Sunteți pe pagina 1din 13

Analiza SWOT a companiei COCA-COLA

I. INTRODUCERE
In economia moderna, firmele reprezinta "forta motrica" a progresului, a
dezvoltarii, sunt cele ce asigura necesarul de supravietuire al societatii.
Studiind firmele, evidentiem polarizarea acestora in doua categorii: unele care
obtin succese apreciabile, prospera si se dezvolta constant, iar altele care se lupta cu
greu pentru supravietuire sau inregistreaza performante economico-financiare modeste.
Examinarea factorilor care determina succesul sau esecul unei firme (afaceri), a
determinat cererea unor metodologii specifice de analiza si diagnosticare a activitatii
firmei (afacerii). anagementul strategic este procesul prin care o firma poate obtine
efecte materializate in cresterea semnificativa a performantelor sale, in consolidarea
pozitiei ei pe piata si anume prin elaborarea, implementarea si controlul strategiei firmei
in vederea realizarii misiunii asumate si asigurarii avanta!ului competitiv.
"ormularea strategiei firmei este procesul prin care managementul firmei defineste
misiunea ei strategica, deduce obiectivele strategice necesare realizarii misiunii, alege
strategia adecvata atingerii obiectivelor si precizeaza modalitatile punerii in opera a acesteia.
#uarea deciziilor strategice privind definirea misiunii firmei, stabilirea
obiectivelor strategice si a strategiei necesare atingerii lor, aplicarea planului care
materializeaza strategia respectiva, se bazeaza pe un amplu proces de analiza si
evaluare a mediului de actiune a firmei, a situatiei competitivitatii ei in acest mediu si
a situatiei firmei, a capacitatii acesteia de a infrunta sc$imbarile produse in mediu.
anagementului strategic ii este specific, in esenta, analiza continua, pe de o
parte, a mediului extern al firmei pentru a anticipa sau sesiza la timp sc$imbarile din
cadrul acestuia iar pe de alta parte, a situatiei interne a firmei pentru a evalua
capacitatea ei de a face fata sc$imbarilor.
II. ANALIZA SWOT - prezentare teoretica
%naliza S&'( constituie cea mai importanta te$nica manageriala utilizata pentru
intelegerea pozitiei strategice a unei intreprinderi)organizatii. %naliza S&'( incepe cu
*
scrierea unei liste cu puncte curente: puncte de forta dar si puncte de slabiciune, privind starea
unei intreprinderi/organizatii.
SWOT reprezinta acronimul pentru cuvintele englezesti "Strengthts" (Forte, Puncte forte),
"Weaknesses" (Slabiciuni, Puncte slabe),"Opportunities" (Oportunitati, Sanse) si
"Threats" (Amenintari). Primele doua privesc firma si reflecta situatia acesteia, iar
urmatoarele doua privesc mediul si oglindesc impactul acestuia asupra activitatii firmei.
Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competente distinctive pe care
aceasta le poseda la un nivel superior in comparatie cu alte firme, indeosebi concurente, ceea
ce ii asigura un anumit avanta in fata lor.
Punctele slabe ale firmei sunt caracteristici ale acesteia ariile sale de vulnerabilitate,
zonele de resurse sarace, si alte !valori negative! sau ,conditionari negative" care ii determina
un nivel de performante inferior celor ale firmelor concurente.
"Oportunitatile" reprezinta factori de mediu e#terni pozitivi pentru firma, altfel spus
sanse oferite de mediu, firmei, pentru a$si stabili o noua strategie sau a$si reconsidera strategia
e#istenta in scopul e#ploatarii profitabile a oportunitatilor aparute.
"Amenintarile" sunt factori de mediu e#terni negativi pentru firma, cu alte cuvinte
situatii sau evenimente care pot afecta nefavorabil, in masura semnificativa, capacitatea firmei
de a$si realiza integral obiectivele stabilite, determinand reducerea performantelor ei
economico$financiare.
III. ANALIZA SWOT A COMPANIEI COCA-COLA
1. STEN!"TS
Istoria #$r%ii
%storia &oca$&ola este povestea produsului cu cel mai mare succes din istoria
comer'ului (i a oamenilor c)rora li se datoreaza atrac'ia sa unic). *e$a lungul a zeci de ani
&oca$&ola a devenit un simbol f)r) v+rst) al b)uturilor r)coritoare de calitate.
