Sunteți pe pagina 1din 21

MANAGEMENT

CAIET DE SEMINAR
I. FUNCTIILE MANAGEMENTULUI
1.Obiectul specific de studiu al managementului il reprezinta:
-procesele de management si de executie.
2.Raporturile ce se stabilesc intre persoane in procesul de management, prin care se stabileste ca
unele sa dispuna de competente decizionale asupra altora definesc relatiile de:
-management.
3.Reprezinta functii ale managementului:
-prevederea organi!area coordonarea antrenarea control-reglarea.
4.Acceptiunile atribuite managementului sunt: 1. activitate; 2. curent stiintific; 3. centru de decizie; 4.
metoda; . disciplina stiintifica; !. cariera profesionala. Alegeti varianta de raspuns corecta:
-"#$#%#& 'activitate# centru de deci!ie# disciplina stiinti(ica# cariera pro(esionala).
."anagementul organizatiei ca stiinta studiaza:
-procesele de management si relatiile generate de acestea.
!.Ansamblul fazelor prin care se determina obiectivele, se organizeaza activitatile, se coordoneaza
eforturile si actiunile, se antreneaza personalul pentru a participa la realizarea obiectivelor, se
controleaza modul de desfasurare a activitatilor si se regleaza functionarea sistemului condus,
defineste:
-procesul de management.
#.Ansamblul proceselor de munca desfasurate in orice organizatie se impart in:
-de management si de executie.
$.Raporturile care se stabilesc intre componentii unui sistem si intre acestia si componentii altor
sisteme in procesele previzionarii, organizarii, coordonarii, antrenarii si controlului activitatilor
desfasurate in organizatia respectiva, definesc relatiile de:
-management.
%.Ansamblul proceselor prin care se determina obiectivele organizatiei si componentele acesteia,
defineste functia de:
-prevedere.
1&.'tabilirea si delimitarea proceselor de munca fizica si intelectuala, a componentelor acestora,
precum si gruparea lor pe posturi, formatii de munca, compartimente si atribuirea lor personalului,
corespunzator anumitor criterii economice, te(nice si sociale in vederea realizarii in cat mai bune
conditii a obiectivelor stabilite prin prevedere, defineste functia de:
-organi!are.
11.Ansamblul proceselor prin care se armonizeaza deciziile si actiunile personalului organizatiei si
subsistemelor componente, in cadrul obiectivelor stabilite prin prevedere si a sistemului
organizatoric creat, defineste functia de:
-coordonare.
12.Ansamblul proceselor prin care se determina personalul organizatiei sa contribuie la realizarea
obiectivelor stabilite pe baza luarii in considerare a factorilor motivationali, defineste functia de:
-antrenare.
13.Ansamblul proceselor prin care performantele organizatiei si a componentelor acesteia sunt
comparate cu obiectivele, cu scopul depistarii abaterilor, a cauzelor care le)au generat si luarii unor
decizii pentru eliminarea deficientelor constatate, defineste functia de:
-control-reglare.

INTREBARI DE CONTROL
".Ce sunt procesele de management*
*rocesele de management cuprind ansamblu integrat al actiunilor desfasurate de personalul
autorizat, in vederea stabilirii si realizarii obiectivelor organizatiei.
+.Enumerati si pre!entati (unctiile managementului,
+unctiile managementului sunt: a.prevederea; b.organizarea; c.coordonarea; d.antrenarea;
e.control)reglarea.
a.-(unctia de prevedere cuprinde ansamblul actiunilor prin care se stabilesc misiunea si obiectivele
firmei, modalitatile de actiune si resursele necesare pentru realizarea lor, derulandu)se in acest sens
activitati de prognozare, planificare, programare;
-.-(unctia de organi!are cuprinde ansamblul actiunilor prin care procesele de munca se
descompun in componente primare, grupate pe locuri de munca si atribuite personalului firmei in
vederea realizarii obiectivelor. Activitatile functiei de organizare se regasesc in organizarea
activitatilor de baza ,productie sau servicii-, organizarea muncii si a managementului;
c.-(unctia de coordonare cuprinde ansamblul actiunilor de armonizare ,in timp si spatiu- a deciziilor
managerilor cu actiunile e.ecutantilor, aceasta constand in actiuni de comunicare si ascultare
activa;
d.-(unctia de antrenare cuprinde ansamblul actiunilor prin care se determina personalul
organizatiei ,luand in considerare factorii motivationali- sa contribuie la realizarea obiectivelor
stabilite, principala activitate a acestei functii fiind motivarea;
e.-(unctia de control-reglare cuprinde ansamblul actiunilor prin care sunt evaluate rezultatele unui
ciclu de management, prin care se identifica si se corecteaza abaterile fata de obiectivele stabilite
avand ca activitati compararea rezultatelor cu obiectivele stabilite, stabilirea abaterilor si cauzelor
care le)au generat, precum si adoptarea deciziilor de eliminare a acestora.
II. ME.IUL AM/IANT AL 01GANI2ATIEI
1.Alegeti din urmatorii factori pe cei economici:
-piata interna si piata externa.
2.Alegeti din urmatorii factori pe cei socio)culturali:
-mentalitatea populatiei nivelul de ocrotire a sanatatii nivelul de de!voltare al
invatamantului.
3.Alegeti din urmatorii factori pe cei te(nici si te(nologici:
-nivelul te3nic al masinilor si utila4elor capacitatea de documentare si inovare.
4."ediul ambiant stabil se caracterizeaza prin:
-aparitia modi(icarilor la intervale mari de timp# sc3im-arile sunt usor de progno!at#
organi!atia se poate adapta usor la cerintele acestui tip de mediu.
."ediul ambiant agitat si reactiv se caracterizeaza prin:
-sc3im-ari (recvente # dar in general previ!i-ile.
!."ediul ambiant instabil se caracterizeaza prin:
-sc3im-ari (recvente# accentuate# -ruste si di(icil de anticipat.
