Sunteți pe pagina 1din 25

223

Capitolul 6 - Problematica medico-social! a categoriilor defavorizateObiective educationale:
-intelegerea importantei medico-sociale a populatiei la risc;
-descrierea unor fenomene demografice legate de imbatrinirea populatiei;
-descrierea caracteristicilor medico-sociale ale populatiei la risc;
-descrierea impactului efectului de imbatrinire a populatiei.


INTRODUCERE
n ntreaga lume, starea de s!n!tate a persoanelor care se confrunt! cu instabilitatea social!,
economic! "i politic! este precar!.
n anul 2000, reprezentan#ii a 189 de #!ri s-au reunit la New York pentru a adopta Declara#ia
Mileniului, privind principiile "i valorile ce urmeaz! s! fie abordate n secolul XXI, n cadrul rela#iilor
interna#ionale. Dintre cele "apte priorit!#i sanitare mondiale ale mileniului actual, trei au n vedere
dezvoltarea "i abolirea s!r!ciei, protejarea grupurilor vulnerabile, respectarea drepturilor omului.
Din acest motiv, este dezirabil! identificarea ct mai corect! a grupurilor la risc, a indivizilor care
sunt cei mai predispu"i unor anumite condi#ii defavorabile, pentru a utiliza direct "i n mod eficient resursele
sanitare.
n categoria persoanelor defavorizate se ncadreaz! familiile numeroase cu venituri insuficiente, familiile
dezorganizate, persoanele de etnie rom!, unii copii "i tineri, "omerii, femeile, b!trnii, refugia#ii.
n rndul acestor persoane apar fenomene precum s!r!cia, "omajul, stigmatizarea "i marginalizarea
social!, infrac#ionalitatea, vagabondajul, prostitu#ia, toxicomania.
Reducerea acestor fenomene de o gravitate extrem! presupune nu numai interven#ia statului, ci "i
implicarea activ! a tuturor membrilor comunit!#ii.
Hot!rrea nr. 829/2002 privind aprobarea planului na#ional antis!r!cie "i de promovare a incluziunii
sociale realizeaz! urm!toarea clasificare a principalelor categorii sociale vulnerabile din Romnia:
- grupurile care tradi#ional se confrunt! cu un risc ridicat de s!r!cie "i excluziune social! "i ndeosebi:
o parte important! a celor de etnie rom!;
familiile cu mul#i copii;
familiile dezorganizate;
familiile monoparentale;
224
familiile cu persoane aflate n "omaj de lung! durat!;
- grupuri care se confrunt! cu situa#ii dificile n ceea ce prive"te condi#iile de locuit:
familiile str!zii, care tr!iesc n ad!posturi improvizate n parcuri, n apropierea gropilor de gunoi, n
ghenele de gunoi, lng! b!l#i "i diferite terenuri abandonate
copiii str!zii, care n marea lor majoritate tr!iesc prin canale sau prin g!ri;
copiii care p!r!sesc institu#iile de ocrotire la vrsta de 18 ani;
- un grup masiv, acoperit satisf!c!tor nainte de 1989, dar cvasiabandonat dup! 1990:
tinerii, ale c!ror posibilit!#i financiare sunt extrem de reduse in vederea achizi#ion!rii unei locuin#e.
De"i marea majoritate a celor n vrst! de peste 35 de ani locuiesc n general n locuin#e proprietate
personal!, achizi#ionate n timp, n cazul lor apare adesea problema calit!#ii condi#iilor de locuit,
determinat! fie de vechimea "i lipsa de ntre#inere a locuin#ei, fie de absen#a sau problemele sistemului
de furnizare a unor utilit!#i publice.
S!R!CIA SI STAREA DE S!N!TATE A POPULATIEI

Acolo unde oamenii sunt condamna!i s" tr"iasc" n mizerie, drepturile omului sunt violate : a ne
uni pentru a le respecta este o datorie sacr" (J. Wresinski, Paris, 1987)
S"r"cia reprezint" forma cea mai rea a violen!ei (M. Ghandi)

Introducere. n ultimele 5 decenii, progresele realizate n domeniul medical au f!cut ca starea de
s!n!tate n lume s! se mbun!t!#easc! considerabil. Cu toate acestea, starea de s!n!tate a categoriilor de
popula#ie afectate de s!r!cie r!mne precar!, iar a celor afectate de s!r!cie extrem!, cu att mai mult. n
paralel cu cre"terea inegalit!#ilor sociale determinate de libertatea comer#ului "i a investi#iilor se observ! o
cre"tere a inechit!#ilor n s!n!tate. n multe #!ri ale lumii, exist! un mare decalaj ntre progresele nregistrate
la nivelul st!rii de s!n!tate a p!turilor sociale favorizate fa#! de cele defavorizate.
Aproximativ un miliard trei sute de mii de persoane (20% din popula#ia mondial!) tr!iesc n condi#ii
de s!r!cie absolut!, avnd un venit inferior unui $ pe zi. Aproape jum!tate din locuitorii planetei tr!iesc n
condi#iile unui venit mai mic de 2 $/zi.
n Romnia, ca de altfel n toate #!rile ex-comuniste din Estul Europei, tranzi#ia economic! "i
social! a determinat numeroase schimb!ri la nivelul popula#iei. Cre"terea s!r!ciei n ultimul deceniu este o
tr!s!tur! comun! acestui grup de #!ri, care se datoreaz!, n principal sc!derii produc#iei "i cre"terii
inegalit!#ilor. Din perspectiv! regional! (Europa "i Asia Central!), Romnia cunoa"te niveluri moderate de
s!r!cie, mai mici dect n #!rile Comunit!#ii Statelor Independente, dar mai ridicate dect n #!rile Europei
Centrale.
Un raport
2,4
al B!ncii Mondiale "i al Comisiei Na#ionale pentru Antis!r!cie "i de Promovare a
Incluziunii Sociale (CASPIS), privind Romnia, informeaz! c!, de"i rata s!r!ciei a sc!zut n 2003, ea se
men#ine la 25,1%, iar a s!r!ciei extreme la 8,6% din popula#ie.
225
n ceea ce prive"te Indicele de Dezvoltare Uman!, Romnia se situeaz! printre #!rile avnd o
dezvoltare uman! medie, cu o valoare a IDU de 0,778 n 2002
6
.
Reducerea s!r!ciei "i a inechit!#ilor sociale la nivel na#ional "i interna#ional reprezint! una din
principalele mize ale secolului XXI.
Defini"ie, concepte
Conform B!ncii Mondiale este considerat! s!rac!, persoana care nu are acces la un pachet minimal
de bunuri necesare supravie#uirii. Pragul s!r!ciei a fost stabilit la valoarea de 2$, iar cel al s!r!ciei extreme
la valoarea de 1$/ zi/ locuitor.
n 1987, Consiliul economic "i social francez
13
, ntr-un raport general asupra s!r!ciei, a dat
urm!toarea defini#ie s!r!ciei: S!r!cia "i precaritatea existen#ei reprezint! o violare a drepturilor omului
Raportul OMS privind s!n!tatea lumii n 2003 prezint! noi concep#ii despre s!r!cie. OMS
consider! c! s!r!cia este un fenomen multidimensional, care depinde nu numai de situa#ia material! ci "i de
nivelul de educa#ie, de starea de s!n!tate, de vulnerabilitatea "i de expunerea la factorii de risc ecologici "i
profesionali, precum "i de posibilitatea limitat! a persoanei n cauz! de a-"i exprima "i de a-"i face auzite "i
n#elese nevoile.
De la nceputul anilor 90, conceptul de s!r!cie s-a modificat, n sensul c! nu se mai pune accentul
exclusiv pe nivelul venitului personal, drept determinant al s!r!ciei. Se trece de la conceptul de bun!stare
material! la cel de bun!stare uman!, evaluat cu ajutorul Indicelui de dezvoltare uman!, elaborat n
cadrul Programului Na#iunilor Unite pentru Dezvoltare.
n virtutea acestui nou concept, s!r!cia nu rezult! numai dintr-un venit insuficient ci "i din alterarea
unei serii de poten#iale ale fiin#ei umane, printre care se ncadreaz! "i starea de s!n!tate. No#iunea de s!r!cie
se refer! la privarea persoanei de mijloacele de realizare "i de accedere la aceste poten#iale.
S!r!cia este o surs! de marginalizare social!, deoarece priveaz! individul de drepturile sale
fundamentale "i de libertatea de a-"i satisface nevoile primare (de la cele legate de alimenta#ie "i igien!,
pn! la ob#inerea de medicamente esen#iale) "i sociale, care includ capacitatea de a participa la via#a
comunit!#ii, de a se al!tura discu#iilor publice, de a participa la luarea de decizii politice, etc. Ulterior,
aceast! lips! de libertate mpiedic! dezvoltarea poten#ialului personal, "i d!uneaz! astfel dezvolt!rii
societ!#ii.
De"i n prezent dezvoltarea comunit!#ilor umane se apreciaz! cu ajutorul Indicelui de Dezvoltare
Uman!, care reune"te trei variabile, produsul intern brut pe cap de locuitor, drept determinant al dezvolt!rii
economice, speran#a de via#! la na"tere, indicator al st!rii de s!n!tate "i rata "colariz!rii, indicator al
nivelului de educa#ie, conceptul este mult mai amplu. Dezvoltarea uman! este strns legat! de posibilitatea
libert!#ii de alegere a individului "i de respectarea demnit!#ii acestuia. Paradigma dezvolt!rii umane nu
consider! indivizii drept beneficiari pasivi ai activit!#ilor economice si sociale, ci agen#i activi ai
schimb!rilor sociale.
226
Conform ONU, conceptul dezvolt!rii comunit!#ilor umane este definit drept procesul de l!rgire a
posibilit!#ilor prin care genera#iile prezente "i viitoare "i pot manifesta deplin op#iunile n domeniul social,
cultural sau politic, fiin#a uman! n sine fiind a"ezat! n centrul ac#iunilor destinate dezvolt!rii.
n considera#iile referitoare la s!r!cie nu trebuie ignorat conceptul de precaritate. Dup! Joseph
Wresinski, persoanele cu risc de precaritate sunt indivizii care tr!iesc n condi#ii de insecuritate material! "i
social! (people living in insecure conditions). Existen#a noastr! este strns legat! de for#a rela#iilor
sociale. Ruperea uneia dintre aceste leg!turi sociale (de exemplu lipsa unui loc de munc!), antreneaz!
fragilizarea celorlalte "i conduce la s!r!cie "i la precaritate.
Precaritatea se refer! la absen#a securit!#ii individului n ceea ce prive"te construirea viitorului, la
imposibilitatea acestuia de a-"i asuma obliga#iile profesionale, familiale "i sociale, de a beneficia de
drepturile sale fundamentale, "i este strns legat! de sentimentul de fragilitate social! care apare n lipsa
mijloacelor necesare conceperii de proiecte pe termen lung.

