Sunteți pe pagina 1din 5

REFERAT: DAUNELE-INTERESE

Realizat de:Bodnarescu Ancuta, EAI-grupa


DAUNELE-INTERESE
1. Noiune
!odul ci"il pre"ede c# : $!reditorul are dreptul de a do%&ndi 'ndeplinirea e(act#
a o%liga)iei, *i 'n caz contrar are dreptul la dezd#unare+, Dac# ne situ#- pe t#r&-ul
r#spunderii ci"ile contractuale, pentru a 'ndeplini cu e(actitate o%liga)ia, de%itorul
tre%uie s# se raporteze la pre"ederile contractuale *i pe acelea s# le aduc# la 'ndeplinire
'n spiritul *i litera contractului, .n caz contrar, creditorul are dreptul s# cear#
desp#gu%iri care 'n cazul r#spunderii ci"ile contractuale poart# denu-irea de daune-
interese,
Daunele-interese sunt desp#gu%irile 'n %ani pe care de%itorul este dator s# le
pl#teasc# 'n scopul repar#rii pre/udiciului su0erit de c#tre creditor ca ur-are a
nee(ecut#rii, e(ecut#rii cu 'nt&rziere sau necorespunz#toare a o%liga)iilor contractuale,
1entru a putea cere daune-interese tre%uie s# 0ie 'ndeplinite cu-ulati" cele patru
condi)ii ale r#spunderii ci"ile contractuale 20apta ilicit#, raportul de cauzalitate, culpa,
pre/udicul3,
Daunele-interese nu au natura unei noi o%liga)ii care se na*te ca ur-are a
ne'ndeplinirii culpa%ile a o%liga)iei de c#tre de%itorul contractual, ele au caracterul de
sanc)iune *i se adaug# o%liga)iei nee(ecutate pentru a e(pri-a pre/udiciul total su0erit
de c#tre creditor,
Din interpretarea art, 456 $!7iar 'n cazul c&nd nee(ecutarea o%liga)iei rezult#
din dolul de%itorului, daunele-interese nu tre%uie s# cuprind# dec&t aceea ce este o
consecin)# direct# *i necesar# a nee(ecut#rii o%lig)iei+ rezult# c#: instan)a de /udecat#
tre%uie s# trateze cu -a(i-# diligen)# acordarea de desp#gu%iri crditorului pentru c#
acestea con0or- codului ci"il nu pot dep#*i pre/udiciul e0ecti" cauzat creditorului, *i
ceea ce este o consecin)# direct# a nee(ecut#rii o%liga)iei,
2. Caracterul daunelor-interese
Daunele-interese au caracter pecuniar *i ele se acord# de c#tre instan)ele
/udec#tore*ti dup# ce acestea au e"aluat c&t -ai corect posi%il pre/udiciul su0erit de
c#tre crditor, Din -o-entul 'n care se cer daune-interese, repararea 'n natur# nu -ai
prezint# i-portan)#, pre/udiciul tre%uind s# 0ie reparat e(cusi" prin ec7i"alent %#nesc,
3.3. Categorii de daune-interese
!azurile 'n care de%itorul datoreaz# daune-interese sunt: nee(ecutarea o%liga)iei
contractuale, e(ecutarea necorespunz#toare *i e(ecutarea cu 'nt&rziere a o%liga)iilor
contractuale, .n 0unc)ie de cazul la care ne raport#- 'n concret se disting dou#
categorii de daune-interese:
a) Daunele-interese compensatorii sunt acela desp#gu%iri pe care de%itorul le
datoreaz# 'n cazul 'n care nu e(ecut# total sau par)ial o%liga)ia asu-at# sau o e(ecut#
'n -od de0ectuos, Daunele-interese co-pensatorii se acord# c&nd e(ecutarea 'n natur#
a %liga)iei nu -ai este posi%il#, 8%liga)iile pecuniare 0iind suscepti%ile de e(cutare 'n
natur# nu pot 0i cu-ulate cu acordarea de daune-interese co-pensatorii,
Daunele-interese co-pensatorii au 0unc)ia de a acoperi 'n totalitate pre/udiciul
