Sunteți pe pagina 1din 29

ROXETTE

MARIE FREDRIKSSON
&
PER GESSLE
MARIE FREDRIKSSON
Numele : Fredriksson
Prenumele : Gun-Mrie
D! n"!erii : #$ mi %&'(
)odi : Gemeni
Lo*ul n"!erii : +s!r L,und-./ 0S1 Suediei2
3ulore 45rului : .lond
3ulore o*6ilor : *54rui
S!re *i7il5 : *5s5!ori!5 *u Mike 8ol/os 09% mi %&&:2
;o../-uri : ,o--in--ul< mu=i*< *i!i!ul< .ere< >ilmele
PER GESSLE
Numele : Gessle
Prenumele : Per ;?kn
D! n"!erii : %9 inurie %&'&
)odi : 34ri*orn
Lo*ul n"!erii : ;lms!d
3ulore 45rului : "!en
3ulore o*6ilor : *54rui
S!re *i7il5 : *5s5!ori! *u @s Nordin 09% u-us! %&&#2
;o../-uri : *6i!rele< 7inurile< mu=i*< !enisul de *Am4
MARIE BI PER CNAINTEA FORMDRII GREPELEI
ROXETTE
Cn %&FG Per< Hm4reun5 *u 4rie!enul s5u< M!s< H"i >orme=5 4rim lui
>ormIie J GRAPE RO3KK
Cn %&F( Mrie s- mu!! l ;lms!d "i lo*ui Hm4reun5 *u S!e>nK Mrie
>os! *6eln5riI5 l LTre ;,?r!nM< su4lini!or l "*ol N/lrens "i 4ro>esor5 de
mu=i*5 l "*ol S!ros!ro4sK 3rier de *6eln5riI5 lu! s>Ar"i! d!ori!5 unui
in*iden! : Hn*er*And s5-"i 45s!re=e e*6ili.rul< Hn >us!5 s!rAm!5 "i 4ur!And !o*uri
Hnl!e< s- de=e*6ili.r! "i !o!e 7sele de 4e !75 s-u s4r!K S!e>n *An!5 *u Mr!in
"i Slle Hn!r-o >ormIieK Mr!in u=i!-o 4e Mrie *An!And "i !len!ul ei l- >s*in!K
As!>el lu! n"!ere >ormIi S!rulK
Cn *el"i n %&F( Mrie l- *unos*u! 4e PerK El 7e o mulIime de re4e!iIii<
*u noul lui -ru4 G/llene TiderK Pen!ru ni*i unul din!re ei 4rim im4resie nu >os!
4o=i!i75K Mrie *rede *5 Per es!e 4oli!i*osK Pe de l!5 4r!e< Per Hn*er* s5-i e7i!e
4rie!enii *re se o*u4u de dro-uriK
Primul *on*er! l lui Mrie dun! :$$ de 4ersone< 7eni!e dor 4en!ru o
7ede 4e Mrie *An!And *u S!rulK De emoIie< er s5 se Hne*e "i nu "i- lu! 4ri7irile
de l *l7i!ur5 ni*i o se*und5K To!u"i< 7o*e ei minun!5 im4resion! s4e*!!orii
*re i-u mulIumi! 4rin o7Iiile o.i"nui!eK
RelIi din!re Mrie "i S!e>n e7olu! din 4rie!enie Hn dr-os!eK S!rul
*unos*u! o 4eriod5 di>i*il5K Cn >r5 de 4ro4riile lor >es!i7le< >ormIi nu mi
7u! 4riIii< .ene>i*iul lor >iind >e*!!K Ni*i relIi din!re Mrie "i S!e>n nu mi
Hm.un5!5Ii! relIiK Cn *el"i !im4< Mr!in !re*use 4rin!r-o *ri=5 -ro=ni*5K Mrie
>os! l5!uri de el "i de d! *es! 4rie!eni s- !rns>orm! Hn dr-os!eK S!rul s-
des>iinI! Hn %&($< dr du45 4uIin !im4 s-u reuni!< dr Hn %&(9< S!rul s- des45rIi!
de !o!K
Per *u >ormIi lui< G/llene Tider< 7e un mre su**es< Hn %&($ LFli*kom
4 T19M ,un-And NKOK Hn SuediK
Mrie "i Mr!in u de7eni! MMs 8rnK Cn !im4 *e Hnre-is!ru l.umul<
Mrie 4rimi! o o>er!5 sur4rin=5!ore din 4r!e lui Per< *re 7oi s5 Hnre-is!re=e
un *An!e* Hm4reun5 J LIn-en!in- A7 1d Du 8e6o7erM < un sin-le .onus *re urm
s5 4r5 l lnsre =irului S*6l-erK To!ul mers .ineK Mrie "i 4er eru
mulIumiIi de *e reli=ser5K AmAndoi mi 7roiu s5 lu*re=e Hm4reun5 N Hn!re !im4
Mrie "i Mr!in u s*os l.umul *re Hns5 nu s- 7Andu! .ineK Cn %&(# u 45ru!
4ro.leme Hn!re relIi din!re Mr!in "i MrieK El 7oi s5 *on!inue MMs 8rn< ir
Mrie 7oi s5-"i -5ses*5 drumul ei 4ro4riu< s5 >ie e Hns5"i< inde4enden!5K A*es!
>os! s>Ar"i!ul >ormIiei MMs 8rnK Pen!ru su4or! mi .ine des45rIire de
Mr!in< Mrie s- mu!! Hn4oi l ;lms!dK Se Hn!Alne din *e Hn *e mi des *u Per<
7or.eu or Hn "irK AmAndoi "i-u d! sem *5 4rie!eni er *e7 >or!e s4e*ilK
Pu!eu s5-"i s4un5 unul l!ui !o! *e 7oiu< >ie*re 7e Hn*redere Hn *el5ll!O
simIeu *5 4u!eu s5 se HnIele-5 "i s5 Iin5 unul l l!ulK Bi *es! er Hn*e4u!ul unei
noi 4rie!eniiK Cn %&(' G/llene Tider se des!r5mK Per "i Mrie s*o! LP-uri soloK Cn
>e.rurie %&(G Per *om4une 4ies LNe7erendin- Lo7eM "i es!e s>5!ui! s5 o *An!e
Hm4reun5 *u MrieK As!>el i n"!ere -ru4ul RoPe!!eK
MARIE BI PER PRE)INTD GALERIA DE ;ITERI
ROXETTE 0u-us! %&&'2
DONQT 8ORE ES J GET TO T;E 3;ORES R
SENE AFTERNOON
Mrie : A*es! es!e o 4ies5 >or!e Per Gessle-is!5 N Dire*!5< sim4l5
luminos5K
Per : En *An!e* de 7r5 s*ris irnK Gessle-is!5 T Md< 4o!eK
Mrie : D< e !A! de 4lin5 de !ine 4er>e*!5 4en!ru 7o*e !K
Per : Cn *rier me< 4iese * *es! u in!r! mereu Hn !o4uriK
UOE DONQT ENDERSTAND ME
Per : A >os! s*ris5 Hn *ol.orre *u *om4o=i!orul meri*n Desmond 36ild<
de >4! e 4rim 4ies5 s*ris5 *u *ine7 din >r >ormIieiK Nu er Hn in!enIi nos!r5
s5 o Hnre-is!r5m 4en!ru RoPe!!eK Desmond 7u! idee -enerl5< eu m s*6im.!
4e i*i 4e *olo "i m ru-!-o 4e MrieK I se 4o!ri7e de minuneK
T;E LOOK
Mrie : E Hn*5 un din 4re>er!ele mele< 4o!e *el mi .un lu*ru 4e *re l-m
>5*u!< re F ni "i Hn*5 e l mod5K
Per : Primul nos!ru NKOK Hn Ameri* "i desi-ur mre lnsreK A in!r! Hn
!o4ul #$ de I5ri N "i *And !e -Ande"!i *5 er s5-l .ndon5mK
Mrie : Eu nu-l 4u!em *An!< se 4o!ri7e lui Per< dr !un*i el nu *rede *5 e
un .un in!er4re!K
Per : Am *re=u! mereu *5 !re.uie s5 lns5m *e in!er4re! MrieK Ori*um eru
!o!e s*rise 4en!ru e dr unele nu i se 4o!ri7eu * s!ilK CnIele-ere >usese * eu s5
s*riu 4iese .une ir Mrie s5 le *An!e * o =eiI5 "i Hm4reun5 s5 *u*erim lumeN *
eu s5 *An! nu >5*e 4r!e din 4ln< nu 4en!ru mine *el 4uIinK
Mrie : As! do7ede"!e *5 o .un5 4ies5 4o4 e mi mul! o 4ro.lem5 de
4ersonli!!e< !i!udine de*A! de in!er4re!reK Du45 4rim udiere de s!udio i-m
s4us lui Per : LAs! o s5 >ie NKOK Hn S!!eMK Lu*ru *re er un 7is ne>ond! 4en!ru o
>ormIie suede=5K
Per : VlkinQ like mn< 6i!!in- like 6mmerNM 4rimele 7ersuri sun!