Produsul care a dat cel mai cunoscut gust s$a n)scut ,n Atlanta, -eorgia, la data de . mai
/..0. *r. 1o2n St3t2 Pemberton, un farmacist local, a produs conform legendei siropul pentru
&oca$&ola ,ntr$un vas de aram) pe un trepied, ,n curtea din spatele casei sale.
A dus un borcan cu noul produs la farmacia de pe aceeasi strad), unde a fost testat, declarat
4e#celent5 (i pus ,n v+nzare cu cinci cen'i pa2arul. 6n mod inten'ionat (sau ,n mod accidental,
nu se cunoa(te e#act), noului sirop i$a fost ad)ugat) ap) carbonatat) pentru a produce o
b)utur)
7
care a devenit dintr$o data 4*elicioas) (i 8)coritoare5, o tem) ce continu) s) se aud) ast)zi
oriunde se savureaz) &oca$&ola.
Ce& #ai %unos%ut 'ran( (in &u#e
&oca$&ola a reprezentat o parte comple#) a culturii americane de peste un secol.
%maginea acestui produs este una pe care oamenii au purtat$o ,n suflet. %maginea &oca$&ola
este tip)rit) pe bluze, tricouri sau c)ciuli. 9nul dintre punctele tari ale acestui brand este c)
este cunoscut ca cel mai puternic simbol al calit)'ii (i al tradi'iei.
&elebritatea este un semn al puterii. 6n cazul &oca$&ola, acest lucru ,nseamn) e#portul
la nivel global al unui stil de via'): cel american. O politic) de mar:eting agresiv), ,ns)
e#celent adaptat) specificului local, (i ideea unui sistem independent de ,mbuteliere au f)cut
dintr$un produs local una dintre cele mai cunoscute m)rci ale lumii. 6n prezent, se spune ca
acolo unde sunt oameni e#ista (i &oca$&ola, sau c) m)car au auzit de ea.
Co%a-Co&a este #ai )a&oroas$ a%u# (e%*t ni%io(at$
&oca$&ola este cel mai valoros brand la nivel mondial, fiind urmat ,n top de ;icrosoft
(i de %<;. Aceasta este concluzia unui studiu realizat (i dat publicit)'ii de firma american) de
consultan') %nterbrand (i revista <usiness =ee:.
&onform studiului, primul brand din clasament, &oca$&ola, ,nregistreaz) ,n 7>>? o
valoare de 0@,A7B miliarde de dolari, cu AC mai mic) dec+t ,n 7>>0.
*in /D.D, c+(tigurile au crescut cu peste /@C pe an. E#tinderea &oca$&ola se
datoreaz) acceler)rii procesului de acaparare a unor pie'e noi ca urmare a ,ncrederii c+(tigate.
&u produse unice, sistem de ,mbuteliere (i distribu'ie interna'ional (i poten'ial de pia') global
imens, &oca$&ola ofer) posibilitatea investitorilor s) ob'in) c+(tiguri e#traordinare.
&ea mai valoroas) marc) la nivel interna'ional r)m+ne &oca &ola, valoarea acesteia
fiind estimat) de revista 4<usiness=ee:5 la 0? miliarde de dolari (aproape c+t P%<$ul
8om+niei). *e(i ,(i men'ine pozi'ia fruntas), brandul celei mai cunoscute b)uturi
carbogazoase de pe glob este ,n sc)dere cu un procent fa') de 7>>@.
6n volum, v+nz)rile au crescut cu 0C. 6n 9niunea European) cre(terea a fost de //C,
,n Asia de /0C, iar ,n America de Sud de ?C. 6n America de Ford ,ns), care este (i principala
pia') pentru &oca$&ola, aceastea au sc)zut cu AC pe acest interval.
+istri'u,ie g&o'a&$ a(aptat$ regiona&
Ginia de ,mbuteliere &oca$&ola este un alt punct tare. Aceasta permite companiei s)
lucreze la nivel global (i ,n acela(i timp s) p)streze o apropiere local). &ompaniile de
A
,mbuteliere au proprietari locali care sunt autoriza'i s) v+nd) produsele companiei &oca$&ola.
