesnel" fiind*' ne fusese re*omanda# de .e insula Elba/ ;nul din#re noi" se du*e la el -i 1l
invi#' s' vin' 1n s#rada Sain#%3a*Uues" la o adunare unde va +'si .rie#eni/ El vine -i i se
desf'-oar' #o# .lanul4 .le*area din insula Elba" debar*area .roie*#a#'/ A.oi" du.' *e el a
as*ul#a# #o#ul" a auzi# #o#ul" *2nd nu mai avea *e afla" r's.unde *' es#e re+alis#/ )ie*are e .us
s' fa*' un 9ur'm2n#" el 1l fa*e" dar *u a#2#a rea voin6'" 1n*2# 1nsemna mai de+rab' a%l is.i#i
.e Dumnezeu/ 7u #oa#e a*es#ea" +eneralul a fos# l'sa# s' ias' liber" absolu# liber/ A*as' nu
s%a mai 1n#ors/ 7e vrei" dra+ul meu= De la noi a .le*a#" dar o fi +re-i# drumul" a#2#a #o#/
7rim'> $u z'u" m' uime-#i" ?illefor#/ Dumnea#a" subs#i#u# de .ro*uror re+al" *ons#ruind o
a*uzare .e dovezi a-a de -ubrede/// Mi%a veni# mie vreoda#' 1n +2nd s'%6i s.un" *2nd 16i
exer*i6i meseria de re+alis# -i fa*i s' se #aie *a.ul unuia din#re ai mei8 ()iule" ai s'v2r-i# o
*rim'=( $u/ Am s.us8 ()oar#e bine" domnule" ai *omb'#u# vi*#orios/ M2ine revan-a/(
Dar" #a#'" ia seama" revan-a a*eas#a va fi +rozav'" *2nd ne%o vom lua noi/
$u #e 1n6ele+/
,e bizui .e 1n#oar*erea uzur.a#orului=
M'r#urises*/
,e 1n-eli" #a#'/ $u va fa*e ni*i ze*e le+5e 1n in#eriorul )ran6ei f'r' s' fie urm'ri#"
fu+'ri#" .rins *a o fiar'/
Dra+ul meu" 1m.'ra#ul es#e 1n momen#ul a*es#a .e drumul s.re &renoble" la 1@ sau
la 12 va fi la LVon" -i la 2@ sau 2! la 0aris/
0o.ula6ia se va ridi*a///
0en#ru a veni 1n 1n#2m.inarea lui/
$%are *u el de*2# *26iva oameni -i se vor #rimi#e *on#ra lui arma#e/
7are vor forma o es*or#' .en#ru in#rarea 1n *a.i#al'/ $u z'u" dra+' &:rard" nu e-#i
de*2# un *o.il/ ,e *rezi bine informa#" .en#ru *' un #ele+raf 16i s.une" la #rei zile du.'
debar*are8 (;zur.a#orul a debar*a# la 7annes" *u *26iva oameni4 sun#em 1n urm'rirea lui/(
Dar unde *= 7e fa*e= Dabar nu ai/ E urm'ri#" a#2#a -#ii/ Ei bine" va fi urm'ri# as#fel .2n' la
0aris" f'r' s' se #ra+' un fo*/
&renoble -i LVonul sun# ora-e fidele" *are%i vor o.une o barier' de ne#re*u#/
&renoble 1i va des*5ide .or6ile *u en#uziasm/ LVonul 1n#re+ va veni s'%l 1n#2m.ine/
7rede%m'" sun#em #o# a#2# de bine informa6i *a -i voi" iar .oli6ia noas#r' .re6uie-#e *2# a
voas#r'/ ?rei o dovad'= ?roiai s'%mi as*unzi *'l'#oria dumi#ale -i #o#u-i am -#iu# de sosirea
dumi#ale la o 9um'#a#e de or' du.' *e ai #re*u# bariera/ $u i%ai da# adresa de*2# vizi#iului/ Ei
bine" 16i *unos* adresa" -i dovada es#e *' vin exa*# 1n momen#ul *2nd #e a-ezi la mas'/ Sun'
de*i" -i *ere 1n*' un #a*2m/ ?om m2n*a 1m.reun'/
n#r%adev'r" r's.unse ?illefor#" .rivindu%-i .'rin#ele *u uimire4 1n#r%adev'r" 1mi
.ari bine informa#/
Ei" doamne" lu*rul e foar#e sim.lu/ ?oi" *are 6ine6i .u#erea" nu ave6i de*2#
mi9loa*ele .e *are le d' banul/ $oi" *are o a-#e.#'m" le avem .e a*elea .e *are le d'
devo#amen#ul/
Devo#amen#ul= 1n#reb' ?illefor# r2z2nd/
Da" devo#amen#ul" a-a se nume-#e 1n #ermeni *ins#i6i ambi6ia *are n'd'9duie-#e/
Ai .'rin#ele lui ?illefor# 1n#inse sin+ur m2na s.re *ordonul soneriei .en#ru a *5ema
servi#orul" .e *are nu%l *5ema fiul/
?illefor# 1i o.ri bra6ul/
S#ai" #a#'" 1n*' un *uv2n#" +l'sui #2n'rul/
S.une/
Ori*2# de .ros# or+aniza#' ar fi .oli6ia re+elui" ea -#ie #o#u-i un a%m'nun# +rozav/
7are=
Semnalmen#ele omului *are" 1n diminea6a zilei *2nd a dis.'ru# +eneralul Wuesnel"
s%a .rezen#a# la el/
A" is#ea6a .oli6ie -#ie as#a= Ai *are sun# a*es#ea=
,enul brun" .'r" favori6ii -i o*5i ne+ri" redin+o#' albas#r' 1n*5eia#' .2n' la b'rbie"
roze#a de ofi6er al Le+iunii de onoare la bu#onier'" .'l'rie *u boruri lar+i -i bas#on de
#res#ie/
A5a" -#ie as#a= s.use $oir#ier/ Ai de *e a#un*i nu a .us m2na .e om=
0en#ru *' l%a .ierdu# ieri sau alal#'ieri la *ol6ul s#r'zii 7oU%D:ron/
72nd 16i s.uneam *u *' .oli6ia voas#r' es#e o .roas#'///
Da" dar din#r%un momen# 1n#r%al#ul .oa#e s'%l +'seas*'/
Da" s.use $oir#ier" .rivind *u ne.'sare 1n 9uru%i/ Da" da*' omul n%ar fi 1n-#iin6a#4
dar es#e" -i" ad'u+' el z2mbind" 1-i va s*5imba fizionomia -i *os#umul/
Ros#ind *uvin#ele a*es#ea" el se ridi*'" 1-i s*oase redin+o#a -i *rava#a" se 1ndre.#' s.re
o mas' .e *are erau .re+'#i#e #oa#e obie*#ele de #oale#' ale fiului s'u" lu' un bri*i" 1-i s'.uni
*5i.ul -i" *u o m2n' .erfe*# si+ur'" d'du 9os favori6ii *om.romi6'#ori *are ofereau .oli6iei
un do*umen# a-a de .re6ios/
?illefor# 1l .rivea *u o +roaz' 1n *are in#ra -i admira6ie/
Du.' re#ezarea favori6ilor" $oir#ier d'du .'rului al#' form'4 lu'" 1n lo*ul *rava#ei
ne+re" una *olora#'" *are se afla deasu.ra unui +eaman#an des*5is4 1mbr'*'" 1n lo*ul
redin+o#ei albas#re" 1n*5eia#' .2n' la +2#" o redin+o#' *afenie -i r's*roi#' a lui ?illefor#4
1n*er*' la o+lind' .'l'ria *u boruri 1n#oarse a #2n'rului" .'ru mul6umi# de *um 1i venea -i"
l's2ndu%-i bas#onul de #res#ie 1n *ol6ul *'minului unde%l .usese" f'*u s' -uiere 1n m2na%i
nervoas' o nuielu-' de bambus *u *are ele+an#ul subs#i#u# d'dea mersului s'u a*ea
dezinvol#ur' *e forma una din *ali#'6ile%i de seam'/
Ei" s.use el" 1n#or*2ndu%se s.re fiul s'u" du.' *e #ransformarea fu +a#a" *rezi *'
.oli6ia #a m' re*unoa-#e a*um=
$u" #a#'" 1n+'im' ?illefor#/ 7el .u6in a-a n'd'9duies*/
A*um" dra+' &:rard" *on#inu' $oir#ier" m' 1n*red 1n .ruden6a #a .en#ru a fa*e s'
dis.ar' #oa#e lu*rurile as#ea .e *are #i le las 1n +ri9'/
O" fii lini-#i#" #a#'" s.use ?illefor#/
Da" da> A*um *red *' #u ai dre.#a#e -i *' se .rea .oa#e" 1n#r%adev'r" s'%mi fi salva#
via6a/ Dar fii .e .a*e" 16i voi 1na.oia servi*iul *ur2nd/
?illefor# *l'#in' din *a./
$u e-#i *onvins=
$'d'9duies*" *el .u6in" *' #e 1n-eli/
Ai s'%l mai vezi .e re+e=
0oa#e/
?rei s' #re*i 1n o*5ii lui dre.# .rofe#=
,a#'" .rofe6ii nenoro*irii sun# r'u veni6i la *ur#e/
Da" dar 1n#r%o zi sau al#a li se fa*e dre.#a#e/ Ai" .resu.un2nd o a doua Res#aura6ie"
vei #re*e a#un*i dre.# un om mare/
n sf2r-i#" *e s'%i s.un re+elui=
S.une%i a*es#ea8 (Sire" sun#e6i 1n-ela# asu.ra s.iri#ului arma#ei/ 7el .e *are 1l
numi6i la 0aris *'.*'unul din 7orsi*a -i *'ruia la $evers i se mai s.une uzur.a#orul" se
nume-#e de .e a*um la LVon" Cona.ar#e" -i la &renoble" m.'ra#ul/ l *rezi fu+'ri#" urm'ri#/
El mer+e" se re.ede *a vul#urul .e *are%l readu*e/ Solda6ii .e *are 1i *rezi a+oniz2nd de
foame" fr2n6i de oboseal'" +a#a s' dezer#eze" s.ores* *a a#omii de z'.ad' 1n 9urul ful+ului
*are se .re*i.i#'/ Sire" .lea*'/ Las' )ran6a 1n m2na adev'ra#ului ei s#'.2n *are n%a
*um.'ra#%o" *i a *u*eri#%o/ 0lea*'" sire" nu .en#ru *' #e%ar .a-#e vreun .eri*ol" adversarul
vos#ru es#e de%a9uns de #are *a s' v' +ra6ieze" *i .en#ru *' ar fi umili#or .en#ru un ne.o# al
Sf2n#ului Ludovi* s'%-i da#oreze via6a omului de la Ar*ole" de la Maren+o -i de la
Aus#erli#z/ S.une%i as#ea" &:rard" sau" mai bine zis" .lea*'" nu%i s.une nimi*4 #'inuie-#e%6i
*'l'#oria/ $u #e l'uda *u *e%ai veni# s' fa*i -i *u *e%ai f'*u# la 0aris/ Reia%6i .os#ul"
1n#oar*e%#e la Marsilia noa.#ea" in#r' la #ine .rin#r%o u-' dosni*' -i r'm2i a*olo" *umin#e"
umil" ne-#iu#or mai *u seam' inofensiv" *'*i" de da#a a*eas#a 16i 9ur" vom .ro*eda *u oameni
vi+uro-i" *are%-i *unos* du-manii/ Du%#e" fiul meu" du%#e" dra+' &:rard" -i" 1n s*5imbul
su.unerii fa6' de ordinele .'rin#e-#i sau" da*' .referi" 1n s*5imbul res.e*#ului .en#ru sfa#u%
rile unui .rie#en" #e vom men6ine la lo*ul #'u/ ?a fi" ad'u+' $oir#ier z2mbind" un mi9lo*
.en#ru #ine de a m' salva 1n*' o da#' da*' bas*ula .oli#i*' #e va readu*e .e #ine sus" -i .e
mine 9os/ Adio" dra+' &:rard/ La vii#oarea #a *'l'#orie" s' #ra+i la mine/
Ai $oir#ier ie-i *u lini-#ea *are nu%l .'r'sise o *li.' *2# 6inuse anevoioasa *onversa6ie/
0alid -i a+i#a#" ?illefor# aler+' la fereas#r'" desf'*u .erdeaua -i 1l v'zu #re*2nd *alm"
ne#ulbura#" .rin#re doi sau #rei oameni *u 1nf'6i-are sus.e*#'" as*un-i la *ol6ul s#r'zilor" -i
*are s#'#eau .oa#e a*olo *a s'%l ares#eze .e omul *u favori6i ne+ri" *u redin+o#' albas#r' -i
*u .'l'rie *u boruri la#e/
?illefor# r'mase as#fel 1n .i*ioare" res.ir2nd +reu" .2n' *2nd .'rin#ele s'u dis.'ru la
r's.2n#ia CussV/ A#un*i se n'.us#i asu.ra obie*#elor .'r'si#e de el" b'+' 1n fundul
+eaman#anului *rava#a nea+r' -i redin+o#a albas#r'" mo#o#oli .'l'ria .e *are o v2r1 9os"
1n#r%un dula." ru.se bas#onul de #res#ie 1n #rei" arun*2ndu%l 1n fo*" 1-i .use o -a.*' de voia9"
*5em' vale#ul" 1i in#erzise *u o .rivire .loaia de 1n#reb'ri .e *are a*es#a se sim6ea 1mboldi#
s' le .un'" .l'#i no#a 5o#elului" s'ri 1n #r'sura *are%l a-#e.#a .re+'#i#'" afl' la LVon *'
Cona.ar#e in#rase 1n &renoble -i" 1n mi9lo*ul a+i#a6iei *are domnea .e #o# *u.rinsul
drumului" sosi la Marsilia" s#'.2ni# de #o6i fiorii *are in#r' 1n inima omului dim.reun' *u
ambi6ia -i *u *ele din#2i onoruri/
QIII
7ELE O S;,E DE MILE
Domnul $oir#ier era un bun .rofe#" iar lu*rurile se desf'-urar' *u iu6eala .reves#i#' de
el/ 7unoa-#e6i 1n#oar*erea de .e insula Elba" 1n#oar*ere *iuda#'" mira*uloas'" *are" f'r'
.re*eden#" va r'm2ne .robabil neimi#a#' 1n vii#or/
Ludovi* al Q?III%lea nu 1n*er*' de*2# 1n mod slab s' .re2n#2m.ine +reaua lovi#ur'/
Li.sa de 1n*redere 1n oameni 1i r'.ea 1n*rederea 1n evenimen#e/ Re+ali#a#ea sau" mai bine
zis" monar5ia abia re*ons#i#ui#' de el se *la#in' .e baza ei 1n*' nesi+ur'" -i un sin+ur +es# al
1m.'ra#ului n'rui 1n#re+ul edifi*iu" ames#e* inform de ve*5i .re9ude*'6i -i de idei noi/
?illefor# nu avu de*i de la re+ele s'u de*2# re*uno-#in6a" nu numai inu#il' .en#ru momen#"
dar *5iar .eri*uloas'" -i *ru*ea de ofi6er al Le+iunii de onoare" .e *are avu .ruden6a s' n%o
ara#e" de-i domnul de Cla*as" a-a *um 1i re*omandase re+ele" se +r'bi s'%i ex.edieze
breve#ul/
$a.oleon l%ar fi des#i#ui# desi+ur .e ?illefor# de nu s%ar fi afla# sub .ro#e*6ia lui
$oir#ier" deveni# a#o#.u#erni* la *ur#ea *elor O su#' de Mile" a#2# .rin .eri*olele .e *are le
1nfrun#ase" *2# -i .rin servi*iile .e *are le adusese/ As#fel" .re*um f'+'duise" +irondinul de
la OT -i sena#orul de la 1@B o*ro#i .e *el *are 1l o*ro#ise -i .e el 1n a9un/
,oa#' .u#erea lui ?illefor# se m'r+ini de*i" 1n r's#im.ul a*es#ei evo*'ri a im.eriului" a
*'rui a doua *'dere .u#u de al#min#eri s%o .revad' foar#e u-or" la a 1n'bu-i se*re#ul .e *are
Dan#<s fusese .e .un*#ul de a%l divul+a/
)u des#i#ui# numai .ro*urorul re+al" b'nui# de moli*iune 1n#ru bona.ar#ism/
,o#u-i .u#erea im.erial' abia fusese res#abili#'" adi*' 1m.'ra#ul abia o*u.ase 0ala#ul
,uileries" .'r'si# de Ludovi* al Q?III%lea" -i abia se lansaser' ordinele sale numeroase -i
diver+en#e din *abine#ul mi* unde" o da#' *u ?illefor#" i%am in#rodus .e *i#i#orii no-#ri -i
unde" .e masa de nu*" +'sise des*5is' 1n*'" .lin' .e 9um'#a#e" #aba*5era lui Ludovi* al
Q?III%lea" *'" 1n *iuda a#i#udinii ma+is#ra6ilor s'i" Marsilia 1n*e.u s' sim#' .2l.2ind #'*iunii
r'zboiului *ivil" #o#deauna nes#in-i *om.le# la Sud/ 0u6in #rebui a#un*i *a re.resaliile s' nu
#rea*' din*olo de #'r'boiul *u *are fur' asedia6i re+ali-#ii z'vor26i .rin *asele lor" -i de
afron#urile .ubli*e *are 1i urm'rir' .e *ei *e se 1n*ume#au s' ias'/
0rin#r%un revirimen# fires*" vredni*ul arma#or .e *are l%am ar'#a# *a a.ar6in2nd
.ar#idului .o.ular" deveni" la r2ndu%i" 1n momen#ul a*es#a" nu vom s.une a#o#.u#erni*"
*'*i domnul Morrel era un om .ruden#" oare*um #imid" *a #o6i *ei *are -i%au f'*u# o 1n*ea#'
-i #rudni*' si#ua6ie *omer*ial'" dar 1n m'sur'" de-i de.'-i# de bona.ar#i-#ii zelo-i *are%l
#ra#au de modera#" 1n m'sur'" zi*" s' ridi*e +lasul .en#ru a fa*e s' se aud' o re*lama6ie/
Re*lama6ia a*eas#a" .re*um ve6i b'nui u-or" se referea la Dan#<s/
?illefor# r'm'sese 1n .i*ioare" de-i su.eriorul s'u *'zuse" iar *'s'#oria sa" *u #oa#e *'
nerevo*a#'" fusese am2na#' .en#ru #im.uri mai bune/ Da*' 1m.'ra#ul 1-i .'s#ra #ronul"
&:rard va avea nevoie de o al#' alian6'" iar .'rin#ele s'u se va 1ns'r*ina s' i%o +'seas*'4
da*' o a doua Res#aura6ie 1l va readu*e .e Ludovi* al Q?III%lea 1n )ran6a" influen6a
domnului Sain#% M:ran s.orea dim.reun' *u a sa" as#fel *'" mai mul# de*2# ori*2nd" *'s'%
#oria devenea iar'-i o .ar#id' s#r'lu*i#'/
Subs#i#u#ul de .ro*uror re+al r'mase de*i" deo*amda#'" .rimul ma+is#ra# din Marsilia
*2nd" 1n#r%o diminea6'" u-a sa se des*5ise -i 1i fu anun6a# domnul Morrel/
Al#*ineva s%ar fi +r'bi# s' vin' 1n 1n#2m.inarea arma#orului" iar .rin +raba sa -i%ar fi
#r'da# sl'bi*iunea/ ?illefor# era 1ns' un om su.erior" *are avea" da*' nu .ra*#i*a" *el .u6in
ins#in*#ul #u#uror lu*rurilor/ I sili .e Morrel s' fa*' an#i*amer'" a-a *um ar fi f'*u# sub
Res#aura6ie" *u #oa#e *' nu era nimeni la el" *i .en#ru sim.lul mo#iv *' era re+ula *a un
subs#i#u# de .ro*uror re+al s' obli+e la an#i*amer'/ A.oi" du.' un sfer# de or' .e *are el 1l
1n#rebuin6' *i#ind dou' sau #rei ziare de nuan6e diferi#e" .orun*i *a arma#orul s' fie in#rodus/
Domnul Morrel se a-#e.#a s'%l +'seas*' .e ?illefor# ab'#u#/ l +'si a-a *um 1l v'zuse
*u -ase s'.#'m2ni 1nain#e" adi*' lini-#i#" ferm" .lin de a*ea .oli#e6e re*e" *ea mai de
ne#re*u# din#re #oa#e barierele *are des.ar# omul ridi*a#" de omul de r2nd/
In#rase 1n *abine#ul lui ?illefor# *onvins *' ma+is#ra#ul va #remura v'z2ndu%l -i"
dim.o#riv'" se .omenea 1nfiora# -i emo6iona# el dinain#ea .ersona9ului is*odi#or *are%l
a-#e.#a *u *o#ul rezema# de birou/
Se o.ri la u-'/ ?illefor# 1l .rivi *a -i *um 1l re*uno-#ea *u +reu/ n sf2r-i#" du.' *2#eva
*li.e de examinare -i de #'*ere" 1n r's#im.ul *'rora vredni*ul arma#or 1-i r'su*ea .'l'ria 1n
m2ini8
Domnul Morrel" da*' nu m' 1n-el= zise ?illefor#/
Da" domnule" eu" r's.unse arma#orul/
A.ro.ie%#e" *on#inu' ma+is#ra#ul f'*2nd *u m2na un semn .ro#e*#or" -i s.une%mi
*'rei 1m.re9ur'ri da#orez *ins#ea vizi#ei dumi#ale/
$u b'nui6i" domnule= 1n#reb' Morrel/
$u" *2#u-i de .u6in/ 7eea *e nu m' 1m.iedi*' s' fiu *2# se .oa#e de dis.us a%6i fi .e
.la*" da*' lu*rul s#' 1n .u#erea mea/
Lu*rul de.inde 1n 1n#re+ime de dumneavoas#r'" domnule" s.use Morrel/
Ex.li*'%#e a#un*i/
Domnule" *on#inu' arma#orul" re*'.'#2ndu%-i si+uran6a .e m'sur' *e vorbea" -i
#are" de al#min#eri" .e dre.#a#ea *auzei sale -i a .ozi6iei sale" v' reamin#i6i *'" *u *2#eva zile
1nain#e de a se afla de debar*area Maies#'6ii sale m.'ra#ul" venisem s' re*lam indul+en6a
dumneavoas#r' .en#ru un #2n'r nenoro*i#" un marinar" se*und .e bordul bri*ului meu/ Era
a*uza#" da*' v' amin#i6i" de le+'#urile *u insula Elba/ Le+'#urile a*es#ea" *are erau o *rim'
.e a#un*i" sun# as#'zi #i#luri de favoare/ Dumneavoas#r'" *are 1l servea6i .e Ludovi* al
Q?III%lea" nu l%a6i mena9a#" domnule/ Era6i da#or s%o fa*e6i/ As#'zi 1l servi6i .e $a.oleon" -i
#rebuie s'%l .ro#e9a6i/ E" de asemeni" da#oria dumneavoas#r'/ ?in de*i s' v' 1n#reb *e a
deveni# el/
?illefor# f'*u o sfor6are uria-' s' se s#'.2neas*'/
$umele a*es#ui om= 1n#reb' el/ )ii bun -i s.une%mi numele lui/
Edmond Dan#<s/
Eviden#" ?illefor# ar fi .refera#" *a 1n#r%un duel" s' .rimeas*' fo*ul adversarului s'u
de la 2! de .a-i" de*2# s' aud' ros#i# a*es# nume 1n fa6a sa/ $u *li.i #o#u-i/
(n *5i.ul a*es#a" 1-i s.use ?illefor#" n%au s' m' .oa#' a*uza *' am f'*u# din ares#area
#2n'rului o *5es#iune .ur .ersonal'/(
Dan#<s= Edmond Dan#<s" zi*i=
Da" domnule/
?illefor# des*5ise a#un*i un re+is#ru +ros" afla# 1n#r%un ser#ar ve*in" #re*u la o mas'" de
la mas' #re*u la dosar -i" 1n#or*2ndu%se s.re arma#or8
E-#i si+ur *' nu #e 1n-eli" domnule= 1i s.use el *u aerul *el mai na#ural/
Da*' Morrel ar fi fos# un om mai fin sau mai lumina# asu.ra afa*erii" i s%ar fi .'ru#
bizar *a subs#i#u#ul de .ro*uror re+al s'%i r's.und' 1n *5es#iuni *u #o#ul s#r'ine de resor#ul
lui/ Ai s%ar fi 1n#reba# de *e ?illefor# nu%l #rimi#e la re+is#rele 1n*5isorii" la +uverna#orii de
1n*5isoare" la .refe*#ul de.ar#amen#ului/ Dar Morrel" *'u#2nd zadarni* #eama .e *5i.ul lui
?illefor#" nu mai v'zu din momen# *e ori*e #emere 1i .'rea absen#' de*2#
*ondes*enden6'/ ?illefor# *al*ulase exa*#/
$u" domnule" s.use Morrel" nu m' 1n-el/ De al#min#eri 1l *unos* .e bie#ul b'ia# de
ze*e ani -i es#e 1n servi*iul meu de .a#ru/ Am veni#" v' amin#i6i" a*um -ase s'.#'m2ni"
ru+2ndu%v' s' fi6i dre.# *u bie#ul b'ia#/ M%a6i .rimi# des#ul de r'u -i mi%a6i r's.uns 1n *5i.
nemul6umi#/ O" re+ali-#ii erau severi *u bona.ar#i-#ii .e vremea a*eea/
Domnule" r's.unse ?illefor#" brav2nd si#ua6ia *u iu6eala -i *u s2n+ele%i re*e de
#o#deauna" eram re+alis# .e vremea *2nd *redeam *' Courbonii sun# nu numai mo-#eni#ori
le+i#imi ai #ronului" dar -i ale-ii na6iunii/ ns' 1n#oar*erea mira*uloas'" ai *'rei mar#ori am
fos#" mi%a dovedi# *' m' 1n-elam/ &eniul lui $a.oleon a 1nvins/ Monar5ul le+i#im e
monar5ul iubi#/
Cravo> s#ri+' Morrel" *u sin*eri#a#ea%i naiv'" 1mi fa*e .l'*ere s' v' aud vorbind
as#fel -i nu#res* s.eran6e .en#ru soar#a lui Edmond/
Ia s#ai" relu' ?illefor#" r'sfoind al# re+is#ru/ Am +'si#8 un marinar" nu%i a-a" *are se
1nsura *u o *a#alan'= Da" da" 1mi amin#es* a*um/ Lu*rul era foar#e +rav/
7um a-a=
A#i6i *'" ie-ind de la mine" a fos# dus la ares#ul din 0ala#ul 3us#i6iei/
Da" -i=
Ei" -i am ra.or#a# la 0aris/ Am ex.edia# 52r#iile +'si#e asu.ra lui/ 7e vrei" eram
da#or/// iar la zile du.' ares#are" .rizonierul a fos# ridi*a#/
Ridi*a#= ex*lam' Morrel/ Dar *e s%a f'*u# *u bie#ul b'ia#=
O" lini-#e-#e%#e> O fi fos# #rans.or#a# la )enes#rellers" la 0i+nerol" .e insulele
Sain#e%Mar+ueri#e" *eea *e 1n #ermeni adminis#ra#ivi se *5eam' *' a fos# exila#/ n#r%o bun'
diminea6' ai s'%l vezi revenind la *omanda vasului s'u/
S' vin' *2nd va vrea" lo*ul lui es#e .'s#ra#/ Dar *um de nu s%a 1na.oia# .2n' a*um=
7red *' .rima +ri9' a 9us#i6iei bona.ar#is#e ar fi #rebui# s' fie .unerea 1n liber#a#e a *elor
1n*5i-i de 9us#i6ia re+alis#'/
$u ros#i a*uza6ii #ari" s*um.e domnule Morrel" r's.unse ?illefor#/ n #oa#e #rebuie
s' se .ro*edeze le+al/ Ordinul de 1n*ar*erare venise de sus" e nevoie *a #o# de sus s' vin' -i
ordinul de eliberare/ Iar $a.oleon s%a 1na.oia# abia de 1! zile/ S*risorile de anulare #rebuie
s' fie ex.edia#e/
Dar" 1n#reb' Morrel" nu es#e ni*i o *ale *a s' se +r'beas*' formali#'6ile" a*um *2nd
noi #riumf'm/ Am oare*ari .rie#eni" oare*are influen6'/ 0o# s' ob6in ridi*area sen#in6ei/
$u s%a da# ni*i o sen#in6'/
A#un*i a ares#'rii/
n ma#erie .oli#i*'" nu exis#' re+is#ru de ares#'ri/ &uvernele au uneori in#eresul *a
un om s' dis.ar' f'r' a l'sa urm'8 no#ele de 1n*5isoare ar *'l'uzi *er*e#'rile/
0oa#e *' era as#fel sub Courboni" dar a*um///
Dra+' domnule Morrel" a-a e 1n #oa#e #im.urile/ &uvernele se su**ed -i se
aseam'n'/ Ma-ina .eni#en*iar'" mon#a#' sub Ludovi* al Q?III% lea" mer+e -i as#'zi a.roa.e
*a la Cas#ilia/ m.'ra#ul a fos# #o#deauna mai s#ri*# 1n *e .rive-#e re+ulamen#ul 1n*5isorilor
sale de*2# 1nsu-i marele re+e" iar num'rul 1n*ar*era6ilor" des.re *are re+is#rele nu .'s#reaz'
ni*i o urm'" es#e in*al*ulabil8
A#2#a bun'voin6' ar fi zdrun*ina# *5iar *er#i#udinile" iar Morrel nu avea ni*i m'*ar
b'nuieli/
Dar" 1n sf2r-i#" domnule de ?illefor#" s.use el" *e sfa# mi%a6i da *are s' +r'beas*'
1n#oar*erea bie#ului Dan#<s=
;nul sin+ur" domnule/ Adreseaz' o .e#i6ie minis#erului 9us#i6iei>
O" domnule" -#im *e 1nseamn' .e#i6iile8 minis#rul .rime-#e dou' su#e .e zi" -i nu
*i#e-#e .a#ru/
Da" relu' ?illefor#" dar va *i#i o .e#i6ie #rimis' de mine" re*omanda#' de mine"
adresa#' dire*# de mine/
Ai a6i vrea s' #rimi#e6i dumneavoas#r' .e#i6ia a*eas#a=
7u *ea mai mare .l'*ere/ Dan#<s .u#ea s' fie vinova# a#un*i/ El e 1ns' ino*en#
as#'zi" -i e de da#oria mea s' redau liber#a#ea a*eluia .e *are am fos# da#or s'%l ba+ 1n
1n*5isoare/
?illefor# .re2n#2m.in' as#fel .eri*olul unei an*5e#e" .u6in .robabil'" dar .osibil'"
an*5e#' *are ar fi 1nsemna#" *u si+uran6'" .ierzania lui/
Dar *um se s*rie minis#rului=
A-az'%#e ai*i" domnule Morrel" s.use ?illefor#" *ed2nd lo*ul s'u arma#orului/ 6i
voi di*#a/
Ave6i bun'#a#ea a*eas#a=
$i*i vorb'/ S' nu .ierdem #im./ Am .ierdu# -i a-a .rea mul#/
Da" domnule" s' ne +2ndim *' bie#ul b'ia# a-#ea.#'" sufer' -i 1-i .ierde .oa#e
s.eran6a/
?illefor# se 1nfior' +2ndindu%se la .rizonierul *are 1l bles#ema 1n #'*ere -i 1n 1n#uneri*/
Mersese 1ns' .rea de.ar#e *a s' .oa#' da 1na.oi8 Dan#<s #rebuia s' fie zdrobi# 1n#re ro6ile
ambi6iei sale/
A-#e.#" domnule" s.use arma#orul" s#2nd 1n fo#oliul lui ?illefor#" *u un *ondei 1n
m2n'/
?illefor# di*#' a#un*i o *erere .rin *are" desi+ur" 1n#r%un s*o. ex*elen#" exa+era
.a#rio#ismul lui Dan#<s -i servi*iile aduse de el *auzei bona.ar#is#e/ n *ererea a*eas#a
Dan#<s devenise unul din#re *ei mai a*#ivi a+en6i ai 1n#oar*erii lui $a.oleon/ Eviden# *'"
v'z2nd o as#fel de .e#i6ie" minis#rul va fa*e imedia# dre.#a#e" da*' dre.#a#ea nu era .2n'
a#un*i f'*u#'/
Du.' *e .e#i6ia fu s*ris'" ?illefor# o re*i#i *u +las #are/
A-a" s.use el/ Ai a*um 1n*rede%#e 1n mine/
0e#i6ia va .le*a f'r' 1n#2rziere" domnule=
As#'zi *5iar/
Re*omanda#' de dumneavoas#r'=
7ea mai bun' re*omanda6ie .e *are o .o# .une" domnule" es#e de a *onfirma #o# *e
s.ui dumnea#a 1n *erere/
?illefor# se a-ez'" la r2ndu%i" -i a.li*' .e un *ol6 al .e#i6iei8 *er#ifi*area sa/
A*um" domnule" *e #rebuie s' fa*= 1n#reb' Morrel/
S' a-#e.6i" relu' ?illefor#/ &aran#ez eu .en#ru #o#/
Asi+urarea 1i d'du s.eran6e lui Morrel/ 0le*' de la subs#i#u#ul de .ro*uror re+al
1n*2n#a# de a*eas#a" -i se duse s'%l ves#eas*' .e b'#r2nul .'rin#e al lui Dan#<s *'%-i va
revedea 1n *ur2nd fiul/
?illefor#" 1n lo* s' o #rimi#' la 0aris" .'s#r' *u +ri9' 1n m2inile sale *ererea *are"
salv2ndu%l .e Dan#<s 1n .rezen#" 1l *om.romi#ea a-a de n'.razni* 1n vii#or" 1n i.o#eza *2nd
.e vii#or 1nf'6i-area Euro.ei -i 1n#ors'#ura evenimen#elor ar 1n+'dui%o" adi*' 1n *azul unei a
doua Res#aura6ii/
Dan#<s r'mase de*i .rizonier/ 0ierdu# 1n ad2n*imile *ar*erii sale" el nu auzi z+omo#ul
formidabil al .r'bu-irii #ronului lui Ludovi* al Q?III%lea" -i a*ela" mai n'.razni*" al n'ruirii
im.eriului/
Dar ?illefor# urm'rise #o#ul *u un o*5i vi+ilen#" as*ul#ase #o#ul *u o ure*5e a#en#'/ De
dou' ori" 1n in#ervalul s*ur#ei a.ari6ii im.eriale" *are se nume-#e *ele o su#' de zile" Morrel
revenise" s#'ruind mereu .en#ru eliberarea lui Dan#<s" -i de fie*are da#' ?illefor# 1l lini-#ise
*u f'+'duieli -i s.eran6e/ n sf2r-i#" sosi Xa#erloo" Morrel nu se mai ar'#' la ?illefor#/
Arma#orul f'*use .en#ru #2n'rul s'u .rie#en #o# *e omene-#e se .u#ea fa*e/
A 1n*er*a #en#a#ive noi sub a doua Res#aura6ie" 1nsemna a se *om.romi#e f'r' folos/
Ludovi* al Q?III%lea se reur*' .e #ron/ ?illefor#" .en#ru *are Marsilia era .lin' de
amin#iri deveni#e .en#ru el remu-*'ri" *eru -i ob6inu lo*ul de .ro*uror re+al" va*an# la
,oulouse/ La 1! zile du.' ins#alarea sa 1n noua re-edin6' se 1nsur' *u domni-oara Ren:e de
Sain#%M:ran" al *'rei .'rin#e era la *ur#e mai bine de*2# ori*2nd/
Ia#' *um" de%a lun+ul *elor o su#' de zile" -i du.' Xa#erloo" Dan#<s r'mase sub
z'voare" ui#a#" da*' nu de oameni" *el .u6in de Dumnezeu/
Dan+lars 1n6elese #oa#' +reu#a#ea lovi#urii *u *are 1l izbise .e Dan#<s" *2nd 1l v'zuse
.e $a.oleon revenind 1n )ran6a/ Denun6ul lui 1-i a#insese 6in#a -i" *a #o6i oamenii *u anumi#e
1nsu-iri .en#ru *rim'" dar *u o in#eli+en6' mi9lo*ie .en#ru via6a obi-nui#'" numi a*eas#'
*oin*iden6' bizar' un decret al .roidenei.
72nd $a.oleon se" 1na.oie la 0aris" -i *2nd +lasul s'u r'sun' din nou" im.erios"
.u#erni*" Dan+lars se 1nfri*o-'/ Se a-#e.#' s'%l vad' 1n fie*are *li.' rea.'r2nd .e Dan#<s"
Dan#<s *are -#ia #o#ul" Dan#<s amenin6'#or -i .u#erni* .en#ru #oa#e r'zbun'rile/ Ex.rim'
a#un*i domnului Morrel dorin6a de a .'r'si servi*iul .e mare -i *eru s' fie re*omanda# de el
unui ne+us#or s.aniol" la *are in#r' .e la sf2r-i#ul lui mar#ie" adi*' du.' 1@ sau 12 zile de la
in#rarea lui $a.oleon la ,uileries/ 0le*' de*i la Madrid -i nu se mai auzi de el/
)ernand nu .ri*e.u nimi*/ Dan#<s era absen#" mai mul# nu%i #rebuia/ 7e devenise
a*es#a= $u *'u#a s' afle/ De*2#" 1n r's#im.ul .e *are i%l l'sa absen6a lui" se s#r'dui s%o
am'+eas*' .e Mer*:d<s asu.ra mo#ivelor ab%sen6ei -i s' f'ureas*' .lanuri de emi+rare -i de
r'.ire/ Din *2nd 1n *2nd" de asemeni" -i a*es#ea erau *easurile sumbre ale vie6ii sale" el se
a-eza sus .e *a.ul 05aro" 1n lo*ul unde se dis#in+e deo.o#riv' Marsilia -i sa#ul 7a#alani"
.rivind #ris#" nemi-*a#" *a o .as're de .rad'" da*' nu *umva 1l vede" .e unu din *ele dou'
drumuri" .e #2n'rul frumos" *u mers s.rin#en" *u *a.ul sus" *are devenise -i .en#ru el
mesa+erul unei +rele r'zbun'ri/ A#un*i" .lanul lui )ernand era f'*u#8 va zdrobi *a.ul lui
Dan#<s *u un fo* de .u-*' -i se va sinu*ide a.oi" .en#ru a da o *olora#ur' asasina#ului/ )er%
nand se am'+ea 1ns'8 el nu s%ar fi sinu*is ni*ioda#'" *'*i n'd'9duia mereu/
n#re #im." -i .rin#re a#2#ea flu*#ua6ii dureroase" im.eriul *5em' o ul%#im' rezerv' de
solda6i" -i #o6i oamenii 1n s#are s' .oar#e arme se n'.us#ir' 1n afara )ran6ei" la +lasul
r'sun'#or al m.'ra#ului/ )ernand .le*' 1m.reun' *u *eilal6i" .'r'sind *oliba -i .e
Mer*:d<s" ros de +2ndul mo5or2# -i +rozav *'" 1n urma lui" .oa#e rivalul va reveni -i se va
1nsura *u a*eea .e *are el o iubea/
Da*' )ernand s%ar fi sinu*is vreoda#'" ar fi f'*u#%o" .'r'sind%o .e Mer*:d<s/
A#en6iile lui .en#ru Mer*:d<s" mila .e *are .'rea *' o ara#' fa6' de nenoro*irea *i"
+ri9a de a%i sa#isfa*e dorin6ele *ele mai ne1nsemna#e" .roduseser' efe*#ul .e *are se .rodu*
#o#deauna asu.ra inimilor +eneroase a.aren6ele devo#amen#ului8 Mer*:d<s" *are 1l iubise
#o#deauna .e )ernand 1n *5i. .rie#enes*" 1-i s.ori fa6' de el *u un nou sen#imen#"
re*uno-#in6a/
)ra#e" 1i s.use ea" .un2nd sa*ul de re*ru# .e umerii *a#alanului" fra#e" sin+urul meu
.rie#en" nu #e l'sa u*is" nu m' l'sa sin+ur' .e lumea a*eas#a" unde .l2n+" -i unde voi
r'm2ne sin+ur'" *2nd #u nu vei mai fi/
7uvin#ele a*es#ea" ros#i#e 1n momen#ul .le*'rii" d'dur' lui )ernand oare*are s.eran6'/
Da*' Dan#<s nu se 1na.oia" Mer*:d<s" va .u#ea" de*i" s'%i a.ar6in' 1n#r%o zi/
Mer*:d<s r'mase sin+ur' .e .'m2n#ul s#er. *are nu i se .'ruse ni*ioda#' a-a de arid"
av2nd *a orizon# marea imens'/ S*'lda#' 1n la*rimi" a%semenea f'.#urii nebune" des.re *are
ne vorbe-#e dureroasa .oves#e *' era v'zu#' r'#'*ind mereu 1n .rea9ma sa#ului 7a#alani/
;neori" o.rindu%se sub soarele arz'#or al sudului" 1n .i*ioare" ne*lin#i#'" mu#' *a o s#a#uie"
.rivind Marsilia/ Al#eori" a-eza#' .e 6'rm" as*ul#2nd +eam'#ul m'rii" e#ern *a -i durerea *i"
-i 1n#reb2ndu%se 1n#runa da*' nu era mai bine s' se .le*e 1na%in#e" s' se lase dus' de
+reu#a#ea ei" s' se des*5id' abisul -i s%o 1n+5i#'" de*2# s' sufere as#fel *rudele al#erna#ive ale
unei a-#e.#'ri f'r' s.eran6'/
$u *ura9ul i%a li.si# fe#ei .en#ru a%-i 1nde.lini .lanul" *i reli+ia i%a veni# 1n a9u#or -i a
salva#%o de sinu*idere/
7aderousse fu *5ema# *a -i )ernand" numai *' el" fiind mai v2rs#ni* *u o.# ani de*2#
*a#alanul -i 1nsura#" nu f'*u .ar#e de*2# din a #reia s#ri+are" -i fu ex.edia# .e *oas#e/
C'#r2nul Dan#<s" *are nu mai era sus6inu# de*2# de s.eran6'" o .ierdu la *'derea
m.'ra#ului/
Exa*# la *in*i luni du.' des.'r6irea de fiul s'u" -i a.roa.e 1n a*ela-i *eas *2nd a*es#a
fusese ares#a#" el 1-i d'du ul#ima suflare 1n bra6ele fe#ei/
Domnul Morrel f'*u fa6' #u#uror *5el#uielilor de 1nmorm2n#are -i .l'#i mi*ile da#orii
.e *are b'#r2nul le f'*use 1n #im.ul bolii/
$u era numai re*uno-#in6' 1n .ur#area lui" era -i *ura9/ Sudul se afla 1n fl'*'ri -i era o
*rim' s' a9u6i" *5iar .e .a#ul de moar#e" .'rin#ele unui bona.ar#is# a-a de .eri*ulos *a
Dan#<s/
QI?
0RIMO$IER;L );RIOS AI 0RIMO$IER;L $EC;$
La vreun an du.' 1n#oar*erea lui Ludovi* al Q?III%lea" se .roduse o vizi#' a domnului
ins.e*#or +eneral al 1n*5isorii/
Dan#<s auzi din fundul *ar*erei sale 5uruind -i s*r2-nind" #oa#e a*ele .re+'#iri *are
s#2rneau sus mul# z+omo#" 1ns' *are 9os ar fi fos# z+omo#e ne1nsemna#e .en#ru ori*e al#'
ure*5e de*2# a*eea a unui .rizonier obi-nui# s' as*ul#e 1n #'*erea no.6ii .'ian9enul *are 1-i
6ese .2nza -i *'derea .eriodi*' a s#ro.ului de a.' *'ruia 1i #rebuie un *eas .en#ru a se forma
.e #avanul *ar*erei/
C'nui *' se .e#re*ea la *ei vii *eva neobi-nui#/ ,r'ia de a-a de mul#' vreme 1n#r%un
morm2n#" 1n*2# se .u#ea *onsidera de%a binelea *a mor#/
n#r%adev'r" ins.e*#orul vizi#'" una du.' al#a" *amerele" *elulele -i *ar*erele/ )ur'
in#ero+a6i numero-i .rizonieri/ Erau *ei .e *are bl2nde6ea sau 1ndobi#o*irea lor 1i re*omanda
bun'voin6ei adminis#ra6iei/ Ins.e*#orul 1i 1n#reb' *um erau 5r'ni6i -i *e re*lama6ii aveau de
f'*u#/
R's.unser' unanim *' 5rana era nesuferi#' -i re*lamau liber#a#ea/
Ins.e*#orul 1i 1n#reb' a#un*i da*' nu aveau s'%i s.un' -i al#*eva/
Ei *l'#inar' din *a./ 7e al# bun de*2# liber#a#ea .o# s' *ear' .rizonierii=
Ins.e*#orul se 1n#oarse z2mbind -i 1i s.use +uverna#orului8
$u -#iu de *e sun#em #rimi-i s' fa*em #urneele as#ea inu#ile/ 7ine vede un
.rizonier" vede o su#'" *ine aude un .rizonier" aude o mie/ ,o#deauna a*ela-i lu*ru8 .ros#
5r'ni6i -i nevinova6i/ Mai ave6i al6ii=
Da" avem .rizonieri .eri*ulo-i sau nebuni" .e *are 1i 6inem la *ar*er'/
Daide" +l'sui ins.e*#orul *u un aer de .rofund' oboseal'" s' ne fa*em meseria
.2n' la *a./ S' *obor2m 1n *ar*ere/
A-#e.#a6i" s.use +uverna#orul" s' #rimi#em m'*ar du.' doi oameni/ De6inu6ii
s'v2r-es* uneori" *5iar din sil' de via6' -i .en#ru a fi *ondamna6i la moar#e" a*#e inu#ile" de
dezn'de9de8 a6i .u#ea fi vi*#ima unui as#fel de a*#/
Lua6i%v' a#un*i .re*au6iile" s.use ins.e*#orul/
n#r%adev'r" se #rimise du.' doi solda6i" -i se 1n*e.u *obor2rea .e o s*ar' a-a de
1m.u6i#'" de infe*#'" de mu*ezi#'" 1n*2# sim.la #re*ere .rin#r%un a#are lo* v'#'ma ne.l'*u#
vederea" mirosul -i res.ira6ia/
O5" f'*u ins.e*#orul" o.rindu%se la 9um'#a#ea *obor2-ului/ 7ine dra*u .oa#e s'
lo*uias*' ai*i=
;n *ons.ira#or din#re *ei mai .rime9dio-i" *are ne e re*omanda# 1n mod s.e*ial *a
un om 1n s#are de ori*e/
E sin+ur=
De bun' seam'/
De *2# #im. e ai*i=
De a.roa.e un an/
Ai a fos# b'+a# la *ar*er' din momen#ul in#r'rii=
$u" domnule" doar du.' *e a vru# s' omoare .e +ardianul 1ns'r*i%na# *u adu*erea
5ranei/
A vru# s'%l omoare .e +ardian=
Da" domnule" -i ne va l'muri *5iar a*es#a/ $u%i a-a" An#oine= 1n#reb' +uverna#orul/
Da" a vru# s' m' u*id'" r's.unse +ardianul/
Ei" dar 1n *azul a*es#a omul e nebun/
Mai mul# de*2# a#2#" +l'sui +ardianul" es#e un demon/
?re6i s' se de.un' o .l2n+ere= 1n#reb' ins.e*#orul .e +uverna#or/
Inu#il" domnule/ Es#e 1ndea9uns de .ede.si# -i a-a/ De al#min#eri a*um e a.roa.e de
nebunie -i" du.' ex.erien6a .e *are ne%o dau observa6iile noas#re" .2n' 1n#r%un an va fi
*om.le# aliena#/
A#un*i *u a#2# mai bine .en#ru el" s.use ins.e*#orul/ Devenind nebun absolu#" va
suferi mai .u6in/
0re*um se vede" ins.e*#orul era un om .lin de umani#a#e" vredni* de fun*6iile
filan#ro.i*e .e *are le 1nde.linea/
Ave6i dre.#a#e" domnule" s.use +uverna#orul" iar reflexia dumneavoas#r' dovede-#e
*' a6i s#udia# .rofund na#ura uman'/ As#fel" avem 1n#r%o *ar*er'" *are nu e des.'r6i#' de
a*es#a de*2# .rin vreo dou'ze*i de .i*ioare" -i 1n *are se *oboar' .e o al#' s*ar'" un b'#r2n
aba#e" fos# -ef de .ar#id 1n I#alia" *are se afl' ai*i din 111" *'ruia i s%a smin#i# min#ea .e la
sf2r-i%#ul lui 11T -i *are" din momen#ul a*ela" nu mai e fizi*e-#e de re*unos*u#8 a*um
.l2n+e" a*um r2de4 a*um sl'be-#e" a*um se 1n+ra-'/ E mai bine s'%l vede6i .e el de*2# .e
a*es#a/ $ebunia lui e amuzan#' -i nu v' va 1n#ris#a/
Am s'%i v'd -i .e unul -i .e al#ul" r's.unse ins.e*#orul/ ,rebuie s' ne fa*em
meseria 1n *5i. *on-#iin*ios/
Ins.e*#orul era la .rimul s'u #urneu -i vroia s' dea au#ori#'6ii o idee bun' des.re sine/
S' in#r'm de*i mai 1n#2i la a*es#a" ad'u+' el/
7u .l'*ere" r's.unse +uverna#orul/
Ai f'*u semn +ardianului *are des*5ise u-a/
Auzind s*2r62i#ul z'voarelor masive" s#ri+'#ul 6262nelor ru+ini#e" Dan#<s" +5emui#
1n#r%un un+5er al *ar*erei unde .rimea *u o bu*urie nedes*ris' d2ra de lumin' *e se fil#ra
.rin#r%o feres#rui*' 1n+us#'" z'breli#'" 1n'l6' *a.ul/ ?'z2nd un om ne*unos*u#" lumina# de
fa*lele .e *are le .ur#au doi +ardieni" *'ruia +uverna#orul 1i vorbea *u .'l'ria 1n m2n'"
1n#ov'r'-i# de doi solda6i" Dan#<s b'nui des.re *e era vorba -i" *ons#a#2nd" 1n sf2r-i#" *' i se
.rezin#' o*azia de a im.lora o au#ori#a#e su.erioar'" s'ri 1nain#e *u m2inile 1m.reuna#e/
Solda6ii 1n#inser' 1nda#' baione#a" *rez2nd *' 1n*ar*era#ul se n'.us#ea *u +2nduri rele
asu.ra ins.e*#orului/
Ins.e*#orul f'*u un .as 1na.oi/
Dan#<s 1-i d'du seama *' a fos# 1nf'6i-a# *a un om .rime9dios/
Adun' a#un*i" 1n .rivirea sa" #oa#' umilin6a .e *are o .oa#e *u.rinde inima omului -i"
ex.rim2ndu%se *u o elo*in6' .ioas' *are 1i uimi .e asis#en6i" 1n*er*' s' mi-#e sufle#ul
musafirului s'u/
Ins.e*#orul as*ul#' dis*ursul lui Dan#<s .2n' la *a.'#" a.oi" 1n#or*2ndu%se s.re
+uverna#or8
?a *'dea 1n devo6iune" -o.#i el/ E de .e a*um dis.us la sen#imen#e mai bl2nde/
?ezi" fri*a 1-i fa*e efe*#ul asu.ra lui/ A da# 1na.oi din fa6a baione#elor" iar un nebun nu d'
1na.oi de la nimi*/ Am f'*u# 1n a*eas#' .rivin6' observa6ii foar#e *urioase la 75aren#on/
A.oi" 1n#or*2ndu%se s.re 1n*ar*era#8
n rezuma#" +l'sui el" *e *eri=
n#reb *e *rim' am s'v2r-i#/ 7er s' mi se dea 9ude*'#ori4 *er des*5iderea
.ro*esului meu4 *er" 1n sf2r-i#" s' m' 1m.u-*a6i da*' sun# vinova#" iar da*' nu" s' m' .une6i
1n liber#a#e/
E-#i bine 5r'ni#= 1n#reb' ins.e*#orul/
Da" *red" 5abar nu am/ Dar a*eas#a nu are im.or#an6'/ 7eea *e #rebuie s'
in#ereseze" nu numai .e mine" bie# .rizonier" dar -i .e #o6i slu9ba-ii *are fa* dre.#a#e"
.re*um -i .e re+ele *are ne +uverneaz'" e *' un nevinova# s' nu fie vi*#ima unui denun6
infam -i s' nu moar' sub z'voare" bles#em2ndu%-i *'l'ii/
E-#i #are umil as#'zi" s.use +uverna#orul/ $%ai fos# #o#deauna a-a/ ?orbeai *u #o#ul
al#fel" dra+ul meu" 1n ziua *2nd ai vru# s'%6i r'.ui +ardianul/
E adev'ra#" domnule" s.use Dan#<s" -i *er *u smerenie ier#are omului a*es#a *are a
fos# #o#deauna bun *u mine/// Dar *e vre6i" eram nebun" furios/
Ai nu mai e-#i=
$u" domnule" *'*i *a.#ivi#a#ea m%a 1n*ovoia#" m%a fr2n#" m%a nimi*i#/// Sun# de a-a
de mul#' vreme ai*i>
De a-a de mul#' vreme= 72nd ai fos# ares#a#= 1n#reb' ins.e*#orul/
La 2 februarie 11!" orele 2 du.' amiaz'/
Ins.e*#orul *al*ul'/
Sun#em 1n T@ iulie 11B4 *e #o# s.ui= $u sun# de*2# -a.#es.reze*e luni de *2nd e-#i
.rizonier/
De*2# -a.#es.reze*e luni= relu' Dan#<s/ O" domnule" nu -#i6i *e 1nseamn'
-a.#es.reze*e luni de 1n*5isoare8 -a.#es.reze*e ani" -a.#es.reze*e vea*uri" mai *u seam'
.en#ru un om *are" *a mine" era 1n .ra+ul feri*irii/ 0en#ru un om *are" *a mine" avea s' se
1nsoare *u femeia iubi#'/ 0en#ru un om *are vedea des*5iz2ndu%se 1n fa6a lui o *arier'
onorabil' -i *'ruia #o#ul 1i li.se-#e a*um" *are" 1n #oiul *elei mai frumoase zile" *ade 1n
noa.#ea *ea mai .rofund'" *are 1-i vede *ariera nimi*i#'" *are nu -#ie da*' a*eea *are 1l
iubea 1l mai iube-#e" *are 5abar nu are da*' .'rin#ele%i b'#r2n e mor# sau viu/ Aa.#es.reze*e
luni de 1n*5isoare .en#ru un om de.rins *u aerul m'rii" *u inde.enden6a marinarului" *u
s.a6iul" *u imensi#a#ea" *u infini#ul/ Domnule" -a.#es.reze*e luni de 1n*5isoare sun# mai
mul# de*2# meri#' #oa#e *rimele .e *are limba omeneas*' le ara#' *u denumirile *ele mai
odioase/ )ie%v' mil' de mine" domnule" -i *ere6i .en#ru mine" nu indul+en6a" *i as.rimea/
$u o +ra6iere" *i o 9ude*a#'4 9ude*'#ori" domnule" nu *er de*2# 9ude*'#ori/ $u i se .o# refuza
9ude*'#ori unui a*uza#/
Cine" s.use ins.e*#orul" vom vedea/
A.oi" 1n#or*2ndu%se s.re +uverna#or8
La dre.# vorbind" +l'sui el" neferi*i#ul 1mi ins.ir' mil'/ 72nd vom ur*a" 1mi ve6i
ar'#a si#ua6ia lui/
Desi+ur" s.use +uverna#orul/ 7red 1ns' *' ve6i +'si 1m.o#riva lui no#e *um.li#e/
Domnule" *on#inu' Dan#<s" -#iu *' nu m' .u#e6i s*oa#e de ai*i .rin .ro.ria
dumneavoas#r' 5o#'r2re/ Dar .u#e6i s' #ransmi#e6i *ererea mea au#ori#'6ii4 .u#e6i s' .rovo*a6i
o an*5e#'" .u#e6i" 1n sf2r-i#" fa*e s' fiu 9ude*a#/ ,o# *e *er es#e 9ude*a#a8 S' -#iu *e *rim' am
s'v2r-i# -i la *e .edea.s' sun# os2ndi#/ 7'*i" vede6i" nesi+uran6a e *5inul *el mai mare/
L'mure-#e%m'" s.use ins.e*#orul/
Domnule" ex*lam' Dan#<s" 1n6ele+ du.' +lasul dumneavoas#r' *' sun#e6i mi-*a#/
Domnule" s.une6i%mi s' n'd'9duies*/
$u%6i .o# s.une as#a" r's.unse ins.e*#orul/ 0o# numai s'%6i f'+'duies* *' voi
examina dosarul dumi#ale/
O" a#un*i" domnule" sun# liber" sun# salva#>
7ine #e%a ares#a#= 1n#reb' ins.e*#orul/
Domnul de ?illefor#" r's.unse Dan#<s/ ?ede6i%l -i 1n6ele+e6i%v' *u el/
Domnul de ?illefor# nu mai e la Marsilia de un an" *i la ,oulouse/
A#un*i nu m' mai mir'" murmur' Dan#<s/ Sin+urul meu .ro#e*#or es#e 1nde.'r#a#/
Domnul de ?illefor# avea vreun mo#iv de ur' 1n *on#ra dumi#ale= 1n#reb'
ins.e*#orul/
$i*i unul" domnule/ Ca *5iar a fos# binevoi#or *u mine/
A- .u#ea de*i s' m' 1n*red 1n no#ele .e *are le%a l'sa# asu.ra dumi#ale sau .e *are
mi le va da=
0e de.lin" domnule/
Cine" a-#ea.#'/
Dan#<s *'zu 1n +enun*5i 1n'l62nd m2inile s.re *er -i murmur2nd o ru+'*iune .rin *are
1l re*omanda lui Dumnezeu .e omul *are *obor2se 1n 1n*5isoarea sa" asemenea
M2n#ui#orului *e vine s' s*a.e sufle#ele din in%fern/
;-a se 1n*5ise" dar n'de9dea" *obor2#' o da#' *u ins.e*#orul" r'mase 1n*5is' 1n *ar*era
lui Dan#<s/
?re6i s' vede6i re+is#rul 1n*5isorii numaide*2#" 1n#reb' +uverna#orul" sau s' #re*em
la *ar*era aba#elui=
S' sf2r-im 1n#2i *u *ar*erele" r's.unse ins.e*#orul/ Da*' a- ur*a la lumin'" n%a-
mai avea .oa#e *ura9ul s'%mi *on#inui #ris#a misiune/
O" a*es#a nu e un .rizonier *a *el'lal#" iar nebunia lui e mai .u6in 1n#ris#'#oare
de*2# ra6iunea ve*inului s'u/
Ai *are e nebunia lui=
O5" o nebunie *iuda#'8 se *rede .osesorul unei *omori imense/ n .rimul an al
*a.#ivi#'6ii" a oferi# +uvernului un milion" da*' +uvernul vrea s'%l .un' 1n liber#a#e4 1n al
doilea an" dou' milioane4 1n al #reilea" #rei milioane" -i a-a mai de.ar#e/ E 1n al *in*ilea an
de *a.#ivi#a#e4 va *ere s' v' vorbeas*' 1n se*re# -i v' va oferi *in*i milioane/
Dm" *urios" 1n#r%adev'r" s.use ins.e*#orul/ Ai *um 1l *5eam' .e milionar=
Aba#ele )aria/
$um'rul 2N> +l'sui ins.e*#orul/
Ai*i e/ Des*5ide" An#oine/
&ardianul se exe*u#'" iar .rivirea *urioas' a ins.e*#orului se *ufund' 1n *ar*era
abatelui nebun.
De obi*ei" a-a i se s.unea .rizonierului/
n mi9lo*ul 1n*'.erii" 1n#r%un *er* desena# .e .'m2n# *u o bu*a#' de #en*uial'
des.rins' din zid" s#'#ea *ul*a# un om a.roa.e +ol" 1n#r%a#2# de zdren6ui#e 1i erau s#raiele/
Desena 1n *er* linii +eome#ri*e foar#e .re*ise" -i .'rea #o# a-a de o*u.a# s'%-i rezolve
.roblema" *um era Ar5imede *2nd a fos# u*is de un solda# al lui Mar*ellus/ De a*eea" ni*i
nu se *lin#i la z+omo#ul .e *are 1l f'*u u-a *ar*erei des*5iz2ndu%se" -i nu .'ru *' se #reze-#e
de*2# *2nd lumina #or6elor lumin' *u o s#r'lu*ire solul umed .e *are lu*ra/ A#un*i se
1n#oarse -i v'zu *u mirare so*ie#a#ea numeroas'" *are *obor2se 1n *ar*era lui/
Se ridi*' re.ede" lu' o .'#ur' zv2rli#' la .i*iorul .a#ului 9alni* -i se 1nf'-ur' *u +rab'
.en#ru a se .rezen#a s#r'inilor 1n#r%o s#are mai de*en#'/
7e *eri dumnea#a= s.use ins.e*#orul f'r' s'%-i s*5imbe formula/
Eu" domnule= +l'sui aba#ele *u uimire" nu *er nimi*/
$u 1n6ele+i= relu' ins.e*#orul/ Sun# #rimisul +uvernului" am misiunea s' vin .rin
1n*5isori -i s' as*ul# re*lama6iile .rizonierilor/
O" a#un*i" domnule" e al#*eva> ex*lam' re.ede aba#ele/ Ai n'd'9duies* *' ne vom
1n6ele+e/
?ede6i" -o.#i +uverna#orul" nu 1n*e.e .re*um v' anun6asem=
Domnule" *on#inu' .rizonierul" eu sun# aba#ele )aria" n's*u# la Roma" fos# 2@ de
ani se*re#arul *ardinalului Ros.i+liosi/ Am fos# ares#a#" nu -#iu bine de *e" .e la 1n*e.u#ul
anului 111 -i re*lam din momen#ul a*ela liber#a#ea mea au#ori#'6ilor i#aliene -i fran*eze/
De *e au#ori#'6ilor fran*eze= 1n#reb' +uverna#orul/
0en#ru *' am fos# ares#a# la 0iombino -i 1mi 1n*5i.ui *'" asemenea Milanului -i
)loren6ei" 0iombino a deveni# *a.i#ala vreunui de.ar#amen# fran*ez/
Ins.e*#orul -i +uverna#orul se .rivir' r2z2nd/
La naiba" dra+ul meu" +l'sui ins.e*#orul" nou#'6ile dumi#ale din I#alia nu sun#
.roas.e#e/
Ele da#eaz' din ziua *2nd am fos# ares#a#" domnule" s.use aba#ele )aria/ Ai
deoare*e Maies#a#ea sa m.'ra#ul a *rea# re+ali#a#ea Romei .en#ru fiul .e *are *erul i%l
#rimisese" 1mi 1n*5i.ui *'" urm'rind *ursul *u*eririlor sale" el a 1nde.lini# visul lui
Ma*5iaveli -i al lui 7ezar Cor+ia" a*ela de a fa*e din 1n#rea+a I#alie un sin+ur -i uni* re+a#/
Domnule" s.use ins.e*#orul" 0roviden6a a adus din feri*ire oare*ari s*5imb'ri
.lanului a*es#a +i+an#i*" al *'rui .ar#izan fierbin#e 1mi fa*i im.resia *' e-#i/
Es#e sin+urul mi9lo* de a fa*e din I#alia un s#a# .u#erni*" inde.enden# -i feri*i#"
r's.unse aba#ele/
Se .oa#e" r's.unse ins.e*#orul" dar nu am veni# ai*i *a s' fa* *u dumnea#a un *urs
de .oli#i*' ul#ramon#an'" *i .en#ru a #e 1n#reba" *eea *e am -i f'*u#" da*' ai nis*ai re*lama6ii
de formula# *u .rivire la modul *um e-#i 5r'ni# -i ad'.os#i#/
Drana e *a 1n #oa#e 1n*5isorile" r's.unse aba#ele" adi*' foar#e .roas#'/ 72# .rive-#e
lo*uin6a" o vede6i8 e umed' -i nes'n'#oas'" dar 1ndea9uns de *onvenabil' .en#ru o *ar*er'/
A*um nu e vorba de as#a" *i de revela6iuni de *ea mai mare im.or#an6' -i de *el mai 1nal#
in#eres .e *are am a le fa*e +uvernului/
Ia#'%ne la subie*#" -o.#i +uverna#orul ins.e*#orului/
Ia#' de *e sun# a-a de feri*i# *' v' v'd" *on#inu' aba#ele" *u #oa#e *' m%a6i deran9a#
din#r%un *al*ul foar#e im.or#an# *are" da*' reu-e-#e" va s*5imba .oa#e sis#emul lui $eR#on/
0u#e6i s'%mi a*orda6i favoarea unei *onversa6ii .ar#i*ulare=
Dm" *e s.uneam eu= f'*u +uverna#orul/
?' *unoa-#e6i bine .ersonalul" r's.unse ins.e*#orul z2mbind/
A.oi" 1n#or*2ndu%se s.re )aria8
Domnule" +l'sui el" *eea *e 1mi *eri dumnea#a es#e *u ne.u#in6'/
,o#u-i" domnule" relu' aba#ele" da*' ar fi vorba *a +uvernul s' *2-#i+e o sum'
enorm'" de exem.lu" o sum' de *in*i milioane///
Ei" nu z'u" s.use ins.e*#orul" 1n#or*2ndu%se la r2ndu%i s.re +uverna#or" a6i .rezis
.2n' -i *ifra/
;i#e" de*lar' aba#ele observ2nd *' ins.e*#orul f'*ea o mi-*are .en#ru a se re#ra+e"
nu e ne*esar s' fim absolu# sin+uri/ Domnul +uverna#or va .u#ea s' asis#e la *onvorbirea
noas#r'/
Dra+' domnule" s.use +uverna#orul" din .'*a#e -#im dinain#e -i .e dinafar' *e vei
s.une/ E vorba de *omorile dumi#ale" nu%i a-a=
)aria 1l .rivi .e omul ba#9o*ori#or" *u o*5i 1n *are" un observa#or de%zin#eresa# ar fi
v'zu# desi+ur li*'rirea 9ude*'6ii -i a adev'rului/
)'r' 1ndoial'" s.use el4 des.re *e vre6i s' vorbes*" da*' nu des.re as#a=
Domnule ins.e*#or" *on#inu' +uverna#orul" .o# s' v' is#orises* .oves#ea a*eas#a la
fel de bine *a -i aba#ele" *'*i de .a#ru sau *in*i ani mi se 1m.uiaz' *a.ul *u ea/
A*eas#a dovede-#e" domnule +uverna#or" s.use aba#ele" *' sun#e6i asemenea
oamenilor des.re *are .omene-#e s*ri.#ura *are au o*5i -i nu v'd" *are au ure*5i -i nu
aud/
Dra+' domnule" s.use ins.e*#orul" +uvernul e bo+a# -i" slav' domnului" nu are
nevoie de banii dumi#ale/ 0's#reaz'%i de*i" .en#ru ziua *2nd vei ie-i din 1n*5isoare/
O*5ii aba#elui se dila#ar'4 a.u*' m2na ins.e*#orului/
Dar da*' nu ies din 1n*5isoare" +l'sui el" da*' 1m.o#riva ori*'rei 9us#i6ii sun#
re6inu# 1n *ar*era a*eas#a" da*' mor f'r' s' fi 1m.'r#'-i# *uiva se*re#ul meu" *omoara va fi
.ierdu#'/ $u e mai bine s' .rofi#e de ea -i +uvernul" -i *u= ?om mer+e .2n' la -ase
milioane/ Da" voi renun6a la -ase milioane -i m' voi mul6umi *u res#ul" da*' mi se red'
liber#a#ea/
0e *uv2n#ul meu" +l'sui ins.e*#orul 1n -oa.#'" da*' nu s%ar -#ii *' omul a*es#a e
nebun" el vorbe-#e *u a#2#a *onvin+ere" 1n*2# ai *rede *' s.une adev'rul/
$u sun# nebun" domnule" -i s.un *5iar adev'rul" relu' )aria" *are" *u fine6ea
auzului *ara*#eris#i*' .rizonierilor" nu .ierduse un *uv2n# al ins.e*#orului/ 7omoara des.re
*are v' vorbes* exis#' *u adev'ra# -i sun# +a#a s' semnez o 1n6ele+ere *u dumneavoas#r'" .e
#emeiul *'reia m' ve6i du*e la lo*ul ar'#a# de mine/ Se va s'.a .'m2n#ul sub o*5ii no-#ri" iar
da*' min#" da*' nu se +'se-#e nimi*" da*' sun# un nebun" *um s.une6i ei bine" m' ve6i
readu*e 1n *ar*era a*eas#a" unde voi r'm2ne de%a .ururi -i unde voi muri f'r' s' v' mai *er"
ni*i dumneavoas#r'" ni*i nim'nui" *eva/
&uverna#orul 1n*e.u s' r2d'/
E #are de.ar#e *omoara dumi#ale= 1n#reb' el/
7am la o su#' de le+5e de ai*i" s.use )aria/
0oves#ea nu e r'u ima+ina#'" +l'sui +uverna#orul/ Da*' #o6i .rizonierii ar vrea s' se
amuze .limb2ndu%-i +ardienii o su#' de le+5e -i da*' +ardienii ar *onsim6i s' fa*' o as#fel
de .limbare" ar fi un mi9lo* ex*elen# .en#ru .rizonieri de a%-i lua #'l.'-i6a" 1nda#' *e ar +'si
o*azia" iar 1n#r%o a#are *'l'#orie o*azia s%ar .rezen#a *u si+uran6'/
Mi9lo*ul e *unos*u#" s.use ins.e*#orul" iar domnul nu are ni*i m'%*ar meri#ul
ori+inali#'6ii/
A.oi" 1n#or*2ndu%se s.re aba#e8
,e%am 1n#reba# da*' e-#i bine 5r'ni#= 1n#reb' el/
Domnule" r's.unse )aria" 9ura6i%mi .e Dris#os *' m' ve6i elibera da*' v%am s.us
adev'rul" -i v' voi indi*a lo*ul unde e 1n+ro.a#' *omoara/
E-#i bine 5r'ni#= re.e#' ins.e*#orul/
Domnule" nu ris*a6i nimi* -i vede6i bine *' nu urm'res* s' fu+" din momen# *e *u
voi r'm2ne 1n 1n*5isoare 1n #im. *e se va fa*e *'l'#oria/
$u r's.unzi 1n#reb'rii mele" relu' ins.e*#orul *u enervare/
$i*i dumneavoas#r' *ererii mele" ex*lam' aba#ele/ )i6i de*i bles#ema#" *a -i *eilal6i
smin#i6i *are n%au vru# s' m' *read'> $u vre6i aurul meu" 1l voi .'s#ra/ mi refuza6i
liber#a#ea" mi%o va #rimi#e Dumnezeu/ 0le*a6i" nu mai am nimi* de s.us/
Ai zv2rlindu%-i .'#ura" aba#ele ridi*' bu*a#a de #en*uial' -i se a-ez' din nou 1n
mi9lo*ul *er*ului s'u" unde 1-i *on#inu' liniile -i *al*ulele/
7e fa*e el a*olo= 1n#reb' ins.e*#orul re#r'+2ndu%se/
-i so*o#e-#e *omorile" s.use +uverna#orul/
)aria r's.unse ba#9o*urii a*es#eia .rin#r%o o*5ire .lin' de *el mai des'v2r-i# dis.re6/
Ie-ir'/ ,emni*erul 1n*uie u-a 1n urma lor/
O fi .oseda# 1n#r%adev'r nis*aiva *omori" s.use ins.e*#orul" ur*2nd s*ara/
Sau va fi visa# *' le are" r's.unse +uverna#orul" iar a doua zi s%o fi #rezi# nebun/
n#r%adev'r" +l'sui ins.e*#orul *u naivi#a#ea *oru.6iei/ Da*' ar fi fos# *u adev'ra#
bo+a#" n%ar fi s#a# la 1n*5isoare/
A-a se sf2r-i aven#ura .en#ru aba#ele )aria/ R'mase .rizonier" -i 1n urma a*es#ei
vizi#e" re.u#a6ia lui de nebun amuzan# s.ori/
7ali+ula sau $eron" *'u#'#orii de *omori" dorni*i de im.osibil" -i%ar fi .le*a# ure*5ea
la *uvin#ele bie#ului om -i i%ar fi a*orda# aerul .e *are 1l r2vnea4 s.a6iul .e *are 1l .re6uia a-a
de mul# -i liber#a#ea .e *are se oferea s%o .l'#eas*' a-a de s*um./ Dar re+ii din zilele
noas#re" men6inu6i 1n limi#a .robabilului" nu mai au *u#ezan6a de a voi/ Ei se #em de ure*5ea
*are as*ul#' ordinele" de o*5iul *are s*ru#eaz' a*6iunile" nu mai sim# su.eriori#a#ea esen6ei
lor divine4 sun# oameni 1n*orona6i" a#2#a lo#/ Al#'da#'" ei se *redeau" sau *el .u6in s.uneau
*' sun# fiii lui 3u.i#er -i re6ineau *eva din .ur#'rile de zeu ale .'rin#elui lor/ Doar nu se
.oa#e *on#rola *u u-urin6' *eea *e #re*e din*olo de nori/ As#'zi re+ii se las' lesne" a9un-i/ Iar
.en#ru *' 1n#o#deauna i%a re.u+na# s#'.2nirii des.o#i*e s' ara#e la lumina zilei efe*#ele
#emni6ei -i ale #or#urii4 .en#ru *' sun# .u6ine exem.le *a o vi*#im' a in*5izi6iilor s' fi .u#u#
rea.'rea *u oasele sf'r2ma#e -i *u .l'+ile s2n+er2nd" #o# a-a nebunia" ul*er n's*u# 1n noroiul
*ar*erelor" din *auza #or#urilor morale se as*unde a.roa.e #o#deauna *u +ri9' 1n lo*ul
unde ea s%a n's*u# sau" da*' iese" se va 1n+ro.a 1n vreun s.i#al mo5or2#" unde medi*ii nu
re*unos* ni*i omul" ni*i +2ndirea 1n zdrean6' inform' .e *are le%o #ransmi#e #emni*erul
obosi#/
Deveni# nebun 1n 1n*5isoare" aba#ele )aria era *ondamna# .rin 1ns'-i nebunia sa la
1n*5isoare ve-ni*'/
7u .rivire la Dan#<s" ins.e*#orul se 6inu de *uv2n#/ ;r*2nd la +uverna#or" *eru s' i se
.rezin#e re+is#rul 1n*5isorii/ $o#a referi#oare la .rizonier era *on*e.u#' as#fel8
EDMO$D DA$,YS
@onapartist #ner!unat. A luat parte acti la #ntoarcerea din Bnsula %lba. A se ine
#n cel mai mare secret !i cea mai strict supraeghere.
$o#a avea al# s*ris -i o al#' *erneal' de*2# res#ul re+is#rului" *eea *e dovedea *' fusese
ad'u+a#' du.' 1n*ar*erarea lui Dan#<s/
A*uza6ia era .rea .ozi#iv' .en#ru a 1n*er*a s%o *omba6i/ Ins.e*#orul s*rise de*i sub
a*olad'8 ($imi* de f'*u#(/
?izi#a 1l 1nviorase" .en#ru a s.une as#fel" .e Dan#<s/ De *2nd in#rase 1n 1n*5isoare" el
ui#ase s' 6in' so*o#eala zilelor4 dar ins.e*#orul i%a da# o nou' da#' -i Dan#<s n%a ui#a#%o/
S*rise dina.oia lui" .e zid" *u o bu*a#' de #en*uial' des.rins' din #avan" T@ iulie 11B" -i
din momen#ul a*es#a f'*u o *res#'#ur' 1n fie*are zi" .en#ru *a m'sura #im.ului s' nu%i mai
s*a.e/
Milele se s*urser'" a.oi s'.#'m2nile" a.oi lunile/ Dan#<s a-#e.#a mereu/ n*e.use .rin
a fixa eliber'rii sale un #ermen de *in*is.reze*e zile/ 0un2nd 1n urm'rirea afa*erii sale
9um'#a#e din in#eresul .e *are .'ruse a%l dovedi" ins.e*#orului 1i erau" desi+ur" de a9uns 1!
zile/ Du.' #re*erea *elor 1! zile 1-i s.use *' era absurd s' *read' *' ins.e*#orul s%ar fi
o*u.a# de el" 1nain#e de a se 1na.oia la 0aris" iar 1n#oar*erea la 0aris nu .u#ea s' aib' lo*
de*2# du.' #erminarea #urneului" -i #urneul .u#ea s' dureze 1n*' o lun'" dou'/ -i a*ord' de*i
#rei luni 1n lo* de 1! zile/ Du.' *ele #rei" luni un al# ra6ionamen# veni 1n a9u#orul s'u"
f'*2ndu%l s'%-i a*orde -ase luni4 zilele una du.' al#a #o#aliz2ndu%le" v'zu *' a-#e.#ase ze*e
luni/ n a*es#e ze*e luni nu se s*5imbase nimi* din re+imul 1n*5isorii sale/ $u r'zbise .2n'
la el ni*i o ves#e m2n+2ie#oare/ ,emni*erul" 1n#reba#" era mu# *a de obi*ei/ Dan#<s 1n*e.u s'
se 1ndoias*' de sim6urile sale" s' *read' *'" *eea *e el so*o#ea o amin#ire a memoriei sale nu
era de*2# o 5alu*ina6ie a min6ii -i *' 1n+erul *onsola#or" a.'ru# 1n 1n*5isoare" *obor2se la el
.e ari.a unui vis/
Du.' un an" +uverna#orul fu s*5imba#/ Ob6in2nd dire*6ia for#ului Dam" lu' *u el mai
mul6i subordona6i" -i .rin#re al6ii" -i .e #emni*erul lui Dan#<s/ ?eni un nou +uverna#or"
*'ruia i se .'ru .rea +reu s' 1nve6e numele .rizonierilor s'i/ As#fel *' *eru s' i se *omuni*e
numai numerele lor/ Oribilul 5o#el se *om.unea din !@ de *amere/ Lo*ui#orii *amerelor
fur' numi6i *u num'rul 1n*'.erii *e o*u.au" -i neferi*i#ul #2n'r nu mai fu numi# *u
.ronumele s'u" Edmond" sau *u numele s'u" Dan#<s4 el se numi nr/ T4/
Q?
$;MER;L T4 AI $;MER;L 2N
Dan#<s #re*u .rin #oa#e fazele nenoro*irii .e *are le sufer' .rizonierii ui#a6i 1n#r%o
1n*5isoare/
n*e.u *u or+oliul" *are e o urmare a s.eran6ei -i o *on-#iin6' a ino*en6ei/ A.oi a9unse
s' se 1ndoias*' de ino*en6a sa" *eea *e 9us#ifi*a oare*um ideile +uverna#orului asu.ra
aliena6iei min#ale" 1n sf2r-i#" *'zu de la 1n'l6imea or+oliului -i se ru+'" nu 1ns' lui
Dumnezeu" *i oamenilor/ Dumnezeu e ul#ima ins#an6'/ $enoro*i#ul *are ar #rebui s' 1n*ea.'
*u Domnul" nu 1-i .une s.eran6ele 1n El" de*2# du.' *e le%a e.uiza# .e #oa#e *elelal#e/
Dan#<s se ru+a de*i s' fie s*os din *ar*er' .en#ru a fi b'+a# 1n#r%al#a" *5iar
dezavan#a9oas' era lo#u-i o s*5imbare" -i i%ar fi .ro*ura# lui Dan#<s o dis#ra*6ie de *2#eva
zile/ Se ru+a s' i se a*orde .limbarea" aerul" *'r6i" ins#rumen#e/ $imi* din #oa#e a*es#ea nu i
se a*ord'/ $%are a fa*e 1ns'/ El *erea mereu/ Se de.rinsese s' vorbeas*' *u noul #emni*er"
de-i a*es#a era -i mai mu# de*2# *el ve*5i/ Dar" s' vorbe-#i unui om" *5iar mu#" era 1n*' o
.l'*ere/ Dan#<s vorbea *a s'%-i aud' sune#ul .ro.riului +las8 1n*er*ase s' vorbeas*' sin+ur"
dar a#un*i 1l *u.rindea s.aima/
Deseori" de .e vremea *2nd era liber" Dan#<s 1-i f'*use o s.erie#oare din l'*a-urile de
de6inu6i" *om.use din va+abonzi" bandi6i" asasini" a *'ror bu*urie ne#rebni*' .une laolal#'
or+ii de ne1n6eles -i .rie#enii 1nfri*o-'#oare/ -i dori s' fie arun*a# 1n vreuna din a*es#e
*o*ini" *a s' vad' -i al#e *5i.uri de*2# *5i.ul #emni*erului im.asibil *are nu voia s' vor%
beas*'/ Re+re#a o*na *u *os#umul ei infaman#" *u lan6ul la .i*ior" *u .e*e#ea .e um'r/ 7el
.u6in *ondamna6ii la +alere #r'iau 1n so*ie#a#ea semenilor lor" res.irau aerul" vedeau *erul"
erau mai feri*i6i/
l im.lor' 1n#r%o zi .e #emni*er s' *ear' .en#ru el un #ovar'-" ori*are" *5iar da*'
#ovar'-ul a*es#a ar fi fos# aba#ele nebun des.re *are auzise/ Sub s*oar6a #emni*erului" ori*2#
de as.r' ar fi ea" r'm2ne #o#deauna *eva din om/ A*es#a 1l de.l2nse de mul#e ori din ad2n*ul
inimii" m'*ar *' fi+ura sa nu s.usese nimi*/ ,ransmise +uverna#orului *ererea num'rului
T4/ Dar a*es#a" .ruden# *a -i *um ar fi fos# un om .oli#i*" 1-i 1n*5i.ui *' Dan#<s voia s'%i
asmu#' .e .rizonieri" s' urzeas*' vreun *om.lo#" s' se a9u#e *u vreun .rie#en 1n#r%o #en#a#iv'
de evadare" -i refuz'/
Dan#<s e.uizase *er*ul resurselor omene-#i/ A-a *um am s.us *' #rebuia s' se
1n#2m.le" el se 1n#urn' a#un*i s.re Dumnezeu/
,oa#e ideile .ioase risi.i#e 1n lume" -i .e *are le s.i*uies* nenoro*i6ii 1n*ovoia6i de
des#in" 1i r'*orir' a#un*i s.iri#ul/ -i reamin#i ru+'*iunile .e *are le 1nv'6ase de la mama sa
-i le +'si un sens" al#'da#' ne*unos*u# de el/ 7'*i" .en#ru omul feri*i#" ru+'*iunea r'm2ne
un ames#e* mono#on -i +ol de sens" .2n' 1n ziua *2nd durerea vine s' ex.li*e neferi*i#ului
a*es# limba9 sublim" *u a9u#orul *'ruia el vorbe-#e lui Dumnezeu/
Se ru+' de*i" nu *u *'ldur'" *i *u 1nver-unare/ Ru+2ndu%se #are" nu se mai
1ns.'im2n#a de *uvin#ele sale/ 7'dea a#un*i 1n ex#az/ l vedea .e Dumnezeu a.'r2nd la
fie*are *uv2n# .e *are 1l .ronun6a" 1n*redin6a #oa#e a*6iunile vie6ii sale" umil' -i .ierdu#'"
voin6ei a*es#ui Dumnezeu .u#erni*/ -i f'*ea le*6ii" 1-i .ro.unea sar*ini de 1nde.lini# -i" la
sf2r-i#ul fie*'rei ru+'*iuni" s#re*ura dorin6a in#eresan#' .e *are oamenii izbu#es* mul# mai
des s%o adreseze oamenilor de*2# Domnului8 (Ai iar#'%ne nou' +re-elile noas#re" .re*um -i
noi ier#'m +re-i6ilor no-#ri/(
n *iuda ru+'*iunilor sale fierbin6i" Dan#<s r'mase .rizonier/
A#un*i min#ea i se .osomor1" un nor se 1n+ro-' 1nain#ea o*5ilor s'i/ Dan#<s era un om
sim.lu -i f'r' edu*a6ie/ ,re*u#ul r'm'sese .en#ru el a*o.eri# de v'lul sumbru .e *are 1l
ridi*a -#iin6a/ n sin+ur'#a#ea *ar*erei -i 1n .us#iul *u+e#'rii sale" el nu .u#ea s'
re*ons#ruias*' e.o*ile #re*u#e" s' re1nsufle6eas*' .o.oarele s#inse" s' re*l'deas*' ora-ele
an#i*e" .e *are ima+ina6ia le m're-#e -i le .oe#izeaz'" -i *are #re* .e dinain#ea o*5ilor" +i%
+an#i*e" lumina#e de fo*ul *erului" asemenea #ablourilor babiloniene ale lui Mar#in/ $u avea
de*2# #re*u#ul s'u" a-a de s*ur#" .rezen#ul s'u mo5or2#" vii#orul s'u a-a de 1ndoielni*4 1O ani
de lumin' .en#ru a medi#a 1n#r%o ve-ni*' noa.#e/ $i*i o dis#ra*6ie de*i nu .u#ea s'%i vin' 1n
a9u#or8 s.iri#ul s'u ener+i* -i *are n%ar fi vru# al#*eva de*2# s'%-i ia zborul de%a lun+ul anilor"
era for6a# s' r'm2n' .rizonier *a un vul#ur 1n#r%o *u-*'/ Se *ram.ona a#un*i de o idee" de
a*eea a feri*irii sale nimi*i#e f'r' mo#iv #emeini* -i .rin#r%o +roazni*' fa#ali#a#e4 se
1nd'r'#ni*ea 1n a*eas#' idee" su*ind%o .e #oa#e fe6ele" devor2nd%o" .en#ru a s.une as#fel" *u
din6i .u#erni*i" a-a *um" 1n infernul lui Dan#e" ne1ndu.le*a#ul ;+olin devoreaz' *raniul
ar5ie.is*o.ului Ro+er/ Dan#<s n%avusese de*2# o *redin6' #re*'#oare" baza#' .e .u#ere/ O
.ierdu a-a *um al6ii o .ierd du.' su**es/ De*2#" el nu .rofi#ase de ea/
)uria urma as*e#ismului/ Edmond zv2rlea bles#eme" *are 1l f'*eau .e #emni*er s' se
dea 1na.oi" 1n+rozi#/ -i zdrobea #ru.ul de zidurile #emni6ei" se le+a furios de #o# *e 1l
1n*on9ura -i" 1n s.e*ial" de el 1nsu-i" de *ea mai ne1nsemna#' *on#rarie#a#e .e *are i%o
.ri*inuia un +r'un#e de nisi." un fir de .ai" un suflu de aer/ A#un*i s*risoarea denun6'#oare
.e *are o v'zuse" .e *are ?illefor# i%o ar'#ase" .e *are o .i.'ise" 1i revenea 1n min#e/ )ie*are
r2nd .2l.2ia .e .ere#e asemenea *uvin#elor 1ane TheCel .hares ale lui Cal#5azar/ -i
s.unea *' ura oamenilor" nu r'zbunarea lui Dumnezeu" 1l *ufundase 1n .r'.as#ia 1n *are se
afla/ i zv2rlea .e oamenii a*e-#ia ne*unos*u6i 1n *5inurile ima+ina6iei sale a.rinse" -i +'sea
*' *ele mai #eribile *azne erau .en#ru el .rea bl2nde -i 1n s.e*ial .rea s*ur#e/ 7'*i" du.'