INTREBARI DE CONTROL
".Enumerati si pre!entati (actorii externi ai mediului am-iant,
+actorii e.terni ai mediului ambiant sunt: a..demografici; b.socio)culturali; c.te(nici)te(nologici;
d.politici; e./uridici; f.naturali.
a.-(actorii demogra(ici se refera la numarul si structura socio)profesionala a populatiei, la rata de
ocupare, la rata natalitatii si a mortalitatii, la durata medie de viata, influentand marimea si structura
ofertei de munca;
-.-(actorii socio-culturali se refera la structura sociala a societatii, la ocrotirea sanatatii, la
invatamant, cultura si mentalitate, cu influenta asupra calitatii ofertei de munca;
c.-(actorii te3nici-te3nologici se refera la nivelul te(nic al utila/elor si la potentialul creativ)inovativ
al sistemului de cercetare)proiectare, influentand ritmul in care este promovat progresul te(nic si
economic;
d.-(actorii politici se refera la politica sociala si economica, la politica culturii, invatamantului si
stiintei, la politica e.terna, la politica unor organisme internationale, avand influenta in crearea
cadrului economic, social si politic in care evolueaza firma;
e.-(actorii 4uridici se refera la legi, decrete, ordonante, (otarari de guvern, ordine ale ministrilor,
influentand calitatea cadrului normativ;
(.-(actorii naturali se refera la resurse naturale, apa, aer, sol, clima, flora)fauna, cu influenta asupra
calitatii cadrului natural si structura unor resurse naturale necesare in realizarea obiectivelor.
+.Enumerati si pre!entati tipurile de mediu,
0ipurile de mediu sunt: a.stabil; b.agitat si reactiv; c.turbulent.
a.-in mediul sta-il concurenta pe piata este perfecta, evolutia factorilor este calma, modificarile
fiind rare si previzibile, programele si deciziile sunt luate pe termen scurt cu risc mediu;
-.-in mediul agitat si reactiv concurenta pe piata este imperfecta, de tip oligopol, evolutia factorilor
este rapida cu modificari frecvente si de mare amploare, relativ previzibile, strategii pe ansamblu si
pe domenii si decizii pe termen scurt, mediu si lung cu risc mare;
c.-in mediul tur-ulent concurenta pe piata este imperfecta, evolutia factorilor cunoaste modificari
frecvente, bruste si imprevizibile, organizatia are un comportament de negociere si se manifesta o
incertitudine in luarea deciziilor.
III. 5C0LILE .E MANAGEMENT
1.*rincipalele scoli care au marcat evolutia managementului ca stiinta sunt:
-clasica# sociologica# cantitativa# sistemica# contextuala.
2.0eoria 1 si 2 a fost elaborata in cadrul scolii:
-sociologice.
3.'coala reprezentata prin +.3.0a4lor si 5.+ord este:
-clasica.
4.'coala care pune in centrul atentiei omul, folosind concepte ca motivatia, dinamica de grup,
climatul de munca, este:
-sociologica.
.6rmatoarele principii: selectia stiintifica a muncitorilor si perfectionarea lor, aplicarea studiului
muncii de catre muncitori, repartizarea aproape egala a muncii e.ecutate in intreprinderi intre
muncitori si manageri, au fost formulate de catre:
-F.6.Ta7lor.
!.7dentificarea functiilor managementului, relevarea calitatilor fizice, morale, mentale si educationale
necesare managerului si formularea unor principii specifice managementului reprezinta contributii
aduse dezvoltarii managementului, de catre:
-8.Fa7ol.
#.'coala caracterizata prin rigurozitatea abordarii fenomenelor si proceselor de management, printr)
o fundamentare superioara a deciziilor este scoala:
-cantitativa.
$.6rmatoarele idei: elaborarea unor principii stiintifice de management constituite ca g(iduri de
actiune practica, considerarea principiilor managementului ca universal valabile, considerarea
organizatiei ca sistem inc(is, ignorarea aspectelor umane ale managementului caracterizeaza
scoala:
-clasica.
INT1E/A1I .E C0NT10L
".Care sunt scolile de management*
'colile de management sunt: clasica, sociologica, cantitativa, sistemica, contingenta ,conte.tuala-.
+.In ce consta a-ordarea clasica a managementului*
'coala clasica este considerata scoala de debut a managementului.
)cele mai importante preocupari sunt legate de organizarea productiei si a muncii, pentru cresterea
profiturilor;
)factorul de productie cel mai pretios este capitalul si nu omul;
)organizatia este tratata ca un sistem inc(is, nefiind luate in considerare relatiile cu mediul e.tern;
)principiile formulate sunt considerate general valabile in organizatie, indiferent de specificul
activitatilor.
$.Enumerati si pre!entati principiile generale de management ale lui Fa7ol.
5enr4 +a4ol este fondatorul 8managementului administrativ9. 5.+a4ol sublinia ca principiile generale
ale administrarii nu au nimic in comun cu rigiditatea, ci cu 8masura9 si ca 8principiile sunt suple si
susceptibilile de a fi aplicate in functie de nevoi9. 5.+a4ol a considerat ca functiile managementului
sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, comanda si controlul.
9.Care este principala limita a scolii clasice de management*
*rincipala limita a scolii clasice de management este abordarea statica a organizatiei si a proceselor
ei.
%.Care sunt premisele teoriei :* .ar ale teoriei ;*
Conform teoriei X fiinta umana medie:
)este considerata lenesa;
)evita munca, nu)si asuma responsabilitati;
)este interesata doar de siguranta si latura materiala a muncii;
)pentru a fi determinata sa munceasca trebuie sa fie controlata, constransa, pedepsita.
Conform teoriei Y fiintei umane medii:
)ii place munca, care ii este necesara la fel ca odi(na si distractia;
)ii place sa conduca si sa)si asume responsabilitati;
)nu cauta doar satisfactiile materiale immediate, fiind interesata.de latura intrinseca a muncii.
I<. MANAGE1UL
1.*ersoana care e.ercita functiile managementului in virtutea sarcinilor, responsabilitatilor si
competentelor functiei pe care o ocupa, defineste:
-managerul.
2.'electati din urmatoarele formulari trasaturile definitorii ale managerilor: 1.puterea; 2.dubla
profesionalizare; 3.motivatia pozitiva; 4.caracterul accentuat creator al muncii desfasurate.
