Sunteți pe pagina 1din 19

Oana Matei Legisla!ie etic" n administra!

ia public" romneasc"
80
LEGISLA!IA ETIC" N ADMINISTRA!IA PUBLIC" ROMNEASC"

ETHICAL LEGISLATION IN ROMANIAN PUBLIC ADMINISTRATION

Oana MATEI
Universitatea de Vest Vasile Goldi# din Arad, Facultatea de $tiin%e Umaniste, Politice #i
Administrative, Catedra de $tiin%e Politice #i Administrative
Tel: 0040-257-282324
E-mail: oanamatei@yahoo.com
ABSTRACT
This paper tries to analyze the ways in which ethics is enforced in the Romanian public
administration, how ethical principles are embodied in the Romanian legislation regarding
administrative authorities, how ample is this legislation, which are the major problems facing
ethics in Romanian public domain and how public opinion perceive, from an ethical point of view,
public officials activity.

Key words: ethical legislation, Romanian public administration, ethical codes, whistleblowers.


INTRODUCERE
Despre etic! n administra"ia public! romneasc! nu s-a vorbit niciodat! la modul serios. n
perioada ce a urmat Revolu"iei din 1989 etica a fost abordat! doar din punct de vedere al formelor
corup"iei ce se manifest! n sectorul public. Din p!cate, chiar #i aceast! abordare a fost limitat! la
domeniul discursului politic. ntr-adev!r, nu poate fi negat! existen"a unor prevederi legale, care
prin conduita pe care o prescriu, pot fi considerate adev!rate norme etice
1
. Abia ncepnd cu anul
2000 legisla"ia romnesc! s-a mbog!"it cu prevederi menite s! reglementeze combaterea actelor de
corup"ie din administra"ia public! #i s! stimuleze comportamentele etice.
2
ns!, tocmai aceasta este

1
Legea nr. 115 din 6 octombrie 1996, pentru declararea #i controlul averii demnitarilor, magistra"ilor, a unor persoane
cu func"ii de conducere #i de control #i a func"ionarilor publici, Legea nr. 188 din 9 decembrie 1999, privind statutul
func"ionarilor publici, dar #i Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, a administra"iei publice locale.
2
Amintim printre acestea: Legea nr. 78 din 8 mai 2000, pentru prevenirea, descoperirea #i sanc"ionarea faptelor de
corup"ie; Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informa"iile de interes public; Ordonan%a de
Urgen%& nr. 43 din 4 aprilie 2002, privind Direc"ia Na"ional! Anticorup"ie; Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind
unele m!suri pentru asigurarea transparen"ei n exercitarea demnit!"ilor publice, a func"iilor publice #i n mediul de
afaceri, prevenirea #i sanc"ionarea corup"iei, modificat! #i completat! de OUG nr. 40/2003; Legea nr. 52 din 21
ianuarie 2003, privind transparen"a decizional! n administra"ia public!; Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004,
privind protec"ia personalului din autorit!"ile publice, institu"iile publice #i din alte unit!"i care semnaleaz! nc!lc!ri ale
legii; Legea nr. 7 din 8 februarie 2004, privind Codul de conduit! al func"ionarilor publici; Legea nr. 144 din 21 mai
2007, privind nfiin"area, organizarea #i func"ionarea Agen"iei Na"ionale de Integritate.

Revista de Administra"ie Public! #i Politici Sociale An II, Nr. 4(5)/Decembrie 2010

81
marea deficien"! cu care se confrunt! majoritatea administra"iilor contemporane: lipsa
reglementarilor n domeniul eticii, o ncadrare teoretic! n m!sur! s! eviden"ieze scopurile,
defini"iile si un cmp comun de referin"e pentru cercetarea #i practica eticii administrative. Simpla
emitere a actelor normative reprezint! un bun nceput, ns! nu este #i suficient pentru a asigura o
administra"ie public! etic!. n prezent, n cazul Romniei, nu exist! nici un text oficial care s!
asigure clarificarea conceptului de "etic!" #i cnd se aplic! ea n domeniul administra"iei publice.
A vorbi despre corup"ie ca fenomen ntr-o cre#tere ngrijor!toare, fenomen ce nu se
manifest! doar n cmpul institu"iilor publice, dar a nu vorbi de anumite principii morale f!r! de
care administra"ia public! #i pierde ra"iunea de a fi, iat! un real semnal de alarm!. Cu toate
acestea, dup! cum s-a men"ionat #i anterior, legisla"ia n domeniu s-a mbog!"it n ultima decad!,
putndu-se chiar afirma ca Romnia este un stat a c!rui legisla"ie anticorup"ie este racordat! la
standarde europene. ns!, din nou, de#i cadrul legislativ este unul competent, simpla reglementare
nu este n m!sur! s! asigure faptul c! administra"ia romnesc! este una etic!. Sporirea regulilor
formale nu garanteaz! rezultate etice. Dup! cum spunea #i primarul Amsterdamului, Job Cohen, n
cuvntarea de bun venit adresat! participan"ilor la conferin"a interna"ional! First Global Dialogue
on Ethics in Public Administration, desf!#urat! n luna mai a anului trecut la Amsterdam, solu"ia
nu const! n a cre#te num!rul de reguli deja existente, ci n ncurajarea administratorilor publici de
a lua decizii morale de unii singuri.
3
Iar acest deziderat se poate realiza numai printr-un proces
coerent de educa"ie a administratorilor, prin implicarea direct! a acestora n discu"ii, dezbateri, n
rezolvarea dilemelor etice #i prin antrenarea lor n procesul decizional.
Trebuie remarcat! totu#i schimbarea major! referitoare la rela"ia administra"ie
public!-cet!"ean, survenit! dup! 1990. Aceast! schimbare nu se datoreaz! numai autorit!"ii
administrative (de#i nu trebuie negat nici aportul administra"iei), ci #i cet!"eanului, care a nv!"at
din mers care i sunt drepturile #i ndatoririle ntr-o societate democratic!.
Acest! lucrare inten"ioneaz! s! analizeze cum este promovat! etica n administra"ia public!
romneasc!, n ce m!sur! principii etice se reg!sesc n legisla"ia referitoare la autorit!"ile
administrative, ct este de bogat! aceast! legisla"ie, care sunt problemele majore cu care se
confrunt! etica n domeniul public romnesc, #i nu n ultimul rnd, cum este perceput! de c!tre
cet!"eni, din punct de vedere etic, activitatea func"ionarilor publici.