*5in venea moar#ea" iar 1n moar#e era" da*' nu odi5na" *el .u6in nesim6irea *are 1i seam'n'/
,o# s.un2ndu%-i" 1n le+'#ur' *u vr'9ma-ii s'i" *' lini-#ea era moar#ea -i *' *elui *are
vrea s' .ede.seas*' *rud 1i #rebuie al#e mi9loa*e de*2# moar#ea" el *'zu 1n ne*lin#irea .osa*'
a ideilor de sinu*idere4 vai de *el *are" .e .an#a nenoro*irii" se o.re-#e la a*es#e sumbre
idei> Ea e una din a*ele m'ri moar#e *are se 1n#ind *a azurul valurilor .ure" dar 1n *are 1no%
#'#orul 1-i sim#e din *e 1n *e mai mul# .i*ioarele .rinse 1n#r%un +lod de smoal'" *are 1l a#ra+e
s.re ea" 1l as.ir'" 1l 1n+5esuie/ 72nd es#e .rins as#fel" -i da*' a9u#orul divin nu%i vine 1n
a9u#or" #o#ul es#e sf2r-i#" fie*are sfor6are" .e *are o 1n*ear*'" 1l afund' mai ad2n* 1n moar#e/
,o#u-i" s#area a*eas#a de a+onie moral' e mai .u6in *om.li*a#' de*2# suferin6a de
dinain#ea ei -i de*2# .edea.sa *are o va urma .oa#e4 o *onsolare ame6i#oare" *are 1i ara#'
.r'.as#ia *'s*a#' iar 1n fundul .r'.as#iei" nean#ul/ A9uns ai*i" Edmond +'si o *onsolare
1n ideea sa/ ,oa#e durerile" #oa#e suferin6ele" *or#e+iul de s.e*#re .e *are ele 1l #2rau 1n urma
lor .'reau *' 1-i iau zborul din un+5erul 1n*5isorii sale" unde 1n+erul mor6ii .u#ea s'%-i .un'
.i*iorul" lini-#i#/ Dan#<s 1-i .rivi *alm via6a de .2n' a#un*i" *u s.aima vie6ii vii#oare -i alese
a*eas#' si#ua6ie de mi9lo*" *are 1i .'rea un lo* de azil/
(72#eoda#'" 1-i s.unea el a#un*i" 1n *ursele mele de.'r#a#e" *2nd eram 1n*' om
-i *2nd omul a*es#a liber -i .u#erni* zv2rlea al#or oameni *omenzi *are erau exe*u#a#e" am
v'zu# *erul a*o.erindu%se" marea 1nfior2ndu%se -i mu+ind" fur#una n's*2nd 1n#r%un *ol6 de
*er -i b'#2nd *a un vul#ur +i+an#i* *u ari.ile sale" ambele orizon#uri/ Sim6eam a#un*i *'
vasul meu nu mai era de*2# un refu+iu ne.u#in*ios" *' vasul meu" u-or *a un ful+ 1n m2na
unui uria-" #remura -i se 1nfiora/ 7ur2nd" 1n z+omo#ul n'.razni* al valurilor" 1nf'6i-area
s#2n*ilor #'ioase anun6a moar#ea" -i moar#ea m' 1ns.'im2n#a/ )'*eam #oa#e sfor6'rile s'
s*a." 1m.reun2nd for6ele omului *u 1n#rea+a in#eli+en6' a marinarului" .en#ru a lu.#a *u
Dumnezeu/ Eram feri*i# .e a#un*i" revenirea la via6' 1nsemna revenirea la feri*ire/ Eu nu
*5emasem moar#ea" n%o alesesem/ Somnul" 1n sf2r-i#" mi se .'rea #are .e .a#ul de al+e -i de
.ie#re" m' indi+nam" eu *are m' *redeam o f'.#ur' .l'smui#' du.' *5i.ul lui Dumnezeu" la
+2ndul *'" du.' moar#e" voi slu9i de 5ran' +oelanzilor -i vul#urilor/ Dar azi e al#*eva/ Am
.ierdu# #o# *e m' .u#ea fa*e s' iubes* via6a" as#'zi moar#ea 1mi z2mbe-#e" *a o doi*'
.run*ului .e *are 1l lea+'n'/ As#'zi mor *um vreau -i adorm obosi# -i fr2n#" a-a *um
adormeam du.' una din serile a*elea de dezn'de9de -i furie" 1n r's#im.ul *'rora num'rasem
#rei mii de o*oluri .rin *amer'" adi*' #reize*i de mii de .a-i" adi*' a.roa.e ze*e le+5e/
De 1nda#' *e +2ndul a*es#a 1n*ol6i 1n min#ea #2n'rului" el deveni mai bl2nd" mai
z2mbi#or/ Se 1m.'*' mai bine *u .a#ul #are -i *u .2inea nea+r'" m2n*' mai .u6in" nu mai
dormi -i +'si a.roa.e su.or#abil res#ul de exis#en6' .e *are era si+ur *' o va l'sa ai*i *2nd
va voi" a-a *um la-i o 5ain' uza#'/
Erau dou' mi9loa*e de a muri8 unul sim.lu" s'%-i le+e ba#is#a de o +ra#ie a feres#rei -i
s' se s.2nzure4 al#ul" .ref'*2ndu%se *' m'n2n*' -i l's2ndu%se s' moar' de foame/ 0rimul 1i
re.u+n' .u#erni* lui Dan#<s/ )usese *res*u# 1n +roaza .ira6ilor" oameni *are sun# s.2nzura6i
de *a#ar+ele vaselor/ S.2nzur'#oarea era de*i .en#ru el un *5in 9osni*" .e *are nu voia s' -i%l
a.li*e sie-i/ Ado.#' de*i .e al doilea -i 1n*e.u exe*u#area lui *5iar din ziua a*eea/
Se s*urser' a.roa.e .a#ru ani 1n al#erna#ivele .e *are le%am .oves#i#/ La sf2r-i#ul *elui
de al doilea" Dan#<s nu mai so*o#ise zilele -i re*'zuse 1n a*ea ne-#iin6' a #im.ului din *are 1l
s*osese al#'da#' ins.e*#orul/
Dan#<s s.usese8 (?reau s' mor(" -i%-i alesese felul a*es#a de moar#e4 1l examinase
bine -i" de #eam' s' nu revin' asu.ra 5o#'r2rii sale" 1-i 9urase s' moar' as#fel/ 72nd mi se va
servi 5rana de diminea6' -i *ea de sear'" +2ndise el" voi zv2rli alimen#ele .e fereas#r' -i voi
avea aerul *' le%am m2n*a#/
)'*u .re*um 1-i f'+'duise/ De dou' ori .e zi" .rin des*5iz'#ura mi*'" z'breli#'" *are
nu%i d'dea voie s' vad' de*2# *erul" el 1-i zv2rlea 5rana" mai 1n#2i *u voio-ie" a.oi *5ibzuind
asu.ra ei" .e urm' *u re+re#/ Avu nevoie de amin#irea 9ur'm2n#ului .e *are -i%l f'*use" *a s'
.oa#' urm'ri *um.li#ul .lan/ )oamea" *u din6i as*u6i6i" 1i 1nf'6i-' alimen#ele *are 1l
dez+us#au al#'da#' 1n#r%o form' a#r'+'#oare -i *u o arom' fin'/ Jinea uneori #im. de un
*eas" 1n m2n'" #a*2mul *u .rivirile fixa#e asu.ra bu*'6ilor de *arne .u#rezi#'" sau asu.ra
.e-#elui infe*# -i asu.ra .2inii ne+re -i mu*ede/ Lu.#au 1n*' 1n#r%1nsul ul#imele ins#in*#e ale
vie6ii" r'.un2ndu%i din *2nd 1n *2nd 5o#'r2rea/ A#un*i *ar*era nu i se mai .'rea a-a de
sumbr'" si#ua6ia lui era mai .u6in des.era#'/ Era 1n*' #2n'r" avea *am dou'ze*i -i *in*i"
dou'ze*i -i -ase de ani" 1i mai r'm2neau de #r'i# vreo *in*ize*i" adi*' de dou' ori .e *2#
#r'ise/ n r's#im.ul 's#a imens" *2#e 1n#2m.l'ri .u#eau s' for6eze .or6ile" s' n'ruias*'
zidurile *as#elului If -i s'%l redea liber#'6ii> -i a.ro.ia a#un*i din6ii de .r2nzul .e *are"
,an#al volun#ar" 1l 1nde.'r#a de la +ur'4 dar a#un*i 1i revenea 1n min#e 9ur'm2n#ul" iar firea
a*eas#a +eneroas' se #emea .rea mul# de%a se dis.re6ui .e sine" *a s'%-i *al*e 9ur'm2n#ul/
,o*i de*i .u6ina exis#en6' *are 1i r'm2nea -i veni o zi *2nd nu mai avu #'ria s' se ridi*e
.en#ru a zv2rli .rin fereas#r' *ina *e i se adu*ea/
A doua zi nu mai vedea" abia auzea/ ,emni*erul 1l *redea +rav bolnav/ Edmond
n'd'9duia 1n#r%o moar#e a.ro.ia#'/
Miua se s*urse as#fel8 Edmond sim6ea *' 1l *u.rinde o va+' amor6eal'" *are nu era
li.si#' de%o anume senza6ie de bun' dis.ozi6ie/ &5ior'i#urile nervoase ale s#oma*ului se
.o#oliser'4 arsurile se#ei se *almaser'4 *2nd 1n*5idea o*5ii" vedea o mul6ime de li*'riri"
asemeni *elor *are +ones* noa.#ea .e #erenurile n'moloase8 erau *re.us*ulul 6inu#ului a*ela
ne*unos*u# *are se nume-#e moar#e/ Deoda#'" seara" .e la nou'" auzi un z+omo# 1n'bu-i# 1n
.ere#ele l2n+' *are s#'#ea *ul*a#/
A#2#ea 9ivine imunde s#2rniser' z+omo#ul 1n 1n*5isoare" 1n*2#" .u6in *2#e .u6in"
Edmond 1-i de.rinsese somnul" .en#ru a nu se mai #ulbura de%a-a .u6in/ De da#a a*eas#a
1ns'" fie *' sim6urile 1i erau exal#a#e de abs#inen6'" fie *' 1n#r%adev'r" z+omo#ul era mai #are
de*2# de obi*ei" fie *' 1n momen#ul su.rem #o#ul *'.'#a im.or#an6'" Edmond 1-i 1n'l6' *a.ul
s' aud' mai bine/
;n 52r-2i# e+al *are .'rea s' #r'deze" fie o +5ear' enorm'" fie un din#e .u#erni*" fie 1n
sf2r-i#" a.'sarea vreunui ins#rumen# .e .ie#re/
De-i sl'bi#" *reierul #2n'rului fu izbi# de ideea banal'" mereu .rezen#' 1nain#ea
ares#a6ilor8 liber#a#ea/ M+omo#ul venea a-a de exa*# 1n momen#ul *2nd ori*e al# z+omo#
1n*e#ase .en#ru el" 1n*2# i se .'rea *' Dumnezeu se ara#'" 1n sf2r-i#" milos *u suferin6ele sale
-i%i #rimi#ea *a s'%l 1n-#iin6eze s' se o.reas*' .e mar+inea morm2n#ului unde .i*iorul i se
*l'#ina/ 7ine .u#ea s' -#ie da*' nu *umva vreun .rie#en" vreuna din fiin6ele dra+i la *are se
+2ndise a-a de des" 1n*2# 1i sleiser' min#ea" se o*u.a de el 1n momen#ul a*es#a -i *'u#a s'
a.ro.ie dis#an6a *are 1i des.'r6ea=
Dar nu" f'r' 1ndoial'" Edmond se 1n-ela/ Era doar unul din visele *are f2lf2ie la .oar#a
mor6ii/
,o#u-i" Edmond as*ul#a mereu z+omo#ul/ M+omo#ul dur' vreo #rei *easuri" a.oi
Edmond auzi o n'ruire" du.' *are z+omo#ul 1n*e#'/
0es#e *2#eva ore" el se re.e#'" mai .u#erni* -i mai a.ro.ia#/ Edmond 1n*e.u s' se
in#ereseze de mun*a a*eas#a *are 1i 6inea de ur2#/ Deoda#' in#r' #emni*erul/
7am de o.# zile de *2nd se 5o#'r2se s' moar'" de .a#ru zile de *2nd 1n*e.use s'%-i
.un' .roie*#ul 1n a.li*are" Edmond nu%i adresase omului ni*i un *uv2n#" ner's.unz2ndu%i
*2nd a*es#a l%a 1n#reba# de *e boal' se *rede a#ins -i 1n#or*2ndu%se la .ere#e *2nd era .rivi#
*u .rea mul#' a#en6ie/ Dar #emni*erul .u#ea s' aud' as#'zi zumze#ul 1n'bu-i#" s' se
alarmeze" s'%i .un' *a.'# -i s' zdrun*ine as#'zi *ine -#ie *e s.eran6' a *'rei idee 1n*2n#a
ul#imele momen#e ale lui Dan#<s/
,emni*erul adu*ea de m2n*are/
Dan#<s se ridi*' .e .a# -i" umfl2ndu%-i vo*ea" 1n*e.u s' vorbeas*' des.re verzi -i
us*a#e" des.re *ali#a#ea .roas#' a 5ranei .e *are o adu*ea" des.re fri+ul din *ar*er'"
murmur2nd -i bomb'nind *a s' aib' dre.#ul de a s#ri+a mai #are" z+2nd'rind r'bdarea
#emni*erului" *are #o*mai 1n ziua a*eea soli*i#ase .en#ru ares#a#ul bolnav o su.' -i .2ine
.roas.'#'" -i *are%i adu*ea su.a -i .2inea/
Din feri*ire" el *rezu *' Dan#<s aiureaz'/ 0use merindele .e masa s*5iload' .e *are le
.unea de obi*ei -i se re#rase/
Liber a#un*i" Edmond re1n*e.u s' as*ul#e *u bu*urie/
M+omo#ul devenea a-a de l'muri#" 1n*2# a*um #2n'rul 1l auzea f'r' sfor6'ri/
($i*i o 1ndoial'" 1-i s.use el" de vreme *e z+omo#ul *on#inu'" de-i e ziu'" 1nseamn' *'
vreun .rizonier nenoro*i# *a -i mine" lu*reaz' la eliberarea sa/ O" *um l%a- a9u#a da*' ar fi
l2n+' mine>(
A.oi" deoda#'" un nor .osomor2# #re*u .es#e aurora de s.eran6' 1n min#ea obi-nui#' *u
nenoro*irea -i *are nu .u#ea s' se 1nve6e iar'-i de*2# anevoie" *u bu*uriile omene-#i/ n*ol6i
ideea *' z+omo#ul se da#ora lu*rului *2#orva mun*i#ori .e *are +uverna#orul 1i 1n#rebuin6a la
re.ara6iile unei 1n*'.eri al'#ura#e/
Era lesne s' se 1n*redin6eze" dar *um s' ri-#e o 1n#rebare= Desi+ur era foar#e sim.lu s'
a-#e.#e sosirea #emni*erului" s'%l .un' s' as*ul#e z+omo#ul -i s' vad' mu#ra a*es#uia"
as*ul#2nd/ Dar" oferindu%-i o a#are sa#isfa*6ie" nu 1nsemna s' #r'deze in#erese .rea de .re6
.en#ru o mul6umire .rea s*ur#'= Din .'*a#e" *a.ul lui Edmond" *lo.o# +ol" era asurzi# de
zumze#ul unei idei4 se sim6ea a-a de slab" 1n*2# min#ea 1i .lu#ea *a un abur -i nu se .u#ea
*ondensa 1n 9urul unei +2ndiri/ Edmond nu v'zu de*2# un mi9lo* .en#ru a da *on#ur reflexiei
-i lu*idi#a#e 9ude*'6ii sale/ -i 1n#oarse o*5ii s.re su.a fume+2nd' 1n*'" .e *are #emni*erul o
.usese .e mas'" se ridi*'" merse *l'#in2ndu%se .2n' la ea" lu' *ea-*a" o duse la buze -i
1n+5i6i b'u#ura *u o senza6ie ne+r'i#' de bine/
Avu a#un*i *ura9 s' se o.reas*'8 auzise *' ni-#e nenoro*i6i naufra+ia6i" +'si6i is#ovi6i
de foame" muriser' devor2nd *u l'*omie o 5ran' .rea subs#an6ial'/ Edmond .use .e mas'
.2inea" .e *are o -i 6inea ia +ur'" -i se duse s' se *ul*e la lo*/ Edmond nu mai vroia s'
moar'/
Sim6i *ur2nd *' 1n *reierul s'u rein#ra lumina/ ,oa#e ideile" nel'muri#e -i a.roa.e
insesizabile" 1-i reluau lo*ul 1n *u#ia minuna#' unde o *ase#' mai mul# .oa#e a9un+e .en#ru a
s#abili su.eriori#a#ea omului asu.ra animalelor/ 0u#u s' *u+e#e -i s'%-i 1n#'reas*' *u+e#ul"
9ude*2nd/
-i s.use a#un*i8
(S' fa*em 1n*er*area" dar f'r' s' .rime9duim .e *ineva/ Da*' lu*r'#orul e un
mun*i#or obi-nui#" n%am de*2# s' ba# 1n zid/ A#un*i el se va o.ri" *'u#2nd s' +5i*eas*' *ine
ba#e -i 1n *e s*o./ 7um 1ns' mun*a lui va fi nu numai le+al'" dar -i .orun*i#'" el 1-i va relua
lu*rul numaide*2#/ Da*'" dim.o#riv'" e un .rizonier" z+omo#ul .e *are 1l voi fa*e 1l va
1ns.'im2n#a" se va #eme *' e des*o.eri#" va 1n*e#a lu*rul -i nu%l va relua de*2# seara *2nd va
so*o#i *' #oa#' lumea e *ul*a#' -i adormi#'(/
Edmond se ridi*' din nou numaide*2#/ A*um .i*ioarele nu i se mai b'l'b'neau" iar
.rivirile 1i erau si+ure/ Merse s.re un *ol6 al *ar*erei" des.rinse o .ia#r' sl'bi#' de umezeal'
-i reveni b'#2nd 1n .ere#e 1n *5iar lo*ul unde sune#ul era mai .ronun6a#/
C'#u de #rei ori/
De la .rima b'#aie z+omo#ul 1n*e#' *a .rin farme*/
Edmond as*ul#' *u 1n*ordare/ ,re*u un *eas" #re*ur' dou'" nu se mai auzi ni*i un
z+omo#/ Edmond im.usese 1n .ar#ea *ealal#' a zidului #'*ere absolu#'/
0lin de n'de9de" Edmond m2n*' doi%#rei dumi*a6i de .2ine" 1n+5i6i *2#eva +2#uri de
a.'" -i da#ori#' *ons#i#u6iei .u#erni*e *u *are na#ura 1l 1nzes#rase" se sim6i a.roa.e *a 1nain#e/
Miua se s*urse" lini-#ea dur' 1n*'/
?eni noa.#ea f'r' *a z+omo#ul s' fi re1n*e.u#/
(E un .rizonier(" 1-i s.use Edmond" *u o bu*urie de ne+r'i#/
Din momen#ul a*ela" min#ea i se 1nvior'" via6a 1i reveni *u violen6'" fiind a*#iv'/
,re*u noa.#ea f'r' *a z+omo#ul *el mai ne1nsemna# s' se aud'/
Edmond nu 1n*5ise o*5ii 1n noa.#ea a*eea/
Miua reveni" #emni*erul in#r' adu*2nd .roviziile/ Edmond le devorase .e *ele
dinain#e" le devor' .e *ele de a*um" as*ul#2nd 1n#runa z+omo#ul *are nu re1n*e.ea"
#remur2nd de #eam' *a a*eas#a s' nu fi 1n*e#a# .en#ru #o#deauna" f'*2nd 1n *ar*er' ze*e sau
dou's.reze*e le+5e" smun*ind *easuri 1n#re+i +ra#iile feres#rui*ii" red2nd elas#i*i#a#e -i
vi+oare bra6elor .rin#r%un exer*i6iu dezv'6a# de mul#' vreme" .re+'#indu%se" 1n sf2r-i#" s' ia
de .ie.# des#inul" a-a *um fa*e" 1n#inz2ndu%-i bra6ele -i fre*2ndu%-i *or.ul *u ulei" lu.#'#orul
*are se .re+'#e-#e s' in#re 1n aren'/ A.oi" 1n in#ervalele a*es#ei a*#ivi#'6i ferven#e" el as*ul#a
da*' nu *umva z+omo#ul se aude" enerv2ndu%se de .ruden6a .rizonierului" *are nu +5i*ea *'
fusese #ulbura# 1n o.era eliber'rii sale de un al# .rizonier" *are era *el .u6in #o# a-a de dorni*
s' fie liber *a -i el/
Se s*urser' #rei zile" adi*' N2 de *easuri u*i+'#oare" num'ra#e minu# *u minu#/
n sf2r-i#" 1n#r%o sear'" du.' *e #emni*erul 1-i f'*use ul#imul rond" .e *2nd" .en#ru a
su#a oar'" Dan#<s 1-i li.ea ure*5ea de .ere#e" i se .'ru *' un zdrun*in im.er*e.#ibil r'suna
1n'bu-i# 1n *a.ul s'u .us 1n a#in+ere *u .ie#rele #'*u#e/
Dan#<s se #rase 1na.oi" .en#ru a%-i *alma *reierul zdrun*ina#" f'*u *2#eva o*oluri .rin
*amer' -i%-i li.i iar'-i ure*5ea 1n a*ela-i lo*/
$u mai 1n*'.ea 1ndoial'" din*olo se .e#re*ea *eva/ 0rizonierul 1-i d'duse seama de
.eri*olul a*6iunii sale -i ado.#ase al#a/ Desi+ur *'" .en#ru a%-i *on#inua o.era *u mai mul#'
si+uran6'" 1nlo*uise dal#a *u levierul/
n*ura9a# de des*o.erirea sa" Edmond se 5o#'r1 s' vin' 1n a9u#orul lu*r'#orului
neobosi#/ -i mu#' mai 1n#2i .a#ul" 1n s.a#ele *'ruia i se .'rea *' se 1nf'.#uie-#e a*6iunea de
eliberare" -i *'u#' din o*5i un obie*# *u *are s' .oa#' a#a*a zidul" s' dea 9os *imen#ul umed"
1n sf2r-i#" s' des.rind' o .ia#r'/
$u i se ar'#' nimi*/ $u avea ni*i *u6i# -i ni*i vreun ins#rumen# #'ios/ $umai fierul
z'brelelor" -i se 1n*redin6ase de a#2#ea ori *' +ra#iile erau bine fixa#e" 1n*2# nu mai meri#a
#ruda de a 1n*er*a s' le *lin#eas*'/
Dre.# ori*e mobilier" un .a#" un s*aun" o mas'" o +'lea#'" un ur*ior/
La .a# erau" desi+ur" *ol6are de fier" dar a*es#e *ol6are erau fixa#e 1n lemn .rin
-uruburi/ I%ar fi #rebui# o -urubelni6' *a s' s*oa#' -uruburile -i s' smul+' *ol6arele/
La mas' -i la s*aun" nimi*/ La +'lea#' fusese *2ndva un m2ner" dar m2nerul fusese
s*os/
$u%i mai r'm2nea lui Dan#<s de*2# un mi9lo*8 s' s.ar+' ul*iorul -i" *u una din
bu*'6ile #'ia#e 1n un+5i" s' se a.u*e de lu*ru/
,r2n#i ul*iorul de o les.ede -i a*es#a se f'*u 6'nd'ri/
Dan#<s alese dou' sau #rei *ioburi as*u6i#e" le as*unse 1n ro+o9in' -i le l's' .e *elelal#e
1m.r'-#ia#e .e 9os/ S.ar+erea ul*iorului era un a**iden# .rea fires* .en#ru *a *ineva s' se
nelini-#eas*'/
Edmond avea #oa#' noa.#ea 1n fa6' *a s' lu*reze/ Dar" 1n 1n#uneri*" #reaba mer+ea
+reu" *'*i era nevoi# s' lu*reze .e b29b2i#e" -i%-i d'du seama *ur2nd *' #o*ea ins#rumen#ul
inform 1n#r%o +resie mai #are/ A-ez' de*i .a#ul la lo* -i a-#e.#' ziua/ O da#' *u s.eran6a
re*'.'#ase r'bdarea/
As*ul#' noa.#ea 1n#rea+' -i%l auzi .e minerul ne*unos*u# *are 1-i *on#inua o.era
sub#eran'/
Se lumin' de ziu'" #emni*erul in#r'/ Dan#<s 1i s.use *'" b2nd 1n a9un din ul*ior" a*es#a
1i s*'.ase din m2n' -i se s.'rsese *'z2nd/ ,emni*erul .le*' bomb'nind du.' un ul*ior nou"
f'r' s'%-i dea os#eneala de a lua *ioburile ve*5i/
Reveni 1n *li.a urm'#oare" 1i re*omand' .rizonierului mai mul#' +ri9' -i ie-i/
Dan#<s as*ul#' *u o bu*urie de nedes*ris s*2r62i#ul broa-#ei *are" ori de *2#e ori se
1n*5idea al#'da#'" 1i s#r2n+ea inima/ As*ul#' z+omo#ul .a-ilor *are se de.'r#au" a.oi" *2nd
z+omo#ul se s#inse" el se n'.us#i s.re .a#" .e *are 1l urni -i" la lumina razei .alide *e
.'#rundea 1n *ar*er'" .u#u s' vad' #reaba inu#il' f'*u#' 1n noa.#ea .re*eden#'" *2nd izbise 1n
.ia#r' 1n lo* s' izbeas*' 1n #en*uiala *are o 1n*on9ura/
Din *auza umezelii" #en*uiala era sf'r2mi*ioas'/
Dan#<s v'zu *u o b'#aie voioas' de inima *' #en*uiala se des.rinde bu*a#' *u bu*a#'/
7r2m.eiele erau a.roa.e ni-#e a#omi" e dre.#" dar" du.' 9um'#a#e de *eas" Dan#<s
des.rinsese *am un .umn de moloz/ ;n ma#ema#i*ian ar fi .u#u# s' *al*uleze *'" 1n vreo doi
ani de lu*ru" .resu.un2nd *' n%ai fi 1n#2lni# ni*i o s#2n*'" se .u#ea s'.a o #re*ere de dou'
.i*ioare .'#ra#e -i de dou'ze*i .i*ioare 1n ad2n*ime/
0rizonierul 1-i re.ro-' a#un*i *' n%a 1n#rebuin6a# la mun*a a*eas#a orele%i 1ndelun+i"
s*urse #o# mai 1n*e#" .e *are le .ierduse 1n a-#e.#are" 1n ru+'*iune" 1n dezn'de9de/
7e o.er'" ori*2# de anevoioas' ar fi fos# ea" n%ar fi #ermina#%o 1n *ei a.roa.e -ase ani
de *2nd era 1n*5is 1n *ar*era a*eas#a> &2ndul 1i d'du o nou' ardoare/
Izbu#i 1n #rei zile" *u ex#raordinare .re*au6ii s' ia 9os *imen#ul -i s' des.oaie .ia#ra/
0ere#ele era f'*u# din *'r'mizi" 1n mi9lo*ul *'rora" .en#ru a li se s.ori #r'ini*ia" fusese fixa#'
din lo* 1n lo* *2#e o les.ede/ ;na din a*es#e les.ezi" dez+5io*ase el a.roa.e *u #o#ul -i
#rebuia a*um s%o zdrun*ine din alveola ei/
Dan#<s 1n*er*' *u un+5iile" dar un+5iile erau insufi*ien#e .en#ru o.era6ia a*eas#a/
7ioburile ul*iorului in#roduse 1n in#ervale se sf'r2mau a#un*i *2nd voia s' se slu9eas*'
de ele 1n *5i. de .2r+5ie/
Du.' un *eas de 1n*er*'ri zadarni*e" Dan#<s 1-i -#erse sudoarea de .e frun#e" nelini-#i#/
?a fi de*i o.ri# as#fel de la 1n*e.u# -i va #rebui s' a-#e.#e" 6ea.'n -i inu#il" *a ve*inul"
*are" la r2ndu%i" se va des*ura9a .oa#e" s' fa*' #o#ul=
O idee 1i #re*u .rin min#e4 r'mase 1n .i*ioare z2mbind4 frun#ea 9ilav' de sudoare se
zv2n#' sin+ur'/
,emni*erul adu*ea zilni* su.a lui Dan#<s 1n#r%un *as#ron de #abl'/ n *as#ron se +'sea
su.a sa -i a*eea a al#ui .rizonier" *'*i Dan#<s remar*ase *' vasul era sau .lin" sau +ol .e
9um'#a#e" du.' *um #emni*erul 1n*e.ea 1m.'r6irea .roviziilor *u el sau *u #ovar'-ul s'u/
7as#ronul avea un m2ner de fier/ La m2nerul a*es#a r2vnea Dan#<s -i l%ar fi .l'#i#"
da*' i se *ereau 1n s*5imb *u ze*e ani din via6'/
,emni*erul #urna *on6inu#ul *as#ronului 1n farfuria lui Dan#<s/ Du.' *e 1-i m2n*' su.a
*u o lin+ur' de lemn" Dan#<s s.'la farfuria" *are 1i servea as#fel 1n fie*are zi/
Seara" Dan#<s .use farfuria .e .'m2n#" la 9um'#a#ea drumului din#re mas' -i u-'/ 72nd
in#r'" #emni*erul *'l*' 1n farfurie -i%o f'*u .raf/
De da#a a*eas#a nu i se .u#ea im.u#a nimi* lui Dan#<s8 f'*use" es#e dre.#" +re-eala de a
l'sa farfuria .e 9os" dar #emni*erul era da#or s' vad' unde *al*'/
,emni*erul se mul6umi de*i s' bomb'neas*'/
0rivi a.oi 1n 9uru%i" *a s' z'reas*' *eva 1n *are s' #oarne su.a/ Mobilierul lui Dan#<s
se rezuma numai la farfuria a*eea" as#fel *' nu avea 1n*o#ro/
Las' *as#ronul ai*i" 1i s.use Dan#<s/ Ai s'%l iei m2ine *2nd 1mi adu*i m2n*area/
0ova6a m'+ulea lenevia #emni*erului" *are nu avea as#fel nevoie s' mai ur*e" s'
*oboare -i iar s' ur*e/
L's' *as#ronul/
Dan#<s #res'l#' de bu*urie/
M2n*' de da#a as#a re.ede su.a -i *arnea" *are" .o#rivi# obi*eiului din 1n*5isori" era
.us' la un lo* *u su.a/
Du.' *e a-#e.#' un *eas" *a s' fie si+ur *' #emni*erul nu%-i va da seama" *lin#i .a#ul
din lo*" lu' *as#ronul" in#roduse *a.'#ul m2nerului 1n#re .ia#ra v'duvi#' de *imen# -i
*'r'mizile 1n*on9ur'#oare" -i 1n*e.u s%o mi-#e/
O os*ila6ie u-oar' 1i ar'#' lui Dan#<s *' lu*rul mer+e bine/
n#r%adev'r" du.' un *eas" .ia#ra era s*oas' din zidul unde forma un +ol de mai bine
de un .i*ior -i 9um'#a#e 1n diame#ru/
Dan#<s adun' *u +ri9' molozul" 1l duse 1n un+5erele 1n*'.erii sale" s*ormoni .'m2n#ul
*enu-iu *u un *iob de ur*ior -i a*o.eri molozul/
?oind s' se foloseas*' de noa.#ea 1n *are 5azardul sau" mai bine zis" *ombina6ia
savan#' ima+ina#' de el 1i .usese 1n m2ini un ins#rumen# a-a de .re6ios" *on#inua s' sa.e *u
1nd'r'#ni*ie/
A-ez' 1n zori .ia#ra 1n +aur'" 1m.inse .a#ul la .ere#e -i se *ul*'/
De9unul se redu*ea la o bu*a#' de .2ine/ ,emni*erul in#r' -i .use bu*a#a de .2ine .e
mas'/
Ei" nu%mi adu*i al#' farfurie= 1n#reb' Dan#<s/
$u" s.use +ardianul4 e-#i un s#ri*'%#o#" ai s.ar# ur*iorul -i" din *auza dumi#ale" am
s.ar# -i farfuria/ Da*' #o6i .rizonierii ar fa*e a#2#ea .a+ube" s#'.2nirea n%ar mai .u#ea s%o
s*oa#' la *a.'#/ 6i las *as#ronul -i o s' 6i se #oarne su.a 1n el/ 0oa#e *'" 1n felul 's#a" n%o s'
mai s#ri*i #oa#' +os.od'ria/
Dan#<s 1n'l6' o*5ii la *er -i 1-i 1m.reun' m2inile sub .'#ur'/
7r2m.eiul de fier *are 1i r'm2nea d'dea" 1n inima lui" na-#ere unui elan de
re*uno-#in6' *'#re *er" mai viu de*2# 1i .rile9uiser' vreoda#' *ele mai feri*i#e 1n#2m.l'ri din
via6'/
C'+ase 1ns' de seam' *'" de *2nd 1n*e.use lu*rul" *el'lal# de6inu# nu mai f'*ea nimi*/
Ori*um" a*es#a nu era un mo#iv *a el s' se o.reas*'/ Da*' ve*inul nu venea la el" se
va du*e el la ve*in/
Mun*i #oa#' ziua f'r' o.rire/ Seara s*osese din zid" +ra6ie noului ins#rumen#" .es#e
ze*e .umni de sf'r2m'#uri de *'r'mid'" de #en*uial' -i de *imen#/
72nd veni ora vizi#ei" 1ndre.#' *2# .u#u m2nerul 1n*ovoia# al *as#ronului -i .use vasul
la lo*ul s'u obi-nui#/ &ardianul #urn' .or6ia de su.' -i de *arne sau" mai bine zis" de su.' -i
de .e-#e" *'*i ziua a*eea era o zi de .os#" -i de #rei ori .e s'.#'m2n' de6inu6ii erau nevoi6i s'
.os#eas*'/ Ar fi fos# a*es#a un mi9lo* de a *al*ula #im.ul" da*' de mul#' vreme Dan#<s nu ar
fi renun6a# la el/
Du.' *e #urn' su.a" #emni*erul se re#rase/
Dan#<s voi a*um s' se 1n*redin6eze da*' ve*inul s'u 1n*e#ase 1n#r%adev'r s' lu*reze/
As*ul#'/
Lini-#e *om.le#'" *a 1n r's#im.ul *elor #rei zile" *2nd lu*r'rile fuseser' 1n#reru.#e/
Dan#<s of#'/ De bun' seam' ve*inul nu se 1n*redea 1n el/
$u se des*ura9'" #o#u-i" -i lu*r' #oa#' noa.#ea/ Dar" du.' dou'%#rei *easuri de mun*'"
1n#2lni un obs#a*ol/ )ierul nu mai mu-*a -i lune*a .e o su.rafa6' .lan'/
Dan#<s .i.'i obs#a*olul *u m2inile -i *ons#a#' *' a#insese o +rind'/
&rinda s#r'b'#ea" sau mai de+rab' as#u.a 1n 1n#re+ime +aura .e *are Dan#<s o
1n*e.use/
,rebuia s' s*obeas*' a*um deasu.ra sau dedesub#/
$eferi*i#ul #2n'r nu se +2ndise la .iedi*a a*eas#a/
O5" Doamne" ex*lam' el" #e ru+asem #o#u-i a#2#a" 1n*2# n'd'9duiam *' m%ai auzi#/
Doamne" du.' *e mi%ai r'.i# liber#a#ea vie6ii" Doamne" du.' *e mi%ai r'.i# lini-#ea mor6ii"
Doamne *are m%ai *5ema# iar'-i la via6'" Doamne" fie%6i mil' de mine -i nu m' l'sa s' mor
1n dezn'de9de>
7ine vorbe-#e de Dumnezeu -i #o#oda#' de dezn'de9de= ar#i*ul' un +las *are .'rea
*' vine de sub .'m2n# -i *are" 1n'bu-i# de 1n#uneri*" a9un+ea la #2n'r *u un a**en# se.ul*ral/
Edmond sim6i *' i se zb2rle-#e .'rul .e *a. -i se #rase 1na.oi .e +enun*5i/
O" murmur' el" aud un om vorbind>
De .a#ru sau *in*i ani Edmond nu%l auzise de*2# .e #emni*er" iar .en#ru de6inu6i"
#emni*erul nu e un om8 es#e o u-' vie ad'u+a#' u-ii de s#e9ar" e o +ra#ie de *arne ad'u+a#'
+ra#iilor de fier/
0en#ru numele lui Dumnezeu" s#ri+' Dan#<s" dumnea#a *are ai vorbi#" mai
vorbe-#e" m'*ar *' vo*ea dumi#ale m%a s.eria#/ 7ine e-#i=
7ine e-#i dumnea#a= 1n#reb' +lasul/
;n de6inu# nenoro*i#" relu' Dan#<s" *are nu 1n#2m.ina ni*i o +reu#a#e 1n a
r's.unde/
Din *e 6ar'=
)ran*ez/
$umele dumi#ale=
Edmond Dan#<s/
7e meserie ai=
Marinar/
De *2# #im. e-#i ai*i=
De la 2 februarie 11!/
7are e *rima dumi#ale=
Sun# nevinova#/
Dar .en#ru *e e-#i a*uza#=
Am *ons.ira# .en#ru 1n#oar*erea 1m.'ra#ului/
7um .en#ru 1n#oar*erea 1m.'ra#ului= m.'ra#ul nu mai es#e .e #ron=
A abdi*a# la )on#ainebleau" 1n 114 -i a fos# #rimis .e insula Elba/ Dar dumnea#a
de *2nd e-#i ai*i" de nu -#ii #oa#e as#ea=
Din 111/
Dan#<s se 1nfior'/ Omul avea .a#ru ani de 1n*5isoare mai mul# de*2# el/
Cine" nu mai s*obi" s.use +lasul" vorbind foar#e re.ede/ L'mure-#e%m' numai la *e
1n'l6ime se +'se-#e s*orbura .e *are ai f'*u#%o=
La su.rafa6a .'m2n#ului/
7um e as*uns'=
Dina.oia .a#ului meu/
0a#ul dumi#ale a fos# *lin#i# din lo* de *2nd e-#i 1n 1n*5isoare=
$i*ioda#'/
;nde r's.unde *amera dumi#ale=
n#r%un *oridor/
Ai *oridorul=
D' 1n *ur#e/
O5> murmur' +lasul/
?ai" dar *e *= ex*lam' Dan#<s/
nseamn' *' m%am 1n-ela#" *' im.erfe*6ia desenelor mele m%a am'+i#" *' defe*#ul
unui *om.as m%a .ierdu#" *' o linie +re-i#' .e .lanul meu a e*5ivala# *u *in*is.reze*e
.i*ioare 1n reali#a#e -i *' a *rezu# *' zidul .e *are 1l s*obe-#i e a*ela-i al *i#adelei/
Dar 1n *azul a*es#a d'deai 1n mare/
As#a -i voiam/
Ai da*' izbu#eai=
M' arun*am 1no#" a9un+eam la una din insulele *are 1m.re9muies* 7as#elul If" fie
insula Daume" fie insula ,iboulen" fie *5iar *oas#a" -i a#un*i eram salva#/
Ai fi .u#u# s' 1no6i .2n' a*olo=
Dumnezeu mi%ar fi da# .u#ere/ A*um 1ns'" #o#ul es#e .ierdu#/
,o#ul=
Da/ As#u.'%6i +aura *u +ri9'" nu mai lu*ra" nu #e mai o*u.a *u nimi* -i a-#ea.#'
ve-#i de la mine/
Dar *ine e-#i dumnea#a= S.une%mi *ine e-#i=
Eu sun#/// num'rul 2N/
,e #emi de mine= 1n#reb' Dan#<s/
Lui Edmond i se .'ru *' aude un r2s amar s#r'.un+2nd bol#a -i venind .2n' la el/
O5" sun# un bun *re-#in" s#ri+' Edmond" +5i*ind ins#in*#iv *' omul se +2ndea s'%l
.'r'seas*'/ 6i 9ur .e Dris#os *' mai de+rab' m%a- l'sa u*is de*2# s' dau .u#in6' *'l'ilor
dumi#ale -i alor mei s' 1n#revad' umbra adev'rului/ Dar" .en#ru numele lui Dumnezeu" nu
m' li.si de .rezen6a dumi#ale" nu m' li.si de +lasul dumi#ale/ Al#min#eri 16i 9ur" *'*i sun# la
*a.'#ul .u#erilor mele" 1mi sf'r2m *a.ul de zid -i vei avea .e *on-#iin6' moar#ea mea/
7e v2rs#' ai= &lasul dumi#ale 1mi .are de om #2n'r/
$u -#iu *e v2rs#' am" *'*i nu am m'sura# #im.ul de *2nd sun# a*i/ 7eea * e -#iu e *'
urma s' 1m.lines* nou's.reze*e ani *2nd am fos# ares#a# la 2 februarie 11!/
$i*i dou'ze*i -i -ase de ani" murmur' +lasul/ Daide" la v2rs#a as#a omul nu e 1n*'
#r'd'#or/
O" nu" nu" 16i 9ur> re.e#' Dan#<s/ Ji%am s.us -i 16i mai s.un8 m%a- l'sa #'ia# 1n
bu*'6i" de*2# s' #e #r'dez/
Ai f'*u# bine *' mi%ai vorbi#" ai f'*u# bine *' m%ai ru+a#" *'*i m' .re+'#eam de
al#*eva -i .l'nuiam s' m' de.'r#ez de dumnea#a/ ?2rs#a dumi#ale m' lini-#e-#e 1ns'/ ?oi
veni la dumnea#a" a-#ea.#'%m'/
72nd=
,rebuie s' *al*ul'm -ansele/ Las'%m' s'%6i dau eu semnalul/
Dar nu m' vei .'r'si" nu m' vei l'sa sin+ur" vei veni la mine" ori 1mi vei 1n+'dui
s' vin eu la dumnea#a= ?om fu+i 1m.reun'" iar da*' nu .u#em s' fu+im" vom vorbi"
dumnea#a des.re oamenii .e *are%i iube-#i" eu des.re oamenii .e *are 1i iubes*/ De bun'
seam' *' iube-#i .e *ineva/
Sun# sin+ur .e lume/
A#un*i m' vei iubi .e mine/ Da*' e-#i #2n'r am s'%6i fiu *amarad4 da*' e-#i b'#r2n
voi fi fiul dumi#ale/ Am un .'rin#e" *are desi+ur *' e de N@ de ani" da*' #r'ie-#e 1n*'/ $u%l
iubeam de*2# .e el -i .e o fa#' *are se numea Mer*:d<s/ ,a#a nu m%a ui#a#" sun# si+ur4 dar
ea" Dumnezeu -#ie da*' ea se mai +2nde-#e la mine/ ,e voi iubi *um 1l iubeam .e .'rin#ele
meu/
Cine" s.use .rizonierul" .e m2ine/
A*es#e *2#eva *uvin#e fur' s.use *u un a**en# *are 1l *onvinse .e Dan#<s/ $u *eru mai
mul#" se ridi*'" avu a*elea-i .re*au6ii .en#ru r'm'-i6ele s*oase din zid -i 1-i 1m.inse .a#ul la
lo*/
Din *li.a a*eea Dan#<s se l's' *u #o#ul 1n voia feri*irii/ $u va mai fi sin+ur" .oa#e
*5iar va fi liber/ Dis#ra*6ia da*' r'm2nea .rizonier" era s' aib' un #ovar'-/ 7a.#ivi#a#ea
1m.'r6i#' nu mai e de*2# o semi*a.#ivi#a#e/ ,2n+uirile 1n *omun sun# a.roa.e ru+'*iuni"
ru+'*iunile f'*u#e 1n doi sun# a.roa.e izb'viri/
Dan#<s umbl' #oa#' ziua .rin *ar*er'" *u inima n'.'di#' de bu*urie/ Din *2nd 1n *2nd
bu*uria 1l 1n'bu-ea/ Se a-eza .e .a#" a.'s2ndu%-i .ie.#ul *u m2na/ La *el mai mi* z+omo#
.e *are 1l auzea 1n *oridor" se n'.us#ea s.re u-'/ O da#' sau de dou' ori 1i #re*u .rin min#e
#eama *' va fi des.'r6i# de omul .e *are nu%l *uno-#ea -i .e *are" #o#u-i" 1l iubea/ A#un*i era
5o#'r2#8 1n momen#ul *2nd #emni*erul va 1nde.'r#a .a#ul -i 1-i va *obor1 *a.ul s' examineze
des*5iz'#ura" el i%l va zdrobi *u les.edea .e *are se afla ul*iorul/
A#ia bine *' va fi *ondamna# la moar#e" dar nu va muri de .li*#iseal' -i de dezn'de9de
1n momen#ul *2nd nu va mai auzi z+omo#ul *are 1l readusese la via6'=
,emni*erul veni seara/ Dan#<s s#'#ea 1n .a#" .'r2ndu%i%se *' de a*olo .'zea mai bine
des*5iz'#ura ne#ermina#'/ l .rivi" f'r' 1ndoial'" .e vizi#a#orul ino.or#un *u o*5ii *iuda6i"
*'*i a*es#a 1i s.use8
7e" iar 1nnebune-#i=
Dan#<s nu r's.unse nimi*/ Se #emea s' nu%l #r'deze emo6ia +lasului/
,emni*erul ie-i *l'#in2nd din *a./
72nd se 1n#une*'" Dan#<s *rezu *' ve*inul s'u va .rofi#a de #'*ere -i de 1n#uneri*
.en#ru a re1nnoda *onversa6ia *u el" dar se 1n-el'/ $oa.#ea se s*urse f'r' *a vreun z+omo#
s' r's.und' a-#e.#'rii lui 1nfri+ura#e/ Dar a doua zi" du.' vizi#a de diminea6' -i 1n momen#ul
*2nd 1nde.'r#ase .a#ul de zid" auzi #rei lovi#uri b'#u#e la in#ervale e+ale/ Se re.ezi 1n
+enun*5i/
Dumnea#a e-#i= s.use el/ Ia#'%m'/
A .le*a# #emni*erul= 1n#reb' vo*ea/
Da" r's.unse Dan#<s" n%o s' se 1n#oar*' de*2# desear'/ Avem do%u's.reze*e
*easuri de liber#a#e/
0o# s' vin= +l'sui vo*ea/
O" da" da" f'r' 1n#2rziere" *5iar a*um/ ,e ro+/
nda#' .or#i6a de .'m2n# .e *are Dan#<s" .ierdu# .e 9um'#a#e 1n des*5iz'#ur'" 1-i
s.ri9inea m2inile" .'ru *' *edeaz' sub el/ Se arun*' 1na.oi" 1n #im. *e un mald'r de .'m2n#
-i de .ie#re des.rinse se .r'bu-ea 1n#r%o +aur' *are se des*5isese dedesub#ul v'+'unii f'*u#e
de el/ A#un*i" 1n fundul +'urii 1n#une*oase" a *'rei ad2n*ime nu .u#ea s%o m'soare" v'zu
ivindu%se 1n#2i un *a." .e urm' umerii -i" 1n sf2r-i#" un om 1n#re+" *are ie-i *u des#ul'
s.rin#eneal' din s*orbur'/
Q?I
;$ SA?A$, I,ALIA$
Dan#<s 1l lu' 1n bra6e .e noul s'u .rie#en" a-#e.#a# 1ndelun+ *u a#2#a ner'bdare" -i%l
#rase s.re fereas#r'" .en#ru *a lumina slab' *e .'#rundea 1n *ar*er' s'%l lumineze .e de.lin/
Era un b'rba# s*und" *u .'r albi# mai mul# de ne*azuri de*2# de v2rs#'" *u o*5i
.'#runz'#ori" as*un-i sub s.r2n*ene +roase" *are 1n*'run6eau" *u barba 1n*' nea+r'"
*obor2nd .2n' .e .ie.#8 sl'bi*iunea *5i.ului br'zda# de zb2r*i#uri .rofunde" linia
*u#ez'#oare a #r's'#urilor *ara*#eris#i*e" #r'dau un om de.rins mai mul# *u exe*u#area
fa*ul#'6ilor morale de*2# a for6elor fizi*e/ )run#ea noului veni# era a*o.eri#' de sudoare/
$u se .u#ea dis#in+e forma din#2i a ve-m2n#ului s'u" *'*i el *'dea 1n zdren6e/
0'rea s' aib' *el .u6in B! de ani" de-i du.' o anumi#' vi+oare 1n mi-*'ri ai fi zis *'
are mai .u6ini de*2# a*eia .e *are 1i ar'#a da#ori#' 1ndelun+ii *a.#ivi#'6i/
0rimi *u oare*are .l'*ere .ro#es#'rile en#uzias#e ale #2n'rului/ Sufle#u%i 1n+5e6a# .'ru
*' se 1n*'lze-#e o *li.' -i *' se #o.e-#e 1n *on#a*#ul *u sufle#ul arz'#or al a*es#uia/ i
mul6umi .en#ru .rie#enia sa *u o anume *'ldur'" de-i se sim6ise foar#e de*e.6iona#" +'sind
1n*' o *ar*er' a*olo unde *redea *' 1n#2lne-#e liber#a#ea/
S' vedem mai 1n#2i" s.use el" da*' e vreun mi9lo* s' -#er+em" .en#ru o*5ii
#emni*erilor dumi#ale" urmele #re*erii mele/ ,oa#' lini-#ea noas#r' 1n vii#or s#' 1n ne-#iin6a
lor de *ele *e s%au .e#re*u#/
Se .le*' a#un*i s.re des*5iz'#ur'" lu' .ia#ra .e *are o ridi*' u-or *u #oa#' +reu#a#ea *i"
-i o b'+' 1n +aur'/
0ia#ra nu a fos# des.rins' *um #rebuie" s.use el" *l'#in2nd din *a.4 nu ai unel#e=
Dar dumnea#a" 1n#reb' Dan#<s *u uimire" dumnea#a ai=
Mi%am f'*u# *2#eva/ Afar' de o .il'" am #o# *e 1mi #rebuie8 dal#'" *le-#e" levier/
O5" a- fi *urios s' v'd .rodusele a*es#ea ale r'bd'rii -i .ri*e.erii dumi#ale> s.use
Dan#<s/
;i#e mai 1n#2i o dal#'/
Ai 1i ar'#' o lam' #are -i as*u6i#'" 1nfi.#' 1n#r%o bu*a#' de lemn de fa+/
7u *e ai f'*u#%o= 1n#reb' Dan#<s/
7u una din barele .a#ului meu/ 7u ins#rumen#ul a*es#a am s'.a# 1n#re+ul drum *are
m%a adus .2n' ai*i/ ?reo *in*ize*i de .i*ioare/
7in*ize*i de .i*ioare= ex*lam' Dan#<s *u +roaz'/
?orbe-#e mai 1n*e#" #inere" vorbe-#e mai 1n*e#/ Deseori se 1n#2m.l' s' se #ra+' *u
ure*5ea la u-ile .rizonierilor/
Ei m' -#iu sin+ur/
$%are a fa*e/
Ai s.ui *' ai s#r'.uns *in*ize*i de .i*ioare" *a s' a9un+i .2n' ai*i=
Da" *am as#a e dis#an6a *are des.ar#e *amera mea de a dumi#ale/ A#2# numai *' am
*al*ula# r'u *urba" neav2nd un ins#rumen# de +eome#rie .en#ru a 1n#o*mi s*ara
.ro.or6ional'/ n lo* de 4@ .i*ioare eli.s'" au fos# !@/ 7redeam" .re*um 6i%am s.us" *' voi
a9un+e la zidul dinafar'" *'%l voi +'uri -i m' voi arun*a 1n mare/ Am mers de%a lun+ul
*oridorului s.re *are d' *amera dumi#ale" 1n lo* s' #re* .e dedesub#/ ,oa#' mun*a mea e
.ierdu#'" *'*i *oridorul d' 1n#r%o *ur#e .lin' de san#inele/
E dre.#" s.use Dan#<s/ Dar *oridorul nu a*o.er' de*2# o fa6' a 1n*'.erii mele -i
1n*'.erea mea are .a#ru/
Da" f'r' 1ndoial'" dar 1n .rimul r2nd es#e o la#ur' al *'rei zid e forma# de s#2n*'4 ar
#rebui *a ze*e mineri 1nzes#ra6i *u #oa#e unel#ele lor s' mun*eas*' ze*e ani *a s' s#r'.un+'
s#2n*a4 *ealal#' e desi+ur li.i#' de #emelia a.ar#amen#ului +uverna#orului4 am *'dea 1n
be*iurile *are se 1n*5id" .robabil" *u *5eia -i am fi .rin-i/ )a6a *ealal#' d'" ia s#ai"
unde d' ea=
La#ura 1n *5es#iune era a*eea unde se afla feres#rui*a .rin *are venea lumina"
feres#rui*a *e se 1n+us#a .2n' 1n momen#ul *2nd l'sa liber#a#e luminii" -i .rin *are desi+ur"
un *o.il n%ar fi .u#u# s' #rea*'/ Era .rev'zu#' *u #rei r2nduri de z'brele" *are .u#eau s'%l
lini-#eas*' de #eama unei evad'ri .e #emni*erul *el mai b'nui#or/
0un2nd 1n#rebarea" noul veni# #rase masa sub fereas#r'/
;r*'%#e .e mas'" 1i s.use el lui Dan#<s/
Dan#<s se su.use" se ur*' .e mas' -i" +5i*ind in#en6iile #ovar'-ului s'u" 1-i s.ri9ini
s.a#ele .e .ere#e -i 1n#inse m2inile/
7el *are 1-i d'duse *a nume num'rul 1n*'.erii sale" -i al *'rui nume adev'ra# Dan#<s
nu 1l *uno-#ea 1n*'" ur*' mai s.rin#en de*2# ar fi .u#u# .resu.une v2rs#a lui4 *u o is*usin6'
de .isi*' sau -o.2rl'" 1n#2i .e mas'" a.oi de .e mas' .e m2inile lui Dan#<s" .e urm' de .e
m2inile lui" .e umeri/ As#fel" 1n*ovoia# 1n dou'" *'*i bol#a *ar*erei 1l 1m.iedi*a s' se 1nal6e"
1-i s#re*ur' *a.ul .rin#re .rimele r2nduri de z'brele -i .u#u a#un*i s' se .le*e 1n 9os/
0es#e o *li.' 1-i #rase re.ede *a.ul/
O" 1-i s.use el" b'nuisem>
Ai lune*' de .e *or.ul lui Dan#<s .e mas'" iar de .e mas' s'ri la .'m2n#/
7e ai b'nui#= 1n#reb' #2n'rul nelini-#i#" s'rind la r2ndul s'u/
C'#r2nul .rizonier medi#a/
Da" zise el" as#a e/ 7ea de%a .a#ra la#ur' a *ar*erei dumi#ale d' 1n#r%o +alerie
ex#erioar'" un fel de #eras'" .e unde #re* .a#rulele -i unde ve+5eaz' san#inelele/
E-#i si+ur=
Am v'zu# *5i.ul solda#ului -i v2rful .u-#ii lui" -i nu m%am da# 1na.oi a-a de
re.ede" de*2# de #eam' s' nu m' z'reas*'/
Ei" -i= +l'sui Dan#<s/
?ezi bine *' e *u ne.u#in6' s' fu+im .rin *ar*era dumi#ale/
A#un*i= *on#inu' #2n'rul *u un a**en# in#ero+a#or/
A#un*i" s.use b'#r2nul de6inu#" fa*'%se voia lui Dumnezeu/
Ai o umbr' de resemnare .rofund' se 1n#inse .e #r's'#urile b'#r2nului/
Dan#<s .rivi *u uimire -i admira6ie .e omul *are renun6a *u a#2#a filozofie" la o
s.eran6' nu#ri#' de%a#2#a amar de vreme/
?rei s'%mi s.ui a*um *ine e-#i= 1n#reb' Dan#<s/
?ai" da" da*' a*eas#a mai .oa#e s' #e in#ereseze a*um *2nd nu%6i mai .o# fi de
vreun folos/
Dumnea#a .o6i s' m' m2n+2i -i s' m' s.ri9ini" *'*i 1mi .ari #are .rin#re *ei #ari/
C'#r2nul z2mbi *u #ris#e6e/
Sun# aba#ele )aria" s.use el" .rizonier din anul 111" .re*um -#ii" 1n *as#elul If/
Eram 1ns' de #rei ani 1n*5is 1n for#'rea6a )enes#relle/ n 111 m%au #rans.or#a# din 0iemon#
1n )ran6a/ Am afla# a#un*i *' des#inul" *are .e vremea a*eea 1i .'rea su.us" a d'rui# lui
$a.oleon un fiu -i *' fiul a%*es#a" 1n lea+'n" a fos# numi# re+ele Romei/ $u .u#eam ni*i .e
de.ar#e s' b'nuies* a#un*i *eea *e mi%ai s.us adineauri8 *' .es#e .a#ru ani" *olosul va fi
r's#urna#/ Dar *ine domne-#e 1n )ran6a= $a.oleon al II%lea=
$u" Ludovi* al Q?III%lea/
Ludovi* al Q?III%lea" fra#ele lui Ludovi* al Q?II%lea= 7iuda#e -i mis%#erioase mai
sun# 5o#'r2rile *erului> 7e%o fi vru# 0roviden6a" s*obor2nd .e omul .e *are%l ridi*ase" -i
ridi*2ndu%l .e *el .e *are%l s*obor2se=
Dan#<s 1l urm'rea din o*5i .e omul *are ui#a o *li.' .ro.ria%i soar#'" .reo*u.2ndu%se
as#fel de des#inele lumii/
Da" da" *on#inu' el" e *a 1n An+lia8 du.' 7arol I" 7romRell" du.' 7romRell" 7arol
II" -i" .oa#e" du.' 3a*Uues II" vreun +inere" vreo rud'" vreun .rin6 de Orania> un s#a#5ouder"
*are se va fa*e re+e4 -i a#un*i noi *on*esii .o.orului" a#un*i o *ons#i#u6ie" liber#a#e> Ai s'
vezi" #inere" s.use el" 1n#or*2ndu%se s.re Dan#<s -i .rivindu%l *u o*5i s#r'lu*i#ori" .rofunzi"
a-a *um" desi+ur" aveau .rofe6ii/ E-#i 1n*' #2n'r" ai s' vezi/
Da" da*' ies de ai*i/
A" da" s.use aba#ele )aria/ Sun#em .rizonieri" 1ns' 1n unele mo%men#e ui#" -i
a#un*i" .en#ru *' o*5ii mei s#r'.un+ zidurile *are m' 1n*5id" *red *' sun# liber/
Dar de *e e-#i 1n*5is=
Eu= 0en#ru *' am visa# 1n 1@N .roie*#ul .e *are $a.oleon a veni# s'%l 1nf'.#uias*'
1n 1114 .en#ru *'" asemeni lui Ma*5iaveli" am vru# un im.eriu mare -i sin+ur" *om.a*# -i
.u#erni*" 1n mi9lo*ul a*elor .rin*i.'6ele" *are f'*eau din I#alia un *uib de mi*i re+a#e
#irani*e -i slabe4 .en#ru *' am *rezu# *' +'ses* .e 7esar Cor+ia al meu 1n#r%un nerod
1n*orona#" *are s%a .ref'*u# *' m' 1n6ele+e .en#ru a m' #r'da mai bine/ Era .roie*#ul lui
Alexandru al ?I%lea -i al lui 7lemen# al ?II%lea/ El va e-ua #o#deauna" .en#ru *' ei l%au
1n#re.rins zadarni* -i .en#ru *' $a.oleon n%a .u#u# s'%l #ermine/ Do#'r2# lu*ru" I#alia e
bles#ema#'>
Ai b'#r2nul *obor1 *a.ul/
Dan#<s nu 1n6ele+ea *um .oa#e s'%-i ri-#e un om via6a .en#ru as#fel de in#erese4 e dre.#
*'" da*' 1l *uno-#ea .e $a.oleon" deoare*e 1l v'zuse -i 1i vorbise" 5abar n%avea 1n s*5imb
*ine era 7lemen# al ?II%lea -i Alexandru al ?I%lea/
$u e-#i dumnea#a .reo#ul *are e so*o#i#/// bolnav= 1n#reb' Dan#<s 1n*er*2nd s'
1m.'r#'-eas*' .'rerea #emni*erului -i *are era .'rerea +eneral' 1n 7as#elul If/
7are e so*o#i# nebun" vrei s' s.ui" nu%i a-a=
$u 1ndr'zneam" s.use Dan#<s" z2mbind/
Da" da" *on#inu' )aria *u un r2s amar" eu sun# *el *are es#e *rezu# nebun/ Eu 1i
amuz" de%a-a de lun+' vreme .e +azdele 1n*5isorii -i i%a- 1nveseli .e *o.ila-i" da*' ar fi
*o.ii 1n lo*a-ul a*es#a al durerii f'r' s.eran6'/
Dan#<s r'mase o *li.' nemi-*a# -i #'*u#/
A-adar" renun6i s' mai fu+i= 1i s.use el/
?'d *' fu+a e im.osibil'/ nseamn' s' m' revol# 1m.o#riva lui Dumnezeu
1n*er*2nd *eea *e Dumnezeu nu vrea s' se 1nf'.#uias*'/
De *e #e des*ura9ezi= Ar fi" de asemenea" s' *eri 0roviden6ei .rea mul#" vr2nd s'
izbu#e-#i de la .rima 1n*er*are/ $u .o6i s' re1n*e.i 1n#r%al#' dire*6ie *eea *e ai f'*u# 1n
dire*6ia as#a=
Dar -#ii *e am f'*u#" *a s'%mi vorbe-#i *a s%o iau de la 1n*e.u#= A#ii *' mi%au
#rebui# .a#ru ani .en#ru a fa*e unel#ele .e *are le am= A#ii *' de doi ani s*ormones* -i sa.
un .'m2n# #are *a +rani#ul= A#ii *' a #rebui# s' desfa* .ie#re .e *are al#'da#' n%a- fi *rezu# *'
le .o# *lin#i" *' zile 1n#re+i au #re*u# 1n mun*a as#a de #i#an -i *'" uneori" seara" eram feri*i#
*2nd .u%#usem sf'r2ma un de+e# de *imen# ve*5i" deveni# la fel de #are *a .ia#ra= A#ii" -#ii
*'" .en#ru a de.ozi#a .'m2n#ul -i .ie#rele smulse" a #rebui# s' s#r'.un+ bol#a unei s*'ri 1n
an#re6elul *'reia #oa#e sf'r2m'#urile au fos# r2nd .e r2nd 1n+ro.a#e" as#fel *' azi an#re6elul e
.lin -i *' n%a- mai -#i un%de s' .un un .umn de .raf= A#ii" 1n sf2r-i#" *'%mi 1n*5i.uiam *' am
a9uns la 6in#a lu*rului meu" *' m' sim6eam #are" numai a#2# *2# s' 1nde.lines* o.era as#a" -i
*' a*um Dumnezeu nu d' numai 1nd'r'# 6elul" dar 1l s#r'%mu#' *ine -#ie unde= O5" 16i s.un"
16i re.e#" de a*um 1n*olo n%am s' mai fa* nimi* .en#ru a%mi re*2-#i+a liber#a#ea" de vreme *e
Dumnezeu vrea *a ea s' fie .ierdu#' .en#ru de%a .ururi/
Edmond 1-i *obor1 *a.ul" *a s' nu%i m'r#uriseas*' omului *' bu*uria de%a avea un
#ovar'- 1l 1m.iedi*a s' 1m.'r#'-eas*'" a-a *um s%ar fi *uve%ni#" durerea de6inu#ului de%a nu
se fi .u#u# salva/
Aba#ele )aria se l's' .e .a#ul lui Edmond" -i Edmond r'mase 1n .i*ioare/
,2n'rul nu se +2ndise ni*ioda#' la fu+'/ Sun# lu*ruri *are .ar a-a de im.osibile 1n*2#
ni*i nu #e +2nde-#i s' le 1n*er*i -i le evi6i din ins#in*#/ S' sa.i *in*ize*i de .i*ioare sub
.'m2n#" s' *onsa*ri a*es#ei o.era6ii o mun*' de #rei ani" *a s' a9un+i" da*' izbu#e-#i" la un
abis *e d' 1n mare4 s' le a%run*i de la !@" de la B@" de la 1@@ .i*ioare .oa#e" .en#ru a6i
sf'r2ma" *'z2nd" *a.ul de vreo s#2n*'" da*' +lon6ul san#inelelor nu #e%a u*is mai 1nain#e4 s'
fii obli+a#" da*' s*a.i de #oa#e a*es#e .rime9dii" s' fa*i 1no#" o le+5e era .rea mul# .en#ru
a nu #e resemna" -i am v'zu# *' Dan#<s fusese *2# .e%a*i s' 1m.in+' resemnarea .2n' la
moar#e/
Dar a*um" *2nd #2n'rul v'zuse un b'#r2n *are se *ram.ona de via6' *u a#2#a ener+ie"
d2ndu%i exem.lul 5o#'r2rilor des.era#e" 1n*e.u s' medi#eze -i s'%-i m'soare *ura9ul/
Al#*ineva 1n*er*ase *eea *e el ni*i nu se +2ndise s' fa*'4 al#ul" mai .u6in #2n'r" mai .u6in
.u#erni*" mai .u6in 1ndem2na#i* de*2# el" 1-i .ro*urase" +ra6ie is*usin6ei -i r'bd'rii" #oa#e
ins#rumen#ele de *are avusese nevoie .en#ru ex#raordinara o.era6ie .e *are numai o
m'sur'#oare +re-i#' o .u#use 1m.o#moli" al#ul f'*use #oa#e a*es#ea/ 0rin urmare" nimi* nu%i
era im.osibil lui Dan#<s/ )aria s#r'.unsese !@ de .i*ioare" el va s#r'.un+e 1@@/ )aria" la !@
de ani" .usese #rei ani 1n servi%*iul o.erei sale" el nu avea de*2# 9um'#a#e din v2rs#a lui
)aria" va *onsa*ra -ase4 )aria" aba#e" savan#" om al biseri*ii" nu se #emuse s' ri-#e #raversa%
rea de la 7as#elul If la insula Daume" Ra#onneau sau Lemaire4 el" Edmond marinarul" el"
Dan#<s *ufund'#orul 1ndr'zne6" *are *'u#ase de a#2#ea ori o ramur' de m'r+ean 1n fundul
m'rii" va -ov'i s' fa*' o le+5e 1no#= 72# #rebuia .en#ru a fa*e o le+5e 1no#= ;n *eas= Ei" -i=
$u r'm'sese el ore 1n#re+i .e mare" f'r' s' .un' .i*iorul .e 6'rm= $u" nu" Dan#<s nu avea
nevoie de*2# s' fie 1n*ura9a# .rin#r%un exem.lu/ ,o# *e al#ul a f'*u# sau ar fi .u#u# fa*e" va
fa*e -i Dan#<s/
,2n'rul medi#' un momen#/
Am +'si# *e *'u#ai" 1i s.use el b'#r2nului/
)aria #res'ri/
Dumnea#a= s.use el ridi*2nd *a.ul *u un aer *are ar'#a *'" da*' Dan#<s +l'suia
adev'rul" des*ura9area #ovar'-ului s'u nu va fi de lun+' dura#'/ Ei" *e ai +'si#=
7oridorul .e *are l%ai s#r'.uns *a s' vii de la dumnea#a ai*i se 1n%#inde 1n a*eea-i
dire*6ie *a -i +aleria din afar'" nu%i a-a=
Da/
De bun' seam' *' el nu e mai de.ar#e de *in*is.reze*e .a-i/
7el mul#/
Ei bine" .e la 9um'#a#ea *oridorului vom +'uri un drum form2nd un fel de bra6 al
unei *ru*i/ De da#a a*eas#a ia%6i bine m'surile/ ?om da 1n +aleria de afar'/ ;*idem san#inela
-i evad'm/ 0en#ru *a .lanul s' izbu%#eas*'" nu e nevoie de*2# de *ura9 -i dumnea#a ai/
?i+oarea mie nu%mi li.se-#e/ $u vorbes* de r'bdare" dumnea#a ai dovedi#" voi dovedi -i eu/
O *li.'" r's.unse aba#ele/ Dumnea#a n%ai -#iu#" dra+ul meu #ovar'-" de *e na#ur'
es#e *ura9ul meu -i *e 1n#rebuin6are so*o#es* s' dau .u#erii mele/ 72# .rive-#e r'bdarea" *red
*' am fos# de%a9uns de r'bd'#or" re1n*e.2nd 1n fie*are diminea6' mun*a no.6ii" -i 1n fie*are
noa.#e mun*a zilei/ Dar .e a#un*i" as*ul#'%m' #inere" mi se .'rea *'%l serveam .e Dum%
nezeu eliber2nd una din#re f'.#urile *are" fiind nevinova#'" nu .u#use fi os2ndi#'/
Ei" bine" 1n#reb' Dan#<s" si#ua6ia nu e #o# as#a= Oare" de *2nd m%ai 1n#2lni# .e mine"
#e re*uno-#i *ul.abil=
$u" dar nu vreau s' devin/ 7redeam .2n' a*um *' nu am de%a fa*e de*2# *u
lu*ruri" -i ia#' *' 1mi .ro.ui s' am a fa*e *u oameni/ Am .u#u# s' +'ures* un zid -i s'
nimi*es* o s*ar'" dar nu voi +'uri un .ie.# -i nu voi nimi*i o exis#en6'/
Dan#<s s*5i6' o mi-*are u-oar' de sur.riz'/
7um" s.use el" .u#2nd s' fii liber" #e%ar o.ri un asemenea s*ru.ul=
Dar dumnea#a" +l'sui )aria" de *e nu l%ai r'.us 1n#r%o sear' .e #emni*er *u .i*iorul
mesei" de *e nu #e%ai 1mbr'*a# *u 5ainele lui -i de *e n%ai 1n*er*a# s' fu+i=
0en#ru *' ideea nu mi%a veni#" de*lar' Dan#<s/
0en#ru *' ai o +roaz' ins#in*#iv' de a s'v2r-i o a#are *rim'" o as#fel de +roaz'" 1n*2#
ni*i nu #e%ai +2ndi#" relu' b'#r2nul4 *'*i" 1n lu*rurile sim.le -i 1n+'dui#e" .of#ele noas#re
na#urale ne 1n-#iin6eaz' s' nu ne aba#em de la linia dre.#ului nos#ru/ ,i+rul *are vars'
s2n+ele 1n mod fires*" a *'rui des#ina6ie es#e as#a" n%are nevoie de*2# de un lu*ru8 *a mirosul
s'u s'%i dea de ves#e *' are o .rad' 1n a.ro.iere/ El se n'.us#e-#e de 1nda#' s.re .rad'" *ade
asu.ra ei -i o sf2-ie/ Es#e ins#in*#ul lui" -i se su.une lui/ Dar omul" dim.o#riv'" se d' 1na.oi
din fa6a s2n+elui/ $u le+ile so*iale fa* s' sim6im re.ulsie 1n fa6a *rimei" *i le+ile na#urale/
Dan#<s r'mase buim'*i#/ A*eas#a era 1n#r%adev'r ex.li*a6ia *elor *e se .e#re*user'"
f'r' s'%-i dea seama" 1n min#ea sau" mai de+rab'" 1n sufle#ul s'u" *'*i unele +2nduri vin din
*a. -i al#ele din inim'/
Ai a.oi" *on#inu' )aria" de a.roa.e dois.reze*e ani de *2nd sun# 1n 1n*5isoare"
m%am +2ndi# la #oa#e evad'rile *elebre/ $%am v'zu# s' izbu#eas*' de*2# foar#e .u6ine/
Evad'rile feri*i#e" evad'rile 1n*ununa#e de su**es de.lin" sun# *ele medi#a#e *u +ri9' -i
.re+'#i#e .e 1ndele#e4 a-a a s*'.a# du*ele de Ceaufor# din *as#elul ?in*ennes4 aba#ele
DubuUuoi de la )or%lIZv[Uue -i La#ude din Cas#ilia/ Mai sun# *ele .e *are le .oa#e oferi
5azardul8 a*es#ea sun# *ele mai bune/ 7rede%m'" s' a-#e.#'m un .rile9" iar da*' .ri%le9ul se
.rezin#'" s' .rofi#'m de el/
Dumnea#a ai .u#u# s' a-#e.6i" s.use Dan#<s of#2nd/ Mun*a 1ndelun+a#' 16i d'dea o
1ndele#ni*ire de fie*are *li.'" iar *2nd n%aveai mun*a .en#ru a #e dis#ra" aveai s.eran6ele
.en#ru a #e *onsola/
Ai a.oi" s.use aba#ele" nu m' 1ndele#ni*eam numai *u a#2#/
Dar *e f'*eai=
S*riam sau s#udiam/
?i se dau 52r#ie" *ondeie" *erneal'=
$u" s.use aba#ele" dar 1mi fa* eu/
6i fa*i 52r#ie" *ondeie -i *erneal'= ex*lam' Dan#<s/
Da/
Dan#<s 1l .rivi *u admira6ie/ Abia 1i venea #o#u-i s' *read'/ )aria observ' 1ndoiala%i
u-oar'/
72nd ai s' vii la mine" 1i s.use el" am s'%6i ar'# o lu*rare 1n#rea+'" rezul#a#ul
+2ndurilor" *er*e#'rilor -i reflexiilor 1n#re+ii mele vie6i .e *are o medi#asem la umbra
7olosseumului la Roma" la .i*iorul *oloanei San% Mar*o la ?ene6ia" .e malurile Arno%ului
la )loren6a -i .e *are nu b'nuiam delo* *'" 1n#r%o zi" #emni*erii 1mi vor l'sa r'+azul s%o
realizeze 1n#re *ele .a#ru ziduri ale 7as#elului If/ E un Tratat asupra posibilitii unei
monarhii generale #n Btalia. ?a al*'#ui un mare volum in%Uuar#o/
Ai l%ai s*ris=
0e dou' *'m'-i/ Am n's*o*i# un .re.ara# *are fa*e *2r.a ne#ed' *a .er+amen#ul/
?a s' zi*'" e-#i *5imis#=
Oare*um/ L%am *unos*u# .e Lavoisier -i sun# .rie#en *u 7abanis/
Dar .en#ru o as#fel de lu*rare a #rebuii s' fa*i *er*e#'ri is#ori*e/ Aveai de*i *'r6i=
Aveam la Roma" 1n biblio#e*a mea" vreo *in*i mii de volume/ 7i#indu%le -i
re*i#indu%le" am des*o.eri# *'" *u o su#' *in*ize*i de lu*r'ri bine alese" ai" da*' nu rezul#a#ul
*om.le# al *uno-#in6elor omene-#i" *el .u6in #o# *e 1i es#e de folos unui om s' -#ie/ Am
*onsa*ra# #rei ani din via6a mea *i#ind -i re*i#ind a*es#e o su#' *in*ize*i de volume" as#fel *'
le *uno-#eam a.roa.e .e dinafar' *2nd am fos# ares#a#/ 7u o u-oar' sfor6are de memorie" mi
le%am reamin#i# 1n 1n*5isoare .e de.lin/ As#fel a- .u#ea s'%6i re*i# .e ,u*idide" Qenofon"
0lu#ar5" ,i#%Liviu" ,a*i#" S#rada" 3ornandes" Dan#e" Mon#ai+ne" S5aFes.eare" S.inoza"
Ma*5iaveli -i Cossue#/ $u 6i%i amin#es* de*2# .e *ei mai im.or#an6i/
Dar" 1n *azul a*es#a" *uno-#i mai mul#e limbi=
?orbes* *in*i limbi vii" +ermana" fran*eza" i#aliana" en+leza -i s.aniola/ 7u
a9u#orul limbii ve*5i" +rea*a" 1n6ele+ +rea*a modern'/ A#2# numai *' o vorbes* .ros# dar o
s#udiez 1n momen#ul de fa6'/
O s#udiezi= +l'sui Dan#<s/
Da" mi%am f'*u# un vo*abular din *uvin#ele .e *are le -#iu" le%am aran9a#" le%am
*ombina#" le%am su*i# -i le%am r'su*i#" as#fel *a ele s'%mi .oa#' a9un+e .en#ru a%mi ex.rima
+2ndul/ A#iu a.roa.e o mie de *uvin#e" adi*' #o# *e%mi #rebuie la nevoie" de-i *red *' 1n
di*6ionare sun# o su#' de mii/ Desi+ur nu voi fi elo*ven#" dar m' voi fa*e 1n6eles de minune"
-i as#a 1mi a9un+e/
Din *e 1n *e mai 1nm'rmuri#" Edmond 1n*e.ea s' +'seas*' a.roa.e su.rana#urale
fa*ul#'6ile a*es#ui om *iuda#/ ?ru s' le +'seas*' vreun *u%sur -i *on#inu'8
Dar da*' nu 6i s%au da# *ondeie" s.use el" *u *e ai .u#u# s'" s*rii #ra#a#ul a*es#a a-a
de voluminos=
Mi%am f'*u# *u *ondeie admirabile" *are ar .u#ea s' fie .refera#e *ondeielor
obi-nui#e" da*' ma#eria ar fi *unos*u#'4 *ar#ila9ele *a.e#elor de .e-#i *are ni se serves*
uneori 1n zilele de .os#/ De a*eea m' bu*ur #o#deauna *2nd v'd venind mier*urile" vinerile
-i s2mbe#ele" *'*i ele 1mi dau s.eran6a de a s.ori .rovizia *u *ondeie" iar lu*r'rile mele
is#ori*e" sun# m'r#urises* 1ndele#ni*irea *ea mai .l'*u#'/ 7obor2nd 1n #re*u#" ui# .re%
zen#ul4 mer+2nd liber -i inde.enden# 1n is#orie" nu%mi mai amin#es* *' sun# .rizonier/
Dar *erneal'= s.use Dan#<s" *u *e 6i%ai f'*u# *erneal'=
Era al#'da#' un *'min 1n *ar*era mea" +l'sui )aria/ 7'minul a fos# as#u.a#" fire-#e"
la *2#va #im. du.' sosirea mea" iar ani de zile se f'*use 1n#r%1nsul fo*4 in#eriorul lui e de*i
*'.#u-i# de funin+ine/ ,o.es* funin+inea 1n#r%o .or6ie de vin" *are mi se d' 1n fie*are
dumini*'" -i o.era6ia 1mi furnizeaz' *erneal' ex*elen#'/ 0en#ru no#ele s.e*iale" *are au
nevoie s' a#ra+' .rivirea" 1mi 1n6e. de+e#ul -i s*riu *u s2n+e/
72nd am s' .o# vedea #oa#e a*es#ea= 1n#reb' Dan#<s/
72nd ai s' vrei" r's.unse )aria/
O" numaide*2#> ex*lam' #2n'rul/
;rmeaz'%m'" s.use aba#ele/
Ai rein#r' 1n *oridorul sub#eran unde dis.'ru/ Dan#<s 1l urm'/
Q?II
7AMERA ACA,EL;I
Du.' *e #re*u" 1n*ovoindu%se" dar *u des#ul' u-urin6'" .rin *oridorul sub#eran" Dan#<s
a9unse la ex#remi#a#ea o.us'" *are d'dea 1n *amera aba#elui/ Ai*i #re*'#oarea se 1n+us#a"
oferind abia s.a6iul sufi*ien# .en#ru *a un om s' se .oa#' s#re*ura" #2r2ndu%se/ 7amera
aba#elui avea les.ezi .e 9os/ Ridi*2nd una din#re les.ezile din un+5erul *el mai 1n#une*os" el
1n*e.use laborioasa o.era6ie" al *'rei sf2r-i# a fos# v'zu# de Dan#<s/
,2n'rul examin' *amera *u mul#' luare amin#e de 1nda#' *e in#r'/ La .rima vedere" *a
nu .rezen#a nimi* deosebi#/
Cun" s.use aba#ele" nu e de*2# 12 -i un sfer#4 avem 1n*' 1n fa6a noas#r' *2#eva ore/
Dan#<s .rivi 1n 9uru%i" *a s' vad' 1n *e orolo+iu .u#use *i#i aba#ele 1n mod a-a de
.re*is ora/
0rive-#e raza zilei *are vine .rin fereas#ra mea" s.use aba#ele -i .rive-#e .e zid
liniile .e *are le%am #ras/ &ra6ie a*es#or linii" *are sun# *ombina#e *u dubla mi-*are a
.'m2n#ului -i a eli.sei des*rise 1n 9urul soarelui -#iu *2# e ora *u mai mul#' exa*#i#a#e de*2#
da*' a- avea un *eas" *'*i un *eas se deran9eaz'" .e *2nd soarele -i .'m2n#ul nu se
deran9eaz' ni*ioda#'/
Dan#<s nu 1n6elese nimi* din ex.li*a6ie/ -i 1n*5i.uise #o#deauna" v'z2nd soarele
r's'rind de du.' mun6i -i a.un2nd 1n Medi#erana" *' a*es#a mer+ea" iar nu .'m2n#ul/ Dubla
mi-*are a +lobului .e *are s#'#ea -i de *are #o#u-i nu%-i d'dea seama" i se .'rea a.roa.e
im.osibil'/ ?edea" 1n fie*are *uv2n# al in#erlo*u#orului s'u" mis#ere -#iin6ifi*e la fel de
admirabile a fi s*ormoni#e *a -i minele a*elea de aur -i de diaman#e .e *are le vizi#ase"
1n#r%o *'l'#orie f'*u#' de el" .e *2nd era 1n*' a.roa.e *o.il" la &uzara#e -i la &ol*onda/
Daide" 1i s.use el aba#elui" sun# +r'bi# s'%6i examinez *omorile4 aba#ele se 1ndre.#'
s.re *'min" des.rinse *u dal#a .e *are o 6inea #o#deauna 1n m2n' .ia#ra *e forma al#'da#'
va#ra -i *are as*undea o *avi#a#e .rofund'/ n *avi#a#ea a*eas#a erau 1n*5ise #oa#e obie*#ele
des.re *are 1i vorbise el lui Dan#<s/
7e vrei s' vezi mai 1n#2i= 1l 1n#reb'/
Ara#'%mi marea dumi#ale lu*rare asu.ra re+ali#'6ii 1n I#alia/
)aria s*oase din dula.ul .re6ios #rei sau .a#ru suluri de *2r.e r'su*i#e *a ni-#e foi de
.a.irus4 f2-ii de .2nz' de .a#ru de+e#e l'6ime -i de o.#%s.reze*e lun+ime/ )2-iile
numero#a#e erau a*o.eri#e *u un s*ris .e *are Dan#<s 1l .u#u *i#i" *'*i erau s*rise 1n limba
ma#ern' a aba#elui" adi*' 1n i#alian'" idiom .e *are" 1n *ali#a#ea sa de .rovensal" Dan#<s 1l
1n6ele+ea .erfe*#/
?ezi" ai*i es#e #o#ul" 1i s.use el/ Sun# a.roa.e o.# zile de *2nd am s*ris *uv2n#ul
(Sf2r-i#( #n 9osul f2-iei a -aize*i -i o.#a/ Au fos# 1n#rebuin6a#e dou' *'m'-i ale mele -i #oa#e
ba#is#ele .e *are le aveam/ Da*' redevin liber vreoda#' -i se +'se-#e 1n 1n#rea+a I#alie un
#i.o+raf *are s' 1ndr'zneas*' a m' #i.'ri" re.u#a6ia mea e f'*u#'/
Da" v'd" r's.unse Dan#<s/ Ara#'%mi a*um" #e ro+" *ondeiele *u *are a fos# s*ris'
lu*rarea/
;i#e%le" +l'sui )aria/
Ai 1i ar'#' #2n'rului un be6i-or lun+ de -ase de+e#e" +ros *a m2nerul unui .enel" la
*a.'#ul -i 1n 9urul *'ruia era le+a# *u a6' unul din a*ele *ar#ila+ii .'#a#e 1n*' de *erneal'"
des.re *are aba#ele i%a vorbi# lui Dan#<s/ Se .relun+ea *u un v2rf -i era *res#a# *a o .an'
obi-nui#'/
Dan#<s 1l examin'" *'u#2nd din o*5i ins#rumen#ul *u *are .u#use fi #'ia# a-a de *ore*#/
A" da" s.use )aria" bri*ea+ul" nu%i a-a= El e *a.odo.era mea4 l%am f'*u#" *a -i(
*u6i#ul .e *are 1l vezi din#r%un sfe-ni* ve*5i de fier/
Cri*ea+ul #'ia *a un bri*i/ 72# .rive-#e *u6i#ul" el avea avan#a9ul *' .u#ea s' serveas*'
#o#deoda#' de *u6i# -i de .umnal/
Dan#<s examin' obie*#ele *u a#en6ia *u *are" 1n du+5enele de *uriozi#'6i din Marsilia"
examinase uneori ins#rumen#ele exe*u#a#e de s'lba#i*i -i aduse de .e m'rile Sudului" de
*'#re" *'.i#ani de *urs' lun+'/
n *e .rive-#e *erneala" s.use )aria" -#ii *um .ro*edez8 o fa* .e m'sur' *e am
nevoie/
M' mir a*um de%un lu*ru" +l'sui Dan#<s" *' zilele 6i%au a9uns .en%#ru #oa#a mun*a
a*eas#a/
Aveam no.6ile" r's.unse )aria/
$o.6ile= E-#i de*i 1nzes#ra# *a .isi*ile -i vezi lim.ede noa.#ea=
$u" dar Dumnezeu i%a da# omului in#eli+en6a .en#ru a veni 1n a9u#orul s'r'*iei
sim6urilor sale8 mi%am .ro*ura# lumin'/
7um=
Din *arnea *are mi se adu*e desfa* +r'simea" o #o.es* -i s*o# din ea un fel de ulei
*om.a*#/ ;i#e lum2narea mea/
Ai aba#ele 1i ar'#' lui Dan#<s un lam.ion la fel *u a*elea *are serves* la ilumina#ul
.ubli*/
Dar fo*=
;i#e" dou' .ie#re -i ias*'/
Dar *5ibri#uri=
M%am .ref'*u# *' suf'r de%o boal' de .iele -i am *eru# .u*ioas' *are mi s%a da#/
Dan#<s .use .e o mas' obie*#ele -i 1-i *obor1 *a.ul" s#rivi# sub .erseveren6a -i for6a
a*es#ui s.iri#/
As#a nu es#e #o#ul" *on#inu' )aria/ 7'*i nu #rebuie s' .unem #oa#e *omorile 1n#r%o
sin+ur' #aini6'/ S%o 1n*5idem .e a*eas#a/
0user' les.edea la lo*ul ei/ Aba#ele .res'r' .u6in .raf .e deasu.ra" #re*u *u .i*iorul
*a s' -#ear+' ori*e urm'" 1nain#' s.re .a# -i 1l mi-*' din lo*/
Dina.oia *'.'#2iului" #'inui#' de o .ia#r' *are o 1n*5idea a.roa.e .erfe*#" era o +aur'"
iar 1n +aur' o s*ar' de fr2n+5ie lun+' de 2!%T@ .i*ioare/
Dan#<s o examin'8 s*ara era de o #r'ini*ie *are rezis#a ori*'rei 1n*er*'ri/
7ine 6i%a .ro*ura# fr2n+5ia ne*esar' a*es#ei minuna#e lu*r'ri= 1n%#reb' Dan#<s/
n .rimul r2nd *2#eva *'m'-i .e *are le aveam" a.oi *ear-afurile .a#ului meu .e
*are #im. de #rei ani *2# am s#a# *a.#iv la )enes#relle" le%am des#r'ma#/ 72nd m%au
#rans.or#a# la *as#elul If" am izbu#i# s' adu* *u mine fur#i-a+ul/ Ai*i am *on#inua# lu*rul/
Dar nu se observa *' *ear-afurile de .a# nu mai aveau #ivuri=
Le *oseam la lo*/
7u *e=
7u a*ul a*es#a/
Ai aba#ele" desf'*2nd o -uvi6' din ve-min#ele sale" ar'#' lui Dan#<s un os lun+" as*u6i#"
.e *are 1l .ur#a la el/
Da" *on#inu' )aria" m' +2ndisem la 1n*e.u# s' desfa* +ra#iile -i s' fu+ .rin
fereas#ra *are e" .re*um vezi" *eva mai la#' de*2# a dumi#ale -i .e *are a- fi l'6i#%o -i mai
mul# 1n momen#ul evad'rii/ Dar am observa# *' fereas#ra d'dea 1n#r%o *ur#e in#erioar'" as#fel
*' renun6ai la .roie*#ul meu" *are era .rea ris*an#/ Am .'s#ra# *u #oa#e a*es#ea s*ara" .en#ru
o 1m.re9urare ne.rev'zu#'" .en#ru una din a*ele evad'ri des.re *are 16i vorbeam -i .e *are
5azardul o .ro*ur'/
7u aerul *' examineaz' s*ara" Dan#<s se +2ndea de da#a a*eas#a la al#*eva/ i #re*use
.rin min#e o idee/ 7' omul a*es#a" a-a de in#eli+en#" de .rofund" va vedea .oa#e lim.ede 1n
bezna nenoro*irii sale" unde ni*ioda#' el n%a .u#u# s' dis#in+' *eva/
La *e #e +2nde-#i= 1n#reb' aba#ele z2mbind -i lu2nd *ufundarea lui Dan#<s dre.#
semnul *elei mai mari admira6ii/
M' +2ndes* 1n .rimul r2nd la un lu*ru8 la in#eli+en6a enorm' .e *are a #rebui# s%o
*5el#uie-#i .en#ru a a9un+e ai*i unde ai a9uns/ 7e ai fi f'*u# devenind liber=
0oa#e nimi*8 .risosul min6ii mele s%ar fi eva.ora# 1n nimi*uri/ E nevoie de
nenoro*ire .en#ru a s'.a anumi#e mine mis#erioase" #'inui#e 1n in#eli+en6a uman'/ 0en#ru *a
.ulberea s' ex.lodeze" e nevoie de .resiune/ 7a.#ivi#a#ea a reuni# asu.ra unui sin+ur .un*#
#oa#e fa*ul#'6ile mele risi.i#e i*i%*olo/ Ele s%au *io*ni# 1n#r%un s.a6iu s#r2m#4 -i -#ii *'" din
*io*nirea norilor" rezul#' ele*#ri*i#a#ea" din ele*#ri*i#a#e ful+erul" din ful+er lumina/
$u" nu -#iu" s.use Dan#<s ab'#u# de i+noran6a sa/ ;nele *uvin#e .e *are dumnea#a
le ros#e-#i sun# .en#ru mine *uvin#e li.si#e de 1n6eles/ Dumnea#a e-#i feri*i# *' e-#i a-a de
1nv'6a#/
Aba#ele z2mbi/
S.uneai adineauri *' #e +2nde-#i la dou' lu*ruri/
Da/
Ai nu mi l%ai 1m.'r#'-i# de*2# .e .rimul/ 7are e al doilea=
Al doilea e *' mi%ai .oves#i# via6a dumi#ale -i *' nu o *uno-#i .e a mea/
?ia6a dumi#ale" #inere" e .rea s*ur#' *a s' *u.rind' 1n#2m.l'ri de oare*are
im.or#an6'/
Ea *u.rinde o imens' nenoro*ire" s.use Dan#<s/ O nenoro*ire .e *are n%am
meri#a#%o" -i a- vrea *a s' nu%l bles#em .e Dumnezeu" *um l%am bles#ema# uneori s'
m' .o# le+a de oamenii nenoro*irii mele/
n *azul a*es#a #e so*o6i ino*en# de fa.#ul *are 6i se im.u#'/
Absolu# ino*en#" .e *a.ul sin+urelor fiin6e *are 1mi sun# dra+i" .e *a.ul .'rin#elui
meu -i al lui Mer*:d<s/
Daide" is#orise-#e%mi .oves#ea dumi#ale" s.use aba#ele 1n*5iz2nd #aini6a -i #r'+2nd
.a#ul la lo*/
Dan#<s is#orisi a#un*i *eea *e el numea .oves#ea sa -i *are se m'r+inea la o *'l'#orie
1n India -i la dou' sau #rei *'l'#orii 1n Levan#/ A9unse" 1n sf2r-i#" la ul#ima *urs'" la moar#ea
*'.i#anului Le*l<re" la .a*5e#ul .reda# de el .en#ru marele mare-al" la 1n#revederea *u
marele%mare-al" la s*risoarea 1n*redin6a#' de a*es#a -i adresa#' unui domn $oir#ier/ n
sf2r-i#" la sosirea 1n Marsilia" la 1n#revederea *u .'rin#ele s'u" la dra+os#ea lui Mer*:d<s" la
os.'6ul de lo+odn'" la ares#are" la in#ero+a#oriu" la 1n*5isoarea .rovizorie 1n .ala#ul 9us#i6iei"
1n sf2r-i#" la 1n*5isoarea defini#iv' 1n 7as#elul If/ A9uns ai*i" Dan#<s nu mai -#ia nimi*" ni*i
m'*ar #im.ul de *2nd era de6inu#/
Du.' #erminarea is#orisirii" aba#ele refle*#' ad2n*/
Es#e" s.use el du.' o *li.'" o axiom' de dre.#" de o mare ad2n*ime -i *are se
refer' la *e 16i s.uneam adineauri8 da*' un *u+e# r'u nu se na-#e oda#' *u 1n#o*mire fals'"
na#ura omeneas*' res.in+e *rima/ ,o#u-i" *iviliza6ia ne%a da# nevoi" vi*ii" a.e#i#uri *are au
uneori for9a de a ne fa*e s' 1n'bu-im ins#in*#ele noas#re bune -i s' ne 1ndrume s.re r'u/ De
ai*i maxima8 ( Da*' vrei s'%l des*o.eri .e vinova#" *au#'%l mai 1n#2i .e *el *'ruia *rima 1i
.oa#e fi u#il'(/ 7ui .u#ea s'%i serveas*' dis.ari6ia dumi#ale=
O5" nim'nui> nsemnam a-a de .u6in/
$u r's.unde as#fel" *'*i r's.unsul e li.si# -i de lo+i*' -i de filozofie/ ,o#ul e
rela#iv" dra+ul meu .rie#en" de la re+ele *are s#2n9ene-#e .e vii#orul s'u su**esor" .2n' la
fun*6ionarul *are 1l s#2n9ene-#e .e *el *e e su.ranumerar/ Da*' re+ele moare" su**esorul
mo-#ene-#e o *oroan'4 da*' fun*6ionarul moare" su.ranumerarul mo-#ene-#e o leaf' de 12@@
lire/ 7ele 12@@ lire sun# lis#a lui *ivil'/ Ele 1i sun# #o# a-a de ne*esare .en#ru a #r'i" *a -i *ele
12 milioane ale unui re+e/ )ie*are individ" de la #rea.#a *ea mai de 9os .2n' la *ea mai
1nal#' a s*'rii so*iale" +ru.eaz' 1n 9urul s'u o mi*' lume de in#erese av2nd v2r#e9urile -i
a#omii s'i" asemenea lumilor lui Des*ar#es/ $umai *' lumile a*es#ea se l'r+es* .e m'sur'
*e ur*'/ O s.iral' r's#urna#' *are se men6ine .rin#r%un 9o* de e*5ilibru/ S' revenim" de*i" la
lumea dumi#ale/ ;rma s' fii numi# *'.i#anul ()araonului(=
Da/
;rma s' #e 1nsori *u o fa#' frumoas'=
Da/
Avea *ineva in#eres *a dumnea#a s' nu devii *'.i#anul ()araonului(= Avea *ineva
in#eres *a dumnea#a s' nu #e 1nsori *u Mer*:d<s= R's.unde mai 1n#2i la .rima 1n#rebare
ordinea e *5eia #u#uror .roblemelor/ Avea *ineva in#eres *a dumnea#a s' nu devii *'.i#anul
()araonului(=
$u" eram foar#e iubi# .e bord/ Da*' ma#elo6ii ar fi .u#u# s' alea+' un *ondu*'#or"
sun# si+ur *' m%ar fi ales .e mine/ ;n sin+ur om avea oare*ari mo#ive s'%mi .oar#e .i*'/
Avusesem" *u *2#va #im. 1nain#e" o *ear#' *u el -i 1i .ro.usesem un duel" .e *are%l refuzase/
A5a> 7um se numea omul a*es#a=
Dan+lars/
7e era el .e bord=
A+en# *on#abil/
Da*' deveneai *'.i#an" l%ai fi 6inu# la .os#ul lui=
$u" da*' lu*rul de.indea de mine" *'*i mi se .'ruse *' observ oa%re*ari nere+uli 1n
so*o#elile lui/
Cine" a asis#a# *ineva la ul#ima dumi#ale *onvorbire *u *'.i#anul Le*l<re=
$u" eram sin+uri/
A .u#u# s' aud' *ineva *onversa6ia dumneavoas#r'=
Da" *'*i u-a era des*5is'/ Ca *5iar/// ia s#ai/// da" da" Dan+lars a #re*u# .e a*olo
exa*# 1n momen#ul *2nd *'.i#anul Le*l<re 1mi 1n*redin6a .a*5e#ul .en#ru marele mare-al/
Cun" f'*u abalele" sun#em .e *alea adev'rului/ Ai lua# .e *ineva *u dumnea#a 9os
*2nd ai .o.osi# .e insula Elba=
0e nimeni/
Ji s%a 1n*redin6a# o s*risoare=
Da" de marele mare-al/
7e ai f'*u# *u s*risoarea=
Am .us%o 1n .or#ofoliu/
Aveai .or#ofoliul la dumnea#a= 7um .u#ea s' s#ea 1n buzunarul unui marinar un
.or#ofoliu *u o s*risoare ofi*ial'=
Ai dre.#a#e" .or#ofoliul meu era .e bord/
$%ai b'+a# .e bord s*risoarea 1n .or#ofoliu=
Ca da/
Din 0or#o%)erra9o .2n' .e bord *e%ai f'*u# *u s*risoarea=
Am 6inu#%o 1n m2n'/
72nd ai ur*a# .e ()araon(" a .u#u# s' vad' ori*ine *' 6ineai o s*risoare=
Da/
Dan+lars *a -i *eilal6i=
Dan+lars *a -i *eilal6i/
A*um as*ul#'%m'8 adun'%6i #oa#e amin#irile -i re*ons#i#uie/ 7um era *on*e.u#
denun6ul=
O" da/ L%am re*i#i# de #rei ori" -i fie*are *uv2n# mi%a r'mas 1n memorie/
Re.e#'%mi%l/
Dan#<s se re*ulese o *li.'/
Ia#'%l" s.use el" #ex#ual8
(Domnul .ro*uror re+al es#e 1n-#iin6a#" de un .rie#en al #ronului -i al reli+iei" *'
numi#ului Edmond Dan#<s" se*undul vasului K)araonL" sosi# azi diminea6' din Smirna" du.'
