Sunteți pe pagina 1din 11

ROMANIA

AGRICULTURA i
INDUSTRIAALIMENTAR

Centrul Romn pe ntru P ro mo va r e aC o me rului i I nv e stiii lorSt rine

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrineRomania
DireciaAnalizePiaPublicaii

Trade and Invest

Autor:
MarieJeanneDumitrescu
Coordonator:
AlinaBeldescu

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine,2011/2012

Toatedrepturilerezervate.Nicioparteaacesteipublicaiinupoatefireprodus,nregistratntrunsistem
deredaresautransmisnoriceformsauprinoricemijloace,electronice,electrostatice,bandmagnetic,
mecanic, fotocopiere sau de alt natur, fr permisiunea prealabil n scris din partea Centrului Romn
pentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine.

ROMANIAAgriculturaiIndustriaalimentar

CUPRINS

AgriculturaPrezentaresector

Comerulinternaionalcuproduseagroalimentare

Anexe

Tabel1 Structuraexporturilordeproduseagroalimentare,20072011

Tabel2 Structuraimporturilordeproduseagroalimentare,20072011

Tabel3 Top40partenericomercialiaiRomnieipentrucomerulcuproduse
agroalimentare,2011

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

ROMANIAAgriculturaiIndustriaalimentar

AgriculturaPrezentaresector
Agricultura reprezint un sector important n economia naional, avnd o contribuie de aproape 7% la
formareaPIBnanul2011(fadesub2%pondereamedienUniuneaEuropeanUE).Datoritcondiiilor
pedoclimatice foarte favorabile, Romnia are un potenial agricol semnificativ, reflectat, n special, de
producia i randamentele la culturile vegetale, potenial care poate acoperi integral cererea intern att din
punctdevederecantitativ,ctisortimental,precumisubstanialelivrrilaexport.
Suprafaaarabilreprezint39,2%dinsuprafaaRomniei,ntimpcepdurileacoper28%,punile,fneele
ilivezile12%,iarviadevie2,5%.Suprafaaarabilpelocuitorestede0,41ha,comparativcumediaUEde
0,212 ha/locuitor. Principalele produse agricole vegetale sunt: cereale, plante oleaginoase, sfecl de zahr,
cartofi,legume,fructeistruguri.eptelulesteformatdinporcine,nspecial,bovine,ovineicaprine.
Numrul persoanelor angajate n agricultur reprezint 29% din populaia Romniei, una din cele mai mari
ratealeocupriiforeidemuncnacestsectordinEuropa.
Dinpunctuldevederealproducieiagricolerealizatdecele27rimembrealeUE,nanul2010,Romniase
plasa la producie de miere natural pe locul 3, semine oleaginoase pe locul 5, legume i pepeni pe locul 6,
cerealepelocul7,efectivedeanimalepelocul8,carneirespectiv,vinuripelocul10.

Su pra f a a a gri col pe u t i l i zri

Su pra f a a a ra bi l pe u ti l i z ri

Li v ezi i
vii
2,4%

A l te
cu l tu ri
0,5%

A l tel e
1,3%

Pu n i i
fn ee
33,8%

Fu raje
10,9%

Legu m e
3,3%
Cartofi
3,1%

Cereal e i
ol eagi n oase
80,0%

Su prafaa
arabi l
62,5%

Sursa: Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale

nultimuldeceniu,suprafaaagricolcuculturiorganicesaextinsla300.000ha,adicla2,25%dinsuprafaa
totalcultivat.Romniaesteopiaatractivpentruproduciaagricolorganic,nsmaialescafurnizorde
produseagricoleprelucrateprimar,deinndcelmaifertiliorganicsoldinEuropa.Randamentuldeutilizare
a ngrmintele este mai mic de 70 kg/ha, comparativ cu media european de 200500 kg/ha. Principalele
produse agricole organice cultivate i prelucrate n Romnia sunt: cerealele, legumele, plantele oleaginoase,
miereaifructeledepdure.
Existmaimultde10.000deproductoriromnicareprelucreazproduseagricoleorganicevegetale.Fermele
agricoleorganicepentrucretereaanimalelorsaudezvoltat,cuprecderensectorulovineloricaprinelor,n
timpcenumrulunitilordeprelucrareacrniipebazeorganicesadublat,lapeste70,nultimiicivaani.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

