Sunteți pe pagina 1din 8

MICROSOFT Windows

Windows (95, 98, NT) poate fi instalat de pe dischete, CD-ROM, sau pin inte!ediul supotului de e"ea# $entu
instalae, siste!ul folose%te un asistent inteli&ent sau 'wizard( (')*+ito( ,n li!-a en&le.*), ce este un po&a! cu
intefa"* &afic*, poiectat pentu a conduce instalaea siste!ului pe calculato# /cest 'wizard( eali.ea.* !a+oitatea
opea"iunilo de detec"ie a di)eselo dispo.iti)e peifeice (pl*ci )ideo, pl*ci de sunet, unit*"i CD-ROM, !ode!ui etc#)
pe.ente ,n calculato sau conectate, especti) constuie%te %i aan+ea.* diectoaele necesae siste!ului# $in inte!ediul
unui dialo& pe!anent cu utili.atoul, po&a!ul de instalae ,l &hidea.* pe acesta pin di)esele op"iuni, pe cae
Windows-ul le popune ,n !o!entul instal*ii# 0a final 'wizard(-ul popune eponiea calculatoului, siste!ul de
opeae cae )a de!aa fiind Windows ()aianta instalat*)# Duata instal*ii este dependent* de op"iunile alese ,n cadul
'wizard(-ului#
Te-uie "inut cont de faptul c* asistentul de instalae al Windows-ului 95 nu este capa-il s* cee.e pati"ii, %i s*
fo!ate.e e)entualele pati"ii e1istente (spe deose-ie de Windows NT)# /ceast* opea"iune, dac* se do)ede%te a fi
necesa*, te-uie efectuat* ,nainte de a ,ncepe instalaea efecti)* a siste!ului#
Elemente Windows
Windows ofe* o intefa"* &afic* pietenoas* ale c*ei ele!ente pincipale )o fi descise ,n continuae# $e l2n&*
faptul c* ecanul ofeit de Windows este ,n !od &afic, ceea ce face siste!ul !ai u%o de utili.at %i ,n"eles, ,ntea&a
intefa"* poate fi contolat* cu a+utoul !ouse-ului#
3ndicatoul (sau cusoul) este o picto&a!* pe.ent* pe ecan, ,n &eneal de fo!a unei s*&e"i, %i indic* pe.en"a
unui dispo.iti) de po.i"ionae (!ouse, tac4-all, etc#)# 5ste folosit pentu a selecta ele!ente %i pentu a ale&e co!en.i#
6e folosesc c2te)a !etode de lucu cu !ouse-ul, dup* cu! u!ea.*7
- clic si!plu 8 epe.int* o ap*sae si!pl* a -utonului din st2n&a al !ouse-ului, folosit pentu selectaea unui ele!ent
&afic pe ecan, ale&eea unei op"iuni dint-un !eniu, ap*saea unui -uton ,nt-o feeast* sau altele#
- du-lu clic 8 epe.int* ap*saea de dou* oi, apid, a -utonului din st2n&a al !ouse-ului, %i ae de cele !ai !ulte oi
ca ol e1ecutaea unei co!en.i#
- da& 9 dop 8 epe.int* ap*saea -utonului st2n&a al !ouse-ului deasupa unui ele!ent &afic, deplasaea !ouse-
ului f** a eli-ea -utonul ap*sat, po.i"ionaea cusoului ,nt-o .on* aleas* ca destina"ie %i eli-eaea -utonului:
aceast* tehnic* este folosit* la deplasaea uno entit*"i &afice pe ecan, desenaea uno fo!e ,n editoaele &afice,
efectuaea uno selec"ii pin ,ncadae %i altele#
6e !ai folose%te %i efectuaea unui 'clic
deapta(, ap*saea -utonului din deapta al !ouse-
ului efectu2nd accesaea uno !eniui de co!en.i
apide, sau deschideea uno !eniui de co!en.i
locale, ,n func"ie de aplica"ia folosit*#
Ferestre
Maea !a+oitatea a aplica"iilo Windows sunt
ulate ,nt-o feeast*# ;n continuae, )a fi detaliat*
stuctua &afic* a acesto feeste#
O feeast* este o .on* deptun&hiula* ,n
cae se pot )i.uali.a fi%iee, dosae, sau poate a)ea
un con"inut specific aplica"iei c*eia ,i coespunde
(de e1e!plu, pentu un po&a! de pelucae a
te1telo, te1tul ce poate fi editat)# O feeast* poate
fi ,nchis*, edus* sau edi!ensionat*# 6e pot
deschide !ai !ulte feeste ,n acela%i ti!p, %i
unele aplica"ii pe!it deschideea !ai !ulto
feeste ,n inteioul uneia pincipale#
5le!entele (acti)e) co!une ale feestelo
sunt7
- Bara de titlu7 con"ine nu!ele feestei,
-utoanele de contol al !eniului, de !ini!i.ae, de !a1i!i.ae sau efacee, %i de ,nchidee:
- Bara cu meniuri7 con"ine !eniui a)2nd co!en.i %i op"iuni specifice aplica"iei ponite ,n feeasta especti)*:
- Butonul de control al meniului7 con"ine co!en.i efeitoae la feeast*:
- Butonul de minimizare7 educe feeasta la un -uton ,n -aa de tas4-ui:
- Butonul de maximizare7 !*e%te feeasta pentu a ocupa tot ecanul:
- Butonul de nchidere7 ,nchide feeasta %i aplica"ia cae ulea.* ,n feeasta especti)*:
<
Butonul meniului Control
Bare de derulare
Bara de titlu
Bara de meniuri
Bara de stare
Chenarul ferestrei
Colul
ferestrei
Bara de instrumente
