Sunteți pe pagina 1din 19

LA NTREBRI RSPUNSUL CORECT L-AM TRECUT CU ROU

1. Care din elementele de mai jos nu sunt cuprinse in definitia valorii de piata:
a. suma estimata;
b. data evaluarii;
c. proprietarul activului;
d. marketing adecvat.
2. Ultima etapa a procesului de evaluare este:
a. prezentarea anexelor care au fundamentat calculul valorii;
b. stabilirea ipotezelor si conditiilor limitative;
c. reconcilierea rezultatelor evaluarii si stabilirea valorii finale;
d. aplicarea metodelor de evaluare.
3. rincipiul anticiparii arata ca:
a! valoarea unei parti a afacerii depinde de cat de mult contribuie aceasta la valoarea intregului;
b! valoarea afacerii exprima cat va plati un investitor la data evaluarii;
c! valoarea afacerii este suma actualizata a beneficiilor viitoare anticipate generate de afacere;
d! valoarea afacerii este suma profiturilor viitoare pe care le genereaza afacerea.
". #lementele analizate in cadrul diagnosticului comercial sunt:
a! piata$ calitatea produselor$ clientii$ furnizorii$ promovarea$ concurenta$ distributia;
b! piata$ oferta de produse%servicii$ clientii$ furnizorii$ promovarea$ concurenta$ distributia;
c! piata$ oferta de produse%servicii$ clientii$ promovarea$ concurenta$ distributia;
d! oferta de produse%servicii$ clientii$ furnizorii$ promovarea$ concurenta.
&. 'ctivele redundante se evalueaza la:
a! valoare de lic(idare;
b! valoare speciala;
c! valoare de realizare neta;
d! valoare de investitie.
). *etoda adecvata de evaluare a unei cladiri din proprietate si inc(iriata pe termen lung unei alte
firme este:
a! costul de inlocuire net;
b! costul de reconstructie net;
c! capitalizarea c(iriei;
d! comparatia de piata.
+. Cea mai utilizata metoda de evaluare a terenului este:
a! metoda proportiei;
b! metoda extractiei;
c! metoda comparatiei de piata;
d! metoda valorii reziduale.
,. Calculul unui flux de disponibilitati la dispozitia actionarilor se va corela cu o rata de
actualizare calculata:
1
a! pe baza costului mediu ponderat al capitalului;
b! fara rata inflatiei;
c) pe baza costulu captalulu p!op!u"
d! prin metoda de construire in trepte.
-. .aloarea reziduala este:
a! valoarea afacerii la sfarsitul perioadei de previziune non/explicite;
b! intotdeauna o valoare bazata pe premisa continuitatii exploatarii;
c! valoarea afacerii la sfarsitul perioadei de previziune explicite;
d! valoare de lic(idare a afacerii$ la sfarsitul perioadei de previziune non/explicite.
10. #xistenta activelor redundante influenteaza valoarea afacerii abordata prin:
a! comparatii de piata;
b) #e$tu!"
c! active;
d! toate metodele de mai sus.
11. 1educerea numarului de salariati va afecta:
a! valoarea calculata prin actualizarea cas(/flo2/ului pentru actionari;
b! valoarea calculata prin actualizarea cas(/flo2/ului pentru firma;
c! valoarea calculata prin capitalizarea profitului;
%) toate #alo!le &e$to$ate &a sus'
12. 3a 31.12.4 profitul brut reproductibil a fost de 231.+"& mii 154$ rata de capitalizare a fost
stabilita la 136 si rata de crestere continua la "6. .aloarea firmei este de:
a! 3.21&.-2& mii 154; (')*+',++ & RON; 3.00-.33) mii 154; 2.,+3.12" mii 154.
13. rimul element care trebuie previzionat in cadrul metodei 7C8 este:
a! investitia necesara;
b! modificarea 481;
c) c-!a %e a-ace!"
d! c(eltuielile cu amortizarea.
1". Un contract cu un furnizor genereaza urmatoarele economii de costuri in viitorii 3 ani de
activitate: +&0 mii 154 in 491$ +,0 mii 154 in 492 si ,10 mii 154 in 493. .aloarea
contractului la o rata de actualizare de 1&6 va fi de:
a! 1.++& mii 154;
b! 1.223 mii 154;
c! 3.11& mii 154; :+&0%190.1&!9::+,0:190.1&!
2
!9 ::,10%:190.1&!
3
;1++&.-+
d! 1.&&+ mii 154
1&. 7aca rata rentabilitatii fara risc este de )6$ rentabilitatea medie a pietei 116$ iar coeficientul
de volatilitate :beta! este 1$&12$ care e nivelul ratei de actualizare pentru o firma cotata:
a! 12$&06;
b! 1"$)36;
c! 1"$&,6;
d! 13$&)6
2
calcul: )9:11/)!<1.&12;13.&)
1). 8luxurile financiare pe perioada explicita de previziune :1 an! sunt de 1.000 mil.lei. 'facerea nu
va mai continua dupa perioada explicita$ iar valoarea neta de realizare a activelor la sfarsitul
perioadei explicite este de ,00 mil.lei. 1ata de actualizare este de 206. .aloarea afacerii prin
metoda 7C8 va fi:
a! 1.,00 mil.lei;
b! 1.&00 mil.lei; ,00%190.2 91000;1))).)+
c! +00 mil.lei;
d! 1.))+ mil.lei.