ROMANIAAgriculturaiIndustriaalimentar

Comerulinternaionalcuproduseagroalimentare
n anul 2011, comerul internaional al Romniei cu produse agroalimentare a reprezentat 8,4% din totalul
comeruluiromnesccuproduse.Balanacomercialpentruproduseagroalimentareafost,nmodconstant,
ndeficit.Totui,cretereamaiaccentuataexporturilorfadeceaaimporturilorrealizatepentruprodusele
agricoleprelucrateprimaradeterminatorestrngereadeficituluibalaneicomercialenultimii5ani,dela2,2
miliardeeuronanul2007,la0,43miliardeeurospresfritulanului2011.Pentruproduseleagroalimentare
procesate,balanacomercialaRomnieiiaredusdeficitulcupeste20%ntreanii2007i2011.

RomniaBalanacomercialcuproduseagroalimentare,20072011

(Capitolele124Nomenc latorCombinat)

miliardeeuro

4,5

4,347

3,327

2,242

2,165

1,5

4,428

3,126

3,994

3,927

3,823

1,117
0,434
0,801

1,581

2,182

2,21

1,5

4,5

2007

2008
Export

2009

2010
Import

2011
Sold

Surse:ITC/UNCTAD/WTOTrademap iInstitutulNaionaldeStatistic,CRPCIS

Exporturileromnetideproduseagroalimentareiaumajoratpondereantotalulexporturilordeprodusede
la mai puin 5% n anul 2007, la aproape 9% n anul 2011. Dea lungul celor cinci ani, exporturile sectorului
agroalimentar au crescut de peste 3 ori, depind 3,9 miliarde euro n anul 2011, n timp ce importurile de
produseagroalimentareaunregistratocreteredepeste30%.
Exporturiledeproduseagricoleorganiceauajunslapeste100milioaneeuroanual,ceeaceplaseazRomnian
top20alexportatorilormondialideastfeldeproduse.Principalelepieededesfacerepentruproduseleagricole
organiceoriginaredinRomniasunt:Austria,Germania,Frana,Italia,DanemarcaiElveia.
Exporturiledeproduseagricoledebaz(aproape60%dintotalulexporturilorromnetideproduseagricolei
alimentare) sunt reprezentate, n principal, de: cereale (gru i porumb), semine oleaginoase (semine de
floarea soarelui i de rapi), tutun i grsimi i uleiuri. Exporturile de produse agroalimentare sunt foarte
diversificate,acoperindogamlargdelaanimalevii,carneipreparatedincarnesauprodusedintutun,
pnlabrnzeturiiproduselactate,zahriprodusezaharoasesaubuturi.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

