Sunteți pe pagina 1din 32

Şcoala N r. 6 Vaslui Prof. Busuioc Gianina Elena

TesteTesteTesteTeste –––– clasaclasaclasaclasa aaaa VVVV--a--aaa

–––– clasaclasaclasaclasa aaaa VVVV--a--aaa TesteTesteTesteTeste propusepropusepropusepropuse

TesteTesteTesteTeste propusepropusepropusepropuse sprespresprespre rezolvarerezolvarerezolvarerezolvare elevilorelevilorelevilorelevilor dededede ccccătretretretre elevielevielevielevi

Propus de Iacob Alexandra TEST(1)-OPERA Ţ II CU NUMERE NATURALE   1. Calcula ţ i:

Propus de Iacob Alexandra

TEST(1)-OPERAŢII CU NUMERE NATURALE

  1. Calcula ţ i:  
 

1.

Calcula

ţi:

 
  1. Calcula ţ i:   2. Calcula ţ i folosind reguli de calcul cu puteri
2. Calcula ţ i folosind reguli de calcul cu puteri  

2. Calcula ţi folosind reguli de calcul cu puteri

 
 

a)

  a)
  b)
 

b)

  b)

3. La o librărie s-au vândut 298 culegeri de probleme. Ce sumă s-a încasat în total dacă

  7 culegeri cost ă 105 lei?  
 

7 culegeri costă 105 lei?

 

4. Ştiind că:

4. Ş tiind c ă :

calcula ţi:

   

a)

    a)

b)

c)

d)

d)

 

5.

Calcula ţi suma numerelor de forma:

 
, ş tiind c ă x este o cifr ă par ă mai mic ă
, ş tiind c ă x este o cifr ă par ă mai mic ă

, ştiind că x este o cifră pară mai mică decât 8.

6.

Arăta ţi că numărul

6. Ar ă ta ţ i c ă num ă rul

este p ătratul unui

număr natural.

 

Timp de lucru 50 de minute. Se acord ă 1 punct din oficiu.

Subiect

1

2

3

4

5

6

oficiu

total

punctaj

1p

1p

1p

2p

2p

2p

1p

10p

Propus de Barbu C ă lina TEST (2)- OPERA Ţ II CU NUMERE NATURALE 1.Calcula

Propus de Barbu Călina

TEST (2)- OPERAŢII CU NUMERE NATURALE

1.Calcula ţ i: ţi:

TEST (2)- OPERA Ţ II CU NUMERE NATURALE 1.Calcula ţ i: a) b) c) d) 2.

a)

b)

c)

d)

OPERA Ţ II CU NUMERE NATURALE 1.Calcula ţ i: a) b) c) d) 2. Ordona ţ
OPERA Ţ II CU NUMERE NATURALE 1.Calcula ţ i: a) b) c) d) 2. Ordona ţ

2. Ordona ţi crescător numerele:

3.

a)

b)

a) b) c) d) 2. Ordona ţ i cresc ă tor numerele: 3. a) b) Efectua

Efectua ţi:

Ordona ţ i cresc ă tor numerele: 3. a) b) Efectua ţ i: 4. Calcula ţ
4. Calcula ţ i suma:

4.

Calcula ţi suma:

4. Calcula ţ i suma: 5. Rezolva ţ i inecua ţ ia: 6. Rezolva ţ i
4. Calcula ţ i suma: 5. Rezolva ţ i inecua ţ ia: 6. Rezolva ţ i

5.

Rezolva ţi inecua ţia:

4. Calcula ţ i suma: 5. Rezolva ţ i inecua ţ ia: 6. Rezolva ţ i
6. Rezolva ţ i în :

6.

Rezolva ţi în

:
:
ţ i inecua ţ ia: 6. Rezolva ţ i în : Timp de lucru 50 de

Timp de lucru 50 de minite. 10 puncte din oficiu

Subiect

1

2

3

4

5

6

oficiu

Total

punctaj

20

10

20

10

10

20

10

100

Propus de Teodora Mihaila TEST (1)- ECUA Ţ II Ş I INECUA Ţ II 1)

Propus de Teodora Mihaila

TEST (1)- ECUAŢII ŞI INECUAŢII

1) Rezolva ţ i în N urm ă toarele exerci ţ ii folosind metoda balan ţ ei: ţi în N următoarele exerci ţii folosind metoda balan ţei:

a)

b)

ă toarele exerci ţ ii folosind metoda balan ţ ei: a) b) ; ; c) d)

;ă toarele exerci ţ ii folosind metoda balan ţ ei: a) b) ; c) d) ;

;

c)

d)

exerci ţ ii folosind metoda balan ţ ei: a) b) ; ; c) d) ; ;
exerci ţ ii folosind metoda balan ţ ei: a) b) ; ; c) d) ; ;

;

;

e)

f)

;
;
.
.

