Sunteți pe pagina 1din 23

Documentaia de atribuire:

Reabilitare pod pe ......., km ..........., la...........


PROCEDURA DE ATR!URE
"CTATE DE#C$#A
Cod CP% :

CP%: 45221119-9 Lucrari de constructii de renovari de poduri
Beneficiarul contractului: COMPA!A A"!OALA #$ A%"O&"'A(! &! #'%M%'! A"!OAL$
#! 'OMA!A &)A)
&a'terand:
Tana'e Daniela
Coninutul documentaiei de atribuire
Documentaia de atribuire cuprinde:
a. Seciunea I Fia de date a achiziiei
b. Seciunea II Caietul de sarcini; Liste de cantitati
c. Seciunea III Condiii contractuale
d. Seciunea IV Formulare
Instruciuni pentru operatorii economici
Participarea la procedura de atri*uire este desc+is, tuturor operatorilor econo-ici interesa.i/ care
0ndeplinesc cerin.ele le1ale de natur, econo-ic, 2i financiar,/ te+nico-profesional, precu- 2i celelalte
cerin.e solicitate de autoritatea contractant, prin pre3enta docu-enta.ie)
Ofertan.ii din cate1oria 0ntreprinderilor -ici 2i -i4locii care 0ndeplinesc prevederile le1isla.iei 0n
vi1oare 5Le1ea nr)64782994 privind sti-ularea 0nfiin.,rii 2i de3volt,rii 0ntreprinderilor -ici 2i -i4locii/ cu
-odific,rile 2i co-plet,rile ulterioare: *eneficia3, de reducerea cu 59 ; a nivelului -ini- al cifrei de
afaceri precu- 2i cel al 1aran.iilor solicitate prin docu-enta.ia de atri*uire)
Pentru a *eneficia de aceast, facilitate/ ofertan.ii 0ncadra.i 0n cate1oria !)M)M) vor depune odat, cu
oferta/ for-ularele prev,3ute 0n ane<a nr)1 la O)%)=) nr)2>82997 pentru -odificarea 2i co-pletarea Le1ii
nr)64782994/ se-nate de repre3entantul le1al al ofertantului 5sau de alt, persoan, autori3at, s, repre3inte
ofertantul:)
Operatorii econo-ici persoane 4uridice str,ine pot *eneficia de reducerea nivelului -ini- al
cifrei de afaceri precu- 2i cel al 1aran.iilor solicitate prin docu-enta.ia de atri*uire/ nu-ai dac, vor pre3enta
docu-ente edificatoare e-ise de autorit,.i co-petente 0n .ara de re2edin., din care s, reias, faptul c, au un
statut si-ilar celui de !)M)M) din 'o-?nia)
Asocierea for-at, e<clusiv din operatori econo-ici 0ncadra.i 0n cate1oria 0ntreprinderilor -ici 2i -i4locii/
persoane fi3ice sau 4uridice ro-?ne 2i8sau str,ine/ care depun ofert, co-un,/ *eneficia3, de aceea2i reducere
a cifrei de afaceri 2i a 1aran.iilor solicitate prin docu-enta.ia de atri*uire)
Pentru certificarea faptului c, participarea ofertantului8candidatului la procedura de atri*uire este 0n
concordan., cu re1ulile de concuren.,/ potrivit Ordinului nr. ()*+,-) al Pre.edintelui Autorit/ii
0aionale pentru Re1lementarea .i &onitori2area Ac3i2iiilor Publice, acesta are o*li1a.ia de a co-pleta
2i pre3enta 4ormularul ), din #eciunea % 5 Ane6e 7 repre2ent8nd Certi9icat de participare la licitaie
cu o9ert/ independent/.
Excluderi din procedur
Ofertantul8Ofertantul asociat8&u*contractantul care are drept -e-*ri 0n cadrul consiliului de
ad-inistra.ie8or1an de conducere sau de supervi3are 2i8sau are ac.ionari ori asocia.i persoane care sunt
so.8so.ie/ rud, sau afin p?n, la 1radul al patrulea inclusiv sau care se afl, 0n rela.ii co-erciale/ cu persoane ce
de.in func.ii de deci3ie 0n cadrul autorit,.ii contractante este e<clus din procedura de atri*uire)
@,r, a afecta posi*ilitatea operatorilor econo-ici de a depune ofert, alternativ, sau de a oferta pe
-ai -ulte loturi diferite/ candidatul8ofertantul nu are dreptul ca 0n cadrul aceleia2i proceduri:
a:s, depun, dou, sau -ai -ulte candidaturi8oferte individuale 2i8sau co-une/ su* sanc.iunea e<cluderii din
co-peti.ie a tuturor candidaturilor8ofertelor 0n cau3,A
*:s, depun, ofert, individual,8co-un, 2i s, fie no-inali3at ca su*contractant 0n cadrul unei alte oferte/ su*
sanc.iunea e<cluderii ofertei individuale sau/ dup, ca3/ a celei 0n care este ofertant asociat)
Bntreprinderile afiliate au dreptul de a participa 0n cadrul aceleia2i proceduri de atri*uire/ dar nu-ai
0n ca3ul 0n care participarea acestora nu este de natur, s, distorsione3e concuren.a) Bn acest sens/ operatorul
econo-ic are o*li1a.ia de a include 0n oferta sa lista cuprin3?nd 0ntreprinderile afiliate/ 0n -,sura 0n care
acestea e<ist,)
Prin 0ntreprindere afiliat, se 0n.ele1e orice su*iect de drept:
asupra c,ruia un alt su*iect de drept poate e<ercita/ direct sau indirect/ o influen., do-inant,A sau
care poate e<ercita o influen., do-inant, asupra altui su*iect de dreptA sau
care/ ca ur-are a asocierii cu un su*iect de drept/ se afl, su* influen.a do-inant, a unui alt su*iect
de drept)
#ECTU0EA
4:A DE DATE A AC$;<E
).). AUTORTATEA CO0TRACTA0T=
#enu-ire: Compania 0ationala de Auto'tra2i 'i Drumuri 0ationale din Romania #.A.
Adres,:
Localitate: Cara:Romania
Persoana de contact:

$--ail:
Adresa8ele de internet 5dac, este ca3ul::
Adresa autorit,tii contractante:
1)2)Calendarul esti-ativ al procedurii:
DATA ORA "OCA<A
"er-en li-it, reco-andat de solicitare a
clarific,rilor de la autoritatea contractant,
"er-en li-it, de trans-itere a clarific,rilor de
c,tre autoritatea contractant,
Termen limit/ de depunere a o9ertelor
Data .edinei de de'c3idere a o9ertelor
!nfor-area ofertan.ilor cu privire la re3ultatul
procedurii de atri*uire
&e-narea contractului
). #olicit/rile de clari9icare 'e tran'mit >n 'cri' >nainte de data .i ora 'peci9icate >n tabel pe
adre'a Autorit/ii de Contractare 'au pe 9a6.
Av?nd 0n vedere faptul c,:
- autoritatea contractant, are o*li1a.ia de a r,spunde c?t -ai repede posi*il la orice clarificare solicitat,/
0ntr-o perioad, care nu tre*uie s, dep,2easc,/ de re1ul,/ 6 3ile lucr,toare de la pri-irea unei astfel de
solicit,ri din partea operatorului econo-ic/ precu- 2i o*li1a.ia de a trans-ite r,spunsul la orice
clarificare cu cel pu.in 7 3ile 0nainte de data li-it, de depunere a ofertei/
- 0n ca3ul 0n care operatorul econo-ic nu a trans-is solicitarea de clarificare 0n ti-p util/ pun?nd astfel
autoritatea contractant, 0n i-posi*ilitate de a respecta ter-enul de 7 3ile prev,3ut -ai sus/ aceasta din
ur-, are/ totu2i/ o*li1a.ia de a r,spunde la solicitarea de clarificare 0n -,sura 0n care perioada necesar,
pentru ela*orarea 2i trans-iterea r,spunsului face posi*il, pri-irea acestuia de c,tre operatorii
econo-ici 0nainte de data li-it, de depunere a ofertelor/
- este reco-anda*il ca operatorii econo-ici s, trans-it, solicit,rile de clarific,ri cu cel -ult 9 3ile
0nainte de e<pirarea ter-enului de depunere a ofertelor)
,. Autoritatea contractant/ ?a comunica >n 'cri' .i 'imultan tuturor operatorilor economici care
.i7au e6primat intenia de a participa la procedura de atribuire r/'pun'urile la >ntreb/rile de
clari9icare primite, 9/r/ a meniona numele companiei care a adre'at >ntrebarea.
(. Pot s, participe la 2edin.a de desc+idere a ofertelor repre3entan.ii i-puterniciti ai operatorilor
econo-ici care au depus oferte pentru contractul respectiv) &edinta de desc+idere a ofertelor se va
finali3a printr-un proces ver*al in care vor fi conse-nate 2i principalele ele-ente ale ofertei)
*. Dat/ e'timati?/
).@.#ur'a de 9inanare:
!u1et de 'tat #up, ca3/ proiect8pro1ra- finan.at din fonduri co-unitare
#A D % E
#ac, #A/ face.i referire la proiect8pro1ra-:
,)DE0U&RE CO0TRACT
,.). Denumire contract .i loc de e6ecutie: Reabilitare pod pe ......, km ........., la ...........
2)1)1) O*iectul contractului
Reabilitare pod pe .............., km ..........., la ..............
2) 1)2 ) "ip contract : AaB "ucrari C 5*: Produse O 5c: &ervicii O
,.).(. #escrierea lucrarilor care vor fi prestate
Reabilitare pod pe ........, km .........., la ...........
Lucrarile solicitate de Autoritatea Contractanta sunt descrise in cuprinsul #ocu-entatiei de Atri*uire Caiet
de sarcini 5 in9ra'tructura podD
7 'upra'tructura pod: ac3i2iionarea .i montarea 1rin2ilor pre9abricate noiD
- racordarea cu tera'amenteleD
7 ca'iuri 'i 'cari pe talu2.
Loca.ia de prestare a lucrarilor - pod pe .............., km ........, la .........
'o-ania/ Fudetul ))))))))))))))
Cod CPG
CPG: 45221119-9 Lucrari de constructii de renovari de poduri
2)1)4)Procedura se finali3ea3, prin: Contract de ac3i2iie public/: C Bnc+eierea unui acord-cadru: O
2)1)5) #urata contractului de ac+i3i.ie pu*lic, : )@ luni e6ecutia lucrarii E ,* luni perioada de noti9icare a
de9ectiunilorBF
H: Perioada de vala*ilitate a contractului incepe de la data se-narii contractului de catre ulti-a parte
5Antreprenorul:/ include #urata de $<ecutie a lucrarilor de 15 luni 2i Perioada de otificare a #efec.iunilor de
24 luni)
2)1)7)!nfor-a.ii privind acordul cadru 5dac, este ca3ul: Nu este cazul
2)1)>) #ivi3are pe loturi #A D % GCH
2)1)I) Ofertele alternative sunt acceptate #A I 0U J
,.,. Cantitatea 'au 'copul
2)2)1) Total cantit/i: Reabilitare pod pe ..........., km ..........., la ............. asa cu- se solicita prin
docu-entatia de atri*uire)
2)2)2) Op.iuni 5dac, e<ist,: #A I 0U J
#ac, e<ist,/ descrierea acestor op.iuni:
(. Condiii 'peci9ice contractului
6)1 Alte condi.ii particulare referitoare la contract 5dup, ca3:
6)1)1) Contract re3ervat 5dac D! scurt descriere :
6)1)2) Altele 5dac, #A/ descrie.i:
#A I 0U J
DA J % I
Confor- -odelului de contract pre3entat in
#ocu-entatia de Atri*uire
*. PROCEDURA
4)1) Procedura "CTATE DE#C$#A J
4)2) $tapa final, de licita.ie electronic, #A D 0U J
4)6) Le1isla.ia aplicat,
Ordonanta de Ur1enta a Ku?ernului nr. (*+,--L cu completarile 'i modi9icarile ulterioare privind
atri*uirea contractelor de ac+i3itie pu*lica/ a contractelor de concesiune de lucrari pu*lice si a
contractelor de concesiune de servicii/ apro*ata prin Le1ea nr) 66>82997/ cu -odific,rile si co-plet,rile
ulterioareA
$otararea de Ku?ern nr. M,@+,--L pentru apro*area nor-elor de aplicare a prevederilor referitoare la
atri*uirea contractelor de ac+i3itie pu*lica din O)%)=) nr) 6482997 privind atri*uirea contractelor de
concesiune de lucr,ri pu*lice 2i a contractelor de concesiune de servicii/ apro*at, cu -odific,ri 2i
co-plet,ri prin Le1ea nr) 66>82997/ cu -odific,rile 2i co-plet,rile ulterioareA
Ordinul Autorit/ii 0aionale pentru Re1lementarea 'i &onitori2area Ac3i2iiilor Publice nr. ()*/
din 12 octo-*rie 2919/ privind punerea 0n aplicare a certificatului de participare la licita.ii cu ofert,
independent,/ pu*licat in Monitorul Oficial al 'o-?niei/ Partea !/ nr) >91829)19)2919A
Orice alte acte nor-ative in do-eniul ac+i3itiilor pu*liceA
$otararea Ku?ernului nr. ).*-@+,-)- privind apro*area utili3arii unor conditii contractuale ale
@ederatiei !nternationale a !n1inerilor Consultanti in #o-eniul Constructiilor 5@!#!C: pentru o*iective
de investitii din do-eniul infrastructurii de transport de interes national/ finantate din fonduri pu*liceA
Ordinul mini'trului tran'porturilor 'i in9ra'tructurii nr. )*L+,-)) privind apro*area conditiilor
contractuale speciale ale contractelor pentru ec+ipa-ente si constructii/ inclusiv proiectare si ale
contractelor pentru constructii cladiri si lucrari in1ineresti proiectate de catre *eneficiar ale @ederatiei
!nternationale a !n1inerilor Consultanti in #o-eniul Constructiilor 5@!#!C:/ pentru o*iective de investitii
din do-eniul infrastructurii rutiere de transport de interes national/ finantate din fonduri pu*lice)
@. CRTER DE CA"4CARE :+#AU #E"ECTE
Participarea la
procedur/
Participarea la procedura de atribuire e'te permi'/ tuturor operatorilor
economici.
