Sunteți pe pagina 1din 22

CURS 1 - Aspecte ale calitatii

Filosofie: Calitatea exprima ceva inseparabil de obiectul dat, ceva ce se contopeste cu el in mod direct si total.
Deci in acest fel calitatea defineste unicitatea obiectului si il distinge de celelalte integrandu-l.
Economic: Calitatea reprezinta o expresie a masurii in care produsele si muncile satisfac cerintele economice,
au utilitate pt existent.
Tehnic: Calitatea e o categorie in sensul larg si in sensul ingust pt majoritatea produselor si muncilor deoarece
totul se realizeaza prin mijloace tehnice.
Social: Calitatea e o categorie ce deriva din accentuarea caracterului de masa al consumului. Consumul
defineste de regula atat nivelul economic cat sic el social educative, istoric, national etc.
Def. Legea 10/1995 privind calitatea in constructii da urmatoarea definitie: calitatea constructiilor e rezultanta
totalitatii performantelor de comportare a acestora in exploatare, in scopul satisfacerii pe intreaga durata de existent, a
exigentelor utilizatorilor si colectivitatilor. Aceasta calitate se materializeaza ca rezultanta a 2 componente principale:
Calitatea proiectului- evidentiata de nivelele specificate pt caracteristicile de calitati functionale, de
siguranta si rezistenta stabilite pt obiectul de constructive.
Calitatea conformitatii- e caracterizata de fidelitatea cu care e reprodus proiectul in faza de executie.
Noncalitatea este notiunea care arata lipsa calitatii total sau partial imbracand 2 aspecte principale ISO 8400
Nonconformitatea- neindeplinirea cerintelor specificate in prescriptiile tehnice, standarde, norme etc.
Defectul- nesatisfacerea exigentelor in raport cu utilizarea prevazuta.
Fiabilitatea-Probabilitatea ca un produs sa isi indeplineasca defectari functiile sale specific pe o anumita
perioada de timp, intr-un ansamblu de conditii functionale, dinainte precizate.
Mentenanta in constructii se poate face ca un sistem de activitati menit sa asigure mentinerea sau ridicarea
nivelului calitativ al unel cladiri la standardul cerut de utilizator.
Activitatile componente pot fi grupate in:
a)activitati de prevenire- cu caracter continuu-prin care se urmareste comportarea in timpl a cladirii si se
intervine asupra lor cu scopul prevenirii degradarii
b) activitati de interventie- cu character aleator-se actioneaza asupra componentelor degradate prin
repararea/inlocuirea lor cu scopul eliminarii defectelor semnalate, repunerii in functiune si evitarii producerii unor
pagube.
c) de reabilitare- cu caracter periodic- se urmareste fie readucerea cladirii la un nivel calitativ initial, caz in
care avem de a face cu o actiune de renovare, fie imbunatatirea substantial a nivelului calitativ al cladirii prin alinierea
lui la cerintele actuale, avem de-a face cu o actiune de modernizare.
Auditul calitatii- examinarea sistematica a independentei in scopul de a determina daca activitatile referitoare
la calitate si rezultatele aferente satisfac dispozitiile restabilite precum si daca aceste dispozitii sunt implementate
efectiv si sunt corespunzatoare pt realizarea obiectivelor
Scopul unui audit e de a evalua necesitatea de imbunatatire sau actiuni corrective spre deosebire de controlul
calitatii sau inspectia- activitatii effectuate in scopul de a controla procesul sau de a accepta produsul.
Procedura-reprezinta un mod specific de a indeplini o activitate, de regula procedurile sunt documente de
unde si termenul de procedura documentata (scrisa) si cuprinde:
scopul si domeniul unei activitati
ce trebuie facut si de catre cine
cand, unde si cum trebuie facut
ce material, echipamente si documete tb folosite
Cum trebuie controlat si inregistrat
Specificatia-reprezinta un document care precizeaza conditii si prin intermediul unui calificativ se poate
indica tipul specificatiei: de produs, de incercare etc.
Specificatia ar trebui sa se refere la desene, modele, alte documente relevante sau sa le include, sa indice
mijloacele si criteriile prin care poate fi verificata conformitatea.
Manualul calitatii
Pentru ca sisemul de asigurare al calitatii (SASC) sa fie inteles si aplicat la toate nivelurile e necesar sa se
elaboreze documentele: manualul calitatii, proceduri de calitate, intructiuni de lucru si alte documente tehnice.
Manualul calitatii (MC) e documentul fundamental al SASC obiectivul sau fiind fixarea si descrierea
sistemului.
Procedurile sunt elaborate ori de cate ori e nevoie sa se descrie in detaliu activitatile prevazute in MC, astfel ca
fiecare capitol de MC are cel putin o procedura pe partea de completare.
Planul calitatii- e un document de alt nivel legat de procedura si MC. In timp ce ultimele 2 sunt aplicabile la
toate activitatile privitoare la calitate, planul se refera numai la activitatile de verificare si control. E aplicabil la un
singur produs (tip de produse) in anumite conditii tehnice.
Instructiunile de lucru si alte documente tehnice- constituie documentatia de lucru efectiva, de-a lungul
activitatii din ciclul de executie. Sunt cuprinse categoria de documente:planurile si detaliile de executie a constructiei,
specificatiile pentru achizitionarea materialelor, instructiuni de executie, de inspectare si testare, procedure si
instructiuni de depozitare.Curs2