1+. 7aca rata de capitalizare este de 1,6$ coeficientul multiplicator al profitului net va fi:
a! &&$&;
b! 0$&&&;
c! &$&&; e inversul ratei de capializare 1%rata de capitalizare
d! "$"&.
1,. =n abordarea prin comparatie$ intreprinderile de substitutie trebuie sa fie:
a! asemanatoare si in aceeasi localitate
b! similare si relevante
c! identice si in aceeasi tara
d! cu acela>i profit net
1-.=n abordarea prin comparatie$ un principiu fundamental este cel al substitutiei care spune ca:
a! un cumparator nu va plati mai mult decat valoarea unui flux de lic(iditati similar ca
rentabilitate >i risc cu fluxul generat de firma evaluata;
b! un investitor nu va plati mai mult decat '4C al firmei evaluate;
c! un cumparator nu va plati mai mult decat valoarea estimata prin 7C8 la o rata de 216;
d! ?n abordarea prin comparatie primordial este principiul contributiei;
20. 1ata de capitalizare este mai mica dec@t rata de actualizare c@nd:
a! venitul va fi constant ca flux viitor
b! venitul va creste cu o rata anuala constanta
c! durata de previziune explicita este mare
d! cas(/flo2/ul net pentru actionari este
21. 1ata de crestere perpetua :g! a unei forme de venit$ in cazul metodei capitalizarii poate fi
estimata:
a) la o!ce $#el
b! sa fie mai mare dec@t rata de actualizare
c! sa fie fluctuanta anual
d! sa fie mai mica sau egala cu cresterea estimata a productiei domeniului si%sau =A
22. 7urata perioadei de previziune a cas(/flo2/ului trebuie sa fie:
a! & ani
b! 10 ani
c! sfarsitul unui ciclu economic
d! atingerea unui nivel normal si mentenabil pe termen lung al profitului
3
23.1ata care reflecta relatia dintre venitul anual si valoarea proprietatii se numeste:
a! rata de capitalizare
b! rata venitului
c! rata globala
d! rata de actualizare
2". Btandardele internaCionale de evaluare:
a! sunt obligatorii
b! reprezintD cea mai buna practica
c! sunt impuse de autoritatile statului
d! reprezinta o moda
2&. .aloarea unei proprietDCi este datD de:
a! utilitate
b! raritate / atractivitate
c! dorinCD >i putere realD de cumpDrare
%) toate cele %e &a sus s&ulta$
2). =ntre obiectivele standardelor de evaluare fac parte:
a! sprijinirea evaluatorilor sa elaboreze rapoarte coerente pentru clienti
b! promovarea intelegerii uniforme :coerentei! prin utilizarea unor definitii standard ale
evaluDrii de piata
c) a s b
d! niciunul
2+. Btandardele de evaluare sunt necesare pentru:
a! o intelegere uniforma a termenilor si procedurilor de evaluare
b! pentru a putea fi verificate rapoartele de evaluare
c! pentru a putea fi atestati evaluatorii
d! pentru alinierea la cerintele integrarii ?n U.#.
2,. .aloarea de piata a unei afaceri :
a! nu poate fi mai mica dec@t valoarea de lic(idare a activelor minus datoriile;
b! nu poate fi mai mare dec@t valoarea de reamplasare a afacerii;
c! a >i b;
d! nu exista asemenea limite precizate ?n definiCia valorii de piata.
2-. Eeoria valorii are un postulat care precizeaza ca:
a) #aloa!ea $u este o t!asatu!a $t!$seca a u$e p!op!etat c !ep!eze$ta!ea asup!a
utltat sale"
b! manifestarea valorii nu este conditionata de transferabilitatea proprietDCii;
c! valoarea este expresia monetara a utilitatii proprietDCii pentru vanzator;
d! toate cele de mai sus.
30. Ce reprezinta FGF >i FHI in formula de mai jos :formula 7u ont!
"
Profit net/ X = Y/ Venituri x Venituri/ Active x Active/ Cap.propriu
a! ambii termeni reprezinta cap.proprii;
b! G ; cap.propriu >i H ; rofit net;
c! G ; venituri >i H ; rofit net;
d! G ; cap.propriu >i H ; Cifra de afaceri.
31.Care din urmatoarele relatii este corecta:
a! C8 actualizat plus .al.reziduala actualizata ; valoare;
b! C8 capitalizat plus .al.reziduala capitalizata ; valoare;
c! C8 actualizat plus .al.reziduala actualizata minus active redundante ; valoare;
d! C8 actualizat minus .al.reziduala actualizata plus active redundante ; valoare;
32. 1otatia activelor circulante :nr. de rotatii! se calculeaza prin raportul dintre:
a! cifra de afaceri % active circulante$
b! venituri din exploatare % active circulante$
c! cifra de afaceri % stocuri plus creante$
d! active circulante % capital propriu.
33. =n cazul modelului C'*$ coeficientul J se aplica la:
a! rata de baza fara risc$
b! rata rentabilitatii pe piata bursiera$
c! prima de risc pe piata bursiera$
3". Cand impozitarea profitului firmei evaluate este diferita de impozitarea profitului firmelor
comparabile$ multiplul selectat va fi:
a! pret % profit net pe actiune$
b) p!et . p!o-t b!ut pe actu$e/
c! pret % :profit net pe actiune 9 amortizare pe actiune!$
d! pret % valoarea contabila a actiunii.