0OTE:
a. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la punctele 5.1, 5.2, 5., 5.!, 5.5,
5." din prezenta #isa de $ate a %c&izitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial declaratie pe
propria raspundere semnata de reprezentantul sau le'al (#ormularul 2 " , prin care sa confirme ca
indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in $ocumentatia de %tri)uire.
%*EN*IE+
,$eclaratia va fi insotita de o anex in care ofertantul tre)uie s mentioneze succint dar precis modul
concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, dac au fost solicitate, diverse valori, cantitti
sau altele asemenea.
,In cazul in care ofertantul uzeaza de $eclaratia pe propria raspundere prin care sa confirme
indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are o)li'atia de a prezenta-completa
certificatele-documentele edificatoare care pro)eaza-confirma indeplinirea cerintelor de calificare,
atunci cand primeste din partea %utoritatii .ontractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut
in respectiva solicitare.
a. %utoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in
urmatoarea situatie/
"#ertantul$"#ertantul asociat$Subcontractantul are drept membri %n cadrul consiliului de
administraie$or&an de conducere sau de super'izare i$sau are acionari ori asociai persoane care sunt
so$soie( rud sau a#in p)n la &radul al patrulea inclusi' sau care se a#l %n relaii comerciale( ast#el cum
sunt acestea pre'zute la art. *+ lit. a, din ".-... nr. /0$122* cu modi#icarile si completarile ulterioare(
cu persoane ce dein #uncii de decizie %n cadrul autoritii contractante este e3clus din procedura de
atribuire 4se 'a completa #ormularul 2 din SectiuneaIV. Formulare 5 din Documentatia de !tribuire,.
). Pentru certificarea faptului ca participarea ofertantului-candidatului la procedura este facuta in
concordanta cu re'ulile de concurenta, ofertantul-candidatul are o)li'atia de a prezenta #ormularul 1
din Sectiunea IV Formulare 5 din Documentatia de !tribuire, $eclaraia/ 0.ertificat de participare la
licitaie cu ofert independent1, in conformitate cu 2rdinul %.N.3.4.%.P. nr.1!-2515.
@.)B #ituaia per'onal/ a o9ertantului
Criteriu:
#ituaia per'onal/ a
o9ertantului
0OTE:
in ca3ul unei asocieri/ se vor pre3enta docu-ente pentru fiecare dintre
operatorii econo-iciA
docu-entele solicitate tre*uie sa fie vala*ile la data pre3entarii lor)
in ca3ul unei asocieri/ se vor co-pleta for-ularele pre3entate in &ectiunea
!G KFormulare6 din #ocu-entatiei de Atri*uire pentru fiecare dintre
operatorii econo-ici
@.).). #eclara.ii privind
neincadrarea in prevederile art) 1I9
din O)%)=) nr) 6482997
5eli1i*ilitatea:
Persoane 4uridice8fi3ice ro-ane si
straine
#olicitat J esolicitat D
CER0TA O!"KATORE
Documente care '/ 'u'in/ criteriul de cali9icare:
aB Declaratie pe propria ra'pundere se-nata de catre
repre3entantul le1al prin care se confir-a faptul ca este indeplinit
acest criteriul de calificare)
Ofertantul va pre3enta 4ormularul nr. ( LDeclaratie pri'ind
7li&ibilitateaM din &ectiunea !G LFormulareM din #ocu-entatia
de Atri*uire)
bB Certi9icate + documentele edi9icatoare care probea2a +
con9irma indeplinirea cerintelor de cali9icare:
Ca3ier 4udiciar si8sau certificate ec+ivalente 0u e'te ca2ul
@.).,. #eclara.ie privind
ne0ncadrarea 0n prevederile art) 1I1
din O)%)=) nr) 6482997 2i
Certificate constatatoare privind
indeplinirea o*li1atiilor e<i1i*ile de
plata
Persoane 4uridice 8 fi3ice ro-ane 8
straine
#olicitat J esolicitat D
CER0TA O!"KATORE
Documente care '/ 'u'in/ criteriul de cali9icare:
aB Declaratie pe Propria Ra'pundere se-nata de catre
repre2entantul le1al prin care se confir-a faptul ca este
indeplinit acest criteriu de calificare)
Ofertantul va pre3enta 4ormularul nr. * LDeclaratie pri'ind
neincadrarea in situatiile pre'azute la art.8986 din &ectiunea !G
LFormulareM din #ocu-entatia de Atri*uire)
bB Certi9icate+documente edi9icatoare care probea2a+con9irma
indeplinirea cerintelor de cali9icare:
). Per'oanele Nuridice romane tre*uie sa pre3inte:
certi9icat de ate'tare 9i'cala privind indeplinirea o*li1atiilor
de plata a i-po3itelor 2i ta<elor locale 2i alte venituri ale
bu1etului localA
certi9icat de ate'tare 9i'cala privind indeplinirea o*li1atiilor
de plata a i-po3itelor/ ta<elor 2i contri*utiilor de asi1urari
sociale la *u1etul 1eneral consolidat 5A1entia 0ationala de
Admini'trare 4i'cala #irectia =enerala a @inantelor
Pu*lice:)
#ovada ac+itarii ta<elor se va face prin pre3entarea for-ularelor
tip e-ise de or1anis-ele co-petente privind indeplinirea
o*li1atiilor de plata la data de .............../ in ori1inal 'au copii
con9orm cu ori1inalul, ?alabile la data pre2entarii lor.
,. Per'oanele Nuridice 'traine vor pre3enta orice docu-ente
edificatoare eli*erate de institutiile autori3ate ale tarii de ori1ine
5certificate de atestare fiscala/ ca3iere 4udiciare/ alte docu-ente
ec+ivalente/ etc: prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit
o*li1atiile de plata a i-po3itelor/ ta<elor 2i contri*utiilor catre
*u1etul de stat 2i *u1etul local la data de ..............., in ori1inal
'au copii le1ali2ate in'otite de traducerea autori2ata .i
le1ali2ata, ?alabile la data pre2entarii lor.
Pentru ofertantii nere3identi se vor aplica prevederile art) 1I2 din
O)%)=) nr) 6482997 apro*ata prin Le1ea nr) 66>82997/ cu
-odificarile 2i co-pletarile ulterioare)
N2*E/
a. :entru demonstrarea indeplinirii criteriilor de cali#icare pre'azute la punctele ;.8.8 i ;.8.1
din prezenta Fisa de Date a !chizitiei( o#ertantul are dreptul de a prezenta initial declaratii pe
propria raspundere semnate de reprezentantul sau le&al 4#ormularul 1*,( prin care sa con#irme
ca indeplineste criteriile de cali#icare( ast#el cum au #ost solicitate in Documentatia de
!tribuire.
%*EN*IE+
). :entru demonstrarea indeplinirii criteriilor de cali#icare pre'zute la pct. ;.8.1. o#ertantul are
dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie rspundere semnat de
reprezentantul su le&al( prin care con#irm c indeplineste cerintele de cali#icare ast#el cum
au #ost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia 'a #i insotita de o ane3 in care
o#ertantul trebuie s mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a
respecti'elor cerinte 5 inclusi'( dac au #ost solicitate( di'erse 'alori( cantitti sau altele
asemenea. In acest sens( in ane3a( "#ertantul 'a nominaliza in#ormatiile$documentele
edi#icatoare pre'azute la pct. ;.8.1. lit. b.
c. Documentele edi#icatoare prezentate de persoanele <uridice straine pre'azute la punctul ;.8.1
lit. b, pct. 1 'or a'ea mentionata perioada de 'alabilitate. In caz contrar( se 'or prezenta
actele normati'e din tara respecti'a( care pre'ad perioada de 'alabilitate a documentelor.
!ceste documente 'or #i prezentate in traducere autorizata si le&alizata in limba romana.
d. Dac e3ist incertitudini re#eritoare la situaia personal a unui operator economic(
!utoritatea Contractant poate solicita in#ormatii direct de la autoritatile competente.
e. "peratorii economici care prin certi#icatele depuse in o#erta sau ulterior prezentate nu #ac
do'ada achitarii ta3elor la data solicitata de catre !utoritatea Contractanta( 'or #i e3clusi din
prezenta procedura de achizitie publica.
@.,. Capacitatea de e6ercitare a acti?it/ii pro9e'ionale A>nre1i'trareB
Criteriu:
Capacitatea de
e6ercitare a acti?it/ii
pro9e'ionale
A>nre1i'trareB
0OTE:
Hin ca3ul unei asocieri/ se vor pre3enta docu-ente pentru fiecare dintre
operatorii econo-iciA
Hdocu-entele solicitate tre*uie sa fie vala*ile la data pre3entarii lor)
5)2)1) Persoane
4uridice8fi3ice
ro-?ne8straine
&olicitatJ
esolicitat D
.E3IN*% 267I8%*23IE
$ocumente care s susin criteriul de calificare/
aB Declaratie pe propria ra'pundere, se-nata de catre repre2entantul
le1al, prin care se confir-a faptul ca este indeplinit acest criteriul de
calificare
Ofertantul va pre3enta 4ormularul nr. @ L#eclaratie privind capacitatea
de e<ercitare a activitatii profesionaleM din &ectiunea !G L@or-ulareM din
#ocu-entatiei de Atri*uire)
bB Certi9icate+ documente edi9icatoare care probea2a+con9irma
indeplinirea cerintelor de cali9icare:
1) Certificat de inre1istrare 5C)%)!):/ e-is de Oficiul 'e1istrului Co-ertului
de pe lan1a "ri*unalul teritorial/ in copie con9orm cu ori1inalul.
