Sunteți pe pagina 1din 2

PROBLEME PROPUSE

Pb. 1. Se consider urmatoarea serie, reprezentand valoarea inregistrata a 9 facturi emise de o


societate comerciala in ultima luna: 47; 58; 41; 3; 54; 4!; 5; 43; 37 "mil# lei$#
Se cere:
a) Sa se determine indicatorii tendintei centrale ai seriei si sa se interpreteze valorile
o%tinute#
b) Sa se calculeze si sa se interpreteze cuartilele seriei;
c) Sa se studieze omogenitatea seriei, folosind coeficientul de variatie#
Pb.2 &entru un esantion de 8' de persoane, selectate aleator dintr(o populatie totala de 1'''
de persoane, au fost inregistrate date privind numarul cardurilor %ancare detinute# )n urma
sistematizarii datelor, s(au o%tinut rezultatele:
*umar de carduri
%ancare
&onderea persoanelor "+$
' ,!5
1 31,!5
! 37,5
3 1!,5
4 8,75
5 3,75
,otal 1''
a# Sa se reprezinte grafic distri%utia de frecvente a%solute#
%# Sa se analizeze tendinta centrala a seriei# )nterpretati rezultatele o%tinute#
c# Sa se caracterizeze omogenitatea distri%utiei persoanelor din esantion in functie de
numarul cardurilor %ancare detinute#
d# Sa se analizeze asimetria distri%utiei#
e# Sa se estimeze pe interval de incredere numarul mediu de carduri %ancare detinute de
o persoana din populatia totala, garantand rezultatele cu o pro%a%ilitate de 95 +
"z-1,9$#
Pb. 3# .istri%u/ia a !'' de lucrri de construc/ie dup rata profitului se prezint astfel:
)ntervale de varia/ie a ratei profitului
"+$
1'(15 15(!' !'(!5 !5(3' 3'(35 35(4'
*umar de lucrri !4 11 !8 18 8
a$ S se reprezinte grap0ic distri%utia de frecvente a%solute;
%$ S se determine rata medie a profitului 1i s se arate dac este reprezentativ;
c$ Sa se determine si interpreteze rata mediana si modala a profitului#
d$ .ac cele !'' de lucrari reprezinta un esantion selectat aleator dintr(o populatie total, s
se estimeze, cu o pro%a%ilitate de 99,73+ "z-3$ rata medie a profitului la nivelul colectivitatii
generale#
Pb. 4# *ivelul de instruire pentru cei 5' de anga2a/i ai unei societ/i comerciale este "se fac nota/iile:
& - a%solven/i de 3nv/m4nt primar; 5 - a%solven/i de 3nv/m4nt gimnazial; 6 - a%solven/i de
3nv/m4nt liceal; S - a%solven/i de 3nv/m4nt superior$:
5 S S 6 6 5 S 6 S 6 & S 6 6 S 6 S 5 S 6 S S 6 5 5
S 6 S 6 6 6 S 6 S 6 & 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6
a$ S se sistematizeze "grupeze$ datele;
%$ S se reprezinte grafic informa/iile sistematizate;
c$ S se calculeze ponderea salaria/ilor pentru fiecare nivel de instruire 1i s se reprezinte grafic
rezultatele;
Pb. 5# &entru un studiu demografic, s(a inregistrat numarul mem%rilor a !' de familii dintr(o
regiune: 5, 1, !, 5, !, 3, 4, 3, !, 3, 4, 3, 5, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4#
a# Sa se grupeze datele si sa se reprezinte grafic rezultatele#
%# Sa se determine si sa se interpreteze indicatorii tendintei centrale a seriei "media,
mediana si modul$#
c# Sa se arate daca media este reprezentativa#
d# Sa sa studieze asimetria distri%utiei, utilizand coeficientul de asimetrie &earson#
e# .aca cele !' de familii formeaza un esantion, selectat aleator dintr(o populatie totala
de familii, sa se estimeze numarul mediu de mem%ri ai unei familii din populatia
totala, pe interval de incredere garantat cu o pro%a%ilitate de 95+ "z-1,9$#