-+#9 'du-la pro(esionali!are# caracterul accentuat creator al muncii des(asurate).
3.:upa nivelul ierar(ic la care se situeaza postul pe care il ocupa managerii se impart in:
1.manageri de nivel inferior; 2.manageri functionali; 3.manageri de nivel superior; 4.manageri
generali; .manageri de nivel mediu; !.manageri zonali.
-"#$#% 'manageri de nivel in(erior# manageri de nivel superior# manageri de nivel mediu).
4.:upa sfera de cuprindere a activitatilor coordonate managerii se impart in: 1.manageri de nivel
inferior; 2.manageri functionali; 3.manageri de nivel superior; 4.manageri generali; .manageri de
nivel mediu; !.manageri zonali.
-+#9 'manageri (unctionali# manageri generali).
."anifestarea calitatilor, cunostintelor si aptitudinilor de management in relatiile cu subordonatii,
sefii sau colegii, desemneaza:
-stilul de management.
!.6rmatorii factori: autoritarismul, directivitatea, relatia cu subordonatii, orientarea fata de
problemele subordonatilor, metodele si te(nicile de management utilizate, influenteaza:
-stilul de management.
#.Reprezinta un grup restrans de manageri care au in subordine toate celelalte niveluri ierar(ice:
-top managerii.
$.6rmatoarele caracteristici: solida pregatire in domeniul condus, cat si in domeniul managerial,
climatul de munca favorabil creativitatii, delegarea la scara larga, sunt reprezentative pentru stilul de
management:
-participativ.
%.;limatul de munca auster, situarea in prim plan a relatiilor ierar(ice de subordonare, e.cesul de
controale si indrumari, sunt caracteristici ale stilului de management:
-autoritar.
INTREBARI DE CONTROL
".=re!entati notiunea de manager.
"anagerul este persoana care e.ercita functiile managementului in virtutea postului ocupat, adopta
decizii si initiaza actiuni influentand direct comportamentul organizational al altor persoane.
+.=re!entati si explicati caracteristicile managerilor.
;aracteristicile managerului sunt trasaturi esentiale care se regasesc in activitatile desfasurate si
anume:
-in(luenta indirecta 'mediata) asupra proceselor de executie ) managerul realizeaza obiectivele
firmei influentandu)i si determinandu)i pe altii sa desfasoare o serie de actiuni;
-du-la pro(esionali!are ) pe langa cunostintele de specialitate, managerul are nevoie de o serie de
cunostinte necesare derularii corecte a actului managerial;
-caracterul creator al muncii des(asurate rezulta din diversitatea situatiilor cu care se confrunta
zilnic managerul si care cer rezolvari inedite;
-autoritatea cu care este investit, insotita de responsabilitate /uridica si morala;
-suprasolicitarea generata de continutul diferit al activitatilor zilnice, precum si de e.tinderea zilei
de munca ,media zilnica de munca fiind de 1&)11 ore-.
$.=re!entati principalele stiluri de management.
'tilul de management este influentat de o serie de factori:
)autoritarism;
)directivitate;
)relatiile cu membrii grupului;
)orientarea in raport de problemele subordonatilor;
)metodele si te(nicile de management utilizate.
7n raport de ponderea factorului determinant ) autoritarismul ) se disting doua stiluri limita si un stil
combinat, astfel:
-stilul participativ 'democrat) ) caracterizat prin:
)preocupari pentru obiectivele firmei fara a negli/a problemele anga/atilor;
)usurinta in stabilirea si mentinerea relatiilor umane;
)antrenarea grupului in adoptarea deciziilor;
)delegarea larga a autoritatii si responsabilitatii;
)respectul fata de oameni, tactul, bunavointa;
)atasamentul fata de firma si de grupul condus;
-stilul autoritar 'autocrat) ) caracterizat prin:
)adoptarea deciziilor in mod individual;
)lipsa delegarii de autoritate si responsabilitate;
)control in e.ces;
)lipsa de interes fata de problemele anga/atilor;
)lipsa de incredere si respect fata de oameni;
)incredere nelimitata in masuri organizatorice;
-stilul mixt 'participativ-autoritar)
)este frecvent intalnit;
)prezinta caracteristici comune celor doua stiluri limita;
)predominanta unor caracteristici inclina balanta fie in favoarea participarii ,in cazul stilului
participativ)autoritar-, fie in favoarea autoritarismului ,in cazul stilului autoritar)participativ-.
<. FUNCTIUNILE 01GANI2ATIEI
1.Reprezinta functiuni ale organizatiei:
-productia personalul cercetarea-de!voltarea comerciala (inanciar-conta-ila.
2.+actorul de generalizare al unor posturi asemanatoare din punct de vedere al ariei de cuprindere a
autoritatii si responsabilitatii este:
-(unctia.
3.'tabilirea si delimitarea proceselor de munca fizica si intelectuala, a componentelor acestora
precum si gruparea lor pe posturi, formatii de munca, compartimente si atribuirea lor persoanelor
corespunzator anumitor criterii economice, te(nice si sociale in vederea realizarii in conditii bune a
obiectivelor stabilite, defineste:
-organi!area.
4.Ansamblul activitatilor omogene si<sau complementare desfasurate de personalul de o anumita
specializare folosind metode si te(nici specifice cu scopul realizarii obiectivelor derivate de grad 7,
defineste:
-(unctiunea.
.;omponenta de baza a unui proces de munca comple. sau un proces de munca simplu
desfasurat cu scopul realizarii unui obiectiv individual care, de regula, se atribuie unei singure
persoane, defineste:
-sarcina.
!.;omponentele organizarii procesuale sunt:
-(unctiunea activitatea atri-utia sarcina.
INT1E/A1I .E C0NT10L
".=re!entati componentele organi!arii procesuale.
-(unctiunea ) totalitatea actiunilor desfasurate de personalul de o anumita specialitate pentru
realizarea obiectivelor derivate de gradul 7;
-activitatea ) totalitatea atributiilor indeplinite de personalul de specialitate dintr)un domeniu mai
restrans pentru realizarea obiectivelor derivate de gradul 77;
-atri-utia ) totalitatea sarcinilor e.ecutate periodic de catre personal cu cunostinte specifice unui
domeniu mai restrans pentru realizarea obiectivelor specifice;
-sarcina ) componenta de baza a unui proces de munca pentru realizarea unui obiectiv individual
atribuit unei singure persoane.
