Sunteți pe pagina 1din 91

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICIN I FARMACIE

NICOLAIE TESTEMIANU DIN REPUBLICA MOLDOVA


CATEDRA STOMATOLOGIE ORTOPEIC ILARION
POSTOLACHI
______________________________________________________
APROB
Prorector pentru calitate si
integrare in invatamint
Profesor universitar
Olga Cernetchii
TESTE
CTRE EXAE!E"E #E AB$O"%&RE "A $TOATO"O'&A ORTOPE#&C
PE!TR( $T(#E!)&& A!("(& *
Chi inau +,-*

C O P " & E ! T $ & P " (
Etiologia. patogenia. ta/loul clinic 0i tratamentul le1iunilor o2ontale coronare cu
microprote1e

-3 Cur/ele oclu1ale sagital4 $pee 0i transversal4 onson56illson favori1ea147
A 8 echili/rarea static4 0i 2inamic4 a 2in9ilor 0i arca2elor 2entare :n mi0c4rile e;centrice ale
man2i/ulei
B 8 echili/rarea static4 0i 2inamic4 numai a 2in9ilor :n mi0c4rile centrice ale man2i/ulei
C 8 echili/rarea static4 0i 2inamic4 numai a arca2elor 2entare :n mi0c4rile centrice ale man2i/ulei
# 8 echili/rarea static4 0i 2inamic4 a 2in9ilor 0i arca2elor 2entare :n mi0c4rile centrice ale
man2i/ulei
E 8 echili/rarea static4 0i 2inamic4 a 2in9ilor 0i arca2elor 2entare :n timpul fona9iei
+3 arginea inci1al4 a incisivilor centrali inferiori are urm4toarele caracteristici7
A 8 unghiurile me1iale s:nt aproape 2repte. iar cele 2istale o/tu1e
B 8 unghiurile me1iale 0i 2istale s:nt aproape 2repte
C 8 unghiurile 2istale s:nt 2repte. iar cele me1iale 5 o/tu1e
# 8 unghiurile me1iale 0i 2istale la am/ii 2in9i s:nt o/tu1e
E 8 unghiurile me1iale 0i 2istale s:nt 0terse
*3 Pentru rela9ia 2e oclu1ie este caracteristic7
A 8 po1i9ia cea mai :nalt4. posterioar4 0i nefor9at4 a con2ililor articulari :n fosele articulare
B 8 po1i9ia cea mai :nalt4. anterioar4 0i nefor9at4 a con2ililor articulari :n fosele
articulare
C 8 po1i9ia me2ie a con2ililor articulare :n fosele articulare
# 8 po1i9ia posterioar4. for9at4 a con2ililor articulari :n fosele articulare
E 8 po1i9ia cea mai inferioar4 0i me2ie a con2ililor articulari :n fosele articulare
<3 Pentru po1i9ia 2e oclu1ie centric4 este caracteristic7
A 8 con2ilii articulari ai man2i/ulei se 2eplasea14 2in RC posterior :n fosele articulare cu ,.- 8 -.=
mm
B 8 con2ilii articulari ai man2i/ulei se 2eplasea14 2in RC inferior :n fosele articulare cu ,.- 8 -.=
mm
C 8 con2ilii articulari ai man2i/ulei se 2eplasea14 2in RC anterior cu ,.- 8 -.= mm instal>n2u5se la
/a1a pantei tu/erculilor articulari
# 8 con2ilii articulari ai man2i/ulei se 2eplasea14 2in RC :n po1i9ia me2ie a foselor articulare cu
,.- 8 -.= mm
E 8 con2ilii articulari ai man2i/ulei se rotesc :n fosele articulare f4c>n2 o mi0care 2e ,.- 8 -.= mm
=3 $pa9iul fi1iologic interoclu1al :n me2iu este egal cu7
A 8 ,.= 8 -., mm
B 8 -., 8 -.= mm
C 8 +., 8 *., mm
# 8 *.= 8 <., mm
E 8 <.= 8 =., mm
+
?3 Regimul 2e polimeri1are a acrilatelor termopolimeri1a/ile preve2e7
A 8 :nc4l1irea lent4 a /4ii cu ap4 p>n4 la fier/ere 0i fier/erea *, 8 <= min
B 8 :nc4l1irea rapi24 a /4ii cu ap4 p>n4 la fier/ere 0i fier/erea *, 8 <= min
C 8 :nc4l1irea :n trepte a /4ii cu ap4 :n timp 2e * ore p>n4 la fier/ere 0i fier/erea
# 8 :nc4l1irea :n trepte a /4ii cu ap4 timp 2e * ore p>n4 la fier/ere
E 8 :nceperea polimeri14rii :n ap4 la temperatura fier/erii
@3 Tehnica clasic4 2e aplicare a acrilatelor termopolimeri1a/ile preve2e7
A 8 reali1area machetei 2in cear4. a tiparului 0i intro2ucerea acrilatului
B 8 reali1area machetei 2in compo1ite 0i schim/ul cu acrilat
C 8 mo2elarea acrilatului 2irect pe mo2el
# 8 mo2elarea acrilatului pe /ont mo/ili1a/il
E 8 mo2elarea mi;t4 Aacrilat 0i cear4B a machetei
C3 Acrilatele autopolimeri1a/ile se utili1ea14 :n scopul confec9ion4rii prote1elor7
A 8 permanente
B 8 provi1orii
C 8 faciale
# 8 ultra 2ure
E 8 monolite
D3 Compo1itele mo2erne prev42 mo2elarea microprote1elor7
A 8 ini9ial 2in cear4
B 8 ini9ial 2in ghips
C 8 prin 2epuneri strat cu strat 2irect pe mo2el
# 8 prin 2epuneria unui strat integru
E 8 prin am/alarea machetei 2in cear4
-,3 Acrilatele tip Car/o2ent se utili1ea14 la confec9ionarea7
A 8 prote1elor 2entare permanente
B 8 incrusta9iilor
C 8 prote1elor ma;ilo 5 faciale
# 8 implanturilor
E 8 prote1elor 2entare 5 provi1orii
--3 Acrilatele tip $inma 8 @< se utili1ea14 la confec9onarea prote1elor7
A 8 mo/ili1a/ile
B 8 ma;ilo 5 faciale
C 8 totale
# 8 fi;e
E 8 provi1orii
-+3 "a prepararea acrilatelor raportul 2intre monomer 0i polimer este7
A 8 -7-
B 8 +7-
C 8 -7+
# 8 +7+
E 8 -7*
-*3 aterialele ampretare Eromopan. Elastic 0i Fpen fac parte 2in7
A 8 hi2rocoloi1i reversi/ili
B 8 hi2rocoloi1i ireversi/ili
*
C 8 materiale 2ure
# 8 materiale siliconice
E 8 materiale polisulfi2e
-<3 aterialele amprentare 2in grupul alginatelor se utili1ea14 la amprentarea7
A 8 :ntr5un timp
B 8 :n 2oi timpi
C 8 2u/l4
# 8 :n trei timpi
E 8 :n trei timpi f4r4 lingur4 ampretar4
-=3 aterialele amprentare Xantopren. Optosil 0i #entafle; fac parte 2in7
A 8 hi2rocoloi1i reversi/ili
B 8 hi2rocoloi1i ireversi/ili
C 8 materiale 2ure
# 8 materiale siliconice
E 8 materiale polisulfi2e
-?3 Preg4tirea preprotetic4 a cavit49ii orale preve2e7
A 8 asanarea cavit49ii orale
B 8 tratamentul orto2ontic
C 8 e;trac9ia 2in9ilor :n e;tru1ie
# 8 gingivotomia
E 8 lichi2area torusului palatin
-@3 #up4 %3 Burlui le1iunile o2ontale coronare 2o/:n2ite :n perioa2a posteruptiv4 fac parte 2in7
A 8 clasa &
B 8 clasa &&
C 8 clasa &&&
# 8 clasa &%
E 8 clasa %
-C3 #up4 %3 Burlui le1iunile o2ontale coronare congenitale cu specific eri2itar fac parte 2in7
A 8 clasa &
B 8 clasa &&
C 8 clasa &&&
# 8 clasa &%
E 8 clasa %
-D3 C:n2 in2e;ul &"$O# nu 2ep40e0te ,.+5,.* mm
+
se recoman24 inlaG5uri 2in7
A 8 acrilate
B 8 compo1ite
C 8 por9elan
# 8 aliaHele metalelor
E 8 2in cimenturi
+,3 Coroanele metalice turnate s:nt in2icate7
A 8 pe 2in9ii frontali
B 8 pe 2in9ii laterali
C 8 pe orice 2inte
# 8 pe 2in9i mo/ili 2e gr3 &&&
E 8 pe 2in9ii fragili
<
+-3 "a preg4tirea 2intelui pentru coroan4 fi1ionomic4 2in ceramic4 2in :n4l9imea coroanei se
0lefue0te7
A 8 *I<
B 8 -I*
C 8 -I+
# 8 -I<
E 8 +I*
++3 Tehnica mo2ern4 2e confec9ionare a coroanelor fi1ionomice 2in compo1ite A&sositB preve2e7
A 8 mo2elarea machetei 2in cear4 incolor
B 8 mo2elarea machetei 2in cear4 ro1
C 8 mo2elarea machetei 2in acrilate autopolimeri1a/ile
# 8 mo2elarea machetei 2in cear4 cali/rat4
E 8 mo2elarea 2irect4 strat cu strat a pastei 2e culori a2ecvate
+*3 Coroanele mi;te metalo5ceramice 0i metalo5acrilice cu componenta metalic4 turnat4 s:nt
in2icate7
A 8 pe 2in9i scur9i
B 8 pe 2in9i cu 2istruc9ii mari
C 8 pe 2in9i mo/ili 2e gr3 &&&
# 8 in2iferent 2e v:rst4
E 8 ca microprote1e uni2entare 0i ca element 2e agregare :n pun9ile 2entare
+<3 'rosimea componentei metalice :n coroana 2in metaloceramic4 este 2e7
A 8 -.= 8 +., mm
B 8 -., 8 -.+ mm
C 8 ,.= 8 ,.C mm
# 8 ,.* 8 ,.< mm
E 8 ,.- 8 ,.+ mm
+=3 'rosimea componentei fi1ionomice :n coroana 2in metaloceramic4 este 2e7
A 8 ,.C 8 +., mm
B 8 +.= 8 +.C mm
C 8 *., 8 *.= mm
# 8 *.? 8 *.C mm
E 8 *.C 8 <., mm
+?3 Coroana ecuatorial4 are limitele7
A 8 supraecuatorial
B 8 infraecuatorial
C 8 :n limitele ecuatorului
# 8 :n limitele 1onei oclu1ale
E 8 :n limitele 1onei cervicale
+@3 Coroana telescopat4 este in2icat47
A 8 ca microprote14 uni2entar4
B 8 ca element :n 2iferite 0ini fi;e
C 8 ca element 2e fi;are :n prote1ele mo/ili1a/ile
# 8 ca element :n 0inele provi1orii
E 8 ca microprote14 /i2entar4
+C3 O/iectivele 0lefuirii fe9ei oclu1ale a 2intelui pentru coroane IA sau IC sunt7
A 8 reali1area unui spa9iu interoclu1al egal cu ,.* 8 ,.< mm cu un relief asem4n4tor celui ini9ial
=
B 8 reali1area unui spa9iu interoclu1al egal cu ,.* 8 ,.< mm cu un relief nu o/ligator asem4n4tor
celui ini9ial
C 8 reali1area unui spa9iu interoclu1al egal cu -.= 8 +., mm cu un relief asem4n4tor celui ini9ial
# 8 reali1area unui spa9iu interoclu1al egal cu - 8 -.= mm cu un relief nu o/ligator asem4n4tor celui
ini9ial
E 8 reali1area unui spa9iu interoclu1al voluntar egal cu ,.?8 ,.C mm
+D3 Jnceperea prepar4rii unui 2inte su/ coroan4 2e :nveli0 cu 0lefuirea fe9ei oclu1ale are urm4toarele
avantaHe7
A 8 nu se traumea14 2in9ii antagoni0ti
B 8 2intele nu 2evine mo/il
C 8 nu se traumea14 9esuturile moi
# 8 se u0urea14 0lefuirea fe9elor pro;imale
E 8 se u0urea14 controlul 0lefuirii
*,3 Coroanele par9iale <I= sunt in2icate7
A 8 pe incisivi
B 8 pe canini
C 8 pe premolari
# 8 pe molari
E 8 pe to9i 2in9ii
*-3 Coroanele ecuatoriale sunt in2icate7
A 8 pe incisivi
B 8 pe canini
C 8 pe premolari
# 8 pe molari
E 8 pe to9i 2in9ii
*+3 Coroanele fi1ionomoce KacLet 2in acrilate sau compo1ite s:nt in2icate7
A 8 pe 2in9ii frontali cu coroane mici
B 8 pe 2in9ii frontali cu coroane mari
C 8 pe 2in9ii frontali cu coroanele 0terse p:n4 la colet
# 8 pe 2in9ii laterali
E 8 pe to9i 2in9ii
**3 "a confec9ionarea coroanelor metalice :ntreg turnate 2intele la colet se va prepara7
A 8 tangen9ial
B 8 on2ulat
C 8 cu prag
# 8 intensiv
E 8 punctiform
*<3 Man9urile pro;imale la prepararea 2in9ilor su/ coroane <I= au o a2:ncime 2e7
A 8 ,.+5,.* mm
B 8 ,.=5,.C mm
C 8 -., mm
# 8 -.= mm
E 8 +., mm
*=3 arginea coroanei stan9ate v5a p4trun2e :n sulcusul 2ento5gingival cu7
A 8 ,.+ 8 ,.* mm
B 8 ,.= mm
C 8 ,.C5-., mm
?
# 8 -.= mm
E 8 +., mm
*?3 Pentru o/9inerea unui /ont retentiv 2up4 prepararea 2intelui su/ coroane 2in metaloceramic4 el
tre/uie s4 alc4tuias4 2in :n4l9imea coronar47
A 8 -I*
B 8 -I+
C 8 +I*
# 8 -I<
E 8 +I<
*@3 $uprafe9ele verticale ale 2intelui su/ coroane KacLet. IC. IA se vor prepara spre oclu1al su/
un unghi7
A 8 ,
,
B 8 +
,
8 -,
,

C 8 -=
,
8 +,
,
# 8 +=
,

E 8 *,
,
8 <=
,
*C3 "49imea pragului :n 1ona coletului su/ coroane KacLet 2in por9elan este egal4 cu7
A 8 ,.* 8 ,.= mm
B 8 ,.? mm
C 8 ,.C 8 -.+ mm
# 8 -.= 8 +., mm
E 8 *., mm
*D3 $pa9iul 2e inoclu1ie 2up4 prepararea 2intelui su/ coroan4 KacLet 2in ceramic4 va fi egal cu7
A 8 ,.+ 8 ,.* mm
B 8 ,.= 8 ,.C mm
C 8 -., mm
# 8 -.=5+., mm
E 8 *., mm
<,3 Prepararea 2intelui pentru coroane tip KacLet 2in acrilat s5au compo1ite se efectua14 ca 0i pentru
cele7
A 8 metalice 0tan9ate
B 8 metalice confec9ionate prin galvanoplastie
C 8 2in ceramic4
# 8 ecuatoriale
E 8 par9iale <I=
<-3 "ocurile 2e pe suprafa9a intern4 a coroanei acrilice ce :mpe2ic4 inser9ia ei pe /ont se 0lefuiesc
cu fre1e7
A 8 cilin2rice
B 8 conice
C 8 flac4r4
# 8 sferice
E 8 roat4
<+3 "ocurile 2e pe suprafa9a intern4 a coroanei acrilice ce :mpe2ic4 inser9ia ei pe /ont se scot la
iveal47
A 8 vi1ual
B 8 cu material amprentar
@
C 8 cu h:rtie 2e articula9ie
# 8 cu cear4 topit4
E 8 cu son2a
<*3 Jn scopul protec9iei festonului gingival 2e 2eterminare la prepararea 2in9ilor tura9iile a/ra1ivelor
vor fi orientate7
A 8 2inspre oclu1al spre cervical
B 8 2inspre cervical spre oclu1al
C 8 tangen9ial
# 8 vertical
E 8 o/lic
<<3 Tehnica mo2ern4 2e preparare a suprafe9elor pro;imale ale 2intelui la confec9ionarea coroanelor
2e :nveli0 preve2e utili1area7
A 8 2iscuri 2e mici 2imensiuni
B 8 2iscuri 2e 2imensiuni me2ii
C 8 2iscuri 2e 2imensiuni mari
# 8 fre1e 2iamantate
E 8 fre1e metalice
<=3 "a confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 2in met4loceramic4 se utili1ea14 materiale amprentare7
A 8 ghipsul
B 8 termoplastice
C 8 alginate
# 8 siliconice
E 8 2ure
<?3 Jn coroana mi;t4 2up4 ($N ca element 2e reten9ie a placaHului se utuli1ea147
A 8 /utoni
B 8 0an9uri transversale
C 8 0an9uri verticale
# 8 g4uri trunchiulare
E 8 g4uri cilin2rice
<@3 Pivotul coroanei 2e su/stitu9ie tra/uie s4 ai/4 o grosime 2e7
A 8 -5 -.+ mm
B 8 + 8 +.= mm
C 8 +.= 8 *., mm
# 8 ,.* 8 ,.= mm
E 8 n5are importan94
<C3 Coroana 2e su/stitu9ie tip Richmon2 este in2icat4 c:n27
A 8 r424cina este mo/il4
B 8 r424cina este la nivelul gingiei
C 8 r424cina este supragingival 0i are pere9ii su/9iri
# 8 canalul ra2icular nu este trec4tor
E 8 r424cina nu este 2reapt4
<D3 Coroana 2e su/stitu9ie 2up4 &lina5arLosian este pre1entat4 2e7
A 8 coroan4. pivot 0i :ncrusta9ie
B 8 coroan4 0i pivot
C 8 coroan4 0i :ncrusta9ie
# 8 coroan4 cu 0an9uri verticale
C
E 8 coroan4 cu 0an9uri ori1ontale
=,3 Prepararea canalului ra2icular pentru coroana 2e su/stitu9ie se va face p:n4 la nivelul7
A 8 -I* 2in lungime
B 8 -I+ 2in lungime
C 8 +I* 2in lungime
# 8 +I< 2in lungime
E 8 nu are importan94
=-3 eto2a 2irect4 2e ampretare a logii ra2iculare preve2e7
A 8 o/9inerea machetei 2ispo1itivului ra2icular 0i coronar 2irect :n cavitatea /ucal4
B 8 o/9inerea machetei 2ispo1itivului ra2icular 0i coronar pe mo2el
C 8 o/9inerea amprentei cu materiale alginate
# 8 o/9inerea amprentei cu ghips
E 8 o/9inerea amprentei mi;te
=+3 Coroana 2e su/stitu9ie simpl4 confec9ionat4 :ntr5o 0e2in94 este in2icat47
A 8 ca element 2e agregare
B 8 ca microprote14 permanent4
C 8 ca microprote14 provi1orie
# 8 ca element 2eta0a/il
E 8 ca element 2e reten9ie
=*3 Termenul 2e le1iune o2ontal4 coronar4 inclu2e7
A5 o a/ra1iune fi1iologic4 a 9esuturilor 2ure
B5 lipsa a/ra1iunii 9esuturilor 2ure
C5 mo2ific4ri a coroanei :n volum la 2orin94
#5 2eregl4ri 2e circula9ie sanguin4 :n pulp4
E5 2iverse mo2ific4ri 2e structur4. form4. culoare
=<3 eto2a o/ligatorie 2e e;amen paraclinic :n ca1 2e le1iuni o2ontale coronare este7
A5 miotonometria
B5 encefalografia
C5 gnato2inamometria
#5 ra2iografia
E5 sonografia
==3 eto2a 2e reconstituire coronar4 :n ca1 2e le1iune o2ontal4 coronar4 par9ial4 const4 :n
aplicarea7
A5 coroanelor artificiale
B5 inelelor
C5 2in9ilor cu pivot
#5 incrusta9iilor
E5 pun9ilor 2entare
=?3 eto2a 2e acoperire :n tratamentul le1iunei o2ontale coronare:ntinse const4 :n aplicarea7
A5 pun9ilor 2entare
B5 prote1elor mo/ili1a/ile
C5 coroanelor 2e :nveli0
#5 coroanelor 2e su/stitu9ie
E5 incrusta9iilor
D
=@3 eto2a 2e su/stituire :n tratamentul le1iunei o2ontale coronare totale 0i su/totale const4 :n
aplicarea7
A5 coroanelor 2e :nveli0
B5 incrusta9iilor
C5 coroanelor par9iale
#5 coroanelor 2e su/stitu9ie
E5 coroanelor 2in 2ou4 /uc49i
=C3 Clasa && 2e le1iuni o2ontale coronare 2up4 Burlui inclu2e7
A5 le1iuni o2ontale coronare congenitale
B5 le1iuni traumatice
C5 complica9iile cariei
#5 anomalii 2e po1i9ie. m4rime 0i form4
E5 le1iuni posteruptive
=D3 Clasa &&& 2e le1iuni o2ontale coronare 2up4 Burlui inclu2e7
A5 le1iuni traumatice
B5 le1iuni congenitale
C5 le1iuni a 9esuturilor 2ure 2o/:n2ite p:n4 la erup9ia 2in9ilor
#5 le1iuni chimice
E5 le1iuni fi1ice
?,3 )itrin clasific4 le1iunile o2ontale coronare :n7
A5 "e1iuni situate pe fe9ele verticale. ori1ontale. 0i mi;te
B5 Chimice
C5 Traumatice
#5 Congenitale
E5 "e1iuni ale 2in9ilor 2evitali1a9i
?-3 EurilenLo clasific4 le1iunile o2ontale coronare astfel7
A5 cavit49i :n coroanele 2in9ilor vitali 0i 2evitali1a9i
B5 cavit49i :n 2in9ii laterali cu patru su/clase
C5 cavit49i :n 2in9ii frontali cu patru su/clase
#5 cavit49i :n canini
E5 cavit49i :n molari
?+3 Ce pre1int4 in2icele &"$O# 2up4 iliLevici7
A5 corapotul 2intre suprafe9ele verticale ale 2intelui
B5 corapotul 2intre suprafe9ele verticale 0i ori1ontale ale 2intelui
C5 caracteristica culorii coronare
#5 coraportul 2intre 2imensiunile suprafe9ei oclu1ale atacate 0i toat4 fuprafa9a oclu1al4
E5 caracteristica integrit49ii coronare
?*3 Etiologia le1iunii o2ontale coronare poate fi7
A5 traumatic4
B5 fi1iologic4
C5 artificial4
#5 temporal4
E5 permanent4
?<3 Etiologia le1iunii o2ontale coronare poate fi7
A5 temporal4
B5 fi1iologic4
C5 congenetal4
-,
#5 artificial4
E5 permanent4
?=3 $imptomatica le1iunilor o2ontale coronare este7
A5 2ereglarea 2egluti9iei
B5 2eregl4ri 2e structur4 a 9esuturilor o2ontale coronare
C5 2eregl4ri respiratorii
#5 mo2ific4ri 2e structur4 osoas4
E5 atrofia proceselor alveolare
??3 Termo2iagnosticul ca meto24 paraclinic4 este efectuat4 cu scopul aprecierii7
A5 reac9iei 2intelui la intensitatea curentului electric
B5 reac9iei 2intelui la e;citan9ii termici
C5 :n4l9imii coroanei 2intelui
#5 lungimii r424cinii 2intelui
E5 m4rimii 2efectului coronar
?@3 Electroo2onto2iagnostica se efectuia14 cu scopul aprecierii7
A5 gra2ului 2e mo/ilitate a 2intelui
B5 st4rii proceselor alveolare
C5 gra2ului 2e vasculari1are a mucoasei
#5 reac9iei organului pulpar la rece 0i fier/inte
E5 programului 2e e;citare electric4 a sistemului nervos 2entar
?C3 &n2icii electroo2onto2iagnosticii :n norm4 s:nt7
A5 ,.=5- mLA
B5 <,5=, mLA
C5 +,5*, mLA
#5 +5? mLA
E5 *,5*= mLA
?D3 Ra2iografia :n stomatologia ortope2ic4 este efectuat4 cu scopul aprecierii7
A5 reac9iei 2intelui la rece
B5 reac9iei 2intelui la fier/inte
C5 reac9iei 2intelui la agen9ii chimici
#5 mo/ilit49ii 2intelui
E5 st4rii 9esuturilor 2ure coronare 0i a paro2ontului
@,3 &ncrusta9ia :n protetica 2entar4 este7
A5 o microprote14 mo/il4
B5 un element estetic 2e acoperire coronar4
C5 o construc9ie cu pivot
#5 un element 2e :nlocuire a coroanei 2intelui
E5 o microprote14 care resta/ile0te morfologia 0i func9ia coroanei 2intelui le1at
@-3 &ncrusta9ia :ntr5o 0e2in94 este confec9ionat4 2in7
A5 acrilat termopolimeri1a/il
B5 por9elan
C5 acrilat antipolimeri1a/il 0i o pl4cu94 sec9ional4 2intr5un 2inte prefa/ricat
#5 metal
E5 acrilat 0i metal
--
@+3 &ncrusta9iile s:nt in2icate :n afec9iunele 2in9ilor7
A5 temporari
B5 permanen9i
C5 la pacien9i p:n4 la -C ani
#5 cu mo/ilitate 2e gra2ul &&&
E5 pe 2in9i s4n4to0i
@*3 Prepararea cavit49ii cu marginea A/i1otat4B la confec9ionarea incrusta9iilor are scopul7
A5 2e a asigura o :nchi2ere ermetic4 0i o protec9ie a pri1melor 2e smal9
B5 protec9ia 2entinei
C5 protec9ia pulpei
#5 protec9ia festonului gingival
E5 protec9ia 2in9ilor vecini
@<3 Protec9ia pl4gii 2entinare a cavit49ii formate pentru incrusta9ie se efectuia14 cu7
A5 cear4 2entar4
B5 gips me2ical
C5 2entin4 artificial4
#5 ciment visfat
E5 acrilate autopolimeri1a/ile
@=3 Etapele 2e preparare a cavit49ii pentru incrusta9ii intratisulare s:nt7
A5 2eschi2erea cavit49ii 0i formarea ei
B5 son2area cavit49ii
C5 mo2elarea incrusta9iei
#5 formarea pragului
E5 ra2iografia 2intelui
@?3 Coroana 2e :nveli0 total ca pies4 protetic4 pre1int47
A5 o microprote14 ce resta/ile0te par9ial coroana 2intelui
B5 o microprote14 ce :nlocuie0te par9ial coroana 2intelui
C5 o microprote14 ce acoper4 :n totalmente coroana 2intelui resta/ilin2 astfel morfologia 0i func9ia
ei
#5 o variant4 2e prote14 mo/il4
E5 un element 2e tratament stan2art
@@3 C:n2 &"$O# este 2e ,.? mm
+
0i mai mult se recoman247
A5 punte 2entar4
B5 incrusta9ie intratisular4
C5 coroan4 2e :nveli0 total4 sau par9ial4
#5 coroan4 2e su/stitu9ie
E5 o/tura9ie 2in compo1ite
@C3 "a prepararea 2intelui su/ coroana 2e :nveli0 ecuatorial47
A5 pragul se prepar4 :n regiunea coletului
B5 pragul se prepar4 :n treimea cervical4
C5 nu se prepar4 suprafa9a oclu1al4
#5 pragul se prepar4 :n limitele ecuatorului
E5 pragul se prepar4 supraecuatorial
@D3 Etapele clinice consecutive 2e confec9ionare a coroanelor 2e :nveli0 metalice 0tan9ate s:nt7
A5 o/9inerea amprentelor 0i prepararea 2in9ilor
B5 aprecierea RC. prepararea 2in9ilor. o/9inerea amprentelor
-+
C5 prepararea 2in9ilor. fi;area coroanelor
#5 o/9inerea amprentelor. pro/a coroanelor
E5 prepararea 2in9ilor. amprentarea. aprecierea RC. pro/a coroanelor. pro/a 2efinitiv4 0i fi;area
C,3 Consecutivitatea prepar4rii 2in9ilor su/ coroane 2e :nveli0 metalice 0tan9ate7
A5 consecutivitatea nu are importan94
B5 prepararea fe9ei vesti/ulare. orale 0i pro;imale
C5 prepararea fe9ei vesti/ulare. orale 0i oclu1ale
#5 separarea fe9elor pro;imale. vesti/ulare. orale. oclu1ale
E5 prepararea fe9ei oclu1ale. vesti/ulare. orale
C-3 Consecutivitatea pro/ei coroanei 2e :nveli0 metalice 0tan9ate7
A5 pro/a fe9ei oclu1ale
B5 pro/a fe9ei laterale
C5 pro/a fe9ei me1iale
#5 pro/a fe9ei oclu1ale apoi pro;imale
E5 pro/a coroanei la colet apoi a fe9ei oclu1ale
C+3 Etapele 2e la/orator la confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 metalice 0tan9ate7
A5 o/9inerea mo2elelor. po1i9ionarea :n oclu1or. mo2elarea coroanei. o/9inerea patricei 0i matricei.