ROMANIAAgriculturaiIndustriaalimentar

Structuraexporturiproduseagricole

Structuraexporturiproduseagroalimentare2011

2011

Zahri

Cereale

produse

46,7%

zaharoase

Fructe

Legume

1,4%

3,1%

2,3%

lactate
5,0%

Altele
15,5%

Carnei
produsecarne

36,4%

Altele

Produse

5,3%

8,2%

Semine
oleaginoase

Buturi

13,0%

Produse

Grsimii

alimentare

uleiuri

diverse

14,2%

Animalevii

Furaj ei

Tutuni

10,2%

5,8%

nutreuri

produsetutun

5,9%

27,1%

Surse:ITC/UNCTAD/WTOTrademapiInstitutulNaionaldeStatistic,CRPCIS

CelemaimaripieededesfacerepentruproduseleagricoleialimentareexportatedeRomniananul2011i
principalelecategoriideproduselivratepeacestepieeaufost:Italia(igarete,gruiporumb,floareasoarelui,
ovineibovine,ciuperci)13,3%dintotalexport,UngariaiBulgaria(zahrrafinat,carnedepasre,uleide
floareasoareluiimargarin)10,4%irespectiv,9,4%,Olanda(floareasoareluiirapi,porumbigru,ulei
de floareasoarelui, igarete, carne de pasre) 7,6% i Germania (igarete, rapi, porumb i gru, preparate
alimentarediverse,uleidefloareasoarelui)7,2%.
Importurile romneti de produse agricole de baz au reprezentat aproape 32% din totalul importurilor de
produseagricole i alimentare dinanul2011, restul fiindacoperit de importurilede produse agroalimentare
procesate.Categoriiledeprodusecucelemaimariimporturiaufost:carnedeporcidepasre,zahrbruti
rafinat, cereale (gru i porumb), furaje i hran pentru animale de companie, fructe (citrice, banane, mere i
pere),legume(roiiiardei)ilegumecongelate,semineoleaginoase,preparatealimentarediverse,brnzeturi.

Structuraimporturiproduseagricole

Structuraimporturiproduseagroalimentare

2011

2011

Pete,

Altele

Animalevii

Grsimii

crustacee,

7,0%

7,3%

uleiuri

molute

Semine

comestibile

7,0%

oleaginoase

8,1%

19,3%

Cafea,ceai,

lactate

11,5%

8,4%

Tutuni
produsetutun
7,2%
Buturi
6,9%

Produse

Legume
10,9%

28,2%

Produse

condimente

Altele

Fructe

Cereale

alimentare

23,7%

diverse

13,3%

9,0%

Surse:ITC/UNCTAD/WTOTrademapiInstitutulNaionaldeStatistic,CRPCIS

Nutreurii

Zahr,

furaj e

produse

9,3%

zaharoase

Carne,
produsecarne
15,0%

12,1%

Topcincifurnizoriexternideproduseagricoleialimentarepepiaaromneascnanul2011iprincipalele
categorii de produse livrate au fost: Ungaria (cereale, carne de porc i de curcan, ulei de floarea soarelui,
nutreuri i furaje, produse lactate) 16,1% din total import, Germania (carne de porc i de pui, brnzeturi,
igarete, produse de brutrie i panificaie, preparate alimentare pentru sugari 12,1%, Bulgaria (semine
oleaginoase,cereale,zahrrafinat,carnedepasre,ciocolatibrnzeturi)10,9%,Brazilia(carne,cafea,zahr
brutirafinat,nutreuriifuraje,tutuniprodusedintutun)7,4%iOlanda(carnedeporcipasre,plante
ornamentaleifloritiate,preparatealimentarediverse,fructeilegumeproaspete)6,6%.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

ROMANIA

AgriculturaiIndustriaalimentar
Tabel1

Structuraexporturilordeproduseagroalimentare,20072011
Codulicategoriadeproduse
(CapitoleNomenclatorCombinat)
Romaniaexporttotal,dincare:
Romaniaexportproduseagroalimentaretotal,dincare:

