Sunteți pe pagina 1din 76

C o n f . d r . i n g . V A L E R I U V .

J I N E S C U
P R O P R I E T I L E
F I Z I C E
L
T E R M O M E C A N I C A
M A T E R I A L E L O R
P L A S T I C E
V O L I I

E D I T U R A TE HNI C
BUCURETI, 1979
CUPRINS
r r r f . j f . ) 3
Pr opr i ctl i r eo l o gi ce al e m at er i al el o r pl as t i ce 9
< I I n t r o du cer e 9
* C o n cept e f u n dam en t al e n l egtu r c u co m po r t ar ea r eol ogi c 13
i 2.1. C l as e de def o r m ar e 13
4.2.2. T en s o r u l def or mai ei 14
4.2.3. T en s o r u l r eo pan t el o r 22
i 2.4, T en s o r u l ef o r t u r i l o r u n i t ar e 23
4. 2. 5. I n var i an i i t en s o r i l o r i devi at o r i l o r t en s o r i l o r . . . . 30
4. 2. 6. E n er gi a s peci f i c 32
4 :i A n a l i z a exper i men tal a compor tr i i r eo l o gi ce 34
f . 3. 1. Heo gr amel e stri i s ol i de" 35
4. 3. 2. R eo gr amel e s tri i f l u i de" 45
4. 3. 3. P r i n c i p i i l e de l u c r u al e apar at el o r pen t r u det er m i n ar ea c o m -
por tr i i r eol ogi ce 67
4.4. N a t u r a compor tr i l or el as tov s coas i vi s coel as ti c . . . . 85
4. 4. 1. C o m po r t ar e el as tov s coas i vi s coel as ti c 85
4. 4. 2. M o d u l u l de el as t i ci t at e i compl i an a 87
4. 4. 3. C o m po r t ar ea m at er i al el o r el as tov s coas e l a def or mai i i m -
pu s e car e var i az per i o di c n t i m p 90
4.4.4. E f ect el e compor tr i l or el as tov s coas i vi s coel as ti c . . . 96
4.5. E cu ai i de s t ar e r eol ogi c s au ecu ai i co n s t i t u t i ve 111
4. 5. 1. M at er i al e c u m em o r i e i n f i n i t scu rt 112
4. 5. 2. M at er i al e c u m em o r i e des cr es ctoar e n t i m p . . . . 139
4.G. P r i n c i p i u l s u pr apu n er i i ef ect el o r 146
4. 7. P r i n c i p i u l echi val en ei aci u n i i t em per at u r i i i t i m p u l u i . . . 147
4. 7. 1. C u r b a i zocron de var i ai e a m o d u l u l u i de el as t i ci t at e cu
t em per at u r a 147
4. 7. 2. S u pr apu n er ea ef ect el o r t i m p u l u i i t em per at u r i i . . . 150
4. 7. 3. E cu ai i W i l l i a m s - L a n d el - F er r y 154
4. 8. V s cozi tatea i el as t i ci t at ea t o pi t u r i l o r 156
4. 8. 1. V s cozi tatea de f o r f ecar e 157
4. 8. 2. V s cozi tatea de f o r f ecar e i n d i c e de cu r ger e . . . . 174'
4. 8. 3. V s cozi tatea exten s i on al s au l on gi tu di n al 175
4. 8. 4. E l as t i ci t at ea t o pi t u r i l o r dc m at er i al pl as t i c 184
5. Pr opr i eti mecan i ce i pr opr i eti t r i b o l o gi ce 210
5. 1. Pr opr i eti l e mecan i ce al e m at er i al el o r pl as t i ce 210
5. 1. 1. C ar act er i s t i ci l e mecan i ce al e s ol i ci tr i i de scu rt du rat . 210
5. 1. 2. C ar act er i s t i ci l e mecan i ce al e s ol i ci tr i i de l u n g du rat . . 219
5. 1. 3. C ar act er i s t i ci l e s ol i ci tri i l a ob os eal 227
5. 1. 4. I n f l u en a r egi m u l u i de pr el u cr ar e as u pr a car act er i s t i ci l o r m e-
can i ce 235
5. 1. 5. T r at am en t u l t er m i c i p r i n r adi ai e a l mat er i al el o r pl as t i ce 236
5. 2. Pr opr i eti l e t r i b o l o gi ce al e m at er i al el o r pl as t i ce . . . . 240
5. 2. 1. C o ef i ci en t u l de f r ecar e 241
5. 2. 2. U z ar ea mat er i al el o r pl as t i ce 252
3
6. Pr opr i eti el ect r i ce i pr opr i eti o pt i ce 2S7
6. 1. Pr opr i eti l e el ect r i ce 257
6. 1. 1. C o m po r t ar ea di el ectr i c n c mp el ect r i c l a t en s i u n i r el at i v