Dosar
Fiier
Butonul de nchidere
Butonul de maximizare
Butonul de minimizare
- Chenarul ferestrei7 pe!ite edi!ensionaea feestei:
- Colurile ferestrei7 pe!it %i ele edi!ensionaea feestei#
O feeast* Windows !ai poate con"ine %i u!*toaele ele!ente7
- Bara de instrumente (toolbar)7 con"ine -utoane a)2nd desenate instu!ente cae epe.int* co!en.i apide# /fi%aea
ei este op"ional*#
- Bara de stare (status bar)7 este o -a* a%e.at* oi.ontal, cae descie c2te)a popiet*"i ale con"inutului feestei#
/fi%aea ei este op"ional* de cele !ai !ulte oi#
- Bara de derulare (scroll bar)7 poate fi oi.ontal* sau )etical* %i pe!ite )i.uali.aea p*"ilo ascunse de li!itele
feestei# 5le apa auto!at atunci c2nd feeasta con"ine info!a"ie ce nu poate fi afi%at* ,n chenaul cuent#
Meniuri
Meniul epe.int* o list* de co!en.i ,nudite, folosite pentu a
e1ecuta anu!ite ac"iuni ,n cadul aplica"iilo Windows# Co!en.ile
din !eniui sunt o&ani.ate pe &upui lo&ice# $entu a e1ecuta o
co!and* dint-un !eniu deulant, se e1ecut* un clic st2n&a pe titlul
!eniului, pentu a-l deschide, %i apoi se e1ecut* un clic st2n&a pe
op"iunea aleas*# $entu a face !eniul s* dispa* se poate e1ecuta un
clic ,n afaa !eniului#
Meniuile pot fi accesate %i cu a+utoul tastatuii# $entu a
acti)a -aa de !eniui se apas* tasta '/lt(, pi!ul !eniu fiind
selectat auto!at# 6e pot folosi ,n continuae tastele cu s*&e"i pentu a
selecta co!anda doit*, dup* cae se apas* '5nte( pentu acti)aea
co!en.ii# Op"iunea ce se doe%te a fi selectat* se poate acti)a %i
ap*s2nd tasta coespun.*toae liteei su-liniate din titlul co!en.ii,
dac* e1ist*#
;n !eniui, l2n&* titlul co!en.ii este afi%at* uneoi %i co!anda
apid* cae pe!ite accesul diect la co!and*# Co!en.ile apide
pe!it selec"ia unei co!en.i f** a+utoul !eniuilo, %i acestea se
e1ecut*, de cele !ai !ulte oi, pin co!-ina"ii ale tastelo speciale
'/lt(, '6hift( sau 'Ctl(#
/t2t Windows, c2t %i !ulte aplica"ii pentu Windows, ofe* o
)aietate de '!eniui scut*tu*( (shortcuts), ce con"in co!en.ile u.uale# /ceste !eniui scut*tu* se afi%ea.* la
e1ecutaea unui clic deapta, deasupa unui o-iect sau a supafe"ei de lucu#
Casete de dialog
6iste!ul Windows %i aplica"iile Windows folosesc casete de dialo&, pentu a schi!-a info!a"ii cu utili.atoul#
Casetele de dialo& ce, de cele !ai !ulte oi, info!a"iile necesae, pentu ca po&a!ul folosit sau siste!ul s* poat*
e1ecuta opea"ia especti)*# Windows afi%ea.*, de ase!enea, casete de dialo& %i pentu a ofei info!a"ii despe e.ultatul
e1ecut*ii unei co!en.i#
Casetele de dialo& )aia.* ,n co!ple1itate, depin.2nd de po&a!ul cae le &eneea.* sau de pocedua folosit*#
=nele ce o si!pl* confi!ae a unei ac"iuni cae te-uie e1ecutat*, altele ofe* posi-ilitatea ale&eii ,nte nu!eoase
op"iuni#
Co!ponentele ,nt2lnite ,nt-o caset* de dialo& sunt u!*toaele7
- Caset text7 ofe* posi-ilitatea intoduceii uno caactee de la tastatu* (de e1e!plu, nu!e de fi%ie, calea spe un
fi%ie, etc#)
>
- Caset cu
list7
pe.int*
op"iunile ce
pot fi alese:
de cele !ai
!ulte oi se
,nt2lnesc pe
ele %i -ae de
deulae:
selec"ia
poate fi
si!pl* sau
!ultipl*,
adic* se
poate selecta
fie nu!ai un
ele!ent din
list*, fie !ai
!ulte#
- Caseta cu
list
derulant7
este o caset*
cu o list* de
o sin&u* linie, a)2nd un -uton de deulae la deapta: la e1ecutaea unui clic st2n&a pe -uton, o caset* cu o list*
deulant* se deschide pentu afi%aea listei de op"iuni: nu pe!ite dec2t o sin&u* selec"ie#
- Butoanele cu opiuni7 pe.int* un &up de ele!ente ,nudite din cae poate fi ales nu!ai unul: un clic pe una din
op"iuni le deselectea.* pe celelalte#
- Caseta de validare7 pe!ite selectaea sau deselectaea unei op"iuni: ,n ca.ul )alid*ii, un se!n apae ,n deptul
c*su"ei: ,nt-un &up de astfel de casete se pot selecta oic2te op"iuni, sau nici una#
- Butonul de comand7 ,ndepline%te func"ia cae este afi%at* pe el# (Open, ?elp, @uit, Cancel, etc#): dac* l2n&* nu!ele
afi%at pe -uton se &*se%te o elips* (A), ap*saea lui duce la deschideea unei noi casete de dialo&#
- Etichete7 epe.int* sec"iuni sau pa&ini !ultiple ale unei casete de dialo&: la un !o!ent dat nu!ai o sin&u* etichet*