*e s%a o.ri# la $ea.ole -i 0or#o%)erra9o" i%au fos# 1n*redin6a#e de *'#re Mura# o s*risoare
.en#ru uzur.a#or" -i de *'#re uzur.a#or o s*risoare .en#ru *omi#e#ul bona.ar#is# din 0aris/
Dovada *rimei sale se .oa#e fa*e ares#2ndu%l" *'*i s*risoarea se va +'si la el" sau la
.'rin#ele s'u" sau 1n *abina sa .e bordul K)araonuluiL/(
Aba#ele 1n'l6' din umeri/
E lim.ede *a lumina zilei" s.use el/ ,rebuie s' fi avu# inima #are naiv' -i bun'
.en#ru a nu fi +5i*i# lu*rul din *a.ul lo*ului/
7rezi= ex*lam' Dan#<s/ O5" ar fi o mare m2r-'vie>
7um era s*risul obi-nui# al lui Dan+lars=
;n s*ris a.le*a#/
7um era s*risul s*risorii anonime=
;n s*ris r's#urna#/
Aba#ele z2mbi/
7on#raf'*u#" nu%i a-a=
0rea si+ur *a s' fie *on#raf'*u#/
A-#ea.#'" s.use el/
Lu' .ana" sau mai bine zis" *eea *e el numea .an'" o 1nmuie 1n *erneal' -i s*rise *u
m2na s#2n+' .e o *2r.' .re.ara#' 1n a*es# s*o." .rimele dou' sau #rei r2nduri ale
denun6ului/
Dan#<s se #rase 1na.oi -i 1l .rivi .e aba#e a.roa.e *u +roaz'/
O" e uimi#or" ex*lam' el" *2# de mul# seam'n' s*risul a*ela *u a%*es#a/
7eea *e 1nseamn' *' denun6ul fusese s*ris *u m2na s#2n+'/ Am observa# un lu*ru"
*on#inu' aba#ele/
7are=
7' #oa#e s*risorile s*rise *u m2na drea.#' sun# varia#e -i *' #oa#e s*risorile s*rise
*u m2na s#2n+' se aseam'n'/
?a s' zi*'" ai v'zu#" ai observa#=
S' *on#inu'm/
O" da" da>
S' 1n*er*'m la a doua *5es#iune/
As*ul#/
Avea *ineva in#eres *a dumnea#a s' nu #e 1nsori *u Mer*:d<s=
Da" un #2n'r *are o iubea/
7um 1l *5eam'=
)ernand/
E un nume s.aniol=
Era *a#alan/
7rezi *' a*es#a era *a.abil s' s*rie s*risoarea=
$u" a*es#a mi%ar fi da# o lovi#ur' de *u6i#" a#2#a #o#/
Da" e 1n firea s.aniol'" un asasina#/ O la-i#a#e 1ns' nu/
De al#min#eri" *on#inu' Dan#<s" el nu avea 5abar de #oa#e am'nun#ele *u.rinse 1n
denun6/
$u le%ai 1m.'r#'-i# nim'nui=
$im'nui/
$i*i *5iar iubi#ei dumi#ale=
$i*i *5iar lo+odni*ei mele/
A#un*i e Dan+lars/
O" a*um sun# si+ur/
A-#ea.#'/// Dan+lars 1l *uno-#ea .e )ernand=
$u/// ba da/// mi amin#es*///
7e=
7u dou' zile 1nain#e de *'s'#oria mea i%am v'zu# 1m.reun'" la mas'" sub umbrarul
b'#r2nului 0am.5ile/ Dan+lars era .rie#enos -i ba#9o*ori#or/ )ernand era .alid -i #ulbura#/
Erau sin+uri=
$u" aveau *u ei un al #reilea #ovar'-" *unos*u# a.ro.ia# al meu *are" f'r' 1ndoial'"
le f'*use *uno-#in6'8 un *roi#or *u numele de 7aderousse" dar a*es#a era bea#/ Ia s#ai/// ia
s#ai/// *um de nu mi%a reamin#i# .2n' a*um= L2n+' masa la *are beau" am v'zu# o *'limar'"
52r#ie" *ondeie GDan#<s duse m2na la frun#eH/ O5" #i*'lo-ii" #i*'lo-ii>
?rei s' mai -#ii *eva= s.use aba#ele r2z2nd/
Da" da" deoare*e dumnea#a +2nde-#i #o#ul" deoare*e vezi lim.ede 1n #oa#e" vreau s'
-#iu de *e n%am fos# in#ero+a# de*2# o da#'" de *e nu mi s%au da# 9ude*'#ori -i *um de sun#
*ondamna# f'r' 9ude*a#'/
O5" as#a e *eva mai +rav" s.use aba#ele/ 3us#i6ia are *'i sumbre -i mis#erioase" .e
*are le .'#runzi anevoie/ 7eea *e noi am f'*u# .2n' a*um *u .rivire la .rie#enii dumi#ale era
un 9o* de *o.ii/ ?a #rebui" 1n .rivin6a a*eas#a" s'%mi dai indi*a6iile *ele mai .re*ise/
Daide" *er*e#eaz'%m'" *'*i dumnea#a vezi mai lim.ede 1n via6a mea de*2# eu
1nsumi/
7ine #e%a in#ero+a#= .ro*urorul re+al" subs#i#u#ul" 9ude*'#orul de ins#ru*6ie=
Subs#i#u#ul/
Era #2n'r" sau b'#r2n=
,2n'r8 dou'ze*i -i -a.#e sau dou'ze*i -i o.# de ani/
$u e *oru.# 1n*'" dar ambi6ios" s.use aba#ele/ 7um s%a .ur#a# *u dumnea#a=
Mai de+rab' bl2nd de*2# sever/
I%ai .oves#i# #o#ul=
,o#ul/
Ai felul lui de a se .ur#a s%a s*5imba# 1n *ursul in#ero+a#oriului=
O *li.' .ur#area lui s%a s*5imba# *2nd a *i#i# s*risoarea *are m' *om.romi#ea/
0'rea *o.le-i# .ar*' de nenoro*irea mea/
De nenoro*irea dumi#ale=
Da/
Ai e-#i si+ur *' el de.l2n+ea nenoro*irea dumi#ale=
Mi%a da# *el .u6in o mare dovad' des.re sim.a#ia lui/
Anume=
A ars sin+ura .ies' *are m' .u#ea *om.romi#e/
7are= Denun6ul=
$u" s*risoarea/
E-#i si+ur=
Lu*rul s%a .e#re*u# 1n fa6a mea/
Si#ua6ia se s*5imb'/ Omul a*es#a ar .u#ea s' fie o f'.#ur' mul# mai m2r-av' de*2#
16i 1n*5i.ui/
0e *ins#ea mea" m' fa*i s' m' 1nfior" s.use Dan#<s/ A-adar" lumea e .o.ula#' de
#i+ri -i de *ro*odili=>
Da/ A#2# numai *' #i+rii -i *ro*odilii *u dou' .i*ioare sun# mai .e%ri*ulo-i de*2#
*eilal6i/
S' *on#inu'm" s' *on#inu'm/
7u .l'*ere/ A ars s*risoarea" s.ui=
Da" s.un2ndu%mi8 (?ezi" nu exis#' de*2# dovada as#a *on#ra dumi#ale" -i%o
nimi*es*(/
0ur#area e .rea sublim' *a s' fie na#ural'/
7rezi=
Sun# si+ur/ 7ui era adresa#' s*risoarea=
Domnului $oir#ier" s#rada 7oU%D:ron $o/ 1T" la 0aris/
0o6i s' .resu.ui *' subs#i#u#ul dumi#ale avea vreun in#eres *a s*risoarea s'
dis.ar'=
0oa#e *' da/ 7'*i m%a sili# s' f'+'duies* 1n dou' sau #rei r2nduri" 1n in#eresul meu
s.unea el *' nu voi vorbi nim'nui des.re s*risoarea a*eas#a -i m%a .us s' 9ur *' nu
voi .ronun6a numele s*ris .e adres'/
$oir#ier=/// re.e#' aba#ele" $oir#ier= Am *unos*u# un $oir#ier la 7ur#ea fos#ei
re+ine a E#ruriei" un $oir#ier *are fusese +irondin sub revolu6ie/ 7um 1l *5ema .e
subs#i#u#ul dumi#ale=
De ?illefor#/
Aba#ele izbu*ni 1n r2s/
Dan#<s 1l .rivi buim'*i#/
7e ai= s.use el/
?ezi raza as#a de lumin'= 1n#reb' aba#ele/
Da/
Ei bine" #o#ul e a*um .en#ru mine mai *lar de*2# raza as#a s#r'vezie -i luminoas'/
Cie# *o.il" bie# #2n'r> Ai a fos# bun *u dumnea#a ma+is#ra#ul=
Da/
?redni*ul subs#i#u# a ars" a nimi*i# s*risoarea=
Da/
7ins#i#ul furnizor al *'l'ului #e%a .us s' 9uri *' nu vei .ronun6a ni*ioda#' numele
de $oir#ier=
Da/
S'rmane orb" -#ii *ine era a*es# $oir#ier=/// $oir#ier era .'rin#ele lui/
Da*' #r'zne#ul ar fi v'zu# la .i*ioarele lui Dan#<s" s'.2nd un abis 1n fundul *'ruia se
des*5idea infernul" efe*#ul .rodus asu.ra lui ar fi fos# mai .u6in .rom.#" mai .u6in ele*#ri*"
mai .u6in zdrobi#or de*2# nea-#e.#a#ele *uvin#e/ Se ridi*' a.u*2ndu%-i *a.ul 1n m2ini" *a
.en#ru a%l 1m.iedi*a s' ex.lodeze/
0'rin#ele lui" .'rin#ele lui= ex*lam' el/
Da" .'rin#ele lui" .e *are 1l *5eam' $oir#ier de ?illefor#" relu' aba#ele/
O lumin' ful+er'#oare #re*u a#un*i .rin *reierul de6inu#ului" #o# *e r'm'sese 1n#une*os
fu 1n *5iar *li.a a*eea ful+era# de o lumin' s#r'lu*i#oare/ ,'r'+'n'rile lui ?illefor# 1n #im.ul
in#ero+a#oriului" s*risoarea nimi*i#'" 9ur'm2n#ul *eru#" +lasul" im.lora#or a.roa.e" al
ma+is#ra#ului" *are" 1n lo* s' amenin6e" im.lora .ar*'" #o#ul 1i reveni 1n memorie/ S*oase un
s#ri+'#" se *l'#in' o *li.' *a un om bea#" a.oi se n'.us#i .rin des*5iz'#ura *are du*ea de la
*elula aba#elui la a sa8
O5" #rebuie s' fiu sin+ur" s.use el" *a s' *u+e# la #oa#e as#ea/
Ai" a9un+2nd 1n *ar*era sa" *'zu .e .a#ul unde #emni*erul 1l +'si seara s#2nd *u o*5ii
fi*-i" *u #r's'#urile *on#ra*#a#e" dar ne*lin#i# -i mu# *a o s#a#uie/
n *easurile de medi#a6ie *are se s*urser' *a ni-#e se*unde" el luase o 5o#'r2re
*um.li#' -i f'*use un 9ur'm2n# formidabil/
;n +las 1l #rezi .e Dan#<s din reverie8 a*ela al aba#elui )aria *are" .rimind la r2ndu%i
vizi#a #emni*erului" venise s'%l invi#e .e Dan#<s s' *ineze *u el/ 7ali#a#ea de nebun
re*unos*u# -i" mai *u seam' de nebun amuzan# 1i a*orda b'#r2nului .rizonier *2#eva
.rivile+ii" *a de exem.lu" a*ela de a avea o .2ine *eva mai alb' -i o s#i*lu6' *u vin"
dumini*a/ Iar as#'zi era #o*mai dumini*'" -i aba#ele venise s'%l invi#e .e #2n'rul #ovar'- s'
1m.ar#' *u el .2inea -i vinul/
Dan#<s 1l urm'/ ,oa#e liniile *5i.ului s'u se ref'*user' -i 1-i reluaser' lo*ul obi-nui#4
dar *u o ri+idi#a#e -i o #'rie" da*' se .oa#e s.une as#fel" *are #r'dau o 5o#'r2re lua#'/ Aba#ele
1l .rivi fix/
mi .are r'u *' #e%am a9u#a# 1n *er*e#'rile dumi#ale -i *' 6i%am s.us *ele *e 6i%am
s.us" +l'sui el/
De *e= 1n#reba Dan#<s/
0en#ru *' 6i%am infil#ra# 1n inim' un sen#imen# *are nu exis#a 1n#r%1nsa8 r'zbunarea/
Dan#<s z2mbi/
S' vorbim des.re al#*eva" s.use el/
Aba#ele 1l .rivi 1n*' o *li.' -i *l'#in' *u #ris#e6e din *a./ 0e urm'" a-a *um Dan#<s 1l
ru+ase" vorbi des.re al#*eva/
C'#r2nul de6inu# era din#re oamenii a *'ror *onversa6ie" asemenea a*eleia a oamenilor
*are au suferi# mul#" *on6ine informa6ii numeroase -i un in#eres sus6inu#/ Dar ea nu era
e+ois#'" iar neferi*i#ul nu .omenea ni*ioda#' de nenoro*irile sale/
Dan#<s 1i as*ul#a *u admira6ie fie*are *uv2n#8 unele *ores.undeau anumi#or idei .e
*are le avea -i anumi#or *uno-#in6e *are erau de resor#ul meseriei sale de marinar" al#ele se
refereau la lo*uri ne*unos*u#e -i *a a*ele aurore boreale *are 1i lumineaz' .e navi+a#ori
la la#i#udinile aus#rale ar'#au #2n'rului .eisa9e -i orizon#uri noi" ilumina#e de lu*iri
fan#as#i*e/ Dan#<s 1n6elese *2#' feri*ire ar fi .en#ru o al*'#uire in#eli+en#' s' urmeze s.iri#ul
a*es#a ridi*a# .e 1n'l6imile morale" filozofi*e sau so*iale .e *are el era de.rins s' se 9oa*e/
Ar #rebui s' m' 1nve6i *2#e *eva din *e -#ii dumnea#a" s.use Dan#<s" m'*ar .en#ru
*a s' nu #e .li*#ise-#i *u mine/ Am im.resia *'" de bun' seam'" .referi sin+ur'#a#ea" unui
#ovar'- f'r' edu*a6ie -i f'r' 1nsemn'#a#e" a-a *um sun# eu/ Da*' *onsim6i la *ererea mea"
m' obli+ s' nu%6i mai vorbes* de evadare/
Aba#ele z2mbi/
O5" *o.ilul meu" s.use el" -#iin6a omeneas*' e #are m'r+ini#'" iar du.' *e #e voi fi
1nv'6a# ma#ema#i*ile" fizi*a" is#oria -i *ele #rei sau .a#ru limbi vii .e *are le vorbes*" vei -#i
*e -#iu eu8 iar #oa#' a*eas#' -#iin6' voi .u#ea s%o #orn doar 1n doi ani" din s.iri#ul meu 1n#r%al
dumi#ale/
n doi ani= s.use Dan#<s/ 7rezi *' a- .u#ea s' 1nv'6 #oa#e a*es#e lu*ruri 1n doi ani=
n a.li*area lor" nu/ n .rin*i.iile lor" da/ A 1nv'6a nu 1nseamn' a -#i/ Exis#' -#iu#ori
-i exis#' savan6i8 .e unii 1i fa*e memoria" .e al6ii filozofia/
Dar filozofia nu se .oa#e 1nv'6a=
)ilozofia nu se 1nva6'/ )ilozofia es#e 1m.reunarea -#iin6elor dob2ndi#e *u +eniul
*are le a.li*'/ )ilozofia e norul s#r'lu*i#or .e *are 7ris# a .us .i*iorul .en#ru a ur*a la *er/
Daide" s.use Dan#<s" *e m' 1nve6i 1n#2i= Sun# +r'bi# s' 1n*e." mi%e se#e de -#iin6'/
,o#ul> s.use aba#ele/
n#r%adev'r" din seara a*eea" de6inu6ii 1n#o*mir' un .lan de edu*a6ie *are 1n*e.u s' fie
exe*u#a# de a doua zi/ Dan#<s avea o memorie .rodi+ioas'" o u-urin6' ex#rem' de *on*e.6ie/
Dis.ozi6ia ma#ema#i*' a s.iri#ului s'u 1l f'*ea a.# s' 1n6elea+' #o#ul .rin *al*ul" 1n #im. *e
.oezia marinarului *ori9a #o# *e .u#ea s' fie .rea ma#erial 1n demons#ra6ia redus' la
us*'*iunea *ifrelor" sau la re*#i#udinea liniilor/ A#ia" de al#min#eri" i#aliana -i .u6in din
+rea*a .e *are o 1nv'6ase 1n *'l'#oriile sale din Orien#/ 7u a9u#orul a*es#or dou' limbi"
1n6elese *ur2nd me*anismul #u#uror *elorlal#e" iar du.' -ase luni 1n*e.u s' vorbeas*'
s.aniola" en+leza -i +ermana/
A-a *um 1i s.use aba#ele )aria" fie *' dis#ra*6ia oferi#' de s#udiu 1i 6inea lo* de
liber#a#e" fie *' .re*um l%am mai v'zu# " res.e*#uos ri+id fa6' de *uv2n#ul s'u" el nu
mai .omenea de evadare" iar zilele se s*ur+eau .en#ru d2nsul re.ezi -i ins#ru*#ive/ Du.' un
an era al# om/
n *e%l .rive-#e .e aba#ele )aria" Dan#<s observa *'" 1n *iuda dis#ra*6iei .e *are
.rezen6a sa o adusese *a.#ivi#'6ii lui" el se .osomora din zi 1n zi/ ;n +2nd ne1n*e#a# -i e#ern
.'rea *' 1i 1m.resoar' min#ea/ 7'dea 1n reverii .rofunde" of#a f'r' voie" se ridi*a deoda#'"
1-i 1n*ru*i-a bra6ele -i se .limba mo5or2# 1n 9urul *ar*erei/
n#r%o zi" se o.ri brus* 1n mi9lo*ul unuia din *er*urile re.e#a#e de o su#' de ori" .e *are
le des*ria 1n 9urul 1n*'.erii" -i ex*lam'8
O" da*' nu ar fi san#inele>
San#inelele n%au s' fie de*2# a#2#a #im. *2# ai s' vrei dumnea#a" s.use Dan#<s" *are
1i urm'rise +2ndul .rin *u#ia *reierului *a .rin#r%un *ris#al/
Ji%am s.us" r's.unse aba#ele" *' eu m' dau 1n l'#uri din fa6a unei *rime/
Ai #o#u-i" *rima" da*' e s'v2r-i#'" va fi s'v2r-i#' din ins#in*#ul *onserv'rii noas#re"
din#r%un sen#imen# de a.'rare .ersonal'/
$%are a fa*e" nu voi .u#ea/
,e +2nde-#i #o#u-i/
Mereu" mereu" murmur' aba#ele/
Ai ai +'si# un mi9lo*" nu%i a-a= 1l 1n#reb' re.ede Dan#<s/
Da" da*' s%ar 1n#2m.la s' fie .us' .e +alerie o san#inel' oarb' -i surd'/
?a fi oarb'" va fi surd'" r's.unse #2n'rul *u un a**en# de 5o#'r2re *are 1l 1nfri*o-'
.e aba#e/
$u" nu> ex*lam' el/ 7u ne.u#in6'>
Dan#<s vru s'%l re6in' asu.ra a*es#ui subie*#" dar aba#ele *l'#in' din *a. -i refuz' s'
mai r's.und'/
,re*ur' #rei luni/
E-#i #are= 1l 1n#reb' 1n#r%o zi aba#ele .e Dan#<s/
)'r' s' r's.und'" Dan#<s lu' dal#a" o 1ndoi *a .e o .o#*oav' -i o 1ndre.#' la lo*/
,e%ai obli+a s' nu u*izi san#inela de*2# 1n *az de absolu#' nevoie=
Da" .e onoarea mea/
A#un*i" s.use aba#ele" vom .u#ea s' exe*u#'m .lanul nos#ru/
Ai *2# #im. ne va #rebui .en#ru exe*u#area lui=
7el .u6in un an/
Dar am .u#ea s' ne%a.u*'m de lu*ru=
Imedia#/
;i#e" vezi" am .ierdu# un an> ex*lam' Dan#<s/
7rezi *' l%am .ierdu#= s.use aba#ele/
O" iar#'%m'" iar#'%m'> ex*lam' Edmond ro-ind/
Ss#" s.use aba#ele/ Omul nu e ni*ioda#' de*2# om -i 1n*' dumnea#a e-#i unul din#re
*ei mai buni .e *are i%am *unos*u#/ As*ul#' .lanul meu/
Aba#ele ar'#' a#un*i lui Dan#<s un desen .e *are 1l s*5i6ase8 .lanul 1n*'.erii sale" al
a*eleia a lui Dan#<s -i al *oridorului *are le le+a una de al#a/ n mi9lo*ul +aleriei el fix' un
-an6 la fel *u a*elea *are se .ra*#i*' 1n mine/ Aan6ul 1i du*ea .e ambii .rizonieri sub +aleria
unde se .limba san#inela/ A9un-i ai*i" ei f'*eau o s*obi#ur' lar+'" des.rindeau una din
les.ezile *are formau .ardoseala +aleriei/ La un momen# da#" les.edea se afunda sub
+reu#a#ea solda#ului *are dis.'rea 1n+5i6i# de s*obi#ur'4 Dan#<s se n'.us#ea asu.ra lui 1n
momen#ul *2nd" ame6i# de *'dere" el nu se .u#ea a.'ra" 1l le+a" 1i .unea un *'lu-" -i a#un*i
am2ndoi" #re*2nd .rin#r%una din feres#rele +aleriei" *oborau .e zidul ex#erior *u a9u#orul
s*'rii de fr2n+5ie -i fu+eau/
Dan#<s b'#u din .alme" iar o*5ii 1i s*2n#eiar' de bu*urie/ 0lanul era a-a de sim.lu
1n*2# #rebuia s' izbu#eas*'/
Minerii se a.u*ar' 1n a*eea-i zi de lu*ru" *u a#2# mai mul#' #ra+ere de inim'" *u *2#
mun*a urma unui lun+ re.aus -i nu f'*ea de*2# s' *on#inue" du.' #oa#e .robabili#'6ile"
*u+e#area in#im' -i se*re#' a am2ndurora/
$u%i 1n#reru.ea al#*eva de*2# ora la *are fie*are era nevoi# s' se 1na.oieze 1n *ar*era
sa .en#ru a .rimi vizi#a #emni*erului/ Se de.rinseser' de al#min#eri s' dis#in+'" du.'
z+omo#ul im.er*e.#ibil al .a-ilor" momen#ul *2nd omul *obora" as#fel *' ni*ioda#' ei n%ar fi
fos# .rin-i f'r' ves#e/ 0'm2n#ul .e *are%l ex#r'+eau din noua +alerie" -i *are ar fi um.lu# 1n
*ele din urm' ve*5iul *oridor" era arun*a# .u6in *2#e .u6in" *u .re*au6ii ex#raordinare"
.rin#r%una sau .rin#r%al#a din feres#rele *ar*erei lui Dan#<s sau al lui )aria8 1l .ulverizau *u
+ri9'" iar v2n#ul no.6ii 1l du*ea de.ar#e f'r' s' lase urme/
,re*u mai mul# de un an 1n mun*a a*eas#a" 1nde.lini#' *u o dal#'" un *u6i# -i o .2r+5ie
de lemn/ n de*ursul a*es#ui an" 1n #im. *e *on#inuau s' lu*reze" )aria *on#inua ins#ruirea
lui Dan#<s" vorbindu%i *2nd o limb'" *2nd al#a" 1nv'62ndu%l is#oria na6iunilor -i a marilor
oameni *are l'sau din #im. 1n #im." 1n urma lor" una din a*ele d2re luminoase *e se nume-#e
+lorie/ Aba#ele" om de lume" din lumea mare" avea .e deasu.ra" 1n manierele sale" o m're6ie
melan*oli*'" din *are" +ra6ie s.iri#ului de asimilare *u *are na#ura 1l 1nzes#rase" Dan#<s se
.ri*e.u s' ex#ra+' a*ea .oli#e6e ele+an#' *e%i li.sea -i .ur#'rile aris#o*ra#i*e" *are nu se
*a.'#' de obi*ei de*2# .rin *on#a*#ul *u *lasele ridi*a#e sau *u so*ie#a#ea oamenilor
su.eriori/
Du.' 1! luni" +aura era +a#a4 s*obi#ura era f'*u#' sub +alerie4 se auzea umble#ul
san#inelei" iar *ei doi lu*r'#ori" sili6i s' a-#e.#e o noa.#e 1n#une*oas' -i f'r' lun' .en#ru *a
evadarea lor s' fie -i mai si+ur'" nu mai aveau de*2# o #eam'8 *a solul s' nu se n'ruias*'
.rea devreme sub .i*ioarele solda#ului/ $ea9unsul fu 1nl'#ura#" .un2nd o mi*' +rind'" .e
*are o +'siser' la #emelii" *a su.or#/ Dan#<s era o*u.a# *u a-ezarea ei" *2nd 1l auzi deoda#'
.e aba#ele )aria r'mas 1n *amera #2n'rului unde se 1ndele#ni*ea *u as*u6irea unei .ene"
des#ina#' s' 6in' s*ara de fr2n+5ie4 abalele 1l *5ema *u un a**en# de durere/ Dan#<s in#r'
re.ede -i 1l z'ri .e aba#e 1n .i%*ioare" 1n mi9lo*ul 1n*'.erii" .alid" *u sudoarea .e frun#e" *u
m2inile *ris.a#e/
?ai" *e e= ex*lam' Dan#<s/
Re.ede" re.ede" as*ul#'%m'> s.use abalele/
Dan#<s .rivi *5i.ul livid al lui )aria" o*5ii lui 1n*er*'na6i de un *er* v2n'#" buzele%i
albe" .'rul zb2rli#4 -i" de s.aim'" d'du drumul din m2n' d'l6ii/
Dar *e s%a 1n#2m.la#= s#ri+' Edmond/
Sun# .ierdu#" s.use aba#ele/ As*ul#'%m'/ ;n r'u *um.li#" u*i+'#or .oa#e" m' va
*u.rinde4 a**esul sose-#e" 1l sim#4 am fos# a#ins de el *u un an 1nain#e de 1n*ar*erarea mea/
$u exis#' .en#ru r'ul a*es#a de*2# un lea*4 6i%i voi s.une8 alear+' re.ede la mine" ridi*'
.i*iorul .a#ului" .i*iorul e s*obi#4 vei +'si a*olo o s#i*lu6' de *ris#al" .lin' .e 9um'#a#e *u o
li*oare ro-ie/ Ad%o4 sau" mai bine zis" nu" nu" a- .u#ea s' fiu sur.rins ai*i" a9u%#'%m' s' m'
1n#or* la mine *2# mai am oare*ari .u#eri/ 7ine -#ie *e se va 1n#2m.la 1n #im.ul *2# va dura
a**esul>
)'r' s'%-i .iard' *a.ul" de-i nenoro*irea *are 1l izbea era imens'" Dan#<s *obor1 1n
*oridor" #2r2nd du.' sine .e neferi*i#ul #ovar'- -i adu*2ndu%l *u #rud' infini#' .2n' la
ex#remi#a#ea o.us' a9unse 1n *amera aba#elui/ l de.use .e .a#/
Mul6umes*" s.use aba#ele" 1nfior2ndu%se din #oa#e m'dularele" *a -i *um ie-ea
din#r%o a.' 1n+5e6a#'/ ;i#e" r'ul vine" am s' *ad 1n *a#ale.sie4 .oa#e *' n%am s' fa* ni*i o
mi-*are" .oa#e *' n%am s' s*o# un +eam'#4 dar" de asemeni" .oa#e *' am s' s.ume+" *' am
s' 1n6e.enes*" *' am s' s#ri+4 *au#' s' nu se aud' s#ri+'#ele mele4 e im.or#an# lu*rul a*es#a"
*'*i" a#un*i .oa#e m' vor mu#a 1n al#' *amer' -i vom fi des.'r6i6i .en#ru #o#deauna/ 72nd
m' vei vedea nemi-*a#" re*e -i *um s%ar s.une" mor#" abia 1n *li.a a*eea auzi=
des*le-#eaz'%mi din6ii *u *u6i#ul" .relin+e 1n +ura mea o.# .2n' la ze*e .i*'#uri din li*oarea
a*eas#a" -i%mi voi reveni" .oa#e/
0oa#e= ex*lam' 1ndurera# Dan#<s/
A9u#or> A9u#or>" s#ri+' aba#ele4 m'/// m'/// m'///
A**esul fu a-a de subi# -i de violen#" 1n*2# neferi*i#ul de6inu# nu mai .u#u s' #ermine
*uv2n#ul 1n*e.u#4 un nor #re*u .e frun#ea sa" ful+er'#or -i 1n#une*a# *a fur#unile m'rii/ 7riza
1i dila#' o*5ii" 1i s#r2mb' +ura" 1i 1m.ur.ur' obra9ii/ Se zv2r*oli" s.ume+'" mu+i4 dar a-a
*um el 1i re*omandase" Dan#<s 1i 1n'bu-i s#ri+'#ele sub .'#ur'/ 7riza dur' dou' *easuri/
A#un*i" mai 6ea.'n de*2# un obie*#" mai .alid -i mai re*e de*2# marmura" mai fr2n# de*2# o
#res#ie *'l*a#' 1n .i*ioare" *'zu" se *5ir*i 1n#r%o ul#im' *onvulsie" -i deveni livid/
Edmond a-#e.#' *a moar#ea a.aren#' s' *o#ro.eas*' #ru.ul -i s'%l 1n+5e6e4 a#un*i lu'
*u6i#ul" in#roduse lama 1n#re din6i" des*le-#' *u #rud' nes.us' f'l*ile *ris.a#e" num'r' una
du.' al#a ze*e .i*'#uri din li*oarea ro-ie -i a-#e.#'/
Se s*ursese un *eas f'r' *a b'#r2nul s' fa*' *ea mai mi*' mi-*are/ Dan#<s se #emea *'
a a-#e.#a# .rea mul# -i%l .rivea *u m2inile 1nfunda#e 1n .'r/ n sf2r-i#" o *uloare u-oar' a.'ru
.e obra9i" o*5ii" *are r'm'seser' des*5i-i" f'r' vedere" 1-i re*'.'#ar' .rivirea" un sus.in slab
s*'.' din +ur'" f'*u o mi-*are/
E salva#> E salva#> s#ri+' Dan#<s/
Colnavul nu .u#ea 1n*' s' vorbeas*'" dar 1n#inse *u o 1n*ordare v'di#' m2na s.re u-'/
Dan#<s as*ul#' -i auzi .a-ii #emni*erului4 erau orele -a.#e -i Dan#<s n%avusese r'+azul s'
m'soare #im.ul/
,2n'rul se n'.us#i s.re des*5iz'#ur'" se afund' 1n ea" .o#rivi les.edea deasu.ra
*a.ului -i in#r' la el/
0es#e o *li.' u-a se des*5ise -i" *a de obi*ei" #emni*erul 1l +'si .e .a#/
De 1nda#' *e a*es#a 1n#oarse s.a#ele" de 1nda#' *e z+omo#ul .a-ilor se .ierdu .e
*oridor" Dan#<s" mis#ui# de nelini-#e" .orni 1na.oi" f'r' s' se +2ndeas*' la m2n*are" .e
drumul .e *are 1l f'*use -i" ridi*2nd les.edea *u *a.ul" in#r' 1n *amera aba#elui/
A*es#a 1-i revenise 1n fire" dar s#'#ea #o# 1n#ins" 6ea.'n" f'r' .u#eri" .e .a#/
$u *redeam *' am s' #e mai v'd" 1i s.use lui Dan#<s/
De *e= 1n#reb' #2n'rul4 *redeai *' vei muri=
$u4 dar #o#ul es#e +a#a .en#ru evadarea dumi#ale -i *redeam *' ai s' evadezi/
Ro-ea6a indi+n'rii *olor' obra9ii lui Dan#<s/
)'r' dumnea#a= ex*lam' el/ M%ai *rezu# 1n#r%adev'r *a.abil de a*eas#a=
A*um v'd *' m%am 1n-ela#" s.use bolnavul/ O5" sun# #are slab" #are fr2n#" #are
dis#rus/
7ura9" 16i vor reveni for6ele" s.use Dan#<s" a-ez2ndu%se l2n+' .a#ul lui )aria -i
lu2ndu%i m2inile/
Aba#ele *l'#in' din *a./
;l#ima oar'" s.use el" a**esul a dura# o 9um'#a#e de *eas" du.' *are mi s%a f'*u#
foame -i m%am ridi*a# sin+ur4 as#'zi nu%mi .o# mi-*a ni*i .i*iorul" ni*i bra6ul dre.#/ 7a.ul
mi%e 1m.'ien9eni#" *eea *e dovede-#e o 1n+r'm'dire de s2n+e la *reier/ A #reia oar' voi
r'm2ne .araliza# *om.le#" sau voi muri deoda#'/
$u" nu" lini-#e-#e%#e" nu vei muri4 al #reilea a**es da*' #e *u.rinde" #e va +'si liber/
,e voi salva *a -i a*um" -i mai bine de*2# a*um" *'*i vom avea #oa#e a9u#oarele ne*esare/
Dra+ul meu" s.use b'#r2nul" nu #e am'+i4 *riza *are a #re*u# m%a *ondamna# la
1n*5isoare ve-ni*'4 .en#ru a fu+i #rebuie s' .o# mer+e/
Ei bine" vom a-#e.#a o.# zile" o lun'" dou' luni da*' #rebuie4 1n in#ervalul a*es#a 16i
vor reveni for6ele4 #o#ul e .re+'#i# .en#ru fu+a noas#r' -i avem liber#a#ea de a ale+e ora -i
momen#ul/ n ziua *2nd #e vei sim6i des#ul de #are *a s' 1no6i" 1n ziua a*eea vom .une .lanul
1n a.li*are/
$u voi mai 1no#a" s.use )aria4 bra6ul a*es#a e .araliza#" nu .en#ru o zi" *i .en#ru
#o#deauna/ Ridi*'%l -i vezi *2# *2n#'re-#e/
,2n'rul ridi*' bra6ul *are re*'zu insensibil/ S*oase un of#a#/
$u%i a-a" Edmond" *' e-#i *onvins a*um= s.use )aria4 *rede%m'" -#iu *e s.un8 de la
.rimul a#a* .e *are l%am avu#" am medi#a# mereu/ l a-#e.#am" *'*i e o mo-#enire de familie4
#a#a a muri# la a #reia *riz'" buni*ul meu de asemenea/ Medi*ul *are mi%a *om.us li*oarea
a*eas#a -i *are nu e al#ul de*2# faimosul 7abanis" mi%a .rezis a*eea-i soar#'/
Medi*ul se 1n-eal'" s#ri+' Dan#<s4 *2# .rive-#e .aralizia dumi#ale" ea nu m'
s#2n9ene-#e4 #e voi lua .e umeri -i voi 1no#a sus6in2ndu%#e/
7o.ilule" +l'sui aba#ele" e-#i marinar" e-#i 1no#'#or" -#ii .rin urmare *' un om
1n*'r*a# *u o as#fel de .ovar' nu ar fa*e ni*i @ de me#ri .e mare/ $u #e mai l'sa am'+i# de
5imerele *are nu .o# 1n-ela inima dumi#ale admirabil'4 voi r'm2ne de*i ai*i .2n' va suna
ora izb'virii mele" *are nu mai .oa#e s' fie a*um de*2# a*eea a mor6ii/ Dumnea#a fu+i"
.lea*'/ E-#i #2n'r" is#e6 -i .u#erni*" nu #e nelini-#i de mine" #e dezle+ de *uv2n#/
Cine" s.use Dan#<s" bine" a#un*i voi r'm2ne -i eu/
A.oi" ridi*2ndu%se -i 1n#inz2nd o m2n' solemn' asu.ra b'#r2nului8
0e s2n+ele lui 7ris#" 9ur *' nu #e voi .'r'si( .2n' la moar#ea dumi#ale>
)aria 1l .rivi .e #2n'rul a-a de nobil" de sim.lu" de su.erior" -i *i#i .e #r's'#urile lui"
1nsufle6i#e de ex.resia *elui mai *ura# devo#amen#" sin*eri#a#ea afe*6iunii -i loiali#a#ea
9ur'm2n#ului/
Daide" s.use bolnavul" a**e.#" mul6umes*/
0e urm'" 1n#inz2ndu%i m2na8
?ei fi .oa#e r's.l'#i# .en#ru devo#amen#ul a*es#a a-a de dezin#eresa#" 1i s.use el4
dar" deoare*e eu nu .o# -i dumnea#a nu vrei s' .le*i" #rebuie s' as#u.'m sub#erana f'*u#'
sub +alerie/ Solda#ul ar .u#ea s' des*o.ere" mer+2nd" sonori#a#ea lo*ului s*obi#" s' a#ra+'
a#en6ia unui ins.e*#or" -i a#un*i am fi des*o.eri6i -i des.'r6i6i/ Du%#e -i f' #reaba a*eas#a la
*are eu" din neferi*ire" nu mai .o# s' #e a9u#4 mun*e-#e #oa#' noa.#ea" da*' #rebuie" -i nu
reveni la mine de*2# m2ine diminea6'" du.' vizi#a #emni*erului/ 6i voi s.une *eva
im.or#an#/
Dan#<s lu' m2na aba#elui" *are 1l lini-#i .rin#r%un z2mbe#" -i ie-i *u su.unerea -i
res.e*#ul .e *are le .ur#a b'#r2nului .rie#en/
Q?III
7OMOARA
72nd Dan#<s in#r' a doua zi diminea6' 1n *amera #ovar'-ului de *a.#ivi#a#e" 1l +'si .e
)aria s#2nd *u fi+ura *alm'/
Sub raza *e se s#re*ura .rin feres#rui*a *elulei" el 6inea 1n m2na s#2n+' sin+ura" v'
amin#i6i" de *are se .u#ea folosi un .e#e* de 52r#ie" *'reia obi-nuin6a de a fi 1nf'-ura#'" 1i
d'duse forma unui *ilindru *e nu mai voia s' se 1n#ind'/
Ar'#' 52r#ia lui Dan#<s" 1n #'*ere/
7e%i as#a= 1n#reb' Dan#<s/
0rive-#e bine" s.use aba#ele z2mbind/
0rives* *u 1n*ordare" +l'sui Dan#<s -i nu v'd de*2# o 52r#ie .e 9um'#a#e ars'" av2nd
s*5i6a#e .e ea *ara*#ere +o#i*e *u o *erneal' *iuda#'/
Dra+ul meu" s.use )aria" 52r#ia as#a es#e .o# s'%6i m'r#urises* #o#ul a*um"
deoare*e #e%am .us la 1n*er*are *omoara mea" din *are" 1n*e.2nd de as#'zi" 9um'#a#e 16i
a.ar6ine/
O sudoare re*e #re*u .e frun#ea lui Dan#<s/ 02n' as#'zi -i de *2# #im.> el evi#ase
s'%i vorbeas*' lui )aria des.re *omoar'" sursa a*uza6iei de nebunie *e a.'sa asu.ra bie#ului
aba#e4 *u deli*a#e6ea%i ins#in*#iv'" Edmond .referase s' nu a#in+' *oarda a*eas#a dureros de
vibran#'4 iar la r2ndul s'u" )aria #'*use/ Luase #'*erea b'#r2nului dre.# o revenire la ra6iune4
as#'zi" *ele *2#eva *uvin#e s*'.a#e lui )aria du.' o *riz' a-a de .enibil' .'reau s' anun6e o
+rav' re*idiv' a aliena6iei min#ale/
7omoara dumi#ale= 1n+'im' Dan#<s/
)aria z2mbi/
Da" s.use el4 1n #oa#e .rivin6ele dumnea#a e-#i o inim' nobil'" Edmond" -i 1n6ele+
du.' .aloarea -i fiorul dumi#ale *e se .e#re*e 1n dumnea#a a*um/ $u" fii lini-#i#" nu sun#
nebun/ 7omoara exis#'" Dan#<s" -i da*' nu mi%a fos# da# s%o .osed eu"o vei .oseda
dumnea#a4 nimeni n%a voi# s' m' as*ul#e -i s' m' *read'" deoare*e m' so*o#ea nebun8 dar
dumnea#a" *are -#ii desi+ur *' nu sun#" as*ul#'%m' -i ai s' m' *rezi .e urm' da*' vrei/
(O5" murmur' Edmond .en#ru sine" a lua#%o iar'-i razna/ $enoro*irea as#a 1mi mai
li.sea>(
A.oi" *u +las #are8
0rie#ene" 1i s.use lui )aria" .oa#e *' a**esul #e%a obosi#4 nu vrei s' #e odi5ne-#i
.u6in= M2ine voi as*ul#a" da*' dore-#i" .oves#ea dumi#ale" dar as#'zi nu vreau de*2# s' #e
1n+ri9es*/ De al#min#eri" *on#inu' el z2mbind" o *omoar' e un lu*ru a-a de im.or#an# .en#ru
noi=
)oar#e im.or#an#" Edmond" +l'sui b'#r2nul/ 7ine -#ie da*' m2ine" .oim2ine" .oa#e"
nu va veni al #reilea a**es= &2nde-#e%#e *' a#un*i #o#ul se va sf2r-i/ Da" es#e dre.#4 m%am
+2ndi# deseori *u amar' .l'*ere la bo+'6iile a*es#ea *are ar *ons#i#ui feri*irea a ze*e familii
-i *are r'm2neau .ierdu#e .en#ru oamenii *e m' .erse*u#au/ Ideea 1mi servea de r'zbunare
-i o +us#am .e 1ndele#e" 1n noa.#ea *ar*erei mele -i 1n dezn'de9dea *a.#ivi#'6ii/ Dar a*um"
*2nd de 5a#2rul dumi#ale am ier#a# lumea" a*um *2nd #e v'd #2n'r -i .lin de vii#or" *2nd m'
+2ndes* la #oa#' feri*irea *e .oa#e s' rezul#e .en#ru dumnea#a de .e urma unei as#fel de
revela6ii" 1n#2rzierea m' 1nfioar' -i #remur de #eam' *' nu voi .u#ea asi+ura unui .ro.rie#ar
vredni* *a dumnea#a" s#'.2nirea a#2#or bo+'6ii 1n+ro.a#e/
Edmond 1n#oarse *a.ul of#2nd/
S#'ruie-#i 1n ne1n*rederea dumi#ale" Edmond= urm' )aria4 +lasul meu nu #e
*onvin+e= ?'d *' ai nevoie de dovezi/ Ei bine" *i#e-#e 52r#ia a*eas#a" .e *are nu am ar'#a#%o
nim'nui/
M2ine" .rie#ene" s.use Edmond" d2ndu%se 1na.oi -i nevr2nd s' se *om.la*' 1n
nebunia b'#r2nului4 *redeam *' sun#em 1n6ele-i" *' nu vom vorbi des.re subie*#ul a*es#a
de*2# m2ine/
$u vom vorbi des.re el de*2# m2ine" dar *i#e-#e as#'zi 52r#ia/
(S' nu%l iri#" +2ndi Edmond/(
Ai" lu2nd 52r#ia din *are 9um'#a#e li.sea" nimi*i#' fiind" desi+ur 1n vreun a**iden#" *i#i8
"Comoara aceasta care poate s se urce la dou
taleri romani #n unghiul cel mai dep
a celei de, a doua deschi*turi$ care
declar c,i aparine #n toat pro
tar.
2! A.rilie 14O(
Ei= s.use )aria du.' *e #2n'rul m2n#ui le*#ura/
Dar" r's.unse Dan#<s" nu v'd ai*i de*2# r2nduri #run*5ia#e" *uvin#e f'r' -ir4 frazele
sun# 1n#reru.#e de fo* -i r'm2n ne1n6elese/
0en#ru dumnea#a" .rie#ene" *are le *i#e-#i 1n#2ia oar'" dar nu .en#ru mine" *are
m%am #rudi# deasu.ra lor no.6i 1n -ir" *are am re*ons#rui# fie*are fraz' -i am *om.le#a#
fie*are r2nd/
Ai *rezi *' ai +'si# #2l*ul r'mas 1n aer=
Sun# si+ur" -i vei 9ude*a4 dar" mai 1n#2i" as*ul#' is#oria 52r#iei a*es#eia/
,'*ere> ex*lam' Dan#<s> 0a-i/// se a.ro.ie" .le*/// 7u bine/
Ai" bu*uros *' s*'.a de .oves#ea -i de ex.li*a6ia *are i%ar fi *onfirma# desi+ur
nenoro*irea .rie#enului s'u" Dan#<s se furi-' *a o -o.2rl' .rin *oridorul 1n+us#" 1n #im. *e
)aria" *u .u#erile s.ori#e din *auza s.aimei" 1m.in+ea *u .i*iorul les.edea -i o a*o.erea *u
o ro+o9in' *a s' as*und' *r'.'#urile .e *are n%avusese #im.ul s' le as#u.e/
Afl2nd de la #emni*er de a**iden#ul lui )aria" +uverna#orul venea s' se asi+ure 1n
.ersoan' de +ravi#a#ea lui/
)aria 1l .rimi s#2nd" evi#' ori*e +es# *om.romi6'#or" -i izbu#i s' #'inuias*'
+uverna#orului .aralizia *are u*isese 9um'#a#e din fiin6a sa/ Se #emea *' +uverna#orul"
1nduio-a# de el" 1l va #rans.or#a 1n#r%o *elul' mai s'n'#oas' -i%l va des.'r6i as#fel de #2n'rul
#ovar'-/ Din feri*ire 1ns' nu se 1n#2m.l' a*eas#a" iar +uverna#orul se re#rase 1n*redin6a# *'
bie#ul nebun" .en#ru *are sim6ea 1n ad2n*ul inimii o oare*are afe*6iune" nu era a#ins de*2# de
o u-oar' indis.ozi6ie/
n#re #im." a-eza# .e .a#" *u *a.ul 1n m2ini" Edmond 1n*er*a s'%-i adune +2ndurile4
#o#ul era a-a de *5ibzui#" de mare -i de lo+i* la )aria" de *2nd 1l *uno-#ea" 1n*2# nu .u#ea s'
1n6elea+' *um a*eas#' su.rem' 1n6ele.*iune din #oa#e .un*#ele de vedere e aso*ia#' *u
smin#eala asu.ra unuia sin+ur8 se 1n-ela )aria 1n .rivin6a *omorii= Se 1n-ela lumea 1n
.rivin6a lui )aria=
Dan#<s r'mase #oa#' ziua 1n *elula sa" ne1ndr'znind s' se 1na.oieze la .rie#enul s'u/
n*er*a s' 1nde.'r#eze as#fel momen#ul *2nd va *'.'#a *er#i#udinea *' aba#ele e nebun/
7onvin+erea a*eas#a fu" desi+ur" +roazni*' .en#ru el/
Dar" s.re sear'" du.' ora obi-nui#' de vizi#'" )aria v'z2nd *' #2n'rul nu revine"
1n*er*' s' .ar*ur+' s.a6iul *are%l des.'r6ea de el/ Edmond se 1nfior' auzind sfor6'rile
dureroase .e *are b'#r2nul le f'*ea #2r2ndu%se/ 0i*iorul 1i era 6ea.'n -i nu se mai .u#ea a9u#a
ni*i *u bra6ul/ Edmond fu obli+a# s'%l #ra+' s.re el" *'*i sin+ur n%ar fi .u#u# s' ias' ni*ioda#'
.rin des*5iz'#ura 1n+us#' *e d'dea 1n *amera lui Dan#<s/
Ia#'%m' .orni# *u 1nver-unare 1n urm'rirea dumi#ale" s.use b'#r2nul *u un z2mbe#
luminos de bun'voin6'/ 7redeai *' .o6i s' s*a.i de +enerozi#a#ea mea" dar #e 1n-eli/ As*ul#'/
Edmond v'zu *' nu .oa#e da 1na.oi8 1l a-ez' .e b'#r2n .e .a# -i se a-ez' l2n+' el .e
s*'unel/
A#ii" s.use aba#ele" *' eu eram se*re#arul" in#imul" .rie#enul *ardinalului S.ada"
ul#imul din#re .rin*i.ii *u a*es# nume/ Da#orez vredni*ului senior #oa#' feri*irea .e *are am
+us#a#%o 1n via6'/ $u era bo+a#" de-i bo+'6iile familiei sale fuseser' .roverbiale" as#fel *'
auzeam deseori s.un2ndu%se8 (bo+a# *a un S.ada(/ Dar el #r'ia *a -i zvonul .ubli*" din
re.u#a6ia as#a de bo+'6ie/ 0ala#ul s'u a fos# .aradisul meu/ I%am ins#rui# ne.o6ii" *are au
muri#" iar *2nd fu sin+ur .e lume" 1i 1na.oiai .rin#r%un devo#amen# absolu#" lo# *e el f'*use
.en#ru mine 1n ze*e ani/
7ur2nd *asa *ardinalului nu mai avu se*re#e .en#ru mine4 1l v'zusem deseori .e
monsenior lu*r2nd la *om.ulsarea unor *'r6i an#i*e -i s*ormonind *u l'*omie" 1n *olb"
manus*rise de familie/ n#r%o zi" .e *2nd 1i luam 1n nume de r'u ve+5erile zadarni*e -i
*o.le-irea *are urma du.' ele" el m' .rivi z2mbind *u am'r'*iune -i 1mi des*5ise o *ar#e"
*are es#e is#oria ora-ului Roma/ Ai*i" la *a.i#olul dou'ze*i din via6a .a.ei Alexandru al
?I%lea" erau r2ndurile urm'#oare" .e *are nu le%am .u#u# ui#a ni*ioda#'8
(Marile r'zboaie ale Roma+nei erau #ermina#e/ 7ezar Cor+ia" *u*eri#or" avea nevoie
de bani .en#ru a *um.'ra 1n#rea+a I#alie/
0a.a avea de asemeni nevoie de bani .en#ru a sf2r-i *u Ludovi* al QII%lea" re+ele
)ran6ei" *are era 1n*' +rozav" de-i #re*use .rin +rele 1n*er*'ri/ ,rebuia de*i s' se fa*' o
bun' s.e*ula6ie" lu*ru *are devenea anevoios 1n bia#a I#alie slei#'/
Sfin6ia sa avu o idee/ Se 5o#'r1 s' fa*' doi *ardinali/
Ale+2nd dou' mari .ersona9e din Roma" doi bo+a6i 1n s.e*ial" sf2n#ul .'rin#e *2-#i+a
din s.e*ula6ie urm'#oarele8 va avea de v2nzare marile fun*6ii -i 1ns'r*in'rile ma+nifi*e" 1n
s#'.2nirea *'rora erau *ei doi *ardinali4 1n afar' de as#a .u#ea s' *on#eze .e un .re6 s#r'lu*i#
din v2nzarea ambelor demni#'6i/
R'm2nea a #reia .ar#e din s.e*ula6ie *are se va vedea *ur2nd/
0a.a -i 7ezar Cor+ia +'sir' mai 1n#2i .e vii#orii *ardinali8 .e 3ean Ros.i+liosi" *are
de6inea sin+ur .a#ru din#re *ele mai 1nal#e demni#'6i ale Sf2n#ului S*aun" a.oi .e 7ezar
S.ada" unul din#re *ei mai nobili -i mai bo+a6i romani/ Ai unul -i al#ul b'nuiau .re6ul unei
a#ari favori din .ar#ea .a.ei/ Erau ambi6io-i/ Du.' *e%i +'si" 7ezar +'si *ur2nd -i
*um.'r'#ori .en#ru fun*6iile lor/
Ros.i+liosi -i S.ada .l'#ir' de*i *a s' fie *ardinali" iar al6i o.# .l'#ir' *a s' fie *eea *e
erau 1nain#e *ardinalii *rea6i a*um/ O.# su#e de mii de #aleri in#rar' 1n l'zile s.e*ula#orilor/
S' #re*em la ul#ima .ar#e a s.e*ula6iei4 e #im.ul/ 7o.le-ind *u a#en6ii .e Ros.i+liosi -i
S.ada" a*ord2ndu%le insi+nele *ardinalului" 1n*redin6a# *'" desi+ur" *i 1-i adunaser' averea
fix2ndu%se la Roma" .en#ru a .l'#i da#oria nefi*#iv' a re*uno-#in6ei lor" .a.a -i 7ezar Cor+ia
invi#ar' la mas' .e *ei doi *ardinali/
n#re sf2n#ul .'rin#e -i fiul s'u se ivi o dis*u6ie8 7ezar +2ndea *' se .oa#e re*ur+e
la unul din mi9loa*ele .e *are le 6inea #o#deauna la dis.ozi6ia .rie#enilor s'i in#imi" adi*'8
faimoasa *5eie *u *are ru+a anumi#e .ersoane s' des*5id' un anumi# dula./ 75eia avea" din
ne+li9en6a lu*r'#orului" un as*u6i- mi*/ 72nd for6ai *a s' des*5izi dula.ul" a *'rui broas*'
era anevoioas'" #e 1n6e.ai *u v2rful" -i mureai a doua zi/ Mai era inelul *u *a. de leu .e *are
7ezar 1l .unea 1n de+e# *2nd d'ruia anumi#e s#r2n+eri de m2ini/ Leul mu-*a e.iderma
m2inilor favoriza#e" iar du.' 24 de ore mu-*'#ura era mor#al'/
7ezar .ro.use de*i .'rin#elui s'u" fie s'%i #rimi#' .e *ardinali s'%i des*5id' dula.ul"
fie s' d'ruias*' fie*'ruia o *ordial' s#r2n+ere de m2n'" iar Alexandru al ?I%lea 1i r's.unse8
S' nu ne ui#'m la un .r2nz *2nd e vorba de admirabilii *ardinali S.ada -i
Ros.i+liosi/ 7eva 1mi s.une *' vom re*2-#i+a banii *5el#ui6i/ De al#fel ui6i" 7ezar" *' o
indi+es#ie se de*lar' imedia#" 1n #im. *e o 1n6e.'#ur' sau o mu-*'#ur' nu%-i fa*e efe*#ul
de*2# du.' o zi sau dou'/
7ezar se .le*' 1n fa6a a*es#ui ra6ionamen#/ De a*eea *ardinalii fur' invi#a6i la mas'/
Masa fu a-eza#' 1n vila .e *are .a.a o .oseda l2n+' Sf2n#ul 0e#ru din Liens" o
ferme*'#oare lo*uin6' .e *are *ardinalii o *uno-#eau bine din re.u#a6ie/
Ame6i# de demni#a#ea%i nou'" Ros.i+liosi 1-i .re+'#i s#oma*ul -i 1nf'6i-area *ea mai
bun'/ Om .ruden# -i *are 1-i iubea numai ne.o#ul" un #2n'r *'.i#an *are 1ndre.#'6ea #oa#e
s.eran6ele" S.ada lu' 52r#ie" o .an' -i 1-i f'*u #es#amen#ul/
S.use a.oi ne.o#ului s'%l a-#e.#e 1n ve*in'#a#ea vilei" dar se .are *' servi#orul nu l%a
+'si#/
S.ada *uno-#ea obi*eiul invi#a6ilor/ De *2nd *re-#inismul eminamen#e *iviliza#or 1-i
adusese .ro+resele la Roma" nu mai venea din .ar#ea #iranului un *en#urion s'%6i s.un'8
K7ezar vrea s' moriL" *i un ambasador a letere venea s'%6i s.un' din .ar#ea .a.ei *u +ur'
z2mbi#oare8 KSfin6ia sa vrea s' lua6i masa *u *aL/
S.ada .le*' .e la orele dou' s.re Sf2n#ul 0e#ru din Liens4 .a.a 1l a-#e.#a/ 0rima
fi+ur' *are izbi o*5ii lui S.ada fu a*eea a ne.o#ului s'u" +'#i# -i +ra6ios" *'ruia 7ezar Cor+ia
1i a*orda #oa#e a#en6iile/ S.ada 1n+'lbeni4 iar 7ezar" *are 1i arun*' o .rivire .lin' de ironie"
l's' s' se vad' *' .rev'zuse #o#ul -i *a.*ana era bine 1n#o*mi#'/
M2n*ar'/ S.ada nu .u#use s'%l 1n#rebe .e ne.o#ul s'u de*2#8 KAi .rimi# mesa9ul
meu=L $e.o#ul r's.unse *' nu" -i 1n6elese .erfe*# valoarea 1n#reb'rii/ Era .rea #2rziu 1ns'"
*'*i b'use un .a5ar *u un vin ex*elen# .us deo.ar#e .en#ru el de *5elnerul .a.ei/ S.ada
v'zu 1n a*ela-i momen# a.ro.iindu%se o al#' s#i*l' din *are i se oferi *u d'rni*ie/ 0es#e un
*eas" un medi* 1i de*lara .e am2ndoi o#r'vi6i/ S.ada murea 1n .ra+ul vilei" ne.o#ul murea la
u-a sa" f'*2nd un semn .e *are nevas#a nu 1l 1n6elese/
7ezar -i .a.a se +r'bir' 1nda#' s' *o#ro.eas*' mo-#enirea" sub .re#ex#ul *'u#'rii
52r#iilor defun*6ilor/ Dar mo-#enirea se rezuma la a#2#8 un .e#e* de 52r#ie .e *are S.ada
s*risese8
KLas ne.o#ului meu dra+ l'zile mele" *'r6ile mele" .rin#re *are frumosul meu breviar
*u *ol6urile auri#e" dorind s' .'s#reze amin#irea a*eas#a de la un*5iul s'u iubi#orL/
Mo-#eni#orii *'u#ar' .es#e #o#" admirar' breviarul" sfe#erisir' mobilele -i se mirar' *'
S.ada" om bo+a#" era *el mai am'r2# din#re un*5i/ Des.re *omori" nimi*8 afar' de *omorile
de -#iin6' *u.rinse 1n biblio#e*' -i 1n labora#oare/
As#a a fos# #o#/ 7ezar -i #a#'l s'u *'u#ar'" r's*olir' -i s.ionar'" dar nu +'sir' nimi*"
sau .rea .u6in8 ar+in#'rie" *a de o mie de #aleri" -i *am #o# a#2#a moned'8 ne.o#ul avusese
1ns' #im.ul s' s.un' so6iei sale *2nd a veni#8
7au#' .rin#re 52r#iile un*5iului meu4 e a*olo un #es#amen# adev'ra#/
Se f'*ur' *er*e#'ri *u ardoare mai mare .oa#e de*2# a*eea de.us' de au+u-#ii
mo-#eni#ori/ Madarni*8 r'maser' dou' .ala#e -i o vie 1n s.a#ele .ala#ului/ Dar" .e vremea
a*eea" bunurile imobiliare aveau o valoare redus'4 *ele dou' .ala#e -i via r'maser' familiei"
*a nevredni*e de l'*omia .a.ei -i a fiului s'u/
Lunile -i anii #re*ur'/ Alexandru al ?I%lea muri o#r'vi#" -#i6i din *e +re-eal'8 7ezar"
o#r'vi# o da#' *u el" s*'.' n'.2rlind *a un -ar.e -i 1mbr'*2nd un nou 1nveli-" 1n *are o#rava
l'sase urme asem'n'#oare a*elora *are se v'd .e blana #i+rului4 1n sf2r-i#" for6a# s'
.'r'seas*' Roma" el muri obs*ur 1n#r%o 1n*'ierare no*#urn' -i a.roa.e ui#a# de is#orie/
Du.' moar#ea .a.ei" du.' exilul fiului" lumea se a-#e.#a s' vad' familia relu2nd felul
de via6' .e *are 1l du*ea .e #im.ul *ardinalului S.ada4 dar nu se 1n#2m.l' as#fel/ )amilia
S.ada r'mase 1n#r%o bo+'6ie 1ndoielni*'" un mis#er ve-ni* #re*u .es#e sumbra afa*ere -i se
zvoni *' 7ezar" mai is*usi# de*2# .'rin#ele s'u" r'.ise .a.ei averea *elor doi *ardinali4 s.un
a *elor doi" deoare*e *ardinalul Ros.i+liosi" *are nu luase ni*i o m'sur' de .re*au6ie" fu
des.uia# *om.le#/(
$u 6i se .are *' .2n' 1n .rezen# .oves#ea es#e .rea nes'bui#'= se 1n#reru.se )aria/
Dim.o#riv'" .rie#ene" s.use Dan#<s" am im.resia *' *i#es* o *roni*' .lin' de
in#eres/ ;rmeaz'" #e ro+/
;rmez8
()amilia se obi-nui *u obs*uri#a#ea a*eas#a/ Anii #re*ur'4 din#re urma-i" unii fur'
solda6i" al6ii di.loma6i4 unii oameni ai biseri*ii" al6ii ban*5eri4 unii se 1mbo+'6ir'" al6ii se
ruinar'/ A9un+ la ul#imul din familie" la a*ela al *'rui se*re#ar am fos#" 7on#ele de S.ada/
l auzisem de mul#e ori .l2n+2ndu%se de dis.ro.or6ia din#re avu#ul -i ran+ul s'u" as#fel
*'%l sf'#uisem s' .laseze .u6inele bunuri *e%i r'm2neau 1n ren#e via+ere4 1mi urm' sfa#ul -i
1-i dubl' veni#ul/
)aimosul breviar r'mase 1n familie -i 1l .oseda *on#ele de S.ada4 fusese .'s#ra# din
#a#' 1n fiu" *'*i *lauza bizar' a sin+urului #es#amen# +'si# f'*use din el o adev'ra#' reli*v'"
.'s#ra#' *u venera6ie su.ers#i6ioas' 1n familie4 era o *ar#e *olora#'" *u *ele mai frumoase
fi+uri +o#i*e" -i a-a de +rea din *auza aurului" 1n*2# un servi#or o .ur#a #o#deauna dinain#ea
*ardinalului 1n zilele de mare solemni#a#e/
?'z2nd 52r#iile de #o# felul" #i#luri" *on#ra*#e" .er+amen#e" *are se .'s#rau 1n ar5ivele
familiei -i *are #oa#e a.ar6inuser' *ardinalului o#r'vi#" m' a.u*ai la r2ndul meu" asemeni
*elor 2@ de servi#ori" 2@ de in#enden6i" 2@ de se*re#ari *are m' .re*edaser'" s' *er*e#ez
formidabilele .a*5e#e4 1n *iuda a*#ivi#'6ii -i a s2r+uin6ei *er*e#'rilor mele" nu +'sii absolu#
nimi*/ 7i#isem" #o#u-i" ba *5iar s*risesem o is#orie exa*#' -i a.roa.e efemeridi*' a familiei
Cor+ia" *u sin+urul s*o. de a m' 1n*redin6a da*' .rin*i.ii a*e-#ia *'.'#aser' un su.limen#
de avere la moar#ea *ardinalului meu 7ezar S.ada" -i nu *ons#a#asem de*2# s.orirea *u
bunurile *ardinalului Ros.i+liosi" #ovar'-ul s'u de nenoro*ire/
Eram de*i a.roa.e si+ur *' de mo-#enire nu .rofi#aser' ni*i Cor+ia" ni*i familia" dar
ea r'm'sese f'r' s#'.2n" *a a*ele *omori din .ove-#ile arabe *are dorm 1n s2nul .'m2n#ului"
sub .rivirile unui du5/ S*o#o*ii" num'rai" *al*ulai de o mie -i o mie de ori veni#urile -i
*5el#uielile familiei 1n de*urs de T@@ de ani4 #o#ul fu zadarni*4 eu r'm'sei 1n ne-#iin6a mea"
iar *on#ele de S.ada 1n mizeria sa/
0a#ronul meu muri/ Din ren#a sa .e via6'" el avea" 1n afar' de 52r#iiie de familie"
biblio#e*a al*'#ui#' din !@@@ de volume -i faimosul breviar/ Mi le l's' .e #oa#e" dim.reun'
*u o mie de #aleri romani" .e *are 1i avea bani +5ea6'" *u *ondi6ia s' .l'#es* li#ur+5iile
aniversare -i s' 1n#o*mes* un arbore +enealo+i* -i o is#orie a *asei sale" *eea *e eu
1nde.linii *u #oa#' exa*#i#a#ea///
Lini-#e-#e%#e" dra+ul meu Edmond" ne a.ro.iem de sf2r-i#/
n 1@N" *u o lun' 1nain#e de ares#area mea -i la 1! zile du.' moar#ea *on#elui de
S.ada" la 2! de*embrie vei 1n6ele+e numaide*2# *um de a r'mas 1n amin#irea mea da#a
a*es#ei zile memorabile" re*i#eam .en#ru a mia oar' 52r#iiie .e *are le *oordonam" *'*i
.ala#ul" a.ar6in2nd de a*um 1n*olo unui s#r'in" #rebuia s' .'r'ses* Roma .en#ru a m' s#abili
la )loren6a" lu2nd *u mine 12 mii de lire" .e *are le .osedam" biblio#e*a -i faimosul breviar/
Obosi# de s#udiul ne*urma#" indis.us de .r2nzul +reu .e *are 1l luasem" l'sai *a.ul s'%mi
*ad' .e m2ini -i adormii8 erau *easurile #rei du.' amiaz'/
M' #rezii *2nd .endula suna orele B/
Ridi*ai *a.ul4 m' aflam 1n 1n#uneri*ul *el mai .rofund/ Sunai s' mi se adu*' lumin'"
nu veni nimeni4 m' 5o#'r2i a#un*i s' m' serves* sin+ur/ O de.rindere de filozof" *are
1n*e.ea s' .un' s#'.2nire .e mine/ Luai 1n#r%o m2n' o lum2nare .re+'#i#' +a#a -i *u
*ealal#'" *'u#ai 1n li.sa *5ibri#urilor din *u#ie" o 52r#ie .e *are vroiam s%o a.rind la o ul#im'
r'm'-i6' de fla*'r' *e .2l.2ia 1n *'min4 #em2ndu%m' 1ns'" .e 1n#uneri*" s' nu iau o 52r#ie de
.re6 1n lo*ul uneia inu#ile" ezi#ai" *2nd" deoda#' 1mi adusei amin#e *' am v'zu# 1n faimosul
breviar" *are era .us .e mas'" al'#uri de mine" o 52r#ie ve*5e" 1n+'lbeni#' *are .'rea *'
servise *a semn .en#ru *ar#e" -i *are s#r'b'#use vea*urile" .'s#ra#' la lo*ul ei de venera6ia
mo-#eni#orilor/ 7'u#ai b29b2ind foaia inu#il'" o +'sii" o r'su*ii -i" a.ro.iind%o de fla*'ra
muribund'" o a.rinsei/
Dar sub de+e#ele mele" *a .rin farme*" .e m'sur' *e fo*ul ur*a" v'zui r's'rind din
52r#ia alb' ni-#e *ara*#ere +'lbui4 a#un*i m' *u.rinse +roaza8 s#r2nsei 1n m2ini 52r#ia"
1n'bu-ii fo*ul" a.rinsei de%a dre.#ul lum2narea de la *'min" redes*5isei *u o emo6ie de
nedes*ris s*risoarea mo#o#oli#' -i re*unos*ui *' o *erneal' mis#erioas' -i sim.a#i*' s*5i6ase
li#erele a*elea *are .u#eau fi v'zu#e numai 1n *on#a*#ul *u *'ldura .u#erni*'/ Mai mul# de o
#reime din 52r#ie fusese mis#ui#' de fla*'r'8 e 52r#ia .e *are ai *i#i#%o azi diminea6'4
re*i#e-#e%o" Dan#<s4 .e urm'" du.' *e vei fi re*i#i#%o" am s'%6i *om.le#ez eu frazele
1n#reru.#e -i sensul in*om.le#/
Ai" 1n#reru.2ndu%se" )aria oferi 52r#ia lui Dan#<s" *are" de da#a a*eas#a" re*i#i *u
l'*omie *uvin#ele urm'#oare s*rise *u o *erneala ro-*a#'" sem'n2nd *u ru+ina8
"Ast*i D6 April 14<;$ 0i
Ale:andru EB$ !i tem2ndu,m c$ ne
a roi s 0ie mo!tenitorul meu !i,mi a re
!i @entioglio$ care au murit otrii$
legatarul meu uniersal$ c am #ng
deoarece l, a i*itat cu mine$ adic #n
insula 1onte, Cristo$ tot ce pos
trrii$ diamante$ bi/uterii= c numai
poate s se urce la reo dou mil
o a gsi ridic2nd a dou*ecea st2n
gol0 de est #n linie dreapt. Dou deschi*
#n grotele acesteaF comoara e #n unghiul cel mai de
care comoar i, o las !i i, o cede* #n toat
meu mo!tenitor.