2) Rezolva ţ i în N urmatoarele ecua ţ ii ş i inecua ţ ii: ţi în N urmatoarele ecua ţii şi inecua ţii:

a)

a) ; c )

;

c )

b)

b) ; d)

;

d)

în N urmatoarele ecua ţ ii ş i inecua ţ ii: a) ; c ) b)
în N urmatoarele ecua ţ ii ş i inecua ţ ii: a) ; c ) b)
 

;

e)

  ; e) ;

;

;

f)

f)

.

3) Rezolva ţ i în N: ţi în N:

a)

b)

;3) Rezolva ţ i în N: a) b) ; c) d) ; . 4) Rezolva ţ

;
;

c)

d)

;
;
.
.

4) Rezolva ţ i în N: ţi în N:

a)

;
;

c)

b)

;3) Rezolva ţ i în N: a) b) ; ; c) d) ; . 4) Rezolva

d)

3) Rezolva ţ i în N: a) b) ; ; c) d) ; . 4) Rezolva

;

;
;

e)

3) Rezolva ţ i în N: a) b) ; ; c) d) ; . 4) Rezolva

;

f) 0

.
.
5) Rezolva ţ i în N urmatoarele inecua ţ ii cu numere scrise în baza

5) Rezolva ţi în N urmatoarele inecua ţii cu numere scrise în baza 10:

 

a)

a) c) .

c)

a) c) .

.

b)

b) ;

;

6) Determinati a si b cifre din sistemul zecimal stiind ca: .

6) Determinati a si b cifre din sistemul zecimal stiind ca:

6) Determinati a si b cifre din sistemul zecimal stiind ca: .

.

Barem: Oficiu-10p.; 1-10p.; 2-10p.; 3-15p.; 4-15p.; 5-20p.; 6-20p. Total-100p.

Timp de lucru 50 minute.

stiind ca: . Barem: Oficiu-10p.; 1-10p.; 2-10p.; 3-15p.; 4-15p.; 5-20p.; 6-20p. Total-100p. Timp de lucru 50

6

Propus de Mihaila Teodora TEST (2) - ECUA Ţ II Ş I INECUA Ţ II

Propus de Mihaila Teodora

TEST (2) - ECUAŢII ŞI INECUAŢII ÎN N

Teodora TEST (2) - ECUA Ţ II Ş I INECUA Ţ II ÎN N 1) Afla

1) Afla ţi valoarea lui x din ecua ţiile următoare:

a)

4+x=9;

b) x-4=12;

c) 6-x=2;

d) 3x=12;

e) 5x=25;

f) 50:x=5;

g) x:6=42;

h) 15x=45.

e) 5x=25; f) 50:x=5; g) x:6=42; h) 15x=45. a) b) c) d) 2) Determina ţ i

a)

b)

c)

d)

2) Determina ţi în N solu ţiile următoarelor inecua ţii:

50:x=5; g) x:6=42; h) 15x=45. a) b) c) d) 2) Determina ţ i în N solu

;

50:x=5; g) x:6=42; h) 15x=45. a) b) c) d) 2) Determina ţ i în N solu
50:x=5; g) x:6=42; h) 15x=45. a) b) c) d) 2) Determina ţ i în N solu
50:x=5; g) x:6=42; h) 15x=45. a) b) c) d) 2) Determina ţ i în N solu

3) Determina ţ i x ţi x

3) Determina ţ i x ş tiind c ă : a) b) 4) Rezolva ţ i

ştiind că:

a)

b)

3) Determina ţ i x ş tiind c ă : a) b) 4) Rezolva ţ i

4) Rezolva ţ i în N: ţi în N:

a)

3x=15;

b) 5x-6=14;

c) 3(2x-3)=120;

d) (x+4):4=4.

i în N: a) 3x=15; b) 5x-6=14; c) 3(2x-3)=120; d) (x+4):4=4. 5) Determina ţ i numerele

5) Determina ţi numerele x şi y ştiind că îndeplinesc simultan condi ţiile:

a) x b) y(x+1)=6; c) d)
a)
x
b)
y(x+1)=6;
c)
d)
6) Determina ţ i cifrele a, b ş i respectiv c din sistemul zecimal, nenule,