Astfel, ceea ce vinde &oca$&ola ,mbuteliatorilor s)i este concentratul.
Foua linie de ,mbuteliere a &oca &ola utilizeaz) solu'ii te2nologice de v+rf ce ofer)
at+t siguran'a necesar) pentru produse, c+t (i eficien') (i ,n final, productivitatea ridicat) a
,ntregului proces.
Produc'ia oac) un rol foarte important ,n strategia &oca$&ola. <)utura este produs) de
de ,mbuteliatori din toat) lumea, care sunt controla'i de &oca$&ola, de(i lucreaz) independent
de aceasta. &oca$&ola ofer) licen') unor ,mbuteliatori locali pentru a produce b)utura. &oca$
&ola folose(te aceast) metod) pentru a men'ine o imagine public) de companie local), ,n
contrast cu realitatea global).
&oca$&ola a elaborat o strategie de adaptare la specificul cultural al pie'elor sale 'int).
Sunt p)strate elementele identitare ale companiei, dar se 'ine cont de cerin'ele pie'ei. Astfel,
compania a diversificat liniile unui produs ,n func'ie de cerin'ele diferitelor pie'e.
;area provocare cu care se confrunt) organiza'iile o constituie diferen'ele culturale
dintre oameni. Aceast) diversitate presupune o bun) gestionare a resurselor umane ,n
organiza'ie precum (i o structur) fle#ibil) (i receptiv), capabil) de adaptare rapid) la
sc2imb)rile din cadrul firmei (i din mediu.
-ntre,ine re&a,ii .oarte 'une %u partenerii s$i
6n Europa, &oca$&ola a lucrat cu &oca$&ola Enterprises %nc. de foarte mul'i ani (i a
construit cu aceasta un parteneriat puternic.
Ca#panii (e pu'&i%itate puterni%e
Acesta este unul dintre punctele tari ale &oca$&ola. 6n /DD., &o:e a fost cea mai
cunoscut) marc) ,n lume. Sloganurile atractive pe care le lanseaz) ,n fiecare campanie
contribuie la p)strarea unei imagini favorabile. Este inposibil ca auzindu$le, s) nu le
recunoa(tem. Sloganuri precum: /DDA H AlIa3s &oca$&ola, 7>>> H Eno3, 7>>/ $ Gife tastes
-ood, 7>>A H 8eal, 7>>@ $ ;a:e %t 8eal, 7>>0 $ J2e &o:e Side of Gife, 7>>? $ -iven J2e
Gove All comes bac: to 3ou atrag aten'ia (i ,ndeamn) la ac2izi'ie.
6n timpul s)rb)torilor de iarn) nu este nevoie dec+t s) vedem ursul polar, ca s) ne d)m
seama c) este vorba despre o reclam) la &oca$&ola. &ampaniile mizeaz) foarte mult pe
inova'ia care atrage cump)r)torii. *e asemenea, &oca$&ola este o companie care ,(i ,n'elege
consumatorii, astfel (tiind s) adapteze fiecare campanie la a(tept)rile (i nevoile acestora.
Printre factorii care au influentat performan'a financiar) a &oca &ola se num)r)
adaptarea la cerin'ele consumatorului aflat permanent ,n c)utare de nou.
B
Odata cu dezvoltarea ora(elor (i a suburbiilor, reclamele &oca$&ola s$au adaptat mediului
specific acestora, unele ,nf)'i(+nd produsul ,n scene de via') patriar2al), altele f)c+nd din el
parte integrant) a piesaului urban. Apari'ia filmului sonor, la sf+r(itul anilor KA>, a
transformat cinematograful ,ntr$o importanta industrie, care fascina milioane de oameni. 6n
pauza dintre dou) filme, ace(tia puteau s) vizioneze reclame &oca$&ola ,n care ap)reau
vedete de la Loll3Iood, printre care &ar3 -rant, 1ean LarloI sau 8obert ;ontgomer3.