Rela"ia existent# ntre s#r#cie $i starea de s#n#tate
ntre starea de s!n!tate "i nivelul de s!r!cie exist! o rela#ie direct! "i un cerc vicios. S!r!cia
determin! malnutri#ie, limiteaz! accesul la ngrijiri, cre"te vulnerabilitatea la factorii de risc individuali sau
de mediu. Starea de s!n!tate precar! reduce capacitatea de munc!, productivitatea individului "i veniturile
familiei, afecteaz! calitatea vie#ii acestuia, determinnd sau perpetund n cele din urm! s!r!cia.
Modelul de morbiditate din popula#ia general! se reg!se"te "i n cadrul grupurilor popula#ionale
afectate de s!r!cie, dar o prevalen#! crescut! o au bolile infec#ioase "i bolile cu transmitere sexual!
(VIH/SIDA, paludismul, tuberculoza, sifilisul, hepatitele, bolile diareice). Mortalitatea infantil! "i
mortalitatea matern!, determinat! de lipsa de educa#ie, accesul dificil la produsele contraceptive, rata
crescut! a avorturilor, nregistreaz! valori crescute n rndul categoriilor de popula#ie defavorizat!.
Ultimele cercet!ri privind morbiditatea popula#iei s!race constat! faptul c!, al!turi de bolile
transmisibile apar cu o frecven#! crescut!, fenomene determinate de comportamentele viciate sau la risc.
Studiile au demonstrat c! fenomenele de violen#! ndreptate mpotriva celorlal#i, sau a propriei persoane,
alcoolismul, tabagismul, accidentele rutiere, r!spund gradientului social. Apari#ia lor este determinat! de
statutul socio-economic al individului, sau al grupului din care face parte "i de condi#iile de via#! "i de
munc! (stress, insecuritate, "omaj, etc.),
A"adar, o stare de s!n!tate precar! este att cauz! ct "i consecin#! a s!r!ciei. Din acest motiv, o
mare parte din interven#iile sectorului sanitar vizeaz! n mod special promovarea s!n!t!#ii la nivelul
popula#iei s!race.
Faptul c! o stare bun! de s!n!tate poate preveni s!r!cia, sau cel pu#in reprezint! o modalitate de a o
evita, este un aspect care a fost ini#ial mai pu#in luat n considerare. Studiile au demonstrat ns!, c! starea
bun! de s!n!tate, prin contribu#ia sa la dezvoltarea capitalului uman "i social "i n consecin#! a
productivit!#ii, poate determina cre"terea venitului personal "i dezvoltarea economic! na#ional!.
227
Ameliorarea st!rii de s!n!tate a popula#iei ar putea s! se eviden#ieze la un moment prin cre"terea
veniturilor. Se apreciaz!
7
c! o cre"tere cu 5 ani a speran#ei de via#!, ar putea ameliora rata dezvolt!rii
economice cu 0,3-0,5% pe an.
Ameliorarea "i protejarea st!rii de s!n!tate a categoriilor de persoane s!race devine astfel un
element important n lupta mpotriva s!r!ciei.
Implicarea sistemelor de s#n#tate n combaterea s#r#ciei
Rela#ia direct! existent! ntre s!r!cie "i starea de s!n!tate presupune necesitatea implic!rii
sistemelor sanitare n activit!#ile de diminuare a fenomenului s!r!ciei. n cadrul sistemelor de s!n!tate se
ncearc! ast!zi, g!sirea unor solu#ii si r!spunsuri referitoare la impactul pe care l are s!r!cia asupra st!rii
de s!n!tate.
Recent, OMS a ncercat s! identifice exemple de interven#ii
1
ale sistemelor de s!n!tate care pot
remedia diferite aspecte specifice s!r!ciei. Dar, datorit! contextului cultural particular, a practicilor,
legisla#iilor, valorilor "i aspira#iilor sociale diferite, este dificil! elaborarea unor politici "i m!suri de
interven#ie universal valabile, posibile a fi aplicate la scar! european!
1
, se men#ioneaz! n raportul OMS,
privind implicarea sistemelor de s!n!tate n combaterea s!r!ciei.
Totu"i, n urma studiilor efectuate au putut fi identificate cteva concluzii
1
privind implicarea
serviciilor de s!n!tate n reducerea fenomenului s!r!ciei.
Sistemele de s!n!tate pot contribui prin ac#iuni eficace la ameliorarea st!rii de s!n!tate a
categoriilor defavorizate, f!r! a fi necesar! reformarea practicilor existente sau dezvoltarea
unor modele "tiin#ifice complexe.
Un sistem de s!n!tate poate fi uneori un obstacol "i deveni astfel, o cauz! a s!r!ciei pentru
persoanele defavorizate, care nu-"i pot permite plata serviciilor directe sau indirecte.
Chiar dac! se asigur! gratuitatea serviciilor de s!n!tate, uneori ele r!mn n continuare
inaccesibile, la nivel cultural sau geografic.
Pe lng! deblocarea unor resurse financiare pentru combaterea s!r!ciei, este necesar! "i
formarea unui personal specializat n ntmpinarea nevoilor popula#iei paupere.
Cteva ntreb!ri deriv! din aceste concluzii: Care sunt ac#iunile care pot avea cel mai mare impact
asupra reducerii s!r!ciei? Care sunt ini#iativele cel mai u"or de exploatat "i de extins pe scar! larg!?
Pentru a putea r!spunde acestor ntreb!ri, se a"teapt! crearea unei baze de date cuprinznd
ini#iativele de succes realizate la nivelul popula#iei afectate.