2007

2008

2009

2010

2011

valoare

pondere

valoare

pondere

valoare

pondere

valoare

pondere

valoare

pondere

mil.euro

mil.euro

mil.euro

mil.euro

mil.euro

29.401,8

3,8

33.724,6

6,4

29.084,2

7,7

37.367.8

8,4

45.040,8

8,9

1.116,7

100,0

2.165,2

100,0

2.242,4

100,0

3.126,1

100,0

3.993,5

100,0

180,5

16,2

177,0

8,2

173,3

7,7

195,6

6,3

233,5

5,8

26,9

2,4

41,6

1,9

74,4

3,3

129,3

4,1

220,5

5,5

3,0

0,3

4,8

0,2

7,4

0,3

8,5

0,3

14,3

0,4

33,1

3,0

44,6

2,1

59,6

2,7

79,9

2,6

84,9

2,1

7,8

0,7

10,0

0,5

11,0

0,5

20,3

0,6

29,5

0,7

01

Animalevii

02

Carnesiorganecomestibile

03

Pestesicrustacee,molustesialtenevertebrateacvatice

04

Lapte,produselactate;oua;miere;produsecomestibilede
origineanimala

05

Alteprodusedeorigineanimala

06

Planteviisauprodusedefloricultura

1,1

0,1

1,9

0,1

1,4

0,1

2,7

0,1

3,1

0,1

07

Legume,plante,radacinisituberculialimentari

42,8

3,8

41,7

1,9

43,7

1,9

66,6

2,1

53,0

1,3

08

Fructecomestibile;cojidecitricesidepepeni

38,5

3,5

33,5

1,5

38,8

1,7

61,9

2,0

70,1

1,8

09

Cafea,ceai,matesicondimente

10

Cereale

11

Produsealeind.moraritului;malt,amidon,inulina,gluten

12

Semintesifructe;planteind.simedicinale;paiesifuraje

13

Lac;gume,rasinisialtesevesiextractevegetale

14

Materiipentruimpletitsialteprodusedeoriginevegetala

15
16

4,2

0,4

6,5

0,3

9,8

0,4

12,1

0,4

13,0

0,3

150,7

13,5

637,6

29,4

630,7

28,1

892,6

28,6

1.071,1

26,8

4,9

0,4

6,6

0,3

8,1

0,4

19,4

0,6

23,8

0,6

193,2

17,3

468,7

21,6

390,4

17,4

582,1

18,6

834,9

20,9

0,1

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,2

0,0

0,5

0,0

2,1

0,2

1,5

0,1

1,6

0,1

1,3

0,0

2,3

0,1

Grasimisiuleiurideorigineanimalasauvegetala

67,7

6,1

105,5

4,9

88,0

3,9

164,2

5,3

242,4

6,1

Preparatedincarne,dinpeste,crustacee,molustesialtele

27,7

2,5

40,1

1,9

37,2

1,7

53,7

1,7

68,3

1,7

17

Zaharsiprodusezaharoase

10,8

1,0

22,4

1,0

39,9

1,8

104,1

3,3

139,1

3,5

18

Cacaosiprodusepreparatedincacao

8,6

0,8

17,8

0,8

21,1

0,9

27,8

0,9

33,1

0,8

19

Preparatedincereale,faina,lapte;produsedepatiserie

34,6

3,1

46,3

2,1

45,4

2,0

52,9

1,7

69,2

1,7

20

Preparatedinlegume,fructe,simburi,altepartideplante

27,1

2,4

19,9

0,9

21,9

1,0

33,0

1,1

36,5

0,9

21

Preparatealimentarediverse

23,4

2,1

40,6

1,9

53,0

2,4

71,8

2,3

99,1

2,5

22

Bauturi,lichidealcoolicesioteturi

55,3

4,9

69,7

3,2

57,2

2,5

88,9

2,8

89,8

2,2

23

Reziduurisideseurialeindustrieialimentare

33,5

3,0

61,2

2,8

59,9

2,7

71,8

2,3

101,1

2,5

24

Tutunsiinlocuitoridetutunprelucrati

139,3

12,5

265,4

12,3

368,1

16,4

385,6

12,3

460,5

11,5

Sursa:InstitutulNaionaldeStatistic,CentrulRomnpentruPromovareComeruluiiInvestiiilorStrineprelucraredate.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

ROMANIA

AgriculturaiIndustriaalimentar
Tabel2

Structuraimporturilordeproduseagroalimentare,20072011
Codulicategoriadeproduse
(CapitoleNomenclatorCombinat)
Romaniaimporttotal,dincare:
Romaniaimportproduseagroalimentaretotal,dincare:
01