0tan9area
B5 o/9inerea mo2elelor. matricei. patricei. 0tan9area
C5 o/9inerea matricei. 0tan9area. pro/a
#5 mo2elarea. gipsarea. 0tan9area
E5 o/9inerea matricei 0i patricei
C*3 Contactele oclu1ale la etapa 2e pro/4 a coroanelor 2e :nveli0 se 2etermin47
A5 cu past4 2e gips
B5 cu h:rtie 2e articula9ie sau a foliei 2e cear4 ramolit4
C5 cu son2a
#5 cu micrometrul
E5 vi1ual
C<3 Avantagele coroanelor 2e :nveli0 :ntreg turnate s:nt7
A5 fi1iunomice
B5 asigur4 o a2erare intim4 la colet
C5 s:nt in2icate pe to9i 2in9ii
#5 necesit4 o preparare profun24 a 9esuturilor 2ure
E5 se :nl4tur4 u0or 2e pe 2in9i
C=3 Etapele clinice 2e confec9ionare a coroanelor 2e :nveli0 :ntrteg turnate s:nt7
A5 prepararea. o/9inerea amprentelor. proteHarea pl4gii 2entinare. pro/a coroanei. pro/a 2efinitiv4.
fi;area
B5 o/9inerea amprentei. pro/a coroanei
C5 pro/a 2efinitiv4 a coroanei. fi;area
#5 o/9inerea amprentelor. prepararea 2intelui
E5 prepararea 2intelui 0i fi;area
C?3 Prepararea 2intelui la colet su/ coroana 2e :nveli0 :ntreg turnat4 poate fi7
A5 cu prag supragingival :n valuri
B5 cu prag circular sau mi;t4 Apar9ial cu prag 0i f4r4 pragB
C5 tangen9ial4
#5 su/gingival4 on2ulat4
-*
E5 !u are nici o importan94
C@3 Ce mai ra9ional4 meto24 2e preparare a 2intelui su/ coroana 2e :nveli0 :ntreg turnat4 este
meto2a7
A5 clasic4
B5 fi1iologic4
C5 mo2ern4
#5 ultrasonor4
E5 cu tura9ii mici
CC3 Or2inea pro/ei coroanei 2e :nveli0 :ntreg turnat4 preve2e verificarea ini9ial7
A5 :n cavitatea /ucal4
B5 pe mo2el
C5 cu aparatul optic
#5 cu aHutorul son2ei
E5 cu aHutorul oglin1ii stomatologice
CD3 "a pro/a coroanei 2e :nveli0 metalic4 :ntreg turnat4 :n cavitatea /ucal4 se acor24 aten9ie la7
A5 elasticitatea coroanei
B5 la coraportul marginei coroanei cu coletul 2intelui. cu antagoni0tii 0i cu 2in9ii vecini
C5 la culoarea coroanei
#5 la grosimea coroanei
E5 la sta/ilitatea coroanei
D,3 Ni;area coroanelor 2e :nveli0 se efectuia14 :n urm4toarea consecutivitate7
A5 preg4tirea coroanei. prepararea cimentului. preg4tirea 2intelui
B5 preg4tirea coroanei. a 2intelui st:lp. prepararea cimentului
C5 prepararea cimentului. preg4tirea 2intelui. preg4tirea coroanei
#5 preg4tirea 2intelui. prepararea cimentului. preg4tirea coroanei
E5 preg4tirea cavit49ii /ucale
D-3 Coroana 2e :nveli0 2in acrilat este in2icat47
A5 :n le1iuni o2ontale coronare ale molarilor
B5 :n le1iuni o2ontale coronare ale 2in9ilor frontali cu coroane mici
C5 :n le1iuni o2ontale coronare totale
#5 :n le1iuni o2ontale coronare ale 2in9ilor frontali cu coroane :nalte
E5 la mo/ilitatea 2in9ilor 2e gra2ul &&&
D+3 Coroana 2e :nveli0 2in acrilat este in2icat47
A5 la imo/ili1area 2in9ilor frontali 2e gra2ul &&&
B5 :n mo2ific4ri 2e culoare. :n anomalii 2e po1i9ie 0i m4rime a coroanelor 2in9ilor frontali
C5 pe 2in9ii frontali cu 2imensiuni mici ale coroanelor
#5 :n le1iuni o2ontale coronare ale molarilor
E5 pe 2in9i frontali :n ca1 2e pre1en94 a oclu1iei a2:nci
D*3 Consecutivitatea etapelor clinice la confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 2in acrilat este7
A5 o/9inerea amprentei 0i fi;area coroanei
B5 prepararea 2intelui. pro/a coroanei
C5 prepararea 2intelui. o/9inerea amprentei. pro/a coroanei
#5 pro/a 0i fi;area coroanei
E5 prepararea 2intelui. o/9inerea amprentei. 2eterminarea culorii acrilatului. pro/a 0i fi;area
coroanei
-<
D<3 "a prepararea 2intelui su/ coroana 2e :nveli0 2in acrilat pragul este format7
A5 su/gingival
B5 Hu;tagingival
C5 muco1al
#5 la nivelul ecuatorului
E5 mai Hos 2e ecuator
D=3 Norma pragului la prepararea 2intelui su/ coroana 2in acrilat este7
A5 cu a2:ncitur4
B5 cu proieminen94
C5 ori1ontal4
#5 cu sc4ri
E5 cu valuri
D?3 Amprenta la confec9ionarea coroanei 2e :nveli0 2in acrilat se o/9ine cu materiale amprentare7
A5 reversi/ile
B5 elastice
C5 termoplastice
#5 termopolimeri1a/ile
E5 flui2e
D@3 Consecutivitatea etapelor clinice la confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 2in compo1ite
compo1ite este7
A5 pro/a 0i fi;area coroanelor
B5 prepararea 2in9ilor. amprentarea. aprecierea culorii compo1itului. pro/a 0i fi;area coroanelor
C5 amprentarea 0i fi;area coroanelor
#5 prepararea 2intelui. pro/a 0i fi;area
E5 o/9inerea mo2elelor cu 2in9i 2eta0a/ili
DC3 "a confec9ionarea coroanei 2e :nveli0 2in acrilat prin meto2a clasic4 s:nt folosite acrilatele7
A5 protacril
B5 2uracril
C5 $inma5@<. Remo2ent
#5 Car/o2ent
E5 Normo2ent
DD3 "a confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 2in compo1ite mo2erne polimeri1area este efectuat4
prin7
A5 r4cire
B5 o u0oar4 :nc4l1ire
C5 o :nc4l1ire :n trepte
#5 aplicarea temperaturii :nalte su/ presiune :n aparate speciale
E5 autopolimeri1are
-,,3 Compo1itele mo2erne la confec9ionarea coroanelor s:nt7
A5 !oracril
B5 $inma5@<
C5 Protacril
#5 #uracril
E5 Bio2ent. &1o1it
-,-3 %ariet49ile 2e coroane 2e :nveli0 provi1orii s:nt7
-=
A5 perforate
B5 suflate
C5 prefa/ricate Astan2arteB
#5 tar2ive
E5 precoce
-,+3 "a confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 2in por9elan la colet cea mai favora/il4 varietate 2e
prag este7
A5 cu a2:ncitur4
B5 :n unghi ascu9it
C5 :n unghi 2rept
#5 :n sc4ri
E5 cu proieminen94
-,*3 "a confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 2in ceramic4 amprenta se o/9ine cu materialele
amprentare7
A5 gips me2ical
B5 siliconice
C5 termoplastice
#5 acrilate autopolimeri1a/ile
E5 acrilate termopolimeri1a/ile
-,<3 "a confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 2in ceramic4 se o/9in mo2ele7
A5 2in ghips me2ical
B5 2in sticl4 special4
C5 cu 2in9i 2eta0a/ili 2in superghips
#5 2in metal u0or fu1i/il
E5 cu 2in9i 2eta0a/ili 2in ghips me2ical
-,=3 Jn scopul o/9inerii amprentei corecte a pragului cervical la confec9ionarea coroanelor
mo2erne se aplic4 retrac9ia gingival4 prin utili1area meto2elor7
A5 optice
B5 mecanice
C5 func9ionale
#5 fi1iologice
E5 fi1ionomice
-,?3 Protec9ia pl4gii 2entinare 2up4 prepararea 2in9ilor vitali su/ coroane 2e :nveli0 se efectuia14
prin meto2a7
A5 fotostatic4
B5 /iologic4
C5 mecanic4
#5 sintetic4
E5 fi1iologic4
-,@3 Tehnica $cutan 2e confec9ionare a coroanelor provi1orii este7
A5 prepararea 2intelui. o/9inerea amprentei
B5 pro/a inelului 2e cupru. prepararea 2intelui. o/9inerea amprentei
C5 pro/a coroanei
#5 o/9inerea amprentei. prepararea 2intelui. prepararea acrilatului autopolimeri1a/il. aplicarea :n
amprent4 0i instalarea ei pe c:mpul protetic7
E5 prepararea 2intelui. pro/a coroanei
-?
-,C3 Coroanele 2e :nveli0 metalo5acrilice cu componenta metalic4 0tan9at4 s:nt in2icate7
A5 :n le1iuni o2ontale coronare a 2in9ilor permanen9i la copii
B5 :n le1iuni o2ontale coronare ale 2in9ilor frontali 0i premolarilor la maturi
C5 :n le1iuni o2ontale coronare a 2in9ilor cu mo/ilitatea 2e gra2ul &&&
#5 pe 2in9i s4n4to0i 2ac4 nu servesc ca element 2e fi;are a 2iferitor prote1e 2entare
E5 :n le1iuni o2ontale coronare a 2in9ilor frontali cu procese patologice :n 1ona paro2on9iu
-,D3 Coroanele 2e :nveli0 metalo5acrilice cu componenta metalic4 0tan9at4 s:nt contra in2icate7
A5 :n le1iuni o2ontale coronare totale a 2in9ilor frontali
B5 pe 2in9ii frontali 0i premolari cu le1iuni o2ontale coronare :n scop fi1ionomic
C5 ca element 2e agregare :n pun9ile 2entare
#5 :n scop 2e 0inare a 2in9ilor mo/ili
E5 :n ca1 2e a/sen9a alergiei la acrilate
--,3 Coroanele 2e :nveli0 metalo5 acrilice cu componenta metalic4 0tan9at4 au urm4toarele
2e1avantaHe7
A5 asigur4 resta/ilirea estetic4
B5 acrilatul ac9ionea14 to;ic asupra paro2ontului marginal a 2intelui 2e suport
C5 s:nt simple :n confec9ionare
#5 se utili1ea14 ca element 2e agregare :n pun9i 2entare
E5 u0or s:nt sec9ionate 2e pe 2in9ii st:lpi
---3 Coroanele 2e :nveli0 metalo5acrilice cu componenta metalic4 0tan9at4 au urm4toarele
avantaHe7
A5 s:nt estetice
B5 leg4tura acrilat5metal este nesatisf4c4toare
C5 frecvent se mo2ific4 acrilatul :n culoare
#5 s:nt in2icate pe coroane cu 2imensiuni mici
E5 este necesar 2e a prepara profun2 2intele st:lp
--+3 Particularit49ile prepar4rii 2intelui la confec9ionarea coroanei BelLin s:nt7
A5 2intele se prepar4 ca su/ coroana metalo5ceramic4
B5 2intele se prepar4 ca su/ coroana 2in acrilat
C5 Jn prima vi1it4 2intele se prepar4 ca su/ coroana 0tan9at4 cu repreparare 2up4 pro/a coroanei :n
a 2oua 0e2in94 pe suprafa9a vesti/ular4 profun1ime -.,5-.= mm
#5 :n prima 0e2in94 2intele se prepar4 ca su/ coroana 2in ceramic4
E5 nu este important4 meto2a prepar4rii
--*3 Coroana 2e :nveli0 mi;t4 metalo5acrilic4 2up4 BelLin pre1int47
A5 coroan4 0tan9at4 cu fa9a vesti/ular4 fenestrat4 0i fe9uit4 cu acrilat
B5 coroan4 0tan9at4 cu perfora9ie in form4 2e T pe fa9a vesti/ular4
C5 coroan4 0tan9at4 cu co1oroc pe marginea inci1al4
#5 coroan4 turnat4 fe9uit4 cu acrilat
E5 coroan4 0tan9at4 cu pivot
--<3 Elementele 2e reten9ie pentru acrilat :n coroana mi;t4 tip BelLin s:nt pre1entate 2e7
A5 anse pe suprafa9a vesti/ular4 a coroanei
B5 perfor4ri 2e form4 con invers pe suprafa9a vesti/ular4
C5 perle pe suprafa9a vesti/ular4
#5 Pe marginea perimetrului suprafe9ei vesti/ulare fenestrate s:nt crestate elemente 2e reten9ie su/
form4 2e coa24 2e r:n2unic4
E5 /utoni pe suprafa9a vesti/ular4
-@
--=3 Coroana 2e :nveli0 mi;t4 metalo5acrilic4 confec9ionat4 2up4 meto2a ($N pre1int4 o
coroan47
A5 metalic4 0tan9at4. pe suprafa9a vesti/ular4 cu o sec9iune :n form4 2e T
B5 0tan9at4 cu fa9a vesti/ular4 fenestrat4 0i fe9uit4 cu acrilat
C5 0tan9at4 cu pivot
#5 0tan9at4 cu perfora9ii pe fa9a vesti/ular4 :n form4 2e con invers pentru reten9ia acrilatului
E5 turnat4 fe9uit4 cu acrilat
--?3 Coroana 2e :nveli0 mi;t4 metalo5acrilic4 2up4 Ahme2ov pre1int4 o coroan47
A5 0tan9at4 fe9uit4 cu acrilat
B5 turnat4 fe9uit4 cu acrilat
C5 0tan9at4 fe9uit4 cu acrilat 0i pivot
#5 turnat4 fe9uit4 cu ceramic4
E5 0tan9at4 metalo5acrilic4 cu co1oroc
--@3 Elementele 2e reten9ie pentru acrilat in coroana mi;t4 metaloacrilic4 ($N s:nt7
A5 perle pe suprafa9a vesti/ular4 a coroanei
B5 anse pe suprafa9a vesti/ular4 a coroanei
C5 pe marginea fenestrat4 a coroanei creste su/ form4 2e 2in9i 2e ferestr4u
#5 clei special aplicat pe suprafa9a vesti/ular4 a coroanei
E5 perfora9ii :n form4 2e con invers pe suprafa9a vesti/ular4 a coroanei
--C3 anopera efectuat4 2e c4tre me2ic :n a 2oua etap4 2e confec9ionare a coroanei mi;te
metaloacrilice 2up4 ($N este7
A5 prepararea 2intelui. o/9inerea amprentei
B5 pro/a coroanei. perforarea fe9ei vesti/ulare. amprentarea
C5 pro/a coroanei. perforarea cu formarea orificiilor :n form4 2e con invers. aplicarea cerii :n
coroan4. pro/a ei pe /ontul preparat. amprentarea 0i aprecierea culorii acrilatului
#5 pro/a coroanei. perforarea fe9ei vesti/ulare :n form4 2e T
E5 pro/a coroanei. formarea elementelor retentive :n form4 2e anse
--D3 &n2ica9iile la tratamentul le1iunilor o2ontale coronare cu coroane 2e :nveli0 mi;te metalo5
acrilice cu component4 metalic4 turnat4 s:nt7
A5 le1iuni o2ontale coronare a tuturor 2in9ilor c:n2 s:nt neefective alte meto2e
B5 a/ra1iunea fi1iologic4 a 9esuturilor 2ure ale 2in9ilor
C5 /ru;i1m
#5 le1iuni o2ontale coronare totale
E5 pe 2in9i cu mo/ilitate patologic4 2e gr3 &&
-+,3 &n2ica9iile la tratamentul le1iunilor o2ontale coronare cu coroane 2e :nveli0 mi;te metalo5
acrilice cu componenta metalic4 turnat4 s:nt7
A5 mo2ificarea :n culoare a coroanelor mi;te metalo5acrilice cu componenta metalic4 0tan9at4
B5 :n le1iuni o2ontale coronare totale
C5 pe 2in9i cu 9esuturi 2ure fragile
#5 :n le1iuni o2ontale coronare cu afectarea perio2on9iului
E5 pe 2in9i cu mo/ilitate 2e gra2ul &&&
-+-3 Contrain2ica9iile la tratamentul protetic a le1iunilor o2ontale coronare cu coroane 2e :nveli0
mi;te metalo5acrilice cu componenta metalic4 turnat4 s:nt7
A5 mo2ific4ri :n culoare a coroanelor mi;te metalo5acrilice cu componenta metalic4 0tan9at4
B5 pe 2in9i cu 9esuturi 2ure fragile
C5 ca elemente 2e agregare :n pun9ile 2entare
#5 mo2ific4ri :n culoare a 2in9ilor frontali
-C
E5 pentru :nlocuirea coroanelor 0tan9ate
-++3 Prepararea 2in9ilor pentru coroane 2e :nveli0 mi;te metalo5acrilice cu componenta metalic4
turnat4 are scopul7
A5 re2area unei forme cilin2rice /ontului preparat cu minim sacrificiu 2e 9esuturi 2entare
B5 crearea pragului la colet cu l49imea 2e ,.= mm
C5 prepararea 9esuturilor 2ure :n profun1ime cu -.=5+., mm
#5 prepararea se va efectua la fel ca 0i pentru coroanele metalice 0tan9ate
E5 prepararea se va efectua ca pentru semicoroane
-+*3 "49imea pragului la colet pentru coroana 2e :nveli0 mi;t4 metalo5acrilic4 cu componenta
metalic4 turnat4 tre/uie s4 fie7
A5 ,.+5,.* mm
B5 ,.<5,.= mm
C5 ,.?5,.@ mm
#5 ,.C5-.+ mm
E5 -.=5+., mm
-+<3 Prima etap4 clinic4 la tratamentul le1iunilor o2ontale coronare cu coroane 2e :nveli0 mi;te
metalo5acrilice cu componenta metalic4 turnat4 este7
A5 o/9inerea amprentei. aprecierea culorii
B5 prepararea 2intelui. pro/a coroanei
C5 pro/a coroanei. perforarea suprafe9ei vesti/ulare
#5 e;aminarea pacientului. prepararea 2intelui. o/9inerea amprentei
E5 e;aminarea pacientului. o/9inerea amprentei 2u/le
-+=3 A 2oua etap4 clinic4 la tratamentul le1iunilor o2ontale coronare cu coroane 2e :nveli0 mi;te
metalo5acrilice cu componenta metalic4 turnat4 este7
A5 prepararea 2intelui. o/9inerea amprentei
B5 pro/a componentei metalice. 2eterminarea culorii acrilatului
C5 pro/a 2efinitiv4 0i fi;area coroanei
#5 perforarea suprafe9ei vesti/ulare a coroanei. :ntro2ucerea cerii. o/9inerea amprentei
E5 pro/a coroanei. o/9inerea amprentei
-+?3 A treia etap4 clinic4 la tratamentul le1iunilor o2ontale coronare cu coroane 2e :nveli0 mi;te
metalo5acrilice cu componenta metalic4 turnat4 este7
A5 aprecierea oclu1iei centrice
B5 aprecierea culorii acrilatului
C5 pro/a 2efinitiv4 0i fi;area coroanei
#5 pro/a componentei metalice. aprecierea culorii acrilatului
E5 perforarea coroanei. o/9inerea amprentei
-+@3 Coroanele 2e :nveli0 metalo5ceramice s:nt in2icate7
A5 la copii p:n4 la -C ani cu 2in9i intac9i
B5 pe 2in9i s4n4to0i care nu vor fi inclu0i ca elemente 2e spriHin :n lucr4rile protetice
C5 pe 2in9i cu mo/ilitate patologic4 2e gra2ul &&&
#5 cu scop 2e a schim/a coroanele acrilice mo2ificate :n culoare
E5 pe 2in9i cu coroane mici care nu permit prepararea :n profun1ime cu -.= mm
-+C3 Coroanele 2e :nveli0 metalo5ceramice s:nt contrain2icate :n ca1 2e7
A5 reac9ii alergice la acrilate
B5 schim/area :n culoare a coroanelor acrilice
C5 le1iuni o2ontale coronare a 2in9ilor frontali
-D
#5 le1iuni o2ontale coronare a 2in9ilor laterali
E5 paro2ontite. c:n2 mo/ilitatea patologic4 a 2in9ilor este 2e gra2ul &&&
-+D3 Consecutivitatea prepar4rii 2in9ilor pentru coroanele 2e :nveli0 metalo5ceramice este7
A5 prepararea suprafe9ei oclu1ale. prepararea la colet
B5 separarea p4r9ilor pro;imale. prepararea suprafe9ei vesti/ulare. orale. oclu1ale
C5 prepararea marginii inci1ale. apoi celei orale
#5 prepararea suprafe9ei vesti/ulare. apoi la colet
E5 prepararea suprafe9ei orale. oclu1ale. vesti/ulare
-*,3 "a prepararea 2in9ilor pentru coroane 2e :nveli0 fi1ionomice metalo5ceramice :n 1ona
coletului se formea14 prag7
A5 me1ial
B5 vesti/ular
C5 2istal
#5 pro;imal
E5 circular
-*-3 "a tratamentul le1inilor o2ontale coronare cu coroane 2e :nveli0 metaloceramice
semifi1ionomice pragul :n 1ona coletului se formea147
A5 vesti/ular 0i la Hum4tate 2in suprafe9ele pro;imale
B5 circular
C5 pe suprafa9a 2istal4
#5 pe suprafa9a me1ial4
E5 pe suprafa9a oral4
-*+3 "49imea pragului :n 1ona coletului la prepararea 2intelui pentru coroana 2e :nveli0 metalo5
ceramic4 este7
A5 ,.= mm
B5 ,.C5-.+ mm
C5 ,.* mm
#5 -.=5+., mm
E5 mai mult 2e +., mm
-**3 Normele 2e prag mai avantaHoase pentru coroanele 2e :nveli0 metalo5ceramice s:nt7
A5 f4r4 prag
B5 prag :n unghi ascu9it
C5 prag concav
#5 prag :n valuri
E5 prag :n unghi 2rept. 2rept /i1otat
-*<3 Cerin9ele c4tre materialele amprentare la tratamentul protetic cu coroane 2e :nveli0 metalo5
ceramice7
A5 2e a re2a cu e;actitate :ntreaga arca24 2entar4. pragul 0i a2:ncimea sulcusului 2ento5gingival
B5 2e a re2a numai pragul 2in 1ona coletului
C5 2e a re2a procesul alveolar
#5 2e a re2a numai partea coronar4 a 2intelui preparat
E5 2e a re2a numai arca2a 2entar4 p:n4 la colet
-*=3 Re2area fi2el4 a 9esuturilor c:mpului protetic pentru coroanele 2e :nveli0 metalo5ceramice se
o/9ine prin7
A5 Preg4tirea psi;ic4 a pacientului
B5 asanarea cavit49ii /ucale
+,
C5 alegerea corect4 a materialului amprentar 0i retrac9ia gingiei
#5 uscarea 2in9ilor cu eter
E5 prelucrarea me2icamentoas4 a 2in9ilor
-*?3 eto2ele o/9inerii amprentei 2u/le la tratamentul protetic cu coroane 2e :nveli0 metalo5
ceramice7
A5 cu inel 2e carton
B5 cu inel 2e cauciuc
C5 :n 2ou4 vi1ite
#5 :ntr5o vi1it4 :n 2ou4 etape
E5 cu un material amprentar
-*@3 #up4 o/9inerea amprentei 2u/le se efectuia14 urm4toarele m4suri7
A5 fi1ioterapeutice
B5 chirurgicale
C5 2e protec9ie a pl4gii 2entinare
#5 ortope2ice
E5 orto2ontice
-*C3 4surile 2e protec9ie a 2in9ilor prepara9i prev427
A5 pre:nt:mpinarea fractur4rii coroanei
B5 p4strarea integrit49ii coroanei
C5 protec9ia pl4gii 2entinare 2e ac9iunea negativ4 a factorilor e;terni
#5 protec9ia cavit49ii /ucale
E5 profila;ia inflama9iei gingivale
-*D3 Coroanele 2e su/stitu9ie s:nt in2icate7
A5 :n le1iuni o2ontale coronare par9iale
B5 :n le1iuni o2ontale coronare totale. c:n2 r424cina este situat4 cu -5+ mm 2easupra gingiei. sau la
nivelul ei
C5 la mo2ificarea :n culoare a coroanei 2intelui
#5 :n ca1 2e e2enta9ie par9ial4
E5 :n le1iuni o2ontale coronare totale. c:n2 r424cina este situat4 :n profun1imea osului alveolar
-<,3 Cerin9ele c4tre pivot la coroanele 2e su/stitu9ie7
A5 s4 ai/4 o lungime nu mai mic4 2ec:t :n4l9imea coroanei le1ate 0i grosimea 2e -5-.+ mm
B5 s4 ai/4 grosimea p:n4 la ,.= mm
C5 s4 ai/4 o lungime mai mic4 2ec:t :n:l9imea coroanei
#5 s4 fie confec9ionat 2in aliage no/ile
E5 s4 ai/4 grosimea -.C5+., mm
-<-3 Etapele confec9ion4rii coroanelor 2e su/stitu9ie simple 2in acrilat :ntr5o 0e2in947
A5 preg4tirea r424cinii 0i a canalului ra2icular. o/9inerea amprentei
B5 pro/a coroanei 0tan9ate. o/9inerea amprentei
C5 preg4tirea r424cinii 0i a canalului ra2icular. pro/a pivotului. 2eterminarea culorii acrilatului
#5 pro/a pivotului 0i a 2intelui artificial
E5 o/9inerea amprentei
-<+3 Coroanele 2e su/stitu9ie cu 2ispo1itiv intrara2icular simplu s:nt in2icate7
A5 c:n2 r424cinile s:nt mo/ile 2e gra2ul &&
B5 c:n2 r424cinile s:nt mo/ile 2e gra2ul &&&
C5 c:n2 r424cinile s:nt situate a2:nc :n apofi1a alveolar4
#5 c:n2 r424cinile s:nt situate la nivelul gingiei sau supragingival
+-
E5 :n ca1 2e e2enta9ie par9ial4
-<*3 AvantaHele coroanelor pe /ont artificial cu pivot fa94 2e coroanele 2e su/stitu9ie7
A5 s:nt mai estetice
B5 :n ca1 2e mo2ificare a culorii coroanei artificiale e necesar 2e :nl4turat 0i pivotul
C5 :n ca1 2e necesitate 2e a :nlocui coroana artificial4. pivotul r4m:ne fi;at
#5 se confec9ionea14 2in ceramic4
E5 se confec9ionea14 :ntr5o singur4 vi1it4
-<<3 AvantaHele coroanelor pe /ont artificial fa94 2e coroanele 2e su/stitu9ie7
A5 :n ca1 2e e;trac9ie a unui 2inte a2iacent /ontul cu pivot poate fi utili1at la confec9ionarea
elementului 2e spriHin pentru puntea 2entar47
B5 coroanele pe /ont artificial cu pivot se v5or confec9iona /ontul separat 0i pivotul separat
C5 poate fi utili1at4 ca microprote14 temporar4
#5 se confec9ionea14 2e c4tre me2ic :n prima vi1it4
E5 s:nt estetice
-<=3 eto2a 2irect4 2e confec9ionare a /ontului artificial cu pivot este7
A5 o/9inerea amprentei :ntr5un strat
B5 o/9inerea amprentei 2u/le
C5 mo2elarea pivotului 0i a /ontului artificial 2in cear4 special4 :n cavitatea /ucal4
#5 mo2elarea pivotului 0i a /ontului artificial 2in cear4 special4 pe mo2el
E5 pro/a pivotului. o/9inerea amprentei
-<?3 Norma 0i 2imensiunile /ontului artificial la confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 2epin2 2e7
A5 lungimea r424cinii
B5 starea r424cinii 2intelui
C5 tipul ales 2e coroan4 2e :nveli0
#5 culoarea 2in9ilor
E5 tipul oclu1iei
-<@3 eto2a in2irect4 2e confec9ionare a /ontului artificial cu pivot pentru coroana 2e :nveli0
preve2e7
A5 mo2elarea pivotului 0i a /ontului 2in cear4 2irect :n cavitatea /ucal4
B5 a2aptarea pivotului 0i aplicarea acrilatului autopolimeri1a/il
C5 mo2elarea pivotului 0i a /ontului artificial 2in acrilat :n cavitatea /ucal4
#5 o/9inerea amprentei 2u/le a arca2ei 2entare cu canalul ra2icular
E5 mo2elarea pivotului pe mo2el
-<C3 icroprote1ele resta/ilesc7
A5 2intele a/sent
B5 coroana 2intelui cu le1iune total4 sau su/total4
C5 /re0a arca2ei 2entare
#5 2efectul total al arca2ei 2entare
E5 caria :n sta2ie 2e macul4
-<D3 Ce microprote1e mi;te se confec9ionea14 prin meto2a turn4rii 0i a polimeri14rii7
A5 metalo5ceramice
B5 metalice 0tan9ate
C5 metalo5acrilice
#5 2in por9elan
E5 metalice turnate
-=,3 Ce microprote1e mi;te se confec9ionea14 prin meto2a turn4rii 0i a ar2erii7
++
A5 metalo5ceramice
B5 metalo5acrilice
C5 metalice 0tan9ate
#5 2in acrilat
E5 metalice turnate
-=-3 Jn ca2rul meto2ei in2irecte macheta 2in cear4 a incrusta9iei se confec9ionea14 pe mo2elul
confec9ionat 2in7
A5 ghips simplu
B5 crom5co/alt
C5 supergips sau amalgam4
#5 cear4
E5 crom5nichel
-=+3 Jn ca1 2e oclu1ie a2:nc4 pe 2in9ii frontali le1a9i s:nt contrain2icate coroanele7
A5 2e su/stitu9ie mi;te
B5 2e su/stitu9ie acrilice
C5 2e :nveli0 acrilice. ceramice
#5 mi;te metaloacrilice cu componenta metalic4 0tan9at4
E5 mi;te fi1ionomice cu componenta metalic4 turnat4
-=*3 4surile 2e protec9ie aplicate la prepararea 2in9ilor su/ coroanele 2e :nveli0 sunt 2estinate
pentru prevenirea7
A5 le14rii 9esuturilor moi. com/ustiei pulpei. 2eschi2erea cavit49ii pulpare
B5 hipersaliva9iei
C5 hiposaliva9iei
#5 refle;ului 2e vom4
E5 le14rii pielii fe9ei
-=<3 Traumati1area 9esuturilor moi ale cavit49ii /ucale la prepararea 2in9ilor su/ microprote1e
poate avea loc :n ca1 2e7
A5 preparare lent4
B5 preparare rapi24
C5 preparare cu m:na nefi;at4
#5 prepararea 2up4 meto2a mo2ern4
E5 prepararea 2up4 meto2a clasic4
-==3 Care s:nt complica9iile posi/ile :n ca1 2e maHorare a 2imensiunei verticale 2e oclu1ie 2up4
fi;area coroanelor 2e :nveli07
A5 suprasolicitarea 2intelui st:lp
B5 traumati1area 9esuturilor moi
C5 traumati1area lim/ei
#5 traumati1area 2intelui a2iacent
E5 2ereglarea esteticii
+*
Etiologia. patogenia. ta/loul clinic 0i tratamentul e2enta9iei par9iale
cu pun9i 2entare
-=?3 A/sen9a 2in9ilor C la man2i/ul4 va corespun2e urm4toarei clase a e2enta9iei par9iale 2up4
Eenne2G7
A 8 &
B 8 &&
C 8 &&&
# 8 &%
E 8 nu este e2enta9ie par9ial4
-=@3 A/sen9a incisivilor centrali superiori va corespun2e urm4toarei clase a e2enta9iei par9iale
2up4 Eenne2G7
A 8 nu este e2enta9ie par9ial4
B 8 &
C 8 &&
# 8 &&&
E 8 &%
-=C3 A/sen9a molarilor unilateral4 la ma;il4 v5a corespun2e urm4toarei clase 2up4 Eenne2G7
A 8 &
B 8 &&
C 8 &&&
# 8 &%
E 8 %
-=D3 A/sen9a /ilateral4 a molarilor la man2i/ul4 v5a corespun2e urm4toarei clase 2up4 Eenne2G7
A 8 &
B 8 &&
C 8 &&&
# 8 &%
E 8 %
-?,3 A/sen9a primului molar 2in st:nga la man2i/ul4 v5a corespun2e urm4toarei clase 2up4
Eenne2G7
A 8 &
B 8 &&
C 8 &&&
# 8 &%
E 8 %
-?-3 Pre1en9a molarului trei la man2i/ula 2in st:nga 0i a/sen9a tuturor celorlal9i 2in9i
v5a corespun2e urm4toarei clase 2up4 Eenne2G7
A 8 &
B 8 &&
C 8 &&&
# 8 &%
E 8 %
+<
-?+3 A/sen9a /ilateral4 a primilor molari la ma;il4 v5a corespun2e urm4toarei clase 2up4
Eenne2G7
A 8 &
B 8 &&
C 8 &&&
# 8 &%
E 8 %
-?*3 "a pre1en9a numai a molarilor trei la man2i/ul4 e2enta9ia par9ial4 v5a corespun2e urm4toarei
clase 2up4 Eenne2G7
A 8 &
B 8 &&
C 8 &&&
# 8 &%
E 8 %
-?<3 Corpul 2e punte suspen2at este in2icat la resta/ilirea integrit49ilor arca2elor 2entare7
A 8 :n 1onele laterale
B 8 :n 1ona frontal4
C 8 :n orice 1on4
# 8 :n 1onele fronto5laterale
E 8 :n 1onele f4r4 atrofia apofi1ei alveolare
-?=3 Corpul 2e punte :n form4 2e semi0a este in2icat :n pun9ile 2entare7
A 8 2emonta/ile
B 8 2in 2ou4 /uc49i
C 8 mo/ili1a/ile
# 8 acrilice
E 8 metaloceramice
-??3 Pun9ile 2entare cu e;tensie s:nt in2icate7
A 8 :n 1ona frontal4 la a/sen9a a 2oi 2in9i
B 8 :n 1ona frontal4 la a/sen9a a unui 2inte
C 8 :n 1ona frontal4 la a/sen9a a trei 2in9i
# 8 :n 1ona lateral4 la a/sen9a premolarilor 0i molarilor la ma;il4
E 8 :n 1ona lateral4 la a/sen9a premolarilor 0i molarilor la man2i/ul4
-?@3 "a a/sen9a primului molar la man2i/ul4 c:n2 2intele antagonist are contact cu +I* a
molarului 2oi man2i/ular. iar 2in9ii limitrofi /re0ei s:nt s4n4to0i 0i nu s5au schim/at po1i9ia se
va confec9iona7
A 8 punte 2entar4 2in 2ou4 /uc49i
B 8 punte 2entar4 metalic4 :ntreg turnat4
C 8 punte 2entar4 metaloceramic4
# 8 punte 2entar4 metaloacrilic4
E 8 puntea 2entar4 este contrain2icat4
-?C3 "a a/sen9a primului molar 0i premolarului 2oi la man2i/ul4 c:n2 to9i 2in9ii restan9i s:nt
s4n4to0i ca 2in9i st:lpi se v5or lua7
A 8 caninul. primul premolar 0i molarul 2oi
B 8 caninul 0i molarul 2oi
C 8 incisivul lateral. caninul. primul premolar 0i molarul 2oi
# 8 caninul. primul premolar 0i molarul 2oi 0i trei
E 8 numai caninul 0i primul premolar
+=
-?D3 "a atrofia para2ontului 2in9ilor st:lpi cu -I< re1isten9a func9ional4 2up4 Eurlean2sLi sca2e
cu7
A 8 +=O
B 8 =,O
C 8 @=O
# 8 -,,O
E 8 -=,O
-@,3 "a atrofia para2ontului 2in9ilor st:lpi cu-I+ re1isten9a func9ional4 2up4 Eurlean2sLi sca2e
cu7
A 8 +=O
B 8 =,O
C 8 @=O
# 8 -,,O
E 8 -=,O
-@-3 "a atrofia para2ontului 2in9ilor st:lpi cu +I* re1isten9a func9ional4 2up4 Eurlean2sLi sca2e
cu7
A 8 +=O
B 8 =,O
C 8 @=O
# 8 -,,O
E 8 -=,O
-@+3 "a atrofia para2ontului 2in9ilor st:lpi mai mult 2e *I< re1isten9a fuc9ional4 2up4 Eurlean2sLi
sca2e cu7
A 8 +=O
B 8 =,O
C 8 @=O
# 8 -,,O
E 8 -=,O
-@*3 "a a/sen9a primului molar la man2i/ul4 atrofia paro2ontului 2in9ilor st:lpi cu -I+ 0i afec9iuni
o2ontale coronare :ns4 restituite prin o/tura9ii. ca 2in9i st:lpi :n puntea 2entar4 v5or fi inclu0i
urm4torii 2in9i7
A 8 @5=
B 8 @5=.<
C 8 C.@5=
# 8 C.@5=.<
E 8 @5=.<.*
-@<3 #ac4 for9a 2e ap4sare vertical4 se va e;ercita la miHlocul corpului 2e punte ea se va
transmite prin elementele 2e agregare7
A 8 mai mult asupra 2intelui situat me1ial
B 8 mai mult asupra 2intelui situat 2istal
C 8 egal asupra am/ilor 2in9i
# 8 numai asupra 2in9ilor antagoni0ti
E 8 numai asupra apofi1ei alveolare
-@=3 Nor9ele ori1ontal 8 sagitale ac9ionea14 asupra corpului 2e punte :n 1ona frontal4 a arca2ei
2entare la ma;il47
A 8anterior :n sus
+?