ModuldeelaborarealManualuluiCalitatii
SerecomandacaMCsafieredactatpeA4tipizatastfel:
1.foaiedegarda(detitlu)cuantetulfirmei,denumirelucrari,scopulsidataaprobarii,numelesisemnatura
directorului,tabeldesubsolptidentificareaeditiei,semnaturileelaboratoruluisiverificatorului.
2.Paginidetextcu:antetcuelemdeidentificarespatiuderedactaretext(alb),tabeldesubsolpt
identificareaeditiei(elaborator+identificator)
toatepaginilesaaibaaceeasiliniatura
cuprinsuleimediatdupafoaiadegarda,elindicanrdeordinesidenumireacapitoluluisisubcapitolului,nr.Pag,
anexelenumerotatesipaginatesseparat.
toatecapinceppepagnoua
textulseredacteazala1,5randuri.
Indicatiimetodologice:
UnMCtbsareflectesisaacoperestructura,organizarea,sicerintelesistemuluicalitatiiadoptat.
Vacontineprevederiinconcordantacucerintelesistemuluicalitatiiadoptat
SeiauinconsiderarestandardeleinternationaleISO900190029003si9004
Serecomandaafielaboratedeuncolectivdespecialistdesemnatideconducereafirmei
Continutulsitoateprocedurilesevorconcepeastfelincatsacrezepersonaluluiimplicatoimagineclara,
precisaasupraimportantei,scopuluisiroluluiMCinobtinereacalitatiiinfirmarespective.
Prezentareatbfacutafaraambiguitati,contraziceri,urmarindusecontinuitateasicorelareadiverselorparti
dintextutilizandfrazeclaresiconcise.
ContinutulMCtbsacuprinda7cap:
ModelalMCptofirmadeconstructii:
Cap1PrezentareamanualuluicalitatiidefinirearoluluiMC,cuprinsul,aprobarialeMC,agreerialeMC
Cap2.Prezentareafirmeigeneralitati,denumireasisubordonareafirmei,definireapoliticiireferitoarela
calitate,structura,atributii,responsabilitatipenivele:nivel1conduceresicoordonare,nivel2organizatoric,nivel3
executie;Organizare,relatiiexterne,structurafunctionala,olistadedifuzareaMC
Cap3:Asiguraresicontrolulcalitatiigeneralitati,procedureprivindcalitateaobiectelordeconstructiisia
lucrarilorexecutatedefirma,auditulverificareaeficacitatiisistemuluicalitatii,niveluluicalitativpropus,gestiunea
costurilorcalitatii,CTCtehnologiidecontrol,probe,incercari,verificaridecalitate,evaluareacalitatii,metode,
compartimentulCTC,evaluareafurnizorilor,constituireabazeidedateconstituindcalitatea.
Cap4.Verificareacalitatii:problemeprivindatestareacalitatii,verificareacalitatiimaterialelor,
semifabricatelorsiprefabricateloraprovizionate,acalitatiiproiectelor,executie,obiectelor(receptiafinala),
AtributiilepersonaluluiCTCintratareaneconformitatilor,Organizareastructuralasifunctionalaaactivitatiide
verificareacalitatii.
Cap5.Evaluareacalitatiiinproiectare,executiesiexploatareproceduriprivindevaluareacalitatiiin
proiecare,inexecutiesiexploatare,gestionareadocumentelorprivindcalitatea,standardaplicatesicaietede
sarcini,organizarestructuralsifunctionalaactivitatiideevaluareacalitatii.
Cap6.ActivitateacomercialaIncludereasianalizaconditiilordecalitateincontractileeconomicecu
beneficiariisifurnizorii;achizitionareamaterialelor,semifabricatelorsiprefabricatelorsireceptialorcalitativa;
magazii,depozitesiunitatideproductiesecundaraindustiala(ateliere,staiibetonetc),organizareastructuralasi
functionalaactivitatiicomerciale.
Cap7.Reparaii,remedierirepararesi/sauremedierealucrarilorsaupartilordelucrareneconformecu
documentatiasiniveluldecalitatecerut,tehnologiidereparare;controlul,verificareasireceptialucrarilorde
reparative,dotari(utilaje,piesedeschimb),materialnecesare,personalnecesar.