3
Implementing more rules and regulations is not the answer, on the contrary I would say. Empowering civil servants
and politicians to make moral just decisions in their daily work is the way to go. Therefore one of the main focus points
of the integrity program of the City of Amsterdam is training and advising civil servants and politicians specificly on
decision-making and the moral dilemmas that come with it. Of course were not nave and also looking to prevent and
when needed stop and punish fraud and corruption. But thats not the main issue here. The main issue is empowering
civil servants and politicians to avoid making unnecessary mistakes or errors in judgment. Toespraak burgemeester
Cohen op de integriteitsconferentie op donderdag 28 mei 2009, om 18.30h in het Blauwe Theehuis. Zoals uitgesproken.Oana Matei Legisla!ie etic" n administra!ia public" romneasc"
82
1. COD ETIC
Diversitatea materiilor #i schimb!rile frecvente care intervin n legisla"ia de natur!
administrativ! fac dificil! codificarea dreptului administrativ. ns!, perfec"ionarea reglement!rilor
juridice n domeniul administatiei publice #i dezvoltarea contenciosului administrativ ar crea
premisele pentru codificarea dreptului administrativ n "ara noastr!. Lipsa unei codific!ri a dreptului
administrativ este o dovad! suficient! a instabilit!"ii autorit!"ilor administrative romne#ti n
decursul timpului. Cu toate acestea, trebuie remarcate eforturilor pe care aceste autorit!"i le-au f!cut
n ultimii 20 de ani de a recupera golurile existente n legisla"ia administrativ! romneasc! #i de a
aduce acest! legisla"ie n pas cu cerin"ele europene actuale.
Una din foarte importantele calit!"i ale codurilor etice este aceea de a de"ine un rol major n
formarea #i evolu"ia gndirii etice n administra"ia public!. Elaborarea unui asemenea cod n
administra"ia public! romneasc! ar reprezenta un pas firesc (dat! fiind legisla"ia deja existent!) #i,
de asemenea, foarte important n educarea #i formarea func"ionarilor romni la standardele impuse
de administra"iile occidentale. Codul are valoarea unui simbol care face leg!tura ntre aderentul la
cod (func"ionarul public) #i deziderate precum: satisfacerea interesului public, profesionalism, nalte
standarde morale.
Codurile etice s-au dezvoltat n context profesional pentru a specifica #i clarifica o conduit!
acceptabil! din partea func"ionarilor publici. Scopurile unei atari conduite privesc: sus"inerea
func"ionarilor publici n confruntarea cu situa"ii dilematice, orientarea administratorilor c!tre
atitudini favorabile protej!rii interesului public, sprijinirea grupurilor pentru a atinge grade ridicate
de coeziune intern!, atingerea unui nivel nalt de conduit! profesional! ct #i dobndirea
performan"ei n munca depus!, c#tigarea unui grad nalt de credibilitate n ochii opiniei publice.
Toate aceste scopuri urm!rite de conduita prescris! de un cod etic sunt scopuri pe care #i
administra"ia public! romneasc! #i dore#te s! le ating!.
Codurile etice devin din ce n ce mai mult realit!"i ale vie"ii cotidiene pentru angaja"ii din
sectorul public occidental. Reala valoare a codurilor etice nu const! n faptul c! normeaz! ac"iunile
administratorilor publici, ci n faptul c! reprezint! ncununarea idealurilor serviciului public.
Codurile etice servesc, n primul rnd, consacr!rii valorilor democra"iei #i cre#terii ncrederii publice n
autoritatea administrativ!.

2. LEGISLA!IE ETIC"
Legisla"ia romnesc! n materie de combatere a comportamentelor corupte #i de ncurajare a
atitudinilor etice a debutat cu Legea nr. 115 din 16 octombrie 1996, pentru declararea #i controlul
averii demnitarilor, magistra%ilor, a unor persoane cu func%ii de conducere #i de control #i a

Revista de Administra"ie Public! #i Politici Sociale An II, Nr. 4(5)/Decembrie 2010

83
func%ionarilor publici. Legea nu #i propunea doar s! verifice veniturile demnitarilor, magistra"ilor
#i ale func"ionarilor publici, ci #i s! monitorizeze modalit!"ile n care au fost achizi"ionate bunurile,
valorile, cuantumul depozitelor bancare, precum #i dac! aceste din urm! categorii ar fi putut fi
acoperite din totalul veniturilor legale realizate de cei n cauz!. De asemenea, dac! persoana n
cauz! este c!s!torit!, prevederile declara"iei se extind #i asupra so"ului/so"iei. Legea face referire #i
la instan"a ndrept!"it! s! efectueze controlul declara"iilor de avere. Ini"ial era vorba despre o
comisie de control care, ulterior, a fost nlocuit! cu Agen"ia Na"ional! de Integritate (Legea nr.
115/1996). Agen"ia Na"ional! de Integritate a fost nfiin"at! printr-un alt act normativ care poate fi
inclus n tipul de legisla"ie men"ionat mai sus, respectiv Legea nr. 144 din 21 mai 2007, privind
nfiin%area, organizarea #i func%ionarea Agen%iei Na%ionale de Integritate. Agen"ia Na"ional!
de Integritate avea ca principale atribu"ii verificarea privind averea dobndit! n perioada
exercit!rii mandatelor sau a ndeplinirii func"iilor ori demnit!"ilor publice (Legea nr. 144/2007),
dar #i de implementare a prevederilor legale privind declara"iile de avere #i de interese (Legea nr.
144/2007). Agen"ia #i ndeplinea atribu"iile de verificare din oficiu sau la sesizarea oric!rei
persoane fizice sau juridice interesate. n cazul n care ntre averea dobndit! pe parcursul
exercit!rii func"iei #i veniturile realizate n aceea#i perioad! exist! o diferen"! care nu poate fi
justificat! sesizesz! instan"a competent! pentru stabilirea p!r"ii de avere sau a bunului determinat
dobndite cu caracter nejustificat, a c!r!r confiscare o solicit!. Activitatea Agen"iei Na"ionale de
Integritate era monitorizat! de Consiliul Na"ional de Integritate, instituit prin acela#i act normativ,
organism aflat sub control parlamentar exercitat de Senat (Legea nr. 144/2007). Aceast! lege a fost
modificat! anul acesta, prin Legea 176/2010 privind integritatea n exercitarea func%iilor #i
demnit&%ilor publice. n conformitate cu aceast! lege, Agen"ia eviden"iaz!, afi#eaz! #i
monitorizeaz! declara"iile de avere, ntocmind rapoarte de evaluare, transmise organelor fiscale,
organelor de urm!rire penal!, comisiei de cercetare a averilor prev!zute n Legea nr. 115/1996.
Diferen"ele semnificative n declara"iile de avere sunt considerate acele diferen"e care dep!#esc
suma de 10000 de Euro.
Legea nr. 78 din 8 mai 2000, pentru prevenirea, descoperirea #i sanc%ionarea faptelor
de corup%ie a reprezentat prima m!sur! real!, luat! n Romnia, de combatere a comportamentelor
corupte. Textul legii se aplic! tuturor persoanelor care exercit! o func"ie public!, indiferent de
modul n care au fost investite, n cadrul autorit!"ilor publice sau institu"iilor publice, celor care au
atribu"ii de control sau acord! asisten"! specializat!, n m!sura n care particip! la luarea deciziilor
sau le pot infulen"a, ct #i persoanelor care de"in o func"ie de conducere ntr-un partid sau ntr-o
forma"iune politic!, ntr-un sindicat, ntr-o organiza"ie patronal! ori ntr-o asocia"ie f!r! scop
lucrativ sau funda"ie. Sunt considerate infrac"iuni de corup"ie: infrac"iunile de luare de mit! (art.