B 8 anterior :n Hos
C 8 numai anterior
# 8 numai :n sus
E 8 numai :n Hos
-@?3 Pentru a se opune for9elor ari1ontal 8 sagitale corpul 2e punte :n 1ona frontal4a arca2ei
2entare la ma;il4 tre/uie s4 ai/4 form47
A 8 semioval4
B 8 2e arc
C 8 liniar4
# 8 o/lic4
E 8 oval4
-@@3 Nor9ele ori1ontal 8 transversale ac9ionea14 asupra corpului 2e punte :n 1ona lateral4 a
arca2elor 2entare :n 2irec9ia7
A 8 numai vesti/ular4
B 8 o/lic4
C 8 vesti/ulo5oral4
# 8 tangen9ial4
E 8 numai oral4
-@C3 Pentru a se opune for9elor ori1ontal5transversale corpul 2e punte :n 1ona lateral4 a
ma;ilarelor tre/uie s4 ai/4 forma7
A 8 2e arc
B 8 oval4
C 8 linie 2reapt4
# 8 semiarc
E 8 semioval4
-@D3 Coeficien9ii 2in9ilor 2up4 Agapov. OLsman 0i a3 s:nt con2i9ionali la 2eterminarea in2ica9iilor
c4tre tratamentul cu pun9i 2entare 2eorece nu se 9ine cont 2e7
A 8 2in9ii antagoni0ti
B 8 starea coronar4 a 2in9ilor st:lpi
C 8 gra2ul 2e :nclinare a 2in9ilor st:lpi
# 8 starea para2ontului 2in9ilor st:lpi
E 8 :n4l9imea coronar4 a 2in9ilor st:lpi
-C,3 "a atrofia paro2ontului mai mult 2e *I<conform o2ontoparo2ontogramei 2upa Eurlean2sLi
starea func9ional4 sca2e cu7
A 8 += O
B 8 =, O
C 8 @= O
# 8 -,, O
E 8 -+= O
-C-3 "a a/sen9a primului molar inferior. pre1en9a 2in9ilor limitrofi /re0ei s4n4to0i 0i f4r4 semne
2e 2eforma9ie ale arca2elor 2entare concep9ia mo2ern4 2e tratament protetic preve2e utili1area7
A 8 puntei 2entare 2in metaloceramic4
B 8 puntei 2entare 2in metaloacril
C 8 puntei 2entare :ntreg turnate
# 8 puntei 2entare 2in 2ou4 /uc49i
E 8 implanturilor 0i confec9ionarea coroanei 2e :nveli0
+@
-C+3 "a a/sen9a incisivului central superior. pre1en9a 2in9ilor limitrofi /re0ei s4n4to0i concep9ia
mo2ern4 preve2e utili1area7
A 8 puntei 2entare 2in ceramic4
B 8 puntei 2entare 2in acrilat
C 8 puntei 2entare metaloceramice
# 8 puntei 2entare metaloacrilice
E 8 aplicarea implantului 0i confec9ionarea coroanei 2e :nveli0
-C*3 "a a/sen9a incisivului lateral superior 0i pre1en9a 2in9ilor limitrofi /re0ei mo/ili 2e gr3&
concep9ia mo2ern4 preve2e7
A 8 punte 2entar4 cu e;tensie
B 8 punte 2entar4 f4r4 elemente 2e 0inare
C 8 punte 2entar4 cu elemente 2e 0inare
# 8 aplicarea implantului 0i confec9ionarea coroanei 2e :nveli0
E 8 prote1a par9ial4 mo/ili1a/il4 scheletat4
-C<3 Preg4tirea c>mpului protetic la tratamentul cu pun9i 2entare preve2e7
A 8 nivelarea planului 2e oclu1ie
B 8 lici2area cur/elor 2e oclu1ie sagitale
C 8 mo2elarea chirurgical4 a apofi1ei alveolare
# 8 :nl4turarea e;osto1elor
E 8 mic0orarea spa9iului fi1iologic 2e inoclu1ie
-C=3 Norma corpului 2e punte 2epin2e nu numai 2e topografia /re0ei 2ar 0i 2e7
A 8 :n4l9imea 2in9ilor limitrofi /re0ei
B 8 starea caronar4 a 2in9ilor limitrofi /re0ei
C 8 l49imea apofi1ei alveolare
# 8 gra2ul 2e 2istruc9ie coronar4
E 8 tipul 2e oclu1ie
-C?3 Corpul 2e punte :n semi0a se recoman24 la confec9ionarea pun9ilor 2entare7
A 8 mo/ili1a/ile
B 8 2in 2ou4 /uc49i
C 8 acrilice
# 8 2in metaloceramic4
E 8 2emonta/ile
-C@3 Puntea 2entar4 cu e;tensie la pre1en9a 2in9ilor restan9i s4n4to0i este in2icat4 :n e2enta9iile7
A 8 clasa & Eenne2G
B 8 clasa && Eenne2G
C 8 clasa &&& Eenne2G
# 8 clasa &% Eenne2G la a/sen9a unui 2inte
E 8 clasa % Eenne2G la a/sen9a a 2oi 2in9i
-CC3 Puntea 2entar4 cu e;tensie este in2icat47
A 8 :n 1ona frontal4 a arca2elor 2entare la a/sen9a a +5* 2in9i
B 8 :n 1ona frontal4 a arca2elor 2entare la a/sen9a unui 2inte
C 8 :n 1ona frontal4 a arca2elor 2entare la a/sen9a unui 2inte cu pre1en9a mo/ilit49ii 2e gr3 && a celor
limitrofi /re0ei
# 8 :n 1ona frontal4 a arca2elor 2entare :n /re0ele limitate 2e canini
E 8 :n 1ona frontal4 a arca2elor 2entare la a/sen9a unui 2inte 0i mo/ilitatea 2e gr3 &&& a celor
limitrofi /re0ei
+C
-CD3 Re2area paralelismului la prepararea 2in9ilor st>lpi :n pun9ile 2entare se va efectua7
A 8 prin prepararea :n form4 2e con spre oclu1al su/ un unghi 2e ,
o
B 8 prin prepararea :n form4 2e con spre colet su/ un unghi 2e =
o
C 8 prin prepararea :n form4 2e con spre oclu1al su/ un unghi 2e *,
o
# 8 prin prepararea :n form4 2e con spre oclu1al su/ un unghi 2e p:n4 la -,
o
E 8 prin prepararea :n form4 2e con spre oclu1al su/ un unghi 2e <=
o
-D,3 E2enta9iile laterale intercalate m4rginite cu 2in9i 2eficitari 2in punct 2e ve2ere func9ional fac
parte 2in urm4toarea clas4 Eenne2G5Applegate7
A 8 &
B 8 &&
C 8 &&&
# 8 &%
E 8 %
-D-3 Clasa %&5a a /re0elor 2entare Eenne2G5Applegate inclu2e e2enta9iile7
A 8 frontale
B 8 fronto 5 laterale
C 8 laterale terminale
# 8 laterale intercalate m4rginite cu 2in9i 2eficitari incapa/ili s4 asigure spriHin puntei 2entare
E 8 laterale intercalate m4rginite cu 2in9i capa/ili s4 suporte spriHin puntei 2entare
-D+3 Prima situa9ie clinic4 la 2eterminarea oclu1iei centrice :n e2enta9iile par9iale se
caracteri1ea14 cu pre1en9a7
A 8 unei perechi 2e 2in9i antagoni0ti
B 8 a 2ou4 perechi 2e 2in9i antagoni0ti
C 8 a trei perechi 2e 2in9i antagoni0ti situa9i anterior
# 8 a trei perechi 2e 2in9i antagoni0ti situa9i :n triunghi cu v:rful orientat anterior
E 8 nu sunt pre1en9i 2in9i antagoni0ti
-D*3 Jn prima situa9ie clinic4 la 2eterminarea oclu1iei centrice :n e2enta9ia par9ial4 se aprecia147
A 8 2imensiunea vertical4 2e oclu1ie
B 8 po1i9ia neutr4 a man2i/ulei
C 8 po1i9ia 2e postur4 man2i/ular4
# 8 2imensiunea vertical4 a po1i9iei 2e postur4 man2i/ular4
E 8 nu se 2etermin4 nici un element al oclu1iei centrice
-D<3 #up4 "an2a 2istan9a 2intre planul Camper 0i cel protetic este egal4 cu7
A 8 -? mm
B 8 +, mm
C 8 +* mm
# 8 +? mm
E 8 *, mm
-D=3 Cur/ura suprafe9ei vesti/ulare 0i nivelul /or2urii 2e oclu1ie la ma;il4 constituie reperul7
A 8 :n4l9imii coroanelo 2in9ilor
B 8 l49imii coroanelor 2in9ilor
C 8 situ4rii suprafe9elor vesti/ulare 0i marginilor incisivale a 2in9ilor frontali
# 8 situ4rii suprafe9elor orale a 2in9ilor frontali
E 8 gra2ului 2e :nclinare coronar4
-D?3 Rela9ia 2e intercuspi2are ma;im4 2intre arca2ele 2entare se reali1ea14 la 2eplasarea
man2i/ulei7
+D
A 8 cu ,.- 8 -.= mm mai anterior 2e rela9ia 2e oclu1ie
B 8 cu ,.- 8 -.= mm mai posterior 2e rela9ia 2e oclu1ie
C 8 cu +., 8 *., mm mai anterior 2e rela9ia 2e oclu1ie
# 8 cu +., 8 *., mm mai posterior 2e rela9ia 2e oclu1ie
E 8 la 2eplasarea lateral4 a man2i/ulei
-D@3 Rela9ia 2e intercuspi2are ma;im4 2intre arca2ele 2entare 0i oclu1ia centric4 coinci27
A 8 :n -, O ca1uri
B 8 :n =, O ca1uri
C 8 :n ?, O ca1uri
# 8 :n @, O ca1uri
E 8 nu coinci2 nicio2at4
-DC3 $pa9iul 2e inoclu1ie :n fi1iologic4 :n me2iu este egal cu7
A 8 -, 8 -+ mm
B 8 C., 8 D., mm
C 8 @., 8 =., mm
# 8 +., 8 *., mm
E 8 <., mm
-DD3 #imensiunea vertical4 2e oclu1ie este mai mic4 2ec:t 2imensiunea vertical4 2e postur4
man2i/ular4 cu7
A 8 +., 8 *., mm
B 8 <., 8 =., mm
C 8 ?., 8 @., mm
# 8 C., 8 D., mm
E 8 -, mm
+,,3 #imensiunea veartical4 2e postur4 man2i/ular4 este egal4 cu7
A 8 2imensiunea vertical4 2e oclu1ie
B 8 2imensiunea vertical4 2e oclu1ie plus spa9iul 2e inoclu1ie fi1iologic4
C 8 2imensiunea vertical4 2e oclu1ie minus spa9iul 2e inoclu1ie fi1iologic4
# 8 2imensiunea vertical4 2e oclu1ie la actul 2e 2egluti9ie
E 8 2imensiunea vertical4 2e oclu1ie plus spa9iul ma;imal 2e vor/ire
+,-3 #in meto2ele cunoscute 2e 2eterminare a 2imensiunii verticale 2e oclu1ie :n practica
coti2ian4 se utili1ea14 meto2a7
A 8 anatomic4
B 8 antropometric4
C 8 fi1iologic4
# 8 paraclinic4
E 8 anatomo5fi1iologic4
+,+3 A 2oua situa9ie clinic4 la 2eterminarea oclu1iei centrice se caracteri1ea14 cu pre1en9a7
A 8 unei s5au c:teva perechi 2e 2in9i antagoni0ti situa9i astfel :nc:t mo2elele 2in ghips nu pot fi
suprapuse :n oclu1ia centric4 f4r4 2ispo1itive speciale
B 8 trei s5au mai multe perechi 2e 2in9i antagoni0ti situa9i astfel ca mo2elele 2in ghips pot fi
suprapuse :n oclu1ie centric4
C 8 pre1en9a arca2elor 2entarea integre
# 8 a/sen9a 2in9ilor antagoni0ti
E 8 a/sen9a total4 a 2in9ilor
+,*3 Jn a 2oua situa9ie clinic4 la 2eterminarea oclu1iei centrice se 2etermin47
*,
A 8 2imensiunea vertical4 2e oclu1ie
B 8 spa9iul fi1iologic 2e inoclu1ie
C 8 2imensiunea vertical4 2e postur4 man2i/ular4
# 8 po1i9ia neutr4 a man2i/ulei
E 8 po1i9ia 2e postur4 man2i/ular4
+,<3 A treia situa9ie clinic4 la 2eterminarea oclu1iei centrice se caracteri1ea14 cu pre1en9a7
A 8 unei s5au c:teva perechi 2e 2in9i antagoni0ti situa9i astfel :nc:t mo2elele 2in ghips nu pot fi
suprapuse :n oclu1ie centric4 f4r4 2ispo1itive speciale
B 8 cel pu9in trei perechi 2e 2in9i antagoni0ti situa9i astfel ca mo2elele 2in ghips pot fi suprapuse :n
oclu1ie centric4
C 8 nu s:nt 2in9i antagoni0ti
# 8 arca2ele 2entare s:nt integre
E 8 numai 2ou4 perechi 2e antagoni0ti
+,=3 Po1i9ia neutr4 a man2i/ulei fa94 2e /a1a craniului se 2etermin4 prin utili1area testelor
func9ionale7
A 8 :nclinarea capului anterior
B 8 a0e1area pacientului :n 2ecu/it 2orsal
C 8 2eschi2erea gurii la ma;im
# 8 respira9ie nasal4
E 8 2egluti9ie
+,?3 Puntea 2entar4 2in 2ou4 /uc49i poate fi confec9ionat47
A 8 numai :n 1ona frontal4 a arca2elor 2entare
B 8 numai :n 1onele laterale ale arca2elor 2entare
C 8 numai :n 1ona frontal4 a arca2ei 2entare inferioare
# 8 numai :n 1ona frontal4 a arca2ei 2entare superioare
E 8 :n orice 1on4 a arca2elor 2entare
+,@3 Jn puntea 2entar4 metaloceramic4 cu componenta metalic4 :ntreg turnat4 2in9ii st:lpi se
prepar4 la o profun1ime 2e7
A 8 ,.* 8 ,.= mm
B 8 ,.? 8 -., mm
C 8 -.+ 8 -.= mm
# 8 +., mm
E 8 *., 0i mai mult
+,C3 Puntea 2entar4 se fi;ea14 pe 2in9ii st:lpi cu7
A 8 acrilate autopolimeri1a/ile
B 8 ciment A2ghe1or
C 8 amalgam4
# 8 cear4 stomatologic4
E 8 ciment $ilicin
+,D3 #efini9ia 2e e2enta9ie par9ial4 pre1int47
A5 o le1iune o2ontal4 coronar4
B5 2ereglarea actului 2e mastica9ie
C5 o le1iune o2ontal4 coronar4 total4
#5 lipsa :n arca2a 2entar4 2e la -5-*5-= 2in9i
E5 lipsa tuturor 2in9ilor la un ma;ilar
+-,3 Nactorii etiologici :n e2enta9ia par9ial4 s:nt7
*-
A5 terapeutici
B5 orto2ontici
C5 chirurgicali
#5 ortope2ici
E5 congenitali 0i 2o/:n2i9i
+--3 $imptomele intraorale a e2enta9iei par9iale s:nt7
A5 hipersaliva9ia
B5 hiposaliva9ia
C5 pre1en9a /re0ei :n arca2a 2entar4
#5 2ureri :n atricula9ia temporo5man2i/ular4
E5 le1iune o2ontal4 coronar4
+-+3 Jn ca1 2e e2enta9ie par9ial4 se formea14 urm4toarele grupe 2e 2in9i7
A5 frontali
B5 laterali
C5 func9ionale 0i nefunc9ionale
#5 fi1iologice
E5 patologice
+-*3 o2ific4rile :n grupa 2e 2in9i func9ionali :n e2enta9iile par9iale s:nt7
A5 suprasolicitarea 2in9ilor 0i a/ra1iunea patologic4 a 9esuturilor 2ure
B5 a/ra1iunea fi1iologic4 a 9esuturilor 2ure
C5 lipsa a/ra1iunii fi1iologice
#5 pre1en9a 2in9ilor o/tura9i
E5 pre1en9a 2in9ilor 2evitali1a9i
+-<3 'rupa 2e 2in9i nefunc9ionali :n e2enta9ia par9ial4 este pre1entat4 2e7
A5 2in9ii care au antagoni0ti
B5 2in9ii cu por9iunea coronar4 integr4
C5 2in9ii cu paro2ontul s4n4tos
#5 2in9ii care nu au antagoni0ti
E5 2in9ii trata9i
+-=3 Prote1ele 2entare folosite la tratamentul e2enta9iei par9iale sunt7
A5 coroanele 2e :nveli0
B5 coroanele 2e su/stitu9ie
C5 pun9ile 2entare
#5 incrusta9iile
E5 coroanele ecuatoriale
+-?3 #up4 :ntin2ere /re0ele :n arca2ele 2entare se clasific4 :n7
A5 :nguste
B5 largi
C5 foarte mici
#5 foarte mari
E5 mici. me2ii. mari
+-@3 #up4 particularit49ile 2e construc9ie pun9ile 2entare se clasific4 :n7
A5 ceramice
B5 acrilice
C5 fi;e
#5 atipice
*+
E5 metalice
+-C3 Pun9ile 2entare metalice 2up4 meto2a 2e confec9ionare se clasific4 :n7
A5 presate
B5 0tan9ate
C5 :ntreg turnate
#5 suspen2ate
E5 fi;e
+-D3 Pun9ile 2entare 2up4 material se clasific47
A5 su2ate
B5 lipite
C5 turnate
#5 metalice. nemetalice. mi;te
E5 atipice
++,3 Pun9ile 2entare 2up4 principiul 2e fi;are se clasific47
A5 :n 0a
B5 :n semi0a
C5 mo/ili1a/ile. fi;e
#5 punctiforme
E5 tangen9iale
++-3 Pun9ile 2entare :n regiunea frontal4 ale arca2elor 2entare s:nt contrain2icate :n ca1 2e lips47
A5 tuturor incisivilor 0i caninilor
B5 tuturor incisivilor
C5 incisivilor centrali
#5 a unui canin
E5 a unui incisiv
+++3 Cu scopul normali14rii esteticii forma corpului 2e punte :n sectorul frontal tre/uie s4 fie7
A5 :n linie 2reapt4
B5 oval4
C5 semioval4
#5 :n arc
E5 trape1oi2al4
++*3 Jn scopul normali14rii foneticii raportul corpului 2e punte metaloceramic4 cu procesul
alveolar :n sectorul frontal tre/uie s4 fie7
A5 :n 0a
B5 punctiform
C5 :n semi0a
#5 suspen2at
E5 mi;t
++<3 Raportul corpului 2e punte cu procesul alveolar :n sectorul frontal la ma;ilarul superior :n
pun9ile 2entare acrilice tre/uie s4 fie7
A5 tangen9ial
B5 :n 0a
C5 suspen2at
#5 punctiform
E5 oval
**
++=3 Norma corpului 2e punte 2entara in sectorul lateral in2iferent 2e structura ei tre/uie sa fie7
A5 :n linie cur/4
B5 :n arc
C5 :n semiarc
#5 linie 2reapt4
E5 trape1oi2al4
++?3 Jn scopul resta/ilirii eficacit49ii masticatorii relieful oclu1al a pun9ii 2entare :n sectoarele
laterale tre/uie s4 fie7
A5 cu un relief nete2
B5 cu cuspi1i 0i fisuri /ine pronun9ate
C5 cu o imitare a 2in9ilor naturali
#5 cu cuspi1i 0i fisuri sla/ pronun9ate
E5 cu o form4 ascu9it4 a cuspi1ilor
++@3 "a mo2elarea reliefului oclu1al al corpului pun9ii 2entare :n sectorul lateral al arca2elor
2entare se i5a :n consi2era9ie7
A5 starea coroanelor 2in9ilor st:lpi
B5 relieful oclu1al al 2in9ilor antagoni0ti
C5 starea paro2ontului 2in9ilor st:lpi
#5 starea paro2ontului 2in9ilor antagoni0ti
E5 vechimea e;trac9iilor 2entare
++C3 Raporetul corpului 2e punte 2in 2ou4 /uc49i cu procesul alveolar :n sectorul lateral al
arca2ei 2entare tre/uie s4 fie7
A5 :n semi0a
B5 :n 0a
C5 tangen9ial
#5 suspen2at
E5 on2ulat
++D3 &n2ica9i consecuti1itatea etapelor clinice la confec9ionarea pun9ilor 2entare 2in 2ou4 /uc49i7
A5 e;aminarea pacientului. prepararea 2in9ilor. o/9inerea amprentei. aprecierea oclu1iei centrice
B5 e;aminarea pacientului. aprecierea oclu1iei centrice
C5 e;aminarea pacientului. o/9inerea amprentelor
#5 pro/a elementelor 2e agregare. aprecierea culorii acrilatului
E5 pro/a pun9ii 2entare
+*,3 #up4 prepararea 2in9ilor la confec9ionarea pun9ilor 2entare 2in 2ou4 /uc49i 2intele st:lp
tre/uie s4 fie7
A5 :n form4 2e trunchi 2e con f4r4 2e1oclu1ie
B5 :n form4 2e trunchi 2e con cu 21oclu1ie
C5 :n form4 cilin2ric4 cu 2e1oclu1ie la ,.* mm
#5 :n form4 cilin2ric4 f4r4 2e1oclu1ie
E5 :n form4 2e trunchi 2e con cu prag la colet
+*-3 Etapa a 2oua clinic4 la confec9ionarea pun9ilor 2entare 2in 2ou4 /uc49i este7
A5 e;aminarea pacientului. prepararea 2in9ilor. o/9inerea amprentelor
B5 pro/a elementelor 2e agregare. o/9inerea amprentelor. aprecierea oclu1iei centrice
C5 pro/a pun9ii 2entare
#5 pro/a 2u/l4 a pun9ii 2entare
E5 pro/a 2efinitiv4. fi;area pun9ii 2entare
*<
+*+3 Etapa clinic4 2efinitiv4 la confec9ionarea pun9ilor 2entare 2in 2ou4 /uc49i este7
A5 pro/a pun9ii 2entare
B5 pro/a 2efinitiv4 0i fi;area pun9ii 2entare
C5 prepararea 2in9ilor st:lpi
#5 pro/a elementelor 2e agregare 0i aprecierea oclu1iei centrice
E5 pro/a elementelor 2e agregare. o/9inerea amprentelor 0i aprecierea oclu1iei centrice
+**3 Etapa a treia clinic4 la confec9ionarea pun9ilor 2entare mi;te 2in 2ou4 /uc49i este7
A5 pro/a pun9ii 2entare
B5 pro/a 2efinitiv4 0i fi;area pun9ii 2entare
C5 pro/a pun9ii 2entare. aprecierea culorii acrilatului
#5 prepararea 2in9ilor st:lpi. o/9inerea amprentelor
E5 pro/a elementelor 2e agregare 0i aprecierea oclu1iei centrice
+*<3 "a etapa 2e pro/4 a elementelor 2e agregare a pun9ii 2entare 2in 2ou4 /uc49i se aprecia147
A5 mo2ul 2e transmitere a presiunii masticatorii
B5 rela9iile elementelor 2e agregare cu 2in9ii st:lpi. a2iacen9i 0i antagoni0ti
C5 gra2ul 2e 2uritate a pun9ii 2entare
#5 corespun2erea culorii componentei fi1ionomice cu 2in9ii naturali
E5 pre1en9a mo/ilit49ii 2in9ilor st:lpi
+*=3 &n2ivi2uali1area reliefului oclu1al a pun9ii 2entare 2in 2ou4 /uc49i se efectuia147
A5 numai :n oclu1ia centric4
B5 la 2eplasarea man2i/ulei spre 2reapta
C5 la 2eplasarea man2i/ulei spre st:nga
#5 at:t :n po1i9ie 2e oclu1ie centric4 c:t 0i :n oclu1ie 2inamic4
E5 l"a 2eschi2erea ma;imal4 a gurii
+*?3 Pun9ile turnate s:nt in2icate la pre1en9a /re0elor arca2elor 2entare7
A5 :n sectorul frontalc:n2 2in9ii restan9i s:nt mo/ili 2e gr3&&&
B5 intercalate re2use :n regiunea lateral4 c:n2 2in9ii restan9i s:nt s4n4to0i
C5 intercalate me2ii :n regiunea lateral4 c:n2 2in9ii restan9i s:nt mo/ili 2e gr3 &&&
#5 terminale laterale
E5 :n scopul normali14rii respira9iei
+*@3 AvantaHele pun9ii 2entare :ntreg turnate s:nt7
A5 se confec9ionea14 2intr5un aliaH
B5 resta/ilesc fi1ionomia
C5 s:nt igienice
#5 u0or se :nl4tur4
E5 necesit4 o preparare profun24
+*C3 AvantaHele pun9ii 2entare :ntreg turnate s:nt7
A5 resta/ilesc fi1ionomia
B5 este posi/il4 apari9ia galvano1ei
C5 num4rul 2e etape :n confec9ionare este mai re2us 2ec:t la cele 2in 2ou4 /uc49i
#5 necesit4 coroane :nalte
E5 necesitatea prepar4rii 2in9ilor
+*D3 #e1avantaHele pun9ilor 2entare :ntreg turnate s:nt7
A5 au o 2uritate m4rit4
B5 se confec9ionea14 2intr5un aliaH
C5 posi/ilitatea apari9iei galvano1ei este re2us4
*=
#5 necesitatea prepar4rii profun2e a 2in9ilor st:lpi
E5 etapele 2e confec9ionare s:nt re2use
+<,3 "a colet 2in9ii st:lpi la confec9ionarea pun9ilor 2entare :ntreg turnate se prepar47
A5 cu prag. f4r4 prag. mi;t
B5 ca su/ coroana metalic4 0tan9at4
C5 ca su/ coroana ecuatorial4
#5 ca su/ coroana *I<
E5 ca su/ coroana <I=
+<-3 Pun9ile 2entare 2in acrilat s:nt in2icate :n ca1 2e lipsa7
A5 unui premolar
B5 a unui 2inte frontal
C5 tuturor incisivilor
#5 incisivilor centrali
E5 tuturor 2in9ilor frontali
+<+3 AvantaHele pun9ilor 2entare 2in acrilat7
A5 resta/ilesc func9ia anatomic4
B5 s:nt 2ura/ile
C5 nu ac9ionea14 to;ic 0i alerHic asupra mucoasei cavit49ii /ucale
#5 nu se a/ra1ia14 rapi2
E5 nu se mo2ific4 :n culoare
+<*3 Prepararea 2in9ilor st:lpi la confec9ionarea pun9ilor 2entare 2in acrilat se efectuia147
A5 ca pentru coroana 0tan9at4 metalic4
B5 ca pentru coroana ecuatorial4
C5 cu prag sau f4r4 prag 0i re2area paralelismului :ntre 2in9ii st:lpi
#5 ca pentru coroana telescopat4
E5 cu prag pro;imal
+<<3 Etapele clinice la confec9ionarea pun9ilor 2entare 2in acrilat7
A5 e;aminarea pacientului. o/9inerea amprentei
B5 e;aminarea pacientului. prepararea 2in9ilor
C5 e;aminarea pacientului. prepararea 2in9ilor. aprecierea culorii acrilatului
#5 e;aminarea pacientului. prepararea 2in9ilor. o/9inerea amprentei. aprecierea culorii acrilatului
E5 e;aminarea pacientului. aprecierea culorii acrilatului
+<=3 Etapa final4 la confec9ionarea pun9ii 2entare 2in acrilat este7
A5 pro/a 2efinitiv4 0i fi;area pun9ii 2entare
B5 e;aminarea pacientului. o/9inerea amprentei
C5 prepararea 2in9ilor st:lpi
#5 prepararea 2in9ilor st:lpi. o/9inerea amprentelor
E5 o/9inerea amprentelor 0i 2eterminarea culorii acrilatului
+<?3 Pun9ile 2entare 2in por9elan s:nt in2icate la lipsa7
A5 a 2oi premolari
B5 a unui molar
C5 a unui 2inte frontal
#5 incisivilor centrali
E5 incisivului central 0i lateral
+<@3 #in9ii st:lpi la confec9ionarea pun9ilor 2entare 2in por9elan se vor prepara7
*?
