Sunteți pe pagina 1din 32

20020128

Regulamentul(CE)nr.178/2002alParlamentuluiEuropeanialConsiliului
din28ianuarie2002
destabilireaprincipiiloriacerinelorgeneralealelegislaieialimentare,de
instituireaAutoritiiEuropenepentruSiguranaAlimentaridestabilirea
procedurilorndomeniulsiguraneiproduseloralimentare
PARLAMENTULEUROPEANICONSILIULUNIUNIIEUROPENE,
avndnvedereTratatuldeinstituireaComunitiiEuropene,nspecialarticolele37,95,133
iarticolul152alineatul(4)litera(b),
avndnvederepropunereaComisiei[1],
avndnvedereavizulComitetuluiEconomiciSocial[2],
avndnvedereavizulComitetuluiRegiunilor[3],
hotrndnconformitatecuproceduraprevzutlaarticolul251dintratat[4],
ntruct:
(1)Liberacirculaieaproduseloralimentaresigureisntoasereprezintunaspectesenial
alpieeiinterneicontribuiesubstaniallasntateaibunstareacetenilor,precumila
intereselelorsocialeieconomice.
(2)PentrurealizareapoliticilorComunitiiartrebuiasiguratunnivelridicatdeproteciea
vieiiisntiiumane.
(3)LiberacirculaieaproduseloralimentareihraneipentruanimalenComunitatepoatefi
realizatnumaincazulncarecerineleprivindsiguranaproduseloralimentareiahranei
pentruanimalenudifersemnificativdelaunstatmembrulaaltul.
(4)Existdifereneimportantentrelegislaiilealimentarealestatelormembrenceeace
priveteconceptele,principiileiprocedurile.Atuncicndstatelemembreadoptmsuricu
privirelaproduselealimentare,acestediferenepotmpiedicaliberacirculaieaproduselor
alimentare,potcreacondiiideconcureninegalei,nconsecin,potafectanmoddirect
funcionareapieeiinterne.
(5)Prinurmare,estenecesarapropiereaacestorconcepte,principiiiproceduri,naafel
nctsseformezeobazcomunpentrumsurileprivindproduselealimentareihrana
pentruanimale,adoptatenstatelemembreilanivelcomunitar.Cutoateacestea,este
necesarsseasigureoperioaddetimpsuficientpentruadaptareaoricrordispoziii
contradictoriidinlegislaiaexistent,attlanivelnaional,ctilanivelcomunitarisse
prevadca,pnlaadaptare,sseaplicelegislaianmaterie,ntemeiulprincipiilorstabilite
deprezentulregulament.
(6)Apaesteingeratdirectsauindirect,lafelcaoriceprodusalimentar,contribuindastfella
expunereageneralaunuiconsumatorlasubstaneleingerate,inclusivfactoridecontaminare
chimiciimicrobiologici.Cutoateacestea,ntructcalitateaapeidestinateconsumuluiuman
estedejacontrolatprinDirectivele80/778/CEE[5]i98/83/CE[6]aleConsiliului,este
suficientsseconsidereapanbazapunctuluideconformitatemenionatlaarticolul6din
Directiva98/83/CE.
(7)ncontextullegislaieialimentare,artrebuisseincludcerinepentruhranapentru
animale,inclusivproducereaiutilizareaacesteia,ncazulncareestedestinatanimalelorde
lacareseobinprodusealimentare.Aceastanutrebuiesaducatingerecerinelorsimilare
careaufostaplicatepnnprezenticarevorfiaplicatenviitornlegislaiaalimentar
aplicabiltuturoranimalelor,inclusivanimalelordecompanie.
(8)Comunitateaaalesunnivelridicatdeprotecieasntii,adecvatdezvoltriilegislaiei
alimentare,pecarelaplicnmodnediscriminatoriu,indiferentdacproduselealimentare
sauhranapentruanimalesuntcomercializatepepiaainternsaupeceainternaional.
(9)Estenecesarsseiamsurinaafelnctconsumatorii,altepersoaneinteresatei
partenericomercialisaibncrederenprocesuldecizionalcarestlabazalegislaiei
alimentare,nbazasatiinific,precuminstructuraiindependenainstituiilorcare
protejeazsntateaialteinterese.
(10)Experienaaartatcestenecesarsseadoptemsuridenatursgarantezec
produselealimentarecarenuprezintsigurannuvorfiintrodusepepiaipentrua
asiguraexistenasistemelordeidentificareireacielaproblemeledesiguranale
produseloralimentare,astfelnctsseasigurefuncionareaadecvatapieeiinternei
protejareasntiiumane.Trebuieabordateiproblemelesimilarelegatedesigurana
hraneipentruanimale.
(11)Pentruoabordaresuficientdecuprinztoareiintegratasiguraneiproduselor
alimentare,artrebuisexisteodefiniielargalegislaieialimentare,cuprinzndogam
largdeprevedericuefectdirectsauindirectasuprasiguraneiproduseloralimentareia
hraneipentruanimale,incluzndprevederireferitoarelamaterialeleiarticolelecarevinn
contactcuproduselealimentare,hranapentruanimaleialteinputuriagricolelanivelul
producieiprimare.
(12)Pentruagarantasiguranaproduseloralimentareestenecesarsseianconsiderare
toateaspectelelanuluideproducieaproduseloralimentarecaunprocescontinuu,pornind
delaiincluzndproduciaprimariproducereahraneipentruanimaleiterminndcui
incluzndvnzareasaufurnizareadeproduselealimentarectreconsumatori,deoarece
fiecareelementpoateaveaunimpactpotenialasuprasiguraneiproduseloralimentare.
(13)Experienaaartatc,dinacestmotiv,estenecesarsseinseamadeproducia,
fabricarea,transportulidistribuiahraneipentruanimaleledelacareseobinproduse
alimentare,inclusivproduciadeanimalecarepotfifolositecahranlafermelepiscicole,
deoarececontaminareainadvertentsaudeliberatahraneipentruanimale,contrafacerea,
practicilefrauduloasesaualtepracticirelelegatedeprodusealimentarepotaveaunimpact
directsauindirectasuprasiguraneiproduseloralimentare.
(14)Dinacelaimotiv,estenecesarsseianconsiderarealtepracticiiinputuriagricolela
nivelulproducieiprimareiefectullorpotenialasuprasiguraneigeneralealeproduselor
alimentare.
(15)Conectareantroreeaalaboratoarelordeexcelen,lanivelregionali/sau
internaional,nscopulasigurriiuneimonitorizricontinueasiguraneiproduselor
alimentare,arputeajucaunrolimportantnprevenireariscurilorpotenialenprivina
sntiicetenilor.
(16)MsurileadoptatedestatelemembreideComunitatenmateriaproduseloralimentare
ialhraneipentruanimaleartrebuissebazeze,ngeneral,peoanalizariscurilor,cu
excepiacazurilorncareaceastanuesteadecvatcircumstanelorsaunaturiirespectivelor
msuri.Recurgerealaoanalizariscurilornaintedeadoptareaunorastfeldemsuriar
trebuisfacilitezeevitareabarierelornejustificatecarestauncaleacirculaieiliberea
produseloralimentare.
(17)ncazurilencarelegislaiaalimentararedreptscopreducerea,eliminareaievitarea
unuiriscasuprasntii,celetreicomponentealeanalizeirisculuievaluareariscului,
gestiunearisculuiicomunicarearisculuiasigurometodologiesistematicpentru
determinareaunormsurieficiente,proporionaleiprecisorientatesauaaltoraciunide
protecieasntii.
(18)Pentruaexistancrederenbazatiinificalegislaieialimentare,evalurileriscurilor
trebuierealizatenmodindependent,obiectivitransparent,pebazainformaiiloridatelor
tiinificedisponibile.
(19)Serecunoatecevaluareatiinificariscurilor,luatseparat,nupoate,nunelecazuri,
sfurnizezetoateinformaiilepecaretrebuiessebazezeodeciziedegestiuneaarisculuii
cartrebuiluainconsiderareialifactorirelevanipentrusubiectulrespectiv,inclusiv
factoricaresereferlasocietate,economie,tradiii,eticimediu,precumifezabilitatea
controalelor.
(20)PrincipiulprecauieiafostinvocatpentruaseasiguraproteciasntiinComunitate,
crenduseastfelbarierencalealibereicirculaiiaproduseloralimentaresauhraneipentru
animale.Deaceea,estenecesarsseadopteobazuniformnntreagaComunitatepentru
utilizareaacestuiprincipiu.
(21)nmprejurrilespecificencareexistunrisclaadresavieiisauasntii,darpersist
nesiguranatiinific,principiulprecauieiasigurunmecanismpentrudeterminarea
msurilordegestiunearisculuisauaaltoraciunipentruaseasiguranivelulridicatde
protecieasntiistabilitnComunitate.
(22)Siguranaproduseloralimentareiproteciaintereselorconsumatorilorreprezint
preocupridincencemaiactualepentrupopulaie,organizaiineguvernamentale,asociaii
profesionale,partenericomercialiinternaionaliiorganizaiicomerciale.Estenecesarsseia
msuripentrucancredereaconsumatoriloriceaapartenerilorcomercialisfieasigurat
printrodezvoltaredeschisitransparentalegislaieialimentareiprinmsurileluatede
autoritilepublicepentruinformareapopulaieincazurilencareexistmotiverezonabiles
sesuspectezecunprodusalimentarprezintunriscpentrusntate.
(23)SiguranaincredereaconsumatorilordinComunitateidintererisuntdeosebitde
importante.Comunitatearealizeaztranzaciicomercialemajorelanivelglobalcuproduse
alimentareihranpentruanimalei,nacestcontext,ancheiatacorduricomerciale
internaionale,contribuieladezvoltareastandardelorinternaionalecarestaulabaza
legislaieialimentareisprijinprincipiilecomeruluilibercuhransigurpentruanimalei
produsealimentaresigureisntoasenmodnediscriminatoriu,urmndpracticicomerciale
corecteietice.
(24)Estenecesarsseiamsuripentrucaproduselealimentareihranapentruanimale
caresuntexportatesaureexportatedinComunitatesrespectelegislaiacomunitarsau
cerinelestabilitedearaimportatoare.naltemprejurri,produselealimentareihrana
pentruanimalepotfiexportatesaureexportatencazulncarearaimportatoareestede
acordnmodexpres.Cutoateacestea,estenecesarsseasigurec,chiarncazulncare
existacordulriiimportatoare,produselealimentarecarepotpericlitasntateasauhrana
pentruanimalecarenuprezintsigurannusuntexportatesaureexportate.
(25)Estenecesarssestabileascprincipiilegeneraleconformcrorapotficomercializate
produselealimentareihranapentruanimale,precumiobiectiveleiprincipiileprivind
contribuiaComunitiilarealizareastandardelorinternaionaleiaacordurilorcomerciale.
(26)Unelestatemembreauadoptatlegislaieorizontalprivindsiguranaproduselor
alimentare,impunnd,nspecial,obligaiageneralcaoperatoriieconomiciscomercializeze
exclusivproduselealimentarecarenuprezintriscuri.Cutoateacestea,acestestatemembre
apliccriteriidebazdiferitepentruastabilidacunprodusalimentarestesigur.Datefiind
acesteabordridiferiteinabsenalegislaieiorizontalenaltestatemembre,potaprea
barierencaleacomeruluicuprodusealimentare.Astfeldebarierepotapreaincalea
comeruluicuhranpentruanimale.
(27)nconsecin,estenecesarssestabileasccerinegeneralepentrucanumaiprodusele
alimentareihranasigurpentruanimalespoatficomercializate,astfelnctpiaaintern
aacestorprodusesfuncionezeeficient.
(28)Experienaademonstratcfuncionareapieeiinternedeprodusealimentareihran
pentruanimalepoatefipusnpericolncazulncareesteimposibilsseasigure
trasabilitateaproduseloralimentareiahraneipentruanimale.Deaceea,estenecesarsse
stabileascunsistemcuprinztordetrasabilitatenafacerilecuprodusealimentareihran
pentruanimale,astfelnctssepoatfaceretrageriorientatecuprecizieicuunscopbine
determinatsausseofereinformaiiconsumatorilorsauoficialilorresponsabilicucontrolul,
evitnduseastfelperturbrimajoreneventualitateaapariieiunorproblemendomeniul
siguraneiproduseloralimentare.
(29)Estenecesarsseiamsuripentrucaosocietateavndactivitindomeniulproduselor
alimentaresauhraneipentruanimale,inclusivunimportator,spoatidentificacelpuin
societateacareafurnizatproduselealimentare,hranapentruanimale,animalelesau
substanelecepotfincorporatentrunprodusalimentarsaunhranapentruanimale,pentru
aseasigurac,ncadruluneiinvestigaii,trasabilitateaacestorasepoatefacenoriceetap.
(30)Operatoriidinsectorulalimentarsuntcelmaibineplasaipentruaconcepeunsistem
sigurdefurnizareaproduseloralimentareipentruaseasiguracproduselealimentare
furnizatedeeisuntsigureastfel,eiartrebuisaibresponsabilitatealegalprincipal
pentrusiguranaproduseloralimentare.Deiacestprincipiuexistnunelestatemembrein
unelecomponentealelegislaieialimentare,naltecomponenteelfienuesteexplicitfie
responsabilitateaesteasumatdeautoritilecompetentealestatuluimembruprinactivitile
decontrolpecareleefectueaz.Acesteneconcordanepotcreabarierencaleacomeruluii
potdistorsionaconcurenadintreoperatoriieconomiciimplicainactivitindomeniul
produseloralimentaredindiferitestatemembre.
(31)Cerinesimilareartrebuisseapliceihraneipentruanimaleioperatorilorcuactivitate
ndomeniulhraneipentruanimale.
(32)Bazatiinificitehnicalegislaieicomunitarelegatdesiguranaproduselor
alimentareiahraneipentruanimaleartrebuiscontribuielarealizareaunuinivelridicatde
protecieasntiincadrulComunitii.Comunitateaartrebuisaibacceslaunsprijin
tiinificitehnicdeonaltcalitate,independentieficient.
(33)Problemeletiinificeitehnicelegatedesiguranaproduseloralimentareiahranei
pentruanimaledevindincencemaiimportanteimaicomplexe.InstituireauneiAutoriti
EuropenepentruSiguranAlimentar,denumitncontinuare"Autoritatea",artrebuis
consolidezesistemulactualdesprijintiinificitehnic,carenumaipoatesrspund
solicitrilordincencemaiintense.
(34)ntemeiulprincipiilorgeneraleprivindlegislaiaalimentar,Autoritateaartrebuisi
asumerolulunuipunctdereferintiinificiindependentncadrulevaluriiriscurilori
astfelarputeassprijinefuncionareafrperturbrialepieeiinterne.Esteposibilsise
cearAutoritiiavizeprivindproblemeletiinificelitigioase,permindastfelinstituiilor
comunitareistatelormembresiadeciziincunotindecauzprivindgestiuneariscului,
necesarepentruagarantasiguranaproduseloralimentareihraneipentruanimalei
ajutnd,nacelaitimp,laevitareafragmentriipieeiinterneprinadoptareaunorobstacole
nejustificatesauinutilencalealibereicirculaiiaproduseloralimentareihraneipentru
animale.
(35)Autoritateaartrebuisfieosurstiinificindependentderecomandri,informaiii
comunicriprivindriscul,pentruasembuntincredereaconsumatorilorcutoateacestea,
nvedereapromovriicoereneidintrefunciiledeevaluareariscurilor,gestiunearisculuii
comunicareariscurilor,artrebuintritlegturadintreevaluatoriiriscuriloriceicare
gestioneazriscurile.