$sp*n(ire pe !&o'
6n prezent ?>C din afacerea &oca$&ola se afl) ,n afara Statelor 9nite. ;anagementul
&oca$&ola este divizat ,n cinci grupuri geografice c)rora se adaug) grupul ;inute ;aid.
Aceast) diversitate a structurii manageriale permite fiec)rui grup s) controleze ,ndeaproape
toate suprafe'ele func'ionale. &u o activitate de m)rimea aceasta, acest sistem este foarte
valoros.
Acum, ,n al doilea secol de e#isten'), &oca$&ola &ompan3 vinde aproape A>> de
branduri ,n 7>> de ')ri. &ompania s$a e#tins e#traordinar, fiind recunoscut) printre cele mai
r)sp+ndite branduri de pe -lob ,n momentul actual.
Siste#u& (e Ca&itate (e &a Co%a-Co&a
Acest sistem este o ini'iativ) la nivel mondial (i reprezint), de asemenea, un obiectiv
,n afaceri. Oricine lucreaz) pentru sau cu &oca$&ola trebuie s) se ridice la cele mai ,nalte
standarde prin calitatea produselor (i a raporturilor de afaceri. Sistemul de &alitate &oca$&ola
are obiective clare care sunt urm)rite la nivelul tuturor unit)'ilor de afaceri. 6n laboratoarele
companiei se analizeaz) cu aten'ie calitatea materiilor prime: calitatea sucului de fructe, a
celorlalte ingrediente utilizate, ,n vederea ,mbun)t)'irii calit)'ii produselor. 6n cadrul
procesului de fabrica'ie, se urm)re(te utilizarea unei ape de calitate foarte bun), ,n vederea
asigur)rii protec'iei consumatorului. Ac'ion+nd la nivel global, &oca$&ola ,i informeaz) (i ,i
formeaz) pe partenerii s)i ,n leg)tur) cu standardele ce trebuie respectate, care sunt capabile
s) r)spund) celor mai e#igente cerin'e. Potrivit Sistemului de &alitate al companiei &oca$
&ola, calitatea reprezint) obiectivul de baz) al activit)'ii, organiza'ia asum+ndu$(i obliga'iile
ce decurg din acesta.
/. WEA0NESSES
1Ne2 Coke3
@
*up) ce a fost lansat), &oca$&ola a suferit o sc)dere imens) cu MFeI &o:e5. Gupt+nd pe o
pia') ,n general stagnant) a b)uturilor tip cola, &o:e pierdea sistematic din cot) ,n favoarea lui
Pepsi. %maginile create de cei doi concuren'i erau c) Pepsi e t+n)r), iar &o:e e b)tr+n).
Astfel s$a g+ndit o ,ntinerire a b)uturii: ea a fost botezat) FeI &o:e (i i s$a ad)ugat
mai mult za2)r pentru a$i atrage pe cei tineri.
Pe 7A aprilie /D.@, &oca$&ola (i$a scos de pe pia'a marca FeI &o:e. %deea c) b)utura
era sim'it) ca b)tr+n) era considerat) mai putin important) dec+t ata(amentul americanilor (i
loialitatea fata de produs. Acest pas ,napoi a convins conducerea &oca &ola c) b)utura nu era
apreciat) doar de cei tineri, ci (i de oamenii maturi, fiind considerat) o b)utur) a familiei.
Aceast) mi(care a dobor+t toat) civiliza'ia vestic) deoarece &o:e fusese un brand
iconic stabilizat iar MFeI better tasting &o:e5 nu vorbea despre acea &oca$&ola care f)cuse
lumea mai bun) (i mai sigur). %nten'ia de a sc2imba brandul original a fost dezastruoas), fiind
considerat) cea mai mare gre(eal) de mar:eting de p+n) atunci.
S%$(eri regiona&e a&e )*n4$ri&or
&oca &ola a ,nregistrat sc)deri ale v+nz)rilor ,n %ndonezia (i Jailanda din cauza puterii
mici de cump)rare. 6n 1aponia, v+nz)rile au sc)zut cu AC, ceea ce este foarte mult deoarece
1aponia contribuie cu @C din ,ncas)rile globale ale &oca$&ola. Fici ,n America Gatin), sau
Asia de Sud$Est produsele &oca &ola nu se v+nd a(a cum ne$am a(tepta.