A5 f4r4 prag
B5 cu prag vesti/ular
C5 cu prag pro;imal
#5 cu prag oral
E5 cu prag circular su/ unghi 2rept
+<C3 "a confec9ionarea pun9ilor 2entare 2in por9elan se vor o/9ine amprente7
A5 cu un material amprentar termoplastic
B5 cu un material amprentar reversi/il
C5 cu 2ou4 materiale Aamprent4 2u/l4B
#5 cu ghips
E5 cu cear4 2entar4
+<D3 Etapele clinice la confec9ionarea pun9ilor 2entare 2in por9elan s:nt7
A5 prepararea 2in9ilor st:lpi
B5 e;aminarea pacientului. o/9inerea amprentei
C5 e;aminarea pacientului. prepararea 2in9ilor st:lpi. o/9inerea amprentei. aprecierea culorii
por9elanului
#5 e;aminarea pacientului. prepararea 2in9ilor st:lpi
E5 Prepararea 2in9ilor st:lpi. o/9inerea amprentelor
+=,3 Etapa clinic4 final4 la confec9ionarea pun9ilor 2entare 2in por9elan este7
A5 prepararea 2in9ilor st:lpi
B5 corec9ia pun9ii 2entare
C5 aprecierea culorii por9elanului
#5 pro/a 2efinitiv4 0i fi;area pun9ilor
E5 :nl4turarea surplusurilor 2e por9elan
+=-3 Pun9ile 2entare metalo5acrilice cu componenta metalic4 turnat4 s:nt in2icate7
A5 :n ca1 2e e2enta9ie frontal4 c:n2 2in9ii st:lpi au o :n4l9ime care permite o preparare :n
profun1ime 2e +5+.= mm
B5 :n ca1 2e pre1en94 a 2in9ilor cu coroane mici
C5 :n ca1 2e /ru;i1m
#5 :n ca1 2e mo/ilitate a 2in9ilor 2e gr3 &&&
E5 :n ca1 2e alergie la acrilat
+=+3 "a confec9ionarea pun9ilor 2entare metalo5acrilice cu componenta metalic4 :ntreg turnat4
2in9ii st:lpi se prepar4 :n profun1ime7
A5 ,.*5,.=mm
B5 ,.?5-., mm
C5 -.-5-.= mm
#5 +.,5+.= mm
E5 *., mm 0i mai mult
+=*3 Pun9ile 2entare metalo5ceramice s:nt in2icate :n7
A5 e2enta9ie limitat4 2e 2in9i cu coroane mici
B5 c:n2 2in9ii st:lpi au mo/ilitate 2e gr3&&&
C5 c:n2 lipsesc to9i molarii
#5 c:n2 2in9ii st:lpi s:nt le1a9i infragingival
E5 :n ca1 2e e2enta9ii intercalate mici 0i me2ii cu coroanele 2in9ilor limirtofi :nalte
+=<3 Pun9ile 2entare metalo5ceramice s:nt contrain2icate7
A5 pacien9ilor p:n4 la -C ani
*@
B5 :n ca1 2e e2enta9ii intercalate mici
C5 :n ca1 2e e2enta9ii intercalate me2ii
#5 :n ca1 2e mo/ilitate a 2in9ilor st:lpi gr3 &
E5 :n ca1 2e lips4 a caninilor
+==3 Prima etap4 clinic4 la confec9ionarea pun9ilor 2entare metalo5ceramice este7
A5 o/9inerea amprentelor
B5 prepararea 2in9ilor
C5 e;aminarea pacientului. prepararea 2in9ilor st:lpi. o/9inerea amprentelor. m4suri 2e protec9ie
#5 e;aminarea pacientului. prepararea 2in9ilor
E5 o/9inerea mo2elelor
+=?3 Cele mai favora/ile forme 2e prag la confec9ionarea pun9ilor 2entare metalo5ceramice sunt7
A5 2rept. 2rept /i1otat
B5 su/ unghi ascu9it
C5 su/ unghio/tu1
#5 su/ unghi oval
E5 su/ unghi concav
+=@3 Etapa a 2oua clinic4 la confec9ionarea pun9ilor 2entare metalo5ceramice este7
A5 o/9inerea mo2elelor
B5 mo2elarea machetei 2in cear4
C5 prepararea 2in9ilor st:lpi
#5 pro/a 0i fi;area pun9ii 2entare
E5 pro/a componentei metalice 0i aprecierea culorii ceramicii
+=C3 Etapa final4 la confec9ionarea pun9ii 2entare metalo5ceramice este7
A5 pro/a 2efinitiv4 a componentei metalice 0i aprecierea culorii
B5 pro/a 2efinitiv4 0i fi;area pun9ii 2entare
C5 m4suri 2e protec9ie
#5 pro/a componentei metalice 0i aprecierea culorii
E5 prepararea 2in9ilor st:lpi
+=D3 Prin meto2a 2irect4 2e confec9ionare a incrusta9iilor :ntratisulare :n la/oratorul 2e tehnic4
2entar4 se efectuia147
A5 schim/ul machetei 2in cear4 :n metal sau acrilat
B5 o/9inerea mo2elelor
C5 mo2elarea machetei 2in cear4 pe mo2el
#5 o/9inerea mo2elului 2un ghips 2ur
E5 o/9inerea mo2elului 2in amalgam4
+?,3 Prin meto2a in2irect4 2e confec9ionare a incrusta9iilor intratisulare :n la/oratorul 2e tehnic4
2entar4 se efectuia147
A5 schim/ul machetei 2in cear4 :n metal sau acrilat
B5 schim/ul machetei 2in acrilat :n metal
C5 confec9ionarea mo2elului mi;t. mo2elarea machetei 2in cear4. :nlocuirea cerii cu metal sau
acrilat
#5 mo2elarea machetei 2in cear4 prin sculptur4
E5 mo2elarea machetei 2in cear4 :n cavitatea /ucal4
+?-3 Jn scopul o/9inerii prote1elor 2entare precise ele se confec9ionea147
A5 pe mo2ele 2ocumentare
B5 pe mo2ele par9iale
*C
C5 pe mo2ele au;iliare
#5 pe mo2ele 2e lucru fi;ate :n oclu1ie centric4. :n oclu1or sau articulator
E5 pe mo2ele 2eta0a/ile
+?+3 Etapele 2e la/orator la confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 metalice 0tan9ate s:nt7
A5 o/9inerea amprentelor
B5 ghipsare mo2elelor :n oclu1or sau articulator. mo2elarea
C5 o/9inerea mo2elelor cu 2in9i
#5 o/9inerea mo2elelor. ghipsarea lor :n oclu1ie centric4. mo2elarea 2in9ilor. o/9inerea matricelor.
patricelor. 0tan9area
E5 o/9inerea mo2elelor. ghipsarea :n oclu1or. mo2elarea machetei 0i turnarea
+?*3 !ecesitatea mo2el4rii formei anatomice a coroanelor 2in9iloe la confec9ionarea coroanelor
2e :nveli0 metalice 0tan9ate pe mo2el este7
A5 resta/ilirea morfologiei coroanelor le1ate ca urmare a procesului patologic 0i a prepar4rii
B5 preg4tirea machetei pentru turnare :n afara mo2elului
C5 preg4tirea machetei penrtu turnare pe mo2el
#5 preg4tirea mo2elului pentru gipsare :n oclu1or
E5 preg4tirea mo2elului pentru 2u/lare
+?<3 #intele mo2elat pe mo2el su/ coroana 2e :nveli0 metalic4 0tan9at4 tre/uie s47
A5 corespun24 morfologiei coroanei 2intelui
B5 s4 fie :n contact cu 2in9ii antagoni0ti
C5 s4 fie :n contact cu 2in9ii a2iacen9i
#5 s4 ai/4 cuspi1i /ine pronun9a9i
E5 s4 fie mai mic :n volum pe toate suprafe9ele conform grosimei aliaHului metalelor
+?=3 eto2ele 2e 0tan9are la confec9ionarea coroanelor 0tan9ate s:nt7
A5 e;tern4
B5 ime2iat4
C5 tar2iv4
#5 precoce
E5 provi1orie
+??3 eto2ele 2e 0tan9are a coroanelor7
A5 precoce
B5 au;iliar4
C5 ime2iat4
#5 intern4
E5 tar2iv4
+?@3 Etapele 2e la/orator la confec9ionarea coroanei :ntreg turnate s:nt7
A5 o/9inerea matricei 0i patricei
B5 o/9inerea mo2elului. 0tan9area. pro/a pe mo2el
C5 o/9inerea mo2elului. ghipsarea :n oclu1ia centric4. mo2elarea machetei 2in cear4
#5 prelucrarea termic4
E5 :n4l/irea
+?C3 Etapa final4 la confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 metalice :ntreg turnate este7
A5 0lefuirea 0i lusrtuirea
B5 turnarea
C5 pro/a pe mo2el
#5 ghipsarea mo2elelor :n oclu1ia centric4
*D
E5 mo2elarea machetei 2in cear4
+?D3 Etapa 2efinitiv4 la confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 metalice 0tan9ate este7
A5 o/9inerea mo2elelor. mo2elarea machetei 2in cear4
B5 o/9inerea matricei 0i patricei
C5 0tan9area preventiv4
#5 0tan9area 2efinitiv4
E5 :n4l/irea. 0lefuirea. lustruirea
+@,3 Jn4l/irea pieselor protetice metalice pre1int4 procesul 2e7
A5 0lefuirea a elementelor componente a prote1elor 2entare
B5 aplicarea 2iferitor acoperiri 2ecorative pe prote1ele 2entare metalice
C5 este procesul 2e :nl4turare a peliculei 2e o;i2are 2e pe prote1ele 2entare metalice 2up4
prelucrarea termic4 sau lipire
#5 lustruirea prote1elor 2entare metalice
E5 procesul 2e cromare a prote1elor 2entare metalice
+@-3 "a mo2elarea coroanelor 2e :nveli0 metalice :ntreg turnate cu scopul compens4rii contrac9iei
metalului :nainte 2e mo2elarea machetei. 2intele se acoper4 cu7
A5 cear4 2e /a14
B5 lac special 2e compensare
C5 ghips
#5 mol2in
E5 cear4 pentru prote1a arcat4
+@+3 Coroanele 2e :nveli0 metalice :ntreg turnate cu grosimea ne2iriHat4 au :n me2iu grosimea 2e7
A5 ,.-5,.+ mm
B5 ,.*5,.< mm
C5 ,.<5,.= mm
#5 ,.?5,.C mm
E5 ,.D5-., mm
+@*3 Coroanele 2e :nveli0 metalice :ntreg turnate cu grosimea 2iriHat4 au grosime 2e7
A5 ,.-5,.+ mm
B5 ,.*5,.< mm
C5 ,.=5,.? mm
#5 ,.@5,.C mm
E5 ,.D5-., mm
+@<3 Etapele 2e la/orator la confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 acrilice prin meto2a clasic4 s:nt7
A5 o/9inerea mo2elului mi;t. mo2elarea coroanei 2in cear4. ghipsarea :n chiuvet4. :nlocuirea cerii
cu acrilat. 0lefuirea. lustruirea
B5 o/9inerea mo2elului refractar. mo2elarea machetei 2in cear4 a coroanei
C5 o/9inerea mo2elului 2in ghips me2ical. mo2elarea coroanei 2in acrilat. polimeri1area
#5 aplicarea acrilatului :n straturi. polimeri1area prin fer/ere
E5 polimeri1area su/ presiune
+@=3 Etapele 2e la/orator la confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 2in acrilat prin meto2a mo2ern4
s:nt7
A5 o/9inera mo2elului. mo2elarea machetei coroanei 2in cear4
B5 ghipsarea :n chiuvet4. polimeri1area
C5 o/9inerea mo2elului 2e lucru cu /onturi 2eta0a/ile. aplicarea acrilatului :n straturi. polimeri1area
la temperatura -+,
,
la presiunea ? atm3
<,
#5 0lefuirea 0i lustruirea
E5 mo2elarea machetei coroanei 2in acrilat. polimeri1area prin fer/ere
+@?3 Etapele 2e la/orator la confec9ionarea coroanei mi;te metalo5acrilice 2up4 BelLin s:nt7
A5 o/9inerea mo2elului. mo2elarea coroanei 2in ghips
B5 confec9ionarea coroanei 0tan9ate 2up4 amprenta o/9inut4 :n prima 0e2in94 a pacientului
C5 :nlocuirea cerii cu acrilat
#5 turnarea coroanei
E5 polimeri1area
+@@3 Etapa 2efinitiv4 :n la/orator la confec9ionarea coroanei mi;te metalo5acrilice 2up4 BelLin
este7
A5 o/9inerea mo2elului cu /onturi 2eta0a/ile. mo2elarea coroanei 2in cear4
B5 ghipsarea machetei coroanei 2in cear4 :n chiuvet4. plimeri1area
C5 o/9inerea mo2elului cu coroan4 pro/at4 :n cavitatea oral4. lustruirea. fenestrarea fe9ei
vesti/ulare. formarea elementelor retentive. mo2elarea fe9ei vesti/ulare 2in cear4. :nlocuirea cu
acrilat. lustruirea
#5 confec9ionarea coroanei turnate
E5 confec9ionarea coroanei 0tan9ate
+@C3 Prima etap4 2e la/orator la confec9ionarea coroanei mi;te metalo5acrilice 2up4 ($N este7
A5 confec9ionarea coroanei metalice conform formei anatomice a 2intelui
B5 confec9ionarea coroanei turnate
C5 confec9ionarea coroanei metalo5acrilice turnate
#5 confec9ionarea coroanei 0tan9ate f4r4 mo2elarea suprafe9ei vesti/ulare
E5 confec9ionarea fe9ei vesti/ulare 2in acrilat
+@D3 Etapa 2e la/orator 2efinitiv4 la confec9ionarea coroanei 2up4 ($N este7
A5 reali1area mo2elului cu coroana metalic4 perforat4. mo2elarea 2in cear4.schim/ul cerii :n acrilat
0i lustruirea
B5 formarea pe suprafa9a vesti/ular4 a punctelor retentive
C5 mo2elarea 2in cear4 a fe9ei vesti/ulare. schim/ul :n acrilat
#5 formarea pe suprafa9a vesti/ular4 a coroanei a 0an9urilor 0i mo2elarea 2in cear4
E5 formarea pe suprafa9a vesti/ular4 a unor sec9ion4ri :n form4 2e T
+C,3 Prima etap4 2e la/orator la confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 metalo5acrilice cu
componenta metalic4 turnat47
A5 o/9inerea mo2elelor 0i mo2elarea machetei 2in cear4 a viitoarei coroane
B5 o/9inerea mo2elelor cu /onturi 2eta0a/ile. gipsarea :n oclu1or. acoperirea /ontului 2entar cu lac
i1olator 0i mo2elarea machetei 2in cear4. formarea punctelor 2e reten9ie. turnarea. pro/a pe
mo2el
C5 reali1area coroanei 0tan9ate
#5 reali1area coroanei 2in acrilat
E5 schim/ul cerii pe acrilat
+C-3 Etapa 2efinitiv4 2e la/orator la reali1area coroanei 2e :nveli0 metalo5acrilice cu componenta
metalic4 :ntreg turnat47
A5 schim/ul machetei 2in cear4 :n metal prin meto2a turn4rii
B5 lustruirea componentei :ntreg turnate
C5 0lefuirea coroanei :ntreg turnate
#5 lusrtuirea coroanei. acoperirea elementelor 2e reten9ie cu lac i1olator. mo2elarea fe9ei
vesti/ulare 2in cear4. schim/ul cerii :n acrilat. lustruirea
E5 reali1area coroanei 0tan9ate
<-
+C+3 Etapa final4 2e la/orator :n reali1area coroanei 2e su/stitu9ie simple 2in acrilat este7
A5 reali1area mo2elelor cu pivot. mo2elarea coroanei 2intelui 2in cear4. schim/ul cerii pe acrilat.
0lefuirea. lustruirea
B5 reali1area coroanei 0tan9ate
C5 reali1area coroanei 2in acrilat 0i soli2ari1area ei cu pivotul
#5 alegerea 2intelui prefa/ricat 0i soli2ari1area lui cu pivotul
E5 reali1area c4p4celului 2in metal 0i soli2ari1area lui cu pivotul prin meto2a su24rii
+C*3 "a reali1area coroanei 2e :nveli0 2in ceramic4 :n la/orator primul strat 2e ceramic4 se aplic4
pe7
A5 /ontul 2entar 2eta0a/il 2in supergips
B5 pe matricea 2in folie 2e cupru
C5 pe matricea 2in folie 2e platin4
#5 pe matricea 2in folie 2e aur
E5 pe matricea 2in folie 2e argint
+C<3 'rosimea foliei 2in platin4 utili1at4 la folierea /ontului 2entar 2eta0a/il 2in superghips la
confec9ionarea coroanei 2e :nveli0 2in ceramic4 este7
A5 ,.- mm
B5 ,.,D5,.,C mm
C5 ,.,@5,.,? mm
#5 ,.,=5,.,< mm
E5 ,.,+=5,.,* mm
+C=3 Prima etap4 2e la/orator la reali1area coroanei 2e :nveli0 2in ceramic47
A5 reali1area mo2elelor 2in ghips me2ical 0i ghipsarea lor :n oclu1or
B5 mo2elarea machetei coroanei 2in cear4 0i schim/ul ei :n ceramic4
C5 o/9inerea mo2elelor cu /onturi 2eta0a/ile. ghipsarea lor :n articulator. mo2elarea marticei 2in
folie 2e platin4. aplicarea 0i ar2erea ceramicei strat cu strat 0i pro/a ei pe mo2el
#5 aplicarea pe straturi a acrilatului 0i polimeri1area lui la temperatura -+,
,
C 0i presiunea ? atm3
E5 reali1area mo2elelor cu /onturi mo/ili1a/ile. folierea /ontului 2entar cu folia 2in cupru.
aplicarea 0i ar2erea ceramicei
+C?3 Etapa final4 2e la/orator la reali1area coroanei 2e :nveli0 2in por9elan7
A5 folierea /ontului 2entar cu folie 2in platin4. aplicarea 0i ar2erea ceramicii
B5 gla1urarea 0i :nl4turarea foliei 2in platin4
C5 folierea /ontului 2entar cu folii 2in cupru. aplicarea 0i ar2erea ceramicei
#5 aHustrarea coroanei pe mo2ele
E5 o/9inerea mo2elelor cu /onturi mo/ili1a/ile. folierea /ontului 2entar cu folie 2in platin4.
aplicarea 0i ar2erea stratului 2e 2entin4
+C@3 Etapele 2e la/orator la reali1area componentei metalice a coroanelor 2e :nveli0 metalo5
ceramice s:nt7
A5 o/9inerea mo2elelor 2in ghips me2ical 0i gipsarea lor :n oclu1or
B5 o/9inerea mo2elelor 2in ghips 2ur
C5 o/9inerea mo2elelor cu /onturi 2eta0a/ile 2in superghips. ghipsarea :n oclu1or. mo2elarea 2in
cear4 a machetei viitoarei componente metalice. turnarea 0i agustrarea ei pe mo2el
#5 o/9inerea amprentelor 0i preg4tirea lor pentru 2u/lare
E5 reali1area componentei metalice prin 0tan9are
+CC3 Etapele 2e la/orator 2up4 reali1area componentei metalice la confec9ionarea coroanelor 2e
:nveli0 metalo5ceramice s:nt7
<+
A5 reali1area mo2elelor cu /onturi 2eta0a/ile. mo2elarea machetei 2in cear4 a componentei
fi1ionomice
B5 o/9inerea peliculei 2e o;i1i pe componenta matalic4. 2epunerea 0i ar2erea straturilor 2e
ceramic4. pro/a pe mo2el
C5 reali1area matricei 2in folie 2e platin4. 2epunerea 0i ar2erea straturilor 2e ceramic4
#5 a2aptarea matricei 2in folie 2e platin4 pe /ontul 2entar mo/ili1a/il
E5 prelucrarea marticei 2in platin4 cu aci2 a1otic -,O
+CD3 Etapa final4 2e la/orator :n confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 metalo5ceramice este7
A5 reali1area mo2elelor cu /onturi 2eta0a/ile. mo2elarea machetei componentei metalice
B5 2epunerea 0i ar2erea straturilor 2e ceramic4
C5 reali1area matricei 2in folie 2e platin4
#5 re2area aspectului coloristic a coroanei. gla1urarea
E5 pro/a coroanei pe mo2el
+D,3 Primele etape 2e la/orator la confec9ionarea pun9ilor 2entare 2in 2ou4 /uc49i s:nt7
A5 reali1area mo2elelor. ghipsarea :n oclu1or 0i confec9ionarea elementelor 2e agregare
B5 reali1area mo2elelor 0i mo2elarea machetei 2in cear4 a viitoarei pun9i 2entare
C5 schim/ul cerii pe metal
#5 reali1area machetei canalelor 2e turnare
E5 turnarea aliaHelor
+D-3 Etapele 2e la/orator 2up4 pro/a elementelor 2e agregare :n cavitatea oral4 la confec9ionarea
pun9ilor 2entare 2in 2ou4 /uc49i s:nt7
A5 mo2elarea machetei 2in cear4 a viitoarei pun9i 2entare
B5 reali1area machetelor canalelor 2e turnare
C5 reali1area mo2elelor. po1i9ionarea lor :n articulator. mo2elarea machetei corpului 2e punte 2in
cear4 0i turnarea 2in metal. a2aptarea 0i soli2ari1area corpului 2e punte la elementele 2e
agregare prin meto2a 2e lipire
#5 pro/a pun9ii 2entare pe mo2el
E5 finisarea 0i lusrtuirea pun9ii 2entare
+D+3 Etapa final4 2e la/orator :n confec9ionarea pun9ior 2entare 2in 2ou4 /uc49i7
A5 finisarea 0i lustruirea pun9ii 2entare
B5 schim/ul cerii pe metal prin turnare
C5 mo2elarea machetei corpului 2e punte. turnarea 0i soli2ari1area prin lipire
#5 2u/larea mo2elelor
E5 mo2elarea machetei corpului 2e punte
+D*3 Primele etape 2e la/orator la confec9ionarea pun9ilor 2entare metalice 2intr5o /ucat4 s:nt7
A5 confec9ionarea mo2elelor 2in ghips me2ical. mo2elarea elementelor 2e agregare
B5 confec9ionarea mo2elelor. mo2elarea corpului 2e punte. turnarea 0i lipirea
C5 pro/a elementelor 2e agregare pe mo2el
#5 finisarea 0i lustruirea pun9ii metalice
E5 confec9ionarea mo2elelor 2in ghips 2ur cu /onturi 2eta0a/ile. ghipsarea mo2elelor :n simulator.
mo2elarea machetei pun9ii 2entare 2in cear4 0i turnarea aliaHului solicitat. prelucrarea 0i
a2apterea pun9ii pe mo2el
+D<3 Etapa final4 2e la/orator la confec9ionarea pun9ilor 2entare :ntreg turnate este7
A5 soli2ari1area elementelor 2e agregare cu corpul 2e punte prin su2are
B5 mo2elarea pun9ii 2entare 2in cear4. turnarea
C5 0efuirea 0i lusrtuirea pun9ii 2entare
#5 o/9inerea mo2elelor cu elementele 2e agregare. mo2elarea corpului 2e punte. turnarea. su2area
<*
E5 reali1area machrtei canalelor 2e turnare
+D=3 Primele etape 2e la/orator la confec9ionarea pun9ii 2entare metalo5acrilice cu componenta
metalic4 :ntreg turnat4 s:nt7
A5 o/9inerea mo2elelor cu /onturi 2eta0a/ile 2in superghips. ghipsarea :n oclu1or. mo2elarea
machetei pun9ii 2entare 2in cear4. aplicarea elementelor retentive. turnarea. pro/a pe mo2el
B5 o/9inerea mo2elului cu elementele 2e agregare. mo2elarea corpului 2e punte
C5 o/9inerea mo2elelor. ghipsarea :n oclu1or. confec9ionarea elementelor 2e agregare
#5 preg4tirea mo2elelor pentru 2uplicare
E5 pro/a 2efinitiv4 a pun9ii 2entare pe mo2el
+D?3 Etapele finale 2e la/orator la confec9ionarea pun9ilor 2entare metalo5acrilice cu componenta
metalic4 :ntreg turnat4 s:nt7
A5 pro/a corpului 2e punte. su2area. :n4l/irea
B5 0lefuirea. lustruirea. mo2elarea 2in cear4 a fe9ei vesti/ulare. schim/ul cerii :n acrilat 0i lustruirea
C5 mo2elarea pun9ii 2entare 2in cear4. schim/ul :n acrilat
#5 mo2elarea pun9ii 2entare 2in cear4. schim/ul :n metal
E5 pro/a 2efinitiv4 0i fi;area pun9ii 2entare
+D@3 Primele etape 2e la/orator la confec9ionarea pun9ilor 2entare 2in metalo5ceramic4 s:nt7
A5 o/9inerea mo2elelor. ghipsarea :n oclu1or. mo2elarea corpului 2e punte 2in cear4.schim/ul :n
metal. pro/a pe mo2el
B5 o/9inerea mo2elelor cu /onturi 2eta0a/ile 2in supergips. gipsarea :n oclu1or. mo2elarea
macheteicomponentei metalice 2in cear4. turnarea. pro/a pe mo2el
C5 aplicarea stratului 2in ceramic4. ar2erea
#5 ar2erea 2efinitiv4 a ceramicei. gla1urarea
E5 Corectarea stratului 2e ceramic4
+DC3 Etapele 2e la/orator 2up4 reali1area componentei metalice la confec9ionare a pun9ilor
2entare 2in metalo5ceramic4 s:nt7
A5 mo2elarea matricei 2in folia 2e platin4
B5 pro/a componentei metalice :n cavitatea /ucal4
C5 o/9inerea peliculei 2e o;i1i pe componenta matalic4. aplicarea sraturilor 2in ceramic4. ar2erea.
pro/a pe mo2el
#5 o/9inerea mo2elelor cu /onturi 2eta0a/ile. mo2elarea scheletului metalic
E5 pro/a scheletului metalic pe mo2el
+DD3 Etapa final4 2e la/orator la confec9ionarea pun9ii 2entare 2in metalo5ceramic4 este7
A5 o/9inerea peliculei 2e o;i1i. aplicarea stratului 2e ceramic4. ar2erea
B5 o/9inerea mo2elelor. ghipsarea :n oclu1or. mo2elarea scheletului 2in cear4
C5 turnarea sceletului metalic
#5 corectarea culorii. ar2erea 2efinitiv4 0i gla1urarea
E5 fi;area pun9ii 2entare metalo5ceramice :n cavitatea /ucal4
*,,3 $a/larea componentei metalice la confec9ionarea pun9ilor 2entare metalo5ceramice se
efectuia14 cu7
A5 ghips
B5 granule 2in acrilat
C5 granule 2in crom5co/alt
#5 cu pul/ere 2e corun2 cu 2imensiuni 2e +=, microni
E5 cu /ile magnetice 2e mici 2imensiuni
<<
C O M P L I M E N T M U L T I P L U
Etiologia, patogeia, ta!lo"l #lii# $i t%ata&et"l le'i"ilo% o(otale #o%oa%e #"
&i#%op%ote'e

*,-3 (nitatea 2e sistem a arca2elor 2entare este asigurat4 2e7
A 8 punctele 2e contact inter2entare
B 8 2inamica man2i/ular4
C 8 apofi1ele alveolare
# 8ligamentele inter2entare
E 8 articula9ia teomporo5man2i/ular4
*,+3 $pa9iul 2entoalveolar are urm4toarele 2imensiuni7
A 8:n 1ona orificiului alveolei ,.-@5,.-D mm
B 8 :n 1ona orificiului alveolei ,.+=5,.+@ mm
C 8 :n 1ona me2ie ,.,<5,.,= mm
# 8 :n 1ona me2ie ,.,C5,.-< mm
E 8 :n 1ona apical4 ,.,-5,.,+ mm
*,*3 Jn perioa2a 2enta9iei permanente 2eose/im urm4toarele etape7
A 8 morfologia func9ional4 primar4
B 8 morfologia func9ional4 secun2ar4
C 8 morfologia func9ional4 suplimentar4
# 8 morfologia func9ional4 afectat4
E 8 morfologia func9ional4 integr4
*,<3 #in9ii se 2eose/esc :ntre ei prin urm4toarele semne7
A 8 raportul coroan45r424cin4
B 8 unghiul coroanelor 2in9ilor frontali
C 8 :n4l9imea cuspi1ilor 2in9ilor laterali
# 8cur/ura suprafe9ei vesti/ulare a coroanei
E 8 gra2ul 2e a/ra1iune
*,=3 arginea inci1al4 a incisivului central superior 2in 2reapta are urm4toarele caracteristici7
A 8 unghiul me1ial este o/tu1
B 8 unghiul 2istal este aproape 2rept
C 8 unghiul me1ial este aproape 2rept
# 8 marginea me1ial4 este cea mai mare
E 8 marginea me1ial4 este cea mai mic4
*,?3 Na9a oclu1al4 a primului premolar superior are urm4toarele caracteristici7
A 8 are + cuspi1i. un 0an9 intercuspi2ian 0i + fosete
B 8 are + cuspi1i. + 0an9uri intercuspi2iene 0i * fosete
C 8 cuspi2ul vesti/ular5me2ian este mai mare 2ec:t cel oral
# 8 cuspi2ul vesti/ular5me2ian este mai mic 2ec:t cel oral
<=
E 8 am/ii cuspi1i s:nt 2e aceia0i m4rime
*,@3 Na9a oclu1al4 a primului premolar inferior are urm4toarele caracteristici7
A 8are + cuspi1i 2e m4rimi inegale
B 8 are + cuspi1i 2e aceea0i m4rime
C 8 cuspi2ul lingual este mult mai mare 2ec:t cel vesti/ular
# 8cuspi2ul vesti/ular este mult mai mare 2ec:t cel lingual
E 8 are < cuspi1i 5 + vesti/ulari 0i + linguali
*,C3 Na9a oclu1al4 a primului molar superior are urm4toarele caracteristici7
A 8 are < cuspi1i. + 0an9uri 0i + fosete
B 8 are < cuspi1i. * 0an9uri 0i * fosete
C 8 cuspi2ul cel mai mare este cel me1io5palatinal
# 8 cuspi2ul cel mai mare este cel me1io5vesti/ular
E 8 to9i cuspi1ii s:nt egali
*,D3 Na9a oclu1al4 a primului molar inferior are urm4toarele caracteristici7
A 8 are = cuspi1i. < 0an9uri intercuspi2iene 0i = fosete
B 8 are < cuspi1i. < 0an9uri intercuspi2iene 0i < fosete
C 8 are + cuspi1i. + 0an9uri intercuspi2iene 0i + fosete
# 8 cuspi1ii sunt situa9i7 * 8 vesti/ular. +5 lingual
E 8 cuspi1ii sunt situa9i7 + 8 vesti/ular. *5 lingual
*-,3 Pentru po1i9ia 2e oclu1ie centric4 sunt pre1ente urm4toarele semne7
A 8 2entar
B 8 articular
C 8 neurologic
# 8 muscular
E 8 faringoglan2ular
*--3 Jnregistrarea rela9iei 2e oclu1ie centric4 0i a oo1i9iei 2e oclu1ie centric4 se efectuea14 cu
urm4toarele meto2e 2e marcare7
A 8 h>rtia 2e articula9ie
B 8 ceara 2e oclu1ie
C 8 cu rigla
# 8 cu aparatul "arin
E 8 cu spraG 2e oclu1ie
*-+3 Jnregistr4rile interoclu1ale se pot reali1a cu7
A 8 ghipsul
B 8 aparatele optice
C 8 rigla
# 8 pastele POE
E 8 oclu1orul
*-*3 Prote1ele 2entare pot fi confec9ionate 2in7
A 8 aur
B 8 titan
C 8 argint
# 8 ceramic4
E 8 aram4
*-<3 AliaHele metalelor no/ile pot fi pe /a14 2e7
<?
