Sunteți pe pagina 1din 3

CONSILIEREA N PROBAIUNE

-CONSILIEREA INDIVIDUAL-
Noiuni generale
Probaiunea ese o alernai!" la #on$a%narea la &n#'isoare( un #a) s*e#ial al
#on$a%n"rii #u sus*en$are( *enru unele in+ra#iuni %ai *uin *eri#uloase,
Probaiunea ese un #o%*le- $e a#i!i"i $e e!aluare( asisen"( #onsiliere *si'oso#ial" .i
su*ra!eg'ere &n #o%uniae a *ersoanei &n #on+li# #u legea *enal" /&n!inui( in#ul*a(
#on$a%na0 #u s#o*ul $e a o reinegra &n so#ieae .i $e a *roe1a #o%uniaea $e ris#ul
re#i$i!ei, Probaiunea $is*une $e sraegii $e iner!enie &n oae ea*ele *ro#esului $e
&n+"*uire a 1usiiei *enale,
Con$a%naul *oae *ri%i sus*en$are si%*l" sau( &n unele #a)uri( sus*en$are #u
*robaiune - a$i#" sus*en$are #on$iiona" $e *ari#i*area la anu%ie *rogra%e i%* $e
#2i!a ani, La a#ese *rogra%e #on$a%naii &n!a" s" #o%uni#e +"r" agresi!iae( &n!a"
unele lu#ruri $es*re legislaie( $es*re #o%*ora%en( $es*re %aniere,
Ca s" bene+i#ie)e $e *robaiune( #on$a%naii nu rebuie s" aib" o *e$ea*s" %ai %are $e
*aru ani iar *erioa$a $e su*ra!eg'ere #are se a$aug" #on$a%n"rii nu *oae +i %ai %are
$e #in#i ani,
S#o*ul *robaiunii
Sar#inile a#i!i
Sar#inile a#i!i"ii $e *robaiune sun3 *roe1area #o%uni"ii .i *re!enirea re#i$i!ei $e
in+ra#iune( asisena .i #onsilierea *enru reinegrarea #u su##es &n #o%uniae a
*ersoanei #"reia &i sun a*li#ae a#e $e *robaiune,
DESCRIEREA 4RUPULUI b5N6
DESCRIEREA 4RUPULUI IN6
4ru* in"3 *ersoane $e*en$ene $e $roguri
6ra+i#ul .i #onsu%ul $e $roguri a &n#e*u s" re*re)ine o *ro!o#are *enru
*olii#ieni( oa%eni $e .iin" .i nu &n uli%ul r2n$ *enru &nreaga u%aniae &n#" $e la
&n#e*uul se#olului 77,
n *ri%ii ani $u*" 89:9( Ro%2nia era $oar o ar" *rin #are se ran)iau $rogurile(
re*a &ns"( $u*" 899;-899< s*aiul "rii noasre a $e!eni o *ia" $e $es+a#ere *enru o
%i#" *are $in oalul $rogurilor #are se &n$re*au s*re !es, A#easa a +"#u #a &n s#ur
i%* s" #reas#" &n *rogresie geo%eri#" nu%"rul *ersoanelor #are #onsu%" $roguri .i a
+a*elor *enale #o%ise e #"re a#ese *ersoane,
Cau)ele #are $eer%in" #onsu%ul $e $roguri3
Singur"aea( li*sa $e *rieeni=
Curio)iaea=
Dorina $e sen)aii ari=
6ulbur"ri #o%*ora%enale( $rogul +iin$ *ri!i #a un %e$i#a%en *enru raarea a#esor
ulbur"ri=
Anura1ul=
Proble%e *ersonale( ne#a)uri .i $is*erarea( e#,
6i*uri $e #onsu%aori3
Consu%aori o#a)ionali- a#e.ia #onsu%" $o)e %o$erae &n o#a)ii e-#e*ionale=
Consu%aori $e >?ee@-en$A- a#e.ia #onsu%" $o)e %ari luae iner%ien la s+2r.i $e
s"*"%2n"( #u s#o*ul $e a uia $i+i#ul"ile e-isenei sau e.e#urile !ieii #oi$iene=
Consu%aori o-i+ili#i- #onsu%" regula( $o)e %o$erae a!2n$ #on!ingerea #" se *o l"sa
ori#2n$=
Consu%aori o-i#o%ani-#onsu%" $o)e %ari( regulae .i $roguri $i+erie,
Cei %ai %uli $inre #lienii /$e*en$eni $e $roguri0 Ser!i#iului $e Probaiune +a# *are(
*robabil $in uli%ele $ou" #aegorii $eore#e a#e.ia &.i *ier$ liberaea $e a alege .i $e a
+i ei &n.i.i, Viaa lor nu se %ai $es+".oar" &n %o$ nor%al( &.i *ier$ lo#ul $e %un#"(
+a%ilia( *rieenii( au *roble%e #u so%nul .i $e a$a*are, De +a* !iaa lor se re$u#e la o
#"uare nes+2r.i" a $o)ei $e +ie#are )i( iar #a s" g"seas#" banii ne#esari *enru