re4re=en!!i7e< dor *u7in!e run*!e * s5 7em *e *An!K Nu m 4u!u! 7eni *u
*e7 mi .un< " *5 le-m 45s!r!K Bi ne-u dus noro*K
DRESSED FOR SE33ES
Per : Primul sin-le de 4e LLook S6r4RM Hn Suedi< un din!re *ele mi .une
4er>ormnIe 7o*le le Mriei< *redK
Mrie : Erm >or!e >urios5 *And m *An!!K To!ul mersese 4ros! O ne
*er!sem *u 4ri7ire l l rn,men!< *6im.sem *6eile erm de, 4li*!isi!5 de
*An!e*K Am Hnre-is!r! 4r!e 7o*l5 din!r-o r5su>lre "i mi-m =is : L;mN s! e RM
Per : Erm !oIi >erme*Ii Hn *.in de *on!rol < !o!e de-e!ele indi*u OK<
di>erenIele eru ui!!e< l >el "i *er! R
Mrie : L Hn*e4u! ne mi ne*5,em unul 4e l!ul des!ul de mul!K Per 7ene
*u idei "i Hn*er* s5 le *omuni*e: LNu< nu 5s! e *u7An!ul *6eie< !re.uie s5 *AnIi
l!>el R NMKReu"e uneori s5 m5 s*o!5 din s5ri!e< *um >os! Hn *=ul *es!K
Per : A" se !rns>orm >uri Hn 6i!uri R
LISTEN TO UOER ;EART
Per : M-ni>i*5 .ld5 R
Mrie : A >os! l doile NKOK Hn S!!e N
Per : Lu*rul l *re nu ne "!e4!m de7reme *e 4ies er s*ris5 4en!ru
SuediK
Mrie : 3li4ul >os! s!r5lu*i!< >os! e*6i45 meri*n5 l *s!elul 8or-6olmK
DANGEROES
Per : A >os! s*ris du45 4rimul !urneu din %&(FK LS6eQs rmed nd s6eQs
eP!reml/ dn-erousM ne- >os! ins4ir! de un >ilm 4oliIis! din nii QF$ N< "!iu Mrie
*5 nu Ii- 4l5*u! ni*iod!5K
Mrie : Ei .ine Hmi 4l*e re>renulN
GREATEST ;ITS
DONQT 8ORE ES J GET TO T;E 3;ORES
-INTER1IE 3E MARIE & PER- %&&'
Re4 : Noul album Greatest Hits are un titlu foarte interesant. De ce l-ai ales?
Per : A >os! idee me< dr l rAndul meu< m-m ins4ir! de l melodiile nilor QG$
le >ormIiilor 8e!els< 8irdsK
Re4 : Cte melodii sunt pe noul album ?
Mrie : %: melodii: %$ 4iese 7e*6i J 6i!uri de su**es< ir : sun! noiK
Re4 : A cui a fost ideea regiei ideoclipului !ou don"t understand me ?
Mrie : Idee >os! me "i lui PerK 1ideo*li4ul >os! >ilm! Hn An-li Hn!r-un
lo* su4er.
Re4 : #er$ ce-ai f%cut cu soia ta dup% &nc'eierea turneului mondial ?
Per : Ne-m odi6ni! 4uIinK Am >os! 4en!ru *A!e7 =ile 4e o insul5 suede=5K Ne-m
simIi! .ine< de"i u >os! *A!e7 =ileK Din >eri*ire Ws s- o.i"nui! *u ri!mul meu de
7iI5K
Re4 ( )arie$ ce ne poi poesti despre *osep'in ?
Mrie : Sose46in es!e o >e!iI5 su4er.5K Are 9 ni "i ,um5!!e "i es!e *el mi s*um4
*o4il din lumeK Cn ul!imul !im4< >5*u! o 4siune din s*o!e >r>uriile din dul4 "i
le du*e Hn .i.lio!e*5 Hn lo*ul *5rIilor< 4e *re le du*e Hn .u*5!5rieK Tre.uie s5
>iu !en!5 !o! !im4ul l *ee *e >*eK
Re4 : +i dore,ti ,i un al doilea copil ?
Mrie : D R Mi*kel "i *u mine m dori s5-I d5ruim un >r5Iior lui Ine=K EPers5m
mul!< 4en!ru *5 " *e7 nu se 4o!e 4roie*! !A! de u"or R De >4!N i*i in!r5 "i
des!inulK S4er5m din !o! su>le!ul *5 *es!5 dorinI5 ni se 7 Hm4liniK
Re4( #er$ tu ,i -sa nu % gndii la copii ?
Per : Ws H"i dore"!e >or!e mul! un *o4il< dr m5 HnIele-e *5 sun! mul! 4re o*u4!
s5 >iu !!5K Eu sun! l!>el de*A! Mrie< l mine RoPe!!e e 4e 4rimul lo*K 8ineHnIeles<
Hmi 4l* *o4ii< Hmi 4l*e s5 m5 ,o* *u Sose46ine: e m5 !r-e de 45r "i m5 s!ri-5 Pi
Gi 0iniIilele numelui meu2K Mrie< i "!iu! *5 >e!iI ! "!ie s5 7or.es*5 Hn en-le=5 T
0Mrie rAde2
Re4 ( )arie$ i-ai luat permis de conducere ?
Mrie : Tre.uie s5 re*unos* *5 su! >or!e lene"5 * s5 du ePmenulK De >4!N Hmi
4l*e *And *ondu* lIiiK Mikel *ondu*e >ore! .ine< e >or!e !en!K
Re4 : Ce planuri aei pt. .//0 ?
Mrie : Eu m5 7oi o*u4 de >milie< dr d*5 Per m5 7 *6em l s!udio s5 *An! o
melodie< o 7oi >*eK
Per : 1oi s*rie "i Hnre-is!r noi melodiiK Noul l.um RoPe!!e 7 45re Hn !omn
Q&GK
Re4 : Ce credei c% e mai important$ banii sau iubirea ?
Mrie : F5r5 dis*uIii< iu.ire< 4en!ru *5 e sin-urul sen!imen! *re du*e lume
Hnin!eK
Per 0*u o >I5 serios52 : P5i< 4en!ru Hn!re.re s! !re.uie s5 m5 -Andes* 4uIin N
0rAde2 L5sAnd l o 4r!e 4ros!iile< si-ur *5 iu.ire e mul! mi im4or!n!5K
INTER1IE 3E MARIE FREDRIKSSON
- STO3K;OLM 0%&&92 J
Re4 : )iss 1redri2sson ?
Mrie< *re s!5!e 4e ,os< se Hn!or*e >or!e mir!5< H"i d5 ,os *5"!ile de l ure*6i< se
ridi*5 Hn 4i*iore< se s*u!ur5 4e 4n!loni "i =Am.e"!eK
Re4 : suntem de la )34.
Mrie : A< d T 0Mrie e sur4rins5K Se s4une *5 Hn s!udio nu o 4re 7i=i!e=5
nimeniK Dr rAde mereu "i se o.ser75 *5 e >or!e 4rie!enos5K
Re4 ( )arie$ ce faci ?
Mrie : For! .ine< mulIumes* R Cn*er*m s5 remiPe= LV!er*olours in !6e rinM<
dr nu 75 s*und *5 nu 4re reu"es*K Per m5 ,u!5 >or!e mul! Hn *es! sensK
Re4 : Dar credeam c% se lucrea5% intens la noul ostru 6#.
Mrie : P5iN se >l5 de, Hn >= >inl5R Nu se mi lu*re=5 l >inisre melodiilorK
Re4 : #er unde este? 7i-a luat acan%?
Mrie : A< nuR Ne-m or-ni=! * %9 ore s5 lu*re= eu< %9 ore el< l ul!im 4r!e
LP-uluiK 3And !ermin eu 7ine elK
Re4 : De*i nu 75 mi 4re Hn!AlniIiN
Mrie : Ne Hn!Alnim deseori Hn >I s!udiouluiK 36ir *um %$ minu!e m-m
des45rIi! de elO m >os! 4e 4l,5K
Re4 : Cnd &l putem prinde ,i pe #re la studio?
Mrie : ;< 6< d*5-l mi "!e4!Ii 7reo ' oreN
Re4 : Da$ mulumesc. 6a reedere )arie ,i 8 % a,tept%m cu 6#-ul ct mai
curnd.
BASE CNTRE8DRI INTERESANTE PENTRE MARIE
BI PER
%K Re4: )arie$ de ce nu pori pantofi &n ideoclipul 6isten to 9our 'eart ?
