Sunteți pe pagina 1din 74

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOX


PATRIARHUL JUSTINIAN
MISIOLOGIE
Anul III Pastoral, Semestrul II
Mari teme doctrinare:
nvturi eretice i adevrul revelat de Ortodoxie
Suport de Seminar
Pr. Conf. Dr. David Pe!roi"

BUCURETI
#$%&
1
nvtura despre Dumnezeu
Dumnezeu: Fiina suprae!istent", #ie, personal", spiritual, una
dar $n trei Persoane: %at"l, Fiul &i S'(ntul Du), *are, dup" $n#""tura
ortodo!", a *reat lumea &i pe om $n &ase zile, din nimi*+ ,#ezi IIMac.
7,28).
E!istena lui Dumnezeu na 'ost *ontestat" la modul a-solut de *"tre
.rup"rile eterodo!e, poate doar de ateii solitari+
Formulri $n pri#ina relaiei lui Dumnezeu *u lumea:
1+ Lumea/Dumnezeu ( panteim ).
0+ Lumea este un ameste* de prin*ipii: 1I2ELE 3i MA%E4IA
,!ualim).
5+ Dumnezeu 6reatorul &i Proniatorul lumii (nv""tura
ortodox").
7n#""turi ortodo!e :
I+ des*operirea lui Dumnezeu pe *ale natural" &i supranatural" 8
II+ *unoa&terea lui Dumnezeu:
1+ *ata'ati*" 8
0+ apo'ati*" 8
5+$n $mpre9ur"rile *on*rete ale #ieii
For'"()ri e!erodo*e +rivind ,"noa-!erea ("i D"'ne.e"
%. Afir'a/ie ere!i,) 0 Dumnezeu este idee, *on*ept, *reaie a
omului din 'ri*": : 2imeni nuL poate #edea pe Dumnezeu &i s" tr"ias*";
, vezi Ie. 33, 20<8 : 2imeni nu la #"zut pe Dumnezeu; ( In. 1,18; 1 In.
4,12).
0
%. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Dumnezeu nu este *on*ept, e e!isten"
personal": Ie+ 3,14; I. 11,28; Ie!. 10,10. 2u este *reat de raiunea
omului ( In. 1,1). Da*" ar 'i 'ost idee, nu sar 'i $ntrupat (In. 1,14), nar 'i
'"*ut minuni ,In. 1",24<, nar 'i $n#iat ( In. 20, 1#$23).
#. Afir'a/ie ere!i,) 0 Prin *redin" $l ."sim pe Dumnezeu &i nu
prin re#elaie+ :6ine nu *rede #a 'i os(ndit; ( %&. 1',').
#. 1nv)/)!"ra or!odo*): 6redina este un sentiment uman ( %(.
8,10), un dar di#in ( I )*!. 12,#), o #irtute teolo.i*" ( I )*!. 13,13). 2u
se *on'und" *u $n*rederea, ni*i *u *redulitatea+ 6redina #ine din auzirea
E#an.)eliei lui =ristos ( R+. 10, 14$1,). Este #ie &i lu*r"toare prin 'apte
( I-&*. 2,1,).
2. Afir'a/ie ere!i,) 0 Omul se poate sal#a numai prin *redin"
(R+. 3,28). E!presia :numai; nu se ."se&te $n te!tul ori.inal, este o
interpolare pe *are se*tele o in*lud $n 1i-liile *on'esionale+
2. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Apli*(nd re.ula *onte!tului, #edem *"
#ersetul se re'er" la *redina, *are tre-uie s" *o#(r&eas*" :'aptele le.ii;,
*eremoniile >e*)iului %estament+ 6redina 'r 'apte -une ete moart
(I-&. 2,1,). :2u *el *e zi*e Doamne, Doamne #a intra $n $mp"r"ia
*erurilor, *i *el *e 'a*e #oia %at"lui Meu, 6el din *eruri; ( %(. ,, 21).
For'"()ri ere!i,e +rivind Fiin/a -i Peroane(e ("i D"'ne.e"
3Sf4n!a Trei'e5
%.Afir'a/ie ere!i,) 0 2u e!ist" S'(nta %reime+ 6u#(ntul ? %reime @
ni*i nu se .se&te $n 1i-lie+
%.1nv)/)!"ra or!odo*)0 %e!tul Ie. 3, 14 arat" *" 'iina lui
Dumnezeu nu este *unos*ut" oamenilor, dar mani'est"rile, $nsu&irile,
atri-utele personale sunt ne*esare m(ntuirii+ P. 2,, / :Fiul Meu e&ti
%uA;8 In. 10, 30 / :Eu &i %at"l Bna suntem;8 In. 1", 2' / :Du)ul S'(nt
5
#a m"rturisi despre Mine;8 %(. 3, 1'$1, / %eo'ania de la 1otez : %at"l
m"rturise&te, Fiul prime&te misiunea, iar Du)ul S'(nt des"#(r&e&te 8 %(.
28, 1#$20 / -otezul $n numele Prea S'intei %reimi 8 I In. ",, / #rei unt
$are mrturiec depre %celai !umne&eu : #atl, 'iul i ()*ntul !u+.
6u#(ntul ? trei @ indi* $n mod *lar, $n a*est #erset, %reimea+
#. Afir'a/ie ere!i,) 0 2umele lui Dumnezeu este Ce)o#a ( I.
3,14), &i se tradu*e prin: :El 'a*e s" de#in";+
#. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 %radu*erea ,2+D+%+ E Martorii lui Ie+ova<
este .re&it" 8 *ore*t este: : Eu sunt *el *e sunt;+ #raducerea ori,inal"
arat" aeitatea, venicia i u-icvitatea lui !umne&eu. Da* ? numele @
a*esta sar respe*ta *u stri*tee, atun*i nar tre-ui admise #ariaii pre*um
Geo#a ,it+< sau E)o-a ,9ap+<+ 7n realitate, ie)o#i&tii promo#eaz *u
asiduitate 'olosirea a*estui nume, pentru *are au res*ris 1i-lia,
introdu*(ndul de F01G ori, in*lusi# $n 2+%+ Dup Hoel Elliott, ? a*est
nume *apt la Martorii lui Ie)o#a o *alitate aproape mantri* @+ E!presia
.a+ve arat, de 'apt, maiestatea ine'a-il" a lui Dumnezeu, a&a *um rezult"
din Apo*alips": :6el *e e, *el *e era &i 6el *e #ine; ( A0. 1, 4$8).
M(ntuitorul =ristos na 'olosit e!presia Ie)o#a sau Ia)#e, El
spun(nd: :%at"l nostru;, nu :Ie)o#a al nostru;8 pe *ru*e : : Eli, EliA+;
,Dumnezeul meu, Dumnezeul Meu este o pres*urtare de la ?Elo)im @,
nu de la Ia)#e<+ %e!tul ()ineac/e numele #u (%(. ',#) se re'er la
re#elaia unui nou nume: S'(nta %reime, *are se des*oper plenar $n 2+%+
2. Afir'a/ie ere!i,) 0 =ristos este su-ordonat %at"lui (1v. 2,#) : A
'ost mi*&orat *u puin 'a" de $n.eri;+
2. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 A*est te!t se re'er" la omenitatea lui
0rito, *are a su'erit moarte pentru )iecare om+
&. 6"!ifi,are ere!i,) 0 #at"l e mai mare dec*t Mine ( In 14, 28). 2
susine su-ordinaionismul+
I
&. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Din *onte!t #edem *" 'irea uman" a
Fiului este impli*it in'erioar" 'irii di#ine, primit" de la %at"l+ Persoana
di#in" a Fiului na 'ost, nu este &i nu #a 'i ni*iodat" in'erioar" persoanei
%at"lui+
7. Afir'a/ie ere!i,) 0 %rimiterea Fiului de la %at"l susine
su-ordinaianismul ( In.",30 ; ,,2#).
7. 1nv)/)!"ra or!odo*): Falsitatea a*estei ar.ument"ri rezid" $n
'aptul *" utilizeaz" o lu*rare ad extra pentru a 9usti'i*a o teorie pri#ind
relaiile treimi*e ad intra+ 7n ni*i un *az lumea nu poate 'i determinant"
pentru Di#initate, *i ea este determinat" ,*reat", susinut", m(ntuit",
s'init", proniat"<, de 6auza *are a .enerato , Dumnezeu <+
8. Afir'a/ie ere!i,)0 =ristos este Ar)an.)elul Mi)ail 3d"+) I34-
v. #)
8. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 :2u a luat 'irea $n.erilor, *i o-(r&ia lui
A#raam a luat; (1v!. 2, 1'); :Pip"iiM" &i #edei *" Du)ul nare *arne &i
oase; ( L&. 24, 3#); 7n 'aa 6elui #e*)i de zile #ine Fiul Omului, nu un
$n.er ( 5-nie6 ,, 13).
9. Afir'a/ie ere!i,) 0 Du)ul S'(nt nu este persoan", *i 'or" a*ti#"
a lui Dumnezeu ( J34. 14, '; 1", 14). Este #or-a de puterea dat" lui
Samson de Du)ul Domnului+ Similar, din te!te pre*um 7-8. 4,'; I. 44,3
sar p"rea *" Du)ul S'(nt este *e#a impersonal+
9. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Din te!tele de mai sus nu reiese *"
Du)ul S'(nt nu ar 'i Persoan", *i sunt des*rise doar a*iunile Sale
*on*rete+ Faptul *" e!ist" p"*ate $mpotri#a S'(ntului Du) *are nu pot 'i
iertate ( %&. 3, 2#) e o do#ad" limpede *" a*esta e o persoan"+
Fun*iile lim-a9ului *a 'orme de *omuni*are imprimate de
raionalitate sunt do#ezi ale *ara*terului personal+
7n pri#ina Du)ului S'(nt asemenea a*te sunt edi'i*atoare, iar te!tele
s*ripturisti*e sunt *lare : : Du)ul .r"ie&te l"murit; ( I Ti+. 4,1); :
J
Pre*um zi*e Du)ul S'(nt; (1v. 3, ,); :Du)ul zi*e 1iseri*ilor; ( A0. 2,
11). Du)ul S'(nt are rol dida*ti*, 'iind lsat de =ristos :spre ai $n#"a pe
u*eni*i toate; &i spre a le aminti *ele predate de el (In. 14, 2'). Este
numit Du)ul Ade#"rului &i 6el *ei *"l"uze&te pe u*eni*i la ade#"r, prin
#estirea *elor #iitoare (In. 1', 13).
:. Afir'a/ie ere!i,)0 Da*" Apostolii au 'ost umplui de Du) S'(nt
la 6inze*ime (9.A. 2,4) *um au 'ost ei umplui *u o persoan"K
:. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 6"ut(nd s" e!pli*e a*est te!t protestanii
au a9uns la o e*)i#alare eronat: S'(ntul Du) / =ar+
Potri#it $n#""turii ortodo!e, )arul nu se poate identi'i*a $n ni*i un
*az *u Dumnezeu, El este o lu*rare asupra lumii, a#(nd natur ener.eti*"
&i pro#enind prin emanaie, nu prin *reaie+ 7n a*est sens, ? umplerea *u
Du)ul @, nu mai este o eni.m", *i o realitate palpa-il": Dumnezeu
*o-oar" $n imanena lumii pe 'irul ener.iilor sale ne*reate+
;. Afir'a/ie ere!i,) 0 1otezul *erut $n numele Du)ului S'(nt este
similar *u *el :$n numele le.ii; ( %(. 28, 1#$20).
;. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 7n a*ela&i #erset, 1otezul se *ere a 'i
'"*ut &i $n numele %at"lui &i al Fiului, *are sunt Persoane, indu-ita-il+ Ar
'i inadmisi-il *a $n *adrul a*eleia&i enumer"ri s" $nt(lnim mai multe
sensuri ale e!primrii ,literal" &i sim-oli*"<, mai ales *" repetiia
*on9un*iei :&i; indi*" $n mod *lar aspe*tul de e.alitate+ Apostolii
*uno&teau 'oarte -ine * Du)ul S'(nt este Dumnezeu : 9.A. ", 3$4 /
mustrarea lui Anania de *"tre Petru: :Anania, de *e a umplut Satana
inima ta, *a s" mini tu Du)ului S'(ntK 2ai minit oamenilor, *i lui
Dumnezeu;+
%$. Afir'a/ie ere!i,) 0 Sunt trei Dumnezei: Ia)#e%at"l $n >e*)iul
%estament8 Iisus =ristos Dumnezeul 2oului %estament &i Du)ul S'(nt
Dumnezeul timpurilor noastre+
L
%$. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 %at"l este 6reator (9&. 1,1)8 Fiul
4"s*ump"r"tor ,1v. 1, 2$4, I Ti+. 2,1'); Du)ul S'(nt S'initor ( In. ,,
3#; 20, 22) dar toi sunt una ( I In. ", ,).
I Ti+. 3,1'/ :6u ade#"rat mare este taina *re&tin"t"ii, Dumnezeu
sa ar"tat $n trup, sa $ndreptat $n Du)ul, a 'ost #"zut de $n.eri, sa
propo#duit $ntre neamuri, a 'ost *rezut $n lume &i sa $nlat $ntru sla#;+
%%. Afir'a/ie ere!i,)0 Odat" *u *redina nou" &i -otezul la se*t",
noul *on#ertit prime&te :darurile Du)ului; ,I )*!. 12, 8).
%%. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 A*estea sunt )arismele+ Bnii *onsider"
*" le pot a#ea &i '"r" =ristos sau $nlo*uinduL pe =ristos+
=arismele sau mani'estat plenar $n 1iseri*" $n *ontinuarea slu9irii
lui =ristos, $ns" e'e*tul lor a 'ost limitat $n timp $n perioada apostoli*" $n
s*opul propo#"duirii primare a E#an.)eliei M(ntuitorului =ristos : !arul
lim-ilor va nceta... (I )*!. 13,8).
? =arismele @ a*tuale sunt simple daruri, puteri, talente omene&ti,
$ndeletni*iri sau 'ormule pseudo&tiini'i*e ,e!emple: autosu.estia,
)ipnoza, pra*ti*i de tip Mo.a, radiestezia, re.imuri medi*ale, -ioener.o
terapia<+ 7n mare parte, sunt &arlatanii+
%#. Afir'a/ie ere!i,) 0 Odat" *u 1otezul 6inze*imii, *u S'(ntul
Du) &i *u 'o* ( 9.A. 1, 2$3) se *on'er" &i darul #or-irii $n lim-i ( I )*!.
14, 2) pentru a de#eni ? #ase alese @ ( 9.A. #, 1").
%#. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 2umai Apostolii au primit -otezul
Du)ului S'(nt la 6in*ize*ime ( 9A. 2, 3$4). 6ei de 'a" au 'ost -otezai de
u*eni*ii lui =ristos &i apoi Apostolii nu mulimea au transmis a*east"
:*on'irmare de sus; ( 9.A. 2, 4$8) urma&ilor lor ierar)ia -iseri*eas*",
'iind*" la Po.or(re sa or.anizat 1iseri*a lui =ristos $n istorie+
Darul #or-irii $n lim-i lau a#ut Apostolii &i unii din urma&ii lor,
a*est dar 'iind primit prin %ainele 1iseri*ii+ 7nsu&i Pa#el, de&i a#ea un dar
spe*ial (9.A. 20, 24) &i era :#as ales; ( 9.A. #, 1") a primit *elelalte
F
daruri de sus prin -otez, prin m(na preotului Anania (9.A. #, 1, ) &i a
Apostolilor ( 9.A. 13, 2).
6ei *are au re'uzat %ainele 1iseri*ii, so*otindule simple sim-oluri,
nu mai 'a* parte din 1iseri*a Bna, S'(nt, So-orni*eas* &i Apostoleas*+
1iseri*a Ortodo!" a p"strat %ainele $n 'ormula &i pra*ti*a apostoli*",
pre*um &i ierur.iile+
=alu*inaia, delirul, transa, $nsu&irea in*on&tient" a unor lim-i,
-ol-oroselile, r(sul )aoti*, nu pot 'i *onsiderate .losolalie, *i, *el mult o
r"-u'nire a su-*on&tientului, mani'estat adesea prin -oli psi)i*e
,s*)izo'renie, paranoia<+
S'(nta S*riptur" ne a#ertizeaz" s" *er*et"m du)urile ( I In. 4, 1),
pentru *" du)ul Satanei insu'l" r"utate ( I )*!. 12, 2). 7nsu&i dia#olul se
poate pre'a*e $n $n.er de lumin" ( II )*! 11, 14$1").
=alu*inaiile pot 'i at(t simulate, *(t &i induse prin *onsumul de
stupe'iante+ %aumatur.ia se*tar" este adesea o $n&el"torie+
For'"()ri ere!i,e ," +rivire (a Reve(a/ie -i ,<i(e de !ran'i!ere
a(e De,o+eririi d"'ne.eie-!i "+rafire-!i 3Sf4n!a S,ri+!"r< -i Sf4n!a
Tradi/ie 5
Reve(a/ia de,=i< este *on*epia se*tar", potri#it *"reia
des*operirea dumnezeias*" nu *ulmineaz" *u =ristos (1v. 1,1), *i se
*ontinu" p(n" $n zilele noastre, *onin(nd a&a zise pro'eii &i $n#""turi
:re#elate;, pe *are liderii se*tari pretind *" le primes* su- :inspiraie
di#in";+
Cri!erii(e Reve(a/iei0 'in"ni -i +rofe/ii
%. Pre!en/ie e*a>era!) 0 :2oi suntem ade#"raii taumatur.i ai
zilelor noastre; E a'irm se*tanii+
N
%. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 7n mare parte, a#em dea 'a*e ori *u
&arlatanii, -azate pe su.estie sau )ipnoz", ori *u lu*r"ri ale Satanei, :*are
$n'"ptuie&te semne mari spre ai $n&ela pe muli; (A0. 13, 13).
#. Afir'a/ie ere!i,) 0 2u e!ist" minuni, doar 'apte *are&i a&teapt"
e!pli*aia ( %(. 1,, 1# / !oamne, noi de ce n/am putut coate
demonul 1).
#. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 =ristos r"spunde: :Pentru puina #oastr"
*redin"; ( %(. 1,, 20 ); :>ei 'a*e semne &i minuni; ( %&. 1', 1, ). Prin
minuni se des"#(r&es* le.ile 'irii, nu se des'iineaz"+
2. Afir'a/ie ere!i,) 0 2umai *ei :ale&i: &i :s'ini: pro'ees* (I )*!.
12, 10).
2. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 =arisma pro'eiei a a*ionat doar $n
perioada apostoli*" (I )*!. 13, 8). Pro'eia este un dar spe*ial, inspirat de
S'(ntul Du) ( II Ti+. 3, 1'). 2u pot 'i pro'ei deze*)ili-raii de ori*e 'el8
nu pot 'i admise alte surse de pro'etizare ,spiritism, ora*ole, .)i*it< de*(t
inspiraia S'(ntului Du)+ Pro'eiile nu pot a#ea s*opuri teri'iante+
For'"()ri ere!i,e ," +rivire (a Sf4n!a S,ri+!"r<
%. Afir'a/ie ere!i,) 0 Ori*ine poate t(l*ui 1i-lia : :S*riptura
S*ripturae Interpres;+ :Iar #oi un.ere a#ei de la 6el S'(nt &i &tii de
toate; ( I In. 2, 20 ).
%. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Bn.erea este ai*i pre'i.urarea %ainei
Mirun.erii, spre *unoa&terea Darurilor S'(ntului Du) &i $mplinirea *elor
*erute spre m(ntuire8 ea se 'a*e numai $n 1iseri*", sin.ura p"str"toare a
tezaurului do*trinar nealterat (I Ti+. 3, 1" 2 t*lp i temelie a
adevrului).
O
La se*te #edem propria $n&elare, $ntru*(t *on*eptual de preoie
uni#ersal" .enereaz" mari 'lu*tuaii do*trinare (I In. 4, 1: prooro*ii
min*ino&i<+
A#em pild" pe 'amenul etiopian: : 6um de #oi $nele.e *e#a, de nu
m" #a *"l"uzi *ine#a K; ( 9.A. 8, 31 ). %re-uie s" a#em .irul autorit"ii
-iseri*e&ti *ompetente, sin.ura $n m"sur" s" t(l*uias*" 1i-lia+ II P(!. 3,
1': 7n s*rierile S'(ntului Pa#el sunt unele lu*ruri ane#oie de $neles, *are
tre-uie e!pli*ate de autoritatea -iseri*eas*"+
#. Afir'a/ie ere!i,) 0 %(l*uirea 1i-liei este o o-i.aie pentru toi
oamenii+ :6er*etai S*ripturile, ele m"rturises* despre Mine ( In. ",
3# ).
#. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 >ersetul se adreseaz" *elor iniiai ,'arisei
&i sadu*)ei< 8 a*e&tia $&i a*omodaser $n#""turile dup" propriile lor
pre*epte, $ns" ? se r"t"*eau @ , %&. 12, 24 ).
2. Afir'a/ie ere!i,) 0 6ei mari &i puterni*i au s*)im-at *redina+ E
ne#oie de : prun*i; s" o $nelea." ( %(. 11, 2" ).
2. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 3i a*est #erset se re'er" la partidele
reli.ioase din #remea M(ntuitorului Iisus =ristos+ Ori*um, nu putem s"
nu o-ser#"m 'alsitatea se*tar" : pastorii au studii, &i $n*" 'oarte temeini*e+
Bna este smerenia &i alta este i.norana+
&. Afir'a/ie ere!i,) 0 %re-uie s" 'im a*ulturali &i simpli $n
e!primare, s" nu do.matiz"m, s" nu 'iloso'"m ( I. 2#, 14: :>oi pierde
$nelep*iunea a*estei lumi;, similar la I )*!. 1, 1# ).
&. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Se re'er" la lumea p".(n", idolatr"
*ara*terizat" prin pra*ti*i satani*e: de e!+, 9ert'irea *opiilor *"tre Molo)+
7n ni*iun *az nu se re'er" la $nelep*iune :so'ia; ( I. Si!-8 ', 18 <+
7. Afir'a/ie ere!i,) 0 Bnii se*tani e!a.ereaz" importana >e*)iului
%estament+ (%(. ", 1, E :2am #enit s" stri* Le.eaA;<+
1G
7. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Este *azul *lasi* de rupere a #ersetului din
*onte!t+ Ar.umentm *)iar prin *ontinuarea 'razei: :+++*i so $mplines*;+
>e*)iul %estament este doar pre."titor (:-. 3, 24<+ Sau ? $mplinit @
urm"toarele: a< *eremoniile8 -< *ir*um*izia8 *< restri*iile alimentare8 d<
s"r-"torile >e*)iului %estament8 e< *"s"toria de le#irat8 '< preoia
ereditar"+ >e*)iul %estament este um-ra -unurilor viitoare ( 1v!. 10, 1 ).