2) Certi9icat con'tatator e-is de Oficiul 'e1istrului Co-ertului de pe lan1a
"ri*unalul teritorial care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati care fac
o*iectul pre3entei ac+i3itii/ cat 2i faptul ca nu sunt inscrise -entiuni cu
privire la aplicarea Le1ii nr) I582997 privind procedura insolventei/ in
ori1inal 5in copie le1ali3ata nu-ai in conditia in care in cuprinsul
Certificatului se specifica faptul ca acesta este vala*il si in copie le1ali3ata:
vala*il la data pre3entarii/ in confor-itate cu le1islatia in vi1oare)
0ota: Pentru persoanele 4uridice8 fi3ice straine este necesara pre3entarea
docu-entelor edificatoare care dovedesc o for-, de inre1istrare si/ dupa ca3/
de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in confor-itate cu
prevederile le1ale din tara in care ofertantul este sta*ilit)
O"$:
a. !n ca3ul asocierii -ai -ultor operatori econo-ici/ cerintele privind situatia personala a
ofertantului 2i capacitatea de e<ercitare a activit,tii profesionale 5inre1istrare: tre*uie sa fie
indeplinite de fiecare asociat in parte)
b. Pentru de-onstrarea indeplinirii criteriului de calificare preva3ut la punctul 5)2 din pre3enta @isa
de #ate a Ac+i3itiei/ ofertantul are dreptul de a pre3enta initial declaratie pe propria raspundere
se-nata de repre3entantul sau le1al 5for-ular 27:/ prin care sa confir-e ca indeplineste criteriul
de calificare/ astfel cu- a fost solicitat in #ocu-entatia de Atri*uire)
c. #ocu-entele edificatoare pre3entate de persoanele 4uridice straine preva3ute la punctul 5)2)1) lit)
*: pct) 2 vor avea -entionata perioada de vala*ilitate) !n ca3 contrar/ se vor pre3enta actele
nor-ative din tara respectiva/ care prevad perioada de vala*ilitate a docu-entelor) Aceste
docu-ente vor fi pre3entate in ori1inal sau copie le1ali3ata/ insotite de traducere autori3ata si
le1ali3ata in li-*a ro-ana)
d. #ac, e<ist, incertitudini referitoare la situa.ia personal, a unui operator econo-ic/ Autoritatea
Contractant, poate solicita infor-atii direct de la autoritatile co-petente)
e. Pentru de-onstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prev,3ute la pct) 5)2)1) lit) */ ofertantul
are dreptul de a pre3enta initial doar o declaratie pe proprie r,spundere se-nat, de repre3entantul
s,u le1al/ prin care confir-, c, indeplineste cerintele de calificare astfel cu- au fost solicitate in
docu-entatia de atri*uire) #eclaratia va fi insotita de o ane<, in care ofertantul tre*uie s,
-entione3e succint dar precis -odul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv/ dac,
au fost solicitate/ diverse valori/ cantit,ti sau altele ase-enea) !n acest sens/ in ane<a/ Ofertantul
va no-inali3a infor-atiile8docu-entele edificatoare preva3ute la pct) 5)2)1) lit) *)
@.(B #ituaia economico79inanciar/
.riteriu/
9ituaia economico-
financiar
Documente care s susin criteriul de cali#icare si$sau selectie.
=">7:
a. in cazul unei asocieri( se 'or prezenta documente pentru #iecare
dintre operatorii economici;
b. documentele solicitate trebuie sa #ie 'alabile la data prezentarii.
Informaii privind situaia
economico-financiar
&olicitat J
esolicitat D
a: Media cifrei de afaceri
a ofertantului pe ulti-ii 6
5trei: ani tre*uie sa fie in
valoare de -ini-
),.@--.--- lei.
a: Declaratie pe propria ra'pundere,
'emnata de catre repre2entantul
le1al/ prin care se confir-a faptul ca sunt
indeplinite criteriile de calificare de la
litera a)
Ofertantul va pre3enta 4ormularul nr.
L 2i ane<a aferenta acestuia din
&ectiunea !G L@or-ulareM
docu-entatiei de Atri*uire K#eclaratia
privind Cifra de AfaceriM)
*: C e r t i9i c a t e + do c u m e n t e e di 9i c a t oare
c are p r ob e a 2 a + c o n 9i r m a in d e p l ini r e a
c e r int e l or de c a l i9i c a r e :
Bilanturile conta*ile pe ulti-ii 6 ani /
inre1istrate la or1anele co-petente/ in
confor-itate cu prevederile le1ale in
vi1oare)
Bilanturile conta*ile inre1istrate la
or1anele co-petente tre*uie pre3entate
astfel:
N pentru persoanele fi3ice84uridice
ro-ane/ in copie confor- cu
ori1inalulA
N pentru persoanele fi3ice84uridice
straine/ in copie le1ali3ata insotite
de traducerea autori3ata 2i le1ali3ata
in li-*a ro-ana)
O.U.K. nr. (*+,--L, cu modi9icarile .i completarile ulterioare 5 Art. )OL.
A)B Capacitatea econo-ic, 2i financiar, a ofertantului poate fi sus.inut,/ pentru 0ndeplinirea unui contract/
2i de o alt, persoan,/ indiferent de natura rela.iilor 4uridice e<istente 0ntre ofertant 2i persoana respectiv,)
A,B Bn ca3ul 0n care ofertantul 02i de-onstrea3, situa.ia econo-ic, 2i financiar, invoc?nd 2i sus.inerea
acordat,/ 0n confor-itate cu prevederile alin) 51:/ de c,tre o alt, persoan,/ atunci acesta are o*li1a.ia de a
dovedi sus.inerea de care *eneficia3,/ de re1ul, prin pre3entarea unui an1aNament 9erm al per'oanei
re'pecti?e inc3eiat in 9orma autentica/ Aa 'e ?edea 4ormularul nr. ,(/ &ectiunea !G - L@or-ulareM din
cadrul #ocu-entatiei de Atri*uireB prin care aceasta confir-, faptul c, va pune la dispo3i.ie ofertantului
resursele financiare invocate) Persoana ce asi1ur, sus.inerea financiar, nu tre*uie s, se afle 0n situa.ia
care deter-in, e<cluderea din procedura de atri*uire confor- prevederilor art) 1I9)
A(B Atunci c?nd un 1rup de operatori econo-ici depune oferta co-un,/ situa.ia econo-ic, 2i financiar, se
de-onstrea3, prin luarea 0n considerare a resurselor tuturor -e-*rilor 1rupului) Bn ca3ul 0n care 1rupul
*eneficia3, de sus.inerea financiar, a unei8unor ter.e persoane/ situa.ia econo-ic, 2i financiar, se
de-onstrea3, 0n condi.iile prev,3ute la alin) 52:)
Art.))
)
din $.K. nr. M,@+,--L, cu modi9icarile .i completarile ulterioare
51: Bn ca3ul 0n care/ 0n confor-itate cu prevederile art) 1I7 din ordonan.a de ur1en.,/ candidatul 0si
de-onstrea3, situa.ia econo-ic, 2i financiar, ori capacitatea te+nic, si8sau profesional, prin pre3entarea
unui an1a4a-ent de sus.inere din partea unui ter./ autoritatea contractant, are o*li1a.ia de a lua 0n
considerare aceast, sus.inere pentru verificarea 0ndeplinirii cerin.elor -ini-e i-puse 0n cadrul
docu-enta.iei de atri*uire)
52: Pentru a fi luat, 0n considerare sus.inerea acordat,/ an1aNamentul 9erm pre?/2ut la art )OL alin. A,B
din ordonana de ur1en/ trebuie '/ repre2inte un in'trument Nuridic care '/ a'i1ure dreptul
autorit/ii contractante de a 'olicita, >n mod le1itim, >ndeplinirea anumitor obli1aii de c/tre
per'oana 'u'in/toare.
56: Bn ca3ul 0n care sus.inerea ter.ului se refer, la asi1urarea unor resurse care pot fi puse efectiv la
dispo3i.ia ofertantului an1a4a-entul fer- pre3entat de ofertant tre*uie s, prevad, care sunt resursele
respective 2i s, eviden.ie3e faptul c, disponi*ili3area acestora se va reali3a necondi.ionat/ 0n func.ie de
necesit,.ile care apar pe parcursul 0ndeplinirii contractului 0n cau3,
54: Bn ca3ul 0n care sus.inerea ter.ului vi3ea3, 0ndeplinirea unui nivel -ini- al cifrei de afaceri in
do-eniul de activitate oferent o*iectului contractului de ac+i3itie pu*lica/ an1a4a-entul fer- pre3entat de
ofertant tre*uie s, 1arante3e autorit,.ii contractante faptul c,/ 0n ca3ul 0n care contractantul 0nt?-pin,
dificult,.i pe parcursul derul,rii contractului/ persoana sus.in,toare se o*li1, s, asi1ure 0ndeplinirea
co-plet, 2i re1le-entar, a o*li1a.iilor contractuale prin i-plicarea sa direct,)
55: Bn situa.iile prev,3ute la alin) 56: 54:/ sus.in,torul r,spunde pentru pre4udiciile cau3ate autorit,.ii
contractante ca ur-are a nerespect,rii o*li1a.iilor prev,3ute 0n an1a4a-ent/ aceasta din ur-, av?nd
posi*ilitatea de ac.iune direct, 0-potriva sus.in,torului)
%tentie+
$aca 2fertantul prezinta initial o declaratie pe propria raspundere prin care confirma indeplinirea
criteriilor de calificare, acesta are o)li'atia de a mentiona daca indeplinirea criteriilor este realizata
prin sustinerea acordata de catre un tert, in acest caz 2fertantul va indica numele-denumirea tertului
sustinator, precum, si a datelor de indentificare ale acestuia.
@.*B Capacitatea te3nic/ .i+'au pro9e'ional/
Criteriu:
Capacitatea
te3nic/ .i+'au
pro9e'ional/
#ocu-ente care s, sus.in, criteriul de calificare si8sau selectie)
0OTE:
a. in cazul unei asocieri( se 'or prezenta documente pentru #iecare dintre operatorii
economici;
b. documentele solicitate trebuie sa #ie 'alabile la data prezentarii lor.
@.*.).
n9ormaii
pri?ind
capacitatea
te3nic/
&olicitat J
esolicitat D
). O9ertantul trebuie 'a demon'tre2e
ca a e6ecutat in ultimii @ ani/ in calitate
de contractant/ asociat sau
su*contractant/ cel putin un contract de
lucrari de natura 'i comple6itate
'imilara lucrarilor ce fac o*iectul
procedurii 5e6ecutie lucrari de
con'olidare 'au reabilitare 'au
con'tructii poduri: in care participarea
ofertantului sa fi fost in valoare de
minim @.*--.---,-- lei 9ara T%A)
,. Ofertantul tre*uie sa de-onstre3e ca
are drept de folosinta sau detine cel
putin urmatoarea dotare te3nica:
Tipul 'i caracteri'ticile ec3ipamentului
7 0umarul minim nece'ar
7 auto-acara 1
7 auto1reder - 1
- co-pactor autopropulsat - 1
- *uldo3er pe senile - 1
Cerinta o*li1atorie:
#ocu-ente care s, sustin, criteriul de
calificare:
aBDeclaratie pe propria r as pund ere /
se-nata de catre re p r e 3e n ta n tu l le 1al/
prin care se confir-a faptul sunt
indeplinite aceste criterii de calificare)
Ofertantul va pre3enta 4ormularul nr.
P L#eclaratia privind capacitatea
te+nicaM din &ectiunea !G L@or-ulareM
bBCopii dupa contractele de ac3i2itie
publica 5pa1inile din care sa re3ulte partile
contractante/ o*iectul O durata O pretul
contractului precu- si pa1ina finala cu
se-naturi: insotita de reco-andarea
*eneficiarului pentru indeplinirea
contractului si proces ver*al de receptie la
ter-inarea lucrarilor sau alte docu-ente
4ustificative si-ilare prin care sa se
de-onstre3e finali3area lucrarilorA
Contractul de lucrari prezentat ca do'ada
- autocisterna cu dispo3itiv de stropire - 1
- auto*asculante - 2
a e3perientei similare trebuie sa includa
tipurile de lucrari mentionate 4e6ecutie
lucrari de con'olidare 'au reabilitare
'au con'tructii poduriB ast#el incat sa
se do'edeasca e3perienta similara.
cBQDeclaratie pri?ind numarul minim de
Ec3ipamente di'ponibile pentru
indeplinirea contractului conf)
4ormularul nr. O din &ectiunea !G
LFormulareM din #ocu-entatia de
Atri*uire.