Echitatea n s#n#tate
Echitatea "i accesul universal la ngrijiri sunt principii unanim recunoscute pentru fundamentarea
unor sisteme de s!n!tate performante.
Echitatea este un concept bazat pe justi#ia distributiv!, care, aplicat domeniului sanitar nseamn!
reducerea "anselor de a fi s!n!tos n cazul grupelor sociale mai pu#in privilegiate.
228
Echitatea este un concept mai larg, deoarece cultiv! asigurarea oportunit!#ii de "anse, tuturor
grupelor de popula#ie indiferent de categorie social!, mediu, domiciliu, nivel de instruc#ie, sex, nivel de
s!n!tate, capacitate de munc!, etc.
Este binecunoscut faptul c! n cazul categoriilor de popula#ie defavorizate, morbiditatea,
incapacitatea, invaliditatea "i decesul precoce sunt mai frecvente, dar "i faptul c!, accesul grupelor
defavorizate la ngrijiri, de"i mai necesar, este mai dificil.
Printre obiectivele sanitare mondiale ale noului mileniu, stabilite n cadrul Declara#iei Mileniului "i
care se doresc a fi realizate pn! n anul 2015, se num!r!: accesul universal "i echitabil la serviciile de
s!n!tate, reducerea cu 50% a num!rului persoanelor care tr!iesc n condi#ii de s!r!cie absolut!, reducerea cu
dou! treimi a ratelor mortalit!#ii infantile "i juvenile, reducerea cu trei sferturi a ratei mortalit!#ii materne.S#r#cia n Romnia
n Romnia, s!r!cia este prevalent!
2
n regiunile de dezvoltare: NE, SV "i SE, n mediul rural, n
zonele cu "omaj crescut, n grupurile de romi, n gospod!riile de pensionari, n familiile numeroase "i cele
care au peste 3 copii, n gospod!riile n care capul familiei este neinstruit "i n familiile uniparentale. Aici se
g!sesc persoanele cele mai susceptibile n a contacta o boal! "i a c!ror adresabilitate "i acces la ngrijiri sunt
limitate.
Rata s!r!ciei n Romnia, n anul 2003 este de 25,1%, iar a s!r!ciei extreme este de 8,6%.
Ce poate face sistemul sanitar pentru ameliorarea nivelului precar al st!rii de s!n!tate, prin
combaterea s!r!ciei?
- s! cultive n mediile politice ideea c! s!n!tatea este o investi#ie productiv!,
- s! pledeze pentru cre"terea responsabilit!#ii autorit!#ilor publice referitoare la asigurarea condi#iilor
prin care se poate promova un acces echitabil la serviciile de s!n!tate,
- s! se asocieze strategiilor na#ionale "i sectoriale de combatere a s!r!ciei (nv!#!mnt, drumuri,
dezvoltare rural!),
- s! militeze pentru includerea s!n!t!#ii n politicile sectoriale de dezvoltare,
- s! cultive la nivelul ngrijirilor primare de s!n!tate, practica supravegherii medico-sociale active a
persoanelor din grupele la risc nalt,
- s! nfiin#eze servicii preventive "i medico-sociale n comunit!#ile/zonele cu o numeroas! popula#ie
defavorizat!,
- s! dezvolte acele servicii care r!spund efectiv bolilor dominante din mediile defavorizate (s!n!tatea
materno-infantil!, prevenirea bolilor infec#ioase "i cu transmitere sexual!) "i s! cultive
comportamentele favorabile s!n!t!#ii,
- s! pledeze pentru buna func#ionare a sistemului asigur!rilor de s!n!tate "i a celor de asisten#!
social!.
229
Ministerul S!n!t!#ii a elaborat linii directoare n spiritul celor anterior prezentate. La elaborarea
acestor proiecte au colaborat speciali"ti din Institute de Cercet!ri, din direc#iile de S!n!tate Public! "i
practicieni din toate cele 8 regiuni ale #!rii.
n raportul Ministerului S!n!t!#ii pe anul 2003
16
, sunt prezentate cteva m!suri cu caracter social,
privind grupurile vulnerabile:
- acordarea lunar! n regim de gratuitate a trei medicamente de produc#ie intern! persoanelor
vrstnice cu venituri de pn! la 1,4 milioane lei lunar, pentru afec#iuni cu impact major asupra
morbidit!#ii acestei categorii de persoane. Lista elaborat! n acest scop a fost extins! de la 131 de
medicamente, la 201.
- depistarea grupurilor sociale defavorizate, cu acces deficitar la serviciile medicale "i asigurarea
condi#iilor legale pentru includerea acestora n categoria persoanelor beneficiare de servicii
medicale n cadrul sistemului de asigur!ri sociale (familii aflate n stare avansat! de s!r!cie,
familiile cu mul#i copii, "omerii, locuitorii din zonele rurale izolate, persoane f!r! loc de munc! "i
lipsite de venit constant, persoane f!r! locuin#!).
- includerea a peste 25000 de cet!#eni de etnie rrom! n sistemul asigur!rilor sociale de s!n!tate, n
cadrul unui proiect avnd n perspectiv! mbun!t!#irea st!rii de s!n!tate a peste 125 000 de cet!#eni
de etnie rrom!.
Liniile for#! stabilite pentru urm!torii ani vizeaz! optimizarea serviciilor de s!n!tate "i cre"terea
eficien#ei acestora prin:
- articularea ngrijirilor medicale cu serviciile medico-sociale
- dezvoltarea asisten#ei ambulatorii
- dezvoltarea de ngrijiri la domiciliu
- conversia "i restructurarea unor spitale ineficiente, slab dotate, cu un num!r insuficient de
speciali"ti, n alte tipuri de servicii - unit!#i medico-sociale cu paturi, centre rurale multifunc#ionale
care s! asigure asisten#! de specialitate (cu personal permanent/ timp par#ial centre de
permanen#!), sta#ii de ambulan#!, servicii medico-sociale "i preventive destinate cu prec!dere
programelor na#ionale de s!n!tate (TBC, ocrotirea mamei "i copilului)
Se inten#ioneaz! organizarea unor re#ele coordonate de ngrijiri cu caracter orizontal, prin care s! se
amelioreze ngrijirile la domiciliu asigurate de medicii de familie "i supravegherea medical! activ! a
bolnavilor cronici.

Programele de protec"ie social#
Statul romn redistribuie aproximativ 10% din PIB prin intermediul programelor de protec#ie social!.
Programele de protec#ie social! sunt cuprinse n dou! mari categorii: de asisten#! social! "i de
asigur!ri sociale. Programele de asisten#! social! includ presta#ia Venitului Minim Garantat (VMG), aloca#ii
pentru c!ldur!, aloca#ia de stat pentru copii "i aloca#ia suplimentar! pentru copii. n programele de asigurare
230
sociale intr!, n principal, pensiile pentru fo"tii salaria#i sau agricultori "i cei afla#i n ntre#inerea acestora
(de urma") "i ajutoarele de "omaj. n afara acestora, sistemul de asigur!ri sociale asigur! contribuitorilor o
gam! larg! de presta#ii b!ne"ti "i servicii precum indemniza#ia de maternitate "i concediul pl!tit pentru
ngrijirea copiilor, ajutor n caz de deces, pe lng! asigurarea mpotriva "omajului, pl!#ile compensatorii "i
m!surile active pentru pia#a muncii.
Programul VMG (pe baza test!rii mijloacelor), legiferat n 2002, a nlocuit programul de Ajutor
Social care a func#ionat ntre 1995 "i 2001 "i care, datorit! modului nesatisf!c!tor de finan#are, concepere "i
aplicare, a devenit ineficace. Eligibitatea pentru VMG este stabilit! pe baza test!rii venitului "i dot!rii.
Pragul de venit este stabilit n func#ie de venitul "i m!rimea familiei. Presta#ia VMG acoper! diferen#a
dintre pragul stabilit pentru program "i venitul efectiv al familiei. Pentru membrii de familie cu capacitate
de munc!, presta#ia este condi#ionat! de efectuarea unui num!r de ore de munc! n beneficiul comunit!#ii.
n 2002, programul a acoperit aproape 619.000 familii, iar costul total a reprezentat 0,28% din PIB.
Prin programul ajutorului pentru c"ldur" se acord! un ajutor b!nesc familiilor cu venituri mici pe
perioada sezonului rece (noiembrie martie ), cuantumul acestui ajutor depinznd de nivelul agregat al
familiei "i sursa/tipul de combustibil folosit pentru nc!lzit. Pentru gospod!riile neracordate la re#eaua de
termoficare, ajutorul este acordat sub forma unei sume pl!tite odat! sau n tran"e lunare.
Aloca#ia de stat pentru copii "i aloca#ia suplimentar! pentru familiile cu mai mul#i copii alc!tuiesc,
mpreun!, de departe cea mai mare parte a transferurilor sociale.
Aloca!ia de stat pentru copii este o presta#ie universal! acordat! lunar pentru fiecare copil pn! la
vrsta de 16 ani (18 dac! urmeaz! cursurile de zi ale nv!#!mntului secundar), cu condi#ia frecvent!rii cu
regularitate a "colii de c!tre cei care au mplinit 7 ani.
n acela"i timp, familiile cu 2 sau mai mul#i copii beneficiaz! "i de o aloca!ie suplimentar" pentru
copii.
Aloca#ia suplimentar! a fost introdus! n ncercarea de a ndrepta mai precis programul c!tre
familiile s!race, "tiut fiind c! cele cu mai mul#i copii se confrunt! cu un risc sporit de s!r!cie.
Ajutorul de "omaj acordat de sistemul de asigurare mpotriva "omajului a fost ra#ionalizat n 2002
cnd a fost votat! o nou! lege. Cuantumul presta#iei este fixat la 75% din salariul mediu brut "i se acord!
timp de 6 pn! la 12 luni, n func#ie de vechimea n munc!. Pe lng! acesta se acord! pl!#i compensatorii
salaria#ilor care "i-au pierdut locurile de munc! prin concedieri colective, cuantumul lor depinznd de
salariul mediu avut anterior "i vechimea n munc!. n afara presta#iilor b!ne"ti, din fondul de "omaj se mai
finan#eaz! o gam! divers! de m!suri active pentru pia#a muncii cuprinznd programe de consiliere
profesional!, lucr!ri publice "i microcredite.