(36)Autoritateaartrebuisfurnizezeoperspectivtiinificindependenticuprinztoare
referitoarelasiguranilaalteaspectealentreguluilandeaprovizionarecuproduse
alimentareihranpentruanimale,ceeaceimplicresponsabilitilargipentruAutoritate.
Acesteaartrebuisincludproblemecareauunimpactdirectsauindirectasuprasiguranei
lanurilordeaprovizionarecuprodusealimentareihranpentruanimale,sntateai
bunstareaanimalelorisntateaplantelor.Cutoateacestea,estenecesarsseiamsuri
pentrucaAutoritateasseconcentrezeasuprasiguraneiproduseloralimentare,astfelnct
misiuneasanlegturcuproblemeleprivindsntateaanimalelor,bunstareaanimalelori
sntateaplantelorcarenusuntlegatedesiguranalanuluideaprovizionarecuproduse
alimentaresfielimitatlafurnizareadeconsultantiinific.CompeteneleAutoritiiar
trebuisinclud,deasemenea,consultantiinificisprijintiinificitehnicndomeniul
nutriieiumane,legatedelegislaiacomunitariasistenaacordatComisieilasolicitarea
acesteianprivinacomunicaiilorlegatedeprogrameledesntatecomunitare.
(37)Deoareceuneleproduseautorizatenconformitateculegislaiaalimentar,cumarfi
pesticidelesauaditiviidinhranapentruanimale,potimplicariscuripentrumediusaupentru
sntatealucrtorilor,Autoritateaartrebuisevaluezeiuneleaspectelegatedeprotecia
mediuluiialucrtorilor,nconformitateculegislaiarelevant.
(38)Pentruaseevitaparalelismulndomeniulevalurilortiinificenprivinaorganismelor
modificategenetic(OMG),Autoritateaartrebuisfurnizeze,deasemenea,consultan
tiinificprivindalteprodusenafaraceloralimentareiahraneipentruanimalelegatede
OMG,aacumsuntdefinitedeDirectiva2001/18/CE[7]ifraaduceatingereprocedurilor
stabilitedeaceasta.
(39)Autoritateaartrebuiscontribuie,prinasigurareasprijinuluinproblemetiinifice,la
promovarearoluluipecarelauComunitateaistatelemembrendezvoltareaistabilirea
standardeloriacordurilorinternaionalenprivinasiguraneiproduseloralimentare.
(40)ncredereafadeAutoritateainstituiilorcomunitare,apopulaieiiaprilor
interesateesteesenial.Dinacestmotiv,estevitalsseasigureindependenasa,onalt
calitatetiinific,transparenieficien.Cooperareacustatelemembreesteiea
indispensabil.
(41)nacestscop,Consiliuldeadministraieartrebuinumitastfelnctsseasigurecelmai
ridicatstandarddecompeten,olargexperienndomeniu,deexemplunmanagementi
nadministraiapubliciceamailargdistribuiegeograficncadrulUniunii.Aceastaar
trebuifacilitatdeorotaieadiferitelorrideorigineamembrilorConsiliuluide
administraie,nerezervnduseniciunpostpentrureprezentaniiunuianumitstatmembru.
(42)Autoritateatrebuiesaibmijloaceledendeplinireatuturoratribuiilorcareirevin
pentrundeplinireacompetenelor.
(43)Consiliuldeadministraietrebuiesaibatribuiilenecesarepentruastabilibugetul,a
controlaexecutareaacestuia,aredactanormeinterne,aadoptareglementrifinanciare,a
numimembriaicomitetuluitiinificiaigrupurilortiinificeipentruanumidirectorul
executiv.
(44)Autoritateatrebuiescooperezendeaproapecuorganismelecompetentedinstatele
membrenvedereafuncionriisaleeficiente.Trebuiecreatunforumconsultativcares
consiliezedirectorulexecutiv,sconstituieunmecanismdeschimbdeinformaiiisasigure
ostrnscooperarenspecialnprivinasistemuluideconectarentroreea.Cooperareai
schimbuladecvatdeinformaiiartrebui,deasemenea,sreducpotenialeledivergenedin
consultanatiinific.
(45)AutoritateatrebuiespreiarolulcomitetelortiinificedepelngComisienprivina
furnizriideconsultantiinificdindomeniulsudecompeten.Estenecesarsse
reorganizezeacestecomitetepentruaseasiguraomaimareconsecventiinificn
legturculanuldeaprovizionarecuprodusealimentareipentrualepermiteslucreze
maieficient.nconsecin,ncadrulAutoritiitrebuieinstituiteuncomitettiinificigrupuri
tiinificepermanentepentrufurnizareaacesteiconsultane.
(46)nvedereagarantriiindependenei,membriicomitetuluitiinificiceiaigrupurilorar
trebuisfieoamenidetiinindependeni,recrutaipebazauneiproceduridesolicitare
deschis.
(47)RolulAutoritiicapunctdereferintiinificindependentnseamncoanumit
consultantiinificpoateficerutnunumaidectreComisie,ciidectreParlamentul
Europeanistatelemembre.Pentruaseasiguracapacitateadecoordonareiconsecvena
procesuluideconsultantiinific,autoritateatrebuiespoatrefuzasausmodificeo
cerere,pebazaunorcriteriiprestabiliteifurnizndjustificripentruaceasta.Deasemenea,
trebuieluatemsuripentruaseevitaconsultaneletiinificedivergent,iarncazul
existeneiunorconsultanetiinificedivergententreorganismeletiinifice,trebuiesexiste
proceduriderezolvareadivergenelorsaudepunereladispoziiacelorcaregestioneaz
riscurileauneibazetransparentedeinformaiitiinifice.
(48)Deasemenea,Autoritateatrebuiespoatcomandastudiitiinificenecesarepentru
realizareandatoririlorsale,asigurnduse,nacelaitimp,clegturilestabilitedeeacu
Comisiaicustatelemembreprevinparalelismelenaceastprivin.Aceastatrebuiesse
facnmoddeschisitransparent,iarAutoritateatrebuiesiancalculexpertizaistructurile
comunitareexistente.
(49)Lipsaunuisistemeficientdecolectareianalizlanivelcomunitaradatelorreferitoarela
lanulaprovizionriicuprodusealimentareesterecunoscutcaodeficienmajor.n
consecin,trebuieinstituitunsistempentrucolectareaianalizadatelorrelevanten
domeniileacoperitedeAutoritate,subformauneireelecoordonatedectreAutoritate.Este
necesarrevizuireareelelordecolectareadatelorcomunitaredejaexistentendomeniilede
competenaleAutoritii.
(50)Identificareambuntitariscurilorcareaparpoatefi,petermenlung,uninstrument
preventivmajoraflatladispoziiastatelormembreiaComunitiincursulexercitrii
politicilorsale.Deaceea,estenecesarsseatribuieAutoritiiosarcinanticipativde
colectareainformaiilor,deexercitareavigileneiifurnizareaevaluriloriinformaiilor
privindriscurilecareapar,nvedereapreveniriilor.
(51)InstituireaAutoritiitrebuiespermitstatelormembresdevinmaiadncimplicate
nproceduriletiinifice.Prinurmare,artrebuisexisteostrnscooperarentrestatele
membreiAutoritatenacestscop.nspecial,Autoritateaartrebuispoatconferianumite
atribuiiorganizaiilordinstatelemembre.
(52)Estenecesarsseiamsuripentruaserealizaunechilibruntrenecesitateautilizrii
organizaiilornaionalepentrundeplinireaatribuiilorpentruAutoritateinecesitatea,n
scopulconsecveneigenerale,caatribuiilerespectivesfiendeplinitenconformitatecu
criteriilestabilitepentruastfeldeatribuii.Procedurileexistentepentrurepartizareaatribuiilor
cucaractertiinificstatelormembre,nspecialnprivinaevaluriidosarelorprezentatede
industriepentruautorizareaanumitorsubstane,produsesauproceduri,artrebuireexaminate
dupunanpentruaseineseamadeinstituireaAutoritiiidenoilefacilitioferitede
aceasta,proceduriledeevaluarermnndcelpuinlafeldeseverecanainte.
(53)Comisiarmnepedeplinresponsabildecomunicareamsurilordegestiunea
riscurilor.nconsecin,trebuieschimbateinformaiiadecvatentreAutoritateiComisie.De
asemenea,estenecesarocooperarestrnsntreAutoritate,Comisieistatelemembre
pentruaseasiguracoerenaprocesuluiglobaldecomunicare.
(54)IndependenaAutoritiiirolulsuninformareapubliculuinseamnceaartrebuis
poatcomunicaautonomndomeniilesaledecompeten,scopulsufiindaceladeafurniza
informaiiobiective,demnedencredereicarepotfinelesecuuurin.
(55)Cooperareaadecvatcustatelemembreicualtepriinteresateestenecesarn
domeniulspecificalcampaniilordeinformareapopulaieipentruaseluanconsiderareorice
parametriregionaliioricecorelarecupoliticandomeniulsntii.
(56)Pelngprincipiilesaledefuncionarebazatepeindependenitransparen,
Autoritateaartrebuisfieoorganizaiedeschiscontactelorcuconsumatoriiialtegrupuri
interesate.
(57)AutoritateatrebuiesfiefinanatdinbugetulgeneralalUniuniiEuropene.Cutoate
acestea,avndnvedereexperienaacumulat,nspecialnprivinaprelucrriidosarelorde
autorizareprezentatedeindustrie,artrebuiexaminatposibilitateataxelorntroperioadde
treianidelaintrareanvigoareaprezentuluiregulament.ProcedurabugetaraComunitii
rmneaplicabilnceeaceprivetesubveniiledelabugetulgeneralalUniuniiEuropene.De
asemenea,auditareasituaieicontabiletrebuieefectuatdeCurteadeConturi.
(58)EstenecesarssepermitparticipareariloreuropenecarenusuntmembrealeUniunii
Europeneicareauncheiatacorduriceleobligstranspunisaplicelegislaia
comunitarndomeniulcareintrsubincidenaprezentuluiregulament.
(59)ncadrulDirectivei92/59/CEEaConsiliuluidin29iunie1992privindsiguranagenerala
produselor[8]existdejaunsistemrapiddealert.Domeniuldeaplicareasistemului
existentincludeproduselealimentareiindustriale,darnuihranapentruanimale.Crizele
recentedindomeniulproduseloralimentareaudemonstratnecesitateainstuiriiunuisistem
rapiddealertmbuntitiextins,cuprinzndattproduselealimentare,ctihranapentru
animale.AcestsistemrevizuitartrebuicoordonatdeComisieiartrebuisincludcamembri
aireeleisalestatelemembre,ComisiaiAutoritatea.Sistemulnuartrebuiscuprind
msurileComisieipentruschimbultimpuriudeinformaiineventualitateauneiurgene
radiologice,aacumestedefinitaceastadeDecizia87/600/Euratom[9]aConsiliului.
(60)Recenteleincidentenprivinasiguraneiproduseloralimentareaudemonstrat
necesitatealuriiunormsuriadecvatensituaiideurgenpentrucatoatealimentele,
indiferentdetipulioriginealor,precumintreagahranpentruanimalesfiesupuseunor
msuricomuneneventualitateaunuiriscmajorpentrusntateauman,sntatea
animalelorsaupentrumediu.Oastfeldeabordarecuprinztoareamsurilordeurgen
privindsiguranaproduseloralimentareartrebuispermitntreprindereaunoraciuni
eficienteiseviteneconcordaneleartificialenprivinaabordriiunuiriscmajorlegatde
produsealimentaresaudehranapentruanimale.
(61)Recentelecrizedindomeniulalimenteloraudemonstratiavantajeledecarepoate
beneficiaComisiaavndproceduriadaptatenmodadecvatimairapidepentrugestionarea
crizelor.Acesteproceduriorganizatoriceartrebuisfacposibilocoordonaremaibuna
eforturilorideterminareacelormaieficientemsuripebazacelormaibuneinformaii
tiinifice.Deaceea,procedurilerevizuiteartrebuisianconsiderareresponsabilitile
Autoritiiisprevadasistenasatehnicitiinificsubformaconsultaneincazulunei
crizealimentare.
(62)Pentruasigurareauneiabordrimaieficienteicuprinztoarealanuluitrofic,trebuie
instituitunComitetpentrulanulalimentarisntateaanimalelorcaresnlocuiasc
Comitetulpermanentveterinar,ComitetulpermanentpentruprodusealimentareiComitetul
permanentpentruhranapentruanimale.nconsecin,Deciziile68/361/CEE[10],
69/414/CEE[11]i70/372/CEE[12]aleConsiliuluiartrebuiabrogate.Dinacelaimotiv,
ComitetulpentrulanulalimentarisntateaanimalelorartrebuisnlocuiasciComitetul
permanentfitosanitarnlegturcucompetenasa(pentruDirectivele76/895/CEE[13],
86/362/CEE[14],86/363/CEE[15],90/642/CEE[16]i91/414/CEE[17]ndomeniul
produselordeprotecieaplanteloristabiliriiunornivelurimaximeareziduurilor.
(63)Msurilenecesarepentruaplicareaprezentuluiregulamenttrebuieadoptaten
conformitatecuDecizia1999/468/CEaConsiliuluidin28iunie1999destabilireaprocedurilor
deexercitareacompetenelordeexecutareconferiteComisiei[18].
(64)Estenecesarcaoperatoriisaibsuficienttimpsseadaptezelauneledintrecerinele
stabilitedeprezentulregulamenticaAutoritateaEuropeanpentruSiguranaAlimentars
inceapactivitateala1ianuarie2002.
(65)EsteimportantsseeviteconfuziantremisiuneaAutoritiiiceaaAgenieiEuropene
pentruMedicamente(AEM),instituitprinRegulamentul(CEE)nr.2309/93[19]alConsiliului.
nconsecin,estenecesarssestabileascfaptulcprezentulregulamentnuaduce
atingerecompeteneiconferitAEEPMdectrelegislaiacomunitar,inclusivatribuiile
conferitedeRegulamentul(CEE)nr.2377/90alConsiliuluidin26iunie1990deinstituirea
uneiproceduricomunitarepentrustabilirealimitelormaximealereziduurilordemedicamente
deuzveterinarnproduselealimentaredeorigineanimal[20].
(66)Estenecesariadecvatpentrurealizareaobiectivelordebazaleprezentuluiregulament
sseprevadarmonizareaconceptelor,principiiloriprocedurilorcareconstituieobaz
comunpentrulegislaiaalimentarncadrulComunitiiisseinstituieoAutoritate
EuropeanpentruSiguranaAlimentar.nconformitatecuprincipiulproporionalitiistabilit
laarticolul5dintratat,prezentulregulamentnudepeteceeaceestenecesarpentru
realizareaobiectivelorurmrite,
ADOPTPREZENTULREGULAMENT:
CAPITOLULI
DOMENIULDEAPLICAREIDEFINIII
Articolul1
Obiectividomeniudeaplicare
(1)Prezentulregulamentreprezintbazapentruasigurareaunuinivelridicatdeproteciea
sntiiumaneiaintereselorconsumatorilornlegturcuproduselealimentare,lundn
considerare,nspecial,diversitateaaprovizionriicuprodusealimentare,inclusivproduse
tradiionale,asigurnd,nacelaitimp,funcionareaeficientapieeiinterne.Elstabilete
principiiiresponsabiliticomune,mijloaceledeasigurareauneibazetiinificesolide,
msuriiproceduriorganizatoriceeficientecaresstealabazaluriideciziilornproblemele
desiguranaproduseloralimentareihraneipentruanimale.