8. Afir'a/ie ere!i,) 0 >e*)iul %estament tre-uie $nl"turat, spun, de
pild, adepii Mi&*"rii Fundamentaliste+
8. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 F"r" >e*)iul %estament nam $nele.e
$n#""tura E#an.)eliei, pentru *" el arat" *lar *" #a #eni Le.ea *ea 2ou"
(Ie!. 31, 31 ). Am(ndou" au #aloare real"+
9. Pra,!i,) ere!i,) 0 Se*tanii 'oloses* &i rsp(ndes* 1i-lia
6on'esional" , 1ritani*" < sau %radu*erea din lumea nou" ,2+D+%+<+
9. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 A*este tradu*eri sunt .ra# misti'i*ate:
(e;. / %(. 1, 20 / Maria 2 nevat/ta 3 unele semne de pun*tuaie
s*)im-ate : L3&- 23,43 / %devr i &ic at&i : vei )i cu mine n paradi 3
#ersete $ntre.i omise *u des#(r&ire : te!tul trinitar de la I In. ",,). 7nt(i
apar *on#in.erile .re&ite &i a-ia apoi $n*ear" s" s*)im-e te!tul sa*ru,
pentru a 'i $n *on*ordan" *u a*estea+
:. Afir'a/ie ere!i,) 0 3i alte te!te :sa*re; &i :inspirate; se adau."
S*ripturii+ ,E!emplu: $artea lui Mormon, *onsiderat %l 4/lea
#etament3 re#iste ie)o#iste: #urnul de ve,+e, #re&ii/v" 5, *are ? adau.
la S*ripturi 50 de pa.ini pe sptm(n @).
:. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 :De #a s*oate *ine#a *e#a sau de #a
ad"u.a *e#aA; , A0. 22, 18$1# ).
;. Pra,!i,) e*a>era!) 0 6itirea 1i-liei $n neoprotestantism este o
norm", *are are drept *onse*in" *unoa&terea 'oarte -ine a multor #ersete,
persona9e, 'apte ,alo*area unui timp s"pt"m(nal de 1J ore pentru
studierea 1i-liei<+
11
;. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 2u ne o-li." nimeni s" *itim dup" norm"+
6itirea e li-er, interpretarea, nu+
%$. Pra,!i,) ere!i,) 0 Se*tanii nu a**ept" denumiri *a: ()*nta
(criptur", 6ec+iul #etament, 7oul #etament, $nlo*uindule *u : 8i-lia,
(cripturile 9-raice i (cripturile :receti.
%$. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Ei nea." *on*eptul de s'inenie8 le
*on#ine e!presia: 8i-lia ,? 6"rile @< pentru *", pentru ei, unele *"ri sunt
lipsite de importan" ,Epistola lui Ia*o# E ? de paie @<+
Denumiri pre*um : (cripturile 9-raice &i :receti #in $n spri9inul
demersului ie)o#ist de des*onsiderare a Septua.intei &i $nlo*uire a ei *u
te!tul masoreti*, pre*um &i de promo#are a unei noi tradu*eri,
tendenioas, -azat pe te!te din *odi*i #e*)i pentru 2oul %estament+ 2u
le *on#ine a-sena numelui Ie)o#a din tradu*erile *lasi*e &i suprim
anumite #ersete &i *)iar pasa9e+ (I In. ", ,).
%%. Afir'a/ie -i +ra,!i,) ere!i,e0 De la (ola (criptura sa a9uns
rapid la 7ulla (criptura8 numeroase *"ri ale 1i-liei sunt des*onsiderate8
se #or-e&te de demitizarea &i desa*ralizarea 1i-liei, despre deplina
umanitate a lui =ristos ,ie)o#i&tii E cerintienii de ast"zi<+ Se a**entueaz"
%pocalipa &i *artea pro)eiei lui !aniel.
%%. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 6anonul *rilor S'intei S*ripturi a 'ost
sta-ilit de 1iseri* la $n*ep+ se*+ I>, dup multe *ontro#erse, dintre *are
unele a#eau *a o-ie*t $ns&i Apo*alipsa+ 6rile 'ormeaz un tot unitar+
>aloarea lor, $n ansam-lu, este e.al, $ntru*(t toate urm(res* un s*op
*omun : m(ntuirea oamenilor+
O?ie,/ii ," +rivire (a Sf4n!a Tradi/ie
%. Afir'a/ie ere!i,) 0 %radiia nu poate 'i o do#ad" a *redinei, *i o
datin" omeneas*" ( %(. 1", 3, '$#; %&. ,, 13 ).
10
%. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Este ade#"rat *" noiunea de ? tradiie @
este mult mai lar."+ S'(nta %radiie este di'erit" de ? tradiiile @ omene&ti,
pentru *" S'(nta S*riptur" nu *onine sin.ur" des*operirea dumnezeias*"+
Din p"*ate #e)emena antitradiie se*tar" porne&te de la anumite
e!a.er"ri romano *atoli*e: in*)iziia, de*laraia Papei Pius al IPlea: 9u
unt #radiia+
Husti'i*area importanei S'+ %radiii se realizeaz &i prin #alori'i*area
te!telor :
%(. 28, 1#$20 / Mer,*nd, nvai...
II Te. 2, 1": ;inei predaniile...
II In. ve!e(36 12 / Multe a )i dorit " criu, dar voi veni la voi ca
v vor-ec ,ur ctre ,ur...
In. 20, 31 / (unt i alte multe emne i minuni pe care le/a )cut
Iiu naintea ucenicilor (i care nu unt crie n cartea aceata...
Se*tarii $n&i&i au, de&i nu re*unos*, o 'orm" de tradiie *on'esional":
toate te!tele de or.anizare, *ult &+a+m+d+
#. Afir'a/ie ere!i,) 0 7n 1i-lie sau s*ris: :toate *(te a '"*ut &i a
$n#"at Iisus; ( L&. 1, 3$4; 9.A. 1,1 ).
#. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Din *onte!t, #edem *" Apostolul Lu*a i se
adreseaz" lui %eo'il, *are auzise multe prin #iu .rai, dar a*um dore&te un
do*ument s*ris+ At(t Lu*a, *(t &i %eo'il $l *unos* pe =ristos din %radiie,
pentru *" Lu*a s*rie $n anul L0, *(nd $n* nu se al*tuise *anonul 2oului
%estament+
2. Afir'a/ie ere!i,) 0 %radiia este ne.at" de =ristos, atun*i *(nd
zi*e: : >" r"t"*ii, ne&tiind S*ripturile; ( In. ", 3# ); : 2u pri*epei;
( %&. 12, 24 ).
2. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 =ristos se re'er" la a*eia *are n"s*o*eau
$n#""turi noi sau le 'alsi'i*au pe *ele #e*)i, 'ariseii &i sadu*)eii+ Da* am
15
interpreta #ersetul adliteram, ar $nsemna s ne.m &i 2oul %estament,
pentru * nu apruse+
&. Afir'a/ie ere!i,) 0 Apostolul Pa#el a $nl"turat %radiia+ : S" nu
tre*ei peste *eea *e este s*ris : ( I )*!. 4, ' ).
&. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Se re'er" ai*i la di'erena dintre el &i
Apolo, *om-"t(nd $n#""turile 'alse *are nu pro#eneau de la =ristos prin
*eea *e sa *onsemnat $n E#an.)elie+ %oate in'luenele ereti*ilor
iudaizani, *ele .nosti*e sau de alt" natur" nu sunt %radiie, *i au 'ost
*ondamnate de Sinoadele E*umeni*e sau lo*ale+ %radiia nu tre*e peste
*eea *e este s*ris, ea este *ompleti# &i e!pli*ati#+
7. 6"!ifi,)ri erona!e a(e ne>)rii Tradi/iei 0 :7n.er din *er de ar
#eni s" $n#ee alt*e#a s" nul *redei; ( :-6. 1, 8$# ); S" nu s*oatei nimi*
din 1i-lie ( ,f. A0. 22, 18$1#).
7. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Primul #erset se re'er" la $n#""turile noi,
promo#ate de *ulte, se*te, *urente, reli.ii p".(ne orientale+
AlIIlea #erset: se*tanii sunt *ei *are s*ot, des*onsider" p"ri ale
1i-liei, e!emplu: Epistola lui Ia*o- *onsiderat" de paie , Lut)er <+
8. Afir'a/ie ere!i,) 0 S'+ Pa#el $i re*omand lui %imotei #aloarea
e!*lusi# a S*ripturii : :De mi* *uno&ti S*ripturile; ( II Ti+. 3, 1"$ 1' ).
8. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Din *onte!t #edem *" a*est te!t nu are
ni*i o le."tur" *u S'(nta %radiie, se re'er" la #remurile .rele e#o*ate $n
II Ti+. 3,1+ 3i ai*i este #or-a de >e*)iul %estament, **i nu ap"ruser"
s*rierile 2oului %estament $n*"+ 2u suntem or-ii de litera S*ripturii (II
)*!. 3,'), *i $nele.em S'(nta S*riptur" prin Du)ul %radiiei, al *elor
#"zute &i auzite+ ( 9i6. 4, # ).
7nsu&i >e*)iul %estament este *ompletat de S'(nta %radiie: I34-
ve!e(36 # Ar)an.)elul Mi)ail sa *ertat *u dia#olul pe morm(ntul lui
Moise+
1I
: Pri#e.)eai, adu*ei#" aminte ,nu ? *itii @< *" timp de trei ani, zi
&i noapte, nam $n*etat s s'tuies* *u la*rimi pe 'ie*are dintre #oi; ( 9.A.
20, 31 ).
9. Afir'a/ie ere!i,) 0 La $n*eputul se*olului II, dup" moartea
ultimului apostol, a $n*eput $n mod serios s" se a'irme a-aterea de la
*redina *re&tin"+
9. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Istoria *onsemneaz" prin*ipii dup" *are
*re&tinismul se dez#olt" $n *ontinuare su- asistena S'(ntului Du)+
Sinodalitatea: : P"rutusa nou" &i S'(ntului Du);8 martirii, p"rinii &i
s*riitorii -iseri*e&ti, mona)ii sunt e!emple #ii+
:. Afir'a/ie ere!i,) 0 Sinodul I de la 2i*eea a 'ost marea #i*torie a
*re&tinismului apostat ,pentru 'ormularea *onsu-stanialitii *a temei al
teolo.iei trinitare< + 6onstantin nu e ni*ide*um s'(nt, *i un ereti*, pa.(n &i
monstru+
N+ 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Faptele S'+ 6onstantin de spri9inire a
*re&tinismului sunt m"ree: opre&te perse*uiile &i promo#eaz" *on*eptul
de sinod e*umeni*+
7n *omparaie *u *elelalte $ntri.i puse pe seama lui, a*este 'apte sunt
*ople&itoare+ 6re&tinismul apostat dureaz" de la 50J &i p(n" $n se*olul
PIP, *(nd apar noile $n#""turi K 2i*iodat" $n istorie Dumnezeu na
a-andonat omenirea, mai ales o perioad a&a de mare+ 2e.area S'intei
%radiii este ne*esar" pentru se*te, altminteri demersul propus de apariia
lor t(rzie ar 'i '"r" sens+ S'(nta S*riptur" &i S'(nta %radiie aparin
1iseri*ii &i $mpreun" sunt temeiurile $n#""turii *re&tinortodo!e, pentru
*" ele *onin, p"streaz" &i transmit a*eea&i re#elaie dumnezeias*"
supranatural", 'ie*are $n mod spe*i'i*+ 7ntre S'(nta S*riptur", S'(nta
%radiie &i 1iseri*" este o le."tur" indisolu-il", ele 'orm(nd un tot ale
*"rui p"ri se inter*ondiioneaz"+
1J
P"rintele St"niloae spune: ? 1iseri*a se mi&*" $n interiorul 4e#elaiei
sau al S'intei S*ripturi &i al S'intei %radiii, S'(nta S*riptur" $&i des*oper"
*oninutul $n interiorul 1iseri*ii &i %radiiei+ %radiia este #ie $n interiorul
1iseri*ii @+
D"'ne.e" Crea!or"( -i +ronia!or"(. Co'o(o>ia -i an!ro+o(o>ia
7n linii mari, .ruprile *re&tine, deri#ate din protestantism, susin
*reaionismul, uneori a*esta *"p"t(nd nuane radi*ale+
G"sim e!a.er"ri la noile se*te: impli*area e!tratere&trilor $n *reaia
lumii, e!emplu: u)olatrii, )iii )ericii ai pcii cereti, n,erii $<clamen
et*+ 7n Occident 'oarte multe se*te promo#eaz" *on*epia deit".
Spiritismul, teoso'ia, antroposo'ia, *urentul 2eQ A.e &i toate se*tele
de pro#enien oriental susin panteimul+
%. Afir'a/ie ere!i,) =arul a*ioneaz" prin *redin", '"r" 'aptele
noastre: : Sile&tei s" intre; ( L&. 14, 23, In. ', 44 ); : Ei sunt atra&i de
%at"l; ( 9i6. 2, 13 ).
%. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Dumnezeu nu $n.r"de&te pe nimeni,
oamenii au li-ertatea de a ale.e -inecuv*ntarea au -letemul, moartea
au viaa+ (5e3(. 11, 2' ; 30, 1"$1#).
M(ntuitorul a &ters pedeapsa &i urm"rile p"*atului prin 9ert'a Sa, dar
predispoziia a r"mas $n 'irea omului8 =arul este doar nceputul m*ntuirii
noatre ( :-6. 2, 20 ).
#. Afir'a/ie ere!i,) 0 Dumnezeu a )ot"r(t din eternitate ? soarta @
'ie*"ruia+ : >as de *inste sau ne*inste;, : s'(nt sau ro-; ( R+. #, 11$21;
1<. 1, 3$4 ).
#. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Fri*a de destin sau soart" este e!presia
*redulit"ii &i superstiiei8 noi *redem din iu-ire, nu din team" ( II Ti+. 1,
1L
, ). Dumnezeu $i *)eam pe toi la *uno&tina ade#rului (I Ti+. 2, 3$').
Te*!"( R+. 8, 2# #or-e&te despre pretiina lui !umne&eu.
2. Afir'a/ie ere!i,) 0 Da*" ar e!ista pro#idena, nu ar 'i at(ta r"u $n
lume+
R<+"n: 4"ul este *onse*ina e!istenei li-ert"ii de #oin"+ Se*tele
*onsider" materia rea $n 'ire+ Dup" S'(nta S*riptur", %at"l min*iunii este
Dia#olul ( In. 8, 44 ), el este ispititorul ( I P(!. ", 8 ).
&. Afir'a/ie ere!i,)0 Hude*ata di#in" arat" *" nu e!ist" pronie+
&. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Hude*ata lui Dumnezeu nu tre-uie
*on'undat" *u *ea a oamenilor &i nu poate e!ista ni*i o le."tur" $ntre ele+
7ntre pro#iden" &i predestinaie nu putem 'a*e *on'uzie+
J+ Afir'a/ie ere!i,) 0 Dia#olii au ap"rut, potri#it te!tului de la
9-&e!e ',2 $n urma unor relaii *arnale $ntre $n.eri &i p"m(nten*e, $n
urma *"rora au rezultat uria&ii distru&i prin potop, iar dia#olii au 'ost
arun*ai $n %artar+ Dup" potop, Dumnezeu lea interzis demonilor s" mai
$m-ra*e #reun *orp, ast'el *" nu &iau mai putut satis'a*e dorinele lor
se!uale nenaturale+
7. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Se!ualitatea nu poate 'i o dorin" sau
ne*esitate a 'iinelor spirituale: %(. 22, 30+ :La 7n#iere, oamenii nu se
$nsoar, ni*i m"rit, *i sunt *a $n.erii lui Dumnezeu $n *eruri;+
F"r" a*ordul lui Dumnezeu, $n.erii ori*um nu se pot materializa+
7n pri#ina te!tului de la 9-&e!e ', 2, S'(ntul Ioan Gur" de Aur arat"
*" este #or-a de 'iii lui Set, *are au 'ost atra&i de 'ii*ele lui 6ain &i sau
$ndep"rt"t de sensul du)o#ni*es* al #ieii+
8. Afir'a/ie ere!i,) 0 Satana este ? dumnezeul @ a*estui sistem de
lu*ruri, *on'orm te!tului de la II )*!. 4, 4+ Iar 'i putut o'eri Satana lui
Iisus =ristos toate .u#ernele lumii, da*" ele nu iar 'i apainutK
8. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Si.ur *" da, pentru *" el este tat"l
min*iunii+ ( In. 8, 44 ). Din *onte!t #edem *" la II )*!. 4,3 Dumnezeul
1F
#ea*ului a*estuia a or-it minile ne*redin*io&ilor pentru a nu le lumina
E#an.)elia, *are era $n*" a*operit" pentru ei, $n sensul de tain" pentru *ei
*are erau nepre."tii s" o primeas*"+
9. Afir'a/ie ere!i,) 0 Lumina din ziua $nt(i a *reaiei a pro#enit tot
de la soare, dar era a*operit" de un strat .ros de nori+
9. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Atmos'era a 'ost *reat" $n ziua a doua+
Bnii teolo.i #or-es* despre inter#enia personal" a lui Moise, *are a
des*ris *reaia lumintorilor $n ziua a patra a *reaiei, din dorina de ai
$ndep"rta pe e#rei de *ultul Soarelui ,$nsu&it $n ro-ia e.iptean" @e"( Ra<,
pe *are $l adorau toate popoarele, apre a se ar"ta prin a*easta *" astrele
sunt lu*ruri *reate &i *" nu tre-uie s" le *onsideram di#init"i+
:. Afir'a/ie ere!i,) 0 Omul nu are un su'let nemuritor, *a s"
$ndul*eas*" ine#ita-ila lo#itur" dat" de moarte+++
:. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 1&&. 12, ,: :trupul se $ntoar*e $n pm(nt,
iar su'letul la Dumnezeu, *are la dat+++;
;. Afir'a/ie ere!i,) 0 Ori*e speran" *a omul s" re#in" la #ia" $n
#iitor depinde $n totalitate de Dumnezeu+ Memoria Lui lu*reaz" su-
'orma unei *"ri de pomenire ( %-6e-8i 3, 1' ) ; El 7&i #a aminti numai de
*ei 'ideli+
;. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 : %oi #or $n#ia : ( In. ", 28$2# )
%$. Afir'a/ie ere!i,) 0 Moartea este o stare de ine!isten"+ 7n 3eol
nu este ni*i lu*rare, ni*i plan, ni*i *uno&tin", ni*i $nelep*iune; ( 1&&. #,
"$10 )
%$. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Din *onte!t, #edem *" a*este *u#inte se
re'er" la trup+
%%. Va(orifi,are ere!i,) a !e*!"("i Ieze&8ie6 18, 4 : : Su'letul *are
p"*"tuie&te a*ela #a muri;+ 2u e!ist" om '"r" p"*at, de*i toi #om muri+
%%. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 A*est te!t se re'er la moartea spiritual"+
M(ntuitorul Iisus =ristos e!pli*" 'oarte -ine a*east" moarte spiritual" la
1N
%(. 10, 28: : 2u #" temei de *ei *e u*id trupul, dar su'letul nu pot s"l
u*id, *i, mai de.ra- temei# de a*ela *are poate &i su'letul &i trupul s
le piard $n G)een+++;+ Alte te!te 'a#ora-ile :
II )*!. ",1 : 6"*i &tim da*" a*est *ort, lo*uin" noastr" p"m(nteas*"
se #a stri*a, a#em zidire de la Dumnezeu, *as ne'*ut de m(n, #e&ni*,
$n *eruri;+
II )*!. ",8 : >oim mai -ine s" ple*"m din trup, &i s" petre*em la
DomnulA;
I P(!. 3, 18$20; 4,'/ 6o-or(t *u su'letul la iad, =ristos le #este&te
morilorA
%#. Afir'a/ie ere!i,)0 Da*" prin moarte omul a9un.e $n *er, ar
$nsemna *" moartea nu mai este pedeapsa p*atului, *i o -ine*u#(ntare
( R+. ", 12 ).
%#. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Moartea este o realitate dureroas" de *are
nu este s*utit numeni, iar dup" moarte oamenii *unos* destinaii pre*ise
dup" 'aptele 'ie*"ruia ,a se #edea pilda -o.atului nemilosti# &i sra*ului
Lazr E L&. 1', 1#$31<+
%2. Con,e+/ie ere!i,) 0 tri+otomimul , %polinarie, ecte de nuan"
oriental", teoo)i, antropoo)i, ne=/a,eri etc+ ) I Te. ", 23.