Mrie : Pen!ru *5 er 7r5< er o *5ldur5 mre "i *red *5 e 4l5*u! s5 >i des*ulIK
3red *5 r!5 .ine !un*i *5nd 4orIi ro*6ieK E !o*mi 4e 4l*ul meu "i-n 4lus e
mul! mi u"or s5 !e mi"!i de*A! !un*i *And e"!i 4e !o*uri Hnl!eK
9K Re4 : 1oi doi sun!eIi Hm4reun5 mul! !im4K 15 *er!Ii de mul!e ori T
Per 0rAde2 : O6< d< dr nu ne *er!5m de l lu*ruri serioseK Pr*!i* 7em
*ele"i 45reri "i idei< dr Hn!o!deun >*em =r75 Hn ,urul de!liilor< des4re
*um r !re.ui s5 r!e !urneul su *um r !re.ui s5 >ie s*enK
#K Re4 : :;ist% cea ce nu ai f%cut &nc% ,i ai dori s% facei ?
Mrie : S5 iu le*Iii de *ondu*ereK
Per : S5 o.Iin li*enI 4en!ru 4u!e *ondu*e o mo!o*i*le!5K
:K Re4 : Deii &n colecia ta toate albumele solo ale )ariei ? Are ea albumele
G9llene 3ider ?
Per: D< le m "i-mi 4l* !o!e l.umele "i *red *5 "i e re m,ori!!e
l.umelor *u GKTK 0ori*um< 4re s5 "!ie *An!e*ele2
'K Re4: *oci tenis cu )ic2e <ol9os ? 7i dac% da$ cine c,tig% ?
Per : Am ,u*! de *A!e7 ori de- lun-ul nilor "i e >or!e .unK Ori*um *red *5
ul!im or5 m *A"!i-!K Er 4res!i-iosul RoPe!!e Mel.ourne O4en %&&'K PlouK
Am >os! >or!e mAndruK
GK Re4 : Ce ai dori s% le spunei membrilor fan-cluburilor ?
Mrie : 1reu s5 le mulIumes* !u!uror *5 u >os! !A! de N
Per : N)-omo!o"i N F5r5 >ni noi n-m >i i*i s!5=i "i "!im s!K A4re*ie= *u
de75r! >4!ul *5 4rimim !A!e s*risori "i e >or!e 4l5*u! s5 "!ii *5 omenilor le
4l*e mu=i* nos!r5K Sun!em >or!e >eri*iIiK
Mrie : 1reu s5 le mulIumes* !u!uror 4en!ru minun!ele >eli*i!5ri 4e *re le-m
4rimi! de =iu meK A >os! !re dr5-uI din 4r!e 7os!r5 K
Per : Bi eu de semene< 7reu s5 le mulIumes* !u!uror 4en!ru !o!e >eli*i!5rile
4e *re le- 4rimi! Mrie de =iu ei R 0rAde2
MARIE BI PER SENT PEBI CN CN3ER3DTERDK
A3EM SD-I 1EDEM R EI AE TRE8EIT SD
RDSPENDD ENOR CNTRE8DRI FOARTE
INTERESANTE DESPRE 3EALALTD SEMDTATE A
GREPELEI ROXETTEK ;ARRR
MARIE DESPRE PER
E *rede *5 e un !i4 *m 4li*!isi!orK
Ce ai cre5ut despre per cnd l-ai %5ut &ntia oar% ?
LA!un*i mi s- 45ru! *5 r!5 * un .n*6er N *e =i*eIi de s! TM
Care este cea mai bun% tr%s%tur% de caracter a sa?
LEmorul luiK M- sl7! de !A!e ori *And erm !ris!5 su mun*isem 4re mul!K 3u
*A!e7 *u7in!e !e >*e s5 rA=i de nu !e mi 4oIi o4riKM
Care este cel mai prost obicei al lui?
L3A!eod!5 e 4re 4edn!K Cn s!udio es!e minun!< dr *And es!e *s5 !o!ul !re.uie
s5 >ie l lo*ul luiK 3And Hl 7i=i!e= Hi Hn*ur* !o!ul Hn ,urK Nu 4o!e su>eri lu*rul 5s!KM
=pune-ne cea amu5ant despre el.
L3u *e7 !im4 Hn urm5< Per "i soIi s Ws u >os! l un *on*er! T6e Rollin- S!onesK
Du45 s4e*!*ol< no4!e< Hn *mer de 6o!el Per s- s*ul! s5 se du*5 l .ie< numi
*5 -re"i! u" "i s- !re=i! 4e *ulor -ol 4u"*5R E" i s- Hn*6is Hn s4!e " *5
*5u!! un *.ine! "i lu! ni"!e 4roso4e< s- Hn>5"ur! Hn ele "i *o.orA! l re*e4Iie
s5 i l!5 *6eieK 3ei de *olo Hl 4ri7eu *iud! de 4r*5 r >i s4us : 3u *e ni. e
Hm.r5*! 5s!T S- simIi! >or!e s!An,eni! !un*iRM
Ce iube,te cel mai mult #er?
L3red *5 RoPe!!e N *u !o!ulR E >or!e 4ri*e4u! l *ee *e >*e< eu sun! dor
in!er4re!5K Bi mi es!e desi-ur "i soIi lui< WsKM
Dac% #er ar ap%rea &ntr-un costum de lam> ro5 ,i ar ar%ta oribil$ ?-ai spune?
L3u si-urnI5 i-" =i*e : X3e ni. !e- 4u*!TQ KNoi doi sun!em >or!e 4ro4iIiM
#e cine ar dori cel mai mult s% &ntlneasc% ?
LPe Eli=.e!6 T/lorK O dor5< e 7isul lui de *And er 4u"!iK Bi *red *5 "i 4e Tom
Pe!!/K Ar dori s5 lu*re=e *u elO Tom es!e eroul s5uKM
Cre5i c% #er arat% bine?
LD< *red *5 dK Des4re *um se 4re=in!5T N es!e >or!e -reu s5 r5s4un=i l s!>el de
Hn!re.5ri des4re 4ersone 4e *re le "!ii de o 7iI5K Per es!e >or!e *ld< *red *5 Hn
s! Hi s!5 "rmulKM
Ce cre5i c% ar trebui s% fac% cu p%rul?
LA.solu! nimi*K Ci s!5 de minune "KM
Dac% ar ap%rea &nainte de concert beat$ ce ai face?
0Mrie >*e o*6ii mri2 LP5iN m s*o!e-o noi l *45! *um7K Ar >i >or!e dul*eN
ne-m s!ri* de rAsKM
Ce-l face pe #er fericit?
L3red *5 soIi s "i !un*i *And 7em un NKOKM
=pune-ne un secret despre #er.
L3ole*Iione=5 7inK Bi r!5K 3um45r5 o -ro=5 de !.louriK
+nsumea5%-l pe #er &ntr-un singur cunt.
LAm.iIiosKM
Ce ei face cnd ei citi ce a spus #er despre tine?
LS4er *5 m5 7oi mu=KM
3ERIOBII CNTREA8D
De ce poart% #er cercel ?
Tor!iI 4e *re Per o 4or!5 Hn ure*6e dre4!5 i- >os! o>eri!5 l5!uri de un l5nIi"or
de *5!re !!5l s5u "i Hl 4or!5 4en!ru 7e noro*K
De unde are )arie br%ara de argint ?
8r5Ir de r-in! l *re Mrie Iine >or!e mul! i- >os! d5rui!5 de *e mi .un5
4rie!en5 ei< *An!5reI suede=5 Sen=uineK
Cum este poreclit #er ,i de ce ?
Per e 4ore*li! Pelle de *5!re *ole-ii s5i din Em/ S!udio< deore*e nu "!ie s5 ,o*e
>o!.lK
)arie poart% 0 inele &n concerte ,i unul &n iaa de toate 5ilele. Cine i l-a d%ruit ?
Fie*re inel I- >os! d5rui! de *5!re o 4erson5 iu.i!5K 3el l *re Iine >or!e mul! i-
>os! d5rui! de Per GessleK Du45 *e XT6e LookQ ,uns NKOK Hn SEA< Per de*lr5 *5
inelul nu eP4rim5 ni*i mi 4r!e din re*uno"!inI luiK Es!e sin-urul inel *re n-
45r5si! mAn MrieiK
De ce s-a intitulat primul album @#earls of #assion" ?
XPKOKPKQ es!e !i!lul 4ro4us de Per 4rin *re H"i eP4rim5 dr-os!e su 4u!ere
4siunii *e-l 4ro4i de MrieK De >4! 4rimul !i!lu XPoYer o> PssionQ >os! d! de
Per< dr idee *u 4erlele Hi 4rIine MrieiK
Care este melodia pe care o refu5% s% o bise5e &n concert ?