Conceptuldecalitatetotala
I. DefinitiesiobiectiveleCT
CTreprezintaunnoumodelevolutivdemanagementcareincludepractice,instrumentesimetodedeangrenare
aintreguluipersonalavandcaobiectivsatisfacerearapidaaclientuluiintrunmediuaflatintroschimbarecontinua.
CTpoatefidefinitcaunansambludeprincipiasimetodereuniteintrostrategieglobala,pusainaplicareintro
societatecomercialapentruaimbunataticalitateaproduselorsiserviciilorsale,calitateafunctionariisaleprecumsia
obiectivelor.
ScopulaplicariistrategieiCT,dezvoltareaintreprinderii,asigurarearentabilitatiiacesteia,satisfacereasi
atragereasprefidelitateaclientilor.
CTcuprinde:
toatefunctiileSC
toateactivitatilefunctiilor
toticolaboratorii
toaterelatiilefurnizorclientdinSC
toateimbunatatiriledindomeniulcalitatii
totcicluldeviataalprodusului
toatepieteleactualesipotentiale
CaracteristicileCT
generalizareanotiuniidecalitate
generalizarearelatieifurnizorclient
Considerareatuturornevoilorclientilor,anticipareaeventualelorexigent,actionareapentrupolitica0defecte,
dezvoltareaincrederiipebazaasigurariicalitatii.
aplicareainstrumentelordeurmarire,evaluaresiregularizareaactivitatii.
Calitateacontrolata Calitateatotala
controlpostprocess
actiunemaimultasupraefectelor
campdeactivitate:produsul
control.
cauzelor
:intreprinderea
clientul:cumparatorul
proces:static
Calitatefarapretcuoricepret
niveldecalitateacceptabila
controlatribuitcuiva

lipsadeincredere
Calitateacosta
:utilizatorul
procesdinamic
evaluareeconomica
refuzulnoncalitatii,principiul0defecte
controluleproblematuturor,responsabilitate
individuala
incredere
Calitateaesterasplatita

Obiectulcalitatiitotaleilreprezinta:
asigurareacompetitivitatiiSCprinsatisfacereaclientuluiavandcabazaimbunatatireacontinuacuparticiparea
intreguluipersonal.

PrincipiileCT
CTarelabaza:

II. PrincipiileCT.CTarelabaza:
1. Satisfacereaclientuluipresupunesatisfacereaclientuluiextern,acumparatoruluiprodusuluiintreprinderiisi
inegalamasuraaclientuluiinterncuoconditiealucruluibinefacutdelainceputpanalasfarsit
2. Muncariguroasasiconstantainscopulobtineriirezultatelordoriteintoateetapelesilatoatenivelurilw
)executare,proiectare,industrializare,marketing,planificare,management)
3. Adeziuneapersonaluluistimulateprinactivitateadeformare,instruire,educare,exprimataprinparticipare
sicomunicare.EolaturaesentialaaCTsicelmaidificildedeterminatdatoritacomplexitatiicaracterului
uman.
4. Imbunatatireacontinua(KAIZEN)reprezintamotorulnouluimodeldemanagement.Seconstituieintrun
principiudeactiuniavandroluldedinamizareatuturorcompartimentelorsidepartamentelorsi
imbunatatireatuturorproceselor.
Obiectivprioritar
Pilonidebaza
Fortamatrice
Produsatractiv Calitateadecvata Pretcompetitiv
Imbunatatirecontinua
Satisfacerea
clientului
Calitateatotala Filosofia
Curs3
Managementulcalitatiitotale
III. Etapeleimplementariicalitatiitotale:
1. Motivareasiconvingereaechiperimanagerialprinefectuareaunuidiagnosticdecalitate.
2. Formareastructuriicalitateinintreprindere
3. Castigareaadeziuniiconduceriituturorserviciilor
4. Formareaconducerii
5. Formareapersonalului
6. Inplicareapersonalului
7. Implementareacercurilorcalitatii
8. Lansareaactiunii
9. Imbunatatireacontinuaacalitatii