3&. 7aca procentajul de ajustare a valorii de baza este o diminuare cu 1& 6$ calculul poate fi
simplificat prin multiplicarea cifrei neajustate cu:
a! 1$1&;
b! 0$1&;
c! 0$,&;
d! 0$0,&.
3). 7aca evaluarea se face pe baza actualizarii%capitalizarii dividendelor$ se poate aplica:
a! prima de control$
b! discount pentru pac(et minoritar$
c! ambele$
d! nici o corectie.
3+. 7aca metoda de evaluare a unei firme cotate este comparatia cu cursul recent de
tranzactionare a unor pac(ete minoritare la intreprinderi similare cotate$ nu se va aplica:
a! prima de control$
&
b! discount pentru lipsa de lic(iditate$
c! discount pentru pac(et minoritar$
%) b s c'
3,. #xperienta profesionala a salariatilor reprezinta:
a! un activ necorporal identificabil$ apartinand salariatilor;
b! un activ necorporal neidentificabil$ apartinand firmei;
c! proprietate intelectuala pentru firma;
d! un activ necorporal neidentificabil$ apartinand salariatilor.
3-. #xistenta unui activ redundant va fi evidentiata in:
a! diagnosticul juridic si nu va avea relevanta in 7C8$
b! diagnosticului te(nic si va avea relevanta in capitalizarea profitului$
c! diagnosticul economico/financiar si va avea relevanta in estimarea ratei de actualizare$
d! diagnosticului comercial si va avea relevanta in '4C.
"0. Bcopul analizei financiare in raportul de evaluare este sa permita:
a! urmarirea evolutiei in timp a ec(ilibrelor si performantelor afacerii$
b! compararea cu afaceri similare$
c! ajustarea informatiilor financiare istorice$
%) toate cele %e &a sus'
"1. Cele mai uzuale surse de informatii folosite in compararea intreprinderilor sunt:
a! pietele organizate de valori mobiliare$
b! piata de fuziuni si ac(izitii$
c! tranzactiile anterioare ale subiectului evaluat$
d! toate cele de mai sus.
"2. Un nivel al lic(iditatii generale :curente! de &$& reprezinta: 1.& &.& nu exista
a! o situatie favorabila a rentabilitatii si a performantelor afacerii$
b! un nivel asigurator prin prisma finantatorilor pe termen scurt$
c! o gestiune proasta a activelor curente prin prisma actionarilor$
d! b si c.
"3. 8ondul de rulment propriu se calculeaza:
a! active totale K active circulante$
b! active totale K datorii totale$
c! capital propriu K active imobilizate$
d! capital propriu K active circulante.
"". #xistenta unor drepturi de proprietate intelectuala este stabilita in cadrul:
a! diagnosticului juridic si are incidenta asupra '4C$
b! diagnosticului resurselor umane si are incidenta asupra '4C$
c! diagnosticului te(nic si are incidenta asupra 7C8$
d! diagnosticului comercial si are incidenta in abordarea prin comparatie directa.
"&. 1ata solvabilitatii generale exprima raportul dintre:
a! active totale % datorii curente$
b! active totale % datorii totale$
)
c! active imobilizate % datorii curente$
d! active totale % datorii bancare.
"). Carui tip de valoare ii corespunde o perioada de comercializare limitata:
a! valoarea de impozitare$
b) #aloa!ea %e lc0%a!e/
c! valoarea subiectiva$
d! valoarea speciala.
"+. 1ata de finantare a stocurilor este:
a! fond de rulment % stocuri$
b! stocuri% fond de rulment net$
c! capital social % stocuri$
d! datorii curente % stocuri.
",. =n abordarea prin comparatie$ intreprinderile comparabile trebuie sa fie:
e! asemanatoare si din aceeasi localitate$
f! similare si relevante$
g! identice si din aceeasi tara$
d! cu acela>i profit net.
"-. =n evaluarea unei afaceri$ evaluatorul trebuie sa/si foloseasca judecata pentru:
a! alegerea celor mai adecvate metode de evaluare$
b! utilizarea unor ipoteze credibile$
c! asigurarea coerentei intre indicatorii utilizati$
d! toate cele de mai sus.
&0.#xistenta unui credit pe termen lung va fi evidentiata de:
a! diagnosticul juridic si diagnosticul te(nic si are incidenta asupra 7C8$
b! diagnosticul juridic si diagnosticul resurselor umane si are incidenta asupra 7C8$
c! diagnosticul juridic si diagnosticul economico/financiar si are incidenta asupra 7C8$
d! diagnosticul juridic si diagnosticul economico/financiar si are incidenta asupra '4C.
&1. 8ondul de rulment permanent este:
a! active imobilizate K capital permanent$
b! active totale K active imobilizate$
c! capital permanent K active imobilizate$
d! capital social K active necorporale.
&2. Clientela este un activ necorporal:
a! neidentificabil al afacerii$
b! neidentificabil al persoanei$
c! identificabil al afacerii$
d! nici un raspuns corect.
&3. 4u este o eroare in evaluarea unei afaceri:
a! omisiunea datei evaluarii$
b! omisiunea declaratiei privind conditiile limitative$
c! omisiunea opiniei evaluatorului$
%) o&su$ea &eto%e captalza! p!o-tulu'
+
&". rincipiul de baza de evaluare al abordarii bazate pe venit este:
a! oferta si cererea$
b! substitutia$
c! anticiparea$
d! sc(imbarii.