%2. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 A Spirit @ sau ? du) @ este a*ea ar#un" a
#e&ni*iei, a*ea *omoar" din *eruri, adi*" $ndu)o#ni*irea, *re&terea
su'leteas*" $n Du)ul, do-(ndirea asem"n"rii *u Dumnezeu+
Prea,in!irea Bai,ii Do'n"("iC ,in!irea 1n>eri(or -i a Sfin/i(or
7n#tura ortodo! *on'er Mai*ii Domnului patru atri-ute
eseniale: 1+2s*toare de Dumnezeu, 0+Pururea Fe*ioar, 5+4u.toare
ne$n*etat I+Mi9lo*itoare permanent ,&i '*toare de minuni<+ Pentru
a*easta, *ultul a*ordat ei este de supra#enerare 8 este Mai* a 1iseri*ii
1O
,Mai*a lui =ristos E 6apul ei ne#zut<+ I sau $n*)inat prazni*e &i
sr-tori+ Primul imn a*atist a 'ost $n*)inat Mai*ii Domnului, 'iind
al*tuit de Ser.)ie al 6onstantinopolului+
7n* din #e*)ime, *u pri#ire la Mai*a Domnului, au e!istat erezii:
2estorie o *onsidera Rns*toare de om; sau, *el mult, Rde =ristos;+ A
'ost *om-tut de S'+ 6)iril al Ale!andriei ,Sin+ III e*+, E'es, I51<+
7n 1iseri*a Apusean e!ist e!a.erri $n pri#ina Mai*ii Domnului:
1+ Ima*ulata 6on*epie E *are pro#ine din teoria lor, *um * Fiul nu &ia
$nsu&it toat 'irea omeneas*, pe *are nu o restaureaz ontolo.i*, *i o'er,
prin 9ert'a Sa, simpl satis'a*ie %atlui+ Mai*a Domnului de#ine un 'el
de zeitate 'eminin : este reprezentat sin.ur, 'r Fiu 0+ 7nlarea Mai*ii
Domnului *u trupul la *er: promo#eaz o e.alitate *u Fiul+ 6ultul Mai*ii
Domnului este mult ampli'i*at $n 1iseri*a Apusean+ 5+ Dreptul Iosi' este
reprezentat *a un t(nr a'e*ti#+ I+ E!ist &i *on*eptul de S'(nt Familie+
%oate a*estea au dus la dez#oltarea unei a#ersiuni de*larate $n lumea
neoprotestant &i se*tar, *ontra Mai*ii Domnului+
%. Afir'a/ie ere!i,)0 Iisus nu ia dat importan Mai*ii Sale, *i
*)iar a neso*otito: :Mama mea &i 'raii mei sunt *ei *e as*ult *u#(ntul
Meu; , Mt+ 10, IFJG <+
%. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 %e!tul se re'er la predi*a M(ntuitorului,
ni*ide*um la *instirea Mai*ii Domnului+ =ristos arat importana predi*ii
sale &i $mplinirea ei 'apti*+ >edem le.tura 'iinial $ntre =ristos E Fiul
lui Dumnezeu 7ntrupat &i a*ei oameni *are&i dores* sI $mplineas* #oia
&i s intre $n *omuniune *u El+
#. Afir'a/ie ere!i,)0 Iisus se adreseaz Mai*ii Sale *u e!presia
? 'emeie @, de unde rezult 'aptul * a 'ost *storit, de*i nu e ? pururea
'e*ioar @+
#. 1nv)/)!"ra or!odo*): 7n lim-a e-rai*, e!presia :i&a)
'emeie; poate denumi am-ele sensuri, de 'emeie &i 'e*ioar, e!emplu:
0G
:Dumnezeu a zidit -r-at &i 'emeie; , F*+ 0, 0005 <8 :Du&mnie #oi pune
$ntre tine &i 'emeie; , F*+ 5, 1J <8 $n.erii $i zi* Mai*ii Domnului, 'emeie
, In+ 0G, 15 <+ Ga#riil o nume&te : :1ine*u#(ntat $ntre 'emei; ,L*+ 1, 0N <+
2u poate rezulta de ai*i de*(t * a*east e!presie era un mod demn de
adresare+ %e!tele -i-li*e sunt *lare: :Ea nu a &tiut de -r-at; , L*+ 1, 51
5J <, Du)ul S'(nt a Rum-rito;+ 6on'uzia o *reeaz *atoli*ii, $ntru*(t $l
reprezint pe Iosi' t(nr+ Din te!tele Is+ F,1I &i Iez+ II, 10, reiese pururea
'e*ioria Mai*ii Domnului+
2. Afir'a/ie ere!i,)0 Mai*a Domnului nu mi9lo*e&te+ :2u e!ist
alt mi9lo*itor $ntre om &i Dumnezeu , de*(t omul Iisus =ristos; , 1 %im+
0, J <
2. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 A&a este+ =ristos este Mi9lo*itorul $n sens
de Iz-#itor, 4s*umprtor+ 2imeni alt*ine#a nu ar 'i putut ridi*a
neamul omenes* *zut+ Mai*a Domnului nuL $nlo*uie&te pe Dumnezeu+
Ea poate $ns s mi9lo*eas* anumite *ereri ale noastre *tre Fiul ei &i
Dumnezeu, prin ru.*iune+ E!emplu de ru.*iune este 'emeia
*ananeian* , Mt+ 1J, 0N <, $n urma ru.*iunii ei struitoare, =ristos $i
$mpline&te *ererea+ Mai*a Domnului este, la r(ndul ei, ru.toare+ %re-uie,
$ns, respinse e!a.errile le.ate de Mai*a Domnului8 statui, apariii,
i*oane reprezent(nd pe Mai*a Domnului sin.ur ,e!*epie: !eii)+
&. Con,e+/ie ere!i,)0 A Fra/ii Do'n"("i D. Iisus a mai a#ut 'rai :
I+ Fraii ar 'i putut rezulta din relaia lui Iosi' *u Maria+ =ristos este
nt*iul ncut , Mt+ 1, 0J8 L*+ 0, F < E *itatele sunt din 1i-liile se*tare,
pentru * normal este RBnul 2s*ut;+ Ori*um, &i sinta.ma nt*iul ncut
nu $nseamn * ar mai 'i 'ost &i alii dup el, *i arat starea lui =ristos de
mo&tenitor al 'irii umane $n mod plenar+
II+ 7n urma relaiei Fe*ioarei Maria *u alt sau ali -r-ai dup
moartea lui Iosi' sau a lui Iosi' *u alt 'emeie $nainte de lo.odna *u
Fe*ioara Maria+
01
1nv)/)!"ra or!odo*)0 %e!tele in#o*ate sunt : Mt+ 10, ILIN &i 15,
JJJL &i M*+ L, 5+ A*este te!te #or-es* de 'raii &i surorile Domnului,
numii 'iind a*e&ti 'rai: Iosi', Ia*o#, Simeon &i Iuda+ %e!tul de la Mar*u
*)iar $l nume&te pe =ristos Fiul Mariei 'r al aminti pe dreptul Iosi'+
6u#(ntul 'rate , a) $n e-r+8 adel'os E $n .r+ < este o e!presie .eneral &i
$nseamn rud, nepot, #r, neam sau, prin e!tensie, 'rate de ru.*iune, de
su'erin, de mun*+ Se*tanii $n&i&i $&i zi* ? 'rai @ &i ? surori @+ Bn alt
e!emplu : A#raam $l nume&te pe Lot, 'rate , F*+ 15, N <, *a mai apoi s
arate * era nepotul su , 'iul 'ratelui su < , F*+ 1I, 10<+
RFraii; pomenii se so*otes* 'a de =ristos, slu9itori &i ro-i
, Ia*o# 1, 1 &i Iuda 1 <+ Iuda *)iar $&i zi*e: :4o- al lui Iisus =ristos &i 'rate
al lui Ia*o#;, ni*ide*um 'rate al Domnului+
Se *unos* mai multe Marii $ntre mironosie, e!emplu: Mt+ 0F, JJ
JL8 M*+ 1J, IG8 L*+ 0I, 1G+ Bna dintre ele, mama lui Ia*o# &i a lui Iosi'
Iosie, este *on'undat de se*te *u Mai*a Domnului, $ns misterul se
dezlea. $n E#an.)elia dup Ioan , 1O, 0J <+ Ai*i sunt prezentate, $n mod
e!pli*it, *ele 5 Marii: Mai*a Domnului8 Maria lui 6leopa , sora sa &i
mam a lui Ia*o# &i Iosi'Iosie < &i Maria Ma.dalena+ Dar ni*i Mai*a
Domnului &i Maria lui 6leopa nu erau surori, *i, *el mai pro-a-il,
#eri&oare, de unde reiese * ? 'raii @ pomenii sunt #eri&ori de .radul II
*u =ristos+
7. Trad",ere ere!i,): Mt+ 1, 0G E din -i-liile se*tare &i 1i-lia
6orniles*u: :2u te teme, Iosi'e, a o lua pe Maria, ne#asta ta;, : Iosi'
-r-atul ei era un om nepri)nit;+ Se*tanii nu #or s 'oloseas* termenul
de :lo.odni*; &i :lo.odni*;, a*redit(nd ideea unei *storii $ntre ei, *el
puin ulterioar na&terii lui =ristos+
7. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 2a&terea lui =ristos na 'ost urmarea unui
a*t -iolo.i*, *i unul supranatural ,o minune<+ Iosi' #oia s o repudieze pe
Mai*a Domnului, dar este s'tuit de $n.er s o o*roteas*+ A&a zisa nunt
00
dintre Iosi' &i Maria nu 'i.ureaz $n 1i-lie+ A*est e#eniment, da* ar 'i
a#ut lo*, nu ar 'i putut s*pa #i.ilenei e#an.)eli&tilor+ Iosi', dup *e $&i
$ndepline&te rolul su de o*rotitor dis*ret, nu mai apare $n relatrile
-i-li*e ,pro-a-il murise E *eea *e *on'irm 'aptul * $ntre el &i Fe*ioara
Maria era o mare di'eren de #(rst<+ Interesant este de analizat &i
episodul #enirii lui =ristos la %emplu la 10 ani: :Iat tatl tu &i eu team
*utat $n.ri9orai; E a spus Fe*ioara Maria+ El a zis *tre ei: :De *e s m
*utai: oare nu &tiai * $n *ele ale %atlui Meu tre-uie s 'iuK; , L*+ 0,
INIO <+ 6opil 'iind, =ristos arat * nu Iosi' este tatl Lui, *i este
*on&tient * este Fiul lui Dumnezeu+ 7n plus, *u a*est prile9 nu apar delo*
ai*i *ele-rii R'rai; ai lui =ristos : Lau *utat printre rude &i *unos*ui
, L*+ 0, II <+ 2imi* despre 'rai &i surori+
8. A,".a/ie0 2e a*uz , se*tanii < * a#em o mariolo.ie e!a.erat
&i noi ortodo*&ii, $n sensul * sr-torile Mai*ii Domnului se -azeaz pe
te!te apo*ri'e &i nu pe 1i-lie+
8. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 :la Intrarea $n 1iseri*; E se sr-tore&te
*on'irmarea s'ineniei ei8 :2a&terea; E reprezint apariia ei *a persoan
s'(nt, potri#it 7ntruprii Fiului8 :Adormirea; reprezint na&terea ei *a
mam s'(nt a tuturor $n *eruri8 :A*operm(ntul; E aminte&te de
minunile s#(r&ite de Mai*a Domnului+
9. Afir'a/ie ere!i,)0 Iosi' na *unos*uto pe Maria Rp(n *e; la
ns*ut pe Fiul su, unul ns*ut , Mt+ 1, 0J <+ Dup a*eea $ns ? a
*unos*uto @, zi* se*tele+
9. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 A *unos*ut 'aptul * era aleas pentru
aL na&te $n *)ip supranatural pe Fiul lui Dumnezeu+ Din *onte!t, #edem
* Iosi' a-ia se trezise din #is &i a )otr(t s $mplineas* porun*a
$n.erului, dar era ne$n*reztor $n 'aptul * Maria ar 'i aleas+ 7n ni*i un
*az nu putem a**epta o ? *unoa&tere @ $n sens 'izi*, iar da* totu&i pri#im
lu*rurile din a*east perspe*ti#, nu putem demonstra ni*i*um 'aptul *
05
Iosi' ar 'i *unos*uto pe Maria dup na&terea lui =ristos $n a*est mod+
E!ist mai multe temeiuri -i-li*e, de unde se dedu*e * e!presia :p(n
*e; $&i e!tinde e'e*tul pra*ti* &i dup momentul respe*ti#, *)iar se
permanentizeaz , >e&i de/a dreapta Mea p*n ce/i voi pune pe vr?maii
#i aternut picioarelor #ale E Psalmul 1GO,1, Matei 00,II <+
7n *on*luzie, *(nd 'emeia din popor e!*lam: ? Feri*it este
p(nte*ele *are tea purtatA @, =ristos o apro- : :A&a este;, iar apoi
*ontinu ideea, 'eri*indui pe toi *are $mplines* *u#(ntul lui Dumnezeu,
dup *um '*use &i Mai*a sa+ Se*tele elimin apro-area M(ntuitorului
:A&a este; din 1i-liile lor, ls(nd doar partea 'inal $n te!tul lor+
Cin!irea Sfin/i(or -i En>eri(or
Te'ei"ri a(e Env)/)!"rii or!odo*e0 S'inii #or 9ude*a lumea &i
*)iar pe $n.eri , I 6or+ L, 0 <+ Ei sunt prietenii lui Dumnezeu , In+, 1J, 1I<
*asni*ii si , E'+ 0, 1O <, 9ude*torii lumii , Mt+ 1O, 0N <+
%. Afir'a/ie ere!i,)0 Minunile au e!istat doar $n epo*a apostoli*+
A*estea, dup te!tul ? pro'eti* @ @ $or @4, 8 2@4 au $n*etat de mult+ 2u
e!ist s'ini &i $n.eri '*tori de minuni+ A*estea sunt in#enii, e!a.erri,
preluri de te!te apo*ri'e et*+
%. 1nv)/)!"ra or!odo*): 2u a#em ni*i o -az lo.i* spre a limita
$n timp 'a*erea de minuni, at(ta #reme *(t a*estea sau petre*ut $n toat
istoria >e*)iului %estament &i 2oului %estament , Moise, Ilie, Petru,
Pa#el et*+ <+ %e!tul in#o*at se lmure&te analiz(nd #ersetul 1G : :Dar *(nd
#a #eni *eea *e este des#(r&it, *eea *e este $n parte se #a des'iina;+
Minunile restaureaz :*eea *e este $n parte;, $n sensul des#(r&irii, de*i
ele #or $n*eta numai $n $mpria *erurilor, unde totul #a 'i minunat,
des#(r&it+
0I
#. Afir'a/ie ere!i,)0 S'inii sunt mori, 'r *uno&tin, $ntru*(t
su'letul omului moare+
#. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 :Dumnezeu nu este al *elor mori, *i al
*elor #ii; , M*+ 10, 0F <+ A#em &i pilda -o.atului &i sra*ului Lazr , L*+
1L, 1O51 <+ Se*tanii au de*retat moartea s'inilor pentru a se auto
pro*lama ei $n&i&i ? s'ini @ &i ? ale&i @+
2. Afir'a/ie ere!i,)0 S'inii nu mi9lo*es*+ 2umai =ristos este
mi9lo*itor $ntre Dumnezeu &i om , 1 %im+ 0, J <+
2. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 A&a este+ =ristos este mi9lo*itor $n sens
de Iz-#itor, 4s*umprtor+ 2imeni alt*ine#a nu ar 'i putut ridi*a
neamul omenes* *zut+ =ristos nu poate 'i $nlo*uit *u $n.erii &i s'inii,
$ns a*e&tia pot mi9lo*i anumite *ereri ale noastre *tre %atl, Fiul &i
Du)ul S'(nt+ Se *u#ine a se arta &i e!a.erarea papal, a interpunerii *a
mi9lo*itor a >i*arului, ,papa, *onsiderat in'aili-il s'(nt $n* din #ia<,
*are poate atri-ui indul.ene+
&. Afir'a/ie ere!i,)0 S'inii re'uz s 'ie mi9lo*itori ,A#raam &i
-o.atul din iad : Lu*a 1L, 0I51<+
&. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 S'inii nu pot s*)im-a pedeapsa sau
rsplata *u#enite pentru 'aptele s#(r&ite $n #ia+ Oamenii tre-uie s se
.)ideze dup le.e &i pro'ei ,Lu*a 1L,51<+ 1iseri*a ne *ere s ne ru.m
unii pentru alii ,I Ioan J,1I<, at(ta timp *(t trim 8 dup moarte, po*ina
nu mai este posi-il, $ntru*(t ale.erea rului a 'ost o a*iune deli-erat
pentru *ei p*to&i+ Lor li se respe*t li-ertatea+
7. In!er+re!are ere!i,)0 6el *e nd9duie&te sal#area de la oameni
*ade su- -lestem &i se $ndeprteaz de Domnul ,*'+ Ieremia 1F,J<+
7. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 S'inii &i $n.erii nu sunt ni&te stp(ni, *i
slu.i *redin*ioase $n m(na lui Dumnezeu ,Ps+ OG,11<+ Ei pun $n pra*ti*
porun*ile lui Dumnezeu, nu sunt *reatori de noi $n#turi sau noi reli.ii,
0J
a&a *um 'a* se*tele+ Dup trirea $n =ristos, e!ist mai multe trepte ale
s'ineniei ,E'eseni I,F, I 6or+10,I, 4om+ 10,L<+
8. Afir'a/ie ere!i,)0 7n.erii &i s'inii respin. $n*)inarea : lui
=ristos s te $n*)ini ,Apo*alipsa 1O,1G 8 00,NO<+ Petru a zis : ? &i eu sunt
om @ ,Fapte 1G, 0L<, Pa#el &i 1arna-a au re'uzat $n*)inarea ,Fapte 1I,1J<+
8. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Este *on'uzia *lasi* $ntre adorare &i
*instire#enerare+ 2i*i $n.erii, ni*i s'inii nuL $nlo*uies* pe Dumnezeu+
Lumea anti* p.(n $i *onsidera zei ,Seus &i =ermes< &i dorea s le
adu* 9ert'e, $n urma *ople&itoarelor minuni s#(r&ite+
9. Afir'a/ie ere!i,) 0 7n*)inarea la s'ini &i $n.eri 7l $n9ose&te pe
Dumnezeu, este o 9i.nire adus Domnului, este idolatrie : Isaia I0,N : Eu
sunt Domnul &i A*esta este numele Meu+ 2u #oi da nimnui sla#a MeaA
,*on'uzie : sla#/adorare, T*instire<+ Ie&ire 0G,J : Eu, Domnul Dumnezeu
tu, sunt un Dumnezeu zelos ,$n tradu*erea proast a se*telor : .elos E
ni*i #or- de a&a *e#a U<+ Matei I, 1G : S*ris este : Domnului
Dumnezeului tu s I te $n*)ini &i Lui sI slu9e&ti+
9. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 7n*)inarea &i slu9irea se *u#in lui
Dumnezeu *a 'orme ale *ultului de adorare+ 6instirea s'inilor, *)iar da*
presupune un *ult aparte, nu impieteaz *u nimi* adorarea lui Dumnezeu,
pentru *, prin mi9lo*irea s'inilor, este sl#it Dumnezeu+
%e!te 'a#ora-ile:
Ludai pe Domnul $ntru s'inii Lui ,Ps+ 1JG,1<
6el *e prime&te pe *el drept, rsplat de drept #a lua ,Matei 1G,I1<
6el *e # prime&te pe #oi, pe Mine M prime&te ,Matei 1G, IG<
Dumnezeu $i 'a*e pe s'ini par de 'o* &i pe $n.eri du)uri lu*rtoare
,Ps+ 1G5,J<
Ori*ine #a mrturisi pentru Mine $naintea oamenilor, &i Fiul
Omului #a mrturisi pentru el $naintea $n.erilor lui Dumnezeu+ Iar *el *e
0L
se #a lepda de Mine $naintea oamenilor, lepdat #a 'i $naintea $n.erilor
lui Dumnezeu ,Lu*a 10, NO<+
4u.*iunile s'inilor &i $n.erilor sunt *a tm(ia $naintea tronului
*eres* ,Apo*+ J,N<+
Mult poate ru.*iunea struitoare a dreptului ,Ia*o# J, 1L<+
Iat noi 'eri*im pe *ei *e au r-dat: ai auzit de r-darea lui Io# &i
ai #zut s'(r&itul )rzit lui de Domnul ,Ia*o# J,11<+
Frailor, 'a*ei# urmtorii mei &i uitai# la a*eia *are um-l
ast'el pre*um ne a#ei pild pe noi ,Filipeni 5,1F<
7n plus: $n9osirea lui Dumnezeu se 'a*e *(nd 7l *onsider *ine#a
idee, 7l *on'und *u idolii sau *u natura+ Dumnezeu nu se *on'und *u
zidirea+ Adorarea Lui este permanent, $n timp *e #enerarea este limitat
$n timp8 prin #enerare se adu*e tot adorare lui Dumnezeu+

Cin!irea Sfin!e(or I,oane
%emeiuri :
$ntruparea Fiului lui Dumnezeu E icoana #atlui ,6ol+ 1, 1J<
e!istena i*oanelore#eniment ,przni*arele<
i*oanelor li se a*ord *instire, nu adorare
*instirea are *ara*ter personal, nu material+
%. Pra,!i,) ere!i,) 0 Se*tanii au tradus ,e!+ trad+ 6orniles*u< $n lo*
de ? *)ipuri *ioplite @, icoane ,Ps+ OF,F, Ie&ire 0G,I, Le#iti* 0L,1,
Deut+ J,N, Fapte 1F, 0O<+ Se 'a*e re'erire dire*t la porun*a a doua
din De*alo.+
%. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 S'(nta S*riptur ne des*oper icoana lui
Dumnezeu, 6are ade pe +eruvimi ,Ps+ NG,1< &i e $n*on9urat de
0F
)eru#imi &i sera'imi ,Apo*+1,I<+ A&adar, $n* din timpul >e*)iului
%estament se *ere realizarea unor ima.ini s'inte : )eru#imii de
aur, pe 6)i#otul Le.ii &i $n %emplu+
%e!tul de la Ieire 2A,B se re'er la idoli '*ui de m(ini omene&ti, *are s
$nlo*uias* $n*)inarea destinat ade#ratului Dumnezeu+
7n %emplu, unde se .seau ? )eru#imii mririi @, se adu*eau 9ert'e, se
*(ntau imne de laud &i se e!e*utau tm(ieri, aprinderi de *andele,
ple**iuni et*+
7n pro'eii, ima.inile ,i*oanele< *on#er. spre #iziunea mesiani* : Mielul
,Isaia J5,F<, Semnul *ru*ii E semnul Fiului Omului ,Matei 0I,5G<+
M(ntuitorul respe*t %emplul &i, impli*it, podoa-ele lui ,Matei 01,15 E
alun.area #(nztorilor<+ La r(ndul lor, apostolii $l respe*t : S'+ Pa#el :
M/am du m nc+in la #emplu... ,F+A+ 0I,11<+
#. Afir'a/ie ere!i,) 0 I*oanele realizate artisti*, din metale
preioase, *ontrazi* spusele 1i-liei : ? 2u tre-uie s *redem *
Dumnezeu este asemenea aurului sau ar.intului @ ,F+A+ 1F, 0O<+
#. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Ai*i nu e #or-a de i*oane, *i de *ei *e
realizau idoli E zei din metale preioase, ade#rate min*iuni, iluzii
de&arte+ I*oana ortodo! $n'i&eaz *)ipuri reale, nu *reaii noi sau
persoane 'anteziste+
2. Afir'a/ie ere!i,) 0 2oul %estament la des'iinat pe *el #e*)i, de*i
&i ? *)ipurile de )eru#imi @ nu mai *orespund noii *redine+
2. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 S'+ Ap+ Pa#el le arat e#reilor * au prsit
rostul *el dint(i, adi* i*oana, &i respe*t )eru#imii *a pe o simpl oper
de art+ 7n plus, =ristos a des'iinat le.ea *eremonial iudai* $ntru*(t a
$mplinito prin 9ert'a Sa : 1v!. #, 12 9l a intrat o in,ur dat n ()*nta
()intelor, nu cu *n,e de api i de viei, ci cu nui (*n,ele (u i a
do-*ndit o venic rcumprare... %(. ", 1,: :2am #enit s" stri* Le.ea,
*i so $mplines*;+
0N
&. Afir'a/ie ere!i,)0 Idolii &i i*oanele sunt simple o-ie*te materiale
'"r" putere, iar Dumnezeu $i os(nde&te pe *ei *e n"d"9duies* $n ele P.
134, 1"$18.
4. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 %e!tul #or-e&te de :idolii oamenilor;, *are
sunt :ar.int &i aur, lu*rare '*ut de m(ini omene&ti E au .ur, dar nu
#or-es*, au o*)i, dar nu #d;+ A*e&ti idoli nu au nimi* $n *omun *u
i*oanele+ Idolul nu era reprezentat, *i reprezenta el $nsu&i o zeitate
'antezist" E de#enit o-ie*t *ulti* $n reli.iile naturiste+ Din p"*ate
*onstat"m *" pun*tul de ple*are al opoziiei se*tare 'a" de i*oane $l
*onstituie &i unele e!a.er"ri pra*ti*ate de 1iseri*a 6atoli*" ,statuile< dar
&i de 1iseri*a Ortodo!" ,tendine de adorare a i*oanelor :'*toare de
minuni;, a :-u&tenilor; mira*ulo&i *u *ru*i et*+<+
7. Afir'a/ie ere!i,) 0 2u se poate zu.r"#i *)ipul lui Dumnezeu,
pentru *" a*esta nu a 'ost #"zut ni*iodat" ,? 2u poate #edea omul Faa
Mea &i s trias* @Ie&ire 55,0G<+ De ai*i rezult" *" i*oana este un 'als+
Se*tarii adu* *a ar.umente urm"toarele te!te: In. 1, 18; I In. 4, 12; I
Ti+. ', 1'; Ie. 33, 20+ Din a*este te!te reiese *" omul nu poate #edea
*)ipul lui Dumnezeu+
7. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 R<+"n: 2u se poate #edea ni*iodat"
'iina lui Dumnezeu ,ouia<, *i doar 'aptele re#elate+ La 'el, se pot
zu.r"#i minunile s'inilor+ Din primul te!t amintit (In 1, 18 / :Pe
Dumnezeu nimeni nu la #"zut ni*iodat" 8 Fiul 6el Bnul 2s*ut, *are este
$n s(nul %atlui, a*ela La '*ut *unos*ut;) #edem re'erirea la ouia
divin"+ E!ist" e!a.er"ri $n reprezentarea .ra'i* a S'intei %reimi, mai ales
$n pi*tarea lui Dumnezeu %at"l ,*a -tr(n<+ Se a**ept doar pi*tarea
teo'aniei de la Mam#ri+
8. Afir'a/ie ere!i,) 0 P".(nii au s*)im-at m"rirea lui Dumnezeu
*elui nestri*"*ios *u asem"narea *)ipului omului *elui stri*"*ios ( R+. 1,
23 ).
0O
8. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 6itatul este trun*)iat, $n a*est #erset se
spune, $n *ontinuare: : $n *)ipul p"s"rilor &i al *elor *u patru pi*ioare &i al
t(r(toarelor; , iar *onte!tul de la ve!e(36 2" arat" *" au :slu9it '"pturii $n
lo*ul F"*"torului; +
9. Afir'a/ie ere!i,) 0 7n*)in"torii la i*oane #or 'i arun*ai $n iezerul
*el de 'o* *are arde *u pu*ioas" ( A0. 13, 14; 1#, 20 ).
9. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 %dventitii 'oloses* *u pre*"dere te!te din
%pocalip" &i pro)eia lui !aniel+ 6itatele redate se re'er" la :*)ipul
'iarei; &i la $n*)intorii lui+ Iar da*" $n i*oane apar &i reprezent"ri ale unor
persoane ne.ati#e ,e!emplu: dia#olul<, a*estora nu li se a*ord" $n*)inare+
:. Afir'a/ie ere!i,) 0 Da*" i*oana lar reprezenta pe Dumnezeu, ar
'i pedepsii *ei *e distru. i*oane &i le ur"s*+
:. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 I*oana nu este $ntruparea *elui reprezentat
&i nuL $nlo*uie&te pe Dumnezeu+ I*oanele pot 'i distruse de #r"9ma&ii
ispitii de dia#ol+ ( %(. 4, #$11 ).
;. Afir'a/ie ere!i,) 0 I*oana nu poate 'i mi9lo*itoare $ntre om &i
Dumnezeu+
I Ti+. 2, "$': : Este un sin.ur mi9lo*itor $ntre Dumnezeu &i oameni;
E =ristos+
9.A. 4, 10$12: :2u e alt nume su- *er dat oamenilor $n *are tre-uie
s" 'im m(ntuii;+
;. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 I*oana nu su-stituie pe Dumnezeu sau pe
s'ini+ =ristos este 4"s*ump"r"torul, iar s'inii se smeres* &i re*unos* *",
prin =arul lui Dumnezeu, sunt *eea *e sunt ( :-6. 2, 21 ). I*oana *are este
s'init" prime&te a*est )ar &i de#ine purt"toare de )ar+

Cin!irea Sfin/i!e(or Boa-!e
5G
%. Afir'a/ie ere!i,) 0 6instirea moa&telor reprezint" idolatrie
(Iei!e 20, 2$"). 6ei mori nu pot l"uda pe Domnul ( P. 8,, 11 ). 2umai
*ei #ii #or l"uda pe Domnul ( I. Si!. 1,, 23 ).
%. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 2u 'a*em *on'uzie $ntre moa&te &i
Dumnezeu+ Moa&tele sunt o do#ad" a lu*r"rii =arului lui Dumnezeu &i a
'aptelor -une $n trupul S'(ntului+
7n >e*)iul %estament, Moise ia *u sine osemintele lui Iosi' din E.ipt
,Ie. 13, 1#). Osemintele lui Elisei $n#iaz" un mort ( I= Re>. 13, 20$21 ).
7n 2oul %estament $nt(lnim multe te!te *are #or-es* de $n#ieri din
mori '"*ute de M(ntuitorul =ristos, dar &i de S'inii Apostoli+ %rupurile
sunt so*otite : temple ale S'(ntului Du); ( I )*!. 3, 1'$1, ). Simpla
atin.ere de )aine sau o-ie*te &i *)iar um-ra apostolilor E tmduiau
(9-0(e ", 1"$1' ; 1#, 11$12).
%e!tele in#o*ate de se*tari mai su'er" de un #i*iu: prezint" o situaie
din >e*)iul %estament, *(nd M(ntuitorul =ristos nu se $ntrupase &i nu
eram rs*ump"rai+
#. Afir'a/ie ere!i,) 0 4"m"&iele tre-uie puse $n morm(nt ( 1&&.
12, , ). Da*" nu putreze&te, trupul nu mai poate $n#ia ( In. 12, 24; I )*!.
1", 3"$42 <+ %re-uie s" se semene $n stri*"*iune pentru a $n#ia $n
nestri*"*iune (I )*!. 1", "0).
#. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 S'intele moa&te #or 'i trans'ormate, *a
toate *elelalte, la 7n#iere+ M(ntuitorul a $n#iat &i la 'el au 'ost $n#iai ali
oameni, in*lusi# dreptul Laz"r+ :7n *asa %at"lui Meu multe lo*a&uri sunt;
(In. 14, 2 ). :Bna este str"lu*irea soarelui, alta a lunii &i alta a stelelor; (I
)*!. 1", 41 ).
2. 6"!ifi,are ere!i,) 0 6ei *e se atin.eau de *ada#re de#eneau
ne*urai &i ne*esitau o *ur"ire spe*ial" (N3+. 1#, 11$13; Lev. 21, 10$
11).
51
2. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Moa&tele sunt o-ie*te de t"m"duire, a&a
*um m"rturise&te istoria *re&tin", ni*ide*um de ne*ur"ie+ 7n >e*)iul
%estament *ada#rele erau ne*urate, deoare*e se 'oloseau la #r"9itorie+
&. Afir'a/ie ere!i,) 0 %"m"duirile se 'a* datorit" *redinei, nu
moa&telor+ Da*" a*estea 'a* minuni, de *e nu primes* toi, dup" *e se
atin. de ele, iertarea &i re*"p"tarea s"n"t"iiK
&. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Este ade#"rat, #inde*"rile minunate se 'a*
*elor *u *redin" *urat", al *"ror *u.et este nep"tat (II Ti+. 1, 3). 6ei
s"n"to&i au ne#oie de a9utor &i de iertare de p"*ate+ Mult poate ru."*iunea
s'(ntului tr"itor ,I-&. ", 20 ).
7. Afir'a/ie ere!i,)0 Moa&tele sunt &arlatanii, -u*"i de oase de
animale8 o-ie*tul de *omer $ntre 4"s"rit &i Apus, 'i.urine de *ear" sau
mumii rezultate 'ie prin te)ni*i de $m-"ls"mare, 'ie pro#enind din
lo*urile de *onser#are unde trupurile nu putrezes*, 'ie *a o *onse*in" a
)ranei spe*iale a pustni*ilor+
7. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Moa&tele au 'ost #eri'i*ate *u mult"
atenie de *"tre 1iseri*"+ 7n ori*e *az, lauda este a lui Dumnezeu,
*instirea se *u#ine s'inilor &i moa&telor+ 2u *instim mumi'i*area
indi'erent de *auz", *i #iaa $n trup, *redina *urat", 'aptele -une,
minunile, semnele, martira9ul+ Bnele trupuri de s'ini *)iar au putrezit &i
se *instes* doar osemintele lor+
E!ist" o dispoziie a *atoli*ilor de a reda $napoi anumite reli*#e
'urate $n timp din 4"s"ritul *re&tin ortodo!+
Cin!irea de via/) f),)!oarei Cr",i
%. Afir'a/ie ere!i,) 0 6instirea *ru*ii e idolatrie (Iei!e 20, 2$").
%. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Se *on'und" o-ie*tul *"ruia i se *u#ine
*instire *u 6el Adorat+ Lui Dumnezeu I se *u#ine adorare+
50
#. 6"!ifi,are ere!i,) 0 Da*" se *onsider" &arpele de aram" o
pre'i.urare a 6ru*ii, Dumnezeu a oprit $n*)inarea adus" a*estuia (I=
Re>. 18, 4 ).
#. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 3arpele de aram" a '"*ut minuni prin
puterea &i din porun*a lui Dumnezeu, dar e#reii au #rut s"l di#inizeze,
s"El idolatrizeze &i re.ele Ieze*)ia a porun*it s" 'ie distrus+ 3arpele a 'ost
*instit de oameni la ne*azurile unui sin.ur popor, $ns" S'(nta 6ru*e a
sal#at $ntrea.a omenire de p"*atul str"mo&es*+ 3arpele de aram" a
disp"rut, iar 6ru*ea Domnului #a r"m(ne p(n" la s'(r&itul #ea*urilor, *a
semn al Hude*"ii de Apoi+
2. Afir'a/ie ere!i,) 0 6ru*ea este semnul -lestemului, sp(nzurarea
sau r"sti.nirea ( 5e3(. 21, 22; :-6. 3, 13 ).
1nv)/)!"ra or!odo*) 0 M(ntuitorul Iisus =ristos a su'erit pentru
p"*atul $ntre.ii omeniri, de&i era Fiul lui Dumnezeu (In. 1#, ,), de*i
S'(nta 6ru*e este *instit" pentru ne#ino#"ia M(ntuitorului+ Ea a 'ost
s'init" de s(n.e ne#ino#at+
&. Afir'a/ie ere!i,) 0 Da*" ne $n*)in"m lui =ristos, nu mai este
*azul s" 'ie *instit" 6ru*ea+
&. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 M(tuitorul =ristos este adorat, *instirea
este alt*e#a8 &i $n >e*)iul %estament se *insteau : &arpele de aram",
toia.ul lui Aaron, s*eptrul lui Moise, %a-lele Le.ii, sa-ia &i pra&tia lui
Da#id, ste9arul din Mam#ri+
7. In!ero>a/ie ere!i,) 0 Da*" #" $n*)inai 6ru*ii, de *e nu #"
$n*)inai &i la *elelalte o-ie*te de tortur" sau *)iar la *ei *are lau
r"sti.nit pe =ristosK
7. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 6ondamnarea a 'ost de*is" de o )ot"r(re
9ude*"toreas*" pripit", *u *are Pilat nu a 'ost de a**ord ( %(. 2,, 24 ), *ei
#ino#ai de u*iderea lui =ristos sunt *ei *are lau *ondamnat, ei nu #oiau
55
m(ntuirea poporului, *i urm"reau interese de *ast"+ 6elelalte o-ie*te sunt
de mai mi*" importan"+ 2umai S'(nta 6ru*e a '"*ut minuni+
8. Afir'a/ie ere!i,) 0 Da*" e!ist" o $n*)inare, s" 'ie doar pentru
6ru*ea Domnului, nu pentru alte *ru*i+
8. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 6ru*ile sunt *on'e*ionate dup" modelul
prim, sunt o-ie*te de *instire, ne amintes* de e#enimentul r"s*ump"r"rii
aduse de =ristos, ne atenioneaz" pri#ind s'(r&itul #ieii noastre &i
Hude*ata de Apoi+ Este ade#"rat, dea lun.ul timpului au e!istat &i unele
e!a.er"ri, de pild": *ru*iadele, *omerul *u lemnul 6ru*ii &i 'olosirea
6ru*ii $n semne )eraldi*e, s#asti*i, sim-oluri sataniste &i ale unor
or.anizaii teroriste de 'a*tur" reli.ioas" ,Vu Vlu! Vlan<+
No!a Bene: E!ist" &i alte *ru*i *are nu se *on'und" *u S'(nta 6ru*e
,e!+ : *ru*ea S'+ Andrei<+
9. Afir'a/ie ere!i,) 0 S'(nta 6ru*e tre-uie *instit" $n inim", nu $n
e!terior+
9. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Istoria *onsemneaz" des*operirea
minunat" a S'intei 6ru*i &i $n"l"rea ei de *"tre S'(nta Elena &i S'(ntul
Ma*arie, epis*opul Ierusalimului la 14 e0(e+.!ie 32,+
6ultul S'intei 6ru*i presupune trei aspe*te: a< unul spiritual ( %&. 8,
34: Iai *ru*ea &i urmeaz"mi+++<8 -< unul material ( %(. 2,, 24 : pe ea sa
#"rsat s(n.e ne#ino#at; < *< semn distin*ti# al *re&tinilor (:-6. ', 24<+
:. Afir'a/ie ere!i,) 0 Semnul 6ru*ii nu tre-uie '"*ut, ne $n*)in"m
$n du) &i $n ade#"r ( In. 4, 23$24 ). 2a#em ne#oie de slu9irea m(inilor
omene&ti , 9.A. 1,, 2" ). E un -lestem &i un o-ie*t de ne*inste+
:. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 2atura a 'ost '"*ut" pentru om+ Semnul
6ru*ii e!prim" dorina apartenenei naturii noastre la opera de m(ntuire,
destinat" tuturor *a r"s*ump"rare, &i l"sat" $n poten" *a des"#(r&ire:
:Fa*erea m(inilor lui o #este&te t"ria; E Ps+ 1N,1, de*i .esturile do#edes*
e#la#ie, -un" *u#iin", lu*rare spre sla#a Siditorului+ M(inile sunt
5I
instrumentele Proniei, mi&*"rile amintes* *alea 6ru*ii, urmarea
Domnului $mpreun" *u metanii &i $n*)in"*iuni, iar prin num"r &i poziia
de.etelor se aso*iaz" *u $n#""tura despre S'(nta %reime+
;. 6"!ifi,are ere!i,) 0 6ru*ea a 'ost 'olosit" pe s*ar" lar." de
reli.iile ne*re&tine+
;. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 A*easta a 'ost o pre'i.urare le.at" stri*t de
semnul .ra'i* $n sine+ 3i $n >e*)iul %estament apare pre'i.urarea *ru*ii
su- 'orma literei W ( Iez. #,4 ).
M(ntuitorul =ristos a indi*at lu*rarea *ru*ii ( %&. 8, 34 ) *a asumare
personal" a 9ert'elni*iei+
%$. Afir'a/ie ere!i,) 0 7n .rea*a *lasi*" *u#(ntul CtavroD putea
$nsemna &i par, t*lp, de a*eea noii *er*et"tori &i ar)eolo.i ai 1i-liei
,ie)o#i&tii< susin *" =ristos a murit pe un par+
%$. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 %emeiul istori*: istori*ii din toate
timpurile au *onsemnat *" r"sti.nirea Domnului sa '"*ut pe o *ru*e &i nu
pe un par+ 7n epo*a M(ntuitorului a#em dea 'a*e *u .rea*a elenisti*",
de*i interpretarea $n sensul lim-ii .re*e&ti *lasi*e este 'orat" 8 $n epo*",
r"sti.nirea se '"*ea pe *ru*e+
In. 20, 2": : Da*" nu #oi #edea $n m(inile Lui semnele *uielor+++;+
E!primarea la plural arat * rsti.nirea sa '*ut pe o *ru*e, *u -raele
$ntinse, strpunse de *uie separat+ Da* rsti.nirea sar 'i '*ut pe un par,
*u m(inile deasupra *apului, sar 'i utilizat un sin.ur piron pentru
imo-ilizarea a*estora+
BISERICAF1BPGRGHIA LUI DUBNE@EU PE PGBINT
1iseri*a este, $n a**epiunea noastr", de'init" 'ie *a o *omunitate a
*redin*io&ilor, 'ie *a lo*a& de *ult+
5J

Ca(i!a!ea Bieri,ii de ,o'"ni!a!e0 ,(er -i ,redin,io-i
%. Afir'a/ie ere!i,)0 1iseri*a este stri*t ne#"zut", e *omunitatea
s'inilor, '"r" ierar)ie, *are e *onsiderat un element de opresiune impus+
( 1v. 10, 2"; R+. 8,2# ).
%. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Este o rea*ie a se*telor 'a" de erorile
1iseri*ii: $n perioada medie#al", *(nd $n *atoli*ism ierar)ia era inte.rat"
*laselor asupritoare, *redin*io&ii 'iind *onsiderai simple elemente
as*ult"toare &i donatoare+ =ristos a 'ost $nlo*uit de pap"+
7n primele #ea*uri toi se numeau ? s'ini @ &i al*"tuiau *omunitatea
s'inilor pentru *" pro#eneau de la -otezul 6inze*imii sau de la S'inii
Apostoli8 *u timpul au tre*ut &i neamurile la E#an.)elie ( 9.A. # i 10 );
unii *redin*io&i mai p"strau o-i*eiurile p".(ne sau mozai*e ( 9.A. 1",
20$22 ).
6omunitatea *re&tin" se numea $n*" de atun*i 1iseri*"8 S'(ntul Pa#el
m"rturise&te *" $nainte de *on#ertire o pri.onea ( I )*!. 1", # ).
%itulatura de ? s'ini @ se re'er" la *ara*teristi*a #ieii primilor
*re&tini+
#. Afir'a/ie ere!i,) 0 1iseri*a lui =ristos este s'(nt" ( 1<. ", 2'$2, )
&i este *ompus" din s'ini ( R+. 1,,; )*6. 1,12 ). S'inii tre-uie s" se
separe de p"*"to&i ( I. "2,11 ), s 'u." din mi9lo*ul lor ( II )*!. ',1, ).
#. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 P"*"to&ii r"m(n aproapele nostru8 'u.a din
mi9lo*ul lor este $neleas" *a 'erirea de p"*at &i $n a*ela&i timp ea nu ne
a-sol#" de ne*esitatea de a ne str"dui de ai adu*em la ade#"r ,*'+ I-&.
",20: multe p"*ate ni se iart" da*" adu*em pe un p"*"tos la po*"in"<+
1iseri*a este or.anizat" *u ierar)ie $n*" din perioada apostoli*",
treptele ei sunt -ine menionate $n*" din 2oul %estament: epis*opatul ( I
Ti+. 3, 2$, ), prez-iteriatul ( 9.A. 20, 28$30 ), dia*onia ( 9.A. ',' ). Pe
5L
temelia Apostolilor sa zidit 1iseri*a (%(. 1',18). 1iseri*a este numit"
st(lpul &i temelia ade#"rului ( I Ti+. 3, 1" ).
2. Afir'a/ie ere!i,)0 %oate -iseri*ile &i reli.iile sunt laolalt"
:1a-ilonul *el mare; sau :prostituata; despre *are #or-e&te &-0i(*636 1,
din A0*&-6i0?+ Ade#"rata *omunitate este :4e.atul lui Dumnezeu; sau
:turma *ea mi*a;+
2. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 A*east" #iziune plea*" de la preteniile
1iseri*ii 4omano6otoli*e de a 'i o instituie suprastatal"8 este u&or de
-lamat ansam-lul tuturor 1iseri*ilor &i reli.iilor, '"r" do#ezi $ns", $ntru*(t
%pocalipa este o *arte sim-oli*" &i 'oarte -ine titulaturile respe*ti#e i
sar putea atri-ui .ruprii $n *auz" , Martorii Lui Ie)o#a <+
Dumnezeu nu a a-andonat 1iseri*a Sa #reme de 1N se*ole ,ar.ument
istori*<+
Bieri,a F (o,a- de En,=inare -i de ,"(!
%. Afir'a/ie ere!i,) 0 2a#em ne#oie de un lo*a& de *ult,
ru."*iunea tre-uie '"*ut" pe as*uns: :6(nd te ro.i, $n*)idete $n *"mar";
(%(. ', "$' ).
%. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 6itatul respe*ti# *ondamn" ru."*iunea
'arisei*": =ristos ne d 4u."*iunea Domneas*" &i $ndemnul de a o rosti
pu-li*8 de asemenea, tot El ne arat" s" ne adun"m &i s" ne ru."m $n
numele Lui , %(. 18, 20 ).
#. Afir'a/ie ere!i,) 0 1iseri*a nu poate 'i *asa lui Dumnezeu 8 6el
Prea7nalt nu lo*uie&te $n *as" '"*ut" de m(inile oamenilor ( I.'',1$2 ) &i
ni*i $n temple ( 9.A. ,, 48$4# ), tre-uie s" ne $n*)in"m $n du) &i $n ade#"r
( In. 4, 24 ).
#. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 A*este te!te *om-at *redinele primiti#e
*" idolul sau zeul se ."sea $n mod e'e*ti# $n templul *au $n *api&tea *are
$i era destinat"+ 2oi spunem *" Dumnezeu este pretutindeni, *u spe*i'i*ul
5F
*" =ristos se a'l" $n 1iseri*" su- 'orma S'intei 7mp"rt"&anii, dar a*easta
nu $nseamn" o limitare a Lui+ S'(nta 7mp"rt"&anie poate 'i dus" de preot
&i *redin*io&ilor a*as"+
2. Afir'a/ie ere!i,) 0 2u este ne#oie de un lo*a& spe*ial, 'iind*"
Dumnezeu zi*e: :Bnde sunt doi sau trei adunai $n numele meu, a*olo
sunt &i eu $n mi9lo*ul lor; ( %(. 18,20 ).
2. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 6itatul respe*ti# se re'er" la unitatea de
.(ndire &i a*iune a u*eni*ilor+ Din *onte!t ,#+ 1N< #edem lu*rul a*esta+
Se re'er" la responsa-ilitatea lor $n 1iseri*"+ Ori*um a*est *itat nu
e!*lude ne*esitatea e!istenei lo*a&ului de *ult+
&. Afir'a/ie ere!i,) 0 Lo*a&ul este un instrument de reprimare, de
9ude*at", ameninare, *onsiderat *)iar o temni" a se #edea in*)iziia din
Apusul *re&tin+
&. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 7n 1iseri*a Ortodo!" nu sa petre*ut a*est
'enomen+ Este ade#"rat *" termenul de C-ailica; $nseamn" la ori.ine
sal" de 9ude*at", dar odat" de#enit" lo*a& de *ult, a*easta $&i pierde ori*e
utilitate $n plan 9uridi*, iar ale.erea *re&tinilor de la $n*eputului #ea*ului
I> a 'ost una inspirat" de S'(ntul Du), $ntru*(t alternati#a ar 'i 'ost
primirea *api&tilor sau a templelor p".(ne&ti+
Re(a/ia din!re Bieri,< -i S!a!
%. Afir'a/ie ere!i,) 0 Statul este o *reaie omeneas*" su- in'luena
Satanei, unealta lui Anti)rist+ P. 2',1 :Domnul este a9utorul meu, de
*ine m" #oi $n'ri*o&a+++;8 9.A. 4,1" : 2u e -ine s" as*ult"m de oameni;+
%. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 A*este a'irmaii sunt rupte din *onte!t,
'"r" a a#ea le."tur" *u Statul+ P. 2',1 se re'er" la tul-ur"rile su'lete&ti &i
la ispitele dia#olului, ni*ide*um la Stat *are era $n'loritor $n epo*a s*rierii
psalmilor+ M(ntuitorul ne $ndeamn" s" respe*t"m ade#"rata st"p(nire
5N
(%(. 22,21 : Dai 6ezarului *ele *e sunt ale 6ezarului;8 :Supunei#"
st"p(nirilor; , R+. 13,1 )
#. Pra,!i,) >re-i!) 0 Se*tele re'uz" $nrolarea $n armat" &i ser#i*iul
militar+
#. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 A#em temeiul -i-li* L& 3,14 unde se arat"
*e tre-uie s" 'a*" soldaii: s" nu asupreas*" pe nimeni &i s" 'ie mulumii
*u plata lor+ 2u este tolerat iniierea unui r"z-oi de *u*erire, *i numai de
ap"rare+ Mai a#em &i alte tipuri de osta&i $n S'(nta S*riptur": suta&ul din
6apernaum ( %(. 8,"$13<, 6orneliu *are sa -otezat $mpreun" *u *asa sa
,9.A.10).
2. Pra,!i,) >re-i!) 0 Bnele se*te &i .rup"ri reli.ioase re'uz" plata
impozitelor, dar au ze*iuiala+
2. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 4"spunsul este dat de te!tul de la %(.
22,21.
&. Afir'a/ie ere!i,) 0 Salutul stea.ului &i intonarea imnului sunt
a*te de $n*)inare *are tre-uie re'uzate+
&. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Simpla mani'estare a respe*tului 'a" de
$nsemnele statale nu $nseamn" ni*i $n*)inare, ni*i adorare, *are se *u#in
numai lui Dumnezeu+ A*este a*te de nesupunere urm"res*
deznaionalizarea su- para#an reli.ios, un 'el de .lo-alizare prin
intermediul or.anizaiilor se*tare planetare+
7. E*a>erare 0 Se*tele re'uz" 9ur"m(ntul: :S" nu 9urai pe nimi*;
,%(. ", 34$3'; %(.",3, 2 ? 6u#(ntul s 'ie da, da &i nu,nu @ ). Bnele se*te
pra*ti*" 9ur"m(ntul de loialitate sau la intrarea $n *omunitate+
7. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Hur"m(ntul are *a s*op $n*redinarea
loialit"ii &i sta-ilirea ade#"rului+ 7n >e*)iul %estament $nsu&i Dumnezeu
$l 'olose&te: *u A#raam ( 9&. 22,1' ), 9ur"m(nt reprodus de M(ntuitorul
=ristos , L&.1,,2$,3). M(ntuitorul a re'uzat s" 9ure pentru *" El $nsu&i
5O
este Ade#"rul, iar a*uzaiile aduse erau min*inoase &i ori*um nar 'i 'ost
*rezut, *i a*uzat de sper9ur ( %(. 2','3$'" ).
%e!tul in#o*at de se*tari ( %(. ",3, ) arat" *erina de a nu 'i 'als+
S'(ntul Pa#el a**ept" 'orme de 9ur"m(nt ( R+. 1,#; 9i6i0. 1,8; II )*!.
1,23<+ 7n.erul din A0*&-6i0? 10, ' se 9ur" pe Dumnezeu ? 6el 6e
e!ist @+
E!ist" 9ur"minte *are sunt a**eptate de noi: 9ur"m(ntul militar, *el
din instane, al lui =ipo*rat, la )irotonie+
8. In!er+re!are ere!i,) 0 2umai lui Dumnezeu s" I te supui (Ie.
20," ).
8. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 A*est te!t e interpretat 'orat *a loialitate
*erut" 'a" de statul Israel8 dar Apostolul Pa#el $nt"re&te dreptul 'ie*"rui
neam la m"rire &i *inste, da*" lu*reaz" -inele ( R+. 2,10 ). Iar da* ? nu
mai este ni*i iudeu, ni*i elin, ni*i -ar-ar sau s*it, ni*i ro-, ni*i slo-od, *i
toi una sunt $n =ristos @ :-6. 3, 28, $nsemn * ori*e *re&tin tre-uie
s&i e!tind iu-irea asupra aproapelui, indi'erent de ar sau neam+ %ot
S'(ntul Pa#el era preo*upat de m(ntuirea &i 'eri*irea poporului s"u (1v!.
",# ).
9. E*a>erare 0 %re-uie s" as*ut"m pe Dumnezeu mai mult de*(t pe
oameni ( 9.A. ",2# ), de*i zi* se*tele: nu putem a**epta supunerea 'a" de
autorit"i, da*" le.ile date sunt *ontra *elor di#ine , e!: *ele re'eritoare la
armat" <+
9. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Interpretarea *itatului respe*ti# se re'er" la
propo#"duirea E#an.)eliei+ E#ident, nu putem a**epta le.i *ontrare
*redinei noastre, dar nu $n maniera propus de se*te+ M(ntuitorul =ristos
a**ept" ap"rarea ( L&.22,3' ).
Ra+or!"( din!re Bieri,< -i So,ie!a!e
IG
%. E*a>erare 0 Ale&ii se*tari se so*otes* 'rai &i s'ini, aparte, ai
Domnului ,dup te!tul R+. 1,,)+ 4ezult autoizolarea+
%. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Se $n*al*" porun*a iu-irii aproapelui ( %(.
22,3# ); =ristos nu a**ept" izolarea, *i *"utarea *elor pierdui (In.10,1' 2
? Mai am &i alte oi @). ? 2u mai e!ist ni*i ro-, ni*i slo-od @ ,:-6. 3, 28).
#. Devia/ie ere!i,) 0 Se*tele sunt 'a#ora-ile o-s*uratismului+ 3tiina
nu este admis" de Dumnezeu, *i este de la Satana: Dumnezeu #a 'a*e s"
dispar" $nelep*iunea lumii a*esteia ( I )*!. 1,1#$20 ); : 7nelep*iunea o
#oi nimi*i &i &tiina oamenilor o #oi pierde; ( I.2#, 14 ).
#. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Se re'er" la ? $nelep*iunea @ a*elei lumi
idolatre, $ndep"rtat" de Dumnezeu &i supus" unor sisteme 'iloso'i*e+ 2oi
tre-uie s" respe*t"m *ultura, pro.resul &tiini'i* &i mun*a: :S" lu*r"m *(t
este ziu"; ( In. #,4 ); :6ine nu #rea s" lu*reze ni*i s" nu m"n(n*e; ( II
Te. 3,10 ); S'+ Pa#el &ia *(&ti.at p(inea *u propriile m(ini ( I Te. 2,#).
Or>ani.area ?ieri,ea,<
%. E*a>erare 0 Paro)ia, epis*opia, m"n"stirea ro-es* pe oameni+
Epis*opii, preoii &i *"lu."rii sunt pro'itori, $n&el"tori, spe*ulani+ :Mai
-ine o zi $n *urtea Domnului, de*(t mii printre str"ini; ( P. 83,11 ).
%. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Psalmistul nu se re'er" la p"r"sirea
paro)iei pentru adunarea se*tar", *i la idealul *redin*io&ilor: 7mp"r"ia lui
Dumnezeu+ 7n 4om(nia nu a e!istat ni*i o asuprire de ori.ine
-iseri*eas*"+ 6ei *are au adus o um-rire a*estei situaii au 'ost 'anarioii
&i m"n"stirile $n*)inate+ 7n tre*ut, m(nstirile erau sin.urele *entre de
*ultur naional+
#. Afir'a/ie ere!i,) 0 Adunarea $n *as" este -i-li*", nu paro)ia+
=ristos a mers $n *as" 3B!. #8C%: 5J Apostolii erau $n *as" ( %&. 14,14;
I1
9.A. 2,1 ). Adun"rile primilor *re&tini erau $n *ase, unde 'r(n.eau p(inea
( 9.A. 2,4' ).
#. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 3i -iseri*a este o *as", un lo*a& $n*)inat
Domnului, iar paro)ia $i or.anizeaz" pe *redin*io&i, toi 'a* parte din
trupul lui =ristos+ Paro)ia este .u#ernat" de un statut &i le.i proprii
-iseri*e&ti8 #eniturile se administreaz" pentru $ntrea.a o-&te+
7n .eneral se*tanii *are lanseaz" ast'el de a*uzaii sunt 'o&ti *re&tini
ortodo*&i: a< 'ie nu sau inte.rat paro)iilor &i nu leau spri9init8 -< sau au
'ost prea zelo&i &i .(l*e#itori, intr(nd $n *on'li*t *u preotul sau *u *eilali
paro)ieni+ Este ne*esar *re&terea rolului misionar a paro)iilor+
B4n!"irea -i ,ondi/ii(e ei.
BiK(oa,e(e de de)v4r-ire 0 +o!"( -i r">),i"nea. S)r?)!ori(e
6ultele neoprotestante &i se*tele mer. pe 'iliera protestant $n
soteriolo.ie+ Ast'el, 4s*umprarea adus de =ristos este un simplu a*t
'ormal, 9uridi*, *e tre-uie asumat de 'ie*are om ? numai prin *redin @
,sola 'ide<, 'r #aloarea 'aptelor -une &i a )arului E rezer#at doar *elor
predestinai+
7n .eneral, $n lumea neoprotestant, simpla *redin $n =ristos, $n
maniera promo#at de 'ie*are *ult $n parte, este m(ntuitoare &i, ast'el,
su'i*ient+ De ai*i deri# prin*ipala *on*epie a lor :
%. Con,e+/ie neo+ro!e!an!)0 %re-uie *a 'ie*are om sL
primeas* pe =ristos ,s *read $n El< *a M(ntuitor al Su personal+
%. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 =ristos este M(ntuitorul tuturor+ El /a
dat pe (ine pre de rcumprare pentru muli (I #im. 2, E/F). %oi
oamenii sunt *)emai la m(ntuire, iar *osmosul, $n $ntre.ime, spre
trans'i.urare ,cer nou i pm*nt nou 2 %poc. 2@,@). 6on*epia amintit
deri# din ne.area 1iseri*ii *a instituie #ie, di#inouman, *ompus din
I0
*ler &i *redin*io&i, *u *ele dou aspe*te : lupttoare &i trium'toare+
Pentru promotorii ei, ade#rata 1iseri* este *ompus numai din ale&ii
e!isteni $n *er, *are au *ulti#at o relaie personal *u Iisus =ristos, dar
lipsit de *omuniunea *u semenii+
7n *eea *e pri#e&te m(ntuirea su-ie*ti# sau des#(r&irea, *ultele
neoprotestante &i se*tele de toate *ate.oriile sunt tri-utare sola'ideismului
protestant+ 2ea. ne*esitatea )arului ,*on'undat adesea *u Du)ul S'(nt<
&i a 'aptelor -une pentru m(ntuire+
1iseri*a Ortodo! in*lude $ntre mi9loa*ele de des#(r&ire postul &i
ru.*iunea+ Multe din .ruprile pretins *re&tine de astzi dau interpretri
di'erite a*estor noiuni+
#. Afir'a/ie ere!i,) 0 2u tre-uie s postim+ Postul este de prisos
u*eni*ilor, atun*i *(nd se a'l Mirele ,=ristos E ? M(ntuitorul personal @<
*u ei ,*'+ te!telor Mat. G, @E, Mc. 2, @G/2A, Huca E, 4B/4E<+
#. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Postul a 'ost r(nduit $n* din >e*)iul
%estament : porun*a primilor oameni &i pedeapsa lor pentru neas*ultare
,Fa*ere 5,5<, postul prezis lui Moise ,Le#+ 1L, 0O, Ie&ire 5I, 0N<, postul lui
Da#id ,Ps+ 1GN, 05<, a9unarea nini#itenilor ,Iona 5,J<, postul iudeilor ,I
4e.i F,L<, postul lui Isaia unit *u 'apte -une ,Isaia JN, LF<+ Daniel prin
postire 'a*e minuni ,Dan+ 1G, 05< 8 Ilie, prin post &i ru.*iune, *o-oar
'o* din *er &i adu*e ploaie ,III 4e.i *ap+ 1N<, Ioil re*omand postul ,Ioil
0, 10<+
7n 2oul %estament postes* : Sa)aria &i Elisa-eta, S'+ Ioan
1oteztorul ,Mar*u 1,L<, M(ntuitorul ,Mt+ I,0, L*+ I,0<, *are arat &i
modalitatea de postire ,Mt+ L, 1L1N<+ Postul e arm de lupt pentru
alun.area #r9ma&ului dia#ol : at(t $ntreita ispitire, *(t &i #inde*area
*opilului lunati* atest a*est lu*ru : acet oi de demoni nu iee dec*t cu
ru,ciune i cu pot ,Mt+ 1F, 01, M*+ O,0O<+ Ie)o#i&tii au s*os 'ra.mentul
? &i *u post @ din 2+D+%+ ,? -i-lia @ lor<+
I5
S'+ Apostoli posteau $nainte de ale.ere &i misiune ,Fapte 15,5 8 1I,
05<+ 4e*omand *a o 'orm de post &i 'u.a de idolotite ,Fapte 1J, 0O<+
Postul tre-uie $nsoit de paza -uzelor, a lim-ii &i *u $n'r(narea ,I 6or+
F,J<+ Postul e arm $mpotri#a rutii &i nedreptii ,4omani L, 1015<,
tre-uie pra*ti*at $naintea $n'ptuirii ori*rui lu*ru -un, mai ales $naintea
luptelor *u ispitele Satanei ,I 6or+ O, 0J<+
A*tuala pra*ti* a posturilor $n 1iseri* sa sta-ilit de *tre
Sinoade &i se a'l pe ordinea de zi la #iitorul Sinod Panortodo!+
2. Pra,!i,i e*a>era!e 0 Bnele se*te pra*ti* 'orme e!treme de
post : $n 'apt, un re.im alimentar epuizant, .enarator al unor stri de
trans, )alu*inaii et*+, adeseori *om-inat *u *onsumul de dro.uri sau
pra*ti*i Mo.a+
2. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 >iaa e -unul *el mai de pre primit de la
Dumnezeu+ %re-uie pstrat a&a *um se *u#ine+ 2i*i o e!a.erare nu este
-un : #oate/mi unt n,duite, dar nu toate/mi unt de )olo (I $or. @A,
24). #oate/mi unt n,duite, dar nimic nu pun tp*nire pe mine (I
$or. F, @2).
&. Afir'a/ie ere!i,) 0 Omul se poate )rni *u *ei pla*e 8 nu
m(n*area spur* pe om, *i *u#(ntul ru ,Mt+ 1J,11<+ 6ei *e postes* se
opun 1i-liei, 'iind* -u*atele sunt de Domnul '*ute ,I %im+ I,5<+ Postul
nu a9ut la nimi* ,I 6or+ N,N<+ A posti nu este o #irtute, a nu posti nui
p*at+
&. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 Postul este o a-inere, ni*ide*um o
*ondamnare a alimentelor+ E!ist post trupes* &i post su'letes* ,ultimul
nu este, pre*um se #ede, remar*at<+ 7n te!tele menionate, S'+ Pa#el
#or-e&te de post $n *omparaie *u idolotitele &i *u pra*ti*a p.(n a
a9unrilor+
Postul e porun*it *a ne*esitate #ital $n >e*)iul %estament ,Fa*ere
0, 1F<, pentru *a omul s $nelea. des*operirea lui Dumnezeu ,Le#+
II
1L,0O<, *a mi9lo* de *urire ,Ie&ire 5I,0N<, *a e!er*iiu periodi* spre
s'inenie ,Dan+ 1, 1110 8 1G, 05, Ps+ 5I,10<, $n #ederea po*inei ,Ioil 0,
101J, Iona 5,J<+ 7n 2oul %estament, postul e r(nduit prin e!emplul
M(ntuitorului ,Matei I,0<, este porun*it nou ,I 6or+ F,J<, *a arm
$mpotri#a dia#olului ,Mt+ 1F, 01<+
7. In!er+re!are ere!i,) 0 Dumnezeu este spirit &i $n*)inarea
tre-uie '*ut $n du) ,Ioan I, 050I<+
7. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 A*est te!t se re'er la 'ormalismul
*ultului p.(n al idolilor &i la pra*ti*ile e#reilor din #remea
M(ntuitorului, dis*riminatorii pentru ei+ %emplul S'+ Du) este trupul
nostru ,I 6or+ L, 1O<+ Idealul nostru este de a a9un.e oameni du)o#ni*e&ti
,I 6or+ 1J, IL<+
8. Afir'a/ie ere!i,) 0 %rupul nare #aloare, de*i ni*i .esturile
litur.i*e nu au rost ,Ioan L, L5 : ? %rupul nu 'olose&te la nimi* 8 du)ul
este *el *e d #ia @<+
8. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 M(ntuitorul se re'er ai*i la pre'a*erea
eu)aristi* a S'intei 7mprt&anii ,#+ INJO<+ Da* trupul nar a#ea
#aloare, nu sar 'i $ntrupat =ristos, nu ar 'i lo*uit $ntre noi ,Ioan 1, 1I<,
nar 'i $n#iat+
9. Afir'a/ie ere!i,) 0 %re-uie s as*ultm numai de Domnul &i de
porun*ile Sale din 1i-lie, ni*ide*um de at(tea *eremonii+
9. 1nv)/)!"ra or!odo*) 0 7n E#ul Mediu, *atoli*ii au e!a.erat
anumite aspe*te *eremoniale, mai *u seam datorit in'luenei papalitii+
Protestanii &i neoprotestanii au simpli'i*at *ultul la ma!imum, dar, mai
nou, ei sunt *ei *e in#enteaz noi *eremonii+
:. Afir'a/ie ere!i,)0 Dumnezeu a oprit *onsumul de *arne de
animale ne*urate , Dt+ 1I, 51O <+
:. 1nv)/)!"ra or!odo*): A*ele restri*ii in seama de *onsiderente
i.ieni*osanitare+ Bnele sunt otr#itoare, altele *onin to!ine *are se
IJ
poteneaz $n *ondiiile *limateri*e din Xara S'(nt+ 2u pot 'i re.uli
uni#ersal #ala-ile, e!emplu: laponii nu le pot apli*a+ 4e.ulile a*estea sau
adresat unui anumit popor, *el ales, &i numai pe un anumit teritoriu
Palestina+ =ristos a -ine*u#(ntat toate -u*atele , Mt+ 1J, 11: 2u *e intr
$n .ur spur* pe omA <+ S'(ntul Petru a primit $n #edenia de la Iope
porun*a s 9un.)ie &i s mn(n*e , F+A+ 1G, O0N <+
;. Afir'a/ie ere!i,)0 S'(ntul Petru a re'uzat animalele spur*ate de
trei ori , F+A+ 1G, O 1L <+ La Sinodul Apostoli* de la Ierusalim sa sta-ilit
*a a*elea&i le.i *are sunt pentru iudei s 'ie apli*ate &i *re&tinilor *are
pro#eneau dintre p.(ni+ , F+A+ 1J, 0G0O <+
;. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 >edenia S'(ntului Petru are *a s*op
misionar to*mai primirea p.(nilor la E#an.)elie 'r restri*ii mozai*e+
A*ela&i lu*ru reiese &i din pre#ederile Sinodului Apostoli* de la
Ierusalim+ Idolotitele, la *are se 'a*e re'erire, nu sunt *ondamnate *a
alimente spur*ate $n sinea lor, *i pentru * 'useser aduse *a o'rande
idolilor+
S)r?)!ori(e
1+ Afir'a/ie ere!i,)0 =ristos na des'iinat Le.ea, *i a $mplinito
,Mt+ J, 1F<, de a*eea Sa-atul tre-uie respe*tat+
%. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Plinirea Le.ii >e*)i se 'a*e $n *ea 2ou+
=ristos, 7n#torul Suprem, 6u#(ntul 7ntrupat ,Ioan 1,1I<, este &i un
Le.iuitor suprem+ El arat * omul a 'ost mai important de*(t S(m-ta &i
* S(m-ta a 'ost a&ezat pentru El ,M*+ 0, 0F<+ El 'a*e minuni, #inde*ri
&i dezle.ri $n'runt(ndui pe 'arisei, art(nd * este Domn al s(m-etei
,Mt+ 10, N<+ Ser-area dumini*ii a 'ost pro'eit $n* din >e*)iul