m i c i 258
6. 1. 2. F en o m en e el ect r o s t at i ce. C o n du ct i vi t at ea el ectr i c . . 272
6. 2. Pr opr i eti l e o pt i ce 27.'J
6. 2. 1. R ef l ex i a 274
6. 2. 2. R ef r aci a . 2 7 5
6. 2. 3. R ef l exi a total i n ter n 278
6.2.4. T r an s f er u l l u m i n i i 279
6. 2. 5. T r an s par en a i cl ar i t at ea . 2 7 9
B I B L I O G R A F I E 284
I
A N E X E . . . 292
CONTE\ TS
4. K h c o l o gy c al b eh avi o u r of pl as t i c m at er i al * 9
4. 1. I n t r o d u c t i o n 9
4. 2. B a s i c co n cept s r egar di n g r h eo l o gy cal b eh avi o u r 13
4. 2. 1. C l as s es of def o r m at i o n 13
4. 2. 2. T h e s tr i n t en s o r 14
4. 2. 3. T h e r h eo pan t s (r ate of s tr i n ) t en s o r 22
4. 2. 4. T h e s tr es s es t en s or 23
4. 2. 4. 1. P ar t i c u l ar s tates of l o ad i n g 27
4. 2. 4. 2. T h e ext en t i o n s tr es s . P o i s s o n ' s co ef f i ci en t : . . . 28
4. 2. 5. T h e i n var i an t s of t he t en s or s a n d o f t he devi at o r s of t he
t en s o r s J l n j . <>rfT S.l.n. < > 30
4. 2. 6. S peci f i c en er gy 32
4. 3. E x p e r i m e n t a l an al y s i s of t he r h eo l o gy cal b eh avi o u r . . . . 34
4. 3. 1. R h eo gr am m es of s ol i d'' s t at e 35
4. 3. 1. 1. T h e l i n ear el as t i c b o dy 35
4. 3. 1. 2. T h e n o n l i n ear el as t i c s o l i d b o d y 37
4. 3. 1. 3. B o di es w i t h vi s co u s - el as t i c b eh avi o u r . . . . 38
4. 3. 2. R h eo gr am m es of t he f l u i d s t at e 45
4. 3. 2. 1. T h e f l u i d w i t h l i n ear vi s co s i t y 45
4. 3. 2. 2. T h e f l u i d b o d y w i t h n o n l i n ear vi s co s i t y . . . . 46
4. 3. 2. 3. F l u i d s w i t h a b eh avi o u r d epen d i n g o n l o ad i n g t i m e . 57
4. 3. 3. W o r k i n g pr i n ci pl es of t he devi ces u s ed f o r t he det er m i n at i o n
o f t he r h eo l o gy cal b eh avi o u r 62
4. 3. 3. 1. T h e s o l i d s t at e b eh avi o u r r es ear ch of pl as t i c m at er i al s 63
4. 3. 3. 2. T h e f l u i d s t at e b eh avi o u r r es ear ch of pl as t i c m at er i al s 67
4. 4. T h e n at u r e of el as t i co - vi s co u s an d vi s co u s - el as t i c b eh avi o u r . 85
4. 4. 1. T h e el as t i co - vi s co u s an d vi s co u s - el as t i c b eh avi o u r . . . 85
4. 4. 2. M o d u l u s of el as t i ci t y an d c o m pl i an t m o d u l u s . . . . 87
4. 4. 3. O n t he b eh avi o u r of el as t i co - vi s co u s b o di es at def o r mat i o n s
w i t h a per i o di c var i at i o n i n t i m e 90
4. 4. 4. T h e ef f ects of el as t i co - vi s co u s a n d vi s co u s - el as t i c b eh avi o u r 96
4. 4. 4. 1. S o l i d b o di es 96
4. 4. 4. 2. F l u i d b o di es 100
4. 5. R h eo l o gy cal s t at e eq u at i o n (co n s t i t u t i ve equ at i o n ) . . . . 111
4. 5. 1. M at er i al s w i t h i n f i n i t s ho r t m em o r y 112
4. 5. 1. 1. M at er i al s w i t h l i n ear vi s co u s - el as t i c b eh avi o u r . . 113
A . V o i gt K e l v i n b o dy m o d el 113
B . M a x w e l l b o dy m o d el 115
C . Z en er b o dy m o d el 116
D . L et h er s i ch b o dy m o d el 120
E . B u r ger s b o dy m o del 122
F . T h e f i ve el emen t s m o d el 123
G . G en er al i s ed V o i gt K e l v i n b o dy m o d el . . . 125
H . G en er al i s ed M a x w e l l b o dy m o d el 127
I . O per ai on al eq u at i o n 129
J . T h e n o r m a l s tr es s ef f ect m o d el 129
5
4. 5. 1. 2. M at er i al s w i t h n o n l i n ear vi s co u s - el as t i c b eh avi o u r 131