&&. 7aca prima de control este de 3& 6$ valoarea estimata pentru un pac(et minoritar se
ajusteaza cu:
a! 0$)&;
b! 0$+&;
c) 1/2)"
d! 1$2&.
&). 7aca exista informatii suficiente si credibile$ valoarea unui pac(et minoritar se calculeaza
prin:
a! metoda capitalizarii dividendelor$
b! 7C8$
c! '4C$
d! metoda capitalizarii profitului net.
&+. #xistenta unor litigii in calitate de parat va fi evidentiata in:
a! diagnosticul juridic si va avea impact asupra valorii reziduale$
b! diagnosticul comercial si va avea impact asupra 7C8$
c) %a3$ostcul 4u!%c s #a a#ea &pact asup!a ANC/
d! diagnosticul economico/financiar si va avea impact asupra valorii reziduale.
&,. *odelul C'* este utilizat pentru determinarea ratei sperate a rentabilitatii pentru:
a! capitalul propriu$
b! capitalul imprumutat$
c! capitalul permanent$
d! companiilor care au un coeficient J ;1.
&-. Bcopul analizei financiare in raportul de evaluare este:
a! sa analizeze rezultatele financiare ale firmei$
b! sa calculeze indicatorii de ec(ilibru financiar$
c! sa permita ajustarea informatiilor financiare istorice$
d! toate cele de mai sus.
)0. =n metoda capitalizarii profitului net$ valoarea rezultata este pe baza:
a) %e co$t!ol/
b! minoritara$
c! fie de control$ fie minoritara$
d! nici o varianta.
)1. 'plicarea unui sistem de asigurare a calitatii se va reflecta in:
a! diminuarea c(eltuielilor de promovare$
b! reducerea indatorarii firmei$
c) c!este!ea c-!e %e a-ace! s a $%cato!lo! %e e-ce$ta/
,
d! nu au influenta asupra performantelor si judecatii valorii.
)2. 5 rata a lic(iditatii generale :curente! de 1$) semnifica:
a! intreprinderea are disponibilitati de 1$) ori mai mari comparativ cu datoriile curente$
b! intreprinderea are active curente de 1$) lei la 1 leu datorii curente$
c! intreprinderea are o situatie satisfacatoare a rentabilitatii$
d! intreprinderea are datorii curente de 1$) ori mai mari comparativ cu activele curente.
)3. 1ata autonomiei financiare este:
a! capital permanent % capital propriu$
b! capital propriu % capital permanent$
c! capital propriu % capital social$
d! capital propriu % capital imprumutat.
)". Care din urmatoarele baze de evaluare include sintagma Fanumit cumparator%vanzatorI:
a! valoarea de piata$
b) #aloa!ea %e $#estte/
c! valoarea de lic(idare$
d! valoarea de asigurare.
)&. ragul de rentabilitate este:
a! :c(eltuieli fixe 9 c(eltuieli variabile! % c(eltuieli de exploatare$
b! c(eltuieli fixe % :c(eltuieli variabile 9 c(eltuieli constante!$
c! c(eltuieli fixe totale % :pret unitar K cost variabil unitar!$
d! c(eltuieli variabile totale % L1 K :c(eltuieli fixe totale 9 c(eltuieli variabile totale!M.
)). 1otatia activului total :nr. de rotatii! este:
a! active totale % cifra de afaceri$
b! cifra de afaceri % active totale$
c! active totale % capital propriu$
d! active totale % capital permanent.
)+. 'naliza si separarea activelor redundante se realizeaza in cadrul:
a! diagnosticului juridic$
b) %a3$ostculu te0$c/
c! diagnosticului economico/financiar$
d! aplicarii metodei '4C.
),. Ce reprezinta FGF >i FHI in formula de mai jos:
G % Capital propriu ; rofit net % H x Cifra de afaceri % Capital propriu
a! G ; cifra de afaceri si H ; rofit net$
b! G ; profit net si H ; cifra de afaceri$
c! ambii termeni reprezinta cifra de afaceri$
d! G ; lic(iditatea generala si H ; rentabilitatea financiara.
)-. 'bordarea prin comparatie foloseste ratele:
a! pret % cifra de afacere$ pret % profit$ pret % datorii$
b! pret % profit$ pret % activ net$ pret % imobilizari necorporale$
c! pret % cifra de afacere$ pret % profit net$ pret % profit brut$
-
d! pret % cifra de afacere$ datorii % capital social.
+0. 'bordarea evaluarii prin capitalizarea venitului se bazeaza pe principiul:
a! raritatii$
b! anticiparii$
c! contributiei$
d! nici un raspuns nu este corect.
+1. 'legerea metodelor de evaluare se face:
a! conform caietului de sarcini$
b! in functie de scopul evaluarii$
c! conform indicatiilor proprietarului$
d! in functie de conjunctura economica.
+2. roprietatea imobiliara include:
a! proprietatea intelectuala$
b! terenul$ constructiile si ec(ipamentele atasate$
c! toate drepturile$ interesele si beneficiile ce au legatura cu stapanirea proprietatii$
d! creantele pe termen lung.