(2)nscopurilemenionatelaalineatul(1),prezentulregulamentstabileteprincipiile
generalecarereglementeazproduselealimentareihranapentruanimalengenerali
siguranaacestoranspecial,lanivelcomunitarinaional.
PrezentulregulamentinstituieAutoritateaEuropeanpentruSiguranaAlimentar.
Prezentulregulamentstabileteprocedurilepentruproblemelecareauunimpactdirectsau
indirectasuprasiguraneiproduseloralimentareihraneipentruanimale.
(3)Prezentulregulamentseaplictuturoretapelordeproducie,prelucrareidistribuiea
produseloralimentareihraneipentruanimale.Elnuseaplicproducieiprimarepentru
utilizareaprivatcasnicsaupreparrii,manipulriisaudepozitriicasniceaproduselor
alimentarepentruconsumulcasnicprivat.
Articolul2
Definiia"produseloralimentare"
nsensulprezentuluiregulament,"produsalimentar"(sau"aliment")nseamnorice
substansauprodus,indiferentdacesteprelucrat,parialprelucratsauneprelucrat,
destinatsauprevzutnmodrezonabilafiingeratdeoameni.
"Produselealimentare"includbuturile,gumademestecatioricesubstan,inclusivapa,
ncorporatnmodintenionatnprodusealimentarentimpulproducerii,preparriisau
tratriilor.Eleincludapaduppunctuldeconformitate,aacumestedefinitlaarticolul6din
Directiva98/83/CEifraaduceatingerecerinelorDirectivelor80/778/CEEi98/83/CE.
"Produselealimentare"nuinclud:
(a)hranapentruanimale
(b)animalelevii,nafaracazurilorncareelesuntpregtitepentruintroducereapepia
pentruconsumuluman
(c)plantelenaintedeafirecoltate
(d)medicamentelensensulspecificatdeDirectivele65/65/CEE[21]i92/73/CEE[22]ale
Consiliului
(e)cosmeticelensensulDirectivei76/768/CEE[23]aConsiliului
(f)tutunuliproduseledintutunnsensulDirectivei89/622/CEE[24]aConsiliului
(g)substanelestupefiantesaupsihotropensensulConvenieiUniceasuprasubstanelor
stupefiantedin1961ialConvenieiOrganizaieiNaiunilorUniteprivindSubstanele
Psihotropedin1971
(h)reziduurileisubstanelecontaminante.
Articolul3
Altedefiniii
nsensulprezentuluiregulament:
1."legislaiealimentar"nseamnactelecuputeredelegeiacteleadministrativereferitoare
laprodusealimentare,ngeneral,ilasiguranaproduseloralimentarenspecial,lanivel
comunitarsaunaionaleaacoperoriceetapdeproducie,prelucrareidistribuiea
produseloralimentareiahraneipentruanimaleprodussaufolositpentruhranapentru
animaledelacareseobinprodusealimentare
2."ntreprinderecuprofilalimentar"nseamnoricentreprindere,indiferentdacaresaunu
dreptscopobinereadeprofitiindiferentdacestepublicsauprivat,caredesfoar
oricaredintreactivitilelegatedeoriceetapdeproducie,prelucrareidistribuiea
produseloralimentare
3."operatornsectorulalimentar"nseamnpersoanelefizicesaujuridicecarerspundde
ndeplinireacerinelorlegislaieialimentarencadrulntreprinderiicuprofilalimentaraflat
subcontrolullor
4."hranpentruanimale"(sau"produsepentruhranapentruanimale")nseamnorice
substansauprodus,inclusivaditivii,indiferentdacsuntprelucrate,parialprelucratesau
neprelucrate,destinateutilizriicahrnirepecaleoralaanimalelor
5."ntreprindereceopereaznsectorulnutriieianimalelor"nseamnoricentreprindere,
indiferentdacaresaunudreptscopobinereadeprofitiindiferentdacestepublicsau
privat,desfurndoricaredintreoperaiiledeproducie,fabricare,prelucrare,depozitare,
transportsaudistribuieahraneipentruanimale,incluzndoriceproductorcareproduce,
prelucreazsaudepoziteazhranpentruanimalenpropriasaunitate
6."operatorcuactivitatendomeniulhraneipentruanimale"nseamnpersoanelefizicesau
juridiceresponsabilepentruasigurarearespectriicerinelorlegislaieialimentaren
ntreprindereaceopereaznsectorulnutriieianimaleloraflatsubcontrolulsu
7."comercuamnuntul"nseamnmanipulareai/sauprelucrareaproduseloralimentarei
depozitarealornpuncteledevnzaresaulivrarectreconsumatorulfinaliinclude
terminalelededistribuie,operaiuniledecatering,cantinedefabric,cateringinstituional,
restauranteialteoperaiunisimilarendomeniulserviciiloralimentare,magazine,centrede
distribuietipsupermarketipunctedevnzareengros
8."introducereapepia"nseamndeinereaproduseloralimentaresauahraneipentru
animalenscopulvnzrii,inclusivoferireapentruvnzaresauoricealtformdetransfer,
indiferentdacestegratuitsaunu,insivnzarea,distribuiaialteformedetransfer
9."risc"nseamnofuncieaprobabilitiiunuiefectnegativasuprasntiiigravitatea
aceluiefect,determinatdeunpericol
10."analizariscului"nseamnunprocesconstnddintreicomponenteinterconectate:
evaluareariscului,gestiunearisculuiicomunicareariscului
11."evaluareariscului"nseamnunprocescubazetiinifice,constnddinpatruetape:
identificareapericolului,caracterizareapericolului,evaluareaexpuneriiicaracterizarea
riscului
12."gestiuneariscului"nseamnprocesul,diferitdeevaluareariscului,deaprecierea
politiciloralternativeprinconsultareaprilorinteresate,lundnconsiderareevaluarea
risculuiialifactorilegitimii,dacestenecesar,selectndopiuniledeprevenireicontrol
adecvate
13."comunicareariscului"nseamnschimbulinteractivdeinformaiiiopinii,pentreaga
durataprocesuluideanalizariscului,cuprivirelapericoleiriscuri,factorilegaiderisci
percepereariscului,ntreevaluatoriiriscurilor,ceicaregestioneazriscurile,ntreprinderilece
opereaznsectorulnutriieianimaleloricelecuprofilalimentar,comunitateaacademici
altepriinteresate,inclusivexplicareaconstatrilorevalurilorderiscibazadeciziilorde
gestiuneariscurilor
14."pericol"nseamnunagentbiologic,chimicsaufizicaflatnprodusealimentaresau
hranapentruanimalesauostareaacestora,avndpotenialuldeacauzaunefectnegativ
asuprasntii
15."trasabilitate"nseamncapacitateadeadepistaiaurmrianumiteprodusealimentare,
hranpentruanimale,unanimaldelacareseobinprodusealimentaresauosubstan
destinatncorporriisaucareestedeateptatsfiencorporatnanumiteproduse
alimentaresauhranpentruanimale,peparcursultuturoretapelordeproducie,prelucrarei
distribuie
16."etapeledeproducie,prelucrareidistribuie"nseamnoricareetap,inclusivimportul,
ncepndcuiincluzndproduciaprimaraunuiprodusalimentariterminndcui
incluznddepozitarea,transportul,vnzareasaufurnizareasactreconsumatorulfinali,
atuncicndestecazul,importul,producia,fabricarea,depozitarea,transportul,distribuia,
vnzareaifurnizareahraneipentruanimale
17."produciaprimar"nseamnproducia,cretereasaucultivareaproduselorprimare,
incluzndrecoltarea,mulsuliproduciadeanimaledecresctorienaintedeabatorizare.Ea
include,deasemenea,vntoareaipescuitul,precumicolectareaproduselordelaanimale
iplanteslbatice
18."consumatorulfinal"nseamnultimulconsumatoralunuiprodusalimentarcarenu
foloseteprodusulcaparteauneioperaiisauactivitidindomeniuldeactivitatealunei
ntreprindericuprofilalimentar.
CAPITOLULII
LEGISLAIAALIMENTARGENERAL
Articolul4
Domeniuldeaplicare
(1)Prezentulcapitolsereferlatoateetapeleproduciei,prelucrriiidistribuieiproduselor
alimentarei,deasemenea,ahraneipentruanimaleproduspentrusauoferitcahran
animalelordelacareseobinprodusealimentare.
(2)Principiilestabilitelaarticolele510formeazuncadrugeneraldenaturorizontalce
trebuieurmatatuncicndseiaumsuri.
(3)Principiileiprocedurileexistentealelegislaieialimentareseadapteazctmaicurnd
posibilipnla1ianuarie2007nvedereaconformriicudispoziiilearticolelor510.
(4)Pnlaaceastdatiprinderogaredeladispoziiilealineatului(2),seapliclegislaia
existent,lundnconsiderareprincipiilestabilitelaarticolele510.
SECIUNEA1
PRINCIPIILEGENERALEALELEGISLAIEIALIMENTARE
Articolul5
Obiectivegenerale
(1)Legislaiaalimentarurmreteunulsaumaimulteobiectivegeneraleprivindunnivel
ridicatdeprotecieavieiiisntiiumaneiproteciaintereselorconsumatorilor,incluznd
practicicorectencomerulalimentar,lundnconsiderare,atuncicndestecazul,protecia
sntiiibunstriianimalelor,sntateaplantelorimediulnconjurtor.
(2)LegislaiaalimentararedreptscoprealizarealibereicirculaiinComunitateaproduselor
alimentareihraneipentruanimale,fabricatesaucomercializatenconformitatecuprincipiile
icerinelegeneraledinprezentulcapitol.
(3)Atuncicndexiststandardeinternaionalesaufinalizarealoresteiminent,eleseiaun
considerarendezvoltareasauadaptarealegislaieialimentare,cuexcepiacazurilorncare
acestestandardesauprilelorrelevantearfimijloaceineficientesauinadecvatepentru
ndeplinireaobiectivelorlegitimealelegislaieialimentaresauacazurilorncareelearavea
dreptrezultatunniveldiferitdeproteciefadeceldeterminatcaadecvatnComunitate.
Articolul6
Analizariscului
(1)Pentrurealizareaobiectivuluigeneralalunuinivelridicatalprotecieivieiiisntii
umane,legislaiaalimentarsebazeazpeanalizariscurilor,cuexcepiacazurilorncare
aceastanuesteadecvatmprejurrilorsaunaturiimsurii.
(2)Evaluarearisculuisebazeazpedoveziletiinificedisponibileiesterealizatnmod
independent,obiectivitransparent.
(3)Gestiunearisculuiianconsiderarerezultateleevaluriirisculuii,nspecial,avizele
Autoritiiprevzutelaarticolul22,alifactorilegitimipentruproblemancauziprincipiul
precauiei,atuncicndcondiiilestabilitelaarticolul7alineatul(1)suntrelevantepentru
realizareaobiectivelorgeneralealelegislaieialimentare,stabilitelaarticolul5.
Articolul7
Principiulprecauiei
(1)nmprejurrispecificencare,nurmauneievaluriainformaiilordisponibile,se
identificposibilitateaunorefecteduntoareasuprasntii,darpersistincertitudinea
tiinific,potfiadoptatemsuriprovizoriidegestiuneariscului,necesarepentruasigurarea
niveluluiridicatdeprotecieasntiistabilitnComunitate,pnlaapariiaunornoi
informaiitiinificepentruoevaluaremaicuprinztoareariscului.
(2)Msurileadoptatepebazaalineatului(1)trebuiesfieproporionaleisnuimpun
restriciicomercialemaimaridectestenecesarpentrurealizareaniveluluiridicatdeprotecie
asntiistabilitnComunitate,acordnduseateniefezabilitiitehniceieconomice,
precumialtorfactoriconsiderailegitimipentruproblemarespectiv.Msurileserevizuiesc
ntroperioaddetimprezonabil,nfunciedenaturarisculuiidentificatlaadresavieiisau
sntiiidetipuldeinformaiitiinificenecesarepentruclarificareaincertitudiniitiinifice
irealizareauneievalurimaicuprinztoareariscului.
Articolul8
Proteciaintereselorconsumatorilor
(1)Legislaiaalimentararedreptobiectivprotejareaintereselorconsumatoriloriasiguro
bazcarelepermiteacestorasfacoalegerencunotindecauznlegturcu
produselealimentarepecareleconsum.Eaaredreptscopprevenirea:
(a)practicilorfrauduloasesauneltoare
(b)contrafaceriiproduseloralimentare
(c)oricroraltepracticicarepotinduceneroareconsumatorul.
SECIUNEA2
PRINCIPIILETRANSPARENEI
Articolul9
Consultareapublicului
Publiculesteconsultatnmoddeschisitransparent,directsauprinorganismele
reprezentative,ntimpulpregtirii,evaluriiirevizuiriilegislaieialimentare,cuexcepia
cazurilorncareurgenaproblemeirespectivenupermiteaceasta.
Articolul10
Informareapublicului
Fraaduceatingereprevederiloraplicabilealelegislaieicomunitareiinterneprivind
accesulladocumente,ncazurilencareexistmotiverezonabilessesuspectezecanumite
produsealimentaresauhranpentruanimalepotprezentaunriscpentrusntateauman
saupentrusntateaanimalelor,atunci,nfunciedenatura,gravitateaidimensiunile
risculuirespectiv,autoritilepubliceiaumsuriadecvatepentruinformareapubliculuigeneral
cuprivirelanaturarisculuipentrusntate,identificnd,nceamaimaremsur,produsele
alimentaresauhranapentruanimaleoritipuldeprodusealimentaresaudehranpentru
animale,risculpecareacestealpotprezentaimsurilecareseiausausuntpecalesseia
nvedereaprevenirii,reduceriisaueliminriiaceluirisc.
SECIUNEA3
OBLIGAIILEGENERALENCOMERULALIMENTAR
Articolul11
ProduselealimentareihranapentruanimaleimportatenComunitate
ProduselealimentareihranapentruanimaleimportatenComunitatenvedereaintroducerii
pepianComunitatetrebuiessatisfaccerinelerelevantealelegislaieialimentaresau
condiiilerecunoscutedeComunitatecafiindcelpuinechivalentecuacesteasau,ncazurile
ncareexistunacordspecificntreComunitateiaraexportatoare,cerineleconinuten
respectivuldocument.
Articolul12
ProduselealimentareihranapentruanimaleexportatedinComunitate
(1)ProduselealimentaresauhranapentruanimaleexportatesaureexportatedinComunitate
nvedereaintroduceriipepiaauneitereritrebuiesasatisfaccerinelerelevanteale
legislaieialimentare,nafaracazurilorncareautoritiledinaraimportatoareceraltfelsau
nconformitateculegile,reglementrile,standardele,coduriledepracticialteproceduri
juridiceiadministrativenvigoarenaraimportatoare.
naltemprejurri,cuexcepiacazurilorncareproduselealimentaresuntduntoare
sntiisauhranapentruanimalenuprezintsiguran,produselealimentareihrana
pentruanimalepotfiexportatesaureexportatenumaincazulncareautoritilecompetente
dinaradedestinaieiauexprimat,nmodexpres,acordul,dupceauprimitinformaii
completenlegturcumotivelepentrucareimprejurrilencareproduselealimentare
respectivesauhranapentruanimalenuaupututfiintrodusepepianComunitate.