0ote:
a) Pentru de-onstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prev,3ute la pct) 5)4)1/ ofertantul are dreptul
de a pre3enta initial doar o declaratie pe proprie r,spundere se-nat, de repre3entantul s,u le1al
5for-ularul 27:/ prin care confir-, c, indeplineplineste cerintele de calificare astfel cu- au fost
solicitate in docu-entatia de atri*uire) #eclaratia va fi insotita de o ane<, in care ofertantul
tre*uie s, -entione3e succint dar precis -odul concret de indeplinire a respectivelor cerinte -
inclusiv/ dac, au fost solicitate/ diverse valori/ cantit,ti sau altele ase-enea) !n a ce st s e ns/ in a n e <a/
Ofe rta n tu l v a p r e 3 e n ta in fo r- atiil e 8 do c u - e n te le e di fic atoare p r e v a 3 u te la p c t) 5)4)1)
*) Prin ulti-ii 5 ani se intele1e perioada cuprinsa intre ............ pana la ter-enul li-ita de
depunere a ofertelorA #ata de finali3are a lucrarilor tre*uie sa se incadre3e in acest interval)
c) !n ca3ul derularii acestor contracte in asociere/ partea din valoarea8lucrarile contractului ce a revenit
ofertantului tre*uie sa fie de cel putin nivelurile -ini-e de -ai sus)
@.*.,.
n9ormatii
pri?ind
capacitatea
pro9e'ionala:
&olicitat J
esolicitat D
"#ertantul trebuie sa demonstreze ca
dispune de urmatorii experti c&eie
Pentru acti?itatea de lucrari:
!) Coordonator de :roiect
&tudii: - licen.iat al unei @acultati de
Construc.ii C@#P detine diplo-a de
in1iner
II. S e # de punct de lucru :
&tudii: - licen.iat al unei @acultati de
Construc.ii C@#P detine diplo-a de
in1iner
III. ?esponsabil tehnic cu e3ecutia
atestat in domeniul lucrarilor care
urmeaza sa #ie e3ecutate4?>7,
&tudii: - licen.iat al unei @acultati de
Construc.ii detine diplo-a de in1iner
!G) : e rsoa n a ? e s ponsab il a C@ :
&tudii: - licen.iat al unei @acultati de
Construc.ii detine diplo-a de in1iner
G 'esponsa*il cu protectia -ediului
G!) 'esponsa*il cu sanatatea si
securitatea -uncii Coordonator in
-aterie de securitate si sanatate in sensul
P= 69982997)
Cerinta o*li1atorie:
#ocu-ente care s, sustin, criteriul de
calificare:
a: #eclaratie pe propria raspundere/
se-nata de catre repre3entantul le1al/ prin
care se confir-a faptul ca este indeplinit
criteriul de calificare Capacitatea te+nica
si8sau profesionala 5)4)2) !nfor-atii privind
capacitatea profesionala)
Ofertantul va pre3enta 4ormularu nr. M
"i'ta per'onalului c3eie din &ectiunea !G
L@or-ulareM din #ocu-entatiei de Atri*uire)
*:Certificate8docu-ente edificatoare care
pro*ea3a8confir-a indeplinirea cerintelor de
calificare:
Pentru fiecare e<pert c+eie propus/ ofertantul
va depune copii confor- cu ori1inalul ale
diplo-elor o*tinute 2i ale atestatelor 2i
autori3arilor/ vala*ile la data pre3entarii lor)
Pentru personalul c+eie propus pentru
derularea
contractului se va pre3enta dovada
raporturilor
contractuale de -unca cu ofertantul: copie
dupa
contractul individual de -unca inre1istrat sau
contract de cola*orare)
0ote:
AtentieR n ca2ul in care e6pertul+tii propu'+'i nu e'te an1aNat permanent al O9ertantului, 'i+'au
capacitatea pro9e'ionala e'te 'u'tinuta de un alt operator economic, O9ertantul ?a in'era in o9erta
'u'tinerea operatorului economic unde e6pertul propu' e'te an1aNat. #u'tinerea 'e ?a pre2enta in
con9ormitate cu art. )M- din O.U.K. nr. (*+,--L.
a) Pentru de-onstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prev,3ute la pct) 5)4)2/ ofertantul
are dreptul de a pre3enta initial doar o declaratie pe proprie r,spundere se-nat, de
repre3entantul s,u le1al 5for-ularul 27:/ prin care confir-, c, indeplineplineste cerintele de calificare
astfel cu- au fost solicitate in docu-entatia de atri*uire) #eclaratia va fi insotita de o ane<, in
care ofertantul tre*uie s, -entione3e succint dar precis -odul concret de indeplinire a
respectivelor cerinte - inclusiv/ dac, au fost solicitate/ diverse valori/ cantit,ti sau altele ase-enea)
!n a ce st s e ns/ in a n e <a/ Ofe rta n tu l v a p r e 3 e n ta in fo r- atiil e 8 do c u - e n te le e di fic atoare p r e v a 3 u te la p c t)
5)4)2)
*) Pentru e<pertii de o alta nationalitate decat cea ro-ana in ca3ul in care in tara de ori1ine nu
e<ista carnete de -unca/ se vor pre3enta docu-ente 4ustificative din care sa reiasa perioada
incadrarii in -unca precu- si functiile detinute in aceasta perioada)
O.U.K. nr. (*+,--L, cu modi9icarile .i completarile ulterioare Art. )M-.
A)B Capacitatea te+nic, 2i profesional, a ofertantului poate fi sus.inut,/ pentru 0ndeplinirea unui contract/
2i de o alt, persoan,/ indiferent de natura rela.iilor 4uridice e<istente 0ntre ofertant 2i persoana respectiv,)
A,B Bn ca3ul 0n care ofertantul 02i de-onstrea3, capacitatea te+nic, 2i profesional, invoc?nd 2i sus.inerea
acordat,/ 0n confor-itate cu prevederile alin)51:/ de c,tre o alt, persoan,/ atunci acesta are o*li1a.ia de a
dovedi sus.inerea de care *eneficia3,/ de re1ul,/ prin pre3entarea unui an1aNament 9erm al per'oanei
re'pecti?e, inc3eiat in 9orma autentica 5a 'e ?edea 4ormularul nr. ,* 'i ane6ele ) 'i , ale ace'tuia din
&ectiunea !G - L@or-ulareM din cadrul #ocu-entatiei de Atri*uire: prin care aceasta confir-, faptul c, va
pune la dispo3i.ie ofertantului resursele te+nice 2i profesionale invocate) Persoana care asi1ur, sus.inerea
te+nic, 2i profesionala nu tre*uie s, se afle 0n situa.ia care deter-in, e<cluderea din procedura de
atri*uire/ confor- prevederilor art) 1I9)
A(B Atunci c?nd un 1rup de operatori econo-ici depune oferta co-un,/ capacitatea te+nic, 2i
profesional, se de-onstrea3, prin luarea 0n considerare a resurselor tuturor -e-*rilor 1rupului) Bn ca3ul
0n care 1rupul *eneficia3, de sus.inerea te+nic, 2i profesional, a unei8unor ter.e persoane/ capacitatea
te+nic, 2i profesional, se de-onstrea3, 0n condi.iile prev,3ute la alin) 52:)
Art.))
)
din $.K. nr. M,@+,--L, cu modi9icarile .i completarile ulterioare
51: Bn ca3ul 0n care/ 0n confor-itate cu prevederile art) 199 din ordonan.a de ur1en.,/ candidatul 0si
de-onstrea3, situa.ia econo-ic, 2i financiar, ori capacitatea te+nic, si8sau profesional, prin pre3entarea
unui an1a4a-ent de sus.inere din partea unui ter./ autoritatea contractant, are o*li1a.ia de a lua 0n
considerare aceast, sus.inere pentru verificarea 0ndeplinirii cerin.elor -ini-e i-puse 0n cadrul
docu-enta.iei de atri*uire)
52: Pentru a fi luat, 0n considerare sus.inerea acordat,/ an1a4a-entul fer- prev,3ut la art 199 alin) 52: din
ordonan.a de ur1en., tre*uie s, repre3inte un instru-ent 4uridic care s, asi1ure dreptul autorit,.ii
contractante de a solicita/ 0n -od le1iti-/ 0ndeplinirea anu-itor o*li1a.ii de c,tre persoana sus.in,toare)
56: Bn ca3ul 0n care sus.inerea ter.ului se refer, la asi1urarea unor resurse care pot fi puse efectiv la
dispo3i.ia candidatului an1a4a-entul fer- pre3entat de candidat tre*uie s, prevad, care sunt resursele
respective 2i s, eviden.ie3e faptul c, disponi*ili3area acestora se va reali3a necondi.ionat/ 0n func.ie de
necesit,.ile care apar pe parcursul 0ndeplinirii contractului 0n cau3,
54: Bn ca3ul 0n care sus.inerea ter.ului vi3ea3, 0ndeplinirea unor cerin.e -ini-e de calificare/ an1a4a-entul
fer- pre3entat de candidat tre*uie s, 1arante3e autorit,.ii contractante faptul c,/ 0n ca3ul 0n care
contractantul 0nt?-pin, dificult,.i pe parcursul derul,rii contractului/ persoana sus.in,toare se o*li1, s,
asi1ure 0ndeplinirea co-plet, 2i re1le-entar, a o*li1a.iilor contractuale prin i-plicarea sa direct,)
55: Bn situa.iile prev,3ute la alin) 56: - 54:/ sus.in,torul r,spunde pentru pre4udiciile cau3ate autorit,.ii
contractante ca ur-are a nerespect,rii o*li1a.iilor prev,3ute 0n an1a4a-ent/ aceasta din ur-, av?nd
posi*ilitatea de ac.iune direct, 0-potriva sus.in,torului)
@.@B #tandarde pri?ind a'i1urarea calitatii
Criteriu:
#tandarde pri?ind a'i1urarea
calitatii
O"$:
a) in ca3ul unei asocieri/ se vor pre3enta docu-ente pentru
fiecare dintre operatorii econo-iciA
*) docu-entele solicitate tre*uie sa fie vala*ile la data
pre3entarii lor)
n9ormatii pri?ind a'i1urarea
calitatii
&olicitat J esolicitat D
Cerinta obli1atorie:
#ocu-ente care s, sus.in, criteriul de calificare:
aB Declaratie pe propria ra'pundere, se-nata de catre repre3entantul
le1al/ prin care se confir-a faptul ca este indeplinit acest criteriul de
calificare)
Ofertantul va pre3enta 4ormularul nr. )- din &ectiunea !G
LFormulareM - din #ocu-entatia de Atri*uire L$eclaratie privind
9tandardele de %si'urare a .alitatiiM)
bB Certi9icate+ documente edi9icatoare care probea2a+con9irma
indeplinirea cerintelor de cali9icare
Ofertantul va pre3enta Certificate e-ise de or1anis-e independente
care atesta respectarea standardelor de asi1urare a calitatii/ respectiv
#O M--) 'au ec3i?alente.
!n ca3ul in care operatorul econo-ic nu detine un certificat de calitate
asa cu- este solicitat/ acesta poate pre3enta orice alte pro*e sau dove3i/
in -asura in care pro*ele8dove3ile pre3entate confir-a asi1urarea unui
nivel corespun3ator al calitatii)
@.LB #tandarde pri?ind protectia mediului
Criteriu:
n9ormatii pri?ind protectia
mediului
#ocu-ente care s, sus.in, criteriul de calificare
O"$:
a) in ca3ul unei asocieri/ se vor pre3enta docu-ente pentru
fiecare dintre operatorii econo-iciA
*) docu-entele solicitate tre*uie sa fie vala*ile la data
desc+iderii ofertelor)
n9ormatii pri?ind protectia
mediului
&olicitat J esolicitat D
Documente care '/ 'u'in/ criteriul de cali9icare:
aB #eclaratie pe propria raspundere/ se-nata de catre repre3entantul
le1al/ prin care se confir-a faptul ca este indeplinit acest criteriul de
calificare)
Ofertantul va pre3enta 4ormularul nr. )) din &ectiunea !G
LFormulareM din #ocu-entatia de Atri*uire $eclaratie privind
9tandardele de Protectie a 4ediului.
bB Certi9icate+ documente edi9icatoare care probea2a+con9irma
indeplinirea cerintelor de cali9icare:
Ofertantul va pre3enta Certificate e-ise de or1anis-e independente
care atesta respectarea standardelor de protectie a -ediului/ respectiv
#O )*--) 'au ec3i?alente.