4. 5. 1. 3. V i s co u s - el as t i o mo del s w h e n co n s i der i n g i n er i a . 133
4. 5. 1. 4. D y n a m i c ch ar act er i s t i cs of s o m e vi s co u s - el as t i c mo -
del s a n d po l y m er s 134
4. 5. 2. M at er i al s w i t h t i m e deer emen t m em o r y 139
4. 5. 2. 1. A gi n g m at er i al s . 140
4. 5. 2. 2. H er ed i t ar y mat er i al s 144
4. 6. T h e s u per po s i t i o n p r i n c i p i e 146
4. 7. T h e t i m e a n d t em per at u r e eq u i val en ce p r i n c i p i e 147
4. 7. 1. V a r i a t i o n i s o ch r o n o u s c u r ve of el as t i ci t y m o d u l u s agai n s t
t em per at u r e 147
4. 7. 2. S u per po s i n g of t i m e a n d t emper at u r e ef f ects . . . . 150
4. 7. 3. W i l l i a m L a n d e i F er r y eq u at i o n . . . . . 154
4. 8. V i s co s i t y an d el as t i ci t y of pl as t i c m at er i al mel t s 156
4. 8. 1. S h ear i n g vi s co s i t y 157
4. 8. 1. 1. T h e i n f l u en ce of m o l ec u l ar w ei gh t 158
4. 8. 1. 2. T h e i n f l u en ce of m o l ecu l ar w ei gh t d i s t r i b u t i o n . . 159
4. 8. 1. 3. T h e i n f l u en ce of t emper at u r e 160
4. 8. 1. 4. T h e i n f l u en ce of pr es s i o n 167
4. 8. 1. 5. T h e i n f l u en ce of addi t i ves 170
4. 8. 1. 6. T h e gen er al i z i n g f o r m of s h ear i n g vi s co s i t y f u n c t i o n 172
4. 8. 1. 7. T h e ef f ect of t h er m o m ech an i c s t r es s h i s t o r y on . vi s -
co s i t y 173
4. 8. 2. S h ear i n g vi s co s i t y m el t i n dex 174
4. 8. 3. E l o n gat i o n aJ o r l o n gi t u d i n al vi s co s i t y 175
4. 8. 3. 1. S peci f i c n at u r al s tr i n 175
4. 8. 3. 2. K i n e t i c of el o n gat i o n al s tr i n 177
4. 8. 3. 3. E l o n gat i o n al vi s co s i t y 179
4. 8. 4. P l as t i c m at er i al mel t s el as t i ci t y 184
4. 8. 4. 1. S w el l i n g of t he mel t at di e exi t 189
4. 8. 4. 2. U n s t at i o n ar y f l o w 192
5. M ec h a n i c a l a n d t r i b o l o gy cal pr o per t i es 210
\
5. 1. M ec h a n i c a l pr o per t i es of pl as t i c mat er i al s . . . . . 210
5. 1. 1. M ec h a n i c a l ch ar act er i s t i cs of s h o r t t i m e s t r es s i n g . . . 210
5. 1. 2. M ec h a n i c a l ch ar act er i s t i cs of l o n g t i m e s t r es s i n g . . . 217
5. 1. 3. C h ar act er i s t i cs of f at i gu e s tr es s 227
5. 1. 3. 1. T h e ef f ect of t h e m ean s t r es s 231
5. 1. 3. 2. T h e ef f ect of s t r es s co n cen t r at o r s 233
5. 1. 4. T h e i n f l u en ce of t he o per at i n g co n di t i o n s agai n s t m ec h a-
n i c al ch ar act er i s t i cs 235
5. 1. 5. T h er m i c t r eat m en t o r t r eat men t b y r adi at i o n s of pl as t i c
mat er i al s 236
5. 2. T r i b o l o gy c al pr o per t i es o f pl as t i c mat er i al s 240
5. 2. 1. F r i c t i o n co ef f i ci en t 241
5. 2. 2. T h e w ear of pl as t i cs 252
6. E l ec t r i c al an d o pt i cal pr o per t i es 257
6. 1. E l ec t r i c al pr o per t i es 257
6. 1. 1. D i el ect r i cal b eh avi o u r i n el ect r i c f i el d at r el at i v l o w s t r es s 258
6. 1. 1. 1. D i el ec t r i c al co n s t an t an d po l ar i s at i o n 258
6
6. 1. 1. 2. D i el ect r i cal b eh avi o u r i a al t er n at i ve el ect r i c f i el d . 261
a. C h ar act er i s t i c el emen t s
2 6 1
b . L o s s t an gen t an d p er m i t t i vi t y
2 6 5
c. D i el ec t r i c al h eat i n g of pl as t i cs
2 7 0