231
MARGINALIZAREA %I STIGMATIZAREA

S!r!cia determin! cre"terea riscului de stigmatizare "i marginalizare economic!, social! "i politic! a
categoriilor sociale afectate.
Marginalizarea se reg!se"te n accesul limitat la anumite drepturi "i servicii sociale n compara#ie cu
restul popula#iei, n discriminarea acestora n func#ie de diferite criterii de sex, vrst!, situa#ie material!,
num!r de copii, apartenen#a la o anumit! etnie sau comunitate religioas!.
Limit!rile discriminatorii se concretizeaz! n acces limitat la pia#a for#ei de munc!, concedieri
nejustificate, lipsa accesului la servicii medicale gratuite, cauzate de faptul c! beneficiarii nu sunt cuprin"i
n sistemul de asigur!ri medicale, accesul limitat la cultur! "i educa#ie. Copiii proveni#i din familii s!race
sunt mai expu"i riscului de abandon "colar, de excludere din colectivit!#ile de la "coal! sau din vecin!tate.
Nivelul redus de preg!tire "colar! este ntotdeauna asociat cu o pozi#ie dezavantajoas! pe pia#a muncii.
S!r!cia nu este ns! unica cauz! a marginaliz!rii. Studiile
18
asupra marginaliz!rii fac referiri la
urm!toarele categorii sociale:
- "omerii, angaja#ii n servicii necalificate;
- persoanele cu venituri mici, f!r! propriet!#i/ teritorii;
- persoanele cu handicap mintal "i fizic sau cu alte dizabilit!#i;
- analfabe#ii, persoanele lipsite de calificare profesional!
- toxicomanii;
- delicven#ii;
- copiii abuza#i sau care tr!iesc n condi#ii improprii;
- copiii utiliza#i ca for#! de munc!;
- p!rin#ii singuri;
- tinerii, n special absolven#ii f!r! experien#!;
- str!inii, refugia#ii, imigran#ii;
- minorit!#ile etnice, lingvistice, religioase sau rasiale aflate n condi#ii de dificultate;
- beneficiarii de asisten#! social!, cei care au nevoie de asisten#! social!, dar nu o primesc;
- reziden#ii cartierelor r!u famate;
- devian#ii.
Stigmatizarea poate avea efecte constructive sau distructive. Stigmatizarea este etichetarea sau
semnul care indic! o nsu"ire sau o particularitate jenant!, reprobabil! a unui individ n grupul popula#ional
din care acesta face parte; este practic un proces social, care poate fi controlat prin educa#ie, toleran#! "i
voin#a societ!#ii.
.Persoanele care sufer! de pe urma marginaliz!rii sau stigmatiz!rii sociale sunt "i mai vulnerabile n
via#a social! "i au un risc mai mare de nc!lcare a drepturilor fundamentale.
232
Printre posibilit!#ile de combatere ale marginaliz!rii "i stigmatiz!rii sociale se ncadreaz!
prezentarea de informa#ii exacte despre cauzele, prevalen#a, evolu#ia "i efectele acestor atitudini,
combaterea ideilor eronate, stereotipe, furnizarea de servicii special destinate categoriilor de persoane
afectate.
Legea nr. 116/2002 stabile"te principalele ac#iuni pentru combaterea marginaliz!rii sociale.
Suferin#a psihologic!, indus! de fragilitatea psihosocial! a persoanelor aflate n situa#ii precare,
accentuat! de excluderea social! "i de stigmatizare nu trebuie ignorat!, pentru c! reprezint! un obstacol
major n accesul la ngrijiri, n reinser#ia social!, n sprijinul pe care l-ar putea ob#ine persoanele afectate.
Din p!cate, exist! o lips! de formare de speciali"ti pentru sus#inerea acestei categorii de popula#ie.
Suferin#a psihosocial! a persoanelor defavorizate se reg!se"te n sentimentul de vulnerabilitate
ap!rut datorit! dificult!#ilor vie#ii cotidiene, stressului la locul de munc!, oboselii permanente, fragilit!#ii
sociale, n sentimentul de insecuritate datorat precarit!#ii, marginaliz!rii, excluderii sociale, anxiet!#ii
legate de ziua de mine, n stima de sine sc!zut! "i sentimentul de devalorizare ap!rut! datorit!
depresiei, modului n care individul este privit n societate. Manifest!rile suferin#ei psihosociale se
reflect! n comportament de izolare, e"ecuri repetate, comportament la risc, conduite adictive, violen#a
ndreptat! mpotriva sa "i a celor din jur.

PROBLEMATICA REFUGIA&ILOR
Tu vezi doar un str!in. Un refugiat vede 23 de milioane de str!ini. Sub acest slogan a fost lansat! n
Romnia, campania de sensibilizare a opiniei publice vizavi de existenta refugia#ilor n #ara noastr!. Ideea
campaniei este aceea de a schimba mentalitatea romnilor fa#! de refugia#ii care aleg sa tr!iasc! n
Romnia.
Refugia#ii sunt cet!#eni str!ini care, din motive bine ntemeiate persecu#ia din cauza rasei, religiei,
na#ionalit!#ii, opiniei politice sau apartenen#ei la un anumit grup social se afla n afara #!rii de origine,
ntr-o alt! #ar!, care le-a oferit protec#ia, numit! #ar! gazd!. Odat! recunoscut statutul de refugiat unei
persoane, aceasta are inclusiv dreptul la un loc de munc! similar cu romnii, precum si drept de "colarizare
pn! la cel mai nalt nivel. Pn! s! ob#in! aceste drepturi, solicitan#ii de azil au asigurat! o remunera#ie fix!
pentru cazare, mas! "i alte cheltuieli. Numeroase ONG-uri au ca obiect de activitate sprijinirea si oferirea de
protec#ie refugia#ilor.
De cele mai multe ori, str!inii care vin n Romnia provin din #!rile s!race, asiatice sau africane. Ei
se ndreapt! spre #!rile europeene occidentale, dar de multe ori aleg s! se stabileasc! n Romnia.
Prin ordonan#a nr. 102/2000 privind statutul "i regimul refugia#ilor n Romnia a fost stabilit
ajutorul rambursabil pentru refugia#i. Str!inul care a dobndit statutul de refugiatpoate beneficia la cerere de
ajutor rambursabil, stabilit la nivelul unui salariu minim brut pe #ar!, pentru o perioad! de maxim 6 luni,
dac!, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existen#! necesare. Pentru motive bine ntemeiate,
acest ajutor poate fi prelungit pentru nc! o perioad! de cel mult 3 luni. Ajutorul pentru refugia#i se asigur!
233
din fondurile cu aceast! destina#ie prev!zute n bugetul Ministerului Muncii, Solidarit!#ii Sociale "i
Familiei.

PROBLEMATICA MEDICO-SOCIAL! A POPULA&IEI VRSTNICE

n prezent, lumea ntreag! se confrunt! cu o adev!rat! revolu#ie demografic!, datorat! mb!trnirii
accentuate a popula#iei.
n anul 2003, popula#ia persoanelor n vrst! de peste 60 de ani era de 600 de milioane. Se
apreciaz! c! pn! n anul 2025 acest num!r se va dubla. n anul 2005, OMS estimeaz! ponderea vrstnicilor
n rndul popula#iei la 18%.
Dup! vrsta de 65 de ani, 11% dintre b!rba#i "i 16% dintre femei prezint! un anumit grad de
incapacitate, dup! 80 de ani, 4 din 5 persoane sunt afectate de incapacitate rezultat! n urma unei afec#iuni
cardiovasculare, osteoartriculare sau psihice.
n Romnia, n urma recens!mntului din 2002 s-a observat o pondere a popula#iei n vrst! de
peste 60 de ani de 18,3% din popula#ia total!. Date privind distribu#ia popula#iei pe grupe de vrst! "i sexe,
arat! c! fenomenul mb!trnirii este mai accentuat la sexul feminin. n ceea ce prive"te distribu#ia n profil
teritorial, zonele din Romnia cu popula#ia cea mai mb!trnit! sunt Banatul, Oltenia "i municipiul
Bucure"ti.
ONU a stabilit vrsta de 65 de ani drept limit! de la care o persoan! poate fi considerat! vrstnic!. OMS
consider! :
- persoane n vrst! ntre 60 "i 74 de ani;
- persoane b!trne ntre 75 "i 90 de ani;
- marii b!trni peste 90 de ani.
Metodele de apreciere a mb!trnirii popula#iei sunt reprezentate de aprecierea ponderii popula#iei
vrstnice n totalul popula#iei, calculul vrstei medii a popula#iei, raportul ntre num!rul vrstnicilor "i
num!rul copiilor "i indicele de dependen#!, reprezentnd raportul ntre num!rul persoanelor inactive "i
num!rul persoanelor aflate n activitate.
Cauzele principale ale mb!trnirii popula#iei sunt reducerea natalit!#ii, cre"terea speran#ei de via#!,
sc!derea mortalit!#ii generale "i precoce, cre"terii nivelului de trai, amelior!rii accesului la serviciile de
s!n!tate, progreselor medicale ale ultimelor decenii, orient!rii stilului de via#! spre men#inerea s!n!t!#ii.
Consecin#ele fenomenului de mb!trnire sunt multiple: demografice, economice, sociale "i medico-
sociale.
Fenomenul mb!trnirii popula#iei determin! o suit! de constrngeri economice "i sociale "i va
provoca dificult!#i deciden#ilor din domeniul sanitar "i economic, deoarece popula#ia vrstnic! este mare
consumatoare de servicii medicale prin supra "i polimorbiditate , prin vulnerabilitatea crescut! la factorii
perturbatori din mediul fizic "i social.
234
Principalele cauze de mboln!vire ale vrstnicilor n #!rile dezvoltate sunt reprezentate de artroz!,
osteoporoz!, c!derile "i fracturile consecutive, tulbur!rile de vedere, hipoacuziile, boala Alzheimer, boala
Parkinson, incontinen#a sfincterian!.
Principalele cauze de deces ale vrstnicilor n Romnia sunt bolile cerebrovasculare, hipertensiunea
pulmonar!, boala cardiac! ischemic!, hipertensiunea arterial!, bolile respiratorii.
Exemple de interven#ii din #!rile dezvoltate arat! c! ac#iunile adecvate de promovare a s!n!t!#ii "i
de prevenire a bolilor nontransmisibile n rndul vrstnicilor pot reduce prevalen#a bolilor cronice "i rata de
incapacitate. n #!rile dezvoltate, m!surile de sus#inere a popula#iei vrstnice pentru a r!mne activ! "i
s!n!toas! sunt considerate o necesitate, deoarece aceasta reprezint! o resurs! valoroas!, adesea ignorat!.
Se caut! ast!zi strategii destinate cre"terii eficien#ei serviciilor destinate popula#iei vrstnice. n
opinia OMS, principalele ntreb!ri la care trebuie s! r!spund! deciden#ii sistemului sanitar sunt urm!toarele:
Cum va fi n stare un procent tot mai redus al popula#iei active s! sus#in! nevoile n cre"tere ale
popula#iei vrstnice?
Num!rul tot mai mare de vrstnici nu va determina n cele din urm! falimentul sistemelor de
ngrijiri de s!n!tate "i sociale?
Cum ajut!m persoanele vrstnice s! r!mn! active "i independente?
Cum mbin!m responsabilit!#ile statului "i ale familiei n ngrijirea persoanelor dependente?
Cum putem folosi experien#a, talentele "i abilit!#ile vrstnicilor?
Odat! cu cre"terea duratei medii a vie#ii, cum putem mbun!t!#ii calitatea vie#ii persoanelor
vrstnice?
n acest sens, OMS a lansat conceptul de "mb!trnire activ!", avnd drept scop men#inerea
autonomiei "i independen#ei persoanelor vrstnice.. Acest concept vizeaz! optimizarea oportunit!#ilor
pentru s!n!tate "i securitate, n scopul mbun!t!#irii calit!#ii vie#ii persoanelor vrstnice. Noul concept
propune promovarea unui stil de via#! s!n!tos, prin programe de prevenire a principalelor cauze de
mboln!vire ale vrstnicilor "i permite indivizilor s!-"i mbun!t!#easc! poten#ialul fizic, psihic "i social.
Cuvntul activ! se refer! la continuarea particip!rii persoanelor vrstnice la via#a economic!, social!,
cultural!, spiritual! "i nu numai la abilitatea de a fi active din punct de vedere fizic sau de a-"i continua
munca.
Odat! pensiona#i, vrstnicii pot contribui activ la binele familiei "i comunit!#ii din care fac parte, iar
scopul mb!trnirii active este s! creasc! speran#a de via#! s!n!toas! "i calitatea vie#ii persoanelor vrstnice,
inclusiv a celor afectate de incapacitate sau handicap.
Obiectivele strategiilor de mb!trnire activ! sunt urm!toarele:
- reducerea num!rului deceselor premature;
- limitarea dizabilit!#ilor "i bolilor cronice la vrstnici;
- cre"terea calit!#ii vie#ii vrstnicilor;
- reducerea costurilor ngrijirilor medicale;
- dezvoltarea continu! de servicii sociale "i de s!n!tate, accesibile, permisive, calitative ;
235
- asigurarea educa#iei "i nv!#!mntului continuu pentru personalul implicat n ngrijirile sociale
"i de s!n!tate.