!n ca3ul in care operatorul econo-ic nu detine un certificat privind
respectarea standardelor de -ediu/ asa cu- este solicitat/ acesta poate
pre3enta orice alte pro*e sau dove3i/ in -asura in care pro*ele8dove3ile
pre3entate confir-a asi1urarea unui nivel corespun3ator al respectarii
standardelor de -ediu)
@.!. A"TE 04OR&AT
@.!.). n9ormaii pri?ind 'ubcontractanii
Bn ca3ul 0n care 0n propunerea
te+nic, este inclus,
posi*ilitatea de a
su*contracta o parte din
contractul respectiv/
ofertantul are o*li1a.ia de a
preci3a partea8p,r.ile din
contract pe care ur-ea3, s,
le su*contracte3e/ procentul
pe care-l reali3ea3a precu- 2i
datele de recunoa2tere ale
su*contractan.ilor propu2i)
&olicitat J esolicitat
D
Cerinta obli1atorie:
#ocu-ente care s, sus.in, criteriul de calificare:
aB Declaratie pe Propria Ra'pundere se-nata de catre repre3entantul
le1al prin care se confir-a faptul ca este indeplinita aceasta cerinta)
Ofertantul va pre3enta 4ormularul nr. ), 2i ane6a a9erenta ace'tuia
din &ectiunea !G LFormulareM - din #ocu-entatia de Atri*uire LDeclaratie
pri'ind partea$partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti
i specializarea acestoraM)
0OTA:
!n conditiile 0n care 0n propunerea te+nic, nu este inclus, posi*ilitatea de a
su*contracta o parte din acest contract/ ofertantul are totu2i o*li1a.ia de a
pre3enta 4ormularul nr. ), Declaratie pri'ind partea$partile din
contract care sunt indeplinite de subcontractanti i specializarea acestora6
-en.ion?ndu-se in ane<a aferenta acestuia L0u e'te ca2ul.
bB Certi9icate+documente edi9icatoare care probea2a+con9irma
indeplinirea cerintelor de cali9icare
0u e'te ca2ul
0ota:
). Ofertantul nu are dreptul/ ca 0n cadrul aceleia2i proceduri:
a) s, depun, dou, sau -ai -ulte candidaturi8oferte individuale 2i8sau co-une/ su* sanc.iunea
e<cluderii din co-peti.ie a tuturor candidaturilor8ofertelor 0n cau3,A
*) s, depun, ofert, individual,8co-un, 2i s, fie no-inali3at ca su*contractant 0n cadrul unei alte
oferte/ su* sanc.iunea e<cluderii ofertei individuale sau/ dup, ca3/ a celei 0n care este ofertant asociatA
,. Bntreprinderile afiliate au dreptul de a participa 0n cadrul aceleia2i proceduri de atri*uire/ dar nu-ai 0n
ca3ul 0n care participarea acestora nu este de natur, s, distorsione3e concuren.a) Prin 0ntreprindere afiliat,
se 0n.ele1e orice su*iect de drept:
a) asupra c,ruia un alt su*iect de drept poate e<ercita/ direct sau indirect/ o influen., do-inant,A
*) care poate e<ercita o influen., do-inant, asupra altui su*iect de dreptA sau
c) care/ ca ur-are a asocierii cu un su*iect de drept/ se afl, su* influen.a do-inant, a unui alt su*iect
de drept)
Autoritatea contractant, are o*li1a.ia de a solicita/ la 0nc+eierea contractului de ac+i3i.ie pu*lic,/
pre3entarea contractelor 0nc+eiate 0ntre viitorul contractant 2i su*contractan.ii no-inali3a.i in ofert,)
Contractele pre3entate tre*uie s, fie 0n concordan., cu oferta 2i se vor constitui 0n ane<e la contractul de
ac+i3i.ie pu*lic,)
(. ',spunderea contractantului 0n ceea ce prive2te -odul de 0ndeplinire a contractului de ac+i3i.ie pu*lic,
nu este di-inuat, 0n ca3ul 0n care o parte8p,r.i din contract sunt 0ndeplinite de su*contractan.i)
0ota: Capacitatea te+nic, si8sau profesional, a operatorului econo-ic poate fi sustinuta in confor-itate cu
art) 199 alin) 51:/ 52: 2i 56: din O)%)=) nr) 6482997 apro*ata cu -odificari 2i co-pletari prin Le1ea nr)
66>82997/ cu -odificari 2i co-pletari ulterioare)
@.!.,. n9ormatii pri?ind a'ocierea
Mai -ulti operatori
econo-ici au dreptul de a se
asocia cu scopul de a depune
oferta co-una/ fara a fi
o*li1ati sa isi le1ali3e3e din
punct de vedere for-al
asocierea)
&olicitat J esolicitat
D
Cerinta obli1atorie:
#ocu-ente care s, sus.in, criteriul de calificare:
aB Declaratie pe Propria Ra'pundere se-nata de catre repre3entantul
le1al prin care se confir-a faptul ca este indeplinita aceasta cerinta)
Ofertantul va pre3enta 4ormularul nr. )( LIn#ormatii pri'ind
asocierea6 .i 4ormularul nr. )* !cordul de !sociereM din &ectiunea !G
LFormulareM din #ocu-entatia de Atri*uire)
0ote:
Bn conditiile 0n care ofertantul este contractant unic acesta are totu2i
o*li1a.ia de a pre3enta 4ormularul nr. )( .i 4ormularul nr. )*
-en.ion?ndu-se L0u e'te ca2ul.
n ca2ul in care o9erta comuna e'te declarata ca'ti1atoare
a'ocierea ?a 9i le1ali2ata in con9ormitate cu pre?ederile
articolului ** din O.U.K. nr. (*+,--L, cu modi9icarile .i
completarile ulterioare
bB Certi9icate+documente edi9icatoare care probea2a+con9irma
indeplinirea cerintelor de cali9icare
0u e'te ca2ul
@.!.(. n9ormatii pri?ind protectia muncii
Criteriu:
n9ormatii pri?ind protectia
muncii
O"$:
a) in ca3ul unei asocieri/ se vor pre3enta docu-ente pentru fiecare dintre
operatorii econo-iciA
*) docu-entele solicitate tre*uie sa fie vala*ile la data pre3entarii lor)
n9ormatii pri?ind protectia
muncii
&olicitat J esolicitat
D
Cerinta obli1atorie:
#ocu-ente care s, sus.in, criteriul de calificare:
Declaratie pe propria ra'pundere, se-nata de catre repre3entantul le1al/
prin care se confir-a faptul ca este indeplinit acest criteriul de calificare)
Ofertantul va pre3enta 4ormularul nr. )@ - KDeclaratie pri'ind
respectarea le&islatiei de securitate i sanatate in muncaM din &ectiunea !G
LFormulareM - din #ocu-entatia de Atri*uire)
!nfor-atii detaliate privind aceste re1le-entari se pot o*tine la Ministerul
Muncii/ @a-iliei 2i Protectiei &ociale)
L. PRE;E0TAREA O4ERTE
L.)B "imba de redactare a
o9ertei
Ofertele/ orice coresponden., 2i docu-ente le1ate de procedura de
atri*uire trans-ise 0ntre ofertant 2i autoritatea contractant, trebuie
redactate >n limba rom8n/.
!n ca3ul docu-entelor edificatoare ce dovedesc criteriile de calificare de la
punctele 5)1/ 5)2/ 5)6/ 5)4/ 5)5 si 5)7 pre3entarea se va face astfel:
$ocumentele emise in lim)a romana vor fi prezentate in ori'inal, copie
conform cu ori'inalul sau copie le'alizata, dupa caz:
$ocumentele emise in alta lim)a decat romana, vor fi prezentate in
ori'inal sau, dupa caz, in copie le'alizata, insotite de traducerea
autorizata ;i le'alizata in lim)a romana a acestora.
Sn interpretarea o9ertei, limba rom8n/ ?a pre?ala.
L.,B &oneda contractului "E
L.(B %aloarea contractului
&a6im: @.*--.---,-- "ei, 9ara T.%.A.
L.*B Perioada de ?alabilitate a
o9ertei
M- de 2ile incepand cu data sedintei de desc+idere a ofertelor 5inclusiv:/
respectiv pana la data de ................ inclusiv)
L.@B Karania de participare
&olicitat J esolicitat D
&e solicita 1arantie de participare eliberata in numele o9ertantului -
)--.--- "eiD
Perioada de ?alabilitate a 1araniei de participare trebuie '/ 9ie
cel putin e1al/ cu perioada de ?alabilitate a o9ertei.
Karantie de participare emi'a in alta limba decat romana ?a 9i
pre2entata in ori1inal 'i ?a 9i in'otita de traducerea autori2ata 'i
le1ali2ata in limba romana.
8arania tre)uie s fie irevoca)il.
@or-a de constituire a 1aran.iei de participare:
a. =arantia de participare 'e con'tituie printr-un in'trument de
1arantare e-is 0n conditiile le1ii de o 'ocietate bancara ori de o
'ocietate de a'i1urari/ care se pre3inta 0n ori1inal/ 0n cuantu-ul si
pentru perioada preva3uta 0n docu-entatia de atri*uire)
!nstru-entul de 1arantare tre*uie sa prevada e<plicit ca plata 1arantiei
se va e<ecuta neconditionat/ respectiv la pri-a cerere a *eneficiarului pe
*a3a declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei 1arantate)
"otodata acesta tre*uie sa prevada in -od e<plicit an1a4a-entul
e-itentului de a plati din 1arantia de participare o su-a calculata
confor- prevederilor art) 2>I
1
alin)51: din O%=6482997/ cu -odif)
si co-pletarile ulterioare/ in situatia in care ofertantul depune o
contestatie ce va fi respinsa de catre C&C)
'au
b.%irament bancar cu OP in contul ............./ Banca ))))))/ cu
conditia confir-arii de catre *anca e-itenta p?n, la data desc+iderii
ofertelor)
!n acest ca3/ Ordinul de Plata/ cu vi3a *ancii e-itente/ va fi pre3entat in
ori1inal sau in copie/ intr-un plic si1ilat e<terior atasat pac+etului ce
contine oferta) $ste o*li1atoriu ca ofertantul sa reali3e3e vira-entul
*ancar in ti-p util/ luand in calcul/ daca este ca3ul/ si durata transferurilor
inter*ancare/ astfel incat la data si ora desc+iderii ofertelor Autoritatea
Contractanta sa poata confir-a e<istenta su-ei aferente 1arantiei de
participare solicitata prin #ocu-entatia de Atri*uire in contul sau)
Ordinul de plata e-is in alta li-*a decat ro-ana va fi insotit de
traducerea autori3ata si le1ali3ata in li-*a ro-ana)
0OTA: !n ca3ul in care se doreste constituirea 1arantiei de participare
confor- punctului a)/ se reco-anda &crisoarea de =arantie Bancara pentru
participare confor- 7 4ormular )L.
Karantie de participare trebuie emi'a in numele o9ertantului la
'olicitarea unuia dintre a'ociati, mai multor a'ociati 'au a tuturor
a'ociatilor. n ca2ul unei 1arantii de participare emi'e de catre o
'ocietate de a'i1urari 'e ?a pre2enta do?ada platii inte1rale a politei
de a'i1urare.
In cazul in care 2fertantul este reprezentat de o %sociere de operatori
economici, este o)li'atorie completarea in continutul 'arantiei de
participare la sectiunea <ofertant ( denumire-numele0 a numelui
%socierii cu nominalizarea tuturor mem)rilor %socierii in conformitate
cu %cordul de %sociere.
Autoritatea Contractanta are dreptul de a retine+returna 'ume din
1arantia de participare in conditiile art ,PO
)
din O.U.K. nr. (*+,--L cu
modi9icarile 'i completarile ulterioare.