Cn *on*er!e nu .ise=5 X36n*esQ 4en!ru *5 melodi l re>ren !re.uie *An!!5 ,os< ir
Mrie nu 4o!e *An! mul! >5r5 s5 ridi*e 7o*eK De *ee Per in!er=i*e .isul l *re
Mrie n-r re=is!K
ERMDTOARELE INTER1IERI 3E MARIE BI PER
DE)LEAGD MARELE MISTER N DEBI FANII
8DNEIAE 3E1A N
-SD 1EDEM 3E )I3 MARIE BI PER-
PRIMEL INTER1IE INTELIGENT J DOED CNTRE8DRI S3ERTE BI N
DIRE3TE 0%&&%2
Re4 ( Care sunt melodiile oastre preferate pe care le considerai cel mai bine
reali5ate din punct de edere orc'estral$ ocal ,i te;tual ?
Mrie : Du45 mine< 4iesele *re ne *r*!eri=e=5 sun! : XI! mus! NQ "i XFdin-NQK
Cn ele m d! !o! *e m 7u! mi .un din noi< mi *ur! R Piesele *re Hmi sun! *ele
mi 4ro4e de su>le! sun! X0Do /ou -e!2 eP*i!ed TQ "i X3ome .*kQK E7iden!< i*i
in!r5 "i su.ie*!i7ismul >ie*5ruiK
Per : Sun! de *ord *u MrieK To!e 4iesele nos!re sun! .ine reli=!e< *5*i Hn
>ie*re m l5s! o 45r!i*i*5 din su>le!ele nos!reK Bi eu m *A!e7 4iese *re sim! *5
eP4rim5 *u de75r! *on*e4Ii me des4re 7iI5 "i iu.ireK Ele sun! : XLonle/
num.erQ< X36n*esQ< X;l> YomnNQ< XT6in-s /ouQl ne7erNQ "i XI remem.er
/ouQK De >4! eu iu.es* !o! *e ne 4rIine nou5K
Re4 : =-a orbit mult de leg%tura oastr%. Care sunt de faptsentimentele unuia fa%
de cel%lalt?
Mrie : Nu m5 "!e4!m l o Hn!re.re " de dire*!5 R Ei .ine< Hl iu.es* 4e Per "
*um miile sle de dmir!ore Hl iu.es*K Cl dmir >or!e mul!K Le-5!ur nos!r5T D<
de >4! ePis!!K 3And m *re=u! *5 lu! s>Ar"i!< re=ul!! XI! mus! 67e .een
lo7eQK Eu !o! Hl mi iu.es* 4e Per< *5*i m Hn*e4u! s5-l *unos* mi .ineK Dr *um
nu mi iu.es* .5r.!ul din Per< *i omul >ormid.il< om *re es!e Per GessleK 0Mrie
4ri7e"!e !rium>5!ore s4re Per "i Hi s!rAn-e mAn *re se odi6ne"!e *umin!e 4e
-enun*6i< ir el =Am.e"!e Hn*ur*!2
Per : Greu de s4us N Du45 G ni de *on7ieIuire o iu.es* "i eu 4e MrieK De >4! Lo
iu.es*M e 4uIin s4usK Nu 4uIine u >os! >emeile 4e *re le-m iu.i!< dr ni*i un nu
7u! *li!!e 4e *re o 4reIuies* *el mi mul! l Mrie: *ins!e< !u4eul de ,u*
*u *5rIile 4e >I5K Mrie Hmi es!e *e mi .un5 4rie!en5 "i 4o!e nu numi !A!K
EP4li*Ii *on*re!5 sen!imen!elor mele >I5 de Mrie o 7eIi -5si Hn !eP!ul 4iesei
XP6isi*l >s*in!ionKQK Bi *u s! m s4us !o!ulK
883 J INDIS3REZIE: DOED CNTRE8DRI PENTRE
PER
Re4 : Cte femei au e;istat &n iaa ta ?
Per : P!ru : Ws< Mrie< Suli "i LeniK
Re4 : Care este motiul cerii dintre tine ,i *ulia ?
Per : L Hm4linire "se ni de l Hn>iinIre -ru4ului RoPe!!e< I-m d5rui! Mriei
un l5nIi"or de 4l!in5 de 9'$$$[K Suli s- su45r! "i mi- re4ro"! *5 Mrie Hmi e
mn!5K Eu I-m re4li*! *lm *5 >* *e 7reu *u .nii mei "i *5 Hn !im4 *e eu
um.lu *u un< e um.l5 *u '-GK A dou =i n575li! l s!udio "i >5*u!-o 4e Mrie
!Ar>5K Mrie Iinu! *on! de di>erenI din!re ele< %# ni< "i 4lesni!-o RRR
3on*lu=ie : MARIE >os! o.ie*!ul *erIii din!re Per "i SuliK
1REI SD AFLI LE3RERI MAI NINTIME DESPRE
MARIE BI PER T 3ITEBTE INTER1IEL ERMDTOR
PRELEAT DIN RE1ISTA LPOP-;OT-NEVSM
Re4 : A, rea s% % pun ni,te &ntreb%ri mai neobi,nuite. =untei de acord ?
Mrie : Desi-ur< din momen! *e m **e4!! in!er7iulN
Re4 : )u5ica oastr% este de obicei romantic%. Credei c% e;prim% felul ostru de
a fi ?
Mrie : Nu< si-ur *5 nuK 3onsider *5 sun! o 4erson5 dur5K
Per : Eu sun! un !i4 romn!i*< dr nu !ris! "i !o! *ee *e es!e romn!i* Hmi 4l*eK
Re4 : Cum a fost primul ostru s%rut ?
Per : Adi*5 N l meu *u Mrie T 0Mrie rAde2
Re4 : Nu am rut s% insinue5 a,a cea$ dar -a, ruga totu,i s%-mi r%spundei.
Per : Primul meu s5ru! T L %F ni< Hn!r-o ser5 4loios5 de noiem.rie Hn
An-el6om< m s5ru!! o dmir!ore de- me *re mi- de7eni! 4oi "i 4rie!en5K
3A! des4re s5ru!ul d5rui! MARIEI< Hl *onsider * o r5s4l!5 4en!ru mAndoi du45 o
=i de mun*5 Hn s!udio "i 4e s*en5K Mie unul< mi- >5*u! o deose.i!5 4l5*ereN
Mrie : To!ul >os! OKR As! re>eri!or l 4rimul meu s5ru!< 4en!ru *5 es!e le-! de
4rim me dr-os!eK Dr 4rimul s5ru! 4rimi! de l PER< l-m 7u! Hn!r-un !urneu Hn
Olnd "i N nu mi-e ru"ine delo* s5 o s4un< m 4lAns de >eri*ire du45 *eeN
Re4 : 4% simii inoai de succesul pe care &l aei ?
Mrie : NuK De *e m-" simIi T 3e sun! eu de 7in5 *5 lIii u >os! 4re 4ro"!i s5 nu
,un-5 !A! de sus T
Per 0rAde2 : F5r5 *omen!riiK
Re4: A &ntrebare strict pentru )arie ( ai fost r%nit% de b%rbai ?
Mrie : D< de nenum5r!e oriK Mi les Hnin!e de 4re l.umul XLook S64RQK
ToIi *ei *re ne o>ereu *on!r*!e Hmi *ereu s5 m5 *ul* *u eiK
Per : Pro..il de *ee m "i 4ierdu! mul!e *on!r*!e R
Re4: =untei capabili s% d%ruii dragoste celor din Bur ?
Mrie : DK Mi les >nilor 4e *e Hi iu.es* mul! de !o!< dr "i .5r.Iilor *re m5
!r-K
Per : D< sun! *4.il s5 d5ruies* dr-os!e me *elor din ,ur< dr nu m5 4ri*e4 s5 o
r5!< de"i m5 s!r5duies*R
Re4 : )ncarea preferat% ?
Mrie : O sun! mul!e R Cmi 4l* : ln-us!< somnul *u *iu4er*i< ros!.eer<
s4e*ili!5Iile i!liene"!iK Dr Hn s4e*il Hmi 4l* dul*iurileK Ador Hn-6eI!R
Per : Eu sun! des!ul de mo>!uros 0Mrie rAde2K Dr 4o! s5 s4un m5nAn* *u 4l5*er
4i== "i Hmi 4l*e enorm >ri"* N
Re4 : 1umai ?
Per : NuK 3!e-ori* nu R Am >um! mi demul!N
Mrie : Dor *And sun! >or!e ner7os5K Bi nu m-m Hn!re.! d*5 o >* de 4l5*ere
su nuN
Re4 : Dac% s-ar &ntmpla s% % desp%rii$ pe cine ai alege ca partenerC%D ?