Oana Matei Legisla!ie etic" n administra!ia public" romneasc"
84
254 Cod Penal), de dare de mit! (art. 255 Cod Penal), de primire de foloase necuvenite (art. 256
Cod Penal), #i de trafic de influen"! (art. 257 Cod Penal). Sunt considerate infrac"iuni asimilate
infrac"iunilor de corup"ie (Legea nr. 78/2000):
Stabilirea, cu inten"ie a unei valori diminuate, fa"! de valoarea real!, a bunurilor
apar"innd operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administra"iei
publice este ac"ionar;
Acordarea de subven"ii cu nc!lcarea legii, neurm!rirea, conform legii, a
destina"iilor subven"iilor;
Utilizarea subven"iilor n alte scopuri dect cele pentru care au fost acordate, precum
#i utilizarea n alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau acre
urmeaz! s! fie rambursate din fonduri publice;
Fapta persoanei care, n virtutea func"iei, a atribu"iei ori a ns!rcin!rii primite, are
sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de
a ndeplini pentru acesta vreo ns!rcinare, de a intermedia sau de a nlesni efectuare
unor opera"iuni comerciale sau financiare de c!tre agentul economic privat ori de a
participa cu capital la un asemenea agent economic, dac! fapta este de natur! a-i
aduce direct sau indirect foloase necuvenite;
Efectuarea de opera"iuni financiare, ca acte de comer", incompatibile cu func"ia,
atribu"ia sau ns!rcinarea pe care o ndepline#te;
Folosirea, n orice mod, direct sau indirect, de informa"ii ce nu sunt destinate
publicit!"ii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa"ii;
Fapta persoanei care ndepline#te o func"ie de conducere ntr-un partid, ntr-un
sindicat sau patronat ori n cadrul unei persoane juridice f!r! scop patrimonial, de a
folosi influen"a sau autoritatea sa n scopul ob"inerii pentru sine ori pentru altul de
bani, bunuri sau alte foloase necuvenite;
Infrac"iunea de #antaj;
Infrac"iunea de abuz n serviciu contra interselor publice, infrac"iunea de abuz n
serviciu contra interselor persoanelor #i infrac"iunea de abuz n serviciu prin
ngr!direa unor drepturi, dac! fuc"ionarul public a ob"inut pentru sine sau pentru
altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial.
Sunt considerate infrac"iuni n leg!tur! direct! cu infrac"iunile de corup"ie (Legea nr.
78/2000):
T!inuirea bunurilor provenite din s!vr#irea unei infrac"iuni prev!zute mai sus,
precum #i favorizarea persoanelor care au comis asemenea infrac"iuni;

Revista de Administra"ie Public! #i Politici Sociale An II, Nr. 4(5)/Decembrie 2010

85
Asocierea n vederea s!vr#irii unei infrac"iuni prev!zute mai sus;
Falsul #i uzul de fals s!vr#ite n scopul de a ascunde comiterea uneia dintre
infrac"iunile prev!zute mai sus sau s!vr#ite n realizarea scopului urm!rit printr-o
asemenea infrac"iune;
Abuzul n serviciu contra intereselor publice, abuzul n serviciu contra interselor
persoanelor #i abuzul n serviciu prin ngr!direa unor drepturi, s!vr#te n realizarea
scopului urm!rit, printr-o infrac"iune prevazut! mai sus.
Sunt considerate infrac"iuni mpotriva interselor financiare ale Uniunii Europene (art. 18
Legea nr. 78/2000):
Folosirea sau prezentarea de documente ori declara"ii false, inexcate sau incomplete,
care are ca rezultat ob"inerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
Comunit!"ilor Europene sau din bugetele administrate de acestea orin n numele lor;
Omisiunea de a furniza, cu #tiin"!, datele cerute potrivit legii pentru ob"inerea de
fonduri din bugetul general al Comunit!"ilor Europene sau din bugetele administrate
de acestea ori n numele lor, dac! fapta are ca rezultat ob"inerea pe nedrept a acestor
fonduri;
Schimbarea, f!r! respectarea prevederilor legale, a destina"iei fondurilor ob"inute din
bugetul general al Comunit!"ilor Europene sau din alte fonduri administrate de
acestea ori n numele lor;
Schimbarea, f!r! respectarea prevederilor legale, a destina"iei unui folos legal
ob"inut, dac! fapta are ca rezultat diminuarea ilegal! a resurselor din bugetul general
al Comunit!"ilor Europene sau din alte bugetele administrate de acestea ori n
numele lor;
Folosirea sau prezentarea de documente ori declra"ii false, inexacte sau incomplete,
care are ca rezultat diminuarea ilegal! a resurselor din bugetul general al
Comunit!"ilor Europene sau din alte bugetele administrate de acestea ori n numele
lor;
Omisiunea de a furniza, cu #tiin"!, datele cerute potrivit legii, dac! fapta are ca
rezultat diminuarea ilegal! a resurselor din bugetul general al Comunit!"ilor
Europene sau din alte bugetele administrate de acestea ori n numele lor;
Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informa%iile de interes
public prevede accesul liber #i nengr!dit al persoanei la orice informa"ii de interes public ca un
principiu fundamnetal al rela"iilor dintre persoane #i autorit!"ile publice. Prin informa"ie de interes
public se n"elege orice informa"ie care prive#teactivit!"ile sau rezult! din activit!"ile unei autorit!"i

Oana Matei Legisla!ie etic" n administra!ia public" romneasc"
86
publice sau institu"ii publice (Cap. I, art. 2, lit.b Legea nr. 544/2001). Prin informa"ie cu privire la
datele personale se n"elege orice informa"ie privind o persoan! fizic! identificat! sau identificabil!
(art. 2, lit. c Legea nr. 544/2001). Prin urmare, n conformitate cu Legea nr. 544/2001, orice
persoan! fizic! din Romnia are acces la orice informa"ie legat! de declara"iile de avere prevazute
prin Legea nr. 115/1996. Legea nr. 544/2001 stipuleaz! c! fiecare autoritate sau institu"ie public!
are obliga"ia s! comunice din oficiu informa"ii de interes public care privesc (Cap. II, art. 5, al.1, lit.
a-I Legea nr. 544/2001):
Actele normative care reglementeaz! organizarea #i func"ionarea autorit!"ii sau
institu"iei publice n cauz!;
Structura organizatoric!, atribu"iile departamentelor, programul de func"ionare,
programul de audien"e al autorit!"ii sau institu"iei publice;
Numele #i prenumele persoanelor din conducerea autorit!"ii sau a institu"iei publice
#i ale func"ionarului responsabil cu difuzarea informa"iilor publice;
Coordonatele de contact ale autorit!"ii sau institu"iei publice, respectiv: denumirea,
sediul, numere de telefon, fax, adresa de e.amil #i adresa paginii de Internet;
Sursele financiare, bugetul #i bilan"ul contabil;
Programele #i strategiile proprii;
Lista cuprinznd documentele de interes public;
Lista cuprinznd categoriile de documente produse #i/sau gestoinate, potrivit legii;
Modalit!"ile de contestare a deciziei autorit!"ii publice.
Autorit!"ile au obliga"ia s! publice #i s! actualizeze anual un buletin informativ care va
cuprinde informa"iile prev!zute mai sus, precum #i s! organizeze periodic, de regul! o dat! pe lun!,
conferin"e de pres! pentru aducerea la cuno#tin"! a informa"iilor de interes public (Cap II, art. 2
Legea 544/2001).
Ordonan%a de Urgen%& nr. 43 din 4 aprilie 2002, privind Direc%ia Na%ional&
Anticorup%ie a nfiin"at acest! institu"ie, ca structur! cu personalitate juridic!, n cadrul Parchetului
de pe lng! nalta Curte de Casa"ie #i Justi"ie, prin reorganizarea Parchetului Na"ional Anticorup"ie.
Direc"ia Na"ional! Anticorup"ie este autorizat! s! de"in! #i s! folosesc! mijloace adecvate pentru
ob"inerea, verificarea, prelucrarea #i stocarea informa"iilor privitoare la faptele de corup"ie
prev!zute n legea nr. 78/2000, cu modific!rile ulterioare, n condi"iile legii (cap. IV, art. 15 OUG
nr.43/2002):
Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind unele m&suri pentru asigurarea
transparen%ei n exercitarea demnit&%ilor publice, a func%iilor publice #i n mediul de afaceri,
prevenirea #i sanc%ionarea corup%iei, modificat! #i completat! de OUG nr. 40/2003 mpreun! cu