este afi%at*, fiecae etichet* con"in2nd op"iuni ,nudite: ale&eea unei etichete schi!-* op"iunile ce apa ,n caseta de
dialo&# 6unt deseoi nu!ite %i Ta--ui#
Desktop-ul
Destop-ul (supafa"a de lucu) este o po"iune deptun&hiula* din supafa"a ecanului, cae este cel !ai ,ndep*tat
stat din ceea ce este afi%at pe ecan#
Destop-ul poate con"ine picto&a!e (denu!ite %i iconi"e) %i ae ca pincipale popiet*"i7
B
Caset text
Caset cu list
derulant
Buton de
comand
Caset de
validare
- culoaea fundalului, cae poate fi o sin&u* culoae unifo!* sau o i!a&ine:
- setaea unui tipa, cae poate fi supapus peste culoaea fundalului:
- spa"ieea picto&a!elo#
$opiet*"ile destop-ului pot fi setate e1ecut2nd un clic din deapta pe supafa"a sa# $icto&a!ele a%e.ate pe
supafa"a de lucu epe.int* diectoae sau dosae (nu!ite folde-e), fi%iee %i aplica"ii#
$incipalele picto&a!e standad sunt7
My Computer epe.int* con"inutul calculatoului, inclu.2nd discuile fi1e, unit*"ile de dischet* %i de CD-
ROM# 6unt incluse de ase!enea %i i!pi!antele cae pot fi accesate de calculato (locale sau de
e"ea), dosaul cu aplica"iile de confi&uae a siste!ului Windows %i dosaul ce pe!ite confi&uaea
!ode!ului, dac* supotul pentu !ode! a fost instalat#
Netor! Nei"h#orhood afi%ea.* celelate calculatoae aflate ,n e"eaua local*, din e"ele de tip Micosoft
(Windows NT sau Windows fo Wo4&oups) sau de alte alte tipui (No)ell)# /ceast* iconi"* nu apae
dec2t dac* a fost instalat ,n Windows %i supotul pentu e"ea#
$ecycle Bin, sau co%ul de &unoi, epe.int* un dosa (folde) special ce con"ine toate o-iectele (fi%ieele %i
diectoaele) cae sunt %tese din siste!, pe!i"2nd ecupeaea lo p2n* la o &olie e1plicit* a acestuia#
=nele )aiante de Windows sunt li)ate ,!peun* cu pachete de po&a!e pentu co!unica"ie ,n e"ea %i
pentu 3ntenet# ;n acest ca. apa noi picto&a!e pe fundal7
%n#ox este o co!ponent* a po&a!ului Micosoft 51chan&e, cae pe!ite ti!iteea %i pi!iea de fa1-ui sau
!esa+e e-!ail#
%nternet &xplorer este na)i&atoul 3ntenet funi.at de fi!a Micosoft, pentu accesaea de pa&ini ht!l ,n
3ntenet#
$este fundal se afl*, de o-icei ,n patea de +os a ecanului, -aa de aplica"ii (sau -aa de tas4-ui, din en&# tas4-a)#
/ceasta con"ine -utonul 'tart, cae afi%ea.* un !eniu din cae se poate ale&e o aplica"ie ce poate fi lansat*, un docu!ent
pentu a fi pelucat, se poate o-"ine asisten"* softwae, %i se pot c*uta fi%iee pe disc sau se poate ,nchide siste!ul
Windows#
Caa de aplica"ii !ai con"ine ,n patea din deapta o .on* special* denu!it* 's!stem tra!(, ,n cae este afi%at* oa
siste!ului ,!peun* cu iconi"e pentu anu!ite tipui de po&a!e, nu!ite e.idente# /cestea se ,ncac* de o-icei la
poniea siste!ului Windows, %i ulea.* pe!anent pe duata unei sesiuni# 6pa"iul dinte 'taD( %i -utonul 6tat este
ocupat de -utoane cae apa ,n !o!entul ,n cae o aplica"ie este ponit*# /ceste -utoane se autodi!ensionea.* %i se pot
aan+a %i pe !ai !ulte 2ndui, ,n !o!entul ,n cae sunt pea !ulte -utoane ce te-uie afi%ate#
$in efectuaea unui clic din deapta asupa unui -uton din -aa de aplica"ii, se deschide un !eniu local
coespun.*to aplica"iei, si!ila de cele !ai !ulte oi cu !eniul -utonului de contol din -aa de titlu a aplica"iei#
Meniul 'tart este afi%at ,n !o!entul efectu*ii unui clic st2n&a peste -utonul cu acela%i nu!e din -aa de
aplica"ii# Deplas2nd cusoul de-a lun&ul !eniului se pot apela co!en.i diecte pentu siste! sau se pot lansa aplica"ii,
fiind folosit pentu a a)ea acces la po&a!e %i docu!ente, la siste!ul de asisten"* softwae (help) %i la alte co!ponente
ale siste!ului Windows# ;n stuctua sa se &*sesc u!*toaele7
- (ro"rams 8 afi%ea.* lista de po&a!e instalate ,n siste! %i aplica"iile ce )in cu Windows, unele &upate ,n
!eniul /ccessoies, altele accesi-ile diect (de e1e!plu Co!!and $o!pt)#
E
- Documents 8 afi%ea.* cele !ai ecente docu!ente deschise (<5): pentu a le accesa epede %i u%o, lans2nd
aplica"ia cu cae au fost editate, se e1ecut* un clic pe nu!ele docu!entului#
- 'ettin"s 8 afi%ea.* dosaele Contol $anel, $intes %i Caa de tas4ui pentu pesonali.aea confi&u*ii Windows#