+.=re!entati (unctiunile organi!atiei si continutul acestora.
-(unctiunea de cercetare-de!voltare ) activitatile desfasurate in cadrul organizatiei pentru
descoperirea de idei noi si transformarea acestora in noutati utile ;
-(unctiunea comerciala ) activitatile prin care se procura mi/loacele necesare desfasurarii activitatii
si se comercializeaza produsele sau serviciile organizatiei;
-(unctiunea de productie ) activitatile prin care se transforma materiile prime si materialele in
produse sau servicii pentru realizarea obiectivelor;
-(unctiunea (inanciar-conta-ila ) activitatile prin care se asigura resursele necesare realizarii
obiectivelor si se inregistreaza si evidentiaza rezultatele economice ale organizatiei;
-(unctiunea de personal ) activitatile desfasurate pentru asigurarea si dezvoltarea resurselor
umane in vederea realizarii obiectivelor organizatiei.
$.=re!entati activitatile componente (unctiunilor organi!atiei.
Activitatile functiunii de cerecetare-dezvoltare sunt:
)cercetarea stiintifica si introducerea progresului te(nic;
)investitiile si constructiile;
)organizarea manageriala.
Activitatile functiunii comerciale sunt:
)aprovizionarea;
)vanzarea;
)mar=etingul.
Activitatile functiunii de productie sunt:
)fabricatia si e.ploatarea;
);.0.;.)ul;
)intretinerea si repararea utila/elor;
)productia au.iliara.
Activitatile functiunii financiar-contabila sunt:
)financiara;
)contabila.
Activitatile functiunii de personal sunt:
)planificarea, selectia;
)recrutarea, incadrarea;
)formarea, motivarea;
)promovarea, retribuirea.
<I. CULTU1A 01GANI2ATI0NALA
1.>imba/ele, sloganurile, povestirile si miturile prin care se ve(iculeaza mesa/e esentiale ale culturii
unei organizatii apartin produselor artificiale:
-ver-ale.
2.;are din urmatoarele sunt componente ale culturii organizationale:
-produsele arti(iciale.
-actorii
-eroii
-valorile.
3.;onvingerile e.primate prin propozitii generale privind functionarea mediului in care evolueaza
grupul reprezinta:
-credinte.
4.;are din urmatoarele caracteristici apartin culturii de tip paian/en:
-are (orma unei retele concentrice# cu un singur centru de autoritate
-in(luenta se exercita de la centru catre exterior.
.7n cadrul organizatiei se disting doua niveluri ale culturii: partea vizibila si partea invizibila a culturii.
;are din urmatoarele elemente apartin partii vizibile:
-actorii
-eroii
-produsele arti(iciale
-perspectivele a(erente indivi!ilor dintr-o organi!atie.
!.:in punct de vedere al contributiei la performantele firmei, cultura organizatiei poate fi:
-po!itiva
-(orte
-sla-a
-negativa.
#.Ansamblul produselor artificiale, a valorilor si conceptiilor de baza, a modurilor de gandire si
comportament acceptate in general intr)o organizatie ca baza comuna de actiune, defineste:
-cultura organi!ationala.
$.6rmatoarele elemente: produsele artificiale, actorii, eroii, perspectivele indivizilor in organizatie
apartin:
-partii accesi-ile a culturii organi!ationale.
%.;omponentele culturale care dau substanta manifestarilor si evenimentelor organizate de grupuri
in interiorul si in afara organizatiei, bazate pe obisnuinte, traditii, reguli nescrise, sunt produse
artificiale:
-de comportament.
1&.7ndivizii care, in virtutea personalitatii, actelor sau atitudinilor intra in memoria colectiva, oferind
organizatiei o anumita identitate reprezinta:
-eroii.
11.*referintele sau atitudinile colective fata de nevoile sociale si idealurile generate de acestea, care
se impun membrilor organizatiei, se refera la:
-valori.
12."odificarea fundamentala a culturii organizationale este posibila numai in cazul sc(imbarii:
-conceptiilor de -a!a.
13.;ultura nationala, factorii te(nici si te(nologici, factorii /uridici, reprezinta pentru cultura
organizationala, factori:
-externi.
14.;ulturile pozitive si negative sunt astfel clasificate dupa criteriul:
-contri-utiei la per(ormantele (irmei.
1.;ulturile cu o puternica implantare in constiinta si comportamentul personalului, sustinute si
raspandite prin ritualuri, ceremonii si mituri sunt de tip:
-(orte.
1!.;ultura in care individul detine rolul central, organizatia este subordonata intereselor individuale
putand fi parasita oricand dar neavand forta de a retine, disponibiliza sau antrena indivizii este de
tip:
-roi.
INT1E/A1I .E C0NT10L
".Enumerati si pre!entati componentele culturii organi!ationale.
;ultura are doua parti: vizibila si invizibila.
;omponentele partii vizibile sunt:
-produsele fizice artificiale ,componentele tangibile ale culturii organizationale: biblioteci, terenuri de
sport, ar(itectura cladirilor, mobilierul, vestimentatia-;
-produsele artificiale de comportament ,obisnuinte, traditii, reguli nescrise, ritualuri-;
-produsele artificiale verbale ,limba/e si sloganuri, mituri si povestiri-;
-actorii si eroii;
-perspectivele aferente indivizilor fata de firma ,idei si actiuni impartasite de catre indivizii dintr)o
firma-.
;omponentele partii invizibile sunt:
-credinte ,convingeri e.primate privind functionarea mediului in care evolueaza grupul-;
-valori ,promovate de grupul care detine puterea si autoritatea-;
-norme ,reguli de comportament ce se aplica tuturor membrilor firmei-;
-conceptii de baza ,idei ale conducerii firmei cu privire la firma, anga/ati, parteneri de afaceri-.
+.=re!entati (actorii interni de in(luenta ai culturii organi!ationale.