Preo%uparea pentru s$n$tate
&ocaH&ola are efecte negative asupra smal'ului din'ilor, de aceea, preocuparea pentru
s)n)tate implic) renun'area la aceast) b)utur). *e asemenea, con'ine za2)r, care poate cauza
probleme de s)n)tate. A fi dependent de &oca$&ola este o alt) problem) care afecteaz) cu
siguran') s)n)tatea deoarece acest lucru are efecte negative asupra corpului de$a lungul anilor.
6n ultimii ani, &oca$&ola a r)mas ,n urma companiei rivale Pepsi&o ,n ceea ce
prive(te oferta de produse alternative la b)uturile r)coritoare ce con'in za2)r pe care
consumatorii nord$americani ,ncep s) le evite. Ac2izi'ia recent) de c)tre &oca$&ola a
produc)torului de sucuri (i ceaiuri Fuze <everages (i a produc)torului de ap) vitaminizat)
-laceau ar)t), ,ns), c) producatorul de b)uturi r)coritoare &oca$&ola vrea s) recupereze
distan'a.
Foarte mul'i cet)'eni ai Statelor 9nite opteaz) pentru stiluri de via') din ce ,n ce mai
s)n)toase. Acest lucru a afectat mult industria b)uturilor non$alcoolice deocrece maoritatea
oamenilor au sc2imbat sucurile acidulate, berea (i alte b)uturi fabricate cu apa plat) sau cola
dietetic).
0
&a orice produc)tor de b)uturi r)coritoare, &oca &ola s$a confruntat cu problema obezit)'ii
care a ap)rut ,n ')rie dezvoltate, ,n special din Statele 9nite (i apoi din Europa. Prin
intermediul mass media, speciali(tii medicali ,ncearc) s) conving) oamanii s) nu mai bea
b)uturi carbogazoase care con'in za2)r.
5neori6 pro#o)area nu a .ost .oarte %&ar$
*in cauza sc2imb)rilor ,n economia global) &oca$&ola a ocupat o pozi'ie fragil) pe
pia'). 6n ciuda acestei stagn)ri &oca$&ola a continuat s) se dezvolte pentru c) a dorit
,ntotdeauna s) creeze o afacere mai bun). &u toate acestea, &oca$&ola trebuie s) ,(i
reconsidere obiectivele orient+ndu$se (i spre altceva dec+t spre cre(terea profitului, (i anume
pentru a$(i crea o imagine mai uman).
Stru%tura #anageria&$ (es%entra&i4at$
Structura managerial) descentralizat) poate fi (i o sl)biciune a &oca$&ola ,ntruc+t este
dificil s) e#iste o unitate ,n aceast) Mmare diversitate5. 6n ')rile dezvoltate acest sistem
func'ioneaz) foarte bine. 6n ')rile mai pu'in dezvoltate, unde &oca$&ola nu este un produs
utilizat zilnic, compania trebuie s) ac'ioneze pentru a rezolva aceast) problem).
O alt) problem) posibil) poate fi reprezentat) de rela'ia dintre &oca$&ola (i
,mbuteliatorii s)i independen'i. &ontractul cu ,mbuteliatorii se afl) sub negocieri constante.
Acest lucru a dus la tensiuni ,n trecut.
7. OPPOT5NITIES
Notorietatea 'ran(u&ui
Fotorietatea brandului este un factor semnificativ care afecteaz) pozi'ia competitiv) a
&oca$&ola. <randul este cunoscut pe DBC din suprafa'a -lobului. 6n ultimii ani &oca$&ola a
luptat pentru ca brandul s) fie (i mai cunoscut.
Oportunit$,i&e (e e8tin(ere pe pie,e noi
Sistemul de ,mbuteliere &oca$&ola permite companiei s) profite de oportunit)'ile de
r)sp+ndire. Aceast) strategie d) posibilitatea companiei s) satisfac) cererea unei suprafe'e
geografice largi (i diverse.
Oportunit)'ile &oca$&ola sunt nelimitate din cauta pozi'iei puternice pe pia') (i a
profitului bogat pe care ,l are. &oca$&ola a dovedit c) este capabil) s) se e#tind) (i pe alte
pie'e dec+t pe cea a b)uturilor r)coritoare. Acest lucru a fost realizat prin grupul ;inute ;aid.