%estament+ Pro'etul Ieze*)iel se -u*ur de 9ert'a preoilor $n ziua a opta, a
IL
Domnului ,Iz+ I5, 0F<, Solomon intuie&te a*ela&i lu*ru , Pilde O, 1O <8
Ieremia pro'ee&te 2oul Le.m(nt , Ieremia 51, 51 <+
#. Afir'a/ie ere!i,)0 7nsu&i Domnul a -ine*u#(ntat &i a s'init
ziua a &aptea $n* de la 'a*erea lumii , F*+ 0, 0 <+ A*esta a 'ost primul
Sa-at &i el tre-uie respe*tat+
#. 1nv)/)!"ra or!odo*): Dumnezeu a s'init &i a -ine*u#(ntat toate
zilele *reaiei+ Sa-atul a 'ost 'i!at de Moise $n De*alo. pe $nelesul
oamenilor de a*um IGGG de ani , I&+ 0G, O: 3ase zile s lu*rezi, iar a
&aptea s te odi)ne&tiA <+ %eoreti* ziua odi)nei poate 'i ori*are din zilele
sptm(nii+ A 'ost aleas S(m-ta la e#rei pentru a mar*a eli-erarea din
ro-ia e.iptean+ Dumini*a este pentru *re&tini ziua eli-errii, prin 9ert'a
lui =ristos, din ro-ia p*atului &i a morii+
2. Afir'a/ie ere!i,)0 Moise a dat porun*a Sa-atului+ %e!tul din
1i-liile se*tare sun ast'el: :Adui aminte de ziua S(m-etei *a so
s'ine&ti+; ,Ie&ire 0G,N<+ Sa-atul este un le.m(nt #e&ni* , I&+ 51, 1L1F <+
2. 1nv)/)!"ra or!odo*): Patriar)ii -i-li*i nu au inut Sa-atul+
Le.m(ntul #e*)i a 'ost peda.o. *tre =ristos ,Gal+ 5,0I<+ 3i despre
mielul pas*al sa spus * e le.e #e&ni*, dea pururi ,Ie&ire 10,1I<, dar ea
sa s'(r&it prin 9ert'a Mielului lui Dumnezeu, *are ridi* p*atul lumii ,In+
1, 0O<+
&. 6"!ifi,are e*a>era!)0 =ristos, Apostolii &i mironosiele au
respe*tat Sa-atul+
&. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Lau respe*tat pentru * era ziua de
odi)n le.iuit atun*i, *(nd =ristos nu se preasl#ise+ M(ntuitorul
*om-ate e!a.errile le.ate de odi)n , L*+ 1I, J: -oul sau *opilul *zui
$n '(nt(n <+ =ristos, Apostolii &i mironosiele au pro'itat de adunarea de
s(m-ta din sina.o., pentru a propo#dui+
IF
7. Afir'a/ie ere!i,)0 %e!tul de la E#rei I, O este mutilat de
ad#enti&ti: :Dumnezeu a dat poporului su odi)n;8 de*i S'+ Pa#el ne
$ndeamn s respe*tm Sa-atul+
7. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 7n primul r(nd s notm ade#ratul te!t:
:Sa lsat alt sr-toare de odi)n poporului lui Dumnezeu; , E#r+ I, O <+
A*est lu*ru se $ntre&te &i prin *onte!t: :Dumnezeu )otr&te o nou zi;
,E#r+ I, F <+ A*easta arat * e#reii sunt $n#ai de S'(ntul Pa#el s
renune la pra*ti*ile #e*)i, in*lusi# la Sa-at+
8. Afir'a/ie ere!i,)0 Sa-atul #a rm(ne p(n la s'(r&itul lumii: :s
nu 'ie 'u.a #oastr iarna sau $n zi de s(m-t; , Mt+ 0I, 0G <+
8. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Din *onte!t #edem * a*este *u#inte se
re'er la pro'eia pri#ind *derea Ierusalimului+ %itus, $n anul FG, a
pro'itat de 'anatismul *u *are e#reii au inut sa-atul+
9. Afir'a/ie ere!i,)0 6el *are a impus ser-area Dumini*ii este
6onstantin *el Mare, $nlo*uind Sa-atul *u Siua soarelui, o sr-toare
p.(n , SundaM <+
9. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 A'irmaia este 'als+ 7n anul 505, el a
le.i'erat *eea *e $n pra*ti* e!ista de9a+ Pliniu *el %(nr $i s*ria din Asia
Mi* 7mpratului %raian , la apro!imati# anul 1GG <: :6re&tinii se adun
$n prima zi a sptm(nii;+ 6onstantin *el Mare &ia pstrat titlul de
Ponti'e! Ma!imus, 'iind tolerant *u toate reli.iile, in*lusi# *u e#reii
,dup Milano, 515<+
S'(nta Dumini* este ziua $n *are 9ert'ele din Sa-atul iudai* sunt
$nlo*uite *u S'(nta Eu)aristie, 6ina Domnului , F+A+ 0G, F8 16or+ 11, 05
0L<+ Dumini*a este ziua a9utoarelor, a *ole*telor pentru *ei ne#oia&i , 1
6or 1L, 10 <+ Siua Domnului este ziua des*operirii re#elaiei , Apo*+ 1,
1G <+ B*eni*ii S'(ntului Pa#el sunt $ndemnai de a*esta Rs se lase de
s(m-ete; , 6ol+ 0, 1L1F 8 Gal+ 5, 1G518 I, N11 <+
IN
:. Bar!orii ("i Ie=ova +"n0 =ristos sa ns*ut $n 9urul datei de 1
o*tom-rie, dup urmtorul *al*ul: la -otez a#ea 5G de ani8 a*ti#itatea
pm(nteas* a durat 5 ani &i 9umtate8 a murit pe *ru*e prim#ara $n 9urul
datei de 1 aprilie, de*i rezult * ar 'i trit 55 de ani &i 9umtate &i * sa
ns*ut $n 9ur de 1 o*tom-rie+ Bn alt ar.ument ar 'i * pstorii erau pe
*(mp *u turmele8 iarna nu e!ist iar- pentru p&unat+
:. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 7n Israel sunt dou anotimpuri , se*etos &i
ploios <+ Ai*i este 'oarte rar 'ri., nin.e rar+ =ristos la -otez a#ea :*a la 5G
de ani; nu 'i! treize*i de ani, nu $mplinise $n a*ea zi 5G de ani+
Sfin!e(e Taine
%. Afir'a/ie ere!i,)0 %ainele sunt, de 'apt, simple sim-oluri, a*te
e!terne de iniiere sau de *omemorare, *are a9ut *redina, dar nu transmit
)arul lui Dumnezeu+
%. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Pentru se*tani, %ainele nu transmit )arul,
$ntru*(t ei *red $n predestinaie: )arul se d numai *elor ale&i, &i numai
prin *redin , Sola 'ide <+ 7n plus ei se apropie de pra*ti*ile, *eremoniile
&i sim-olurile >e*)iului %estament+ =ristos este $n*eputul m(ntuirii
noastre , 4om+ L, 01L <, El a instituit %ainele $n #ederea s'inirii
oamenilor prin )arul S'(ntului Du)+
#. Afir'a/ie ere!i,)0 7n 1i-lie nu sunt sta-ilite de*(t dou
sim-oluri: 1otezul &i 6ina Domnului+ 6elelalte sunt in#enii ale preoilor
pentru a *(&ti.a -ani+
#. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 2umrul tainelor nu a 'ost 'i!at $n timpul
a*ti#itii pm(nte&ti a lui =ristos , ni*i 0, ni*i F <, *i a 'ost sta-ilit de
1iseri*, sin.ura *apa-il s transmit )arul Du)ului S'(nt+ 2i*i *anonul
2oului %estament nu se al*tuise $n*+ 7ns instituirea lor de *tre
M(ntuitorul &i pra*ti*area lor de *tre S'inii Apostoli sunt *ertitudini:
IO
:Luai Du) S'(nt; ,In+ 0G, 0005 <+ A*est Du) S'(nt lu*reaz8 partea
#zut, *eremonialul %ainelor, au 'ost sta-ilite de *tre 1iseri* ulterior,
dar nu *u s*opul *ole*trii de 'onduri, *i pentru a e!prima litur.i* -o.ia
de sim-oluri &i semni'i*aii *onsemnate la a*este prile9uri+
2. Afir'a/ie ere!i,)0 1iseri*a #oastr *reeaz nu numai *ele 3apte
%aine, *i &i altele, introduse de ierar)ie+
2. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Se 'a*e o *on'uzie $ntre %aine &i ierur.ii+
%ainele sunt e!*lusi# pentru m(ntuirea oamenilor a'lai $n #iaa
pm(nteas*8 ierur.iile sunt lu*rri s'initoare destinate at(t *elor #ii *(t
&i *elor mori &i $ntre.ii naturi+ At(t unele *(t &i *elelalte au 'ost pra*ti*ate
&i transmise de *tre S'inii Apostoli, *)iar da* nu $n 'orma pe *are o
*unoa&tem astzi ,6ou v ete dat cunoatei tainele mpriei
cerurilor / Mt. @4, @@ <+ Ierar)ia nu a introdus, de*i tainele, *i doar a
sta-ilit numrul lor &i a pre*izat r(nduielile *e tre-uie s#(r&ite+
Taina Bo!e."("i
1+ Afir'a/ie ere!i,)0 1otezul nu este o %ain, *i un sim-ol, o
pra*ti*, o do#edire a po*inei &i a *redinei , F+A+ 11, 1I <8 :*rede
numai &i te #ei m(ntui tu &i toat *asa ta: , F+A+ 1L, 51 <+
%. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 %e!tele de mai sus se re'er la *redina $n
=ristos artat de persoane p.(ne , 6orneliu &i temni*erul <+ 6redina lor
a ade#erit :*ele nd9duite &i #zute; , E#+ 11, 1 <, iar -otezul a 'ost
urmarea 'ireas* a a*estui a*t+ Prin -otez ei lau primit pe =ristos, prin
moartea &i 7n#ierea Lui , 4om+ L, 5 <, realiz(nd *eea *e El nume&te
:na&terea din nou; , In+ 5, J <+ 7n *eea *e pri#e&te -otezul po*inei '*ut
de S'+ Ioan, de&i este pretins *a normati# , =ristos 7nsu&i lar 'i pra*ti*at <
a*esta sa adresat unui anumit timp &i spaiu, pre.tind #enirea lui Mesia:
:Eu nus $n stare ni*i sI dezle. *ureaua $n*lmintelor+ El este Mielul
lui Dumnezeu *el *e ridi* p*atul lumii; , In+ 1,0O <+
JG
=ristos $nsu&i de*lar: :s $mplinim dreptatea;, , Mt+ 5, 1J < adi*
s $mplinim ,des#(r&im< Le.ea *ea >e*)e a dreptii din >e*)iul
%estament prin porun*a *ea nou a iu-irii+ Ioan este *on&tient de
uni#ersalitatea -otezului lui =ristos: :# #a -oteza *u Du) S'(nt &i *u
'o*;+
#. Afir'a/ie ere!i,)0 2umai adulii pot primi -otezul, pentru a&i
putea mrturisi $n preala-il *redina &i po*ina+ Domnul spune: :mer.ei,
-otezai, 'a*ei u*eni*i; , Mt+ 0N, 1O <, :6ine #a *rede &i se #a -oteza se
#a m(ntui, iar *ine nu #a *rede #a 'i os(ndit; , M*+ 1L, 1L <+ :Po*ii# &i
'ie*are din #oi s 'ie -otezat , F+A+ 0, 5N <+ =ristos sa -otezat :*a la 5G
de ani;+
#. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Am #zut mai de#reme * nu -otezul lui
=ristos de *tre Ioan este temeiul %ainei 1otezului $n *re&tinism+ %oate
te!tele in#o*ate nu restr(n. pra*ti*a -otezului, *i arat mrturisirea
*on*omitent a *redinei+ A*easta poate 'i '*ut la o anumit #(rst &i de
'amilie &i na&i, *are nu dores* s lase prun*ii ne-otezai &i *onsider *
1otezul este *ea mai mare 'apt -un pe *are leo pot 'a*e+ Mandatul
propo#duirii &i -otezul sunt adresate la :toat 'ptura;+ La 6in*ize*ime
sau -otezat 5GGG de su'lete, printre *are erau 'ires* &i *opii+ 6orneliu sa
-otezat *u toat *asa sa+ Alte *ase: a lui Sa)eu , L*+1O <8 Lidia , FA+ 1L,
1J <8 3te'ana ,16or+ 1, 1L<+ Pentru te!tul de la F+A+ 0, 5N, apli*m re.ula
*onte!tului #ersetul urmtor: :**i '.duina a*easta este pentru #oi &i
pentru *opiii #o&tri; ,R'.duina; $nsemn(nd po.or(rea Du)ului S'(nt &i,
impli*it, -otezul<+ Se*tanii au misti'i*at a*est te!t, $n lo* de :*opiii;,
tradu*(nd :'raii; sau :rudele #oastre;+ Familia *re&tin, 1iseri*a
M(ntuitorului =ristos, este 'ormat din -tr(ni, tineri, 'ete, 'ii &i 'ii*e &i
*)iar ro-ii &i roa-ele *um era $n #e*)ime+ Peste toi a*e&tia :#oi turna
din Du)ul S'(nt; E zi*e Domnul , F+A+0, 1L1N &i Ioil 5, 10<+
J1
%emeiuri $n >e*)iul %estament: E pre'i.urarea tainei 1otezului
*onsemneaz impli*it &i ne*esitatea -otezului prun*ilor: 2oe sal#at de
potop *u toi ai si , F*+ O, 1F8 1Ptr+ 5, 0G < 'ii &i nepoi+ %ierea $mpre9ur
sa dat *a le.m(nt lui A#raam &i tuturor urma&ilor si E prun*i de parte
-r-teas* , Le#+ 10, 5 <+ Au tre*ut prin Marea 4o&ie toi e#reii , &i
*opiii < Ie&ire 1I, 00+ =ristos a 'ost tiat $mpre9ur $n a Na zi , L*+ 0, 01 <,
a 'ost $m-iseri*it ,E $nt(mpinarea Domnului<, era prezent $n %emplu la 10
ani , *opil E mem-ru a*ti# al 1iseri*ii <+
De alt'el, *opiii sunt prezentai *a e!emple de des#(r&ire pentru
$mpria *erurilor , Mt+ 1N, 5 <+ RDin .ura prun*ilor &i a *elor *e su. ai
s#(r&it laud; , Ps+ N, 08 Mt+ 01, 1L <+ 6opiii sunt -ine*u#(ntai de
=ristos , Mt+ 1O, 1I8 M*+ 1G, 1I <+ Ei adu* p(inile &i pe&tii pentru a 'i
$nmulite ,Ioan L,O<+ Muli *opii sunt tmduii sau $n#iai de =ristos
,t(nrul din 2ain8 'ii*a lui Iair, 'ii*a *anaaneen*ei, 'iul lunati* et*+ <
2. Afir'a/ie ere!i,)0 2a&ii sunt o in#enie t(rzie a 1iseri*ii, *are
nu are temei s*ripturisti*+
2. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 7n* de la $n*eputurile 1iseri*ii, $ntre *ei
5GGG de oameni *are sau -otezat la 6in*ize*ime se .seau at(t iudei, *(t
&i prozelii dintre neamuri , F+A+ 0, J <, $ntre a*e&tia e!ist(nd o relaie
asemntoare *elei $ntre na&i &i 'ini+ S'(ntul Pa#el este n&it de Anania, el
$nsu&i se nume&te printe su'letes* , na& < pentru *ei ns*ui $n E#an.)elie
, 16or+ I, 1J8 Gal+ I, 1O <
&. Afir'a/ie ere!i,): 6opiii se pot m(ntui &i 'r -otez, ei nau
p*at, sunt s'ini: :De nu # #ei $ntoar*e &i nu #ei 'i *a prun*iiA; , Mt+
1N, 5 <+
&. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 A*est te!t se re'er la ne#ino#ia
prun*ilor8 a*e&tia nu au p*ate .rele s#(r&ite $n mod *on&tient, dar
mo&tenes* p*atul ori.inar &i urmrile lui+ 6opiii au $n*linaie spre p*at,
spre patimi, pe *are Dumnezeu le pedepse&te p(n la al 5lea, alIlea sau
J0
al Flea neam , Ie&+ 0G, J <+ RPrinii mn(n* a.urid &i *opiilor li sau
strepezit dinii; , Ier+ 51, 0O <+ 1otezul &ter.e p*atul strmo&es* &i
atenueaz urmrile lui+
7. Afir'a/ie ere!i,)0 1otezul se 'a*e printro sin.ur a'undare, nu
prin trei a'undri+ =ristos a intrat $n ap &i sa -otezat , Mt+ 5, 1L <+
7. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 1otezul este *erut a se s#(r&i $n numele
S'intei %reimi , %atlui, Fiului &i S'(ntului Du) < Mt+ 0N, 1O + 1otezul E
sim-ol, dup do*trina se*tar &i unitarian, atest in*apa*itatea de a
$nele.e des*operirea S'intei %reimi &i mrturia ei , 1 In+ J, F <+ =ristos a
intrat o sin.ur dat $n ap, dar El era Fiul lui Dumnezeu 7ntrupat, de o
'iin *u %atl &i *u Du)ul S'(nt+ Mai mult, *u prile9ul a*tului -otezului
su, S'(nta %reime se des*oper plenar , Epi'ania <+
8. Afir'a/ie ere!i,)0 1otezul se 'a*e numai $n ape *ur.toare+ Apa
nu poate 'i s'init, *ristelnia transmite -oli et*+++: Sau po.or(t am(ndoi
$n ap &i Filip la -otezat pe 'amen , F+A+ N, 5N <+
8. 1nv)/)!"ra or!odo*): 1otezul sa s#(r&it, din *ele mai #e*)i
timpuri, $n spaii spe*ial *onsa*rate: -aptisterii+ Mai nou, apar
*ristelniele+ Am-ele se situeaz $n -iseri*, pentru * slu9-a -otezului
aparine spaiului &i timpului litur.i* ale 1iseri*ii+ Apa s'init &ia
demonstrat *alitile, iar *ristelnia &i *elelalte materii 'olosite tre-uie s
respe*te normele de i.ien+ Dimpotri#, apele *ur.toare a*tuale sunt, $n
mare parte poluate, de a*eea &i se*tele sau repro'ilat ,-oteaz $n pis*ine<+
Taina Bir"n>erii
%. Afir'a/ie ere!i,): 7n 1i-lie nu s*rie despre Mirun.ere , punerea
m(inilor nu este %ain &i ni*i un.erea *u mir+ Sunt $n#turi aprute pe
par*ursul istoriei 1iseri*ii+
J5
%. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 O-ie*ia se e!pli* parial datorit
pra*ti*ii *atoli*e *are a separat 1otezul de Mirun.ere ,6on'irmare<+ La ei
$mprt&irea S'(ntului Du) se 'a*e la adoles*en+
M(ntuitorul #or-e&te de a*east tain: :r(uri de ap #ie; ,In+ F, 5N
5O<+ S'inii Apostoli o s#(r&eau dup 1otez , F+A+ N, 1I1L <, prin
punerea m(inilor , F+A+ 1O, 1L <, este pe*etluirea *u Du)ul S'(nt , E'+ I,
5G <8 u*eni*ii na#eau ne#oie de mirun.ere, pentru * primiser dire*t
)arul Du)ului S'(nt+
#. Afir'a/ie ere!i,)0 2ui ne#oie de Mirun.ere &i punerea
m(inilor: :6el ns*ut din du), du) este; , In+ 5, L < deoare*e R#ai splat,
#ai s'init, #ai $ndreptat $n Iisus =ristos; , 1 6or+ L, 11 <+
#. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Din *onte!t: =ristos $i e!pli* lui
2i*odim sensul *u#intelor :na&tere din nou;+ El o $nele.ea $n *)ip
natural+ S'(ntul Pa#el se adreseaz *orintenilor -otezai &i miruii de el+
Prin 4s*umprarea adus de M(ntuitorul, 1otezul &ter.e p*atul
strmo&es* &i p*atele personale+ Mirun.erea .aranteaz autenti*itatea
1otezului &i *on'er darurile Du)ului S'(nt *elui $ndreptat $n =ristos , 1
6or+ *ap+ 108 1 6or+ L, 11 <+
%aina Mirun.erii este promis de M(ntuitorul =ristos , In+ 1I, 1L E
0L <, *on'irmat dup 7n#iere , In+ 0G, 01 <, des#(r&it dup 6in*ize*ime
prin R#rsare; &i Rpe*etluire; ,F+A+ 0, 5N8 II 6or+ 10, O8 E'+ I, 5G <+
2. Afir'a/ie ere!i,): Du)ul se $mprt&e&te &i 'r un.erea
preotului: :Du)ul a *zut peste toi *ei adunai $n *as; , Fapte 1G, II <,
:Du)ul su'l unde #rea; , In+ 5, N <+
2. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Din *onte!t, rezult * este #or-a despre
*asa suta&ului 6orneliu+ S'+ Petru era de 'a, el a adus darul Du)ului
S'(nt+ >enirea Du)ului nu tre-uie *on'undat *u -olile psi)i*e+ Du)urile
tre-uie *er*etate , I In+ I, 1 <+ Al doilea te!t arat * )arul nu anuleaz
li-ertatea indi#idual+
JI
Mirul s'init de ierar)ie &i dat de preot *on*omitent *u -otezul este
'olosit din primele #ea*uri+ Este amintit de %eo'il, %ertulian, 6iprian+
La *atoli*i a rmas *on'irmarea $n 'ormula apostoli*, prin punerea
m(inilor de *tre epis*op+
2u se *on'und S'(ntul &i Marele Mir *u mirul de la Maslu sau de
la s'(r&itul S'intei Litur.)ii+
Sf4n!a Tain) a S+ovedaniei
%. E*a>erare: Mrturisirea tre-uie '*ut pu-li* , dup te!tul
Ia*o# J, 1L <+
%. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 7n primele *omuniti *re&tine
mrturisirea era pu-li* pentru a *onstitui un e!emplu pentru *ei *e erau
*ate)izai, $n #ederea -otezului+ 6u timpul, sa r(nduit spo#edania *a
%ain, dup mandatul dat de M(ntuitorul =ristos , Huai !u+ ()*nt.