2! a.rilie 14O/
7ES
A*um" relu' aba#ele" *i#e-#e -i 52r#ia a*eas#a/
Ai%i .rezin#' lui Dan#<s 1n*' o fil' *u al#e fra+men#e de r2nduri/
Dan#<s lu' -i *i#i8
ind initat la mas de +0inia +a
mulumit de,a m 0i pus s pltesc rangul$
*era soarta cardinalilor Crapara
declar nepotului meu Guido +pada$
ropat #ntr, un loc pe care #l cunoa!te
grotele micii
edam #n lingouri$ moned de aur$ pie,
eu cunosc e:istena comorii$ care
ioane de taleri romani$ !i c el
c$ #nccp2nd de la micul
turi au 0ost 0cute
prtat al celei de, a doua=
proprietatea ca singurului
AR \ S0ADA(
)aria 1l urm'rea *u o*5i a.rin-i/
Ai *um" s.use el *2nd v'zu *' Dan#<s a9unsese la ul#imul r2nd" a.ro.ie ambele
*r2m.eie -i d'%6i seama sin+ur/
Dan#<s se su.use4 *r2m.eiele a.ro.ia#e d'deau urm'#orul ansamblu8
"Ast*i D6 Aprilie 14<;$ 0i...ind initat la mas de +0inia +a Ale:andru EB !i
tem2ndu, m c$ ne...mulumit de,a m 0i pus s pltesc rangul$ a oi s 0ie mo!tenitorul
meu !i,mi a re*era soarta cardinalilor Crapara !i @entioglio$ care au murit otrii...
declar nepotului meu Guido +pada$ legatarul meu uniersal$ c am #ng...ropat #ntr, un loc
pe care #l cunoa!te deoarece l, a i*itat cu mine$ adic #n... grotele micii insule
1onte, Cristo$ tot ce pos...edam #n lingouri$ moned de aur$ pietrrii$ diamante$ bi/uterii$
c numai... eu cunosc e:istena comorii care poate s urce la reo dou mil...ioane de
taleri romani$ !i c el o a gsi ridic2nd a dou*ecea st2n...c$ #ncep2nd de la micul gol0
de est$ #n linie dreapt. Dou deschi*...turi au 0ost 0cute #n grotele acesteaF comoara e #n
unghiul cel mai deprtat al celei de,a doua$ care comoar i, o las !i i, o cede* #n toat...
proprietatea sa singurului meu mo!tenitor.
D6 aprilie 14<;
C%+..AH I +.ADA"
Ei" 1n6ele+i 1n sf2r-i#= s.use )aria/
Era de*lara6ia *ardinalului S.ada -i #es#amen#ul *'u#a# de a#2#a #im.= +l'sui
Edmond 1n*' ne1n*rez'#or/
Da" de o mie de ori da/
7ine a re*ons#i#ui#%o as#fel=
Eu" *are" *u a9u#orul fra+men#ului r'mas" am +5i*i# res#ul" m'sur2nd lun+imea
r2ndurilor *u a*eea a 52r#iei -i .'#runz2nd 1n #2l*ul #'inui# *u a9u#orul sim6ului vizibil" a-a
*um #e *ondu*i 1n#r%o sub#eran' du.' un res# de lumin' *e vine de sus/
Ai *e ai f'*u# *2nd 6i s%a .'ru# *' ai *'.'#a# *onvin+erea=
Am vru# s' .le*" -i am .le*a# *5iar 1n *li.a a*eea" lu2nd *u mine 1n*e.u#ul marii
mele lu*r'ri asu.ra uni#'6ii unui re+a# al I#aliei4 dar" de mul#' vreme" .oli6ia im.erial'" *are"
.e vremea a*eea" voia divizarea .rovin*iilor" s.re deosebire de *eea *e $a.oleon a vru#
a.oi" *2nd a *'.'#a# un fiu" avea o*5ii asu.ra mea8 .le*area mea .re*i.i#a#'" a *'rei *auz'
nu .u#ea *2#u-i de .u6in s%o +5i*eas*' 1i #rezi b'nuielile -i" 1n momen#ul *2nd m' 1mbar*am
la 0iombino" am fos# ares#a#/
A*um" *on#inu' )aria" .rivindu%l .e Dan#<s *u o ex.resie a.roa.e .'rin#eas*'" a*um"
.rie#ene" -#ii #o# a#2# *2# -i mine8 da*' s*'.'m 1m.reun'" 9um'#a#e din *omoara mea es#e a
dumi#ale4 da*' mor ai*i -i s*a.i sin+ur" ea 16i a.ar6ine 1n 1n#re+ime/
Dar" 1n#reb' Dan#<s -ov'ielni*" *omoara a*eas#a nu are .e *ineva mai 1ndre.#'6i# *a
.osesor de*2# noi=
$u" nu" fii .e .a*e" familia s%a s#ins *om.le# -i" de al#min#eri ul#imul *on#e S.ada
m%a f'*u# mo-#eni#orul lui4 l's2ndu%mi breviarul simboli*" mi%a l'sa# *eea *e a*es#a
*on6inea8 nu" nu" lini-#e-#e%#e4 da*' .unem m2na .e avere" vom .u#ea s' ne bu*ur'm de ea
f'r' remu-*'ri/
Ai s.ui *' #ezaurul *u.rinde///
Dou' milioane de #aleri romani" *am 1T milioane 1n moneda noas#r'/
7u ne.u#in6'> s.use Dan#<s 1nfri*o-a# de enormi#a#ea sumei/
7u ne.u#in6'= Ai de *e= relu' b'#r2nul/ )amilia S.ada era una din#re *ele mai ve*5i
-i mai .u#erni*e din se*olul al Q?%lea/ De al#min#eri" .e vremurile a*elea" *2nd ori*e
s.e*ula6ie" ori*e indus#rie erau absen#e" 1n+r'm'dirile de aur -i de bi9u#erii nu *ons#i#uiau o
rari#a#e/ Exis#' -i azi familii romane *are mor de foame l2n+' un milion 1n diaman#e -i
.ie#re .re6ioase" #ransmise .rin ma9ora# -i de *are nu se .o# a#in+e/
Lui Edmond i se .'rea *' viseaz'8 .lu#ea 1n#re ne1n*redere -i bu*urie/
$%am .'s#ra# a-a de 1ndelun+ #im. se*re#ul fa6' de dumnea#a" *on#inu' )aria"
de*2#" mai 1n#2i" *a s' #e 1n*er*" -i a.oi *a s' #e uimes*4 da*' *u evadam 1nain#e de a**esul
meu de *a#ale.sie" #e%a- fi *ondus la Mon#e% 7ris#o4 a*um" ad'u+' el *u un sus.in vei
*ondu*e dumnea#a/ Ei" Dan#<s" nu%mi mul6ume-#i=
0rie#ene" s.use Dan#<s" *omoara 16i a.ar6ine numai dumi#ale -i n%am ni*i un dre.#
asu.ra ei8 nu%6i sun# rud'/
E-#i fiul meu" Dan#<s> ex*lam' b'#r2nul8 e-#i *o.ilul *a.#ivi#'6ii mele4 si#ua6ia mea
m' *ondamn' la *eliba#4 Dumnezeu #e%a #rimis la mine *a s'%l *onsolezi #o#oda#' .e omul
*are nu .u#ea fi .'rin#e ei .e de6inu#ul *are nu .u#ea fi liber/
Ai )aria 1n#inse bra6ul r'mas #eaf'r s.re #2n'rul *are se arun*' la +2#ul lui .l2n+2nd/
QIQ
AL ,REILEA A77ES
A*um" *2nd *omoara" *are fusese a#2#a #im. obie*#ul medi#a6iilor aba#elui" .u#ea s'
asi+ure 1n vii#or feri*irea *elui .e *are )aria 1l iubea *u adev'ra# *a .e un fiu" valoarea ei
s.orise 1n o*5ii lui4 *2n#'rea zilni* *an#i#a#ea *omorii" ex.li*2nd lui Dan#<s binele .e *are
.u#ea s'%l fa*' .rie#enilor s'i" 1n vremurile noas#re moderne" un om *u 1T sau 14 milioane4
-i a#un*i" *5i.ul lui Dan#<s se .osomora" *'*i 1i venea 1n min#e 9ur'm2n#ul de r'zbunare .e
*are 1l f'*use -i se +2ndea *2# r'u .oa#e s' fa*' .e de al#' .ar#e du-manilor s'i" 1n vremurile
noas#re moderne" un om *u o avere de 1T sau 14 milioane/ Aba#ele nu *uno-#ea insula
Mon#e%7ris#o" dar Dan#<s o *uno-#ea8 #re*use deseori .e dinain#ea insulei a*es#eia" si#ua#' la
2! mile de 0ianosa" 1n#re 7orsi*a -i insula Elba" iar o da#' .o.osise a*olo/ Insula era" fusese
#o#deauna" -i e 1n*' absolu# .us#ie4 o s#2n*' de form' *oni*' a.roa.e" *are .are a fi fos#
1m.ins' de un *a#a*lism vul*ani* din ad2n*ul abisului la su.rafa6a m'rii/
Dan#<s 1i f'*ea lui )aria .lanul insulei" iar )aria 1i d'dea sfa#uri lui Dan#<s *um anume
s' +'seas*' *omoara/
Dar Dan#<s nu era *2#u-i de .u6in a-a de en#uzias# -i mai *u seam' 1n*rez'#or *a
b'#r2nul/ Era si+ur a*um *' )aria nu%i nebun" iar modul *um a9unsese la des*o.erirea *are
l'sase im.resia nebuniei sale 1i s.orea admira6ia .en#ru el4 de asemeni 1ns' el nu .u#ea s'
*read' *' de.ozi#ul" .resu.un2nd *' exis#ase" mai exis#a -i a*um" iar *2nd nu .rivea
*omoara *a .e *eva 5imeri*" o .rivea *el .u6in *a .e *eva absen#/
n#re #im." *a -i *um des#inul ar fi vru# s' r'.eas*' de6inu6ilor ul#ima lor s.eran6' -i s'
le ara#e *' erau *ondamna6i la 1n*5isoare ve-ni*'" o nou' nenoro*ire 1i lovi8 +aleria de .e
mar+inea m'rii" *are amenin6a de mul#' vreme *u ruina fusese re*ons#rui#'4 #emeliile
fuseser' re.ara#e" iar +aura .e 9um'#a#e um.lu#' de Dan#<s" fusese as#u.a#' *u enorme
*an#i#'6i de s#2n*'/ Da*' nu lua m'sura a*eas#a de .revedere" *are fusese" v' amin#i6i"
su+era#' #2n'rului de *'#re aba#e" nenoro*irea lor ar fi fos# -i mai mare" *'*i s%ar fi
des*o.eri# #en#a#iva de fu+' -i ar fi fos# *u si+uran6' des.'r6i6i8 o nou' .oar#'" mai .u#erni*'"
mai ne1ndu.le*a#' de*2# *elelal#e" se 1n*5isese de*i .en#ru ei/
?ezi bine" s.unea #2n'rul *u o bl2nd' #ris#e6e lui )aria" *' Dumnezeu vrea s'%mi
r'.eas*' .2n' -i meri#ul a-a zisul meu devo#amen# .en#ru dumnea#a/ Ji%am f'+'dui# *' voi
r'm2ne ve-ni* *u dumnea#a -i nu mai am 1n*o#ro4 nu vom mai avea *omoara" ni*i unul" ni*i
al#ul" -i nu vom mai ie-i ni*ioda#' de ai*i/ De al#min#eri" adev'ra#a mea *omoar'" .rie#ene"
nu e a*eea *are m' a-#ea.#' sub s#2n*ile sumbre ale insulei Mon#e%7ris#o" e .rezen6a
dumi#ale" e -ederea noas#r'" laolal#'" *2#e *in*i%-ase *easuri .e zi" 1n *iuda #emni*erilor4 sun#
razele de in#eli+en6'" .e *are le%ai #urna# 1n *reierul meu" limbile .e *are le%ai 1m.l2n#a# 1n
memoria mea -i *are 1n*ol6es* a*olo *u #oa#e ramifi*a6iile lor filolo+i*e/ A#iin6ele feluri#e .e
*are le%ai f'*u# .en#ru mine a-a de lesni*ioase .rin .rofunzimea *uno-#in6ei dumi#ale -i .rin
.re*izia .rin*i.iilor la *are le%ai redus" ia#' *omoara mea" .rie#ene" ia#' *u *e m%ai f'*u#
bo+a# -i feri*i#/ 7rede%m' -i *onsoleaz'%#e" ele .re6uies* .en#ru mine mai mul# de*2# #onele
de aur -i l'zile *u diaman#e" *5iar .roblema#i*e" a-a *um sun# norii *are se v'd diminea6a
.lu#ind .e mare" *are sun# so*o#i6i dre.# .'m2n#uri -i *are se eva.oreaz'" se vola#ilizeaz' -i
dis.ar .e m'sur' *e #e a.ro.ii de ei/ S' #e am l2n+' mine *2# mai mul# #im." s' as*ul# +lasul
dumi#ale elo*ven# 1m.odobindu%mi s.iri#ul" *'lindu%mi sufle#ul" f'*2nd 1n#rea+a mea
f'.#ur' *a.abil' de lu*ruri mari -i *um.li#e" da*' voi fi vreoda#' liber" um.l2ndu%le a-a
de bine" 1n*2# dez%n'de9dea 1n *are eram +a#a s' *ad *2nd #e%am *unos*u#" s' nu%-i mai +'%
seas*' lo* " ia#' averea mea8 ea nu%i 5imeri*'4 6i%o da#orez *u adev'ra#" -i #o6i suveranii
.'m2n#ului" fie ei 7ezar Cor+ia" nu vor izbu#i s' mi%o r'.eas*'/
Milele *are urmar' au fos# .en#ru *ei doi neferi*i6i" da*' nu zile feri*i#e" *el .u6in zile
*are au #re*u# des#ul de re.ede/ )aria *are" ani 1n -ir" .'s#rase #'*erea asu.ra *omorii"
.omenea a*um des.re ea la ori*e o*azie/ A-a *um .rev'zuse" el r'm'sese .araliza# de
bra6ul dre.# -i de .i*iorul s#2n+" -i .ierduse a.roa.e ori*e s.eran6'4 dar visa #o#oda#'" .en#ru
#2n'rul s'u #ovar'-" o eliberare sau o evadare" -i se bu*ura .en#ru el/ ,em2ndu%se *a
s*risoarea s' nu fie 1n#r%o zi r'#'*i#' sau .ierdu#'" 1l silise .e Dan#<s s%o 1nve6e .e dinafar'"
-i Dan#<s o -#ia de la .rimul .2n' la ul#imul *uv2n#/ $imi*ise a#un*i .ar#ea a doua" fiind
si+ur *' .rima .ar#e .u#ea s' fie +'si#'" dar f'r' s' se +5i*eas*' sensul adev'ra#/ ;neori
)aria .e#re*u *easuri 1n#re+i d2nd lui Dan#<s ins#ru*6iuni *are aveau s'%i serveas*' 1n ziua
*2nd va fi liber/ A#un*i" o da#' liber" din ziua" din *easul" din momen#ul *2nd va fi liber" el
urma s' nu mai aib' de*2# un sin+ur +2nd8 s' a9un+' la Mon#e% 7ris#o .rin#r%un mi9lo*
oare*are" s' r'm2n' a*olo sin+ur sub un .re#ex# *are s' nu #rezeas*' b'nuieli -i" o da#'
a*olo" o da#' sin+ur" s' *au#e a re+'si +ro#ele minuna#e -i s' s*ormoneas*' lo*ul indi*a#/
Lo*ul indi*a# es#e" v' amin#i6i" un+5iul 1nde.'r#a# al *elei de a doua des*5iz'#uri/
02n' una al#a" orele #re*eau" da*' nu re.ede" *el .u6in su.or#abil/ A-a *um am s.us"
f'r' s' fi re*'.'#a# for6a m2inii -i a .i*iorului" )aria re*2-#i+ase #oa#' lim.ezimea
in#eli+en6ei sale -i" 1n afar' de *uno-#in6ele morale asu.ra *'rora am s#'rui#" el 1l 1nv'6ase .e
#2n'rul #ovar'- meseria r'bd'#oare -i sublim' a de6inu#ului" *are din nimi* -#ie s' fa*' *eva/
Erau o*u.a6i" .rin urmare" 1n .ermanen6'" )aria #em2ndu%se s' nu 1mb'#r2neas*'" Dan#<s
#em2ndu%se s' nu%-i reamin#eas*' #re*u#ul a.roa.e s#ins -i *are nu mai .2l.2ia 1n s#r'fundul
memoriei sale de*2# *a o lumin' de.'r#a#'" r'#'*i#' 1n noa.#e4 lu*rurile de*ur+eau as#fel *a
1n a*ele exis#en6e 1n *are nenoro*irea n%a zdrun*ina# nimi* -i *are se s*ur+ ma-inal -i *alm
sub o*5iul .roviden6ei/
Dar" sub *almul su.erfi*ial" erau .oa#e 1n inima #2n'rului -i 1n a b'#r2nului mul#e
elanuri 1nfr2na#e" mul#e sus.ine 1n'bu-i#e" *are 1-i *roiau drum a#un*i *2nd )aria r'm2nea
sin+ur -i *2nd Edmond se 1n#or*ea la el/
Edmond se #rezi 1n#r%o noa.#e brus*" .'r2ndu%i%se *' s%a auzi# *5ema#/
Des*5ise o*5ii -i 1n*er*' s' s#r'.un+' bezna/
$umele s'u sau" mai bine zis" un +las 9alni* *e 1n*er*a s'%i ar#i*uleze numele r'zbi
.2n' la el/
Se ridi*' .e .a# *u sudoarea nelini-#ii .e frun#e -i as*ul#'/ $i*i o 1ndoial'" #2n+uirea
venea din *ar*era #ovar'-ului s'u/
Doamne" murmur' Dan#<s" nu *umva///
Ai 1-i *lin#i .a#ul" s*oase .ia#ra" se n'.us#i 1n *oridor -i a9unse la ex#remi#a#ea o.us'4
les.edea era ridi*a#'/
La lumina l'm.ii" informe -i .2l.2inde" de *are am vorbi#" Edmond 1l v'zu .e b'#r2n"
.alid" 1n*' 1n .i*ioare -i 6in2ndu%se de lemnul .a#ului/ ,r's'#urile lui erau s*5imonosi#e de
sim.#omele oribile .e *are le *uno-#ea -i *are 1l 1nfri*o-aser' a#2#a" *2nd ele a.'ruser'
.en#ru 1n#2ia oar'/
0rie#ene" s.use )aria" resemna#" 1n6ele+i" nu%i a-a= n%am nevoie s'%6i s.un mai
mul#/
Edmond s*oase un s#ri+'# 1ndurera# -i" .ierz2ndu%-i *u #o#ul min#ea" se n'.us#i s.re
u-' s#ri+2nd8
A9u#or" a9u#or/
)aria avu 1n*' .u#erea s'%l o.reas*'/
,'*ere" s.use el" al#min#eri e-#i .ierdu#> S' nu ne mai +2ndim de*2# la dumnea#a"
.rie#ene" f'*2ndu%6i *a.#ivi#a#ea su.or#abil' sau evadarea .osibil'/ Ji%ar #rebui ani de zile *a
s' refa*i sin+ur #o# *e am f'*u# eu ai*i" -i s%ar nimi*i 1n#r%o *li.'" da*' su.rave+5e#orii
no-#ri ar avea *uno-#in6' *' am fos# 1n6ele-i/ De al#min#eri" fii lini-#i#" .rie#ene" *ar*era .e
*are o .'r'ses* nu va r'm2ne mul#' vreme +oal'4 al# nenoro*i# va veni s'%mi ia lo*ul/ ,e vei
1nf'6i-a a*es#uia *a un 1n+er salva#or/ ?a fi .oa#e #2n'r" .u#erni* -i r'bd'#or *u dumnea#a" va
.u#ea s' #e a9u#e 1n evadarea .e *are *u o 1m.iedi*am/ $u vei mai avea" le+a#' de dumnea#a"
o 9um'#a#e de *adavru" *are s'%6i .aralizeze mi-*'rile/ Do#'r2# lu*ru" Dumnezeu fa*e" 1n
sf2r-i#" *eva .en#ru dumnea#a8 16i d' mai mul# de*2# 16i r'.e-#e -i e #im.ul s' mor/
Edmond nu .u#u de*2# s'%-i 1m.reune m2inile -i s' s#ri+e8
O5" .rie#ene" .rie#ene" #a*i>
A.oi" re*'.'#2ndu%-i for6a" zdrun*ina#' o *li.' de lovi#ura ne.rev'zu#'" -i *ura9ul
fr2n# de *uvin#ele b'#r2nului8
O5" s.use el" #e%am mai salva# o da#'" am s' #e salvez -i a doua oar'>
Ridi*' .i*iorul .a#ului -i s*oase fla*onul *u o #reime .lin' 1n*' de li*oarea ro-ie/
;i#e" s.use el" mai e din b'u#ura salva#oare/ Re.ede" re.ede" s.une%mi *e #rebuie
s' fa* de da#a a*eas#a4 sun# ins#ru*6iuni noi= ?orbe-#e" .rie#ene" #e as*ul#/
$u mai e ni*i o s.eran6'" r's.unse )aria *l'#in2nd *a.ul4 dar n%are a fa*e"
Dumnezeu vrea *a omul .e *are l%a *rea# -i 1n inima *'ruia a 1nr'd'*ina# a-a de ad2n*
dra+os#ea de via6'" s' fa*' #o# *e 1i s#' 1n .u#in6' .en#ru a .'s#ra exis#en6a a*eas#a a-a de
+rea uneori" a-a de s*um.' 1n#o#deauna/
Da" da" ex*lam' Dan#<s" -i #e voi salva" #e asi+ur/
Ei bine" 1n*ear*'/ )ri+ul .une s#'.2nire .e mine4 sim# *um s2n+ele n'.'de-#e la
*reier4 sim# #remur'#ura oribil' *are fa*e s'%mi *l'n6'neas*' din6ii -i s'%mi desfa*' oasele4
1n *in*i minu#e r'ul va izbu*ni" 1n#r%un sfer# de or' nu va mai r'm2ne din mine de*2# un
*adavru/
O5> ex*lam' Dan#<s *u inima fr2n#' de durere/
?ei .ro*eda *a -i 1n#2ia oar'" 1ns' nu vei mai a-#e.#a a-a de mul#/ n *easul a*es#a
#oa#e resor#urile vie6ii sun# uza#e" iar moar#ea *on#inu' el ar'#2ndu%-i bra6ul -i .i*iorul
.araliza#e nu va mai avea de f'*u# de*2# 9um'#a#e din #reab'/ Da*'" du.' *e mi%ai #urna#
dou's.reze*e .i*'#uri 1n +ur' 1n lo* de ze*e" vezi *' nu%mi revin" vei #urna res#ul/ A-az'%m'
a*um .e .a#" *'*i nu m' mai .o# 6ine/
Edmond 1l lu' .e b'#r2n 1n bra6e -i%l de.use .e .a#/
A*um" .rie#ene" s.use )aria" sin+ura m2n+2iere a vie6ii mele am'r2#e" dumnea#a .e
*are *erul mi #e%a da# *am #2rziu" 1ns' mi #e%a da# *a dar ne.re6ui# -i .en#ru *are 1i
mul6umes*4 1n momen#ul des.'r6irii de dumnea#a .en#ru de%a .ururi" 16i urez #oa#' feri*irea"
#oa#' .ros.eri#a#ea .e *are o meri6i8 fiul meu" #e bine*uv2n#ez>
,2n'rul *'zu 1n +enun*5i rezem2ndu%-i *a.ul de .a#ul b'#r2nului/
As*ul#' bine *e 16i s.un 1n momen#ul a*es#a su.rem8 *omoara familiei S.ada
exis#'4 Dumnezeu 1n+'duie *a .en#ru mine s' nu mai fie ni*i dis#an6'" ni*i .iedi*'/ O v'd 1n
fundul +ro#ei a doua4 o*5ii mei s#r'.un+ ad2n*ul .'m2n#ului -i sun# ului6i de a#2#ea bo+'6ii/
Da*' izbu#e-#i s' fu+i" amin#e-#e%6i *' bie#ul aba#e" .e *are #oa#' lumea 1l *redea nebun" nu
era/ Alear+' la Mon#e%7ris#o" .rofi#' de averea noas#r'" .rofi#' de *a" ai suferi# des#ul/
O z+uduire violen#' 1l 1n#reru.se .e b'#r2n/ Dan#<s 1n'l6' *a.ul" v'zu o*5ii *are se
in9e*#au *u ro-u8 .'rea *' un val de s2n+e ur*ase din .ie.# la frun#e/
Adio> adio> murmur' b'#r2nul" s#r2n+2nd *onvulsiv m2na #2n'rului/ Adio>
O" nu 1n*'" nu 1n*'> s#ri+' a*es#a4 nu ne .'r'si4 Doamne" a9u#'%l/// a9u#or> a9u#or///
,'*ere> #'*ere> murmur' muribundul8 s' nu ne des.ar#'" da*' m' salvezi/
Ai dre.#a#e/ O da" da" fii lini-#i#" #e voi salva> De al#min#eri" *u #oa#e *' suferi mul#"
suferin6a e mai mi*' de*2# 1n#2ia oar'/
O" nu #e 1n-ela4 suf'r mai .u6in" .en#ru *' 1n mine e mai .u6in' for6' .en#ru a
suferi/ La v2rs#a dumi#ale ai *redin6' 1n via6'/ 0rivile+iul #inere6ii e s' *read' -i s'
n'd'9duias*'/ Dar b'#r2nii v'd mai lim.ede moar#ea/ O5" ia#%o/// vine/// s%a sf2r-i#/// vederea
mi se .ierde/// min#ea 1mi fu+e/// d'%mi m2na" Dan#<s/// adio///adio/
Ai" ridi*2ndu%se *u o ul#im' sfor6are 1n *are 1-i adun' #oa#e .u#erile8
Mon#e%7ris#o> s.use el/ $u ui#a" Mon#e%7ris#o>
Ai re*'zu .e .a#/
7riza a fos# *um.li#'8 m'dulare *5ir*i#e" .leoa.e umfla#e" o s.um' s2n+er2nd'" un
*or. nemi-*a#" ia#' *e r'mase .e .a#ul de durere" 1n lo*ul f'.#urii in#eli+en#e *are se
*ul*ase *u o *li.' 1nain#e/
Dan#<s lu' lam.a" o .use la *'.'#2iul .a#ului" .e .ia#ra ie-i#' 1n relief -i de unde
li*'rirea ei #remura#' lumina *u o r'sfr2n+ere fan#as#i*' fi+ura des*om.us' -i #ru.ul
1n6e.eni#/
A-#e.#' *u o*5ii fixa6i momen#ul adminis#r'rii remediului salva#or/
72nd so*o#i *' momen#ul a veni#" lu' *u6i#ul" des*le-#' din6ii *are se 1m.o#rivir' mai
.u6in de*2# 1n#2ia oar'" num'r' una du.' al#a dou's.reze*e .i*'#uri -i a-#e.#'4 fiola mai
*on6inea a.roa.e 1n*' o da#' .e a#2#/
A-#e.#' ze*e minu#e" un sfer# de or'" o 9um'#a#e de or'" nu se *lin#i nimi*/ ,remur2nd"
*u .'rul zburli#" *u frun#ea 1n+5e6a#' de sudoare" el num'ra *li.ele du.' b'#'ile inimii/
7u+e#' a#un*i *' era #im.ul s' fa*' ul#ima 1n*er*are8 a.ro.ie fiola de buzele 1nvine6i#e
ale lui )aria -i" f'r' s' mai aib' nevoie s' des*le-#eze f'l*ile *are r'm'seser' des*5ise" #urn'
#oa#' li*oarea din ea/
Remediul .roduse un efe*# +alvani*" o #remur'#ur' violen#' s*u#ur' membrele
b'#r2nului" o*5ii lui se redes*5iser' +roazni*i la vedere" s*oase un sus.in *are sem'na *u un
s#ri+'#" a.oi #ru.ul 1nfiora# re*'zu .u6in *2#e .u6in 1n nemi-*are/
R'maser' des*5i-i numai o*5ii/
O 9um'#a#e de *eas" un *eas" un *eas -i 9um'#a#e se s*urser'/ n *easul a*es#a -i
9um'#a#e de nelini-#e" Edmond" a.le*a# deasu.ra .rie#enului s'u" *u m2na .e inima lui" sim6i
r2nd .e r2nd *um #ru.ul se r'*e-#e -i *um inima 1-i s#in+e b'#aia #o# mai surd' -i mai
.rofund'/
n sf2r-i#" nu su.ravie6ui nimi*8 ul#ima #res'rire a inimii 1n*e#'/ )a6a deveni livid'"
o*5ii r'm'seser' des*5i-i" dar .rivirea se s#inse/
7easurile erau -ase -i 9um'#a#e" diminea6a" ziua 1n*e.ea s' se ara#e -i raza *i alburie"
n'.'dind *ar*era" f'*ea s' .'leas*' lumina muribund' a l'm.ii/ R'sfr2n+eri *iuda#e #re*eau
.es#e *5i.ul *adavrului" d2ndu%i din *2nd 1n *2nd a.aren6e de via6'/ 72#' vreme dur' lu.#a
din#re zi -i noa.#e" Dan#<s mai .u#u s' se 1ndoias*'4 dar" de 1nda#' *e ziua birui" el 1n6elese
*' se afl' sin+ur *u un *adavru/
A#un*i o +roaz' .rofund' -i de ne1nfr2n# .use s#'.2nire .e sine4 nu mai *u#ez' s'
s#r2n+' m2na *are a#2rna 1n 9osul .a#ului" nu mai *u#ez' s'%-i o.reas*' o*5ii asu.ra o*5ilor
fi*-i -i albi" .e *are 1n*er*' 1n mai mul#e r2nduri" dar inu#il" s'%i 1n*5id' -i *are se
des*5ideau mereu/ S#inse lam.a" o #'inui *u +ri9' -i fu+i" a-ez2nd *2# .u#u mai bine
les.edea deasu.ra *a.ului s'u/
Era de al#min#eri #im.ul" *'*i #emni*erul venea/
De dala a*eas#a" el 1-i 1n*e.u vizi#a *u Dan#<s4 .le*2nd din *ar*era lui" urma s' #rea*'
1n a*eea a lui )aria *'ruia 1i du*ea m2n*are -i ruf'rie/
$imi* de al#min#eri nu indi*a la omul a*es#a *' el avea *uno-#in6' de *ele 1n#2m.la#e/
Ie-i/
Dan#<s fu a#un*i *u.rins de un neas#2m.'r nes.us de a -#i *e se va .e#re*e 1n *ar*era
neferi*i#ului .rie#en4 rein#r' de*i 1n +aleria sub#eran' -i a9unse la #im. *a s' aud'
ex*lama6iile +ardianului" *are *5ema 1n a9u#or/
n *ur2nd *eilal6i #emni*eri in#rar'4 a.oi se auzi .asul +reoi -i re+ula# al solda6ilor/ n
urma solda6ilor sosi +uverna#orul/
Edmond auzi 52r-2i#ul .a#ului .e *are era z+2l62i# *adavrul4 auzi +lasul +uverna#orului
*are .orun*ea s' i se arun*e a.' 1n fa6' -i *are" v'z2nd *' 1n *iuda s#ro.irii de6inu#ul nu%-i
revenea" #rimise du.' medi*/
&uverna#orul ie-i4 *2#eva *uvin#e de *om.asiune a9unser' la ure*5ile lui Dan#<s"
ames#e*a#e *u r2se#e ba#9o*ori#oare/
Daide%5aide" s.use omul" nebunul s%a dus s'%-i +'seas*' *omorile4 *'l'#orie bun'>
7u #oa#e milioanele lui n%o s' aib' *u *e%-i .l'#i +iul+iul" +l'sui al#ul/
O" de*lar' al #reilea +las" +iul+iurile de la 7as#elul If nu *os#' s*um./
0oa#e *'" fiind om al biseri*ii" se vor fa*e nis*aiva *5el#uieli .en#ru el" s.use unul
din#re .rimii in#erlo*u#ori/
O s' aib' a#un*i onorurile sa*ului/
Edmond as*ul#a" nu .ierdea un *uv2n#" dar mare lu*ru nu 1n6ele+ea/ 7ur2nd +lasurile
se s#inser' -i i se .'ru *' *ei veni6i .'r'seau 1n*'.erea/
,o#u-i nu *u#ez' s' in#re8 s%ar fi .u#u# s' fi l'sa# vreun #emni*er .en#ru .'zirea
mor#ului/
R'mase de*i #'*u#" nemi-*a#" 6in2ndu%-i r'suflarea/
7am du.' un *eas" lini-#ea fu 1nsufle6i#' de un z+omo# slab *are *res%*u #re.#a#/
Se 1na.oia +uverna#orul" urma# de medi* -i de mai mul6i ofi6eri/
Se f'*u un momen# de #'*ere8 de bun' seam'" medi*ul se a.ro.iase de .a# -i examina
*adavrul/
7ur2nd dis*u6iile 1n*e.ur'/
Medi*ul analiz' .ri*ina de*esului .rizonierului -i%l de*lar' .e a*es#a mor#/
n#reb'rile -i r's.unsurile de*ur+eau *u o indiferen6' *are 1l indi+na .e Dan#<s4 i se
.'rea *' #oa#' lumea e da#oare s' sim#' .en#ru bie#ul aba#e o .ar#e din afe*6iunea .e *are i%o
.ur#a el/
Sun# m25ni# de *ele *e%mi s.ui" +l'sui +uverna#orul" r's.unz2nd *er#i#udinii
manifes#a#e de medi* *' b'#r2nul 1n#r%adev'r murise4 era un .rizonier bl2nd" inofensiv"
amuzan# .rin nebunia lui -i" mai *u seam'" u-or de su.rave+5ea#/
O" de*lar' #emni*erul" ar fi .u#u# s' nu fie .'zi# delo* -i ar fi r'mas *in*ize*i de ani
ai*i +aran#ez f'r' s' 1n*er*e o sin+ur' #en#a#iv' de evadare/
,o#u-i" relu' +uverna#orul" *red *' s%ar im.une de ur+en6'" 1n *iu%da *onvin+erii
dumneavoas#r' nu .en#ru *' m' 1ndoies* de -#iin6a *u *are sun#e6i 1nzes#ra#" dar .en#ru
.ro.ria mea r's.undere " s' ne asi+ur'm *' .rizonierul e 1n#r%adev'r mor#/
;n momen# de #'*ere de.lin'" 1n r's#im.ul *'reia Dan#<s" mereu la .2nd'" so*o#i *'
medi*ul examina -i .i.'ia 1n*' o da#' *adavrul/
0u#e6i fi lini-#i#" s.use a#un*i medi*ul" a muri#8 v' +aran#ez/
A#i6i" domnule" +l'sui +uverna#orul s#'ruind" noi nu ne mul6umim 1n as#fel de
*azuri *u un sim.lu examen4 1n *iuda #u#uror a.aren6elor" v' ro+ m2n#ui6i o.era6ia"
1nde.linind formali#'6ile .res*rise de le+e/
S' fie 1n*'lzi#e fiarele" s.use medi*ul4 serios vorbind e o .re*au6ie inu#il'/
Ordinul 1n*'lzirii fiarelor 1l 1nfior' .e Dan#<s/
Se auzir' .a-i +r'bi6i" s*2r62i#ul u-ii" *2#eva #ro.'i#uri in#erioare" iar .es#e *2#eva *li.e
un #emni*er se 1na.oia s.un2nd8
0of#im 9arul *u un fier/
Se .roduse o #'*ere de o *li.'" a.oi se auzi simi#ul *'rnurilor *are ardeau -i al *'ror
miros +ros -i +re6os s#r'.unse *5iar zidul dina.oia *'ruia Dan#<s as*ul#a *u oroare/
72nd sim6i mirosul de *arne uman'" *arboniza#'" sudoarea 62-ni .e frun#ea #2n'rului -i
avu senza6ia *' le-in'/
0re*um vede6i" domnule" es#e mor#" s.use medi*ul4 arsura 1n *'l*2i e 5o#'r2#oare4
bie#ul nebun es#e vinde*a# de nebunia lui -i libera# din *a.#ivi#a#e/
$u%l *5ema )aria= 1n#reb' unul din#re ofi6erii *are 1l 1n#ov'r'-eau .e +uverna#or/
Da" domnule" -i" du.' *2#e .re#indea" era un nume ve*5i4 de al#min#eri era foar#e
1nv'6a# -i *u des#ul' 9ude*a#' asu.ra #u#uror *5es#iunilor *are nu veneau 1n a#in+ere *u
*omoara sa4 dar asu.ra a*es#eia" #rebuie s' m'r#urises*" nu admi#ea ri.os#'/
Afe*6iunea .e *are noi o numim monomanie" s.use medi*ul/
$%ai avu# ni*ioda#' mo#ive s' #e .l2n+i de el= 1n#reb' +uverna#orul .e #emni*erul
1ns'r*ina# *u adu*erea .roviziilor aba#elui/
$i*ioda#'" domnule +uverna#or" r's.unse #emni*erul" absolu# ni*ioda#'/ Ca"
dim.o#riv'" uneori m' dis#ra foar#e mul#" s.un2ndu%mi fel de fel de lu*ruri/ n#r%o zi" *2nd
nevas#'%mea era bolnav'" el mi%a da# o re6e#' *are a vinde*a#%o/
Da%5a" r2se medi*ul" nu -#iam *' am avu# a fa*e *u un *ole+4 n'd'9duies*" domnule
+uverna#or" ad'u+a el r2z2nd" *' 1l ve6i #ra#a *um se *uvine/
Da" da" fii lini-#i#" va fi 1n+ro.a# *u de*en6' 1n sa*ul *el mai nou .e *are 1l vom
.u#ea +'si4 e-#i mul6umi#=
,rebuie s' 1nde.linim formali#a#ea a*eas#a 1n fa6a dumneavoas#r'" domnule=
1n#reb' un #emni*er/
)'r' 1ndoial'" dar +r'bi6i%v'4 nu .o# s' r'm2n #oa#' ziua ai*i/
Se auzir' al#e #ro.'i#uri4 1n *li.a urm'#oare un f2-2i# de .2nz' mo#o#oli#' r'zbi la
ure*5ile lui Dan#<s" .a#ul s*2r62i .e ar*uri" un .as +reoi .asul unui om *are ridi*a o
.ovar' se .ro.#i .e les.ede" a.oi .a#ul s*2r62i din nou sub +reu#a#ea .us' de el/
0e desear'" s.use +uverna#orul/
Se fa*e slu9b' reli+ioas'= 1n#reb' un ofi6er/
7u ne.u#in6'" r's.unse +uverna#orul4 *a.elanul *as#elului mi%a *eru# ieri *on*ediu"
*a s' fa*' un mi* voia9 de o.# zile la &Vr<s" -i i%am +aran#a# .en#ru #o6i de6inu6ii 1n
in#ervalul 's#a4 bie#ul aba#e n%avea de*2# s' nu se +r'beas*' a-a de #are -i ar fi avu#
re*viemul s'u/
E5" s.use medi*ul *u im.ie#a#ea oamenilor de meseria sa" es#e om al biseri*ii8
Dumnezeu o s' 6in' seama -i n%o s' ofere iadului .l'*erea r'u#'*ioas' de a%i #rimi#e un
.reo#/
;n 5o5o# de r2s urm' +lumei de .ros# +us#/
n#re #im. *on#inua o.era6ia 1nmorm2n#'rii/
0e desear'" s.use +uverna#orul" *2nd *a fu #ermina#'/
La *e or'= 1n#reb' #emni*erul/
0e la ze*e sau uns.reze*e/
Mor#ul #rebuie ve+5ea#=
De *e= n*5ide6i *ar*era *a -i *um ar fi viu" a#2#a #o#/
0a-ii se de.'r#ar' a#un*i" +lasurile s*'zur' #re.#a#" z+omo#ul u-ii *u broas*a ei
6'*'ni#oare -i *u z'voarele s*2r62i#oare se auzi" o lini-#e mai .osa*' de*2# a*eea a
sin+ur'#'6ii lini-#ea mor6ii n'.'di #o#ul" .2n' -i sufle#ul 1n+5e6a# al #2n'rului/
A#un*i el ridi*' 1n*e#i-or les.edea *u *a.ul -i arun*' o .rivire *er*e#'#oare/
n*'.erea era +oal'8 Dan#<s ie-i din +alerie/
QQ
7IMI,IR;L 7AS,EL;L;I I)
0e .a#" *ul*a# de%a lun+ul -i slab lumina# de lumina *e6oas'" *are .'#rundea .rin
fereas#r'" se vedea un sa* de .2nz' +rosolan'" sub ale *'rei *ule lar+i se desena nel'muri#'
o form' lun+'" 6ea.'n'8 ul#imul +iul+iu al lui )aria" +iul+iu *are" du.' s.usa #emni*erilor"
*os#a a-a de ief#in/ 0rin urmare #o#ul se sf2r-ise/ O des.'r6ire ma#erial' exis#a de .e a*um
1n#re Dan#<s -i b'#r2nul s'u .rie#en4 nu mai .u#ea s'%i vad' o*5ii" *are r'm'seser' des*5i-i
*a .en#ru a .rivi din*olo de moar#e" nu mai .u#ea s' s#r2n+' m2na is*usi#'" *are ridi*ase
.en#ru el v'lul *e a*o.erea lu*rurile #'inui#e/ )aria" u#ilul" bunul #ovar'- *u *are se
obi-nuise a-a de #emeini*" nu mai exis#a de*2# 1n amin#irea sa/ A#un*i se a-ez' la *'.'#2iul
.a#ului *um.li# -i se *ufund' 1n#r%o melan*olie sumbr'" amar'/
Sin+ur> Redevenise sin+ur> Re*'zuse 1n #'*ere" se re+'sea 1n fa6a ne%an#ului>
Sin+ur> $i*i m'*ar vederea" ni*i m'*ar +lasul sin+urei fiin6e omene-#i *are 1l le+a
1n*' de .'m2n#> $u era mai bine s' se du*'" asemeni lui )aria" -i s'%l 1n#rebe .e Dumnezeu
de eni+ma vie6ii" *u ris*ul de a #re*e .rin .oar#a lu+ubr' a suferinzilor=
Ideea sinu*iderii" iz+oni#' de .rie#enul s'u" 1nde.'r#a#' de .rezen6a lui" se 1n'l6'
a#un*i *a o fan#om' l2n+' *adavrul lui )aria/
(Da*' a- .u#ea s' mor" s.use el" m%a- du*e unde se du*e el -i *u si+uran6' l%a- re+'si/
Dar *um s' mor= Lu*ru foar#e u-or" ad'u+' el r2z2nd4 voi r'm2ne ai*i" m' voi n'.us#i
asu.ra .rimului veni#" 1l voi +2#ui -i m' vor +5ilo#ina/(
Dar" deoare*e 1n durerile mari *a -i 1n marile fur#uni abisul se +'se-#e 1n#re dou'
*res#e de valuri" Dan#<s se #rase 1na.oi de la ideea mor6ii infaman#e -i #re*u +rabni* de la
dezn'de9de la o se#e arz'#oare de via6' -i liber#a#e/
(S' mor= O" nu> ex*lam' el4 nu am #r'i# a#2#a" nu am suferi# a#2#a .en#ru *a a*um s'
mor/ Era bine s' mor *2nd luasem 5o#'r2rea *2ndva" sun# ani de a#un*i4 dar a*um ar
1nsemna s' vin .rea mul# 1n a9u#orul des#inului meu #i*'los/ $u4 vreau s' #r'ies*" vreau s'
lu.# .2n' la *a.'#4 nu" vreau s' re*u*eres* feri*irea *are mi%a fos# r'.i#'/ Mai 1nain#e de a
muri ui#am *' am *'l'ii mei de .ede.si# -i .oa#e" *ine -#ie" *26iva .rie#eni de r's.l'#i#/ Dar
a*um voi fi ui#a# ai*i -i nu voi mai ie-i din *amera mea de*2# *a )aria/
72nd ros#i *uvin#ele a*es#ea" Edmond r'mase nemi-*a#" *u o*5ii fi*-i" *a un om izbi#
de o idee subi#'" dar .e *are ideea 1l 1ns.'im2n#'4 se 1n'l6' deoda#'" duse m2na la frun#e" *a
-i *um avea ame6eal'" f'*u dou'%#rei o*oluri .rin 1n*'.ere -i se o.ri dinain#ea .a#ului/
O5" murmur' el" *ine 1mi #rimi#e +2ndul a*es#a= Dumnezeule" #u= De vreme *e
numai mor6ii ies liberi de ai*i" s' lu'm lo*ul mor6ilor/
Ai" f'r' s' mai .iard' #im.ul de a reveni asu.ra a*es#ei 5o#'r2ri" *a .en#ru a nu da
*u+e#ului r'+azul s' nimi*eas*' dezn'd'9dui#a 5o#'r2re" el se a.le*' asu.ra sa*ului 5idos" 1l
desf'*u *u *u6i#ul lui )aria" s*oase *adavrul din sa*" 1l duse la el" 1l *ul*' 1n .a#" 1l a*o.eri
*u zdrean6a *u *are se a*o.erea de obi*ei sin+ur" #rase .es#e el .'#ura" s'ru#' 1n*' o da#'
frun#ea 1n+5e6a#'" 1n*er*' s' 1n*5id' o*5ii rebeli *are *on#inuau s' r'm2n' des*5i-i"
1nfri*o-'#ori .rin absen6a +2ndirii" 1n#oarse *a.ul s.re .ere#e" .en#ru *a #emni*erul" adu*2nd
*ina" s' *read' *' era *ul*a# a-a *um f'*ea de obi*ei deseori" se 1na.oie 1n +alerie" #rase
.a#ul l2n+' zid" rein#r' 1n *ealal#' 1n*'.ere" lu' din dula. a*ul" a6a" 1-i arun*' zdren6ele"
.en#ru *a sub .2nz' s' se sim#' #ru.ul +ol" se s#re*ur' 1n sa*ul s.in#e*a#" se a-ez' 1n .ozi6ia
1n *are era *adavrul" -i%l *usu .e din'un#ru/
I s%ar fi .u#u# auzi b'#'ile inimii da*'" din nenoro*ire" in#ra *ineva 1n momen#ul a*ela/
Dan#<s ar fi .u#u# s' a-#e.#e foar#e bine .2n' du.' vizi#a de sear'" dar se #emea *a nu
*umva +uverna#orul s'%-i s*5imbe .2n' a#un*i 5o#'r2rea -i s' se ia *adavrul/
;l#ima lui s.eran6' era a#un*i .ierdu#'/
n ori*e *az" .lanul lui era a*um 1n#o*mi#/
Ia#' *e se +2ndea s' fa*'/
Da*'" .e .ar*ursul drumului" +ro.arii -i%ar fi da# seama *' .ur#au o fiin6' vie" 1n lo*
s' .oar#e un mor#" Dan#<s nu i%ar fi l'sa# s' se re*ulea+'4 *u o lovi#ur' vi+uroas' de *u6i# el
ar fi des.i*a# sa*ul de sus .2n' 9os" ar fi .rofi#a# de 1nfri*o-area lor -i ar fi fu+i#4 da*' ar fi
vru# s'%l o.reas*'" avea *u6i#ul/
Da*' 1l du*eau .2n' la *imi#ir -i%l de.uneau 1n#r%o +roa.'" s%ar fi l'sa# a*o.eri# *u
.'m2n#4 a.oi" .en#ru *' era noa.#e" el -i%ar fi *roi#" de 1nda#' *e +ro.arii 1n#or*eau s.a#ele"
un drum .rin lu#ul moale -i ar fi fu+i#8 n'd'9duia *a +reu#a#ea de .'m2n# s' nu fie .rea
mare" *a s%o .oa#' s'l#a/
Da*' se 1n-ela" da*' dim.o#riv' .'m2n#ul era .rea +reu" ar fi muri# 1n'bu-i# -i" *u
a#2# mai bine" #o#ul se sf2r-ea/
Dan#<s nu m2n*ase din a9un" dar nu se +2ndise la foame 1n #im.ul dimine6ii -i nu se
+2ndea ni*i a*um/ Si#ua6ia sa era .rea *ri#i*'" .en#ru a%i 1n+'dui s'%-i o.reas*' +2ndul
asu.ra al#ei idei/
0rimul .eri*ol .e *are 1l 1n#2m.ina Dan#<s era *a nu *umva #emni*erul" adu*2ndu%i
*ina de la orele -a.#e s' observe subs#i#uirea o.era#'/ Din feri*ire" 1n vreo dou'ze*i de
r2nduri" fie din mizan#ro.ie" fie din oboseal'" Dan#<s 1l .rimise .e #emni*er *ul*a#4 iar 1n
*azul a*es#a" de obi*ei" omul de.unea .2inea -i su.a .e mas' -i se re#r'+ea 1n #'*ere/
De da#a a*eas#a 1ns' #emni*erul .u#ea s' se aba#' de la mu#ismul s'u" s'%i vorbeas*'
lui Dan#<s -i" v'z2nd *' nu r's.unde s' se a.ro.ie de .a# -i s' des*o.ere #o#ul/
72nd *easurile -a.#e seara se a.ro.iar'" nelini-#ile lui Dan#<s 1n*e.ur' *u adev'ra#/
7u m2na a.'sa#' .e inim'" 1n*er*a s' as#u.e b'#'ile a*es#eia" 1n #im. *e *u *ealal#' 1-i
-#er+ea de .e frun#e sudoarea *are se .relin+ea de%a lun+ul #2m.lelor/ Din *2nd 1n *2nd 1l
s#r'b'#eau fiori .rin #o# *or.ul -i%i s#r2n+eau inima *a 1n#r%o men+5in' de +5ea6'/ Avea
a#un*i senza6ia *' moare/ Orele se s*urser' f'r' s' adu*' vreo mi-*are 1n *as#el" -i Dan#<s
1n6elese *' de .rima .rime9die a s*'.a#/ Semn bun/ n sf2r-i#" *am la ora fixa#' de
+uverna#or" se auzir' .a-i .e s*ar'/ Edmond 1n6elese *' a veni# momen#ul4 1-i adun' #o#
*ura9ul" 6in2ndu%-i r'suflarea/ Ar fi fos# feri*i#" da*' ar fi .u#u# s'%-i re6in' #o#oda#' -i
zv2*nirile .re*i.i#a#e ale ar#erelor/
Mi-*area se o.ri la u-'4 .a-ii erau dubli/ Dan#<s +5i*i *' *ei doi +ro.ari veneau la el/
C'nuiala se s*5imb' 1n *er#i#udine" *2nd auzi z+omo#ul .e *are ei 1l f'*eau de.un2nd lar+a/
;-a se des*5ise" o lumin' voala#' r'zbi .2n' la o*5ii lui Dan#<s/ ?'zu" .rin .2nza
*are%l a*o.erea" dou' umbre a.ro.iindu%se de .a#/ A #reia" la u-'" 6in2nd un felinar 1n m2n'/
7ei doi oameni *are se a.ro.iar' de .a# a.u*ar' sa*ul de un *a.'# -i de al#ul/
E *am +reu .en#ru un b'#r2n a-a de slab" s.use unul ridi*2ndu%l de *a./
Se zi*e *' fie*are an s.ore-#e *u *2#e o 9um'#a#e de livr' +reu#a#ea oaselor" +l'sui
*el'lal#" lu2ndu%l de .i*ioare/
Ji%ai f'*u# le+'#ura= 1n#reb' .rimul/
A- fi fos# .ros# s' ne 1n*'r*'m *u o +reu#a#e de .risos" s.use al doilea4 o fa* a*olo/
Ai dre.#a#e4 s' .le*'m/
(7e le+'#ur'=( se 1n#reb' Dan#<s/
Mu#ar' .e .re#insul mor# din .a#" .e #ar+'/ Edmond se 1n6e.enea *2# mai mul#" *a s'%-i
9oa*e *2# mai bine rolul de r'.osa#/ A.u*ar' #ar+a" -i *or#e+iul" lumina# de omul *u felinar"
*are mer+ea 1nain#e" ur*' s*ara/
Deoda#' a*rul .roas.'# -i as.ru al no.6ii 1l n'.'di/
Dan#<s re*unos*u mis#ralul/ Avu o senza6ie subi#'" .lin' #o#oda#' de volu.#'6i -i de
nelini-#i/
0ur#'#orii f'*ur' vreo dou'ze*i de .a-i" a.oi se o.rir' -i de.user' #ar+a .e sol/
;nul se de.'r#'" iar Dan#<s 1i auzi bo*an*ii r'sun2nd .e les.ezi/
(;nde sun# oare=( se 1n#reb' el/
A#ii *' nu e u-or delo*= s.use *el *are r'm'sese l2n+' Dan#<s a-ez2ndu%se .e
mar+inea #'r+ii/
0rimul sim6'm2n# al lui Dan#<s fusese s' evadeze4 din feri*ire se s#'.2ni/
Daide" lumineaz'%mi" animalule> +l'sui .ur#'#orul *are se de.'r#ase4 al#min#eri
n%am s' +'ses* ni*ioda#' *e *au#/
Omul *u felinar se su.use 1ndemnului" de-i" .re*um a6i v'zu#" invi#a6ia nu fusese
f'*u#' 1n #ermeni #o*mai *onvenabili/
(Dar *e o fi *'u#2nd=( se 1n#reb' Dan#<s/ Desi+ur *' o sa.'/
O ex*lama6ie de sa#isfa*6ie ar'#' *' +ro.arul +'sise *eea *e *'u#a/
n sf2r-i#" s.use *el'lal#" nu mer+e .rea lesne/
Da" r's.unse el" dar n%a .ierdu# nimi* a-#e.#2nd/
Se a.ro.ie de Edmond" *are auzi de.un2ndu%se l2n+' el un *or. +reu -i r'sun'#or4 1n
momen#ul a*ela o fr2n+5ie 1i 1n*on9ur' .i*ioarele s#r2n+2ndu%i%le .u#erni* -i dureros/
Ei" l%ai le+a#= 1n#reb' +ro.arul *are s#'#use de+eaba/
Da" -i 1n*' bine" s.use *el'lal#8 16i +aran#ez/
A#un*i la drum/
Ai #ar+a ridi*a#' .orni din nou/
)'*ur' vreo *in*ize*i de .a-i" a.oi se o.rir' des*5iz2nd o u-'" .e urm' iar .ornir'/
M+omo#ul valurilor *e se s.'r+eau de s#2n*ile .e *are e *ons#rui# *as#elul a9un+ea #o# mai
l'muri# la ure*5ea lui Dan#<s" .e m'sur' *e 1nain#au/
0roas#' vreme" s.use unul din#re .ur#'#ori/ $u e bine s' #e afli .e mare 1n noa.#ea
as#a/
Da" aba#ele es#e 1n .rime9die s' se ude" +l'sui *el'lal#" -i izbu*nir' 1n r2s/
Dan#<s nu .ri*e.u .rea bine +luma" dar .'rul i se zb2rli 1n *a./
Cravo" am a9uns" relu' .rimul/
Mai de.ar#e" mai de.ar#e" s.use *el'lal#" -#ii bine *' ul#imul a r'mas 1n drum"
zdrobi# de s#2n*i" -i *' +uverna#orul ne%a *er#a# a doua zi *' sun#em #r2n#ori/
)'*ur' 1n*' vreo .a#ru" *in*i .a-i" ur*2nd mereu" a.oi Dan#<s sim6i *' e a.u*a# de *a.
-i de .i*ioare -i le+'na#/
;na" s.user' +ro.arii/
Dou'/
,rei>
n momen#ul a*ela Dan#<s se sim6i zv2rli# 1n#r%un vid enorm" s#r'b'#2nd aerul *a o
.as're r'ni#'" *'z2nd" *'z2nd mereu" *u o s.aim' *are%i 1n+5e6a inima/ De-i #ras 1n 9os de un
obie*# +reu *are 1i .re*i.i#a zborul" i se .'ru *' .r'bu-irea dur' un se*ol/ n sf2r-i#" in#r' *u
un z+omo# 1nfri*o-'#or" *a o s'+ea#'" 1n#r%o a.' 1n+5e6a#' *e%l f'*u s' s*oa#' un s#ri+'# 1n'%
bu-i# 1n *5iar *li.a a*eea de s*ufundare/
Dan#<s fusese zv2rli# 1n mare" la fundul *'reia 1l #2ra o +5iulea de fier" le+a#' de
.i*ioarele sale/
Marea e *imi#irul 7as#elului If/
QQI
I$S;LA ,ICO;LE$
$'u*i#" a.roa.e sufo*a#" Dan#<s avu #o#u-i .rezen6a de s.iri# s'%-i 6in' r'suflarea -i"
deoare*e m2na drea.#'" .re*um am s.us" 6inea *u6i#ul des*5is" +a#a .en#ru ori*e
even#uali#a#e" el s.in#e*' re.ede sa*ul" s*oase bra6ul" .e urm' *a.ul4 dar a#un*i" 1n *iuda
mi-*'rilor .e *are le f'*u" .en#ru a ridi*a +5iuleaua" se sim6i #2r2# la fund4 se 1n*ord'
*'u#2nd fr2n+5ia *are%i le+a .i*ioarele -i" *u o sfor6are su.rem'" o #'ie exa*# 1n momen#ul
*2nd se 1n'bu-ea4 *u o lovi#ur' vi+uroas' de .i*ior" el se 1n'l6' liber la su.rafa6a m'rii" 1n
#im. *e +5iuleaua #2ra 1n ad2n*imile ne*unos*u#e 6es'#ura +rosolan' *are fusese *2# .e%a*i
s'%i devin' +iul+iu/
Dan#<s res.ir' doar -i se *ufund' din nou4 *'*i .rima .re*au6ie .e *are era da#or s%o
ia" era s' evi#e .rivirile/
72nd rea.'ru .en#ru a doua oar'" se afla la *el .u6in *in*ize*i de .a-i de lo*ul *'derii4
v'zu deasu.ra *a.ului un *er ne+ru -i fur#unos" .e su.rafa6a *'ruia v2n#ul m'#ura *26iva
nori fu+ari" dezv'luind uneori un *ol6i-or de azur .un*#a# de o s#ea4 dinain#ea lui se 1n#indea
marea mo5or2#' -i mu+ind' ale *'rei valuri 1n*e.eau s' *lo*o#eas*'" de .ar*' se a.ro.ia o
fur#un'" 1n #im. *e dina.oi se 1n'l6a" *a o fan#om' amenin6'#oare" +i+an#ul de +rani# al *'rui
v2rf sumbru .'rea un bra6 1n#ins *a s'%-i 1n-fa*e .rada4 .e s#2n*a *ea mai 1nal#' un felinar
lumina dou' umbre/
I se .'ru *' umbrele se .le*au asu.ra m'rii *u nelini-#e4 desi+ur" *iuda6ii +ro.ari
auziser' s#ri+'#ul .e *are el l%a s*os s#r'b'#2nd s.a6iul/ Dan#<s se *ufund' 1n*' o da#' -i f'*u
un drum des#ul de lun+ 1n#re dou' a.e4 manevra 1i era al#'da#' familiar' -i a#r'+ea de obi*ei"
1n 9urul lui" 1n +olful 05aro" numero-i admira#ori" *are 1l .ro*lamaser' de foar#e dese ori" *el
mai is*usi# 1no#'#or din Marsilia/
72nd reveni la su.rafa6a m'rii" felinarul dis.'ruse/
,rebuia sa se orien#eze8 din#re insulele *are 1n*on9oar' 7as#elul If" *ele mai a.ro.ia#e
sun# Ra#onneau -i 0omme+ue4 dar Ra#onneau -i 0omme+ue sun# lo*ui#e4 la fel -i mi*a
insul' Daume4 insula *ea mai si+ur' era de*i ,iboulen sau Lemaire4 insulele ,iboulen -i
Lemaire se aflau la o le+5e de 7as#elul If/
Dan#<s se 5o#'r1 s' a9un+' la una din a*es#e dou' insule4 dar *um s' le +'seas*' 1n
#oiul no.6ii *are se 1n+ro-a #o# mai mul# 1n 9urul lui=
?'zu s*li.ind 1n momen#ul a*es#a" *a o s#ea" farul 0lanier/
Mer+2nd dre.# s.re far" l'sa insula ,iboulen mai la s#2n+a4 a.u*2nd s.re s#2n+a" avea
de*i s' 1n#2lneas*' insula 1n *ale/
Dar" am s.us" de la *as#elul If la insul' era *el .u6in o le+5e/
Deseori" 1n 1n*5isoare" )aria re.e#a #2n'rului" v'z2ndu%l ab'#u# -i lene-8
Dan#<s" nu #e l'sa 1n voia mole-elii4 #e vei 1ne*a da*' 1n*er*i s' fu+i -i da*' for6ele
dumi#ale n%au fos# 1n#re6inu#e/
Sub unda +reoaie -i amar'" *uvin#ele a*es#ea r'sunar' 1n ure*5ile lui Dan#<s4 se
+r'bise a#un*i s' ur*e la su.rafa6' -i s' s.in#e*e valurile" *a s' vad' da*' nu *umva -i%a
.ierdu# for6ele4 *ons#a#' *u bu*urie *' li.sa de mi-*are for6a#' nu%i r'.ise nimi* din .u#ere -i
din a+ili#a#e -i sim6i *' era 1n*' s#'.2n .e elemen#ul 1n *are se 9u*ase de *o.il/
De al#min#eri" fri*a" .erse*u#oare ra.id'" dubl' vi+oarea lui Dan#<s4 as*ul#' a.le*a# .e
*reas#a valurilor da*' nu a9un+e .2n' la el vreun zvon/ Ori de *2#e ori se 1n'l6a .e *oama
unui val" .rivirea lui +r'bi#' 1mbr'6i-a orizon#ul vizibil -i 1n*er*a s' se *ufunde 1n bezn'4
fie*are val mai 1nal# de*2# *elelal#e i se .'rea o bar*' .orni#' 1n urm'rirea lui" -i a#un*i 1-i
s.orea sfor6'rile" *are 1l 1nde.'r#au desi+ur" dar a *'ror re.e#are avea s'%i sleias*' +rabni*
.u#erile/
7u #oa#e a*es#ea 1no#a" iar *as#elul *um.li# se #o.ise 1n#ru*2#va 1n ne+ura no*#urn'4
nu%l dis#in+ea" dar 1n*' 1l sim6ea/
Se s*ursese un *eas" 1n r's#im.ul *'ruia Dan#<s" exal#a# de sim6'm2n#ul liber#'6ii
*are%i n'.'dise #oa#' fiin6a" *on#inua s' s.in#e*e valurile 1n dire*6ia .e *are -i%o *roise/
(;i#e" 1-i s.unea el" e a.roa.e un *eas de *2nd 1no#" dar .en#ru *' v2n#ul mi%e
.o#rivni*" am .ierdu# de bun' seam'" un sfer# din vi#ez'4 *u #oa#e a*es#ea" da*' nu m%am
1n-ela#" sun# a*um a.roa.e de ,iboulen/// Dar da*' m%am 1n-ela#=(
;n fior #re*u .rin #ru.ul 1no#'#orului4 1n*er*' s' fa*' o *li.' .lu#a" s.re a se odi5ni4
dar marea devenea #o# mai a+i#a#' -i 1n6elese *ur2nd *' mi9lo*ul a*es#a de u-urare .e *are
*on#ase" era im.osibil/
(Ei bine" s.use el" fie" am s' mer+ .2n' la *a.'#" .2n' *2nd bra6ele se vor is#ovi" .2n'
*2nd *2r*eii 1mi vor n'.'di *or.ul" -i a#un*i m' voi du*e la fund/(
n*e.u s' 1noa#e *u for6a -i *u imboldul dezn'de9dii/
Deoda#' i se .'ru *' *erul -i a-a 1n#une*os se .osomora -i mai mul#" *' un nor
+ros" +reoi" *om.a*# *obora s.re el4 1n a*ela-i #im. sim6i o durere violen#' la +enun*5i8
ima+ina6ia 1i s.use a#un*i" *u vi#eza ei in*al*ulabil'" *' era izbi#ura unui +lon#e -i *' 1nda#'
va auzi de#un'#ura fo*ului de arm'4 dar de#un'#ura nu r'sun'/ Dan#<s 1n#inse m2na -i sim6i o
rezis#en6'" 1-i #rase *el'lal# .i*ior -i a#inse .'m2n#ul8 v'zu a#un*i *e anume obie*#
*onfundase *u un nor/
La dou'ze*i de .a-i de el se ridi*a un blo* de s#2n*i bizare" .e *are le%ai fi lua# dre.#
un *u.#or imens" .ie#rifi*a# 1n momen#ul *elei mai in#ense mis#uiri8 era insula ,iboulen/
Dan#<s se ridi*'" f'*u *26iva .a-i 1nain#e -i se 1n#inse" mul6umind lui Dumnezeu" .e
v2rfurile de +rani# *are i se .'rur' 1n momen#ul a*es#a mai .l'*u#e de*2# i se .'ruse
vreoda#' *el mai moale .a#/
A.oi" 1n *iuda v2n#ului" 1n *iuda fur#unii" 1n *iuda .loii *are 1n*e.ea s' *ad'" fr2n# de
oboseal'" adormi somnul ferme*'#or al omului *'ruia #ru.ul 1i amor6e-#e" dar al *'rui sufle#
ve+5eaz' *u *on-#ien#a unei feri*iri nes.era#e/
Du.' o or' Edmond se #rezi sub bubui#ura unei de#un'#uri imense4 fur#una se
dezl'n6uise 1n s.a6iu -i b'#ea aerul *u zborul ei ex#raordinar/ Din *2nd 1n *2nd" un ful+er
*obora din *er *a un -ar.e de fo*" lumin2nd valurile -i norii *are se ros#o+oleau unii
1nain#ea al#ora" asemeni valurilor unui 5aos imens/
7u .rivirea lui de marinar" Dan#<s nu se 1n-elase8 a#insese .rima din#re *ele dou'
insule" *are e 1n#r%adev'r insula ,iboulen/ O -#ia s#ear.'" des*o.eri#'" neoferind ni*i *el mai
mi* azil4 dar *2nd fur#una se va *alma" el se va arun*a din nou 1n mare -i va a9un+e 1no# .e
insula Lemaire" #o# a-a de s#ear.'" dar mai mare -i de*i mai os.i#alier'/
O s#2n*' mai 1nal#' oferi lui Dan#<s un ad'.os# momen#an/ Se refu+ie a*olo -i"
a.roa.e 1n a*eea-i *li.'" fur#una izbu*ni *u #oa#' furia ei/
Edmond sim6ea" #remur2nd" s#2n*a sub *are se ad'.os#ea4 valurile" s.'r+2ndu%se de
baza .iramidei +i+an#i*e" 62-neau .2n' la el4 de-i 1n si+uran6'" se sim6ea 1n mi9lo*ul
z+omo#ului .rofund" 1n mi9lo*ul ful+er'rilor orbi#oare" *u.rins de o ame6eal'8 i se .'rea *'
insula #remura sub el -i *'" din#r%un momen# 1n#r%al#ul" *a un vas an*ora#" 1-i va fr2n+e
*ablul -i%l va #2r1 1n v2r#e9ul imens/
-i amin#i a#un*i *' nu m2n*ase de 24 de ore4 1i/ era foame" 1i era se#e/
Dan#<s 1n#inse m2inile -i *a.ul -i sorbi a.a fur#unii din s*obi#ura unei s#2n*i/
72nd se 1n'l6'" un ful+er" *are des*5idea .ar*' *erul .2n' la .i*ioarele #ronului
s#r'lu*i#or al lui Dumnezeu" lumin' s.a6iul/ n li*'rirea ful+erului" Dan#<s v'zu" 1n#re insula
Lemaire -i *a.ul 7roisille" la un sfer# de le+5e de el" ar'#2ndu%se *a un s.e*#ru *e lune*a de
.e *reas#a unui val 1n abis" un mi* vas de .es*ari" .ur#a# #o#oda#' de fur#un' -i de #alaz4 1n
*li.a urm'#oare" fan#oma rea.'ru .e *oama al#ui val" a.ro.iindu%se *u re.ezi*iune
n'.razni*'/ Dan#<s vroia s' s#ri+e" *'u#' vreo zdrean6' *a s%o a+i#e 1n aer" .en#ru a le ar'#a
*' se nenoro*eau" dar ei 1-i d'deau sin+uri seama de as#a/ n lumina al#ui ful+er #2n'rul v'zu
.a#ru oameni *ram.ona6i de *a#ar+e -i de -ar#uri4 al *in*ilea s#'#ea la *2rma fr2n#'/ Oamenii"
.e *are el 1i vedea" 1l v'zur'" desi+ur" -i ei" *'*i s#ri+'#e dis.era#e .ur#a#e de vi9elia
-uier'#oare 1i a9unser' la ure*5e/
Deasu.ra" *a#ar+ul 1n*ovoia# *a o #res#ie" .les*'ia 1n aer" *u b'#'i .re*i.i#a#e" o .2nz'
zdren6ui#'4 deoda#' le+'#urile *are o 6ineau 1n*' se ru.ser' -i ea dis.'ru dus' de ad2n*imile
mo5or2#e ale *erului" asemeni .'s'rilor mari" albe" *are se s*5i6eaz' .e norii 1n#une*o-i/
n a*ela-i #im." se auzi o #rosni#ur' 1nfri*o-'#oare4 s#ri+'#e de a+onie a9unser' .2n' la
Dan#<s/ 7ram.ona# *a un sfinx de s#2n*a de unde se *ufunda s.re abis" un ful+er nou 1i
ar'#' mi*ul vas zdrobi# -i" .rin#re sf'r2m'#uri" *a.e#e -i fi+uri dis.era#e" bra6e 1n#inse s.re
*er/
A.oi #o#ul re*'zu 1n noa.#e4 s.e*#a*olul n'.razni* avusese dura#a unui ful+er/
Dan#<s se n'.us#i .e .an#a lune*oas' a s#2n*ilor" *u ris*ul de a se ros#o+oli 1n mare4
.rivi" as*ul#'" dar nu mai auzi -i nu mai v'zu nimi*8 ni*i s#ri+'#ele" ni*i sfor6'ri omene-#i4
doar fur#una" a*es# mare lu*ru dumnezeies*" *on#inua s' urle dim.reun' *u v2n#urile -i s'
s.ume+e dim.reun' *u valurile/
0u6in *2#e .u6in v2n#ul se .o#oli4 *erul ros#o+oli s.re a.us nori mari" *enu-ii"
dezumfla6i .ar*' de vi9elie4 azurul rea.'ru" *u s#elele *are erau mai s*2n#eie#oare de*2#
ori*2nd4 *ur2nd" s.re miaz'zi" o f2-ie lun+'" ro-ia#i*'" desen' la orizon# ondula6ii alb's#rii"
ne+re4 valurile r'bufnir'" o li*'rire subi#' +oni .e *res#ele lor" s*5imb2nd *oamele
s.umoase 1n *oame aurii/
Era ziu'/
Dan#<s r'mase 1n*remeni# -i mu# dinain#ea m're6ului s.e*#a*ol" *a -i *um 1l vedea
.en#ru 1n#2ia oar'4 1n#r%adev'r" de *2nd se afla la 7as#elul If 1l ui#ase/ Se 1n#oarse s.re
for#'rea6'" *er*e#2nd #o#oda#'" *%o .rivire 1ndelun+'" ro#i#'" .'m2n#ul -i marea/
7l'direa sumbr' ie-ea din s2nul valurilor *u m're6ia im.un'#oare a lu*rurilor
nemi-*a#e" *are .ar 1n a*ela-i #im. *' su.rave+5eaz' -i *omand'/
0u#eau s' fie *easurile *in*i8 marea se .o#olea #re.#a#" #re.#a#/
(0es#e dou'%#rei *easuri" 1-i s.use Edmond" #emni*erul va in#ra 1n *amera mea" va +'si
*adavrul bie#ului meu .rie#en" 1l va re*unoa-#e" m' va *'u#a zadarni* -i va da alarma/
A#un*i se va +'si v'+'una" +aleria4 vor fi in#ero+a6i oamenii *are m%au zv2rli# 1n mare -i
*are au auzi#" desi+ur" s#ri%+'#ul s*os de mine/ C'r*i .line *u solda6i 1narma6i vor aler+a
1nda#' du.' fu+arul nenoro*i#" des.re *are se -#ie bine *' n%a a9uns de.ar#e/ ,unul va
1n-#iin6a #oa#' *oas#a *' nu #rebuie s' se dea ad'.os# unui om *e va fi 1n#2lni# r'#'*ind +ol -i
fl'm2nd/ S.ionii -i .oli6i-#ii din Marsilia vor fi 1n-#iin6a6i -i vor *u#reiera *oas#a" 1n #im. *e
+uverna#orul 7as#elului If va .orun*i s' *u#reiere marea/ A#un*i" fu+'ri# .e a.'" 1m.resura#
.e .'m2n#" *e voi deveni= Mi%e foame" mi%e fri+" am arun*a# .2n' -i *u6i#ul salva#or *are
m' s#2n9enea la 1no#4 sun# la *5eremul .rimului 6'ran *are va voi s' *2-#i+e 2@ de fran*i"
.red2ndu%m'4 nu mai am ni*i .u#eri" ni*i idei" ni*i 5o#'r2ri/ Doamne" Doamne" +2nde-#e%#e
da*' nu am suferi# des#ul -i da*' .o6i s' fa*i .en#ru mine mai mul# de*2# .o# fa*e eu 1nsumi>
n momen#ul *2nd" 1n#r%un delir .rile9ui# de is#ovirea for6elor -i de +olul din min#e"
Edmond ros#ea 1n#urna# *u 1n+ri9orare s.re 7as#elul If" ru+'*iunea a*eas#a fierbin#e" v'zu
a.'r2nd 1n zarea insulei 0om<+ue" s*5i62ndu%-i .2nza la#in' la orizon#" -i asemeni unui
.es*'ru- *are zboar' a#in+2nd valul" un vas mi*" .e *are numai o*5iul unui marinar 1l .u#ea
re*unoa-#e *a fiind o *orabie +enovez'" .e linia 1n*' semi%1n#une*a#' a m'rii/ ?enea din
.or#ul Marsilia -i se 1ndre.#a s.re lar+" 1m.in+2nd s.uma s*2n#eie#oare din dre.#ul .rorei
as*u6i#e" *are des*5idea un drum mai u-or *oas#elor ei ro#unde/
(O5" ex*lam' Edmond" *2nd m' +2ndes* *' 1n#r%o 9um'#a#e de *eas a- a9un+e la nava
as#a" da*' nu m%a- #eme *' voi fi *er*e#a#" *' voi fi re*unos*u# *a fu+ar -i dus 1na.oi la
Marsilia> 7e s' fa*= 7e s' s.un= 7e .oves#e s' n's*o*es* .en#ru *a ei s%o *read'= Oamenii
a*e-#ia sun# #o6i *on#rabandi-#i" .ira6i .e 9um'#a#e/ Sub .re#ex#ul *abo#a9ului" ei adulme*'
*oas#ele4 vor .refera s' m' v2nd' de*2# s' fa*' o fa.#' bun'" s#ear.'/
S' a-#e.#'m/
Dar a-#e.#area es#e *u ne.u#in6'8 mor de foame4 .es#e *2#eva *easuri for6ele slabe de
*are mai dis.un se vor du*e4 de al#min#eri ora vizi#ei se a.ro.ie4 alarma nu e 1n*' da#'"
.oa#e *' oamenii nu b'nuies* nimi*4 .o# s' m' dau dre.# unul din#re ma#elo6ii mi*ului vas
*are s%a zdrobi# azi noa.#e/ 0oves#ea nu e li.si#' de #emei4 nu m' va *on#razi*e nimeni/ Dai%
dem/(
Ai s.un2nd *uvin#ele a*es#ea" Dan#<s 1-i 1ndre.#' o*5ii s.re lo*ul unde mi*a bar*' se
sf'r2mase" -i #res'ri/ De *reas#a unei s#2n*i r'm'sese a+'6a#' bone#a fri+ian' a unuia din#re
ma#elo6ii naufra+ia6i iar 1n a.ro.iere .lu#eau *2#eva r'm'-i6e de *aren'" bine 1n6e.eni#e" .e
*are marea le 1m.in+ea -i le 1nde.'r#a de baza insulei -i .e *are ele o b'#eau *a ni-#e ber%
be*i ne.u#in*io-i/
Dan#<s lu' 5o#'r2rea *2# ai *li.i4 se arun*' 1n mare" 1no#' s.re bone#'" o .use .e *a."
lu' o b2rn' -i se 1ndre.#' 1n *alea vasului/
A*um sun# salva#" murmur' el/
Iar *onvin+erea a*eas#a 1i re1nsufle6i .u#erile/
M'ri 1n *ur2nd *orabia *are +onea 1n#re 7as#elul If -i farul 0lanier/ ;n momen# Dan#<s
se #emu *'" 1n lo* de a mer+e de%a lun+ul *oas#ei" mi*ul vas va .orni 1n lar+" *um ar fi f'*u#
de exem.lu el" da*' avea des#ina6ia s.re 7orsi*a sau Sardinia4 dar du.' modul *um
manevra" 1no#'#orul 1-i d'du seama *ur2nd *' vasul dorea s' #rea*'" .re*um e obi*eiul
vaselor *are mer+ 1n I#alia" 1n#re insula 3aros -i insula 7alas*rai+ne/
n#re #im." vasul -i 1no#'#orul se a.ro.iau .e nesim6i#e unul de al#ul4 f'*2nd un sal#"
mi*ul vas veni *5iar la un sfer# de le+5e de Dan#<s/ El se ridi*' a#un*i .e valuri"
flu#ur2ndu%-i bone#a 1n semn de alarm'4 dar nu%l v'zuse nimeni .e vasul *are *2rmi/
Dan#<s se +2ndi s' s#ri+e4 m'sur' 1ns' din o*5i dis#an6a -i 1n6elese *' +lasul s'u nu va
a9un+e .2n' la nav'" dus -i a*o.eri# de briza m'rii -i de z+omo#ul valurilor/
Se feli*i#' a#un*i .en#ru .re*au6ia *e luase de a se lun+i .e o b2rn'/ 0oa#e *'" sl'bi#
*um era" nu s%ar fi .u#u# sus6ine .e mare .2n' a9un+ea la *orabie4 -i" *u si+uran6' *'" da*'"
*eea *e era *u .u#in6'" *orabia #re*ea f'r' s'%l vad'" nu s%ar mai fi .u#u# 1na.oia .e *oas#'/
De-i a.roa.e si+ur de drumul .e *are 1l urma vasul" Dan#<s 1l 1nso6i din o*5i *u
nelini-#e .2n' 1n momen#ul *2nd 1l v'zu ab'#2ndu%se din nou -i revenind s.re el/
nain#' a#un*i 1n 1n#2m.inarea lui4 dar" mai 1nain#e *a el -i vasul s' se fi a9uns" a*es#a
1n*e.u s' vireze din nou/
nda#'" *u o sfor6are su.rem'" Dan#<s se ridi*' a.roa.e 1n .i*ioare" .e a.'"
flu#ur2ndu%-i bone#a -i s*o62nd unul din a*ele s#ri+'#e 9alni*e .e *are le s*o# marinarii 1n
.rime9die -i *are seam'n' *u #2n+uirea unui du5 al m'rii/
De da#a a*eas#a 1l v'zur' -i auzir'/ 7orabia 1n#reru.se manevra -i 1ndre.#' .rova s.re
el/ ?'zu 1n a*ela-i #im. *' se f'*eau .re+'#iri .en#ru lansarea unei -alu.e .e mare/
n *li.a urm'#oare -alu.a *u doi oameni se 1ndre.#a s.re el" s.in#e*2nd marea *u dou'
v2sle/ Dan#<s d'du drumul b2rnei" de *are *u+e#a *' nu mai are nevoie" -i 1no#' *u vi+oare
.en#ru a e*onomisi 9um'#a#e din drum *elor *e veneau la el/
no#'#orul *on#ase #o#u-i .e for6e a.roa.e absen#e4 sim6i a#un*i de *2# folos 1i fusese
bu*a#a de lemn *are .lu#ea 6ea.'n' la 1@@ de me#ri de el/ Cra6ele 1n*e.eau s'%i
1n6e.eneas*'" .i*ioarele 1-i .ierduser' elas#i*i#a#ea" mi-*'rile deveneau +rele -i zv2*ni#oare"
.ie.#ul 1i +2f2ia/
S*oase un s#ri+'# .u#erni*" v2sla-ii 1-i 1n#e6ir' ener+ia iar unul 1i s#ri+' 1n i#aliene-#e8
7ura9>
7uv2n#ul a9unse la el 1n momen#ul *2nd un val" .e *are nu mai avea .u#ere s'%l
1nfrun#e" #re*ea .es#e *a.ul s'u -i 1l a*o.erea *u s.um'/
Rea.'ru b'#2nd marea *u mi-*'rile ine+ale -i dis.era#e ale unui om *are se 1nea*'"
s*oase al #reilea s#ri+'# -i se sim6i afund2ndu%se 1n mare" *a -i *um ar fi avu# 1n*' de .i*ior
+5iuleaua mor#al'/
A.a #re*u .es#e *a.ul lui -i" .rin a.'" v'zu *erul livid *u .e#e ne+re/
O sfor6are violen#' 1l readuse la su.rafa6a m'rii/ I se .'ru a#un*i *' era a.u*a# de .'r4
a.oi nu mai v'zu nimi*" nu mai auzi nimi*4 era le-ina#/
72nd redes*5ise o*5ii" Dan#<s se .omeni .e .un#ea *or'biei *are 1-i *on#inua drumul4
.rima lui .rivire a fos# s' vad' *e dire*6ie urma ea8 se de.'r#au #o# mai mul# de 7as#elul If/
Dan#<s era a-a de is#ovi#" 1n*2# ex*lama6ia de bu*urie .e *are o s*oase fu lua#' dre.#
un of#a# de durere/
0re*um am s.us" era *ul*a# .e .un#e8 un ma#elo# 1i fre*a bra6ele -i .i*ioarele *%o
bu*a#' de l2n'4 al#ul" .e *are 1l re*unos*u" fiind *el *are 1i s#ri+ase (*ura9(" 1i in#rodu*ea
+2#ul unei s#i*le 1n +ur'4 al #reilea" un marinar b'#r2n" *are era #o#oda#' .ilo#ul -i .a#ronul" 1l
.rivea *u sen#imen#ul milei e+ois#e .e *are o 1n*ear*' 1n +enere oamenii .en#ru o
nenoro*ire din *are au s*'.a# 1n a9un -i *are 1i .oa#e lovi a doua zi/
72#eva .i*'#uri de rom din s#i*l' 1nviorar' inima sl'bi#' a #2n'rului" 1n #im. *e
fri*6iunile" .e *are ma#elo#ul 1n+enun*5ea# 1n fa6a lui *on#inua s' le efe*#ueze *u bu*a#a de
l2n'" d'deau elas#i*i#a#e m'dularelor/
7ine e-#i dumnea#a= 1n#reb' 1n#r%o fran*ez' s#ri*a#' .a#ronul/
Eu sun#" r's.unse Dan#<s 1n#r%o i#alieneas*' s#ri*a#'" un ma#elo# mal#ez4 veneam
din Sira*uza" 1n*'r*asem vin -i .anolin'/ ?i9elia de azi noa.#e ne%a sur.rins la *a.ul
Mor+ion -i am fos# zdrobi6i de s#2n*ile de *olo/
De unde vii=
De la s#2n*ile de *are am avu# noro*ul s' m' a+'6" 1n #im. *e bie#ul nos#ru *'.i#an
-i%a sf'r2ma# *a.ul/ 7ei #rei #ovar'-i ai no-#ri s%au 1ne*a#/ Mi se .are *' sun# sin+urul r'mas
1n via6'4 am z'ri# vasul dumneavoas#r' -i" #em2ndu%m' s' nu a-#e.# 1ndelun+ .e insula
sin+ura#i*' -i .us#ie" m%am 5azarda# .e o e.av' a vasului nos#ru *a s' 1n*er* s' vin .2n' la
dumneavoas#r'/ ?' mul6umes*" *on#inu' Dan#<s" mi%a6i salva# via6a" eram .ierdu#" *2nd
unul din ma#elo6ii dumneavoas#r' m%a a.u*a# de .'r/
Eu sun#" s.use un ma#elo# *u fi+ura sin*er' -i des*5is'" 1n*adra#' de favori6i lun+i
ne+ri4 -i era #im.ul" #e s*ufundai/
Da" +l'sui Dan#<s 1n#inz2ndu%i m2na" da" .rie#ene" 16i mul6umes* 1n*' o da#'/
0e le+ea mea" +l'sui marinarul" a.roa.e s#am .e +2nduri4 *u barba dumi#ale de
-ase *o6i lun+ime -i *u .'rul de un me#ru" .'reai mai mul# un #2l5ar de*2# un om de #reab'/
Dan#<s 1-i amin#i 1n#r%adev'r *'" de *2nd se afla la 7as#elul If" nu%-i re#ezase ni*i .'rul
ni*i barba/
Da" s.use el" e un 9ur'm2n# .e *are l%am f'*u# la *a#edrala del 0ie de la &ro#a"
1n#r%un momen# de .eri*ol8 *'" ze*e ani de zile" n%am s'%mi #ai ni*i .'rul" ni*i barba/
3ur'm2n#ul meu se 1n*5eie as#'zi -i era #o*mai s' m' 1ne* de ziua anivers'rii/
7e s' fa*em a*um *u dumnea#a= 1n#reb' .a#ronul/
O5" r's.unse Dan#<s" *e ve6i vrea8 *orabia .e *are m' aflam e .ierdu#'" *'.i#anul e
mor#4 .re*um vede6i" am s*'.a#" 1ns' *om.le# +ol4 din feri*ire sun# un ma#elo# des#ul de
bun4 le.'da6i%m' 1n .rimul .or# unde ve6i .o.osi -i am s' +'ses* de lu*ru .e%un vas
*omer*ial/
7uno-#i Medi#erana=
$avi+5ez .e ea de *2nd eram *o.il/
7uno-#i lo*urile bune .en#ru a*os#are=
Sun# .u6ine .or#uri" *5iar din#re *ele mai anevoioase" 1n *are eu s' nu .o# in#ra sau
din *are s' nu .o# ie-i *u o*5ii 1n*5i-i/
As*ul#'" .a#roane" 1n#reb' ma#elo#ul *are 1i s#ri+ase lui Dan#<s (*ura9(" da*'
#ovar'-ul s.une adev'rul" *ine e *on#ra *a el s' r'm2n' *u noi=
Da" da*' s.une adev'rul" +l'sui .a#ronul *u aer de 1ndoial'4 dar" 1n s#area 1n *are
nenoro*i#ul se +'se-#e" el .oa#e s' f'+'duias*' mul# -i s' se 6in' de *uv2n# *um o .u#ea/
M' voi 6ine mai mul# de*2# am f'+'dui#" ros#i Dan#<s/
Do5o" vom vedea> ex*lam' .a#ronul r2z2nd/
Ori*2nd" relu' Dan#<s ridi*2ndu%se/ n*o#ro mer+e6i=
La Livorno/
Cine" a#un*i 1n lo* s' +oni6i 1n sal#uri" din *are *auz' .ierde6i un #im. .re6ios" de *e
nu s#r2n+e6i v2n#ul mai a.roa.e=
0en#ru *' am nimeri dre.# 1n insula Rion/
O s' #re*e6i la mai mul# de #reize*i de me#ri de ea/
Ia .une m2na .e *2rm'" s.use .a#ronul" -i o s' ne d'm seama de .ri*e.erea
dumi#ale/
,2n'rul se a-ez' la *2rm'" se 1n*redin6' .rin#r%o .resiune u-oar' *' vasul era
as*ul#'#or" -i v'z2nd *'" f'r' s' fie de .rima *ali#a#e" el nu se 1m.o#rivea8
La fr2n+5ii> s.use el/
7ei .a#ru ma#elo6i *are formau e*5i.a9ul" aler+ar' la .os#ul lor" 1n #im. *e .a#ronul 1i
urm'rea din o*5i/
Ai a*um #ra+e6i>
Ordinul fu exe*u#a#" *a -i .rimul" iar mi*ul vas" 1n lo* s' *on#inue a +oni 1n sal#uri"
1n*e.u s' 1nain#eze s.re insula Rion" .e l2n+' *are #re*u a-a *um Dan#<s .re*izase" l's2nd%o
1n #ribord la vreo #reize*i de me#ri/
Cravo> s.use .a#ronul/
Cravo> re.e#ar' ma#elo6ii/
Ei se ui#au *u #o6ii" minuna6i" la omul a *'rui .rivire re+'sise o in#eli+en6' -i al *'rui
*or." o vi+oare absolu# de neb'nui# 1n#r%1nsul/(
?ede6i" s.use Dan#<s .'r'sind *2rma" *' voi .u#ea s' v' fiu de oare*are folos" *el
.u6in 1n #im.ul *ursei/ Da*' nu m' vre6i" la Livorno" ei bine" m' ve6i l'sa a*olo4 iar din
solda .e .rimele luni v' voi 1na.oia 5rana mea .2n' a*olo -i ve-min#ele .e *are mi le ve6i
1m.rumu#a/
Cine" bine" s.use .a#ronul4 o s' ne .u#em 1n6ele+e" da*' nu e-#i .re#en6ios/
;n om es#e un om" s.use Dan#<s4 *eea *e da6i *amarazilor" o s'%mi da6i -i mie" -i
+a#a/
$u es#e dre.#" +l'sui ma#elo#ul *are 1l s*osese .e Dan#<s din mare" *'*i dumnea#a
-#ii mai mul# de*2# noi/
De *e dra*u #e ames#e*i= E #reaba #a" 3a*o.o= s.use .a#ronul4 e liber fie*are s' se
an+a9eze .en#ru suma *are%i *onvine/
Adev'ra#" s.use 3a*o.o4 f'*eam numai o observa6ie/
Ai fa*e mai bine 1m.rumu#2nd fl'*'ului 's#a" *are e +ol" un .an#alon -i o bluz'"
da*' ai *umva de rezerv'/
$u" +l'sui 3a*o.o" dar am o *'ma-' -i un .an#alon/
E #o# *e%mi #rebuie" s.use Dan#<s4 16i mul6umes*" .rie#ene/
3a*o.o lune*' 9os -i ur*' 1n *li.a urm'#oare *u dou' ve-min#e" .e *are Dan#<s le
1mbr'*' *u o bu*urie de ne+r'i#/
6i mai #rebuie *eva= 1n#reb' .a#ronul/
O bu*'6i*' de .2ine -i 1n*' o 1n+5i6i#ur' din romul *el s#ra-ni*" din *are am mai
+us#a#4 *'*i de mul#' vreme n%am lua# nimi*/
n#r%adev'r" *am de .a#ruze*i de ore/
I se aduse lui Dan#<s o bu*a#' de .2ine" iar 3a*o.o 1i .rezen#' *londirul/
72rma la babord> s#ri+' *'.i#anul" 1n#or*2ndu%se s.re *2rma*i/
Dan#<s arun*' o o*5ire 1n a*eea-i dire*6ie" du*2nd *londirul s.re +ur'" dar .e drum 1i
r'mase la 9um'#a#e/
Dei" *e%o fi a*olo la 7as#elul If= 1n#reb' .a#ronul/
n#r%adev'r" un noura- alb" un nor *are a#r'sese a#en6ia lui Dan#<s" se ivise 1n*unun2nd
me#erezele bas#ionului de sud ale 7as#elului If/
n *li.a urm'#oare" de#un'#ura unei ex.lozii de.'r#a#e se s#inse .e bordul *or'biei/
Ma#elo6ii ridi*ar' *a.ul" .rivindu%se unii .e al6ii/
7e 1nseamn' as#a= 1n#reb' .a#ronul/
O fi fu+i# vreun .rizonier azi noa.#e" s.use Dan#<s" -i se #ra+e #unul de alarm'/
0a#ronul arun*' o .rivire asu.ra #2n'rului *are" s.un2nd *uvin#ele a*es#ea" dusese
*londirul la +ur'4 1l v'zu 1ns' +us#2nd li*oarea din *londir *u a#2#a *alm -i a#2#a .l'*ere"
1n*2#" da*' ar fi avu# vreo b'nuial'" b'nuiala i%a #re*u# doar .rin min#e -i a muri# 1nda#'/
S#ra-ni* de #are e romul 's#a> s.use Dan#<s" -#er+2ndu%-i *u m2ne*a frun#ea la* de
sudoare/
n ori*e *az" murmur' .a#ronul .rivindu%l" da*' e el" *u a#2# mai bine4 *'*i am un
om de is.rav'/
Sub .re#ex#ul *' es#e obosi#" Dan#<s *eru a#un*i s' se a-eze la *2rm'/ n*2n#a# *' e
1nlo*ui#" #imonierul 1l *onsul#' .e .a#ron din o*5i" iar a*es#a 1i f'*u semn din *a. *' .oa#e s'
1n*redin6eze *2rma #ovar'-ului s'u/
A-eza# as#fel" Dan#<s .u#u s' r'm2n' *u o*5ii fixa6i s.re Marsilia/
n *2#e ale lunii sun#em= 1l 1n#reb' Dan#<s .e 3a*o.o" *are se a-ezase l2n+' el" du.'