- Find 8 pe!ite c*utaea de fi%iee, diectoae %iFsau calculatoae ,n e"eaua local*#
- )elp 8 afi%ea.* info!a"ii despe e1ecutaea tas4uilo %i a poceduilo, %i despe folosiea siste!ului Windows#
- $un 8 pe!ite intoduceea unei linii de co!and* pentu a ula un po&a! de pe had disc sau dischet*#
- 'hut Don 8 afi%ea.* caseta de dialo& 6hut Down pin cae se pe&*te%te opiea calculatoului, sau se eali.ea.*
deconectaea utili.atoului cuent, ,n )edeea unei alte sesiuni de lucu, f** a opi calculatoul#
Windows Explorer
$o&a!ul Windows 51ploe este folosit pentu a o&ani.a info!a"ia con"inut* pe discuile disponi-ile ,n siste!,
pe!i"2nd lucul cu fi%iee7 este posi-il* schi!-ae nu!elui, copieea, !utaea, %te&eea fi%ieelo %i diectoaelo etc# De
o-icei, Windows 51ploe poate fi &*sit ,n !eniul $o&a!s al -utonului 6tat#
Windows 51ploe este co!pus ,n pincipal din dou* panoui# 3!plicit, panoul din st2n&a afi%ea.* stuctua
a-oescent* de pe discuile locale, ,!peun* cu c2te)a diectoae speciale# $anoul din deapta afi%ea.* lista cu fi%ieele %i
diectoaele, din diectoul selectat ,n panoul din st2n&a, sau con"inutul unui diecto special, dac* acesta este selectat#
5le!entele feestei Windows 51ploe7
- Caa de titlu7 con"ine nu!ele feestei (51ploin&), nu!ele unit*"ii de disc %i e)entual calea p2n* la diectoul
selectat ,n panoul din st2n&a, -utonul !eniului de contol %i -utoanele de !ini!i.ae, !a1i!i.aeFefacee %i de
,nchidee a feestei#
- Caa de !eniui7 afi%ea.* !eniui le&ate de opea"iile cu unit*"i de disc, dosae, fi%iee sau e"ea#
- Geeasta cu calea unit*"ii de disc7 afi%ea.* calea selectat* ,n !o!entul especti) ,n panoul din st2n&a#
- Caa de instu!ente7 ofe* difeite instu!ente pentu a na)i&a pin 51ploe pecu! %i accesul la pincipalele
func"ii de lucu cu fi%iee#
- $anoul de dosae %i po&a!e7 afi%ea.* diectoul *d*cin* sau unitatea de disc sau oice alt diecto selectat#
- $anoul de fi%iee %i su-dosae7 afi%ea.* con"inutul dosaului selectat ,n panoul din st2n&a#
- Caa de stae7 afi%ea.* date statistice, cu! a fi7 spa"iul li-e pe unitatea de disc selectat*, nu!*ul de fi%iee din
diecto sau nu!*ul ele!entelo selectate etc#
$entu a )i.uali.a con"inutul unui diecto, se poate e1ecuta un clic si!plu pe se!nul plus cae pecede nu!ele
dosaului, sau un du-lu clic pe nu!ele acestuia sau pe icoana coespun.*toae# $entu a ,i ascunde con"inutul se e1ecut*
un clic pe se!nul !inus din fa"a nu!elui sau un du-lu clic pe .ona de ecan ocupat* de nu!e#
5
Caa de !eniui
Geeasta unit*"ii de disc
Caa de instu!ente
$anoul st2n&a al dosaelo
$anoul deapta al su-dosaelo %i
po&a!elo
Caa de stae
Caa de titlu
;n afaa nu!elo fi%ieelo, se pot )i.uali.a ,n panoul din deapta %i difeite detalii despe fi%iee sau diectoae#
$entu aceasta se pot folosi -utoanele de pe -aa de instu!ente sau !eniul Hiew (Details, de e1e!plu)# $entu aan+aea
con"inutului panoului din deapta ,n func"ie de nu!e, tip (e1tensie), di!ensiune sau dat*, se poate apela la -utoanele cae
constituie capul ta-elului afi%at# O alt* !odalitate este selectaea !eniului Hiew -I /an&e 3cons %i ale&eea tipului de
sotae doit*#
$entu ceaea unui nou diecto (dosa) se poate poceda ,n !ai !ulte felui# Mai ,nt2i se po.i"ionea.* cusoul de
selec"ie pe diectoul cae )a fi p*inte# 6e poate ale&e apoi din !eniul Gile -I New -I Golde, sau se efectuea.* un clic
deapta ,nt-o .on* li-e* din panoul din deapta, select2nd din !eniul de co!en.i apide ap*ut op"iunea New -I Golde#
6electaea !ai !ulto fi%iee, conti&ue sau nu ,n lista afi%at*, se face cu a+utoul !ouse-ului# $entu a selecta o list*
de fi%iee sau diectoae conti&ue, se selectea.* pi!ul ele!ent din list* %i "in2nd ap*sat* tasta 6hift se e1ecut* un clic pe
ulti!ul ele!ent din list*# $entu a selecta !ai !ulte ele!ente, se "ine ap*sat* tasta Ctl %i apoi se e1ecut* un clic st2n&a
cu !ouse-ul asupa fiec*ui ele!ent ce se doe%te a fi selectat# $entu a selecta sec)en"e conti&ue de fi%iee %i diectoae,
%i ele!ente neconti&ue, se co!-in* cele dou* tehnici descise#
O-se)a"ie7 Nu se pot selecta ele!ente din !ai !ulte diectoae si!ultan# $entu a luca cu fi%iee (diectoae) din
!ai !ulte diectoae acestea te-uiesc tatate pe 2nd#