A 8 aur
B 8 pala2iu
C 8 cupru
# 8 titan
E 8 platin4
*-=3 "a confec9ionarea microprote1elor uni2entare :ntreg turnate se utili1ea14 aliaHele metalelor
no/ile7
A 8 Au D-?. D,,
B 8 aur platinat
C 8 aur cu titan
# 8 platin4 cu circoniu
E 8 argint 5 pala2iu
*-?3 AliaHele !i 5 Cr tip -CIC Q o se utili1ea14 la confec9ionarea7
A 8 prote1elor 2entare turnate
B 8 cro0etelor prin :n2oire
C 8 cro0etelor prin turnare
# 8 prote1elor 2entare 0tan9ate
E 8 prote1elor 2entare prin galvanoplastie
*-@3 AliaHele !i 8 Cr mo2erne se utili1ea14 la confec9ionarea7
A 8 prote1elor 2entare turnate
B 8 cro0etelor prin :n2oire
C 8 cro0etelor prin turnare
# 8 prote1elor 2entare 0tan9ate
E 8 prote1elor 2entare prin galvanoplastie
*-C3 "a confec9ionarea lucr4rilor protetice 2in metalo5ceramic4 se utili1ea14 urm4toarele aliaHe7
A 8 %italium
B 8 6ipla
C 8 ER$
# 8 #egu2ent
E 8 'au2ent
*-D3 Ceramica 2entar4 se utili1ea14 la confec9ionarea7
A 8 /a1ei prote1ei mo/ili1a/ile
B 8 prote1elor uni2entare
C 8 placarea suprafe9elor metalice
# 8 implanturilor
E 8 prote1elor faciale
*+,3 Mcoala na9ional4 clasific4 materialele ampretare :n7
A 8 elastice
B 8 semielastice
C 8 2ure
# 8 semi2ure
E 8 termoplastice
*+-3 Jn raport 2e tehnica amprent4rii 2eose/im amprente reali1ate7
A 8 :ntr5un timp
B 8 :n 2oi timpi
C 8 :n continuitate
<@
# 8 :ntr5o 0e2in94
E 8 :n 2ou4 0e2in9e
*++3 Amprenta 2u/l4 poate fi o/9inut47
A 8 :ntr5un timp
B 8 :n 2ou4 0e2in9e
C 8 :n 2oi timpi
# 8 cu un material
E 8 cu material termoplastic
*+*3 Preg4tirea proprotetic4 a cavit49ii orale preve2e7
A 8 asanarea cavit49ii orale
B 8 2evitali1area 2in9ilor s4n4to0i
C 8 e;trac9ia 2in9ilor mo/ili 2e gr3 &&&
# 8 nivelarea planului 2e oclu1ie
E 8 tratarea perio2ontitei apicale
*+<3 AliaHul crom5co/alt pentru confec9ionarea coroanelor turnate con9ine7
A5 ?,O Co 0i *,O Cr
B5 =,O Co 0i =,O Cr
C5 a2ausuri 2e o. ___ 0i altele
#5 C,O Co 0i +,O Cr
E5 DDO Co
*+=3 Etiologia le1iunilor o2ontale coronare poate fi7
A 8 traumatic4
B 8 fi1iologic4
C 8 limitat4
# 8 congenital4
E 8 artificial4
*+?3 $imptomatologia le1iunilor o2ontale coronare7
A 8 alterarea 2egluti9iei
B 8 2efecte morfologice
C 8 alterarea oaselor ma;ilare
# 8 alterarea mastica9iei 0i As5auB fona9iei
E 8 alterarea fi1ionomiei
*+@3 $imptomele e;o/ucale :n ca1 2e le1iuni o2ontale coronare 2epin2 2e7
A 8 mo2ul e;amin4ri
B 8 tipul afec9iunii
C 8 locali1area afec9iunii
# 8 :ntin2erea afec9iunii
E 8 profun1imea afec9iunii
*+C3 E;amenul clinic o/iectiv al le1iunilor o2ontale coronare inclu2e7
A 8 inspec9ia
B 8 anamne1a
C 8 percu9ia
# 8 gnato2inamometria
E 8 palparea
*+D3 Pentru a testa vitalitatea pulpar4 se utili1ae147
<C
A 8 palparea
B 8 teste termice
C 8 teste func9ionale
# 8 teste electrice
E 8 en2oscopia /ucal4
**,3 Complica9iile le1iunilor o2ontale coronare pot fi7
A 8 locale
B 8 craniene
C 8 loco 5 regionale
# 8 generale
E 8 in2ivi2uale
**-3 Principiul profilactic al tratamentului le1iunilor o2ontale coronare preve2e profila;ia7
A 8 apari9iei le1iunilor o2ontale coronare
B 8 migr4rilor 2entare
C 8 micro/ian4
# 8 gingivitelor
E 8 2eregl4rilor gustative
**+3 Principiul cuirativ :n cursul tratmentului le1iunilor o2ontare coronare urm4re0te7
A 8 refacerea morfologiei coronare
B 8 refacerea integrit49ii arca2ei 2entare
C 8 conservarea func9iei gustative
# 8 refacerea func9iilor pier2ute
E 8 conservarea integrit49ii 9esutului osos
***3 $ta/ilitatea microprote1ei reie0in2 2in principiul /iomecanic este 2epen2ent4 2e7
A 8 vitalitatea 2intelui
B 8 calit49ile retentive ale suprafe9elor preparate
C 8 calit49ile retentive ale microprote1ei
# 8 calit49ile instrumentelor 2e preparare
E 8 calit49ile materialului 2e amprentare
**<3 eto2ele 2e tratament ale le1iunilor o2ontale coronare7
A 8 reconstituire
B 8 conservare
C 8 acoperire
# 8 su/stituire
E 8 echili/rare
**=3 #up4 contactul incrusta9iei cu 9esuturile 2intelui 2eose/im incrusa9ii7
A 8 intratisulare AinlaGB
B 8 e;tratisulare AonlaGB
C 8 /i2entare
# 8 /iologice
E 8 intra5e;tratisulare AinlaG5onlaGB
**?3 &ncrusta9iile ca microprote1e sunt in2icate7
A 8 pe 2in9ii temporari
B 8 pe 2in9ii permanen9i
C 8 p>n4 la -C ani
# 8 2up4 -C ani
<D
E 8 ca element 2e agregare
**@3 Etapele preg4tirii unei cavit49i pentru incrusta9ii intratisulare AinlaG5uriB7
A 8 2eschi2erea cavit49ii
B 8 son2area cavit49ii
C 8 crearea formei 2e contur
# 8 ra2iografie
E 8 e;tensia preventiv4
**C3 Bi1otarea marginilor cavit49ii pentru incrusta9ie intratisular4 AinlaGB urm4re0te scopul7
A 8 :nchi2erii marginale perfecte
B 8 protec9ia prismelor 2e smal9
C 8 protec9iei pulpei
# 8 protec9iei festonului gingival
E 8 protec9iei 2in9ilor a2iacen9i
**D3 &ncrusta9iile corono5ra2iculare sunt contrain2icate7
A 8 ca element 2e agregare
B 8 pe 2in9ii temporari
C 8 pe 2in9ii permanen9i laterali
# 8 pe 2in9ii vitali
E 8 pe 2in9ii cu o mo/ilitate 2e gr3 &&&
*<,3 Pentru asigurarea reten9iei 0i sta/ilit49ii inlaG5ului :n cavit49ile oclu1ale Aclasa & BlacLB este
o/ligatoriu7
A 8 pere9ii verticali s4 fie :ntr5o u0oar4 2ivirgen94
B 8 pere9ii verticali s4 fie :ntr5o 2ivirgen94 accentuat4
C 8 pere9ii verticali a cavit49ii s4 fie :nal9i
# 8 peretele pulpar s4 fie plan
E 8 conturul oclu1al se face rotun2
*<-3 Ponele nepericuloase 2up4 'avrilov 0i A/olmasov pentru incisivi la prepararea su/
microprote14 s:nt7
A 8 la colet me1ial 0i 2istal
B 8 marginele incisivale
C 8 la nivelul ecuatorului
# 8 1ona concav4 a fe9elor linguale
E 8 la colet vesti/ular 0i oral
*<+3 #up4 tehnologia 2e reali1are coroanele 2e :nveli0 pot fi7
A 8 prin 0tan9are sau turnare
B 8 prin polimeri1are
C 8 prin :n2oire
# 8 prin 0lefuire
E 8 prin sculptur4
*<*3 Coroanele 2e :nveli0 s:nt in2icate7
A 8 pe 2in9i cu afec9iuni coronare :ns4 tratate
B 8 pe 2in9i mo/ili 2e gr3 &&&
C 8 pe 2in9i integri ca elemente 2e agregare
# 8 pe 2in9i s4n4to0i ca element fi1ionomic
E 8 pe 2in9i trata9i incorect
=,
*<<3 AvantaHele coroanelor 2e :nveli0 metalice 0tan9ate7
A 8 sacrficiu minim 2e 9esuturi 2ure
B 8 o :nchi2ere cervical4 perfect4
C 8 o re2are perfect4 oclu1al4
# 8 su/9iri 0i ieftine
E 8 nu traumea14 paro2ontul marginal
*<=3 #up4 tehnica reali14rii coroanele 2e :nveli0 turnate pot fi7
A 8 cu grosime 2iriHat4
B 8 cu grosime ne2iriHat4
C 8 cu grosime mic4
# 8 cu grosime mare
E 8 cu grosime me2ie
*<?3 O/eictivele urm4rite la prepararea 2intelui pentru coroan4 2e :nveli07
A 8 prepararea :n limitele smal9ului
B 8 2eretentivi1area coroanei
C 8 reali1area spa9iului oclu1al necesar
# 8 prepararea cu 2e1golirea insuli9elor 2e 2entin4
E 8 prepararea cu 2e1golirea total4 a 2entinei
*<@3 Nactorii care pot le1a pulpa :n timpul prepar4rii7
A 8 mecanici 0i termici
B 8 chimici 0i micro/ieni
C 8 fi1iologici 0i fi1iopatologici
# 8 psihici 0i neurologici
E 8 stresul 0i iatrogenia
*<C3 Jn func9ie 2e vite1a a/ra1ivului. granula9ie. presiune. r4cire s5au nu. :n timpul prepar4rii
2in9ilor su/ microprote1e. se pot pro2uce temperaturi ce alterea14 pulpa7
A 8 cre0terea temperaturii cu =5@
,
2uce la cre0terea permea/ilit49ii vasculare
B 8 cre0terea temperaturii cu =5@
,
nu 2uce la mo2ific4ri patologice
C 8 cre0terea temperaturii cu <- gra2e 0i mai mult 2uce la necrose pulpare
# 8 cre0terea temperaturii cu <- gra2e 0i mai mult nu 2uce la necrose pulpare
E 8 cre0terea temperaturii nu influien9ea14 pulpa
*<D3 4surile 2e prevenire a afect4rii pulpei 2entare :n timpul prepar4rii 2in9ilor su/
microprote1e7
A 8 0lefuire cu r4cire continu4
B 8 0lefuire f4r4 r4cire continu4
C 8 0lefuire economicoas4
# 8 0lefuire intermitent4
E 8 0lefuire cu micromotoare
*=,3 $copul protec9iei 2in9ilor prepara9i su/ microprote1e7
A 8 s4 nu permit4 ac9iunea negativ4 agen9ilor termici. mecanici 0i chimici asupra pl4gii 2entinare
B 8 s4 nu mic0ore1e 2imensiunea vertical4 2e oclu1ie
C 8 s4 p4stre1e func9ia gustativ4
# 8 prevenirea infec9iei pulpare
E 8 prevenirea fracturii 2intelui
*=-3 Coroanele provi1orii pot fi7
A 8 prefa/ricateAstan2arteB
=-
B 8 confec9ionate in2ivi2ual
C 8 confec9ionate 2in ceramic4
# 8 confec9ionate 2in cimenturi
E 8 confec9ionate 2in cauciuc
*=+3 Tehnica $cutan 2e confec9ionare a coroanelor provi1orii preve2e7
A 8 amprentarea 2intelui 2up4 preparare
B 8 amprentarea 2intelui p:n4 la preparare
C 8 a2aptarea capei stan2ar2
# 8 a2aptarea coroanei prefa/ricate
E 8 prepararea acrilatului autopolimeri1a/il. aplicarea :n amprent4 0i presarea pe c:mpul protetic
*=*3 Protec9ia paro2ontului marginal :n timpul prepar4rii 2in9ilor su/ coroane 2e :nveli07
A 8 0lefuire cu instrumente a2ecvate 1onei
B 8 0lefuire cu instrumente 2iamantate
C 8 0lefuire cu prag Hu;sta s5au supragingival
# 8 0lefuire cu vite1e rotative mici
E 8 0lefuire cu vite1e conven9ionale
*=<3 Controlul 0lefuirii fe9ei oclu1ale a 2intelui pentru coroane 2e :nveli0 se efectuia147
A 8 cu son2a
B 8 cu h:rtie cali/rat4 2e oclu1ie
C 8 cu o folie 2e cear4 :nc4l1it4
# 8 cu paralelograful
E 8 cu pensa
*==3 Cele mai favora/ile tipuri 2e praguri la colet la confec9ionarea coroanelor 2e :nveli07
A 8 :n unghi ascu9it
B 8 e;cavat
C 8 :n unghi 2rept
# 8 conve;
E 8 on2ular
*=?3 Coroanele fi1ionomice ceramice 0i acrilice s:nt contrain2icate7
A 8 pe 2in9ii frontali
B 8 pe 2in9ii laterali
C 8 pe 2in9i cu coroane :nalte
# 8 pe 2in9i cu coroane scurte
E 8 pe 2in9i cu 2iscromii
*=@3 "a confec9ionarea coroanelor fi1ionomice 2in acrilate s5au compo1ite 2intele la colet se
prepar47
A 8 f4r4 prag. tangen9ial
B 8 cu prag su/gingival
C 8 cu prag Hu;ta gingival
# 8 cu prag supragingival 2istan9at 2e la festonul gingival cu -5-.= mm
E 8 cu prag ecuatorial
*=C3 Etapele clinico5tehnice la confec9ionare coroanelor 2e :nveli0 metalice turnate7
A 8 ra2iografia
B 8 prepararea 2intelui. amprentarea. protec9ia pl4gii 2entinare
C 8 reali1area mo2elului cu 2in9i mo/ili1a/ili 2in superghips
=+
# 8 reali1area mo2elului o/i0nuit
E 8 electroo2ontometria
*=D3 Consoli2area 2intre componenta metalic4 0i ceramic4 :n lucr4rile metaloceramice se
efctuia14 prin leg4turi7
A 8 fi1ice
B 8 fi1iologice
C 8 chimice
# 8 mecanice
E 8 2ure
*?,3 Jn lucr4rile metalo5acrilice componenta metalic4 turnat4 pentru reten9ia acrilatului se
utili1ea14 2iferite elemente mecanice7
A 8 o;i1ii metalelor
B 8 anse. perle. /utoni
C 8 g4uri
# 8 sol1i 2e pe0te
E 8 cleiuri. lacuri
*?-3 eto2a mo2ern4 2e preparare a 2intelui pentru coroana metalo5ceramic4 preve2e7
A 8 utili1area a/ra1ivelor 2e 2imensiuni mari
B 8 utili1area a/ra1ivelor 2e 2imensiuni mici
C 8 utili1area micromotoarelor sau tur/inei
# 8 utili1area vite1elor miHlocii
E 8 utili1area vite1elor mari
*?+3 eto2e 2e retrac9ie gingeval4 la confec9ionarea lucr4rilor metalo5ceramice7
A 8 cu getul 2e ap4 5 aer
B 8 aplicarea coroanelor provi1orii
C 8 aplicarea firelor te;tile impregnate
# 8 cu son2a
E 8 cu spatula
*?*3 Nunc9iile coroanelor 2e :nveli07
A 8 s4 repro2uc4 morfologia coronar4
B 8 s4 ai/4 :nsu0iri fi1iologice
C 8 s4 fie ca element 2e agregare :n 2iferite lucr4ri protetice
# 8 func9ia mi;t4
E 8 func9ia /iologic4
*?<3 Coroanele par9iale -I+ sunt in2icate7
A 8 pe molari
B 8 pe premolari
C 8 pe canini
# 8 pe incisivi
E 8 pe to9i 2in9ii
*?=3 Jn tratamentul 2isfunc9iilor oclu1ale coroanele 2e :nveli0 au scopul7
A 8 refacerii reliefului oclu1al
B 8 refacerii ecuatorului
C 8 refacerii punctului 2e contact
# 8 refacerii contactelor 2ento52entare func9ionale
E 8 refacerii 1onei su/ecuatoriale
=*
*??3 #up4 Eor/er 2eose/im urm4toarele meto2e 2e preparare a 2in9ilor su/ coroane 2e :nveli07
A 8 circular4
B 8 tangen9ial4
C 8 cu prag
# 8 mi;t4
E 8 semicircular4
*?@3 Complica9ii posi/ile 2up4 prapararea 2in9ilor su/ coroane 2e :nveli07
A 8 oclu1ie traumatic4
B 8 pulpit4
C 8 necro14 pulpar4
# 8 mo/ilitate patologic4
E 8 fractura /ontului caronar
*?C3 Acci2ente posi/ile :n timpul prepar4rii 2in9ilor su/ coroane 2e :nveli07
A 8 2eschi2erea camerei pulpare
B 8 crearea 0an9urilor pe suprafa9a vesti/ular4 a coroanei
C 8 traumati1area 9esuturilor moi
# 8 fractura coronar4
E 8 fractura ma;ilarelor
*?D3 Raportul marginei coroanei 0tan9ate cu paro2ontul marginal tra/uie s4 fie7
A 8 s4 p4trun24 :n sulcusul 2entogingival cu ,.+ 8 ,.* mm
B 8 s4 p4trun24 :n sulcusul 2entogingival cu ,.= 8 -., mm
C 8 s4 nu aHung4 la marginea gingival4
# 8 s4 aHung4 la marginea gingival4
E 8 o/ligatoriu s4 p4trun24 :n sulcusul 2entogingival cu -., 8 -.= mm
*@,3 Complica9iile posi/ile 2up4 prepararea 2intelui su/ coroan4 2e :nveli07
A 8 hipereste1ie 2entinar4
B 8 mo/ilitatea patologic4
C 8 pulpit4 acut4
# 8 mo2ific4ri 2e oclu1ie
E 8 necro14 pulpar4
*@-3 Ceramica 2entar4 clasic4 este compus4 2in7
A 8 fel2spat
B 8 cuar9
C 8 material sintetic
# 8 caolin
E 8 corun2
*@+3 $epararea 2intelui la confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 se efectua14 cu 2iscul 2e separare
prin tehnica7
A 8 tangen9ial4
B 8 progresiv4
C 8 sec9iuni :n felii
# 8 punctiform
E 8 sec9iuni transversale
*@*3 #e1avantaHele coroanei mi;te tip BelLin7
A 8 2esprin2erea placaHului
=<
B 8 transparen9a componentei metalice
C 8 este fi1ionomic4
# 8 placaHul :0i schim/4 culoarea
E 8 placaHul nu50i schim/4 culoarea
*@<3 Complica9iile posi/ile 2up4 cimentarea microprote1elor7
A 8 pulpit4
B 8 gingivit4
C 8 mo2ific4ri 2e po1i9ie a 2intelui
# 8 mo/ilitate patologic4 a 2intelui
E 8 cefalii
*@=3 Coroanele 2e su/stitu9ie s:nt in2icate :n7
A 8 le1iuni o2ontale coronare par9iale
B 8 le1iuni o2ontale coronare su/totale
C 8 anomalii 2e volum
# 8 anomalii 2e se2iu
E 8 le1iuni o2ontale coronare totale
*@?3 Coroanele 2e su/stitu9ie s:nt in2icate7
A 8 c:n2 restul coronar este la nivelul gingiei
B 8 c:n2 r424cina este mo/il4 2e gr3 &&&
C 8 c:n2 restul coronar se plasea14 supragingival cu - 8 + mm
# 8 c:n2 lungimea r424cinii este mai mare 2ec:t :n4l9imea coronar4
E 8 c:n2 lungimea r424cinii este mai mic4 2ec:t :n4l9imea coronar4
*@@3 Coroanele 2e su/stitu9ie s:nt contrain2icate c:n27
A 8 r424cina este :n profun1imea osului alveolar
B 8 r424cina nu este 2reapt4
C 8 canalul ra2icular este o/turat
# 8 la man2i/ul4 a r4mas numai r424cina unui 2inte
E 8 2ou4 r424cini a 2in9ilor monora2iculari s:nt al4turi
*@C3 Prepararea suprafe9ei ra2icualre la confec9ionarea coroanelor 2e su/stitu9ie poate fi7
A 8 o/lic4
B 8 ori1ontal4
C 8 triunghiular4
# 8 trape1oi2al4
E 8 concav4
*@D3 #up4 mo2ul 2e consoli2are a 2ispo1itivului ra2icular coroanele 2e su/stitu9ie pot fi7
A 8 monolite
B 8 la/ile
C 8 semila/ile
# 8 integrante
E 8 elastice
*C,3 $egmentul intrara2icular al pivotului coroanei 2e su/stitu9ie tr/uie s4 ai/4 lungime7
A 8 mai mic4 2ec:t :n4l9imea coroanei
B 8 egal4 cu :n4l9imea coroanei
C 8 mai mare 2ec:t :n4l9imea coroanei
# 8 egal4 cu Hum4tatea :n4l9imii coroanei
==
E 8 nu are importan94
*C-3 Coroanele 2e su/stitu9ie tre/uie s4 corespun24 urm4toarelor cerin9i7
A 8 s4 fie elastice
B 8 s4 nu traume1e para2ontul marginal
C 8 s4 :nchi24 ermetic canalul ra2icular
# 8 s4 fie 2ure
E 8 s4 fie retentive
*C+3 Avan5traul la confec9ionarea coroanelor 2e su/stitu9ie se prepar4 :n scopul7
A 8 m4rirei suprafe9ei 2e soli2ari1are 2intre pivot 0i cap4
B 8 prevenirii traumei para2ontului marginal
C 8 prevenirii mi0c4rilor rotative
# 8 prevenirii mo/ilit49ii
E 8 prevenirii fractur4rii
*C*3 Norma avan5traului pentru coroanele 2e su/stitu9ie poate fi7
A 8 cu/
B 8 trape1oi2al4
C 8 pirami2al4
# 8 e;cavat4
E 8 2reptunghiular4
*C<3 Protec9ia l4ca0ului ra2icular la confec9ionarea coroanelor 2e su/stitu9ie7
A 8 nu este o/ligatorie
B 8 microprote1e provi1orii
C 8 pansament me2icamentos 0i o/tura9ie provi1orie
# 8 nitrat 2e argint
E 8 2iverse lacuri
*C=3 Prepararea /ontului ra2icular la colet su/ coroane 2e su/stitu9ie se efectua147
A 8 Hu;ta gingival
B 8 su/gingival
C 8 supragingival
# 8 circular
E 8 un2ular
*C?3 Coroana 2e su/stitu9ie simpl4 confec9ionat4 :ntr5o 0e2in94 preve2e7
A 8 amputarea resturilor coronare
B 8 gnato2inamometria
C 8 preg4tirea pivotului
# 8 amprentarea
E 8 reali1area mo2elului
*C@3 #ispo1itivul ra2icular :n coroanele 2e su/stitu9ie tra/uie s4 fie7
A 8 rigi2
B 8 elastic
C 8 retentiv
# 8 mo/ili1a/il
E 8 c:t mai scurt
*CC3 eto2ele 2e tratament protetic a le1iunilor o2ontale coronare s:nt7
A5 Chirurgicale
=?