Animalevii

02

Carnesiorganecomestibile

03

Pestesicrustacee,molustesialtenevertebrateacvatice

04

Lapte,produselactate;oua;miere;produsecomestibilede
origineanimala

05

Alteprodusedeorigineanimala

06

Planteviisauprodusedefloricultura

07

Legume,plante,radacinisituberculialimentari

08

Fructecomestibile;cojidecitricesidepepeni

09

Cafea,ceai,matesicondimente

10

Cereale

11

Produsealeind.moraritului;malt,amidon,inulina,gluten

12

Semintesifructe;planteind.simedicinale;paiesifuraje

13

Lac;gume,rasinisialtesevesiextractevegetale

14

Materiipentruimpletitsialteprodusedeoriginevegetala

15

Grasimisiuleiurideorigineanimalasauvegetala

16

Preparatedincarne,dinpeste,crustacee,molustesialtele

17

Zaharsiprodusezaharoase

18

Cacaosiprodusepreparatedincacao

19

Preparatedincereale,faina,lapte;produsedepatiserie

20

Preparatedinlegume,fructe,simburi,altepartideplante

21

Preparatealimentarediverse

22

Bauturi,lichidealcoolicesioteturi

23

Reziduurisideseurialeindustrieialimentare

24

Tutunsiinlocuitoridetutunprelucrati

2007

2008

2009

2010

2011

valoare

pondere

valoare

pondere

valoare

pondere

valoare

pondere

valoare

pondere

mil.euro

mil.euro

mil.euro

mil.euro

mil.euro

50.992,6

6,5

57.240,3

7,6

38.953,2

9,8

46.901,7

8,4

54.823,6

8,1

3.327,0

100,0

4.347,0

100,0

3.823,3

100,0

3.926,7

100,0

4.427,6

100,0

46.3
553.9
77.3

1.4
16.6
2.3

102.4
729.9
102.3

2.4
16.8
2.4

116.9
642.0
101.9

3.1
16.8
2.7

95.7
515.2
104.8

2,4
13,1
2,7

101,2
456,2
98,0

2,3
10,3
2,2

152.1

4.6

212.0

4.9

216.5

5.7

225.4

5,7

255,3

5,8

39.3
52.1
144.2
245.1
100.2
267.3
95.4
113.2
11.6
1.1
143.7
52.1
160.5
82.2
135.7
158.7
224.5
154.8
159.1
156.5

1.2
1.6
4.3
7.4
3.0
8.0
2.9
3.4
0.3
0.0
4.3
1.6
4.8
2.5
4.1
4.8
6.7
4.7
4.8
4.7

44.6
82.2
155.6
245.3
116.7
308.2
126.2
202.0
22.1
1.1
227.1
69.1
237.6
108.7
185.6
182.7
270.5
209.0
229.5
176.4

1.0
1.9
3.6
5.6
2.7
7.1
2.9
4.6
0.5
0.0
5.2
1.6
5.5
2.5
4.3
4.2
6.2
4.8
5.3
4.1

38.3
78.4
122.0
175.7
114.2
249.8
89.9
157.8
13.9
1.3
160.4
59.4
241.6
93.7
163.6
144.4
246.3
139.4
266.4
189.5

1.0
2.0
3.2
4.6
3.0
6.5
2.4
4.1
0.4
0.0
4.2
1.6
6.3
2.4
4.3
3.8
6.4
3.6
7.0
5.0

43.4
83.9
149.7
178.7
129.4
248.2
74.0
260.4
14.9
2.0
217.2
61.4
269.7
122.0
170.6
132.0
251.6
143.8
268.8
164.1

1,1
2,1
3,8
4,5
3,3
6,3
1,9
6,6
0,4
0,1
5,5
1,6
6,9
3,1
4,3
3,4
6,4
3,7
6,8
4,2

49,1
95,3
152,2
185,4
160,6
330,1
110,0
268,8
17,6
1,8
245,6
68,7
368,2
138,9
199,9
142,0
272,4
209,8
281,3
219,1

1,1
2,2
3,4
4,2
3,6
7,5
2,5
6,1
0,4
0,0
5,5
1,6
8,3
3,1
4,5
3,2
6,2
4,7
6,4
4,9

Sursa:InstitutulNaionaldeStatistic,CentrulRomnpentruPromovareComeruluiiInvestiiilorStrineprelucraredate.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

ROMANIAAgriculturaiIndustriaalimentar
Tabel3
Top40partenericomercialiaiRomniei
pentrucomerulcuproduseagroalimentare,2011
Top
2011

Export
Piaadedesfacere

Exporttotal,dincaren:

valoare

pondere

mil.euro

3.993,5

100,0

Import

Top
2011

Furnizor

Importtotal,dincaredin:

valoare

pondere

mil.euro

4.427,6

100,0

1.

Italia

531,4

13,3

1.

Ungaria

713,9

16,1

2.

Ungaria

414,5

10,4

2.

Germania

544,3

12,3

3.

Bulgaria

375,7

9,4

3.

Bulgaria

484,7

10,9

4.

Olanda

304,4

7,6

4.