6) Determina ţi cifrele a, b şi respectiv c din sistemul zecimal, nenule, ştiind că:

a)

b)

c din sistemul zecimal, nenule, ş tiind c ă : a) b) Barem: Oficiu-10p.; 1-10p.; 2-10p.;

Barem: Oficiu-10p.; 1-10p.; 2-10p.; 3-15p.; 4-10p.; 5-25p.; 6-20p. Total-100p. Timp de lucru-50 minute.

c ă : a) b) Barem: Oficiu-10p.; 1-10p.; 2-10p.; 3-15p.; 4-10p.; 5-25p.; 6-20p. Total-100p. Timp de

9

Propus de Mihail ă Teodora TEST(1) - MUL Ţ IMI 1) Scrie ţ i mul

Propus de Mihail ă Teodora

TEST(1) - MUL ŢIMI

Propus de Mihail ă Teodora TEST(1) - MUL Ţ IMI 1) Scrie ţ i mul ţ

1) Scrieţi mul ţimea cifrelor din care este format numarul:

a)

197928250;

b)

395356;

c)

format numarul: a) 197928250; b) 395356; c) 2) Privi ţ i diagrama al ă turat ă

2) Privi ţi diagrama al ăturată şi stabili ţi valoaea de adev ăr a propozi ţiilor. Corecta ţi propozi ţiile incorecte:

A/F

a)

;
;

A/F b)

ă r a propozi ţ iilor. Corecta ţ i propozi ţ iile incorecte: A/F a) ;

;

A/F c)

ă r a propozi ţ iilor. Corecta ţ i propozi ţ iile incorecte: A/F a) ;

;

ă r a propozi ţ iilor. Corecta ţ i propozi ţ iile incorecte: A/F a) ;

A/F d)

ă r a propozi ţ iilor. Corecta ţ i propozi ţ iile incorecte: A/F a) ;

;

A/F e)

;
;
3) Determina ţ i mul ţ imile A ş i B, ş tiind c ă

3) Determina ţi mul ţimile A şi B, ştiind că îndeplinesc simultan condi ţiile:

i B, ş tiind c ă îndeplinesc simultan condi ţ iile: 4) Enumerati elementele mul ţ
i B, ş tiind c ă îndeplinesc simultan condi ţ iile: 4) Enumerati elementele mul ţ

4) Enumerati elementele mul ţ imilor urmatoare: ţimilor urmatoare:

; A=

;

A=

B=

B=

C=

C=

D=

D=

mul ţ imilor urmatoare: ; A= B= C= D= 5) Determina ţ i mul ţ imile

5) Determina ţi mul ţimile X şi Y, ştiind că îndeplinesc simultan condi ţiile:

B= C= D= 5) Determina ţ i mul ţ imile X ş i Y, ş tiind
6) Determina ţ i mul ţ imea: Barem: Oficiu-10p.; 1-10p.; 2-10p.; 3-15p.; 4-15p.; 5-20p.; 6-20p.;

6) Determina ţi mul ţimea:

6) Determina ţ i mul ţ imea: Barem: Oficiu-10p.; 1-10p.; 2-10p.; 3-15p.; 4-15p.; 5-20p.; 6-20p.; Total-100p.

Barem: Oficiu-10p.; 1-10p.; 2-10p.; 3-15p.; 4-15p.; 5-20p.; 6-20p.; Total-100p.

Timp de lucru-50 minute.

mul ţ imea: Barem: Oficiu-10p.; 1-10p.; 2-10p.; 3-15p.; 4-15p.; 5-20p.; 6-20p.; Total-100p. Timp de lucru-50 minute.
Propus de Mih ă il ă Teodora TEST (2) – MUL Ţ IMI 1) Fie

Propus de Mih ăil ă Teodora

TEST (2) – MUL ŢIMI

Propus de Mih ă il ă Teodora TEST (2) – MUL Ţ IMI 1) Fie mul

1) Fie mul ţimile A={a; b; c; d} şi B={a; c; d; e; f}. Calcula ţi:

imile A={a; b; c; d} ş i B={a; c; d; e; f}. Calcula ţ i: =
imile A={a; b; c; d} ş i B={a; c; d; e; f}. Calcula ţ i: =

=

=

A={a; b; c; d} ş i B={a; c; d; e; f}. Calcula ţ i: = =

=

=

2) Fie mul ţimile: A={1; 2; 3; 4}, B={2; 4; 6; 8}, C={1; 3; 5; 7}. Calcula ţi:

d; e; f}. Calcula ţ i: = = = = 2) Fie mul ţ imile: A={1;
3) Fie dou ă mul ţ imi nenule A ş i B astfel încât: .