?
Afacerea interna'ional) cu sucuri cre(te cu peste B> de miliarde de dolari anual. %nten'ia
companiei ;inute ;aid este aceea de a fi compania interna'ional) de sucuri a &oca$&ola care
promoveaz) branduri globale, produse premium (i o afacere de nivel cuperior. Aceasta este o
foarte bun) oportunitate pentru &oca$&ola s) p)(easc) ,n viitorul ,n care consumatorii sunt tot
mai mult preocupa'i de s)n)tate.
Pia'a european) ofer) de asemenea posibilit)'i enorme de dezvoltare. Statisticile arat)
marile oportunit)'i de cre(tere a companiei pe aceast) pia'). 6n medie, fiecare din cei .00
milioane de consumatori din cel mai mare grup european utilizeaz) produsele &oca$&ola cel
pu'in o dat) pe s)pt)m+n). 6n aceast) zon) a -lobului educarea comportamentului
consumatorului ar putea aduce profituri imense. Ga fel se ,nt+mpl) (i pe alte pie'e. &oca$&ola
are e#perien') ,n intrarea cu triumf pe pie'e noi.
&2ina (i estul ,ndep)rtat ofer) de asemenea posibilit)'i de dezvoltare ,ntruc+t &2ina
,ndeosebi este ,n prezent cea mai populat) 'ar) (i implicit cea mai mare consumatoare de
m+ncare (i b)utur). Acest lucru va uca un rol important ,n planurile &oca$&ola de a c+(tiga
cote mari de pia') ,n aceast) regiune. &u 0>C din popula'ia lumii, acest grup are o posibilitate
mare de cre(tere a consumului pe cap de locuitor.
Parteneriate cu alte companii puternice
*up) negocieri dure cu =arner <ros. Pictures pentru e#clusivitate, &oca$&ola a decis
)a investeasc) /@> milioane N ,ntr$un program de mar:eting pe mai mul'i ani, ,n mod obi(nuit
rezervat pentru evenimente sportive mondiale ca Olimpiada.
!Este cel mai important eveniment pentru &oca$&ola din ultimii cinci ani!, a spus &aroline
Gev3, analist de la 9<S =arburg. 6n multe privin'e, Larr3 Potter este capabil s) ofere ceea ce
&oca$&ola a(tepta de mul'i ani$s) atrag) o parte c+t mai mare din audienta celor tineri f)r) s)$
i alunge pe adul'i.
Larr3 Potter serve(te de asemenea (i unui alt scop: cre(terea dintr$o lovitur) a
popularit)'ii mondiale a companiei, ceea ce campaniile de advertising !clasice! reu(esc foarte
greu s) fac).
&am acestea sunt motivele pentru care liderul mondial al b)uturilor r)coritoare a pariat
o zecime din bugetul s)u global de mar:eting pe Larr3 Potter.
Etin!erea porto"oliului !e pro!u#e
G)rgindu$(i portofoliul de produse (i oferind b)uturi naturale (i s)n)toase &oca$&ola
are posibilit)'i de e#tindere pe pie'e noi, care au respins ideea de b)utur) pe baz) de cola.
.
&ompania poate oferi b)uturi care se v+nd din ce ,n ce mai mult precum ceaiul sau cafeaua
sau produse care dea e#ist) ,n portofoliu (i ,nregistreaz) v+nz)ri mari.
Co%a-Co&a este partener 9n .oarte #u&te e)eni#ente
&oca$&ola este unul dintre sponsorii de top ,n sport. %deea de a face sponsoriz)ri a fost
denumit) Ma natural fit5. Asociat) cu evenimentele sportive, &oca$&ola beneficiaz) de
aprecierile calitative ale acestora. 6n acela(i timp, brandul este e#pus unei pie'e locale (i este
v)zut ca un brand local. *ezvolt+nd programe de mar:eting inovatoare bazate pe intui'ia
consumatorilor locali, v+nz)rile vor putea cre(te pe pia'a de b)uturi nealcoolice. &ompania
particip) la evenimente (i sus'ine comunit)'ile locale. &oca$&ola este interesat) de ceea ce
este relevant pentru via'a oamenilor cum ar fi sportul, muzica sau moda. E#perien'ele de via')
sunt create ,n urul intereselor.