IV. Sistemulcalitatiisicalitateatotala
EstedefinitdeISO9000careprezentandansambluldestructuriorganizationaleresponsabile,
procedure,procedeesiresurseangrenateinpunereainplicatieamanagementuluicalitatii.
Obiectivulesteeliminareacauzelordeaparitieadefectelorintoatefazeledinbuclacalitatiiin
vedereaatingeriiceleimaibuneeficienteeconomice.

Buclacalitatiiproductiei

Marketing Conceptie
Prospectarepiata Aprovizionare
Scoateredinuz Productie
Asistentatehnica Incercaresiinspectie
Punereinfunctiune Ambalaresidepozitare
Vanzaresidistribuire

V.ISO9000/9001
StandardeleISO9000definescunsystemalcalitatiireprezentandansamblulstructurilor
organizatorice,responsabilitatilor,procedurilor,proceselorsiresurselorangajateinpunereain
practicaamanagementuluicalitatii.
Client Furnizor
UtilizatorProducator
Consumator
Datoritacereriilanivelinternationalindeosebiinindustrialdeaparareprecumsiinalte
domeniideproductie(ind.nucleara),in1987afostelaboratestandardulinternationalptsistemul
calitatiiISO9000.Standardulerautilizatnumaidefirmedindomeniulproductiei,ulteriorptalface
aplicabilsiinaltesectoare,afostrevizuitsiadaptatin1994decatreOrganizatiaInternationalade
Standardizare(ISO).Initialexistautreiparti9001,9002,9003,fiecarecontinandoseriedeclause
referitoarelaproiectarea,dezvoltarea,fabricatia,inspectia,testarea,montaj,service.Din2000ISO
procedeazalaosistematizareastandardelorISO9001inglobandcele3partialeISO9000.
Nr.deprocedurIsereduce,existandproceduredocumentatepentrucontroluldocumentelor,
aproductieineconforme,ainregistrarilorcalitatii,audituriinternealecalitatii,actiunicorrective,
actiunipreventive.Aceststandardestructuratpe8capitole:
Cap1.Domeniuldeaplicare
Cap2.Referintenormative
Cap3.Definitiisitermeni
Cap4.Sistemdemanagementalcalitatii
Cap5.Responsabilitatilemanagerului
Cap6.Managementulresurselor
Cap7.Realizareaprodusului
Cap8.Masurarea,analizasiimbunatatirea
In2001SRENISO9001/2001
Avantajealeintroduceriiunuisistemefficientalcalitatii:
eliminareariscurilorprovocatedeolivraredefectuoasa
recunoastereapublicaaangajamentuluifirmeiinceeaceprivestecalitateasiatragereademai
multiclient
protectiasporitainlegaturajuridicalaprodusuluilivrat

ManagementulcalitatiisiManagementulcalitatiitotale
1.Managementulcalitatii:reprezintainmodsintetic,procesuldeidentificaresiadministrare
aactivitatiinecesareptrealizareaobiectivelorindomeniulcalitatiiauneifirme.
ConformISO8402/95managementulcalitatiireprezintaansamblulactivitatiifunctiei
generaledemanagementcaredeterminapolitica,obiectivele,responsabilotatileinsistemulcalitatii
prinmijloacele:planificare,controlul,asigurareasiimbunatatireacalitatii.
Elementeleprivindplanificareacalitatii:
stabilireaobiectivelorcalitatii
descoperireanecesitatilorclientilor
dezvoltareacaracteristicilorprodusului
Dezvoltareacaracteristicilorprocesului
Elementeprivindcontrolulcalitatii:
alegereasubiectelordecontrol
alegereaunitatilordemasura
stabilireaobiectivelor
creareaunuicenzor
masurareaperformantelor
interpretareadiferentelor
actionareafatadediferente
Elementeprivindimbunatatireacalitatii:
dovedireanecesitatiiimbunatatirii
identificareaproiectelor
organizareaechipeidelucru
diagnosticulcauzelor
remediereadefectiunilor
luptacurezistentalaschimbare
controlareasipastrareacontroluluiasupraimbunatatiriloreffectuate