su0erit de c#tre creditor ast0el dac# o%liga)ia este suscepti%il# a 0i e(ecutat# 'n natur#
daunele-interese co-pensatorii nu -ai pot 0i acordate de c#tre instan)a de /udecat#.
b) Daunele-interese moratorii sunt su-ele pe care de%itorul le datoreaz# 'n caz
de 'nt#rziere 'n e(ecutarea o%liga)iei, Ele acoper# doar pre/udiciul su0erit de creditor ca
ur-are a nee(ecut#rii la ti-p a o%liga)iei contractuale, 1rin ur-are, daunele-interese
-oratorii se cu-uleaz# cu e(ecutarea 'n natur# iar c&nd o%liga)ia nu este e(ecutat# 'n
natur# ele se pot cu-ula *i cu daunele-interese co-pensatorii,
3. Condiia esenial a acordrii de daune-interese: punerea debitorului n ntriere
1unerea 'n 'nt&rziere este necesar# doar 'n cazul nee(ecut#rii o%liga)iilor
contractuale, 'n -aterie e(tracontractual#, o%liga)ia de reparare a pre/udiciului se na*te
i-ediat, de 'nddat# ce 0apta pre/udicia%li# a 0ost s#"&r*it#,
1unerea 'n 'nt&rziere a 0ost de0init# 'n literatura de specialitate ca 0iind
-ani0estarea unilateral# de "oin)# a creditorului prin care acesta din ur-# pretinde
e(ecutarea o%liga)iei ce i se datoraz# de de%itor,
1unerea 'n 'nt&rziere este o 0or-alitate pe care creditorul tre%uie s# o
'ndeplineasc#, 'n caz contrar se consider# c# aceast# 'nt&rziere nu este p#gu%itoare
pentzru creditor,
9i/loacele prin care are loc punerea de%itorului 'n 'nt&rziere sunt: noti0icarea *i
so-a)ia de plat# prin inter-ediul e(ecutorului /udec#torescsau prin cererea de c7e-are
'n /udecat# a de%itorului,
1#r)ile pot sta%ili de co-un acord o alt# 0or-# de punere 'n 'nt&rziere, sau pot s#
o 'nl#ture *i s# sta%ileac# 0aptul c# de%itorul este de drept 'n 'nt&rziere 'n -o-entul
scaden)ei,
!spunderea contractual pentru "apta altuia nu este regle-antat# e(pres 'n
legisla)ia ro-&n# dar alte ea apare sporadic 'n alte regle-ent#ri codul co-ercial, codul
ci"il cu aplic#ri e(acte la situa)ii concrete de e(e-plu: r#spunderea de%itorului pentru
o%liga)ii asu-ate de c#tre el dar nee(ecutate de c#tre alte persoane: prepu*ii, -e-%rii
de 0a-ilie, au(iliari, 1rincipiul care gu"erneaz# -ateria este cel potri"it c#ruia
de%itorul r#spunde pentru 0aptele ter)ilor pe care i-a antrenat 'n e(ecutarea
contractului,
1rin acceptarea anga/#rii r#spunderii contractuale *i a altor persoane dec&t cele cu
care s-a contractat se 'n0r&nge principiul relati"it#)ii e0ectelor contractului,
!ondi)iile necesare pentru a se antrena r#punderea de%itorului principal 0a)# de
creditor 2o%liga)ii nee(ecutate de c#tre de%itorii su%sidiari3 sunt: o%liga)ia de%itorului
s# se e(ecute prin altul, de%itorul secundar s# 0ie dese-nat "oluntar de c#tre de%itorul
principal *i de%itorul s# nu 0i 0ost scutit de r#spunderea pentru 0aptele ter)ilor care nu
au e(ecutat contractul,
BIBLI8:RAFIE
L, 1op, op. cit,, p,;<;
S, Neculaescu, op.cit,, p,<=
9,:ai)#, op.cit,, p,<>;-<>?
!, St#tescu,!, B'rsan, op.cit,, ;4<
R,I, 9otica, E,Lupan, op.cit,, p,@6
!, St#tescu, !,B'rsan, op.cit,, p,;4<
Dreptul, nr, 5A<44@, I, Lul#, I, S0erdian, p,>>