Serviciile de ngrijire integrat! la domiciliu au ap!rut din necesitatea ngrijirii unui num!r din ce n
ce mai mare de vrstnici afecta#i de un anumit grad de incapacitate. ngrijirea la domiciliu reprezint!
activitate de ngrijire medical! prestat! de personal specializat, la domiciliul pacientului asigurnd
accesibilitate crescut! la ngrijire pacientului dependent.
Este de dorit , ca fiecare caz s! fie rezolvat f!r! a se #ine cont de gravitatea acestuia, dup! o evaluare
prealabil! medico-social!, asigurnd calitate "i eficien#! serviciilor prestate, evitnd costurilor inutile
pentru sistemul medical "i social.
Managementul ngrijirilor persoanelor vrstnice dependente la domiciliu presupune informarea
popula#iei despre pachetul de servicii oferit, luarea n eviden#! a persoanelor vrstnice dependente,
evaluarea necesit!#ilor fiec!rui caz n func#ie de priorit!#i "i resursele institu#iei, elaborarea unui plan
individualizat de ngrijire, monitorizarea nevoilor "i reajustarea planului de ngrijire n urma efectu!rii
examenelor de bilan#.
Finan#area acestor servicii se realizeaz! din sistemul de s!n!tate "i din sistemul public social. Legea
34/1998 stabile"te cofinan#area serviciilor de ngrijire de c!tre Ministerul Muncii sau autoritatea local!.
Legea 17/2000 are n vedere protec#ia persoanelor vrstnice, legea 705/2001 reglementeaz! func#ionarea
sistemului na#ional de asisten#! social! din Romnia.
ngrijirea la domiciliu este considerat! a fi strategia optim! de ngrijire a persoanelor vrstnice n situa#ia
de dependen#!, nu numai datorit! costului mai sc!zut comparativ cu cel necesar institu#ionaliz!rii
persoanelor dependente, ci "i datorit! p!str!rii calit!#ii vie#ii acestora. Locuin#a face parte din identitatea
vrstnicului "i i confer! repere securizante.

Schimb!rile cu care se confrunt! persoana vrstnic! "i care se reflect! asupra rela#iilor sociale "i n
special familiale sunt determinate de func#iile corporale resim#ite alterate, statutul social modificat,
reducerea timpului de via#! "i apropierea mor#ii, sc!derea stimei de sine datorat! pierderii controlului asupra
func#iei "i integrit!#ii corporale, dependen#ei de ngrijiri, pierderii unor roluri n cadrul familiei, pierderii
motiva#iei de via#!, a capacit!#ii de a face planuri n viitor. Vrstnicii tr!iesc doliul anticipat, se confrunt! cu
durerea fizic!, singur!tatea, frica ( Mi-e fric! de singur!tatea n fa#a durerii "i a mor#ii).
O alt! tem! de actualitate n cadrul problematicii persoanelor vrstnice, se refer! la maltratarea
acestuia. Maltratarea vrstnicului se refer! la abuzul (v!t!marea) fizic, emo#ional, sexual sau juridic, sau la
neglijarea care pune n pericol s!n!tatea fizic! "i/sau emo#ional! sau via#a vrstnicului, determinate de
copiii sau al#i apar#in!tori sau persoane din anturajul vrstnicului.

236

Persoanele vrstnice care necesit! ngrijiri medicale permanente, nu se pot gospod!ri singure, nu au
locuin#!, nu realizeaz! venituri proprii "i sunt lipsite de sus#in!tori legali sunt institu#ionalizate n c!mine.
Serviciile asigurate persoanelor vrstnice n c!mine sunt:
1. servicii sociale, care constau n :
a. ajutor pentru menaj
b. consiliere juridic! "i administrativ!
c. modalit!#i de prevenire a marginaliz!rii sociale "i de reintegrare social!
2. servicii sociomedicale:
a. ajutor pentru men#inerea sau readaptarea capacit!#ilor fizice sau intelectuale
b. asigurarea unor programe de ergoterapie
c. sprijin pentru realizarea igienei corporale
3. servicii medicale:
a. consulta#ii "i tratamente n institu#ii medicale sau la patul persoanei, dac! aceasta este
imobilizat!;
b. servicii de ngrijire infirmerie;
c. consulta#ii "i ngrijiri stomatologice.
Majoritatea deceselor n societ!#ile contemporane dezvoltate se petrec n institu#ii spitale "i
c!mine- spital. Institu#ionalizarea i oblig! pe vrstnici s! cedeze altora controlul vie#ii "i mor#ii lor. Acest
lucru le afecteaz! identitatea "i stima de sine.
Nevoile vrstnicului muribund sunt complexe, de natur! fizic!, psihologic!, social! "i spiritual!.
Printre nevoile cel mai dificil de ndeplinit sunt: men#inerea energiei, p!strarea stimei de sine, eliminarea
suferin#ei "i evitarea izol!rii. Ebersole "i Hess pornind de la piramida lui Maslow au ierarhizat astfel nevoile
muribundului.

237
Nevoile muribundului, pornind de la piramida lui A. Maslow


Necesitatea satisfacerii nevoilor persoanelor muribunde a determinat elaborarea de charte ale
drepturilor persoanelor muribunde. O astfel de chart! a fost elaborat! n cadrul simpozionului "Bolnavul
terminal "i persoanele care l ajut! (The terminally ill patient and helping person)", organizat la Wayne
State University, Detroit, SUA.

Carta drepturilor muribundului

! Am dreptul s! fiu tratat ca o persoan! n via#!, pn! la sfr"it;
! Am dreptul s!-mi p!strez speran#a (n mntuire, ntr-o via#! viitoare etc.);
! Am dreptul s! fiu ngrijit de persoane capabile s!-mi ntre#in! speran#a;
! Am dreptul s!-mi exprim sentimentele "i emo#iile legate de moarte;
! Am dreptul s! particip la decizii;
! Am dreptul s! beneficiez de ngrijiri, chiar dac! vindecarea nu mai este posibil!;
! Am dreptul s! nu mor singur;
! Am dreptul s! nu suf!r;
! Am dreptul s! primesc r!spunsuri sincere la ntreb!ri;
! Am dreptul s! nu fiu min#it;
! Am dreptul s! mor n pace "i demnitate;
! Am dreptul s!-mi men#in "i s!-mi exprim concep#iile "i credin#ele religioase, f!r! a fi judecat,
indiferent de concep#iile altora;
MPLINIRE
-Acceptarea "i trecerea acestei etape inevitabile
-n#elegerea semnifica#iei mor#ii
RESPECT
-P!strarea demnit!#ii, n ciuda sl!biciunii
-P!strarea autonomiei
-A se sim#i normal "i uman pn! la sfr"it
-P!strarea identit!#ii
AFEC$IUNE
-A iubi "i a fi iubit
-A vorbi
-A fi ascultat "i n#eles
-A muri n prezen#a cuiva apropiat

SECURITATE
-A avea ncredere n cei care l ngrijesc
-A-"i putea exprima temerile
-A se sim#i n siguran#!
-A sim#i c! i se spune adev!rul
FIZIOLOGIE, DE BAZ!- A fi ferit de suferin!" #i durere
-A-"i p!stra energia
238
! Am dreptul s! fiu ngrijit de persoane apte s!-mi n#eleag! nevoile; s! aib! satisfac#ia c! m-au ajutat
s! traversez aceast! ultim! etap! a vie#ii;

n aceea"i idee, referitoare la faptul c!, muribundul are dreptul s! tr!iasc! pn! la cap!t, n cele
mai bune condi#ii cu putin#!, au fost elaborate ngrijirile paliative. Conform SFAP (Societatea francez!
pentru ngrijiri paliative, 1996), ngrijirile paliative au drept scop asigurarea calit!#ii vie#ii pacientului ("i nu
prelungirea ei cu orice pre#) "i familiei acestuia, avnd la baz! conceptul a tr!i cu boala ta. n aceste
condi#ii, controlul durerii, asisten#a psihologic!, social! "i spiritual! sunt esen#iale.
ngrijirile paliative sunt ngrijiri active care abordeaz! global persoana afectat! de o boal! grav!..
Bolnavul terminal este privit ca o persoan! n via#!, pn! la cap!t, iar moartea ca un proces natural n
evolu#ia uman!.