Per : P5i< *red *5 n " mi >*e un due! *u l!*ine7< 4en!ru *5 Mrie es!e de
neHnlo*ui!K A" *An! sin-urK
Mrie : Du45 *e m *unos*u! Hm4reun5 "i .inele "i r5ul N8rrr< ni*i nu 7reu s5 m5
-Andes* l " *e7 R
3RAS; R 8OOM R 8ANG R TOER CN AFRI3A DE SED
0%&&'2
%9'$$$ de >ni s-u s!rAns 4en!ru *ele : *on*er!e din 4eriod G-%: inurie
%&&'< !im4 Hn *re Per "i Mrie u 7i=i!! Ir 4en!ru 4rim d!5K )irele u o>eri!
re*en=ii .une 4en!ru s4e*!*olele lui Per "i le MrieiK De ePem4lu LEs!ern
Pro7in*e ;erldM s*ri des4re *on*er!ul din K4s!d!: LCn!r-o >ur!un5 ele*!ri*5 de
sune!< lumin5 "i ener-ie< -ru4ul de su**es suede= RoPe!!e eP4lod! li7e 4e s*en
din S!KGeor-es Prk >5*Andu-I 4e *ei 9:$$$ de >ni ePl!Ii s5 .ise=e din nou "i din
nouNM
Per "i Mrie u >os! >eri*iIi s5 *An!e Hn >I >niloe sud>ri*ni "i Hn *el"i
!im4 s5 *unos*5 mi .ine lo*urileK
PER : LEs!e un sen!imen! s4e*il s5 4oIi 7eni i*iK 3u !oIii m *res*u! u=ind
des4re A4er6eid "i des4re sn*Iiunile im4use *es!ei I5riK Es!e nemi4omeni! s5 ne
Hn!Alnim >nii de i*i< mi les *5 m 7Andu! !A! de mul!e dis*uriKM
Cn Dur.n< 4rim es*l5 7i=i!ei< RoPe!!e u s!! l 8e7erl/ ;ills Sun ;o!elK
3u !o!e *5 er un lo* >or!e >rumos MARIE nu ui!! *e se 4e!re*e Hn eP!erior:
LSe 4o! Hn*5 simIi di>erenIele mri Hn!re l.i "i ne-riO 4er6eidul Hn*5 ePis!5K Nu
*red *5 " su4or! s! !r5ind i*iKM
De l *om4ni de Hnre-is!r5ri< RoPe!!e u >l! *5 7or *An! Hn >I unui
4u.li* *om4us 4e ,um5!!e din l.i "i 4e *ell!5 ,um5!!e din ne-riK Per "i Mrie
Hn"i"i u *5u!! s5 menIin5 s*5=u! 4reIul .ile!elor 4en!ru * !oIi s5 4o!5 7e **es
l s4e*!*olK
S4re deose.ire de l!e s!ruri o**iden!le *re u 7i=i!! Ir Hn ul!imii ni<
Per "i Mrie s-u .u*ur! de o 4rimire *ld5 !A! din 4r!e >nilor *A! "i mss
medieiK 3om4rIi *u V6i!ne/ ;ous!on su Durn Durn< *re n-u r5!! in!eres
4u.li*ului lor Hn !im4ul *on*er!elor< ROXETTE u demons!r! o numi!5 *5ldur5 "i
in!eres< u urm5ri! de=7ol!re 4oli!i*5 I5rii "iN u d! u!o-r>e !u!urorK
3on*er!ul din So6nnes.ur- >os! Hnre-is!r! 4en!ru !ele7i=iune "i 4!ru =ile
mi !Ar=iu >os! di>u=! Hn A>ri* de Sud "i Hn l!e *A!e7 I5ri din =on5K
Cn *ee *e 4ri7e"!e s4e*!*olul< u >os! unele modi>i*5ri >I5 de !urneul
euro4enK De ePem4lu< Mrie 4ur!! un !ri*ou l e*6i4ei de ru-./ A>ri*ii de Sud
Hn !im4ul 4iesei LDressed >or su**essM< ir Hn *drul 4iesei LSo/rideM >os!
in!er4re!!5 o 7ersiune 4res*ur!!5 de l L;oY do /ou doMK Cn !im4ul s4e*!*olului
mulIime 4u!u! s5-"i demond!re=e *li!5Iile 7o*le< Hnin!e * !o!ul s5 se
s>Ar"es*5 Hn!r-un enorm >o* de r!i>i*iiK
Cn!r-un din =ilele li.ere *re nu u >os! 4e!re*u!e l 4is*in5 Mrie< Per "i
*eillIi u 4le*! Hn!r-un S>ri< Ine= 4u!And s5 7d5 s!>el un ele>n!< un s*or4ion "i
l!e nimle ePo!i*eK
Pe %% inurie< l orele 9#:%$< RoPe!!e 45r5seu s*en Green Prk S!dium
din K4s!d! 4en!ru s5r.5!ori =iu lui PER *u '$ de minu!e mi de7remeK 36ir
Hnin!e de s! s4e*!!orii 7eu un 4ln s4e*il 4en!ru *es!5 o*=ieK Nu u >os!
de ,uns numi 4n*r!ele *re Hi uru LL mulIi ni RM J *6ir Hnin!e de LT6e >irs!
-irl on !6e moonM< mulIime Hn*e4u! s5 *An!e : L;44/ 8ir!6d/M< Hn !im4 *e
mem.rii >ormIiei rAdeuK
Mul! mi !Ar=iu< Hnin!e de LGo !o slee4M MARIE *eru! >nilor s5 *An!e
4en!ru PERK A"dr PER *re er 7i=i.il mi"*! de *es! lu*ru< 7u! un LMulIi ni
!r5is*5 RM in!er4re!! de 9:$$$ de >niR FAs!A*indu-se 0"i Hn *unos*u! s mnier5
-lumeI52 nunI! *5 Hn =iu urm5!ore 7 Hm4lini 99 de niK
Cn 4lu=ele udienIei MARIE l- >5*u! s5 ro"es*5 "i mi !re *u un s5ru! "i
o Hm.r5Ii"re lun-5 RRR
INTER1IE DE 3LE8 3E MARIE BI PER
STEDIOERILE DE CNREGISTRAREK
STO3K;OLM %$K$'K%&&(
F3 : Cte cntece ai terminat pn% acum ?
Mrie : P5i< m Hnre-is!r!< *red< %' *An!e*e "i *um lu*r5m l miP,eK A*es!e sun!
4iesele Hnre-is!r!e Hn inurieK
Per : O s5 Hnre-is!r5m %F< 4o!e %(K
F3 : #e album ?
Per : Nu< o s5 Hn*er*5m s5 Hnre-is!r5m Hn*5 9 su # Hn iunieK A*um< Hns5< 7or.im
des4re un l.um *u %9 su %# 4iese< deore*e ne-m -Andi! *5 l.umul L3R8R8RM
de ePem4lu< >os! 4re lun-K Dr es!e >or!e -reu s5 s4ui LO6< o s5 l5s5m *es!
*An!e* deo4r!e RMK A" *5 o s5 mi 7edemK
F3 : 4-ai plictisit deBa de atta &nregistrat ?
Mrie: De Hnre-is!r! T Nu< e >n!s!i* R A >os! minun! Hn S4niK Am 7re *6ir s5
re4e!5m eP4erienI !r5i!5 *oloK 3And Hnre-is!re=i mi mul!e l.ume< e >or!e 4l5*u!
s5 !e du*i Hn l!5 Ir5K
F3 : Ar%i c'iar bron5at% R
Mrie : D< >os! minun!K Cn *e 4eriod5 nului es!e >or!e -reu i*i: e " de
>ri- "i Hn!uneri*R E .ine s5 >ii de4r!e de !o!e *es!eK 36ir ne- 4l5*u!R
F3: Aceasta este o &ntrebare des repetat% de fani( o s% fie mai mult up-tempo sau
mai multe balade ?
Per: Am.eleK
Mrie: 3 un >el de mes!e* Hn!re eleK
F3: Cm45rIi!e Hn mod e-l T
Per *5!re Mrie : Tu *AnIi %% din %' 4An5 *um< nu-i " T
Mrie: DK 0sur4rins52 A" de mul!e T 0AmAndoi Hn*e4 s5 numere 4e de-e!e "i
,un- l *el"i re=ul!!2
Per : Eu *An! : *An!e*e 4An5 *umK
F3: 3um 6o!5rAIi *e !i!lu u 4iesele T
Mrie : De4indeK
Per: Md< >*e 4r!e din L*And s*rii *An!e*e < r !re.ui s5 i !i!luri .uneMK
F3( #utei s% ne descriei o 5i obi,nuit% de lucru ?