Note/
a) OBL!=A"O'!% =arantia de participare va fi pre3entata separat intr-un
plic si1ilat/ nefiind inclusa in coletul si1ilat ce contine oferta 2i
docu-entele de calificare/ 2i se atasea3a la coletul si1ilatA
b. Ofertele care nu sunt insotite de 1arantia de participare/ in cuantu-ul/
for-a 2i perioada de vala*ilitate solicitate in #ocu-entatia de
Atri*uire vor fi respinse in cadrul sedintei de desc+idere a ofertelor)
c. Ofertantii tip !)M)M) care indeplinesc prevederile le1islatiei in vi1oare
5Le1ea nr) 64782994 privind sti-ularea infiintarii 2i de3voltarii
intreprinderilor -ici 2i -i4locii/ -odificata 2i co-pletata prin O)=) nr)
2>82997: *eneficia3a de reducere de 59; din valoarea 1arantiei de
participare 5pentru a *eneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune
docu-ente prin care dovedesc ca se incadrea3a in prevederile Le1ii nr)
64782994/ cu -odificarile 2i co-pletarile ulterioare:)
d. Ofertantii straini tip !)M)M pot *eneficia de reducere doar in conditiile
in care vor pre3enta docu-ente edificatoare din tara respectiva din care
sa reiasa faptul ca au un statut si-ilar operatorilor econo-ici de tip
!)M)M din 'o-ania)
e. Operatorii econo-ici tre*uie sa faca dovada ca indeplinesc conditiile
de !MM) &unt considerati ofertanti tip !MM acei ofertanti pentru care
toti -e-*rii asocierii detin calitatea de !MM)
L.LB Coninutul o9ertei Pac+etul si1ilat/ continand oferta, cuprinde ur-atoarele cate1orii de
docu-ente/ care tre*uie tri-ise autoritatii contractante in plicuri 5colete:
distincte/ si1ilate/ -arcate corespun3ator :
1. $ocumente de calificare 5docu-entele solicitate la punctele 5)1/
5)2/ 5)6/ 5)4/ 5)5/ si 5)7/ precu- si cele solicitate la punctul 5)B)1)/
5)B)2) si 5)B)6) din pre3enta 4i'a de Date a Ac3i2itiei: i-preuna cu
docu-entele care insotesc oferta din &ectiunea !G LFormulareM - din
#ocu-entatia de Atri*uire/ co-pletate de ofertant/ asa cu- este
preva3ut la punctul 7)> din cadrul @isei de #ate a Ac+i3itiei)
2. Propunerea *e&nic, confor- punctului 7)I: al pre3entei @ise de
#ate a Ac+i3itieiA
. Propunerea #inanciara, confor- punctului 7)9: al pre3entei @ise
de #ate a Ac+i3itieiA
@iecare din cele 6 cate1orii de docu-ente preci3ate -ai sus/ vor fi
introduse intr-un plic 5colet:/ care va fi si1ilat/ fiecare cate1orie tre*uind
sa contina un e<e-plar in ori1inal/ -arcat QORK0A" 2i ) un
e6emplar in copie/ -arcat COPE)
%n CD +D%D ce va con.ine versiunea electronica a Propunerii "e+nice 2i
a Propunerii @inanciare 5e<cel: tre*uie ata2at versiunii tip,rite 2i introdus
0-preun, cu aceasta in plicul 5coletul: aferent Propunerii @inanciare) !n
ca3ul 0n care se constat, discrepan.e 0ntre varianta electronic, 2i cea
tiparit,/ aceasta din ur-, va prevala.
Pac+etul si1ilat/ continand oferta, va fi insotit in -od o*li1atoriu:
- de 'cri'oarea de inaintare a o9ertei A4ormularul nr. )P din
&ectiunea !G LFormulareM - din #ocu-entatiei de Atri*uire
insotita de o copie dupa actul de identitate al persoanei
i-puternicita sa depuna ofertaA
- de Imputernicire - co-pletata/ se-nata 2i sta-pilata de catre
repre3entantul le1al al operatorului econo-ic) Acest for-ular va
fi co-pletat in confor-itate cu cerintele 4ormularului nr. )O
pre3entat din &ectiunea !G LFormulareM - din #ocu-entatia de
Atri*uire/ iar in ca3ul unei asocierii 4ormularul nr. )O va fi
pre3entat de catre fiecare -e-*ru al asocierii in parte/ indiferent
daca se va no-inali3a aceeasi persoana ca repre3entant
i-puternicit)
Pentru persoanele 4uridice8fi3ice ro-ane 2i straine
4ormularul nr. )O LImputernicire6 va fi se-nat 2i
sta-pilat de catre repre3entantul le1al al operatorului
econo-ic)
- de un plic e6terior 'i1ilat ce va contine atat 1arantia de
participare - 4ormularul nr. )L din &ectiunea !G LFormulareM -
din #ocu-entatia de Atri*uire cat si/ dupa ca3/ documentele prin
care do?ede'c 9aptul ca 'e incadrea2a in pre?ederile "e1ii nr.
(*L+,--*, cu modi9icarile .i completarile ulterioare.
L.PB &odul de pre2entare al
documentelor de cali9icare:
#ocu-entele de calificare tre*uie sa contina ur-atoarele:
1) #ormularul nr. 2 $eclaraie privind ne=ncadrarea =n situaiile
prevzute la art. ">
1
din "rdonanta de -r&enta a .u'ernului nr.
/0$122* cu modi#icarile si completarile ulterioare6 co-pletat/
se-nat si sta-pilat in confor-itate cu cerintele -odelului
pre3entat in din &ectiunea !G LFormulareM - din #ocu-entatia de
Atri*uireA
2) #ormularul 1 $eclaraia/ 0.ertificat de participare la licitaie
cu ofert independent1, co-pletat/ se-nat si sta-pilat in
confor-itate cu cerintele -odelului pre3entat in din &ectiunea !G
LFormulareM - din #ocu-entatia de Atri*uireA
6) #ocu-entele solicitate la punctele 5)1A 5)2A 5)6A 5)4A 5)5 si 5)7/
precu- si cele solicitate la punctul 5)B)1)/ 5)B)2) si 5)B)6) din @isa
de #ate a Ac+i3itiei din #ocu-entatia de Atri*uireA
4) #ormularul nr. 1? LImputernicireM co-pletat/ se-nat 2i sta-pilat
de catre repre3entantul le1al al operatorului econo-ic 2i va
cuprinde un speci-en de se-natura al persoanei care a fost
i-puternicita) Acest for-ular va fi co-pletat in confor-itate cu
cerintele -odelului pre3entat din &ectiunea !G LFormulareM - din
#ocu-entatia de Atri*uire/ iar in ca3ul unei asocierii 4ormularul
nr. )O va fi pre3entat de catre fiecare -e-*ru al asocierii in parte/
indiferent daca se va no-inali3a aceeasi persoana ca repre3entant
i-puternicit)
Pentru persoanele 4uridice8fi3ice ro-ane 2i straine 4ormularul
nr. )O LImputernicire6 va fi se-nat 2i sta-pilat de catre
repre3entantul le1al al operatorului econo-ic)
5) #ormularul nr. 1> AIn#ormatii &enerale despre o#ertantM
co-pletat/ se-nat 2i sta-pilat in confor-itate cu cerintele
-odelului pre3entat in &ectiunea !G LFormulareM - din
#ocu-entatia de Atri*uire)
L.OB &odul de pre2entare a
propunerii te3nice
Ofertantul are o*li1atia de a ela*ora 2i a pre3enta Propunerea Te3nica
astfel incat sa respecte specificatiile preci3ate in Caietul de #arcini din
#ocu-entatiei de Atri*uire)
Propunerea te3nica trebuie '/ conin/ .i urm/toarele documente:
). 4ormularul nr. ,- @$ocumente de confirmare a acceptarii de
catre ofertant a clauzelor contractuale co-pletat/ se-nat 2i
sta-pilat in confor-itate cu cerintele -odelului pre3entat in
&ectiunea !G LFormulareM - din #ocu-entatia de Atri*uire astfel
incat sa de-onstre3e indeplinirea specificatiilor te+nice din
#ocu-entatia de Atri*uireA
,. Declaraie pe propria r/'pundere pri?ind >n'u.irea+acceptul
cerinelor din Caietul de #arcini.
L.MB &odul de pre2entare a
propunerii 9inanciare
Propunerea financiar, tre*uie s, fie pre3entata 0n "ei 4valorile fiind
exprimate cu dou zecimaleA 2i va include:
o 4ormular de depunere a Propunerii 4inanciare
54ormularul nr. ,) din &ectiunea !G LFormulareM - din
#ocu-entatia de Atri*uire:/ i-preuna cu:
aA $eclaratiaBiileA ofertantului se-nate 2i sta-pilate de fiecare -e-*ru
al asocierii participant la ofert, 5for-atul declaratiei la care se face referire
se pre3inta la punctul * din @or-ularul de depunere a Propunerii
@inanciare:/
bB Ane6a 5 Punctul @ la 4ormularul de depunere al Propunerii
4inanciare - &u*-clau3e ale Condi.iilor &peciale ale ContractuluiA
$rorile arit-etice sau viciile de for-a vor fi corectate de catre Co-isia de
evaluare/ dupa cu- ur-ea3a:
o %nde sunt diferente intre su-ele e<pri-ate in cifre 2i cele
e<pri-ate in litere/ se va lua in considerare valoarea e<pri-ata in litere/ si
o %nde sunt diferente intre pretul unitar 2i su-a totala
re3ultata prin
-ultiplicarea pretului unitar cu cantitatea/ se va lua in considerare pretul
unitar ofertat)
0ota:
DeclaratiaAiileB o9ertantului din cuprinsul @or-ularului nr) 21
LFormular de depunere a :ropunerii FinanciareM va fi se-nata
pentru persoanele 4uridice8fi3ice ro-ane si straine de catre
repre3entantul le1al al operatorului econo-ic) !n ca3ul unei asocieri/
DeclaratiaAiileB o9ertantului din cuprinsul @or-ularului nr) 21
LFormular de depunere a propunerii #inanciareM va fi co-pletat de
fiecare asociat si va fi se-nat de catre repre3entantul sau le1alA
Celelalte ane6e din cuprinsul @or-ularului nr) 21 LFormular de
depunere a :ropunerii FinanciareM sunt:
!ne3a nr. 8: Centralizatorul #inanciar al acti'itatilor;
!ne3a nr. 1: Centralizatorul #inanciar al cate&oriilor de lucrari;
!ne3a nr./: LIS>! cuprinzand consumurile de resurse materiale;
!ne3a nr. 0: LIS>! cuprinzand consumurile cu mana de lucru;
!ne3a nr. ;: LIS>! cuprinzand consumurile de ore de #unctionare a
utila<elor de constructii;
!ne3a nr. *: LIS>! cuprinzand consumurile pri'ind transporturile.
!ne3a nr. B: .ra#ic #izic si 'aloric de e3ecutie a lucrarii.
%iciile de 9orma repre3inta acele erori sau o-isiuni din cadrul unui
docu-ent a caror corectare8co-pletare este sustinuta in -od neec+ivoc de
sensul 2i de continutul altor infor-atii e<istente initial in alte docu-ente
pre3entate de ofertant sau a caror corectare8co-pletare are rol de
clarificare sau de confir-are/ nefiind suscepti*ile de a produce un avanta4
incorect in raport cu ceilalti participanti la procedura de atri*uire)
L.)-B &odul de pre2entare a
o9ertei Ala depunereB
O9ertele 'e ?or depune, >naintea termenului limit/ de depunere a
o9ertelor 'peci9icat >n 4i.a de Date a Ac3i2iiei.
$le tre*uie s, con.in, docu-entele solicitate in sectiunile 7)>/ 7)I 2i 7)9
din pre3enta @i2, de #ate a Ac+i3i.iei)
Ofertele vor fi inaintate:
@!$ prin scrisoare reco-andat, cu confir-are de pri-ire 5serviciu
po2tal oficial:A
@!$ livrate printr-un serviciu de curieratA
@!$ livrate personal la adresa -entionata -ai sus/ in *a3a scrisorii
de inaintare a ofertei 54ormularul nr. )P: insotita de o copie dupa
actul de identitate al persoanei i-puternicita sa depuna oferta)
0ota:
Pentru a evita pierderea sau deteriorarea docu-entelor/ ofertantii sunt
ru1ati sa intreprinda de-ersurile necesare pentru a depune ofertele e<act la
adresa -entionata -ai sus) O9ertele depu'e prin alte miNloace dec8t cele
menionate nu ?or 9i luate >n con'iderare.