3) Fie dou ă mul ţimi nenule A şi B astfel încât:

3) Fie dou ă mul ţ imi nenule A ş i B astfel încât: . Determina
3) Fie dou ă mul ţ imi nenule A ş i B astfel încât: . Determina

. Determina ţi mul ţimile A şi B.

4) Determina ţ i elementele mul ţ imilor A ş i B care îndeplinesc simultan condi ţ ţi elementele mul ţimilor A şi B care îndeplinesc simultan condi ţiile:

ţ imilor A ş i B care îndeplinesc simultan condi ţ iile: 5) Determina ţ i

5) Determina ţ i cel mai mic num ă r al mul ţ imii: ţi cel mai mic număr al mul ţimii:

ţ imilor A ş i B care îndeplinesc simultan condi ţ iile: 5) Determina ţ i
ţ imilor A ş i B care îndeplinesc simultan condi ţ iile: 5) Determina ţ i
6) Determina ţ i mul ţ imile A, B ş i C care îndeplinesc simultan

6) Determina ţi mul ţimile A, B şi C care îndeplinesc simultan condi ţiile:

a)

a)

b)

c)

c)

d)

d)

e)

e) −C={5; 9}.

−C={5; 9}.

Barem: Oficiu-10p.; 1-10p.; 2-10p.; 3-15p.; 4-15p.; 5-20p.; 6-20p. Total-100p. Timp de lucru 50 minute

−C={5; 9}. Barem: Oficiu-10p.; 1-10p.; 2-10p.; 3-15p.; 4-15p.; 5-20p.; 6-20p. Total-100p. Timp de lucru 50 minute

15

Propus de Secaliuc Marta TEST (1)-PROBLEME DE ORGANIZARE A DATELOR 2p 1p 3p. 1. La

Propus de Secaliuc Marta

TEST (1)-PROBLEME DE ORGANIZARE A DATELOR

de Secaliuc Marta TEST (1)-PROBLEME DE ORGANIZARE A DATELOR 2p 1p 3p. 1. La un magazin

2p

1p

3p.

1. La un magazin s-au înregistrat urmă toarele vânzări detaliate pe produse:

 

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Legume

30 kg

15 kg

19 kg

11 kg

6 kg

Franzele

18

20

12

 

5 33

Iaurturi

5

13

0

 

6 14

Sticle de ap ă

33

17

8

3

0

Total

         

a) Completa ţi totalul vânz ărilor zilnice.

b) Câte produse se vând luni?

c) În ce zi s-au vândut cele mai multe iaurturi?

d) Dacă o franzel ă costă 2 lei, câ ţi bani s-au încasat în acea s ăptă mân ă din

ţ i bani s-au încasat în acea s ă pt ă mân ă din vânzarea acestora?

vânzarea acestora? 2.Echipa de fotbal a şcolii este formată din elevi de vârste diferite, cuprinse în tabelul următor:

Vârsta(ani)

10

11

12

13

Nr elevi

5

7

13

1

10 11 12 13 Nr elevi 5 7 13 1 a) Câ ţ i elevi con

a) Câ ţi elevi con ţine echipa?

b) Câ ţi elevi au vârsta mai mică de 11 ani?

c) Reprezenta ţi printr-o diagrama această statistică.

3.Citim în pliantul de turism al agen ţiei „DRUME ŢUL”:

 

Perioada 1.06.2012-20.07.2012

 

Hotel

Cazare şi

mic dejun-1

Prânz şi cin ă-1 pers

Numă r

Numă r

Frigider în

camere

camere TV

cameră

pers

 

Biza

39

lei

45

lei

15

2

-

Golful

         

Sirenelor

45

lei

41

ei

21

17

-

Pelicanul

61

lei

42

lei

28

25

Da

Select

90

lei

75

lei

40

40

Da

a) Care este cel mai ieftin hotel pentru cazare?

b) Care hotel are toate camerele echipate cu TV?

c)

Dacă familia Irimia doreşte pentru 7 zile o cameră cu dou ă paturi, cu frigider şi TV la preţul cel mai mic, ce hotel va prefera?

1p.

4.Într-o s ă pt ă mân ă , 4 colegi ob ţ in urm ă

4.Într-o s ăptă mân ă, 4 colegi ob ţin următoarele note la matematică şi la lb. român ă:

   

Ioana

Daniela

Marius

   

Laura

Lb român ă

9

 

7

 

8

 

10

Matematică

10

 

6

 

10

 

8

a) Câ ţi elevi au note de 10?