+actorii interni de influenta ai culturii organizationale sunt:
-fondatorul firmei ,isi pune amprenta asupra valorilor culturale ma/ore ale firmei-;
-istoria si traditia firmei ,transmite in timp o serie de valori si conceptii cu privire la modul in care a
fost infiintata firma-;
-dimensiunile firmei ,firmele mari pot genera mai multe tipuri de culturi, firmele mici promoveaza o
cultura stabila-;
-metode de recrutare si integrare a personalului ,influenteaza individul cand acesta paraseste o
firma; firmele mari au programe de promovare a propriilor valori si conceptii pentru noii anga/ati-;
-perenitatea valorilor si conceptiilor ,cel mai puternic factor intern de mentinere si consolidare a
culturii firmei-.
$.=re!entati (actorii externi de in(luenta ai culturii organi!ationale.
+actorii e.terni de influenta ai culturii organizationale sunt:
-cultura nationala ,stabileste, accepta sau respinge credintele, valorile, normele, conceptiile de baza
ale firmei; diferentiaza culturile firmelor din diferite zone geografice ale lumii-;
-factori tehnici si tehnologici ,diferentiaza culturile firmelor care activeaza in ramuri diferite si duc la
aparitia subculturilor-;
-factori juridici ,se manifesta diferit la firmele nationale fata de cele multinationale; in firmele
nationale respectarea legislatiei genereaza valori sau non)valori legate de cinste, corectitudine fata
de apararea bunurilor firmei sau ale personalului-.
<II. .ECI2IA MANAGE1IALA
1.'electati din urmatoarele tipuri deciziile clasificate dupa gradul de cunoastere a mediului ambiant:
-de risc
-de certitudine
-de incertitudine.
2.:upe periodicitatea elaborarii, deciziile de management pot fi:
-unice# repetitive.
3.Alegeti din urmatoarele elemente cerintele de rationalitate privind decizia:
-sa (ie (undamentata stiinti(ic
-sa (ie imputernicita
-sa (ie clara# concisa si necontradictorie
-sa (ie e(icienta.
4.*rocesul de alegere a unei cai de actiune din mai multe posibile in vederea realizarii unor
obiective a carei aplicare influenteaza activitatea si<sau comportamentul a cel putin unei alte
persoane decat decidentul, defineste:
-deci!ia de management.
.A alege dintr)o multime de variante de actiune, tinand cont de anumite criterii, pe aceea care este
considerata cea mai avanta/oasa pentru atingerea unor obiective, defineste:
-deci!ia# in general.
!.7ndividul sau multimea de indivizi care urmeaza sa aleaga varianta cea mai avanta/oasa din mai
multe posibile, defineste:
-decidentul.
#.'electati din urmatoarele formulari pe cea care nu respecta cerintele de rationalitate a deciziei de
management:
-sa (ie (lexi-ila.
$.Ansamblul alternativelor posibile pentru realizarea unui obiectiv se refera la:
-o-iectivele deci!ionale.
%.:eciziile care se fundamenteaza si se elaboreaza la intervale foarte mari de timp si greu de
anticipat sau de cele mai multe ori se regasesc o singura data in cadrul firmei, reprezinta:
-deci!iile unice.
1&.'electati din urmatoarele variante, deciziile clasificate dupa orizontul de timp: 1.de certitudine;
2.unice; 3.repetitive; 4.strategice; .de incertitudine; !.tactice; #.curente.
-9#&#> 'strategice# tactice# curente).
11.:eciziile caracterizate prin: manifestarea cu o anumita probabilitate ce poate fi determinata
obiectiv, mai multe stari ale conditiilor obiective care influenteaza nivelul consecintelor variantelor
decizionale sunt decizii:
-de risc.
12.?.istenta a doua sau mai multe stari ale conditiilor obiective, pentru care nu se cunoaste nici
macar posibilitatea de manifestare a acestora, caracterizeaza deciziile:
-de incertitudine.
13.:eciziile care se fundamenteaza si se elaboreaza tinand seama de mai multe criterii decizionale
sunt:
-multicriteriale.
INT1E/A1I .E C0NT10L
".=re!entati si explicati notiunile de deci!ie si deci!ie de management.
Decizia ) alegerea variantei de actiune cea mai avanta/oasa din mai multe posibile, in vederea
atingerii unor obiective.
Decizia de management ) este decizia care influenteaza comportamentul cel putin al unei persoane,
alta decat decidentul.
+.=re!entati cerintele de rationalitate privind deci!ia.
*entru a fi eficienta, decizia de management trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
-sa fie fundamentata stiintific ,sa fie in conformitate cu realitatile din cadrul firmei pe baza unui
instrumentar managerial adecvat-;
-sa fie imputernicita ,decizia sa fie adoptata de catre managerul in sarcina caruia este prevazuta-;
-sa fie clara, concisa si necontradictorie ,decizia sa fie astfel formulata incat sa nu dea nastere la
interpretari contradictorii-;
-sa fie oportuna ,decizia sa se incadreze in perioada optima de elaborare si operationalizare-;
-sa fie eficienta ,sa urmareasca obtinerea unui efect sporit pentru un anumit efort depus-;
-sa fie completa ,sa cuprinda obiectivul urmarit, modalitatea de actiune, responsabilul cu aplicarea
deciziei, termene de aplicare, e.ecutantul, subdiviziunile organizatorice implicate, in scopul
intelegerii corecte a deciziei-.
<III. MANAGEMENTUL 5C8IM/A1II
1.;are din urmatoarele elemente sunt surse ale rezistentei organizatiei la sc(imbare:
-resursele limitate
-intelegeri inter-organi!ationale.
2.;are din urmatoarele elemente sunt surse ale rezistentei indivizilor la sc(imbare:
-o-iceiurile
-teama de necunoscut
-dependenta (ata de altii.
3.;are din urmatoarele elemente reprezinta forte e.terne care e.ercita presiune asupra organizatiei
pentru sc(imbare:
-sc3im-ari ma4ore in te3nologie
-tendinta de glo-ali!are a competitiei
-u!ura morala accelerata a produselor.
4.'c(imbarea organizationala are drept surse:
-evolutia te3nologiilor
-invec3irea rapida a produselor
-sc3im-ari in natura (ortei de munca
-explo!ia cunostintelor.