Mrie : O6< >*em " mul!e R
F3: 4% tre5ii$ luai micul deBun8
Mrie 0rAde2: De ePem4lu< Hn S4ni< *And lu*rm< 4u!em s5 ne *on*en!r5mK E
mi u"or s5 lu*re=i *And e"!i 4le*! de*A! i*i Hn S!o*6olmK Cn S4ni Hn*e4em
mun* l %9K
Per: # R 0rAde2
Mrie: Am Hn*er*! s5 Hn*e4em l %9K Eu nu 4u!em s5 lu*re= 4An5 >or!e !Ar=iu din
*u= *o4iilor< dr Per lu*r 4An5 l %<9 su # no4!eR A" *5 erm >or!e o*u4Ii
"i *A!eod!5 lu*rm =iu * s5 7em no4Iile li.ere s5 ne dis!r5m "i s5 mer-em l
res!urn!e .uneK Am Hn*er*! s5 ne lu5m li.er *A!e7 =ile Hn!re *ele de lu*ruK
Per: De4inde de *um se des>5"ur Hnre-is!rreK D*5 lu*rurile mer-eu .ine<
!un*i er >or!e u"orK Dr *And !e .lo*6e=i< i ne7oie de o 4u=5< " *5 !e du*i l
4l,5 su >*i ori*e l!*e7K 3red *5 >os! -ro=7 *A! m lu*r! Hn S4niK Noi *6ir
lo*uim Hn s!udioul unde lu*rm< " *5 !o!5 lume er l lu*ru !o! !im4ulK
F3: 7i familiile ?
Per: Md< "i >miliileK Cn dou lun5 4e!re*u!5 Hn S4niK Mrie "i *u mine<
Hm4reun5 *u >miliile nos!re m lo*ui! Hn!r-o *s5 lAn-5 4l,5K A" *5 ,un-em *u
m"in l s!udio Hn %' su 9$ de minu!e< *ee *e er .ine dor 4en!ru >miliiK Dr
nu m dedi*! " mul!e ore Hnre-is!r5rii< !A! !im4 *A! eru " de mul!e l!e
lu*ruri de >5*u!K S5 s!i l 4l,5< de ePem4luK 0rAde2
Mrie: Tim4ul 4e!re*u! Hn >e.rurie >os! minun! 4en!ru *5 7em *6e> de mun*5K
Per: Prim lun5 >os! *e mi .un5 4en!ru 4roie*!eK A dou >os! *e mi .un5
4en!ru >miliiK
+ntre ec'ipa 1an Clubului( 3u &ntrebi asta$ sunt treburi de femeiE
Per: O6< *6es!ii de-le >emeilorT S5NT 0C"i 4une mAinile 4es!e ure*6i rA=And2
F3: ?ne5 e la ,coal% ?
Mrie: Nu< nu Hn*e4u! Hn*5 "*olK Po!e o s5 Hn*e45 mi !Ar=iuK Dr nu m
6o!5rA! d*5 nul *es! su urm5!orK E l -r5diniI5 *A!e7 ore 4e =iK Dr s! dor
4en!ru 4uIin !im4K Md< !im4ul =.or5 0rAde2K Tre.uie s5 Hn*e45 "*ol R
F3: Are deBa F ani$ nu ?
Mrie: D R
F3: Au trecut repede.
Mrie: Cn!r-de75rR
F3: 7i As2ar ?
Mrie: OskrN0rAde2K Are dor un n "i ,um5!!e "i !o*mi Hn75I! s5 mer-5K
F3: A rst% frumoas% E
Mrie: A< dR Es!e *6ir 4eri*ulos5R Se lo7e"!e l *4 de nu "!iu *A!e oriK To!
!im4ul re *6es!ii din!r-le l.s!reK
F3( 4n%t%i E
Mrie: EP*!K Dr e >or!e >eri*i!K
F3: Dar Gabriel ?
Per: ;R Are 0num5r52 & luniT
Mrie: DK
Per: & luni "i e >or!e dr5-uIK E >or!e 4o=i!i7K E >or!e !r5-5!or: F5!-Frumos R
F3: A s% fie ,i el un pop-star ?
Per: Ei R Nu "!iuK S4er *5 nuR To!u"i Hi 4l*e mul! mu=i* R To! !im4ul 7ine l mine
*And *An! l *6i!r5K E * o *6es!ie um.l5!ore< "!iIi *re r!5 * o m"in5K Dr s4er
*5 o s5 >*5 l!*e7 Hn 7ii!or: 7o*! su do*!orN
F3: Actor de seriale E
Mrie: Om l le-ii R
F3: Ai organi5at o petrecere special% pentru 5iua ta de na,tere ?
Mrie: DR 0rAde2K Cmi 4l* 4e!re*erile R Am in7i!! mul!5 lumeK
F3: Aei reo ,tire interesant% ?
Per: B!ire in!eresn!5 T
F3: Cea brf% ?
Per: NuK B!iriN.Ar>eN
F3: 4-ai cump%rat alte case?
Per: 3se noi T NuK
F3: 4reo ma,in% nou% ?
Per: NuK Ei .ine< m5 -Andes* s5 >* s! dr nu m >5*u!-o Hn*5K
Mrie: P5i< *redeIi su nu< dr m Hn*er*! s5-mi iu *rne!ul de *ondu*ere din nouR
0rAse!e2 S5 7edem *e se Hn!Am4l5 R Po!e Hn 7r s!K
F3( Atunci$ succes E
Mrie: MulIumes* R Dr nu 7reu s5 7or.es* des4re s! 4en!ru *5 nu "!ii ni*iod!5
*e se Hn!Am4l5K
F3( <ate-n lemnE
Mrie: Dr !re.uie s5 iu !o!ul de l Hn*e4u! din nou 4en!ru *5 m >os! 4le*IiK Am
lu*r! Hn inurie "i Hn 4rilieK A" *5 o s5 7edemK S5 s4er5mR Per mi- d! ni"!e idei
.une Hn *ee *e 4ri7e"!e m"inile 4en!ru *5 el "!ie !o! *e es!e de "!iu! des4re eleK
F3: Care sunt acele idei gro5ae?
Per: Es!e 7or. mi mul! de -us!K Tre.uie s5-Ii *um4eri *e7 *re Ii se 4o!ri7e"!eK
Mrie: EP*!< s! !e >*e s5 !e simIi .ineK
F3: 3'e Gorld According 3o Gessle este un proiect f%cut o dat% &n ia% sau ne
mai putem a,tepta la mai multe lucr%ri &n engle5% cnda &n iitor?
Per : Ei .ine< de4indeK Adi*5 d*5 m5 Hn!re.i *um doi ni des4re un l.um solo<
" >i s4us: \Nu< de *eT\ J nu r >i >os! ni*i un mo!i7 s5-l >*K Sin-urul mo!i7 >os!
*5 Mrie mi- s4us *5 e Hns5*in!5 "i 7roi s5-"i 4relun-es*5 4u=K Bi mi-m
s4us: LL ni.< *e o s5 >*TM< 4en!ru *5 7em !o!e *ele *An!e*e "i 7roim s5 >*
un l.um mi mul! *u **en!e 4e *6i!r5K Bi m =is: ok/< o s5 lOnse= un l.um
solo * s5 m *e s5 >* Hn !im4 *e !e "!e4!K Mrie "i *u mine 7or.im mul! "i ne
HnIele-em >or!e .ine< de*i eu nu 4re 4o! s5 75d un s>Ar"i! l RoPe!!eK
F3: Pe l.umul !5u se -5ses* mul!e *An!e*e u4-!em4oN
Per: Mo!i7ul 4en!ru *re m les !A! de mul!e 4iese u4-!em4o es!e 4en!ru *5 eu nu
m5 75d un " mre in!er4re! de .ldeK 1reu s5 s4un *An!e*e * LUou donQ!
unders!nd meM su LI! mus! 67e .een lo7eM nu 4o! s5 le *An!K Mrie >*e *el mi
.ine *es! lu*ruK PAn5 l urm5 mi- s*54! LI Yn! /ou !o knoYM< dr 4An5 i*iK
A*es! es!e .ld de 4e l.umK
ROXETTE %&&&
INTER1IE 3E MARIE BI PER
RoPe!!e Hnsemn5 Per "i MrieK Gessle "i FredrikssonK Dou5 7o*iK Dou5
!len!e mun*i!ore "i 6o!5rA!e< uni!e de 7isul de reu"i *u 4ro4riul lor s!il< *ld "i
melodios< de mu=i*5 4o4< "i *re u reu"i!K Dr s! e is!orieK As!5=i< RoPe!!e
Hnsemn5 %: *An!e*e noi "i noul l.um L;7e ni*e d/MK
Enii s4un *5 r >i *el mi !re l.um 4e *re l- >5*u! RoPe!!e 7reod!5< unii
*5 r *onIine *in*i sin-le-uriK AlIii s4un *5 *u4rinde !o! *ee *e 7- 4l5*u! l
*es!5 >ormIie< dr Hn!r-un s!il nou "i *4!i7n!K
Per "i Mrie u l rAndul lor *e7 de s4usK
Re4( Are neoie lumea de Ho;ette ast%5i ?