*e .ierdu din vedere 7as#elul If/
n 2 februarie" r's.unse a*es#a/
7e an= mai 1n#reb' Dan#<s/
7um *e an= 1n#rebi *e an=
Da" +l'sui #2n'rul" #e 1n#reb *e an/
Ai ui#a# anul 1n *are ne afl'm=
7e vrei= Mi%a fos# a-a de fri*' 1n noa.#ea as#a" s.use Dan#<s r2z2nd" 1n*2# era
s'%mi .ierd min#ea4 a-a *' memoria mea s%a #ulbura# #oa#'4 .rin urmare" #e 1n#reb8 la 2
februarie al *'rui an sun#em=
Al anului 12O" s.use 3a*o.o/
Erau 14 ani exa*# de *2nd Dan#<s fusese ares#a#/
In#rase la 1O ani 1n 7as#elul If" ie-ea la TT de ani/
;n z2mbe# dureros #re*u .e buzele lui4 se 1n#reb' *e a deveni# Mer*:d<s 1n r's#im.ul
1n *are *a l%a *rezu# *u si+uran6' mor#/
A.oi un ful+er de ur' se a.rinse 1n o*5ii s'i" +2ndindu%se la *ei #rei oameni *'rora le
da#ora o a-a de lun+' -i de *rud' *a.#ivi#a#e/
Ai re1nnoi" 1m.o#riva lui Dan+lars" )ernand -i ?illefor#" 9ur'm2n#ul de ne1ndu.le*a#'
r'zbunare .e *are 1l mai ros#ise 1n 1n*5isoare/
Iar 9ur'm2n#ul nu mai era o amenin6are s#ear.'" *'*i 1n *easul a*es#a" ni*i *ea mai
bun' bar*' de .e Medi#erana n%ar fi .u#u# s' .rind' *orabia mi*u6' *are +onea s.re Livorno
*u .2nzele 1n#inse/
QQII
7O$,RACA$DIA,II
Dan#<s #r'ise abia de o zi .e bord -i 1-i d'duse seama *u *ine avea a fa*e/ )'r' s' fi
fos# la -*oala aba#elui )aria" vredni*ul s#'.2n al (,inerei Amelia(" a*es#a era numele
*or'biei +enoveze " -#ia a.roa.e #oa#e limbile *are se vorbes* 1n 9urul a*es#ui mare la* *e
se nume-#e Medi#erana4 de la arab' .2n' la .rovensal'4 .u#ea as#fel" li.sindu%se de #'lma*i"
oameni #o#deauna .li*#i*o-i" -i uneori indis*re6i" s' *omuni*e 1n *5i. foar#e lesni*ios" fie *u
vasele 1n#2lni#e .e mare" fie *u mi*ile b'r*i .e *are le observa de%a lun+ul *oas#elor" fie" 1n
sf2r-i#" *u oameni f'r' nume" f'r' .a#rie" f'r' si#ua6ie" a-a *um se +'ses* #o#deauna .e
les.ezile *5eiurilor din .rea9ma .or#urilor m'rii" -i *are #r'ies* din mi9loa*e mis#erioase -i
#'inui#e" *e se #ra+ .ar*' 1n linie dire*#' de la 0roviden6'" deoare*e nu au ni*i o .u#in6' de
#r'i" vizibil' *u o*5iul liber4 a6i +5i*i# *' Dan#<s se afla .e bordul unui vas *e f'*ea
*on#raband'/
De a*eea .a#ronul 1l .rimise .e Dan#<s la bord *u oare*are ne1n*redere4 era *unos*u#
foar#e bine de #o6i vame-ii *oas#ei -i" deoare*e 1n#re domnii a*e-#ia -i el era un s*5imb de
-ire#enii" unele mai 1ndem2na#i*e de*2# al#ele" 1-i 1n*5i.uise la 1n*e.u# *' Dan#<s era un
emisar al v'mii" *are 1n#rebuin6a *alea a*eas#a in+enioas'" .en#ru a .'#runde *2#eva din#re
se*re#ele meseriei/ Dar *5i.ul s#r'lu*i# 1n *are Dan#<s s*'.ase din 1n*ur*'#ur'" *2nd a
1ndruma# vasul" 1l *onvinsese .e de.lin4 a.oi" *2nd a v'zu# d2ra de fum .lu#ind *a un fuior
deasu.ra bas#ionului 7as#elului If -i *2nd a auzi# de#un'#ura 1nde.'r#a#' a ex.loziei" s%a
+2ndi# o *li.' *' a .rimi# la bord .e *el *'ruia i se a*ordau onorurile #unului" a-a *um
a*es#ea sun# a*orda#e in#r'rilor -i .le*'rilor re+ilor4 fa.#ul 1l nelini-#ea mai .u6in" #rebuie
s.us" de*2# da*' noul veni# ar fi fos# un vame-4 dar a doua .resu.unere dis.'ru *ur2nd *a
-i .rima" v'z2nd lini-#ea .erfe*#' a re*ru#ului/
Edmond avu de*i avan#a9ul de a -#i *e era .a#ronul s'u" f'r' *a a*es#a s' .oal' -#i *ine
era el4 ori*2#e 1n*er*'ri f'*u b'#r2nul marinar sau *amarazii s'i" el se 6inu bine -i nu
des#'inui nimi*4 d'du numeroase am'nun#e asu.ra $ea.olelui -i asu.ra Mal#ei" .e *are le"
*uno-#ea *um *uno-#ea Marsilia" -i se men6inu" *u o #'rie *are f'*ea *ins#e memoriei sale" la
.rima .oves#ire/ Ori*2# de sub#il era" +enovezul se l's' de*i .'*'li# de Edmond" 1n
favoarea a*es#uia .led2nd bl2nde6ea" ex.erien6a nau#i*' -i" 1n s.e*ial" *ea mai is*usi#'
-ire#enie/
Dar .oa#e *' +enovezul f'*ea .ar#e din *a#e+oria oamenilor in#eli+en6i" *are nu -#iu
ni*ioda#' de*2# *e #rebuie s' -#ie" -i *are nu *red de*2# *e au in#eresul s' *read'/
n si#ua6ia a*eas#a a9unser' la Livorno/
Edmond avea s' #rea*' ai*i un nou examen8 s' vad' da*' se va re*unoa-#e sin+ur
du.' #re*erea *elor de 14 ani4 .'s#rase o idee 1ndea9uns de .re*is' des.re *um era #2n'rul4
va vedea a*um *e a deveni# b'rba#ul/ ?a *i#i dorin6a sa 1n o*5ii *amarazilor4 .o.osise de
vreo dou'ze*i de ori la Livorno -i *uno-#ea" 1n s#rada Sf2n#ul )erdinand" un b'rbier/ In#r' la
el s'%-i #aie barba -i .'rul/
C'rbierul se ui#' *u mirare la omul *u .le#e lun+i -i *u barba deas' -i nea+r'" *are
sem'na *u un *a. frumos de ,izzian/ 0e vremea a*eea nu erau 1n*' la mod' barba -i .'rul
lun+8 as#'zi un b'rbier s%ar mira da*' un b'rba# 1nzes#ra# *u a-a de mari *ali#'6i fizi*e ar
*onsim6i s' renun6e la ele/
C'rbierul livornez se a.u*' de lu*ru f'r' s' s.un' *eva/ Du.' #erminarea o.era6iei"
*2nd 1-i sim6i b'rbia ras' *om.le#" *2nd .'rul fu redus la lun+imea obi-nui#'" Edmond *eru
o o+lind' -i se .rivi/
Avea a#un*i" a-a *um am s.us" #reize*i -i #rei de ani" iar *ei .ais.reze*e ani de
1n*5isoare .roduseser'" .en#ru a s.une as#fel" o mare s*5imbare moral' 1n fi+ura sa/
Dan#<s in#rase la *as#elul If *u *5i.ul ro#und" z2mbi#or -i 1nflori# al #2n'rului feri*i#"
*'ruia .rimii .a-i 1n via6' i%au fos# u-ori" -i *are se bizuise .e vii#or *a .e *on#inuarea
na#ural' a #re*u#ului/ Se s*5imbase *u #o#ul/
)i+ura oval' se .relun+ise" +ura z2mbi#oare *'.'#ase #r's'#urile ferme -i .re*iza#e
*are indi*' 5o#'r2rea4 s.r2n*enele se ar*uiser' sub o *u#' 1n+2ndura#'" 1n o*5i era 1n#i.'ri#'
o #ris#e6e ad2n*' din *are 62-neau" la in#ervale" ful+er'ri sumbre" mizan#ro.i*e" ur'4 #enul"
1nde.'r#a# a#2#a #im. de lumina zilei -i de razele soarelui" *'.'#ase *uloarea ma#' *are
*ons#i#uie frumuse6ea aris#o*ra#i*' a oamenilor de la $ord" *2nd *5i.ul lor es#e 1n*adra# de
.'r ne+ru4 -#iin6a .rofund' .e *are o dob2ndise a r'sfr2n# .e 1n#rea+a lui fi+ur' o aureol' de
si+uran6' in#eli+en#'4 *'.'#ase" de asemeni" de-i avea o s#a#ur' 1nal#'" vi+oarea 1ndesa#' a
#ru.ului *are 1-i *on*en#reaz' for6ele 1n#r%1nsul/
Ele+an6a formelor nervoase -i .l'.2nde 1i urmase #'ria formelor ro#un9i#e -i
mus*uloase/ Ru+'*iunile" sus.inele -i im.re*a6iile 1i s*5imbaser' vo*ea" uneori 1n#r%un
#imbru de o bl2nde6e *iuda#'" al#eori 1n#r%o a**en#uare as.r' -i a.roa.e r'+u-i#'/
n afar' de a*eas#a" mereu 1n semi%obs*uri#a#e -i 1n 1n#uneri*" o*5ii s'i *'.'#aser'
darul *urios de a dis#in+e obie*#ele 1n #im.ul no.6ii" asemenea o*5ilor 5ienei -i lu.ului/
Edmond z2mbi v'z2ndu%se8 era *u ne.u#in6' *a .rie#enul s'u *el mai bun" da*' #o#u-i
mai avea vreun .rie#en" s'%l re*unoas*'4 nu se re*uno-#ea ni*i el/
0a#ronul (,inerei%Amelia(" *are 6inea mul# s' .'s#reze .rin#re oamenii s'i un om de
valoarea lui Edmond" 1i oferise un a*on# din vii#oarele *2-#i+uri" -i Edmond a**e.#ase4
.rima lui +ri9' ie-ind de la b'rbierul *are o.erase .rima #ransformare" fu de*i" s' in#re 1n#r%o
.r'v'lie -i s' *um.ere un ve-m2n# *om.le# de ma#elo#4 ve-m2n#ul a*es#a" .re*um -#i6i" es#e
*2# se .oa#e de sim.lu8 se *om.une din#r%un .an#alon alb" din#r%o *'ma-' v'r+a#' -i din#r%o
bone#' fri+ian'/
n *os#umul a*es#a" 1na.oindu%i lui 3a*o.o *'ma-a -i .an#alonul 1m%.rumu#a6i"
rea.'ru Edmond 1n fa6a .a#ronului (,inerei%Amelia(" *'ruia fu obli+a# s'%i re.e#e .oves#ea/
0a#ronul nu voia s' re*unoas*' 1n ma#elo#ul *o*5e# -i ele+an# .e omul *u barb' deas'" *u
al+e ames#e*a#e 1n .'r -i *u #ru.ul muia# de a.a m'rii" .e *are 1l ur*ase" +ol" muribund" .e
.un#ea vasului s'u/
7u*eri# de 1nf'6i-area%i frumoas'" re.e#' de*i lui Dan#<s .ro.unerile de an+a9are4 dar
Dan#<s" *are avea .roie*#ele sale" nu voi s' le a**e.#e de*2# .en#ru #rei luni/
De al#min#eri e*5i.a9ul (,inerei%Amelia( era foar#e 5arni* -i su.us ordinelor unui
.a#ron obi-nui# s' nu%-i .iard' vremea/ ?asul se afla abia de o.# zile la Livorno" -i
*oa.sele%i ro#unde erau .line *u muselinuri *olora#e" *u bumba*uri .ro5ibi#e" *u .udr'
en+lezeas*' -i *u #u#un" .e *are re+ia ui#ase s'%-i de.un' .e*e#ea/ ,oa#e a*es#ea #rebuiau s'
ias' din Livorno .or#o%fran*o" -i s' debar*e .e 6'rmul 7orsi*ei" de unde anumi6i s.e*ula#ori
1-i luau sar*ina s' #rea*' 1n*'r*'#ura 1n )ran6a/
0le*ar'4 Edmond s.in#e*' din nou marea azurie" .rimul orizon# a #inere6ii sale" .e
*are o rev'zuse a-a de des 1n visurile din 1n*5isoare/ L's' la drea.#a &or+ona" la s#2n+a
0ianosa" -i 1nain#' s.re .a#ria lui 0aoli -i a lui $a.oleon/
A doua zi" ur*2nd .e .un#e" lu*ru .e *are 1l f'*ea #o#deauna devreme .a#ronul 1l
+'si .e Dan#<s rezema# de .ere#ele vasului -i .rivind *u o*5i *iuda6i o 1n+r'm'dire de s#2n*i
de +rani#" .e *are r's'ri#ul soarelui le inunda *u o lumin' roz'" insula Mon#e%7ris#o/
(,2n'ra%Amelia( o l's' *am la #rei sfer#uri de le+5e 1n #ribord" -i 1-i *on#inu' drumul s.re
7orsi*a/
Dan#<s se +2ndea" mer+2nd de%a lun+ul insulei *u nume a-a de r'sun'#or .en#ru el" *'
nu i%ar #rebui de*2# s' sar' 1n mare -i" 1n#r%o 9um'#a#e de *eas" ar fi .e .'m2n#ul f'+'duin6ei/
Dar *e s' fa*' a*olo" f'r' ins#rumen#e *u *are s' des*o.ere *omoara" f'r' arme *u *are s%o
a.ere= De al#min#eri" *e ar s.une ma#elo6ii= 7e ar *u+e#a .a#ronul= Se im.unea s' a-%#e.#e/
Din feri*ire" Dan#<s -#ia s' a-#e.#e8 a-#e.#ase 14 ani" liber#a#ea4 .u#ea foar#e bine"
a*um *2nd era liber" s' a-#e.#e -ase luni sau un an" bo+'6ia/
$%ar fi a**e.#a# oare liber#a#ea -i f'r' bo+'6ie" da*' i s%ar fi .ro.us=
De al#fel" bo+'6ia a*eas#a nu era ea o 5imer'= $'s*u#' 1n *reierul bolnav al bie#ului
aba#e )aria" nu murise o da#' *u el=
E dre.#" s*risoarea *ardinalului S.ada era *2# se .oa#e de .re*is'/
Ai Dan#<s re.e#' de la un *a.'# la al#ul" 1n memorie" s*risoarea din *are nu ui#ase un
*uv2n#/
?eni seara8 Edmond v'zu insula #re*2nd .rin #oa#e *ulorile .e *are *re.us*ulul le
adu*e *u el -i .ierz2ndu%se .en#ru #oa#' lumea 1n 1n#uneri*4 dar el" av2nd .rivirea de.rins'
*u 1n#uneri*ul 1n*5isorii" a *on#inua# desi+ur s%o vad'" *'*i r'mase ul#imul .e .un#e/
A doua zi" se #rezir' 1n fa6a Aleriei/ Au +oni# #oa#' ziua" iar seara luminile se a.rinser'
.e *oas#'/ Du.' felul luminilor 1-i d'dur' .robabil seama *' .u#eau s' debar*e" *'*i un
felinar fu ur*a# 1n lo*ul .avilionului" .e *a#ar+ul mi*ului vas" -i se a.ro.iar' de 6'rm la o
b'#aie de .u-*'/
Dan#<s remar*ase" .en#ru 1m.re9ur'rile a*es#ea solemne" f'r' 1ndoial'" *' .a#ronul
(,inerei%Amelia( mon#ase .e .ivo#" a.ro.iindu%se de us*a#" dou' #unuri mi*i *a ni-#e .u-#i
de me#ereze" *are" f'r' s' fa*' z+omo# mare .u#eau s' #rimi#' o +5iulea zdrav'n' la o mie
de .a-i/
Dar" 1n seara a*eea" .re*au6ia fu de .risos4 #o#ul se .e#re*u 1n *5i.ul *el mai *alm -i
mai .oli#i*os/ 0a#ru -alu.e se a.ro.iar' 1n*e#i-or de vasul *are" f'r' 1ndoial'" .en#ru a le
fa*e onoare" d'du drumul .ro.riei sale -alu.e .e mare4 *ele *in*i -alu.e se exe*u#ar' a-a de
bine" 1n*2#" la *easurile dou' noa.#ea" 1n#rea+a 1n*'r*'#ur' #re*use de .e bordul
(,inerei%Amelia( .e us*a#/
0a#ronul (,inerei%Amelia( era un om *u sim6ul ordinei a-a de dezvol#a#" 1n*2#" 1n
a*eea-i noa.#e" *2-#i+urile fur' re.ar#iza#e8 fie*are om 1-i .rimi .ar#ea sa de 1@@ lire
#os*ane" adi*' a.roxima#iv @ de fran*i 1n moneda noas#r'/
Dar ex.edi6ia nu se sf2r-ise4 .ornir' s.re Sardinia/ ?asul des*'r*a# #rebuia 1n*'r*a#
din nou/
A doua o.era6ie de*urse 1n *5i. #o# a-a de feri*i# *a -i .rima8 (,2n'ra% Amelia( avea
noro*/ $oua 1n*'r*'#ur' era .en#ru du*a#ul Lu*Uues/ Se *om.unea a.roa.e 1n 1n#re+ime din
6i+'ri de Davana" din vin de Qeres -i de Mala+a/
Avur' 1ns' de fur*'" la .le*are" *u vama" e#erna du-man' a .a#ronului
(,inerei%Amelia(/ ;n vame- r'mase .e *aldar2m -i doi ma#elo6i fur' r'ni6i/ Dan#<s era unul
din#re a*e-#ia4 un +lon6 1i s#r'.unsese mu-*5ii um'rului/
Dan#<s era a.roa.e feri*i# de 1n*'ierare -i a.roa.e mul6umi# de ran'4 *a ins#an6e
severe" ele 1i ar'#aser' lui 1nsu-i *um .rimea .eri*olul -i *u *e inim' 1ndura suferin6a/
0rivise .eri*olul r2z2nd -i s.usese *a filozoful +re*" .rimind lovi#ura8 (durere" #u nu e-#i un
r'u(/
l examinase .e vame-ul r'ni# de moar#e -i" da#ori#' 1nfierb2n#'rii s2n+elui sau r'*irii
sen#imen#elor omene-#i" .riveli-#ea nu%i .roduse de*2# o u-oar' im.resie/ Dan#<s se afla .e
*alea .e *are voia s%o .ar*ur+' -i mer+ea s.re 6in#a .e *are voia s%o a9un+'4 inima lui
1n*e.ea s' se 1m.ie#reas*' 1n .ie.#/
?'z2ndu%l *'z2nd" 3a*o.o l%a *rezu# mor#" s%a re.ezi# la el" l%a ridi*a#" iar a.oi l%a
1n+ri9i# *a un *amarad admirabil/
?a s' zi*'" lumea nu era a-a de bun' *um o vedea do*#orul 0an+loss" dar ni*i a-a de
rea *um o vedea Dan#<s" de vreme *e omul *are nu avea de a-#e.#a# de la #ovar'-ul s'u
de*2# mo-#enirea .'r6ii sale din *2-#i+ 1n*er*a o a-a de vie m25nire v'z2ndu%l u*is=
Din feri*ire" am s.us" Edmond era numai r'ni#/ &ra6ie unor ierburi *ulese 1n anumi#e
e.o*i -i v2ndu#e *on#rabandi-#ilor de femei b'#r2ne din Sardinia" rana se 1n*5ise *ur2nd/
Edmond voi a#un*i s'%l is.i#eas*' .e 3a*o.o4 1i oferi" 1n s*5imbul 1n+ri9irilor .rimi#e de la
el" .ar#ea sa de *2-#i+4 3a*o.o refuz' 1ns' *u indi+nare/
Da#ori#' devo#amen#ului sim.a#i* .e *are 3a*o.o 1l ar'#ase lui Edmond din .rimul
momen# *2nd l%a v'zu#" Edmond a*orda lui 3a*o.o o anume afe*6iune/ Dar 3a*o.o nu *erea
mai mul#4 +5i*ise ins#in*#iv la Edmond su.eriori#a#ea su.rem'" su.eriori#a#ea .e *are
Edmond izbu#ise s%o #'inuias*' fa6' de *eilal6i/ Ai" *u .u6inul d'rui# de Edmond" vredni*ul
marinar era mul6umi#/
De a*eea" 1n zilele lun+i de bord" *2nd vasul" aler+2nd 1n si+uran6' .e marea azurie"
nu avea nevoie" +ra6ie v2n#ului favorabil *e%i umfla .2nzele" de*2# de a9u#orul *2rma*iului"
Edmond" *u o 5ar#' marin' 1n m2n'" devenea ins#i#u#orul lui 3a*o.o" a-a *um bie#ul
aba#e )aria fusese ins#i#u#orul lui/ i ar'#a as*unzi-urile *oas#elor" 1i ex.li*a varia6iile
busolei" 1l 1nv'6a s' *i#eas*' 1n *ar#ea mare" des*5is' deasu.ra *a.ului nos#ru" *erul" -i unde
Dumnezeu a s*ris .e azur" *u li#ere de diaman#/
Iar *2nd 3a*o.o 1l 1n#reba8
La *e bun s' 1nve6i #oa#e lu*rurile as#ea .e un bie# ma#elo# *a mine=
Edmond r's.undea8
7ine -#ie= 0oa#e *' 1n#r%o zi o s' fii *'.i#an de vas4 *om.a#rio#ul #'u Cona.ar#e a
deveni# 1m.'ra#>
;i#asem s' s.unem *' 3a*o.o era *orsi*an/
,re*user' dou' luni 9um'#a#e 1n *ursele a*es#ea/ Edmond devenise #o# a-a de is*usi#
navi+a#or" du.' *um era al#'da#' marinar 1ndr'zne64 se 1m.rie#enise *u #o6i *on#rabandi-#ii
de .e *oas#'/ nv'6ase #oa#e semnele masoni*e *u a9u#orul *'rora a*e-#i semi%.ira6i se
re*unos* 1n#re ei/
,re*use de vreo dou'ze*i de ori .e dinain#ea insulei Mon#e%7ris#o f'r' s' +'seas*'
m'*ar o da#' .rile9ul s' debar*e/
Luase de*i o 5o#'r2re8
De 1nda#' *e an+a9amen#ul *u .a#ronul (,inerei%Amelia( se va sf2r-i" el va 1n*5iria o
bar*' mi*'" .e *on# .ro.riu GDan#<s avea .u#in6a" *'*i 1n *ursele .e *are le f'*use s#r2nsese
1@@ de .ia-#riH -i" sub un .re#ex# oare*are" se va du*e .e insula Mon#e%7ris#o/
Ai*i 1-i va fa*e" 1n #oa#' liber#a#ea" *er*e#'rile/
$u 1n #oa#' liber#a#ea" *'*i va fi" f'r' 1ndoial'" s.iona# de *ei *are 1l vor *ondu*e/
Dar .e lume se im.une s' ri-#i/
n*5isoarea 1l f'*use .e Edmond .ruden# -i ar fi vru# s' nu ri-#e nimi*/
Ori*2# is*odise 1ns' 1n min#e" ori*2# de fe*und' 1i era ima+ina6ia" nu +'sea al#e
mi9loa*e .en#ru a a9un+e la insula dori#' a-a de mul#" de*2# s' se lase *ondus/
Dan#<s .lu#ea 1n -ov'iala a*eas#a *2nd .a#ronul" *are *'.'#ase o mare 1n*redere 1n el
-i *are 6inea foar#e mul# s'%l .'s#reze 1n servi*iu" 1l lu' 1n#r%o sear' de bra6 -i%l duse 1n#r%o
#avern' de .e s#rada del O+lio" unde aveau obi*eiul s' se 1n#2lneas*' *ei mai de seam'
*on#rabandi-#i din Li%vor%no/
Ai*i se #ra#au 1ndeob-#e afa*erile/ Dan#<s mai in#rase" 1n dou' sau #rei r2nduri" 1n
bursa a*eas#a mari#im'4 -i" v'z2ndu%i .e *u#ez'#orii .ira6i" .e *are 1i furnizeaz' un li#oral de
a.roa.e dou' mii de le+5e" se 1n#rebase de *2#' .u#ere n%ar dis.une un om *are ar izbu#i s'
im.un' voin6a sa #u#uror a*es#or fii reuni6i sau dezbina6i/
Era vorba a*um de o mare afa*ere8 de un vas 1n*'r*a# *u *ovoare #ur*e-#i" *u s#ofe din
Levan# -i *u *a-mir4 #rebuia +'si# un #eren neu#ru unde s*5imbul s' se .oa#' fa*e4 a.oi s' se
1n*er*e arun*area obie*#elor .e *oas#ele )ran6ei/
72-#i+ul era enorm" da*' reu-eau4 revenea fie*'rui om 1n#re !@ -i B@ .ia-#ri/
0a#ronul (,inerei%Amelia( .ro.use *a lo* de debar*are insula Mon#e% 7ris#o" *are"
fiind *om.le# .us#ie -i neav2nd ni*i solda6i" ni*i vame-i" .are s' fi fos# a-eza#' 1n mi9lo*ul
m'rii" .e #im.ul Olim.ului .'+2n" de Mer*ur" zeul ne+us#orilor -i al 5o6ilor" *lase .e *are
noi le%am des.'r6i#" dar .e *are an#i*5i#a#ea" du.' *2#e se .are" le a-eza 1n a*eea-i *a#e+orie/
Auzind numele de Mon#e%7ris#o" Dan#<s #res'ri de bu*urie4 se s*ul' *a s'%-i as*und'
emo6ia -i f'*u un o*ol .rin #averna afuma#'" unde #oa#e idiomurile lumii *unos*u#e se
#o.iser' 1n limba fran*'/
n momen#ul *2nd se a.ro.ie din nou de doi in#erlo*u#ori" r'm'sese s#abili# *' vor
.o.osi la Mon#e%7ris#o -i *' vor .le*a a*olo 1n noa.#ea urm'#oare/
l *onsul#ar' .e Edmond -i el fu de .'rere *' insula oferea #oa#e +aran6iile .osibile -i
*'" .en#ru a izbu#i" a*6iunile mari aveau nevoie s' fie s'v2r-i#e re.ede/
$u se s*5imb'" .rin urmare" nimi* din .ro+ramul fixa#/ S#abilir' *' vor .orni a doua
zi seara -i *'" marea fiind frumoas'" iar v2n#ul favorabil" vor *'u#a s' se +'seas*' a #reia zi"
seara" 1n a.ele insulei neu#re/
QQIII
I$S;LA MO$,E%7RIS,O
n sf2r-i#" +ra6ie unuia din a*ele noroa*e ex#raordinare" *are li se 1n#2m.l' uneori *elor
lovi6i 1ndelun+ de soar#'" Dan#<s avea s' a9un+' la 6in#'" .rin#r%un mi9lo* sim.lu -i na#ural"
.un2nd .i*iorul .e insul' f'r' s' ins.ire *uiva vreo b'nuial'/
l des.'r6ea numai o noa.#e de .le*area a-#e.#a#' a-a de mul#/
$oa.#ea a*eea a fos# una din#re *ele mai 1nfierb2n#a#e din *2#e a #r'i# Dan#<s/ n
#im.ul ei i se 1nf'6i-ar' 1n min#e" r2nd .e $ r2nd" #oa#e -ansele bune -i rele4 da*' 1n*5idea
o*5ii" vedea s*risoarea *ardinalului S.ada" s*ris'" .e .ere#e *u li#ere a.rinse4 da*' adormea
o *li.'" visurile *ele mai nes'bui#e se 1nv2r#eau 1n *reier/ 7obora 1n +ro#e *u les.ezi de
smaralde" *u .ere6i de rubine" *u s#ala*#i#e de diaman#e/ 0erlele *'deau s#ro. *u s#ro." a-a
*um fil#reaz' de obi*ei a.a sub#eran'/
n*2n#a#" ului#" Edmond 1-i um.lea buzunarele *u nes#ema#e4 a.oi revenea la lumin'"
iar nes#ema#ele se s*5imbau 1n sim.le .ie#re/ n*er*' a#un*i s' in#re iar'-i 1n +ro#ele
minuna#e" 1n#rev'zu#e numai4 dar drumul se 1n*ol'*ea 1n s.irale infini#e4 in#rarea devenise
iar'-i invizibil'/ 7'u#a zadarni* 1n memoria obosi#'" *uv2n#ul ma+i* -i mis#erios *are
des*5idea .en#ru .es*arul arab .e-#erile s.lendide ale lui Ali%Caba/ ,o#ul era de .risos4
*omoara dis.'ru#' redevenise 1n .ro.rie#a#ea du5urilor .'m2n#ului" *'rora n'd'9duise o
*li.' s' le%o r'.eas*'/
Miua veni a.roa.e la fel de 1nfri+ura#' *um fusese -i noa.#ea4 dar ea aduse lo+i*a 1n
a9u#orul ima+ina6iei -i Dan#<s .u#u s' 1n#o*meas*' un .lan .2n' a#un*i va+ -i .lu#i#or 1n
*reier/
Se 1nser' -i" o da#' *u seara" 1n*e.ur' .re+'#irile de .le*are/ 0re+'#irile erau .en#ru
Dan#<s un mi9lo* de a%-i as*unde a+i#a6ia/ ,re.#a#%#re.#a# *'.'#ase asu.ra #ovar'-ilor s'i
au#ori#a#ea de a le *omanda *a -i *um ar fi fos# s#'.2nul vasului4 -i" deoare*e ordinele sale
erau #o#deauna lim.ezi" .re*ise" lesne de exe*u#a#" #ovar'-ii se su.uneau nu numai *u +rab'"
dar -i *u .l'*ere/
C'#r2nul marinar 1l l'sa4 re*unos*u -i el su.eriori#a#ea lui Dan#<s asu.ra *elorlal6i
ma#elo6i -i *5iar asu.ra sa/
?edea 1n #2n'r un su**esor fires*" -i re+re#a *' nu are o fa#' *a s'%l 1nl'n6uias*' .e
Edmond .rin le+'#ura a*eas#a/
La -a.#e seara" #o#ul fu +a#a4 la -a.#e -i ze*e o*oleau farul" exa*# *2nd farul se
a.rindea/
Marea era *alm'" *u un v2n# r'*oros venind de la sud%es#4 navi+au sub un *er de azur"
.e *are Dumnezeu 1-i a.rindea de asemeni" r2nd .e r2nd" farurile faruri din#re *are
fie*are es#e o lume/ Dan#<s de*lar' *' #oa#' lumea .oa#e s' se *ul*e -i *' are el +ri9' de
*2rm'/
72nd Mal#ezul Ga-a i se s.unea lui Dan#<sH f'*ea o as#fel de de*lara6ie" era de a9uns" -i
fie*are se du*ea lini-#i# la *ul*are/
Se 1n#2m.la a*eas#a din *2nd 1n *2nd4 zv2rli# de sin+ur'#a#e" -i lume" Dan#<s sim6ea
uneori nevoia im.erioas' de sin+ur'#a#e/ Ai *e sin+ur'#a#e mai imens' -i mai .oe#i*' s%ar
.u#ea *on*e.e de*2# a*eea a unui vas *are .lu#e-#e izola# .e mare" 1n 1n#uneri*ul no.6ii" 1n
lini-#ea imensi#'6ii -i sub .rivirile Domnului=
De da#a a*eas#a" sin+ur'#a#ea fu .o.ula#' *u +2ndurile sale" noa.#ea lumina#' de
iluziile sale" lini-#ea 1nsufle6i#' de f'+'duielile sale/
72nd .a#ronul se #rezi" nava mer+ea *u #oa#e .2nzele 1n#inse4 nu era f2-ie de .2nz'
*are s' nu fie umfla#' de v2n#4 1nain#au *u mai mul# de dou' le+5e -i 9um'#a#e .e or'/
Insula Mon#e%7ris#o *re-#ea la orizon#/
Edmond 1n*redin6' s#'.2nului vasul -i se duse s' se 1n#ind' -i el 1n 5ama*4 dar" *u
#oa#e *' .e#re*use o noa.#e de insomnie" nu .u#u s' 1n*5i%d' o*5ii o *li.'/
0es#e dou' *easuri ur*' iar'-i .e .un#e4 vasul f'*ea o*olul insulei Elba/ Erau 1n
dre.#ul Mare*ianei -i mai sus de insula 0ianosa" ne#ed'" 1nver%zi#'/ Se vedea 1n'l62ndu%se 1n
azurul *erului *reas#a 1nv'.'ia#' a insulei Mon#e%7ris#o/
Dan#<s .orun*i *2rma*iului s' .un' *2rma la babord .en#ru a l'sa 0ianosa la drea.#a4
*al*ulase *' manevra va s*ur#a drumul *u dou' sau #rei noduri/
0e la *in*i seara avur' .riveli-#ea *om.le#' a insulei/ Se z'reau *ele mai m'run#e
de#alii" +ra6ie lim.ezimii a#mosferi*e *are e *ara*#eris#i*' luminii rev'rsa#' de razele
soarelui 1n a.us/
Edmond mis#uia din o*5i +r'mada de s#2n*i" *are #re*ea .rin #oa#e *ulorile
*re.us*ulare" de la rozul viu .2n' la albas#rul 1n*5is4 din *2nd 1n *2nd 1i n'.'deau 1n fa6'
valuri de *'ldur'4 frun#ea i se 1m.ur.ura" un nor .ur.uriu #re*ea .e dinain#ea o*5ilor s'i/
$i*i*2nd un 9u*'#or a *'rui 1n#rea+' avere es#e 1n 9o*" n%a avu#" la o a%run*'#ur' de
zaruri" nelini-#ile .e *are Edmond le resim6ea 1n .aroxismele s.eran6ei/
?eni noa.#ea4 la ze*e seara abordar'4 (,2n'ra%Amelia( era .rima la 1n#2lnire/
n *iuda .u#erii sale obi-nui#e de s#'.2nire" Dan#<s nu se mai .u#u 1nfr2na8 s'ri *el
din#2i .e 6'rm4 da*' ar fi *u#eza# *a Cru#us" ar fi s'ru#a# .'m2n#ul/
Era noa.#e 1n#une*oas'4 dar" la *easurile 11" luna se ridi*' din mi9lo*ul m'rii"
ar+in#2ndu%i fie*are #res'rire4 a.oi razele ei" .e m'sur' *e se 1n'l6ar'" 1n*e.ur' s' zburde 1n
*as*ade albe de lumin' .e s#2n*ile 1n+r'm'di#e ale a*es#ui al# 0elion/
Insula era *unos*u#' de e*5i.a9ul (,inerei%Amelia(8 era unul din .o.asurile ei
obi-nui#e/ Dan#<s o re*unos*use ori de *2#e ori *'l'#orise 1n Levan#" dar nu des*insese
ni*ioda#' a*olo/
l *er*e#' .e 3a*o.o/
;nde .e#re*em noa.#ea= 1n#reb' el/
0'i" .e bordul *orabiei" r's.unse marinarul/
$u ne%am sim6i mai bine 1n +ro#e=
n *are +ro#e=
n +ro#ele insulei/
$u *unos* ni*i o +ro#'" s.use 3a*o.o/
O sudoare re*e #re*u .e frun#ea lui Dan#<s/
$u exis#' ni*i o +ro#' la Mon#e%7ris#o= 1n#reb' el/
$u/
Dan#<s r'mase o *li.' ame6i#4 a.oi se +2ndi *'" .oa#e" +ro#ele au fos# a*o.eri#e 1n
urma *ine -#ie *'rui a**iden#" sau *5iar as#u.a#e .en#ru mai mul#' si+uran6'" de *ardinalul
S.ada/
n *azul a*es#a se im.unea +'sirea des*5iz'#urii .ierdu#e/ Era de .risos s%o *au#e
noa.#ea/ Dan#<s am2n' de*i inves#i+a6ia .en#ru a doua zi/ De al#min#eri" un semnal arbora#
la o 9um'#a#e de le+5e .e mare" -i *'ruia (,2n'ra%Amelia( 1i r's.unse 1nda#' .rin#r%un al#
semnal" ar'#' *' sosise momen#ul s' se a.u*e de lu*ru/
?asul 1n#2rzia#" lini-#i# de semnalul *are urma s' indi*e ul#imului sosi# *' se .oa#e
a.ro.ia *u #oa#' si+uran6a" a.'ru 1n *ur2nd" alb -i #'*u# *a o fan#om'" arun*2nd an*ora la
vreo dou'ze*i me#ri de 6'rm/
,rans.or#ul 1n*e.u imedia#/
Dan#<s se +2ndea" lu*r2nd" la uralele de bu*urie .e *are un sin+ur *uv2n# ar .u#ea s'
le s#2rneas*' .rin#re oameni" da*' ar fi ros#i# *u +las #are +2ndul *e r'suna 1n*e# 1n ure*5ea
-i 1n inima lui/ Dar" de.ar#e de a des#'inui minuna#ul se*re#" el se #emea s' nu fi s.us .rea
mul# -i s' nu fi #rezi# b'nuieli .rin umble#u%i de *olo .2n' *olo" .rin 1n#reb'rile re.e#a#e"
.rin observa6iile am'nun6i#e -i .rin .reo*u.area%i *on#inu'/ Din feri*ire" *el .u6in .en#ru
1m.re9urarea de fa6'" un #re*u# dureros r'sfr2n+ea .e fi+ura sa o #ris#e6e de ne+r'i#" iar
lu*irile de voio-ie 1n#rev'zu#e sub a*es# nor nu erau" la dre.# vorbind" de*2# ful+er'ri/
$imeni nu b'nuia .rin urmare nimi*" iar *2nd a doua zi" lu2nd o .u-*'" .lumb -i
.ulbere" Dan#<s manifes#' dorin6a de a se du*e s' u*id' una din numeroasele *a.re s'lba#i*e
*are erau v'zu#e s'rind din s#2n*' 1n s#2n*'" .limbarea lui nu fu .us' de*2# .e seama
.asiunii .en#ru v2n'#oare sau a dorin6ei de sin+ur'#a#e/ $umai 3a*o.o s#'rui s'%l urmeze/
Dan#<s nu vru s' se 1m.o#riveas*'" #em2ndu%se *' as#fel va #rezi oare*ari b'nuieli/ Dar abia
f'*u un sfer# de le+5e -i" +'sind .rile9ul de a #ra+e -i de a u*ide un ied" 1l #rimise .e 3a*o.o
*u v2na#ul la #ovar'-ii s'i" invi#2ndu%i s'%l fri+' -i s'%l anun6e .rin#r%un fo* de .u-*'" .en#ru
a veni s'%-i m'n2n*e .or6ia" *2nd iedul va fi fri.#4 *2#eva fru*#e us*a#e -i o s#i*l' de vin de
Mon#e 0ul*iano aveau s' *om.le#eze os.'6ul/
Dan#<s 1-i *on#inu' drumul" 1n#or*2nd *a.ul din *2nd 1n *2nd/ A9unse .e v2rful unei
s#2n*i -i v'zu" la o mie de .i*ioare sub el" .e #ovar'-ii la *are 3a*o.o a9unse -i *are se
1ndele#ni*eau" 5arni*i" *u .re+'#irile .en#ru de9unul s.ori#" +ra6ie is*usin6ei lui Edmond" *u
un lu*ru de seam'/
Edmond 1i .rivi o *li.' *u z2mbe#ul bl2nd -i #ris# al omului su.erior/
0es#e dou' *easuri" s.use el" oamenii a*e-#ia au s' .le*e" 1mbo+'6i6i *u !@ de
.ia-#ri" .en#ru a se du*e s' *2-#i+e" ris*2ndu%-i via6a" al6i !@4 vor reveni a.oi" av2nd B@@ de
lire" -i vor risi.i *omoara 1n *ine -#ie *e ora-" *u m2ndria sul#anilor -i *u 1n*rederea
nababilor/ As#'zi" +ra6ie s.eran6ei" dis.re6uies* bo+'6ia lor" *are mi se .are *ea mai
.rofund' mizerie4 m2ine" .oa#e" dezam'+i#" voi fi nevoi# s' .rives* mizeria a*eas#a
.rofund' *a .e feri*irea su.rem'/ O" nu" ex*lam' Edmond" as#a nu se va 1n#2m.la4 savan#ul"
omul *are nu +re-e-#e" )aria" nu se va fi 1n-ela#/ De al#min#eri a- .refera s' mor de*2# s' du*
mai de.ar#e o via6' mizer' -i inferioar'/
As#fel Dan#<s" *are a*um #rei luni nu n'zuia de*2# la liber#a#e" nu se mai mul6umea *u
liber#a#ea -i n'zuia la bo+'6ie4 vina nu era a lui Dan#<s" *i a lui Dumnezeu *are" limi#2nd
.u#erea omului" i%a da# dorin6i infini#e/ n#re #im." .e un drum .ierdu# 1n#re doi .ere6i de
s#2n*i" mer+2nd .e o .o#e*' s'.a#' de #oren# -i .e *are" du.' #oa#e .robabili#'6ile" .i*iorul
omenes* nu *'l*ase ni*i*2nd" Dan#<s s%a a.ro.ia# de lo*ul unde 1-i 1n*5i.uia *' au exis#a#
+ro#ele/ nain#2nd de%a lun+ul 6'rmului m'rii -i examin2nd *u a#en6ie serioas' *ele mai
ne1nsemna#e obie*#e de .e ea" i se .'ru *' observ' .e anumi#e s#2n*i ni-#e *res#'#uri f'*u#e
de m2na omului/
?remea *are arun*' asu.ra ori*'rui lu*ru fizi* man#ia ei de mu-*5i" a-a *um arun*'
asu.ra lu*rurilor morale man#ia ui#'rii" .'rea *' a res%.e*#a# semnele a*es#ea f'*u#e *u
anume re+ulari#a#e 1n s*o.ul .robabil de%a indi*a o *ale4 din lo* 1n lo*" #o#u-i" semnele
dis.'reau sub #ufe de mir#" *are 1nfloreau 1n bu*5e#e mari 1n*'r*a#e de flori" sau sub li*5eni
.a%razi6i/ Edmond era nevoi# s' dea 1n l'#uri a#un*i" *ren+ile" sau s' ridi*e mu-*5iul" .en#ru
a re+'si semnele indi*a#oare *are 1l *'l'uzeau 1n labirin#/
Semnele d'duser'" de al#min#eri" s.eran6e lui Edmond/ De *e nu le%ar fi f'*u# oare
*ardinalul" .en#ru *a" 1n *azul unei *a#as#rofe .e *are el n%o .u#use .revedea a-a de
*om.le#'" ea s' slu9eas*' de *'l'uz' ne.o#ului= Lo*ul sin+ura#i* de ai*i era" 1n#r%adev'r"
a*ela *are *onvenea unui om *e vroia s' 1n+roa.e o *omoar'/ Dar semnele infidele nu
a#r'seser' oare 1n *5i. *redin*ios minuna#a ei #ain'= 7u #oa#e a*es#ea" la vreo B@ de .a-i de
.or#" lui Edmond" .e *are a**iden#ele de #eren 1l fereau 1n*' de #ovar'-ii s'i" i se .'ru *'
*res#'#urile se o.res*4 a#2# numai *' ele nu du*eau la ni*i o +ro#'/ O s#2n*' mare" ro#und'"
a-eza#' .e o #emelie solid'" era sin+ura 6in#' la *are ele .'reau *' du*/ Edmond se +2ndi *'"
1n lo* de a a9un+e la sf2r-i#" nu era .oa#e" dim.o#riv'" de*2# la 1n*e.u#4 se 1n#oarse .rin
urmare .e drumul dinain#e/
n vremea as#a *amarazii .re+'#eau de9unul" se du*eau s' ia a.' de la izvor"
#rans.or#au .2inea -i fru*#ele .e us*a# -i fri+eau iedul/ Exa*# 1n momen#ul *2nd ei 1l s*o#eau
din fri+area im.roviza#'" z'rir' .e Edmond" *are" u-or -i *u#ez'#or *a o *a.r'" s'rea din
s#2n*' 1n s#2n*'4 #raser' un fo* de .u-*' .en#ru a%i da semnalul/ ?2n'#orul 1-i s*5imb'
numaide*2# dire*6ia -i reveni la ei 1n +oan'/ Dar" 1n momen#ul *2nd #o6i 1l urm'reau *u o*5ii
1n zborul .e *are 1l exe*u#a" so*o#ind *' is*usin6a lui e o #emeri#a#e" Edmond lune*' d2nd
.ar*' dre.#a#e #emerilor lor4 1l v'zur' *l'#in2ndu%se .e *reas#a unei s#2n*i s*o62nd un s#ri+'#
-i dis.'r2nd/
Se n'.us#ir' *u #o6ii *%o sin+ur' .ornire" *'*i" 1n *iuda su.eriori#'6ii sale" Edmond le
era dra+4 *u #oa#e a*es#ea" 3a*o.o a9unse *el din#2i/
l +'si .e Edmond lun+i#" 1ns2n+era# -i a.roa.e f'r' *uno-#in6'4 se ros#o+olise"
desi+ur" de la o 1n'l6ime de dou's.reze*e .2n' la *in*is.reze*e .i*ioare/ I se #urnar' 1n +ur'
*2#eva .i*'#uri de rom" iar lea*ul *are mai fusese de mul# folosi# .en#ru el" .roduse -i a*um
a*ela-i efe*#/
Edmond redes*5ise o*5ii" se #2n+ui de o durere vie la +enun*5i" de o +reu#a#e mare la
*a. -i de zv2*niri nesuferi#e 1n -ale/ ?rur' s'%l #rans.or#e .2n' la 6'rm4 dar" *2nd 1l a#inser'"
*u #oa#e *' 3a*o.o *ondu*ea o.era6ia" el de*lar' +em2nd *' nu se sim#e 1n s#are s' su.or#e
#rans.or#ul/
n6ele+e6i *' lui Dan#<s nu i%a mai ars de m2n*are4 el *eru 1ns' *a #ovar'-ii s'i" *are nu
aveau mo#ivele lui de a .os#i" s' se 1na.oieze la lo*ul lor/ De*lar'" 1n#ru*2# 1l .rive-#e" *' nu
avea nevoie de*2# de .u6in' odi5n' -i *'" la 1n#oar*erea lui" au s'%l +'seas*' u-ura#/
Marinarii nu se l'sar' .rea mul# ru+a6i4 marinarilor le era foame" aroma iedului
a9un+ea .2n' la *i" -i lu.ii de mare nu sun# *2#u-i de .u6in *eremonio-i/
0es#e un *eas revenir'/ ,o# *e Edmond .u#use fa*e" a fos# s' se #2ras%*' vreo ze*e .a-i
.en#ru a se rezema de o s#2n*' *u mu-*5i/
Dar de.ar#e de a se *alma" violen6a durerilor lui Dan#<s s.orise .ar*'/ C'#r2nul
.a#ron" nevoi# s' .le*e 1n *ursul dimine6ii" .en#ru a%-i de.une 1n*'r*'#ura la +rani6ele
0iemon#ului -i )ran6ei" 1n#re $isa -i )re9us" s#'rui *a Dan#<s s' 1n*er*e s' se ridi*e/ Dan#<s
f'*u sfor6'ri su.raomene-#i" dar de fie*are da#' re*'dea #2n+uindu%se -i 1n+'lbenindu%se/
Are -alele fr2n#e" -o.#i .a#ronul4 n%are a fa*e4 e un #ovar'- bun -i nu #rebuie
.'r'si#4 s' *'u#'m s'%l du*em .2n' la *orabie/
Dar Dan#<s de*lar' *' .refer' s' moar' a*olo unde era" de*2# s' 1n%dure durerile
*res*2nde .e *are i le%ar .ri*inui *ea mai slab' mi-*are/
)ie *e%o fi" +l'sui .a#ronul" dar nu #rebuie s' se s.un' *' am l'sa# f'r' a9u#or un
#ovar'- de is.rav' *a dumnea#a/ $u vom .le*a de*2# desear'/
0ro.unerea 1i mir' foar#e mul# .e ma#elo6i" *u #oa#e *' ni*i unul nu%l *omb'#u" *i
dim.o#riv'/ 0a#ronul era un om/ a-a de ri+id" 1n*2# .en#ru .rima oar' oamenii 1l vedeau *'
renun6' la o 1n#re.rindere" sau *' m'*ar z'bove-#e 1n 1m.linirea ei/
De a*eea Dan#<s nu voi s' se fa*' 1n favoarea sa o a-a de +rav' aba#ere de la re+ulile
dis*i.linei s#abili#e .e bord/
$u" s.use el .a#ronului" am fos# un ne1ndem2na#i* -i se *uvine s' du* .onosul
ne1ndem2n'rii mele/ Las'%mi o mi*' .rovizie de .esme6i" o .u-*'" .ulbere -i +loan6e" *a s'
u*id iezi sau m'*ar s' m' a.'r" -i o sa.' *a s'%mi *ons#ruies*" da*' 1n#2rzia6i .rea mul#" un
fel de *as'/
Dar ai s' mori de foame" s.use .a#ronul/
0refer s' mor" r's.unse Edmond" de*2# s' 1ndur durerile +rozave .e *are mi le%ar
.ri*inui o sin+ur' mi-*are/
0a#ronul se 1n#urn' s.re vasul *are se le+'na 1n mi*ul .or#" +ala s' .orneas*' 1n lar+/
7e vrei s' fa*em" Mal#ezule= +l'sui el/ $u .u#em s' #e .'r'sim -i nu .u#em ni*i s'
r'm2nem/
0le*a6i" .le*a6i> s#ri+' Dan#<s/
O s' li.sim *el .u6in o.# zile" s.use .a#ronul" ba va #rebui s' ne aba#em din drum
*a s' #e lu'm/
As*ul#'" +l'sui Dan#<s" da*' 1n dou'%#rei zile 1n#2lni6i vreo *orabie de .es*ari" sau
al#fel de *orabie *are vine .rin lo*urile as#ea" .omeni6i%i de mine4 am s' dau dou'ze*i -i
*in*i de .ia-#ri" *a s' m' du*' la Livorno/ Da*' nu +'se-#i" 1na.oiaz'%#e/
0a#ronul *l'#in' din *a./
As*ul#'" .a#roane Calbi" e un mi9lo* s' 1m.'*'m #o#ul" s.use 3a*o.o4 .le*a6i" -i
r'm2n eu *u r'ni#ul s'%l 1n+ri9es*/
Renun6i la .ar#ea #a de *2-#i+" 1l 1n#reb' Edmond" *a s' r'm2i *u mine=
Da" s.use 3a*o.o" -i f'r' s'%mi .ar' r'u/
E-#i un fl'*'u de #reab'" 3a*o.o" +l'sui Edmond/ Dumnezeu #e va r's.l'#i .en#ru
bun'voin6a #a4 dar 16i mul6umes*" n%am nevoie de nimeni4 o zi sau dou' de odi5n' au s' m'
1n#remeze" -i n'd'9duies* *' voi +'si .rin#re s#2n*ile as#ea nis*ai buruieni bune 1m.o#riva
lovi#urilor/
Ai un z2mbe# *iuda# flu#ur' .e buzele lui Dan#<s/ i s#r2nse m2na lui 3a*o.o *u
*'ldur'" dar r'mase nezdrun*ina# 1n 5o#'r2rea sa de a fi -i de a r'm2ne sin+ur/
7on#rabandi-#ii 1l l'sar' .e Edmond 1n .a*e -i se de.'r#ar'" nu f'r' a 1n#oar*e *a.ul
de mai mul#e ori" f'*2ndu%i de fie*are da#' semnele unui *'lduros r'mas bun" *'rora
Edmond le r's.undea numai *u m2na *a -i *um nu .u#ea s' mi-#e res#ul #ru.ului/
A.oi" du.' *e ei dis.'rur'8
(E *urios" murmur' Dan#<s r2z2nd" *' .rin#re oameni *a a*e-#ia +'%se-#i dovezi de
.rie#enie -i a*#e de devo#amen#(/
Se #2r1 a#un*i *u b'+are se seam' .2n' .e *reas#a unei s#2n*i *are%i as*undea
.riveli-#ea m'rii -i de a*olo v'zu *um *orabia #ermin' .re+'#irile de .le*are" *um ridi*'
an*ora -i *um se lea+'n' +ra6ios" *a un .es*'ru- *e%-i ia zborul" *um .orne-#e/
0es#e un *eas ea dis.'ru *om.le#4 *el .u6in" din lo*ul unde r'ni#ul r'm'sese" era *u
ne.u#in6' s%o vezi/
A#un*i Dan#<s se s*ul' mai s.rin#en -i mai u-or de*2# unul din#re iezii *are zv2*neau
.rin#re mir6i -i mas#i*i" .e s#2n*ile s'lba#i*e" lu' .u-*a 1n#r%o m2n'" sa.a 1n#r%al#a -i aler+' la
s#2n*a unde se o.reau *res#'#urile .e *are le observase .e s#2n*i/
(Ai a*um" ex*lam' el amin#indu%-i is#oria .es*arului arab" .oves#i#' de )aria" a*um
KSesam" des*5ide%#e>L/(
QQI?
$MERM;RIRE
Soarele f'*use *am o #reime din mersul s'u" iar razele de mai" *alde -i 1nvior'#oare" se
a-#erneau .es#e s#2n*ile *are -i ele .'reau sensibile *'ldu%rii r's.2ndi#e de el4 mii de +reieri"
nev'zu6i .rin ierburi" 62r2iau mono#on -i *on#inuu4 frunzele de mir# -i de m'slin se mi-*au
1nfiora#e" s*o62nd un z+omo# a.roa.e me#ali*4 fie*are .as al lui Edmond" .e +rani#ul 1n*ins"
a%lun+a -o.2rle" *are .'reau smaralde4 zv2*neau de.ar#e" .e .ara.e#ele 1n*lina#e" *a.re
s'lba#i*e" *are a#ra+ uneori v2n'#orii8 1n#r%un *uv2n#" insula era lo*ui#'" vie" 1nsufle6i#'" -i
#o#u-i Edmond se sim6ea ai*i sin+ur sub m2na lui Dumnezeu/
n*er*a o anume emo6ie asem'n'#oare #emerii4 ne1n*rederea s#2rni#' de lumina zilei"
*are ne fa*e s' .resu.unem" *5iar 1n .us#iu" *' o*5ii is*odi#ori sun# des*5i-i asu.ra noas#r'/
Sen#imen#ul a fos# a-a de .u#erni*" 1n*2#" 1n momen#ul *2nd s' se a%.u*e de lu*ru"
Edmond se o.ri" l's' 9os sa.a" lu' .u-*a -i se ur*' 1n*' o da#' .e s#2n*a *ea mai 1nal#' a
insulei -i" de a*olo" 1-i arun*' de 9ur 1m.re9ur .rivirea/
Dar" #rebuie s' s.unem" *eea *e 1i a#rase luarea amin#e nu a fos# ni*i 7orsi*a .oe#i*'"
ale *'rei *ase .u#ea s' le dis#in+'" ni*i Sardinia a.roa.e ne*unos*u#'" *are vine du.' ea"
ni*i insula Elba *u amin#iri +i+an#i*e" ni*i" 1n sf2r-i#" linia im.er*e.#ibil' *are se 1n#indea 1n
zare -i *are ar'#a o*5iului is*usi# al marinarului" &enova *ea su.erb' -i Livorno" ora-ul *o%
mer*ial4 nu8 *i *or'bioara *are .le*ase 1n zori" .re*um -i *orabia +enovez' *are .ornise
adineauri/
0rima era .e *ale s' dis.ar' 1n s#r2m#oarea Conifa*io4 *ealal#'" ur%m2nd drumul o.us"
mer+ea de%a lun+ul 7orsi*ei" .e *are se .re+'#ea s%o o*oleas*'/
0riveli-#ea 1l lini-#i .e Edmond/
-i 1n#oarse a#un*i o*5ii asu.ra obie*#elor *are 1l 1n*on9urau mai 1n%dea.roa.e4 se v'zu
1n .un*#ul *el mai ridi*a# al insulei" s#a#uie firav' a imensului .iedes#al4 dedesub#ul lui"
ni*i un om4 1n 9urul lui ni*i o bar*'4 nimi*" de*2# marea azurie" *are b'#ea #emelia insulei -i
.e *are izbi#ura e#ern' o 1m.odobea *u o broderie de ar+in#/
7obor1 *u mers re.ede" 1ns' .lin de .ruden6'8 se #emea foar#e mul#" 1n momen#ul
a*es#a" de un a**iden# asem'n'#or *elui .e *are%l simulase *u a#2#a is*usin6' -i 1n *5i. a-a
de izbu#i#/
0re*um am s.us" Dan#<s .ornise 1na.oi .e drumul *res#'#urilor 1n%semna#e .e s#2n*i"
-i v'zuse *' linia du*ea la un +olf mi*" #'inui# *a o baie de nimf' an#i*'4 +olful era des#ul de
lar+ la des*5iz'#ur' -i des#ul de ad2n* 1n *en#ru" .en#ru *a o bar*' mi*' s' .oa#' in#ra -i s'
.oa#' r'm2ne as*uns'/ ;rm2nd a#un*i firul indu*6iunilor" firul *are" 1n m2inile aba#elui
)aria" *'l'uzise a-a de in+enios min#ea a*es#uia 1n labirin#ul .robabili#'6ilor" 1-i 1n*5i.ui *'"
nevroind s' fie v'zu#" *ardinalul S.ada abordase 1n +olf" 1-i #'inuise ai*i mi*ul vas" urmase
linia indi*a#' de *res#'#uri -i" la *a%.'#ul liniei" 1-i 1n+ro.ase *omoara/
0resu.unerea a*eas#a l%a readus .e Dan#<s l2n+' s#2n*a *ir*ular'/
0e Edmond 1l nelini-#ea -i 1i r's#urna #oa#e ideile un sin+ur lu*ru8 *um de a .u#u# fi
ur*a#' s#2n*a a*eas#a" *are *2n#'rea .oa#e *in*i%-ase mii de F+" .e baza unde se odi5nea
f'r' 1n#rebuin6area unor for6e *onside%rabile=
Deoda#' lui Dan#<s 1i veni 1n +2nd8 (1n lo* s%o ur*e" au *obor2#%o .oa#e/(
Ai se ridi*' .e s#2n*'" vr2nd s' *au#e lo*ul unde fusese .rima ei baz'/
?'zu 1n#r%adev'r" *ur2nd" *' o .an#' u-oar' fusese s*obi#'/ S#2n*a alune*ase .e baz'
-i se o.rise 1n lo*ul a*es#a4 o al#' s#2n*'" mare *2# o .ia#r' obi-nui#' de *ons#ru*6ie" 1i
servise de .ro.#ea4 .ie#re -i .ie#ri*ele fuseser' .o#rivi#e *u +ri9' .en#ru a #'inui ori*e
semn #r'd'#or4 mi*a lu*rare de zid'rie a fos# a*o.eri#' *u lu#" iarba a *res*u#" mu-*5iul s%a
1n#ins" *2#eva semin6e de mir# -i de mas#i* s%au o.ri# a*olo" as#fel *' b'#r2na s#2n*' .'rea
*on#o.i#' a*um *u solul/
Dan#<s ridi*' *u b'+are de seam' .'m2n#ul -i re*unos*u" sau i se .'ru *' re*unoa-#e"
in+enioasa s#ra#a+em'/
Se a.u*' s' loveas*' *u sa.a .ere#ele in#ermediar *imen#a# de #im./
Du.' o mun*' de ze*e minu#e" .ere#ele *ed' -i o +aur' 1n *are .u#eai b'+a bra6ul fu
des*5is'/
Dan#<s re#ez' m'slinul *el mai .u#erni* .e *are 1l +'si" 1l *ur'6i de *ren+i" 1l in#roduse
1n +aur' -i f'*u din el o .2r+5ie/
Dar s#2n*a era .rea +rea -i .ro.#i#' .rea solid de s#2n*a inferioar' .en#ru *' o .u#ere
omeneas*'" *5iar de ar fi fos# .u#erea lui Der*ule" s%o .oa#' *lin#i/
Dan#<s *u+e#' a#un*i *' #rebuia a#a*a#' 1ns'-i .ro.#eaua/
Dar *um=
Dan#<s 1-i arun*' .rivirea 1m.re9ur" a-a *um fa* oamenii *are se afl' 1n 1n*ur*'#ur'" -i
se o.ri asu.ra unui *orn de oaie s'lba#i*'" .lin *u .ulbere" l'sa# de .rie#enul s'u 3a*o.o/
M2mbi8 n's*o*irea infernal' 1i va fa*e servi*iul/
Dan#<s s'.' *u a9u#orul sa.ei 1n#re s#2n*a su.erioar' -i a*eea .e *are ea era .us'" o
+alerie de min'" a-a *um fa* .ionierii *2nd vor s' *ru6e bra%6ului omenes* o os#eneal' .rea
mare" a.oi o 1ndo.' *u .ulbere4 .e urm'" des#r'm2ndu%-i ba#is#a -i r'su*ind%o 1n .raful de
.u-*'" f'*u din ea o fe-#il'/
Du.' *e d'du fo* fe-#ilei" Dan#<s se de.'r#'/
Ex.lozia nu 1n#2rzie8 s#2n*a su.erioar' fu ridi*a#' 1n#r%o *li.' de in*al*ulabila for6'"
s#2n*a inferioar' zbur' 1n 6'nd'ri4 .rin mi*a des*5iz'#ur' f'*u#' mai dinain#e de Dan#<s
62-ni o .uzderie de inse*#e 1ns.'im2n#a#e" iar o -o.2rl' enorm' .azni*ul mis#eriosului
drum se ros#o+oli .e volu#ele ei alb's#rii" -i dis.'ru/
Dan#<s se a.ro.ie8 li.si#' de reazem" s#2n*a su.erioar' 1n*lina s.re abis4 is*usi#ul
*er*e#'#or 1i f'*u o*olul" alese lo*ul *el mai -ubred" .ro.#i .2r+5ia 1n#r%o mu*5ie -i" asemeni
lui Sisif" se 1n*ord' *u #oa#' .u#erea 1n s#2n*'/
S#2n*a" zdrun*ina#' de z+udui#ur'" se *l'#in'4 Dan#<s 1-i s.ori sfor6'rile8 .'rea unul
din#re ,i#anii *are dezr'd'*inau mun6ii" .en#ru a se r'zboi *u mai%marele zeilor/ n sf2r-i#"
s#2n*a *ed'" se ros#o+oli" se .r'bu-i -i dis.'ru 1n+5i6i#' de mare/
Ea l'sa des*o.eri# un lo* *ir*ular -i ar'#a o veri+' de fier .e*e#lui#' 1n mi9lo*ul unei
les.ezi .'#ra#e/
Dan#<s s*oase un s#ri+'# de bu*urie -i de uimire8 ni*ioda#' un mai m're6 rezul#a# nu
1n*ununase o .rim' 1n*er*are/
?ru s' *on#inue4 .i*ioarele 1i #remurau 1ns' a-a de #are" inima 1i b'#ea 1ns' a-a de
violen#" un nor a-a de arz'#or #re*ea .e dinain#ea o*5ilor s'i 1n*2# fu nevoi# s' se o.reas*'/
Momen#ul de -ov'ire avu dura#a ful+erului/ Edmond b'+' .2r+5ia 1n veri+'" o s'l#' *u
vi+oare -i les.edea se des*5ise dezv'luind .an#a abru.#' a unei s*'ri *are se afunda 1n
umbra unei +ro#e din *e 1n *e mai 1n#une*oase/
Al#*ineva s%ar fi n'.us#i#" ar fi s*os ex*lama6ii de bu*urie4 Dan#<s se o.ri" se
1n+'lbeni" se 1ndoi/
(Daide" s' fim b'rba6i> 1-i s.use el/ De.rin-i *u 1m.o#rivirile" s' nu ne l's'm ab'#u6i
de o de*e.6ie4 al#min#eri 1nseamn' *' am suferi# de+eaba/ Inima se fr2n+e *2nd" du.' *e a
fos# dila#a#' .es#e m'sur'" de s.eran6a *u res.ira6ie *'ldu6'" rein#r' -i se 1n*5ide 1n reali#a#ea
re*e/ )aria a visa#4 *ardinalul S.ada n%a 1n+ro.a# nimi* 1n +ro#a a*eas#a" .oa#e *' n%a veni#
ni*ioda#' ai*i" sau da*' a veni# 7ezar Cor+ia" aven#urierul is#e6" .o#lo+arul neobosi# -i
sumbru" a veni# du.' el" i%a des*o.eri# urma" s%a 6inu# du.' a*elea-i semne *a mine" a
ridi*a# .ia#ra *a mine -i" *obor2nd 1nain#ea mea" nu mi%a mai l'sa# nimi*/(
S#'#u un momen# nemi-*a#" .e +2nduri" *u o*5ii fixa6i asu.ra des*5iz'#urii sumbre/
(A*um 1ns'" *2nd nu mai *on#ez .e nimi*" *2nd mi%am s.us *' ar fi o nebunie s'
.'s#rez vreo s.eran6'" urmarea aven#urii e .en#ru mine o sim.l' *5es#iune de *uriozi#a#e/(
Ai r'mase mai de.ar#e" nemi-*a#" medi#2nd/
(Da" da" e o aven#ur' s'%6i +'se-#i lo*ul 1n via6a de umbr' -i lumin' a bandi#ului re+al"
1n 6es'#ura evenimen#elor *iuda#e *are *om.un *anavaua b'l6a#' a exis#en6ei sale4 desi+ur *'
1n#2m.larea a*eas#a de .oves#e s%a 1nl'n6ui# *u al#ele4 da" Cor+ia a veni# 1n#r%o noa.#e ai*i"
*%o f'*lie 1n#r%o m2n'" *u o s.ad' 1n#r%al#a" 1n #im. *e" la dou'ze*i de .a-i de el" .oa#e *' la
.oalele s#2n*ii" s#'#eau .osomor26i -i amenin6'#ori doi zbiri is*odind .'m2n#ul" aerul -i
marea" .e *2nd s#'.2nul lor in#ra" asemenea mie" s*u#ur2nd bezna *u bra6ul s'u .u#erni*
1nv'.'ia#/
(Da4 dar *e o fi f'*u# 7ezar *u zbirii *'rora le%a 1m.'r#'-i# se*re#ul= se 1n#reba Dan#<s/
7eea *e s%a f'*u#" 1-i r's.unse el z2mbind" *u *io*lii lui Alari*" *are au fos#
1nmorm2n#a6i dim.reun' *u 1n+ro.a#ul/
7u #oa#e a*es#ea" da*' a veni#" *on#inu' Dan#<s" a des*o.eri# -i a lua# *omoara4
Cor+ia" omul *are *om.ara I#alia *u o an+5inare -i *are o m2n*a foaie *u foaie" *uno-#ea
.rea bine 1n#rebuin6area #im.ului .en#ru a%-i .ierde vremea *u a-ezarea la lo* a s#2n*ii/
S' *obor2m/(
7obor1 a#un*i" *u z2mbe#ul 1ndoielii .e buze" murmur2nd a*es# ul#im *uv2n# al
1n6ele.*iunii umane8 (0oa#e///(
Dar" 1n lo*ul beznei .e *are se a-#e.#ase s%o +'seas*'" 1n lo*ul unei a#mosfere o.a*e -i
vi*ia#e" Dan#<s nu v'zu de*2# o li*'rire u-oar' des*om.us' 1n lumina alb's#rie4 aerul -i
lumina se s#re*urau nu numai .rin des*5iz'#ura *are fusese f'*u#'" *i -i .rin z+2rie#urile
s#2n*ilor nev'zu#e de afar'" -i .rin#re *are se z'rea azurul *erului" unde se 9u*au *ren+ile
#remur'#oare ale s#e9arilor verzi -i li+amen#ele s.inoase" a+'6'#oare" ale s*aie%6ilor/
Du.' *2#eva *li.e de -edere 1n +ro#a a *'rei a#mosfer' mai mul# *'l%du6' de*2# 9ilav'"
mai mul# 1nmiresma#' de*2# fad'" era .en#ru #em.era#ura insulei *eea *e li*'rirea albas#r'
era .en#ru soare" .rivirea lui Dan#<s" obi-nui#'" .re*um am s.us" *u 1n#uneri*ul" .u#u s'
is*odeas*' *ele mai 1nde.'r#a#e un+5ere ale *avernei .e-#era era de +rani#" iar .ere6ii ei
s*2n#eiau *a ni-#e diaman#e/
(Ia#'" 1-i s.use Edmond z2mbind" *omorile .e *are de bun' seam' le%a l'sa#
*ardinalul4 iar bunul aba#e" v'z2nd 1n vis .ere6ii s*2n#eie#ori" -i%a alimen#a# s.eran6ele%i
bo+a#e/(
Dar Dan#<s 1-i reamin#i *uvin#ele #es#amen#ului" .e *are 1l -#ia .e dinafar'8 (n
un+5erul *el mai 1nde.'r#a# al *elei de a doua des*5iz'#uri///(
Dan#<s .'#runsese numai 1n .rima +ro#'4 #rebuia s' *au#e a*um in#rarea *elei de a
doua/
Dan#<s se orien#'8 a doua +ro#' se afunda" desi+ur" 1n in#eriorul insulei4 examin'
mu*5iile .ie#relor -i izbi 1n#r%unul din .ere6ii *are i se .'ru *' e a*ela al des*5iz'#urii"
mas*a#'" desi+ur" .en#ru mai mul#' si+uran6'/
Sa.a r'sun' o *li.' s*o62nd din s#2n*' un sune# ma#" a *'rui #'rie 1mbrobon' de
sudoare frun#ea lui Dan#<s4 1n sf2r-i#" minerului s#'rui#or i se .'ru *' o .or6iune din .ere#ele
de +rani# r's.undea *u un e*ou mai surd -i mai .rofund a.elului4 1-i a.ro.ie .rivirea
arz'#oare de .ere#e -i re%*unos*u" *u sim6ul 1n*ar*era#ului" *eea *e al#ul .oa#e n%ar fi
re*unos*u#8 *' a*olo e o des*5iz'#ur'/
,o#u-i" .en#ru a nu fa*e o #reab' inu#il'" Dan#<s" *are *a -i 7ezar Cor+ia s#udiase
valoarea #im.ului" is*odi *eilal6i .ere6i *u sa.a" *er*e#' solul *u .a#ul .u-#ii" desf'*u nisi.ul
1n lo*urile sus.e*#e -i" ne+'sind nimi*" nere*unos*2nd nimi*" reveni la .or6iunea de .ere#e
*are s*o#ea sune#ul m2n+2ie#or/
Izbi din nou" *u mai mul#' .u#ere/
?'zu a#un*i *eva *iuda#8 *'" sub lovi#urile ins#rumen#ului" un fel de #en*uial'"
asem'n'#oare a*eleia a.li*a#' .e .ere6i .en#ru zu+r'virea fres*elor" se ridi*a -i *'dea *a
ni-#e solzi" dezv'luind o .ia#r' alburie -i moale *um sun# .ie#rele obi-nui#e de *ons#ru*6ie/
Des*5iz'#ura s#2n*ii fusese as#u.a#' *u .ie#re de al#' na#ur'" a.oi .es#e .ie#re fusese 1n#ins
s#ra#ul de #en*uial'4 .e urm'" .e #en*uial'" au fos# imi#a#e *uloarea -i *ris#alinul +rani#ului/
Dan#<s izbi a#un*i *u *a.'#ul as*u6i# al sa.ei *are in#r' .u6in 1n .ere#ele%u-'/
nsemna *' ai*i #rebuie s' *au#e/
0rin#r%un mis#er *iuda# al 1n#o*mirii omene-#i" *u *2# dovezile *' )aria nu se 1n-elase
1l asi+urau .e Dan#<s .rin 1n+r'm'direa lor" *u a#2# inima lui -ov'ielni*' se l'sa s#'.2ni#' de
1ndoial' -i" a.roa.e" de des*ura9are8 ex.erien6a nou'" *are ar fi #rebui# s'%i dea o for6' nou'"
1i slei -i for6a .e *are o mai avea8 sa.a *obor1" lune*2nd a.roa.e din m2inile lui4 o .use .e
.'m2n#" 1-i -#erse frun#ea -i ur*' s.re lumin' sub .re#ex#ul *' vrea s' vad' da*' nu 1l
s.ioneaz' *ineva" dar" 1n reali#a#e" .en#ru *' avea nevoie de aer" .en#ru *' sim6ea *' e +a#a
s' le-ine/
Insula era .us#ie" iar soarele 1n asfin6i# .'rea *%o a*o.er' *u o*5iul lui de fo*4 de.ar#e"
b'r*i mi*i de .es*ari 1-i desf'*eau ari.ile .e marea albas#r' *a safirul/
Dan#<s nu m2n*ase 1n*' nimi*8 dar m2n*area ar fi 6inu# .rea mul# 1n#r%un as#fel de
momen#4 #rase o 1n+5i6i#ur' de rom -i se 1na.oie 1n +ro#'" *u inima 1n#'ri#'/
Sa.a *are i se .'ruse a-a de +rea" devenise a*um u-oar'4 o ridi*' de .ar*' ar fi fos# un
ful+ -i se a.u*' din nou" vi+uros de lu*ru/
7ons#a#'" du.' *2#eva lovi#uri" *' .ie#rele nu erau zidi#e" *i .use numai unele .es#e
al#ele -i a*o.eri#e *u #en*uiala des.re *are am .omeni#4 v2r1 1n#r%una din *r'.'#uri v2rful
sa.ei" a.'s' .e *oad' -i v'zu *u bu*urie *' .ia#ra *ade la .i*ioarele sale/
Din momen#ul a*ela Dan#<s nu mai avu de*2# s' #ra+' fie*are .ia#r' *u *ol6ul de fier
al sa.ei" -i fie*are .ia#r' *'zu al'#uri de *ea din#2i/
Dan#<s ar fi .u#u# s' in#re de la .rima des*5iz'#ur'4 1n#2rziind 1ns' *u *2#eva *li.e"
1nsemna *' am2na *er#i#udinea" a+'62ndu%se de s.eran6'/
n sf2r-i#" du.' o nou' ezi#are de%o *li.'" Dan#<s #re*u din .rima +ro#' 1n a doua/
A doua +ro#' era mai s*und'" mai 1n#une*oas' -i mai 1nfri*o-'#oare de*2# 1n#2ia4 aerul"
*are nu .'#rundea ai*i de*2# .rin des*5iz'#ura f'*u#' 1n momen#ul a*ela" avea mirosul
vi*ia#" .e *are Dan#<s se mirase *' nu l%a +'si# 1n .rima/
Dan#<s l's' aerului de afar' #im.ul s' 1nvioreze a#mosfera moar#' -i in#r'/
La s#2n+a des*5iz'#urii era un un+5i .rofund -i 1n#une*os/
Dar am s.us *'" .en#ru o*5iul lui Dan#<s" 1n#uneri*ul nu exis#a/
Is*odi *u .rivirile a doua +ro#'8 era +oal' *a -i 1n#2ia/
7omoara" da*' exis#a" fusese 1n+ro.a#' 1n un+5erul 1n#une*os/
Ora 1n*ord'rii sosise4 Dan#<s *are se afla 1n#re bu*uria su.rem' -i dezn'de9dea
su.rem'" nu mai avea de f'*u# al#*eva de*2# s' sa.e dou' .i*ioare de .'m2n#/
nain#' s.re un+5er -i" *u.rins .ar*' de o 5o#'r2re subi#'" a#a*' solul *u 1ndr'zneal'/
Du.' a *in*ea sau a -asea lovi#ur' de sa.'" fierul r'sun' .e fier/
$i*i*2nd un #o*sin funebru" ni*i*2nd un +las 1nfiora# nu .roduse un a#are efe*# asu.ra
*elui *are 1l auzi/
7er*e#' al'#uri de lo*ul unde mai *er*e#ase -i 1n#2lni a*eea-i rezis#en6'" dar nu a*ela-i
sune#/
E un *uf'r de lemn 1n*er*ui# *u fier" 1-i s.use el/
n momen#ul a*ela o umbr' fu+ar' #re*u" a*o.erind lumina/
Dan#<s d'du drumul sa.ei" a.u*' .u-*a" ie-i .rin des*5iz'#ur' -i se n'.us#i s.re
lumin'/
O *a.r' s'lba#i*' s'rise .e deasu.ra .rimei in#r'ri a +ro#ei -i rodea iarba la *26iva
.a-i/
0rile9ul de a%-i asi+ura *ina era bun" dar Dan#<s se #emea *a nu *umva de#un'#ura
.u-#ii s' a#ra+' .e *ineva/
75ibzui un momen#" re#ez' un arbore *u r'-in'" 1l a.rinse la fo*ul 1n*' fume+2nd
unde *on#rabandi-#ii 1-i fri.seser' de9unul -i se 1na.oie *u #or6a/
$u voia s' .iard' ni*i un am'nun# din *ele *e va vedea/
A.ro.ie #or6a de +aura inform'" ne#ermina#' -i v'zu *' nu se 1n-elase8 lovi#urile lui
izbir' r2nd .e r2nd 1n fier -i 1n lemn/
nfi.se #or6a 1n .'m2n# -i se a.u*' iar'-i de lu*ru/
72# ai *li.i" un lo* de #rei .i*ioare lun+ime .e dou' l'6ime fu s'.a#" -i Dan#<s .u#u s'
re*unoas*' a#un*i un *uf'r de s#e9ar" 1n*er*ui# *u fier *izela#/ n mi9lo*ul *a.a*ului
s*2n#eiau" .e o .la*' de ar+in# .e *are .'m2n#ul n%o .u#use v'#'ma" armele familiei S.ada"
adi*' o s.ad' 1nfi.#' 1n#r%o .a9ur' oval'" a-a *um sun# .a9urele i#aliene" av2nd deasu.ra o
.'l'rie de *ardinal/
Dan#<s le re*unos*u u-or8 aba#ele )aria i le desenase de a#2#ea ori/
$u mai 1n*'.ea 1ndoial'8 *omoara era ai*i/ $u fuseser' lua#e a#2#ea m'suri de
.revedere .en#ru a se .une 1n lo*ul a*es#a un *uf'r +ol>
72# ai *li.i" .'m2n#ul din 9urul *uf'rului fu s*os -i Dan#<s v'zu a.'r2nd" r2nd .e r2nd"
broas*a de la mi9lo* 1n#re dou' balamale -i m2nerele .ere6ilor la#erali4 #o#ul era *izela# a-a
*um se *izela .e vremea a*eea *2nd ar#a f'*ea *a me#alele *ele mai de r2nd s' devin'
.re6ioase/
Dan#<s lu' *uf'rul de m2nere -i 1n*er*' s'%l sal#e8 *u ne.u#in6'/
Dan#<s 1n*er*' s'%l des*5id'8 broas*a -i balamalele erau 1n*5ise4 *redin*io-ii .azni*i
nu vroiau .ar*' s'%-i dea *omoara/
Dan#<s in#roduse .ar#ea #'ioas' a sa.ei 1n#re *a.a* -i *uf'r" a.'s' .e *oada sa.ei -i
*a.a*ul" du.' *e s*r2-ni" s'ri din lo*/ O des*5iz'#ur' lar+' f'*u inu#ile fier'riile *are *'zur'
la r2ndu%le" s#r2n+2nd 1n*' 1n un+5iile lor s*2ndurile v'#'ma#e4 *uf'rul fu des*5is/
O febr' ame6i#oare .use s#'.2nire .e Dan#<s4 lu' .u-*a" o 1n*'r*' -i o a-ez' al'#uri/
n*5ise mai 1n#2i o*5ii" a-a *um fa* *o.iii .en#ru a z'ri" 1n noa.#ea s*2n#eie#oare a
ima+ina6iei lor" s#ele mai mul#e de*2# .o# num'ra .e un *er lumina# 1n*'" .e urm' 1i
des*5ise -i r'mase 1nm'rmuri#/
,rei des.'r6i#uri s*indau *uf'rul/
n .rimul s*2n#eiau #aleri de aur *u reflexe ro-ia#i*e/
n a doua" lin+ouri nes#run9i#e" a-eza#e 1n ordine" dar *are nu aveau de*2# +reu#a#ea -i
valoarea aurului/
n sf2r-i#" 1n a #reia" .e 9um'#a#e .lin'" Edmond v2n#ur' *u m2na diaman#ele" rubinele"
.erlele *are *as*ad' s#r'lu*i#oare s*o#eau" *'z2nd unele .es#e al#ele" z+omo#ul
+rindinei 1n feres#re/
Du.' *e a#inse" .i.'i" du.' *e 1-i 1nfund' m2inile 1nfiora#e 1n aur -i 1n nes#ema#e"
Edmond se ridi*' -i .orni .rin *averne *u exal#area #remur2nd' a omului +a#a s'%-i .iard'
min#ea/ S'ri .e o s#2n*'" de unde .u#ea s' des*o.ere marea" -i nu z'ri nimi*/ Era sin+ur"
absolu# sin+ur" *u bo+'6iile%i in*al*ulabile" ex#raordinare" fabuloase" *are 1i a.ar6ineau8 dar
visa" ori era #reaz=
Avea un vis fu+ar sau s#r2n+ea 1n bra6e o reali#a#e=
Sim6ea nevoia s'%-i revad' aurul -i #o#u-i 1-i d'dea seama *'" 1n momen#ul a*es#a" nu
ar avea #'ria s' su.or#e vederea lui/ -i .use o *li.' m2inile .e *re-#e#ul *a.ului" *a .en#ru a
1m.iedi*a 9ude*a#a s' fu+'4 a.oi se n'.us#i .rin insul'" f'r' s' urmeze un drum" *'*i nu sun#
drumuri 1n insula Mon#e%7ris#o" *i o anume linie" iz+onind *a.rele s'lba#i*e -i 1nfri*o-2nd
.'s'rile m'rii *u s#ri+'#ele -i *u +es#i*ul'rile sale/ 0e urm' reveni .e un drum o*oli#"
1ndoindu%se 1n*'" n'.us#indu%se din .rima +ro#' 1n a doua -i re+'sindu%se 1n fa6a minei de
aur -i diaman#e/
De dala a*eas#a" *'zu 1n +enun*5i" a.'s2ndu%-i *u m2inile *onvulsive inima
zv2*ni#oare -i murmur2nd o ru+'*iune" .e *are numai Dumnezeu o .u#ea 1n6ele+e/
Se sim6i 1n *ur2nd mai *alm -i mai feri*i#" *'*i abia din *easul a*es#a 1n*e.ea s'
*read' 1n feri*irea sa/
Se a.u*' a#un*i s'%-i *al*uleze averea8 erau o mie de lin+ouri de aur a *2#e dou' sau
#rei livre fie*are4 f'*u a.oi un #ean* de dou'ze*i -i *in*i de mii de #aleri aur" .u#2nd s'
valoreze fie*are o.#ze*i de fran*i 1n moneda noas#r' a*#ual'" av2nd #o6i efi+ia .a.ei
Alexandru al ?I%lea -i a .re*ede sorilor lui" -i *ons#a#' *' des.'r6i#ura nu era de*2# .e
9um'#a#e +oli#'4 m'sur'" 1n sf2r-i#" de ze*e ori *a.a*i#a#ea ambelor sale m2ini 1n .erle"
.ie#r'rii" diaman#e" din#re *are mul#e mon#a#e de *ei mai buni bi9u#ieri ai e.o*ii" .rezen#au o
valoare de exe*u6ie remar*abil'" *5iar al'#uri de valoarea lor in#rinse*'/
Dan#<s v'zu *' lumina s*ade -i *' se s#in+e .u6in *2#e .u6in4 se #emu s' nu fie
sur.rins 1n *avern' -i ie-i *u .u-*a 1n m2n'/ O bu*a#' de .esme# -i *2#eva 1n+5i6i#uri de vin
formar' *ina sa/ A-ez' a.oi .ia#ra la lo*" se *ul*' deasu.ra -i dormi numai *2#eva *easuri"
a*o.erind in#rarea +ro#ei *u #ru.ul s'u/
$oa.#ea a*eas#a a fos#" 1n a*ela-i #im." una din a*ele no.6i deli*ioase -i *um.li#e" .e
*are omul *u ful+er'#oare emo6ii le mai #r'ise de dou' sau #rei ori .2n' a#un*i/
QQ?