 

b) Câte note d8 s-au ob ţinut?

c) Ce elev are în această s ăptămân ă suma notelor cea mai mare? Există elevi cu aceea şi sumă a notelor?

1p.

5 . Elevii clasei a V-a A au urm ă toarea distribu ţ ie privind

5 . Elevii clasei a V-a A au următoarea distribu ţie privind culoarea ochilor:

 

Culoarea

         

ochilor

 

Negri

Verzi

 

Alba ştrii

Căprui

Total

 

Nr. elevi

 

2

 

5

10

 

7

24

 

Reprezenta ţi grafic datele din tabel.

 

1p.

6. Angaja ţ ii unui magazin au f ă cut inventarul stocurilor de rochii ş

6. Angaja ţii unui magazin au f ăcut inventarul stocurilor de rochii şi au notat obiectele g ăsite în depozit într-un tabel astfel:

 

Rochii albe

 

Rochii ro şii

   

Total

 

Talie mică

 

110

 

29

 
 

Talie mare

 

37

 

105

 
 

Total

     
 

Completează în tabel spa ţiile libere.

 

Timp de lucru 50 min. Se acord ă 1 punct din oficiu

  Completeaz ă în tabel spa ţ iile libere.   Timp de lucru 50 min. Se

17

Propus de Baciu Dragos TEST (2) - PROBLEME DE ORGANIZARE A DATELOR 1p 1p 2p

Propus de Baciu Dragos

TEST (2) - PROBLEME DE ORGANIZARE A DATELOR

1p

1p

2p

2p

1. Notele ob ţ inute de elevii claselor a VIII-a la testul de istorie pe

1. Notele ob ţinute de elevii claselor a VIII-a la testul de istorie pe semestrul I sunt:

 

8;8;7;9;9;6;6;5;9;10;8;6;8;7;7;7;9;9;

 
 

a) Reprezenta ţi situa ţia statistică într-un tabel;

 

b) Câ ţi elevi au note de 7?

 

c) Calcula ţi suma tuturor notelor ob ţinute de elevi la testul de istorie

 
2. Deoarece se apropie ziua de 8 martie, Mihai ş i-a aprovizionat magazinul cu mai

2. Deoarece se apropie ziua de 8 martie, Mihai şi-a aprovizionat magazinul cu mai multe sortimente de flori. Calcula ţi valoarea total ă pl ătită de Mihai pe noile flori achizi ţionate folosind datele din tabelul de mai jos:

 

Numele

       

produsului

Numă r fir

Preţul unitar

Valoare

 

Trandafiri

 

100

7

lei

 

Garoafe

 

250

3

lei

 

Frezii

 

300

5

lei

 

Zambile

 

150

3

lei

 

Ghiocei

 

500

1

leu

 
3. În s ă pt ă mâna 01.03.2012-08.03.2012 magazinul „Moda” ofer ă reduceri la

3. În

s ăptămâna

01.03.2012-08.03.2012

magazinul

„Moda”

oferă

reduceri

la

 

articolele de iarn ă. Preţurile vor fi de 3 ori mai mici decât cele afi şate.

 

Completează tabelul:

 

Articolul

Paltoane

Fulare

Căciuli

Mănu şi

 

Preţ afi şat

255 lei

45 lei

30 lei

15 lei

 

Preţ redus

       
4. Grupul de dans al ş colii este alc ă tuit din elevi de la

4. Grupul de dans al şcolii este alcă tuit din elevi de la mai multe clase de vârste diferite cuprinse între 9 şi 15 ani ca şi în tabelul de mai jos:

Vârsta

           

(ani)

9

11

12

13

14

15

Numă r

           

elevi

2

4

3

5

7

1

a) Câ ţi elevi con ţine grupul de dans?

b) Câ ţi elevi au vârsta mai mică de 13 ani?

5. Elevii unei clase au sus ţinut teza la român ă. Rezultatele sunt prezentate în
5.
Elevii unei clase au sus ţinut teza la român ă. Rezultatele sunt prezentate în
diagrama al ăturată:
2p
a)
Câ ţi elevi au luat nota 10?
b)
Care este suma notelor ob ţinute de to ţi elevii?
c)
Câ ţi elevi au luat cel putin nota 9?
d)
Câ ţi elevi au luat note mai mici decât 8?

Se acord ă 2p din oficiu.