B5 Orto2ontice
C5 Reconstruire
#5 Acoperire
E5 $u/stituire
*CD3 Complica9iile le1iunilor o2ontale coronare s:nt7
A5 locale
B5 locoregionale
C5 permanente
#5 generale
E5 au2itive
*D,3 #iagnosticul :n le1iuni o2ontale coronare inclu2e urm4toarele componente7
A5 anatomo5clinice. topografice 0i etiologice
B5 func9ionale 0i complica9iile ap4rute
C5 mecanice
#5 fi1ice
E5 /iologice
*D-3 $tu2iul mo2elelor 2e 2iagnostic :n le1iuni o2ontale coronare s:nt in2icate pentru7
A5 2eterminarea po1i9iilor 2in9ilor :n arca24
B5 aprecierea rela9iilor 2e oclu1ie cenrtice
C5 aprecierii st4rii 9esuturilor para2ontale
#5 calit49ii tratamentului en2o2ontic
E5 aprecierii st4rii sulcusului gingival
*D+3 Ra2iografia sectorial4 ne furni1ea14 2ate 2espre7
A5 starea ligamentului circular
B5 gra2ul 2e mo/ilitate a 2intelui
C5 profun1imea le1iunii 9esuturilor 2ure 0i topografia camerei pulpare
#5 calit49ii tratamentului en2o2ontic
E5 culoarea 9esuturilor 2ure
*D*3 Ortopantonomografia ne furni1ea14 2ate 2espre7
A5 coraportul microprote1elor cu suportul 2entopara2ontal 0i st4rii lui
B5 starea r424cinilor. canalelor ra2iculare 0i raportul coroan45r424cin4
C5 varietatea 2e oclu1ie
#5 tonicitatea muscular4
E5 mo/ilitatea 2in9ilor
*D<3 eto2ele statice 2e apreciere a eficacit49ii masticatorii au fost eli/erate 2e7
A5 Agapov
B5 #oinicov
C5 O;man
#5 KanLelson
E5 EopeiLin
*D=3 eto2ele func9ionale 2e apreciere a eficacit49ii masticatorii s:nt 2up47
A5 O;man
B5 Agapov
C5 Ru/inov. 'heliman
#5 Eurlean2sLii
=@
E5 Rristiansen
*D?3 Principiile 2e tratament ale le1iunilor o2ontale coronare s:nt7
A5 fi1ice 0i func9ionale
B5 curativ. profilactic 0i /iologic
C5 func9ional 0i fonetic
#5 /iomecanic 0i homeosta1ic
E5 ergonomic
*D@3 &ncrusta9iile s:nt in2icate cu scopul tratamentului7
A5 le1iunii o2ontale superficiale
B5 anomaliilor 2e po1i9ie a 2in9ilor
C5 pentru resta/ilirea morfologiei 0i func9iei 2intelui 0i ca element 2e agregare a prote1elor 2entare
#5 0in4rii 0i resta/ilirii contactelor oclu1ale
E5 tratamentului le1iunilor o2ontale coronare
*DC3 &ncrusta9iile s:nt contrain2icate7
A5 :n le1iuni o2ontale coronare clasa & BlacL
B5 :n le1iuni o2ontale coronare clasa &&5 &&& BlacL
C5 :n le1iuni o2ontale coronare a 2in9ilor temporali
#5 :n le1iuni o2ontale coronare totale
E5 ca element 2e agregare a prote1elor 2entare
*DD3 &ncrusta9iile se clasific4 conform7
A5 2estina9iei
B5 raportului incrusta9iei cu 2intele 2e suport
C5 volumului incrusta9iei
#5 profun1imii cavit49ii
E5 m4rimii cavit49ii
<,,3 &ncrusta9iile AinlaG5urileB se clasific4 2up47
A5 materialele 2in care s:nt confec9ionate
B5 meto2a 2e mo2elare a compo1i9iei 2in cear4
C5 :n4l9imea coroanei
#5 lungimea r424cinii
E5 varietatea oclu1iei
<,-3 &ncrusta9iile AinlaG5urileB se clasific4 2up47
A5 v:rsta pacientului
B5 se;ul pacientului
C5 volumul cavit49ii
#5 meto2a 2e confec9ionare
E5 num4rul 2e fe9e 0i clase 2up4 BlacL
<,+3 #up4 material incrusta9iile AinlaG5urileB se clasific47
A5 elastice
B5 autopolimeri1ante
C5 termoelastice
#5 nemetalice Apor9elan. acrilat. compo1iteB
E5 metalice 0i mi;te
<,*3 #up4 meto2a 2e mo2elare incrusta9iile AinlaG5urileB se clasific4 :n7
A5 primar4
=C
B5 2irect4 0i in2irect4
C5 mi;t4
#5 a24ug4toare
E5 complicat4
<,<3 #up4 meto2a 2e confec9ionare incrusta9iile AinlaG5urileB se clasific47
A5 :ntr5o vi1it4
B5 rapi24
C5 lent4
#5 :n mai multe vi1ite
E5 preventive
<,=3 Conform raportului cu 9esuturile o2ontale incrusta9iile AinlaG5urileB se clasific4 :n7
A5 :ntratisulare 0i e;tratisulare
B5 intrapulpare
C5 intrara2iculare
#5 intra5e;tratisulare
E5 intrara2iculare
<,?3 #up4 2estina9ie incrusta9iile AinlaG5urileB se clasific4 :n7
A5 intratisulare
B5 e;tratisulare
C5 fi1iologice
#5 2e resta/ilire
E5 2e agregare pentru 2iferite prote1e 2entare
<,@3 Cerin9ele c4tre cavitatea corect preparat4 pentru incrusta9ie s:nt7
A5 pere9ii cavit49ii necesit4 o mic4 convergen94
B5 s4 fie preparat4 :n limita smal9ului
C5 s4 fie preparat4 :n limita smal9ului 0i 2entinei
#5 pere9ii cavit49ii tre/uie s4 fie paraleli sau s4 2ivirge1e u0or
E5 s4 fie 2e o figur4 geometric4 strict4
<,C3 Protec9ia pl4gii 2entinare la prepararea cavit49ii pentru incrusta9ii este efectuat4 cu7
A5 visfat ciment
B5 2entin4 sau alte preparate cu con9inut 2e calciu
C5 cear4 sau gips
#5 acrilate
E5 paste 2in o;i2 2e 1inc 0i eugenoc ARepinB
<,D3 Coroanele 2e :nveli0 se clasific4 2up47
A5 2estina9ie sau func9ie
B5 form4 anatomic4
C5 material 0i resta/ilirea estetic4
#5 materialul amprentar
E5 amprenta o/9inut4
<-,3 Coroanele 2e :nveli0 se clasific4 2up47
A5 clasa le1iunilor o2ontale coronare 2up4 BlacL
B5 particularit49ile 2e structur4
C5 meto2a 2e confec9ionare
#5 timpul confec9ion4rii
=D
E5 meto2a 2e preparare a 2intelui
<--3 #up4 func9ie 0i 2estina9ie coroanele 2e :nveli0 se clasific47
A5 func9ionale
B5 su/stituire
C5 morfologice
#5 2e resta/ilire sau agregare
E5 provi1orii AtemporaleB
<-+3 #up4 materialul 2e confec9ionare coroanele 2e :nveli0 se clasific47
A5 coroane cu pivot
B5 coroane 2in 2ou4 sau trei /uc49i
C5 coroane metalice 0i nemetalice
#5 coroane mi;te
E5 coroane perforate
<-*3 #up4 resta/ilirea aspectului fi1ionomic coroanele 2e :nveli0 se clasific47
A5 fi1ionomice
B5 perforate
C5 2in 2ou4 /uc49i
#5 semifi1ionomice
E5 0tan9ate
<-<3 #up4 meto2a 2e confec9ionare coroanele 2e :nveli0 se clasific47
A5 0tan9ate. turnate
B5 polimeri1ate sau arse :n cuptor
C5 sec9ionate
#5 prin picurare
E5 sculptate
<-=3 Coroanele 2e :nveli0 s:nt in2icate7
A5 pe 2in9i temporari
B5 pe 2in9i cu le1iuni coronare
C5 :n ca1 2e mo2ific4ri ale 2in9ilor :n culoare. volum. form4 0i po1i9ie
#5 pe 2in9ii le1a9i 2e caria complicat4
E5 ca element 2e agregare :n pun9ile 2entare
<-?3 Coroanele 2e :nveli0 s:nt contrain2icate7
A5 pacien9ilor 2up4 v:rsta 2e -C ani
B5 pe 2in9i cu mo/ilitate 2e gra2ul &
C5 pe 2in9i trata9i corect
#5 :n ca1 2e le1iuni o2ontale coronare totale
E5 pe 2in9i s4n4to0i 0i arca2e 2entare integre
<-@3 Cerin9ele c4tre coroanele 2e :nveli07
A5 resta/ilirea morfologiei coronare
B5 resta/ilirea morfologiei 2intelui vecin
C5 resta/ilirea formei 2intelui antagonist
#5 resta/ilirea contactelor cu 2in9ii vecini
E5 s4 fie mai mare 2ec:t 2intele vecin
<-C3 Cerin9ele c4tre coroanele 2e :nveli07
A5 s4 nu fie :n supraoclu1ie
?,
B5 s4 fie mai voluminoase 2ec:t 2intele
C5 s4 fie :n infraoclu1ie
#5 s4 resta/ileasc4 contactele 2ento52entare cu antagoni0tii
E5 s4 fie :n supraoclu1ie
<-D3 Cerin9ele c4tre coroana 2e :nveli07
A5 resta/ilirea contactului cuspi25cuspi2
B5 intim s4 a2ere la coletul 2intelui
C5 resta/ilirea contactului foset45foset4
#5 s4 re2ee un relief oclu1al a2:ncit
E5 resta/ilirea contactelor cuspi25foset4
<+,3 Coroanele ecuatoriale s:nt :n2icate7
A5 pe 2in9ii frontali superiori
B5 pe 2in9ii frontali inferiori
C5 pe molarii superiori 0i inferiori
#5 ca element 2e agregare :n pun9i 2entare pe molari
E5 pe canini
<+-3 Coroanele par9iale trei p4trimi s:nt in2icate7
A5 pe molari
B5 pe premolari
C5 pe canini
#5 pe incisivi
E5 pe to9i 2in9ii
<++3 Coroanele par9iale partu cincimi s:nt in2icate7
A5 pe incisivi
B5 pe canini
C5 pe primul premolar
#5 pe molari
E5 pe premolarul +
<+*3 Coroanele par9iale 2e :nveli0 s:nt in2icate7
A5 pe 2in9ii frontali 0i laterali
B5 pe 2in9i cu coroane complet le1ate
C5 ca element 2e agregare :n puntea 2entar4
#5 pe 2in9i temporari
E5 pe 2in9i frontali cu carie la colet
<+<3 "a confec9ionarea coroanelor par9iale 2in9ii frontali s:nt prepara9i7
A5 cu formarea pe suprafe9ele pro;imale a 2ou4 0an9uri paralele
B5 cu formarea pragului la colet
C5 cu formarea unui 0an9 transversal pe suprafa9a oral4
#5 cu elemente 2e reten9ie suplimentare
E5 cu prag la ecuator
<+=3 AvantaHele coroanelor metalice 0tan9ate7
A5 s:nt estetice
B5 la preparare se 0lefuie0te un strat minim 2e 9esuturi
C5 s:nt largi la colet
#5 se prepar4 2in9ii f4r4 prag
?-
E5 au un coraport i2eal cu festonul gingival
<+?3 Coraportul marginii coroanei 0tan9ate cu festonul gingival poate fi7
A5 su/gingival la +.+5+.* mm
B5 Hu;tagingival
C5 supragingival cu -.+5+., mm
#5 su/gingival la ,.+5,.* mm
E5 su/gingival la *., mm
<+@3 #e1avantaHele coroanelor 0tan9ate7
A5 nu a2er4 intim la colet
B5 nu re24 perfect relieful suprafe9ei oclu1ale
C5 a2er4 intim la colet
#5 nu resta/ile0te contactele cu 2in9ii vecini
E5 se prepar4 2intele f4r4 prag
<+C3 Etapele clinice 2e confec9ionare a coroanelor 0tan9ate7
A5 o/9inerea amprentelor. fi;area coroanelor
B5 prepararea 2in9ilor. pro/a coroanelor
C5 prepararea 2in9ilor. o/9inerea amprentelor. pro/a coroanelor
#5 pro/a 2efinitiv4 0i fi;area coroanelor
E5 o/9inerea amprentelor. prepararea 2in9ilor
<+D3 !ecesitatea prepar4rii 2in9ilor su/ coroanele 0tan9ate este 2ictat4 2e7
A5 grosimea materialului amprentar
B5 meto2a 2e amprentare
C5 2iametrul 2iferit :n 2iferite 1one ale coroanei 2intelui
#5 particularit49ile r424cinii
E5 grosimea coroanei 0tan9ate
<*,3 Complica9iile posi/ile la prepararea 2intelui su/ coroane 2e :nveli0 pot fi7
A5 p:n4 la preparare
B5 :n timpul prepar4rii
C5 2up4 preparare. p:n4 la 0i 2up4 fi;area coroanei
#5 la o/9inerea amprentelor
E5 2up4 o/9inerea amprentelor
<*-3 Complica9iile posi/ile 2up4 prepararea 2intelui su/ coroane 2e :nveli07
A5 hipereste1ia 2entinei
B5 mo/ilitatea patologic4 a 2intelui 2e suport
C5 pulpita acut4. necro1a pulpei
#5 schim/4ri ale oclu1iei
E5 lipsa contactului cu 2in9ii vecini
<*+3 Contactele oclu1ale :n timpul pro/ei coroanei 2e :nveli0 se 2etermin4 cu7
A5 ghips
B5 h:rtie 2e articulare Ain2igoB
C5 son2a
#5 micrometrul
E5 pl4cu94 2e cear4 ramolit4
<**3 Avantagele coroanelor 2e :nveli0 metalice :ntreg turnate7
A5 asigur4 un contact intim :n regiunea coletului
?+
B5 s:nt fi1ionomice
C5 s:nt in2icate pe orice 2in9i
#5 i2eal resta/ilesc morfologia 2intelui
E5 necesit4 o preparare profun24
<*<3 Coroanele 2e :nveli0 :ntreg turnate 2up4 grosimea pere9ilor pot fi7
A5 cu grosimea vesti/ular4 2iriHat4
B5 cu gros:mea oclu1al4 ne2iriHat4
C5 cu grosimea 2iriHat4
#5 cu grosimea ne2iriHat4
E5 cu grosimea ne2iriHat4 :n regiunea coletului
<*=3 Consecutivitatea etapelor clinice 2e confec9ionare a coroanelor 2e :nveli0 metalice :ntreg
turnate7
A5 prepararea 2intelui. o/9inerea amprentei. m4suri 2e protec9ie a pl4gii 2entinare
B5 amprentarea. pro/a coroanelor
C5 pro/a coroanelor. pro/a 2efinitiv4 0i fi;area coroanelor
#5 pro/a coroanelor. aprecierea culorii
E5 prepararea 0i fi;area coroanelor
<*?3 $u/ coroana metalic4 2e :nveli0 :ntreg turnat4 prepararea 2intelui :n regiunea coletului poate
fi7
A5 cu prag circular sau par9ial
B5 f4r4 prag
C5 cu prag supragingival on2ulat
#5 su/gingival f4r4 prag
E5 profun2. supragingival
<*@3 AvantaHele coroanelor 2e :nveli0 :ntreg turnate cu grosimea ne2irigat4 s:nt7
A5 fi;area satisf4c4toare 2atorit4 a2er4rii intime la /ontul preparat
B5 re1isten9a la a/ra1iune
C5 este u0or :nl4turat4 2up4 fi;are
#5 este fi1ionomic4
E5 u0or se sec9ionea14
<*C3 "a confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 :ntreg turnate se o/9in amprente7
A5 2u/le :n trei timpi
B5 2u/le :n 2oi timpi
C5 2u/le intr5un timp
#5 amprente cu gips
E5 numai cu materiale termoplastice
<*D3 4surile 2e protec9ie a pl4gii 2entinare a 2in9ilor vitali 2up4 preparare su/ microprote1e se
efectuia147
A5 nu s:nt necesare
B5 cu etanol 0i eter
C5 prin 2evitali1are
#5 cu locuri 2e protec9ie
E5 prin aplicarea coroanelor provi1orii
<<,3 Jn timpul pro/ei coroanelor 2e :nveli0 :ntreg turnate se aprecia147
A5 culoarea coroanei
?*
B5 elacticitatea coroanei
C5 coraportul coroanei cu /ontul 2intelui 0i cu 2in9ii antagoni0ti
#5 contactul cu 2in9ii vecini
E5 grosimea coroanei
<<-3 Coroanele 2e :nveli0 fi1ionomice se confec9ionea14 2in7
A5 ceramic4
B5 aliaHele Au
C5 acrilat. compo1it
#5 aliaHe Cr5Co
E5 aliaHe semino/ile
<<+3 Coroanele 2e :nveli0 fi1ionomice 2in acrilat s:nt in2icate7
A5 :n le1iuni ale 2in9ilor frontali 0i a premolarilor
B5 :n le1iunile molarilor
C5 :n mo2ific4ri 2e culoare. anomalii 2e po1i9ie 0i volum a 2in9ilor frontali
#5 pe 2in9ii cu mo/ilitate 2e gr3 &&&
E5 pe 2in9ii cu coroane mici
<<*3 Coroanele 2e :nveli0 fi1ionomice 2in acrilat s:nt contrain2icate7
A5 pe 2in9ii frontali cu coroane voluminoase
B5 pe 2in9ii frontali cu coroane mici
C5 :n ca1 2e oclu1ie a2:nc4
#5 :n ca1 2e oclu1ie ortognat4
E5 :n ca1 2e oclu1ie 2ecchis4
<<<3 "a confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 fi1ionomice 2in acrilat 2in9ii se prepar47
A5 :n scar4
B5 transversal
C5 cu prag pro;imal
#5 cu prag la colet
E5 f4r4 prag
<<=3 Normele pragului la prepararea 2in9ilor pentru coroane 2e :nveli0 fi1ionomice 2in acrilat
sunt7
A5 :n unghi 2rept
B5 cu prag a2:nc
C5 :n unghi ascu9it
#5 :n form4 e;cavat4
E5 :n form4 2e treapt4
<<?3 eto2ele 2e preparare a 2in9ilor pentru coroanele 2e :nveli0 fi1ionomice 2in acrilat s:nt7
A5 clasic4
B5 contemporan4
C5 simpl4
#5 2irigat4
E5 interna9ional4
<<@3 eto2a clasic4 2e o/9inere a macheei 2in cear4 :n la/orator la confec9ionarea coroanei 2e
:nveli0 fi1ionomice acrilice este7
A5 prin picurare progresiv4 0i mo2elare
B5 :ntro2ucerea patricei 2e gips :n ceara topit4. 0i mo2elarea ulterioar4 prin picurare
C5 prin turnare
?<
#5 prin galvanoplastie
E5 prin presare
<<C3 'ipsarea machetei 2in cear4 penrtu repro2ucerea coroanei 2e :nveli0 acrilice :n la/orator se
efectuia14 prin meto2a7
A5 compus4
B5 simpl4
C5 ori1ontal4
#5 vertical4
E5 tangen9ial4
<<D3 Consecuti1itatea etapelor clinice 2e confec9ionare a coroanei 2e :nveli0 fi1ionomice 2in
compo1ite prin meto2a contemporan4 const4 :n7
A5 prepararea 2intelui. o/9inerea amprentei. pro/a coroanei
B5 mo2elarea machetei 2in cear4 a coroanei
C5 pro/a 2efinitiv4 0i fi;area coroanei
#5 prepararea 2intelui 0i o/9inerea machetei 2in cear4
E5 polimeri1area machetei 2in cear4
<=,3 Procesul 2e polimeri1are la confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 fi1ionomice 2in compo1ite
cu pri1a chimic4 sau ra1ele (% se efectuia14 prin7
A5 fier/ere
B5 presare 0i temperatur4 :nalt4
C5 fotopolimeri1are
#5 turnare
E5 la temperatur4 :nalt4 f4r4 presiune
<=-3 "a confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 fi1ionomice 2in compo1ite se folosesc urm4toarele
materiale7
A5 !oracril
B5 $inma5@<
C5 Bio2ent EQB. &voclar
#5 %ita EQB. CP5i1o1it
E5 Protacril. 2uracril
<=+3 Pentru o/9inerea amprentei fi2ele 2in 1ona su/gingival4 a coletului 2entar se folosesc
urm4toarele meto2e 2e retrac9ie a gingiei7
A5 optic4
B5 mecanic4
C5 chimic4
#5 avansat4
E5 fi1ionomic4
<=*3 Tipurile 2e coroane 2e :nveli0 provi1orii s:nt7
A5 prefa/ricate
B5 nemiHlocite
C5 confec9ionate :n prima vi1it4 Ameto2a $cutanB
#5 tar2ive
E5 perforate
<=<3 &n2ica9iile la tratamentul le1iunilor o2ontale coronare cu coroane 2e :nveli0 mi;te metalo5
acrilice cu componenta metalic4 0tan9at47
A5 pe 2in9ii :ntregi
?=
B5 pe 2in9i :ntregi ca element 2e agregare :n pun9i 2entare
C5 la copii 0i a2ul9i
#5 pe 2in9i frontali 0i premolari :n ca1 2e le1iuni o2ontale coronare
E5 pe 2in9i cu mo/ilitate 2e gra2ul &&&
<==3 Contrain2ica9ii la confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 mi;te metalo5acrilice cu componenta
metalic4 0tan9at47
A5 alergie la acrilat
B5 :n le1iuni o2ontale coronare totale
C5 la 2in9ii frontali cu scop 2e normali1are a esteticii la a/sen9a alergiei
#5 ca element 2e spriHin :n pu9ile 2entare
E5 ca element 2e 0inare
<=?3 AvantaHele coroanelor 2e :nveli0 mi;te metalo5acrilice cu component4 metalic4 0tan9at4 s:nt7
A5 reten9ia nesatisf4c4toare metal5acrilat
B5 s:nt estetice
C5 are loc mo2ificarea :n culoarea acrilatului
#5 ca element 2e agregare :n pun9ile 2entare
E5 aplicarea lor pe 2in9i cu coroane mici
<=@3 #e1avantaHele coroanelor 2e :nveli0 mi;te metalo5acrilice cu componenta metalic4 0tan9at4
s:nt7
A5 resta/ilesc fi1ionomia
B5 se utili1ea14 ca element 2e agregare :n pun9ile 2entare
C5 ac9iunea to;ic4 a acrilatului asupra 9esuturilor para2ontului
#5 necesitatea prepar4rii suplimentare :n profun1ime a 2intelul
E5 simpl4 :n confec9ionare
<=C3 Particularit49ile prepar4rii 2in9ilor pentru coroane 2e :nveli0 mi;te tip BelLin7
A5 :n prima vi1it4 2intele se prepar4 pentru coroana metalic4 0tan9at4
B5 :n prima vi1it4 2intele se prepar4 pentru coroana metalo5ceramic4
C5 2intele se prepar4 suplimentar. vesti/ular. inci1al 0i pro;imal cu -.,5-.= mm la etapa pro/ei
coroanei
#5 2intele se prepar4 ca pentru coroana turnat4
E5 2intele se prepar4 ca pentru coroana acrilic4
<=D3 Consecutivitatea prepar4rii 2in9ilor pentru coroane 2e :nveli0 mi;te 2up4 meto2a ($N7
A5 2intele se prepar4 ca pentru coroana 2in por9elan
B5 :n prima vi1it4 2intele se prepar4 ca pentru coroana 0tan9at4
C5 :n prima vi1it4 suplimentar se prepar4 9esuturile 2ure la -.,5-.= mm pe suprafe9ele vesti/ular4.
inci1al4. pro;imal4
#5 2intele se prepar4 la fel ca pentru coroana tip BelLin
E5 2intele se prepar4 ca pentru coroana acrilic4
<?,3 Coroana 2e :nveli0 mi;t4 metalo5acrilic4 2up4 meto2a ($N pre1int47
A5 coroana 0tan9at4 f4r4 mo2elarea p4r9ii vesti/ulare
B5 coroana 0tan9at4 cu inci1ur4 :n form4 2e T
C5 perfora9ii pe fa9a vesti/ular4 a coroanei metalice 0tan9ate :n forma con invers4 pentru reten9ia a
acrilatului
#5 coroana turnat4 fa9etat4 cu acrilat
E5 coroana 0tan9at4 cu pivot
??
<?-3 Normele 2e reten9ie a acrilatului la coroanele 2e :nveli0 mi;te metalo5acrilice cu componenta
metalic4 0tan9at47
A5 la coroana tip BelLin :n form4 2e anse pe suprafa9a vesti/ular4
B5 la coroana 2up4 meto2a ($N orificii con inverse pe suprafa9a vestu/ular4
C5 forme sferice 2e reten9ie la coroana 2up4 meto2a ($N
#5 la coroana tip BelLin pe partea vesti/ular4 fenestrat4 se fac crest4turi :n form4 2e coa2a
r:n2unicii
E5 la coroanele tip BelLin 0i ($N acrilatul se fi;ea14 vesti/ular cu clei special
<?+3 &n2ica9iile la tratamentul le1iunilor o2ontale coronare cu coroane 2e :nveli0 metalo5acrilice
cu componenta metalic4 turnat4 s:nt7
A5 le1iuni o2ontale coronare a 2in9ilor frontali
B5 le1iuni o2ontale coronare a 2in9ilor laterali
C5 a/ra1iune patologic4 gr3 &&&
#5 /ru;i1m
E5 le1iuni o2ontale coronare totale
<?*3 Contrain2ica9iile la tratamentul le1iunilor o2ontale coronare cu coroane 2e :nveli0 metalo5
acrilice cu componenta metalic4 turnat4 s:nt7
A5 mo2ificarea :n culoare a 2in9ilor frontali
B5 pe 2in9ii cu coroane mici. su/9iri 0i cu 9esuturi 2ure fragile
C5 ca element 2e agregare :n pun9ile 2entare
#5 :n a/ra1iunea patologic4. /ru;i1m
E5 mo2ific4ri :n culoare a coroanei metalo5acrilice cu componenta metalic4 0tan9at4
<?<3 Prepararea 2in9ilor pentru coroane 2e :nveli0 metalo5acrilice cu componenta metalic4 turnat4
se efectuia147
A5 ca pentru coroanele 0tan9ate
B5 se prepar4 9esuturile 2ure :n profun1imea 2e -.=5+., mm
C5 :n regiunea cervical4 se crea14 prag cu l49imea 2e -.,5-.= mm
#5 Jn regiunea cervical4 se crea14 prag cu l49imea 2e ,.= mm
E5 prepararea se efectuia14 ca pentru coroana ecuatorial4
<?=3 Consecutivitatea etapelor clinice la tratamentul le1iunilor o2ontale coronare cu coroane 2e
:nveli0 metalo5acrilice cu componenta metalic4 turnat4 sunt7
A5 e;aminarea pacientului. o/9inerea amprentei. aprecierea culorii acrilatului
B5 e;aminarea pacientului. prepararea 2in9ilor st:lpi. o/9inerea amprentei. m4suri 2e protec9ie a
pl4gii 2entinare
C5 prepararea 2in9ilor 0i m4suri 2e protec9ie a pl4gii 2entinare
#5 pro/a componentei metalice. aprecierea culorii acrilatului. m4suri 2e protec9ie a pl4gii 2entinare
E5 prepararea 2in9ilor. aprecierea culorii acrilatului
<??3 Consecutivitatea etapelor clinice la tratamentul le1iunilor o2ontale coronare cu coroane
metalo5acrilice cu componenta metalic4 turnat47
A5 pro/a coroanelor. o/9inerea amprentelor
B5 pro/a coroanelor. perforarea fe9ei vesti/ulare. :ntro2ucerea cerii :n coroan4
C5 pro/a componentei metalice. aprecierea culorii acrilatului
#5 pro/a 2efinitiv4 0i fi;area coroanelor metalo5acrilice
E5 o/9inerea amprentei . pro/a coroanei
<?@3 &n2ica9ii la tratamentul le1iunilor o2ontale coronare cu coroane 2e :nveli0 metalo5ceramice7
A5 le1iuni o2ontale coronare ale 2in9ilor frontali 0i laterali
B5 pe 2in9i integri nefolosi9i ca spriHin :n alte prote1e 2entare
?@
C5 cu scopul :nlocuirii coroanelor acrilice 0i metalo5acrilice
#5 pe 2in9i integri la copii p:n4 la -C ani
E5 pe 2in9i cu mo/ilitate 2e gr3 &&&
<?C3 Contrain2ica9ii c4tre aplicarea coroanelor 2e :nveli0 2in metalo5ceramic4 la tratamentul
le1iunilor o2ontale coronare7
A5 pe 2in9i cu coroane mici
B5 pe 2in9i cu mo/ilitate 2e gr3 &&&
C5 :n st4ri alergice c4tre acrilat
#5 mo2ific4ri 2e culoare a coroanelor acrilice
E5 :n le1iuni o2ontale coronare a 2in9ilor frontali 0i laterali
<?D3 eto2a clasic4 2e preparare a 2in9ilor su/ coroane 2e :nveli0 metalo5ceramice preve2e
urm4toarea consecutivitate7
A5 prepararea suprafe9elor oclu1ale 0i pro;imale
B5 separarea suprafe9elor pro;imale
C5 prepararea suprafe9elor vestu/ulare orale 0i oclu1ale
#5 prepararea suprafe9ei oclu1ale
E5 prepararea marginei oclu1ale
<@,3 Cele mai favora/ile forme 2e prag la confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 metalo5ceramice
s:nt7
A5 :n unghi 2rept
B5 :n unghi 2rept5/i1otat
C5 cu a2:ncitur4
#5 cu v:rf
E5 :n unghi ascu9ut
<@-3 "49imea pragului la prepararea 2intelui :n 1ona coletului pentru coroana 2e :nveli0 metalo5
ceramic4 este7
A5 ,.? mm
B5 ,.@ mm
C5 ,.C mm
#5 -.+ mm
E5 -.= mm
<@+3 "a confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 semifi1ionomice metalo5ceramice pragul se
formea147
A5 pe suprafa9a vesti/ular4
B5 pe una 2in suprafe9ele pro;imale
C5 pe am/ele suprafe9e pro;imale
#5 prag circular
E5 pe Hum4tatea anterioar4 a suprafe9elor pro;imale
<@*3 "a confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 fi1ionomice metalo5ceramice pragul se formea147
A5 numai vesti/ular
B5 numai me1ial
C5 numai 2istal
#5 :n unghi 2rept ori 2rept5/i1otat
E5 circular
<@<3 Amprentele o/9inute la confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 metalo5ceramice tre/uie s4
re2ee7
?C
A5 numai pragul 2in 1ona coletului 2entar
B5 coroana 2intelui :n :ntregime
C5 toat4 arca2a 2entar4 respectiv4
#5 pragul 0i a2:ncimea sulcusului 2ento5gingival a 2in9ilor prepara9i
E5 procesul alveolar e2entat
<@=3 Jn scopul o/9inerii unei amprente fi2ele la confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 se
recoman247
A5 alegerea materialului amprentar cu calit49i :nalte