2.Functiilemanagementuluicalitatii
ConceptuldetriologieacalitatiideJ.M.Juraninsumeaza3functiialemanagementuluicalitatii.
a) Planificareacalitatii
b) Tinereasubcontrolacalitatii
c) Imbunatatireacalitatii

3.Managementulcalitatiitotale:sistemdeactivitatidesfasurateinscopuldeamultumi
clientii,acrestegraduldemotivaresisatisfacereaangajatilor,aasigurarateinaltedereveniresi
costurimaimici.Acestsistemvizeazacooperareapermanentaatuturorsalariatilorptaimbunatati
calitateaproduselorsiserviciilorsale,calitatiifunctionariisiaobiectivelorsaleinscopulobtinerii
satisfactieiclientilorsiatrageriilorsprefidelitate,precumsiinscopulobtineriirentabilitatiipe
termenlungafirmeiinaccordcuexigentelesocietatii.
Dacaasigurareacalitatiiisipropunecaobiectivprincipalprevenireaneconformitatilor,
managementulcalitatiitotalesereferalaimbunatatireacontinua,prevenireadefectelorsi
problemelor,deciincludeinsferasaasigurareacalitatii.
ConformISO8402/95managementulcalitatiitotalereprezintaunmoddemanagementalunei
organizatiiconcentralasupracalitatii,bazatpeparticipareatuturormembrilorsicarevizeazaun
successpetermenlung,prinsatisfacereaclientuluiprecumsiavantajepttotimembriiorganizatiei
4.Principiidebazaalemanagementuluicalitatiitotale:
a)Angajamentulmanagerului
b)Adeziuneaintreguluipersonal
c)Imbunatatirearationalaacalitatii

5.Etapelemanagementuluicalitatiitotale
Modelulconceptualalmanagcalitatiitotalepresupunefunctionarealantului

Lantulfunctioneazanumaidacaactiuneaeavansatadelainceputsipresupuneparcurgereaetapelor:
1. Intelegereacalitatii
2. Angajareaincalitate
3. Politicaincalitate
4. Organizareapt.calitate
5. Masurareacosturilorcalitatii
6. Planificareapentrucalitate
7. Proiectarept.calitate
8. Sistemptcalitate
9. Capabilitateacalitatii
10. Controlulcalitatii
Imbunatatirea
calitatii
Imbunatatirea
productivitatii
Reducerea
costurilor
Reducerea
preturilor
Extinderea
pietei
Consolidarea
pozitieipe
piata
Asigurareade
locuride
munca
Reinvestire
11. Echipedelucruincalitate
12. Formareaincalitate
13. Implementareacalitatii
Sarcinaprioritaraafirmei:
1.Managementulstrategicalfirmei(MSQ)procesuldestabilireauneigamelargideobiective
dindomeniulcalitatiiprecumsidedefinireamoduluideabordareaatingeriiaacestorobiective.
AcestMSQedezvoltat,implementatsicondusdemanagerlavarf.
CaracteristiciMSQ
concentrareaasupranevoilorclientuluicareevidentiazadeopotrivapuncteletari,darsi
slabiciunile,oportunitatilesipericolelepotentiale.
conducereadecatremanagerlavarfptadezvoltaobiectvelesistrategiilecalitatii
transpunereastrategieiinplanurileanualedeafacere
implementareauneiactiunilaniveluldepartamentelorinlocdealelasainsarcina
departamentuluicalitate.
FunctiialemanagementuluidupaHenryFayol
a) Planificare
b) Organizare
c) Comanda
d) Coordonare
e) Control
SpecialistiijaponeziutilizeazaplanulHosinconformcaruiaciclulmanagerialeconstruitpe4
elemente:
a) Planificare
b) Executie
c) Verificare
d) Actiune
Functiacalitatereprezintaansamblultuturoractivitatilorprincareseasiguraocapacitate
optimadearealizaprodusesiserviciicaresacorespundanecesitatiiutilizatoruluiindifferentdelocul
incaresedesfasoaraactivitatile(interiorulsauexteriorulintreprinderii)