Câ ţi elevi au luat cel putin nota 9? d) Câ ţi elevi au luat note

19

Propus de: Epure M ă lina TEST(1) – UNIT ĂŢ I DE M Ă SUR

Propus de: Epure M ălina

TEST(1) – UNITĂŢI DE M ĂSUR Ă

Epure M ă lina TEST(1) – UNIT ĂŢ I DE M Ă SUR Ă 1. Preciza

1. Preciza ţi valoarea de adev ăr a propozi ţiilor, şi da ţi răspunsul corect:

a) Unitatea de măsură pentru volum este metrul cub. (

)

b) Unitatea de măsură pentru capacitate este kilogramul. (… )

de m ă sur ă pentru capacitate este kilogramul. (… ) c) Un mileniu are 100

c) Un mileniu are 100 de ani. (….)

este kilogramul. (… ) c) Un mileniu are 100 de ani. (….) d) O ton ă

d) O ton ă este egal ă cu 1000 de kilograme. (… )

2.Un microbuz pleac ă din sta ţia A la ora 11:40 şi soseşte în sta ţia B la 17:15. Căt timp a durat căl ătoria?

3.Transforma ţ i: a) În metri: 13 dam + 8m + 0,009hm - 5,12dm b)

3.Transforma ţi:

a) În metri: 13 dam + 8m + 0,009hm - 5,12dm

b) În ore: 15min - 56s + 1h - 6min34s

c)

În

mm

2

:

2

0,23cm 5mm

2

++++ 0,67843dm

2

c) În mm 2 : 2 0,23 cm 5 mm 2 + + + + 0,67843

4.O lad ă plin ă cu fructe cântăreşte 8,96 kg iar lada goal ă cântăreşte 3000g. Cât cântăresc fructele din 32 de l ăzi?

cânt ă re ş te 8,96 kg iar lada goal ă cânt ă re ş te
5. La construc ţ ia unui perete din ş coal ă s-au folosit c ă

5. La construcţia unui perete din şcoal ă s-au folosit cără mizi

din sticl ă transparentă cu dimensiunile de 30 cm , 50 cm, respectiv 20 cm. Câte c ără mizi sunt necesare ş tiind că peretele are lungimea de 8m , l ăţimea de 5m şi grosimea de

0,3m?

Timp de lucru: 50 minute

Barem de notare

i grosimea de 0,3m? Timp de lucru: 50 minute Barem de notare P1 P2 P3 P4

P1

P2

P3

P4

P5

Oficiu

TOTAL

10p

10p

15p

20p

35p

10p

100p

Propus de: Ruja Teodora-Ioana TEST DE EVALUARE - UNIT ĂŢ I DE M Ă SUR

Propus de: Ruja Teodora-Ioana

TEST DE EVALUARE - UNIT ĂŢI DE M ĂSUR Ă(2)

1)Transforma ţ i: ţi:

a) 1kg= mg

b) 34dag= dg

c) 87cg= hg

d) 90mg= g

2)Completa ţ i rezultatele din spa ţ iile libere ale tabelului tabelul: ţi rezultatele din spa ţiile libere ale tabelului tabelul:

a b c d a+b+c+d=120g 45g 3,4dag 6700cg (a+b+c)-d=60g 980dg 24g 78g :d= 5g 13g
a
b
c
d
a+b+c+d=120g
45g
3,4dag
6700cg
(a+b+c)-d=60g
980dg
24g
78g
:d=
5g
13g
45g
10mg
cg
2g
3dg
4cg
5mg
mg

3)Completa ţ i spa ţ iile libere: ţi spa ţiile libere:

a)

34m+

mm = 45cm

b) 23dm

a) 34m+ mm = 45cm b) 23dm 5cm - m =

5cm -

m =

85dm

4)Transformati:  

4)Transformati:

 

a)

5ha =

 
a) 5ha =  

b)

54

b) 54 =

=

b) 54 =

c)

12

c) 12   cm
 

cm

5) Într-un dreptunghi, lungimea este de 3 ori mai mare decat l ăţ imea. Dac

5)

Într-un dreptunghi, lungimea este de 3 ori mai mare decat l ăţimea. Dacă

jumă tate din l ăţime este egal ă cu 67 mm, atunci afla ţi perimetrul dreptunghiului.