PROBLEMATICA MEDICO-SOCIAL! A FEMEILOR

Problemele considerate a fi prioritare sau de interes pentru femeile din Romnia se refer! la:
violen#!, prostitu#ie "i traficul cu femei, "colarizare, locuri de munc!, beneficii economice "i sociale,
s!n!tate, femeile din mediul rural, imaginea femeii n mass-media.
Violen#a domestic!
O defini#ie larg acceptat! este aceea c!, violen#a domestic! reprezint! orice ac#iune fizic! sau
verbal!, s!vr"it! cu inten#ie de c!tre un membru al familiei mpotriva unui alt membru al aceleia"i familii,
care provoac! o suferin#! fizic!, psihic!, sexual! sau un prejudiciu material. Violen#a domestic! reprezint!
un atentat la drepturile "i libert!#ile fundamentale ale femeii.
Drepturile femeii si ale fetei sunt o parte inalienabil!, integral! si indivizibil! a drepturilor
omului. Violen#a bazat! pe diferen#e de gen, toate formele de h!r#uire "i exploatare sexual!, inclusiv acelea
rezultate din prejudec!#i culturale "i trafic interna#ional sunt incompatibile cu demnitatea si valoarea
persoanei "i trebuie s! fie eliminate (Declara#ia si Programul de Ac#iune de la Viena, 1993, p.33)
De la aceast! declara#ie "i pn! n prezent, au fost ntreprinse numeroase ac#iuni la nivel
interna#ional, referitoare la problema violen#ei mpotriva femeilor. n decembrie 1993, Adunarea General! a
Na#iunilor Unite a adoptat Declara#ia de Eliminare a Violen#ei mpotriva Femeilor . n 1995, Na#iunile
Unite au organizat cea de-a patra Conferin#! Mondial! privind problemele femeilor, la Beijing, unde
ap!r!torii drepturilor femeii au cerut factorilor de decizie ai statelor lumii, s! ia masuri concrete pentru
mbun!t!#irea statutului femeii. Documentul conferin#ei, intitulat Programul de ac#iune de la Beijing ,
include un capitol larg, dedicat elimin!rii violen#ei mpotriva femeilor. n anul 2000 acest program a fost
revizuit de Adunarea Generala a Na#iunilor Unite, iar documentul rezultat cere din nou angajarea
guvernelor n respectarea drepturilor femeilor, la scar! mondial!.
n Romnia, fenomenul violen#ei domestice este n ascensiune, "i reprezint! o problem! de s!n!tate
public!.
239
Studiile
23
privind violen#a n familie n Romnia, num!rul de femei victime ale violen#ei domestice
a crescut de 5 ori din 1996 pn! n 1998, "i de 7 ori pn! n 2002. Pe durata vie#ii, .45% dintre femei au fost
agresate verbal, 30% au fost abuzate fizic "i 7% au fost abuzate sexual. n 1997, 23% din cazurile de divor#
au avut drept cauz! violen#a
Un alt studiu, realizat n 1998, de Centrul Pilot pentru Femeile Victime ale Violen#ei Domestice din
Bucure"ti arat! c! 13% dintre femeile victime ale violen#ei domestice au murit, 74% dintre femeile victime
ale violen#ei domestice au fost agresate de c!tre so#i, 4% de c!tre concubini, 7% de c!tre fo"tii so#i,15% de
c!tre alte rude.
Acelea"i studii precizeaz! faptul c!, n ciuda severit!#ii actelor de violen#! din cadrul familiei,
femeile ezit! s! se adreseze unei unit!#i medicale sau unei autorit!#i legislative. De"i ntre dou! treimi "i o
jum!tate dintre femeile care au fost abuzate n ultimul an au discutat despre aceasta cu o rud! sau cu un
prieten, doar 16% au reclamat episodul de violen#! domestic! la poli#ie "i doar 15% au discutat cu un cadru
medical, numai 9% dintre femei au solicitat consultan#! juridic! pentru abuzul domestic suferit recent.
Avnd n vedere faptul c! foarte pu#ine femei au apelat la un cadru medical pentru consecin#ele
violen#ei domestice, doar o femeie din cinci, n cazul celor care au suferit leziuni n urma abuzului
solicitnd servicii de ngrijire, sistemul de s!n!tate "i propune s! depisteze femeile abuzate "i s! ini#ieze
m!suri de prevenire a abuzurilor ulterioare.
Se are n vedere constituirea unei Comisii Na#ionale de Prevenire "i Monitorizare a Violen#ei
Domestice, nfiin#area de Centre de Prevenire, Monitorizare "i Combatere a Violen#ei Domestice "i de
ad!posturi pentru victimele violen#ei domestice, la nivelul fiec!rui jude.
Psihologic, s-a dovedit c! abuzul apare n momentul n care victimei i este team!. Abuzul se
manifest! sub mai multe forme: fizic, sexual, verbal, psiho-emo#ional "i financiar.
Violen#a este ciclic! "i evolueaz! n spiral!, amplificndu-se de fiecare dat!. Agresorul "i cere
scuze pentru comportamentul abuziv, promite c! nu se va mai repeta, dar dup! rec!p!tarea pozi#ia "i
rec"tigarea ncrederii victimei, actele de violen#! reapar. Profilul psihologic al agresorului, l descrie drept
personalitate lipsit! de maturitate emo#ional!, violent! temperamental, care nu reu"e"te s! se impun! pe
plan social, sau are dificult!#i la locul de munc!, gelos, posesiv, critic, consumator de substan#e psiho-
active. n multe cazuri, a preluat modelul violent din familie "i, foarte probabil, a fost el nsu"i victim! a
violen#ei domestice. La acest tip de personalitate, apare nevoia de dominare. De multe ori, victima depinde
financiar "i emo#ional de agresor.
Consecin#ele violen#ei domestice se reflect! asupra st!rii de s!n!tate a victimei. Afectarea s!n!t!#ii
mintale se exprim! prin depresii, anxietate, stim! de sine sc!zut!, tulbur!ri de stress post-traumatic,
comportament adictiv, mergnd pn! la suicid. La nivel somatic, pe lng! v!t!m!rile corporale, apar
migrene, cefalee, boli ginecologice cronice, agravarea bolilor cronice (astm bron"ic, boli coronariene),etc.
Apar sarcini nedorite, na"teri premature, , cre"te mortalitatea "i morbiditatea matern!.
Cre"terea copiilor, una din func#iile principale ale familiei este afectat!. Nevoile copilului de
dragoste, armonie, siguran#! sunt neglijate. Copiii care cresc n familii violente sufer! de boli fizice,
240
anxietate, mnie, depresie, au sentimente de culpabilitate, capacitate sc!zut! de concentrare "i performan#e
"colare sc!zute, devin consumatori de droguri "i alcool.
Serviciile existente la care pot apela victimele violen#ei domestice sunt poli#ia, Institutul de
Medicin! Legal!, liniile telefonice de urgen#!, camerele de gard! ale spitalelor, instan#ele judec!tore"ti,
serviciile de consiliere, serviciile de asisten#! a victimelor violen#ei domestice, ad!posturile de urgen#!.
Violen#a domestic! prin implica#iile ei psihologice, sociale, medicale "i juridice devine o problem!
a abord!rii multidisciplinare.
Problema prostitu!iei #i a traficului de femei a ap"rut dup" 1989, cnd Romnia a devenit o surs"
din ce n ce mai mare de femei prostituate, care sunt recrutate #i duse n alte !"ri prin re!elele
interna!ionale de proxene!i.
Principala #int! pentru proxene#i "i trafican#i o reprezint! femeile tinere, cu nivel de trai sc!zut sau
lipsite de mijloace de ntre#inere, cu nivel educa#ional sc!zut, provenind din familii destr!mate sau
disfunc#ionale.
n ceea ce prive"te accesul femeilor la educa#ie, nu se poate vorbi de o discriminare explicit!,
persoanele de sex feminin avnd acces la toate nivelurile de educa#ie public!. Totu"i, condi#iile economice
precare "i perpetuarea unor mentalit!#i "i idei stereotipe vechi mpiedic! existen#a unei egalit!#i n ceea ce
prive"te educa#ia. Astfel, s!r!cia "i mentalit!#ile nvechite referitoare la rolul social al femeii r!mn
principala cauz! a analfabetismului "i abandonului "colar la fetele care provin din familii cu mul#i copii, din
mediul rural sau din comunit!#ile de romi. La aceste categorii sociale persist! mentalitatea conform c!reia,
fetele "i vor c"tiga existen#a prin c!s!torie "i ndeplinindu-"i ulterior obliga#iile casnice, pe cnd b!ie#ii vor
trebui s! se implice n via#a economic! "i social! a comunit!#ii.
Referitor la locurile de munc! pentru femei, num!rul acestora este mult mai mic dect cel al
locurilor de munc! oferite b!rba#ilor. Femeile au acces mai mare la oferte de lucru part-time sau la locuri de
munc! care presupun un nivel sc!zut de calificare.
%omajul afecteaz! un num!r mai mare de femei dect de b!rba#i, la toate categoriile de vrst!.
Femeile "omere nu au nici un ajutor legat de maternitate "i nici un beneficiu social.
For#a de munc! feminin! este inegal distribuit!. Femeile lucreaz! n sectoare ce asigur! venituri
mici (76% din for#a de munc! prezent! n domeniul sanitar, 70,6% din for#a de munc! distribuit! n
domeniul educa#ional). Pe de alt! parte, femeile, foarte bine reprezentate ca for#! de munc! la un nivel
educa#ional pre-universitar, sunt slab reprezentate n pozi#iile de profesor sau manager la un nivel
educa#ional nalt.
Continu! s! existe o oarecare suspiciune atunci cnd este vorba de numirea femeilor n func#ii de
decizie.
Datorit! lipsei de oferte de munc!, unele femei aleg drept alternativ! prostitu#ia sau lucrul pe
venituri mici, f!r! contract de munc! "i f!r! asigur!ri sociale.
241
Conform estim"rilor OMS, anumi!i indicatori ai st"rii de s"n"tate a femeilor n Romnia
nregistreaz" valori ngrijor"toare. Romnia are una dintre cele mai mari rate de mortalitate n ceea ce
prive#te mortalitatea matern", neoplasmul mamar #i afec!iunile cardiovasculare la femei.
Anual se nregistreaz! de dou! ori mai multe avorturi dect na"teri. Un studiu
24
privind s!n!tatea
reproducerii a identificat, drept principale cauze pentru care femeile nu folosesc mijloacele moderne de
contracep#ie, teama de reac#iile adverse ale acestora, preferin#a partenerilor pentru metodele tradi#ionale sau
lipsa de informa#ie.
Accesul la serviciile medicale este dificil pentru femeile "omere, sau cele cu venituri mici, femeile
vrstnice, mamele singure "i femeile din zonele rurale.
Femeile din mediul rural reprezint! una dintre cele mai vulnerabile categorii de popula#ie din
Romnia. De obicei au venituri mici "i posibilit!#i reduse de angajare. Unele dintre acestea tr!iesc "i
muncesc nc!, conform unor vechi tradi#ii "i obiceiuri, bazate pe instrumente de lucru din agricultura pre-
modern! "i pe rela#ii interfamiliale arhaice Femeile din mediul rural care muncesc n agricultur!, pe
terenurile personale nu sunt incluse n sistemele de asigurare social! "i de s!n!tate. n aceste condi#ii,
accesul la ngrijirile de s!n!tate, la planning-ul familial, la educa#ia "i metodele contraceptive este sc!zut
sau imposibil.
Foarte multe dintre ele au un acces limitat la orice tip de informa#ie, ceea ce le limiteaz!
posibilit!#ile de mbun!t!#ire a condi#iilor sociale "i economice.