(2)ncazurilencareseaplicdispoziiileunuiacordbilateralncheiatntreComunitatesau
unuldintrestatelesalemembreioterar,produselealimentareihranapentruanimale
exportatedinComunitatesaudinstatulmembrurespectivctrearatertrebuies
ndeplineascdispoziiilemenionate.
Articolul13
Standardeinternaionale
Fraaduceatingeredrepturiloriobligaiilorlor,Comunitateaistatelemembre:
(a)contribuieladezvoltareastandardelortehniceinternaionalepentruprodusealimentarei
hranpentruanimaleiastandardelorsanitareifitosanitare
(b)promoveazcoordonareaactivitiindomeniulstandardeloralimentareiprivindhrana
pentruanimaledesfuratdeorganizaiiinternaionaleguvernamentalei
neguvernamentale
(c)contribuie,ncazurilencareacestaspectesterelevantiadecvat,ladezvoltarea
acordurilorprivindrecunoatereaechivaleneimsurilorspecificeprivindproduselealimentare
ihranapentruanimale
(d)acordoateniedeosebitnecesitilorspecialededezvoltare,financiareicomercialeale
rilorncursdedezvoltare,astfelnctstandardeleinternaionalesnucreezeobstacole
inutilencaleaexporturilordinrilencursdedezvoltare
(e)promoveazcoerenadintrestandardeletehniceinternaionaleilegislaiaalimentar,
asigurnduse,nacelaitimp,cnivelulridicatdeprotecieadoptatnComunitatenueste
diminuat.
SECIUNEA4
CERINEGENERALEALELEGISLAIEIALIMENTARE
Articolul14
Cerineprivindsiguranaproduseloralimentare
(1)Nusuntintrodusepepiaproduselealimentarecarenuprezintsiguran.
(2)Sespunedespreprodusealimentarecnuprezintsiguranatuncicndseconsiderc
acestea:
(a)suntduntoaresntii
(b)nusuntadecvateconsumuluiuman.
(3)Atuncicndsedetermindacunprodusalimentarprezintsaunusiguran,trebuies
seaibnvedere:
(a)condiiilenormaledefolosireaprodusuluialimentardectreconsumatorinfiecare
etapdeproducie,prelucrareidistribuie
(b)informaiilefurnizateconsumatorului,inclusivinformaiiledepeetichetsaualteinformaii
generaldisponibilepentruconsumatornprivinaevitriiunoranumiteefectenegativeasupra
sntiialeunuianumitprodusalimentarsaualeuneianumitecategoriideproduse
alimentare.
(4)Atuncicndsedeterminedacunprodusalimentarduneazsntii,trebuiesseaib
nvedere:
(a)nunumaiefecteleprobabileimediatei/saupetermenscurtsaulungaleaceluiprodus
alimentarasuprasntiiuneipersoanecarelconsum,dariasuprageneraiilor
urmtoare
(b)efecteletoxicecumulativeprobabile
(c)sensibilitateadeosebit,dinpunctdevederealsntii,auneicategoriispecificede
consumatori,atuncicndprodusulalimentarestedestinataceleicategoriideconsumatori.
(5)Atuncicndsedetermindacunprodusalimentarenuesteadecvatconsumuluiuman,
trebuiesseaibnvederedacprodusulalimentareesteinacceptabilpentruconsumul
umanpotrivitutilizriicreiaieradestinat,dinmotivedecontaminare,indiferentdac
aceastasefaceprintrosubstanstrinsaunaltmodsauprinputrefacie,deterioraresau
descompunere.
(6)ncazurilencareunprodusalimentarcarenuprezintsiguranfacepartedintrun
transport,dintrunlotsaudintroarjdemrfurialimentaredinaceeaiclassauavnd
aceeaidescriere,sepresupunectoateproduselealimentaredinrespectivultransport,lot
sauarjnuprezintnicielesiguran,nafaracazurilorncare,nurmauneievaluri
detaliate,nuexistniciodovadcrestultransportului,lotuluisauarjeinuprezint
siguran.
(7)Produselealimentarecaresuntnconformitatecuprevederilecomunitarespecialece
reglementeazsiguranaproduseloralimentareseconsidercaneprezentndriscuricuprivire
laaspecteleacoperitededispoziiilecomunitarespeciale.
(8)Conformitateaunuiprodusalimentarcudispoziiilespecialeaplicabileaceluiprodus
alimentarnumpiedicautoritilecompetentesiamsuriadecvatedeimpunerea
restriciilorprivindintroducereasapepiasaussoliciteretragereasadepepia,n
cazurilencareexistmotivessesuspectezec,nciudaacesteiconformiti,produsul
alimentarerespectivprezintriscuridinpunctdevederealsiguraneiproduseloralimentare.
(9)ncazulncarenuexistprevedericomunitarespeciale,seconsidercprodusele
alimentarenuprezintriscuriatuncicndseconformeazprevederilorspecialealelegislaiei
alimentareinterneastatuluimembrupealcruiteritoriusecomercializeazalimentul
respectiv,astfeldeprevederifiindredactateiaplicatefraseaduceatingereprevederilor
tratatului,nspecialarticolelor28i30.
Articolul15
Cerineprivindsiguranahraneipentruanimale
(1)Hranapentruanimalenuseintroducepepiasaunuseoferniciunuianimaldelacare
seobinprodusealimentaredacnuprezintsiguran.
(2)Seconsidercutilizareahraneipentruanimalenuprezintsiguranncazulncare:
areunefectnegativasuprasntiiumanesauasntiianimalelor
produselealimentareobinutedelaanimalepentruproduciadealimentedevinunfactorde
riscpentruconsumuluman.
(3)ncazulncareoanumithranpentruanimalecareafostidentificatcaneconformcu
cerineleprivindsiguranahraneipentruanimaleprovinedintruntransport,lotsauarjde
hranpentruanimaledinaceeaiclassaucuaceeaidescriere,sepresupunecntreaga
cantitatedehranpentruanimaledinaceltransport,lotsauarjesteafectat,nafara
cazuluincare,nurmauneievaluridetaliate,nuexistniciodovadcrestultransportului,
lotuluisauarjeinusuntconformecucerinadesiguranahraneipentruanimale.
(4)Hranapentruanimale,careesteconformcudispoziiicomunitarespecialede
reglementareasiguraneihraneipentruanimale,esteconsideratdecalitatesigurdin
perspectivaaspectelorprevzutededispoziiilecomunitarespeciale.
(5)Conformitateauneihranepentruanimalecudispoziiilespecialeaplicabileaceleihrane
pentruanimalenumpiedicautoritilecompetentesiamsuriadecvatedeimpunerea
restriciilorprivindintroducereaacesteiapepiaorissoliciteretragereasadepepian
cazurilencareexistmotivesseconsiderec,npofidaacesteiconformiti,hranapentru
animalenuprezintsiguran.
(6)ncazulncarenuexistdispoziiicomunitarespeciale,seconsiderchranapentru
animaleprezintsiguranatuncicndesteconformcudispoziiilespecialealelegislaiei
internendomeniulsiguraneihraneipentruanimaleastatuluimembrupealcruiteritoriuse
aflncirculaiehranapentruanimalerespectiv,astfeldedispoziiifiindredactateiaplicate
fraaduceatingeretratatului,nspecialarticolelor28i30.
Articolul16
Prezentare
Fraaduceatingeredispoziiilorspecialedinlegislaiaalimentar,etichetarea,publicitateai
prezentareaproduseloralimentaresauahraneipentruanimale,inclusivforma,aspectulsau
ambalajullor,materialeledeambalarefolosite,modulncaresuntaranjateicadrulncare
suntexpuse,precumiinformaiileoferitenlegturcuacesteaprinoricemijlocde
informarenmasnutrebuiesinducneroareconsumatorii.
Articolul17
Responsabiliti
(1)Operatoriidinsectorulproduseloralimentareioperatoriicuactivitatendomeniulhranei
pentruanimaleiaumsuri,ntoateetapeleproducerii,prelucrriiidistribuieidinunitatea
aflatsubcontrolullor,astfelnctproduselealimentaresauhranapentruanimales
satisfaccerinelelegislaieialimentarecaresuntrelevantepentruactivitileloriverific
ndeplinireaacestorcerine.
(2)Statelemembreapliclegislaiaalimentar,monitorizeaziverificrespectareacerinelor
relevantealelegislaieialimentaredectreoperatoriidinsectorulalimentarioperatoriicu
activitatendomeniulhraneipentruanimalentoateetapeleproducerii,prelucrriii
distribuiei.
nacestscop,statelemembrepracticunsistemdecontroaleoficialeialteactiviti,
conformmprejurrilor,inclusivcomunicareactrepublicasiguraneiirisculuiproduselor
alimentareihraneipentruanimale,supraveghereasiguraneialimenteloriahraneipentru
animaleialteactivitidemonitorizarecuprinzndtoateetapeledeproducie,prelucrarei
distribuie.
Deasemenea,statelemembrestabilescnormeleprivindmsurileipenalizrileaplicabile
pentrunclcarealegislaieialimentareihraneipentruanimale.Msurileipenalizrile
prevzutetrebuiesfieeficiente,proporionaleicuefectdedescurajare.
Articolul18
Trasabilitatea
(1)Trasabilitateaproduseloralimentare,ahraneipentruanimale,aanimalelordelacarese
obinprodusealimentareiaoricreialtesubstanedestinatsauprevzutafincorporat
ntrunprodusalimentarsaunhranapentruanimalesestabiletepentrutoateetapele
produciei,prelucrriiidistribuiei.
(2)Operatoriidinsectorulalimentarioperatoriicuactivitatendomeniulhraneipentru
animaletrebuiespoatidentificaoricepersoandelacareaufostaprovizionaicuun
produsalimentar,ohranpentruanimale,unanimaldelacareseobinprodusealimentare
sauoricesubstandestinatsauprevzutsfiencorporatntrunprodusalimentarsau
hranpentruanimale.
nacestscop,acetioperatoridispundesistemeiproceduricarepermitcaacesteinformaii
sfiepuseladispoziiaautoritilorcompetente,lacerere.
(3)Operatoriidinsectorulalimentarioperatoriicuactivitatendomeniulhraneipentru
animaledispundesistemeiproceduripentruidentificareacelorlaltesocietictrecareau
fostfurnizateproduselelor.Acesteinformaiisuntpuseladispoziiaautoritilorcompetente,
lacerere.
(4)Produselealimentaresauhranapentruanimalecaresuntintrodusepepiasauestede
ateptatsfieintrodusepepianComunitatesuntetichetatesauidentificatenmod
corespunztorpentrufacilitareatrasabilitiilor,prindocumentaiesauinformaiiadecvate,n
conformitatecucerinelerelevantealedispoziiilormaispeciale.
(5)nconformitatecuprocedurastabilitlaarticolul58alineatul(2),potfiadoptatedispoziii
pentruaplicareacerinelorprezentuluiarticolnsectoarespecifice.
Articolul19
Responsabilitindomeniulproduseloralimentare:operatoriidinsectorulalimentar
(1)ncazulncareunoperatordinsectorulalimentarconsidersauaremotivescreadc
unprodusalimentarpecarelaimportat,produs,prelucrat,fabricatsaudistribuitnusatisface
cerineleprivindsiguranaproduseloralimentare,eliniiazdendatprocedurilepentru
retragereaprodusuluialimentarrespectivdepepiancazulncareprodusulalimentara
ieitdesubcontrolulimediatalrespectivuluioperatoriniialiinformeazdespreaceasta
autoritilecompetente.ncazulncareprodusularputeasfiajunslaconsumator,
operatorulinformeaz,nmodeficientiprecis,consumatoriinlegturcumotivulretragerii
acestuiai,dacestenecesar,retragdelaconsumatoriproduselecareleaufostdeja
furnizate,atuncicndaltemsurinusuntsuficientepentrurealizareaunuinivelridicatde
protecieasntii.
(2)Unoperatordinsectorulalimentarresponsabilpentruactivitidevnzarecuamnuntul
idistribuiecarenuafecteazambalarea,etichetarea,siguranasauintegritateaproduselor
alimentareiniiaz,nlimiteleactivitilorsale,procedurideretrageredepepiaa
produselorcarenusatisfaccerineledesiguranaproduseloralimentareiparticipla
procesuldesiguranaproduseloralimentaretransmindmaideparteinformaiilenecesare
pentrutrasabilitateaunuiprodusalimentar,cooperndlaaciunilentreprinsedeproductori,
prelucrtori,fabricanii/sauautoritilecompetente.
(3)Unoperatordinsectorulalimentarinformeazdendatautoritilecompetentedacel
considersauaremotivescreadcunprodusalimentarcareesteintroduspepiapoate
fiduntorpentrusntateauman.Operatoriieconomiciinformeazautoritilecompetente
nlegturcuaciunilentreprinsepentruprevenireariscurilorasupraconsumatoruluifinali
numpiedicsaudescurajeazoricepersoanscoopereze,nconformitateculegislaia
internipracticalegal,cuautoritilecompetente,ncazurilencareaceastaarputea
preveni,reducesaueliminaunriscrezultatdintrunprodusalimentar.
(4)Operatoriidinsectorulalimentarcoopereazcuautoritilecompetentelaaciunile
ntreprinsepentruevitareasaureducereariscurilorprezentatedeunprodusalimentarpecare
eilfurnizeazsaulaufurnizat.
Articolul20
Responsabilitindomeniulhraneipentruanimale:operatoriicuactivitatendomeniulhranei
pentruanimale
(1)ncazulncareunoperatorcuactivitatendomeniulhraneipentruanimaleconsidersau
aremotivescreadcoanumithranpentruanimalepecareaimportato,produso,
prelucrato,fabricatosaudistribuitonusatisfacecerineledesiguranprivindhranapentru
animale,eliniiazdendatprocedurilepentruretragereahraneipentruanimalerespective
depepiaiinformeazdespreaceastaautoritilecompetente.nacestemprejurrisau,n
cazularticolului15alineatul(3),ncazulncarearja,lotulsautransportulrespectivnu
ndeplinesccerineleprivindsiguranahraneipentruanimale,hranapentruanimalerespectiv
estedistrus,nafaracazurilorncareautoritateacompetentestealtfelsatisfcut.
Operatorulinformeaz,nmodeficientiprecis,utilizatoriihraneipentruanimalenlegtur
cumotivulretrageriiacesteiai,dacestenecesar,retragedelaeiproduselecareleaufost
dejafurnizate,atuncicndaltemsurinusuntsuficientepentrurealizareaunuinivelridicat
deprotecieasntii.
(2)Unoperatorcuactivitatendomeniulhraneipentruanimaleresponsabildeactivitide
vnzarecuamnuntulidistribuiecarenuafecteazambalarea,etichetarea,siguranasau
integritateahraneipentruanimaleiniiaz,nlimiteleactivitilorsale,procedurideretragere
depepiaaproduselorcarenusatisfaccerineledesiguranahraneipentruanimalei
participlaprocesuldesiguranaproduseloralimentaretransmindmaideparte
informaiilenecesarepentrutrasabilitateahraneipentruanimale,cooperndlaaciunile
ntreprinsedeproductori,prelucrtori,fabricanii/sauautoritilecompetente.
(3)Unoperatorcuactivitatendomeniulhraneipentruanimalenotificdendatautoritile
competentencazulncareconsidersauaremotivescreadcoanumithranpentru
animaleintroduspepiaarputeasfieneconformcucerineleprivindsiguranahranei
pentruanimale.Elinformeazautoritilecompetentenlegturcuaciunilentreprinse
pentruprevenireariscurilorrezultatedinutilizareahraneipentruanimaleinumpiedicsau
descurajeazoricepersoanscoopereze,nconformitateculegislaiainternipractica
legal,cuautoritilecompetente,ncazurilencareaceastaarputeapreveni,reducesau
eliminaunriscrezultatdintrohranpentruanimale.