Mrie: A.solu!< mi mul! * ni*iod!5K
Per: 8un r5s4uns< dr de *e T
Mrie: Pen!ru *5 omenii se du Hn 7An! du45 *An!e*e *u melodie .un5 "i RoPe!!e
>os! Hn!o!deun Hnr5d5*in!5 Hn !rdiIi melodi*5K
Per: ;mmmmN in!eresn!< 4o!e *5 i dre4!!e< *And Aerosmi!6 s4r! r5s4uns<
dr de *e T
Mrie: Pen!ru *5 omenii se du Hn 7An! du45 *An!e*e *u melodie .un5 "i RoPe!!e
>os! Hn!o!deun Hnr5d5*in!5 Hn !rdiIi melodi*5K
Per: ;mmmmN in!eresn!< 4o!e *5 i dre4!!e< *And Aerosmi!6 s4r! !o4urile
meri*ne *u LI donQ! Yn! !o miss !6in-M< nul !re*u!< *es! >os! 4rim
melodie ro*k *e ,uns 4e lo*ul % Hn ESA de l Mr 8i- Hn %&&9K Cn!re ele nu >os!
de*A! dn*e "i 6i4-6o4K Po!e *5 e unsemn .un 4en!ru r!i"!ii 4o4 orien!Ii s4re
*An!e*K
Mrie: D< dr RoPe!!e nu >os! ni*iod!5 o >ormIie *u orien!reK
Per: Nu< noi m mers Hn!o!deun 4e lAn-5 mrile 7luriK 1reu s5 s4un *5 "i *And
m d! lo7i!ur Hn %&(& er mul! dn*e "i 6i4-6o4K Bi GunsQn Roses< * s5 nu mi
7or.im de Nir7n "i !o!5 ne.uni -run-eK
Mrie: A" *5 r5s4unsul r 4u!e >i *5 lume re ne7oie de RoPe!!eN
Per: N*6ir d*5 nu-"i d5 sem de s!K
Re4: Au trecut cinci ani de la CE<E<E. :ste asta o &ntoarcere?
Per: O Hn!or*ereT NuK Nu-mi 4l*e 45l5ri s!K
Mrie: N-m "!iu! *5 i 7u! o 45l5rie de Hn!or*ereK
Per: Am 7u!< dr m 4ierdu!-oK OK< u !re*u! *in*i ni de l L3R8R8RM< ul!imul
nos!ru l.um *u *An!e*e noi< dr 7em ne7oie de o 4u=5K Am 7u! un !urneu Hn
X&:-Q&'K Cn %&&' m lns! o *ole*Iie de sin-le-uri LDonQ! .ore usNM in*lu=And :
melodii noiK S- 7Andu! Hn : milione de ePem4lre "i >os! s*ul!! mul! "i Hn
%&&GK A4oi 7eni! L8lds en Es4nolM *re s- 7Andu! Hn!r-un milion de
ePem4lre Hn S4ni< Ar-en!in "i 8r=ili Hn X&G-Q&FK Am >5*u! un l.um solo Hn
%&&F ir L;7e ni*e d/M ne- o*u4! o .un5 4r!e din %&&(K
Mrie: A7em ne7oie de o 4u=5K Am lu*r! 4ro4e non-s!o4 *u RoPe!!e din %&((
4An5 Hn %&&'K
Per: B4!e niN 4ro4e *A! u *An!! A.. "i 8e!elsK
Mrie: Bi 4oi u 7eni! *o4iiK 3red *5 ere ne*esr s5 lu5m o 4u=5 "i s5 >im *u ei
*A! u >os! mi*iK D*5 n-m >i >5*u s! nu *red *5 m >i s*os un l.um !A! de
4u!erni*O " *5 >os! o 4u=5 s5n5!os5K
Per: S5 s4unem dor *5 m lu! un 4rAn= mi lun-K
Re4: 4a fi Hae a nice da9 &n rful clasamentelor?
Mrie: O6< ir 7or.im de *lsmen!eN
Per: D*5 i m.iIi de >i Hn To4 ' Hn lume 4en!ru !o!deun< "!e4!Andu-!e
Hn!o!deun l 7An=5ri -i-n!i*e< 7ei 7e 4ro.leme mi de7reme su mi !Ar=iuK
Mrie: 3red *5 *es! l.um e ins4ir!K D*5 7 ,un-e Hn !o4 su nu< 4o!e Hn*er*
s5 -6i*es*5 >ie*reK Cn *ele din urm5 *ee *e *on!e=5 e mu=i*K A*es! e
sin-urul >*!or 4e *re-l 4u!em in>luenIK
Re4: Descriei Hae a nice da9.
Per: E * un FerrriK En *lsi* moderni=!K
Mrei: Si-ur< Hndr5=neIK
Per: Mi ne4o!ri7i! 4en!ru *ei *u *6i!r re*eK
Mrie: Ndr Hn5lI5!orK For!e 4o=i!i7K
Re4: 4ec'ile oastre albume au fost pline-oc'i cu 'it-uri.:ste reun'it ,i pe
acesta?
Mrie: Es!e 7reun 6i! 4e L;7e ni*e d/MT
Per: 3An! Rin-o l !o.e *u 8e!elsT
Mrie: A" s4une *5 sun! *A!e7K LVis6 I *ould >l/M es!e 4rimul sin-leK Du45
*eeN 45i< LAn/oneM "i L3rus6 on /ouMK
Per: LAn/oneM< LS!rsM "i LSl7!ionMK Cmi 4l*e "i L3rus6 on /ouM< dr !o!e
*An!e*ele sun! s*rise "i 4roduse s5 >ie sin-l-uri *ee *e du*e l o *om4e!iIie
in>ernl5 *e r 4u!e >i de7s!!oreK
Re4: #roducei albumul acesta &mpreun% cu Clarence AfIerman ,i )ic'ael
Hlbert. Nu e greu s% fii patru produc%tori la un album ?
Per: D< dr d*5 !re.uie s5 i *on!rolul< s! 45Ie"!iK
Mrie: A >os! -reu s5 Hnre-is!r5m *es! l.umK A7em 4ersonli!5Ii di>eri!e "i s!iluri
di>eri!e de lu*ru< *ee *e du*e l *er!uri "i *on>li*!eK Dr din >eri*ire m 4erse7er!
"i m ,uns l un >inl s!r5lu*i!orK
Per: Nu >os! ni*iod!5 !A! *er!5 l o Hnre-is!rre RoPe!!e< dr ni*i nu m mi
>5*u! un l.um !A! de .unK
Mrie: De >4!< l Hn*e4u!< m *re=u! *5 nu 7 mer-eK Am *re=u! *5 7om 7e un
e"e* durK L Hn*e4u! lu4Ii s5-Ii 4eri ideile< dr du45 o 7reme Hn*e4i s5 s*ulIi "i s5
7e=i *e se Hn!Am4l5 d*5 *ede=i 4uIinK A4oi reli=e=i *5 e des!ul de .ine< nu *6ir
*u !e -Andise"i< dr .unK Di>eri! "i in!eresn!K
Per: Din 4un*! de 7edere l *li!5Iii< l.umul de7eni! mi .un *5!re >inlK Am
4relu! 4re mul! *on!rolul l Hn*e4u!< 7enem *u demo-uri >or!e 7ns!e 4e *re
nu 7roim s5 le s*6im.< *ee *e e 4ro4e * "i *um le-i 4une *5!u"e lui 3lren*e
"i lui Mi*6elK
Mrie: Cn *=ul 5s! 4oIi< l >el de .ine< s5 4rodu*i sin-urK
Per: EP*!K Pro..il *5 Hn*er*m Hn su.*on"!ien! s5 m5 si-ur *5 !o! *ee *e-mi
4l5*e l demo-uri s5 r5mAn5K Adi*5< >*i un *An!e* 4e *re-l *AnIi omenilor "i
4rime"!i un r5s4uns .un J "i 4oi Hl l"i 4e mAn l!*ui7 4en!ru in!er4re!reK E
>or!e 4ro..il * mul! din *ee *e er s4iri!ul ori-inl s5 dis4r5 "i sin-ur me!od5
de 4re7eni s! es!e s5 >*i 4r!e din *es! 4ro*esK A" *5 ,un-i s5 s!i *olo
s4unAnd: Lnu >*e s!< 45s!re=5 s!< 45s!re=5 7o*e din demo< e .un " *um eM<
e * "i *um i *5u! *er! *u lumAnreK
Mrie: F5*usem un demo l L8eu!i>ul !6in-sM< dr re=ul!!ul >inl e mul! di>eri!K
Cmi 4re .ine *5 m s*ul!!K
Per: Cn >inl m renunI! l *es!5 mnie *on!rolului O LGAnde"!e li.er< s*6im.5
in!ro-ul d*5 7reiN su m5*r 6i s5 dis*u!5mM< *ee *e Hnsemn! *5 o mulIime
de lu*ruri ins4ir!e u Hn*e4u! s5 se Hn!Am4le< 4en!ru *5 m >olosi! *re!i7i!!e
!u!urorK
Re4: 4ei merge &n turneu ca acest album?