PROBLEMATICA MEDICO-SOCIAL! A COPIILOR %I TINERILOR
Din categoria copiilor care se afl! n situa#ii critice fac parte copiii care tr!iesc n condi#ii de mizerie
absolut!, sau s!r!cie sever!, copiii abandona#i, copiii f!r! identitate legal! (n special copiii apar#innd
etniei rome), "copiii str!zii", copiii maltrata#i, neglija#i sau abuza#i fizic si emo#ional, tinerii lipsi#i de
familie care p!r!sesc institu#iile pentru copii la 18 ani.
Principalele probleme cu care se confrunt! tinerii sunt s!r!cia (n 2003, grupa de vrst! 15-24 de ani
era cea mai afectat! de s!r!cie), condi#iile de locuit precare, "omajul, degradarea situa#iei educa#ionale a
tinerilor, datorit! lipsei resurselor familiei pentru sus#inerea financiar! a studiilor (n special pentru tinerii
provenind din mediul rural, sau din alte categorii popula#ionale defavorizate), cre"terea consumului de
droguri, concomitent cu sc!derea vrstei la care tinerii ncep s! devin! consumatori, cre"terea delincven#ei
juvenile "i reducerea vrstei la care debuteaz! infrac#ionalitatea.
40 000 de copii n Romnia sunt exploata#i prin forme severe de munc! (INS, 2004). Dintre ace"tia
20 000 au vrsta cuprins! ntre 10 "i 14 ani. Consecin#ele acestei forme de exploatare sunt abandonul "colar,
abuzurile fizice "i psihice, cre"terea riscului de infrac#ionalitate, faptul c! devin adul#i needuca#i "i
necalifica#i.
Forme de maltratare a copilului
242
Conform DSM-IV, conceptul de maltratare regrupeaz! trei componente principale: abuzul fizic ,
abuzul sexual "i neglijarea.
Factori etiologici "i factori de risc n maltratare
Numeroase studii eviden#iaz! faptul c!, deobicei, copiii maltrata#i provin din familii dezorganizate,
cu nivel socio-economic sc!zut. Copilul predispus la maltratare poate tr!i ntr-un context n care coexist!
factori de risc de natur! social! (s!r!cia), factori de risc familiali (num!r crescut de copii n familie, mam!
foarte tn!r!, p!rin#i consumatori de alcool sau droguri) "i factori de risc care #in de caracteristicile
personale (s!n!tate fragil!, stim! de sine redus!, tulbur!ri de limbaj, handicapuri sau boli cronice).
M. Gabel (1999) enumer! urm!toarele cauze multiple ce pot coexista la baza fenomenului de
maltratare:
factorii socio-economici;
factorii psihologici (psihoz!, abuz de droguri, alcoolism, deficien#!);
factorii de mediu (izolare, lipsa sprijinului social);
factorii lega#i de istoricul familiei (separare, doliu, "omaj, etc.);
factori educativi (pedepse corporale);
factori lega#i de dezvoltarea normal! a unui copil mic (exersarea controlului sfincterian, tulbur!ri de
somn, refuz alimentar, etc.);
Factorii de risc pentru abandon identifica#i, n urma cercet!rii efectuate de Observatorul Dezvolt!rii
Copilului n Europa Mdecins du Monde, factorii de risc n abandon sunt:
prematuritatea sau greutatea la na"tere mai mic! de 2.000 de grame;
starea civil! a p!rin#ilor (constituirea unui cuplu legitim reprezint! un factor de protec#ie);
"omajul sau lipsa profesiei p!rin#ilor;
apartenen#a la o anumit! etnie (copiii de rang I din familiile de romni sunt mai frecvent abandona#i
dect copiii de romi, unde rangul IV este prevalent).
O clasificare mai complex! a factorilor de risc implica#i n maltratare, grupa#i n func#ie de
caracteristicile copilului, p!rin#ilor, sau mediului din care acesta face parte sunt sistematiza#i n tabelul de
mai jos:
Factorii de risc cei mai frecven#i n maltratare:
Caracteristicile copilului
Probleme de s!n!tate fizic!
Na"tere prematur! sau greutate mic! la na"tere
Probleme perinatale
Probleme de dezvoltare a copilului de vrst! mic!
Probleme de comportament la vrst! mic!

Caracteristicile p!rin#ilor
Nivel redus de "colarizare a p!rin#ilor
243
Probleme de s!n!tate mintal!
Probleme legate de consumul de alcool sau droguri
Vrsta mic! a mamei la na"terea primului copil
Nivel intelectual sc!zut al mamei
Maltratare n copil!rie
Incarcerarea unuia dintre p!rin#i
Handicap important sau boal! cronic! a unuia dintre membrii familiei

Caracteristicile legate de contextul familial sau de mediu
S!r!cie
Instabilitatea structurii familiale
Frecven#! ridicat! a mut!rilor
Num!r mare al copiilor din familie
Violen#! conjugal!