Jte&eea fi%ieelo %i a diectoaelo ,n Windows pesupune !utaea fi%ieelo ,nt-un dosa special, nu!it RecDcle
Cin, (co%ul de &unoi)# Dup* efectuaea selec"iei asupa ele!entelo ce te-uie s* fie %tese, se poate ap*sa -utonul de
%te&ee din -aa de instu!ente , se poate ale&e op"iunea 'Delete( din !eniul 'Gile(, sau se poate acti)a !eniul de
co!en.i apide pin efectuaea unui clic deapta asupa .onei selectate, ale&2nd din acest !eniu 'Delete( sau, o a teia
)aiant* pentu %te&ee, se poate ap*sa tasta Delete# Gi%ieele %i diectoaele %tese pot fi ecupeate din RecDcle Cin
po.i"ion2nd selec"ia ,n Windows 51ploe asupa icoanei specifice, efectu2nd apoi un clic deapta asupa ele!entelo
selectate, %i ale&2nd op"iunea Restoe din !eniul de co!en.i apide ap*ut, sau acces2nd aceea%i co!and* din !eniul
'Gile(# 5le!ente stocate ,n RecDcle Cin e1ist* p2n* la &oliea e1plicit* a acestuia din !eniuile no!ale sau din cele de
co!en.i apide: ,n ca.ul ,n cae se dep*%e%te di!ensiunea alocat* RecDcle Cin-ului, sunt %tese auto!at cele !ai )echi
int*i, cele !ai )echi ele!ente %tese#
$entu a copia sau deplasa fi%iee sau diectoae ,nte dou* .one de had disc sau ,nte pati"ii difeite se folose%te
Clip-oad-ul# /cesta epe.int* o .on* te!poa* de stocae a info!a"iilo, ,n )edeea deplas*ii lo# $entu copiee se
efectuea.* selec"ia ele!entelo ce te-uiesc deplasate, se ale&e co!anda 'CopD( din !eniul '5dit(, sau se apas* -utonul
coespun.*to din -aa de instu!ente , ceea ce ae ca efect plasaea info!a"iilo necesae copieii ,n Clip-oad# 6e
selectea.* apoi diectoul destina"ie %i se ale&e op"iunea '$aste( din !eniul 5dit, sau se apas* -utonul $aste din -aa de
instu!ente #
Dac* se doe%te edenu!iea unui diecto sau a unui fi%ie, se selectea.* nu!ele coespun.*to din list*, %i se
ale&e, din !eniul 'Gile( sau din !eniul de co!en.i apide, op"iunea 'Rena!e(# 6e intoduce apoi diect ,n list* nu!ele
nou al fi%ieului, sau al diectoului, ,n caseta te1t edita-il* ap*ut*#
Copieea %i !utaea fi%ieelo se !ai poate eali.a folosind tehnica Da& 9 Dop cu a+utoul !ouse-ului# 6e
selectea.* ele!ente ce te-uiesc deplasate, %i apoi se ta&e toat* selec"ia f*cut* deasupa diectoului destina"ie, indifeent
de panoul ,n cae se afl* acesta# Dac* ,n ti!pul deplas*ii se !en"ine ap*sat* tasta Ctl, se eali.ea.* copieea ele!entelo
selectate#
Dac* ele!entele selectate sunt deplasate deasupa diectoului special RecDcle Cin, acestea )o fi %tese - !utate de
fapt ,n RecDcle Cin#
Windows-ul pe!ite ceaea de 'scut*tui( ('shortcuts( - nu!ite %i co!en.i apide) spe fi%iee (de oice natu*)
sau diectoae# /cestea epe.int* doa o le&*tu* spe fi%ieul oi&inal %i pe!ite accesul apid la diectoul sau fi%ieul
especti)# O le&*tu* spe un fi%ie sau diecto se ecunoa%te i!ediat pin s*&eata !ic* din col"ul din st2n&a +os al*tuat*
picto&a!ei oi&inale# $ute! considea c* aceste co!en.i apide sunt echi)alente cu un -uton cae pe!ite accesul diect
la fi%ieul, diectoul sau la aplica"ia especti)*, cae poate fi situat oiunde pe discul fi1 sau chia pe Des4top# 0a
efectuaea unui du-lu clic asupa picto&a!ei co!en.ii apide, i se spune de fapt Windows-ului s* identifice fi%ieul "int*
%i s* ,l deschid*#
Control Panel
Contol $anel epe.int* centul de contol al Windows-ului# De aici se pot confi&ua cea !ai !ae pate a
aspectului %i func"ionalit*"ii intefe"ei &afice, !e&2nd p2n* la posi-ilitatea confi&u*ii uno dispo.iti)e peifeice#
/pae su- fo!a unei feeste ,n cae se &*sesc !ai !ulte picto&a!e, fiecae lans2nd o aplica"ie asociat* cu tipul
a+ust*ilo doite# /cestea )o fi descise ,n linii !ai ,n continuae#
Contol $anel-ul poate fi accesat ,n !ai !ulte felui7
- efectu2nd un clic ,n op"iunea 6ettin&s a !eniului 6tat:
- efectu2nd un du-lu clic ,n Windows 51ploe sau ,n MD Co!pute:
K
- e1ecut2nd, pint-un du-lu clic asupa icoanei coespun.*toae ,n Windows 51ploe, po&a!ul
contol#e1e#
3coanele (%i i!plicit aplica"iile) pot fi difeite de la calculato la calculato, e1ist2nd unele aplica"ii cae ,%i adau&*
icoane popii ,n Contol $anel# /cestea sunt7
*ccessi#ility 8 ofe* accesul la confi&uaea intefe"ei Windows, pentu pesoanele cu handicap fi.ic# Nu face