Pe plicul e<terior se vor scrie ur-,toarele infor-a.ii:
a: adresa unde tre*uie depuse ofertele: )))))))))))))))))/ 'o-ania)
*: Oferta depusa pentru contractul Reabilitare pod, pe......, km....., la..
c: cuvintele QA nu 'e de'c3ide >naintea 'e'iunii de de'c3idere a
o9ertelor din data de ..........., ora .............A
dB numele o9ertantului Ain ca2ul unei a'ocieri, 'e ?a indica intrea1a
denumire a ace'tuia, nu numai cea a lider7uluiB.
0ota:
)B O9ertantul are obli1atia de a intocmi un Opi' al documentelor
inclu'e in o9erta, opi' care 'e ?a pre2enta in cuprin'ul Documentelor
de cali9icare.
,B Pa1inile O9ertei A$ocumente de calificare, Propunerea *e&nica ;i
Propunerea #inanciaraA trebuie 'a 9ie numerotate, 'tampilate .i
'emnate de catre per'oana de'emnata ca repre2entant imputernicit 'a
'emne2e o9erta a'a cum reie'e din 4ormularul nr. )O QImputernicire
(B O9erta ?a 9i in'otita de un plic e<terior si1ilat ce va contine =arantia
de Participare 5confor- 4ormularului nr. )L din &ectiunea
!GLFormulareM - din #ocu-entatia de Atri*uire: cat si/ dupa ca3/
documentele prin care do?ede'c 9aptul ca 'e incadrea2a in pre?ederile
"e1ii nr. (*L+,--*, cu modi9icarile .i completarile ulterioare.
L.))B De'c3iderea o9ertelor Repre2entantii o9ertantilor pot participa la 'edinta de de'c3idere a
o9ertelor pe ba2a unei imputerniciri in ace't 'en', alta decat
4ormularul nr. )O LImputernicireM din &ectiunea !G LFormulareM - din
#ocu-entatia de Atri*uire
#edinta de de'c3idere a o9ertelor ?a a?ea loc in data de ............... ora
locala ............., la 'ediul .............
L.),B &odi9icarea .i
retra1erea o9ertelor
Ofertan.ii 02i pot -odifica sau retra1e ofertele printr-o 0n2tiin.are scris, 2i
depu'a >nainte de termenul limit/ de depunere a o9ertelor)
Dup/ termenul limit/ de depunere a o9ertelor nu 'e poate modi9ica
'au retra1e nicio o9ert/.
Orice astfel de notificare de -odificare sau retra1ere tre*uie s, fie
ela*orat, 2i depus, 0n confor-itate cu cerintele din pre3enta @isa de date/
punctul 7)19 de -ai sus) Pe plicul e<terior 52i pe plicul interior cu pricina:/
tre*uie s, se scrie &odi9icareM sau Retra1ereM/ dup, ca3)
L.)(B Co'turile pentru
pre1/tirea o9ertelor
iciun cost suportat de ofertant pentru pre1,tirea 2i depunerea ofertei nu
?a 9i rambur'at) "oate aceste costuri vor fi suportate de c,tre ofertant)
L.)*B Proprietatea a'upra
o9ertelor
Cu e<cep.ia ofertelor depuse la o alt, adres, a autorit,.ii contractante
dec?t cea sta*ilit, sau dup, e<pirarea datei li-it, pentru depunere/ care se
returnea3, nedesc+ise/ autoritatea contractant, re.ine toate ofertele pri-ite
pentru aceast, procedur, de atri*uire) Bn consecin.,/ ofertan.ii nu au
dreptul de a li se returna ofertele re.inute)
P. CRTER DE ATR!URE: Pretul cel mai 'ca2ut
P.*B E?aluarea o9ertelor
"a e?aluarea o9ertelor, 'e ?a ine cont de urm/toarele:
GArt. (L, $K M,@+,--L cu modi9icarile .i completarile ulterioareH
A)B Oferta este considerat, inacceptabil/ 0n ur-,toarele situa.ii:
aB se 0ncadrea3, 0n cate1oria celor prev,3ute la art) 66 alin) 56:: Ca, a #ost depusa dup data i ora limit
de depunere sau la o alt adres dec)t cele stabilite %n anunul de participare; b, nu sunt insotite de
&arantia de participare( in cuantumul( #orma i a'and perioada de 'alabilitatea
bB a fost depus, de un ofertant care nu 0ndepline2te una sau -ai -ulte dintre cerintele de calificare sta*ilite
in docu-entatia de atri*uire sau nu a pre3entat/ confor- prevederilor art)11 alin 54: 55: docu-ente
relevante in acest sensA
cB constituie o alternativ, la prevederile caietului de sarcini/ alternativ, care nu poate fi luat, 0n considerare
din ur-,toarele -otive:
7 0n anun.ul de participare nu este preci3at, 0n -od e<plicit posi*ilitatea depunerii unor oferte alternativeA
7 respectiva ofert, alternativ, nu respect, cerin.ele -ini-e prev,3ute 0n caietul de sarciniA
dB nu asi1ur, respectarea re1le-ent,rilor o*li1atorii referitoare la condi.iile specifice de -unc, 2i de
protec.ie a -uncii/ atunci c?nd aceast, cerin., este for-ulat, 0n confor-itate cu prevederile art) 64 alin) 52:
din ordonan.a de ur1en.,A
eB pre.ul / fara ")G)A)/ inclus 0n propunerea financiar, dep,2e2te valoarea esti-ata co-unicata prin anuntul
de participare 2i nu e<ista posi*ilitatea disponi*ili3arii de fonduri supli-entare pentru 0ndeplinirea
contractului de ac+i3i.ie pu*lic, respectivA
e)B pretul/ fara ")G)A)/ inclus in propunerea financiara depaseste valoarea esti-ata co-unicata prin
anuntul de participare si/ desi e<ista posi*ilitatea disponi*ili3arii de fonduri supli-entare pentru
indeplinirea contractului de ac+i3itie pu*lica respectiv/ se constata e<istenta a cel putin uneia dintre
ur-atoarele situatii :
- pretul este cu -ai -ult de 19; -ai -are decat valoarea esti-ata preva3uta in anuntul de participare
7 inc+ierea contractului la pretul respectiv ar conduce la eludarea aplicarii acelor prevederi ale ordonantei
de ur1enta care instituie o*li1atii ale autoritatii contractante in raport cu anu-ite pra1uri valorice
9B 0n ur-a verific,rilor prev,3ute la art) 292 2i 296 din ordonan.a de ur1en., se constat, c, oferta are un
pre. neo*i2nuit de sc,3ut pentru ceea ce ur-ea3, a fi furni3at8prestat8e<ecutat/ astfel incat nu se poate
asi1ura indeplinirea contractului la para-etrii cantitativi 2i calitativi solicitati prin caietul de sarcini)
A,B Oferta este considerat, necon9orm/ 0n ur-,toarele situa.ii:
aB nu satisface in -od corespun3ator cerin.ele caietului de sarciniA
bB con.ine propuneri de -odificare a clau3elor contractuale pe care le-a sta*ilit autoritatea contractanta in
cadrul docu-entatiei de atri*uire/ care sunt 0n -od evident de3avanta4oase pentru aceasta din ur-a/ iar
ofertantul/ desi a fost infor-at cu privire la respectiva situatie/ nu accepta renuntarea la clau3ele respectiveA
cB con.ine 0n cadrul propunerii financiare pre.uri care nu sunt re3ultatul li*erei concuren.e 2i care nu pot fi
4ustificate)
dB in cadrul unei proceduri de atri*uire pentru care s-a preva3ut defalcarea pe loturi/ oferta este pre3entata
fara a se reali3a distinctia pe loturile ofertate/ din acest -otiv devenind i-posi*ila aplicarea criteriului de
atri*uire pentru fiecare lot in parte
P.@B E?aluarea propunerii te3nice
#e ?a e?alua propunerea te3nica numai pentru o9ertele
declarate acceptabile.
!n ur-a evalu,rii te+nice vor fi considerate ca admi'ibile din
punct de ?edere te3nic nu-ai acele oferte care au fost
declarate accepta*ile 2i confor-e)
P.LB E?aluarea propunerii 9inanciare
#up, 0nc+eierea evalu,rii te+nice se anali3ea3a Propunerile
@inanciare pentru ofertele care sunt considerate ad-isi*ile
din punct de vedere te+nic)
Orice erori arit-etice sau vicii de for-a vor fi corectate f,r,
0nt?r3iere confor- prevederilor le1ale)
P.PB n9ormare o9ertani Autoritatea Contractant, va infor-a ofertan.ii cu privire la
re3ultatul aplic,rii procedurii de atri*uire)
Ofertan.ii a c,ror ofert, nu a fost declarat, c02ti1,toare vor fi
infor-a.i asupra -otivelor care au stat la *a3a deci3iei
respective)
O. C= DE ATAC
E?entualele conte'taii 'e pot depune:
!n confor-itate cu art) 255/ alin) 1 din Ordonan.a de %r1en., a =uvernului nr) 6482997/ cu -odific,rile 2i
co-plet,rile ulterioare: LOrice persoan, care se consider, v,t,-at, 0ntr-un drept ori 0ntr-un interes le1iti-
printr-un act al autorit,.ii contractante/ prin 0nc,lcarea dispo3i.iilor le1ale 0n -ateria ac+i3i.iilor pu*lice/
poate solicita anularea actului/ o*li1area autorit,.ii contractante de a e-ite un act/ recunoa2terea dreptului
pretins sau a interesului le1iti- pe cale admini'trati?7Nuri'dicional/ 'au >n Nu'tiie/ 0n condi.iile pre3entei
ordonan.e de ur1en.,M)
Ofertantii care se afla in situatia descrisa de art) 255/ alin) 51: se pot adresa pentru solutionarea contestatiilor
4E: pe cale ad-inistrativ-4urisdictionala:
Con'iliul 0ational de #olutionare a Conte'tatiilor
Adres,: &tr) &tavropoleos nr)7 / sector 6/ Bucuresti/ Cod postal: 699I1
"elefon: 5921: 619)47)41
@a<: 5921: 619)47)42
$--ail: officeQcnsc)ro
Adres, de internet: RRR)cnsc)ro

Plan1erea for-ulata i-potriva deci3iei Consiliul ational de &olutionare a Contestatiilor sau a pri-ei
instante de 4udecata se solutionea3a de catre Curtea de Apel Bucuresti/ &ectia de contencios ad-inistrativ si
@iscal/ in conditiile stipulate de art) 2I6/ alin 51
1
: si de art) 2I>
17
alin 51: din O%= nr) 6482997 cu
-odificarile si co-pletarile ulterioare)
Curtea de Apel Bucuresti/ &ectia a G!!!-a de Contencios Ad-inistrativ 2i @iscal
Adres,: &tr) &plaiul !ndependentei nr) 5/ sector 4/ Cod Postal 959991/ Bucure2ti/
'o-ania
"elefon: O49 5921: 619)51)I9A O49 5921: 619)51)I1A O49 5921: 619)51)I6
@a<: O49 5921: 619)51)>7
$--ail: in9ocabucTNu't.roA relatiicabTNu't.ro
Adres, de internet: 3ttp:++portal.Nu't.ro+
M. CO04DE0<A"TATE #eci3iile co-isiei de evaluare cu privire la evaluarea ofertelor sunt colective
2i se adopt, 0n 2edin.e 0nc+ise) Me-*rii co-isiei de evaluare sunt o*li1a.i s,
p,stre3e confiden.ialitatea asupra con.inutului ofertelor/ precu- 2i asupra
oric,ror alte infor-a.ii pre3entate de c,tre ofertan.i/ a c,ror de3v,luire ar
putea aduce atin1ere dreptului acestora de a-2i prote4a proprietatea
intelectual, sau secretele co-erciale)
'aportul procedurii de atri*uire va face parte din dosarul ac+i3i.iei pu*lice/
ce are caracter de docu-ent pu*lic) Accesul persoanelor la aceste infor-a.ii
se reali3ea3, cu respectarea ter-enelor 2i procedurilor prev,3ute de