$E7;$OS7;,;L
?eni ziua/ Dan#<s o a-#e.#a de mul# *u o*5ii des*5i-i/ La .rimele ei raze se s*ul'" se
ur*'" a-a *um f'*use 1n a9un" .e *ea mai 1nal#' s#2n*' a insulei" *a s' ex.loreze
1m.re9urimile4 *a -i 1n a9un #o#ul era .us#iu/
Edmond *obor1" ridi*' .ia#ra" 1-i um.lu buzunarele *u nes#ema#e" a%-ez' la lo* *2#
.u#u mai bine s*2ndurile" fier'riile *uf'rului" 1l a*o.eri *u .'m2n#" b'#'#ori .'m2n#ul"
arun*' .e deasu.ra nisi." .en#ru *a lo*ul r's*oli# de *ur2nd s' semene *u res#ul solului4 ie-i
din +ro#'" .use les.edea *um fusese mai 1nain#e" +r'm'di .es#e les.ede .ie#rele de diferi#e
m'rimi" in#roduse .'m2n# 1n in#ervale" 1nfi.se 1n in#ervale mir# -i b'l'rii" s#ro.i noile
.lan#a6ii .en#ru *a ele s' .ar' ve*5i" -#erse urmele .a-ilor s'i din .rea9ma lo*ului -i a-#e.#'
*u neas#2m.'r 1n#oar*erea #ovar'-ilor/ $u mai era vorba a*um s'%-i #rea*' #im.ul .rivind
aurul" diaman#ele -i s' r'm2n' la Mon#e%7ris#o *a un balaur *e .'ze-#e inu#ile *omori/
,rebuia s' se 1n#oar*' a*um 1n via6'" .rin#re oameni" -i s' ia 1n so*ie#a#e ran+ul" influen6a"
.u#erea .e *are le d' 1n lume bo+'6ia" .rima -i *ea mai mare din#re .u#erile de *are
*rea#ura omeneas*' .oale dis.une/
7on#rabandi-#ii revenir' 1n a -asea zi/ Dan#<s re*unos*u de de.ar#e forma -i mersul
(,inerei%Amelia(/ Se #2r1 .2n' 1n .or# *a 05ilo*#e# r'ni#" iar *2nd #ovar'-ii s'i abordar'" el le
anun6' #2n+uindu%se" 1n*' o 1mbun'#'6ire sensibil'4 la r2ndul s'u as*ul#' is#orisirea
aven#urierilor/ Es#e dre.#" izbu#iser'4 dar abia de.useser' 1n*'r*'#ura" *' fuseser' 1n-#iin6a6i
*' un bri* afla# 1n su.rave+5ere" la ,oulon" ie-ise din .or# -i se 1ndre.#a s.re ei/ )u+iser'
a#un*i *a ful+erul" re+re#2nd *' Dan#<s" *are -#ia s' dea o vi#ez' a-a de mare vasului" nu se
afla *u d2n-ii" *a s'%l *ondu*'/
n#r%adev'r" z'riser' *ur2nd vasul urm'ri#or4 dar" a9u#a6i de noa.#e -i o*olind *a.ul
7orsi*ei" s*'.aser'/
0e s*ur#" *'l'#oria nu fusese rea4 -i #o6i" 1n s.e*ial 3a*o.o" re+re#au *' Dan#<s li.sise
.en#ru a avea .ar#ea sa la benefi*ii" .ar#e *are se ur*a la !@ de .ia-#ri/
Edmond r'mase nezdrun*ina#4 nu z2mbi m'*ar" auzind 1n-irarea a%van#a9elor din *are
s%ar fi 1m.'r#'-i#" .u6ind s' .'r'seas*' insula4 iar .en#ru *a (,2n'ra%Amelia( nu venise la
Mon#e%7ris#o de*2# .en#ru el" se 1mbar*' 1n seara a*eea -i 1-i urm' .a#ronul la Livorno/
La Livorno se duse la un evreu -i v2ndu *u *2#e *in*i mii de fran*i" .a#ru din *ele mai
mi*i diaman#e ale sale" Evreul ar fi .u#u# s' se informeze *um de avea un ma#elo# a#ari
obie*#e4 se feri 1ns'" *'*i *2-#i+a *2#e o mie de fran*i la fie*are/
7um.'r' a doua zi o bar*' nou%nou6'" .e *are o d'du lui 3a*o.o" a%d'u+2nd darului
a*es#a o su#' de .ia-#ri" .en#ru *a omul s' .oa#' an+a9a un e*5i.a94 -i as#a *u *ondi6ia *a
3a*o.o s' mear+' la Marsilia s' se in#ereseze de un b'#r2n *u numele de Louis Dan#<s" *are
lo*uia 1n All:es des Meil5an" .re*um -i de o fa#' *are lo*uia 1n sa#ul 7a#alani -i .e *are o
*5ema Mer*:d<s/
A*um i se .'ru lui 3a*o.o *' viseaz'8 Edmond 1i .oves#i *' se f'*use marinar din#r%o
.ornire nebuneas*'" deoare*e familia 1i refuza banii ne*esari exis#en6ei" dar *'" a9un+2nd la
Livorno" 1n*asase mo-#enirea unui un*5i" *are 1l f'*use uni*ul s'u mo-#eni#or/ Edu*a6ia
su.erioar' a lui Dan#<s d'dea .oves#irii o a#are verosimili#a#e" 1n*2# 3a*o.o nu se 1ndoi o
*li.' de adev'rul s.uselor fos#ului s'u #ovar'-/
0e de al#a .ar#e" .en#ru *' an+a9amen#ul lui Edmond .e bordul (,inerei%Amelia(
ex.irase" Dan#<s 1-i lu' r'mas bun de la marinarul *are 1n*er*' la 1n*e.u# s'%l re6in'" dar
*are" afl2nd *a -i 3a*o.o" de .oves#ea *u mo-#enirea" renun6' la s.eran6a de a 1nfr2n+e
5o#'r2rea fos#ului s'u ma#elo#/
A doua zi 3a*o.o se 1ndre.#a s.re Marsilia4 urma s'%l +'seas*' .e Edmond la
Mon#e%7ris#o/
n ziua a*eea" Dan#<s .le*' f'r' s' s.un' unde mer+e" des.'r6indu%se de e*5i.a9ul
(,inerei%Amelia(" a*ord2ndu%i o s.lendid' +ra#ifi*a6ie" -i de .a#ron" *u f'+'duiala *' 1n#r%o
zi sau al#a 1i va #rimi#e ve-#i/
Dan#<s se duse la &enova/
n momen#ul sosirii sale" se f'*ea .roba unui mi* Va*5#" *omanda# de un en+lez" *are"
auzind *' +enovezii sun# *ei mai buni *ons#ru*#ori de .e Medi#erana" vroise s' aib' un
Va*5# *ons#rui# la &enova/ En+lezul fixase .re6ul la .a#ruze*i de mii de fran*i8 Dan#<s oferi
-aize*i de mii" *u *ondi6ia *a vasul s'%i fie .reda# *5iar 1n ziua a*eea/ En+lezul .le*ase s'
fa*' o .limbare .rin Elve6ia" a-#e.#2nd #erminarea vasului/ ;rma s' se 1n#oar*' .es#e #rei
s'.#'m2ni sau o lun'4 *ons#ru*#orul se +2ndi *' avea #im.ul s' .un' al#ul .e -an#ier/ Dan#<s
1l duse .e *ons#ru*#or la un evreu" in#r' *u el 1n odaia din fund" -i evreul num'r'
*ons#ru*#orului -aize*i de mii de fran*i/
7ons#ru*#orul se oferi s'%i al*'#uias*' lui Dan#<s un e*5i.a94 Dan#<s 1i mul6umi 1ns'"
s.un2nd *' era obi-nui# s' navi+5eze sin+ur -i *' sin+urul lu*ru .e *are 1l dorea era s' se
exe*u#e 1n *abin'" la *'.'#2iul .a#ului" un dula. se*re# 1n *are s' fie #rei des.'r6i#uri" de
asemeni se*re#e/ D'du m'sura *om.ar#imen#elor" *are fur' exe*u#a#e a doua zi/
0es#e dou' *easuri" Dan#<s ie-ea din .or#ul &enovei" es*or#a# de .rivirile unei mul6imi
de *urio-i" *are vroiau s'%l vad' .e seniorul s.aniol obi-nui# s' navi+5eze sin+ur/
Dan#<s se des*ur*' de minune" *u a9u#orul *2rmei" f'r' s' aib' nevoie s%o .'r'seas*'"
im.use vasului #oa#e mi-*'rile voi#e4 vasul .'rea o f'.#ur' in#eli+en#'" +a#a s' se su.un'
*elui mai mi* imbold" as#fel *' Dan#<s re*unos*u 1n +2ndu%i *' +enovezii 1-i meri#au
re.u#a6ia de *ei mai buni *ons#ru*#ori din lume/
7urio-ii urm'rir' mi*ul vas din o*5i" .2n' *e 1l .ierdur' din vedere" -i a#un*i 1n*e.ur'
dis*u6ii .en#ru a -#i 1n*o#ro mer+e4 unii 1n*linar' .en#ru 7orsi*a" al6ii .en#ru insula Elba"
unii se ar'#ar' +a#a s' .un' r'm'-a+ *' mer+e 1n S.ania" al6ii sus6inur' *' 1n Afri*a4
nim'nui nu%i #re*u 1ns' .rin min#e insula Mon#e%7ris#o/
7u #oa#e a*es#ea Dan#<s mer+ea la Mon#e%7ris#o/
A9unse ai*i 1n amur+ul zilei urm'#oare4 nava era ex*elen#' -i .ar*ursese dis#an6a 1n
#reize*i -i *in*i de *easuri" Dan#<s re*unos*use .erfe*# forma *oas#ei4 -i" 1n lo* s' abordeze
1n .or#ul obi-nui#" arun*' an*ora 1n mi*ul +olf/
Insula era .us#ie4 .'rea *' nimeni nu s%a mai ab'#u# .e ai*i de la .le*area lui Dan#<s4
se duse la *omoar'4 #o#ul era 1n s#area 1n *are o l'sase/
A doua zi averea imens' era #rans.or#a#' .e bordul Va*5#ului -i 1n*5is' 1n *ele #rei
*om.ar#imen#e ale dula.ului se*re#/
Dan#<s a-#e.#' 1n*' o.# zile/ ,im. de o.# zile el 1-i .ur#' Va*5#ul 1n 9urul insulei"
s#udiindu%l" a-a *um un *'l're6 s#udiaz' un *al8 du.' #re*erea a*es#ui #im." el 1i *uno-#ea
#oa#e *ali#'6ile -i defe*#ele4 Dan#<s 1-i f'+'dui s' s.oreas*' unele -i s' #'m'duias*' al#ele/
n a o.#a zi" Dan#<s v'zu un vas mi* 1ndre.#2ndu%se s.re insul' *u .2nzele 1n#inse -i
re*unos*u bar*a lui 3a*o.o4 f'*u un semnal *'ruia 3a*o.o 1i r's.unse" iar .es#e dou' *easuri
bar*a se afla l2n+' el/
La *ele dou' 1n#reb'ri .use de Edmond r's.unsul era #ris#/
C'#r2nul Dan#<s murise/
Mer*:d<s dis.'ruse/
Edmond as*ul#' ambele ve-#i *u fi+ura *alm'4 dar *obor1 1nda#' .e us*a#" in#erzi*2nd
s' fie urm'ri#/
Reveni .es#e dou' *easuri4 doi oameni din bar*a lui 3a*o.o #re*ur' .e Va*5# s'%l a9u#e
-i el .orun*i s' se dea dire*6ia s.re Marsilia/ 0revedea moar#ea .'rin#elui4 dar *e devenise
Mer*:d<s=
)'r' s'%-i divul+e #aina" Edmond nu .u#ea s' dea ins#ru*6iuni 1ndes#ul'#oare unui
a+en#4 de al#min#eri voia s'%-i ia -i al#e informa6ii" .en#ru *are nu se .u#ea 1n*rede de*2# 1n
sine/ O+linda 1i ar'#ase la Livorno *' nu ris*' s' fie re*unos*u#4 de al#min#eri" avea a*um la
dis.ozi6ie #oa#e mi9loa*ele de a se de+5iza/ n#r%o diminea6' de*i" urma# de mi*a bar*'"
Va*5#ul in#r' *ura9os 1n .or#ul Marsiliei -i se o.ri exa*# a*olo unde" 1n seara de #ris#'
amin#ire" fusese 1mbar*a# .en#ru *as#elul If/
$u f'r' o anume 1nfiorare Dan#<s v'zu venind s.re el" *u bar*a" un 9andarm/ Dar" *u
s#'.2nirea .erfe*#' .e *are o dob2ndise" Dan#<s 1i .rezen#' un .a-a.or# en+lez *um.'ra# la
Livorno4 -i" +ra6ie a*es#ui do*umen# s#r'in" mul# mai res.e*#a# 1n )ran6a de*2# un a*# al
nos#ru" el *obor1 f'r' difi*ul#'6i .e us*a#/
0rima fiin6' .e *are Dan#<s o z'ri .un2nd .i*iorul .e 7annebiera a fos# un ma#elo# de
.e ()araon(/ Omul servise sub ordinele lui -i se +'sea ai*i *a .en#ru a%l asi+ura .e Dan#<s
asu.ra s*5imb'rilor .e#re*u#e *u d2nsul/ Merse dre.# s.re om -i 1i .use mai mul#e 1n#reb'ri"
la *are a*es#a r's.unse f'r' s' dea de b'nui# m'*ar" .rin *uvin#e sau .rin 1nf'6i-are" *' 1-i
reamin#e-#e s'%l mai fi v'zu# *2ndva .e omul *e%i vorbea/
Dan#<s d'du ma#elo#ului o moned' 1n *5i. de mul6umire .en#ru l'muririle lui4 1n *li.a
urm'#oare 1l auzi .e om aler+2nd du.' d2nsul/
Dan#<s se 1n#oarse/
M' ier#a6i" domnule" +l'sui ma#elo#ul" dar *u si+uran6' *' v%a6i 1n-ela#4 a6i *rezu# *'
1mi da6i o .ies' de doi fran*i -i mi%a6i da# un na.oleon mare/
n#r%adev'r" .rie#ene" m%am 1n-ela#" s.use Dan#<s4 dar .en#ru *' *ins#ea dumi#ale
meri#' o r's.la#'" mai ia 1n*' unul" .e *are #e ro+ s'%l .rime-#i" *a s' bei 1n s'n'#a#ea mea *u
*amarazii dumi#ale/
Ma#elo#ul 1l .rivi .e Edmond *u a#2#a uimire" 1n*2# ni*i nu se +2ndi s'%i mul6umeas*'4
-i 1l .rivi *um se de.'r#a s.un2nd8
E vreun nabab *are vine din India/
Dan#<s 1-i *on#inu' drumul4 fie*are .as .e *are 1l f'*ea 1i *o.le-ea inima *u o emo6ie
nou'4 #oa#e amin#irile *o.il'riei" amin#iri ne-#erse" mereu .rezen#e 1n *u+e#" se 1n'l6au ai*i la
fie*are *ol6 de .ia6'" la fie*are *ol6 de s#rad'" la fie*are .ia#r' de r's.2n#ie/ A9un+2nd la
*a.'#ul s#r'zii $oailles -i z'rind All:es de Meil5an" sim6i *' +enun*5ii 1i sl'bes* -i fu *2#
.e%a*i s' *ad' sub ro6ile unei #r'suri/
Merse" 1n sf2r-i#" .2n' la *asa unde s#'#use .'rin#ele s'u/
)lorile dis.'ruser' din mansarda unde al#'da#' m2na b'#r2nului le 1m.le#ea *u a#2#a
+ri9'/
Se rezem' de un *o.a* -i r'mase *2#va #im. 1n+2ndura#" .rivind ul#imele e#a9e ale
bie#ei *'su6e4 1nain#'" 1n sf2r-i#" s.re .oar#'" #re*u .ra+ul" 1n#reb' da*' nu e vreo lo*uin6'
liber' -i" *u #oa#e *' o*u.a#'" s#'rui a-a de mul# s' vizi#eze lo*uin6a de la al *in*ilea e#a9"
1n*2# .or#arul ur*' -i *eru" *a din .ar#ea unui s#r'in" .ersoanelor *are o*u.au a.ar#amen#ul"
1n+'duin6a de a vedea *ele dou' 1n*'.eri/ 0ersoanele *are o*u.au mi*a lo*uin6' erau un
#2n'r -i o #2n'r' femeie" *'s'#ori6i numai de o.# zile/
?'z2ndu%i .e *ei doi #ineri" Dan#<s s*oase un of#a# ad2n*/
De al#min#eri" nimi* nu%i mai reamin#ea lui Dan#<s a.ar#amen#ul .'rin#elui s'u4 nu
mai era a*ela-i #a.e#4 mobilele ve*5i" .rie#enele *o.il'riei lui Edmond" .rezen#e *u #oa#e
am'nun#ele lor 1n amin#irea sa" dis.'ruser'/ $umai .ere6ii erau a*eea-i/
Dan#<s se 1ndre.#' s.re .a#8 o*u.a a*ela-i lo* *a -i .a#ul fos#ului *5iria-4 f'r' s' vrea"
o*5ii lui Edmond se um.lur' de la*rimi4 de bun' seam' *'" 1n lo*ul a*es#a" se s#insese
b'#r2nul .omenind numele fiului s'u/
,inerii 1l .riveau *u mirare .e b'rba#ul *u frun#e sever'" .e ai *'rui obra9i *ur+eau
dou' la*rimi mari" f'r' *a fi+ura lui s' se 1n*run#e/ Dar" deoare*e ori*e durere .oar#' *u ea
sfin6enia ei" #inerii nu .user' ne*unos*u%#ului ni*i o 1n#rebare4 se re#raser' doar mai 1n fund
*a s'%l lase s' .l2n+' 1n voie" iar *2nd el .le*'" 1l 1nso6ir'" s.un2ndu%i *' .oa#e s' revin'
*2nd va vrea -i *' lo*uin6a lor s'ra*' va fi #o#deauna .rimi#oare *u el/
,re*2nd la e#a9ul de 9os" Edmond se o.ri 1n fa6a al#ei u-i -i 1n#reb' da%*' *roi#orul
7aderousse lo*uie-#e 1n*' a*olo/ Dar .or#arul 1i r's.unse *' omul des.re *are .omenea
f'*use #reburi .roas#e -i *' 6inea a*um un 5an mi* .e -oseaua Celle%&arde%Ceau*aire/
Dan#<s *obor1" 1n#reb' de adresa .ro.rie#arului *asei din All:es de Meil5an" se duse la el" se
d'du dre.# lordul Xilmore Ga*es#ea erau numele -i #i#lul de .e .a-a.or#ul s'uH -i *um.'r'
*'su6a .en#ru suma de dou'ze*i -i *in*i de mii de fran*i/ Ea nu valora ni*i *in*is.reze*e
mii/ Dar Dan#<s ar fi .l'#i#%o -i *u o 9um'#a#e de milion da*' i%ar fi *eru#/
n *5iar ziua a*eea #inerii de la e#a9ul *in*i fur' 1n-#iin6a6i de no#arul *are f'*use
*on#ra*#ul *' noul .ro.rie#ar le las' liber#a#ea s'%-i alea+' ori*e a.ar#amen# din *as'" f'r' s'
le s.oreas*' *5iria" *u *ondi6ia s'%i *edeze *ele dou' *amere o*u.a#e de ei/
7iuda#a 1n#2m.lare s#2rni *omen#arii #im. de .es#e o.# zile .rin#re lo*ui#orii din
All:es de Meil5an -i d'du lo* la o sumedenie de .resu.uneri din#re *are ni*i una nu era
exa*#'/
Dar *eea *e *u deosebire z'.'*i #oa#e min6ile -i #ulbur' #oa#e s.iri#ele" a fos# *'" 1n
seara a*eea" omul *are fusese v'zu# in#r2nd 1n *asa din All:es de Meil5an se .limb' .rin
mi*ul sa# 7a#alani -i in#r' 1n#r%o *'su6' de .es*ari" unde r'mase mai mul# de un *eas"
in#eres2ndu%se de *2#eva .ersoane *are muriser' sau dis.'ruser' de mai bine de
*in*is.reze*e sau -ais.reze%*e ani/
A doua zi" oamenii la *are in#rase .rimir' 1n dar o bar*' *a#alan' absolu# nou'"
1nzes#ra#' *u dou' n'voade -i *u o nad'/
Cie6ii oameni ar fi vru# s'%i mul6umeas*' +enerosului is*odi#or4 dar" .le*2nd de la ei"
l%au v'zu# d2nd *2#eva ordine unui marinar" ur*2nd .e *al -i ie-ind din Marsilia .rin .oar#a
Aix/
QQ?I
DA$;L DE LA 0O$, D; &ARD
7ei *are" *a mine" au s#r'b'#u# .e 9os sudul )ran6ei" au .u#u# s' remar*e" 1n#re
Celle+arde -i Ceau*aire" *am la 9um'#a#ea drumului din#re sa# -i ora-" dar mai a.ro.ia# de
Ceau*aire de*2# de Celle+arde" un 5an mi* unde s.2nzur' .e o #abl' *e s*2r62ie la *ea mai
u-oar' adiere de v2n#" o +ro#es*' 1nf'6i-are a .odului &ard/ Lu2nd *a dire*6ie *ursul
R5onului" mi*ul 5an es#e si#ua# .e .ar#ea s#2n+' a drumului" *u s.a#ele s.re fluviu4 el e
1m.re9mui# de o +r'din'8 adi*'" fa6a o.us' *elei *are ofer' *'l'#orilor .oar#a d' s.re o
1m.re9muire" unde se *a6'r' *26iva m'slini *5ir*i6i -i *26iva smo*5ini s'lba#i*i *u frunzi-ul
ar+in#a# de .raf4 .rin#re ei *res*" *a le+ume" ardei -i *ea.'4 1n sf2r-i#" la unul din *ol6uri" *a
o san#inel' ui#a#'" un .in mare" ro#a#" 1-i 1nal6' melan*oli* #ul.ina flexibil'" 1n #im. *e v2rful
lui" desf'*u# *a un evan#ai" #rosne-#e sub un soare de #reize*i de +rade/
,o6i a*e-#i arbori mari sau mi*i se 1n*ovoaie 1n dire*6ia unde ba#e mis#ralul" unul din
*ele #rei fla+ele ale 0roven6ei4 *elelal#e dou' erau" .re*um se -#ie sau nu se -#ie" r2ul
Duran*e -i 0arlamen#ul/
I*i%*olo" .e 1n#inderea 1n*on9ur'#oare *e seam'n' *u un mare la* de .ulbere"
ve+e#eaz' *2#eva #ul.ine de +r2u" .e *are 5or#i*ul#orii 6inu#ului le *ul#iv'" desi+ur" din
*uriozi#a#e" -i *are serves* de .r'9in' *2#e unui +reier *e urm're-#e *u *2n#e*u%i as*u6i#"
mono#on" .e *'l'#orii r'#'*i6i .rin ,ebaida a*eas#a/
De vreo -a.#e sau o.# ani" mi*ul 5an era 6inu# de un b'rba# -i o femeie *are aveau *a
servi#or o fa#' *u numele ,rine##e -i un ar+a# *u numele 0a*aud4 dubla *oo.era6ie" *are
f'*ea" de al#min#eri" *u .risosin6' fa6' ne%voilor servi*iului" de *2nd un *anal s'.a# de la
Ceau*aire la Ai+ues%Mor#es 1nlo*uise *'r'u-ia *u va.oare -i dili+en6a *u #r'sura/
7a .en#ru a s.ori .'rerile de r'u ale neferi*i#ului 5an+iu" *analul #re*ea" 1n#re R5Snul
*are 1l alimen#eaz'" -i drumul *are 1l sea*'" la vreo su#' de .a-i de 5anul .e *are l%am
des*ris .e s*ur#/
Dan+iul .u#ea s' fie un om 1n#re .a#ruze*i -i .a#ruze*i -i *in*i de ani" 1nal#" us*a# -i
nervos" un adev'ra# #i. meridional *u o*5i 1nfunda6i -i s*li.i#ori" *u nas *oroia# -i *u din6i
albi *a ai unui animal *arnivor/ 0'rul" *are" 1n *iuda a#in+erilor v2rs#ei" .'rea *' nu se
5o#'r'-#e s' albeas*'" era" *a -i barba ro#un9i#' *e .ur#a" des" *re6 -i abia .res'ra# *u *2#eva
fire albe/ ,enul bronza# din fire" se bronzase -i mai mul# din *auza de.rinderii nenoro*i#ului
de a s#a de diminea6' .2n' seara 1n .ra+ul u-ii *a s' vad' de nu%i vine" .e 9os sau *u #r'sura"
vreun mu-#eriu8 a-#e.#are a.roa.e #o#deauna dezam'+i#'" 1n r's#im.ul *'reia el nu o.unea
ardoarei mis#ui#oare a soarelui al#' a.'rare .en#ru fa6' de*2# o basma ro-ie" 1nnoda#' .e *a."
a-a *um .oar#' s.aniolii *u *a#2ri/
Omul a*es#a era ve*5ea noas#r' *uno-#in6'" &as.ard 7aderousse/
$evas#'%sa" dim.o#riv'" *are se numise *a fa#' Madeleine Radelle" era o femeie
.alid'" slab'" boln'vi*ioas'4 n's*u#' 1n ve*in'#a#ea 6inu#ului Ar%les" ea v'zuse m'*ar *'
.'s#ra #r's'#urile .rimi#ive ale #radi6ionalei frumuse6i a *om.a#rio6ilor s'i *um *5i.ul i se
ruineaz' 1n*e#%1n*e# 1n a**esul a.roa.e *on#inuu al fri+urilor as*unse" a-a de obi-nui#e 1n
r2ndurile .o.ula6iei din .rea9ma iazurilor de la Ai+ues%Mor#es -i a b'l6ilor de la 7amar+ue/
S#'#ea de*i a.roa.e #o#deauna .e lo*" d2rd2ind 1n fundul *amerei de la 1n#2iul e#a9" fie
lun+i#' 1n#r%un 9il6" fie rezema#' de .a#" 1n #im. *e b'rba#ul ei .'zea la u-' *a o san#inel'4
-edere .e *are o .relun+ea *u a#2# mai mul#' .l'*ere" *u *2#" ori de *2#e ori se afla *u
9um'#a#ea%i a*r'" a*eas#a 1l urm'rea *u ve-ni*ele ei #2n+uiri 1m.o#riva soar#ei" #2n+uiri la
*are b'rba#ul nu r's.undea de obi*ei de*2# *u a*es#e *uvin#e filozofi*e8
,a*i" 7ar*on#a/ A-a vrea Dumnezeu/
0ore*la se da#ora fa.#ului *' Madeleine Radelle era n's*u#' 1n sa#ul 7ar*on#a" si#ua#
1n#re Salon -i Lambes*/ Iar .o#rivi# unui obi*ei de .rin .ar#ea lo*ului" du.' *are oamenii
sun# numi6i *u un .ronume 1n lo* s' fie numi6i *u numele lor" so6ul 1nlo*uise *u denumirea
a*eas#a numele de Madeleine" .rea bl2nd -i .rea muzi*al .en#ru limba9ul lui as.ru/
S' nu *rede6i #o#u-i" 1n *iuda .re#insei resemn'ri fa6' de 5o#'r2rile 0roviden6ei" *'
5an+iul nos#ru nu%-i d'dea seama de s#area de mizerie 1n *are 1l *ufundase .'*'#osul *anal
de la Ceau*aire -i *' 1l l'sau ne#ulbura# #2n+uirile ne1n*e#a#e ale femeii sale/ 7a #o6i
meridionalii" el era un om sobru" f'r' nevoi .rea mari" dar" vani#os 1n *e .rive-#e lu*rurile
ex#erioare4 de a*eea" .e #im.ul .ros.eri#'6ii sale" nu l'sa s' #rea*' ni*i o serbare" ni*i o
.ro*esiune" f'r' s' se ara#e" dim.reun' *u 7ar*on#a" el 1n *os#umul .i#ores* al b'rba6ilor
de la Sud" *are 6ine #o#oda#' de *a#alan -i de andaluz" ea *u ve-m2n#ul 1n*2n#'#or al femeilor
din Arles" *are .are 1m.rumu#a# &re*iei -i Arabiei4 dar" .u6in *2#e .u6in" lan6uri de *eas"
*oliere" *ordoane *u nenum'ra#e *ulori" *orsa9e broda#e" ves#e de *a#ifea" *iora.i *u *ol6uri
ele+an6i" +5e#e b'l6a#e" .an#ofi *u *a#ar'mi de ar+in#" dis.'ruser' as#fel *'
nemai.u#2ndu%se ar'#a la 1n'l6imea s.lendorii de al#'da#'" &as.ard 7aderousse renun6ase"
.en#ru el -i .en#ru nevas#'" la #oa#e alaiurile mondene" ale *'ror z+omo#e voioase le auzea
*u *iud' .2n' 1n 5anul lui s'ra*" 5an .e *are *on#inua s'%l 6in' mai mul# *a ad'.os# de*2# *a
afa*ere/
7aderousse s#'#use" *a de obi*ei" o .ar#e din diminea6' 1n fa6a u-ii" .limb2ndu%-i
.rivirea melan*oli*' de la un .e#e* 9u.ui# de verdea6'" unde *iu+uleau *2#eva +'ini" la
ambele ex#remi#'6i ale drumului .us#iu" *are se afunda 1n#r%o .ar#e la sud -i 1n al#a la nord"
*2nd" deoda#'" +lasul 1n'*ri# al neves#ei 1l sili s'%-i .'r'seas*' .os#ul4 in#r' morm'ind -i
ur*' sus" l's2nd #o#u-i u-a da#' 1n l'#uri *a .en#ru a%i .of#i .e *'l'#ori s' nu%l ui#e 1n #re*e%re/
n momen#ul *2nd 7aderousse in#r'" -oseaua amin#i#' de noi -i .e *are o .ar*ur+eau
.rivirile lui" era #o# a-a de +oal' -i de sin+ura#i*' .re*um era .us#iul la sud/ Se 1n#indea alb'
-i infini#'" 1n#re dou' -iruri de *o.a*i sl'b'no+i" -i 1n6ele+eai .erfe*# *' ni*i un *'l'#or" liber
s'%-i alea+' al#' or' din zi" nu s%ar 5azarda 1n a*eas#' n'.rasni*' Sa5ar'/
,o#u-i" 1n *iuda #u#uror .robabili#'6ilor" da*' r'm2nea la .os#u%i" 7aderousse ar fi
.u#u# s' vad' ivindu%se dins.re Celle+arde" un *'l're6 -i un *al" *are veneau *u mersul a*ela
*ins#i# -i .rie#enos *e indi*' le+'#urile *ele mai bune din#re *al -i *'l're64 *alul era un
arm'sar *u mersul lin4 *'l're6ul era un .reo# 1mbr'*a# 1n ne+ru" *u o .'l'rie 1n #rei *ol6uri" 1n
*iuda *'ldurii mis#ui#oare a soarelui afla# a#un*i la n'miezi4 nu mer+eau am2ndoi de*2#
1n#r%un #ra. foar#e modera#/
72nd a9unse 1n dre.#ul u-ii" +ru.ul se o.ri8 *u +reu 6i%ai fi da# seama da*' animalul a
o.ri# omul" sau da*' omul a o.ri# animalul4 1n ori*e *az" 1ns'" *'l're6ul *obor1 -i" #r'+2nd
*alul de *'.'s#ru" 1l le+' de 1nv2r#i#oarea unui oblon d'r'.'na#" *e nu se mai 6inea de*2#
1n#r%o balama4 a.oi" 1nain#2nd s.re u-'" -#er+2ndu%-i *u o ba#is#' ro-ie de bumba* frun#ea la*
de sudoare" .reo#ul b'#u de #rei ori 1n .ra+ *u *a.'#ul +5in#ui# al bas#onului *e 6inea 1n
m2n'/
;n dul'u ne+ru se s*ul' 1nda#' -i f'*u *26iva .a-i" l'#r2nd -i ar'#2ndu%-i *ol6ii albi"
as*u6i6i4 1ndoi#' demons#ra6ie os#il' *e dovedea nede.rin%derea lui *u lumea/
;n .as +reoi *l'#in' f'r' 1n#2rziere bara de lemn *e se 1n'l6a de%a lun+ul .ere#elui -i
.e *are o *obora" 1n*ovoindu%se de%a%nd'ra#elea s#'.2nul bie#ei lo*uin6e la u-a *'reia se afla
.reo#ul/
A*um" a*um> +l'suia 7aderousse foar#e uimi#/ $u vrei s' #a*i" Mar+o##in= $u v'
fie fri*'" domnule" la#r' 1ns' nu mu-*'/ Dori6i vin" nu%i a-a= *'*i e o *'ldur' afurisi#'///
A5" ier#a6i%m'" se 1n#reru.se 7aderousse v'z2nd *u *e fel de *'l'#or avea a fa*e4 ier#a6i%m'"
nu -#iam *u *ine am onoa%rea4 *e dori6i" *e vre6i" domnule aba#e= sun# la ordinele
dumneavoas#r'/
0reo#ul 1l .rivi dou' sau #rei se*unde *u o luare amin#e *iuda#'4 .'ru *5iar *' 1n*ear*'
s' a#ra+' asu.r'%i a#en6ia 5an+iului4 a.oi" v'z2nd *' #r's'#urile a*es#uia nu ex.rimau al#
sen#imen# de*2# mirarea *' nu .rime-#e un r's.uns" so*o#i *' e #im.ul s' .un' *a.'# uimirii
-i s.use *u un a**en# i#alian" foar#e .ronun6a#8
$u e-#i dumnea#a domnul 7aderousse=
Da" domnule" +l'sui 5an+iul mai mira# .oa#e de 1n#rebare de*2# fusese de #'*ere" *u
sun#4 &as.ard 7aderousse" la ordinele dumneavoas#r'/
&as.ard 7aderousse/// Da" mi se .are *' a*es#a e .ronumele -i numele4 lo*uiai
*2ndva 1n All:es de Meil5an" nu%i a-a= la al .a#rulea=
Adev'ra#/
Ai #e 1ndele#ni*eai a*olo *u .rofesiunea de *roi#or=
Da" dar #reburile au mers .ros#4 e a-a de *ald 1n .'*'#oasa a*eea de Marsilie" 1n*2#
*red *' 1n *ele din urm' oamenii n%au s' se mai 1mbra*e delo*/ Dar" 1n le+'#ur' *u *'ldura8
nu vre6i s' v' r'*ori6i" domnule abale=
Ca da4 d'%mi o s#i*l' din vinul *el mai bun -i vom relua *onversa6ia" da*' vrei" de
a*olo de unde o l's'm/
7um v' fa*e .l'*ere" domnule aba#e" s.use 7aderousse/
Ai" .en#ru a nu .ierde o*azia de a .lasa una din ul#imele s#i*le *u vin de 7a5ors *are 1i
r'm2neau" 7aderousse se +r'bi s' ridi*e un *5e.en+ #'ia# *5iar 1n .odeaua *amerei de la
.ar#er" *e servea #o#oda#' de sal' -i de bu*'#'rie/
72nd" du.' *in*i minu#e" rea.'ru" 1l +'si .e aba#e .e un s*'unel" *u *o#ul rezema# de o
mas' lun+'" 1n #im. *e Mar+o##in" *are .'rea a fi 1n*5eia# .a*e *u el" 1n6ele+2nd *'"
1m.o#riva obi*eiului" *iuda#ul *'l'#or va lua *eva" 1n#indea s.re -oldul lui +2#ul us*a# -i
o*5ii lan+uro-i/
E-#i sin+ur= 1l 1n#reb' aba#ele .e 5an+iu" 1n #im. *e a*es#a .unea dinain#ea lui s#i*la
-i un .a5ar/
O" da" sin+ur sau a.roa.e" domnule aba#e4 *'*i nevas#a nu m' .oa#e a9u#a la nimi*"
deoare*e bia#a 7ar*on#a es#e mereu bolnav'/
A" e-#i 1nsura#= s.use .reo#ul *u anume in#eres" arun*2nd 1n 9uru%i o .rivire" *e
.'rea *' .re6uie-#e la slaba lui valoare mobilierul mena9ului s'ra*/
&'si6i *' nu%s bo+a#" nu%i a-a" domnule aba#e= s.use 7aderousse of#2nd4 *i" *e
vre6i= nu e de a9uns *' *ineva s' fie om *umse*ade .en#ru a%i mer+e bine/
Aba#ele fix' asu.ra lui o .rivire s#r'.un+'#oare/
Da" om *umse*ade4 .o# s' m' laud *u as#a" domnule" s.use 5an+iul 1nfrun#2nd
.rivirea aba#elui *u o m2n' .e .ie.# -i *l'#in2nd din *a.4 iar 1n e.o*a noas#r' nu #oa#' lumea
.oa#e s' s.un' as#a/
7u a#2# mai bine da*' meri#ul *u *are #e lauzi es#e adev'ra#" +l'sui aba#ele4 *'*i am
*redin6a ferm' *'" mai *ur2nd sau mai #2rziu" omul de #reab' e r's.l'#i# -i omul r'u
.ede.si#/
Meseria dumneavoas#r' es#e de a s.une as#fel" domnule aba#e4 as#a e meseria
dumneavoas#r'" relu' 7aderousse *u o ex.resie amar'/ La urma urmei" omul e liber s' nu
*read' vorbele dumneavoas#r'/
)a*i r'u *' vorbe-#i as#fel" domnule" s.use aba#ele" *'*i .oa#e 16i voi da *u 1nsumi"
*ur2nd" o dovad' a afirma6iilor mele/
7e vre6i s' s.une6i= 1n#reb' 7aderousse *u uimire/
?reau s' s.un *'" 1n .rimul r2nd" #rebuie s' m' asi+uri da*' dumnea#a e-#i *el .e
*are 1l *au# eu/
7e dovezi vre6i s' v' dau=
Ai *unos*u# 1n 114 sau 11! un marinar *u numele de Dan#<s=
Dan#<s= Da" desi+ur *' l%am *unos*u# .e bie#ul Edmond/ Era *5iar unul din#re *ei
mai buni .rie#eni ai mei" ex*lam' 7aderousse" a *'rui fi+ur' fu n'.'di#' de o ro-ea6'
.ur.urie" 1n #im. *e o*5ii lim.ezi -i si+uri ai aba#elui .'reau *' se dila#au .en#ru a%l 1nv'lui
1n 1n#re+ime de *el in#ero+a#/
Da" mi se .are *' 1l *5ema Edmond/
7' 1l *5ema Edmond" mi#i#elul= E #o# a-a de si+ur *um es#e si+ur *' .e mine m'
*5eam' &as.ard 7aderousse/ Ai *e a deveni#" domnule" bie#ul Edmond= *on#inu' 5an+iul4
l%a6i *unos*u# *umva= mai #r'ie-#e= e liber= e feri*i#=
A muri# .rizonier" mai dezn'd'9dui# -i mai 9alni* de*2# o*na-ii *are 1-i #2r's*
+5iuleaua la o*na din ,oulon/
O .aloare mor#al' urm'" .e fi+ura lui 7aderousse" ro-e6ei *are .usese la 1n*e.u#
s#'.2nire .e ea/ n#oarse *a.ul" -i aba#ele 1l v'zu -#er+2ndu%-i o la*rim' *u un *ol6 al
basmalei ro-ii de .e *a./
Cie#ul b'ia#> murmur' 7aderousse/ Ia#' 1n*' o dovad' des.re *e v' s.uneam"
domnule aba#e" *' Dumnezeu nu e bunde*2# *u oamenii r'i/ A5" *on#inu' 7aderousse *u
limba9ul *olora# al oamenilor de la sud" lumea mer+e din r'u 1n mai r'u4 de ar *'dea o da#'
din *er" dou' zile de%a r2ndul" .ulbere -i un *eas fo*" .en#ru *a #o#ul s' se is.r'veas*'/
Se .are *' 1l iube-#i din #oa#' inima .e b'ia#ul a*es#a" domnule" +l'sui aba#ele/
Da" mi%era foar#e dra+" s.use 7aderousse" *u #oa#e *' 1mi re.ro-ez *' o *li.' i%am
.izmui# noro*ul/ De a#un*i 1ns'" v' 9ur .e *uv2n#ul meu" *' i%am de.l2ns mul# soar#a
nenoro*i#'/
Se f'*u o #'*ere de o *li.' 1n r's#im.ul *'reia .rivirea fix' a aba#elui nu 1n*e#' s'
*er*e#eze fizionomia mobil' a 5an+iului/
L%a6i *unos*u# -i dumneavoas#r' .e bie#ul b'ia#= *on#inu' 7aderousse/
Am fos# *5ema# la .a#ul lui de moar#e *a s'%i dau ul#imele a9u#oare ale reli+iei"
r's.unse aba#ele/
Ai de *e a muri#= 1n#reb' 7aderousse *u vo*e +2#ui#'/
De *e se .oa#e muri 1n 1n*5isoare" *2nd ai #reize*i de ani" da*' nu din *auza
1n*5isorii=
7aderousse 1-i -#erse sudoarea *are 1i *ur+ea .e frun#e/
7eea *e e *iuda# 1n #oa#e as#ea" urm' aba#ele" e *' .e .a#ul de moar#e" 9ur2nd .e
*ru*ifixul al *'rui .i*ior 1l s'ru#a" Dan#<s m%a 1n*redin6a# *' nu *uno-#ea adev'ra#a *auz' a
*a.#ivi#'6ii sale/
E adev'ra#" e adev'ra#" murmur' 7aderousse4 nu .u#ea s%o -#ie4 nu" domnule aba#e"
bie#ul *o.il nu min6ea/
0e a*eea m%a ru+a# s' lim.ezes* nenoro*irea .e *are el n%a .u#u#%o lim.ezi
ni*ioda#' -i s'%i reabili#ez memoria" da*' *a a fos# .2n+'ri#' *umva/
Ai" devenind #o# mai fix'" .rivirea aba#elui devora ex.resia a.roa.e sumbr' *are se ivi
.e *5i.ul lui 7aderousse/
;n en+lez bo+a#" *on#inu' aba#ele" #ovar'-ul lui de nenoro*ire" -i *are a ie-i# din
1n*5isoare la a doua Res#aura6ie" .oseda un diaman# de o mare valoare/ 0'r'sind
1n*5isoarea" el a vru# s' lase lui Dan#<s *are" 1n #im.ul unei boli .e *are o suferise l%a
1n+ri9i# *a un fra#e" o m'r#urie a re*uno-#in6ei sale d'ruindu%i diaman#ul/ n lo* s' se
serveas*' de el .en#ru a%-i *oru.e #emni*erii" *are" de al#min#eri" .u#eau s'%l ia -i .e urm'
s'%l #r'deze"
Dan#<s .'s#r' diaman#ul .en#ru *azul *2nd va ie-i din 1n*5isoare4 *'*i" da*' ie-ea din
1n*5isoare" exis#en6a lui era asi+ura#' .rin sim.la v2nzare a diaman#ului/
A-adar" era un diaman# de mare valoare= 1n#reb' 7aderousse *u o*5i a.rin-i/
,o#ul e rela#iv" *on#inu' aba#ele4 de o mare valoare .en#ru Edmond" *'*i diaman#ul
era .re6ui# la *in*ize*i de mii de fran*i/
7in*ize*i de mii de fran*i= s.use 7aderousse" 1n *azul a*es#a era *2# o nu*'/
$u #o*mai" +l'sui aba#ele4 dar 16i vei da seama sin+ur" *'*i 1l am la mine/
7aderousse *'u#' .ar*' sub ve-min#ele aba#elui *omoara des.re *are vorbea/
Aba#ele s*oase din buzunar o *u#iu6' nea+r' de .iele" o des*5ise -i f'*u s'
s#r'lu*eas*' sub o*5ii ului6i ai lui 7aderousse s*2n#eie#oarea minune mon#a#' .e un inel
admirabil/
Ai as#a valoreaz' *in*ize*i de mii de fran*i=
)'r' mon#ur'" *are -i *a .re6uie-#e *eva" s.use aba#ele/
n*5ise *u#ia -i b'+' 1n buzunar diaman#ul *are *on#inua s' s#r'lu*eas*' 1n ad2n*ul
*u+e#ului lui 7aderousse/
Dar *um de ave6i dumneavoas#r' diaman#ul" domnule aba#e= 1n#reb' 7aderousse/
Edmond v%a f'*u# mo-#eni#orul lui=
$u" *i exe*u#orul lui #es#amen#ar/
(Aveam #rei .rie#eni buni -i o lo+odni*'" mi%a s.us el8 sun# si+ur *' #o6i .a#ru m'
re+re#' amarni*4 unul din a*e-#i buni .rie#eni se numea 7aderousse/(
7aderousse se 1nfior'/
(7el'lal#" *on#inu' aba#ele f'r' s' .ar' *' observ' emo6ia lui 7aderousse" *el'lal# se
numea Dan+lars4 al #reilea" a ad'u+a# el de-i rivalul meu" m' iubea de asemeni/(
;n z2mbe# diaboli* lumin' #r's'#urile lui 7aderousse" *are f'*u o mi-*are .en#ru a%l
1n#reru.e .e aba#e/
S#ai" s.use aba#ele" las'%m' s' sf2r-es* -i" da*' ai vreo observa6ie de f'*u#" ai s%o
fa*i 1nda#'/
(7el'lal#" de-i rivalul meu" m' iubea -i el -i se numea )ernand8 *2# .rive-#e .e
lo+odni*a mea" numele ei era/// $u%mi mai adu* amin#e numele lo+odni*ei( s.use aba#ele/
Mer*:d<s" +l'sui 7aderousse/
Da" da" a-a *" Mer*:d<s" relu' aba#ele *u un of#a# 1n'bu-i#/
Ei" -i= 1n#reb' 7aderousse/
D'%mi o *an' *u a.'" s.use aba#ele/
7aderousse se +r'bi s'%l sa#isfa*'/
Aba#ele um.lu .a5arul -i b'u *2#eva 1n+5i6i#uri/
;nde eram= 1n#reb' el .un2nd .a5arul .e mas'/
Lo+odni*a se numea Mer*:d<s/
Da" a-a e/ (?' ve6i du*e la Marsilia///( #o# Dan#<s vorbe-#e" 1n6ele+i=
7um s' nu/
(?e6i vinde diaman#ul" ve6i fa*e *in*i .'r6i -i le ve6i 1m.'r6i 1n#re a*e-#i buni .rie#eni"
sin+urele fiin6e *are m%au iubi# .e .'m2n#/(
7um *in*i .'r6i= +l'sui 7aderousse/ $u mi%a6i numi# de*2# .a#ru .ersoane/
0en#ru *'" du.' *2#e mi s%a s.us" a *in*ea a muri#/// A *in*ea era .'rin#ele lui
Dan#<s/
O" da" s.use 7aderousse mi-*a# de sim6'min#ele *are se *io*neau 1n#r%1nsul/ O" da"
bie#ul om a muri#/
Am afla# de 1n#2m.larea a*eas#a" la Marsilia" r's.unse aba#ele" #rudindu%se s' .ar'
indiferen#" dar moar#ea s%a 1n#2m.la# de%a-a de mul#' vreme" 1n*2# n%am .u#u# *ule+e ni*i un
am'nun#/ A#ii *eva des.re sf2r-i#ul b'#r2nului=
Ei" *ine ar .u#ea s' -#ie mai bine de*2# mine= s.use 7aderousse/ Lo*uiam u-' 1n
u-a *u b'#r2nul/ ?ai" da" du.' abia un an de la dis.ari6ia fiului s'u" bi*iul b'#r2n a 1n*5is
o*5ii/
Dar din *e *auz' a muri#=
Medi*ii i%au numi# boala/// o +as#roen#eri#' mi se .are4 *ei *are 1l *uno-#eau au
s.us *' a muri# de durere/// iar eu *are a.roa.e l%am v'zu# murind" s.un *' a muri#///
7aderousse se o.ri/
De *e a muri#= relu' *u 1n*ordare .reo#ul/
A muri# de foame/
De foame= ex*lam' aba#ele s'rind de .e s*aun/ $i*i *ele mai de r2nd animale nu
mor de foame/ 72inii *are 5oin'res* .e s#r'zi +'ses* o m2n' miloas' *are le arun*' o
bu*a#' de .2ine4 -i un om" un *re-#in a muri# de foame" .rin#re al6i oameni" *are 1-i s.un
*re-#ini *a -i el= 7u ne.u#in6'> O" e *u ne.u#in6'/
Am s.us *e am s.us" +l'sui 7aderousse/
Ai r'u ai f'*u#" +l'sui o vo*e .e s*ar'4 .en#ru *e #e ames#e*i=
C'rba6ii se 1n#oarser' -i v'zur'" .rin#re -i.*ile balus#radei" *a.ul boln'vi*ios al
7ar*on#ei4 ea se #2r2se .2n' a*olo -i as*ul#a *onversa6ia s#2nd .e ul#ima #rea.#'" *u *a.ul
s.ri9ini# .e +enun*5i/
0en#ru *e #e ames#e*i #u" femeie= s.use 7aderousse/ Domnul *ere informa6ii -i
buna *re-#ere m' obli+' s' i le dau/
Da" dar .ruden6a #e obli+' s' i le refuzi/ De unde -#ii *u *e s*o. #e .une s'
vorbe-#i" n'#'r'ule=
7u un s*o. foar#e bun" doamn'" 16i +aran#ez" s.use aba#ele/ So6ul dumi#ale nu are
de *e se #eme" numai s' r's.und' *u sin*eri#a#e/
$u are de *e se #eme= Oamenii 1n*e. .rin f'+'duieli frumoase" .e urm' se
mul6umes* s' s.un' *' nu avem de *e ne #eme4 .e urm' *i .lea*' f'r' s' res.e*#e nimi* din
*e au s.us -i" 1n#r%o bun' diminea6'" nenoro*irea *ade .es#e s'ra*" f'r' s' -#ie de unde 1i
vine/
)ii lini-#i#'" bun' femeie" nenoro*irea nu vi se va #ra+e de la mine" v' asi+ur/
7ar*on#a mai morm'i *2#eva *uvin#e *are nu .u#ur' fi auzi#e" 1-i l's' din nou .e
+enun*5i *a.ul" o *li.' ridi*a#" -i *on#inu' s' d2rd2ie .rad' fri+urilor" l's2nd liber#a#e
so6ului s' *on#inue *onversa6ia" dar 1n a-a fel 1n*2# ea s' nu .iard' ni*i un *uv2n#/
n vremea as#a aba#ele b'use *2#eva 1n+5i6i#uri de a.' -i se lini-#ise/
A-adar" relu' el" bie#ul b'#r2n era a#2# de .'r'si# de #oa#' lumea" 1n*2# a muri# de o
as#fel de moar#e=
O" domnule" urm' 7aderousse" ni*i *a#alana Mer*:d<s" ni*i domnul Morrel nu l%au
.'r'si#4 dar bie#ul b'#r2n *'.'#ase o an#i.a#ie .rofund' .en#ru )ernand" a*ela .e *are Dan#<s
vi l%a .us 1n r2ndul .rie#enilor s'i" *on#inu' 7aderousse *u un z2mbe# ironi*/
Ai nu era= s.use aba#ele/
&as.ard" &as.ard" murmur' femeia din *a.ul s*'rii" ia seama la *e s.ui/
7aderousse f'*u o mi-*are de enervare -i" f'r' s' a*orde vreun r's.uns *elei *are 1l
1n#reru.ea8
0o6i s' fii .rie#enul omului a *'rui femeie o r'.e-#i= r's.unse el aba#elui/ Dan#<s
*are era o inim' de aur 1i numea .rie#eni .e #o6i oamenii '-#ia/// Cie#ul Edmond> La dre.#
vorbind" e mai bine *' n%a -#iu# nimi*4 i%ar fi fos# .rea +reu s'%i ier#e 1n *easul mor6ii/// Ai"
ori*e s%ar s.une" *on#inu' 7aderousse" 1n limba9ul s'u" *are nu era li.si# de o .oezie as.r'"
mi%es#e mai fri*' de bles#emul mor6ilor de*2# de ura viilor/
$'#'r'ule> s.use 7ar*on#a/
A#ii" va s' zi*'" urm' aba#ele" *e a f'*u# )ernand 1n *on#ra lui Dan#<s=
Ca bine *' nu>
A#un*i vorbe-#e/
&as.ard" f' *e vrei" e-#i s#'.2n" s.use femeia4 dar da*' m%ai *rede" nu ai s.une
nimi*/
De da#a as#a *red *' ai dre.#a#e" femeie" +l'sui 7aderousse/
0rin urmare nu vrei s' s.ui nimi*= urm' aba#ele/
La *e bun= s.use 7aderousse/ Da*' b'ia#ul ar #r'i -i ar veni la mine s'%-i *unoas*'
o da#' .en#ru #o#deauna .rie#enii -i du-manii" nu zi* ba" dar el e 1n .'m2n#" du.' *2#e 1mi
s.une6i" a-a *' nu mai .oa#e s' nu#reas*' ur'" nu mai .oa#e s' se r'zbune/ S' s#in+em #o#ul/
?rei 1n *azul a*es#a" s.use aba#ele" s' d'ruies* oamenilor .e *are 1i ar'6i *a
.rie#eni ne#rebni*i -i .ref'*u6i" o re*om.ens' des#ina#' fideli#'6ii=
Adev'ra#" ave6i dre.#a#e" s.use 7aderousse/ De al#min#eri" *e ar 1nsemna .en#ru ei"
a*um" mo-#enirea bie#ului Edmond= O .i*'#ur' de a.' 1n mare/
;nde mai .ui *' oamenii a*e-#ia .o# s' #e s#riveas*' *u o mi-*are" s.use femeia/
7um adi*'= Au deveni# bo+a6i -i .u#erni*i=
A" nu *unoa-#e6i .oves#ea lor=
$u" .oves#e-#e%mi%o/
7aderousse .'ru *' s#' un momen# .e +2nduri/
Ei" nu4 ar fi o .oves#e .rea lun+'" s.use el/
E-#i liber s' #a*i" .rie#ene" +l'sui aba#ele" *u a**en#ul *elei mai .rofunde
indiferen6e" -i 16i res.e*# s*ru.ulele4 de al#min#eri" fa.#a dumi#ale e fa.#a unui om *u
adev'ra# bun8 .rin urmare s' nu mai vorbim/ 7e misiune aveam eu= O sim.l' formali#a#e/
Am s' v2nd .rin urmare diaman#ul/
Ai s*oase diaman#ul din buzunar" des*5ise *u#ia -i 1l ar'#' o*5ilor ului6i ai lui
7aderousse/
Ia vino" femeie" s' vezi> s.use a*es#a *u vo*e r'+u-i#'/
;n diaman#= +l'sui 7ar*on#a s*ul2ndu%se -i *obor2nd *u .a-i des#ul de si+uri
s*ara4 *e e *u diaman#ul=
$u auzi" femeie= s.use 7aderousse4 un diaman# .e *are b'ia#ul ni l%a d'rui#8 mai
1n#2i .'rin#elui s'u" *elor #rei .rie#eni" )ernand" Dan+lars -i eu" -i lo+odni*ei lui" Mer*:d<s/
Diaman#ul valoreaz' *in*ize*i de mii de fran*i/
?ai" *e frumoas' bi9u#erie> s.use ea/
n *azul 's#a" s.use 7aderousse" a *in*ea .ar#e din sum' ne a.ar6ine nou'=
Da" domnule" r's.unse aba#ele" .lus .ar#ea .'rin#elui lui Dan#<s" .e *are m' *red
1ndre.#'6i# s%o re.ar#izez #u#uror/
De *e #u#uror= 1n#reb' 7ar*on#a/
0en#ru *' era6i *ei .a#ru .rie#eni ai lui Edmond/
7ei *are #r'deaz' nu sun# .rie#eni" murmur' 1n'bu-i#" la r2ndul *i" femeia/
Da" da" r's.unse 7aderousse" as#a zi*eam -i eu4 e a.roa.e o .rofanare" a.roa.e un
sa*rile+iu s' se r's.l'#eas*' #r'darea -i" .oa#e *rima/
Dumnea#a ai vru#" relu' aba#ele *u lini-#e" b'+2nd diaman#ul la lo* 1n buzunarul
su#anei4 d'%mi a*um adresa .rie#enilor lui Edmond *a s' .o# 1nde.lini ul#ima lui dorin6'/
Sudoarea *ur+ea 1n s#ro.i +rei de .e frun#ea lui 7aderousse4 1l v'zu .e aba#e
s*ul2ndu%se" 1ndre.#2ndu%se s.re u-' *a .en#ru a zv2rli o .rivire *alului" -i 1na.oindu%se/
7aderousse -i femeia se .riveau *u o ex.resie *e nu .oa#e fi des*ris'/
Diaman#ul ne%ar reveni nou' 1n 1n#re+ime" s.use 7aderousse/
7rezi= r's.unse femeia/
;n om al biseri*ii nu .oa#e s' ne 1n-ele/
)' *um vrei" +l'sui femeia4 eu nu m' ames#e*/
Ai se ur*a din nou .e s*ar'" d2rd2ind4 din6ii 1i *l'n6'neau 1n *iuda *'ldurii arz'#oare/
0e ul#ima #rea.#' ea se o.ri o *li.'/
&2nde-#e%#e bine" &as.ard" s.use el/
Sun# 5o#'r2#" de*lar' 7aderousse/
7ar*on#a in#r' 1n *amera ei" of#2nd4 se auzi .odeaua #rosnind sub .a-ii ei" .2n' *2nd
a9unse la 9il6ul unde *'zu +reoaie/
7e ai 5o#'r2#= 1n#reb' aba#ele/
S' v' s.un #o#ul" r's.unse el/
7red *' e lu*rul *el mai bun .e *are 1l ai de f'*u#" +l'sui .reo#ul4 nu .en#ru *' 6in
s' -#iu lu*rurile .e *are ai vrea s' mi le as*unzi4 dar" da*' .o6i s'%mi a9u6i s' 1m.ar#
mo-#enirea du.' dorin6a #es#a#orului ar fi mai bine/
$'d'9duies* -i eu" r's.unse 7aderousse *u obra9ii 1nv'.'ia6i de ro-ea6a n'de9dii -i
a l'*omiei/
,e as*ul#" s.use aba#ele/
S#a6i" relu' 7aderousse" s%ar .u#ea s' ne 1n#reru.' *ineva 1n momen#ul *el mai
in#eresan# -i ar fi ne.l'*u#4 de al#min#eri" nu e nevoie s' -#ie *ineva *' a6i veni# ai*i/
Se duse la u-a 5anului -i o 1n*5ise .un2nd de%a *urmezi-ul ei" .en#ru mai mul#'
.revedere" dru+ul de noa.#e/
n#re #im. aba#ele 1-i alese lo*ul" *a s' as*ul#e 1n voie4 se a-ezase 1n#r%un un+5er"
.en#ru a r'm2ne 1n umbr'" 1n #im. *e lumina va *'dea din .lin .e fi+ura in#erlo*u#orului/ 7u
*a.ul a.le*a#" *u m2inile 1m.reuna#e sau" mai bine zis" *ris.a#e" se .re+'#ea s' as*ul#e *u
#oa#' luarea amin#e/
7aderousse a.ro.ie un s*aun -i se a-ez' 1n fa6a lui/
Jine seama *' eu nu #e 1m.in+ la nimi*" ros#i +lasul #remur2nd al 7ar*on#ei" *a -i
*um ea ar fi .u#u# s' vad' .rin .odea s*ena *e se .re+'#ea/
Cine" bine" s' nu mai vorbim" s.use 7aderousse4 iau asu.ra mea #o#ul/
Ai 1n*e.u/
QQ?II
IS,ORISIREA
Mai 1n#2i" domnule" s.use 7aderousse" v' ro+ s'%mi f'+'dui6i un lu*ru/
7are= 1n#reb' aba#ele/
7a ni*ioda#'" da*' v' folosi6i de am'nun#ele .e *are vi le dau" s' nu se afle *' ele
vin de la mine" *'*i" *ei des.re *are v' vorbes* sun# bo+a6i -i .u#erni*i -i" da*' m%ar a#in+e
numai *u v2rful de+e#ului" m%ar zdrobi *a .e un .a5ar/
)ii lini-#i#" .rie#ene" s.use aba#ele/ Eu sun# .reo# -i s.ovedaniile mor 1n .ie.#ul
meu4 amin#e-#e%6i *' noi n%avem al# s*o. de*2# s' 1nde.linim *u vredni*ie ul#ima dorin6' a
.rie#enului nos#ru/ ?orbe-#e de*i" f'r' .'r#inire -i f'r' ur'4 s.une adev'rul" numai adev'rul4
eu nu *unos* -i" .robabil" n%am s' *unos* ni*ioda#' .ersoanele des.re *are 1mi vei vorbi4 de
al#min#eri sun# i#alian" nu fran*ez4 a.ar6in lui Dumnezeu -i nu oamenilor" -i voi rein#ra 1n
m'n's#irea mea din *are n%am ie-i# de*2# .en#ru a 1nde.lini ul#ima dorin6' a unui muribund/
7a#e+ori*a f'+'duial' .'ru *' i%a da# lui 7aderousse oare*are si+uran6'/
n *azul a*es#a" s.use 7aderousse" vreau" ba mai mul# de*2# a#2# sun# da#or
s' l'mures* asu.ra unor .rie#enii .e *are bie#ul Edmond le *redea sin*ere -i devo#a#e/
Ai 1n*e.em *u .'rin#ele lui" #e ro+" s.use aba#ele/ Edmond mi%a vorbi# mul# de
b'#r2nul a*es#a .en#ru *are avea o dra+os#e ad2n*'/
0oves#ea e #ris#'" domnule" s.use 7aderousse" *l'#in2nd din *a.4 *unoa-#e6i" de
bun' seam'" 1n*e.u#urile/
Da" r's.unse aba#ele4 Edmond mi%a .oves#i# 1n#2m.l'rile 1n momen#ul" *2nd a fos#
ares#a# 1n#r%o *2r*iumioar' de l2n+' Marsilia/
La (R:serve(/ O" da" .ar*' v'd s*ena de a*olo/
$u era *5iar la os.'6ul lui de lo+odn'=
Da" -i os.'6ul *are 1n*e.use *u voio-ie a avu# un sf2r-i# #ris#8 un *omisar de .oli6ie"
1nso6i# de .a#ru solda6i a in#ra#" -i Dan#<s a fos# ares#a#/
A*i se o.re-#e *eea/ *e -#iu -i eu" domnule" +l'sui .reo#ul4 Dan#<s nu -#ia al#*eva
de*2# *eea *e era 1n s#r2ns' le+'#ur' *u el" *' n%a mai v'zu# .e ni*i una din#re *ele *in*i
fiin6e des.re *are 6i%am .omeni#" -i ni*i n%a mai auzi# de ele/
;i#e/ Du.' ares#area lui Dan#<s" domnul Morrel a aler+a# s' se informeze8
informa6iile au fos# #ris#e/ C'#r2nul s%a 1n#ors sin+ur a*as'" -i%a s*os 5aina de nun#'
.l2n+2nd" s%a .limba# #oa#' ziua .rin *amer'" iar seara nu s%a *ul*a# delo*" *'*i eu lo*uiam
dedesub#ul lui -i l%am auzi# #oa#' noa.#ea umbl2nd4 #rebuie s' s.un *' n%am dormi# ni*i eu"
*'*i durerea bie#ului .'rin#e m' m25nea mul#" -i fie*are .as al lui 1mi m'*ina inima" *a -i
*um ar fi *'l*a# .e .ie.#ul meu/
A doua zi Mer*:d<s a veni# la Marsilia s' im.lore .ro#e*6ia domnului ?illefor#8 n%a
*'.'#a# nimi*4 dar #o# a#un*i ea s%a dus la b'#r2n/ 72nd l%a v'zu# a-a de .osomor2# -i de
ab'#u#" *'*i el .e#re*use noa.#ea f'r' s' se *ul*e -i nu m2n*ase nimi* din a9un" a vru# s'%l ia
*u d2nsa" dar b'#r2nul nu a .rimi#/
($u" s.use el" nu voi .'r'si *asa" *'*i bie#ul meu *o.il m' iube-#e 1n .rimul r2nd .e
mine -i" da*' iese din 1n*5isoare" la mine va aler+a mai 1n#2i/ 7e ar s.une el da*' eu n%a- fi
ai*i s'%l a-#e.#=(
As*ul#am #oa#e as#ea de la fereas#r'" *'*i a- fi vru# *' Mer*:d<s s'%l 1ndu.le*e .e
b'#r2n s%o urmeze8 .a-ii *are r'sunau 1n fie*are zi .e *a.ul meu" nu%mi l'sau o *li.' de
odi5n'/
Dar dumnea#a nu ur*ai la b'#r2n s'%l m2n+2i= 1n#reb' .reo#ul/
O" domnule" r's.unse 7aderousse" nu%i .o6i *onsola de*2# .e *ei *are vor s' fie
*onsola6i" -i el nu voia8 de al#min#eri" nu -#iu de *e" dar mi se .'rea *' 1i es#e sil' s' m'
vad'/ 7u #oa#e a*es#ea" 1n#r%o noa.#e" *2nd l%am auzi# sus.in2nd" nu m%am mai .u#u# s#'.2ni
-i am ur*a#4 dar" a9un+2nd la u-'" el nu mai sus.ina" se ru+a/ $%a- .u#ea s' v' re.e#"
domnule" *uvin#ele elo*ven#e -i im.lor'rile 9alni*e ros#i#e de el4 erau mai mul# de*2# .ie#a#e"
erau mai mul# de*2# durere4 de a*eea eu" *are nu sun# bi+o# -i nu%i suf'r .e iezui6i" mi%am
s.us a#un*i8 Es#e un noro* *' sun# sin+ur -i *' bunul Dumnezeu nu mi%a da# *o.ii" *'*i"
da*' a- fi .'rin#e -i a- sim6i o durere *a a bie#ului b'#r2n" ne.u#2nd s' +'ses* 1n memorie
sau inim' #o# *e el s.unea lui Dumnezeu" m%a- arun*a de%a dre.#ul 1n mare" *a s' nu m' mai
*5inuies*/
Cie#ul .'rin#e> murmur' .reo#ul/
Din zi 1n zi el #r'ia mai sin+ur -i mai izola#4 deseori domnul Morrel -i Mer*:d<s
veneau s'%l vad'4 1ns' u-a lui era 1n*uia#'4 -i" de-i eram si+ur *' se afla a*as'" nu r's.undea/
n#r%o zi" *2nd 1m.o#riva obi*eiului a .rimi#%o .e Mer*:d<s -i *2nd bia#a *o.il'" dis.era#' *a
1ns'-i" 1n*er*a s'%l 1n#'reas*'8
(7rede%m'" fii*a mea" 1i s.use el" e mor#4 -i" 1n lo* s'%l a-#e.#'m noi" ne a-#ea.#' el4
sun# feri*i#" eu *are sun# *el mai b'#r2n -i *are de*i am s'%l v'd *el din#2i/(
Ori*2# de/ bine ne%ar fa*e" vede6i dumneavoas#r'" 1n*e#'m *ur2nd s' vedem lumea
*are ne 1n#ris#eaz'4 b'#r2nul Dan#<s r'mase 1n *ele din urm' *u #o#ul sin+ur4 nu mai vedeam
ur*2nd din *2nd 1n *2nd la el de*2# oameni ne*unos*u6i" *are *oborau *u *2#e un .a*5e#4 am
1n6eles a#un*i *e era *u .a*5e#ele as#ea8 vindea .u6in *2#e .u6in *e avea" *a s' #r'ias*'/ n
sf2r-i#" b'#r2nul a9unse la anan+5ie4 da#ora #rei #rimes#re4 fu amenin6a# *u darea afar'4 el
*eru un r'+az de o.# zile" -i i se a*ordar'/ 7unos* am'nun#ul deoare*e .ro.rie#arul" ie-ind
de la el" a in#ra# la mine/
n .rimele #rei zile l%am auzi# umbl2nd *a de obi*ei8 dar" 1n a .a#ra" nu mai auzii
nimi*/ M' 1n*ume#ai s' ur*8 u-a era 1n*5is'4 1ns'" .rin broas*a u-ii 1l z'rii a-a de +alben -i
de fr2n# 1n*2#" d2ndu%mi seama *' e bolnav" l%am 1n-#iin6a# .e domnul Morrel -i am aler+a#
la Mer*:d<s/ S%au +r'bi# s' vin'/ Domnul Morrel a adus un medi*4 medi*ul a *ons#a#a# o
+as#roen#eri#' -i a ordona# die#'/ Eram de fa6'" domnule" -i n%am s' ui# ni*ioda#' z2mbe#ul
b'#r2nului auzind re6e#a/
Din momen#ul a*ela -i%a des*5is u-a8 avea o s*uz' *a s' nu mai m'n2n*e4 medi*ul
ordonase die#'/
Aba#ele s*oase un +eam'#/
0oves#ea v' in#ereseaz'" nu%i a-a" domnule= s.use 7aderousse/
Da" r's.unse aba#ele4 e 1nduio-'#oare/
Mer*:d<s reveni4 1l +'si a-a de s*5imba#" 1n*2#" *a -i .rima da#'" vru s'%l #rans.or#e
la ea/ A*eas#a era -i .'rerea domnului Morrel" *are voia s'%l ridi*e *u sila4 dar b'#r2nul
s#ri+' a#2#a 1n*2# lor li se f'*u fri*'/ Mer*:d<s r'mase la *'.'#2iul .a#ului/ Domnul Morrel
se de.'r#'" f'*2nd semn *a#alanei *' las' o .un+' .e *'min/ Dar" 1narma# *u re6e#a
medi*ului" b'#r2nul nu voi s' ia nimi*/ n sf2r-i#" du.' dou' zile de dezn'de9de -i nem2n%
*are" b'#r2nul 1-i d'du sufle#ul" bles#em2ndu%i .e *ei *are 1i .ri*inuiser' nenoro*irea -i
s.un2ndu%i lui Mer*:d<s8
(Da*' 1l mai vezi .e Edmond al meu s.une%i *' mor bine*uv2n#2ndu%l/(
Aba#ele se ridi*'" f'*u dou' o*oluri .rin *amer' du*2nd o m2n' 1nfiora#' la +2#le9ul
us*a#/
Ai *rezi *' a muri#///
De foame/// domnule" de foame> s.use 7aderousse/ E #o# a-a de a%dev'ra# *e s.un
*um e adev'ra# *' noi doi ne +'sim ai*i/
7u o m2n' *onvulsiv'" aba#ele a.u*' .a5arul *u a.'" .e 9um'#a#e 1n*' .lin" 1l +oli
din#r%o 1n+5i6i#ur' -i se a-ez' din nou" *u o*5ii 1nro-i6i -i *u obra9ii .alizi/
M'r#urise-#e *' e o mare nenoro*ire> s.use el *u vo*e r'+u-i#'/
7u a#2# mai mare" domnule" *u *2# Dumnezeu nu are ni*i un a%mes#e* -i *u *2#
numai oamenii sun# de vin'/
S' #re*em la oamenii a*e-#ia" +l'sui aba#ele4 dar +2nde-#e%#e" *on#inu' el *u #on
a.roa.e amenin6'#or" *' #e%ai obli+a# s'%mi s.ui #o#ul8 *are sun# oamenii *e l%au f'*u# .e fiu
s' moar' de dis.erare" -i .e .'rin#e de foame=
Doi oameni *are 1l .izmuiau" domnule" unul din dra+os#e" al#ul din ambi6ie8
)ernand -i Dan+lars/
Ai *um s%a manifes#a# invidia lor=
L%au denun6a# .e Edmond *a a+en# bona.ar#is#/
Dar *are din#re am2ndoi l%a denun6a#= 7are din#re am2ndoi a fos# vinova#ul
adev'ra#=
Am2ndoi" domnule4 unul a s*ris s*risoarea" al#ul a .us%o la .o-#'/
Ai unde a fos# s*ris' s*risoarea=
75iar la (R:serve(" 1n a9unul nun6ii/
Cine" bine" murmur' aba#ele/ O5" )aria" )aria" *2# de mul# *uno-#eai #u oamenii -i
lu*rurile>
7e%a6i s.us" domnule= 1n#reb' 7aderousse/
$imi*" relu' .reo#ul4 *on#inu'/
Dan+lars a s*ris denun6ul *u m2na s#2n+'" .en#ru *a s*risul s' nu fie re*unos*u#" -i
)ernand l%a ex.edia#/
Dar" ex*lam' aba#ele deoda#'" erai -i dumnea#a a*olo>
Eu= +l'sui 7aderousse uimi#4 *ine v%a s.us=
Aba#ele v'zu *' mersese .rea de.ar#e/
$imeni" s.use el" dar da*' e-#i a-a de bine informa# asu.ra #u#uror am'nun#elor"
era nevoie s' fii -i dumnea#a de fa6'/
E dre.#" +l'sui 7aderousse *u vo*e 1n'bu-i#'" eram -i eu/
Ai nu #e%ai 1m.o#rivi# #i*'lo-iei= s.use aba#ele/ n *azul a*es#a e-#i *om.li*ele lor/
Domnule" s.use 7aderousse" mi%au da# s' beau .2n' *2nd a.roa.e 1mi .ierdusem
min#ea/ $u mai vedeam de*2# *a .rin#r%o *ea6'4 s.usei #o# *e .oa#e s' s.un' un om 1n s#area
as#a4 ei mi%au r's.uns" 1ns'" *' au vru# s' fa*' o +lum' -i *' +luma nu va avea urm'ri/
A doua zi" domnule" a doua zi ai v'zu# bine *' avea4 *u #oa#e a*es#ea n%ai s.us
nimi*4 erai" #o#u-i" de fa6' *2nd a fos# ares#a#/
Da" domnule" eram -i am vru# s' vorbes*" am vru# s' s.un #o#ul" dar Dan+lars m%a
6inu#/
(Ai da*' e vinova# *umva" mi%a s.us el" da*' 1n#r%adev'r a .o.osi# .e insula Elba"
da*' 1n#r%adev'r es#e 1ns'r*ina# *u o s*risoare .en#ru *omi#e#ul bona.ar#is# din 0aris" da*'
s*risoarea se +'se-#e la el *ei *are l%au s.ri9ini# au s' fie so*o#i6i *om.li*ii lui(/
M'r#urises* *' mi%a fos# fri*' de .oli#i*'" a-a *um ea se f'*ea .e a#un*i4 am #'*u#4
re*unos*" a fos# o la-i#a#e" dar nu o *rim'/
n6ele+" ai 1n*5is o*5ii" a#2#a #o#/
Da" domnule" r's.unse 7aderousse" -i as#a e *'in6a mea zi -i noa.#e/ ?' 9ur *' 1i
*er deseori ier#are lui Dumnezeu" *u a#2# mai mul# *u *2# fa.#a a*eas#a" sin+ura .e *are am
s' mi%o re.ro-ez 1n #oa#' via6a mea" es#e desi+ur .ri*ina ne*azurilor mele/ Is.'-es* o *li.'
de e+oism4 de a*eea 1i s.un #o#deauna 7ar*on#ei *2nd se .l2n+e8 (,a*i" nevas#'" a-a vrea
Dumnezeu(/
Ai 7aderousse *obor1 *a.ul" *u #oa#e semnele unei adev'ra#e *'in6e/
Cine" domnule" s.use aba#ele" ai vorbi# *u sin*eri#a#e4 *2nd *ineva se 1nvinuie-#e
as#fel" meri#' ier#area/
Din neferi*ire" s.use 7aderousse" Edmond a muri# -i nu m%a ier#a#/
$u -#ia" s.use aba#ele/
Dar .oa#e *' a*um -#ie" de*lar' 7aderousse" se zi*e *' mor6ii -#iu #o#ul/
O *li.' de #'*ere8 aba#ele se s*ulase -i se .limba 1n+2ndura#4 se 1na.oie la lo*ul s'u -i
se a-ez'/
Mi%ai .omeni# 1n dou'%#rei r2nduri de un anume domn Morrel" s.use el/ 7ine era
omul a*es#a=
Era arma#orul ()araonului(" .a#ronul lui Dan#<s/
Ai *e rol a 9u*a# omul a*es#a 1n #ris#a afa*ere= 1n#reb' aba#ele/
Rolul unui om *ins#i#" *ura9os -i 1n#ris#a#" domnule/ De dou'ze*i de ori el a
in#erveni# .en#ru Edmond4 *2nd 1m.'ra#ul s%a 1na.oia#" el a s*ris" s%a ru+a#" a amenin6a#
1n#r%a#2# 1n*2#" sub a doua Res#aura6ie" a fos# .erse*u#a# foar#e mul# *a bona.ar#is#/ n ze*e
r2nduri" .re*um v%am s.us" venise la b'#r2nul Dan#<s s'%l ia *u el" iar 1n a9unul" sau *u dou'
zile 1nain#e de moar#ea lui" v%am mai s.us" l'sase .e *'min o .un+' *u *are s%au .l'#i#
da#oriile b'#r2nului -i s%a f'*u fa6' 1nmorm2n#'rii" a-a *' bie#ul b'#r2n a .u#u# *el .u6in s'
moar'" .re*um #r'ise" f'r' s' .ri*inuias*' ne*az *uiva/ 0un+a o am eu 1n*'" o .un+' mare
de re6ea ro-ie/
Ai" 1n#reb' aba#ele" mai #r'ie-#e domnul Morrel=
Da" s.use 7aderousse/
n *azul a*es#a" *on#inu' aba#ele" desi+ur *' el e un om bine*uv2n#a# de
Dumnezeu" bo+a#/// feri*i#///
7aderousse z2mbi amar/
Da" feri*i# *a mine" s.use el/
Domnul Morrel es#e *umva nenoro*i#= ex*lam' aba#ele/
Sufer' mizeria -i" mai mul# de*2# a#2#" dezonoarea/
7um a-a=
Da" relu' 7aderousse" *um v' s.un" du.' dou'ze*i -i *in*i de ani de mun*'" du.'