pate din instalaea standad a Windows-ului %i a%ada poate lipsi din anu!ite calculatoae: se pot confi&ua
sunete pentu anu!ite ac"iuni ale siste!ului, se poate sta-ili folosiea tastelo diec"ionale, %i a uno taste din
se&!entul de taste nu!eice, pentu diec"ionaea cusoului pe ecan, etc#
*dd Ne )ardare 8 folose%te la confi&uaea siste!ului, atunci c2nd se doe%te ad*u&aea uno noi dispo.iti)e
peifeice# Ma+oitatea calculatoaelo noi posed* func"ii de $lu& 9 $laD (de o-icei inseate ,n C3O6), cae pe!it
Windows-ului s* detecte.e %i s* confi&ue.e auto!at noile dispo.iti)e intoduse ,n siste!# ;n acest ca., asistentul
ofeit pin aceast* picto&a!* ,n Contol $anel nu este folosit, siste!ul ce2nd utili.atoului s* intoduc* discuile cu
di)e-ele necesae# /sistentul este folosit ,n dou* ca.ui de e1cep"ie7 pi!ul, ,n ca.ul ,n cae calculatoul nu ae op"iuni
de $lu& 9 $laD sau acestea nu sunt acti)ate, %i al doilea ,n ca.ul ,n cae dispo.iti)ul intodus nu espect* standadele de
autodetec"ie# ;n aceste situa"ii, asistentul /dd New ?adwae )a c*uta dispo.iti)ul ad*u&at, ,ncec2nd o confi&uae a
acestuia, dac* e1ist* un di)e ,n it-ul standad de Windows, dac* nu su&e2nd dispo.iti)e si!ilae#
*dd+$emove (ro"rams 8 ce pe!ite instalaeaF de.instalaea uno aplica"ii sau pachete de aplica"ii ,n siste!, %i
ad*u&aeaFscoateea aplica"iilo standad Windows: ofe* B ta-ui sepaate#
$i!ul ta-, pin -utonul 3nstall, lansea.* un po&a! cae supa)e&hea.* instalaea uno aplica"ii noi ,n
siste!, ,n )edeea ce*ii unei liste cu fi%ieele ad*u&ate (pentu de.instalaea ulteioa*)# 5ste pe.entat* %i o list* cu toate
aplica"iile instalate ,n siste! de unde se pe!ite de.instalaea fiec*ei aplica"ii# /l doilea ta- ofe* o list* a aplica"iilo
cae )in standad ,n Windows, pe!i"2nd ad*u&aea sau de.instalaea lo folosind 4it-ul de instalae al siste!ului# /l
teilea ta- pune la dipo.i"ie utili.atoului posi-ilitatea de a cea o dischet* siste!# Discheta astfel ceat* pe!ite poniea
(boot-aea) calculatoului, ,n ca.ul ,n cae siste!ul nu !ai pone%te ,n !od no!al de pe discul fi1, %i include !a+oitatea
aplica"iilo din linia de co!and* necesae pentu aan+aea pati"iilo %i fo!ataea discuilo#
Date+,ime 8 pe!ite setaea ceasului calculatoului %i a datei acestuia# /sistentul poate fi accesat %i e1ecut2nd un
du-lu clic asupa .onei din -aa de aplica"ii ,n cae este afi%at* oa# 6e poate a+usta %i .ona &eo&afic* ,n cae este
plasat calculatoul#
Display 8 con"ine !ai !ulte ta--ui cae pe!it a+ustaea aspectului intefe"ei Windows pe ecan# Toate aceste
ta--ui con"in o !ic* .on* &afic* ,n cae este afi%at* o )i.uali.ae a noului aspect, cae a e.ulta ,n u!a
!odific*ilo efectuate# Bac"#round pe!ite schi!-aea i!a&inii de pe fundalul des4top-ului, ia din ta--ul
$creen"$aver se poate schi!-a econo!i.oul de ecan folosit (un po&a! cae int* ,n func"iune dup* o anu!it* peioad*
de inacti)itate a tastatuii %i !ouse-ului, ,n scopul de a poduce o ani!a"ie pe ecan, pentu a nu solicita inutil lu!inofoii
tu-ului catodic al !onitoului)# Ta--ul $ettin#s con"ine pincipalele ele!ente necesae pentu contolul ecanului: se
poate schi!-a e.olu"ia pl*cii &afice %i pofun.i!ea de culoae (nu!*ul !a1i! de culoi afi%a-ile) de pe ecan# Te-uie
&*sit un co!po!is ,nte aceste dou* caacteistici, ,n func"ie de pefo!an"ele pl*cii &afice din calculato %i a
!onitoului# 5ste de ase!enea posi-il* schi!-aea di)e-ului pl*cii &afice, ,n ca.ul schi!-*ii acesteia din u!*# Ta--
ul %ppearance pe!ite schi!-aea culoilo intefe"ei Windows, !odificaea !*i!ii %i tipului caacteelo folosite
pentu afi%aea feestelo %i altele# ;nte& aspectul intefe"ei poate fi pesonali.at de c*te fiecae utili.ato, sau se pot
ale&e sche!e standad de culoi %i stilui din lista pedefint* din Windows#
Fonts 8 deschide o feeast* ce afi%ea.* con"inutul dosaului ,n cae siste!ul ,%i "ine tipuile de caactee ( font"
uri) cae pot fi folosite# 5fectu2nd un du-lu clic asupa unui font se poate o-"ine o feeast* cae s* afi%e.e tipul
especti) de caacte ,n !ai !ulte !*i!i# Meniuile feestei pe!it &estiunea fontuilo instalate ,n siste!, cu!