+3. rincipiul anticiparii arata ca:
a! valoarea se bazeaza pe anticiparea modificarilor legislative favorabile investitorilor$
b) #aloa!ea se bazeaza pe pe!ceptle pa!tcpa$tlo! pe pata asup!a be$e-clo! #toa!e
ale p!op!etat/
c! valoarea se bazeaza pe raportul cerere/oferta$ anticipand ca pretul unui bun variaza direct
proportional cu cererea si invers proportional cu oferta$
d! a si b.
+". rima etapa in procesul de evaluare este:
a! diagnosticul pentru evaluare$
b! prezentarea firmei evaluate si a consultantului$
c! definirea bazelor si a limitelor evaluarii$
d! sintetizarea rezultatului evaluarii.
+&. 'ctivele redundante se evalueaza la:
a! valoarea de piata$
b! valoarea de casare$
c! valoarea de lic(idare$
d! valoarea de realizare neta.
+). *etoda adecvata de evaluare a unei cladiri din proprietatea unei intreprinderi$ si care este
inc(iriata pe termen lung este:
a! costul de inlocuire net$
b! devizul de c(eltuieli actualizat$
c! capitalizarea c(iriei$
d! valoarea de vanzare fortata.
++. Costul de inlocuire a unui bun reprezinta:
a! costul de reproductie minus depreciere$
b! costul de dislocare a acestuia de pe amplasamentul sau$
10
c! costul componentelor inlocuite prin reparatie$
%) costul u$u substtut &o%e!$zat/ cu aceeas utltate'
+,. =n cazul evaluarii unei afaceri care functioneaza pe baza concesiunii unei resurse minerale
epuizabile in ) ani$ valoarea reziduala a afacerii se va calcula prin:
a! capitalizarea profitului net$
b! capitalizarea cas( flo2/ului net$
c! activului net de lic(idare$
d! activul net corectat.
+-. Care din urmatoarele informatii nu sunt implicate in formula de calcul a valorii afacerii prin
capitalizarea profitului:
a! profitul net$
b! rata de capitalizare$
c! rata de crestere$
d! rata de actualizare.
,0. Care este rata de actualizare pe baza urmatoarelor informatii: rata rentabilitatii fara risc ; )
6$ coeficientul beta ; 1$1$ prima de piata ; 10 6:
a! 1+$0 6$
b! 1)$) 6$
c! 1+$" 6$
d! nici un raspuns corect.
,1. Eermenul de activ redundant se refera la:
a! active care nu sunt necesare$
b! active in surplus$
c! active subutilizate$
%) a s b'
,2. 7aca dividendul anual sperat pe actiune este 1&.000 lei$ iar cursul actiunii este 10&.000 lei$
costul capitalului propriu va fi:
a! 10 6$
b! 1"$3 6$
c! 12 6$
d! nu se poate calcula.
,3. *etoda economiei de costuri$ in evaluarea activelor necorporale$ face parte din:
a! abordarea pe baza de costuri$
b! abordarea pe baza de venit$
c! abordarea pe baza comparatiei de piata$
d! nu se utilizeaza in evaluarea prin metoda '4C.
,". 7eprecierea unui bun este:
a! pierderea de valoare ca rezultat al vec(imii$
b! pierderea de valoare datorita neadecvarii functionale$
c! pierderea de valoare datorita demodarii si utilizarii$
%) toate cele %e &a sus'
11
,&. 5 masina de rectificat este utilizata &/) zile lunar pentru finisaje speciale ale anumitor
produse realizate de o firma industriala operationala. 'cest activ:
a! este un activ in afara exploatarii si se va evalua la valoarea de lic(idare$
b! este un activ in afara exploatarii si se va evalua la valoarea neta de realizare pe piata$
c) este u$ act# $ e5ploata! s se #a e#alua la #aloa!ea %e utlza!e/
d! nici un raspuns corect.
,). Care dintre elementele de mai jos nu sunt cuprinse in definitia valorii de piata:
a! suma estimata$
b! tranzactie libera$
c! proprietarul activului$
d! marketing adecvat.
,+. Care este rata de actualizare pe baza urmatoarelor informatii: rata rentabilitatii fara risc ; +
6; coeficientul beta ; 1$2; rentabilitatea medie a pietei ; 10 6:
a! 11$" 6$
b! 10$) 6$
c! 1)$) 6$
d! 1+$0 6.
,,. rincipiul de baza de evaluare al abordarii bazate pe venit este:
e! oferta si cererea$
f! substitutia$
g! anticiparea$
(! toate.
,-. 8olosirea unei metode depinde de:
a! problema concreta de evaluare$
b! discretia evaluatorului$
c! discretia clientului$
d! nici una din cele de mai sus.
-0. *etoda actualizarii fluxurilor de disponibilitati face parte din:
a! abordarea pe baza de venit$
b! abordarea prin comparatia vanzarilor$
c! abordarea prin capitalizarea venitului$
d! abordarea pe baza de active.
-1. Care din urmatoarele elemente nu este cuprins in definitia valorii de piata:
a! vanzator (otarat si cumparator (otarat$
b! tranzactie libera$
c! la data evaluarii$
d! o parte a actionat prudent si fara constrangeri.
-2. Eermenul de activ redundant se refera la:
a! active subutilizate$
b! active supradimensionate$
c! active neutilizate$
d! active supraevaluate in contabilitate.