Spiralaprogresuluiincalitate

F
E
E
D
B
A
C
K
Resurseumane
Prospectarepiata
Proiectare
Aprovizionare
Planificaresipregatireafabricatiei
Productia
Distributie
Inspectiisiincercari
DesfaceriENGross
Desfacericuamanuntul
Utilizare
Formare
Service
Logistica
Controlulproduselor
Specialisti
Curs4
3.Costurilecalitatii
3.1.Definitie:Costurilereferitoarelacalitatenumitecostulcalitatiisuntcosturilenecesare
asigurariiuneicalitatiadecvateproduselorsiserviciilorincluzandtotodatasipierderilesuferitede
intreprindereatuncicandnusarealizatocalitatecorespunzatoare.
Desinuintotdeaunabinedeterminat,nudiferafundamentaldecelelaltecosturicumarfi
celepentrumentenanta,proiectare,productieetcsicosturilecalitatiipotfiinprincipiuprevazute,
masuratesianalizate.Ptaceastacostulcalitatiipoatefiseparatein3categorii:
costulcaderilor
costdeevaluare
costdeprevenire
3.2Depistaresievidentiereoabordaredestuldeeficientadesinuatotcuprinzatoare,
exhaustive,propusadeJohnOaklandinlucrareadin`92,iainconsiderarecele3componenteale
costurilorptactivitatile:
asigurare(p,e,c)
cercetare,proiectare,dezvoltare(p,e,c)
productie(p,e,c)
Marketing,vanzari(p,e,c)
aprovizionare(p,e,c)
service(p,e,c)
depozitare,transport,distributie(p,e,c)
controlulalimentelor(p,e,c)
mentenantasiinginerie(p,e,c)
Pelangacosturileactivitatilormentionatesevormaiconsiderasicheltuieli:salariisi
recompense,materialconsumabile,managementulcalitatii,altecheltuieli.
4.Managementulcalitatiitotalesimarketing
Implementareamanagementuluicalitatiitotalenecesitaamplificareasiintegrareaactivitatiide
marketinginprocesulpt:a)Calitatea,analizasistudiulpietei;b)calitateainpublicitate
5.Implementareacalitatiitotale
Parcurgereacicluluimanagerialptcalitatepresupuneindeplinireaetapelor:
I. Deciziaptcalitate
II. Pregatirea

III. Deomaimareimportantainasigurareaunuistartcorespunzatorsunt:proiectelepilotsi
succesullor
IV. Extinderea
V. Integrareacalitateanumaireprezintaunprogressciopartecomponentaplanuluide
afaceri
VI. Auditulcalitatii
Motivareasideciziapentru
calitate
Pregatireamanagementului
lavarf
Constituireaconsiliului
pentrucalitate
Atingereaobiectivelor
legatedecalitate
Dezvoltaeaurmatoareloractivitati:
elaborareauneistrategiiptcalitate
fixarealorpetermenscurt,mediu,lung
dezvoltareaplanuluidecalitate
implementareaacestorplanuri
Identificareaproiectelorpilotsiaechipelornecesare
Asigurarea
evaluarii revizuiriisistemuluidemanagement
aproiectariistructuriimanageriale
puneriilacurentaintregiiorganizatiicudeciziileluate
Formareaunorideipentru
implementareacalitatii
6.1.Conceptuldeauditulcalitatiireprezintaprocesuldecomparareaperformantelor
realizateindomeniulcalitatiicuperformantelestandardimpuse.Esentialeindependenta
auditoriului,respectivlipsaoricareilegaturiaacestuiacuproceselesistructurileaudiate.
ConformSRISO8402/95auditulcalitatiireprezintaexaminareasistematicasiindependentcu
scopuldeastabilidacaactivitateareferitoarelacalitatesirezultateleaferentesatisfacdispozitiile
prestabilitesidacaacesteasuntcorespunzatoarerealizariiobiectivelor.
6.2.Domeniulaudituluicalitatiivaurmari:competentsistemului(dacaprocedurilesunt
realistesiadecvateorganizatiei),conformitateasistemului(dacaprocedurilesunturmatecorrect,
intotdeauna,deintregulpersonal),performantasistemului.
Intrucatrareoriunauditalcalitatiipoatepatrundeinprofunzimeaaspectelorsistemului,un
auditefficientecelcerealizeazaunechilibruintreabordareadeansambu(relativsuperficiala)si
investigatiiletintite/aleatorii,profundeincadrulcaroraunanumitaspectestudiatindetaliu.
Auditurilesistemelordecalitateimbracacele2aspecteesentiale:auditulplanurilorsi
procedurilor,auditulinlegaturacumediulincaresuntacesteaduselaindeplinire.