a fi de e1e!plu ad*u&aea unui nou tip de caacte#
%nternet 8 ,n ca.ul ,n cae Micosoft 3ntenet 51ploe este instalat pe calculato, din acest asistent se pot a+usta
confi&u*ile efeitoae la aplica"ie ,n sine, pecu! %i tipul de cone1iune e1istent* ,n e"eaua especti)*#
-oystic! 8 dac* e1ist* un +oDstic4 le&at la calculato, din aceast* icoan* se o-"ine asistentul cae pe!ite
confi&uaea dispo.iti)ului#
.ey#oard 8 folose%te la confi&uaea tastatuii, efeito la )ite.a de epeti"ie a unei taste !en"inut* ap*sat*# Ta--
ul 0an&ua&e pe!ite ad*u&aea (sau schi!-aea) unei noi li!-i pentu tastatu*, ,n ca.ul ,n cae este ne)oie# Ta--
ul Leneal este folosit la schi!-aea tipului de tastatu* le&at* la calculato %i i!plicit a di)e-ului afeent#
Modems 8 pe!ite ad*u&aea unui !ode! ,n siste! %i confi&uaea acestuia# Din acest asistent se setea.*, de
e1e!plu, toate datele necesae conect*ii pin Dial-=p la 3ntenet#
Mouse 8 ofe* di)ese op"iuni efeitoae la a+ustaea paa!etilo de func"ionae ai !ouse-ului# 6e poate
!odifica sensi-ilitatea acestuia, )ite.a de eac"ie, %i !odul de po.i"ionae ,n +uul tastatuii (,n patea
deapt* sau ,n patea st2n&*)# Ta--ul $ointes pe!ite !odificaea tipului de cusoae &afice afi%ate# Ta--ul Leneal este
folosito atunci c2nd se doe%te schi!-aea di)e-ul pentu !ouse#
M
Multimedia 8 accesea.* asistentul folosit pentu a+ustaea paa!etilo audio %i )ideo ai siste!ului Windows#
Ta--ul /udio pe!ite setaea )olu!ului de ie%ie al pl*cii audio (dac* aceasta e1ist*) %i se poate opta pentu
afi%aea unei icoane de fo!a unui difu.o ,n 6Dste! TaD, pe -aa de aplica"ii de unde se poate contola )olu!ul:
se poate a+usta %i ni)elul de intae al !icofonului# Ta--ul Hideo ofe* c2te)a op"iuni efeitoae la sec)en"ele de
ani!a"ie cae pot fi )i.ionate pe ecan# Ta--ul Midi paticulai.ea.* instu!entele folosite de siste! pentu ,ne&ist*i
audio nu!eice de tip M3D3 (Musical 3nstu!ent Di&ital 3nteface)# Ta--ul CD Music se efe* la )olu!ul ed*ii CD-
uilo audio, )ia placa de sunet inseat* ,n calculato# Ta--ul /d)anced pe!ite a+ustaea uno op"iuni paticulae pl*cii de
sunet %i a paa!etilo func"ionali ai acesteia#
Netor! 8 confi&uea.* paa!etii pl*cii de e"ea, dac* acesta e1ist* ,n calculato, pecu! %i potocolul de e"ea
folosit#
(assords 8 con"ine dou* Ta--ui, cae facilitea.* confi&uaea siste!ului pentu a pe!ite !ai !ulto utili.atoi
s* foloseasc* acela%i calculato cu intefa"a pesonali.at* pentu fiecae# $i!ul Ta-, Chan&e $asswods ofe* o
caset* de dialo& ce pe!ite fiec*ui utili.ato s* ,%i !odifice paola de autentificae pe l2n&* siste!, sau pe l2n&*
siste!ele din e"ea ce ofe* acest se)iciu (de autentificae), dac* este ca.ul# Ta--ul =se $ofiles este cel de unde se poate
seta confi&uaea siste!ului, pentu a pe!ite folosiea lui de c*te !ai !ul"i utili.atoi# ;n ca.ul ,n cae se ale&e op"iunea
'un sin&u des4top pentu to"i utili.atoii(, feeasta de autentificae de ,nceput de sesiune nu )a !ai fi afi%at*#
(oer 8 ofe* un asistent pentu confi&uaea !odului de econo!ie al ene&iei, op"iune util* ,n ca.ul ,n cae
calculatoul este pota-il sau dac* hadwae-ul calculatoului ae !odule pentu aceast* op"iune# 6e poate
)i.uali.a ni)elul de ,nc*cae al acu!ulatoilo ,n ca.ul unui calculato pota-il, de e1e!plu# Dac* este pe.ent*
,n siste! facilitatea de &estiune a ene&iei ($owe Mana&e!ent), se poate afi%a din acest asistent o intae supli!enta* ,n
!eniul 6tat, nu!it* 6uspend, cae ae ca scop teceea calculatoului ,n e&i! de econo!ie de ene&ie#
(rinters 8 deschide dosaul ce pe!ite confi&uaea i!pi!antelo instalate ,n siste!, acela%i cu dosaul o-"inut