.+ortele care se opun sc(imbarilor, generate de catre organizatie sunt:
-tipul de structura
-amenintarile privind sc3im-area puterii
-resursele limitate
!.+ortele care se opun sc(imbarilor, generate de indivizi sunt:
-o-iceiurile
-dependenta (ata de altii
-teama de necunoscut
-ratiunile economice
-securitatea.
#.'c(imbarea organizationala are drept surse::
-evolutia te3nologiilor
-invec3irea rapida a produselor
-sc3im-ari in natura (ortei de munca
-explo!ia cunostintelor.
INT1E/A1I .E C0NT10L
".=re!entati sursele '(actorii) care generea!a nevoia de sc3im-are.
'ursele sc(imbarii organizationale sunt:
-evolutia in domeniul tehnologiilor ,organizatia trebuie perceputa ca un sistem; managerii sa aiba o
atitudine orientata catre nou, sa aiba aptitudini de comunicare si cunostinte despre corelarea
functiunilor organizatiei-;
-explozia cunostintelor ,managerii trebuie sa aiba capacitatea de a descoperi si difuza cunostinte si
idei noi si de a transforma ideile in produse si servicii-;
-uzura morala rapida a produselor ,managerii trebuie sa aiba capacitatea de a adapta te(nologiile si
personalul la noile descoperiri in diverse domenii de activitate-;
-conditiile de munca ,trebuiesc imbunatatite conditiile de munca, sa fie limitata fluctuatia
personalului si sa fie satisfacute nevoile personalului-;
-schimbarile privind natura fortei de munca ,trebuie sa aiba loc o pregatire manageriala superioara
pentru a se adapta cerintelor si pregatirea concomitenta a personalului pentru reducerea barierelor
de comunicare-.
+. =re!entati (ortele care determina sc3im-area in organi!atie.
-rezistenta individului la schimbare avand drept cauze: atentia si memoria selectiva; obiceiurile;
dependenta; teama de necunoscut; ratiunile economice; securitatea.
-rezistenta organizatiei la schimbare avand drept cauze: amenintari asupra puterii si influentei;
structura organizatorica; resursele limitate; imobilizarea capitalului; acordurile inter)organizatii.
I:. 5T1UCTU1A 01GANI2AT01ICA
1.+actorul de generalizare al unor posturi din punct de vedere al ariei de cuprindere a autoritatii si
responsabilitatii este:
-(unctia.
2.Ansamblul de obiective, sarcini si responsabilitati desemnate pe o perioada, fiecarei persoane din
organizatie, defineste:
-postul.
3.'electati parametrii de caracterizare ai structurii organizatorice: 1.fle.ibilitatea; 2.standardizarea;
3.eficienta; 4.specializarea; .relationarea; !.formalizarea; #.centralizarea; $.configuratia; %.sfera de
cuprindere si modul de e.ecutare a controlului:
-+#9#&#>#?#@ 'standardi!area# speciali!area# (ormali!area# centrali!area# con(iguratia# s(era de
cuprindere si modul de executare a controlului).
4.;omponenetele structurii organizatorice sunt: 1.functia; 2.functiunea; 3.postul; 4.sistemul
informatic; .compartimentul; !.norma; #.relatiile organizatorice; $.sistemul informational; %.nivelul
ierar(ic; 1&.ponderea ierar(ica.
-"#$#%#>#@#"A '(unctia# postul# compartimentul# relatiile organi!atorice# nivelul ierar3ic#
ponderea ierar3ica).
.Ansamblul legaturilor care se stabilesc intre componentele structurii, instituite prin reglementari
oficiale reprezinta:
-relatiile organi!atorice.
!.'tructura organizatorica ce are urmatoarele caracteristici: numar redus de compartimente in care
se desfasoara principalele activitati, managerul fiecarui compartiment e.ercita toate functiile
managementului; fiecare persoana este subordonata unui singur sef, este:
-ierar3ica.
#.6na din caracteristici nu apartine structurii organizatorice analizate:
-executantii raspund in (ata unui singur se(
$.*rocesul prin care se stabilesc reguli si proceduri de desfasurare a activitatilor si de functionare a
intregii firme, defineste:
-standardi!area.
%.*rocesul de oficializare prin documente scrise, a regulilor, procedurilor, instructiunilor din cadrul
organizatiei, defineste:
-(ormali!area.
INT1E/A1I .E C0NT10L
"..e(initi si pre!entati componentele structurii organi!atorice.
-postul ,totalitatea obiectivelor, sarcinilor, responsabilitatilor si competentelor desemnate fiecarei
persoane din firma-;
-functia ,totalitatera posturilor dintr)o firma care au aceleasi caracteristici principale-;
-compartimentul ,ansamblul persoanelor care desfasoara activitati omogene si complementare
pentru realizarea acelorasi obiective si care sunt subordonate unui manager-;
-relatiile organizatorice ,legaturile care se stabilesc intre componentele structurii, instituite prin
reglementari oficiale-;
-nivelul ierarhic ,totalitatea subdiviziunilor organizatorice aflate la aceeasi distanta ierar(ica fata de
managementul de varf al firmei-;
-ponderea ierarhica ,numarul de anga/ati aflati in subordinea unui manager-;
+#=re!entati la alegere unul dintre parametri de caracteri!are a structurii organi!atorice.
Specializarea,
)arata diviziunea muncii ,impartirea sarcinilor si operatiunilor pe diferite posturi-;
)avanta/e: cresterea productivitatii muncii, reducerea costurilor de e.ecutie;
)dezavanta/e: monotonia, scaderea creativitatii, aparitia unor atitudini ostile cooperarii.
:. 5I5TEMUL INF01MATI0NAL
1.'electati din urmatoarele deficiente, elementele care compun dezinformarea:
-distorsiunea
-(iltra4ul
-scurtcircuitarea.
2.Ansamblul datelor, informatiilor, deciziilor ve(iculate pe circuitele informationale si cu a/utorul
mi/loacelor de transmitere a acestora reprezinta:
-data
-in(ormatia
-(luxul in(ormational
-procedura in(ormationala.
3.'electati din urmatoarele deficiente, elementele care compun suprainformarea:
-redundanta
-supraincarcarea canalelor de in(ormatii.