12
-3. 3a ce valoare se estimeaza productia in curs de executie:
a! costul de productie$
b! valoarea de piata$
c! valoarea de realizare neta$
%) p!etul est&at %e #a$za!e al p!o%uselo! -$te &$us costu!le est&ate %e -$alza!e a
p!o%ucte'
-". 7aca dividendul anual sperat pe actiune este 22.000 lei$ cursul actiunii este 1&0.000 lei iar
cresterea sperata de + 6$ costul capitalului propriu va fi:
a! 20$0 6$
b! 1+$" 6$
c! 21$)+ 6$
d! 1-$&" 6.
-&. Costul de reconstructie a unui bun reprezinta:
a! costul reparatiilor capitale$
b! costul reparatiilor curente si capitale$
c! costul de reproductie al unui substituit identic$
d! costul de reproductie al unui substituit asemanator.
-). =n conditiile continuarii normale a activitatii la infinit$ valoarea reziduala se va calcula pe
urmatoarea baza:
a! patrimoniala :activ net corectat si activ net de lic(idare!$
b) captalza!ea cas0 -lo6-ulu $et sau a p!o-tulu $et/
c! valoarea mai mare rezultata din a! si b!$
d! nici unul din cele de mai sus.
-+. =n cazul modelului C'*$ coeficientul J se aplica la:
d! rata de baza fara risc$
e! rata rentabilitatii pe piata bursiera$
f! prima de risc pe piata bursiera$
g! rata medie a rentabilitatii unui domeniu.
-,. Urmatoarele forme de venit pot fi utilizate in evaluarea afacerii prin metoda capitalizarii
venitului:
a! 4$ C8 net$ C8 brut$ 1ez. #xploatarii$
b! doar 4$
c! 4 si C8 net$
d! n$ C8 net si dividende.
--. =n evaluarea unei afaceri :ultimul an de previziune explicita ; n!$ valoarea reziduala se
determina pe baza formulei:
a! :
n91
x 1%c! K g$
b! :
n91
/ g!% c$
c! :C8
n91
x 1%c! K g$
%) $c u$ !aspu$s co!ect'
100. 'vantajul amplasamentului este un activ necorporal:
e! neidentificabil al afacerii$
13
f! neidentificabil al persoanei$
g! identificabil al afacerii$
d! nici un raspuns corect.
101. rincipiul anticiparii arata ca valoarea se bazeaza pe :
a! perceptiile evaluatorului asupra profiturilor viitoare ale afacerii$
b! anticiparea de catre evaluator a modificarilor economice favorabile investitorilor$
c! raportul cerere/oferta$ evaluatorul anticipand ca pretul variaza direct proportional cu cererea$
%) $c u$ !aspu$s $u este co!ect'
102. =n cadrul unei afaceri exista o proprietate imobiliara construita fara proiect si fara autorizatie
de constructie. 'ceasta este o proprietate in afara exploatarii pentru care exista piata de vanzare.
#valuatorul va evalua acest activ la:
a! valoarea de utilizare$
b! valoarea de realizare pe piata minus c(eltuielile de vanzare$
c! valoarea de realizare pe piata minus c(eltuielile necesare pentru obtinerea autorizatiei minus
c(eltuielile de vanzare$
d! nici un raspuns corect.
103. Ultima etapa in procesul de evaluare este:
a! analiza BN5E$
b! corectiile asupra valorii$
c! reconcilierea rezultatelor si estimarea valorii finale$
d! prezentarea anexelor care au fundamentat valoarea finala.
10". 5 durata de recuperare a creantelor de +0 zile fata de media ramurii de 2& zile:
a! apare in diagnosticul financiar prin calculul indicatorului C'%Creante si este confirmata de
diagnosticul comercial prin analiza clientilor intreprinderii$
b! apare in diagnosticul financiar prin calculul indicatorului Creante x 3)0%C' si este
confirmata de diagnosticul comercial prin analiza clientilor intreprinderii$ O
c! apare in diagnosticul resurselor umane prin calculul indicatorilor de conflictualitate si este
confirmata de diagnosticul comercial prin analiza clientilor intreprinderii$
d! nu este o informatie relevanta pentru evaluarea afacerii.
10&. Bcopul analizei financiare in raportul de evaluare este sa permita:
a! urmarirea evolutiei in timp a ec(ilibrelor si a performantelor afacerii$
b! compararea cu afaceri similare$
c! ajustarea informatiilor financiare istorice$
%) toate cele %e &a sus'
10). Carui tip de valoare ii corespunde o perioada de comercializare limitata:
d! valoarea de impozitare$
e) #aloa!ea %e lc0%a!e/
f! valoarea subiectiva$
g! valoarea speciala.
10+. .aloarea unei intreprinderi este data de :
a! utilitate$
b! raritate$
c! dorinta si putere de cumparare$
%) toate cele %e &a sus'
1"
10,. rincipiul contributiei arata ca:
a! valoarea unei parti a unei afaceri%proprietati depinde de cat de mult contribuie la valoarea
intregului sau$ in conditiile in care nu ar exista$ cat de mult ar reduce valoarea intregului$
b! valoarea unei parti a unei afaceri%proprietati depinde de ponderea costurilor de inlocuire nete
in totalul costului intregului$
c! valoarea unei parti a unei afaceri%proprietati depinde de ponderea valorii de lic(idare in total
valoare de lic(idare a intregului$
d! nu este un principiu utilizat in evaluarea intreprinderii.