din !eniul 6tat -I6ettin&s#
$e"ional 'ettin"s 8 ofe* posi-ilitatea confi&u*ii siste!ului ,n func"ie de .ona &eo&afic* unde este plasat
calculatoul, efeito la afi%aea datelo, nu!eelo %i a !onedei#
'ounds 8 Windows ae posi-ilitatea asi&n*ii uno sunete anu!ito opea"iuni din cadul intefe"ei
(!ini!i.aea, !a1i!i.aea sau ,nchideea unei feeste, &oliea RecDcle Cin-ului, etc#)# Din
aceasta caset* de dialo& se pot pesonali.a aceste sunete#
'ystem 8 este po-a-il cea !ai i!potant* aplica"ie de asisten"* din cadul Contol $anel-ului# $in inte!ediul
casetelo de dialo& pe.entate, se pot solu"iona conflicte hadwae ap*ute (din punct de )edee al pata+*ii
esuselo, de e1e!plu), po.i"ionaea paa!etilo ,n !od neadec)at ,n aceast* .on* put2nd conduce la -locaea
siste!ului# Ta--ul Leneal ofe* info!a"ii &eneale despe siste!ul Windows instalat %i despe !e!oia %i pocesoul
din calculato# Ta--ul De)ice Mana&e este folosito pentu a identifica dispo.iti)ele peifeice ce au anu!ite po-le!e ,n
func"ionae# $incipalul ele!ent este lista a-oescent* pe.entat* %i ,n fi&u* ,n cae apa toate dispo.iti)ele din
calculato, fiind u%o de o-se)at cae sunt cele cae au e)entuale po-le!e# 6e poate selecta un anu!it ele!ent din list*
%i apoi pot fi afi%ate popiet*"ile caacteistice acelui dispo.iti) la ni)el hadwae (adese de !e!oie, nu!eele
,nteupeilo folosite)# $int-o %te&ee a unui dispo.iti) din aceast* list* se poate ,nl*tua din siste! di)e-ele afeente
dispo.iti)ului especti)# Dac* se selectea.* icoana din *d*cina listei (Co!pute) %i se apas* -utonul $opeties se
afi%ea.* o feeast* ce con"ine info!a"ii despe toate esusele hadwae ale calculatoului %i cui sunt ele alocate# /ceste
info!a"ii pot fi foate utile ,n !o!entul ,n cae se doe%te ad*u&aea unui dispo.iti) ,n siste!, cae ae ne)oie de
specifica"iile anu!ito esuse li-ee ,n calculato# 6elect2nd un ele!ent din list* %i ap*s2nd -utonul $opeties (sau un
du-lu clic asupa ele!entului diect ,n list*) se afi%ea.* o caset* de dialo& ce ofe* info!a"ii despe confi&ua"ia
dispo.iti)ului ales#
Ta--ul Leneal afi%ea.* info!a"ii &eneale despe dispo.iti)# Ta--ul Di)es funi.ea.* lista cu fi%ieele e1istente
,n siste! cae sunt folosite de acel dispo.iti) (di)eele dispo.iti)ului), ia -utonul Chan&e Di)e pe!ite schi!-aea
di)e-elo, de e1e!plu ,n ca.ul actuali.*ii fi%ieelo la ulti!ele )esiuni e1istente, sau atunci c2nd, datoit* uno
po-le!e, ,n -a.a de date a Windows-ului (Re&istD) nu se !ai afl* info!a"iile coecte efeitoae la dispo.iti)ul ales#
Ta--ul Resouces pe!ite afi%aea esuselo folosite de dispo.iti)ul especti) %i poate fi util atunci c2nd apae o
po-le!* ,n siste!, se!nal2nd e)entualele conflicte ,nte dispo.iti)ul selectat %i celelalte# Dac* asistentul De)ice
Mana&e nu este capa-il s* ofee o solu"ie )ia-il* spe e.ol)aea conflictului, ,n ceea ce pi)e%te alocae de esuse, se
poate ale&e op"iunea '=se auto!atic settin&s(, la o eponie a siste!ului, Windows ,ncec2nd s* aloce auto!at esusele
,nte dispo.iti)e# Ta--ul ?adwae $ofiles este util ,n !o!entul ,n cae se folosesc !ai !ulte confi&ua"ii hadwae
pentu calculato# Dac* e1ist* !ai !ulte confi&ua"ii hadwae setate pe siste!ul especti) (de e1e!plu cu supot de e"ea
instalat sau nu), atunci la ponie siste!ul )a afi%a un !eniu, din cae se )a cee ale&eea confi&ua"iei hadwae ,n cae se
doe%te func"ionaea calculatoului# Ta--ul $efo!ance ofe* posi-ilitatea !odific*ii uno paa!eti le&a"i de )ite.a de
func"ionae a siste!ului# ;n &eneal, Windows setea.* ace%ti paa!eti ,n !od auto!at %i ei nu a te-ui !odifica"i f** o
ne)oie e1plicit*#
8