Brazilia

329,7

7,4

5.

Germania

287,2

7,2

5.

Olanda

291,5

6,6

6.

Spania

205,1

5,1

6.

Polonia

290,0

6,5

7.

Turcia

196,5

4,9

7.

Italia

272,2

6,1

8.

Grecia

163,7

4,1

8.

Frana

152,0

3,4

9.

Frana

159,4

4,0

9.

Austria

136,4

3,1

10.

Belgia

135,6

3,4

10.

Spania

107,1

2,4

11.

Siria

103,8

2,6

11.

Cehia

105,0

2,4

12.

ArabiaSaudit

101,9

2,6

12.

Grecia

103,5

2,3

13.

Egipt

82,8

2,1

13.

Turcia

103,3

2,3

14.

Pakistan

77,6

1,9

14.

Belgia

97,2

2,2

15.

Iordania

75,9

1,9

15.

SUA

55,5

1,3

16.

Slovacia

69,0

1,7

16.

Slovacia

55,0

1,2

17.

Austria

48,7

1,2

17.

Moldova

54,0

1,2

18.

Ucraina

47,3

1,2

18.

Danemarca

48,0

1,1

19.

Croaia

44,8

1,1

19.

MareaBritanie

47,3

1,1

20.

MareaBritanie

42,2

1,1

20.

China

47,1

1,1

21.

Polonia

39,1

1,0

21.

Serbia

40,4

0,9

22.

CoreeaSud

38,0

1,0

22.

Argentina

34,9

0,8

23.

Cipru

30,1

0,8

23.

Vietnam

23,3

0,5

24.

Moldova

29,2

0,7

24.

India

20,8

0,5

25.

Israel

28,6

0,7

25.

Suedia

20,5

0,5

26.

Rusia

27,9

0,7

26.

Portugalia

15,3

0,3

27.

Cehia

27,7

0,7

27.

Malaezia

14,9

0,3

28.

BosniaHeregovina

26,2

0,7

28.

Cipru

12,3

0,3

29.

Portugalia

25,8

0,6

29.

Thailanda

11,7

0,3

30.

Japonia

20,3

0,5

30.

Zimbabwe

9,6

0,2

31.

AfricadeSud

18,6

0,5

31.

Ecuador

8,8

0,2

32.

Algeria

17,4

0,4

32.

Irlanda

8,3

0,2

33.

EAU

16,3

0,4

33.

Israel

8,0

0,2

34.

Liban

16,0

0,4

34.

Paraguay

8,0

0,2

35.

Danemarca

14,8

0,4

35.

Pakistan

7,8

0,2

36.

Libia

12,1

0,3

36.

Rusia

7,8

0,2

37.

Serbia

12,1

0,3

37.

Indonezia

7,7

0,2

38.

Maroc

12,1

0,3

38.

Elveia

7,6

0,2

39.

Elveia

11,4

0,3

39.

Malawi

7,5

0,2

40.

Uzbekistan

8,9

0,2

40.

Macedonia

6,8

0,2

Sursa:InstitutulNaionaldeStatistic,CentrulRomnpentruPromovareComeruluiiInvestiiilorStrineprelucraredate.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

ColeciaProduseromnetipentrupieeexterne
lucrrideanalizdepiainternaionalpentruevaluareacapacitiideimportapieelorexterne
pentruproduseromneticupotenialdeproducieiexport

Potenia luldeexportalRomniei
201 12012
Lapteiproduselactate

Mobiliarticoledemobilier

Uleiurivegetale

nclminte

Fructedepdure
Ciupercidecultur
Vinuri
Struguri
Apeminerale
Mierenatural
Produseagroalimentare

ncursdeapariie:

Semineoleaginoase

Mereisucdemere

Toatelucrrilepotfiaccesatepewebsiteulnostru
www.romtradeinvest.ro
seciuneaComer/Informaredocumentarecomercial/Pieeexterne/Studiiianalizedepia
Produseromnetipentrupieeexterne

Romania Trade and Invest


CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

StradaApolodornr.17,Sector5,BucuretiTelefon:+40213185050Fax:+40213111491
office@romtradeinvest.rowww.romtradeinvest.ro