Revista de Administra"ie Public! #i Politici Sociale An II, Nr. 4(5)/Decembrie 2010

87
Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparen%a decizional& n administra%ia public&
au ca scop s! sporeasc! gradul de responsabilitate a administra"iei publice fa"! de cet!"ean, ca
beneficiar al deciziei administrative, s! stimuleze participarea activ! a cet!"enilor n procesul de
luare a deciziilor administrative #i n procesul de elaborare a actelor normative #i s! sporeasc!
gradul de transparen"! la nivelul ntregii administra"ii publice. Principiile care stau la baza acestor
acte normative sunt urm!toarele (Legea nr. 52/2003):
Informarea n prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de inters public
care urmeaz! a fi dezb!tute de autorit!"ile administra"iei publice centrale #i locale n
procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
Consultarea cet!"enilor #i a asocia"iilor legal constituite, la ini"iativa autorit!"ilor
publice, n procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
Participarea activ! a cet!"enilor la luarea deciziilor administrative #i n procesul de
elaborare a proiectelor de acte normative.
Autorit!"ile administra"iei publice au obliga"ia de a informa #i de a supune dezbaterii publice
proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative #i la minutele
(documentele scrise n care se consemneaz! n rezumat punctele de vedere exprimate de participan"i
la o #edin"!, precum #i rezultatul dezbaterilor) #edin"elor publice.
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administra%iei publice locale stipuleaz! ca principii
de organizare #i func"ionare ale autorit!"ilor administra"iei publice locale urm!toarele principii
(Cap. I, art. 2, al.1 Legea nr. 215/2001):
Principiul descentraliz!rii;
Principiul autonomiei locale;
Principiul deconcentr!rii serviciilor publice;
Principiul eligibilit!"ii autorit!"ilor administra"iei publice locale;
Principiul legalit!"ii;
Principiul consult!rii cet!"enilor n solu"ionarea problemelor locale de interes
deosebit.
Principiul consult!rii cet!"enilor n solu"ionarea problemelor locale de interes deosebit este
completat la Capitolul VII al acelea#i legi, cu ini"iativa cet!"eneasc!, n virtutea c!reia, cet!"enii pot
propune consiliilor locale #i consiliilor jude"ene pe a c!ror raz! domiciliaz!, spre dezbatere #i
adoptare, proiecte de hot!rri. Aspectul democratic #i etic al acestor prevederi se refer! la faptul c!
cet!"enii trebuie s! ntre"in! o rela"ie permanent! cu autorit!"ile administra"iei publice locale, rela"ie
care se bazeaz! pe consultare reciproc!, cooperare #i respect reciproc. Cet!"enii trebuie s! fie parte
activ! n procesul lu!rii deciziilor de interes deosebit, opiniile lor fiind hot!rtoare n acest proces.

Oana Matei Legisla!ie etic" n administra!ia public" romneasc"
88
De asemenea, principiile organiz!rii #i func"ion!rii administra"iei publice locale, precum #i
legisla"ia men"ionat! anterior asigur! toate criteriile pentru un proces democratic prevazute de
Robert Dahl (Dahl 2002). Legea nr. 215/2001, prin principiile de organizare #i func"ionare ale
administra"iei publice locale mpreun! cu prevederile care reglementeaz! ini"iativa cet!"eneasc!
garanteaz! criteriul particip!rii efective. De asemenea, Legea nr. 215/2001, prin principiile de
organizare #i func"ionare ale administra"iei publice locale mpreun! cu prevederile care
reglementeaz! ini"iativa cet!"eneasc! (Legea nr. 215/2001) asigur! criteriul egalit!"ii n etapa
decisiv!. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa"iile de interes public mpreun! cu
Legea nr. 161/2003 privind unele m!suri pentru asigurarea transparen"ei n exercitarea demnit!"ilor
publice, a func"iilor publice #i n mediul de afaceri, prevenirea #i sanc"ionarea corup"iei, modificat!
#i completat! de OUG nr. 40/2003 #i Legea nr. 52/2003 privind transperen"a decizional! n
administra"ia public! garanteaz! criteriul n"elegerii luminate. Legea nr. 544/2001 privind liberul
acces la informa"iile de interes public mpreun! cu Legea nr. 115/1996 pentru declararea #i
controlul averii demnitarilor, magistra"ilor, a unor persoane cu func"ii de conducere #i de control #i
a func"ionarilor publici asigur! realizarea criteriului controlului agendei. Iar criteriul cuprinderii
este garantat de Constitu"ie #i de Legea nr. 215/2001, prin principiile de organizare #i func"ionare
ale administra"iei publice locale mpreun! cu prevederile care reglementeaz! ini"iativa
cet!"eneasc!. Legile nr. 78/2000, 144/2007, 7/2004, OUG 43/2002, precum #i legile 188/2004 #i
571/2004 asigur! func"ionarea procesului democratic prin crearea, organizarea #i reglementarea
condi"iilor de func"ionare a institu"iilor #i prghiilor necesare realiz!rii criteriilor impuse de Dahl.

3.COD AL CONDUITEI
Un bun cod al conduitei impune standarde comportamentale pentru func"ionarii publici. El
include reglement!ri stricte referitoare la conflicte de interese, acceptarea de cadouri, abuzul de
pozi"ia discre"ionar! #i intluen"a pe care o de"ine func"ionarul public. Legea pentru prevenirea,
descoperirea #i sanc"ionarea faptelor de corup"ie, impune la rndul ei. standarde comportamentale
pentru func"ionarii publici, reglementnd aceste comportamente care sunt considerate drept
infrac"iuni (Legea 78/2000). Legea face n principal referire la infrac"iunile prev!zute n Codul Penal
la art.254-257 (luare de mita, dare de mita, primirea de foloase necuvenite #i trafic de influent!), dar
vine #i completeaz! aceste prevederi prin altele noi, referitoare la stabilirea cu inten"ie a unei valori
diminuate fa"! de valoarea real! a bunurilor asupra c!rora statul are autoritate, acordarea de credite
sau subven"ii cu nc!lcarea legii sau normelor de ereditare, utilizarea creditelor sau a subven"iilor cu
nc!lcarea legii sau normelor de creditare, utilizarea creditelor sau a subven"iilor cu alte scopuri dect
cele pentru care au fost acordate (art.10). De asemenea, art.ll #i art.12 pedepsesc fapte care sunt

Revista de Administra"ie Public! #i Politici Sociale An II, Nr. 4(5)/Decembrie 2010