4. "odificarea intentionata, partiala sau totala a mesa/ului pe parcursul inregistrarii, prelucrarii si
transmiterii datelor si informatiilor reprezinta:
-(iltra4ul.
.?liminarea intentionata din circuitul sau flu.ul informational a unor persoane sau subdiviziuni
organizatorice reprezinta:
-scurtcircuitarea.
!.Ansamblul datelor, informatiilor, circuitelor si flu.urilor informationale, procedurilor si mi/loacelor de
tratare a informatiei menite sa contribuie la fundamentarea, stabilirea si realizarea sistemului de
obiective ale organizatiei, defineste:
-sistemul in(ormational.
#.:escrierea cifrica sau letrica a unor actiuni, fapte, procese, fenomene care privesc mediul intern
sau e.tern al organizatiei, se refera la:
-data.
$.0raiectul parcurs de date, informatii, decizii de la emitator la destinatar, defineste:
-circuitul in(ormational.
%.Ansamblul de date care aduc beneficiarului un plus de cunoastere privind organizatia si mediul ei
si care ii ofera elemente de noutate necesare indeplinirii obiectivelor individuale, se refera la:
-in(ormatia.
1&.Ansamblul elementelor prin care se stabilesc si se utilizeaza modalitatile de culegere,
inregistrare, prelucrare si transmitere a informatiilor cuprinse in anumite circuite si flu.uri
informationale, defineste:
-procedura in(ormationala.
11.'electati din urmatoarele formulari pe cea care nu se refera la cerintele de rationalitate privind
informatia:
-(recventa.
12.+orma de dezinformare prin care se culeg, prelucreaza si transmit, in mod neintentionat, mesa/e
eronate, este:
-distorsiunea.
13.:ezinformarea prin care se modifica mesa/ul, partial sau total, in mod intentionat, pe parcursul
inregistrarii, prelucrarii si transmiterii datelor si informatiilor este:
-(iltra4ul.
14.*rocesul de inregistrare, prelucrare si transmitere repetata a unor date si informatii este:
-redundanta.
1.*rocesul prin care se culeg, prelucreaza si transmit informatii inutile, defineste:
-supraincarcarea canalelor de comunicare.
INT1E/A1I .E C0NT10L
"..e(initi si pre!entati componentele sistemului in(ormational.
;omponentele sistemului informational sunt:
-data ,descrierea cifrica si letrica a unor actiuni, procese, fenomene care privesc mediul intern al
firmei-;
-informatia ,date care aduc beneficiarului un plus de cunoastere privind firma si mediul ei; provine
din prelucrarea datelor folosind modele si algoritmi matematici-;
-circuitul informational ,traiectul parcurs de date, informatii, decizii de la emitator la destinatar; se
caracterizeaza prin forma si lungimea traiectului-;
-fluxul informational ,ansamblul datelor, informatiilor, deciziilor ve(iculate pe circuitele
informationale; se caracterizeaza prin viteza de deplasare, continut, frecventa, configuratie-;
-procedurile informationale ,ansamblul de elemente prin care se stabilesc si se utilizeaza
modalitatile de culegere, inregistrare, prelucrare si transmitere a informatiilor cuprinse in circuite si
flu.uri informationale; au nivel ridicat de formalizare; depind de diversitatea si comple.itatea
activitatii la care se refera-;
-mijloacele de tratare a informatiilor ,ansamblul mi/loacelor de colectare, inregistrare, stocare,
prelucrare si transmitere a informatiilor; are implicatii directe asupra numarului si structurii
personalului dintr)o firma-.
+..e(initi si pre!entati de(icientele sistemului in(ormational.
:eficientele sistemului informational cuprind dezinformarea si suprainformarea.
In cadrul dezinformarii intalnim,
-distorsiunea ,o forma de dezinformare prin care se culeg, prelucreaza si transmit, neintentionat,
mesa/e eronate; poate fi favorizata de structura organizatorica, de modul de proiectare si
functionare al sistemului informational, precum si de stilul de management-;
-filtrajul ,o forma de dezinformare prin care se modifica mesa/ul, total sau partial, intentionat pe
parcursul inregistrarii, prelucrarii si transmiterii datelor si informatiilor-;
-scurtcircuitarea ,eliminarea intentionata din circuitul sau flu.ul informational a unor persoane sau
subdiviziuni organizatorice-.
In cadrul suprainformarii intalnim,
-redundanta ,procesul de inregistrare, prelucrare si transmitere repetata a unor date si informatii-;
-supraincarcarea canalelor de comunicare ,procesul prin care se culeg, prelucreaza si transmit
informatii inutile-.
:I. C0MUNICA1EA 01GANI2ATI0NALA
1.Ansamblul operatiilor de transmitere si primire a simbolurilor cu intelesurile atasate lor, defineste
procesul de:
-comunicare.
2.Nu este componenta a comunicarii
-decidentul.
3.;omunicarea descendenta, ascendenta, laterala si diagonala, reprezinta un mod de clasificare
dupa criteriul:
-directiei.
4.*rocesul prin care are loc sc(imbul de mesa/e in vederea realizarii obiectivelor individuale si
comune ale membrilor organizatiei, defineste:
-comunicarea organi!ationala.
.'electarea anumitor simboluri capabile sa e.prime semnificatia unui mesa/, e.plica:
-codi(icarea intelesului.
!.'electati componentele comunicarii organizationale: 1.data; 2.emitentul; 3.receptorul; 4.informatia;
.mesa/ul; !.decidentul; #.circuitul informational; $.mediul; %.canalele de comunicare; 1&.flu.ul
informational; 11.mi/loacele de comunicare.
-+#$#%#?#@#"" 'emitentul# receptorul# mesa4ul# mediul# canalele de comunicare# mi4loacele de
comunicare).
#.:upa modul de transmitere, comunicarea poate fi: 1.comunicare nonverbala; 2.comunicare
reciproca directa; 3.comunicare reciproca indirecta; 4.comunicare verbala; .comunicare formala;
!.comunicare informala; #.comunicare scrisa.
-"#9#> 'comunicare nonver-ala# comunicare ver-ala# comunicare scrisa).