B5 prepararea corect4 a materialului. conform instruc9iunii
C5 o/ligatoriu efectuarea retrac9iei gingiei
#5 uscarea 2in9ilor p:n4 la amprentare
E5 preg4tirea psihic4 a pacientului
<@?3 eto2ele 2e retrac9ie gingival47
A5 terapeutic4
B5 urgent4
C5 fi1iologic4
#5 mecanic4
E5 chimic4
<@@3 eto2ele 2e o/9inere a amprentelor 2u/le la confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 metalo5
ceramice sunt7
A5 cu un material amprentar
B5 :n 2ou4 vi1ite
C5 :ntr5un timp
#5 :n 2oi timpi
E5 :n trei vi1ite
<@C3 4surile 2e protec9ie a pl4gii 2entinare 2up4 prepararea 2in9ilor su/ microprote1e au scopul7
A5 profila;iei fractur4rii coroanei
B5 p4str4rii sta/ilit49ii 2intelui
C5 proteHarea pl4gii 2entinare 2e factori clinici
#5 proteHarea pl4gii 2entinare 2e factori termici
E5 proteHarea cavit49ii /ucale 2e infec9ii
<@D3 Coroanele 2e :nveli0 s:nt in2icate7
A5 pentru resta/ilirea formei anatomice 0i a culorii coroanelor 2in9ilor afecta9i 2e 2iferite patologii
ale 9esuturilor 2ure
B5 ca element 2e agregare a lucr4rilor protetice
C5 la tratamentul glositei
#5 :n ca1 2e carie :n sta2iul 2e macul4
E5 :n ca1 2e carie me2ie netratat4
<C,3 Coroanele 2e :nveli0 s:nt in2icate7
A5 pe 2in9i cu le1iuni o2ontale totale
B5 :n ca1 2e pre1en94 numai a r424cinii 2intelui
C5 :n ca1 2e afec9iuni ale paro2ontului. pentru confec9ionarea 0inelor 2in coroane
#5 2up4 scurtarea sau corectarea formei 2in9ilor migra9i
E5 pe 2in9ii cu mo/ilitate 2e gr3 &&&
<C-3 Jn ca1 2e afec9iuni ale paro2ontului coroanele 2e :nveli0 sint contrain2icate7
A5 ca microprote1e uni2entare
?D
B5 ca microprote1e :n 0inarea 2in9ilor 2in 1ona frontal4 a arca2elor 2entare
C5 ca microprote1e :n 0inarea 2in9ilor mo/ili 2e gr3 &5&&
#5 ca microprote1e :n 0inele circulare
E5 ca microprote1e :n 0inarea 2in9ilor mo/ili 2e gr3 &&&
<C+3 Particularit49ile incrusta9iilor ca prote1e 2entare s:nt7
A5 acoper4 toat4 suprafa9a 2intelui
B5 au un volum re2us5s:nt cele mai mici prote1e 2entare
C5 resta/ilesc structura 0i morfologia unui singur 2inte
#5 se confec9ionea14 9in:n2 cont 2e patologia 9esuturilor 2ure 0i 2e locali1area procesului
E5 s:nt prote1e 2entare mo/ili1a/ile
<C*3 AvantaHele incrusta9iilor intratisulare fa94 2e o/tura9ii s:nt7
A5 nu se mo2ific4 :n volum
B5 pot fi utili1ate ca element 2e 0inare
C5 se :ntro2uc :n cavitate :n stare plastic4
#5 se pot utili1a pentru fi;area altor prote1e
E5 s:nt microprote1e stan2ar2e
<C<3 "a tratamentul le1iunilor o2ontale coronare cu incrusta9ii pronosticul 2epin2e 2e7
A5 starea 2intelui 0i certitu2inea prepar4rii cavit49ii
B5 protec9ia cavit49ii preparate :n timpul confec9ion4rii incrusta9iilor
C5 meto2a 2e confec9ionare a incrusta9iilor
#5 preci1ia a2apt4rii incrusta9iei la pere9ii cavit49ii 0i 2e fi;area ei
E5 tipul 2e cear4 utili1at4 la mo2elarea machetei 2in cear4
<C=3 Complica9iile posi/ile 2up4 fi;area incrusta9iei AinlaG5uluiB7
A5 contrac9ia incrusta9iei
B5 mo2ificarea volumului incrusta9iei
C5 2escimentarea incrusta9iei
#5 apari9ia cariei secun2are
E5 pulpita
Etiologia. patogenia. ta/loul clinic 0i tratamentul e2enta9iei par9iale
cu pun9i 2entare
<C?3 Ta/loul clinic al e2enta9iei par9iale se g4se0te :n 2epen2en94 2e7
A 8 num4rul 0i topografia 2in9ilor a/sen9i
B 8 e;amenul ra2iografic
C 8 aten9ia me2icului
# 8 timpul ce s5a scurs 2up4 e;trac9iile 2entare
E 8 starea familiar4 a pacientului
<C@3 #up4 2imensiunile spa9iilor e2entate 2eose/im7
A 8 e2enta9ii mici A-5* 2in9iB
B 8 e2enta9ii foarte mici A- 2inteB
C 8 e2enta9ii miHlocii A<5? 2in9iB
# 8 e2enta9ii mari Amai mult 2e ? 2in9iB
E 8 e2enta9ii :ncep4toare
@,
<CC3 #up4 forma apofi1ei alveolare e2entate :n e2enta9ia par9ial4 2eose/im7
A 8 :ngust Ap:n4 la = mmB
B 8 foarte :ngust
C 8 2e o l49ime me2ie A=5CmmB
# 8 2e o l49ime satisf4c4toare
E 8 lat Amai mult 2e C mmB
<CD3 #up4 mo2ul 2e agregare pe 2in9ii st:lpi puntea 2entar4 poate fi7
A 8 mo/il4
B 8 fi;4
C 8 mi;t4
# 8 gingival4
E 8 semigingival4
<D,3 #up4 raportul corpului 2e punte cu apofi1a alveolar4 2eose/im pun9i 2entare7
A 8 :n 0a
B 8 :n form4 oval4
C 8 :n form4 semioval4
# 8 :n semi0a
E 8 suspen2ate
<D-3 #up4 rapotrul corpului 2e punte cu apofi1a alveolar4 2eose/im pun9i 2entare7
A 8 fi;e
B 8 punctiforme
C 8 tangent liniare
# 8 semiovale
E 8 ovale
<D+3 "a 2eterminarea in2ica9iilor c4tre tratamentul e2enta9iei par9iale cu pun9i 2entare este
necesar ca la pre1en9a 2in9ilor restan9i s4n4to0i suma coeficien9ilor 2in9ilor a/sen9i s4 fie7
A 8 egl4 cu a 2in9ilor st:lpi
B 8 mai mic4 2ec:t a 2in9ilor st:lpi
C 8 mai mare 2ec:t a 2in9ilor st:lpi
# 8 mult mai mare 2ec:t a 2in9ilor st:lpi
E 8 nu are importan94 raportul coeficien9ilor
<D*3 #ac4 for9a 2e ap4sare vertical4 se v5a e;ercita pe corpul 2e punte :n apropierea 2intelui st:lp
situat 2istal ea se v5a transmite prin elementele 2e agregare influien9:n2 perio2on9iul7
A 8 :ntin2erea ligamentelor alveolo 8 2entare a 2intelui situat 2istal 0i :nfun2area lui
B 8 :ntin2erea ligamentelor alveolo 8 2entare a 2intelui situat me1ial 0i :nfun2area lui
C 8 compresia ligamentelor alveolo52entare :n 1ona treimei superioare pro;imale 2istale 0i a treimei
inferioare pro;imal 8 me1iale a 2intelui situat me1ial
# 8 :ntin2erea ligamentelor alveolo 8 2entare a 2intelui a am/ilor 2in9i
E 8 compresia ligamentelor alveolo52entare :n 1ona treimei superioare pro;imale a am/ilor 2in9i
<D<3 Nor9ele ori1ontale :n timpul func9iei ac9ionea14 asupra corpului 2e punte :n urm4toarele
2irec9ii7
A 8 ori1ontal4
B 8 ori1ontal 5 sagital4
C 8 ori1ontal 5 transversal4
# 8 ori1ontal 5 tangen9ial4
E 8 ori1ontal 5 o/lice
@-
<D=3 !ivelarea planului protetic la preg4tirea c>mpului protetic :n tratamentul cu pun9i 2entare se
efectuia147
A 8 fi1ioterapeutic
B 8 0lefuirea selectiv4
C 8 orto2ontic
# 8 terapeutic
E 8 maHorarea 2imensiunii verticale 2e oclu1ie
<D?3 Corpul 2e punte tangent liniar este in2icat :n pun9ile 2entare7
A 8 2in metalo5ceramic4
B 8 mo/ili1a/ile
C 8 2in 2ou4 /uc49i
# 8 acrilice
E 8 ceramice
<D@3 Particularit49ile prepar4rii 2in9ilor st>lpi :n pun9ile 2entare sunt7
A 8 prepararea atent4
B 8 prepararea cu r4cire
C 8 o/9inerea paralelismului :ntre 2in9ii st>lpi
# 8 o/9inerea formei corecte a /ontului :n raport 2e elementele 2e agregare
E 8 nu sunt particularit49i
<DC3 %erificarea 0i asigurarea paralelismului :ntre 2in9ii st:lpi prepara9i la confec9ionarea pun9ilor
2entare se efectuea14 prin7
A 8 stu2ierea mo2elului :n paralelograf
B 8 utili1area paralelografelor orale
C 8 m4sur4ri pe mo2el
# 8 m4sur4ri :n cavitatea /ucal4
E 8 prepararea :n form4 2e con spre oclu1al su/ un unghi 2e p>n4 la @
o
<DD3 "a confec9ionarea pun9ilor 2entare 2in metalo5ceramic4 pot fi o/9inute amprente7
A 8 2u/le :ntr5un timp
B 8 2u/le :n 2oi timpi
C 8 2u/le :n oclu1ie
# 8 2u/le cu un singur material
E 8 2u/le :n trei timpi
=,,3 Elementele fun2amentale ale oclu1iei centrice sunt7
A 8 2imensiunea vertical4 2e oclu1ie
B 8 po1i9ia neutr4 a man2i/ulei
C 8 po1i9ia 2e repaus fi1iologic relativ a man2i/ulei
# 8 spa9iul fi1iologic 2e inoclu1ie
E 8 2imensiunea vertical4 a po1i9iei 2e postur4 man2i/ular4
=,-3 #imensiunea vertical4 2e oclu1ie se 2etermin4 prin meto2ele7
A 8 fi1iologic4
B 8 anatomic4
C 8 antropometric4
# 8 au;iliar4
E 8 anatomo5fi1iologic4
=,+3 #imensiunea vertical4 2e oclu1ie :n prima 0i a 2oua situa9ie clinic4 la 2eterminarea oclu1iei
centrice poate fi7
@+
A 8 nemo2ificat4
B 8 m4rit4
C 8 mic0orat4
# 8 :ncruci0at4
E 8 anterioar4
=,*3 Jn a treia situa9ie clinic4 la 2eterminarea oclu1iei centrice se aprecia147
A 8 2imensiunea vertical4 2e oclu1ie
B 8 spa9iul fi1iologic 2e inoclu1ie
C 8 po1i9ia neutr4 a man2i/ulei
# 8 2imensiunea vertical4 a po1i9iei 2e postur4 man2i/ular4
E 8 po1i9ia 2e repaos fi1iologic relativ a man2i/ulei
=,<3 Po1i9ia oclu1iei centrice 2eterminat4 cu aHutorul 0a/loanelor 0i a /or2urilor 2e oclu1ie 2in
cear4 se fi;ea14 prin meto2a7
A 8 rece
B 8 antropometric4
C 8 fier/inte
# 8 fi1iologic4
E 8 func9ional4
=,=3 AvantaHele pun9ilor 2entare 2in 2ou4 /uc49i7
A 8 transmisia for9elor oclu1ale asupra paro2ontului 2in9ilor st:lpi
B 8 transmisia for9elor oclu1ale pe cale mi;t4
C 8 necesit4 o u0oar4 0lefuire a 2in9ilor st:lpi
# 8 resta/ilirea func9iilor 2ereglate
E 8 nu este o/ligatorie aneste1ia la prepararea 2in9ilor st:lpi
=,?3 #e1avantaHele pun9ilor 2entare 2in 2ou4 /uc49i7
A 8 transmit for9ele oclu1ale asupra paro2ontului 2in9ilor st:lpi
B 8 poate avea loc 2e1lipirea corpului 2e punte
C 8 resta/ilesc par9ial func9ia fi1ionomic4
# 8 pot con2uce la apari9ia galvano1ei :n cavitatea /ucal4
E 8 necesit4 o u0oar4 0lefuire a 2in9ilor st:lpi
=,@3 Puntea 2entar4 metalic4 :ntreg turnat4 este in2icat47
A 8 :n 1ona frontal4 a arca2elor 2entare la a/sen9a - 2inte
B 8 :n 1ona frontal4 a arca2elor 2entare la a/sen9a a + 2in9i
C 8 :n 1onele laterale ale arca2elor 2entare la a/sen9a - 2inte 0i pre1en9a /re0elor intercalate
# 8 :n 1onele laterale ale arca2elor 2entare la a/sen9a a + 2in9i 0i pre1en9a /re0elor intercalate
E 8 :n 1onele laterale ale arca2elor 2entare la pre1en9a /re0elor terminale 2e - 8+ 2in9i
=,C3 AvantaHele puntei 2entare metalice :ntreg turnate7
A 8 num4rul etapelor 2e confec9ionare este re2us
B 8 este reali1at4 2intr5un aliaH
C 8 este fi1ionomic4
# 8 impune pre1en9a 2in9ilor cu coroane :nalte
E 8 nu are loc fracturarea corpului 2e punte
=,D3 #in9ii st:lpi :n pun9ile 2entare metalice :ntreg turnate s:nt supu0i prepar4rii la colet7
A 8 cu prag circular :n unghi 2rept
B 8 cu prag circular :n unghi ascu9it
C 8 f4r4 prag
@*
# 8 mi;t
E 8 cu prag circular conve;
=-,3 Pun9ile 2entare mi;te 2in metalo5ceramic4 s:nt contrain2icate7
A 8 volum coronar re2us a 2in9ilor st:lpi
B 8 :n 1onele laterale ale arca2elor 2entare
C 8 p:n4 la v:rsta 2e -C ani
# 8 la mo/ilitatea 2in9ilor 2e gr3 &5&&
E 8 la mo/ilitatea 2in9ilor 2e gr3 &&&
=--3 Consecutivitatea etapelor clinice la confec9ionarea pun9ilor 2entare 2in metalo5ceramic47
A 8 amprentarea preliminar4 pentru confec9ionarea coroanelor provi1orii
B 8 prepararea 2in9ilor st:lpi. amprentarea final4
C 8 protec9ia 2in9ilor st:lpi cu coroane provi1orii
# 8 2eterminarea in2e;ului igienii cavit49ii orale
E 8 reali1area mo2elelor
=-+3 Puntea 2entar4 mo/ili1a/il4 este in2icat47
A 8 :n /re0ele laterale ale arca2elor 2entare la pre1en9a 2in9ilor cu coroane :nalte
B 8 :n oclu1ia ortognat4
C 8 :n oclu1ia 2eschis4
# 8 la a/sen9a accentuat4 a su/stan9ei osoase
E 8 la pre1en9a 2in9ilor mo/ili1a/ili 2e gr3 &&&
=-*3 Pun9ile 2entare a2e1ive s:nt in2icate7
A 8 :n e2enta9iile laterale re2use
B 8 la pre1en9a 2in9ilor integri limitrofi /re0ei
C 8 la pre1en9a migr4rilor 2entare 2in 1ona /re0ei
# 8 la pre1en9a coroanelor mici a 2in9ilor limitrofi /re0ei
E 8 la pre1en9a coroanelor :nalte a 2in9ilor limitrofi /re0ei
=-<3 "a confec9ionarea pun9ilor 2entare a2e1ive 2in9ii limitrofi /re0ei se prepar47
A 8 fe9ele pro;imale 2inspre e2enta9ie
B 8 fe9ele vesti/ular4 0i oral4 la nivelul situ4rii elementelor 2e agregare
C 8 suprafe9ele oclu1ale
# 8 la colet se crea14 pragul
E 8 2in9ii st:lpi nu se prepar4
=-=3 #e1avantaHele pun9ilor 2entare a2e1ive7
A 8 se pot reali1a numai pe 2in9i integri
B 8 au in2ica9ii re2use
C 8 s:nt fi1ionomice
# 8 au riscul 2esciment4rii
E 8 sacrificare tisular4 re2us4
=-?3 AvantaHele pun9ilor 2entare a2e1ive7
A 8 s:nt fi1ionomice
B 8 au riscul 2esciment4rii
C 8 sacrificarea tisular4 re2us4
# 8 au in2ica9ii re2use
E 8 se reali1ea14 numai pe 2in9i integri
@<
=-@3 Ce aspect v5a avea relieful oclu1al :n puntea 2entar4 pe implante7
A 8 cuspi1i /ine e;prima9i
B 8 cuspi1i sla/ e;prima9i. rotungi9i
C 8 cuspi1i :n raport 2e aspectul antagoni0tilor
# 8 relief plat
E 8 relief on2ulat
=-C3 E2enta9iile par9iale terminale pot fi re1olvate prin7
A 8 prote1e par9ial mo/ili1a/ile
B 8 pun9i 2entare pe implante
C 8 pun9i 2entare provi1orii
# 8 pun9i 2entare a2e1ive
E 8 pun9i 2entare 2emonta/ile
=-D3 Nactorii etiologici :n e2enta9iile par9iale s:nt sistemati1a9i :n grupe7
A5 congenitali
B5 postnatali
C5 terapeutici
#5 chirurgicali
E5 ortope2ici
=+,3 $imptomele intraorale a e2enta9iei par9iale s:nt7
A5 :ntreruperea continuit49ii arca2ei 2entare 2e pre1en9a /re0ei AlorB
B5 temperatura su/fe/ril4 a corpului
C5 suprasolicitarea func9ional4. a/ra1iunea patologic4 a 2in9ilor restan9i
#5 hipersaliva9ia
E5 hiposaliva9ia
=+-3 Ta/loul clinic al e2enta9iei par9iale 2epin2e 2e7
A5 num4rul 0i topografia /re0elor arca2elor 2entare
B5 e;amenul ra2iografic
C5 aten9ia me2icului
#5 timpul ce s5a scurs 2e la e;trac9ia 2in9ilor
E5 starea civil4 a pacientului
=++3 Jn e2enta9ia par9ial4 2in9ii restan9i se :mpart in 2ou4 grupe7
A5 frontal4
B5 lateral4
C5 func9ional4
#5 incisivi 0i canini
E5 nefunc9ional4
=+*3 Prote1ele utili1ate la tratamentul e2enta9iei par9iale s:nt7
A5 pun9i 2entare mo/ili1a/ile
B5 pun9i 2entare fi;e
C5 microprote1ele
#5 par9ial mo/ili1a/ile acrilice 0i scheletate
E5 orto2ontice
=+<3 #up4 l49ime apofi1a alveolar4 e2entat4 poate fi7
A5 :ngust4 Ap:n4 la =., mmB
B5 me2ie A=.,5C., mmB. lat4 Amai mult 2e C., mmB
C5 trape1oi2al4
@=
#5 foatre lat4
E5 on2ulat4
=+=3 #up4 particularit49ile 2e construc9ie ale pun9ilor 2entare ele se :mpart :n7
A5 mo/ili1a/ile
B5 fi;e
C5 monolite
#5 separate 2in 2ou4 /uc49i. 2emonta/ile 0i atipice
E5 turnate
=+?3 #up4 meto2a 2e confec9ionare pun9ile 2entare se clasific4 :n7
A5 su2ate
B5 lipite
C5 0tan9ate
#5 turnate
E5 mo/ili1a/ile. fi;e
=+@3 EopeiLin clasific4 pun9ile 2entare :n7
A5 cu spriHin la am/ele e;tremit49i
B5 cu un element 2e agregare suplimentar
C5 cu sprigin muco5osos
#5 cu spriHin mi;t
E5 cu spriHin osos
=+C3 EopeiLin clasific4 pun9ile 2entare :n7
A5 mo/ili1a/ile
B5 fi;e
C5 cu 2ou4 elemente 2e agregare situate me2ial
#5 cu 2ou4 elemente 2e agregare situate 2istal
E5 cu spriHin muco5osos
=+D3 EopeiLin clasific4 pun9ile 2entare :n7
A5 pun9i 2entare cu elemente 2e agregare 2u/le situate la am/ele e;tremit49i
B5 cu e;tensie
C5 fi;e
#5 mo/ili1a/ile
E5 cu spriHin osos
=*,3 #up4 materialele 2in care s:nt confec9ionate pun9ile 2entare se clasific4 :n7
A5 turnate
B5 su2ate
C5 lipite
#5 metalice
E5 nemetalice. mi;te
=*-3 #up4 num4rul 2e 2in9i lips4 /re0ele arca2elor 2entare s:nt7
A5 :nguste
B5 mici A-5* 2in9iB
C5 me2ii A<5? 2in9i 0i mai multB
#5 late
E5 :ncep4toare
=*+3 #up4 principiul 2e fi;are pun9ile 2entare se clasific47
@?
A5 punctiforme
B5 tangen9iale
C5 mo/ili1a/ile
#5 in 0a
E5 fi;e
=**3 "a alegerea 2in9ilor st:lpi :n puntea 2entar4 se 9ine cont 2e7
A5 starea pera2ontului 2in9ilor st:lpi 0i a antagoni0tilor
B5 profesie
C5 se;
#5 :ntin2erea /re0ei 0i topografia ei
E5 vechimea :n munc4
=*<3 Argumentarea matematic4 la alegerea 2in9ilor st:lpi :n conceperea pun9ilor 2entare se
efectuia14 conform7
A5 grosimii pere9ilor coronari
B5 para2ontogramei Eurlean2sLii
C5 coeficien9ilor OLsman 0i Agapov
#5 :n4l9imii coronare
E5 gra2ului 2e :nclinare a 2in9ilor st:lpi
=*=3 %aloarea func9ional4 a 2in9ilor st:lpi la conceperea pun9ilor 2entare 2epin2e 2e7
A5 morfologia r424cinilor. raportul coroan45r424cin4
B5 mo/ilitatea 2in9ilor 0i calitatea tratamentului en2o2ontic
C5 v:rst4
#5 starea 2in9ilor vecini
E5 starea procesului alveolar e2entat
=*?3 Particularit49ile prepar4rii 2in9ilor st:lpi la confec9ionarea pun9ilor 2entare 2epin2e 2e7
A5 v:rsta pacientului
B5 starea procesului alveolar
C5 varietatea 2e microprote14 folosit4 ca element 2e agregare
#5 necesitatea re24rii paralelismului :ntre 2in9ii st:lpi
E5 2e clasa e2enta9iei 2up4 Eenne2G
=*@3 O/iectivele prepar4rii 2in9ilor st:lpi pentru puntea 2entar4 2epin2 2e7
A5 varietatea e2enta9iei
B5 necesitatea re24rii 2intelui formei care va prmite o a2erare intim4 a coroanei la colet f4r4 a
maHora 2imensiunea vertical4 2e oclu1ie
C5 necesitatea re24rii paralelismului :ntre 2in9ii st:lpi pentru aplicarea pun9ii
#5 particularit49ile raportului corpului 2e punte cu procesul alveolar
E5 starea mucoasei procesului alveolar
=*C3 Protec9ia pl4gii 2entinare 2up4 &3Postolachi inclu2e7
A5 prelucrarea pl4gii 2entinare cu etanol
B5 prelucrarea pl4gii 2entinare cu eter
C5 prelucrarea pl4gii 2entinare cu ap4 o;igenat4 *O
#5 acoperirea 2intelui cu coroane provi1orii sau lac 2e fluor.celuloi2
E5 prelucrarea 2intelui cu ap4 2istilat4
=*D3 O/9inerea amprentei 2u/le :n 2ou4 etape preve2e7
A5 o/9inerea amprentei preliminare p:n4 la prepararea 2in9ilor st:lpi
B5 aplicarea stratului 2oi :n amprenta preliminar4 0i amprentatea 2efinitiv4
@@
C5 aplicarea stratului 2e coriHare pe c:mpul protetic prin inHectare
#5 aplicarea primului strat peste al 2oilea
E5 o/9inerea amprentei pentru mo2elul preliminar
=<,3 O/9inerea amprentei 2u/le :n 2ou4 etape preve2e7
A5 o/9inerea amprentei cu alginat 2up4 prepararea 2in9ilor
B5 o/9inerea amprentei 2up4 prepararea 2in9ilor cu material amprentar termoplastic. care :nainte 2e
a fi :ntro2us :n cavitatea oral4 se acoper4 cu tifon
C5 se :nl4tur4 tifonul 0i pe stratul int:i se aplic4 materialul 2e amprentare 2e coriHare
#5 o/9inerea amprentei cu gips preparat 2ens
E5 aplicarea stratului int:i peste al 2oilea
=<-3 $itua9iile clinice 2e care 2epin2e tactica 2etermin4rii oclu1iei centrice :n e2enta9iile par9iale7
A5 pre1en9a unei oclu1ii centrice sta/ile
B5 pe arca2ele 2entare s:nt pre1ente una sau 2ou4 perechi 2e 2in9i antagoni0ti
C5 :n cavitatea oral4 s:nt a/sen9i 2in9i antagoni0ti
#5 lipsa a -5+ 2in9i pe una 2in arca2ele 2entare
E5 este pre1ent4 oclu1ia opistognat4
=<+3 Pun9ile 2entare :n sectorul frontal al arca2elor 2entare s:nt in2icate :n lipsa7
A5 incisivilor centrali
B5 incisivilor centrali 0i laterali
C5 tuturor incisivilor 0i caninilor
#5 tuturor incisivilor 0i caninilor 0i primilor premolari
E5 tuturor incisivilor. caninilor 0i premolarilor 2oi

=<*3 Resta/ilirea foneticii la confec9ionarea pun9ilor 2entare metaloceramice :n sectorul frontal al
arca2elor 2entare se v5a efectua :n ca1 2e mo2elare a corpului 2e punte :n form47
A5 2e 0a
B5 suspen2at4
C5 punctiform4
#5 mi;t4
E5 semi0a
=<<3 Pun9ile 2entare :n 1onele laterale ale arca2elor 2entare s:nt in2icate la lipsa7
A5 a + premolari
B5 a + molari c:n2 al *5lea este /ine 2e1voltat
C5 a premolarilor 0i molarilor
#5 a 2oi premolari. primului molar 0i mo/ilitatea patologic4 2e gra2ul &&& a molarului 2oi
E5 a tuturor molarilor
=<=3 Jn sectoarele laterale ale arca2elor 2entare pun9ile 2entare sunt contrain2icate :n ca1 2e lips47
A5 a unui premolar 0i primului molar
B5 a 2oi molari la pre1en9a molarului trei
C5 a tuturor molarilor
#5 a premolarilor 0i molarilor
E5 :n oclu1ie opistognat4
=<?3 Jn sectoarele laterale ale arca2elor 2entare forma corpului 2e punte :n puntea 2entar4 :ntreg
turnat4 tre/uie s4 fie :n7
A5 semi0a
B5 suspen2at4
C5 punctiform4
@C
#5 tangen9ial4
E5 :n 0a
=<@3 Jn oclu1ia func9ional4 pun9ile 2entare tre/uie s47
A5 asigure un contact v:rf cuspi2 fun2 foset4 cu 2in9ii antagoni0ti :n oclu1ia centric4
B5 s4 fie :n contact v:rf cuspi2 fun2 foset4 cu 2in9ii antagoni0ti :n oclu1ie anterioar4
C5 s4 fie :n contact v:rf cuspi2 fun2 foset4 cu antagoni0tii :n oclu1ie lateral4
#5 s4 asigure contact cu antagoni0tii :n toate planurile 2e 2eplasare a man2i/ulei cu contacte 2ento5
2entare
E5 s4 fie :n 2e1oclu1ie la mi0c4rile man2i/ulare cu contacte 2ento52entare
=<C3 AvantaHele pun9ilor 2entare sunt7
A5 asigur4 transmiterea presiunii masticatorii fi1iologice
B5 necesit4 prepararea 2in9ilor st:lpi
C5 resta/ilesc capacitatea masticatorie 0i fonetic4 2eriglat4
#5 s:nt igienice
E5 transmit presiunea masticatorie nefi1iologic
=<D3 AvantaHele pun9ilor 2entare 2in 2ou4 /uc49i sunt7
A5 igienice
B5 estetice
C5 necesit4 o preparare a 2in9ilor st:lpi numai pentru 2eretentivi1area 2intelui st:lp
#5 elementele componente pot s4 se2e1lipeasc4
E5 transmit presiunea mastictorie fi1iologic
==,3 #e1avantaHele pun9ilor 2entare 2in 2ou4 /uc49i sunt7
A5 posi/ilitatea gener4rii curen9ilor galvanici
B5 resta/ilesc fonetica 2eriglat4
C5 au un suport 2ento5para2ontal
#5 necesit4 0lefuirea 9esuturilor 2ure
E5 resta/ilesc func9ia masticatorie 2eriglat4
==-3 #e1avantaHele pun9ilor 2entare 2in 2ou4 /uc49i sunt7
A5 lipirea nesatisf4c4toare a elementelor componente mic0orea14 2uritatea lor
B5 s:nt igienice
C5 resta/ilesc func9ia masticatorie 2eriglat4
#5 resta/ilesc fonetica 2eriglat4
E5 au un suport 2ento5para2ontal
==+3 Jn prima etap4 clinic4 la confec9ionarea pun9ilor 2entare 2in 2ou4 /uc49i se efectuia147
A5 e;aminarea pacientului. prepararea 2in9ilor
B5 pro/a pun9ii 2entare
C5 o/9inerea amprentelor. aprecierea oclu1iei centrice. m4suri 2e protec9ie a pl4gii 2entinare
#5 pro/a elementelor 2e agregare
E5 pro/a 0i fi;area pun9ii 2entare
==*3 Jn a 2oua etap4 clinic4 la confec9ionarea pun9ilor 2entare 2in 2ou4 /uc49i se efectuia147
A5 prepararea 2in9ilor
B5 pro/a elementelor 2e agregare
C5 o/9inerea amprentelor cu elementele 2e agregare. aprecierea oclu1iei centrice 0i protec9ia pl4gii
2entinare
#5 pro/a pun9ii 2entare
@D
E5 corec9ia pun9ii 2entare
==<3 Jn a treia etap4 clinic4 la confec9ionarea pun9ilor 2entare mi;te metalo5acrilice 2in 2ou4
/uc49i se efectuia147
A5 pro/a elementelor 2e agregare
B5 pro/a pun9ii 2entare
C5 fi;area elementelor 2e agregare
#5 aprecierea culorii acrilatului
E5 fi;area pun9ii 2entare
===3 Etapa 2efinitiv4 la confec9ionarea a pun9ilor 2entare 2in 2ou4 /uc49i este7
A5 pro/a 2efinitiv4 a pun9ii 2entare
B5 fi;area pun9ii 2entare
C5 pro/a elementelor 2e agregare
#5 aprecierea culorii ceramicii
E5 aprecierea culorii acrilatului
==?3 "a etapa 2e pro/4 a pun9ii 2entare 2in 2ou4 /uc49i se aprecia147
A5 corespun2erea culorii corpului 2e punte
B5 a;ul 2e inser9ie a pun9ii 2entare pe 2in9ii st:lpi
C5 raportul pun9ii 2entare cu 2in9ii antagoni0ti 0i vecini
#5 posi/ilitatea transmiterii for9elor 2e presiune la procesul alveolar
E5 gra2ul 2e rigi2itate a pun9ii 2entare
==@3 &n2ivi2uali1area contactelor oclu1ale :n puntea 2entar4 mi;t4 2in 2ou4 /uc49i se efectuia147
A5 la etapa 2e mo2elare a corpului 2e punte
B5 2up4 fi;area puntei 2entare
C5 2up4 * 1ile 2e la fi;area puntei 2entare
#5 la etape 2e pro/4 a pun9ii 2entare
E5 la etapa 2e pro/4 2efinitiv4 0i fi;are a pun9ii 2entare
==C3 Consecutivitatea etapelor clinice 2e confec9ionare a pun9ilor 2entare :ntreg turnate A2intr5o
/ucat4B7
A5 e;aminarea pacientului. prepararea 2in9ilor. o/9inerea amprentelor. fi;area oclu1iei centrice.