89
s!vr#ite in scopul ob"inerii pentru sine sau pentru altul, sume de bani, bunuri ori alte foloase
necuvenite: nlesnirea diferitelor opera"iuni comerciale sau financiare pe care le efectueaz! agentul
economic, efectuarea de opera"iuni financiare incompatibile cu func"ia #i folosirea, n mod direct sau
indirect a informa"iilor confiden"iale. Legea mai face referire #i la infrac"iuni n leg!tur! direct! cu
infrac"iunile de corup"ie: t!inuirea bunurilor provenite din s!vr#irea unei infrac"iuni, falsul #i uzul de
fals s!vr#ite n scopul de a ascunde comiterea unei infrac"iuni, abuzul n serviciu contra intereselor
publice, etc. (art. 17a-i, Legea nr.78/2000), precum #i la diferite infrac"iuni mpotriva intereselor
fianciare ale Uniunii Europene. (Sec"iunea a 4-a, art. 18, al. 1-3).
Legea nr. 7 din 8 februarie 2004 privind Codul de conduit& al func%ionarilor publici
este un act normativ care reglementeaz! normele de conduit! profesional! a func"ionarilor publici,
avnd ca obiective asigurarea cre#terii calit!"ii serviciului public, o bun! administrare n realizarea
interesului public, precum #i eliminarea birocra"iei excesive #i a faptelor de corup"ie din
administra"ia public!. Codul de conduit! #i propune s! reglementeze normele de conduit!
profesional! necesare realiz!rii unor raporturi sociale #i profesionale corespunz!toare cre!rii #i
men"inerii la nivel nalt a prestigiului institu"iei func"iei publice #i al func"ionarilor publici (Cap. I,
art. 2, lit. a Legea nr. 7/2004); s! informeze publicul cu privire la conduita profesional! la care este
ndrept!"it s! se a#tepte din partea func"ionarilor publici n exercitarea func"iilor publice (Cap. I, art.
2, lit. b Legea nr. 7/2004); s! creeze un climat de ncredere #i respect reciproc ntre cet!"eni #i
func"ionarii publici, pe de-o parte, #i ntre cet!"eni #i autorit!"ile administra"iei publice, pe de alt!
parte (Cap. I, art. 2, lit. c Legea nr. 7/2004). Principiile care guvereaz! conduita profesional! a
func"ionarilor publici sunt urm!toarele (Cap. I, art. 3, lit. a-i Legea nr. 7/2004):
Suprema"ia Constitu"iei #i a legii, principiu conform c!ruia func"ionarii publici au
ndatorirea de a respecta Constitu"ia #i legile "!rii;
Prioritatea interesului public, principiu conform c!ruia func"ionarii publici au
ndatorirea de a considera interesul public mai presus dect interesul personal, n
exercitarea func"iei publice;
Asigurarea egalit!"ii de tratament a cet!"enilor n fa"a autorit!"ilor #i institu"iilor
publice, principiu conform c!ruia func"ionarii publici au ndatorirea de a aplica
acela#i regim juridic n situa"ii identice sau similare;
Profesionalismul, principiu conform c!ruia func"ionarii publici au obliga"ia de a
ndeplini atribu"iile de serviciu cu responsabilitate, competen"!, eficien"!,
corectitudine #i co#tinciozitate;
Impar"ialitatea #i independen"a, principiu conform c!ruia func"ionarii publici sunt
obliga"i s! aib! o atitudine obiectiv!, neutr! fa"! de orice interes politic, economic,

Oana Matei Legisla!ie etic" n administra!ia public" romneasc"
90
religios sau de alt! natur!, n exercitarea func"iei publice;
Integritatea moral!, principiu conform c!ruia func"ionarilor publici le este interzis s!
solicite sau s! accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru al"ii, vreun avantaj ori
beneficiu n considerarea func"iei publice pe care o de"in, sau s! abuzeze n vreun fel
de aceast! func"ie;
Libertatea gndirii #i a exprim!rii, principiu conform c!ruia func"ionarii publici pot
s!-#i exprime #i s!-#i fundamenteze opiniile cu respectarea ordinii de drept #i a
bunelor moravuri;
Cinstea #i corectitudinea, principiu conform c!ruia n exercitarea func"iei publice #i
n ndeplinirea atribu"iilor de serviciu func"ionarii publici trebuie s! fie de bun!
credin"!;
Deschiderea #i transparen"a, principiu conform c!ruia activit!"ile desf!#urate de
func"ionarii publici n exercitarea func"iei lor sunt publice #i pot fi supuse
monitoriz!rii cet!"enilor.
La articolul 14, legea specific! faptul c! func"ionarii publici nu trebuie s! solicite ori s!
accepte cadouri, servicii, favoruri, invita"ii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal,
familiei, p!rin"ilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut rela"ii de afaceri sau de natur!
politic!. Aceste aten"ii pot infulen"a impar"ialitatea n exercitarea func"iilor publice de"inute sau
pot constitui o recompens! n raport cu aceste func"ii.
Aceste prevederi garanteaz! respectarea cu prioritate a Constitu"iei #i legilor n vigoare,
promovarea interesului public, impun standarde de profesionalism, impar"ialitate #i integritate
moral!, responsabilitate, corectitudine #i transparen"!, dar #i asigur! libertatea gndirii #i a
exprim!rii. Rolul Agen"iei Na"ionale a Func"ionarilor Publici este acela de a coordona, monitoriza
#i controla aplicarea normelor prev!zute de codul de conduit! (Cap. III, art. 20, al. 1-2 Legea nr.
7/2004). Pentru aceasta, Agen"ia Na"ional! a Func"ionarilor Publici urm!re#te aplicarea #i
respectarea, n cadrul autorit!"ilor #i institu"iilor publice a prevederilor codului de conduit!,
elabornd studii #i analize privind respectarea acestor prevederi. n scopul aplic!rii eficiente a
dispozi"iilor codului de conduit!, conduc!torii autorit!"ilor #i institu"iilor publice vor desemna un
func"ionar public pentru consiliere etic! #i monitorizarea respect!rii normelor de conduit!. Acest
din urm! func"ionar va acorda consultan"! #i asisten"! func"ionarilor publici cu privire la respectarea
normelor de conduit!, va monitoriza aplicarea prevederilor codului de conduit! #i va ntocmi
rapoarte trimistriale privind respectarea normelor de conduit! presupuse de cod (Cap. III, art. 21,
al.1-5 legea nr. 7/2004).