*e a dob2ndi# *el mai onorabil lo* 1n *omer6ul Marsiliei" domnul Morrel es#e ruina#
*om.le#/ A .ierdu# *in*i vase 1n doi ani" a da# #rei falimen#e n'.rasni*e -i nu mai are
s.eran6a de*2# 1n ()araonul( .e *are 1l *omanda bie#ul Dan#<s -i *are urmeaz' s' se
1na.oieze din Indii *u o 1n*'r*'#ur' de *2rm2z -i de indi+o/ Da*' se 1nea*' -i vasul a*es#a"
es#e .ierdu#/
Ai" s.use aba#ele" are nevas#'" *o.ii" nenoro*i#ul=
Da" are o nevas#'" *are se .oar#' *a o sf2n#'" are o fa#'" *e urma s' se m'ri#e *u un
b'rba# .e *are%l iubea" dar .e *are familia nu%l mai las' s' se 1nsoare *u o fa#' ruina#'4 are"
1n sf2r-i#" un fiu lo*o#enen# 1n arma#'4 1n6ele+e6i 1ns' bine *' #oa#e a*es#ea 1i s.ores* durerea
bie#ului om" 1n lo* s%o u-ureze/ Da*' ar fi sin+ur" -i%ar zbura *reierii -i ar s*'.a/
E +roazni*> murmur' .reo#ul/
Ia#' *um r's.l'#e-#e Dumnezeu vir#u#ea" s.use 7aderousse/ ;i#e" *u *are nu am
f'*u# ni*ioda#' o fa.#' rea" afar' de a*eea .e *are v%am .oves#i#%o" sun# 1n mizerie/ Du.' *e
o s'%mi v'd nevas#a murind de fri+uri" f'r' s' .o# fa*e *eva .en#ru ea" am s' mor de foame"
*um a muri# b'#r2nul Dan#<s" 1n #im. *e )ernand -i Dan+lars se s*ald' 1n aur/
Dar *um=
0en#ru *' lor #o#ul le%a mers din .lin" 1n #im. *e oamenilor *umse*ade le mer+e
r'u/
7e a deveni# Dan+lars" *el mai vinova# nu%i a-a= ins#i+a#orul=
7e a deveni#= A .'r'si# Marsilia/ A in#ra#" .e baza re*omanda6iei domnului Morrel
*are nu%i *uno-#ea *rima" fun*6ionar la un ban*5er s.aniol4 1n e.o*a r'zboiului S.aniei" el a
in#ra# *u o .ar#e 1n furni#urile arma#ei fran*eze -i a f'*u# avere4 a#un*i" *u .rimii bani" a
9u*a#" -i%a 1n#rei# -i -i%a 1m.'#ri# *a.i#alurile -i" r'm2n2nd v'duv du.' fii*a ban*5erului s'u"
s%a 1nsura# .e urm' *u o v'duv'" doamna de $ar+onne" fii*a domnului Servieux"
-ambelanul a*#ualului re+e" *are se bu*ur' de *ea mai mare #re*ere/ Devenind milionar" a
fos# f'*u# baron" as#fel *' el e a*um baronul Dan+lars" are un .ala# 1n s#rada Mon#%Clan*"
ze*e *ai 1n +ra9duri" -ase la*5ei 1n an#i*amer' -i nu mai -#iu *2#e milioane 1n *asa de fier/
A5a> f'*u aba#ele *u a**en# *iuda#4 -i es#e feri*i#=
)eri*i#= *ine ar .u#ea s' s.un'= nenoro*irea sau feri*irea sun# #aina zidurilor4
zidurile au ure*5i" dar n%au limb'4 da*' .o6i fi feri*i# *u o avere mare" a#un*i Dan+lars e
feri*i#/
Ai )ernand=
7u )ernand s%a 1n#2m.la# al#*eva/
Dar *um de a .u#u# fa*e avere un bie# .es*ar *a#alan" f'r' mi9loa*e" f'r' edu*a6ie=
M'r#urises* *' nu 1n6ele+/
Se 1n#2m.l' -i as#a .e lume4 de bun' seam' *'" 1n via6a lui" e o #ain' .e *are nu o
*unoa-#e nimeni/
Dar" 1n sf2r-i#" .e *e #re.#e vizibile a ur*a# el la averea as#a sau la .ozi6ia 1nal#' .e
*are o o*u.'=
La am2ndou'" domnule" la am2ndou'4 are -i avere -i si#ua6ie/
Dumnea#a 1mi s.ui o .oves#e/
S%ar .'rea *' e .oves#e" dar as*ul#a6i -i ve6i .ri*e.e/ 7u *2#eva zile 1nain#e de
1n#oar*erea 1m.'ra#ului" )ernand fusese am2na# de la re*ru#are/ Courbonii 1l l'sar' 1n .a*e
la 7a#alani" dar $a.oleon reveni" o 1n*or.orare ex#raordinar' fu de*re#a#' -i )ernand fu
nevoi# s' .le*e/ 0le*ai -i eu4 dar" .en#ru *' eram mai b'#r2n de*2# )ernand" -i .en#ru *' m'
1n*ur*asem *u bia#a mea femeie" am fos# #rimis numai .e *oas#'/
)ernand a fos# 1nre+imen#a# 1n #ru.ele a*#ive" a a9uns la fron#ier' *u re+imen#ul -i a
lua# .ar#e la b'#'lia lui Li+nV/
n noa.#ea *e urm' b'#'liei" el era de .lan#on la u-a +eneralului *are avea le+'#uri
se*re#e *u du-manul/ n noa.#ea a*eea +eneralul urma s' se 1n#2lneas*' *u en+lezii/ i
.ro.use lui )ernand s'%l 1nso6eas*'4 )ernand .rimi" .'r'si .os#ul -i 1l urm' .e +eneral/
)a.#a *are l%ar fi #2r2# .e )ernand 1n fa6a unui *onsiliu de r'zboi" da*' $a.oleon
r'm2nea .e #ron" 1i servi de re*omanda6ie .e l2n+' Courboni/ Reveni 1n )ran6a *u e.ole#ul
de sublo*o#enen#4 -i" deoare*e .ro#e*6ia +eneralului" *are se bu*ura de 1nal#' #re*ere" nu l%a
.'r'si#" el era *'.i#an 1n 12T" *u .rile9ul r'zboiului din S.ania" adi*' 1n momen#ul *2nd
Dan+lars 1n*e.ea .rimele afa*eri/ )ernand era s.aniol" a-a *' a fos# #rimis la Madrid s'%-i
dea seama de s.iri#ul *om.a#rio6ilor s'i4 1l 1n#2lni .e Dan+lars" in#r' *u el 1n vorb'" f'+'dui
+eneralului un s.ri9in .rin#re re+ali-#ii din *a.i#al' -i din .rovin*ii" .rimi f'+'duieli" lu' la
r2ndul s'u an+a9amen#e" 1-i *'l'uzi re+imen#ul .e drumurile *unos*u#e numai de el" .rin
s#r2m#ori .'zi#e de re+ali-#i -i" 1n sf2r-i#" aduse 1n a*eas#' s*ur#' *am.anie a#2# de mari
servi*ii 1n*2#" du.' luarea ,ro*aderului" fu numi# *olonel -i *'.'#' *ru*ea de ofi6er al
Le+iunii de Onoare" *u #i#lul de *on#e/
Des#in> des#in> murmur' aba#ele/
Da" dar as*ul#a6i8 n%am is.r'vi#/ Du.' #erminarea r'zboiului din S.ania" *ariera lui
)ernand era .rime9dui#' de .a*ea 1ndelun+a#' *are f'+'duia s' domneas*' 1n Euro.a/
$umai &re*ia se r'zvr'#ise 1m.o#riva ,ur*iei -i 1n*e.use r'zboiul .en#ru inde.enden6'4 #o6i
o*5ii erau 1ndre.#a6i s.re A#ena8 era la mod' *a +re*ii s' fie de.l2n-i -i s.ri9ini6i/ )'r' s'%i
o*ro#eas*' f'6i-" du.' *um -#i6i" +uvernul fran*ez #olera mi+ra6iile .ar6iale/ )ernand *eru -i
*'.'#' .ermisiune de a se du*e s' serveas*' 1n &re*ia" r'm2n2nd #o#u-i 1ns*ris 1n
*on#roalele arma#ei/
Du.' *2#va #im. se afl' *' *on#ele de Mor*erf a*es#a era numele lui in#rase 1n
servi*iul lui Ali%0a-a" *u +radul de +eneral ins.e*#or/
Ali%0a-a fu u*is" .re*um -#i6i4 dar" 1nain#e de a muri" el r's.l'#i servi*iile lui )ernand
l's2ndu%i o sum' 1nsemna#'" *u *are )ernand se 1na.oie 1n )ran6a" unde 1i fu *onfirma#
+radul de lo*o#enen#%+eneral/
A-a *' as#'zi=/// 1n#reb' aba#ele/
A-a *' as#'zi" urm' 7aderousse" el .osed' un .ala# minuna# la 0aris 1n s#rada
Delder nr/ 2N/
Aba#ele des*5ise +ura" s#'#u un momen# *a un om *e ezi#'" dar f'*2nd o sfor6are8
Ai Mer*:d<s= +l'sui el4 mi s%a s.us *' ea a dis.'ru#/
Da" a dis.'ru#" s.use 7aderousse" a-a *um dis.are soarele *a s' r'sar' a doua zi
mai s#r'lu*i#or/
A f'*u# -i ea si#ua6ie= 1n#reb' aba#ele *u un z2mbe# ironi*/
Mer*:d<s e 1n momen#ul a*es#a una din#re *ele mai mari doamne din 0aris" s.use
7aderousse/
7on#inu'" +l'sui aba#ele/ Mi se .are *' as*ul# is#orisirea unui vis/ Dar am v'zu# eu
1nsumi lu*ruri a-a de ex#raordinare" 1n*2# *ele .e *are mi le s.ui m' mir' mai .u6in/
Mer*:d<s a fos# la 1n*e.u# dezn'd'9dui#' de lovi#ura *are i%l r'.ea .e Edmond/
?%am vorbi# de s#'ruin6ele ei .en#ru .'rin#ele lui Dan#<s/ n #oiul dezn'de9dii a lovi#%o o
nou' durere8 .le*area lui )ernand" a *'rui *rim' *a n%o *uno-#ea -i .e *are 1l .rivea *a .e
fra#ele ei/
)ernand .le*'" Mer*:d<s r'mase sin+ur'/
Se s*urser' .en#ru ea #rei luni de la*rimi8 ni*i o ves#e de la Edmond" ni*i o ves#e de la
)ernand4 nimi* 1n fa6a o*5ilor" de*2# un b'#r2n *are se s#in+ea de dis.erare/
n#r%o sear'" du.' *e s#'#use #oa#' ziua" *um avea obi*eiul" la r's.2n#ia *elor dou'
drumuri *are mer+ de la Marsilia la 7a#alani" se 1na.oie a*as' mai ab'#u#' de*2# .2n'
a#un*i8 ni*i iubi#ul" ni*i .rie#enul nu veneau .e unul sau .e al#ul din drumuri" -i nu avea
ve-#i ni*i de la unul" ni*i de la *el'lal#/
I se .'ru deoda#' *' aude un .as *unos*u#8 se 1n#oarse *u nelini-#e" .oar#a se des*5ise
-i 1l v'zu .e )ernand 1n uniforma de sublo*o#enen#/
El nu 1nsemna o .ar#e din *eea *e ea .l2n+ea" *i o .ar#e din via6a ei #re*u#'/
Mer*:d<s a.u*' m2inile lui )ernand *u o .ornire .e *are a*es#a o lu' dre.# dra+os#e
-i *are nu era de*2# bu*uria de a nu mai fi sin+ur' .e lume -i de a revedea" 1n sf2r-i#" un
.rie#en du.' lun+ile ore ale #ris#e6ii sin+ura#i*e/ Ai a.oi" se *uvine s' s.un8 )ernand nu
fusese ni*ioda#' du-m'ni#4 el nu era iubi#" a#2#a #o#4 al#ul o*u.a 1n#rea+a inim' a fe#ei" -i
a*es# al#ul era absen#/// dis.'ru#/// .oa#e mor#/ La +2ndul a*es#a" Mer*:d<s izbu*nea 1n .l2ns
-i 1-i fr2n+ea m2inile de durere4 dar +2ndul .e *are 1l res.in+ea al#' da#'" *2nd 1i era
s#re*ura# de al#*ineva" 1i revenea a*um sin+ur 1n min#e4 de al#fel" la r2ndul s'u" b'#r2nul
Dan#<s i s.unea 1n#runa8 (Edmond al nos#ru a muri# *'*i" da*' n%ar fi mor#" s%ar 1na.oia(/
C'#r2nul muri" .re*um v%am s.us8 .oa#e *'" da*' #r'ia" Mer*:d<s n%ar fi deveni#
ni*ioda#' nevas#a al#uia4 *'*i el ar fi mus#ra#%o .en#ru ne*redin6a ei/ )ernand 1-i d'du seama/
72nd afl' de moar#ea b'#r2nului" reveni/ De da#a a*eas#a era lo*o#enen#/ La .rima *'l'#orie
nu%i s.usese fe#ei ni*i un *uv2n# de dra+os#e4 la a doua 1i reamin#i *' o iubea/
Mer*:d<s 1i *eru 1n*' -ase luni *a s'%l a-#e.#e -i s'%l .l2n+' .e Edmond/
La dre.# vorbind" s.use aba#ele *u un z2mbe# amar" as#a f'*ea o.#s.reze*e luni 1n
#o#al/ 7e ar .u#ea s' *ear' mai mul# iubi#ul *el mai adora#=
Murmur' a.oi *uvin#ele .oe#ului en+lez8 (railtJ$ thJ name is Koman
11
!
0es#e -ase luni" relu' 7aderousse" nun#a avu lo* la biseri*a A**oules/
Ciseri*a unde ea urma s' se m'ri#e *u Edmond" murmur' .reo#ul" numai
lo+odni*ul era s*5imba#" a#2#a #o#/
Mer*:d<s se *'s'#ori de*i" *on#inu' 7aderousse" dar" *u #oa#e *' 1n o*5ii #u#urora
ea .'ru lini-#i#'" i%a li.si# .u6in s' le-ine *2nd a #re*u# .e dinain#ea (R:servei(" unde" *u un
an -i 9um'#a#e 1nain#e" fusese ofi*ia#' lo+odna ei *u *el .e *are ar fi v'zu# *'%l iubea 1n*'
da*' ar fi 1ndr'zni# s' .riveas*' 1n #aini6a inimii/
)ernand" mai feri*i#" dar nu mai lini-#i#" *'*i eu l%am v'zu# 1n e.o*a a*eea -i se #emea
1n#runa de 1n#oar*erea lui Edmond" )ernand" a-adar" avu +ri9' s'%-i ia 1nda#' nevas#a -i s' se
exileze4 erau 1n a*ela-i #im. .rea mul#e .eri*ole -i amin#iri la 7a#alani/
La o.# zile du.' nun#'" .le*ar'/
Ai ai mai v'zu#%o .e Mer*:d<s= 1n#reb' .reo#ul/
Da" 1n momen#ul r'zboiului din S.ania" la 0er.i+nan" unde )ernand o l'sase" ea
f'*ea a#un*i edu*a6ia fiului ei/
Aba#ele #res'ri/
A fiului ei= s.use el/
Da" r's.unse 7aderousse" a mi*ului Alber#/
Dar *a s'%-i ins#ruias*' fiul" *on#inu' aba#ele" a .rimi# -i ea o edu*a6ie/ Mi se .are
*' l%am auzi# .e Edmond s.un2nd *' *a era fii*a unui sim.lu .es*ar" frumoas' dar in*ul#'/
O" s.use 7aderousse" el 1-i *uno-#ea a-a de .u6in lo+odni*a> Domnule" Mer*:d<s
ar fi .u#u# s' devin' re+in'" 1n *azul *2nd *oroana ar fi #rebui# s' se .un' numai .e *a.e#ele
11
$es#a#orni*ie" numele #'u es#e femeie>
*ele mai frumoase -i mai in#eli+en#e/ Averea ei s.orea -i *a s.orea dim.reun' *u averea/
nv'6a desenul" 1nv'6a muzi*a" 1nv'6a #oa#e/ De al#min#eri *red" 1n#re noi fie zis" *' ea nu
f'*ea #oa#e a*es#ea de*2# .en#ru a se dis#ra" .en#ru a ui#a" -i *' nu%-i b'+a a#2#ea lu*ruri 1n
*a." de*2# *a s' *omba#' *e avea 1n inim'/ Dar a*um se *uvine s' s.unem #o#ul" *on#inu'
7aderousse4 averea -i onorurile au m2n+2ia#%o" desi+ur/ E bo+a#'" e *on#es'" -i *u #oa#e
a*es#ea///
7aderousse se o.ri/
7u #oa#e a*es#ea" *e= 1n#reb' aba#ele/
7u #oa#e a*es#ea sun# si+ur *' nu e feri*i#'" s.use 7aderousse/
Ai *e #e fa*e s' *rezi=
S' vede6i8 *2nd m%am sim6i# .rea nenoro*i#" am *u+e#a# *' ve*5ii mei .rie#eni au s'
m' a9u#e/ M%am dus la Dan+lars" dar ni*i nu m%a .rimi#/ Am fos# la )ernand" *are mi%a
#rimis o su#' de fran*i .rin vale#ul s'u/
n *azul a*es#a nu i%ai v'zu# ni*i .e unul" ni*i .e al#ul=
$u" dar doamna de Mor*erf m%a v'zu#/
7um=
72nd am ie-i#" o .un+' a *'zu# la .i*ioarele mele" *on6inea 2! de ludovi*i4 am
ridi*a# re.ede *a.ul -i am v'zu#%o .e Mer*:d<s" *are #r'+ea .erdeaua/
Ai domnul de ?illefor#= 1n#reb' aba#ele/
O" el nu fusese .rie#enul meu" .e el nu%l *uno-#eam" nu aveam *e%i *ere/
Dar nu -#ii *e a deveni# el -i .ar#ea .e *are a avu#%o 1n nenoro*irea lui Edmond=
$u" -#iu numai *'" la *2#va #im. du.' *e l%a ares#a#" el s%a 1nsura# *u domni-oara de
Sain#%M:ran -i a .'r'si# Marsilia *ur2nd/ )'r' 1ndoial' *' noro*ul 1i va fi z2mbi# *a -i
*elorlal6i" f'r' 1ndoial' *' e bo+a# *a Dan+lars -i s#ima# *a )ernand4 vede6i" eu sin+ur am
r'mas s'ra*" am'r2# -i ui#a# de Dumnezeu/
,e 1n-eli" .rie#ene" s.use aba#ele8 Dumnezeu .oa#e s' .ar' uneori *a ui#' *2nd
dre.#a#ea lui se odi5ne-#e" dar vine #o#deauna un momen# *2nd 1-i adu*e amin#e" -i dovada
ui#e%o/
Aba#ele s*oase diaman#ul din buzunar" -i d2ndu%l lui 7aderousse8
;i#e" .rie#ene" 1i s.use el" ia diaman#ul a*es#a" *'*i e al dumi#ale/
7um numai al meu= ex*lam' 7aderousse/ O" domnule" nu v' ba#e6i 9o* de mine=
Diaman#ul urma s' fie 1m.'r6i# 1n#re .rie#enii s'i/ Edmond nu avea de*2# un sin+ur
.rie#en" as#fel *' 1m.'r6irea devine de .risos/ Ia diaman#ul -i vinde%l" 16i re.e#" valoreaz'
*in*ize*i de mii de fran*i -i n'd'9duies* *' suma va .u#ea s' #e s*oa#' din mizerie/
Domnule" s.use 7aderousse" 1n#inz2nd *u sfial' o m2n' -i -#er+2nd *u *ealal#'
sudoarea *are%i brobonea frun#ea4 domnule" nu fa*e6i o +lum' din feri*irea sau din
dezn'de9dea unui om>
Eu -#iu *e e feri*irea -i *e e dezn'de9dea" -i nu m%a- 9u*a ni*ioda#' *u
sen#imen#ele/ Ia%l de*i" dar 1n s*5imb///
7aderousse *are a#in+ea diaman#ul" 1-i #rase m2na/
Aba#ele z2mbi/
n s*5imb" *on#inu' el" d'%mi .un+a de m'#ase ro-ie .e *are domnul Morrel o
l'sase .e *'minul b'#r2nului Dan#<s -i *are mi%ai s.us e 1n*' 1n .osesia dumi#ale/
Din *e 1n *e mai uimi#" 7aderousse se 1ndre.#' s.re un dula. mare de s#e9ar" 1l
des*5ise -i d'du aba#elui o .un+' lun+' de m'#ase ro-ie 1nve*5i#'" 1n 9urul *'reia lune*au
dou' veri+i de me#al .olei#e *2ndva/
Aba#ele o lu' -i" 1n lo*ul ei" d'du lui 7aderousse diaman#ul/
O" domnule" sun#e6i un om al lui Dumnezeu> ex*lam' 7aderousse4 *'*i nimeni nu
-#ia *' Edmond v%a da# diaman#ul -i a6i fi .u#u# s'%l .'s#ra6i/
(Cine" 1-i s.use 1n*e# aba#ele" #u ai fi f'*u#%o" .are%se///(
Aba#ele se s*ul'" 1-i lu' .'l'ria -i m'nu-ile/
$u%i a-a" s.use el" *' #o# *e mi%ai s.us es#e adev'ra# -i *' .o# s' dau #oa#' *rezarea
*uvin#elor dumi#ale=
0rivi6i" domnule aba#e" s.use 7aderousse4 1n un+5erul .ere#elui e un 7ris# de lemn
sf2n#4 .e s*rin e evan+5elia neves#ei mele4 des*5ide6i *ar#ea -i v' voi 9ura .e ea *u m2na
1n#ins' s.re 7ris#" v' voi 9ura .e m2n#uirea sufle#ului meu" .e *uv2n#ul meu de *re-#in *'
v%am s.us #oa#e lu*rurile a-a *um s%au .e#re*u# ele -i *um 1n+erul oamenilor le va s.une la
ure*5ea lui Dumnezeu 1n ziua 9ude*'6ii din urm'/
Cine" s.use aba#ele" *onvins de a**en#ul *u *are 7aderousse ros#ea adev'rul" bine4
16i dores* *a banii s'%6i fie de folos/ Adio" eu m' du* de.ar#e de oamenii *are 1-i fa* a#2#a
r'u unii al#ora/
Ai" des*o#orosindu%se *u #rud' de en#uzias#ele .orniri ale lui 7aderousse" aba#ele
ridi*' sin+ur dru+ul de la u-'" ie-i" ur*' .e *al" 1l salu#' 1n*' o da#' .e 5an+iu" *are se
.ierdea 1n *uvin#e z+omo#oase de des.'r6ire" -i .le*' urm2nd dire*6ia .e *are venise/
72nd 7aderousse 1n#oarse *a.ul" o v'zu dina.oia lui .e 7ar*on#a" mai .alid' -i mai
#remur'#oare de*2# ori*2nd/
Es#e adev'ra# *e%am auzi#= 1n#reb' ea/
7um= *' ne%a da# diaman#ul numai nou'= s.use 7aderousse a.roa.e nebun de
bu*urie/
Da/
$imi*" mai adev'ra#" *'*i ui#e%l/
)emeia 1l .rivi o *li.'4 a.oi" *u +las 1n'bu-i#8
Ai da*' o fi fals= +l'sui ea/
7aderousse se 1n+'lbeni -i se *l'#in'/
)als= murmur' el" fals= de *e mi%ar fi da# un diaman# fals=
7a s' afle se*re#ul #'u f'r' s'%l .l'#eas*'" n'#'r'ule/
7aderousse r'mase o *li.' ame6i# sub .ovara .resu.unerii/
O" s.use el du.' o *li.'" lu2ndu%-i .'l'ria .e *are o .use .es#e basmaua ro-ie
1nnoda#' 1n 9urul *a.ului4 vom vedea 1n *ur2nd/
Ai *um=
La Ceau*aire es#e #2r+4 sun# a*olo bi9u#ieri din 0aris4 m' du* s' li%l ar'#/ ,u .'ze-#e
*asa" nevas#'" .es#e dou' *easuri m' 1na.oiez/
Ai 7aderousse se n'.us#i din *as'" .ornind 1n +oan' .e drumul o.us *elui .e *are
a.u*ase ne*unos*u#ul/
(7in*ize*i de mii de fran*i> murmur' 7ar*on#a *2nd r'mase sin+ur'/ Sun# bani/// dar
nu sun# o avere/(
QQ?III
RE&IS,RELE $7DISORILOR
n ziua urm'#oare a*eleia *2nd" .e drumul Celle+arde%Ceau*aire" se .e#re*use s*ena
.e *are am des*ris%o" un b'rba# 1n#re #reize*i" #reize*i -i doi de ani" 1mbr'*a# *u un fra*
albas#ru" *u .an#aloni de nanFin -i *u ves#' alb'" av2nd #o#oda#' -i a**en#ul bri#ani*" se
.rezen#' .rimarului de Marsilia/
Domnule" 1i s.use el" sun# .rimul fun*6ionar al *asei ,5omson -i )ren*5 din
Roma/ Sun#em de ze*e ani 1n rela6ii *u *asa Morrel -i fiul din Marsilia/ Avem a.roa.e o
su#' de mii de fran*i an+a9a6i 1n a*es#e rela6ii -i sun#em oare*um nelini-#i6i" deoare*e se
s.une *' firma e amenin6a#' *u ruina8 soses*" .rin urmare" dire*# de la Roma .en#ru a v'
*ere informa6ii asu.ra *asei/
Domnule" r's.unse .rimarul" -#iu 1n#r%adev'r" *' de .a#ru sau *in*i ani"
nenoro*irea .ar* a%l urm'ri .e domnul Morrel4 a .ierdu#" r2nd .e r2nd" .a#ru sau *in*i
va.oare" a da# #rei sau .a#ru falimen#e4 dar" de-i eu 1nsumi sun# *redi#orul s'u *u ze*e mii de
fran*i" nu v' .o# da ni*i o l'murire asu.ra si#ua6iei sale/ n#reba6i%m' *a .rimar *e +2ndes*
des.re domnul Morrel -i v' voi r's.unde *' e un om *ore*# .2n' la ri+idi#a#e -i *'" .2n' 1n
.rezen#" a f'*u# fa6' #u#uror an+a9amen#elor sale" *u .erfe*#' exa*#i#a#e/ Ia#' *e v' .o# s.une"
domnule8 da*' vre6i s' afla6i mai mul#" adresa6i%v' domnului de Coville" ins.e*#orul
1n*5isorilor" *are s#' 1n s#rada de $oailles" num'rul 1!4 mi se .are *' el are dou' su#e de mii
de fran*i .lasa6i 1n *asa Morrel -i" da*' el are 1n#r%adev'r mo#ive s' se #eam'" 1n#ru*2# suma
lui e mai 1nsemna#' de*2# a mea" 1l ve6i +'si .robabil 1n .rivin6a a*eas#a mai bine informa#
de*2# mine/
En+lezul .aru *' a.re*iaz' su.rema deli*a#e6e a .rimarului" salu#'" ie-i -i se 1ndre.#'
*u .asul *ara*#eris#i* fiilor Marei Cri#anii s.re s#rada indi*a#'/
Domnul de Coville se afla 1n *abine#ul s'u/ 72nd 1l z'ri" en+lezul s*5i6' o mi-*are de
sur.riz'" *are .'ru s' ara#e *' nu .en#ru .rima oar' se afl' 1n fa6a *elui .e *are 1l vizi#a/
Domnul de Coville era a-a de dezn'd'9dui#" 1n*2# se vedea *' #oa#e fa*ul#'6ile min6ii sale"
*ufunda#e 1n +2ndul *are%l mun*ea 1n a*el momen#" nu 1n+'duia ni*i memoriei" ni*i
ima+ina6iei r'+azul de a r'#'*i 1n #re*u#/
7u *almul na6iunii sale" en+lezul 1i .use a.roa.e 1n a*eia-i #ermeni 1n#rebarea .e *are
o .usese .rimarului Marsiliei/
O" domnule" ex*lam' domnul de Coville" din nenoro*ire #emerile dumneavoas#r'
sun# *um nu se .oa#e mai 1n#emeia#e -i ave6i 1n fa6a dumneavoas#r' un om dis.era#/ Aveam
dou' su#e de mii de fran*i .lasa6i 1n *asa Morrel" a*e-#i dou' su#e de mii de fran*i erau
zes#rea fii*ei mele" .e *are n'd'9duiam s' o m'ri# .es#e *in*is.reze*e zile4 a*e-#i dou' su#e
de mii de fran*i erau rambursabili8 o su#' de mii la 1! ale lunii *uren#e" o su#' de mii la 1!
ale lunii vii#oarei/ l 1n-#iin6asem .e domnul Morrel asu.ra dorin6ei mele" -i anume *a
rambursarea s' se fa*' exa*#" -i el a veni# ai*i" domnule" a*um abia o 9um'#a#e de *eas"
s.un2ndu%mi *'" da*' vasul s'u ()araonul( nu sose-#e .2n' la 1! se va +'si 1n
im.osibili#a#e s' exe*u#e .la#a/
Dar" +l'sui en+lezul" a*eas#a seam'n' foar#e mul# *u o #'r'+'nare///
S.une6i" domnule" *' a*eas#a seam'n' *u un falimen#> ex*lam' domnul de Coville
dis.era#/
En+lezul .'ru *' refle*#eaz' o *li.'" a.oi s.use8
?a s' zi*'" domnule" *rean6a v' ins.ir' #emeri=
O so*o#es* .ierdu#'/
;i#e" v%o *um.'r eu/
Dumneavoas#r'=
Da" eu/
Dar *u o redu*ere enorm'" f'r' 1ndoial'///
$u" .en#ru dou' su#e de mii de fran*i4 *asa noas#r'" ad'u+' en+lezul r2z2nd" nu
fa*e as#fel de afa*eri/
Ai .l'#i6i///
0e-in/
En+lezul s*oase din buzunar un #ean* de ban*no#e" *are .u#eau s' *ons#i#uie 1n*' o
da#' .e a#2# suma de a *'rei soar#' domnul de Coville se #emea/
;n ful+er de bu*urie #re*u .e fi+ura domnului de Coville/ 7u #oa#e a*es#ea" el f'*u o
sfor6are s' se s#'.2neas*' -i s.use8
Domnule" v' 1n-#iin6ez *'" du.' #oa#e .robabili#'6ile" nu ve6i avea ni*i -ase la su#'
din suma a*eas#a/
$u m' .rive-#e" r's.unse en+lezul" e #reaba *asei ,5omson -i )ren*5" 1n numele
*'reia lu*rez/ 0oa#e *' ea are in#eres s' +r'beas*' ruina unei *ase rivale/ 7eea *e -#iu 1ns'"
domnule" e *' sun# +a#a s' v' num'r suma 1n s*5imbul #ransferului .e *are mi%l ve6i fa*e4 v'
voi *ere numai un dre.# de *ur#a9/
Cine1n6eles" domnule" ex*lam' domnul de Coville/ 7omisionul es#e de obi*ei unu
-i 9um'#a#e" vre6i doi= ?re6i #rei= ?re6i *in*i= n sf2r-i#" vre6i mai mul#= ?orbi6i/
Domnule" relu' en+lezul r2z2nd" eu sun# *a -i *asa mea8 nu fa* afa*eri de a*eas#'
na#ur'4 nu8 dre.#ul meu de *ur#a9 es#e *u #o#ul al#ul/
?orbi6i" domnule" v' as*ul#/
Dumneavoas#r' sun#e6i ins.e*#orul 1n*5isorilor=
De mai bine de 14 ani/
Jine6i re+is#rele de in#rare -i ie-ire=
)'r' 1ndoial'/
Re+is#relor a*es#ea le sun# al'#ura#e desi+ur" no#ele *u .rivire la de6inu6i=
)ie*are de6inu# are dosarul s'u/
Domnule" eu am fos# ins#rui# la Roma de un nenoro*i# de aba#e *are a dis.'ru#
deoda#'/ Am afla# a.oi *' fusese de6inu# la *as#elul If -i a- vrea s' am oare*ari am'nun#e
asu.ra mor6ii sale/
7um 1l *5ema=
Aba#ele )aria/
O" mi%l reamin#es* .erfe*#> ex*lam' domnul de Coville" era nebun/
A-a se s.unea/
A" era *u si+uran6'>
Se .oa#e4 -i *um se manifes#a nebunia lui=
0re#indea *' -#ie de o *omoar' imens'" -i oferea sume nebune-#i +uvernului da*'
l%ar .une 1n liber#a#e/
Cie#ul de el4 -i a muri#=
Da" domnule" a*um *in*i sau -ase luni" 1n februarie/
Ave6i o memorie ex*elen#'" domnule" da*' v' amin#i6i a-a de bine da#ele/
mi adu* amin#e de a*eas#a .en#ru *' moar#ea nenoro*i#ului a fos# 1nso6i#' de o
1m.re9urare *iuda#'/
Se .oa#e *unoa-#e a*ea 1m.re9urare= 1n#reb' en+lezul *u o ex.resie de *uriozi#a#e
.e *are un observa#or .rofund s%ar fi mira# +'sind%o .e *5i.ul s'u fle+ma#i*/
O" da" domnule/ 7ar*era aba#elui se +'sea la o de.'r#are de .a#ruze*i -i *in*i
*in*ize*i de .i*ioare de a*eea a unui fos# a+en# bona.ar#is#" a unuia *are *on#ribuise 1n
m'sura *ea mai mare la 1n#oar*erea uzur.a#orului 1n 11!" om foar#e 5o#'r2# -i foar#e
.rime9dios/
Serios= +l'sui en+lezul/
Da" r's.unse domnul de Coville4 am avu# .rile9ul s'%l v'd .e omul a*es#a 1n 11B
sau 11N" -i n%am *obor2# 1n *ar*era sa de*2# *u un .i*5e# de solda6i8 omul mi%a .rodus o
.rofund' im.resie -i nu%i voi ui#a fi+ura ni*ioda#'/
En+lezul z2mbi im.er*e.#ibil/
Ai s.unea6i" domnule" relu' el" *' ambele *ar*ere///
Erau des.'r6i#e .rin#r%o dis#an6' de *in*ize*i de .i*ioare4 se .are *' a*es# Edmond
Dan#<s///
0e omul .rime9dios 1l *5ema///
Edmond Dan#<s/ Da" domnule4 se .are *' a*es# Edmond Dan#<s 1-i .ro*urase sau
1-i fabri*ase unel#e" *'*i s%a +'si# un *oridor .rin *are .rizonierii *omuni*au/
7oridorul fusese f'*u#" desi+ur" 1n s*o. de evadare=
Exa*#" din neferi*ire 1ns'" .en#ru .rizonier" aba#ele )aria a fos# lovi# de un a#a* de
*a#ale.sie" -i a muri#/
n6ele+/ )a.#ul a .us *a.'# .roie*#elor de evadare/
0en#ru mor#" da" r's.unse domnul de Coville" dar nu .en#ru *el viu4 dim.o#riv'"
Dan#<s a v'zu# 1n#r%as#a un mi9lo* de a%-i +r'bi fu+a4 el 1-i 1n*5i.uia" f'r' 1ndoial'" *'
.rizonierii mor6i 1n *as#elul If erau 1nmorm2n#a6i 1n#r%un *imi#ir obi-nui#4 la #rans.or#a# .e
defun*# 1n *amera sa" i%a lua# lo*ul 1n sa*ul unde fusese *usu# -i a a-#e.#a# momen#ul
1nmorm2n#'rii/
E un mi9lo* #emerar" *are indi*' oare*are *ura9" relu' en+lezul/
O" v%am s.us" domnule" *' omul era foar#e .rime9dios4 din feri*ire a des*o#orosi#
el 1nsu-i +uvernul de #emerile .e *are a*es#a le avea 1n .rivin6a lui/
7um=
7um= $u 1n6ele+e6i=
$u/
7as#elul If nu are *imi#ir" mor6ii sun# arun*a6i .ur -i sim.lu 1n mare" du.' *e li se
lea+' de .i*ioare o +5iulea/
Ai= s.use en+lezul" *a -i *um ar fi 1n6eles anevoie/
Ai i s%a le+a# o +5iulea de .i*ioare" .e urm' a fos# azv2rli# 1n mare/
Adev'ra#= ex*lam' en+lezul/
Da" domnule" *on#inu' ins.e*#orul/ ?' 1n*5i.ui6i mirarea fu+arului *2nd s%a sim6i#
arun*a# de .e 1n'l6imea s#2n*ilor" a- fi vru# s'%i v'd *5i.ul 1n momen#ul a*ela/
Ar fi fos# +reu/
$%are a fa*e" s.use domnul de Coville" .e *are si+uran6a re*'.'#'rii *elor dou'
su#e de mii de fran*i ai s'i 1l 1nveselea4 n%are a fa*e" mi%l 1n*5i.ui/
Ai izbu*ni 1n r2s/
Ai eu" s.use en+lezul/
Ai 1n*e.u s' r2d' la r2ndu%i" dar a-a *um r2d en+lezii" adi*' .rin#re din6i/
?a s' zi*'" urm' en+lezul re*'.'#2ndu%-i *el din#2i s#'.2nirea de sine" va s' zi*'
fu+arul s%a 1ne*a#=
De%a binelea/
n *5i.ul a*es#a" +uverna#orul *as#elului a s*'.a# #o#oda#'" -i de furios -i de nebun=
Exa*#/
Dar" desi+ur *' evenimen#ul a fos# *onsemna# 1n vreun a*#= 1n#reb' en+lezul/
Da" da" a*#ul mor#uar/ n6ele+e6i *' rudele lui Dan#<s" da*' are rude" .u#eau s' aib'
in#eresul de a se 1n*redin6a *' el e mor# sau viu/
A-a *' a*um ei .o# s' fie lini-#i6i da*' 1l mo-#enes*/ A muri# .en#ru #o#deauna/
O" da/ Ai li se va elibera *er#ifi*a#ul *2nd vor vrea/
)oar#e bine" s.use en+lezul/ Dar s' revenim la re+is#re/
Adev'ra#/ 75es#ia a*eas#a ne%a de.'r#a# de ele/ Ier#a6i%m'/
S' v' ier#= 0en#ru *e= 0en#ru 1n#2m.larea .oves#i#'= 72#u-i de .u6in4 ea mi s%a
.'ru# *urioas'/
Ai e" 1n#r%adev'r/ A-adar dori6i" domnule" s' vede6i #o# *e%i 1n le+'#ur' *u bie#ul
dumneavoas#r' aba#e" *are era 1n#r%adev'r 1n#ru*5i.area bl2nde6ii=
Mi%ar fa*e .l'*ere/
,re*e6i 1n *abine#ul meu -i v' voi ar'#a/
,re*ur' am2ndoi 1n *abine#ul domnului de Coville/
,o#ul era ai*i 1n#r%adev'r 1n ordine .erfe*#'8 fie*are re+is#ru la num'rul s'u" fie*are
dosar 1n *om.ar#imen#ul s'u/ Ins.e*#orul 1l .of#i .e en+lez 1n 9il6 -i%i .use dinain#e re+is#rul
-i dosarul *u .rivire la *as#elul If" d2ndu%i r'+azul s' le frunz'reas*' 1n #im. *e el" a-eza#
1n#r%un *ol6" 1-i *i#ea ziarul/
En+lezul +'si lesne dosarul *u .rivire la aba#ele )aria/ Se .are 1ns' *' is#oria .oves#i#'
de domnul de Coville 1l in#eresase mul#" deoare*e" du.' *e a lua# *uno-#in6' de .rimele
.iese" a *on#inua# s' frunz'reas*'" .2n' *2nd a a9uns la do*umen#ele lui Edmond Dan#<s/
&'si ai*i fie*are lu*ru la lo*ul s'u8 denun6ul" in#ero+a#oriul" .e#i6ia lui Morrel" a.os#ila
domnului de ?illefor#/ ndoi 1n*e#i-or denun6ul" 1l b'+' 1n buzunar" *i#i in#ero+a#oriul -i
v'zu *' numele lui $oir#ier nu era #re*u#" .ar*urse *ererea *u da#a de 1@ a.rilie 11!" .rin
*are" sf'#ui# de subs#i#u#" Morrel exa+era" *u in#en6ii admirabile deoare*e $a.oleon
domnea a#un*i" servi*iile .e *are Dan#<s le f'*use *auzei im.eriale -i .e *are *er#ifi*a#ul
lui ?illefor# le 1n#'rea/ n6elese #o#ul/ 7ererea *'#re $a.oleon" .'s#ra#' de ?illefor#"
devenise" sub a doua Res#aura6ie o arm' *um.li#' 1n m2inile .ro*urorului/ $u se mai mir'
de*i r'sfoind re+is#rul de no#a .us' 1n a*olad' 1n dre.#ul numelui s'u/
EDMO$D DA$,YS
@onapartist #ner!unat= a luat parte acti la #ntoarcerea din insula %lba. A se ine
#n cel mai mare secret !i sub cea mai strict supraeghere.
Sub r2ndurile a*es#ea era s*ris de o al#' m2n'8
(?'zu# no#a de mai sus" nimic de 0cut".
7om.ar2nd s*risul a*oladei *u a*el al *er#ifi*a#ului .lasa# sub *ererea lui Morrel"
*'.'#' *er#i#udinea *' no#a a*oladei avea a*ela-i s*ris *a -i *er#ifi*a#ul" *' era s*ris' de
m2na lui ?illefor#/
72# .rive-#e no#a urm'#oare" en+lezul 1n6elese *' *a fusese *onsemna#'" de bun'
seam'" de vreun ins.e*#or .e *are informa6ia amin#i#' de noi 1l .usese 1n im.osibili#a#e s'
dea *urs in#eresului ar'#a#/
0re*um am s.us" din dis*re6ie -i *a s' nu%l s#2n9eneas*' .e elevul aba#elui )aria 1n
*er*e#are" ins.e*#orul se de.'r#ase *i#ind Drapelul Alb.
$u%l v'zu de*i .e en+lez 1ndoind -i b'+2nd 1n buzunar denun6ul s*ris de Dan+lars sub
umbrarul de la (R:serve( .ur#2nd da#a .o-#ei din Marsilia" 2N februarie" orele -ase seara/
Se *uvine s' s.unem 1ns' *'" *5iar da*' l%ar fi v'zu#" el d'dea .rea .u6in' im.or#an6'
52r#iei -i .rea mul#' im.or#an6' *elor dou' su#e de mii de fran*i .en#ru a se 1m.o#rivi fa.#ei
en+lezului" ori*2# de in*ore*#' ar fi fos# ea/
Mul6umes*" s.use en+lezul" 1n*5iz2nd re+is#rul *u z+omo#/ Am *e 1mi #rebuie/
A*um e r2ndul meu s'%mi 6in f'+'duiala8 fa*e6i%mi un sim.lu #ransfer al *rean6ei
dumneavoas#r'" re*unoa-#e6i .rin el *' a6i .rimi# banii" -i v' voi num'ra suma/
7ed' lo*ul la birou domnului de Coville" *are se a-ez' f'r' mof#uri -i se +r'bi s' fa*'
#ransferul *eru#" 1n #im. *e en+lezul num'ra bile#ele de ban*' .e mar+inea biroului/
QQIQ
7ASA MORREL
7el *e ar fi .'r'si# Marsilia *u *26iva ani 1nain#e" *unos*2nd in#eriorul *asei Morrel" -i
s%ar fi 1na.oia# 1n e.o*a la *are am a9uns noi" ar fi +'si# ai*i o mare s*5imbare/
n lo*ul a#mosferei de via6'" de bun's#are -i de feri*ire *are se des.rinde" .en#ru a
s.une as#fel" din#r%o *as' .e *ale de .ros.eri#a#e4 1n lo*ul fe6elor voioase" *are se ar'#au
dina.oia .erdelelor de la feres#re" ale fun*6ionarilor +r'bi6i *e s#r'ba# *oridoarele *%o .an'
.e du.' ure*5e4 1n lo*ul *ur6ii .line de balo#uri" r'sun2nd de s#ri+'#ele -i r2se#ele fa*#orilor"
ar fi +'si# de la .rima vedere *eva #ris# -i mor#/ n *oridorul .us#iu -i 1n *ur#ea +oal'" din#re
numero-ii fun*6ionari *are .o.ulau al#'da#' birourile" r'm'seser' numai doi8 unul" un #2n'r
de 2T sau 24 de ani" anume Emmanuel RaVmond" *are era 1ndr'+os#i# de fii*a domnului
Morrel -i as#fel r'm'sese 1n servi*iul *asei" de-i .'rin6ii s'i se #rudiser' s'%l s*oa#'4 al#ul" un
*asier b'#r2n" *5ior" *u numele de 7o*l<s" .ore*l' da#' de #inerii *e .o.ulau *2ndva s#u.ul
mare -i z+omo#os" as#'zi a.roa.e nelo*ui#" -i *are 1i 1nlo*uise adev'ra#ul nume 1n#r%o a-a
m'sur' 1n*2#" .robabil" n%ar mai fi 1n#ors *a.ul da*' a*um l%ar fi *5ema# *ineva .e numele
s*ris 1n a*#e/
7o*l<s r'm'sese 1n servi*iul domnului Morrel" iar 1n si#ua6ia bunului om se .rodusese
o *iuda#' s*5imbare/ )usese 1n'l6a# #o#oda#' la +radul de *asier" -i *obor2# la ran+ de
servi#or/
7u #oa#e a*es#ea" el r'm'sese a*ela-i 7o*l<s" bun" r'bd'#or" devo#a#" dar inflexibil fa6'
de ari#me#i*'" sin+urul .un*# 1n *are 6inuse .ie.# lumii 1n#re+i" *5iar domnului Morrel"
ne*unos*2nd de*2# #abla lui 0i#a+ora" .e *are o -#ia *a .e de+e#e" ori*um ai fi 1n#ors%o -i 1n
ori*e +re-eal' ai fi 1n*er*a# s'%l ba+i/
n mi9lo*ul #ris#e6ii +enerale *e n'.'dise *asa Morrel" 7o*l<s r'm'sese de al#min#eri
sin+urul ne#ulbura#/
S' nu ne 1n-el'm 1ns' 1n .rivin6a a*eas#a4 *almul lui nu se da#ora li.sei de afe*6iune
*i" dim.o#riv'" unei *onvin+eri nezdrun*ina#e/ Asemeni -oare*ilor *are" se s.une" .'r'ses*
r2nd .e r2nd/ un vas *ondamna# dinain#e de soar#' s' .iar' 1n mare" as#fel 1n momen#ul *2nd
ridi*' an*ora nu mai r'm2ne ni*i unul .e bord #o# a-a" du.' *um am s.us" mul6imea de
slu9ba-i *are #r'iau de .e urma *asei arma#orului .'r'siser'" r2nd .e r2nd birourile -i
ma+aziile4 7o*l<s 1i v'zuse .e #o6i *um se 1nde.'r#eaz'" f'r' s' se +2ndeas*' m'*ar a%-i da
seama de *auza .le*'rii lor4 #o#ul" .re*um am s.us" se redu*ea .en#ru 7o*l<s la o *5es#iune
de *ifre -i" de dou'ze*i de ani de *2nd se afla 1n servi*iul *asei Morrel" el v'zuse
1n#o#deauna *' .l'6ile se o.reau la birourile des*5ise 1n *5i. a-a de re+ula# 1n*2# nu admi#ea
*' re+ulari#a#ea a*eas#a se .oa#e o.ri -i *' .l'6ile se .o# sus.enda" a-a *um un morar" *e
.osed' o moar' alimen#a#' *u a.a unui r2u bo+a#" nu admi#e *' r2ul .oa#e s' nu mai *ur+'/
n#r%adev'r" .2n' a#un*i nimi* nu -#irbise *onvin+erea lui 7o*l<s/ 0l'6ile de la sf2r-i#ul de
lun' se efe*#uaser' *u o .un*#uali#a#e ri+uroas'/ 7o*l<s des*o.erise o +re-eal' de N@ de
*en#ime" s'v2r-i#' de domnul Morrel 1n dauna sa" iar 1n a*eea-i zi adusese *ele -a.#eze*i de
*en#ime ex*eden# domnului Morrel *are" *u un z2mbe# melan*oli*" le luase -i le #r2n#ise
1n#r%un ser#ar a.roa.e +ol" s.un2nd8
Cine" 7o*l<s" dumnea#a e-#i .erla *asierilor/
Ai 7o*l<s se re#r'sese" nes.us de mul6umi#4 *'*i un elo+iu al domnului Morrel" .erla
oamenilor *umse*ade din Marsilia" 1l m'+ulea .e 7o*l<s mai mul# de*2# o +ra#ifi*a6ie de
*in*ize*i de #aleri/
Dar" de la 1n*5eierea a*eas#a de lun'" 1nde.lini#' 1n *5i. a-a de vi*#orios" domnul
Morrel #r'ise *easuri *rude4 .en#ru a fa*e fa6' si#ua6iei" 1-i adunase #oa#e mi9loa*ele -i"
#em2ndu%se s' nu se r's.2ndeas*' zvonul difi*ul#'6ilor sale *2nd va fi v'zu# *' re*ur+e la
m'suri ex#reme" 1n#re.rinsese o *'l'#orie la b2l*iul din Ceau*aire" .en#ru a vinde *2#eva
bi9u#erii ale neves#ei -i *o.ilei sale" .re*um -i o .ar#e din ar+in#'rie/ &ra6ie a*es#ui sa*ri%
fi*iu" lu*rurile se desf'-uraser' -i de da#a a*eas#a s.re *ins#ea *asei Morrel4 dar *asa
r'm'sese *om.le# +oal'/ 7redi#ul" 1nfri*o-a# de zvonul *are *ir*ula" se re#r'sese *u e+oismul
s'u obi-nui#4 iar .en#ru a fa*e fa6' *elor 1@@ de mii de fran*i *e #rebuiau rambursa6i la 1!
ale lunii .rezen#e domnului de Coville" .re*um -i *elorlal6i o su#' de mii de fran*i *are
aveau s*aden6a la 1! ale lunii vii#oare" domnul Morrel nu mai n'd'9duia de*2# 1n
re1n#oar*erea ()araonului(" a *'rui .le*are 1i fusese anun6a#' de un vas *e ridi*ase an*ora o
da#' *u el -i *are a9unsese la des#ina6ie/
Dar vasul a*es#a" venind" *a -i ()araon(" din 7al*u##a" sosise de *in*is.reze*e zile" .e
*2nd" *u .rivire la ()araon(" nu avea ni*i o ves#e/
n a*eas#' s#are a lu*rurilor" se 1nf'6i-' domnului Morrel" a doua zi du.' *e 1n*5eiase
*u domnul de Coville im.or#an#a afa*ere .e *are am des*ris%o" #rimisul *asei ,5omson -i
)ren*5 din Roma/
l .rimi Emmanuel/ ,2n'rul" .e *are fie*are fi+ur' nou' 1l 1ns.'im2n#a" *'*i o fi+ur'
nou' anun6a un nou *redi#or *are" 1n nelini-#ea sa" venea s'%l *er*e#eze .e -eful *asei"
#2n'rul vru s'%i *ru6e .a#ronului ne.l'*erea a*es#ei vizi#e8 1l is*odi .e noul veni#4 dar noul
veni# de*lar' *' nu avea *e%i s.une domnului Emmanuel -i *' vroia s' vorbeas*' domnului
Morrel 1n .ersoan'/ Emmanuel 1l *5em'" of#2nd" .e 7o*l<s/ 7o*l<s veni" -i #2n'rul 1i
.orun*i s'%l *ondu*' .e s#r'in la domnul Morrel/
7o*l<s o lu' 1nain#e" urma# de s#r'in/
0e s*ar' 1n#2lnir' o fa#' frumoas'" 1n#re 1B%1N ani" *are 1l .rivi .e s#r'in *u nelini-#e/
7o*l<s nu observ' ex.resia de .e *5i.ul ei *are" #o#u-i" .'ru *' n%a s*'.a# s#r'inului/
Domnul Morrel es#e 1n *abine#ul domniei sale" nu%i a-a" domni-oar' 3ulie= 1n#reb'
*asierul/
Da" *el .u6in a-a *red" +l'sui fa#a ezi#2nd4 vezi mai 1n#2i" 7o*l<s" da*' #a#a es#e 1n
birou -i anun6'%l .e domnul/
Ar fi inu#il s' m' anun6e" domni-oar'" r's.unse en+lezul/ Domnul Morrel nu 1mi
*unoa-#e numele/ Omul n%are de*2# s' s.un' *' eu sun# fun*6ionarul domnilor ,5omson -i
)ren*5 din Roma" *u *are *asa .'rin#elui dumneavoas#r' es#e 1n le+'#uri/
)a#a .'li -i *on#inu' s' *oboare" 1n #im. *e 7o*l<s *u s#r'inul *on#inuau s' ur*e/
Ea in#r' 1n biroul lui Emmanuel" iar 7o*l<s" *u a9u#orul unei *5ei .e *are o avea la el"
-i *are 1i anun6a .a#ronului in#r'rile s.e*iale" des*5ise o u-' #'ia#' 1n un+5iul s.alierului de
la e#a9ul al II%lea" 1l in#roduse .e s#r'in 1n#r%o an#i*amer'" mai des*5ise o u-' .e *are o
1n*5ise du.' el" -i" du.' *e 1l l's' un minu# sin+ur .e #rimisul *asei ,5omson -i )ren*5"
rea.'ru" f'*2ndu%i semn *' .oa#e s' in#re/
En+lezul in#r'" 1l +'si .e domnul Morrel la o mas'" s#udiind *oloanele
1ns.'im2n#'#oare ale re+is#relor 1n *are era #re*u# .asivul/
?'z2ndu%l .e s#r'in" domnul Morrel 1n*5ise re+is#rul" se ridi*' -i oferi un s*aun4 a.oi"
du.' *e v'zu *' s#r'inul a lua# lo*" se a-ez' -i el/
0a#rus.reze*e ani 1l s*5imbaser' mul# .e vredni*ul ne+us#or" *are" la v2rs#a de #reize*i
-i -ase de ani la 1n*e.u#ul a*es#ei .oves#iri" era a*um 1n .ra+ul v2rs#ei de *in*ize*i4 .'rul 1i
albise" frun#ea i se br'zdase de +ri9i4 1n sf2r-i#" .rivirea sa" al#'da#' a-a de ferm' -i 5o#'r2#'"
devenise va+'" ne5o%#'r2#'" .'r2nd *' se #eme s' nu fie sili#' a se o.ri asu.ra unei idei sau
asu.ra unui om/
En+lezul se ui#' la el *u un sen#imen# de *uriozi#a#e -i in#eres/
Domnule" s.use Morrel" a *'rui s#2n9enire .'rea s.ori#' de examinarea s#r'inului"
a6i dori# s'%mi vorbi6i=
Da" domnule/ A#i6i din .ar#ea *ui vin" nu%i a-a=
Din .ar#ea *asei ,5omson -i )ren*5" a-a *el .u6in mi%a s.us *asierul/
?%a s.us adev'rul" domnule/ 7asa ,5omson -i )ren*5 avea 1n *ursul a*es#ei luni -i
al lunii vii#oare" #rei sau .a#ru su#e de mii de fran*i de .l'#i# 1n )ran6a -i" *unos*2nd
ri+uroasa dumneavoas#r' exa*#i#udine" a s#r2ns #oa#e 52r#iile .e *are le%a .u#u# +'si" .ur#2nd
semn'#ura a*eas#a" -i m%a 1ns'r*ina# *a" .e m'sur' *e 52r#iile a9un+ la s*aden6'" s' le
1n*asez -i s' dau 1n#rebuin6are fondurilor/
Morrel s*oase un of#a# ad2n* -i 1-i #re*u m2na .es#e frun#ea a*o.eri#' de sudoare/
A-adar" domnule" 1n#reb' Morrel" ave6i .oli6e is*'li#e de mine=
Da" domnule" .en#ru o sum' des#ul de 1nsemna#'/
0en#ru *e sum'= 1n#reb' Morrel *u o vo*e .e *are *'u#a !%@ fa*' lini-#i#'/
0of#i6i" mai 1n#2i s.use en+lezul" s*o62nd un #ean* din buzunar .of#i6i un
#ransfer de dou' su#e de mii de fran*i f'*u# *asei noas#re de domnul Coville" ins.e*#orul
1n*5isorilor/ Re*unoa-#e6i *' da#ora6i suma a*eas#a domnului de Coville=
Da" domnule" un .lasamen# .e *are l%a f'*u# la mine a*um a.roa.e *in*i ani" *u
.a#ru 9um'#a#e la su#'/
Ai .e *are #rebuie s'%l rambursa6i///
3um'#a#e la *in*is.reze*e ale lunii a*es#eia" 9um'#a#e la *in*is.reze*e ale lunii
vii#oare/
Exa*#/ 0of#i6i a.oi T2/!@@ fran*i8 .oli6e semna#e de dumneavoas#r' -i #re*u#e la
ordinul nos#ru" de *'#re #er6e .ersoane/
Le re*unos*" s.use Morrel" a *'rui fi+ur' era 1mbu9ora#' de ru-ine la +2ndul *'"
.en#ru 1n#2ia oar' 1n via6a sa" nu va .u#ea" .robabil" s'%-i onoreze semn'#ura4 as#a e #o#ul=
$u" domnule" mai am .en#ru sf2r-i#ul lunii vii#oare valorile a*es#ea .e *are ni le%au
#re*u# *asa 0as*al -i *asa Xild -i ,urner din Marsilia" *am !!/@@@ de fran*i8 1n #o#al
2N/!@@ fran*i/
$u se .oa#e des*rie suferin6a .e *are neferi*i#ul Morrel o 1n*er*a 1n #im.ul a*es#ei
enumer'ri/
2N"!@@ fran*i> re.e#' el ma-inal/
Da" domnule" r's.unse en+lezul/ $u v' voi as*unde 1ns'" *on#inu' el du.' un
momen# de #'*ere" *'" re*unos*2ndu%se #o#u-i *ore*#i#udinea dumneavoas#r' ire.ro-abil'
.2n' 1n .rezen#" *ir*ul' 1n Marsilia zvonul *' nu sun#e6i 1n s#are a fa*e fa6' 1nda#oririlor/
Morrel se 1n+'lbeni +roazni* 1n fa6a a*es#ei ie-iri a.roa.e bru#ale/
Domnule" s.use el" .2n' 1n .rezen# -i sun# mai bine de dou'ze*i -i .a#ru de ani
de *2nd am .rimi# *asa din m2inile .'rin#elui meu" *are -i el o adminis#rase #reize*i -i *in*i
de ani .2n' 1n .rezen#" ni*i o 52r#ie semna#' Morrel -i fiul nu a fos# .rezen#a#' la *as'
f'r' a fi .l'#i#'/
Da" -#iu" r's.unse en+lezul" dar vorbi6i%mi sin*er" *a 1n#re oameni de onoare/
Domnule" ve6i .l'#i .oli6ele a*es#ea *u a*eea-i exa*#i#a#e=
Morrel #res'ri -i%l .rivi *u mai mul#' si+uran6' de*2# .2n' a#un*i .e *el *are 1i vorbea
as#fel/
n#reb'rilor .use *u sin*eri#a#ea a*eas#a" s.use el" #rebuie s' li se dea un r's.uns
sin*er/ Da" domnule" voi .l'#i da*'" .re*um n'd'9duies*" vasul meu sose-#e *u bine" *'*i
sosirea lui 1mi va reda *redi#ul .e *are a**iden#ele re.e#a#e" a *'ror vi*#im' am fos#" mi l%au
r'.i#4 da*' 1ns'" din nenoro*ire" ()araonul(" ul#ima resurs' .e *are *on#ez" nu vine///
La*rimile ur*ar' 1n o*5ii bie#ului arma#or/
Ei" bine" 1n#reb' in#erlo*u#orul s'u" da*' a*eas#' ul#im' resurs' nu vine=
A#un*i" *on#inu' Morrel" mi%e +reu s' s.un/// dar" de.rinz2ndu%m' *u nenoro*irea"
#rebuie s' m' de.rind -i *u ru-inea/// a#un*i *red *' voi fi nevoi# s' sus.end .l'6ile/
$u ave6i .rie#eni *are s' v' .oa#' a9u#a 1n 1m.re9urarea de fa6'=
Morrel z2mbi *u #ris#e6e/
n afa*eri" domnule" s.use el" -#i6i bine *' nu exis#' .rie#eni" *' nu exis#' de*2#
.ar#eneri/
n#r%adev'r" murmur' en+lezul/ A-adar" nu mai ave6i de*2# o s.eran6'=
;na sin+ur'/
;l#ima=
;l#ima/
0rin urmare" da*' s.eran6a a*eas#a se s.ulber'///
Sun# .ierdu#" domnule" .ierdu# *u #o#ul/
72nd veneam la dumneavoas#r'" in#ra 1n .or# un vas/
A#iu" domnule/ ;n #2n'r *are a r'mas devo#a# +5inionului meu" 1-i .e#re*e o .ar#e
din #im. .e o #eras' deasu.ra *asei" 1n s.eran6a *' 1mi va anun6a *el din#2i o ves#e bun'/ Am
afla# de la el des.re sosirea navei/
Ai nu e a dumneavoas#r'=
$u" e o nav' din Cordeaux" (&ironda(4 vine -i ea din Indii" dar nu e a mea/
0oa#e *' a avu# *uno-#in6' des.re ()araon( -i va adu*e vreo -#ire/
S' v' s.un" domnule8 m' #em a.roa.e #o# a#2#a de a afla ve-#i *u .rivire la vasul
meu" *a -i de a r'm2ne 1n nesi+uran6'/ $esi+uran6a e 1ns' o n'de9de/
Domnul Morrel ad'u+' a.oi *u +las 1n'bu-i#8
n#2rzierea nu es#e fireas*'4 ()araonul( a .le*a# din 7al*u##a la ! februarie8 ar
#rebui s' fie ai*i de mai bine de o lun'/
7e%i as#a= 1n#reb' en+lezul *iulind ure*5ea/ 7e .oa#e s' fie z+omo#ul a*es#a=
Doamne" *e o mai fi= ex*lam' Morrel 1n+'lbenindu%se/
n#r%adev'r" .e s*ar' se is*ase o +'l'+ie mare" se auzeau #ro.'i#uri" se auzi *5iar un
s#ri+'# de durere/
Morrel se ridi*' s' des*5id' u-a" dar for6ele 1l .'r'sir' -i re*'zu 1n 9il6/
Ambii b'rba6i r'maser' unul 1n fa6a *eluilal#" Morrel #remur2nd din #oa#e m'dularele"
s#r'inul .rivindu%l *u o ex.resie de ad2n*' mil'/ M+omo#ul 1n*e#ase" dar Morrel .'rea *'
a-#ea.#' *eva4 z+omo#ul avea o *auz' -i #rebuia s' aib' o urmare/
S#r'inului i se .'ru *' ur*' *ineva #i.#il s*ara -i *' .a-ii" *are erau ai mai mul#or
.ersoane" se o.res* .e s.alier/
O *5eie fu v2r2#' 1n broas*a .rimei u-i -i u-a s*2r62i 1n 6262ni/
$umai dou' .ersoane au *5eile a*es#ei u-i" murmur' Morrel4 7o*l<s -i 3ulie/
A doua u-' se des*5ise 1n a*eea-i *li.' -i fa#a a.'ru" .alid'" *u obra9ii s*'lda6i 1n
la*rimi/
Morrel se ridi*' #remur2nd -i se s.ri9ini de bra6ul 9il6ului" *'*i n%ar fi .u#u# s' r'm2n'
1n .i*ioare/ &lasul vroia s' 1n#rebe" dar el nu mai avea +las/
,a#'" s.use fa#a 1m.reun2ndu%-i m2inile" iar#%o .e *o.ila #a *' e adu*'#oarea unei
ve-#i rele/
Morrel se 1n+'lbeni +roazni*4 3ulie se arun*' 1n bra6ele lui/
,a#'" #a#'" +l'sui ea" *ura9>
A-adar ()araonul( a .ieri#= 1n#reb' Morrel *u vo*e su+ruma#'/
)a#a nu r's.unse" dar f'*u un semn afirma#iv din *a." s.ri9ini#' la .ie.#ul .'rin#elui
ei/
Ai e*5i.a9ul= 1n#reb' Morrel/
E salva#" s.use fa#a" salva# de vasul din Cordeaux" *are a in#ra# 1n .or#/
Morrel ridi*' m2inile la *er" *u o ex.resie de resemnare -i de re*uno-%#in6' sublim'/
Doamne" 16i mul6umes*> s.use Morrel" *el .u6in nu m' love-#i de*2# .e mine/
Ori*2# de fle+ma#i* era en+lezul" o la*rim' 1i umezi .leoa.a/
In#ra6i" s.use Morrel" in#ra6i" *'*i 1mi 1n*5i.ui *' sun#e6i #o6i la u-'/
n#r%adev'r" abia ros#ise a*es#e *uvin#e" -i doamna Morrel in#r' .l2n+2nd4 Emmanuel
o urma4 1n fund" 1n an#i*amer'" se vedeau -a.#e sau o.# marinari *u fi+uri as.re" .e 9um'#a#e
+oi/ La vederea oamenilor" en+lezul #res'ri4 f'*u un .as *a .en#ru a mer+e s.re ei" dar se
s#'.2ni -i se re#rase 1n un+5erul *el mai 1n#une*os -i mai 1nde.'r#a# al *abine#ului/
Doamna Morrel se a-ez' 1n 9il6" lu2nd o m2n' a so6ului ei 1n#r%ale sale" 1n #im. *e 3ulie
r'mase rezema#' de .ie.#ul .'rin#elui/ Emmanuel se o.rise la 9um'#a#ea *amerei" .'r2nd *'
serve-#e de le+'#ur' 1n#re +ru.ul familiei Morrel -i marinarii *are s#'#eau la u-'/
7um s%a 1n#2m.la#= 1n#reb' Morrel/
A.ro.ie%#e 0enelon" s.use #2n'rul" -i .oves#e-#e 1n#2m.larea/
;n ma#elo# b'#r2n" bronza# de soarele e*ua#orului" 1nain#' 1nv2r#ind 1n m2ini res#urile
unei .'l'rii/
Cun' ziua" domnule Morrel" +l'sui el" *a -i *um ar fi .'r'si# Marsilia 1n a9un -i ar
fi sosi# din Aix sau ,oulon/
Cun' ziua" .rie#ene" s.use arma#orul" ne.u#2ndu%se 1m.iedi*a de a z2mbi .rin#re
la*rimi4 dar unde%i *'.i#anul=
7i# .rive-#e .e *'.i#an" domnule Morrel" a r'mas bolnav la 0alma4 dar" *u voia lui
Dumnezeu" n%o s' fie nimi* -i o s'%l vede6i venind .es#e *2#eva zile" #o# a-a de #eaf'r *a
dumneavoas#r' -i *a mine/
Cine/// a*um vorbe-#e" 0enelon" s.use domnul Morrel/
0enelon 1-i #re*u bu*a#a de #u#un" .e *are o morfolea 1n +ur'" din#r%o .ar#e 1n al#a"
.use m2na la +ur'" se 1n#oarse" zv2rli 1n an#i*amer' un s*ui.a# ne+ri*ios" 1n#inse .i*iorul -i"
b'l'b'nindu%se de .e un .i*ior .e al#ul" 1n*e.u8
Domnule Morrel" s.use el" ne aflam *am 1n#re *a.ul Clan* -i *a.ul CoVader"
mer+2nd *u briz' zdrav'n' s.re sud%sud%ves#" du.' *e ne #rudisem #im. de o.# zile de *alm"
*2nd *'.i#anul &aumard se a.ro.ie de mine #rebuie s' v' s.un" eram la *2rm' -i 1mi
zi*e8 (,a#' 0enelon" *e +2nde-#i de norii '-#ia *are se ridi*' la orizon#=(
,o*mai m' ui#am -i eu la ei 1n momen#ul a*ela/
(7e s' +2ndes*" domnule *'.i#an= M' +2ndes* *' ur*' .ar*' mai iu#e de*2# au dre.#ul
-i *' sun# mai ne+ri de*2# se *uvine unor nori *are n%ar avea +2nduri rele/(
(As#a e -i .'rerea mea" zi*e *'.i#anul" -i m' du* s'%mi iau #oa#e m'surile/ Avem .rea
mul#e .2nze .en#ru v2n#ul *are se va s#2rni *ur2nd/ Dei" s#r2n+e6i .2nzele>(
Era -i #im.ul4 ordinul nu se exe*u#ase 1n*' -i v2n#ul era .e urma noas#r'/
(Cun" zi*e *'.i#anul" avem 1n*' .rea mul#e .2nze" s#r2n+e6i .2nza *ea mare>(
0es#e *in*i minu#e" .2nza *ea mare era 1nf'-ura#'/
(Ei" #a#' 0enelon" 1mi zi*e *'.i#anul" *e ai de #o# mo6'i din *a.=(
(n lo*ul dumneavoas#r' *u n%a- r'm2ne .e a*eea-i dire*6ie/(
(7red *' ai dre.#a#e" b'#r2ne" zise el" o s' avem o r'bufnire s#ra-ni*' de v2n#/(
(O" domnule *'.i#an" 1i r's.und eu" ne a-#ea.#' o fur#un' n'.rasni*'/(
?2n#ul se vedea venind a-a *um vezi venind .ulberea la Mon#redon" noro* *' avea
de%a fa*e *u un om *are 1l *uno-#ea/
(S' se fa*' dou' o*5iuri la *a#ar+e> s#ri+' *'.i#anul/(
A#2#a nu era de%a9uns .en#ru lo*urile a*elea" s.use en+lezul/
&lasul 5o#'r2#" sonor -i nea-#e.#a#" f'*u .e #o6i *ei de fa6' s' #resar'/ 0enelon duse
m2na la o*5i -i%l .rivi .e *el *are *on#razi*ea *u a#2#a .u#ere manevra *'.i#anului/
Am f'*u# mai mul# de*2# a#2#" domnule" +l'sui b'#r2nul marinar *u oare*are
res.e*#" *'*i am s#r2ns bri+an#ina -i am *'u#a# s%o lu'm 1nain#ea fur#unii/
?asul era .rea ve*5i *a s' su.or#e manevra" s.use en+lezul/
n#o*mai/ As#a ne%a -i .ierdu#/ Du.' dou's.reze*e *easuri de z+2l62ire" a .'#runs
a.a/ (0enelon" 1mi zi*e *'.i#anul" *red *' ne s*ufund'm" b'#r2ne4 d'%mi mie *2rma -i
*oboar' 1n *al'/(
i dau *2rma" *obor4 a.a era de #rei .i*ioare/ ;r*" s#ri+2nd8 (La .om.e> la .om.e>(
Da" dar era .rea #2rziu/ Lumea se a.u*' de #reab'4 *red 1ns' *'" *u *2# s*o#eam" *u a#2#a
in#ra mai mul#/
Ei" da*' e vorba s' ne s*ufund'm am zis du.' .a#ru *easuri de mun*'" s' ne
s*ufund'm8 omul nu moare de*2# o da#'/
(Es#a e exem.lul .e *are 1l dai #u" b'#r2ne 0enelon= zise *'.i#anul4 ei bine" a-#ea.#'/(
Se duse -i lu' o .ere*5e de .is#oale din *abina sa/
(7elui din#2i *are .'r'se-#e .om.a" s.use el" 1i zbor *reierii>(
)oar#e bine> s.use en+lezul/
$imi* nu d' mai mul# *ura9 de*2# *5ibzuin6'" *on#inu' marinarul" mai *u seam' *'
1n#re #im. vremea se luminase -i v2n#ul 1n*e#ase" nu e 1ns' mai .u6in adev'ra# *' a.a ur*a
mereu4 nu mul#" dar ur*a/ Dou' de+e#e .e *eas" vede6i dumneavoas#r'" nu 1nseamn' mare
lu*ru4 dar" 1n dou's.reze*e *easuri" ele fa* dou'ze*i -i .a#ru de de+e#e" -i dou'ze*i -i .a#ru
de de+e#e fa* dou' .i*ioare/ Dou' .i*ioare -i *u #rei .e *are le aveam dinain#e" fa* *in*i/ Iar
*2nd un vas are *in*i .i*ioare de a.' 1n bur#'" 1nseamn' *' e bolnav de dro.i*'/
(Daide" zise *'.i#anul" a9un+e4 domnul Morrel n%o s' aib' nimi* de s.us4 am f'*u# *e
am .u#u# *a s' salv'm vasul4 s' *'u#'m *um s' salv'm oamenii/ La -alu.'" *o.ii" -i *2# mai
re.ede///(
As*ul#a6i" domnule Morrel" *on#inu' 0enelon" nou' ne era #are dra+ ()araonul(" dar
ori*2# de mul# 1-i iube-#e marinarul vasul" el 1-i iube-#e -i mai mul# .ielea/ De a*eea" n%am
a-#e.#a# s' ni se s.un' de dou' ori4 1n#re #im. vasul se #2n+uia -i .'rea *' ne s.une8 (0le*a6i"
5aide" .le*a6i(/ Ai bie#ul ()araon( nu min6ea4 1l sim6eam *um se s*ufund' sub .i*ioarele
noas#re/ 72# ai *li.i" -alu.a se afla 1n mare -i noi #o6i o.# 1n'un#ru/
7'.i#anul a *obor2# *el din urm'" adi*' nu" nu a *obor2#" *'*i nu vroia s' .'r'seas*'
vasul" a-a *' l%am lua# eu 1n bra6e -i l%am arun*a# *amarazilor" du.' *are am s'ri# -i eu/ Era
-i #im.ul/ n momen#ul *2nd am s'ri#" .un#ea a .lesni# *u un z+omo# de ex.lozie/
Du.' ze*e minu#e el s%a s*ufunda# *u .ar#ea dinain#e" a.oi *u .ar#ea de dina.oi" .e
urm' a 1n*e.u# s' se 1nv2r#eas*' 1n 9uru%i *a un *2ine *are vrea s'%-i .rind' *oada/ Ai .e
urm'" bun' seara" s%a sf2r-i#/ ()araonul( murise/
$oi am r'mas #rei zile f'r' s' bem -i f'r' s' m2n*'m4 a-a *' vorbeam s' #ra+em la
sor6i" *a s' -#im *ine o s'%i 5r'neas*' .e *eilal6i" *2nd z'rir'm (&ironda(4 i%am f'*u#
semnale" ne%a v'zu#" s%a 1ndre.#a# s.re noi" ne%a #rimis -alu.a" ne%a salva#/ A-a s%au .e#re*u#
lu*rurile" domnule Morrel" .e *uv2n#ul meu de *ins#e -i de marinar/ $u%i a-a" fra6ilor=
;n murmur +eneral de a.robare ar'#' *' .oves#i#orul ob6inuse #oa#e sufra+iile .rin
adev'rul fondului -i .rin .i#ores*ul de#aliilor/
Cine" .rie#eni" s.use domnul Morrel" sun#e6i oameni de #reab' -i -#iam dinain#e *'"
1n nenoro*irea *are m' lovea" nu exis#' al# vinova# de*2# des#inul meu/ E voin6a lui
Dumnezeu" -i nu vina oamenilor/ S' sl'vim voin6a lui Dumnezeu/ 72# vi se *uvine=
E5" s' nu mai vorbim de as#a" domnule Morrel/
Dim.o#riv'" s' vorbim" s.use arma#orul *u un z2mbe# #ris#/
A#un*i ni se *uvine .e #rei luni" +l'sui 0enelon/
7o*l<s" .l'#e-#e *2#e dou' su#e de fran*i fie*'ruia/ n al#e 1m.re9ur'ri" .rie#eni"
*on#inu' Morrel" a- fi ad'u+a#8 d' fie*'ruia -i *2#e dou' su#e de fran*i +ra#ifi*a6ie" dar
#im.urile sun# +rele" .rie#eni" iar .u6inii bani *are 1mi r'm2n nu%mi mai a.ar6in/ S*uza6i%m'
-i s' nu m' iubi6i mai .u6in .en#ru as#a/
0enelon f'*u o min' de 1nduio-are" se 1n#oarse s.re #ovar'-ii s'i" s*5imb' *2#eva
*uvin#e *u ei -i reveni/
n .rivin6a as#a" domnule Morrel" s.use el #re*2ndu%-i +5emo#o*ul de #u#un 1n
*ealal#' .ar#e a +urii -i zv2rlind 1n an#i*amer' un al doilea s*ui.a# *are se duse s' 6in'
#ov'r'-ie .rimului" 1n .rivin6a as#a///
n *e .rivin6'=
A banilor///
Ei" *e e=
Domnule Morrel" #ovar'-ii zi* *' deo*amda#' le a9un+ *2#e *in*ize*i de fran*i -i *'
.en#ru res# au s' a-#e.#e/
?' mul6umes*" .rie#eni" v' mul6umes*> ex*lam' domnul Morrel ad2n* mi-*a#4
sun#e6i sufle#e +eneroase4 dar lua6i banii" lua6i%i -i" da*' +'si6i un servi*iu bun" an+a9a6i%v'/
Sun#e6i liberi/
;l#ima .ar#e a frazei .roduse un efe*# ului#or asu.ra vredni*ilor marinari/ Se .rivir'
unii .e al6ii" 1nfri*o-a6i/ 0enelon" a *'rui res.ira6ie se #'iase" fu *2# .e%a*i s' 1n+5i#'
+5emo#o*ul de #u#un" noro* *' dusese din #im. m2na la +2#le9/
7um" domnule Morrel" s.use el *u vo*e su+ruma#'" ne *on*edia6i= Sun#e6i" va s'
zi*'" nemul6umi# de noi=
$u" *o.ii" +l'sui arma#orul" nu" nu sun# nemul6umi# de voi" dim.o#riv'4 nu v'
*on*ediez" dar *e vre6i= $u mai am ni*i un vas" nu mai am nevoie de marinari/
7um nu mai ave6i ni*i un vas= s.use 0enelon/ O s' *ons#rui6i al#ele" a-#e.#'m/
Slav' domnului" -#im *e 1nseamn' nevoia/
$u mai am bani s' *ons#ruies* vase" 0enelon" s.use arma#orul *u un z2mbe# #ris#4
nu .o# de*i s' .rimes* ofer#a voas#r'" ori*2# de binevoi#oare ar fi/
A#un*i" da*' nu ave6i bani" nu #rebuie s' ne .l'#i6i4 vom fa*e *um a f'*u# bie#ul
()araon(" vom #ra+e .e dra*u de *oad'/
Des#ul" des#ul" .rie#eni> s.use Morrel su+ruma# de emo6ie/ 0le*a6i" v' ro+/ $e vom
re+'si 1n vremuri mai bune/ Emmanuel" ad'u+' arma#orul" 1nso6e-#e%i -i s' ai +ri9' *a
dorin6ele mele s' fie 1nde.lini#e/
7el .u6in o s' ne revedem" domnule Morrel= 1n#reb' 0enelon/
Da" .rie#eni" n'd'9duies*" *el .u6in" du*e6i%v'/
Ai f'*u un semn lui 7o*l<s" *are .orni 1nain#e/ Marinarii 1l urmar' .e *asier -i
Emmanuel 1i urm' .e marinari/
A*um" s.use arma#orul so6iei -i fii*ei sale" l'sa6i%m' sin+ur o *li.'4 am de vorbi#
*u domnul/
Ai ar'#' din o*5i .e manda#arul *asei ,5omson -i )ren*5" *are r'm'sese 1n .i*ioare"
nemi-*a# 1n un+5erul s'u" *2# #im. durase s*ena la *are nu luase .ar#e de*2# .rin *ele *2#eva
*uvin#e .e *are le%am rela#a#/ )emeile 1-i 1n'l6ar' o*5ii asu.ra s#r'inului .e *are 1l ui#aser'
*om.le# -i se re#raser'4 dar" re#r'+2ndu%se" fa#a zv2rli s.re om o .rivire sublim' de
im.lorare" *'reia el 1i r's.unse .rin#r%un z2mbe# .e *are un observa#or re*e s%ar fi mira#
v'z2ndu%l *' 1n*ol6e-#e .e fi+ura a*eea de +5ea6'/ C'rba6ii r'maser' sin+uri/
Domnule" s.use Morrel" re*'z2nd 1n 9il6" a6i v'zu# #o#ul" a6i auzi# #o#ul" a-a *' nu
mai am *e s' v' *omuni*/
Am v'zu#" domnule" s.use en+lezul" *' vi s%a 1n#2m.la# o nou' nenoro*ire"
nemeri#a#' *a -i *ealal#'" -i lu*rul m%a 1n#'ri# 1n dorin6a de a v' fi .e .la*/
O" domnule> s.use Morrel/
;i#e" *on#inu' s#r'inul/ Eu sun# unul din#re .rin*i.alii dumneavoas#r' *redi#ori"
nu%i a-a=
Sun#e6i *el .u6in a*ela *are .osed' valorile *u *ea mai s*ur#' s*aden6'/
Dori6i un #ermen .en#ru a%mi .l'#i=
;n #ermen ar .u#ea s'%mi salveze onoarea -i" *a a#are" via6a/
72# *ere6i=
Morrel -ov'i/
Dou' luni" s.use el/
Cine" s.use s#r'inul" v' a*ord #rei/
7rede6i 1ns' *' firma ,5omson -i )ren*5///
)i6i lini-#i#" domnule" iau asu.ra mea #o#ul/ Sun#em azi 1n *in*i iunie/
Da/
Ei bine" s*5imba6i%mi #oa#e *rean6ele" .en#ru *in*i se.#embrie4 iar 1n ziua de *in*i
se.#embrie" la 11 diminea6a G.endula ar'#a 1n momen#ul a*ela exa*# orele 11H m' voi
.rezen#a la dumneavoas#r'/
?' voi a-#e.#a" domnule" s.use Morrel" -i ve6i fi .l'#i#4 al#min#eri voi fi mor#/
;l#imele *uvin#e fur' .ronun6a#e a#2# de 1n*e#" 1n*2# s#r'inul nu .u#u s' le aud'/
7rean6ele fur' s*5imba#e" *ele ve*5i fur' ru.#e" iar bie#ul arma#or v'zu *' are m'*ar
#rei luni 1nain#ea sa .en#ru a%-i 1n*orda sfor6'rile/
En+lezul .rimi mul6umirile lui *u *almul *ara*#eris#i* na6iunii sale -i se des.'r6i de
Morrel *are 1l *onduse" bine*uv2n#2ndu%l" .2n' la u-'/
0e s*ara o 1n#2lni .e 3ulie/ )a#a se .ref'*ea *' *oboar'" dar 1n reali#a#e 1l a-#e.#a/
O" domnule> s.use ea 1m.reun2ndu%-i m2inile/
Domni-oar'" +l'sui s#r'inul" ve6i .rimi 1n#r%o zi o s*risoare semna#'/// Simbad
Marinarul/// v' ro+ s' v' *onforma6i 1n#o*mai *elor *u.rinse 1n s*risoare" ori*2# de *iuda#e
vi se vor .'rea/
Da" domnule" r's.unse 3ulie/
mi f'+'dui6i=
?' 9ur/
Cine/ Adio" domni-oar'> R'm2ne6i #o#deauna o fa#' bun' -i sf2n#' *um sun#e6i" -i
n'd'9duies* *' Dumnezeu v' va/ r's.l'#i" d2ndu%vi%l .e Emmanuel *a so6/
3ulie s*oase un mi* s#ri+'#" deveni ro-ie *a o *irea-' -i se 6inu de ram.' s' nu *ad'/
S#r'inul 1-i *on#inu' drumul f'*2ndu%i un semn de des.'r6ire/
n *ur#e 1l 1n#2lni .e 0enelon" *are 6inea 1n fie*are m2n' *2#e un fi-i* de o su#' de
fran*i -i .'rea *' nu se 5o#'r'-#e s'%l ia/
?ino 1n*oa*e" .rie#ene" 1i s.use el4 am s'%6i vorbes*/
QQQ
! SE0,EMCRIE
,ermenul a*orda# de manda#arul *asei ,5omson -i )ren*5" 1n momen#ul *2nd Morrel
se a-#e.#a mai .u6in" i se .'ru bie#ului arma#or una din a*ele *o#i#uri *are anun6' omului *'
soar#a s%a s'#ura#" 1n sf2r-i#" s' se mai 6in' de *a.ul lui/ 0oves#i 1n ziua a*eea" fii*ei" so6iei
sale -i lui Emmanuel *e i s%a 1n#2m.la#" -i un dram de s.eran6'" da*' nu de lini-#e" rein#r' 1n
familie/ Din .'*a#e" 1ns'" Morrel n%avea a fa*e numai *u *asa ,5omson -i )ren*5" *are se
ar'#ase fa6' de el a-a de binevoi#oare/ 0re*um s.usese" 1n *omer6 ai .ar#eneri" nu .rie#eni/
72nd se +2ndea .rofund" nu 1n6ele+ea ni*i a#i#udinea +eneroas' a domnilor ,5omson -i
)ren*5 fa6' de el4 nu -i%o ex.li*a de*2# .rin reflexia in#eli+en# e+ois#' .e *are *asa va fi
f'*u#%o8 e mai bine s' s.ri9inim un om *are ne da#oreaz' a.roa.e #rei su#e de mii fran*i -i s'
avem a*e-#i #rei su#e de mii de fran*i .es#e #rei luni" de*2# s'%i +r'bim ruina -i s' ne ale+em
*u -ase sau o.# la su#' din *a.i#al/
Din nenoro*ire" fie ur'" fie orbire " nu #o6i .ar#enerii lui Morrel *u+e#ar' la fel"
ba *26iva *u+e#ar' dim.o#riv'/ 0oli6ele subs*rise de Morrel fur' de*i .rezen#a#e la *as' *u o
s*ru.uloas' ri+oare dar" +ra6ie #ermenului a*orda# de en+lez" 7o*l<s .l'#i 1n #ermen/ 7o*l<s
*on#inu' de*i s' r'm2n' 1n lini-#ea sa fa#idi*'/ $umai domnul Morrel v'zu *u +roaz' *'"
da*' ar fi avu# s' ramburseze la 1! ale lunii *ei *in*ize*i de mii de fran*i ai lui de Coville"
-i la #reize*i *ele T2 !@@ fran*i 1n .oli6e .en#ru *are" *a -i .en#ru *rean6a ins.e*#orului
1n*5isorii" avea un #ermen" ar fi fos# 1n*' din luna a*eea un om .ierdu#/
0'rerea 1n#re+ului *omer6 din Marsilia era *'" sub lovi#urile re.e#a#e *are 1l *o.le-eau"
Morrel nu .u#ea s' rezis#e/ ;imirea fu de*i mare *2nd se v'zu *' 1nda#oririle de la sf2r-i#ul
lunii erau exe*u#a#e *a de obi*ei/ ,o#u-i 1n*rederea nu rein#r' 1n s.iri#e" as#fel *' se am2n'
.en#ru sf2r-i#ul lunii vii#oare de.unerea bilan6ului neferi*i#ului arma#or/
n#rea+a lun' #re*u 1n sfor6'ri nemai.omeni#e din .ar#ea lui Morrel .en#ru a%-i reuni
resursele/ Al#'da#' 52r#ia lui era lua#' *u 1n*redere -i *5iar *eru#'/ Morrel 1n*er*' s'
ne+o*ieze 52r#ii .e nou'ze*i de zile" -i +'si #oa#e b'n*ile 1n*5ise/ Din feri*ire" Morrel avea
*2#eva 1n*as'ri .e *are .u#ea s' le 1n*aseze/ n*as'rile se o.erar'8 Morrel se +'si de*i din
nou 1n m'sur' s' fa*' fa6' an+a9amen#elor la sf2r-i#ul lui iulie/
De al#fel manda#arul *asei ,5omson -i )ren*5 nu mai fusese v'zu# la Marsilia/ A
doua sau a #reia zi du.' vizi#a la domnul Morrel" a*es#a dis.'ruse4 iar .en#ru *' la Marsilia
nu avusese le+'#uri de*2# *u .rimarul" *u ins.e*#orul 1n*5isorilor -i *u domnul Morrel"
#re*erea nu l'sase de*2# a%min#irea diferi#' .e *are *ele #rei .ersoane o .'s#raser' des.re el/
Se .are *' ma#elo6ii ()araonului( 1-i +'siser' an+a9amen#" *'*i -i ei dis.'ruser'/
7'.i#anul &aumard" 1ns'n'#o-i# de indis.ozi6ia *are 1l re6inuse la 0alma" reveni/ $u
avea *ura9 s' se .rezin#e domnului Morrel/ A*es#a afl' 1ns' *' a sosi# -i se duse s'%l vad'/
?redni*ul arma#or -#ia dinain#e" din .oves#irea lui 0enelon" de .ur#area *ura9oas' a
*'.i#anului *u .rile9ul nenoro*irii" -i 1n*er*a el s'%l *onsoleze/ i adu*ea solda .e *are
*'.i#anul &aumard n%ar fi *u#eza# s%o 1n*aseze/
0e *2nd *obora s*ara" domnul Morrel 1l 1n#2lni .e 0enelon" *are ur*a/ 0enelon d'duse"
.are%se" o bun' 1n#rebuin6are banilor" *'*i era 1mbr'*a# 1n 5aine noi/ M'rindu%l .e arma#or"
vredni*ul #imonier .'ru foar#e 1n*ur*a#4 se #rase 1n un+5erul *el mai 1nde.'r#a# al
s.alierului" 1-i #re*u buma-*a de #u#un de la s#2n+a la drea.#a -i de la drea.#a la s#2n+a"
ros#o+olind o*5ii mari" 1nfri*o-a6i" -i nu r's.unse de*2# .rin#r%o s#r2n+ere sfioas'" m2inii .e
*are domnul Morrel i%o 1n#inse *u .rie#enia de #o#deauna/ Domnul Morrel a#ribui
1n*ur*'#ura lui 0enelon ele+an6ei a*es#uia4 era v'di# *' bie#ul om nu se sim6ea la lar+ul s'u
1n#r%un as#fel de lux4 se an+a9ase de*i" f'r' 1ndoial'" .e bordul al#ui vas" iar ru-inea lui se
da#ora" da*' s%ar .u#ea s.une as#fel" fa.#ului *' nu .ur#ase mai mul#' vreme doliul du.'