%mplic+ndu$se ,n aceste evenimente zilnice &oca$&ola atinge obiectivele sponsoriz)rii:
se conecteaz) cu publicul t+n)r ,n diverse moduri, creeaz) tinerilor momente de neuitat legate
de &oca$&ola, creeaz) siguran'a c) este v)zut) ca o companie care face via'a mai interesant)
(i mai distractiv), comunic) atributele dinamice (i superioare ale brandului, este v)zut) ca un
sponsor na'ional la nivel local (i global la un nivel interna'ional.
&aptur+nd pacea (i vitalitatea brandului &oca$&ola (i referindu$se la natura r)coritoare
a b)uturii, un mesa puternic este transmis consumatorului despre cum este pozi'ionat
produsul pe pia'). Astfel, sunt subliniate atributele produsului care se potrivesc sportului,
evenimentelor muzicale (i altor evenimente. Pozi'ion+nd &oca$&ola ca un icon (i un brand de
top care atrage consumatorii fizic (i mental, asocierea cu diverse sporturi este de dorit.
+e4)o&tarea (e progra#e e(u%a,iona&e
&oca$&ola vrea s) se dezvolte ,n mediul tinerilor oferindu$le acestora oportunit)'i
educa'ionale (i instrumentele de care au nevoie pentru a deveni oameni de cultur). Educa'ia
este o cale fundamental) menit) s) aute indivizii s)$(i ating) ,ntregul poten'ial. &oca$&ola,
oferindu$(i resursele educa'iei, poate aduce oportunit)'ile unui ,nv)')m+nt de calitate.
:. T"EATS
Con%uren,a puterni%$ a %o#paniei Pepsi
&oca$&ola de'ine maoritatea pie'ii de b)uturi r)coritoare. Pepsi vrea s) sc2imbe acest
lucru prin campanii agresive de mar:eting care au ca public$'int) tinerii de /A$7@ de ani.
Planul Pepsi nu este s) c+(tige consumatorii fideli &oca$&ola, ci s) determine al'i indivizi,
care nu
D
prefer) cola, s) o fac). Pepsi vrea de asemenea s) c+(tige un r)zboi cu &oca$&ola ,n fiecare
'ar).
Co#petitorii su'stituen,i
6n prezent, amenin'area unor competitori foarte puternici pe pia'a b)uturilor
carbonatate nu este foarte important). 6n sc2imb, dezvoltarea b)uturilor care pot substitui
&oca$&ola este cu adev)rat o amenin'are. Aceste b)uturi includ: ceai, cafea, sucuri naturale,
lapte (i ciocolat) cald). &oca$ &ola se confrunt) cu o concuren') puternic) numit) Mcola Iar5.
Co#peti,ia pentru pre,
Sucurile pe care fiecare magazin le are ,n ofert) sap) o groap) ad+nc) ,n profiturile
&oca$&ola. Strategiile acestor magazine constau ,n a oferi produse similare &oca$&ola la un
pre' mai mic. 9neori pre'urile se reduc la um)tate. *in cauza pre'ului foarte mic aceste
produse c+(tig) o mare parte din pia'). *in fericire, aceste branduri un au notorietatea pe care
o are &oca$&ola, de aceea acestea un reprezint) o amenin'are foarte grav) pentru &oca$&ola.
Jotu(i, acest subiect trebuie luat ,n considerare pentru a un ap)rea surprize.
-rupul ;inute ;aid are propriul competitor unic pe partea de pia') 'intit). Acesta este
Florida Orange -roIers &o$op. Acesta este un grup de produc)tori care colaboreaz) pentru a
produce b)uturi de o ,nalt) calitate (i la un pre' competitiv. Promovarea grass roots folosit) de
acest grup apeleaz) la inima acestei ')ri. &oca$&ola trebuie s) contraatace aceast) activitate
fie lans+nd propria campanie de grass roots, fie discut+nd cu produc)torii pentru a sc)dea
pre'ul b)uturii.