Abandonul
Din punct de vedere juridic, abandonul este definit de legea num!rul 47/1993: "Copilul aflat n
ngrijirea unei institu#ii de ocrotire social! sau medical! de stat, a unei institu#ii de ocrotire private, legal
constituite sau ncredin#at, n condi#iile legii, unei persoane juridice, poate fi declarat prin hot!rre
judec!toreasc! abandonat, ca urmere a faptului c! p!rin#ii s-au dezinteresat de el n mod v!dit o perioad!
mai mare de 6 luni."
Din punct de vedere medical, copilul este considerat abandonat n spital, dac! r!mne n unitatea
sanitar! mai mult de 2 s!pt!mni peste perioada necesar! acord!rii ngrijirilor specifice.
Din punct de vedere psihologic, abandonul este definit ca o ac#iune de p!r!sire a unei fiin#e, de
lips! de preocupare pentru soarta acesteia. Orice situa#ie care duce la sl!birea sau rupere a leg!turilor
afective poate fi tr!it! ca abandon.
n Romnia, n perioada 1970-1989, datorit! politicii pronataliste a regimului socialist, caracterizat!
de interzicerea avorturilor "i a folosirii mijloacelor contraceptive, fenomenul de abandon a copiilor a
crescut.
n anul 1998, rata abandonului era de 1,5%. Ace"ti copii tr!iesc n institu#ii de ocrotire, n familii de
plasament sau n familii adoptive.
n prezent, principalele cauze ale num!rului crescut de copii abandona#i sunt de natur! socio-economic!
"i educa#ional!. Din punct de vedere economic, factorul principal este reprezentat de perpetuarea s!r!ciei
popula#iei. Din punct de vedere social, se constat! un proces de dezintegrare a familiei sub ac#iunea unor
factori economici. Rolul acestor factori este eviden#iat de un studiu efectuat de Ministerul S!n!t!#ii,
IOMC (Institutul de Ocrotire a Mamei "i Copilului) "i UNICEF n leag!ne "i sec#ii de copii distrofici,
244
care a ar!tat c! 74% din p!rin#ii care au abandonat copiii erau "omeri, 62% aveau venituri insuficiente,
58% aveau condi#ii de locuit improprii, 40% proveneau din mame nec!s!torite.
Alte cauze ale abandonului se refer! la accesibilitatea sc!zut! la mijloacele de planificare familial!,
plasarea provizorie a copiilor n institu#ii, num!rul insuficient, lipsa sau costul ridicat al unor servicii
pentru mamele cu copii (cre"e, gr!dini#e), lipsa unei re#ele de asisten#! medical! de ocrotire care s! ofere
suport medico-social continuu.
Consecin#ele maltrat!rii copilului sunt apari#ia n copil!rie "i adolescen#! a unor deficite n dezvoltarea
fizic! "i psihic!, a comportamentelor antisociale, violente, a dificult!#ilor de rela#ionare cu alte persoane,
iar pe termen lung, viitorul adult va manifesta comportamentele abuzive sau de deprivare n propria
familie "i n societate.
Autorit!#ile administra#iei publice locale au obliga#ia s! garanteze "i s! promoveze respectarea
drepturilor copiilor din raza lor administrativ-teritorial! "i s! sus#in! cre"terea copiilor n propria lor
familie prin acordarea de servicii specializate, corespunz!toare nevoilor lor individuale.
Serviciile specializate pentru copii existente n prezent sunt reprezentate de: centre de plasament de tip
familial, centre de primire a copilului cu devian#! comportamental! de tip penal, centre maternale, centre
de plasament pentru copilul cu handicap grav, centre de asisten#! "i sprijin pentru readaptarea
psihologic! a copilului cu probleme psihosociale, servicii de orientare "i sprijin pentru reintegrarea
social! a copilului delincvent, centre de reeducare pentru copilul delincvent, centre de resurse pentru
prevenirea abuzului, neglij!rii "i exploat!rii copilului.
Dup! 1989, dificult!#ile ap!rute n via#a economic! "i social! au contribuit la deriorarea s!n!t!#ii
mintale a copilului "i adolescentului.
Fenomene precum s!r!cia, "omajul, condi#iile de locuit improprii, nlocuirea anumitor valori
morale, au determinat apari#ia comportamentelor deviante "i a disfunc#ionalit!#ilor la nivelul familiei.(
alcoolism, violen#! domestic!, vagabondaj, prostitu#ie, abandon "colar "i familial).
Factorii de risc n apari#ia acestor tulbur!ri sunt psihosociali (s!r!cie, abuz, neglijare), migra#ii,
violen#e urbane, boli cronice, somatice "i psihice, n familie, expunere pre "i post natal! la droguri, alcool,
HIV/AIDS, malnutri#ie, infec#ii cronice.
Politici familiale pentru persoanele defavorizate
Familia reprezint! unitatea fundamental! a societ!#ii "i mediul natural pentru cre"terea, educarea,
dezvoltarea "i bun!starea membrilor s!i. Statul are datoria s! asigure protec#ia familiei, pentru ca aceasta s!-
"i poat! ndeplini rolul, func#iile "i menirea sa. Din aceast! necesitate a ap!rut conceptul de politic!
familial!, reprezentnd totalitatea m!surilor prin care statul sprijin! integritatea familiei "i a membrilor
acesteia.
Strategiile politicilor familiale de eliminare a dificult!#ilor "i riscurilor sociale care pot destr!ma
familia au n vedere:
245
- acordarea libert!#ii depline n alegerea modelului familial;
- diminuarea crizei locuin#elor pentru familiile tinere;
- sprijinirea tinerilor c!s!tori#i pentru ncadrarea n munc!, n raport cu preg!tirea profesional! a
acestora;
- acordarea de"anse egale pe pia#a muncii persoanelor de sex feminin;
- acordarea de facilit!#i mamelor cu copii;
- protec#ia copiilor contra s!r!ciei "i redistribuirea veniturilor ntre categoriile sociale, n favoarea
familiilor cu copii;
- mbun!t!#irea serviciilor medico-sociale:
- acordarea de credite n condi#ii avantajoase familiilor tinere.

246
BIBLIOGRAFIE

1. Raport Nr. 26169-Ro, Romnia, Raport de Evaluare a S!r!ciei (n 2 volume), Studii de
fundamentare, octombrie 2003, Unitatea de Dezvoltare Social! "i de Mediu Durabil!,
Regiunea Europa "i Asia Central!, document al B!ncii Mondiale
2. Banca Mondial!. Raport asupra dezvolt!rii n lume, 1993. Investi#iile n s!n!tate,
Washington, DC, 1993
3. Centrul de statistic! sanitar! "i documentare medical!. Anuarul de statistic! sanitar!,
Romnia, 2002
4. Comisia Antis!r!cie "i de Promovare a Incluziunii Sociale. Planul na#ional antis!r!cie "i de
promovare a incluziunii sociale http://www.caspis.ro/pnainc.html
5. Comisia Antis!r!cie "i de Promovare a Incluziunii Sociale. Evolu#ia s!r!ciei n 2003 fa#! de
perioada 1995-2002, martie 2004. http://www.caspis.ro
6. Feachem R. Pauvret et inegalit: une problematique pour le XXI sicle. Bulletin de l OMS
no 3, 2000. http://www.who.int/docstore/bulletin/digests/french/number3/Bu0410.pdf
7. Organisation Mondiale de la Sant. Table ronde ministerielle. Sant et pauvret. 12 aot
2000. http://www.wpro.who.int/pdf/rcm51/docs/french/RC51-10F.pdf
8. Organisation Mondiale de la Sant. Pauvret et sant. Rapport du directeur gnral. 14
dcembre 1999. http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB105/ee5.pdf
9. United Nations Development Programe. Human Development Report 2004.
http://hdr.undp.org/reports/global/2004/
10. OMS Europe, Etudes de cas en sante publique, nr. 1, Les systemes de sante sattaquent a la
pauvrete, sous la direction de Erio Ziglio, Rogerio Barbosa, Yves Charpak, Steve Turner,
2003
11. Cunha Antonio et al.(1998), Pauvret urbaine : le lien et les lieux, Lausanne : Ralits
sociales
12. Rainhorn Jean-Daniel, Mondialisation, Inegalites sociales et sante, cours universitaire
dete, Ascona, 2004
13. Rapport Gnral sur la Pauvret, le Conseil conomique et social franais, 1987
14. Rapport Gnral sur la Pauvret, le Conseil conomique et social franais, 1994
15. La pauvrete et letat de sante, dr. Florentina Furtunescu, dr. Irina Eclemea, lucrare n
cadrul congresului ALASS, septembrie 2004
16. Raport de activitate al Ministerului S!n!t!#ii pentru anul 2003
247
17. Limportance de reduire la pauvrete pour letat de sante de la population, Prof.Dr. Dan
En!chescu, Dr. Dana Dragomir, lucrare prezentat! n cadrul congresului ALASS, septembrie 2004
18. George Neam#u, Tratat de asisten#! social!, editura Polirom, 2003
19. Florin Pa"a, Lumini#a Pa"a, Asisten#a social! n Romnia, editura Polirom, 2004
20. Active ageing: a policy framework WHO, www.who.dk
21. Dan En!chescu, Mihai Gr. Marcu, S!n!tate Public! "i management sanitar, editura All,
1998
23. revista Cosmopolitan, noiembrie 2003
24. Kaplan&Sadock, Manual de psihiatrie clinic!, editura Medical!, 2001
22. Constantin Bogdan, Ghid de nursing geriatric, editura Zecasin, 1998
23. Constantin Bogdan, Geriatrie, editura Medical!, 1997
24, Funda#ia Interna#ional! pentru Copil "i Familie, Copilul Maltratat, editura Extrem Group,
2001
25. De Robertis Cristina, Methodologie de l#intervention en travail social, editura Centurion,
Paris, 1987
26. Oancea Constantin, Manual de nursing psihiatric, editura Vavila Edinf SRL, Bucure"ti
2004
27. United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report, 2001
28. Killen K., Copilul maltratat, Eurobit, Timisoara 1998
29. Lee C.M., Child Abuse, The Open Univerity Press, Londra, 1994
30. Benninger Budell, Violence contre les femmes, Rapport OMCT, Eric Sotas, directeur,
Geneva, 1999
31. Bogdan T. Probleme de psihologie judiciar!, editura %tiin#ific!, Bucure"ti, 1973
32. Palicari G, Garber K, A"ez!minte sociale pentru copii, Repere manageriale, Bucure"ti,
1997
33. Brearly C.P., Social work, Aging and society, Routledge and Kegan Paul, Londra, 1975