()araon(/ 0oa#e *5iar *' venea s'%i adu*' la *uno-#in6' *'.i#anului &aumard noro*ul s'u -i
s'%i #ransmi#' ofer#e din .ar#ea noului s#'.2n/
(Cie6ii oameni" s.use Morrel de.'r#2ndu%se" numai de v%ar iubi s#'.2nul *um v'
iubeam eu" -i de a6i fi mai feri*i6i de*2# mine///(
Luna au+us# se s*urse 1n 1n*er*'ri mereu re.e#a#e de Morrel .en#ru ridi*area ve*5iului
s'u *redi# sau .en#ru des*5iderea unuia nou/ La 2@ au+us# se afl' 1n Marsilia *' o*u.ase un
lo* 1n dili+en6'" -i se s.use a#un*i *' bilan6ul va fi de.us la sf2r-i#ul lunii *uren#e" -i *'
Morrel .le*ase dinain#e .en#ru a nu asis#a la a*#ul *rud" d2nd" f'r' 1ndoial'" dele+a6ie
fun*6ionarului s'u Emmanuel -i *asierului 7o*l<s/ Dar" 1n *iuda #u#uror .revederilor" la T1
au+us#" *asa se des*5ise *a de obi*ei/ 7o*l<s a.'ru *alm" dinain#ea +rila9ului" examin' *u
a*eea-i a#en6ie 52r#ia *e i se .rezen#' -i" de la .rima .2n' la ul#ima" .l'#i .oli6ele *u a*eea-i
exa*#i#a#e/ ?enir' *5iar dou' ramburs'ri" .e *are domnul Morrel le .rev'zuse -i .e *are
7o*l<s le .l'#i *u a*eea-i .un*#uali#a#e *a -i .oli6ele arma#orului/ Lumea nu mai 1n6ele+ea
nimi* -i *u #ena*i#a#ea .rofe6ilor de ve-#i rele" am2na falimen#ul .en#ru sf2r-i#ul lui
se.#embrie/
La 1n#2i" Morrel sosi8 era a-#e.#a# *u mul#' 1n*ordare de 1n#rea+a familie4 din *'l'#oria
la 0aris urma s' r'sar' ul#ima *ale de m2n#uire/ Morrel se +2ndise la Dan+lars" as#'zi
milionar -i al#'da#' 1nda#ora#ul s'u" deoare*e" .e #emeiul re*omanda6iei lui Morrel" in#r'
Dan+lars 1n servi*iul ban*5erului s.aniol la *are 1n*e.use s' s#r2n+' averea sa imens'/ Se
s.unea *' Dan+lars .oseda 1n#re -ase -i o.# milioane -i un *redi# nelimi#a#/ )'r' s' s*oa#' un
#aler din buzunar" Dan+lars .u#ea s'%l salveze .e Morrel4 nu avea de*2# s' +aran#eze un
1m.rumu#" -i Morrel era salva#/ Morrel se +2ndise de mul#' vreme la Dan+lars4 dar exis#'
re.ulsii ins#in*#ive .e *are nu le .u#em 1nfr2na" as#fel *' Morrel 1n#2rziase *2# mai mul# s'
re*ur+' la a*es# mi9lo* su.rem/ Avusese dre.#a#e" *'*i s%a 1na.oia# zdrobi# de umilin6a unui
refuz/
De a*eea" la 1na.oiere" Morrel nu a s*os ni*i o #2n+uire" nu a formula# ni*i o *2r#ire4
-i%a 1mbr'6i-a#" .l2n+2nd" nevas#a -i fii*a" a 1n#ins o m2n' .rie#enoas' lui Emmanuel" s%a
1n*5is 1n *abine#ul de la al doilea -i l%a *5ema# .e 7o*l<s/
De da#a a*es#a" 1i s.user' femeile lui Emmanuel" sun#em .ierdu6i/
A.oi" 1n#r%o s*ur#' *onsf'#uire 6inu#' 1n#re ele" 5o#'r2ser' *a 3ulie s'%i s*rie fra#elui
s'u afla# 1n +arnizoan' la $imes s' vin' numaide*2#/
Cie#ele femei sim6eau ins#in*#iv *' aveau nevoie de #oa#e for6ele lor .en#ru a fa*e fa6'
lovi#urii *e le amenin6a/
De al#min#eri" de-i 1n v2rs#' de abia 22 de ani" Maximilien Morrel avea o mare
influen6' asu.ra .'rin#elui s'u/
Era un #2n'r ener+i* -i dre.#/ n momen#ul *2nd fusese vorba s' 1mbr'6i-eze o *arier'"
.'rin#ele n%a vru# s'%i im.un' dinain#e un vii#or" as#fel *' a *onsul#a# 1n*lin'rile #2n'rului
Maximilien/ A*es#a de*larase a#un*i *' vrea s' urmeze *ariera mili#ar'4 f'*use 1n *onse*in6'
s#udii ex*elen#e" in#rase .rin *on*urs la -*oala .oli#e5ni*' -i ie-ise sublo*o#enen# 1n
re+imen#ul !T de infan#erie/ De6inea de un an +radul a*es#ea -i avea f'+'duiala *' va fi
avansa# lo*o#enen# la .rima o*azie/ La re+imen#" Maximilien Morrel era *i#a# *a .'s#r'#or
ri+id" nu numai al #u#uror obli+a6iilor im.use solda#ului" dar -i al #u#uror 1nda#oririlor
.ro.use omului" -i nu i se s.unea de*2# S#oi*ul/ Se 1n6ele+e *' mul6i din#re *ei *are 1i
s.uneau as#fel" 1i re.e#au .ore*la deoare*e o auziser'" f'r' s' -#ie *e 1nseamn'/
0e a*es# #2n'r 1l *5emau 1n a9u#or mama -i sora s' le sus6in' 1n 1m.re9urarea +rav' 1n
*are 1-i d'deau seama *' aveau s' se +'seas*'/
$u se 1n-elaser' asu.ra +ravi#a6ii 1m.re9ur'rii" *'*i" du.' o *li.' de la in#rarea
domnului Morrel 1n *abine#ul s'u *u 7o*l<s" 3ulie 1l v'zu .e a*es#a ie-ind" .alid" #remur2nd"
*u *5i.ul #ulbura#/
?ru s'%l *er*e#eze 1n momen#ul *2nd #re*ea .e l2n+' ea4 dar bie#ul om" *on#inu2nd s'
*oboare s*ara *u o +rab' neobi-nui#'" se m'r+ini s' s#ri+e ridi*2nd bra6ele la *er8
O" domni-oar'" domni-oar'" *e +roazni*' nenoro*ire> *ine -i%ar fi 1n*5i.ui# a-a
*eva=
n *li.a urm'#oare" 3ulie 1l v'zu ur*2nd iar'-i" *u dou'%#rei re+is#re +roase" *u un
.or#ofoliu -i *u o .un+' *u bani/
Morrel *onsul#' re+is#rele" des*5ise .or#ofoliul" num'r' banii/
,oa#e mi9loa*ele sale erau 1n#re -ase -i o.# mii de fran*i" iar in#r'rile" .2n' la ! ale
lunii" 1n#re .a#ru -i *in*i mii4 *eea *e f'*ea un a*#iv de .ais.reze*e mii de fran*i" fa6' de o
.oli6' de 2N !@@ fran*i/ $i*i m'*ar nu se .u#ea *on*e.e s' .l'#eas*' m'*ar un a*on#o/
,o#u-i" *2nd *obor1 la mas'" Morrel .'rea de a9uns de *alm/ 7almul lui le 1nfri*o-' .e
femei mai mul# de*2# *ea mai .rofund' #ris#e6e/
Du.' mas' Morrel avea obi*eiul s' ias'4 se du*ea s'%-i ia *afeaua la *er*ul
05o*eenilor -i s' *i#eas*' +ema0orul. n ziua a*eea nu ie-i" *i ur*' din nou 1n biroul s'u/
7o*l<s .'rea buim'*i# *u #o#ul/ S#'#use o .ar#e din zi 1n *ur#e" .e o .ia#r'" *u *a.ul +ol
sub un soare de #reize*i de +rade/
Emmanuel 1n*er*' s' le lini-#eas*' .e femei" dar nu era delo* *onvin+'#or/ ,2n'rul
*uno-#ea .rea 1ndea.roa.e afa*erile *asei *a s' nu%-i dea seama *' o mare *a#as#rof' a.as'
asu.ra familiei Morrel/
?eni noa.#ea8 femeile ve+5ear'" n'd'9duind *' Morrel" *obor2nd din *abine#ul s'u" va
in#ra la ele4 dar 1l auzir' #re*2nd .rin dre.#ul u-ilor lor" *'l*2nd u-or" #em2ndu%se desi+ur" s'
nu%l *5eme/
,raser' *u ure*5ea4 el in#r' 1n *amera sa -i 1n*uie u-a .e din'un#ru/
Doamna Morrel o #rimise .e fa#' la *ul*are" a.oi" la o 9um'#a#e de or' du.' .le*area
3uliei" se s*ul'" 1-i s*oase .an#ofii -i se furi-' 1n *oridor" s' .riveas*' .rin +aura *5eii *e
f'*ea so6ul ei/
M'ri 1n *oridor o umbr' *e se re#r'+ea8 era 3ulie" *are" nelini-#i#' -i ea" o luase 1nain#ea
mamei/
)a#a veni la doamna Morrel/
S*rie" +l'sui ea/
)emeile se 1n6eleser' f'r' s'%-i vorbeas*'/
Doamna Morrel se .le*' 1n dre.#ul broa-#ei/ n#r%adev'r" Morrel s*ria4 dar *eea *e fa#a
nu remar*ase" remar*' doamna Morrel8 so6ul *i s*ria .e 52r#ie #imbra#'/
i veni ideea +rozav' *' el 1-i f'*ea #es#amen#ul" se 1nfior' -i #o#u-i avu .u#erea s' nu
s.un' nimi*/
A doua zi domnul Morrel .'rea *2# se .oa#e de *alm4 s#'#u 1n biroul s'u *a de obi*ei"
*obor1 la mas' *a de obi*ei" dar du.' mas' 1-i *5em' fii*a l2n+' el/ O s#r2nse 1n bra6e -i o
6inu mul#' vreme" la .ie.#ul lui/
Seara" 3ulie 1i s.use mamei sale *'" de-i #a#'l .'ruse *alm" ea observase *' inima 1i
b'#ea n'valni*/
7elelal#e dou' zile se s*urser' a.roa.e 1n a*ela-i fel/ n seara zilei de 4 se.#embrie"
Morrel 1i *eru din nou fii*ei sale *5eia de la *abine#/
3ulie #res'ri" .en#ru *' *ererea a*eas#a i se .'ru sinis#r'/ De *e 1i *erea #a#'l *5eia
.'s#ra#' 1n#o#deauna de ea" 1n*' de .e *2nd era *o.il'" -i .e *are el nu i%o *erea de*2# a#un*i
*2nd voia s%o .ede.seas*'/
Ea 1l .rivi/
,a#'" *u *e 6i%am +re-i# de vrei s'%mi iei *5eia 1na.oi=
$%ai +re-i# *u nimi*" *o.ila mea" 1i r's.unse neferi*i#ul" *'ruia 1n#rebarea a#2# de
sim.l' 1i um.luse o*5ii de la*rimi/ $%ai +re-i# *u nimi*" dar am eu nevoie de ea/
3ulie se .ref'*u *'%i *au#' *5eia/
7red *%am l'sa#%o 1n odaia mea" s.use ea/
Ai .le*'/ Dar 1n lo* s' se du*' 1n odaia ei" *obori -i d'du fu+a s'%l *onsul#e .e
Emmanuel/
$u%i da *5eia #a#'lui #'u" s.use a*es#a" iar m2ine diminea6'" da*' e *u .u#in6'" nu #e
de.'r#a de el/
Ea 1n*er*' s'%l des*oas' .e Emmanuel" dar a*es#a nu -#ia al#*eva" sau nu voia s'
s.un'/
n noa.#ea de 4 s.re ! se.#embrie" doamna Morrel r'mase #o# #im.ul *u ure*5ea li.i#'
de .ere#e/ 02n' la #rei diminea6a 1l auzi .e so6ul ei umbl2nd nelini-#i# .rin *amer'/
Abia la *easurile #rei el se #r2n#i .e .a#/
)emeile .e#re*ur' noa.#ea 1m.reun'/ Din seara de a9un" ele 1l a-#e.#au .e Maximilien/
La *easurile o.#" domnul Morrel in#r' 1n *amera lor/ Era *alm" dar fr'm2n#area din
#im.ul no.6ii se *i#ea .e *5i.ul .alid" r'v'-i#/
)emeile nu 1ndr'znir' s'%l 1n#rebe da*' a dormi# bine/
Morrel fu mai bun de*2# ori*2nd *u so6ia sa -i mai dr'+'s#os *u fii*a sa" .e *are nu se
.u#ea s'#ura .rivind%o -i 1mbr'6i-2nd%o/
3ulie 1-i reamin#i de re*omandarea lui Emmanuel -i vru s'%-i urmeze .'rin#ele *2nd
ie-i4 dar a*es#a o res.inse *u bl2nde6e8
R'm2i l2n+' mama #a" 1i s.use el/
3ulie vru s' insis#e/
A-a vreau eu> s.use Morrel/
0en#ru 1n#2ia oar' Morrel s.unea fii*ei sale8 (A-a vreau eu>(" dar s.use a*es#e *uvin#e
*u un a**en# .'#runs de o bl2nde6e a#2# de .'rin#eas*'" 1n*2# 3ulie nu *u#ez' s' mai fa*' un
.as/
R'mase .e lo* 1n .i*ioare" mu#' -i nemi-*a#'/ n *li.a urm'#oare u-a se redes*5ise"
sim6i dou' bra6e *are o 1n*on9urau -i o +ur' *are se li.ea de frun#ea ei/
n'l6' o*5ii -i s*oase o ex*lama6ie de bu*urie/
Maximilien" fr'6ioare> ex*lam' ea/
Auzind s#ri+'#ul" doamna Morrel aler+' -i se arun*' 1n bra6ele fiului ei/
Mam'" s.use #2n'rul" ui#2ndu%se r2nd .e r2nd la doamna Morrel -i la fii*a ei" *e e=
7e s%a 1n#2m.la#= S*risoarea voas#r' m%a 1ns.'im2n#a# -i am veni# 1n +oan'/
3ulie" s.use doamna Morrel f'*2nd semn #2n'rului" du%#e -i s.une #a#'lui #'u *' a
sosi# Maximilien/
)a#a d'du buzna din a.ar#amen# dar" .e .rima #rea.#' a s*'rii +'si un om *u o
s*risoare 1n m2n'/
$u sun#e6i dumneavoas#r' domni-oara 3ulie Morrel= +l'sui omul *u un foar#e
.ronun6a# a**en# i#alian/
Da" domnule" r's.unse 3ulie *u +las .ieri#4 dar *e dore-#i= $u #e *unos*/
7i#i6i s*risoarea a*eas#a" s.use omul 1n#inz2ndu%i o 52r#ie/
3ulie -ov'ia/
E vorba de salvarea .'rin#elui dumneavoas#r'" s.use mesa+erul/
)a#a 1i smulse 52r#ia din m2n'/
A.oi o des*5ise re.ede -i *i#i8
"Ducei, numaidec2t #n Alles de 1eilhane$ intrai #n casa cu nr. 16$ cerei
portresei cheia camerei de la a! E, lea$ intrai #n camera aceea$ luai de pe colul
cminului o pung din reea de mtase ro!ie$ !i dai punga aceasta printelui
dumneaoastr.
% necesar s, o aib #nainte de ceasurile 11.
Ai 0gduit c m ei asculta orbe!te$ reamintesc 0gaduiala.
SIMCAD MARI$AR;L(
)a#a s*oase un s#ri+'# de bu*urie" ridi*' o*5ii" *'u#' .e omul *are 1i d'duse bile#ul
s.re a%i .une o 1n#rebare" dar omul dis.'ruse/
-i arun*' 1n*' o da#' o*5ii asu.ra 52r#iei" s%o *i#eas*' din nou" -i observ' *' avea un
.os# s*ri.#um/
7i#i8
"% necesar s #ndeplinii misiunea aceasta #n persoan !i singur= dac enii
#nsoit$ sau dac altcinea s, ar pre*enta$ portarul a rspunde c nu !tie despre ce este
orba".
0os#%s*ri.#umul fu o .u#erni*' domolire a bu*uriei fe#ei/ $u avea oare mo#ive s' se
#eam'" nu i se 1n#indea o *urs'= Ino*en6a nu%i 1n+'duia s' -#ie *am *e .eri*ole .u#ea s'
1n#2m.ine o fa#' la v2rs#a ei" dar nu e nevoie s' *uno-#i .eri*olul .en#ru a #e #eme de el/ De
remar*a# *' #o*mai .rime9diile ne*unos*u#e ins.ir' *ele mai mari s.aime/
3ulie -ov'ia/ Se 5o#'r1 s' *ear' un sfa#/
Dar" din#r%un sim6'm2n# *urios" nu re*urse ni*i la mama" ni*i la fra#ele ei" *i la
Emmanuel/
7obori" 1i .oves#i *e i s%a 1n#2m.la# 1n ziua *2nd manda#arul *asei ,5omson -i )ren*5
venise la .'rin#ele ei4 1i is#orisi s*ena de .e s*ar'" 1i re.e#' f'+'duiala .e *are o f'*use -i 1i
ar'#' s*risoarea/
,rebuie s' #e du*i" domni-oar'" s.use Emmanuel/
S' m' du*= murmur' 3ulie/
Da" #e voi 1nso6i eu/
Dar n%ai v'zu# *' #rebuie s' fiu sin+ur'= s.use 3ulie/
?ei fi sin+ur'" r's.unse #2n'rul" dar #e voi a-#e.#a la *ol6ul s#r'zii Muzeului" iar
da*' 1n#2rzii 1n a-a fel 1n*2# s' m' 1n+ri9orez" #e voi *'u#a -i 16i +aran#ez *' va fi vai -i amar
de *ei des.re *are vei avea mo#ive s' #e #emi/
A-adar" Emmanuel" +l'sui fa#a -ov'ind" .'rerea dumi#ale es#e s' r's.und
invi#a6iei=
Da" nu 6i%a s.us mesa+erul *' e vorba de salvarea .'rin#elui dumi#ale=
Dar *e .eri*ol 1l .2nde-#e" Emmanuel= 1n#reb' fa#a/
Emmanuel -ov'i o *li.'" dar dorin6a de a o 5o#'r1 .e fa#' f'r' 1n#2rziere 1l birui/
As*ul#'" 1i s.use el" as#'zi e ! se.#embrie" nu%i a-a=
Da/
Azi" la 11" #a#'l dumi#ale are a.roa.e #rei su#e de mii de fran*i de .l'#i#/
Da" -#iu/
Ei bine" s.use Emmanuel" 1n *as' nu sun# ni*i *in*is.reze*e mii/
n *azul a*es#a *e se va 1n#2m.la=
Da*' as#'zi" .2n' la 11" #a#'l dumi#ale n%a +'si# .e *ineva *are s'%i vin' 1n a9u#or"
va fi obli+a# la amiaz' s' se de*lare 1n s#are de falimen#/
O5" vino" vino> ex*lam' fa#a #r'+2ndu%l .e #2n'r du.' ea/
n#re #im." doamna Morrel s.usese fiului ei #o#ul/
,2n'rul -#ia bine *'" 1n urma re.e#a#elor nenoro*iri 1n#2m.la#e .'rin#elui s'u" se
f'*user' mari s*5imb'ri 1n *5el#uielile *asei" dar nu -#ia *' lu*rurile au a9uns a#2# de
de.ar#e/
R'mase zdrobi#/
A.oi" deoda#'" d'du buzna afar'" ur*' re.ede s*ara" *'*i 1l *redea .e .'rin#ele s'u 1n
*abine#" dar b'#u zadarni*/
n momen#ul *2nd se afla la u-a *abine#ului" auzi u-a a.ar#amen#ului des*5iz2ndu%se4
1n#oarse *a.ul -i 1-i v'zu .'rin#ele/ n lo* s' ur*e dre.# la *abine#ul s'u" domnul Morrel
in#rase 1n *amer'" iar a*um ie-ea/
Domnul Morrel s*oase un s#ri+'# de uimire z'rindu%l .e Maximilien4 nu -#ia de
sosirea #2n'rului/ R'mase nemi-*a#" s#r2n+2nd *u bra6ul s#2n+ un obie*# .e *are 1l 6inea
as*uns sub redin+o#'/
Maximilien *obor1 re.ede s*ara -i se arun*' de +2#ul .'rin#elui4 dar" deoda#' se #rase
1na.oi" l's2ndu%-i numai m2na drea.#' .e .ie.#ul #a#'lui s'u/
,a#'" s.use el devenind .alid *a moar#ea" de *e 6ii sub redin+o#' dou' .is#oale=
M' #emeam s' nu fiu v'zu# -i v'd *' n%am s*'.a#" s.use Morrel/
,a#'> #a#' i .en#ru numele lui Dumnezeu" ex*lam' #2n'rul" *e fa*i *u armele=
Maximilien" r's.unse Morrel .rivindu%-i 6in#' fiul" #u e-#i b'rba#" un b'rba# *u
sim6ul onoarei" vino" 16i voi s.une/
Ai Morrel ur*' *u .a-i si+uri s.re *abine#" 1n #im. *e Maximilien 1l urm'
*l'#in2ndu%se/
Morrel des*5ise u-a -i o 1n*5ise du.' fiul s'u" a.oi s#r'b'#u an#i*amera" se a.ro.ie de
birou" .use .is#oalele .e *ol6ul mesei -i ara#' *u v2rful de+e#ului un re+is#ru des*5is/
n re+is#ru era *onsemna#' si#ua6ia exa*#'/
Morrel avea de .l'#i#" .es#e o 9um'#a#e de ora" 2N/!@@ fran*i/
0oseda 1n #o#al 1!/2!N fran*i/
7i#e-#e" s.use Morrel/
,2n'rul *i#i -i r'mase un momen# zdrobi#/
Morrel nu s.unea un *uv2n#8 *e ar fi .u#u# s' s.un' mai mul# de*2# sen#in6a
ne1ndu.le*a#' a *ifrelor=
Ai ai f'*u# #o#ul" #a#'" *a s' .re2n#2m.ini nenoro*irea= 1n#reb' #2n'rul du.' o *li.'/
Da" r's.unse Morrel/
$u *on#ai .e ni*i o in#rare=
0e ni*i una/
Ai e.uiza# #oa#e resursele=
,oa#e/
Ai .es#e o 9um'#a#e de *eas" 1n#reb' Maximillien" *u +las .osomor2#" numele nos#ru
es#e dezonora#=
S2n+ele s.al' dezonoarea" s.use Morrel/
Ai dre.#a#e" #a#'" -i #e 1n6ele+/ A.oi" 1n#inz2nd m2na s.re .is#oale8
;nul e .en#ru dumnea#a -i unul .en#ru mine" s.use el" 16i mul6umes*/
Morrel 1i o.ri m2na/
Dar .e mama -i .e sora #a *ine le va 5r'ni=
;n fior #re*u .rin *or.ul #2n'rului/
,a#'" s.use el" +2nde-#e%#e8 1mi *eri s' #r'ies*=
Da" 16i *er" relu' Morrel" *'*i e-#i da#or" Maximilien" #u e-#i *alm -i .u#erni*/// nu
e-#i un om obi-nui#" nu%6i *omand nimi*" nu%6i .orun*es* nimi*" 16i s.un numai8 examineaz'
si#ua6ia *a -i *um ai fi un s#r'in" -i 9ude*' sin+ur/
,2n'rul *5ibzui un momen#" a.oi o ex.resie de resemnare sublim' #re*u .rin o*5ii
s'i4 1-i s*oase a.oi" *u o mi-*are 1n*ea#' -i #ris#' e.ole#ul -i *on#ra e.ole#ul" 1nsemnele
+radului s'u/
Cine" s.use el 1n#inz2nd m2na lui Morrel" mori 1n .a*e #al'" eu voi #r'i>
Morrel f'*u o mi-*are +a#a s' se arun*e la .i*ioarele fiului s'u/ Maximilien 1l a#rase
la .ie.# -i ambele inimi b'#ur' o *li.' una l2n+' al#a/
A#ii *' nu e din vina mea= s.use Morrel/
Maximilien z2mbi/
A#iu" #a#'" *' e-#i omul *el mai *ins#i# .e *are l%am *unos*u#/
Cine8 1n#oar*e%#e a*um la mama -i la sora la/
,a#'" +l'sui #2n'rul 1ndoindu%-i +enun*5ii" bine*uv2n#eaz'%m'/
Morrel lu' 1n m2ini *a.ul fiului s'u" 1l a.ro.ie -i%l s'ru#' de mai mul#e ori8
O" da" da" s.use el" #e bine*uv2n#ez 1n numele meu -i 1n numele a #rei +enera6ii de
oameni f'r' *usur" as*ul#' *e s.un ei .rin +lasul meu8 0roviden6a .oa#e s' re*l'deas*'
edifi*iul .e *are nenoro*irea l%a nimi*i#/ ?'z2nd *' am muri# de o as#fel de moar#e" se vor
1nduio-a de #ine *5iar *ei mai ne1ndu.le*a6i4 6ie 16i vor d'rui .oa#e r'+azul .e *are mi l%ar fi
refuza# mie4 *au#' a#un*i *a #ermenul ru-inos de (falimen#( s' nu fie ros#i#4 a-eaz'%#e la
lu*ru" mun*e-#e" lu.#' *u ardoare -i *ura9" #inere8 #r'i6i" #u" mama -i sora #a" din s#ri*#ul
ne*esar" .en#ru *a" zi *u zi" bunurile *elor fa6' de *are sun# da#or" s' s.oreas*' -i s'
fru*#ifi*e 1n m2na #a/ &2nde-#e%#e *' va fi o zi frumoas'" o zi mare" solemn'" a*eea a
reabili#'rii" ziua *2nd vei s.une 1n biroul a*es#a8 (0'rin#ele meu a muri# .en#ru *' nu .u#ea
s' fa*' *e fa* eu as#'zi4 dar a muri# lini-#i# -i *alm" .en#ru *' murind" -#ia *' eu o voi fa*e/(
,a#'" #a#'" ex*lam' #2n'rul" da*' #o#u-i ai .u#ea s' #r'ie-#i=
Da*' #r'ies*" #o#ul se s*5imb'4 da*' #r'ies*" in#eresul se s*5imb' 1n 1ndoial'" mila
1n 1nver-unare4 da*' #r'ies*" nu mai sun# de*2# un om *are nu -i%a res.e*#a# *uv2n#ul" *are
-i%a *'l*a# an+a9amen#ele" .e s*ur#" nu mai sun# de*2# un fali#/ Da*' mor" dim.o#riv'"
+2nde-#e%#e" Maximilien" *adavrul meu nu mai es#e de*2# a*ela al unui om *umse*ade"
nenoro*i#/ ,r'ind" *ei mai buni .rie#eni 1mi vor o*oli *asa/ Da*' mor" Marsilia 1n#rea+' m'
urmeaz' .l2n+2nd .2n' la ul#imul l'*a-4 #r'ind" 6ie 6i%e ru-ine de numele meu4 da*' mor"
ridi*i *a.ul -i s.ui8
(Eu sun# fiul *elui *are s%a sinu*is" deoare*e" .en#ru 1n#2ia oar'" a fos# sili# s' nu%-i
6in' *uv2n#ul(/
,2n'rul s*oase un +eam'#" dar .'ru resemna#/ 0en#ru a doua oar' *onvin+erea rein#ra"
nu 1n inima" *i 1n *on-#iin6a sa/
Iar a*um" s.use Morrel" las'%m' sin+ur -i *au#' de 1nde.'r#eaz' femeile/
$u vrei s%o mai vezi .e sora mea= 1n#reb' Maximilien/
O ul#im' -i 1n'bu-i#' s.eran6' #'inuia #2n'rul 1n le+'#ur' *u 1n#revederea a*eas#a" de
a*eea o .ro.unea/ Domnul Morrel *l'#in' din *a./
Am v'zu#%o azi diminea6'" s.use el" -i mi%am lua# r'mas bun de la ea/
$%ai vreo re*omandare s.e*ial' s'%mi fa*i" #a#'= 1n#reb' Maximilien" *u vo*e
al#era#'/
Ca da" fiul meu" o re*omandare sa*r'/
S.une" #a#'/
7asa ,5omson -i )ren*5 es#e sin+ura *are" din e+oism .oa#e" dar n%am dre.#ul
s' *i#es* 1n inima oamenilor" s%a 1nduio-a# de mine/ Manda#arul *i" *el *are .es#e ze*e
minu#e se va 1nf'6i-a s' 1n*aseze suma unei #ra#e de 2N/!@@ fran*i" nu mi%a a*orda#" *i mi%a
oferi# #rei luni/ 7asa a*eas#a s' fie rambursa#' *ea din#2i" fiul meu" omul a*es#a s'%6i fie
sf2n#/
Da" #a#'" s.use Maximilien/
Ai a*um" 1n*' o da#' adio" +l'sui Morrel4 du%#e" du%#e" am nevoie s' fiu sin+ur" vei
+'si #es#amen#ul meu 1n biroul din *amera de *ul*are/
,2n'rul r'mase 1n .i*ioare" 1n*remeni#" neav2nd de*2# .u#erea de voin6'" dar nu -i de
1nf'.#uire/
As*ul#'" Maximilien" s.use .'rin#ele s'u" 1n*5i.uie-#e%6i *' eu sun# solda# *a -i
#ine" *' am .rimi# ordinul s' *u*eres* o redu#' -i *' -#ii *' voi fi u*is" *u*erind%o4 n%ai s'%mi
s.ui *e 1mi s.uneai adineauri8 (Du%#e" #a#'" *'*i #u dezonorezi r'm2n2nd" -i e mai bun'
moar#ea de*2# ru-inea(/
Da" da" s.use #2n'rul" da/
Ai s#r2n+2ndu%l *onvulsiv .e Morrel 1n bra6e8
Du%#e" #a#'" +l'sui el/
Ai d'du buzna din *abine#/
Du.' *e fiul s'u ie-i" Morrel r'mase o *li.' 1n .i*ioare" *u o*5ii a6in#i6i asu.ra u-ii4
a.oi 1n#inse m2na" +'si -nurul unei sonerii -i sun'/
0es#e o *li.' a.'ru 7o*l<s/
$u mai era omul de al#'da#'4 ul#imele #rei zile de 1n*er*'ri 1l zdrobiser'/ &2ndul
a*es#a8 7asa Morrel va 1n*e#a .l'6ile" 1l 1n*ovoia s.re .'m2n# mai mul# de*2# l%ar fi *o.le-i#
al6i dou'ze*i de ani/
Cunul meu 7o*l<s" s.use Morrel *u un a**en# a *'rui ex.resie n%ar .u#ea fi reda#'"
r'm2i 1n an#i*amer'/ 72nd domnul a*ela" *are a mai veni# a*um #rei luni 1l -#ii"
manda#arul *asei ,5omson -i )ren*5 va veni" s'%l anun6i/
7o*l<s nu r's.unse4 f'*u un semn din *a." se a-ez' 1n an#i*amer' -i a-#e.#'/
Morrel re*'zu .e s*aun4 o*5ii i se 1ndre.#ar' s.re .endul'8 1i mai r'm2neau -a.#e
minu#e" a#2#a #o#8 a*ul mer+ea *u o iu6eal' de ne*rezu#" i se .'rea *' 1l vede mer+2nd/
7eea *e se .e#re*u a#un*i" 1n momen#ul a*ela su.rem" 1n min#ea omului *are" #2n'r
1n*'" din *auza unui ra6ionamen# .oa#e fals" dar *el .u6in 1n a.aren6' 9us#" urma s' se
des.ar#' de #o# *e iubea .e lume -i s' .'r'seas*' via6a" *are avea .en#ru el #oa#e bu*uriile
familiei" e *u ne.u#in6' de des*ris/ Ar fi #rebui# s'%i vezi" *a s'%6i fa*i o idee" frun#ea
a*o.eri#' de sudoare -i #o#u-i resemna#'" o*5ii .lini de la*rimi -i #o#u-i 1n'l6a6i la *er/
A*ul mer+ea 1n#runa" .is#oalele a-#e.#au 1n*'r*a#e4 1n#inse m2na" lu' unul -i murmur'
numele fii*ei sale/
L's' a.oi arma mor#al' 9os" lu' *ondeiul -i s*rise *2#eva *uvin#e/
I se .'rea *' nu s.usese 1ndea9uns adio" *o.ilei adora#e/
Se 1n#oarse a.oi s.re .endul'4 nu mai so*o#ea *u minu#ul" *i *u se*unda/
Relu' arma" 1n#redes*5ise +ura -i%-i fix' o*5ii asu.ra a*ului4 a.oi #res'ri la z+omo#ul
.e *are 1l f'*ea sin+ur" #r'+2nd *o*o-ul/
n momen#ul a*ela o sudoare mai re*e 1i #re*u .e frun#e" o nelini-#e mai u*i+'#oare 1i
1n*le-#' inima/
Auzi u-a s*'rii s*2r62ind 1n 6262ni4 a.oi se des*5ise u-a *abine#ului s'u/
0endula s#'#ea +a#a s' sune orele 11/
Morrel nu 1n#oarse *a.ul" a-#e.#a *uvin#ele lui 7o*l<s8 (Manda#arul *asei ,5omson -i
)ren*5(/
Ai a.ro.ie arma de +ur'///
Deoda#' auzi un s#ri+'#8 +lasul fii*ei sale/
Se 1n#oarse -i o z'ri .e 3ulie4 .is#olul 1i s*'.' din m2ini/
,a#'> ex*lam' fa#a *u r'suflarea +2#ui#' -i a.roa.e moar#' de bu*urie" e-#i salva#>
Ai se arun*' 1n bra6ele lui" 1n'l62nd 1n m2n' o .un+' de re6ea ro-ie/
Salva#" *o.ila mea= +l'sui Morrel/ 7e vrei s' s.ui=
Da" salva#" ui#e" ui#e> s.use fa#a/
Morrel lu' .un+a -i #res'ri" *'*i o amin#ire va+' 1i reamin#i *' obie*#ul i%a a.ar6inu#
*2ndva/
n#r%o des.'r6i#ur' era .oli6a de 2N/!@@ fran*i/
0oli6a era a*5i#a#'/
n *ealal#' era un diaman# de m'rimea unei alune *u a*es#e #rei *uvin#e s*rise .e un
.e#e* de .er+amen#8
"Lestrea >uliei".
Morrel 1-i #re*u m2na .es#e frun#e" *redea *' viseaz'/
n momen#ul a*ela .endula sun' orele 11/
,imbrul vibr' .en#ru el *a -i *um fie*are lovi#ur' a *io*anului de o6el vibra 1n inima
lui/
7o.ila mea" ex.li*'%mi" s.use el/ ;nde ai +'si# .un+a=
n#r%o *as' din All:es de Meil5an nr/1!" .e *ol6ul *'minului unei od'i6e de la e#a9ul
al ?%lea/
n *azul a*es#a" ex*lam' Morrel" .un+a nu e a #a/
3ulie 1n#inse .'rin#elui s'u s*risoarea .e *are o .rimise de diminea6'/
Ai ai fos# sin+ur' 1n *asa a*eea= s.use Morrel du.' *e o *i#i/
,a#'" Emmanuel m' 1nso6ea/ ,rebuia s' m' a-#e.#e la *ol6ul s#r'zii Muzeului4 dar"
lu*ru *iuda#" la 1n#oar*ere el nu mai era a*olo/
Domnule Morrel> ex*lam' o vo*e .e s*ar'/ Domnule Morrel>
E +lasul lui" s.use 3ulie/
n momen#ul a*ela Emmanuel in#r' *u fi+ura #ulbura#' de bu*urie -i de emo6ie/
()araonul(> s#ri+' el/ ()araonul(>
Ei" *e%i *u ()araonul(" ai 1nnebuni#" Emmanuel= -#ii bine *' e .ierdu#/
()araonul(> domnule" es#e semnala# ()araonul(/ ()araonul( in#r' 1n .or#/
Morrel re*'zu .e s*aun f'r' .u#eri" min#ea lui refuza s' .un' 1n ordine 1n-iruirea de
evenimen#e nemai.omeni#e" ex#raordinare/ In#r' 1ns' -i fiul s'u/
,a#'" ex*lam' Maximilien" *e #o# s.uneai *' ()araonul( es#e .ierdu#= A fos#
semnala# -i in#r' 1n .or#/
Dra+ii mei" s.use Morrel" da*' es#e a-a ar #rebui s' *red 1n#r%o minune a lui
Dumnezeu/ E *u ne.u#in6'" *u ne.u#in6'/
Dar un lu*ru real -i nu mai .u6in ex#raordinar" era .un+a .e *are o 6inea 1n m2n'" era
.oli6a a*5i#a#'" era diaman#ul s.lendid/
O" domnule" s.use -i 7o*l<s" *e 1nseamn' as#a= ()araonul(>
Daidem" *o.ii" s.use Morrel ridi*2ndu%se" 5ai s' vedem -i" 1ndur'%se Domnul de
noi" da*' -#irea nu e adev'ra#'/
7obor2r'/ La 9um'#a#ea s*'rii a-#e.#a doamna Morrel8 bia#a femeie nu *u#ezase s'
ur*e/
n#r%o *li.' a9unser' la 7annebi<re/
n .or#" lume imens'/
,o6i se d'dur' 1n l'#uri 1n fa6a lui Morrel/
()araonul(> ()araonul(> s.uneau #oa#e vo*ile/
n#r%adev'r" lu*ru minuna#" ex#raordinar " 1n fa6a #urnului Sain#% 3ean" un vas
.ur#2nd .e .u.a *uvin#ele a*es#ea s*rise *u li#ere albe8 ()araonul( GMorrel -i )iul din
MarsiliaH" asem'n'#or 1n#ru #o#ul *eluilal# ()araon( -i 1n*'r*a# *a -i *el'lal# *u *2rm2z -i
indi+o" arun*a an*ora -i%-i s#r2n+ea .2nzele4 .e .un#e *'.i#anul &aumard d'dea ordine" iar
0enelon f'*ea semne domnului Morrel/
$u mai 1n*'.ea 1ndoial'8 sim6urile m'r#uriseau" iar ze*e mii de .ersoane veneau 1n
a9u#orul m'r#uriei/
n momen#ul *2nd Morrel -i fiul se 1mbr'6i-au 1n a.lauzele 1n#re+ului ora-" mar#or al
minunii" un b'rba# al *'rui *5i. era .e 9um'#a#e a*o.eri# de o barb' nea+r' -i *are" as*uns
dina.oia +5ere#ei unei san#inele" *on#em.la s*ena *u 1nduio-are" murmur' *uvin#ele
a*es#ea8
()ii feri*i#" sufle# nobil4 fii bine*uv2n#a# .en#ru #o# binele .e *are l%ai f'*u# -i%l vei mai
fa*e4 iar re*uno-#in6a mea s' r'm2n' 1n umbr' *a -i binefa*erea #a/(
Ai" *u un z2mbe# 1n *are bu*uria -i feri*irea se o+lindeau" el .'r'si ad'.os#ul unde
s#'#ea as*uns -i" f'r' *a vreo f'.#ur' s'%l observe" 1n#r%a#2# de mul# era .reo*u.a# fie*are
de evenimen#ul zilei " *obor1 .e una din mi*ile s*'ri *e serves* de debar*ader" s#ri+2nd de
#rei ori8
3a*o.o> 3a*o.o> 3a*o.o>
A#un*i o -alu.' veni s.re el" 1l .rimi -i%l *onduse la un Va*5# bo+a#" .e .un#ea *'ruia
s'ri *u s.rin#eneala unui marinar4 .rivi de ai*i" 1n*' o da#'" .e Morrel" *are .l2n+2nd de
bu*urie" 1m.'r6ea s#r2n+eri de m2ini .rie#ene-#i mul6imii -i mul6umea *u o va+' .rivire
binef'*'#orului ne*unos*u#" .e *are 1l *'u#a .ar*' 1n *er/
(Ai a*um" s.use ne*unos*u#ul" adio bun'#a#e" omenie" re*uno-#in6'/// Adio #u#uror
sen#imen#elor *are 1nflores* inima/// M%am subs#i#ui# 0roviden6ei .en#ru a r's.l'#i .e *ei
buni/// Dumnezeul r'zbun'#or s'%mi dea lo*ul s'u" *a s'%i .ede.ses* .e *ei r'i>(
)'*u un semnal -i" *a -i *um n%ar fi a-#e.#a# de*2# a*es# semnal *a s' .le*e" Va*5#ul
.orni 1n lar+/
QQQI
I,ALIA/ SIMCAD MARI$AR;L
0e la 1n*e.u#ul anului 1T se aflau la )loren6a doi #ineri *are a.ar6ineau *elei mai
ele+an#e so*ie#'6i din 0aris" unul vi*on#ele Alber# de Mor*erf" al#ul baronul )ranz dIZ.inaV/
Se 1n6eleseser' *' vor .e#re*e *arnavalul din anul a*ela la Roma" unde )ranz" *are de
a.roa.e .a#ru ani #r'ia 1n I#alia" va servi lui Alber# de *i*erone/
Dar" .en#ru *' nu es#e .u6in lu*ru s' .e#re*i *arnavalul la Roma" 1n s.e*ial *2nd nu 6ii
s' #e *ul*i 1n .ia6a 0o.orului sau 1n 7am.o%?a**ino" s*riser' lui 0as#rini" .ro.rie#arul
5o#elului Londra" din .ia6a S.aniei" ru+2ndu%l s' le re6in' un a.ar#amen# *onfor#abil/
0as#rini r's.unse *' nu mai avea la dis.ozi6ia lor de*2# dou' *amere -i un *abine#"
si#ua#e al secondo piano$ -i *' le ofer' .en#ru suma ne1nsemna#' de un ludovi* .e zi/ ,inerii
a**e.#ar'" a.oi voind s' se foloseas*' de #im.ul *are 1i r'm2nea" Alber# .le*' la $ea.ole/
)ranz r'mase la )loren6a/
Du.' *e se bu*ur' *2#va #im. de via6a ora-ului familiei Medi*i" du.' *e se .limb'
1ndelun+ .rin Edenul a*ela denumi# 7asinele" du.' *e fusese .rimi# de amfi#rionii
admirabili *are fa* onorurile )loren6ei" 1i veni +us#ul *'*i v'zuse 7orsi*a" lea+'nul lui
Cona.ar#e s' se du*' .e Insula Elba" marele .o.as al lui $a.oleon/
Des.rinse de*i" 1n#r%o sear'" o barchetta din veri+a de fier *are o .e*e#luia de *5eiul
.or#ului Livorno" se 1nf'-ur' 1n man#a -i s.use marinarilor doar a*es#e *uvin#e8 (La insula
Elba(/
Car*a .'r'si .or#ul a-a *um .as'rea de mare 1-i .'r'se-#e *uibul" iar a doua zi 1l
debar*' .e )ranz la 0or#o )erra9o/
)ranz s#r'b'#u insula im.erial'" du.' *e *'l*ase #oa#e urmele l'sa#e de .a-ii uria-ului"
-i se 1mbar*' la Mar*iana/
La dou' *easuri du.' *e .'r'sise 6'rmul" el reveni .e us*a#" *obor2nd la 0ianosa unde
1l a-#e.#au i se s.unea s#oluri infini#e de .o#2rni*5i ro-ii/
?2n'#oarea fu .roas#'/ )ranz u*ise *u mul#' #rud' *2#eva .o#2rni*5i sl'b'noa+e -i" *a
ori*e v2n'#or *are s%a os#eni# de+eaba" reveni 1n bar*a sa" indis.us/
A" da*' Ex*elen6a voas#r' ar vrea" 1i s.use s#'.2nul b'r*ii" ar fa*e o v2n'#oare
frumoas'>
;nde=
?ede6i insula a*eea= *on#inu' s#'.2nul 1n#inz2nd de+e#ul s.re sud -i ar'#2nd o
form' *oni*' *e ie-ea din marea .i*#a#' *u *el mai frumos indi+o/
Ei" *e e *u insula a*eas#a= 1n#reb' )ranz/
E insula Mon#e%7ris#o" r's.unse livornezul/
Dar n%am .ermisiunea s' v2nez 1n insula a*eas#a/
Ex*elen6a voas#r' n%are nevoie" insula e .us#ie/
La naiba" +l'sui #2n'rul" o insul' .us#ie 1n mi9lo*ul Medi#eranei= 7urios lu*ru>
Ai na#ural" Ex*elen6'/ Insula es#e un ban* de s#2n*i iar .e #oa#' 1n#inderea ei nu se
+'se-#e .oa#e un .o+on de .'m2n# arabil/
Ai a *ui es#e insula=
A ,os*anei/
7e v2na# am s' +'ses* a*olo=
Mii de *a.re s'lba#i*e/
7are #r'ies* lin+2nd .ie#rele" s.use )ranz *u un z2mbe# ne1n*rez'#or/
$u" *i .'s*2nd buruienile" mir6ii" mas#i*ii *are *res* .rin#re .ie#re/
Ai unde am s' m' *ul*=
n +ro#e sau la bord" 1nf'-ura# 1n man#a/ De al#min#eri" da*' Ex*elen6a voas#r'
voie-#e" vom .u#ea s' .le*'m 1nda#' du.' v2n'#oare4 -#i6i *' noi .u#em s' v2slim #o# a-a de
bine noa.#ea *a -i ziua -i *'" 1n li.sa .2nzei" avem lo.e6ile/
Deoare*e 1i r'm2nea 1n*' des#ul #im. lui )ranz s'%-i +'seas*' #ovar'-ul" -i .en#ru *'
nu mai avea mo#ive s' du*' +ri9a lo*uin6ei la Roma" a**e.#' .ro.unerea de a se des.'+ubi
de .rima v2n'#oare/
La r's.unsul lui afirma#iv" ma#elo6ii s*5imbar' 1n#re ei *2#eva *uvin#e .e -o.#i#e/
Ei" *e s%a 1n#2m.la# nou= 1n#reb' el/ E vreun obs#a*ol=
$u" de*lar' s#'.2nul4 dar sun#em da#ori s' 1n-#iin6'm .e Ex*elen6a voas#r' *'
insula e 1n *on#uma*ie/
7e 1nseamn' as#a=
7'" 1n#ru*2# Mon#e%7ris#o es#e nelo*ui#' -i serve-#e uneori de .o.as
*on#rabandi-#ilor -i .ira6ilor *are vin din 7orsi*a" din Sardinia sau din Afri*a" vom fi sili6i
da*' vreun semn #r'deaz' -ederea noas#r' 1n insul' s' fa*em o *aran#in' de -ase zile
*2nd ne vom 1n#oar*e la Livorno/
Dra*e" *5es#ia as#a s*5imb' .roblema> Aase zile> Exa*# *2# i%a #rebui# lui
Dumnezeu s' z'misleas*' lumea/ Es#e *am mul#" *o.ii/
Dar *ine va s.une *' Ex*elen6a sa a fos# la Mon#e%7ris#o=
O" eu nu> ex*lam' )ranz/
$i*i noi" s.user' ma#elo6ii/
n *azul a*es#a" 5aidem la Mon#e%7ris#o/
S#'.2nul d'du *omenzile4 1ndre.#ar' bar*a s.re insul' -i 1n*e.ur' s' .lu#eas*' 1n
dire*6ia ei/
)ranz a-#e.#' des'v2r-irea o.era6iei" iar *2nd .ornir' .e noul drum" *2nd .2nza fu
umfla#' de briz'" iar *ei .a#ru marinari 1-i o*u.ar' lo*urile" #rei 1n fa6'" unul la *2rm' "
re1nnod' *onversa6ia/
Dra+ul meu &ae#ano" 1i s.use el s#'.2nului" mi%ai s.us mi se .are *' insula
Mon#e%7ris#o servea de refu+iu .ira6ilor" *eea *e *red *' formeaz' un al#fel de v2na# de*2#
*a.rele/
Da" Ex*elen6'" -i v%am s.us adev'rul/
A#iam de exis#en6a *on#rabandi-#ilor" dar 1mi 1n*5i.uiam *'" du.' *u*erirea
Al+erului -i nimi*irea Re+en6ei" .ira6ii nu mai exis#' de*2# 1n romanele lui 7oo.er -i ale
*'.i#anului MarrVa#/
Ex*elen6a voas#r' se 1n-eal'8 *u .ira6ii es#e *a -i *u bandi6ii *are sun# 1n#runa
ex#ermina6i de .a.a Leon al QII%lea -i *are #o#u-i 1i o.res* zilni* .e *'l'#ori .2n' la .or6ile
Romei/ $%a6i auzi# *'" abia a*um -ase luni" 1ns'r*ina#ul de afa*eri al )ran6ei .e l2n+'
Sf2n#ul S*aun a fos# 9efui# la *in*i su#e de .a-i de ?elle#ri=
Ca da/
Ei bine" da*' Ex*elen6a voas#r' ar lo*ui *a noi la Livorno" ar auzi din *2nd 1n *2nd
*' un vas mi*" 1n*'r*a# *u m'rfuri" sau un Va*5# en+lezes* dr'+u6" *are era a-#e.#a# la
Cas#ia" la 0or#o )erra9o sau la 7ivila%?e**5ia nu a sosi#" *' nu se -#ie *e a deveni# -i *'" f'r'
1ndoial'" se va fi sf'r2ma# de vreo s#2n*'/ S#2n*a .e *are a 1n#2lni#%o e o bar*' 9oas' -i
s#r2m#'" *ondus' de -ase sau o.# oameni" *are l%au sur.rins 1n s#r2m#oarea vreunei insuli6e
s'lba#i*e -i nelo*ui#e" a-a *um bandi6ii o.res* -i 9efuies* o dili+en6' la un *ol6 de .'dure/
Dar" relu' )ranz" *are s#'#ea mereu lun+i# 1n bar*'" de *e .ersoanele *'rora li se
1n#2m.l' as#fel de a**iden#e nu re*lam'" nu a#ra+ asu.ra .ira6ilor r'zbunarea s#'.2nirii
fran*eze" sardine sau #os*ane=
De *e= 1n#reb' &ae#ano *u un z2mbe#/
Da" de *e=
0en#ru *'" mai 1n#2i" se #rans.or#' de .e vas sau de .e Va*5# 1n bar*'" #o# *e es#e
bun de lua#4 a.oi sun# le+a#e m2inile -i .i*ioarele e*5i.a9ului" se .rinde de +2#ul fie*'rui om
o +5iulea" se fa*e o +aur' de m'rimea unui bu#oi 1n *5ila vasului *a.#ura#" se ur*' .e .un#e"
feres#rui*ile sun# 1n*5ise" -i a.oi se #re*e 1n bar*'/ Du.' ze*e minu#e vasul 1n*e.e s' se
.l2n+' -i s' +eam'" a.oi s' se s*ufunde/ La 1n*e.u# se las' .e o .ar#e" a%.oi .e al#a" .e urm'
se ridi*'" du.' a*eea se afund' din nou" din *e 1n *e mai mul#/ Deoda#' r'sun' un z+omo# *a
o de#un'#ur' de #un8 aerul nimi*e-#e .un#ea/ A#un*i vasul se a+i#' *a un 1ne*a# *e se zba#e"
1n+reuindu%se la fie*are mi-*are/ n *ur2nd a.a" 1n'bu-i#' 1n *avi#'6i" zv2*ne-#e *a ni-#e
#rombe li*5ide .e *are le%ar zv2rli .rin n'rile sale un *a-alo# +i+an#i*/ n sf2r-i# s*oa#e un
ul#im 5or*'i#" se 1nv2r#e-#e .en#ru *ea din urm' oar' 1n 9uru%i -i se s*ufund' s*obind 1n abis
o .2lnie imens'" *are se 1nv2r#e-#e o *li.'" se a*o.er' .u6in *2#e .u6in -i dis.are a.oi
*om.le#4 du.' *in*i minu#e" numai o*5iul lui Dumnezeu ar mai .u#ea s' *au#e" 1n ad2n*ul
m'rii *alme" vasul dis.'ru#/
n6ele+e6i a*um" ad'u+' .a#ronul z2mbind" *um se fa*e *' vasul nu revine 1n .or#"
-i de *e e*5i.a9ul nu mai re*lam'=
Da*' &ae#ano .oves#ea *ele de mai sus 1nain#e de a .ro.une ex.edi6ia" de bun' seam'
*' )ranz ar fi 9ude*a# de dou' ori 1nain#e de a se 1n*ume#a la drum4 dar -i .orniser' -i i se
.'ru *' ar fi o la-i#a#e s' dea 1na.oi/ El era unul din#re oamenii *are nu alear+' du.' o*azii
.eri*uloase" dar *are da*' o*azia vine 1n 1n#2m.inarea lor" r'm2n *u s2n+e re*e" neal%
#era#" .en#ru a o *omba#e8 era unul din#re oamenii *u voin6' *alm'" *are nu .rives* o
.rime9die 1n via6' de*2# *a .e un adversar 1n duel" *are 1i *al*uleaz' mi-*'rile" 1i s#udiaz'
for6a" *are nu se +r'bes*" dar *are ni*i nu z'boves* .en#ru a l'sa im.resia la-i#'6ii" *are
1n6ele+2nd din#r%o .rivire #oa#e avan#a9ele lor" u*id din#r%o sin+ur' lovi#ur'/
E5" relu' el" am s#r'b'#u# Si*ilia -i 7alabria" am navi+a# dou' luni 1n Ar5i.ela+ -i
n%am v'zu# ni*ioda#' umbra unui bandi# sau a unui .ira#/
De a*eea ni*i n%am s.us a*es#ea Ex*elen6ei sale *a s%o 1ndemn s' renun6e la
.roie*#" +l'sui &ae#ano4 m%a 1n#reba# -i am r's.uns/
Da" dra+' &ae#ano" iar *onversa6ia *u dumnea#a es#e *2# se .oa#e de in#eresan#'4 de
a*eea" .en#ru *' vreau s'%mi .relun+es* .l'*erea" 5aidem la Mon#e%7ris#o/
n#re #im. se a.ro.iau re.ede de *a.'#ul voia9ului/ Sufla un v2n# zdrav'n" as#fel *'
bar*a f'*ea -ase%-a.#e mile .e or'/ 0e m'sur' *e se a.ro.iau" insula ie-ea .ar*' #o# mai
mare din s2nul m'rii4 iar 1n a#mosfera lim.ede a ul#imelor raze ale zilei" se dis#in+ea"
asemenea +5iulelelor din#r%un arsenal" mormanul de s#2n*i 1n+r'm'di#e unele .es#e al#ele"
iar .rin#re ele se vedeau 1n*ol6ind buruienile ro-ii -i verdele *o.a*ilor/ De-i ma#elo6ii .'reau
.e de.lin lini-#i6i" era v'di# *' a#en6ia lor s#'#ea #reaz' -i *' .rivirea lor *er*e#a o+linda vas#'
.e *are lune*au -i al *'rei orizon# 1l .o.ulau numai *2#eva b'r*i de .es*ari *u .2nze albe"
le+'n2ndu%se *a ni-#e .es*'ru-i deasu.ra valurilor/
$u mai aveau .2n' la Mon#e%7ris#o de*2# vreo *in*is.reze*e mile" *2nd soarele
1n*e.u s' asfin6eas*' dina.oia 7orsi*ei" ai *'rei mun6i se iveau la drea.#a" desen2ndu%-i .e
*er dan#el'ria sumbr'4 a*es# morman de .ie#re" asem'n'#or uria-ului Adamas#or" se 1n'l6a
amenin6'#or 1n fa6a b'r*ii" *'reia 1i #'inuia soarele4 .u6in *2#e .u6in umbra ur*a din mare"
alun+2nd .ar*' ul#ima r'sfr2n+ere a zilei *e se s#in+ea" 1n sf2r-i#" raza luminoas' fu +oni#'
.2n' la .is*ul *onului" unde se o.ri un momen# *a o #romb' 1nv'.'ia#' de vul*an4 1n *ele
din urm' umbra n'.'di #re.#a# *reas#a" a-a *um n'.'dise baza" -i insula nu se mai ar'#'
de*2# *a un mun#e *enu-iu *e se 1n#une*a mereu/ 0es#e o 9um'#a#e de *eas era noa.#e
de.lin'/
Din feri*ire marinarii se aflau 1n lo*urile lor obi-nui#e" .e *are le *uno-#eau .2n' la
*ea mai ne1nsemna#' s#2n*' a ar5i.ela+ului #os*an" *'*i 1n mi9lo*ul 1n#uneri*ului .rofund
*are 1nv'luia bar*a" )ranz n%ar fi r'mas *u #o#ul lini-#i#/ 7orsi*a dis.'ruse 1n 1n#re+ime"
insula Mon#e%7ris#o devenise invizibil'" dar ma#elo6ii .'reau *' sun# 1nzes#ra6i" *a lVnxul"
*u darul de a vedea 1n bezn'" iar *2rma*iul *are s#'#ea la *2rm' nu #r'da ni*i *ea mai mi*'
ezi#are/
,re*use a.roa.e un *eas de la a.usul soarelui" *2nd lui )ranz i se .'ru *' z're-#e la un
sfer# de mil'" .e s#2n*'" o form' mo5or2#'4 era 1ns' a-a de +reu s' se dis#in+' *eva" 1n*2#"
#em2ndu%se s' nu s#2rneas*' 5azul ma#elo6ilor s'i" *onfund2nd *26iva nori .lu#i#ori *u
us*a#ul" #'*u/ Dar deoda#' o lumin' mare a.'ru .e 6'rm4 .'m2n#ul .u#ea s' semene *u un
nor" dar fo*ul nu era un me#eor/
7e%i *u lumina a*eea= 1n#reb' el/
Ss#> s.use .a#ronul" es#e un fo*/
Dar s.uneai *' insula e nelo*ui#'/
S.uneam *' nu are o .o.ula6ie s#abil'" 1ns' am s.us *' ea e un lo* de .o.as .en#ru
*on#rabandi-#i/
Ai .en#ru .ira6i>
Ai .en#ru .ira6i" s.use &ae#ano re.e#2nd *uvin#ele lui )ranz" de a*eea am da# ordin
s' #re*em din*olo de insul' *'*i" .re*um vede6i" fo*ul e la s.a#ele nos#ru/
Dar *red *' fo*ul e mai de+rab' un mo#iv de lini-#e de*2# de 1n+ri9orare" *on#inu'
)ranz/ Oamenii *are s%ar #eme s' fie v'zu6i n%ar a.rinde fo*ul a*es#a/
O" as#a nu 1nseamn' nimi*> +l'sui &ae#ano" da*' a6i .u#ea s' v' da6i seama" 1n
bezn'" de .ozi6ia insulei" a6i vedea *'" a-eza# a-a *um es#e" fo*ul nu .oa#e fi z'ri# ni*i de .e
*oas#'" ni*i de la 0ianosa" *i numai din lar+ul m'rii/
A-adar" #e #emi *' fo*ul ne .oa#e anun6a *eva r'u=
?a #rebui s' ne 1n*redin6'm de as#a" relu' &ae#ano *u o*5ii a6in#i6i 1n#runa asu.ra
s#elei .'m2n#e-#i/
Ai *um s' ne asi+ur'm=
?e6i vedea/
&ae#ano se sf'#ui *u #ovar'-ii s'i" iar du.' *in*i minu#e de dis*u6ii exe*u#ar' 1n #'*ere
o manevr' *u a9u#orul *'reia" *2# ai *li.i" *o#ir'4 revenir' a#un*i .e drumul .e *are 1l
f'*user'" iar la *2#eva se*unde du.' s*5imbarea de dire*6ie fo*ul dis.'ru" as*uns de o
mi-*are de #eren/
72rma*iul im.rim' a#un*i o dire*6ie nou' mi*ului vas" *are se a.ro.ia v'di# de insul'"
-i 1n *ur2nd nu se afla la o de.'r#are mai mare de *in*ize*i de .a-i/
&ae#ano *obor1 .2nza" iar bar*a r'mase .e lo*/
Se f'*use #o#ul 1n *ea mai mare lini-#e -i" de al#min#eri" din momen#ul s*5imb'rii
drumului" ni*i un *uv2n# nu fusese ros#i# .e bord/
&ae#ano" *are .ro.usese ex.edi6ia" 1-i asumase #oa#' r's.underea/ 7ei .a#ru ma#elo6i
nu%l .ierdeau din o*5i" .re+'#indu%-i v2slele -i s#2nd +a#a s' se slu9eas*' de lo.e6i" lu*ru
*are" +ra6ie 1n#uneri*ului" nu era +reu/
)ranz 1-i *er*e#' armele *u s2n+ele re*e .e *are i%l *unoa-#em4 avea dou' .u-#i *u *2#e
dou' 6evi -i o *arabin'4 le 1n*'r*a" examin' #r'+a*iurile -i a-#e.#'/
n vremea as#a" s#'.2nul le.'dase man#aua *u +lu+' -i *'ma-'" 1-i .rinsese .an#alonii
1n 9urul -alelor -i" deoare*e era des*ul6" nu avusese nevoie s' se des*o#oroseas*' ni*i de
1n*'l6'min#e" ni*i de *iora.i/ mbr'*a#" sau mai bine zis" dezbr'*a# *um era" duse un de+e#
la buze" f'*2nd semn s' se .'s#reze *ea mai de.lin' #'*ere -i" d2ndu%-i drumul 1n mare"
1no#' s.re 6'rm *u a#2#a b'+are de seam'" 1n*2# era *u ne.u#in6' s' se aud' *el mai mi*
z+omo#/ Doar du.' brazda fosfores*en#' .e *are o luau mi-*'rile lui" .u#ea s' i se observe
urma/
n *ur2nd dis.'ru -i brazda8 &ae#ano a9unsese" desi+ur" .e us*a#/
Lumea de .e mi*ul vas r'mase ne*lin#i#' vreme de o 9um'#a#e de or'" du.' *are
a*eea-i brazd' luminoas' fu v'zu#' rea.'r2nd l2n+' 6'rm -i a.ro.iindu%se/ n *li.a
urm'#oare &ae#ano a.'ru l2n+' bar*'/
Ei" *e e= 1n#rebar' 1n a*ela-i #im. )ranz -i *ei .a#ru ma#elo6i/
7e s' fie= s.use el" sun# *on#rabandi-#i s.anioli" a#2# numai *' au *u ei doi bandi6i
*orsi*ani/
Ai *e fa* bandi6ii *orsi*ani *u *on#rabandi-#ii s.anioli=
Ei" Doamne" oamenii #rebuie s' se a9u#e unii .e al6ii" Ex*elen6'" de*lar' &ae#ano
*u #on de .rofund' *ari#a#e *re-#in'/ Deseori bandi6ii se sim# *am 1n*ol6i6i .e .'m2n#" de
9andarmi sau de *arabinieri" -i a#un*i +'ses* o bar*'" iar 1n bar*' b'ie6i *umse*ade *a noi/
?in s' *ear' os.i#ali#a#e 1n *asa noas#r' .lu#i#oare/ 7um o s' refuz'm a9u#or unui nenoro*i#
*are e urm'ri#= i .rimim -i" .en#ru mai mul#' si+uran6'" .ornim 1n lar+/ $u ne *os#' nimi*
-i salv'm via6a sau *el .u6in liber#a#ea unuia din#re semenii no-#ri" *are" la o*azie"
re*unoa-#e servi*iul *e i%am f'*u#" indi*2ndu%ne un lo* bun unde am .u#ea s' debar*'m
m'rfurile noas#re" f'r' a fi deran9a6i de *urio-i/
A5a" s.use )ranz" e-#i -i dumnea#a un fel de *on#rabandis#" dra+' &ae#ano=
Ei" *e vre6i" Ex*elen6'= s.use el *u un z2mbe# *e nu se .oa#e des*rie" fa*e omul de
#oa#e" #rebuie s' #r'im/
A#un*i *uno-#i oamenii *are o*u.' Mon#e%7ris#o la *easul a*es#a/
Oare*um/ $oi marinarii sun#em *a fran*masonii8 ne re*unoa-#em du.' anumi#e
semne/
Ai *rezi *' n%am avea mo#ive s' ne #emem" debar*2nd=
72#u-i de .u6in4 *on#rabandi-#ii nu sun# 5o6i/
Dar *ei doi bandi6i *orsi*ani/// relu' )ranz" *al*ul2nd dinain#e #oa#e ris*urile/
Ei" Doamne" s.use &ae#ano" nu sun# ei de vin' *' sun# bandi6i4 de vin' e
au#ori#a#ea/
7um a-a=
)'r' 1ndoial'4 sun# urm'ri6i *' au 9u.ui# o .iele nu al#*eva" *a -i *um n%ar fi 1n firea
7orsi*ei s' se r'zbune/
7e 1n6ele+i .rin a fi 9u.ui# o .iele= au asasina# un om= 1n#reb' )ranz
*on#inu2ndu%-i *er*e#'rile/
n6ele+ *' au u*is un du-man" relu' s#'.2nul" *eea *e e *u #o#ul al#*eva/
Daidem a#un*i s' *erem +'zduire *on#rabandi-#ilor -i bandi6ilor" s.use #2n'rul/
7rezi *' ne%o a*ord'=
)'r' ni*i o 1ndoial'/
726i sun#=
0a#ru" Ex*elen6'" -i *u *ei doi bandi6i" -ase/
Exa*# *26i sun#em noi/ $e afl'm de*i" 1n *azul *2nd domnii a*e-#ia s%ar ar'#a *u
#oane" la e+ali#a#e -i de*i 1n m'sur' s'%i 1nfr2n'm/ A-adar" 1n*' o da#'" 5aidem la
Mon#e%7ris#o/
Da" Ex*elen6'" dar ne ve6i 1n+'dui s' mai lu'm *2#eva .re*au6iuni=
7um s' nu" dra+ul meu/ )ii 1n6ele.# *a $es#or -i .ruden# *a ;lVsse/ Mai mul# de*2#
16i .ermi#" #e ro+ *5iar/
A#un*i" #'*ere" +l'sui &ae#ano/
,oa#' lumea #'*u/
0en#ru un om *are" *a )ranz" .rivea ori*e lu*ru .rin adev'ra#a lui .rism'" si#ua6ia
f'r' a fi .rime9dioas' nu era li.si#' de o anume +ravi#a#e/ Se +'sea 1n 1n#uneri*ul *el mai
.rofund" izola# 1n mi9lo*ul m'rii" *u marinari *are nu%l *uno-#eau -i *are nu aveau ni*i un
mo#iv s'%i fie devo#a6i4 *are -#iau *' avea la el *2#eva mii de fran*i -i *are" 1n ze*e r2nduri"
da*' nu *u invidie" *el .u6in din *uriozi#a#e" 1i examinaser' armele" *are erau foar#e
frumoase/ 0e de al#' .ar#e urma s' des*ind'" f'r' al#' es*or#' de*2# oamenii a*e-#ia" .e o
insul' *u un nume foar#e reli+ios" dar *are nu .'rea s' f'+'duias*' lui )ranz al#' os.i#ali#a#e
de*2# a*eea oferi#' de *alvar lui Iisus" +ra6ie *on#rabandi-#ilor -i bandi6ilor/ A.oi is#oria
vaselor s*ufunda#e" .e *are o *rezuse exa+era#' 1n #im.ul zilei" i se .'rea mai verosimil'
noa.#ea/ De a*eea" .lasa# *um era 1n#re 1ndoi#ul .eri*ol" .oa#e ima+inar" nu%i sl'bea .e
oameni din o*5i -i nu l'sa .u-*a din m2n'/
n#re #im. marinarii 1n'l6aser' din nou .2nzele -i reluaser' brazda .e *are o mai
ad2n*iser' la du*ere -i la venire/ n 1n#uneri* )ranz" obi-nui# 1n#ru*2#va a*um *u bezna"
dis#in+ea uria-ul de +rani# .e *are bar*a 1l o*olea" a.oi" #re*2nd din nou de *ol6ul unei
s#2n*i" z'ri fo*ul *are s#r'lu*ea mai .u#erni* de*2# .2n' a#un*i" iar 1n 9urul fo*ului observ'
*in*i sau -ase .ersoane/
R'fr2n+erea lui se 1n#indea la o su#' de .a-i 1n mare/ &ae#ano o*oli lumina" men6in2nd
#o#u-i bar*a 1n .ar#ea nelumina#'/ A.oi" *2nd ea fu exa*# 1n fa6a fo*ului" o 1ndre.#' s.re el -i
in#r' *u bravur' 1n *er*ul luminos" in#on2nd un *2n#e* de .es*ari al *'rui refren 1l re.e#au 1n
*or #ovar'-ii s'i/
La .rimul *uv2n# al *2n#e*ului oamenii din 9urul fo*ului se ridi*aser' -i se
a.ro.iaser' de debar*ader" *u o*5ii fixa6i asu.ra b'r*ii a *'rei for6' -i ale *'rei in#en6ii se
s#r'duiau v'di# s' le a.re*ieze/ n *ur2nd ei .'rur' *' au examina#%o 1ndea9uns -i se a-ezar'
din nou" *u ex*e.6ia unuia sin+ur *are r'mase 1n .i*ioare" .e 6'rm" 1n 9urul fo*ului unde se
fri+ea o *'.rioar' 1n#rea+'/
72nd bar*a a9unse la vreo dou'ze*i de .a-i de us*a#" omul de .e 6'rm f'*u ma-inal *u
*arabina +es#ul unei san#inele *e a-#ea.#' o .a#rul' -i s#ri+' 1n diale*# sard8
7ine e= S#ai>
)ranz 1-i 1n*'r*' a#un*i *u r'*eal' armele/
&ae#ano s*5imb' *u omul *2#eva *uvin#e" din *are *'l'#orul nu 1n6elese nimi*" dar
*are" de bun' seam'" 1l .riveau/
Ex*elen6a sa" 1n#reb' s#'.2nul" vrea s'%-i s.un' numele" sau s' r'm2n'
ne*unos*u#=
De bun' seam' *' numele meu le e *u #o#ul ne*unos*u#4 s.une%le numai" de*lar'
)ranz" *' sun# un fran*ez *are *'l'#ore-#e de .l'*ere/
Du.' *e &ae#ano #ransmise r's.unsul a*es#a" san#inela d'du un ordin unuia din#re
oamenii de la fo*" *are se ridi*' 1nda#' -i dis.'ru .rin#re s#2n*i/
Se f'*u #'*ere/ )ie*are .'rea .reo*u.a# de #reburile sale8 )ranz de debar*are" ma#elo6ii
de .2nze" *on#rabandi-#ii de *'.rioar'/ Dar" 1n ne.'sarea a*eas#a a.aren#'" se observau unii
.e al6ii/
Omul *are se de.'r#ase" rea.'ru deoda#' dins.re .ar#ea o.us' a*eleia .e unde
dis.'ruse/ )'*u un semn din *a. san#inelei" *are se 1n#oarse s.re ei -i se m'r+ini s'
ros#eas*' doar a*es#e *uvin#e8 +Maccommodi.
I#alienes*ul sMaccommodi es#e in#radu*#ibil4 el vrea s' s.un' #o#oda#'8 veni6i" in#ra6i"
fi6i bine veni6i" fa*e6i *a la dumneavoas#r' a*as'" sun#e6i s#'.2ni/ Seam'n' *u fraza a*eea a
lui Moli<re *are 1l uimea a-a de mul# .e bur+5ezul +en#ilom .rin *an#i#a#ea de lu*ruri *e
*on6inea/
Ma#elo6ii nu a-#e.#ar' s' li se s.un' de dou' ori4 din .a#ru lo.e6i bar*a a9unse la us*a#/
&ae#ano s'ri .e 6'rm" s*5imb' al#e *2#eva *uvin#e 1n -oa.#' *u san#inela/ ,ovar'-ii s'i
*obor2r' unul du.' al#ul4 veni" 1n sf2r-i#" -i r2ndul lui )ranz/
El avea una din .u-#i de%a *urmezi-ul .ie.#ului" &ae#ano avea *ealal#' .u-*'" un
ma#elo# 1i 6inea *arabina/ 7os#umul s'u era #o#oda#' de ar#is# -i de dandV" *eea *e nu ins.ir'
+azdelor ni*i o b'nuial' -i de*i ni*i o nelini-#e/
0ri.onir' bar*a de 6'rm" f'*ur' *26iva .a-i 1n *'u#area unui bivua* *omod4 dar" f'r'
1ndoial'" .un*#ul s.re *are se 1ndre.#au nu *onvenea *on#rabandis#ului *are 1nde.linea
servi*iul de .azni*" deoare*e 1i s#ri+' lui &ae#ano8
$u" nu .e a*olo" v' ro+/
&ae#ano 1n+'im' o s*uz' -i" f'r' s' mai s#'ruias*'" 1nain#' s.re .ar#ea o.us'" 1n #im.
*e doi ma#elo6i a.rinseser' ni-#e #or6e la fo*" .en#ru a lumina drumul/
)'*ur' vreo #reize*i de .a-i -i se o.rir' .e%o mi*' es.lanad' 1n*on9ura#' de s#2n*i 1n
*are fuseser' s*obi#e ni-#e s*aune asem'n'#oare oare*um unor mi*i +5ere#e" unde san#inela
ar .u#ea s' s#ea a-eza#'/ De 9ur 1m.re9ur *re-#eau" 1n vine de .'m2n# ve+e#al" *26iva s#e9ari
.i#i*i -i #ufi-uri dese de mir6i/ )ranz a.le*' o #or6' -i 1-i d'du seama" du.' un morman de
*enu-'" *' nu des*o.erise *el din#2i *onfor#ul lo*ali#'6ii a*es#eia -i *'" desi+ur" *a era una
din#re .o.asurile obi-nui#e ale vizi#a#orilor nomazi de .e insula Mon#e%7ris#o/
n*ordarea sa 1n*e#ase4 du.' *e a .us .i*iorul .e us*a#" du.' *e a v'zu# a#i#udinea"
da*' nu .rie#eneas*' *el .u6in indiferen#'" a amfi#rionilor" .reo*u.'rile sale dis.'ruser'" iar
1n *on#a*#ul *u aroma *'.rioarei" *are se fri+ea 1n bivua*ul de al'#uri" .reo*u.'rile se
s*5imbaser' 1n .of#' de m2n*are/
i aduse la *uno-#in6' a*eas#a lui &ae#ano" *are 1i r's.unse *' nimi* nu .oa#e fi mai
sim.lu de*2# o *in' a#un*i *2nd ai" *um aveau ei 1n bar*'" .2ine" vin" -ase .o#2rni*5i -i un
fo* bun .en#ru a le fri+e/
De al#min#eri" ad'u+' el" da*' Ex*elen#a voas#r' +'se-#e *' aroma *'.rioarei es#e
a-a de is.i#i#oare" .o# s' m' du* -i s' ofer ve*inilor no-#ri dou' din .'s'rile .e *are le avem
.en#ru o felie din .a#ru.edul lor/
Du%#e" &ae#ano" du%#e" +l'sui )ranz4 dumnea#a e-#i 1n#r%adev'r n's*u# *u +eniul
ne+o*ierii/
n#re #im." ma#elo6ii smulser' m'nun*5iuri de buruieni -i f'*ur' le+'#uri" *'rora le
d'dur' fo*" *eea *e .roduse un 9ar des#ul de res.e*#abil/
)ranz a-#e.#a de*i *u ner'bdare" adulme*2nd 1n#runa aroma *'.rioarei" 1n#oar*erea
s#'.2nului" *2nd a*es#a rea.'ru -i veni la el *u un aer foar#e nelini-#i#/
Ei" *e e= *e s%a 1n#2m.la#= 1n#reb' el/ Au res.ins .ro.unerea noas#r'=
Dim.o#riv'" de*lar' &ae#ano" *ondu*'#orul *'ruia i s%a s.us *' sun#e6i un #2n'r
fran*ez v' invi#' s' lua6i masa *u el/
Ei" dar *ondu*'#orul a*es#a e un om foar#e *iviliza#" s.use )ranz" -i nu v'd de *e a-
refuza" *u a#2# mai mul# *u *2# adu* .ar#ea mea de *in'/
O" nu%i vorba de as#a4 el are de m2n*are mai mul# de*2# es#e nevoie" dar .une o
*ondi6ie *iuda#' venirii dumneavoas#r' la el/
La el= 1n#reb' #2n'rul" -i%a *ons#rui# *umva o *as'" ai*i=
$u" dar are un *'min foar#e *onfor#abil du.' *2# se s.une/
l *uno-#i .e *ondu*'#orul a*es#a=
Am auzi# vorbindu%se de el/
De bine sau de r'u=
Ai 1n#r%un fel -i 1n#r%al#ul/
Dra*e> Ai *are es#e *ondi6ia=
S' v' l'sa6i le+a# la o*5i -i s' nu s*oa#e6i le+'#ura de*2# *2nd v' va invi#a el/
)ranz s*ru#' *2# mai mul# .rivirea lui &ae#ano" *a s' afle *e anume as*undea
.ro.unerea lui/
Ei" da" +l'sui a*es#a" r's.unz2nd +2ndirii lui )ranz" -#iu bine" lu*rul meri#' s' fie
*5ibzui#/
Dumnea#a *e ai fi f'*u# 1n lo*ul meu= 1n#reb' #2n'rul/
Eu *are nu am nimi* de .ierdu#" a- mer+e/
Ai a**e.#a=
Da" *el .u6in din *uriozi#a#e/
Es#e" va s' zi*'" *eva *urios de v'zu# la *ondu*'#orul a*es#a=
As*ul#a6i" +l'sui &ae#ano *obor2nd vo*ea" nu -#iu da*' *eea *e se s.une es#e
adev'ra#///
Se o.ri" ui#2ndu%se da*' nu *umva vreun s#r'in 1l as*ul#'/
Ai *e se s.une=
7' a*es# *ondu*'#or #r'ie-#e 1n#r%o sub#eran' .e l2n+' *are .ala#ul 0i##i es#e .rea
.u6in lu*ru/
7e vis> murmur' )ranz" a-ez2ndu%se la lo*/
O" nu e un vis" *on#inu' .a#ronul" e o reali#a#e/ 7ama" *2rma*iul de .e
(Sain#%)erdinand(" a in#ra# 1n#r%o zi a*olo -i a ie-i# 1nm'rmuri#" s.un2nd *' as#fel de *omori
nu exis#' de*2# 1n basme/
Ei" dar -#ii *'" s.un2ndu%mi a*es#ea" m%ai fa*e s' *obor -i 1n .e-#era lui Ali%Caba=
+l'sui )ranz/
Ex*elen6'" v%am s.us *e am auzi# -i eu/
A#un*i m' sf'#uie-#i s' a**e.#=
O" nu s.un as#a/ Ex*elen6a voas#r' fa*e *um va *rede/ $%a- vrea s'%i dau un sfa#
1n#r%o 1m.re9urare *a a*eas#a/
)ranz medi#' *2#eva *li.e" 1n6elese *' omul a*ela a-a de bo+a# nu .u#ea s'%i voias*'
r'ul" lui *are avea numai *2#eva mii de fran*i4 -i deoare*e nu 1n#rez'rea" 1n #oa#' *5es#iunea"
de*2# o *in' admirabil'" a**e.#'/ &ae#ano .orni *u r's.unsul lui/
,o#u-i" am s.us" )ranz era .rev'z'#or" de a*eea voi s' aib' *2# mai mul#e am'nun#e
asu.ra *iuda#ului -i mis#eriosului amfi#rion/ Se 1n#oarse de*i s.re ma#elo#ul *are" 1n #im.ul
dialo+ului" 9umulise .o#2rni*5ile" *u +ravi#a#ea unui om m2ndru de 1ndele#ni*irile sale -i%l
1n#reb' *u *e .u#user' s' vin' ai*i oamenii a*eia" deoare*e nu se vedeau a*olo ni*i b'r*i"
ni*i *or'bii/
Eu nu sun# 1n+ri9ora# des.re .ar#ea a*eas#a -i *unos* vasul *u *are ei *'l'#ores*"
de*lar' ma#elo#ul/
Es#e un vas frumos=
Dores* unul la fel Ex*elen6ei voas#re" *a s' fa*' o*olul lumii/
7am *e *a.a*i#a#e are=
7am o su#' de bu#oaie/ De al#min#eri" e un vas *urios" un Va*5# *um s.un en+lezii"
dar *onfe*6iona# 1n a-a *5i. 1n*2# s' 1nfrun#e mar*a .e ori*e vreme/
Ai unde a fos# *ons#rui#=
$u -#iu/ 7red *u #oa#e as#ea *' es#e +enovez/
Ai *um 1ndr'zne-#e un -ef de *on#rabandi-#i s'%-i *ons#ruias*' un Va*5# .en#ru
*omer6ul s'u 1n .or#ul &enovei= *on#inu' )ranz/