(4)Operatoriicuactivitatendomeniulhraneipentruanimalecolaboreazcuautoritile
competentelaaciunilentreprinsepentruevitareasaureducereariscurilorprezentatedeo
hranpentruanimalepecareeiofurnizeazoriaufurnizato.
Articolul21
Rspunderea
DispoziiileprezentuluicapitolnuaducatingereDirectivei85/374/CEEaConsiliuluidin25iulie
1985deapropiereaactelorcuputeredelegeiacteloradministrativealestatelormembren
ceeacepriveterspundereapentruproduselecudefect[25].
CAPITOLULIII
AUTORITATEAEUROPEANPENTRUSIGURANAALIMENTAR
SECIUNEA1
COMPETENEIATRIBUII
Articolul22
Competeneleautoritii
(1)SeinstituieAutoritateaEuropeanpentruSiguranaAlimentar,denumitncontinuare
"Autoritatea".
(2)Autoritateaasigurconsultantiinificprecumiasistentehnicitiinificpentru
legislaiaipoliticileComunitiintoatedomeniilecareauunimpactdirectsauindirect
asuprasiguraneiproduseloralimentareiahraneipentruanimale.Eafurnizeazinformaii
independentereferitoarelatoatechestiuniledinacestedomeniiinotificriscurile.
(3)Autoritateacontribuielarealizareaunuinivelridicatdeprotecieavieiiisntiiumane
i,naceastprivin,ineseamadesntateaibunstareaanimalelor,sntateaplantelor
imediulnconjurtor,ncontextulfuncionriipieeiinterne.
(4)Autoritateacolecteazianalizeazdatelecarepermitcaracterizareaimonitorizarea
riscurilorcuimpactdirectsauindirectasuprasiguraneiproduseloralimentareiahranei
pentruanimale.
(5)CompeteneleAutoritiiinclud,deasemenea,furnizareade:
(a)consultantiinificprecumiasistentehnicitiinificprivindnutriiaumann
legturculegislaiacomunitari,lacerereaComisiei,asistenprivindnotificareanceea
cepriveteproblemeledenutriiencadrulprogramuluidesntatecomunitar
(b)consultantiinificcuprivirelaproblemelegatedesntateaibunstareaanimalelor
isntateaplantelor
(c)consultantiinificprivindalteprodusenafaraproduseloralimentareihraneipentru
animale,legatdeorganismelemodificategenetic,aacumsuntdefinitedeDirectiva
2001/18/CEifraaduceatingereprocedurilorstabilitedeaceasta.
(6)Autoritateafurnizeazconsultantiinificcareservetedreptbaztiinificpentru
elaborareaiadoptareademsuricomunitarendomeniilecareindecompetenasa.
(7)Autoritateaindeplineteatribuiilencondiiilecareipermitsserveascdreptpunct
dereferinavndnvedereindependenasa,calitateatiinificitehnicaavizelorpecare
leemiteiinformaiilepecareledifuzeaz,transparenaproceduriloriametodelorsalede
operare,precumigrijacucarendeplinetemisiunileceiaufostatribuite.
Autoritateafuncioneaznstrnscooperarecuorganismelecompetentedinstatelemembre
carendeplinescatribuiisimilare.
(8)Autoritatea,Comisiaistatelemembrecoopereazpentrupromovareauneicoerene
efectiventrefunciiledeevaluareariscului,gestiunearisculuiicomunicareariscului.
(9)StatelemembrecoopereazcuAutoritateapentruasigurareandepliniriicompetenelor
sale.
Articolul23
AtribuiileAutoritii
AtribuiileAutoritiisunturmtoarele:
(a)sfurnizezeinstituiilorcomunitareistatelormembreceamaibunconsultantiinific
ntoatecazurileprevzutedelegislaiacomunitarinprivinaoricrorproblemecaresunt
decompetenasa
(b)spromovezeiscoordonezerealizareaunormetodologiiuniformedeevaluareariscului
ndomeniilecefacpartedinatribuiilesale
(c)sfurnizezeasistentiinificitehnicComisieindomeniilecareindecompetenasa
i,atuncicndisecereaceasta,ninterpretareaianalizareaavizelorprivindevaluarea
riscului
(d)scomandestudiitiinificenecesarepentrurealizareamisiuniisale
(e)scaute,scolecteze,scolaioneze,sanalizezeisrezumedatetiinificeitehnice
dindomeniilecaresencadreaznmisiuneasa
(f)sntreprindaciunideidentificareicaracterizareariscurilorcepotapreandomeniile
aflatencadrulmisiuniisale
(g)sinstituieunsistemdereeledeorganizaiifuncionndndomeniilecareinde
competenasaisrspundpentrufuncionarealor
(h)sasigureasistentiinificitehnic,lacerereaComisiei,pentruprocedurilede
gestionareacrizelorimplementatedeComisiecuprivirelasiguranaproduseloralimentarei
ahraneipentruanimale
(i)sasigureasistentiinificitehnic,lacerereaComisiei,nvedereambuntirii
cooperriidintreComunitate,statelecandidate,organizaiileinternaionaleiriletere,n
domeniilecaresencadreaznmisiuneasa
(j)siamsuripentrucapubliculiprileinteresatesprimeascinformaiirapide,demne
dencredere,obiectiveicuprinztoarendomeniilecaresencadreaznmisiuneasa
(k)siexprime,nmodindependent,propriileconcluziiiorientrinproblemelecarese
ncadreaznmisiuneasa
(l)sexecuteoricarealtsarcincareiseatribuiedectreComisiencadrulmisiuniisale.
SECIUNEA2
ORGANIZAREA
Articolul24
OrganismeleAutoritii
Autoritateacuprinde:
(a)unConsiliudeadministraie
(b)undirectorexecutivipersonalulsu
(c)unforumconsultativ
(d)uncomitettiinificigrupuritiinifice.
Articolul25
Consiliuldeadministraie
(1)Consiliuldeadministraieestecompusdin14membrinumiideConsiliucuconsultarea
ParlamentuluiEuropean,nbazauneilisteredactatdeComisie,careincludeunnumrde
candidaisubstanialmaimaredectnumruldemembriceurmeazafinumii,plusun
reprezentantalComisiei.Patrudintremembritrebuiesfilucratnorganizaiireprezentnd
consumatoriiialteinteresedinlanultrofic.
ListaredactatdectreComisie,nsoitdedocumentaiarelevant,setransmite
ParlamentuluiEuropean.ncelmaiscurttimpintreilunidelacomunicare,Parlamentul
EuropeanpoatestransmitavizulsuConsiliului,carenumeteapoiConsiliulde
administraie.
MembriiConsiliuluideadministraiesenumescastfelnctsseasigurecelemairidicate
standardedecompeten,ogamlargdeexperienenmateriei,nconcordancu
acestea,octmaimarerepartizaregeograficpeteritoriulUniunii.
(2)Mandatulmembrilorestedepatruaniipoatefirennoitosingurdat.Cutoateacestea,
pentruprimulmandat,aceastperioadestedeaseanipentrujumtatedintremembri.
(3)ConsiliuldeadministraieadoptregulamentulinternalAutoritiipebazauneipropuneri
adirectoruluiexecutiv.Regulamentulsedpublicitii.
(4)Consiliuldeadministraiealegeunuldintremembriisicapreedintepentruoperioadde
doiani,carepoatefirennoit.
(5)Consiliuldeadministraieiadoptregulamentuldeprocedur.
ncazulncarenuseprevedealtfel,Consiliuldeadministraiehotrteprinmajoritatea
membrilorsi.
(6)Consiliuldeadministraiesentrunetelainvitaiapreedinteluisaulasolicitareaacel
puinotreimedinmembriisi.
(7)Consiliuldeadministraieseasigurcautoritateaindeplinetecompeteneleiexecut
atribuiilecareirevinncondiiilestabilitedeprezentulregulament.
(8)Anual,naintede31ianuarie,Consiliuldeadministraieadoptagendadelucrua
Autoritiipentruanulurmtor.Deasemenea,eladoptunprogrammultianualrevizuibil.
Consiliuldeadministraieseasigurcacesteprogramesuntconformecuprioritile
legislativeidepoliticaleComunitiindomeniulsiguraneiproduseloralimentare.
Anual,naintede30martie,Consiliuldeadministraieadoptraportulgeneralprivind
activitileAutoritiipentruanulanterior.
(9)Consiliuldeadministraie,dupceprimeteaprobareaComisieiiavizulCuriideConturi,
adoptregulamentulfinanciaralAutoritiicarestabiletenspecialproceduradeelaborarei
execuieabugetuluiAutoritii,nconformitatecuarticolul142dinRegulamentulfinanciardin
21decembrie1977aplicabilbugetuluigeneralalComunitilorEuropene[26]icucerinele
legislativeprivindinvestigaiileefectuatedeOficiulEuropeandeLuptAntifraud.
(10)DirectorulexecutivparticiplaedineleConsiliuluideadministraiefrdreptdevoti
asigursecretariatul.Consiliuldeadministraieinvitpreedintelecomitetuluitiinifics
participelaedinelesale,frdreptdevot.
Articolul26
Directorulexecutiv
(1)DirectorulexecutivestenumitdeConsiliuldeadministraiepebazauneilistedecandidai
propusdeComisiedupunconcursdeschis,nurmapublicriinJurnalulOficialal
ComunitilorEuropeneinaltepublicaiiauneiinvitaiidemanifestareainteresului,peo
perioaddecinciani,cuposibilitatearennoiriimandatului.naintedenumire,candidatul
desemnatdeConsiliuldeadministraieesteinvitatdendatsfacodeclaraienfaa
ParlamentuluiEuropeanisrspundlantrebrilepusedemembriiacesteiinstituii.
DirectorulexecutivpoatefindeprtatdinfuncieprinvotulmajoritiimembrilorConsiliului
deadministraie.
(2)DirectorulexecutivestereprezentantullegalalAutoritiiirspundede:
(a)administrareadezicuziaAutoritii
(b)elaborareauneipropuneripentruprogrameledelucrualeAutoritii,princonsultricu
Comisia
(c)aplicareaprogramelordelucruiadeciziiloradoptatedeConsiliuldeadministraie
(d)asigurareasprijinuluitiinific,tehniciadministrativadecvatpentrucomitetultiinifici
grupuriletiinifice
(e)asigurareandepliniriiatribuiilordectreAutoritatenconformitatecucerinele
utilizatorilorsi,nspecialcuprivirelacaracteruladecvatalserviciilorfurnizateiatimpului
necesar
(f)elaborareauneideclaraiiavenituriloricheltuieliloriexecuiabugetuluiAutoritii
(g)toateproblemeledepersonal
(h)dezvoltareaimeninereacontactuluicuParlamentulEuropean,precumiasigurareaunui
dialogregulatcucomitetelesalerelevante.
(3)nfiecarean,directorulexecutivnainteazspreaprobareConsiliuluideadministraie:
(a)unproiectderaportgeneralreferitorlatoateactivitileAutoritiinanulanterior
(b)proiectedeprogramedelucru
(c)proiectulsituaieifinanciareanualepentruanulanterior
(d)proiectuldebugetpentruanulurmtor.
nurmaadoptriidectreConsiliuldeadministraie,directorulexecutivnainteazraportul
generaliprogramelectreParlamentulEuropean,Consiliu,Comisieistatelemembreiia
msuripentrupublicarealor.
(4)DirectorulexecutivaprobtoatecheltuielilefinanciarealeAutoritiiiraporteaz
ConsiliuluideadministraienprivinaActivitilorautoritii.
Articolul27
Forumulconsultativ
(1)Forumulconsultativestecompusdinreprezentaniaiorganismelorcompetentedinstatele
membrecareexecutatribuiisimilarececelealeAutoritii,fiecarestatmembrudesemnnd
cteunreprezentant.Reprezentaniipotfinlocuiidesupleani,numiinacelaitimp.
(2)MembriiforumuluiconsultativnupotfimembriaiConsiliuluideadministraie.
(3)Forumulconsultativconsiliazdirectorulexecutivnndeplinireandatoririlorsalen
conformitatecuprezentulregulament,nspecialpentruredactareauneipropuneriprivind
programuldelucrualAutoritii.Directorulexecutivpoatesolicita,deasemenea,consultan
dinparteaforumuluiconsultativnprivinastabiliriiuneiordinideprioritiasolicitrilorde
consultantiinific.
(4)Forumulconsultativconstituieunmecanismpentruunschimbdeinformaiiasupra
riscurilorpotenialeicolectareantrunfondcomunacunotinelor.Elasigurostrns
cooperarentreAutoritateiorganismelecompetentedinstatelemembre,nspecialn
privinaurmtoareloraspecte:
(a)evitareadublriistudiilortiinificealeAutoritiicucelealestatelormembre,n
conformitatecuarticolul32
(b)nmprejurrileidentificatelaarticolul30alineatul(4),ncazulncareAutoritateaiun
organismnaionalsuntobligatescoopereze
(c)promovarearealizriiuneireeleeuropenedeorganizaiiceactiveazndomeniilecarese
ncadreaznmisiuneaAutoritii,nconformitatecuarticolul36alineatul(1)
(d)cazurilencareAutoritateasauunstatmembruconstatapariiaunuirisc.
(5)Forumulconsultativesteprezidatdedirectorulexecutiv.Elsentrunetecuregularitatela
invitaiapreedinteluisusaulasolicitareauneitreimidintremembriisiidecelpuinpatru
oripean.ProcedurilesaledefuncionaresuntspecificatenregulamentulinternalAutoritii
isuntfcutepublice.
(6)Autoritateaasigursprijinultehnicilogisticnecesarpentruforumulconsultativiasigur
secretariatulpentruedinelesale.
(7)LalucrrileforumuluiconsultativpotparticipareprezentaniaidepartamentelorComisiei.
DirectorulexecutivpoateinvitasparticipereprezentaniaiParlamentuluiEuropeaniaialtor
organismerelevante.
Atuncicndforumulconsultativdiscutproblemeprevzutelaarticolul22alineatul(5)litera
(b),lalucrrilesalepotparticipareprezentaniaiorganismelorcompetentedinstatele
membrecarendeplinescatribuiisimilarecelormenionatelaarticolul22alineatul(5)litera
(b),fiecarestatmembruputnddesemnacteunreprezentant.
Articolul28
Comitetultiinificigrupuriletiinifice
(1)Comitetultiinificigrupuriletiinificepermanenterspunddefurnizareaconsultanelor
tiinificealeAutoritii,fiecarenpropriaariedecompeteniauposibilitatea,atuncicnd
estenecesar,sorganizezeedinepublice.
(2)Comitetultiinificrspundedecoordonareageneral,necesarpentruasigurarea
consecveneiproceduriideconsultantiinific,nspecialcuprivirelaadoptarea
procedurilordelucruiarmonizareametodelordelucru.Elfurnizeazavizeprivindprobleme
multisectoriale,caresuntdecompetenamaimultorgrupuritiinifice,precumiprobleme
carenuindesferadecompetenaniciunuigruptiinific.
Atuncicndestenecesarinspecialncazulchestiunilorcarenuintrnariadecompeten
aniciunuiadintregrupuriletiinifice,comitetultiinificstabiletegrupuridelucru.naceste
cazuri,elsebazeazpeexperienarespectivelorgrupuridelucrupentruafurnizarea
consultaneitiinifice.