Revista de Administra"ie Public! #i Politici Sociale An II, Nr. 4(5)/Decembrie 2010

91
4. DECLARA!IA FINANCIAR"
Legisla"ia S.U.A. f!cea referire #i la o declara"ie financiara care, n viziunea american!,
reprezint! piatra de temelie a oric!rei legisla"ii care inten"ioneaz! s! previn! abuzurile oficialilor
n vederea ob"inerii de profituri personale. Declara"ia financiar! este considerat! n m!sur! a preveni
poten"ialele conflicte de interese ivite n cadrul organiza"iei publice #i a descuraja func"ionarii
publici n ceea ce prive#te abuzurile de puterea conferit! de func"ia lor.
Legea nr.78/2000 extinde prevederile Legii nr. 115/ 1996 impunnd obligativitatea declar!rii
averii #i pentru func"ionarii publici, indiferent de modul n care au fost investi"i n cadrul
autorit!"ilor publice sau institu"iilor publice. Declara"ia se refer! la valorile pe care le de"in
func"ionarii #i permite exercitarea controlului asupra averii #i valorilor func"ionarilor. Pentru a
fi cu adev!rat eficient!, declara"ia nu se rezum! la a con"ine doar valoarea salariului #i a altor
venituri realizate de un func"ionar, ea con"ine clar specificate categoriile de bunuri #i valori
mobiliare, rezervele financiare ct #i propriet!"ile de"inute de acel func"ionar. Articolul 4 al Legii
nr.78/2000 stipuleaz! c! func"ionarii au obliga"ia de a declara n termen de 30 de zile de la
primire orice dona"ie direct! ori indirect! sau daruri primite n leg!tur! cu exercitarea func"iilor
sau atribu"iilor lor, cu excep"ia celor care au o valoare simbolic!. Mai mult dect att, obligativitatea de
declarare a averilor se extinde #i asupra so"ilor, respectiv so"iilor.
5. SISTEM DE IMPUNERE
Sistemul de impunere se refer! la un organism special, investit cu prerogative de impunere #i
control a reglement!rilor etice. De cele mai multe ori, acest organism special mbrac! forma unei
comisii etice, abilitat! s! impun! standarde etice #i s! controleze activitatea func"ionarilor
publici, fiind n m!sur! s! ncurajeze administratorii s! ac"ioneze conform principiilor etice
promovate de legisla"ia etic! #i descurajndu-i pe aceia care ar fi tenta"i s! ncalce legea. Pentru a fi
eficient!, comisia va fi alc!tuit! di n membrii nei mpl i ca" i n mod direct n activitatea autorit!"ii
publice pe care o controleaz! #i lipsi"i de interese politice.
De men"ionat este importan"a aspectului surprins #i anterior: idealul este o comisie de
disciplin! ai c!rei membrii s! nu fie implica"i n mod direct n activitatea autorit!"ii sau institu"iei
publice controlate. Comisia are nevoie de un buget propriu, capabil s!-i acopere cheltuielile
necesare desf!#ur!rii activit!"ii.
Rolul comisiei este de a interpreta #i impune prevederile legale, deoarece este realmente
imposibil de elaborat o legisla"ie n m!sur! s! acopere toate situa"iile dilematice cu care se
confrunt! autorit!"ile publice. Comisia va avea datoria de a adapta prevederile existente la situa"ii
nou create, de a oferi consultan"! n domeniul eticii administra"ie #i de a-i forma pe func"ionari n

Oana Matei Legisla!ie etic" n administra!ia public" romneasc"
92
spiritul legii #i al moralit!"ii.
Legea nr. 144 din 21 mai 2007 privind nfiin"area, organizarea #i func"ionarea
Agen"iei Na"ionale Anticorup"ie a nfiin"at aceast! autoritate n vederea asigur!rii exercit!rii
func"iilor #i demnit!"ilor publice n condi"ii de impar"ialitate, integritate, transparen"!, prin
organizarea n mod unitar #i institu"ionalizat a activit!"ii de control al averii dobndite n
perioada exercit!rii mandatelor sau a ndeplinirii func"iilor respective #i a verific!rii
conflictelor de interese, precum #i de sesizare a incompatibilit!"ilor. Prin urmare, Agen"ia are
ca principale atribu"ii verificarea declara"iilor de averi prev!zute de Legea nr. 115 din 6
octombrie 1996, pentru declararea #i controlul averii demnitarilor, magistra"ilor, a unor persoane cu
func"ii de conducere #i de control #i a func"ionarilor publici, de verificare #i solu"ionare a situa"iilor
care presupun conflicte de interese #i diferite incompatibilit!"i.
O alt! institu"ie abilitat! s! controleze legalitatea institu"iilor publice #i a func"ionarilor
publici este Direc"ia Na"ional! Anticorup"ie, nfiin"at! prin Ordonan"a de Urgen"! nr. 43 din 4
aprilie 2002. Spre deosebire de Agen"ia Na"ional! Anticorup"ie, Direc"ia Na"ional! Anticorup"ie
verific! acele situa"ii n care s-au semnalat fapte de corup"ie prevazute de Legea nr. 78 din 8 mai
2000, pentru prevenirea, descoperirea #i sanc"ionarea faptelor de corup"ie.
Agen"ia Na"ional! a Func"ionarilor Publici monitorizeaz! #i controleaz! aplicarea normelor
prev!zute de codul de conduit! al func"ionarilor publici, instituit prin Legea nr. 7 din 18 februare
2004. Agen"ia Na"ional! a Func"ionarilor Publici alc!tuie#te, anual, pe baza rapoartelor primite de
la func"ionarii desemna"i n cadrul fiec!rei institu"ii publice, un raport cu privire la managementul
func"iei publice #i al func"ionarilor publici (Legea nr. 7/2004). Acest raport cuprinde num!rul #i
obiectul sesiz!rilor privind cazurile de nc!lcare a normelor de conduit! profesional!, categoriile #i
num!rul de func"ionari publici care au nc!lcat normele de conduit! moral! #i profesional!, cauzele
#i consecin"ele nerespect!rii prevederilor codului #i trebui s! eviden"ieze cazurile n care
func"ionarilor publici li s-a cerut s! ac"ioneze sub presiunea factorului politic.
Din punctul de vedere al sistemului de impunere, legisla"ia romneasc! a creat autorit!"ile
necesare pentru ca m!surile legale anticorup"ie s! fie respectate iar codul de conduit! se bucur! de
sprijinul #i monitorizarea Agen"iei Na"ionale a Func"ionarilor Publici.

6. PROIEC!IE PENTRU "WHISTLEBLOWERS"
Termenul de "whistleblowers" este un termen familiar n cmpul controverselor
administra"iilor occidentale. Denun"area faptelor care presupun o nc!lcare a legilor n vigoare dar
#i a colegilor care ncalc! aceste legi #i principiile democratice fundamentale poate fi considerat!,
n acela#i timp, att un act de onestitate dar, pe de alt! parte, #i un act de lips! de loialitate fa"! de

Revista de Administra"ie Public! #i Politici Sociale An II, Nr. 4(5)/Decembrie 2010

93
colectiv #i fa"! de organiza"ia din care acesta face parte. Legisla"ia american!, pornind de la
prevederile Constitu"iei referitoare la liebrtatea de exprimare, i protejeaz! pe acei func"ionari care
denun"! abuzurile din cadrul institu"iei publice. Racordndu-se la standardele impuse de
administra"iile occidentale, legisla"ia romneasc!, cuprinde Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004,
privind protec%ia personalului din autorit&%ile publice, institu%iile publice #i din alte unit&%i
care semnaleaz& nc&lc&ri ale legii. n terminologia romnesc!, termenului de whistleblower i
corespunde termenul avertizor iar expresiei to blow the whistle i corespunde expresia
avertizare. Avertizarea n interes public nseamn! sesizarea f!cut! cu bun! credin"! cu privire la
orice fapt! care presupune o nc!lcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei
administr!ri, eficien"ei, eficacit!"ii, economicit!"ii #i transparen"ei (Legea nr. 571/2004). Principiile
care guverneaz! protec"ia avertiz!rii n interes public sunt urm!toarele (Cap. II, art. 4, lit. a-h Legea
nr. 571/2004):
Principiul legalit!"ii;
Principiul suprema"iei interesului public;
Principiul responsabilit!"ii;
Principiul nesanc"ion!rii abuzive;
Principiul bunei administr!ri;
Principiul bunai conduite;
Principiul echilibrului;
Principiul bunei-credin"e.