10-. Ultima etapa in procesul de evaluare este:
a! prezentarea anexelor care au fundamentat valoarea$
b! prezentarea copiilor dupa situatiile financiare$ autorizatiile de functionare etc.$
c! reconcilierea rezultatelor si estimarea valorii finale$
d! declaratia privind conditiile limitative si certificarea competentei evaluatorului.
110. Costul de inlocuire a unui bun reprezinta:
d! costul de reproductie minus depreciere$
e! costul de dislocare a acestuia de pe amplasamentul sau$
-) costul u$u substtut &o%e!$zat/ cu aceeas utltate/
g! costul componentelor inlocuite prin reparatie.
111. 'naliza calitatii produselor si serviciilor se urmareste in:
a! diagnosticul juridic$
b! diagnosticul comercial$
c! diagnosticul operational$
d! nu prezinta interes in evaluarea intreprinderii.
112. 7aca dividendul anual sperat pe actiune este 1,.000 lei$ iar cursul actiunii este 12).000 lei$
costul capitalului propriu va fi:
d! 10 6$
e! 1"$3 6$
f! 12 6$
g! nu se poate calcula.
113. *etoda adecvata de evaluare a unei cladiri din proprietatea unei intreprinderi si care este
inc(iriata pe termen lung este:
e! costul de inlocuire net$
-) captalza!ea c0!e/
g! devizul de c(eltuieli actualizat$
(! valoarea de piata fortata.
11". *etodele de evaluare a intreprinderilor sunt:
a! comparatie$ bazate pe active$ bazate pe venit$
b! bazate pe active$ cas( flo2$ contabile$
c! bazate pe active$ cas( flo2$ comparatie$
d! comparatie$ lic(idare$ bazate pe venit.
11&. Care din urmatoarele elemente nu reprezinta proprietati intelectuale:
1&
a! marca$
b! kno2/(o2/ul$
c! reputatia proprietarului$
d! nici un raspuns corect.
11). 7aca o firma are un credit pe termen lung la data evaluarii :31.G==.4!$ credit contractat la
30.G=.4 in conditiile pietei$ in evaluarea afacerii:
a! vom face o corectie asupra datoriilor$
b! fiind inregistrat in afara bilantului va genera o corectie pozitiva asupra datoriilor purtatoare
de dobanzi$
c! influenteaza cas( flo2/ul investitional$
%) $-lue$teaza cas0 -lo6-ul %$ -$a$ta!e'
11+. Calculul unui activ necorporal pe baza formulei: .
'4
; 1edeventa medie anuala x Coef.
corespunzator unei rate i si unei perioade n:
a! reprezinta o te(nica bazata pe capitalizarea venitului$
b) !ep!ez$ta o te0$ca bazata pe actualza!ea #e$tulu/
c! reprezinta o te(nica bazata pe metoda comparatiei directe$
d! este o formula incorecta.
11,. =n cazul intreprinderilor in dificultate si neredresabile$ metoda de evaluare adecvata este:
a! metoda actualizarii fluxurilor de disponibilitati$
b! metoda activului net de lic(idare$
c! metoda capitalizarii profitului$
d! nici una din cele de mai sus.
11-. =n conditiile continuarii normale a activitatii la infinit$ valoarea reziduala se va calcula pe
urmatoarea baza:
e! patrimoniala :activ net corectat si activ net de lic(idare!$
-) captalza!ea cas0 -lo6-ulu $et sau a p!o-tulu $et/
g! valoarea mai mare rezultata din a! si b!$
(! nici unul din cele de mai sus.
120. Care din urmatoarele informatii nu sunt implicate in formula de calcul a valorii afacerii prin
metoda 7C8:
a! rata de actualizare si cas( flo2/ul$
b! rata de capitalizare$
c! rata de crestere dupa perioada de crestere explicita$
d! costul de inlocuire net al activelor.
121. Care este rata de actualizare pe baza urmatoarelor informatii: rata rentabilitatii fara risc ; )
6; coeficientul beta ; 1$"; rentabilitatea medie a pietei ; 10 6:
e! 11$" 6$
f! 10$) 6$
g! 11$) 6$
d! 1+$0 6.
122. 5 masina de rectificat este utilizata &/) zile lunar pentru finisaje speciale ale anumitor
produse realizate de o firma industriala operationala. 'cest activ:
1)
e! este un activ in afara exploatarii si se va evalua la valoarea de lic(idare$
-) este u$ act# $ e5ploata! s se #a e#alua la #aloa!ea %e utlza!e/
g! este un activ in afara exploatarii si se va evalua la valoarea neta de realizare pe piata$
(! nici un raspuns corect.
123. Eipul de valoare pentru un anumit investitor este:
a! valoarea de piata$
b! valoarea de impozitare$
c! valoarea de asigurare$
d! valoarea de investitie.
12". .aloarea de piata$ prin definitie$ este:
a! intotdeauna pretul cel mai mare$
b! intotdeauna pretul cel mai mic$
c! pretul cel mai probabil$
d! costul plus profitul.
12&. rincipiul contributiei arata ca:
a! valoarea unei parti a unei afaceri%proprietati depinde de ponderea costurilor de reconstructie
in total cost al intregului$
b! valoarea unei parti a unei afaceri%proprietati depinde de ponderea valorii activelor
redundante in activul net corectat$
c! valoarea unei parti a unei afaceri%proprietati depinde de cat de mult contribuie la valoarea
intregului sau$ in conditiile in care nu ar exista$ cat de mult ar reduce valoarea intregului$
d! valoarea unei parti a unei afaceri%proprietati depinde de ponderea valorii activelor
redundante in activul net corectat si in 7iscounted cas( flo2.