re1le-ent,rile le1ale privind li*erul acces la infor-a.iile de interes pu*lic 2i
nu poate fi restric.ionat dec?t 0n -,sura 0n care aceste infor-a.ii sunt
clasificate sau prote4ate de un drept de proprietate intelectual,/ potrivit le1ii)
Bn ca3ul 0n care oferta con.ine infor-a.ii clasificate sau prote4ate de un drept
de proprietate intelectual,/ potrivit le1ii/ ofertan.ii vor indica acest lucru 0n
ofert,)
)-. REKU" DE E%TARE A
CO04"CTU"U DE
0TERE#E
1) Pe parcursul aplic,rii procedurii de atri*uire/ autoritatea contractant, are
o*li1a.ia de a lua toate -,surile necesare pentru a evita situa.iile de natur, s,
deter-ine apari.ia unui conflict de interese 2i8sau -anifestarea concuren.ei
neloiale)
2) Persoana fi3ic, sau 4uridic, care a participat la 0ntoc-irea docu-enta.iei
de atri*uire are dreptul/ 0n calitate de operator econo-ic/ de a fi ofertant/
ofertant asociat sau su*contractant/ dar nu-ai 0n ca3ul 0n care i-plicarea sa
0n ela*orarea docu-enta.iei de atri*uire nu este de natur, s, distorsione3e
concuren.a)
6) Persoanele fi3ice sau 4uridice care sunt i-plicate direct 0n procesul de
verificare 8 evaluare a ofertelor/ nu au dreptul de a fi ofertant/ ofertant asociat
sau su*contractant/ su* sanc.iunea e<cluderii din procedura de atri*uire)
4) u au dreptul s, fie i-plica.i 0n procesul de verificare8evaluare a ofertelor
ur-,toarele persoane:
a: persoane care de.in p,r.i sociale/ p,r.i de interes/ ac.iuni din capitalul
su*scris al unuia dintre ofertan.i sau su*contractan.i ori persoane care fac
parte din consiliul de ad-inistra.ie8or1anul de conducere sau de supervi3are
a unuia dintre ofertan.i sau su*contractan.iA
*: so.8so.ie/ rud, sau afin/ p?n, la 1radul al patrulea inclusiv/ cu persoane
care fac parte din consiliul de ad-inistra.ie8or1anul de conducere sau de
supervi3are a unuia dintre ofertan.iA
c: persoane despre care se constat, c, pot avea un interes de natur, s, le
afecte3e i-par.ialitatea pe parcursul procesului de verificare8evaluare a
ofertelor)
d: persoane care 0n e<ercitarea func.iei pe care o de.in la nivelul autorit,.ii
contractante se afl, 0n situa.ia e<isten.ei unui conflict de interese astfel cu-
este acesta re1le-entat de Le1ea nr) )L)+,--( privind unele -,suri pentru
asi1urarea transparen.ei 0n e<ercitarea de-nit,.ilor pu*lice/ a func.iilor
pu*lice 2i 0n -ediul de afaceri/ prevenirea 2i sanc.ionarea corup.iei/ cu
-odific,rile 2i co-plet,rile ulterioare
5) Contractantul nu are dreptul de a an1a4a/ 0n scopul 0ndeplinirii contractului
de ac+i3i.ie pu*lic,/ persoane fi3ice sau 4uridice care au fost i-plicate in
procesul de verificare 8 evaluare a ofertelor depuse 0n cadrul aplic,rii unei
proceduri de atri*uire/ pe parcursul unei perioade de cel pu.in 12 luni de la
0nc+eierea contractului/ su* sanc.iunea nulit,.ii contractului respectiv pentru
cau3a i-oral,)
)). A0U"AREA PROCEDUR DE ATR!URE
Bn ca3ul anularii procedurii de ac+i3i.ie pu*lic,/ autoritatea contractant, va tre*ui s, anun.e ofertan.ii despre
aceasta) #ac, procedura de atri*uire se anulea3, 0nainte de desc+iderea ofertelor/ acestea vor fi tri-ise 0napoi
si1ilate ofertantului)
Procedura de atri*uire se anulea3, 0n ur-,toarele ca3uri:
Art. ,-M din O.U.K. nr. (*+,--L cu modi9icarile 'i completarile ulterioare.
L51:Prin e<cep.ie de la prevederile art) 294/ autoritatea contractant, are dreptul de a anula aplicarea procedurii
pentru atri*uirea contractului de ac+i3i.ie pu*lic,/ dac, ia aceast, deci3ie/ de re1ul,/ 0nainte de data trans-iterii
co-unic,rii privind re3ultatul aplic,rii procedurii de atri*uire 2i/ oricu-/ 0nainte de data 0nc+eierii contractului/
nu-ai 0n ur-,toarele ca3uri:
a: autoritatea contractant, se afl, 0n una dintre situa.iile prev,3ute la art) I7 alin) 52: lit) a:/ art) 192 alin) 52: lit)
a:/ art) 11> alin) 52: lit) a: sau art) 14I1 lit) a:A
*:au fost depuse nu-ai oferte inaccepta*ile 2i8sau neconfor-eA
c:nu a fost depus, nicio ofert, sau au fost depuse oferte care/ de2i pot fi luate 0n considerare/ nu pot fi co-parate
datorit, -odului neunifor- de a*ordare a solu.iilor te+nice 2i8sau financiareA
d:a*ateri 1rave de la prevederile le1islative afectea3, procedura de atri*uire sau este i-posi*il, 0nc+eierea
contractului)
e: ca ur-are a deci3iei pronun.ate de Consiliul a.ional de &olu.ionare a Contesta.iilor prin care dispune
eli-inarea oric,ror specifica.ii te+nice/ econo-ice sau financiare din anun.ul8invita.ia de participare/ din
docu-enta.ia de atri*uire ori din alte docu-ente e-ise 0n le1,tur, cu procedura de atri*uire)
51
1
:#ispo3i.iile alin) 51: nu pot aduce atin1ere o*li1a.iei autorit,.ii contractante de a anula o procedur, de
atri*uire 0n ur-a unei +ot,r?ri 4udec,tore2ti sau a unei deci3ii 0n acest sens a Consiliului a.ional de &olu.ionare
a Contesta.iilor)
52:Bn sensul prevederilor alin) 51: lit) d:/ procedura de atri*uire se consider, afectat, 0n ca3ul 0n care se
0ndeplinesc/ 0n -od cu-ulativ/ ur-,toarele condi.ii:
a:0n cadrul docu-enta.iei de atri*uire 2i8sau 0n -odul de aplicare a procedurii de atri*uire se constat, erori sau
o-isiuni care au ca efect 0nc,lcarea principiilor prev,3ute la art) 2 alin) 52: lit) a:-f:A
*:autoritatea contractant, se afl, 0n i-posi*ilitatea de a adopta -,suri corective f,r, ca acestea s, conduc,/ la
r?ndul lor/ la 0nc,lcarea principiilor prev,3ute la art) 2 alin) 52: lit) a:-f:M
Autoritatea contractant, nu este r,spun3atoare pentru eventualele riscuri/ cu- ar fi pierderea profitului cau3at,
de anularea procedurii de atri*uire)
),. ATR!UREA CO0TRACTU"U + S0C$EEREA ACORDU"U7CADRU
),.)B A4ustarea pre.ului
contractului
&olicitat O 0e'olicitat C
),.,B Karania de bun/ e6ecuie a contractului da C nu O
Ofertantul declarat casti1ator va tre*ui sa puna la dispo3itia autoritatii contractante o 1arantie de *una e<ecutie a
contractului in cuantu- de 19; din valoarea de contract acceptata/ fara "GA)
Antreprenorul va furni3a Beneficiarului =aran.ia de Bun, $<ecu.ie 0n ter-en de 5 3ile lucr,toare de la data
se-n,rii Acordului Contractual) =aran.ia de Bun, $<ecu.ie a unei asocieri sau a unui consor.iu va fi e-is, 0n
nu-ele asocierii sau a consor.iului)
Confor- P= nr) 92582997/ =aran.ia de Bun, $<ecu.ie se va pre3enta su* for-a unui instru-ent de 1arantare/
ori1inal/ e-is 0n condi.iile le1ii de o societate *ancar, sau de o societate de asi1ur,ri cu sediul pe teritoriul
'o-?niei 2i av?nd con.inutul 2i vala*ilitatea preci3ate Antreprenorului 0n #ocu-enta.ia de Atri*uire
59ormularul ,,B - 2i8sau prin re.ineri succesive 0n cuantu- de 19; din valoarea su-elor datorate
Antreprenorului pentru facturi par.iale f,r, "GA)
Bn ca3ul re.inerilor din valoarea su-elor datorate Antreprenorului pentru facturi par.iale f,r, "GA/
Antreprenorul are o*li1a.ia de a desc+ide un cont la dispo3i.ia Beneficiarului/ la o *anc, a1reat, de a-*ele
p,r.i 0n ter-en de 5 3ile lucr,toare de la data se-n,rii contractului) &u-a ini.ial, care se depune de c,tre
Antreprenor 0n contul astfel desc+is nu tre*uie s, fie -ai -ic, de 9/5; din pre.ul contractului f,r, "GA)
Constituirea 1aran.iei de *un, e<ecu.ie prin re.ineri succesive va fi per-is, doar dac, sunt 0ndeplinite cu-ulativ
ur-,toarele condi.ii:
a) e<isten.a confir-,rii scrise a *,ncii at?t cu privire la *locarea contului respectiv 0n favoarea Beneficiarului/
c?t 2i cu privire la de*locarea acestuia nu-ai cu acordul Beneficiarului/ precu- 2i e<ecutarea oricarei su-e
e<istente in cont la pri-a cerere a Beneficiarului/ f,r, ca acesta s, ai*, o*li1a.ia de a-2i -otiva cererea
respectiv,A
*) e<isten.a confir-,rii scrise a *,ncii cu privire la perioada de vala*ilitate a contului astfel desc+is/ perioad,
-ai -are sau e1al, cu perioada de vala*ilitate prev,3ut, 0n prevederile contractului 0n *a3a c,ruia se constituie
1aran.ia de *un, e<ecu.ieA
c) e<isten.a confir-,rii scrise a *,ncii cu privire la i-posi*ilitatea Antreprenorului de a derula opera.iuni/
altele dec?t ali-entarea contului respectiv/ f,r, acordul BeneficiaruluiA
d) e<isten.a confir-,rii scrise a *,ncii cu privire la 0nsu2irea o*li1a.iei de trans-itere/ la solicitarea
Beneficiarului/ a e<traselor de cont pentru evidentierea soldului)
Antreprenorul are o*li1a.ia de a inainta Beneficiarului confir-arile solicitate -ai sus/ din partea *ancii unde s-a
desc+is contul de 1arantie de *una e<ecutie/ conco-itent cu pre3entarea dove3ii desc+iderii contului de 1arantie
de *una e<ecutie)
0ota:
O9ertantii tip .&.&. care indepline'c pre?ederile le1i'latiei in ?i1oare A"e1ea nr. (*L+,--* pri?ind
'timularea in9iintarii .i de2?oltarii intreprinderilor mici .i miNlocii, modi9icata .i completata prin O.K. nr.
,P + ,--LB .i dore'c 'a depuna @-U din ?aloarea 1arantiei de buna e6ecutie ?or depune documente prin
care do?ede'c 9aptul ca 'e incadrea2a in pre?ederile "e1ii nr. (*L+,--*, cu modi9icarile .i completarile
ulterioare.
)(. #E&0AREA
CO0TRACTU"U
Autoritatea contractant, va infor-a ofertan.ii cu privire la re3ultatul
aplic,rii procedurii de atri*uire)
Ofertan.ii a c,ror ofert, nu a fost declarat, c?2ti1,toare vor fi infor-a.i
asupra -otivelor care au stat la *a3a deci3iei respective)
Bnainte de 0nc+eierea contractului/ ofertantului c?2ti1,tor i se va
solicita s, pre3inte dovada le1ali3,rii asocierii/ 0n ca3ul 0n care oferta
a fost depus, de un 1rup de operatori econo-ici/ 2i contractele
0nc+eiate cu su*contractan.ii/ 0n ca3ul 0n care p,r.i din contractul de
ac+i3i.ie pu*lic, ur-ea3, s, se 0ndeplineasc, de unul sau -ai -ul.i
su*contractan.i)