#u%*"rarea $o)ei sun $is*u.i s" +a#" ori#e 3 s" %in"( s" &n.ele( s" +ure( s" *rosiue)e( s"
+a#" ra+i# $e $roguri( sau #'iar #ri%",
Anali)a relaiei $inre #onsu%ul $e subsane .i in+ra#ionaliae rebuie s" aib" &n
!e$ere .i +a*ul #" unele $roguri sun ilegale .i #a$ sub in#i$ena legilor a+lae &n !igoare,
Legea *e$e*se.e $einere anu%ior i*uri $e $rog $e+inie #a +iin$ ilegale / s*re
e-e%*lu 3 #anabis( 'eroin"( #o#ain"0 &n !e$erea #onsu%ului *ro*riu sau *unerea a#esora
&n !2n)are
BODALI6I DE IN6ERVENIE
CONSILIEREA INDIVIDUAL ese o relaie !olunar" &nre un *ro+esionis .i un #lien
&n #are rolul *ro+esionisului ese $e a#o%*anire a #lienului &n s#'i%b"rile
#o%*oraenale .i $e relaionare #u %e$iul, Consilierul *oae a1ua .i &n#ura1a s#'i%barea
$oar &n siuaia &n #are #lienul &.i asu%" res*onsabiliaea s#'i%b"rii,
E6APELE CONSILIERII /Bo$elul I!eC03
8, sabilirea ra*orului
n a#eas" ea*" se #onsruie.e o #olaborare #u #lienul #are s" *er%i" a#esuia s" se
si%" &n largul lui &%*reun" #u #onsilierul, Se sabile.e s#o*ul .i rolul +ie#"ruia &n *are
+urni)2n$u-se #lienului in+or%aii $es*re #e *oae .i #e nu *oae #onsilierul s" +a#",
D, sr2ngerea $e in+or%aii( $e+inirea *roble%ei( i$eni+i#area *osibili"ilor .i a *un#elor
ari ale #lienului
n a#eas" ea*" a+lai $e #e are #lienul ne!oie $e a1uor .i #u% !e$e el *roble%a, Da#"
+olosii %ai %ule $e*rin$eri &n $e+inirea *roble%ei a#esea !" !or a1ua s" e!iai
re#erile $e la un subie# la alul .i s" i$eni+i#ai *un#ele ari *o)ii!e ale #lienului,
E, $eer%inarea re)ulaelor /#e $orii s" se &n2%*leF0
n a#eas" ea*" a+lai #are ese uni!ersul i$eal *enru #lien, Cu% ar $ori a#esa s" +ieF
Care ar +i siuaia $a#" *roble%a ar +i re)ol!a"F A#eas" ea*" *er%ie asisenului so#ial
s" sie #e $ore.e #lienul, Dire#ia $ori" $e #lien .i #ea a$o*a" $e asisenul so#ial
rebuie s" se &%*lees#" ar%onios,
G, e-*lorarea alernai!elor .i #on+runarea #linului #u $i#re*anele .i in#ongruenele
n #a$rul a#esei ea*e se a!ansea)" &n $ire#ia *roble%ei sau *reo#u*"rii #lienului,
A#easa *oae s" i%*li#e o abor$are #reai!" a gener"rii alernai!elor .i a $e#i)iei &n
+a!oarea uneia $inre a#esea, De ase%enea *oae i%*li#a o e-*lorare b%ai aen" a
$ina%i#ii *ersonale a #lienului, A#eas" ea*" *oae +i #ea %ai lung",
;, generali)area .i rans+erul &n!""rii /!a +a#e #lienul asaF Va a$u#e s#'i%b"rile
ne#esareF0
A#eas" ea*" +a#iliea)" s#'i%b"ri &n g2n$ire( seni%ene .i #o%*ora%ene &n !iaa
)ilni#" a #lienului, Buli #lieni nu +a# ni%i# $u*" &n2lnirea #u #onsilierul( nu reali)ea)"
s#'i%barea &n !iaa lor,

6er%inarea iner!eniei, Ese i%*oran s" er%in"% relaia &nr-un %o$ *o)ii! .i
s" l"s"% &no$eauna o u." $es#'is" #lieului( *enru #a a#esa s" *oa" a*ela la noi aun#i
#2n$ !a a!ea ne!oie,
III, SERVICII SOCIALE
ASOCIA6IA ROBANA AN6IDRO4
A$resa3 H H
Aleea Ilia nr, ;( Bl ;I( S#, D( A* 8J8 Bu#uresi-se#or D
6elK+a-3 JD8KD;D,D;,J: = JD8KD;D,;:,I:,
E-%ail3 araani$rogLCa'oo,#o%
Meb sie3 - ???,arani$rog,ro -
Persoane $e #ona#3
BARIA CRE6U- Dire#or e-e#ui!
PIN6ILEI RENA6A- Psi'olog
CA6UNA NELICIA-%e%bru
S#o*KBisiune