12). *etodele uzuale in abordarea pe baza de active sunt:
a! activul net corectat si activul net de lic(idare$
b! activul net corectat$ activul net contabil si activul net de lic(idare$
c! activul net corectat si activul net contabil$
d! activul net contabil$ activul net corectat$ valoarea substantiala bruta si valoarea substantiala
neta.
12+. 'naliza capacitatii de productie si a gradului de utilizare a acesteia se realizeaza in:
a! diagnosticul juridic$
b! diagnosticul operational$
c! diagnosticul resurselor umane$
d! cadrul corectiilor din metoda '4C.
12,. Care este rata de actualizare pe baza urmatoarelor informatii: rata rentabilitatii fara risc ; &
6$ coeficientul beta ; 1$1$ prima de piata ; 10 6:
a! 1+$0 6$
b! 1)$0 6$
c! 1+$" 6$
d! nici un raspuns corect.
12-. Cea mai adecvata metoda de evaluare a unui (ectar de teren intravilan destinat constructiilor
de locuinte individuale este metoda:
1+
a! extractiei$
b! capitalizarii rentei$
c) pa!cela!/
d! reziduala.
130. Costul de reconstructie al unui bun reprezinta:
a! costul reparatiilor capitale$
b! costul reparatiilor curente si capitale$
c! costul de reproductie al unui substituit asemanator$
%) costul %e !ep!o%ucte al u$u substtut %e$tc'
131. Care din urmatoarele informatii nu sunt implicate in formula de calcul a valorii afacerii prin
capitalizarea profitului:
a! profitul net$
b! rata de capitalizare$
c! rata de actualizare$
d! rata de crestere.
132. Proprietatea imobiliara este un concept:
a! tehnic,
b! non-fizic,
c) fizic,
d! influentat de pozitia evaluatorului.
133. =n cadrul unei afaceri exista o proprietate imobiliara construita fara autorizatie de
constructie. 'ceasta este o proprietate in afara exploatarii pentru care exista piata de vanzare.
#valuatorul va evalua acest activ la:
a! valoarea de realizare pe piata minus c(eltuielile de vanzare$
b) #aloa!ea %e !ealza!e pe pata &$us c0eltuelle $ecesa!e pe$t!u obt$e!ea auto!zate
&$us c0eltuelle %e #a$za!e/
c! valoarea de utilizare$
d! nici un raspuns corect.
13". Ce informatii sunt utilizate pentru previziunea veniturilor:
a! informatii asupra veniturilor raportate de firma$
b! informatii macroeconomice care au impact asupra cresterii veniturilor$
c! informatii furnizate de firmele concurente referitoare la intentiile lor$
%) toate cele t!e cate3o! %e $-o!&at'
13&. entru o intreprindere care recurge la finantarea prin credite$ costul capitalului imprumutat
:costul creditului! este:
a! rata dobanzii x :1/ cota impozitului pe profit!$
b! rata dobanzii la creditele primite$
c! costul capitalului propriu$
d! rata dobanzii fara risc.
13). *etoda economiei de costuri$ in evaluarea activelor necorporale$ face parte din:
a! abordarea pe baza de costuri$
1,
b! abordarea pe baza de venit$
c! abordarea pe baza comparatiei de piata$
d! nu se utilizeaza in evaluarea prin metoda '4C.
13+. =n cazul evaluarii unei afaceri care functioneaza pe baza concesiunii unei resurse minerale
epuizabile in " ani$ valoarea reziduala a afacerii se va calcula prin:
a! capitalizarea profitului net$
b! capitalizarea cas( flo2/ului net$
c! activului net de lic(idare$
d! activul net corectat.
13,. 5 durata de ac(itare a furnizorilor de -0 zile fata de media ramurii de "0 zile:
a! apare in diagnosticul financiar in analiza pe baza punctului critic si este confirmata de
diagnosticul comercial prin analiza furnizorilor intreprinderii$
b! apare in diagnosticul financiar prin calculul ratei de eficienta a c(eltuielilor si este
confirmata de diagnosticul comercial prin analiza furnizorilor intreprinderii$
c! apare in diagnosticul financiar prin calculul indicatorului 8urnizori x 3)0%C' si este
confirmata de diagnosticul comercial prin analiza furnizorilor intreprinderii$
d! apare in diagnosticul financiar prin calculul indicatorului C'%8urnizori si este confirmata de
diagnosticul comercial prin analiza furnizorilor intreprinderii.
13-. rofitul net anual reproductibil al unei firme este de 100 mil. lei$ rata de capitalizare este
206 iar rata de crestere constanta este de 26..aloarea afacerii prin metoda capitalizarii profitului
va fi:
a!&00$0 mil. lei$
b! "&"$& mil. lei$
c! &&&$) mil. lei$
d! &--$- mil. lei.
1"0. 7aca dividendul anual sperat pe actiune este 22.000 lei$ cursul actiunii este 1&0.000 lei iar
cresterea sperata de + 6$ costul capitalului propriu va fi:
b! 20$0 6$
c! 21$)+ 6$
d! 1+$" 6$
e! 1-$&" 6.
1-