$rora le vei ierta pcatele, le vor )i iertate...In+ 0G, 0005 <+ Apostolii
au puterea de a le.a &i dezle.a , Mt+ 1N, 1N <+ A*east putere sa transmis
urma&ilor lor prin su**esiune apostoli*+
#. Afir'a/ie ere!i,)0 1i-lia porun*e&te *a po*ina s 'ie '*ut
numai $n 'aa Domnului , Ps+ JG, 1: RMiluie&tem, DumnezeuleA;8 1
%im+ 0, J: =ristos este sin.urul Mi9lo*itor8 Ps+ 51,L: RMrturisi#oi
'rdele.ea mea Domnului; <+
#. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 7ntrade#r, po*ina se 'a*e $n 'aa lui
=ristos, de a*eea ea se s#(r&e&te $naintea i*oanei M(ntuitorului+
Du)o#ni*ul este doar martor, iertarea o d =ristos+ 7n pri#ina te!telor
in#o*ate, pentru *ele din psalmi: Da#id $nsu&i se mrturise&te $n 'aa
pro'etului 2atan , 0 4e.+ 10, 15 <, Aaron &i Moise mi9lo*es* la Dumnezeu
iertarea pentru sora lor Mariam , 2um+ 10, 1115 <+ 4e'eritor la te!tul
paulin, =ristos este mi9lo*itor $n sens de 4s*umprtor+ Puterea
JJ
dezle.rii p*atelor a dato, $ns, apostolilor &i urma&ilor lor *are au 'ost
Rale&i din lume; , In+ 1J, 1O <+ S'(ntul Pa#el, de&i nu se a'la $ntre *ei 10, a
$mplinit mandatul de a le.a &i dezle.a p*atele , 1 6or+ J, J <+
2. Afir'a/ie ere!i,)0 Sal#area, m(ntuirea, de*i &i iertarea p*atelor
prin dezle.are le d numai Dumnezeu: :&i ne iart nou .re&elile noastre;
, Mt+ L, 10 <, :e&ti iertat; , M*+ 0, J <, sau $ndreptat: #ame&ul , L*+ 1N,
1I<, t(l)arul de pe *ru*e , L*+ 05, I5 <+ A*e&tia nu au a#ut ne#oie de
preoi &i epis*opi+
&. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Am artat * iertarea o d =ristos+ 7n
r(nduiala %ainei .sim: RIat, 'iule, =ristos st ne#zut primind
mrturisirea ta+++;+ Mem-rii ierar)iei nu se su-stituie lui =ristos, ei sunt
i*onomii tainelor , 1 6or+ I, 1 <+ 6ei *are au .enerat *on'uzii pe a*east
tem au 'ost *atoli*ii prin do.ma in'aili-ilitii papale &i prin pra*ti*a
indul.enelor+
&. Afir'a/ie ere!i,): Preotul nu poate ierta pentru * este p*tos+
O do#ad $n plus este * d *anoane+ 2u poate o'eri iertarea pe lo* , Mt+
1F, 1L : RB*eni*ii %i nau putut sl #inde*e;<+
&. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Am artat * nu preotul iart, *i =ristos+
%ot de la o eroare *atoli* plea* &i a*east .re&eal, &i anume spo#edania
'*ut $n R*on'esional; E un element de mo-ilier spe*i'i* -iseri*ilor
*atoli*e, *are separ pe preot de penitent+ Preoilor #dii *u p*ate .rele
li se apli* pre#ederi *anoni*e *lare+ 6anonul este un mi9lo* de
$ndreptare, nu de pedeaps, nu o plat pentru p*at, *um spun se*tanii+
Po*ina nu se poate realiza 'r $ndreptare+
7. E*a>erare0 Preoii iau -ani pentru spo#edanie, de&i 1i-lia
porun*e&te: :7n dar ai luat, $n dar s dai; , Mt+ 1G, N <+
7. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 1iseri*a a *ondamnat ta!ele la
spo#edanie+ E#entualele daruri sunt -ene#ole &i se adreseaz 1iseri*ii, nu
preoilor $n sine &i nu sunt *ondiii pentru iertarea p*atelor+ Pra*ti*a
JL
.re&it a indul.enelor $i in'lueneaz, din p*ate, &i pe unii Rdu)o#ni*i;
a*tuali *are *er -ani sau, mai ru, 'i!eaz prin epitimii modaliti de
$ndreptare a p*atelor de .enul a*esta+
Taina Sfin!ei E"=ari!ii.

%. Afir'a/ie ere!i,)0 Eu)aristia nu este tain, *i un sim-ol, o
*omemorare a 9ert'ei pe *ru*e ,Rmoartea Domnului #estim; 1+ 6or+ 11,
0L <+
%. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Ar 'i rmas un sim-ol, da* nar 'i $n#iat
=ristos , 1 6or+ 1J, 1F <, da* nu lar 'i transmis pe Du)ul S'(nt
apostolilor Si, prin *are are lo* pre'a*erea darurilor eu)aristi*e la
epi*lez+
#. Afir'a/ie ere!i,)0 6u#intele Domnului tre-uie $nelese
sim-oli* pentru * RDu)ul d #ia; , In+ L, L5 <+ 6ina este un -an*)et
*omemorati# '*ut $n amintirea Domnului , R$ntru pomenirea Mea; L*+
00, 1O <+
#. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Hert'a lui =ristos este $n*eputul 9ert'ei
'r de s(n.e+ 6ea *are poteneaz a*est a*t este 7n#ierea, prin *are
materia $ns&i se trans'i.ureaz+ M(ntuitorul *u trupul $n#iat a #or-it, a
m(n*at &i *)iar a s#(r&it eu)aristia, des*)iz(nd o*)ii *elor *e tre-uiau
sl *unoas* , L*+ 0I, 5G51 <+
2. Afir'a/ie ere!i,): Iisus sa 9ert'it odat pentru totdeauna pe
Gol.ota &i nu poate repeta sa*ri'i*iul , E#+ O, 0N8 1G, 1I <+ De a*eea, 6ina
este un sim-ol+
2. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 2u se repet 9ert'a s(n.eroas, *i se 'a*e
*ea nes(n.eroas porun*it de El , L*+ 00, 1O <, s#(r&it de Apostoli
,F+A+ 0, I08 1 6or+ 11, 0I < &i transmis urma&ilor lor, adi* ierar)iei+
JF
&. 6"!ifi,are -i +ra,!i,) >re-i!e0 Iisus a o'erit p(inea separat &i
#inul la 'el+
&. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 A*easta sa $nt(mplat numai pentru
u*eni*i, la instituire+ 6atoli*ii au pstrat separaia, dar nui $mprt&es* pe
*redin*io&i &i *u S'(ntul S(n.e, din potir+ 7n ortodo!ie sa pstrat
$mprt&ania su- am-ele 'orme , E!ist r(nduial spe*ial de pstrare a
S'intei Eu)aristii pentru ne#oile spe*iale din anul respe*ti#<+
7. Afir'a/ie ere!i,)0 6ina este numai pentru *ei #(rstni*i, nu
pentru *opii+ Se in#o* te!tul de la 1 6or+ 11, 0F 0O+
7. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 6opiii sunt *ei mai $n msur s o
primeas*, pentru ne#ino#ia lor+ Bn *opil a adus p(inile *e sau $nmulit
, In+ L, O <+
8. Afir'a/ie ere!i,): La 6in se .ust dintro sin.ur p(ine, nu din
mai multe , 1 6or+ 1G, 1F <+
8. 1nv)/)!"ra or!odo*): Este o *on'uzie ai*i, pentru * trupul
Domnului se s'ine&te dintro sin.ur pres*ur+ 6elelalte sunt pentru
*ompletarea a*tului litur.i*, amintind de p(inile $nmulite de M(ntuitorul
, Mt+ 1J, 5L < &i de a.ape , F+A+ 0, IL <+ Miridele sim-olizeaz $ntrea.a
1iseri*, lupttoare &i trium'toare, *are parti*ip la %ain+
9. Afir'a/ie ere!i,)0 Ori*ine poate s#(r&i ritualul 6inei+ Preoii
nu au ni*i un rol , merit < $n a*est sens, pentru * &i ei sunt p*to&i+
9. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Eu)aristia este %aina s#(r&it de S'(ntul
Du) prin m(inile *elor ale&i, *rora le este dat s *unoas* :tainele
$mpriei *erurilor; , Mt+ 15, 11 <+ Preoii dau seama $n 'aa lui
Dumnezeu pentru 'aptele lor , E#r+ J, 1J <+ Bnii sunt *aterisii+ 3i Iuda a
parti*ipat la 6in , Mt+ 0L, 05 < spre ne#redni*ia lui+ =ristos numai
Apostolilor lea dat porun* s s#(r&eas* %aina: :Daile lor s
mn(n*e; , L*+ O, 15<8 &i te!tul *lasi* Lu*a 00, 1O: RA*easta so 'a*eiA;
:. Pra,!i,) >re-i!)0 6ina se 'a*e *u azim &i must+
JN
:. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Azima deri# din pra*ti*a apusean, *are
*onsider * =ristos a ser#it la 6ina *ea de %ain Pa&tele *u B*eni*ii si+
De 'apt, atun*i Pa&tele a *zut s(m-ta, *(nd trupul lui =ristos era de9a
rsti.nit pe *ru*e ,R3i era mare ziua a*elei s(m-ete; E Ioan 1O,51<+ La
6in nu se aminte&te ni*i de *onsumarea *elorlalte alimente *are
*ompuneau masa de Pa&te+ 7n te!tele $n *are este redat 6ina, .sim
termenul Rartos; , p(ine dospit M*+ 1I, 008 similar: In+ L, 5J: Eu sunt
P(inea #ieii<+
7n pri#ina mustului, a*esta deri# din misti*a e!a.erat a se*telor
iudai*e en*ratite+ 7n te!tul F+A+ 0, 15: Apostolii erau plini de must E
sensul este *lar: se $n*er*a a*reditarea ideii * a*e&tia sunt -ei+
7n 'aa lui Lu*a &i 6leopa, =ristos a 'r(nt p(inea, nu azima , L*+ 0I,
5G <+ Apostolii &i urma&ii lor 'oloseau p(inea dospit la S'(nta Eu)aristie
,F+A+ 0, IL8 1 6or+ 1G, 1L8 1 6or+ 11, 050L <+
;. Afir'a/ie ere!i,): 6ina Domnului este o simpl amintire+
Litur.)ia *onstituie o *eremonie *are $i ine pe oameni $n 1iseri*i,
spun(nd ru.*iuni lun.i, asemeni 'ariseilor, *rora M(ntuitorul le roste&te
a*ele *ele-re #aiuri , Mt+ 05, 1I <+
;. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Solemnitatea slu9-ei $i a9ut pe
*redin*io&i s $nelea. *(t mai -ine 9ert'a &i preasl#irea Domnului+ 7n*
din perioada apostoli*, S'(nta Eu)aristie se s#(r&ea $n *adrul unor
ritualuri spe*iale, *u prile9ul a.apelor+
%$. Afir'a/ie ere!i,)0 %rupul per'e*t al Domnului tre-uie s
*onin o *antitate normal de *arne &i s(n.e, nu $nmulite, pentru * el
este preul 4s*umprrii+ La at(tea litur.)ii, '*ute $n at(tea 1iseri*i, ar
rezulta un *orp )risti* .i.anti*+
%$. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 =ristos a a-olit le.ea talionului , Mt+ J,
5NII<+ El a s#(r&it minunea $nmulirii p(inilor materiale *a o
pre'i.urare a $nmulirii p(inii spirituale , %rupul su <+
JO
:S'(nta Eu)aristie este *a o o.lind a lui =ristos: *)iar da* o
spar.i, $n 'ie*are -u*at se #ede *)ipul $ntre.; , Mitropolitul Doso'tei <+
Taina C"n"niei
%. Afir'a/ie ere!i,): 7n 1i-lie nu se #or-e&te de %aina 6ununiei
sau *storiei+
#. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 P(n la 7n#ierea M(ntuitorului, nu .sim
pre*izate ni*i tainele, ni*i numrul lor, pentru * :Mirele era de 'a; ,Mt+
J, 1O <+ %ainele *ontinu a*ti#itatea $n*eput de M(ntuitorul =ristos,
pentru des#(r&irea oamenilor+
Dumnezeu ia '*ut pe oameni -r-at &i 'emeie &i lea dat porun*
s se $nmuleas* , F*+ 1, 0F <+ A*east porun* impli* noiunea de
'amilie+ =ristos re*unoa&te 'amilia prin parti*iparea la nunta din 6ana
Galileii , In+ 0, 111 <, s#(r&ind prima minune &i do#edind * este Mesia
, In+ 0, 11 <+ :%aina a*easta mare este+++; , E'+ J, 50 <+
#. In!er+re!are >re-i!)0 E'+ J, 50: :%aina a*easta mare este;+
E!presia R%aina a*easta; se re'er la unirea dintre =ristos &i 1iseri*, nu
la unirea de *uplu+
#. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Din *onte!t, #edem * Apostolul 'a*e o
*omparaie a relaiei dintre -r-at &i 'emeie *u relaia dintre =ristos &i
1iseri*+ 1iseri*a, $ntemeiat pe 9ert'a de pe 6ru*e , F+A+ 0G, 0N <, na
rmas numai $n *eruri, ne#zut, *i sa *onstituit or.ani* $n istorie la
6in*ize*ime , F+A+ 0, I1 <+ Ea este Rmireasa #e&ni*; ,Apo*+ 01, 0 <+
2. Pra,!i,i ere!i,e0 Bnele se*te promo#eaz *storiile $ntre
)omose!uali, altele *storia al- , traiul de Rsor &i 'rate; <+ Altele
$n*ura9eaz di#orul, le.at de interesele prozelitiste+
2. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 I+ 7n le.tur *u )omose!ualii: p*atul
s#(r&it este do#edit *u temeiuri *lare *a stri.tor la *er+
LG
II+ 6ei *are se *onsider 'rate &i sor $n timp *e sunt *storii 'a*
*on'uzie $ntre porun* &i s'atul e#an.)eli*+ Fe*ioria este un s'at
e#an.)eli*, nu o porun*+
III+ Este re.reta-il utilizarea in'luenei 'amiliei pentru
prozelitism+
&. A(!e a,".a/ii0 E!a.erarea unor datini &i o-i*eiuri sau plata
ta!elor+
&. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 O-i*eiurile nu se *on'und *u ritualul
%ainei, iar sumele sunt -ene#ole+
Taina Preo/iei
%. Afir'a/ie ere!i,)0 Preoia nu este o tain, *i o *alitate
re*unos*ut de S'(ntul Apostol Petru tuturor *redin*io&ilor , 0 Ptr+ 0, J
O<8 *ei ale&i sunt R$mprie preoeas*; ,Ie&ire 1O,L<8 Rpreoii lui
Dumnezeu %atl; , Apo*+ J, 1G <+
%. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Preoia este tain instituit de =ristos
,Huai !u+ ()*nt... / In+ 0G, 00 <+ Ea se d *elor ale&i: :2u #oi mai ales
pe Mine, *i eu #am ales pe #oi; , In+ 1J, 1L <+ Pro'etul Isaia e!*lam:
:Doamne, iatm, trimitem; ,Is+ L, N <+ S'(ntul Pa#el 'a*e distin*ie
$ntre treapta preoiei &i slu9irea o-&teas*: :Fie*are $n *)emarea $n *are a
'ost *)emat, $n a*easta s rm(n; , 1 6or+ F, 0G <+ 7nsu&i S'(ntul Petru
pre*izeaz: :Pe preoii *ei dintre #oi $i ro., *a unul *e sunt $mpreun
preot+++; , 0 Ptr+ J, 1 <+
#. Afir'a/ie ere!i,): Pastorii nu tre-uie s ai- mult $n#tur,
**i Apostolii au 'ost simpli pes*ari+ Dumnezeu d *redin *elor
ne&tiutori , Mt+ 11, 0J <, *elor 'r &*oal , Mt+ 1G, 0G <+
L1
#. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Pentru pastorii se*tani pre.tirea
intele*tual nu $&i are lo*ul8 nu putem spune a*ela&i lu*ru despre preoii
lui =ristos+ B*eni*ii au pro#enit dintre oameni simpli, dar au 'ost
R&*olii; de S'(ntul Ioan 1oteztorul, apoi de =ristos, a9un.(nd s
*unoas* Rtainele 7mpriei *erurilor; , Mt+ 15, 11 <+ 7nsu&i Domnul le
t(l*uia S*riptura , L*+ 0I, 0F <+ 7n urma unei *)emri spe*iale , F+A+ 1, N <
au tre*ut la propo#duire+ 6)iar S'(ntul Petru re*unoa&te * S*riptura
*uprinde &i lu*ruri ane#oie de $neles ,II Petru 5,1L<, pentru t(l*uirea
*rora este ne#oie de pre.tire spe*ial+ Bn alt e!emplu nil d 'amenul
etiopian+ S'inii Apostoli erau plini de $nelep*iune , F+A+ L, 5 <8 7l
primiser Du)ul S'(nt , F+A+ 0, 1F <, 6el promis de =ristos *i #a $n#a
toate , In+ 1I, 0L <+
De&i promo#eaz o a&a zis 'orm de simplitate $n e!primarea
teolo.i*, pri#it *a o *onse*in a lipsei unei pre.tiri preala-ile a *elor
*e&i dores* s 'ie preoi, se*tele patroneaz, ele $nsele, &*oli teolo.i*e,
'a*ulti &i *)iar uni#ersiti+
2. E*a>erare0 Domnul *ondamn titulatura de $n#tor &i printe,
ra-i &i A##a , Mt+ 05, N1G <, de R*u*erni*;, R*u#ios;, Rs'init;+
2. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 6u#intele Domnului sunt adresate
'ariseilor &i *rturarilor, *are, lipsii de modestie pretindeau s 'ie numii
R$n#tori;, dup modelul preoilor din reli.iile naturiste+ Ade#raii
Rprini; sunt mem-rii ierar)iei sa*ramentale, *are dein )arul preoiei
prin )irotonie, *orespunztor *elor trei trepte+ %ot dup *ele trei trepte
sunt &i titulaturile amintite, *are arat respe*tul *redin*io&ilor 'a de
)arul deinut de *el *ruia i se adreseaz+
&. Afir'a/ie ere!i,): Domnul *ondamn o anumit inut sau
uni'orm preoeas*: )aine lun.i *u *iu*uri, pot*ap, -ar- &i pr -o.ate
,Mt+ 05, J8 1 6or 11, 1I<+
L0
&. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Fariseii e!a.erau anumite aspe*te ale
inutei lor pentru a 'i tratai de oameni *u o *inste deose-it+ 7n realitate,
multe *ate.orii so*iale poart o #estimentaie ade*#at , e!emplu: 9ustiia,
armata et*+ <+ La 'el &i preoii+ La slu9-e, #e&mintele au semni'i*aii le.ate
de *ult+ 4e#erenda arat so-rietate &i distin*ie+ La preoii rom(ni,
re#erenda este un element nou aprut: p(n $n se*olul al PPlea preoii,
mai ales la ar, se $m-r*au la 'el *a poporul, deose-irea 'iind dat de
portul Rpatra'irului;+
7. Afir'a/ie ere!i,): P*atele &i #i*iile preoilor arat 'alsitatea
*onsiderrii lor *a treapt ierar)i* , 1 %im+ 5, 0L8 %it 1, F <+
7. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 P*atele unor slu9itori nu pot a'e*ta
ta.ma preoeas*+ Pentru *ei *zui, e!ist 'ie *ale de po*in, 'ie
9ude*at $n *onsistoriu, *u sentine mer.(nd p(n la *aterisire+ 3i $ntre
Apostoli a 'ost Iuda &i *u toate a*estea E#an.)elia sa rsp(ndit la toate
neamurile , M*+ 1L, 1J <+
8. Afir'a/ie deni>ra!oare0 Preoii nu 'a* nimi* 'r -ani,
$n*l*(nd porun*a Domnului: $n dar ai luat, $n dar s dai , Mt+ 1G, N <
8. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 6ei $n *auz sunt urma&ii lui Simon
Ma.ul, Anania &i Sa'ira , Fapte *ap+ J &i N < &i ai 'iilor lui Eli , 14e.i 0,
1I < &i a preoilor 1aalilor , 5 4e.i 1N, 1O <+
1iseri*a nu impune ta!e, *i sunt *ontri-uii -ene#ole+ Se*tele au, $n
s*)im-, ze*iuieli, iar liderii lor sunt renumii e#azioni&ti ai o-li.aiilor
'is*ale+ 6el *e slu9e&te la altar, de ai*i tre-uie s &i mn(n*e , 1 6or+ O,
15<, dar 'r a le impune *redin*io&ilor a*est lu*ru, *i primind *u -u*urie
*e &i *(t i se o'er+
9. Sen!in/) radi,a()0 %oi mem-rii ierar)iei tre-uie s 'ie
*storii, in*lusi# epis*opii , dup te!tele 1 %im+ 5, 08 %it+ 1, L <+
9. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 1iseri*a Ortodo! na oprit *)emarea
epis*opilor pentru 'amilie, dar $n pra*ti* sa $n*etenit din se*olul al I>
L5
lea ale.erea ar)iereilor dintre mona)i &i #du#i+ 6eli-atul tre-uie s 'ie o
opiune personal, le.at de e#la#ie &i *)emarea *elui $n *auz , 1 6or+ F,
50 <+
:. Afir'a/ie ere!i,): Femeile pot 'i )irotonite ,ordinate< s 'ie
preoi sau pastori+ Dumnezeu a porun*it: :Bmplei pm(ntul &il
stp(nii; , F*+ 1, 0N <+ Este o dis*riminare 'aptul de a opri 'emeile de la
propo#duire+
:. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 6u#(ntul S*ripturii este *ate.ori*:
Femeia s ta* $n 1iseri* , 1 6or+ 1I, 5I5J <+ Ea poate a9uta $n dia*onie
,slu9ire< $ns este e!*lus de la preoie+ Au e!istat dia*oniele $n istorie
,Fi-i 4m+ 1L, 1, martira %atiana, Olimpiada E u*enia S'+ Ioan Gur de
Aur<+ De asemenea au 'ost dia*onie stareele $n #(rst+ A*east pra*ti* a
e!istat p(n $n se*olul al PI>lea+ 2i*iodat $n istorie 'emeile nu au 'ost
preoi sau epis*opi, datorit sl-i*iunilor trupe&ti &i su'lete&ti *are 'a*
'emeia Run #as mai sla-; , 1 Ptr+ 5, F <+ Femeia are -ine de'init rolul de
mam &i soie supus+ 7ns&i Mai*a Domnului na 'ost ni*i apostol, ni*i
u*eni, ni*i dia*oni, *i a rmas la #o*aia ei de Mam &i Fe*ioar,
$ndemn(nd : Rde El s as*ultai; , In 0, J <+
Femeile pot 'i, astzi, mem-re $n *omitetele paro)iale, li.i *re&tine,
'undaii et*+ &i ar tre-ui s ai- un rol so*ial -ine de'init+
Taina Sf4n!"("i Ba("
%. Afir'a/ie ere!i,): Maslul nu este %ain+ 2u a 'ost pra*ti*at, ni*i
instituit de =ristos+
%. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Maslul a 'ost instituit de M(ntuitorul prin
#inde*rile ,minunile < s#(r&ite+ %ot el $ndeamn: :Luai Du) S'(ntA+;
,In+ 0G, 0005 <, Rpe -olna#i m(inile s # punei &i -ine le #a 'i A;, M*+
1L, 1N <+ 7n* din timpul a*ti#itii pm(nte&ti a lui =ristos, u*eni*ii
LI
Rs*oteau muli demoni, un.eau pe -olna#i *u untdelemn &ii #inde*au;
,M*+ L, 15 <+ M(ntuitorul nu putea al*tui slu9-a Maslului, pentru * 'ora
#inde*rii &i *on'irmarea %ainei au #enit dup $n#iere: :*ei -olna#i s
*)eme preoii 1iseri*ii+++; , Ia*o# J, 1I1J <
#. 6"!ifi,are ere!i,): Maslul este o pra*ti* a'lat $n toate
reli.iile, preluat &i $n*re&tinat+
#. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 7n >e*)iul %estament a 'ost pre'i.urat:
9ert'ele de e!piere : stropim#ei *u isop+++; , Ps+ JG, N <+ 3i $n alte
reli.ii a#em ast'el de pre'i.urri+ S'(ntul Maslu o'er Rdarul #inde*rii;
,I 6or+ 10, O < prin puterea Du)ului S'(nt+
2. Afir'a/ie ere!i,)0 >inde*rile se 'a* prin *u#(nt, prin
ru.*iune, 'r untdelemn, *um arat Domnul: prin punerea m(inilor
,M*+ 1L, 1N <+
2. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 M(ntuitorul, Dumnezeu ade#rat &i om
ade#rat, putea s#(r&i ori*e #inde*are 'r elementele 'olosite de
1iseri*+ 3i sl-no.ul a 'ost purtat de prietenii si &i a 'ost #inde*at ,M*+
0, 5 < E de*i *onteaz &i *redina *elor de aproape+
&. 6"!ifi,are e*a>era!): 2u toi -olna#ii se #inde* la Maslu, unii
*)iar mor+
&. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 2i*i la spital nu se #inde* toi -olna#ii,
de&i primes* a*ela&i tratament pentru -oal+ >inde*area depinde 'oarte
mult &i de *redina -olna#ului, &i de #oia lui Dumnezeu+ 7n *az de
apostazie nu se poate #or-i de m(ntuire , M*+ L, L <+ 6redina *urat
Rmut munii; , Mt+ 1F, 0G <+
S*opul imediat al Maslului este iertarea p*atelor, **i -olile sunt
*auzate de a*estea: :#ezi s nu mai .re&e&ti, *a s nu i se $nt(mple *e#a
mai ru; , Ioan J, 1I <+ 6)iar da* -olna#ul moare, e'e*tul tainei este
asupra su'letului, da* nu *ade $n deznde9de+
LJ
7. Afir'a/ie deni>ra!oare0 S#(r&irea Maslului o*azioneaz
str(n.erea de prinoase de *tre preot: 'in, untdelemn, et*+
7. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Din o'randele aduse, *redin*io&ii du* &i
a*as, pentru s'inirea 'amiliilor &i prietenilor+ 7n mnstiri, se 'oloses* la
a.ape, pentru pelerini &i strini, unii ei $n&i&i -olna#i+
Ier"r>ii
%. Afir'a/ie ere!i,)0 4iturile &i sim-olurile din #iaa *re&tinilor $i
$mpiedi* pe a*e&tia s mai *read &i nau rost, pentru * nimic nu ete
purcat ('apte @A, @E).
%. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 6z(nd $n p*at, omul a in'luenat &i
natura $n*on9urtoare ,Fa*ere 5, 1N< &i are o-li.aia de a o re'a*e+ Eroarea
plea* de la *on*epiile *atoli* &i protestant *are a-solutizeaz starea
primordial a omului ,'ie *onse*ina darului supraadu.at, 'ie a $ns&i
naturii umane a'lat $n stare de a-solut per'e*iune, anterioar *derii
a-isale<+ %oate riturile &i sim-olurile au temeiuri s*ripturisti*e *lare ,e!+:
tm(ierea E Mt+ 0,11, Apo*+ J,N, ana'ura E pre'i.urat de p(inile punerii
$nainte E Ie&ire 0J, 5G, Le#+ 0I, J, de 'irmiturile rmase $n urma minunii
$nmulirii p(inilor ,Ioan L, 10<, a.apele ,Fapte 0, IL<+ 7n plus, toate
a*estea se s#(r&es* pentru $nlturarea in'luenei satani*e, dia#olul 'iind
#r9ma&ul #ieii ,Ioan N, II<, stp(nitorul rutii lumii ,Ioan 10, 51<+
#. Afir'a/ie ere!i,): Ierur.iile sunt in#enii ale ierar)iei, pentru
-ani, *eea *e este *ondamnat $n 1i-lie , Mt+ 1G, O8 F+A+ 0G, 55 <+
#. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Ierur.iile sunt mi9loa*e de -ine*u#(ntare
*are nu se *on'und *u S'intele %aine, *i *aut s ridi*e -lestemul
pm(ntului , F*+ 5, 1F < s m(n.(ie 'irea a'lat $n su'erin , 4m+ N, 0G <
so s'ineas* prin *u#(ntul lui Dumnezeu &i ru.*iune , 1 %im+ I, IJ <+
LL
E=a!o(o>ia
A. Par"ia
%. Afir'a/ie ere!i,)0 La $n*eput, u*eni*ii &i primii *re&tini nau
$neles data Parusiei, dar, odat *u #enirea Du)ului, A*esta lea #estit *ele
#iitoare , Ioan 1L, 15 <+
%. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Pentru se*tani, Du)ul S'(nt nu este
dttor de #ia &i de s'inenie8 de a*eea toate *al*ulele lor pri#ind Parusia
sunt 'anteziste+ 2i se *ere s 'im #e.)etori, **i nu &tim ziua &i *easulA
s ne asemnm 'e*ioarelor $nelepte , Mt+ 0J, 1 <+ Da* am *unoa&te data
*elei dea doua #eniri, de *e ar mai 'i ne#oie de pri#e.)ereK =ristos
a#ertizeaz * data o &tie numai %atl , M*+ 15, 50 <+
#. Afir'a/ie ere!i,)0 Semnele pre.titoare Parusiei sau $mplinit,
de a*eea ea este 'oarte aproape, iar data ei se poate *al*ula, lu(nd *a reper
elemente de Raritmeti* -i-li*;+
#. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 2umerele prezente $n S*riptur au
semni'i*aie istori* sau sim-oli*+ 7n ni*i un *az nu pot 'i utilizate pentru
a *al*ula data Parusiei, $ntru*(t 1i-lia nu este un 9o* eni.mati*, un lim-a9
*i'rat, *i *u#(ntul lui Dumnezeu+ 2i*iun temei s*ripturisti* nu 9usti'i*
alturarea de ani &i date din di#erse epo*i, pre*um &i operaiile aritmeti*e
dintre a*estea+ Mai mult, pentru a a9un.e la rezultatul dorit, se*tanii se
'oloses* &i de elemente ilo.i*e sau ne&tiini'i*e , *um ar 'i, de pild,
rotun9irea anului la 5LG de zile <+ Penduleaz peni-il $ntre interpretarea
literal &i sim-oli* $n pri#ina te!telor *are arat #e&ni*ia lui Dumnezeu
,1GGG de ani *a o zi &i in#ers 2um+ 1I, 5I, Iez+ I,L <+
RSemnele; identi'i*ate de se*te au 'ost dintotdeauna+ =ristos arat
* ele #or 'i e!traordinare, *ople&itoare+ 6utremure, rz-oaie, -oli au
e!istat &i $n tre*ut, dar nu li se '*ea pu-li*itate+
2. Afir'a/ie ere!i,): Anti)ristul este Papa, *are #a am.i pe
oameni 10LG de ani , Ap+ 15, J, Daniel F, 0J <: din JJN, *(nd Hustinian $i
LF
d papei puteri depline &i p(n $n 1N1N E epo*a lui 2apoleon, *are re'uz
$n*oronarea *a $mprat de *tre pap+ >I6A4IBS FILII DEI / LLL+
2. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 2u toi papii au a#ut pretenia *L
$nlo*uies* pe Dumnezeu+ Au p*atele lor ,spri9inirea in*)iziiei, de pild<,
dar 1iseri*a ia $nlo*uit pe papii &i patriar)ii ne#redni*i+ 1iseri*a sin.ur
$&i 'a*e dreptate , 0 %es+ 0, N <+ Da* #reun pap ar 'i 'ost potri#ni*
1iseri*ii ,Anti)rist<, ar 'i 'ost $nlturat+ Domnia lui Anti)rist este de 5 ani
&i 9umtate ,pentru se*te, e!presia Ro #reme, #remuri &i 9umtate de
#reme; restr(n.e sensul pluralului R#remuri; $n dual, pentru a rezulta 5
ani &i Y< adi* I0 de luni, &i *u apro!imaie 10LG de zile+ A*estea la
r(ndul lor tre-uie :*on#ertite; tot $n :ani; pentru a se a9un.e la rezultatul
dorit E lu*ru *are *ontra#ine $n mod lo.i* te!tului iniial *are nu #or-e&te
de 5 ani &i 9umtate, *i de Ro #reme, #remuri &i 9umtate de #reme;+
Au e!istat Anti)ri&ti, la modul .eneral #or-ind: ereti*ii de toate
nuanele , 1 Ioan 0, 00 <+ 6a persona9 apo*alipti* &i $ntru*)ipare a rului,
Anti)rist este des*ris $n Apo*alips *apitolul 158 $n urma a*estei
des*rieri, reiese * $&i #a $nsemna adepii *u semnul su , Ap+ 15, 1L1F <,
lu*ru *are, *lar, nu sa $nt(mplat p(n $n prezent+
&. Afir'a/ie ere!i,): Parusia #a 'i pre*edat de un rz-oi 'inal
$ntre -ine &i ru, numit Arma.)edon+ Pm(ntul #a 'i puri'i*at, ast'el, de
elementele ne.ati#e+
&. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 =arma.)edon E este lo*ul unde se #a
petre*e a*est rz-oi spiritual , Muntele Me.)ido E Ap+ 1L, 1L <+
6osmosul #a 'i trans'i.urat: :*er nou &i pm(nt nou; , II Ptr+ 5, 15 <+
7. Afir'a/ie ere!i,)0 Bnele .rupri , ad#enti&tii, ie)o#i&tii <
#or-es* de o Parusie spiritual: =ristos a #enit de9a $n *er *urind
san*tuarul *eres* , Daniel N, 1I <+
LN
7. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Este *onse*ina e&e*urilor *al*ulelor
:pro'eti*e; ale Parusiei+ Pentru * =ristos na #enit $n mod #izi-il, se
spune * El a #eni pe nori, *a un 'ur+
%e!tul de la !aniel 8, @B nu #or-e&te de un san*tuar *eres*+ Este
'orat, rupt din *onte!t , tre* 05GG de seri &i diminei p(n *(nd %emplul
$&i #a a#ea din nou rostul su E este pro'eit pro'anarea templului de
*tre Antio) I> Epi'anul &i *urirea lui de *tre Ma*a-ei<+
8. Afir'a/ie ere!i,)0 Ie)o#i&tii lea. Parusia spiritual de o
lu*rare a lui =ristos de alun.are a demonilor din *er pe pm(nt &i de
str(n.ere a unui :.u#ern; 'ormat din 1II+GGG de ale&i , Ap+ F, I <+
8. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Prezena dia#olilor a 'ost simit
dintotdeauna pe pm(nt *a ispititori , II Ptr+ J, N: R*a un leu r*nind &i
*ut(nd pe *ine s $n.)it; <, sau posed(nd su'lete , M*+ J, O <+ Str(n.erea
ale&ilor este o interpretare 'orat: m(ntuirea este o'erit de =ristos *a dar
tuturor *elor *e *red $n El &i urmeaz porun*ile lui , In+ 5, 1L <+
6"de,a!a Par!i,"(ar) -i ,ea Univera()
%. Afir'a/ie ere!i,)0 2u e!ist 9ude*at parti*ular8 a-ia dup
Parusie #or $n#ia :*ei -uni pentru $n#ierea #ieii, *ei ri pentru $n#ierea
os(ndirii; , Ioan J, 0O <+ A*east a'irmaie ereti* se *om-in, de o-i*ei,
*u *ea *are nea. nemurirea su'letului+
%. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 %e!tul in#o*at nu anuleaz e!istena
9ude*ii parti*ulare, *i se re'er la *ea uni#ersal+ Faptul * e!ist
9ude*ata parti*ular este de net.duit ,para-ola -o.atului &i a sra*ului
Lazr E Lu*a 1L, 1O51 <+
#. Afir'a/ie ere!i,)0 =ristos pe nori e'e*tueaz o lu*rare de
9ude*at: *urirea san*tuarului *eres*, adi* &ter.erea din memoria
di#in a *elor p*to&i+
LO
#. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 =ristos anun 9ude*ata *a pe o a*iune
pu-li* &i *a pe un dialo. personal *u drepii &i p*to&ii , Mt+ 0J, 51IL<+
Este inadmisi-il o ast'el de 9ude*at :$n lips;: oamenii, :tre*ui $n
ne'iin; de *tre detra*torii nemuririi su'letului, nu pot parti*ipa la ea+
2. Afir'a/ie ere!i,)0 Hude*ata este de natur spiritual, $ntru*(t
dup moarte oamenii rm(n spirite+ Pentru 'aptele lor, a*este spirite sunt
9ude*ate $n sensul $ntoar*erii lor $n trupuri, pentru #iei noi, e#oluate sau
in#oluate, dup *az+ 7n 1i-lie se .ses* do#ezi pentru re$n*arnare: Ilie
este Ioan 1oteztorul , Lu*a 1, 1F <, Ioan este Ilie *e #a s #in , Matei
11, 1I8 Malea)i 5,05 sau I,I <, Ilie a &i #enit , Mt+ 1F, 10<+ =ristos
re*omand na&terea din nou , Ioan 5, 5 <+ 6ine a .re&it: el sau prinii luiK
, Ioan O, 0 <+
2. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Primele te!te, in#o*ate trun*)iat, se
re'er la misiunea S'(ntului Ilie+ A*esta sus*it interes pentru 'aptul *
sa $nlat *u trupul la *er, iar misiunea lui *a persoan plin de s'inenie
*ontinu $n #remea lui =ristos , la %rans'i.urare <+ Se #a $n*)eia $n
timpurile apo*alipti*e, *(nd #a su'eri moarte martiri* alturi de Eno)
,Ap+ 11, 510 <, pentru * toi oamenii sunt datori s *unoas* moartea E
plata p*atului , 4om+ L, 05 <+ >ersetul Ioan 5, 5 este de asemenea
trun*)iat: na&terea din nou este din ap &i din du) E se re'er *lar la -otez+
%e!tul din Ioan O, 0 este lmurit de 7nsu&i M(ntuitorul: Or-ul sa ns*ut
a&a *a s se arate puterea lui Dumnezeu , In+ O, 5 <+ 1a.a9ul ereditar se
poate re'eri &i la anumite $n*linaii su'lete&ti , RPrinii au m(n*at a.urid
&i *opiilor li sau strepezit dinii; Ieremia 51, 0O8 Ieze*)iel 1N, 0 <, dar
asta nu 9usti'i* re$n*arnarea+
Rai -i Iad
FG
%. Afir'a/ie ere!i,)0 2u e!ist rai &i iad de*(t dup Parusie &i
Hude*ata de Apoi+ At(t 3eolul, *(t &i =adesul E lo*uina morilor sunt
lo*uri 'i.urati#e, *are denumes* memoria di#in, R*artea de pomenire;
,Malea)i 5, 1L <+
%. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Pilda *u -o.atul &i sra*ul Lazr ,Lu*a
1L, 1O51<8 RAstzi #ei 'i *u mine $n rai+++; , L*+ 05, I5 <+
#. Afir'a/ie ere!i,)0 Paradisul este o $mprie pm(nteas* de
1GGG de ani , Ap+ 0G, 11I8 1%es+ I, 1I1L <+
#. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 %ermenul din .rea* ,Rta )ilia eti;< se
tradu*e Rmii de ani; ,plural neutru<8 te!tul paulin se re'er la ordinea
e#enimentelor de la Parusie: mai $nt(i #a 'i $n#ierea morilor, iar apoi
Rrpirea; *elor a'lai $n #ia pentru $nt(mpinarea Domnului+
6ele dou mori &i *ele dou $n#ieri se e!pli* ast'el: moartea 1
este *ea 'izi*8 moartea a IIa este *ea #e&ni*8 prima $n#iere este *ea a
-otezului, *ea dea doua este la Parusie+
Dia*+ Pro'+ Dr+ Petre Da#id nume&te mileniul :noul pur.atoriu;+ La
s'(r&itul mileniului, dup unii se*tani are lo* o nou 9ude*at , a 0a <,
in*lusi# pentru dia#ol, *are este le.at $n a*east perioad+
2. Afir'a/ie ere!i,)0 7n paradisul pm(ntes*, oamenii tries* *a
'amilii edeni*e, put(nd *)iar pro*rea+
2. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 R2i*i nu se $nsoar, ni*i nu se mrit, *i
sunt *a $n.erii; , Lu*a 0G, 5J5L <+
&. Afir'a/ie ere!i,)0 2u e!ist iad &i mun*i #e&ni*e+ Iadul este
raiul &i in#ers+ 7n rai neam pli*tisi+
&. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 1o.atul se *)inuia ,Lu*a 1L, 1O51<8 de
asemenea &i *eilali *ondamnai la :$ntuneri*ul *el mai dina'ar, unde #a
'i pl(n.erea &i s*r(&nirea dinilor; , Mt+ N, 10 <+ 7n rai nu poate 'i
pli*tiseal , *e#a ru <, pentru * raiul este *omuniunea *u =ristos E
F1
1inele Suprem+ 7n iad nu poate e!ista -inele pentru * &ederea *elor de
ai*i reprezint opiunea lor li-er pentru ru+
7. Afir'a/ie ere!i,)0 Dumnezeu este iu-ire , 1 Ioan I, N <, este
-un &i ierttor, de*i nu poate a**epta un iad #e&ni* *a pedeaps pentru o
#ia de p*at limitat $n timp+
7. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Omul opteaz pentru rai sau iad $n
*uno&tin de *auz, &tiind * a*estea sunt #e&ni*e+ Dumnezeu este drept
&i rsplte&te 'ie*ruia dup 'aptele lui+ 7n a*east #ia, omul 'a*e o
ale.ere li-er a -inelui sau rului, pe *are Dumnezeu o respe*t+ Printele
Stniloae a'irm: Rnu Dumnezeu *reeaz iadul, a*esta este produsul
li-ertii omului, iar #e&ni*ia *)inurilor lui este o neputin *roni*izat de
a *rede, o opa*izare, o impermea-ilitate, o $mpietrire;+
Re(a/ia din!re Bieri,a L"+!)!oare -i ,ea Tri"'f)!oare.
C"(!"( 'or/i(or
%. Afir'a/ie ere!i,)0 Pomenirile morilor nu a9ut la nimi* , sunt
in#enii ale preoilor <+ 2u e!ist su'let nemuritor8 a*esta 'ie moare
odat *u su'letul, 'ie se re$n*arneaz+ ROare morii te #or ludaK;, Ps+ NF,
11 <+
%. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 2i*i sadu*)eii nu *redeau $n su'let, ni*i
$n $n#iere , M*+ 10, 1N <+ 2e ru.m pentru *ei de aproape ai no&tri,
in*lusi# pentru *ei ple*ai la Domnul, pentru a $mplini porun*a s'(nt a
iu-irii+ 3i =ristos sa ru.at, *)iar pentru *)inuitori , L*+ 05, 5I <,
asemenea &i S'(ntul 3te'an , F+A+ F, LG <+ R2u numai pentru ei m ro., *i
pentru toi *ei *e #or urma; , In+ 1F, 0G <+ 6ei *e re'uz ru.*iunea pentru
aproapele se seamn prietenilor 'al&i ai lui Io# sau *elor *e &iau luat
su'letul $n r(s E R$n de&ert; , Ps+ 05, I <+ 4u.*iunea pentru mori e!prim
*redina * a*e&tia nau tre*ut $n ne'iin, * su'letul lor e!ist $n
F0
*ontinuare+ %oi *ei *e nu re'uz m(ntuirea, pot 'i a9utai s &io o-in
*)iar &i dup moarte+
#. Afir'a/ie ere!i,)0 Dumnezeu $i os(nde&te pe *ei *e se roa.
pentru alii: R-lestemat este *el *are nd9duie&te $n oameni; ,Ieremia 1F,
J<+
#. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 >ersetul are o alt semni'i*aie $n
*onte!t: nde9dea m(ntuirii #a #eni de la Mesia, nu de la oameni+ 2u se
poate apli*a *elor rposai, pentru * a*e&tia nu&i mai pot e!prima, dup
moarte, opiuni re'eritoare la #iaa lor pm(nteas* , a se #edea pilda *u
-o.atul nemilosti# &i sra*ul Lazr <+ Dimpotri#, *ei de pe pm(nt pot
inter#eni pentru u&urarea *elor mutai+ 7n pri#ina ru.*iunii pentru alii,
=ristos $nsu&i spune: REu pentru a*e&tia m ro.; , In+ 1F, O < &i S'(ntul
Pa#el $ndeamn: :4u.ai# pentru noi; , 6ol+ I, 5 < &i Rpentru toi
oamenii; , I %im+ 0, 1 <+
2. Afir'a/ie ere!i,)0 Dumnezeu este drept &i 9ude* pe oameni *u
dreptate , II 6or+ J, 1G <+ Dup *e )otr&te dreptatea sau pedeapsa, *um
se mai poate rz.(ndiK
2. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 E!ist dou 9ude*i: parti*ular &i
uni#ersal+ 6ea parti*ular se 'a*e doar su'letului omului, dup
desprirea de trup, de*i are *ara*ter relati# &i pro#izoriu+ 2umai *ea
uni#ersal #a 'i de'initi# &i #e&ni*+ 7n starea dintre *ele dou 9ude*i,
su'letul a&teapt $n#ierea *u trupul, petre*(nd $n rai sau $n iad+
Din iad se poate $ndrepta prin ru.*iunile &i mi9lo*irile semenilor+
7n 6orint, unii *)iar se -otezau pentru mori , I 6or+ 1J, 0O <+
&. Afir'a/ie ere!i,): 4u.*iunile pentru mori sunt tardi#e E nu
mai au ni*i un 'olos+ 6ele *in*i 'e*ioare ne-une mer. s *umpere
untdelemn, dar a9un. prea t(rziu , Mt+ 0J, 1G <+ 7ntre rai &i iad este
prpastie ad(n*, de netre*ut , L*+ 1L, 0L <+
F5
&. 1nv)/)!"ra or!odo*)0 Pildele au rol moralizator+ Mesa9ul lor
este limpede: s ne a.onisim 'aptele -une *(t trim pe pm(nt &i s nu ne
-azm pe lu*rarea *elor rma&i $n urma noastr+ A*east lu*rare nu poate
de*(t $mplini *eea *e noi tre-uie s $n*epem $n* din #iaa pm(nteas*:
pro.resul spre asemnarea *u Dumnezeu+ La o analiz atent, am-ele
pilde nu au pretenia de .eneralizare a situaiilor prezentate, *i doar
a#ertizeaz asupra lor: Fe*ioarele ne$nelepte nu pot *umpra, dar li sar
'i putut o'eri untdelemn, dar nu de *tre 'e*ioarele $nelepte ,R*a nu
*um#a s nu ne a9un. ni*i nou, ni*i #ouA; Mt+ 0J, O <+
Prpastia de netre*ut E din pilda -o.atului nemilosti# &i a sra*ului
Lazr E este tot o *reaie a lui Dumnezeu, pe *are o poate trans'orma $n
ori*e moment, pentru * la El Rtoate sunt *u putin; , Mt+1O, 0L <+ S
reinem: *ei neputin*io&i s trea* prpastia sunt A#raam &i Lazr, nu
Dumnezeu+
FI

S-ar putea să vă placă și