Timp de lucru: 50 min. Se acorda 20p din oficiu

Barem de notare:

Exercitiul 1

Exercitiul 2

Exercitiul 3

Exercitiul 4

Exercitiul 5

10p

15p

15p

15p

25p

Propus de: Cobzaru Albert TEST - ARIA LA P Ă TRAT Ş I DREPTUNGHI 1.Transforma

Propus de: Cobzaru Albert

TEST - ARIA LA P ĂTRAT ŞI DREPTUNGHI

1.Transforma ţ i: ţi:

a)

4ha =

2

m

Ă TRAT Ş I DREPTUNGHI 1.Transforma ţ i: a) 4 ha = 2 m b) 80

b) 80cm

2

=

c)

10ari =

dm

ha

2

2. S ă se afle suprafa ţa unei gropi de nisip în forma de

dreptunghi cu dimensiunile de 4m şi respectiv 5m.

de dreptunghi cu dimensiunile de 4m ş i respectiv 5m. 3. Diferen ţ a dintre perimetrul

3. Diferen ţ a dintre perimetrul ş i lungimea laturii unui patrat este de 120 dam. Care ţa dintre perimetrul şi lungimea laturii unui patrat este de 120 dam. Care este aria p ătratului exprimată în hectare?

4. Un teren sub formă de p ă trat are latura de 32,5m ş i un alt teren are ă de p ătrat are latura de 32,5m şi un alt teren are forma unui dreptunghi cu dimensiunile de 15,6m şi respectiv 2320cm. Cu câ ţi ari este mai mare suprafa ţa unui teren decât a celuilalt?

5. Perimetrul unui p ă trat este un sfert din perimetrul unui dreptunghi a c ă rui l ăţ ătrat este un sfert din perimetrul unui dreptunghi a că rui l ăţime este de 3 ori mai mare decât lungimea laturii p ătratului. Ştiind că aria

dreptunghiului este

33,75m

2 , calcula ţi aria patratului.

Timp de lucru: 50 minute

Barem de notare:

i aria patratului. Timp de lucru: 50 minute Barem de notare: S1 S2 S3 S4 S5

S1

S2

S3

S4

S5

Oficiu

Total

15p

15p

20p

20p

20p

10p

100

Propus de: Ruja Teodora Ioana TEST (1)- PERIMETRE, ARII, VOLUM I. Alege ţ i varianta

Propus de: Ruja Teodora Ioana

TEST (1)- PERIMETRE, ARII, VOLUM

I. Alegeţi varianta corectă inconjurând răspunsul corect:

1) Care este formula pentru arie?

r ă spunsul corect: 1) Care este formula pentru arie? a) b) c) 2) L ăţ

a)

r ă spunsul corect: 1) Care este formula pentru arie? a) b) c) 2) L ăţ

b)

c)

spunsul corect: 1) Care este formula pentru arie? a) b) c) 2) L ăţ imea unui

2) L ăţ imea unui dreptunghi este egal ă cu 12cm. Lungimea este de 2 ori mai ăţimea unui dreptunghi este egal ă cu 12cm. Lungimea este de 2 ori mai mare decat l ăţimea. Perimetrul este egal cu:

2 ori mai mare decat l ăţ imea. Perimetrul este egal cu: a) 54 cm b)

a) 54 cm

b) 98 cm

c) 72 cm

3) Muchia unui cub are lungimea de 9 cm. Volumul acestuia este de:

a)789

a)789

b)729

b)729

c)729

cu: a) 54 cm b) 98 cm c) 72 cm 3) Muchia unui cub are lungimea

II.

Rezolva ţi complet pe foaie:

II. Rezolva ţ i complet pe foaie: 4) Volumul unui paralelipiped este de 2 ori mai

4) Volumul unui paralelipiped este de 2 ori mai mare decât volumul unui cub. Latura cubului este de 8 cm. Aflati volumul paralelipipedului.

cubului este de 8 cm. Aflati volumul paralelipipedului. 5) Aria unei gr ă dini în form

5) Aria unei grădini în formă de p ătrat este de 81 m 2 . Ştiind că lungimea gardului cu care trebuie împrejmuită grădina este de 36 m, afla ţi lungimea unei grădini în formă de dreptunghi cu lungimea de 3 ori mai mare decat latura grădinii în formă de p ătrat.

Timp de lucru: 40 minute

Barem de notare:

Exercitiul 1

Exercitiul 2

Exercitiul 3

Exercitiul 4

Exercitiul 5

10p

15p

15p

20p

30p

Se acorda 10p din oficiu

Propus de: Epure M ă lina T EST (2): PERIMETRE , ARII, VOLUM Afla ţ

Propus de: Epure M ălina

TEST (2): PERIMETRE , ARII, VOLUM

Afla ţ i aria unei gropi de nisip în form ă de dreptunghi cu dimensiunile

Afla ţi aria unei gropi de nisip în formă de dreptunghi cu dimensiunile de 5cm şi respectiv de 6 cm.

