Sunteți pe pagina 1din 2

TEST 1

1. Conform Cadrului general IASB, caracteristicile calitative ale situatiilor


financiare sunt:
a) inteligibilitatea, relevanta, neutralitatea, prudenta;
b) inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea, comparabilitatea;
c) inteligibilitatea, reprezentarea fidela, relevanta, neutralitatea;
d) inteligibilitatea, credibilitatea, prudenta, comparabilitatea;
. !onderea cea mai mare in cadrul c"eltuielilor o reprezinta:
a) c"eltuielile din activitatea financiara;
b) c"eltuielile din activitatea de e#ploatare;
c) c"eltuielile din activitatea e#traordinara;
d) c"eltuielile cu salariile personalului;
$. !atrimoniul, ca obiect de studiu al contabilitatii, reprezinta:
a) totalitatea drepturilor cu valoare economica, apartinand unei persoane
fizice sau %uridice
b) totalitatea obligatiilor cu valoare economica, apartinand unei persoane fizice
sau %uridice
c ) totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinand unei
persoane %uridice
d ) totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinand unei
persoane fizice sau %uridice, precum si bunurile economice la care acestea se
refera;
&. ' resurs( controlat( de c(tre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute si
de la care se a)teapt( s( genereze beneficii economice viitoare pentru entitate
* resursele economice care aparin unei +ntreprinderi ) poarta denumirea de:
a) !asiv
b) ,enituri
c) Activ
d) C"eltuieli
-. Cre)teri ale beneficiilor economice +nregistrate pe parcursul perioadei
contabile, sub form( de intr(ri sau cre)teri ale activelor ori reduceri ale
datoriilor, care se concretizeaz( +n cre)teri ale capitalurilor proprii, altele dec.t
cele rezultate din contribu/ii ale ac/ionarilor * castiguri ) poarta denumirea de:
a) !asiv
b) ,enituri
c) Activ
d) C"eltuieli
0. In raport cu natura lor, veniturile care se efectueaza in cadrul unei
intreprinderi pot fi grupate pe feluri de activitati, astfel :
a) ,eniturile din activitatea financiara, de e#ploatare si bancara
b) ,eniturile din activitatea e#traordinara, ordinara si financiara
c) ,eniturile din activitatea de e#ploatare, financiara si e#traordinara
d) ,eniturile din activitatea de e#ploatare, ordinara si financiara
1. 2in categoria activelor imobilizate fac parte:
a) c"eltuieli de constituire, constructii, autoturisme, creante;
b) autoturisme, titluri de participare, stocuri, constructii;
c) autoturisme, constructii, casa si conturile la banci, utila%e;
d) tiluri de participare, autoturisme, c"eltuieli de constituire, constructii.
3. 2ocumentul contabil utilizat pentru verificarea e#actitatii inregistrarilor
contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea analitica,
precum si principalul instrument pe baza caruia se intocmesc situatiile financiare
se numeste:
a) Bilant
b) Balanta de verificare
c) Cont de profit si pierdere
d) !olitici contabile
4. 2ocumentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ,
datorii si capitalul propriu ale entitatii la sfarsitul e#ercitiului financiar se
numeste :
a) bilant si ofera informatii cu privire la pozitia financiara a intrerinderii;
b) cont de profit si pierdere si ofera utilizatorilor informatii cu privire la averea
proprietarilor;
c) tabloul flu#urilor de trezorerie si ofera informatii cu privire la variatia
flu#urilor de incasari si plati din diferite activitati;
d) balanta si ofera utilizatorilor informatii cu privire la performanta financiara;
15. Structura bilantului 67 contine:
a ) Creante;
b) Investitii pe termen scurt;
c) Casa si conturi la banci;
d) ,ariatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de e#ecutie;