Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT

BSAD
Convertor frecventa - tensiune
Specializare: Electronica aplicata
Student : Simion Alim
Anul: 3
Cuprins
Tema proiectului
Descriere si moduri de utilizare
Consideratii teoretice
Schema electrica
Schema bloc
Descriere componente
Lista de componente si calcul economic
Cablaj
Simulare
2
Tema proiectului
Sa se proiecteze un convertor frecventa-tensiune care sa primeasca un
semnal dreptunhiular de intrare cu nivelele ! - "# si factor de umplere
"!$% &recventa acestuia trebuie sa fie intre "!!'z si () *'z si
corespunzator acestui interval de frecventa la iesire va aparea un interval de
tensiune -"# - +"#%
Descriere si moduri de utilizare
Elementele de automatizare, ca de altfel -i multe alte elemente
cunoscute .n tehnic/, cuprind .n structura lor unul sau mai multe
subelemente de 0convertire1, adic/ de transformare a unei m/rimi .n alt/
m/rime, dependent/ de aceasta%
2n automatic/, no3iunea de convertor este atribuit/ unor subelemente
realizate fie sub o form/ independent/, fie incluse .n structura unor elemente
comple4e 5traductoare, reulatoare etc%6 -i care au, de e4emplu, rolul de a
transforma un semnal unificat electric .ntr-un semnal unificat pneumatic
5convertor electropneumatic6, sau o m/rime analoic/ .ntr-una numeric/
5convertor analo-numeric6 etc%
2n scopul m/sur/rii m/rimilor fizice ce intervin .ntr-un process
tehnoloic, este necesar/ de obicei convertirea 5,,traducerea16 acestora .n
m/rini de alt/ natur/ fizic/ care pot fi introduse cu u-urin3/ .ntr-un circuit de
automatiz/ri 5de e4emplu, o temperatur/ poate s/ influen3eze un circuit de
automatiz/ri numai dac/ este convertit/ 5tradus/6 .ntr-o tensiune electric/
propor3ional/ sau dependent/ de temperatura respectiv/6%
3
Convertoare de frecven3/-tensiune 5&#C6, sunt utilizate .n instrumente
de m/surare diitale, sisteme de date -i m/surare, etc, trebuie s/ fie fiabile,
rapide, simple fiabile si simplu de ajustat%
Consideratii teoretice
&ronturile semnalului de la intrarea in circuit sunt transformate in
impulsuri a caror forma este prezentata in fiura simularii% Latimea acestora
poate fi ajustata prin valoarea constantei de timp a circuitului derivator
7 8 9 : C %
Circuitul de derivare este un circuit trece sus care atunci cand este
atacat de un semnal dreptunhiular produce impulsuri ascutite (spike-uri) de
inalta frecventa% &iura ( prezinta un derivator 9-C. Condensatorul C per-
mite trecerea componentelor de frecventa inalta prin el% Apoi condensatorul
incepe sa se incarce pana la " #%
&iura (
;n cazul in care constanta de timp 5produsul dintre 9 si < este mica in
comparatie cu durata palierului, condensatorul se va incarca mult mai repede
decat se va produce sosirea urmatorului front% Cand condensatorul este
complet incarcat, tensiunea pe rezistenta, adica tensiunea de iesire, este zero%
&rontul cazator reprezinta o cadere de " # care fiind de frecventa mare, va
trece prin condensator aducand tensiunea de iesire la -" #% Condensatorul
incepe apoi sa se incarce la -" # si datorita constantei mici de timp, el va fi
complet incarcat, cu iesirea ajunand la zero, mult inaintea sosirii
urmatorului front de frecventa inalta si asa mai departe%
4
5
V
;nteratorul este un filtru trece jos% &iura ) arata un interator 9-C%
Constanta de timp este 7 8 9 : C% La primul front crescator de la intrare
condensatorul incepe sa se incarce la +" #% ;n cazul in care constanta de
timp a circuitului este mare in comparatie cu perioada semnalului de intrare,
frontul cazator soseste cu mult inaintea incarcarii complete a
condensatorului % &rontul cazator va incerca sa incarce condensatorul in sens
neativ% Din nou, datorita constantei mari de timp, frontul crescator va sosi
inaintea incarcarii complete a condensatorului si asa mai departe% &orma de
unda de la iesire va fi prin urmare triunhiulara, av=nd o amplitudine mic/ .n
compara3ie cu intrarea, sau in cazul constantelor mari de timp semnalul de la
iesire poate fi considerat o tensiune continua%