(3)Comitetultiinificestealctuitdinpreediniigrupurilortiinificeidinaseexperi
tiinificiindependeni,carenufacpartedinniciungruptiinific.
(4)Grupuriletiinificesuntalctuitedinexperitiinificiindependeni.Atuncicndse
instituieAutoritatea,seinstituieiurmtoarelegrupuritiinifice:
(a)Grupulpentruaditivialimentari,arome,adjuvanitehnologiciimaterialencontactcu
produselealimentare
(b)Grupulpentruaditiviisubstanesauproduseutilizatenhranapentruanimale
(c)Grupulpentrusntateaplantelor,produsedeprotecieaplantelorireziduurilelor
(d)Grupulpentruorganismelemodificategenetic
(e)Grupulpentruprodusedietetice,nutriieialergii
(f)Grupulpentrupericolebiologice
(g)Grupulpentrucontaminanidinlanultrofic
(h)Grupulpentrusntateaibunstareaanimalelor.
NumrulidenumireagrupurilortiinificepotfiadaptatedeComisie,inndseamade
progresultiinificitehnic,lasolicitareaAutoritii,nconformitatecuproceduramenionat
laarticolul58alineatul(2).
(5)Membriicomitetuluitiinificcarenusuntmembriaigrupurilortiinifice,precumi
membriigrupurilortiinificesenumescdectreConsiliuldeadministraie,lapropunerea
directoruluiexecutiv,pentruunmandatdetreianicarepoatefirennoit,nurmapublicriin
JurnalulOficialalComunitilorEuropene,npublicaiitiinificederenumeipesiteul
Autoritiiauneiinvitaiidemanifestareainteresului.
(6)Comitetultiinificigrupuriletiinificealegfiecareunpreedinteidoivicepreedini
dintremembriilor.
(7)Comitetultiinificigrupuriletiinificehotrsccumajoritatedevoturi.Opiniile
minoritiiseconsemneaz.
(8)ReprezentaniidepartamentelorComisieiaudreptulsparticipelareuniunilecomitetului
tiinific,alegrupurilortiinificeialegrupurilorlordelucru.ncazulncaresuntinvitai,ei
potasistapentrulmuririsauinformare,darnutrebuiesinfluenezediscuiile.
(9)Proceduriledefuncionareicooperarealecomitetuluitiinificialegrupurilortiinifice
suntprevzutederegulamentulinternalAutoritii.
Acesteprocedurisuntlegatenprimulrndde:
(a)numruldemandateconsecutivepecarepoateslaibunmembrualunuicomitet
tiinificsaualunuigruptiinifice
(b)numruldemembriaifiecruigruptiinific
(c)proceduraderambursareacheltuielilormembrilorcomitetuluitiinificiaigrupurilor
tiinifice
(d)modulncareserepartizeazatribuiileisolicitriledeconsultantiinificcomitetului
tiinificigrupurilortiinifice
(e)creareaiorganizareagrupurilordelucrualecomitetuluitiinificigrupurilortiinifice,
precumiposibilitateaincluderiiunorexperiexterninacestegrupuridelucru
(f)posibilitateainvitriiunorobservatorilaedinelecomitetuluitiinificialegrupurilor
tiinifice
(g)posibilitateaorganizriiunoredinepublice.
SECIUNEA3
FUNCIONAREA
Articolul29
Consultanatiinific
(1)Autoritateafurnizeazconsultantiinific:
(a)lasolicitareaComisiei,cuprivirelaoriceaspectcareinedecompetenasaintoate
cazurilencarelegislaiacomunitarprevedeconsultareaAutoritii
(b)dinproprieiniiativ,pentruchestiunilecareindecompetenasa.
ParlamentulEuropeansauunstatmembrupotsolicitaAutoritiisfurnizezeconsultan
tiinificreferitoarelaaspectecareindecompetenasa.
(2)Solicitrilemenionatelaalineatul(1)suntnsoitedeinformaiidefondcareclarific
problemeletiinificecetrebuieabordateiinteresulComunitii.
(3)ncazurilencarelegislaiacomunitarnuspecificuntermenpentrufurnizareaunei
consultanetiinifice,Autoritateafurnizeazconsultantiinificntermenulprevzutn
solicitrileavizelor,cuexcepiaunormprejurrijustificatecorespunztor.
(4)ncazurilencaresefacsolicitridiferitepentruaceleaiaspectesauncazurilencare
solicitareanuesteconformcualineatul(2)sauesteneclar,Autoritateapoatefiesrefuze,
fiespropunmodificrialeuneisolicitrideaviz,princonsultricuinstituiasaucustatul
membrucareaadresatsolicitarea.Justificrilerefuzuluisetransmitinstituieisaustatului
membru(statelormembre)carea(au)formulatsolicitarea.
(5)ncazurilencareAutoritateaafurnizatdejaoconsultantiinificreferitoarelaun
subiectspecificdintrosolicitare,eapoaterefuzasolicitareadacajungelaconcluziacnu
existelementetiinificenoicaresjustificereexaminarea.Justificrilerefuzuluisunt
transmiseinstituieisaustatuluimembru(statelormembre)carea(au)formulatsolicitarea.
(6)NormeledeaplicareaprezentuluiarticolsestabilescdectreComisiedupconsultarea
Autoritii,nconformitatecuproceduraprevzutlaarticolul58alineatul(2).Acestenorme
prevdnspecial:
(a)proceduraceurmeazafiaplicatdectreAutoritatesolicitrilorprimite
(b)orientriprivindevaluareatiinificasubstanelor,produselorsauproceselorcaresunt
supuse,ntemeiullegislaieicomunitare,unuisistemdeautorizareprealabilsauintroducerii
peolistpozitiv,nspecialncazurilencarelegislaiacomunitarprevedesauautorizeaz
prezentareaunuidosarnacestscopdectresolicitant.
(7)RegulamentulinternalAutoritiispecificcerinelereferitoarelaformatul,fondul
explicativipublicareauneiconsultanetiinifice.
Articolul30
Consultanetiinificedivergente
(1)Autoritateaiexercitvigilenapentruaidentificadintimporicesursposibilde
divergenentreconsultanelesaletiinificeiconsultaneletiinificefurnizatedealte
organismecarendeplinescatribuiisimilare.
(2)ncazulncareAutoritateaidentificopotenialsursdedivergene,eacontacteaz
organismulrespectivpentruaseasiguractoateinformaiiletiinificerelevantesunt
mprtiteipentruaidentificaaspecteletiinificepoteniallitigioase.
(3)ncazulncaresaidentificatodivergensemnificativnprivinauneiprobleme
tiinifice,iarorganismulrespectivesteoageniecomunitarsauunuldintrecomitetele
tiinificealeComisiei,Autoritateaiorganismulrespectivsuntobligatescooperezefie
pentrurezolvareadivergenei,fiepentruprezentareaunuidocumentcomunctreComisie
princareseclarificproblemeletiinificedivergenteiseidentificaspecteleincerte
referitoareladate.Acestdocumentestefcutpublic.
(4)ncazulncaresaidentificatodivergensemnificativnprivinaunorprobleme
tiinifice,iarorganismulrespectivesteunorganismdintrunstatmembru,Autoritateai
organismulnaionalsuntobligatescooperezefiepentrurezolvareadivergenei,fiepentru
elaborareaunuidocumentcomunprincareseclarificproblemeletiinificedivergenteise
identificaspecteleincertereferitoareladate.Acestdocumentestefcutpublic.
Articolul31
Asistenatiinificitehnic
(1)ComisiapoatesolicitaAutoritiisasigureasistentiinificsautehnicnorice
domeniucareinedecompetenasa.Atribuiiledeasigurareaasisteneitiinificeitehnice
constaudinlucrritiinificesautehnicecepresupunaplicareaunorprincipiitiinificesau
tehnicebinestabilite,carenunecesitoevaluaretiinificdinparteacomitetuluitiinificsau
aunuigruptiinific.Acesteatribuiipotinclude,nspecial,asistenaacordatComisieipentru
stabilireasauevaluareacriteriilortehnice,precumiasistenaacordatComisieipentru
instituireaunororientricucaractertehnic.
(2)ncazulncareComisiatransmiteAutoritiiosolicitaredeasistentiinificsautehnic,
easpecific,decomunacordcuAutoritatea,termenulncaretrebuiendeplinitaceast
atribuie.
Articolul32
Studiitiinifice
(1)Utilizndcelemaibuneresursetiinificedisponibile,Autoritateacomandstudiitiinifice
necesarepentrundeplinireaatribuiilorsale.Acestestudiisuntcomandatenmoddeschisi
transparent.Autoritateavacutasevitedublareacuprogrameledecercetrialestatelor
membresaualeComunitiiisncurajezecooperareaprintrocoordonareadecvat.
(2)AutoritateainformeazParlamentulEuropean,Comisiaistatelemembrecuprivirela
rezultatelestudiilorsaletiinifice.
Articolul33
Colectareadatelor
(1)Autoritateacaut,colecteaz,colaioneaz,analizeazirezumdatetiinificeitehnice
relevantendomeniilecareindecompetenasa.Aceastaimplic,nspecial,colectareade
datereferitoarela:
(a)consumuldeprodusealimentareiexpunereaindivizilorlariscurilelegatedeconsumulde
produsealimentare
(b)incidenaiprevalenarisculuibiologic
(c)contaminaniidinprodusealimentareidindinhranapentruanimale
(d)reziduuri.
(2)nsensulalineatului(1),Autoritatealucreaznstrnscooperarecutoateorganizaiile
careopereazndomeniulcolectriidatelor,inclusivceledinstatelecandidate,rileteresau
organismeinternaionale.
(3)Statelemembreadoptmsurilenecesarepentrucadatelepecareleobinndomeniile
menionatelaalineatele(1)i(2)sfietransmiseAutoritii.
(4)AutoritateanainteazstatelormembreiComisieirecomandriadecvatedenaturs
sporeasccomparabilitateatehnicadatelorprimiteiaanalizelorpentruafacilita
consolidarealanivelcomunitar.
(5)ntermendeunandeladataintrriinvigoareaprezentuluiregulament,Comisiapublic
uninventaralsistemelordecolectareadatelorexistentelanivelcomunitarndomeniilecare
indecompetenaAutoritii.
Raportulnsoit,dupcaz,depropuneri,indicnspecial:
(a)pentrufiecaresistem,rolulcareartrebuisfieexercitatdeAutoritateioricemodificare
saumbuntirecarearputeafinecesarpentruapermiteAutoritiisindeplineasc
misiunea,ncooperarecustatelemembre
(b)neajunsurilecareartrebuiremediatepentruapermiteAutoritiiscolectezeis
sintetizezelanivelcomunitardatecucaractertiinificitehnicrelevantendomeniiledecare
rspund.
(6)Autoritateatransmiterezultateleactivitiisalendomeniulcolectriidatelorctre
ParlamentulEuropean,Comisieistatelemembre.
Articolul34
Identificareaapariieiriscurilor
(1)Autoritateastabileteproceduridemonitorizareprivindcutarea,colectarea,colaionarea
ianalizareasistematicainformaiiloridatelor,nvedereaidentificriinoilorriscurin
domeniilecareindecompetenasa.
(2)ncazulncareAutoritateaareinformaiicareodeterminspresupunapariiaunuirisc
grav,easolicitinformaiisuplimentaredelastatelemembre,delaalteageniicomunitarei
delaComisie.Statelemembre,ageniilecomunitarerespectiveiComisiarspunddeurgen
itransmitoriceinformaierelevantpecareodein.
(3)Autoritateautilizeaztoateinformaiilepecareleprimetepeduratandepliniriimisiunii
salenvedereaidentificriiunuinourisc.
(4)AutoritateatransmiteParlamentuluiEuropean,Comisieiistatelormembreevaluareai
informaiileobinutenprivinanoilorriscuri.
Articolul35
Sistemulrapiddealert
Pentruapermitendeplinireacumaximeficienaatribuiilordemonitorizareariscurilorpe
careleprezintproduselealimentarepentrunutriieisntate,Autoritateaprimeteorice
mesajtransmisprinsistemulrapiddealert.Eaanalizeazconinutulacestormesajepentrua
furnizaComisieiistatelormembreoriceinformaiesolicitatnvedereaanalizriiriscurilor.
Articolul36
Stabilireauneireeledeorganizaiicarefuncioneazndomeniilecareindecompetena
Autoritii
(1)Autoritateapromoveazstabilireauneireeleeuropenedeorganizaiicarefuncioneazn
domeniilecareindecompetenasa.Obiectivulstabiliriiuneireeleeste,nspecial,aceladea
facilitauncadrudecooperaretiinificprincoordonareaactivitilor,schimbuldeinformaii,
creareaiaplicareaunorproiectecomune,schimbuldeexperienicelemaibunepracticin
domeniilecareindecompetenaAutoritii.
(2)Consiliuldeadministraie,hotrndlapropunereadirectoruluiexecutiv,elaboreazolist
cevafifcutpubliccuorganizaiilecompetentedesemnatedestatelemembrecarepot
asistaautoritateafieindividual,fiencadrulunorreelenndeplinireamisiuniisale.
Autoritateapoatencredinaacestororganizaiianumiteatribuii,nspeciallucrripregtitoare
pentruconsultanatiinific,asistenatiinificitehnic,colectareadateloriidentificarea
noilorriscuri.Uneledintreacesteatribuiipotfieligibilepentrusprijinfinanciar.
(3)Normeledeaplicareaalineatelor(1)i(2)sestabilescdectreComisie,dupconsultarea
Autoritii,nconformitatecuproceduramenionatlaarticolul58alineatul(2).Acestenorme
specific,nspecial,criteriilepentruincludereaunuiinstitutpelistaorganizaiilorcompetente
desemnatedestatelemembre,msurileluatepentrustabilireaunorcerinedecalitate
armonizateinormelefinanciarecarereglementeazoricesprijinfinanciar.
(4)ntermendeunandeladataintrriinvigoareaprezentuluiregulament,Comisiapublic
uninventaralsistemelorcomunitareexistentendomeniilecareindecompetenaAutoritii,
careprevdcastatelemembresrealizezeanumiteatribuiindomeniulevaluriitiinifice,n
specialexaminareadosarelordeautorizare.Raportul,careestensoitdepropuneriatunci
cndestecazul,vaindicanspecial,pentrufiecaresistem,oricemodificaresaumbuntire
carearputeafinecesarpentruapermiteAutoritiisindeplineascmisiunea.
SECIUNEA4
INDEPENDENA,TRANSPARENA,CONFIDENIALITATEAICOMUNICAREA
Articolul37
Independena
(1)MembriiConsiliuluideadministraie,membriiforumuluiconsultatividirectorulexecutivse
angajeazsacionezeindependentninteresulpublic.
nacestscop,eifacunangajamentidauodeclaraiedeinterese,indicndfieabsena
oricruiinterescaresarputeaconsideracleprejudiciazindependena,fieoriceinterese
directesauindirectecaresarputeaconsideracleprejudiciazindependena.Aceste
declaraiisefacanual,nscris.
(2)Membriicomitetuluitiinificiaigrupurilortiinificeseangajeazsacioneze
independentdeoriceinfluenextern.
nacestscop,eifacunangajamentidauodeclaraiedeinterese,indicndfieabsena
oricruiinterescaresarputeaconsideracleprejudiciazindependena,fieoriceinterese
directesauindirectecaresarputeaconsideracleprejudiciazindependena.Aceste
declaraiisefacanual,nscris.