Ne)oia (e #anage#ent anti%ipati)
8ivalitatea ,ntre Pepsi (i &oca$&ola a rezultat o industrie care se mi(c) foarte ,ncet, ,n
care managementul trebuie s) r)spund) permanent la e#igen'ele (i sc2imb)rile de atitudine ale
consumatorilor. &oca$&ola nu ,(i permite s) piard) teren ,n fa'a competitiei. 6n timp,
consumatorii pot s) se orienteze c)tre b)uturi care cost) mai pu'in sau care nu au at+tea efecte
negative.
;e%hi#ea
Este un brand Mvec2i5 care supravie'uie(te de mai mult de un secol. E#ist)
posibilitatea s) fie v)zut de tineri ca un brand ,nvec2it.
E%ono#ia regiona&$
O amenin'are important) care confrunt) &oca$&ola este economia regional) din
anumite zone geografice ,n care compania func'ioneaz). Anumite aspecte ale acesteia au avut
efecte
/
>
negative asupra &oca$&ola ,n ultimii ani. &u toate acestea, &oca$&ola le$a privit ca pe situa'ii
temporare. Acestea pot duce totu(i la o pr)bu(ire regional) deoarece puterea de cump)rare a
consumatorului reprezint) o alt) amenin'are puternic) ,n aceast) industrie.
Legis&a,ia &egat$ (e s$n$tate
Oamenii vor s) scoat) din dieta lor za2)rul comple# care se g)se(te ,n siropul b)uturii.
Pentru ca &oca$&ola s) r)m+n) pe pozi'ii este nevoie s) dezvolte un produs nou care s) se
adreseze inten'iei consumatorilor de a tr)i s)n)tos (i ,n acela(i timp s) p)streze gustul (i
te#tura &oca$&ola originale.
6n <elgia, dup) un incident ,n care un ,mbuteliator a folosit dio#idul de carbon gre(it
pentru a ,mbutelia produsul, toat) &oca$&ola a fost scoas) de pe rafturi sub ordinul
;inisterului S)n)t)'ii. *io#dul de carbon folosit a fost amestecat cu un fungicid pentru a trata
pale'ii umezi de mucegai. Peste o sut) de persoane, ,n special copii, s$au ,mboln)vit din cauza
acestei gre(eli. Produsul a fost ,ndep)rtat (i de pe rafturile -ermaniei (i Fran'ei. &oca$&ola a
,ncercat s)$(i rec+(tige consumatorii. Pentru aceasta i$a convins c) acea fabric) de ,mbuteliere
a fost testat) (i cur)'at) (i c) toate produsele au fost distruse.&oca$&ola trebuie s) asigure
oamenii c) produsul este sigur (i c) acest ,ncident nu se va mai ,nt+mpla niciodat).
Problema socio$cultural) a lu)rii ,n greutate este este o amenin'are puternic) a acestui gen de
b)uturi.
*e(i &oca$&ola (i Pepsi de'in aproape B>C din pia'a ,ntreag) de b)uturi, faptul c)
aceast) b)utur) nu este considerat) s)n)toas) poate s) afecteze negativ compania. &on(tient)
de acest lucru, compania a ,nceput s)$(i diversifice linia de produse incluz+nd sucuri
neacidulate, ceaiuri (i altele.
I;. CONCL5ZII
%n urma identificarii punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunitatilor si a
amenintarilor se poate concluziona ca &oca$&ola:
1- Este cel mai cunoscut brand din lume
2- Are distribu'ie global) adaptat) regional
3- 6ntre'ine rela'ii foarte bune cu partenerii s)i
4- Are campanii de publicitate puternice
5- Sistemul de &alitate de la &oca$&ola este foarte bun
6- Are o concuren'a puternic) pe piata datorita companiei Pepsi
Elaborarea strategiilor confrom concluziilor analizei S=OJ urm)re(te dezvoltarea
punctelor tari ale firmei (i valorificarea oportunit)'ilor favorabile oferite de pie'ele 'int) (i, ,n
//
acela(i timp, eliminarea amenin')rilor din mediul e#tern (i eliminarea punctelor slabe ale
companiei.
/
7