&iura )
Efectul unei constante de timp mici este prezentat in &iura )% De
remarcat ca atat pentru derivator cat si pentru interator, constanta de timp
trebuie comparata cu perioada semnalului de intrare% > constanta de timp de
(!! ?s, de e4emplu, este luna dac/ o comparam cu un semnal, sa zicem de
" ?s 5frecventa de intrare de )!! *'z6, dar este scurta daca o raportam la un
semnal de intrare cu perioada de " ms 5frecventa de intrare de )!! 'z6%
Circuitele monostabile sunt circuite basculante cu o sinura stare
stabila si cu o stare cvasistabila% Trecerea in starea cvasistabila se realizeaza
sub actiunea unei comenzi e4terioare, iar revenirea se face dupa un anumit
timp% Durata starii cvasistationare este data de circuitul e4tern de
temporizare format dintr-un rup 9C% Stabilitatea acestei durate este una din
cerintele principale impuse unui monostabil%
5
Schema electrica
Schema bloc
Descriere componente
C( este un condensator pentru separare in curent continuu%
9( este rezistenta de intrare a convertorului frecventa-tensiune%Este o
rezistenta de pull-do@n %9olul acesteia fiind sa tina intrarea in convertor la
Convertor tensiune-frecventa

LM358
Sarcina
6
Sursa de
tensiune A
praul de !# , pentru ca intrarea in poarta CA>S sa nu intre in 'B Coarta
CA>S are impedanta mare de intrare , o limitam la (!! *D%
E( :A este o poarta S;-FE Trier Schmidt% Are rol de formator de
impulsuri care scoate la iesire numai semnal dreptunhiular indiferent de
forma semnalului de intrare%
C) este un condensator cu rol de filtru pe tensiunea de alimentare
E3 :A este un monostabil cu intrarea pe front neativ 5se putea si pe
front pozitiv6% El enereaza un impuls cu latime data de constanta 9C% 9C se
calculeaza pentru a avea o constanta de timp mult mai mica decat frecventa
de masurat%
C3 si 9#( determina temporizarea monostabilului 5latimea
impulsului6%
9) si CG au rol de interare a impulsurilor de la iesirea < a
monostabilului%
E)a este un repetor separator pentru asiurarea liniaritatii
convertorului avand impedanta mare de intrare%
E) :H este un amplificator operational cu rol de deplasare de nivel si
amplificare%
93 este rezistenta de intrare in E) :H%
9#3 este un semirelabil care determina amplificarea lui E) :H%
9G, 9" si 9#) determina nivelul de iesire in lipsa semnalului,
deplasare de nivel%
Derivatorul 5C( si 9(6 are rolul de aplicare impulsuri scurte pe
intrarea monostabilului%
Aonostabilul 5E3:A6 scoate un semnal de perioada fi4a indiferent de
frecventa de intrare si doar modifica factorul de umplere in functie de
frecventa de intrare%
7
;nteratorul 59) si CG6 intereaza semnalul furnizat de monostabil
rezultand o tensiune continuu variabila cu frecventa de intrare%
A> E) :A este un repetor cu rolul de a nu influenta incarcarea si
descarcarea condensatorului CG%
A> E) :H modifica tensiunea la iesire intre praurile stabilite%
Lista componente
c( 8 (n& I (J# nepolarizat
c) 8 (!!u& I (J# electrolitic
c3 8 ))n& I (J# nepolarizat
cG 8 (u& I (J# electrolitic
r( 8 (!!* I !,)"K
r) 8 (!* I !,)"K
r3 8 )!* I !,)"K
rG 8 ("* I !,)"K
r" 8 ("* I !,)"K
rv( 8 (!!* I !,)"K liniar
rv) 8 )* I !,)"K liniar
rv3 8 )!!* I !,)"K liniar
u(a 8 (IG AACG!L3
u) 8 LA3"M
u3a 8 (I) AACG!LM
Cost componente N 3" 9>F
8
Cablaj
Amplasare componente :
#edere H>TT>A :
9
#edere 3D :
Simulare
10
- semnalul de intrare 5O(6
- semnalul de iesire din derivator 5E(A6
- semnalul de iesire din monostabil 5E3A6
- semnalul de iesire din interator
Semnalul de la iesirea interatorului are aceeasi evolutie in timp ca si
semnalul de la iesirea intreului circuit daca frecventa de la intrare nu se
modifica%
#ariatia frecventei de intrare in raport cu tensiunea de iesire :


11
1kHz 2kHz3kHz 4kHz5kHz6kHz7kHz8kHz9kHz10kH
z
11k
Hz
12kH
z
- 5V
0V
+ 5V
0V
5V
500
Hz