7. STATUTUL FUNC!IONARULUI PUBLIC
Prin adoptarea de c!tre Parlamentul Romniei n 8 decembrie 1999 a Legii nr. 188 privind
statutul func%ionarilor publici, publicat! n M.O. nr. 600 din 8 dec. 1999 #i republicat! n M.O.
nr. 365 din 29 mai 2007 s-a realizat un important pas nainte pe calea adapt!rii func"iei publice la
standardele impuse de o societate democratic! matur!. Articolul 3 al acestei legi enumer!
principiile care stau la baza exercit!rii func"iei publice:
Legalitate, impar"ialitate #i obiectivitate;
Transparen"!;
Eficien"! #i eficacitate;
Responsabilitate n conformitate cu prevederile legale;
Orientare c!tre cet!"ean;
Stabilitate n exercitarea func"iei publice;

Oana Matei Legisla!ie etic" n administra!ia public" romneasc"
94
Subordonare ierarhic!.
Acest statut garanteaz! func"ionarilor publici stabilitate, continuitate, permanen"!,
eficacitate. Un func"ionar public con#tient de siguran"a func"iei sale va fi mai pu"in tentat s!
abuzeze de puterea discre"ionar! de care dispune #i va adopta o atitudine transparent! n fa"a
persoanelor care ncearc! s! l corup!.
Statutul func"ionarului public con"ine prevederi referitoare la clasificarea func"iilor publice
(Cap.II, art. 7, al. 1-4, art. 8, al. 1-3, art. 9, al. a-c, art. 10, al. 1-2 Legea nr. 188 din 8 decembrie
1999) la structura carierei func"ionarului public (Cap.II, art. 9, al. a-c din Legea nr. 188/1999
stipuleaz! c! exist! trei categorii de funcinari publici: cu studii superioare de lunga durata, cu
studii superioare de scurta durata, cu studii medii; fiecare categorie con"ine grade, clase, trepte.), la
drepturile ( Cap. V, Sec"iunea1, art.27 - 42) #i ndatoririle func"ionarilor publici (Cap. V, Sec"iunea
a II-a, art.43-49), la perfec"ionarea profesional! a func"ionarilor publici (Cap. V, Sec"iunea a III-a,
art.50-53), cariera func"ionarilor publici (Cap. VI, Sec"iunea 1, art. 54-59, Sec"iunea a II-a, art. 60-
61), numirea #i promovarea func"ionarilor publici (Cap. VI, Sec"iunea a III-a, art.62, Sec"iunea a
IV-a, art. 63-69, Sec"iunea a V-a, art. 70-71). Drepturile func"ionarilor publici cuprind reglement!ri
referitoare la condi"iile de salarizare ale acestora, la concediile legale de care dispun ace#tia, la
asisten"a medical! de care dispun, pensiile de care beneficiaz!, ct #i asigurarea condi"iilor
necesare desf!#ur!rii muncii n condi"ii normale. Tot n categoria drepturilor func"ionarilor publici
sunt incluse dreptul la opinie, la tratement nediscriminatoriu, la asociere sindical! #i la grev!.
ndatoririle func"ionarilor publici se pot rezuma la ndeplinirea cu profesionalism, impar"ialitate,
loialitate, corectitudine #i n mod con#tiincios a atribu"iilor de serviciu #i evitarea oric!ror activit!"i
care ar putea prejudicia autoritatea n cadrul c!reia #i desf!#oar! activitatea. Func"ionarii publici
au ndatorirea de a respecta normele de conduit! profesional!, le este interzis s! accepte sau s!
pretind! daruri sau alte avantaje, n considerarea func"iei lor, au obliga"ia de a completa #i actualiza
anual declara"ia de avere #i s! respecte ntocmai regimul juridic al conflictului de interese #i al
incompatibilit!"ilor. De asemenea, func"ionarul public are dreptul s! refuze, n scris #i motivat,
indeplinirea dispozi"iilor primite de la superiorul ierarhic, dac! le consider! ilegale.
Statutul se refer! #i la sanc"iunile disciplinare #i r!spunderea func"ionarilor publici ( Cap.
VIII, art. 75-86), modificarea, suspendarea #i ncetarea raporturilor de serviciu (Cap. IX, Sec"iunea
I, art. 87-93; Cap. IX, Sec"iunea a II-a, art. 94-96; Cap. IX, Sec"iunea a III-a, art. 97-106).
Prin intermediul acestei legi, Capitolul IV, Sec"iunile I si II, art, 21-26 se prevede
nfiin"area Agen"ia Na"ionala a Func"ionarilor Publici, organism afat n subordinea Ministerului
Internelorn#i Reformei Administrative.
Regulile pe care le con"ine acest statut vor ac"iona ca principii morale ale func"ionarilor

Revista de Administra"ie Public! #i Politici Sociale An II, Nr. 4(5)/Decembrie 2010

95
publici, ghidndu-le activit!"ile n func"ie de prevederile acestuia. Totodat!, nemaifiind att de
expus din punct de vedere politic, func"ionarul public romn va con#tientiza c! reprezint! interesul
public #i c!, n exercitarea func"iei sale, publicul i este primul arbitru. Drept urmare,
comportamentul s!u se va adapta n func"ie de interesul comunit!"ii pe care o reprezint! #i n
func"ie de scopurile organiza"iei din care face parte.

CONCLUZII
Cu toate c! legisla"ia romnesc! n materie de combatere a comportamentelor corupte este
suficient de complet!, normele care s! ncurajeze comportamente etice sunt relativ pu"ine. De#i s-
au creat inclusiv institu"iile necesare pentru a impune legisla"ia existent!, aceste institu"ii nu sunt n
m!sur! s! stimuleze comportamente etice dect indirect. M!surile legislative nu sunt capabile dect
s! sanc"ioneze comportamnentele care deviaz! de la normele impuse #i doar indirect s! ncurajeze o
conduit! moral! a administratorilor publici. Pentru a stimula n mod direct comportamente etice n
administra"ia public!, este nevoie de exerci"iu direct. Codurile etice #i m!surile de management
orientate c!tre implicarea administratorilor n procesul decizional reprezint! prghii adecvate
pentru a impune moralitatea #i integritatea n sistemul administrativ. Codul etic reprezint! o
component! de baz! a sistemului educa"ional n ceea ce prive#te etica n administra"ia public!, att
pentru a valida imperativele: onestitate, competen"!, protejarea interesului public, ct #i pentru a
exprima idealurile serviciului public n a#a fel nct s! regleze comportamentul func"ionarilor
publici. Legisla"ia etic! este n m!sur! s! le arate func"ionarilor publici ceea ce nu trebuie s! fac!
ns!, nu reprezint! un adev!rat ghid pentru ace#tia dect indirect, neajutndu-i s! descopere care ar
fi atitudinea potrivit! n situa"ii diferite, ci doar sanc"ionnd acele comportamente care se abat de la
regul!. Statutul confer! siguran"! func"ionarului public, situndu-1 n afara imixtiunilor
politicului. Pentru a se realiza acest lucru, este nevoie ns!, pe lng! reglement!ri etice, #i de
manageri responsabili #i competen"i, care s! fie n m!sur! s! stimuleze administratorii publici s! se
implice n procesul decizional astfel nct, prin exerci"iu, s! cunoasc! foarte bine care sunt
scopurile #i obiectivele propuse, care sunt metodele prin care se pot realiza aceste scopuri #i
obiective, s! reorienteze cultura organiza"ional! din cadrul institu"iilor publice, s! insiste pe
realizarea bunurilor interne, p!strnd pe plan secund realizarea bunurilor externe (MacIntyre 1998),
s! identifice principiile etice adecvate pe care se sprijin! realizarea acestor bunuri, care sunt virtu"ile
asociate acestor principii (Richter, Burke, Doig 1990) ct #i de suportul #i participarea cet!"enilor.
Sporirea normelor #i regulilor nu reprezint! n mod necesar un temei pentru asigiurarea
moralit!"ii n cmpul administra"iei publice. R!mne n sarcina managementului s! realizeze acest
deziderat. Simpla orientare a managementului c!tre atingerea obiectivelor specifice domeniului