(3)MembriiConsiliuluideadministraie,directorulexecutiv,membriiforumuluiconsultativ,
membriicomitetuluitiinificiaigrupurilortiinifice,precumiexperiistrinicareparticip
lagrupurilelordelucrudeclarlafiecareedinoriceinteresecaresarputeaconsideraca
leprejudiciazindependenanlegturcusubiecteleordiniidezi.
Articolul38
Transparena
(1)Autoritateaiamsuripentruaidesfuraactivitilecuunnivelridicatdetransparen.
Eafacepublice,frntrziere,nspecial:
(a)ordineadeziiproceseleverbalealeedinelorcomitetuluitiinificialegrupurilor
tiinifice
(b)avizelecomitetuluitiinificialegrupurilortiinificeimediatdupadoptare,incluzndu
sentotdeaunaopiniileminoritii
(c)fraaduceatingerearticolelor39i41,informaiilepecaresebazeazavizelesale
(d)declaraiiledeinteresanualefcutedemembriiConsiliuluideadministraie,directorul
executiv,membriiforumuluiconsultativ,membriicomitetuluitiinificiaigrupurilortiinifice,
precumideclaraiiledeinteresfcutenlegturcusubiecteledepeordineadezia
edinelor.
(e)rezultatelestudiilorsaletiinifice
(f)raportulanualalactivitilorsale
(g)solicitriledeconsultantiinificaleParlamentuluiEuropean,aleComisieisauale
statelormembrecareaufostrefuzatesaumodificateijustificrilepentrurefuzsau
modificare.
(2)Consiliuldeadministraieidesfoaredinelenpublic,nafaracazurilorncare,
hotrndpebazauneipropuneriadirectoruluiexecutiv,decidealtfelpentrupuncte
administrativespecificedepeordineasadeziipoateautorizareprezentaniiconsumatorilor
saualtepriinteresatesparticipelaunelelucrrincalitatedeobservatori.
(3)Autoritateastabiletenregulamentulsuinternmsuripracticepentruaplicareanormelor
detransparenprevzutelaalineatele(1)i(2).
Articolul39
Confidenialitatea
(1)Prinderogaredelaarticolul38,Autoritateanudivulgterilorinformaiileconfidenialepe
careleprimeteipentrucareafostsolicitatisamotivatregimuldeconfidenialitate,cu
excepiainformaiilorcaretrebuiefcutepublicedacmprejurrileocer,nvedereaprotejrii
sntiipublice.
(2)MembriiConsiliuluideadministraie,directorulexecutiv,membriicomitetuluitiinificiai
grupurilortiinifice,precumiexperiistrinicareparticiplagrupurilelordelucru,membrii
forumuluiconsultativipersonalulAutoritii,chiaridupncetareaatribuiilorlor,sesupun
cerinelordeconfidenialitatentemeiularticolului287dintratat.
(3)ConcluziileconsultanelortiinificeemisedeAutoritatenlegturcuefecteleprevizibile
asuprasntiinusunt,nniciuncaz,inuteconfideniale.
(4)Autoritateastabiletenregulamentulsuinternmsuripracticepentruaplicareanormelor
deconfidenialitateprevzutelaalineatele(1)i(2).
Articolul40
ComunicridinparteaAutoritii
(1)Autoritateaemitecomunicatedinproprieiniiativndomeniilecareindecompetenasa,
fraaduceatingerecompeteneiComisieideacomunicadeciziilesalenprivinagestiunii
riscurilor.
(2)Autoritateaiamsuripentrucapubliculiprileinteresatesprimeascrapidinformaii
obiective,sigureiuoraccesibile,nspecialcuprivirelarezultateleactivitiisale.Pentru
realizareaacestorobiective,Autoritateantocmeteidifuzeazmaterialecucaracterde
informarepentrupublicullarg.
(3)AutoritatealucreaznstrnscolaborarecuComisiaicustatelemembrepentru
promovareacoereneinecesarenprocesuldecomunicareariscurilor.
Autoritateapublictoateavizeleemisedeeanconformitatecuarticolul38.
(4)Autoritateaasigurcooperareaadecvatcuorganismelecompetentedinstatelemembre
ialtepriinteresatecuprivirelacampaniiledeinformareapublicului.
Articolul41
Accesulladocumente
(1)Autoritateaasiguraccesullargladocumentelepecareledeine.
(2)Consiliuldeadministraie,hotrndpebazauneipropuneriadirectoruluiexecutiv,adopt
prevederileaplicabilenceeacepriveteaccesulladocumentelemenionatelaalineatul(1),
inndseamadeprincipiileicondiiilegeneralecarereglementeazdreptuldeaccesla
documenteleinstituiilorcomunitare.
Articolul42
Consumatorii,productoriiialtepriinteresate
Autoritateantreprindecontacteeficientecureprezentaniiconsumatorilor,reprezentanii
productorilor,operatorilorialtorpriinteresate.
SECIUNEA5
DISPOZIIIFINANCIARE
Articolul43
AdoptareabugetuluiAutoritii
(1)VeniturileAutoritiisuntformatedintrocontribuiecomunitariaoricruistatcucare
Comunitateaancheiatacordurilemenionatelaarticolul49,precumidintaxelepercepute
pentrupublicaii,conferine,instruireioricarealteactivitisimilareasiguratedeAutoritate.
(2)CheltuielileAutoritiiincludcheltuielilepentrupersonal,administrative,deinfrastructur
ioperaionale,precumicheltuielilerezultatedincontractencheiatecuterisaurezultnd
dinsprijinulfinanciarmenionatlaarticolul36.
(3)ntimputil,naintededatamenionatlaalineatul(5),directorulexecutivefectueazo
estimareavenituriloricheltuielilorAutoritiipentruanulfinanciarurmtorionainteaz
Consiliuluideadministraie,nsoitdeunplandefuncionare.
(4)Trebuiesseasigureunechilibruntrevenituriicheltuieli.
(5)nfiecarean,pnla31martie,Consiliuldeadministraieadoptproiecteledeestimri,
inclusivlistaprovizorieaposturilor,nsoitedeprogramuldelucrupreliminariletransmite
ComisieiistatelorcucareComunitateaancheiatacordurilemenionatelaarticolul49.Pe
bazaacestuiproiect,Comisiaintroduceestimrilerelevantenproiectulpreliminardebuget
generalalUniuniiEuropene,caresetransmiteConsiliuluintemeiularticolului272dintratat.
(6)DupaprobareabugetuluigeneralalUniuniiEuropenedectreautoritateabugetar,
ConsiliuldeadministraieadoptbugetulfinalalAutoritiiiprogramuldelucru,ajustndule
atuncicndestenecesarlacontribuiacomunitar.EllenainteazdendatComisieii
autoritiibugetare.
Articolul44
ExecutareabugetuluiAutoritii
(1)DirectorulexecutivexecutbugetulAutoritii.
(2)Controlulangajamenteloriplatatuturorcheltuielilor,precumicontrolulexisteneii
recuperareantreguluivenitalAutoritiisefacdectrecontrolorulfinanciaralComisiei.
(3)nfiecarean,pnla31martie,directorulexecutivnainteazComisiei,Consiliuluide
administraieiCuriideConturisituaiadetaliatatuturorconturilordevenituriicheltuieli
pentruanulfinanciarprecedent.
CurteadeConturiexamineazsituaiafinanciarnconformitatecuarticolul248dintratat.Ea
publicunraportanualprivindactivitileAutoritii.
(4)ParlamentulEuropean,hotrndpebazauneirecomandriaConsiliului,ddescrcarede
gestiunedirectoruluiexecutivalautoritiibugetarecuprivirelaexecuiabugetar.
Articolul45
TaxeprimitedeAutoritate
ndecursdetreianidelaintrareanvigoareaprezentuluiregulamentidupconsultricu
Autoritatea,custatelemembreicuprileinteresate,Comisiapublicunraportprivind
fezabilitateaioportunitateaprezentriiuneipropunerilegislativeprinproceduradecodecizie
inconformitatecutratatulpentrualteserviciiasiguratedectreAutoritate.
SECIUNEA6
DISPOZIIIGENERALE
Articolul46
Personalitateajuridiciprivilegiile
(1)Autoritateaarepersonalitatejuridic.ntoatestatelemembreeabeneficiazdecelemai
ampleputeriacordatedelegepersoanelorjuridice.nspecial,eapoateachiziionaivinde
bunurimobileiimobileipoateintentaaciuneninstan.
(2)ProtocolulprivindprivilegiileiimunitileComunitilorEuropeneseaplicAutoritii.
Articolul47
Rspunderea
(1)RspundereacontractualaAutoritiiestereglementatdelegislaiaaplicabil
contractuluirespectiv.CurteadeJustiieaComunitilorEuropenearecompetenadea
pronunahotrrinoriceclauzdearbitrajprevzutntruncontractncheiatdeAutoritate.
(2)ncazulrspunderiinecontractuale,Autoritateaacorddespgubiri,nconformitatecu
principiilegeneralecomunelegislaieidinstatelemembre,pentruprejudiciilepecarele
cauzeazeasaudeangajaiisintimpulndepliniriiatribuiilor.CurteadeJustiieare
competennoricelitigiupentrureparareaacestorprejudicii.
(3)RspundereapersonalaangajailorsifadeAutoritateestereglementatde
dispoziiilenmaterie,aplicabilepersonaluluiAutoritii.
Articolul48
Personalul
(1)PersonalulAutoritiiestesupusnormelorireglementriloraplicabilefuncionarilori
altorageniaiComunitilorEuropene.
(2)nceeaceprivetepersonalulsu,Autoritateaexercitcompeteneleconferiteautoritii
dedesemnare.
Articolul49
Participarearilortere
AutoritateaestedeschisparticipriirilorcareauncheiatacorduricuComunitatea
European,ntemeiulcroraeleauadoptatiapliclegislaiacomunitarndomeniul
prevzutdeprezentulregulament.
Natura,amploareaimoduldeparticipareaacestorrilaactivitileAutoritiisestabilescn
conformitatecudispoziiilenmateriedinacesteacorduri,inclusivdispoziiiprivind
participareanreelelepecareleopereazAutoritatea,nscriereanlistaorganizaiilor
competentecroraAutoritateapoateslencredinezeanumiteatribuii,contribuiile
financiareipersonalul.
CAPITOLULIV
SISTEMULRAPIDDEALERT,GESTIONAREACRIZELORIURGENE
SECIUNEA1
SISTEMULRAPIDDEALERT
Articolul50
Sistemulrapiddealert
(1)Prinprezentuldocumentseinstituie,subformauneireele,unsistemrapiddealert
pentrunotificareaunuiriscdirectsauindirectasuprasntiiumane,derivnddinproduse
alimentaresaudinhranapentruanimale.Acestsistemimplicstatelemembre,Comisiai
Autoritatea.Fiecaredintreacesteadesemneazunpunctdecontact,careestemembrual
reelei.Comisiarspundedeadministrareareelei.
(2)ncazulncareunmembrualreeleideineoinformaielegatdeexistenaunuirisc
grav,directsauindirect,asuprasntiiumane,derivnddinprodusealimentaresaudin
hranapentruanimale,aceastinformaiesenotificdendatComisieiprinsistemulrapidde
alert.Comisiatransmitedendataceastinformaiemembrilorreelei.
Autoritateapoateincludennotificareoriceinformaietiinificsautehnicdenaturs
facilitezeoaciuneadecvatdegestiuneariscurilordectrestatelemembre.
(3)Fraaduceatingerealtorelementedinlegislaiacomunitar,statelemembrenotificde
ndatComisiaprinsistemulrapiddealert:
(a)oricemsurpecareauadoptatopentruarestricionaintroducereapepiasaua
determinaretragereadepepiasaureturnareaproduseloralimentaresauahraneipentru
animalenvedereaprotejriisntiiumane,necesitndoaciunerapid
(b)oricerecomandaresauacordcuoperatoriprofesioniticarearedreptscop,nmod
voluntarsauobligatoriu,prevenirea,limitareasauimpunereaunorcondiiispecificepentru
introducereapepiasaueventualafolosireaproduseloralimentareihraneipentruanimale
dincauzaunuiriscmajorasuprasntii,necesitndoaciunerapid
(c)oricerespingere,legatdeunriscdirectsauindirectasuprasntiiumane,aunuilot,
containersautransportdeprodusealimentaresaudehranpentruanimaledectreo
autoritatecompetentlaunpunctdecontrollafrontierdincadrulUniuniiEuropene.
Notificareaestensoitdeoexplicaredetaliatamotivelorpentruaciuneantreprinsde
autoritilecompetentedinstatulmembruncareafostemisnotificarea.Eaesteurmatn
timputildeinformaiisuplimentare,nspecialncazulncaremsurilepecaresebazeaz
notificareasuntmodificatesauretrase.
Comisiatransmitedendatmembrilorreeleinotificareaiinformaiilesuplimentareprimite
nconformitatecuparagrafele(1)i(2).
ncazulncareunlot,uncontainersauuntransportsuntrespinsedeoautoritate
competentlaunpunctdecontrollafrontierdincadrulUniuniiEuropene,Comisiatransmite
dendatonotificaretuturorpunctelordecontrollafrontierdinUniuneaEuropean,precum
iriiteredeorigine.
(4)ncazulncareunprodusalimentarsauoanumithranpentruanimalecareafcut
obiectuluneinotificriprinsistemulrapiddealertafostexpediatctreoterar,Comisia
furnizeazacesteiainformaiilecorespunztoare.
(5)StatelemembreinformeazdendatComisiacuprivirelaaciuneantreprinssaula
msurileluatenurmaprimiriinotificriloriainformaiilorsuplimentaretransmiseprin
sistemulrapiddealert.Comisiatransmitedendatacesteinformaiimembrilorreelei.
(6)Participarealasistemulrapiddealertpoatefideschisstatelorcandidate,rilortere
sauorganizaiilorinternaionale,pebazaacordurilordintreComunitateiacelerisau
organizaiiinternaionale,nconformitatecuproceduriledefinitenrespectiveleacorduri.
Aceastasebazeazpereciprocitateiincludemsurideconfidenialitateechivalentecucele
aplicabilenComunitate.
Articolul51
Msuridepunerenaplicare
Msuriledepunerenaplicareaarticolului50seadoptdectreComisie,dupdiscuiicu
Autoritatea,nconformitatecuprocedurastabilitlaarticolul58alineatul(2).Acestemsuri
prevd,nspecial,condiiileiprocedurilespeciale,aplicabilepentrutransmitereanotificrilor
iainformaiilorsuplimentare.
Articolul52
Normedeconfidenialitatepentrusistemulrapiddealert
(1)Informaiiledecaredispunmembriireelei,legatederisculasuprasntiiumane
prezentatdeprodusealimentareidehranapentruanimalesunt,ngeneral,disponibile
pentrupublic,conformprincipiuluiinformriiprevzutlaarticolul10.ngeneral,publiculare
acceslainformaiiprivindidentificareaprodusului,naturarisculuiimsurileluate.
Cutoateacestea,membriireeleiiaumsuripentruaseasiguracangajailorlorliseceres
nudivulgeinformaiileobinutensensulprezenteiseciuni,care,prinnaturalor,necesit
pstrareasecretuluiprofesionalncazurijustificatenmodadecvat,cuexcepiacazurilorn
careinformaiiletrebuiefcutepublice,dacmprejurrileceracestlucru,pentruprotejarea
sntiiumane.