Scopulsiactivitatea Exempledesarcinispecificaudiate
documentatiatehnica
instructiunidelucru
masinisiunelte

calibrareaechipamentelor

documentepentruinspectie

manipulareasidepozitarea
materialelor
analizaultimelordateoferitedeoperatori
existentaunorinstructiuniscriseadecvate
utilizareamarimilorsiuneltelorspecificate,analizamodului
deasiguraresimentenabilitate
existentaunorproceduredecalibraresirespectarea
graficelor
existentainstructiuniloradecvate,functionareafeedback
ului,moduldeutilizarearezultatelorinspectiei,depersonalul
deproductie
respectareaprocedurilordemanipulare,prevenirea
deteriorarii,controlulzonelordedepozitareamaterialelor.

6.3Structurasiplanificareaauditului
Exceptandunelesituatiispecialcandseurmaresteraspundereaunorneregulisia
persoanelorcaresuntlabazaacestora,auditurilesuntplanificatesanuntate
Schemalogicadedesfasurareaactivitatiideauditcuprinde:initierea,planificarea,implementarea,
reportarea,desavarsirea.
Strategiasipoliticaprivindauditulcalitatiipotficuprinseinasanumitulmanualalaudituluicalitatii

Managementulcalitatii
1. Functiilemanagementuluicalitatiitotale:
planificarea
organizarea
controlulcalitatii
selectiasiinstruireapersonalului
monitorizareacalitatiiinprocesuldefabricatie

2. Managementulprinpolitici
Insensulcelmailarg,politicareprezintafeluldeaintelegesideaactionaintrunanumitdomeniuin
vedereaatingeriiunorscopuri.Politicaindomeniulcalitatiieunelementalpoliticiigeneralesise
referalaobiectiveleorganizariiprivitoarelacalitateasacumsunteleexprimateofficialde
managementuldevarf.
3. Organizareaactivitatiireferitoarelacalitate.
Structuraorganizatoricaasocietatiiereprezentataprintroorganigramacareevidentiaza
canaleledeautoritatesirespunsabilitate.Structurileorganizatoricepotfi:
a) Inlinie
b) Structuridestuff
c) Structurimatriceale
a) Introstructurainlinieatributiilesuntgrupatepecompartimente,unitatifunctionale:

b) Structuradestuffresponsabilitatilepentrucalitatesuntdetinutedestuff,poateexistaun
sefalcompartimentuluideasigurareacalitatiicarelinformeazaasupraproblemelorprivind
calitateapedirectorulintreprinderii.Sefulcompartimentuluivaavearesponsabilitatea
generalaindomeniulcalitatii

Directorgeneral
Sefcompartiment
marketing
Sefcompartiment
financiarcontabil
Sefcompartiment
cercetaredezvoltare
Sefcompartiment
productie
Respunsabilcalitate
marketing
Responsabilcalitate
finante
Responsabilcalitate
cercetaredezvoltare
Responsabilcalitate
productie

c) Structurilematricealeexistacandimplicaproiectemarisicomplexedemaredurata.In
acestcaz,sarcinilesuntspecializatesideaceeaexistaunmanagerptasigurareacalitatiipt
fiecareproiect.
Directorgeneral
Sefcompartim.
marketing
Sefcompartim.
financiarcontabil
Sefcompartim.
Asigurareacalitatii
Sefcompartim.
cercetaredezv
Managerptasig.si
imbunatatireacalitatii
Supervizorpentru
fiabilitate
Supervizorpt
mentenabilitate
Managerpt
controlulcalitatii
Sefcompartim.
productie
Managerptfiabilitate
simentenabilitate
Supervizorpt
asig.calitatii
Supervizor
pt.controlul
materialelor
Supervizorpt
imbunatatirea
calitatii
Supervizor
pt.controlul
inprocese
Supervizor
ptcontrolul
calitatii
Supervizorpt
metrologie
Directoradjunctpt
asigurareacalitatii
Managerasig.calit
proiectI
Managerasig.calit
proiectII
Managerasig.calit
proiectIII
Supervizor
ptasig.
calitatii
Supervizor
ptcontrolul
calitatii
Supervizor
ptcontrolul
calitatii
Supervizor
ptasig.
calitatii
Supervizor
ptcontrolul
calitatii
Supervizor
ptasig.
calitatii