$.*rintre obstacolele generate de procesul de management, pot fi enumerate urmatoarele:
-o-stacolele generate de manageri o-stacolele generate de su-ordonati.
%.*arametri structurii organizatorice; modul de proiectare si functionare a sistemului informational;
stilul de management; tipul de cultura organizationala, reprezinta:
-(actori interni de in(luenta ai comunicarii.
INT1E/A1I .E C0NT10L
".Enumerati si pre!entati succint etapele procesului de comunicare.
?tapele procesului de comunicare sunt:
-codificarea intelesului ,selectarea unor simboluri capabile sa e.prime semnificatia unui mesa/-;
-transmiterea mesajului ,deplasarea mesa/ului codificat de la emitent la receptor prin diverse canale
de comunicare-;
-decodificarea si interpretarea ,descifrarea simbolurilor transmise si e.plicarea sensului lor-;
-filtrarea ,deformarea sensului unui mesa/ datorata unor limite fiziologice sau psi(ologice-;
-feed-bac-ul ,inc(eie procesul de comunicare; prin intermediul lui emitentul verifica in ce masura
mesa/ul a fost inteles corect ori a suferit filtrari-.
+..e(initi notiunea de comunicare organi!ationala.
;omunicarea organizationala este procesul prin care are loc sc(imbul de mesa/e in vederea
realizarii obiectivelor individuale si comune ale membrilor organizatiei.
$.Enumerati si pre!entati succint componentele comunicarii organi!ationale.
;omponentele comunicarii organizationale sunt:
-emitentul ,orice anga/at care detine informatii, idei, intentii privind comunicarea-;
-receptorul ,orice anga/at care primeste mesa/ul-;
-mesajul ,simbolul sau ansamblul simbolurilor transmise de emitator receptorului-;
-contextul sau mediul ,o componenta adiacenta care poate influenta considerabil calitatea
comunicarii-;
-canalele de comunicare ,trasee pe care circula mesa/ele-;
-mijloacele de comunicare ,suportul te(nic al procesului-.
9.=re!entati (actorii de in(luenta ai comunicarii organi!ationale.
+actorii de influenta ai comunicarii organizationale sunt:
-factori externi ,mediul ambiant; modificarea te(nicii si a te(nologiilor; cresterea nivelulul de educatie
al oamenilor-;
-factori interni ,parametri structurii organizatorice; modul de proiectare si functionare a sistemului
informational; stilul de management; tipul de cultura organizationala-
%.Mentionati o-stacolele comunicarii organi!ationale.
Obstacolele comunicarii organizationale se impart in::
-cauze generale ale obstacolelor ,diferente de personalitate, de perceptie, de statut, de cultura,
probleme semantice, zgomotul-;
-obstacole specifice procesului de management ,generate de manageri si de subordonati-.
:II. M0TI<ATIA
1.*rocesul de selectie, orientare si mentinere a comportamentului uman in functie de anumite nevoi
si aspiratii defineste:
-motivatia.
2.;omponentele motivatiei resimtite ca e.presie a nevoilor si asteptarile umane, personale, interne
si care de regula, creeaza anumite tensiuni sunt:
-motivele.
3.;omponentele motivationale e.terne indivizilor, care fac parte din mediul de munca creat de
manager pentru orientarea si incura/area personalului spre o munca performanta definesc:
-stimulentele '(actorii motivationali).
4.*rocesul de alterare a comportamentului uman generat de dificultatile in realizarea obiectivelor
individuale, defineste:
-demotivatia.
.+ormele de baza ale motivatiei clasificate dupa efectele laudei si recompensei fata de do/ana si
amenintare sunt:
-po!itiva si negativa.
!.0eoriile motivationale bazate pe studiul nevoilor, sunt: 1.teoria @7?; 2.teoria ?R:; 3.teoria
bifactoriala a lui 5erzberg; 4.modelul asteptarilor lui *orter si >aAler; .teoria realizarii nevoilor;
!.teoria ec(itatii; #.teoria scopurilor; $.teoria ierar(iei nevoilor; %.teoria atribuirii; 1&.modelul
asteptarilor revizuit de >aAler.
-+#$#%#? 'teoria E1.# teoria -i(actoriala a lui 8er!-erg# teoria reali!arii nevoilor# teoria ierar3iei
nevoilor).
#.0eoriile motivationale bazate pe studiul comportamentelor, sunt: 1.teoria @7?; 2.teoria ?R:;
3.teoria bifactoriala a lui 5erzberg; 4.modelul asteptarilor lui *orter si >aAler; .teoria realizarii
nevoilor; !.teoria ec(itatii; #.teoria scopurilor; $.teoria ierar(iei nevoilor; %.teoria atribuirii; 1&.modelul
asteptarilor revizuit de >aAler.
-"#9#&#>#@#"A 'teoria <IE# modelul asteptarilor lui =orter si LaBler# teoria ec3itatii# teoria
scopurilor# teoria atri-uirii# modelul asteptarilor revi!uit de LaBler).
INT1E/A1I .E C0NT10L
"..e(initi notiunea de motivatie.
"otivatia este procesul de selectie, orientare si mentinere a comportamentului uman, in functie de
anumite nevoi si aspiratii.
+.=re!entati componentele motivatiei.
;omponentele motivatiei sunt:
-motivele ,e.presie a nevoilor si asteptarilor umane: sunt personale, interne si creeaza de regula
tensiuni-;
-stimulentele sau factorii motivationali ,sunt e.terne indivizilor, facand parte din mediul de munca
creat de manager in vederea orientarii si incura/arii salariatilor spre o munca performanta-.
$.Enumerati principalele teorii motivationale.
*rincipalele teorii motivationale sunt:
-teorii motivationale bazate pe studiul nevoilor ,teoria ierar(iei nevoilor; teoria ?R:; teoria
bifactoriala a lui 5erzberg; teoria realizarii nevoilor-;
-teorii motivationale bazate pe studiul comportamentelor ,teoria asteptarilor @7?; teoria asteptarii lui
*orter si >aAler; modelul asteptarilor revizuit de >aAler; teoria ec(itatii; teoria scopurilor; teoria
atribuirii-.