1.

2. Calcula ţ i lungimile laturilor unui romb cu perimetrul de 28cm.

2.

Calcula ţi lungimile laturilor unui romb cu perimetrul de 28cm.

2. Calcula ţ i lungimile laturilor unui romb cu perimetrul de 28cm.
ţ i lungimile laturilor unui romb cu perimetrul de 28cm. 3. Dimensiunile unei c ă r

3. Dimensiunile unei cără mizi sunt 8cm , 39cm şi 14cm. Într-un metru cub de zid ărie intră 149 de cără mizi. Cât la sută din volum îl reprezintă mortarul?

metru cub de zid ă rie intr ă 149 de c ă r ă mizi. Cât

29

4. Perimetrul unui dreptunghi este egal cu 180dm. Lungimea este egal ă cu dublul l ăţ imii. Afla ţ i dimensiunile dreptunghiului. ă cu dublul l ăţimii. Afla ţi dimensiunile dreptunghiului.

dublul l ăţ imii. Afla ţ i dimensiunile dreptunghiului. 250 m 2 , iar din a

250m

2

, iar din a doua 460m

2

,

5. Dou ă gr ă dini vecine , de form ă dreptunghiular ă au ă grădini vecine , de formă dreptunghiulară au

împreun ă 1300

suprafeţele necultivate din cele dou ă grădini au arii egale. Ce arie are fiecare dintre grădini?

2

m

. Dup ă ce

din prima grădin ă s-au cultivat

Timp de lucru 50 minute

Barem de notare

ă s-au cultivat Timp de lucru 50 minute Barem de notare P1 P2 P3 P4 P5

P1

P2

P3

P4

P5

Oficiu

Total

10p

10p

20p

20p

30p

10p

100p

Propus de: Ruja Teodora-Ioana TEST- VOLUMUL CUBULUI Ş I AL PARALELIPIPEDULUI 1) Un paralelipiped dreptunghic

Propus de: Ruja Teodora-Ioana

TEST- VOLUMUL CUBULUI ŞI AL PARALELIPIPEDULUI

1) Un paralelipiped dreptunghic are: în ă l ţ imea de 23cm, latimea de 10cm ş i lungimea de 60mm. Aflati ăl ţimea de 23cm, latimea de 10cm şi lungimea de 60mm. Aflati volumul paralelipipedului.

ş i lungimea de 60mm. Aflati volumul paralelipipedului. 2) Mara are 20 de cuburi. 18 cuburi

2) Mara are 20 de cuburi. 18 cuburi sunt mai mici si au acela şi volum iar 2 cuburi sunt mai mari, de acela şi volum şi volumul unui cub mare de 2 ori mai mare decât al unui cub mic. Suma volumelor tuturor cuburilor este de . Afla ţi

volumul unui cub mare.

de 2 ori mai mare decât al unui cub mic. Suma volumelor tuturor cuburilor este de
3) Alexandru are 96 de cuburi, fiecare având volumul de . El vrea s ă

3) Alexandru are 96 de cuburi, fiecare având volumul de . El vrea s ă

facă un cub mai mare din toate cuburile mici. Latura unui cub mic este de 3cm. Alexandru pune, pentru latura cubului mare, 4 cuburi mici. Aflati volumul cubului mare.

cubului mare, 4 cuburi mici. Aflati volumul cubului mare. 4) Volumurile unui cub si al unui
cubului mare, 4 cuburi mici. Aflati volumul cubului mare. 4) Volumurile unui cub si al unui

4) Volumurile unui cub si al unui paralelipiped dreptunghic sunt de 64 ,

respectiv 128 . În ăl ţimea paralelipipedului este egal ă cu cea a cubului, adică cu 4

cm. Afla ţi câti cm au în total perimetrele dreptunghiurilor şi patratelor ce compun cubul si paralelipipedul.

ş i patratelor ce compun cubul si paralelipipedul. Timp de lucru: 50 minute Barem de notare
ş i patratelor ce compun cubul si paralelipipedul. Timp de lucru: 50 minute Barem de notare

Timp de lucru: 50 minute

Barem de notare

S1

S2

S3

S4

Oficiu

Total

20p

20p

20p

30p

10p

100

de lucru: 50 minute Barem de notare S1 S2 S3 S4 Oficiu Total 20p 20p 20p