(2)Protejareasecretuluiprofesionalnumpiedicdifuzareactreautoritilecompetentea
informaiilorrelevantepentrueficientizareaactivitilordesupraveghereapieeiideaplicare
alegislaieialimentareialhraneipentruanimale.Autoritilecareprimescinformaiicare
intrsubincidenasecretuluiprofesionalasigurprotejarealor,nconformitatecualineatul
(1).
SECIUNEA2
URGENE
Articolul53
Msurideurgenprivindproduselealimentareihranapentruanimalecareiauoriginean
Comunitatesausuntimportatedintroarter
(1)ncazurilencareesteevidentcproduselealimentaresauhranapentruanimalecarei
auorigineanComunitatesausuntimportatedintroterararputeareprezentaunrisc
majorpentrusntateauman,sntateaanimalsaumediulnconjurtor,iaracestriscnu
poateficombtutnmodsatisfctorprinmsurileluatedestatulmembru(statelemembre)
respectiv(e),Comisia,hotrndnconformitatecuproceduraprevzutlaarticolul58
alineatul(2),dinproprieiniiativsaulasolicitareaunuistatmembru,adoptdendatuna
saumaimultedintreurmtoarelemsuri,nfunciedegravitateasituaiei:
(a)ncazulproduseloralimentaresauhraneipentruanimalecareiauoriginean
Comunitate:
(i)suspendareaintroduceriipepiasauautilizriialimentuluirespectiv
(ii)suspendareaintroduceriipepiasauautilizriihraneipentruanimalerespective
(iii)stabilireaunorcondiiispecialepentruproduselealimentaresauhranapentruanimale
respective
(iv)oricealtmsurinterimaradecvat
(b)ncazulproduseloralimentaresauhraneipentruanimaleimportatedintroarter:
(i)suspendareaimportuluiproduseloralimentaresauhraneipentruanimalerespectivedin
ntreagaarterrespectivsaudintroparteasai,dupcaz,dinaraterdetranzit
(ii)stabilireaunorcondiiispecialepentruproduselealimentaresauhranapentruanimale
respectivedinntreagaarterrespectivsaudintroparteasa
(iii)oricealtmsurinterimaradecvat.
(2)Cutoateacestea,ncazurideurgen,Comisiapoateadopta,nmodprovizoriu,msurile
menionatelaalineatul(1)dupconsultricustatelemembrerespectiveidupinformarea
celorlaltestatemembre.
Ctmaicurndposibilincelmult10zilelucrtoare,msurileluatesuntconfirmate,
modificate,revocatesauextinsenconformitatecuproceduramenionatlaarticolul58
alineatul(2),iarmotivelepecaresentemeiazdeciziaComisieisuntfcutepublicefr
ntrziere.
Articolul54
Altemsurideurgen
(1)ncazulncareunstatmembruinformeazoficialComisianprivinanecesitiidease
luamsurideurgen,iarComisianuahotrtnconformitatecuarticolul53,statulmembru
poateadoptamsurideprotecieinterimare.nacestcaz,elinformeazdendatcelelalte
statemembreiComisia.
(2)ndecursde10zilelucrtoare,Comisiaprezintproblemacomitetuluiinstituitntemeiul
articolului58alineatul(1),nconformitatecuproceduraprevzutlaarticolul58alineatul(2),
nvedereaextinderii,modificriisauabrogriimsurilordeprotecieinterimare.
(3)Statulmembrupoatemeninemsurileinterimaredeproteciededreptinternpnla
adoptareamsurilorcomunitare.
SECIUNEA3
GESTIONAREACRIZELOR
Articolul55
Planulgeneraldegestionareacrizelor
(1)Comisiastabilete,nstrnscooperarecuAutoritateaicustatelemembre,unplan
generalpentrugestionareacrizelorndomeniulsiguraneiproduseloralimentareialhranei
pentruanimale(denumitncontinuare"planulgeneral").
(2)Planulgeneralprevedetipuriledesituaiicareimplicriscuridirectesauindirectepentru
sntateauman,derivnddinprodusealimentaresaudinhranpentruanimale,carenupot
fiprevenite,eliminatesaureduselaunnivelacceptabilprindispoziiileexistentesaunupotfi
gestionate,nmodadecvat,numaiprinaplicareaarticolelor53i54.
Planulgeneralprevede,deasemenea,procedurilepracticenecesarepentrugestionareaunei
crize,inclusivprincipiiletranspareneiistrategiadecomunicare.
Articolul56
Celuladecriz
(1)Fraaduceatingereroluluisudeasigurareaaplicriilegislaieicomunitare,ncazurile
ncareComisiaidentificosituaiecareimplicunriscmajordirectsauindirectpentru
sntateaumanderivnddinprodusealimentaresaudinhranapentruanimale,iarrisculnu
poatefiprevenit,eliminatsauredusprinprocedurileexistentesaunupoatefigestionat,n
modcorespunztor,numaiprinaplicareaarticolelor53i54,eatransmitedendato
notificarestatelormembreiAutoritii.
(2)ComisiainstituiedendatoceluldecrizlacareparticipiAutoritateai,daceste
necesar,asigurasistentiinificitehnic.
Articolul57
Atribuiileceluleidecriz
(1)Celuladecrizrspundedecolectareaievaluareatuturorinformaiilorrelevanteide
identificareaopiunilordisponibilepentruprevenirea,eliminareasaureducerealaunnivel
acceptabilarisculuipentrusntateauman,ctmairapidimaieficientposibil.
(2)Celuladecrizpoatesolicitasprijinuloricreipersoanepublicesauprivateacrei
experienoconsidernecesarpentrugestionarea,nmodeficient,acrizei.
(3)Celuladecrizinformeazpermanentpubliculasuprariscurilorimplicateiasupra
msurilorluate.
CAPITOLULV
PROCEDURIIDISPOZIIIFINALE
SECIUNEA1
COMITETULIPROCEDURADEMEDIERE
Articolul58
Comitetul
(1)ComisiaestesprijinitdeunComitetpermanentpentrulanulalimentarisntatea
animal,denumitncontinuare"Comitetul",compusdinreprezentaniaistatelormembrei
prezidatdereprezentantulComisiei.Comitetulesteorganizatpeseciunipentruaaborda
toateproblemelenmaterie.
(2)ncazulncaresefacetrimiterelaprezentulalineat,seaplicprocedurastabilitla
articolul5dinDecizia1999/468/CE,nconformitatecuarticolele7i8.
(3)Perioadaprevzutlaarticolul5alineatul(6)dinDecizia1999/468/CEestedetreiluni.
Articolul59
FunciileatribuiteComitetului
Comitetulndeplinetefunciilecareiseatribuieprinprezentulregulamentiprinalte
dispoziiicomunitarerelevante,ncazurileicondiiilespecificatenrespectiveledispoziii.De
asemenea,elpoateexaminaoriceproblemcesencadreaznacestedispoziii,fiela
iniiativapreedintelui,fielasolicitareanscrisaunuiadintremembriisi.
Articolul60
Procedurademediere
(1)Fraaduceatingereaplicriialtordispoziiicomunitare,ncazulncareunstatmembru
estedeprerecomsurluatdeunaltstatmembrundomeniulsiguraneiproduselor
alimentareestefieincompatibilcuprezentulregulament,fiedenatursafecteze
funcionareapieeiinterne,elnainteazproblemaComisiei,careinformeazdendatcellalt
statmembruimplicat.
(2)CeledoustatemembreimplicateiComisiadepuntoateeforturilepentrurezolvarea
problemei.ncazulncarenusepoateajungelaunacord,ComisiapoatesolicitaAutoritii
unavizcuprivirelaoriceproblemtiinificlitigioasnmaterie.Termeniiacesteisolicitrii
limitadetimpncareisecereAutoritiisemitavizulsestabilescdecomunacorddectre
ComisieiAutoritate,dupconsultareacelordoustatemembreimplicate.
SECIUNEA2
DISPOZIIIFINALE
Articolul61
Clauzaderevizuire
(1)naintede1ianuarie2005iapoiodatlaaseani,AutoritateampreuncuComisia
dispunoevaluareexternindependentarealizrilorsale,pebazaunuimandatemisde
ConsiliuldeadministraienacordcuComisia.Evaluareavaestimapracticiledelucrui
impactulAutoritii.Evaluareavaineseamadeopiniileprilorinteresate,attlanivel
comunitar,ctilanivelnaional.
ConsiliuldeadministraiealAutoritiianalizeazconcluziileevaluriiiemitectreComisie
acelerecomandricarearputeafinecesarecuprivirelamodificrileaduseAutoritiii
practicilorsaledelucru.Evaluareairecomandrilesuntfcutepublice.
(2)naintede1ianuarie2005,Comisiapublicunraportprivindexperienadobnditprin
aplicareaseciunilor1i2delacapitolulIV.
(3)Rapoarteleirecomandrilemenionatelaalineatele(1)i(2)senainteazConsiliuluii
ParlamentuluiEuropean.
Articolul62
TrimiterilelaAutoritateaEuropeanpentruSiguranaAlimentarilaComitetulpermanent
pentrulanulalimentarisntateaanimal
(1)FiecaretrimiteredinlegislaiaeuropeanlaComitetultiinificpentrualimentaie,
Comitetultiinificpentrunutriiaanimal,Comitetultiinificveterinar,Comitetultiinific
pentrupesticide,ComitetultiinificpentruplanteiComitetultiinificdirectorsenlocuiete
cuotrimiterelaAutoritateaEuropeanpentruSiguranaAlimentar.
(2)FiecaretrimiteredinlegislaiacomunitarlaComitetulpermanentpentruproduse
alimentare,ComitetulpermanentpentruhranaanimaleloriComitetulpermanentveterinarse
nlocuietecuotrimiterelaComitetulpermanentpentrulanulalimentarisntateaanimal.
FiecaretrimiteredinlegislaiacomunitarlaComitetulpermanentfitosanitar,carearelabaz
iincludeDirectivele76/895/CEE,86/362/CEE,86/363/CEE,90/642/CEEi91/414/CEEn
legturcuproduseledeprotecieaplanteloridestabilirealimitelormaximealereziduurilor
estenlocuitdeotrimiterelaComitetulpermanentpentrulanulalimentarisntatea
animal.
(3)nsensulalineatelor(1)i(2),"legislaiecomunitar"reprezinttoateregulamentele,
directiveleideciziilecomunitare.
(4)Deciziile68/361/CEE,69/414/CEEi70/372/CEEseabrog.
Articolul63
CompetenaAgenieieuropenepentruevaluareamedicamentelor
PrezentulregulamentnuaduceatingerecompeteneiconferiteAgenieieuropenepentru
evaluareamedicamentelorprinRegulamentul(CEE)nr.2309/93,Regulamentul(CEE)nr.
2377/90,Directiva75/319/CEE[27]aConsiliuluiiDirectiva81/851/CEE[28]aConsiliului.
Articolul64
nceputulactivitiiAutoritii
Autoritateaincepeactivitateala1ianuarie2002.
Articolul65
Intrareanvigoare
PrezentulregulamentintrnvigoarenadouzeceazideladatapublicriinJurnalulOficial
alComunitilorEuropene.
Articolele11i12,precumiarticolele1420seaplicdela1ianuarie2005.
Articolele29,56,57i60,precumiarticolul62alineatul(1)seaplicdeladatanumirii
membrilorcomitetuluitiinificiaigrupurilortiinificecaresenotificnseria"C"a
JurnaluluiOficial.
Prezentulregulamentesteobligatoriuntoateelementelesaleiseaplicdirectntoate
statelemembre.
AdoptatlaBruxelles,28ianuarie2002.
PentruParlamentulEuropean
Preedintele
P.Cox
PentruConsiliu
Preedintele
J.PiquiCamps
[1]JOC96E,27.3.2001,p.247.
[2]JOC155,29.5.2001,p.32.
[3]Avizemisla14iunie2001(nepublicatncnJurnalulOficial).
[4]AvizulParlamentuluiEuropeandin12iunie2001(nepublicatncnJurnalulOficial),
PoziiacomunaConsiliuluidin17septembrie2001(nepublicatncnJurnalulOficial)i
DeciziaParlamentuluiEuropeandin11decembrie2001(nepublicatncnJurnalulOficial).
DeciziaConsiliuluidin21ianuarie2002.
[5]JOL229,30.8.1980,p.11,directivabrogatprinDirectiva98/83/CE.
[6]JOL330,5.12.1998,p.32.
[7]Directiva2001/18/CEaParlamentuluiEuropeaniaConsiliuluidin12martie2001privind
diseminareadeliberatnmediuaorganismelormodificategeneticideabrogareaDirectivei
90/220/CEEaConsiliului(JOL106,17.4.2001,p.1).
[8]JOL228,11.8.1992,p.24.
[9]JOL371,30.12.1987,p.76.
[10]JOL255,18.10.1968,p.23.
[11]JOL291,19.11.1969,p.9.
[12]JOL170,3.8.1970,p.1.
[13]JOL340,9.12.1976,p.26,directivastfelcumafostmodificatultimadatprin
Directiva2000/57/CEaComisiei(JOL244,29.9.2000,p.76).
[14]JOL221,7.8.1996,p.37,directivastfelcumafostmodificatultimadatprin
Directiva2001/57/CEaComisiei(JOL208,1.8.2001,p.36).
[15]JOL221,7.8.1986,p.43,directivastfelcumafostmodificatultimadatprin
Directiva2001/57/CEaComisiei.
[16]JOL350,14.12.1990,p.71,directivastfelcumafostmodificatultimadatprin
Directiva2001/57/CEaComisiei.
[17]JOL230,19.8.1991,p.1,directivastfelcumafostmodificatultimadatprin
Directiva2001/49/CEaComisiei(JOL176,29.6.2001,p.61).
[18]JOL184,17.7.1999,p.23.
[19]JOL214,24.8.1993,p.1,regulamentastfelcumafostmodificatprinRegulamentul(CE)
nr.649/98alComisiei(JOL88,24.3.1998,p.7).
[20]JOL224,18.8.1990,p.1,regulamentastfelcumafostmodificatultimadatprin
Regulamentul(CE)nr.1553/2001alComisiei(JOL205,31.7.2001,p.16).
[21]JO22,9.2.1965,p.369,directivastfelcumafostmodificatultimadatprinDirectiva
93/39/CEE(JOL214,24.8.1993,p.22).
[22]JOL297,13.10.1992,p.8.
[23]JOL262,27.9.1976,p.169,directivastfelcumafostmodificatultimadatprin
Directiva2000/41/CEaComisiei(JOL145,20.6.2000,p.25).
[24]JOL359,8.12.1989,p.1,directivastfelcumafostmodificatultimadatprin
Directiva92/41/CEE(JOL158,11.6.1992,p.30).
[25]JOL210,7.8.1985,p.29,directivastfelcumafostmodificatultimadatprin
Directiva1999/34//CEaParlamentuluiEuropeaniaConsiliului(JOL141,4.6.1999,p.20).
[26]JOL356,31.12.1977,p.1,regulamentastfelcumafostmodificatultimadatprin
Regulamentul(CE,CECO,Euratom)nr.762/2001(JOL111,20.4.2001,p.1).
[27]JOL147,9.6.1975,p.13,directivastfelcumafostmodificatprinDirectiva
2001/83/CEaParlamentuluiEuropeaniaConsiliului(JOL311,28.11.2001,p.67).
[28]JOL317,6.11.1981,p.1,directivastfelcumafostmodificatprinDirectiva
2001/82/CEaParlamentuluiEuropeaniaConsiliului(JOL311,28.11.2001,p.1).