protec9ia 2in9ilor pl4gii 2entinare a 2in9ilor prepara9i
B5 pro/a elementelor 2e agregare a pun9ii 2entare
C5 o/9inerea amprentelor cu elementele 2e agregare. fi;area oclu1iei centrice
#5 pro/a pun9ii 2entare. protec9ia pl4gii 2entinare a 2in9ilor prepara9i
E5 aprecierea culorii ceramicii
==D3 Etapa 2efinitiv4 la confec9ionarea pun9ilor 2entare :ntreg turnate A2intr5o /ucat4B este7
A5 pro/a elementelor 2e agregare. o/9inerea amprentei
B5 aprecierea oclu1iei centrice. protec9ia pl4gii 2entinare a 2in9ilor perfora9i
C5 pro/a pun9ii 2entare. aprecierea culorii
#5 pro/a 2efinitiv4 a pun9ii turnare
E5 fi;area pun9ii 2entare
=?,3 Consecutivitatea etapelor clinice 2e confec9ionare a pun9ii 2entare 2in acrilat7
A5 prepararea 2intelui st:lp. aprecierea culorii
B5 e;aminarea pacientului. prepararea 2in9ilor st:lpi. o/9inera amprentei. aprecierea oclu1iei
centrice. protec9ia 2in9ilor
C5 aprecierea culorii
#5 pro/a scheletului metalic
C,
E5 pro/a elementelor 2e agregare. o/9inerea amprentei
=?-3 Etapa 2efinitiv4 la confec9ionarea pun9ii 2entare 2in acrilat7
A5 pro/a elementelor 2e agregare
B5 o/9inerea amprentei cu elementele 2e agregare
C5 pro/a 2efinitiv4 a pun9ii 2entare 2in acrilat
#5 fi;area pun9ii 2entare 2in acrilat
E5 aprecierea culorii acrilatului
=?+3 Pun9ile 2entare :ntreg turnate s:nt in2icate :n urm4toarele situa9ii clinice7
A5 posi/ilit49ii re24rii paralelismului 2in9ilor st:lpi
B5 asigur4rii. fi;4rii 0i sta/ili1arii puntei 2entare
C5 2orin9ei me2icului
#5 2orin9ei pacientului
E5 posi/ilit49ii la/oratorului tehnico52entar
=?*3 Etapele clinice 2e confec9ionare a pun9ilor 2entare 2in ceramic4 const4 :n7
A5 prepararea 2intelui. o/9inerea amprentei
B5 pro/a c4p4celului 2e platin4 :n cavitate /ucal4. o/9inerea amprentei
C5 e;aminarea pacientului. prepararea 2in9ilor st:lpi. o/9inerea amprentei. aprecierea oclu1iei
centrice. protec9ia pl4gii 2entinare
#5 pro/a componentei metalice
E5 aprecierea culorii ceramicei
=?<3 Etapa clinic4 2efinitiv4 la confec9ionarea pun9ii 2entare 2in ceramic4 este7
A5 pro/a pun9ii 2entare 2in ceramic4 0i corec9ia ei
B5 pro/a componentei metalice
C5 aprecierea culorii ceramicii
#5 pro/a 2efinitiv4 0i fi;area pun9ii 2in ceramic4
E5 pro/a coroanelor 2in ceramic4. o/9inerea amprentei
=?=3 Prima etap4 2e confec9ionare a pun9ilor 2entare metalo5acrilice cu componenta metalic4
:ntreg turnat4 inclu2e7
A5 numai prepararea 2in9ilor st:lpi
B5 e;aminarea pacientului. prepararea 2in9ilor st:lpi
C5 o/9inerea amprentelor. aprecierea oclu1iei centrice. protec9ia pl4gii 2entinare
#5 aprecierea culorii acrilatului
E5 aprecierea culorii ceramicii
=??3 A 2oua etap4 2e confec9ionare a pun9ilor 2entare metalo5acrilice cu componenta metalic4
:ntreg turnat4 inclu2e7
A5 pro/a elementelor 2e agregare. o/9inerea amprentelor
B5 pro/a pun9ii 2entare 2eHa lipite
C5 pro/a 2efinitiv4 0i fi;area pun9ii 2entare
#5 pro/a componentei metalice :ntreg turnate
E5 aprecierea culorii acrilatului
=?@3 Etapele 2efinitive la confec9ionarea pun9ilor 2entare metalo5acrilice cu componenta metalic4
:ntreg turnat4 s:nt7
A5 pro/a componentei metalice
B5 aprecierea culorii acrilatului
C5 pro/a 2efinitiv4 a pun9ii 2entare metalo5acrilice 0i corec9ia ei
#5 fi;area pun9ii 2entare metalo5acrilice
C-
E5 m4suri 2e protec9ie a gingiei
=?C3 Prima etap4 clinic4 la confec9ionarea pun9ilor 2entare 2in metalo5ceramic4 inclu2e7
A5 numai o/9inerea amprentei
B5 pro/a elementelor 2e agregare a pun9ii 2entare
C5 e;aminarea pacientului. prepararea 2in9ilor st:lpi. o/9inerea amprentelor
#5 aprecierea oclu1iei centrice. m4suri 2e protec9ie a pl4gii 2entinare
E5 aprecierea culorii acrilatului
=?D3 A 2ou4 etap4 clinic4 la confec9ionarea pun9ilor 2entare 2in metalo5ceramic4 inclu2e7
A5 pro/a componentei metalice a puntei 2entare
B5 aprecierea culorii acrilatului
C5 aprecierea culorii ceramicii. m4suri 2e protec9ie a pl4gii 2entinare
#5 pro/a elementelor 2e agregare
E5 fi;area componentei metalice
=@,3 Etapa 2efinitiv4 la confec9ionarea pun9ilor 2entare 2in metalo5ceramic4 inclu2e7
A5 pro/a 2efinitiv4 a pun9ii 2entare 0i corec9ia ei la necesitate
B5 fi;area pun9ii 2entare
C5 pro/a componentei metalice. m4suri 2e protec9ie a pl4gii 2entinare
#5 pro/a elementelor 2e agregare. o/9inerea amprentei
E5 prepararea 2in9ilor st:lpi. o/9inerea amprentelor. m4suri 2e protec9ie a pl4gii 2entinare
=@-3 #in simptomele e2enta9iei par9iale fac parte7
A5 2erigl4ri respiratorii
B5 2erigl4ri gustative
C5 2erigl4ri sen1itive
#5 pre1en9a /re0elor arca2ele 2entare
E5 2eregl4ri ale func9iilor 2e fona9ie. mastica9ie. fi1ionomice
=@+3 #in simptomele e2enta9iei par9iale fac parte7
A5 suprasolicitarea func9ional4 sau a/ra1iunea patologic4 a 2in9ilor restan9i
B5 2erigl4ri respiratorii
C5 2eformarea arca2elor 2entare 0i migrarea 2in9ilor limitrofi /re0elor 0i antagoni0tilor
#5 2ereglarea func9iei AT
E5 2eregl4ri gustative
=@*3 Posi/ilitatea tratamentului protetic cu pun9i 2entare 2epin2e 2e7
A5 oorin9a pacientului
B5 posi/ilitatea me2icului
C5 starea paro2ontului 2in9ilor st:lpi
#5 :ntin2erea /re0ei arca2ei 2entare
E5 rela9iile interoclu1ale :n 1ona /re0ei
=@<3 Aplicarea pun9ii 2entare 2in 2ou4 /uc49i ca reme2iu curativ poate fi 2ificil4 2in cau1a7
A5 prepar4rii 2in9ilor st:lpi f4r4 crearea con2i9iilor 2e inser9ie a pun9ii 2entare
B5 paralelismului strict 2intre 2in9ii st:lpi
C5 neaprecierii clasei e2enta9iei 2up4 Eenne2G
#5 o/9inerii amprentei :mpreun4 cu coroanele 2e pe 2in9ii st:lpi
E5 lipirii incorecte a elementelor 2e agregare cu corpul pun9ii 2entare
=@=3 Tactica me2icului :n ca1 2e inser9ie 2ificil4 a pun9ii 2entare pe 2in9ii st:lpi7
A5 o/9inerea amprentei suplimentare
C+
B5 crearea paralelismului :ntre 2in9ii st:lpi
C5 2e1lipirea corpului 2e punte la elementele 2e agregare 0i amprentarea repetat4
#5 o/9inerea amprentelor 2u/le
E5 pro/a corpului pun9ii 2entare
=@?3 "a etapa clinic4 2e pro/4 a pun9ii 2entare metalice :ntreg turnate se e;aminea147
A5 corespun2erea culorii puntei 9esuturilor a2iacente
B5 po1i9ia coroanelor 2e agregare 0i corespun2erea lor cerin9elor c4tre ele
C5 2uritatea corpului 2e punte
#5 coraportul reliefului oclu1al :n oclu1ia centric4
E5 coraportul reliefului oclu1al :n oclu1ie 2inamic4
=@@3 &n2icii me2ii ai re1isten9ei para2ontului 2in9ilor la /4r/a9i 2up4 Ra/er s:nt7
A5 incisivii +*5+= Lg
B5 caninii ?* Lg
C5 premolarii <,Lg
#5 caninii *? Lg
E5 molarii ?C5@+ Lg
=@C3 Nor9a care ac9ionea14 asupra 2in9ilor :n timpul mastica9iei 2up4 Ealontarov :n me2iu este
egal4 cu7
A5 -C Lg
B5 +, Lg
C5 *, Lg
#5 <, Lg
E5 =, Lg
=@D3 %aloarea func9ional4 a 2in9ilor st:lpi la confec9ionarea pun9ilor 2entare 2epin2e 2e7
A5 morfologia coronar4 0i coraportul 2intre coroan45r424cin4
B5 starea paro2ontului
C5 calitatea tratamentului en2o2ontic
#5 tipul 2e oclu1ie
E5 materialul 2in care se v5a confec9iona puntea 2entar4
=C,3 Pun9ile 2entare 2in 2ou4 /uc49i pot avea componen9a7
A5 coroane 0tan9ate 0i corp 2e punte turnat
B5 coroane 0tan9ate 0i corp 2e punte fe9uit cu acrilat
C5 coroane 2e agregare 0i corp 2e punte :ntreg turnate
#5 coroane 0tan9ate metalo5acrilice 0i corp 2e punte fe9uit
E5 coroane 0i corp 2e punte cu placaH 2in ceramic4
=C-3 Po1i9ionarea mo2elelor :n simulator :n rela9ie centric4 se va efectua7
A5 vi1ual
B5 cu aparate optice
C5 cu /locurilor 2in gips sau alt material amprentar
#5 cu 0a/loane 0i /or2uri 2e oclu1ie
E5 lingurilor amprentare
=C+3 &ncrusta9iile pot fi confec9ionate prin urm4toarele meto2e7
A5 0tan9are
B5 turnare
C5 polimeri1are
#5 ar2ere
C*
E5 mo2elare
=C*3 Coroanele metalice s:nt confec9ionate 2in aliaHe7
A5 fi1ionomice
B5 no/ile
C5 ino/ile
#5 elastice
E5 metaloceramice
=C<3 Jn 2epen2en94 2e gra2ul 2e acoperire a componentei metalice 2e c4tre materialul fi1ionomic
2eose/im coroane7
A5 semifi1ionomice
B5 nefi1ionomice
C5 2u/le
#5 fi1ionomice
E5 mi;te
=C=3 Confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 prin tehnica 0tan94rii este posi/il4 prin urm4toarele
meto2e7
A5 intern4
B5 e;tern4
C5 mi;t4
#5 contemporan4
E5 superficial4
=C?3 "a confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 metalice :ntreg turnate se o/9in mo2ele7
A5 2in gips simplu
B5 2in aliage no/ile
C5 2in gips simplu cu /onturi mo/ili1a/ile 2in gips 2ur
#5 2in gips 2ur cu /onturi mo/ili1a/ile
E5 2in acrilat
=C@3 Jn la/orator coroana 2e :nveli0 turnat4 cu grosimea 2irigat4 se va confec9iona prin utili1area7
A5 mo2elului cu 2in9i mo/ili1a/ili 2in supergips
B5 lacurilor hi2rofile
C5 cerii 2e /a14
#5 utili1area elementelor prefa/ricate 2in cear4 special4
E5 a /onturilor mo/ili1a/ile 2in gips me2ical
=CC3 o2elarea machetei coroanei 2e :nveli0 metalice turnate cu grosimea ne2irigat4 este
posi/il47
A5 prin folosirea foliei 2e cear4 cali/rat4
B5 folosirea foliei 2e material termoplastic
C5 folosirea foliei 2e platin4
#5 prin 2epunerea progresiv4 a cerii
E5 prin sculptare
=CD3 Acoperirea /ontului mo/ili1a/il al mo2elului cu lac la confec9ionarea coroanelor prin
tehnica turn4rii are scopul7
A5 2e compensare a contrac9iei aliaHului
B5 2e re2are a formei anatomice
C5 2e re2are a unui spa9iu :ntre pere9ii coroanei 0i a 2intelui preparat
#5 2e ameliorare fi1iologic4 a viitoarei coroane
C<
E5 2e resta/ilire func9ional4
=D,3 Etapele 2e la/orator la confec9ionarea incrusta9iilor 2in acrilat 2up4 meto2a 2irect47
A5 o/9inerea mo2elului 2in gips me2ical
B5 mo2elarea machetei incrusta9iei 2in cear4 :n cavitatea /ucal4
C5 aplicarea :n cavitate pe mo2el a lacului i1olator 0i a catali1atorului special
#5 am/alarea machetei incrusta9iei 2in cear4 :n chiuvet4
E5 schim/ul cerii :n acrilat
=D-3 Etapele 2e la/orator la confec9ionarea incrusta9iilor metalice 2up4 meto2a 2irect47
A5 o/9inerea mo2elului 2up4 amprenta o/9inut4 cu inel 2e cupru
B5 mo2elarea machetei incrusta9iei 2in cear4 pe mo2el
C5 2up4 aplicarea catali1atorului :n cavitate pe mo2el se aplic4 acrilatul :n straturi su/ presiune
#5 am/alarea machetei incrusta9iei 2in cear4 pentru turnare
E5 turnarea incrusta9iei
=D+3 Etapele 2e la/orator la comfec9ionarea coroanelor metalice prin tehnica 0tan94rii7
A5 o/9inerea mo2elelor 2in gips me2ical
B5 reali1area mo2elelor. ghipsarea :n simulator. mo2elarea 2intelui. o/9inerea patricei 0i matricei.
0tan9area
C5 al/irea. 0lefuirea 0i lustruirea
#5 o/9inerea aliagului necesar
E5 pro/a coroanelor pe mo2el
=D*3 Etapele 2e la/orator la confec9ionarea coroanelor metalice 2e :nveli0 :ntreg turnate s:nt7
A5 reali1area mo2elelor. gipsarea lor :n simulator. mo2elarea machetei 2in cear4 a coroanei :ntreg
turnate
B5 reali1area mo2elelor 0i 0tan9area coroanei
C5 0tan9area 0i lipirea coroanelor
#5 pro/a coroanei turnate pe mo2el. 0lefuirea 0i lustruirea
E5 su2area. al/irea
=D<3 eto2a clasic4 2e o/9inere a machetei 2in cear4 la confec9ionarea coroanei acrilice este7
A5 prin picurare
B5 :ntro2ucerea /ontului 2intelui :n ceara :nc4l1it4 0i continuarea mo2el4rii machetei 2in cear4 prin
picurare
C5 prin turnare
#5 prin galvanoplastie
E5 prin presiune
=D=3 'ipsarea :n chiuvet4 a machetei 2in cear4 a coroanei 2in acrilat se efectuia14 prin meto2a7
A5 o/lic4
B5 simpl4
C5 comple;4
#5 ori1ontal4
E5 vertical4
=D?3 Etapele 2e la/orator la confec9ionarea coroanelor metalo5acrilice cu componenta metalic4
turnat4 s:nt7
A5 o/9inerea mo2elului. preg4tirea capelor
B5 o/9inerea mo2elului. ghipsarea :n simulator. mo2elarea machetei 2in cear4 0i aplicarea
elementelor 2e reten9ie
C5 :nlocuirea machetei 2in cear4 cu acrilat
C=
#5 :nlocuirea cerii cu metal prin meto2a turn4rii
E5 mo2elarea coroanei 2in gips
=D@3 Etapele 2e la/orator la confec9ionarea coroanei 2e :nveli0 2in por9elan s:nt7
A5 o/9inerea mo2elului. 2eterminarea rela9iilor interma;ilare centrice :n simulator
B5 aplicarea acrilatului pe straturi
C5 o/9inerea mo2elului cu /onturi mo/ili1a/ile. ghipsarea :n oclu1or. confec9ionarea marticei 2in
platin4
#5 aplicarea 0i ar2erea straturilor 2e ceramic4. a2aptarea coroanei pe mo2el
E5 o/9inerea mo2elului. mo2elarea coroanei 2in cear4
=DC3 Etapele 2e la/orator la confec9ionarea pun9ilor 2entare metalo5acrilice cu componenta
metalic4 turnat4 s:nt7
A5 o/9inerea mo2elelor cu /onturi mo/ili1a/ile. ghipsarea :n oclu1or. mo2elarea 2in cear4 a
carcasului metalic. turnarea. a2aptarea pe mo2el
B5 o/9inerea mo2elelor. mo2elarea pun9ii 2entare
C5 0lefuirea 0i lustruirea. mo2elarea 2in cear4 a placaHului. polimeri1area. 0lefuirea 0i finisarea
#5 pro/a final4 0i finisarea pun9ii 2entare
E5 mo2elarea pun9ii 2entare 2in cear4. :nlocuirea cerii cu acrilat
=DD3 Etapele 2e la/orator la confec9ionarea pun9ilor 2entare metalo5ceramice s:nt7
A5 turnarea mo2elelor. ghipsarea :n simulator
B5 o/9inerea mo2elelor cu /onturi mo/ili1a/ile. confec9ionarea matricii 2in platin4
C5 o/9inerea mo2elelor cu /onturi mo/ili1a/ile. ghipsarea :n simulator. mo2elarea machetei 2in
cear4 a carcasului metalic. turnarea. a2aptarea pe mo2el
#5 aplicarea straturilor 2e ceramic4 0i ar2erea. a2aptarea pe mo2el
E5 mo2elarea placaHului 2in cear4. :nlocuirea cerii cu ceramic4
?,,3 Etapele 2e la/orator la confec9ionarea coroanelor 2e :nveli0 metalo5acrilice cu componenta
metalic4 0tan9at4 2up4 ($N s:nt7
A5 confec9ionarea coroanei metalice 0tan9ate f4r4 mo2elarea suprafe9ei vesti/ulare
B5 fenestrarea suprafe9ei vesti/ulare a coroanei 0tan9ate
C5 crearea pe suprafa9a vesti/ular4 a orificiilor con invers
#5 mo2elarea 2in cear4 a suprafe9ei vesti/ulare. :nlocuirea cerii cu acrilat. finisarea
E5 confec9ionarea coroanei metalo5acrilice turnate prin turnare
Bi/liografie
-3 Postolachi &3 0i cola/oratorii 8 Protetica 2entar43 8 Chi0in4u. Mtiin9a -DD*
+3 B:rsa 'n3. Postolachi &3 8 Tehnici 2e confec9ionare a prote1elor 2entare3 8
Chi0in4u. Mtiin9a -DD*
*3 STUVWXYU Z3[3. \]V^T_YU `3a3. 5 bVcYd]eWf]g_Th gcYiTcYXYjWh3 kYg_UT3
[le3 mk]eWnWoTm3 -DC<
<3 pYd]q_Wo r3s3. t]io]V u3k3 8 vw^YdVYc]loTh c]xoW_T3 kYg_UT3 [le3
mk]eWnWoTm -DC=
Apro/ate la 0e2in9a cate2rei7
proces ver/al !r3 @ 2in +C3,+3+,-+
0ef cate2r4. prof3 un3 %3Topalo
C?
Mef 2e stu2ii. conf3 !3 CoHuhari
' R & " A
r4spunsurilor la teste pentru e;amenul 2e promovare la $tomatologia Ortope2ic4
pentru stu2en9ii anului &&& :n anul universitar
-3 A
+3 B
*3 A
<3 C
=3 C
?3 A
@3 A
C3 B
D3 C
-,3E
--3#
-+3C
-*3B
-<3A
-=3#
-?3A
-@3#
-C3B
-D3#
+,3B
+-3B
++3E
+*3E
+<3#
+=3A
+?3C
+@3C
+C3C
+D3#
*,3C
*-3#
*+3B
**3C
*<3B
*=3A
*?3C
*@3B
*C3C
*D3#
<,3C
<-3#
<+3C
<*3B
<<3#
<=3#
<?3#
<@3A
<C3C
<D3A
=,3C
=-3A
=+3C
=*3E
=<3#
==3#
=?3C
=@3#
=C3A
=D3C
?,3A
?-3A
?+3#
?*3A
?<3C
?=3B
??3B
?@3E
?C3#
?D3E
@,3E
@-3C
@+3B
@*3A
@<3C
@=3A
@?3C
@@3C
@C3#
@D3E
C,3#
C-3E
C+3A
C*3B
C<3B
C=3A
C?3B
C@3C
CC3B
CD3B
D,3B
D-3#
D+3B
D*3E
D<3B
D=3C
D?3B
D@3B
DC3C
DD3#
-,,3 E
-,-3 C
-,+3 C
-,*3 B
-,<3 C
-,=3 B
-,?3 C
-,@3 #
-,C3 B
-,D3 A
--,3 B
---3 A
--+3 C
--*3 A
--<3 #
--=3 #
--?3 C
--@3 E
--C3 C
--D3 A
-+,3 A
-+-3 B
-++3 C
-+*3 #
-+<3 #
-+=3 B
-+?3 C
-+@3 #
-+C3 E
-+D3 B
-*,3 E
-*-3 A
-*+3 B
-**3 E
-*<3 A
-*=3 C
-*?3 #
-*@3 C
-*C3 C
-*D3 B
-<,3 A
-<-3 C
-<+3 #
-<*3 C
C@
-<<3 A
-<=3 C
-<?3 C
-<@3 #
-<C3 B
-<D3 C
-=,3 A
-=-3 C
-=+3 C
-=*3 A
-=<3 C
-==3 A
-=?3 E
-=@3 E
-=C3 B
-=D3 A
-?,3 C
-?-3 B
-?+3 C
-?*3 C
-?<3 A
-?=3 E
-??3 B
-?@3 E
-?C3 A
-?D3 A
-@,3 B
-@-3 C
-@+3 #
-@*3 #
-@<3 C
-@=3 A
-@?3 B
-@@3 C
-@C3 C
-@D3 #
-C,3 #
-C-3 E
-C+3 E
-C*3 C
-C<3 A
-C=3 C
-C?3 #
-C@3 #
-CC3 B
-CD3 #
-D,3 C
-D-3 E
-D+3 #
-D*3 E
-D<3 #
-D=3 C
-D?3 A
-D@3 A
-DC3 #
-DD3 A
+,,3 B
+,-3 E
+,+3 A
+,*3 #
+,<3 C
+,=3 E
+,?3 E
+,@3 #
+,C3 C
+,D3 #
+-,3 E
+--3 C
+-+3 C
+-*3 A
+-<3 #
+-=3 C
+-?3 E
+-@3 #
+-C3 C
+-D3 #
++,3 C
++-3 A
+++3 #
++*3 C
++<3 A
++=3 #
++?3 #
++@3 B
++C3 #
++D3 A
+*,3 C
+*-3 B
+*+3 B
+**3 C
+*<3 B
+*=3 #
+*?3 B
+*@3 A
+*C3 C
+*D3 #
+<,3 A
+<-3 B
+<+3 A
+<*3 C
+<<3 #
+<=3 A
+<?3 C
+<@3 E
+<C3 C
+<D3 C
+=,3 #
+=-3 A
+=+3 #
+=*3 E
+=<3 A
+==3 C
+=?3 A
+=@3 E
+=C3 B
+=D3 A
+?,3 C
+?-3 #
+?+3 #
+?*3 A
+?<3 E
+?=3 A
+??3 #
+?@3 C
+?C3 A
+?D3 E
+@,3 C
+@-3 B
+@+3 #
+@*3 B
+@<3 A
+@=3 C
+@?3 B
+@@3 C
+@C3 #
+@D3 A
+C,3 B
+C-3 #
+C+3 A
+C*3 C
+C<3 E
+C=3 C
+C?3 B
+C@3 C
+CC3 B
+CD3 #
+D,3 A
+D-3 C
+D+3 A
+D*3 E
+D<3 C
+D=3 A
+D?3 B
+D@3 B
+DC3 C
+DD3 #
*,,3 #
*,-3 AyCy#
*,+3 By#
*,*3 AyB
*,<3 By#
*,=3 Cy#
*,?3 AyC
*,@3 Ay#
*,C3 ByC
*,D3 Ay#
*-,3 AyBy#yE
*--3 AyByE
*-+3 AyBy#
*-*3 By#
*-<3 AyE
*-=3 AyB
*-?3 By#
*-@3 AyC
*-C3 AyCy#
*-D3 ByCy#
*+,3 AyC
*+-3 AyB
*++3 AyC
*+*3 By#
CC
*+<3 AyC
*+=3 Ay#
*+?3 By#yE
*+@3 Cy#yE
*+C3 AyCyE
*+D3 By#
**,3 AyCy#
**-3 AyBy#
**+3 AyBy#
***3 ByC
**<3 AyCy#
**=3 AyByE
**?3 By#yE
**@3 AyCyE
**C3 AyB
**D3 By#yE
*<,3 AyCy#
*<-3 ByCyE
*<+3 AyB
*<*3 AyC
*<<3 Ay#
*<=3 AyB
*<?3 ByC
*<@3 AyB
*<C3 AyC
*<D3 AyCy#
*=,3 Ay#
*=-3 AyB
*=+3 ByE
*=*3 AyC
*=<3 ByC
*==3 ByC
*=?3 By#
*=@3 AyC
*=C3 ByC
*=D3 AyCy#
*?,3 By#
*?-3 ByC
*?+3 ByC
*?*3 AyCy#
*?<3 Cy#
*?=3 Ay#
*??3 ByCy#
*?@3 ByCyE
*?C3 AyCy#
*?D3 AyCy#
*@,3 AyCyE
*@-3 AyBy#
*@+3 ByC
*@*3 AyBy#
*@<3 AyBy#
*@=3 ByE
*@?3 AyCy#
*@@3 AyB
*@C3 AyByE
*@D3 Ay#
*C,3 ByC
*C-3 ByCyE
*C+3 AyC
*C*3 Ay#
*C<3 ByC
*C=3 AyB
*C?3 AyC
*C@3 AyC
*CC3 Cy#yE
*CD3 AyBy#
*D,3 AyB
*D-3 AyB
*D+3 Cy#
*D*3 AyB
*D<3 AyC
*D=3 CyE
*D?3 By#yE
*D@3 Cy#
*DC3 Cy#
*DD3 AyB
<,,3 AyB
<,-3 #yE
<,+3 #yE
<,*3 ByC
<,<3 Ay#
<,=3 Ay#
<,?3 #yE
<,@3 Cy#
<,C3 ByE
<,D3 AyC
<-,3 ByC
<--3 #yE
<-+3 Cy#
<-*3 Ay#
<-<3 AyB
<-=3 CyE
<-?3 #yE
<-@3 Ay#
<-C3 Ay#
<-D3 ByE
<+,3 Cy#
<+-3 Cy#
<++3 CyE
<+*3 AyC
<+<3 AyByC
<+=3 By#
<+?3 ByCy#
<+@3 AyB
<+C3 Cy#
<+D3 CyE
<*,3 ByC
<*-3 AyC
<*+3 ByE
<**3 Ay#
<*<3 Cy#
<*=3 AyC
<*?3 AyB
<*@3 AyB
<*C3 ByC
<*D3 #yE
<<,3 Cy#
<<-3 AyC
<<+3 AyC
<<*3 ByC
<<<3 #yE
<<=3 Ay#
<<?3 AyB
<<@3 AyB
<<C3 Cy#
<<D3 AyC
<=,3 ByC
<=-3 Cy#
<=+3 ByC
<=*3 AyC
<=<3 By#
<==3 AyB
<=?3 By#
<=@3 Cy#
<=C3 AyC
<=D3 ByC
<?,3 AyC
<?-3 By#
<?+3 AyB
<?*3 By#
<?<3 ByC
<?=3 By#
<??3 Cy#
<?@3 AyC
<?C3 AyB
<?D3 ByC
<@,3 AyB
<@-3 Cy#
<@+3 AyE
<@*3 #yE
<@<3 Cy#
<@=3 AyB
<@?3 #yE
<@@3 Cy#
<@C3 Cy#
<@D3 AyB
<C,3 Cy#
<C-3 AyE
<C+3 ByCy#
<C*3 AyBy#
<C<3 AyBy#
<C=3 Cy#yE
<C?3 Ay#
<C@3 AyCy#
<CC3 AyCyE
<CD3 AyB
<D,3 Ay#yE
<D-3 ByC
<D+3 AyB
<D*3 AyC
<D<3 ByC
<D=3 ByCyE
<D?3 Cy#
<D@3 Cy#
<DC3 AyByE
<DD3 AyByC
=,,3 AyB
=,-3 ByCyE
=,+3 AyC
=,*3 AyC
CD
=,<3 AyC
=,=3 AyCy#
=,?3 ByCy#
=,@3 Cy#
=,C3 AyByE
=,D3 AyCy#
=-,3 AyCyE
=--3 AyByC
=-+3 Ay#
=-*3 AyByE
=-<3 AyBy#
=-=3 AyBy#
=-?3 AyC
=-@3 ByC
=-C3 AyB
=-D3 AyB
=+,3 AyC
=+-3 Ay#
=++3 CyE
=+*3 AyBy#
=+<3 AyB
=+=3 Cy#
=+?3 AyBy#
=+@3 AyB
=+C3 Cy#
=+D3 AyB
=*,3 #yE
=*-3 ByC
=*+3 CyE
=**3 Ay#
=*<3 ByC
=*=3 AyB
=*?3 Cy#
=*@3 ByC
=*C3 Cy#
=*D3 AyB
=<,3 ByC
=<-3 ByC
=<+3 AyB
=<*3 AyE
=<<3 AyB
=<=3 Cy#
=<?3 ByC
=<@3 Ay#
=<C3 AyC
=<D3 CyE
==,3 Ay#
==-3 AyB
==+3 AyC
==*3 ByC
==<3 By#
===3 AyB
==?3 ByC
==@3 #yE
==C3 Ay#
==D3 #yE
=?,3 ByC
=?-3 Cy#
=?+3 AyB
=?*3 CyE
=?<3 Ay#
=?=3 ByC
=??3 #yE
=?@3 Cy#
=?C3 Cy#
=?D3 AyC
=@,3 AyB
=@-3 #yE
=@+3 AyCy#
=@*3 Cy#yE
=@<3 AyE
=@=3 ByC
=@?3 By#yE
=@@3 AyCy#yE
=@C3 AyB
=@D3 AyByC
=C,3 AyBy#
=C-3 Cy#
=C+3 ByCy#
=C*3 ByC
=C<3 Ay#
=C=3 AyByC
=C?3 Cy#
=C@3 AyBy#
=CC3 AyBy#
=CD3 AyC
=D,3 #yE
=D-3 #yE
=D+3 ByC
=D*3 Ay#
=D<3 AyB
=D=3 #yE
=D?3 By#
=D@3 Cy#
=DC3 AyC
=DD3 Cy#
?,,3 Ay#
D,

S-ar putea să vă placă și