Oana Matei Legisla!ie etic" n administra!ia public" romneasc"
96
administra"iei publice reprezint! o strategie pe termen scurt. Moralitatea #i integritatea sunt obiectivele
c!tre care trebuie s! se orienteze managementul public pe termen lung iar calitatea moral! a procesului
decizional reprezint!, n sine, o condi"ie n vederea realiz!rii sustenabile a obiectivelor propuse.

BIBLIOGRAFIE

1. ADAMS, Guy B.; Danny L. BALFOUR, Unmasking Administrative Evil, Sage-
Publications Inc., London, Great Britain, 1998.
2. COOPER, Phillip J.; Linda P. BRADY; Olivia HIDALGO-HARDEMAN; Albert HYDE;
Katherine C. NAFF; Steven J. OTT; Harvey WHITE (eds.), Public Administration for the
Twenty-First Century, Harcourt Brace&Co. Florida, U.S.A., 1998.
3. COOPER, Terry L. (ed.), Handbook of Administrative Ethics, Marcel Dekker Inc.
California, 1994.
4. CHAPMAN, Richard A. (ed.), Ethics in Public Service, Edinburgh University Press, 1993.
5. DAHL, Robert , Democra!ia #i criticii s"i, trad. de Petru Iamandi, Institutul European, Ia#i,
2002.
6. FARAZMAND, Ali, Modern Style of Government, Sage- Publications Inc., California,
U.S.A., 1997.
7. GOLEMBWIESKI, Robert, Organization Development (Ideas and Issues), Transaction
Publishers, New Jersey, U.S.A., 1989.
8. LUTRIN, Carl, E.; Allen K. SETTLE, American Public Administration-Concept and Cases,
Prentice-Hall, New Jersey, U.S.A., 1992.
9. MacINTYRE, Alasdair, Tratat de moral". Dupa virtute trad. Catrinel Ple#u, Humanitas,
Bucure#ti, 1998.
10. MADSEN, Peter and Jay M. SHAFRITZ (eds.), Essentials of Government Ethics, Meridian
Book, 1992.
11. MENZEL, Donald, Research on ethics and integrity in governance: A review and
assessment, in Public Integrity Vol.7, No. 2, 2005pp. 147-68.
12. MOORE, Mark, H., Creating Public Value-Strategic Management in Government, Harvard
University, London, U.K., 1997.
13. PALIDAUSKAITE, Jolanta, Codes of ethics in transitional democracies: A comparative
perspective, in Public Integrity Vol.8, No. 1, 2005-6, pp. 35-48.
14. RICHTER, William L.; Frances BURKE; Jameson W. DOIG, Combating
Corruption, Encouraging Ethics, American Society of Public Administration,

Revista de Administra"ie Public! #i Politici Sociale An II, Nr. 4(5)/Decembrie 2010

97
1990.
15. SALAMON, Lester M., The Tools of Government: A Guide to the New Governance, Oxford
University Press, New York, 2002.
16. STILLMAN, Richard J., Public Administration-Concepts and Cases sixth edition, Haugton
Mifflin Company, U.S.A., 1996.
17. VEDINA$, Verginia, Statutul func!ionarilor publici, Universul Juridic, Bucure#ti, 2009.
18. WARREN, MARK E., What Does Corruption Mean in a Democracy?, in American Journal
of Political Science Vol. 48, No. 2, 2004, pp. 328-43.
19. Toespraak burgemeester Cohen op de integriteitsconferentie op donderdag 28 mei 2009, om
18.30h in het Blauwe Theehuis. Zoals uitgesproken; cuvnt de bun venit adresat de primarul
Amsterdamului, Job Cohen, participan"ilor la conferin"a interna"ional! First Global
Dialogue on Ethics in Public Administration, Governing Good and Governing Well,
Amsterdam, 28-30 mai 2009.

LEGI:
1. Legea nr. 115 din 6 octombrie 1996, pentru declararea #i controlul averii demnitarilor,
magistra"ilor, a unor persoane cu func"ii de conducere #i de control #i a func"ionarilor
publici, actualizat! pn! la data de 21 aprilie 2008.
2. Legea nr. 188 din 9 decembrie 1999, privind statutul func"ionarilor publici, republicat! n
29 mai 2007.
3. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, a administra"iei publice locale, republicat! #i actualizat!
pn! la data de 3 iulie 2008.
4. Legea nr. 78 din 8 mai 2000, pentru prevenirea, descoperirea #i sanc"ionarea faptelor de
corup"ie, actualizat! pn! la data de 1 aprilie 2007.
5. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informa"iile de interes public,
actualizat! pn! la data de 29 iunie 2007.
6. Ordonan"a de Urgen"! nr. 43 din 4 aprilie 2002, privind Direc"ia Na"ional! Anticorup"ie,
actualizat! pn! la data de 7 septembrie 2006.
7. Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind unele m!suri pentru asigurarea transparen"ei n
exercitarea demnit!"ilor publice, a func"iilor publice #i n mediul de afaceri, prevenirea #i
sanc"ionarea corup"iei, modificat! #i completat! de OUG nr. 40/2003.
8. Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003, privind transparen"a decizional! n administra"ia public!.
9. Legea nr. 571 din 14 decembrie 2004, privind protec"ia personalului din autorit!"ile publice,
institu"iile publice #i din alte unit!"i care semnaleaz! nc!lc!ri ale legii.

Oana Matei Legisla!ie etic" n administra!ia public" romneasc"
98
10. Legea nr. 7 din 8 februarie 2004, privind Codul de conduit! al func"ionarilor publici,
republicat!.
11. Legea nr. 144 din 21 mai 2007, privind nfiin"area, organizarea #i func"ionarea Agen"iei
Na"ionale de Integritate, actualizat! pn! la data de 21 aprilie 2008.
12. Legea 176/2010 privind integritatea n exercitarea func"iilor #i demnit!"ilor publice.
13. CODUL PENAL al ROMNIEI din 16.04.1997 (Art. 254-258), Best Publishing, Bucure#ti,
2009.
14. CONSTITU%IA ROMNIEI, publicat! n M.O. nr. 767/31 octombrie 2003.

SURSE ELECTRONICE:
mwu.eb.com