Mrie: 1om 7edeK Ar >i >or!e dis!r*!i7< dr l.umul !re.uie s5 se lnse=eK D*5 e
s5 mer-em< 7om mer-e Hn s!il mreK
Per: 1 >i *el mi mre lu*ru de l S4inl T4 Hn*o*eK
MARIE BI PER NE PRE)INTD CN STILEL LOR
3ARA3TERISTI3 AL8EMEL
L;A1E A NI3E DAUM
3RES; ON UOE
Mrie: No *6n-in- in !6e Ye!6erN
Per: Nno El7is in !6e le!6er
Mrie: As! s4une !o!ul< nu-u " T
Per: En des*6i=5!or de l.um Hnn5s*u!K
VIS; I 3OELD FLU
Per: Mul! din *ee *e de>ine"!e RoPe!!e sun! 7o*ile nos!re "i >elul Hn *re ne
4rodu*em *An!e*ele< " *5< d*5 ne-Ii urm5ri!< 75 7eIi * *s5 *u *6es!iile noiK
Dr nu r !re.ui ni*iod!5 s5 sune * o *o4ie *ee *e i mi >5*u!< !r.uie s5 >ie
4ros45!K De *ee m les LVI3FM s5 >ie 4rimul sin-leK
UOE 3ANQT PET UOER ARMS AROEND V;ATQS ALREADU GONE
Per: 36ris!o>>er Lund-7is! dus *u el Hn s!udio "i un mini-moo-K Pre*um se 4o!e
u=i "i Hn melodieK Sun! des!ul de mul!e sin!e!i=!ore 7*6i *e .A=Aie 4e l.umK
Mrie: 36ris!o>>er >os! eP!rordinr de in7en!i7 4e *es! l.um J !A! *
mu=i*in< *A! "i * ins4ir!or "i *oordon!or 7o*lK En !i4 *u *re 36ir lu*re=i
-ro=7K
Per: Took !6e !rm round !6e ./N
Mrie :N e7er/one !ells /ou !o 67e ni*e d/R
Per: 8-.-.-.-.-.-.K
VAITING FOR T;E RAIN
Mrie: Am s*ris o4! su nou5 *An!e*eK Am Hnre-is!r! !rei "i dor dou5 u ,uns 4e
l.umK Cn!r-o =i mi- 7eni! *es! !i!lu Hn min!e "i m s*ris *An!e*ul Hn *in*i minu!eK
Per: M-m !o! le-! de !ine de- lun-ul nilor 4en!ru *5 nu *om4ui des!ul de mul!e
*An!e*e u4-!em4o< "i s! >os! Hnin!e de s*rie LVi!in- >or !6e rinMK
Mrie: D< Hmi s*riu *An!e*ele l 4in "i sun5 mi mul! .ldeK Dr m 7u! un
Xim4ulsQ *A! !im4 erm Hn S4ni "i Hnre-is!rmK A*s5< *u *o4iii< -5ses* *5 es!e
>or!e -reu s5 m lini"!e ne*esr5 4en!ru m5 4u!e *on*en!r l *om4unere
melodiilorK
Per: 3u *A! i mi mulIi *o4ii< *u !A! s*rii mi re4ede *An!e*eleK Se >* mi u"orK
Mrie: Pro..ilK
Per: Cn >r5 de s!< i*i sun! mi mul!e Ln-n-nM de*A! Hn LN-N-N-N 0Kiss
6im -ood./e2M< *ee *e ne-r *li>i* Hn 3r!e re*ordurilorK D*5 **e4!5 s! *
re*ord mondilK
ANUONE
Per: D*5 HIi 4l*e RoPe!!e< *u si-urnI5 HIi 7 4l5*e *es! l ne.unieK
Mrie: Desi-ur< ne *r*!eri=e=5 >or!e mul!K A >os! iniIil les * 4rim sin-leK
Per: Bi de *ee ne-m s5 mi "!e4!5m 4uIinK Es!e un 4i* 4re .un 4en!ru >i
ser7i! * 4eri!i7 4en!ru *es!N 6rmN l.um eP!rem de ori-inlK Dr 7 7eni "i
!im4ul luiK
IT VILL TAKE A LONG LONG TIME
Per: Mi mul!e *or=iK S*o!eIi .!is!eleK
Mrie: 3um s4unei !uNMmre me *4*i!!e "i *An!e*ele !le sim4leNM
F TVENTU F
Mrie: Nu e *6ir 4re>er! meK
Per: De >4!< l un momen! d!< nu er in*lus5 4e l.umK Dr reu"i! s5 4r5 din
ins!in*!ul de su4r7ieIuireK Tr.uie s5 Hnsemne *e7K
Mrie: 1olum mPim Hn *mer .5i!uluiK
Per: I!Qs lon-< lon- ,ourne/ !o !6e o!6er sideN
I VAS SO LE3KU
Per: D*5 Ro..ie Villims r >i 7u! L3reless V6is4erM 4e l.umul lui< r 7inde
mi mul!e l.ume * ori*ine l!*ine7K
Mrie: S*u=5-m5< dr des4re *e 7or.e"!iT
Per: Nimi*< de >4!K Dr uneori< !o! *ee *e !e des4r!e de o dominIie mondil5
es!e un solo de sPo>onK
STARS
Mrie: Po4 >5r5 ni*i o ru"ineK 3u un mini-moo- "i un *or de *o4iiK
Per: Kei!6 Emerson se 4u* de mu=i*5 de dis*o!e*5K Bi desi-ur< 4ro..il nu ePis!5
nimi* l!*e7 *e 4o!e s5-Ii meninIe *redi.ili!!e * un *or de *o4iiK A" *5<
desi-ur< !re.ui s5 7em unulK
Mrie: Nu m mi u=i! un *or de *o4ii de l LSin-M l lui T6e 3r4en!ersK
Per: T6e 3r4en!ersT 3redem *5 *um s*ulIi LM*6ine 6edM *u Dee4 Pur4leK Cn
s>Ar"i! de75rul iese l i7el5K
SAL1ATION
Per: E !im4ul s5 "!er-eIi 4r>ul de 4e 7e*6e .ri*6e!5 8i*K
Mrie: A*es! es!e o do7d5 .un5 *5 *os!5 s5 HIi iei !im4 li.er "i s5 l"i l.umul s5
se m!uri=e=e l !im4ul luiK
Per: Ei .ine< si-ur nu es!e de um4lu!ur5K 36ir un din!re >7ori!eK
Mrie: Es!e *6ir un din *ele %: melodii 4re>er!e le !le de 4e l.umK
PAU T;E PRI3E
Mrie: L in!ro es!e Per *re Hn*er*5 s5 sune * T6e Ar!is! Formel/ knoYn As
Prin*e Hn L Rs4.err/ 8ere!M
Per: T6e Ar!is! Formel/ knoYn AsN -lume"!iT Eri* 3rmen "i Rs4.erries< mi
de-r.5K
Mrie: A!un*i s5-I s4unem -um5 de mes!e*! *u rom5 de =meur5K
3OOPER
Mrie: A-en!ul 3oo4erT
Per: Su Ali*e 3oo4erT
Mrie: Nu m5 Hn!re. 4e mine< !u i s*ris-oK
Per: Idee 7eni! de l m"in de *urse 3oo4er< !i4ul *u *re Sim 3lrk o.i"nui s5
*A"!i-e *ursele din QG$ din Indin4olisK Dr d*5 s4ui L3oo4erM omenii 7or *rede
imedi! *5 es!e 7or. des4re un .5r.!K A" *5 m-m 6o!5rA! * 3oo4er s5 >ie
>emeieK Bi de7ine *e7 di>eri!K O s*ur!5 4o7es!eN *6ir "K
Mrie: LSus! like !6!MNes!e Tomm/ 3oo4erK
Per: O< 4o!ole"!e-!eK
STARING AT T;E GROEND
Per: 3red *5 se si!ue=5 Hn!r-un !eren de mi,lo* >or!e in!eresn!< *6ir Hn!re u4-
!em4o "i .ld5K
Mrie: Nimi* 4en!ru rin-ul de dns< dr o 4ies5 de l.um .un5K Mul!e lu*ruri
in!eresn!e 4e >undlK Cmi 4l*eK
Per: 3e 7rei s5 s4ui< nimi* 4en!ru rin-ul de dnsT Po! s5 dnse= 4e eK D5-mi o
s!i*l5 de 7in "i HIi r5!K
8EAETIFEL T;INGS
Mrie: Pre >i un Hn*e4u! l unei noi mniere de lu*ruK A*es! 7ersuri minun!e le
m de l Per "i eu m s*ris mu=i* 4en!ru eleK Mi-u d! ins4irIieK
Per: M5 .lo*semK Bi 4oi Mrie 7eni! *u *es!5 melodieK 3e re>ren minun!
Mrie: E 4rim or5 *And m lu*r! "K
Per: Dr nu "i ul!imK