6. 1. 2. E l ect r o s t at i c ph en o m en a. E l ec t r i c a l co n du ct i vi t y . . . 272
6. 2. O pt i c pr o per t i es
6. 2. 1. R ef l ex i o n ^
6. 2. 2. R ef r ac t i o n 2 ? 8
6.2.3 T o t al i n n er r ef l exi o n
279
6. 2. 4. L i gh t t r an s f er *g
6. 2. 5. T r an s par en c y an d cl ar i t y
Zoi
R ef er en ces
PROPRI ETI REOL OGI C E
A L E MA TE RI A L E L OR PL ASTI C E
4.1. Introducere
R eol ogi a* s au tiina deformrii i curgerii materiei", a evo l u at m u l t
I n u l t i mel e pat r u decen i i , n mar e par t e n corel ai e cu dez vo l t ar ea cer -
cetri l or i a apl i cai i l or i n du s t r i al e al e mat er i al el o r macr o mo l ecu l ar e
s i n t et i ce. C o mpo r t ar ea (def or mar ea s au cu r ger ea) mat er i al el o r pl as t i ce
ca u r mar e a u n ei sol i ci tri ext er i o ar e depi n de de val o r i l e car act er i s t i ci l o r
car e refl ect propri eti l e r eol ogi ce al e aces t or a.
M r i mi l e car e caracteri zeaz s o l i ci t ar ea extern (cau za) i fu n ci a
de rspu n s (ef ectu l ) a mat er i al u l u i s o l i ci t at s n t cor el ate i n c u pr i n s u l
ecuaiei de stare reologic (s au ecuaie constitutiva). F u n ci a de rspuns a
mat er i al u l u i l eag var i ab i l el e di n ami ce (ef or t u r i u n i t ar e, vi t ez e de var i -
ai e a ef o r t u r i l o r u n i t ar e el e. ) eu var i ab i l el e ci n emat i ce i n t er i o ar e co r pu l u i
mat er i al (def or mai i , vi t ez e de def o r mar e, et c). A ces t e ecu ai i per mi t
deci s t ab i l i r ea, n tr- u n pu n ct al co r pu l u i mat er i al a :
stri i de def or mar e, dac se cu n oate s tar ea de s ol i ci t ar e exter n
(f ore, mo men t e de t or s i u n e) i evol u i a an teri oar a co r pu l u i (i s t o r i a
s ol i ci tr i i );
- stri i de ef o r t u r i u n i t ar e, dac se cu noate s tar ea de def o r mar e
i evol u i a an teri oar a deformri i .
Un corp n stare solid, as u pr a cru ia aci on eaz o for se poat e
depl as a n spai u du p o an u mi t t r ai ect o r i e. n z o n a pu n ctu l u i " s au
a su prafeei pe car e se apli c fora, s u b ef ect u l aces tei a apar def ormai i
* nc n an ti chi tate f i l ozof u l grec Hcr act i t , con s i der a c mater i a s u b or i ce form,
cu r ge:
T a rrav- ra pci = T o t i i l cu r ge.
car e, n gen er al , evol u eaz n t i m p. E n er gi a, W, cores pu n ztoare f or ei
apl i cat e se con su m pen t r u :
def o r mar ea co r pu l u i , W l t ceea ce n seamn mo di f i car ea f o r mei
s au a vo l u m u l u i co r pu l u i . D ef o r mar ea ar e l o c p n l a s t ab i l i r ea echi -
l i b r u l u i r el at i v n tre s o l i ci t ar ea exter i oar i f or el e i n t er n e de rspu ns ;
depl as ar ea co r pu l u i , ca an s am b l u de par t i cu l e mat er i al e, n
l u n gu l t r ai ect o r i ei , W 3 .
S e po at e s cr i e :
W a = W x + W 2 . (4. 1)
D ac depl as ar ea es te mpi edi cat, n treaga en er gi e se con su m pen t r u
def or mar e.
Un corp fluid s o l i ci t at de o f or (f or a po at e der i va i di n t r - u n
m o m en t de t o r s i u n e) se def ormeaz co n t i n u u , fr a se aj u n ge l a o
def or mai e de ech i l i b r u . E n er gi a corespu n ztoare f or ei apl i cat e, Wa,
s e con su m pen t r u def o r mar ea i cu r ger ea f l u i du l u i , ceea ce n aces t
caz n seamn :
mo di f i car ea s au var i ai a vo l u m u l u i pen t r u car e se con su m can -
t i t at ea de en er gi e Wx i
mo di f i car ea con ti n u a pozi i ei r el at i ve a par t i cu l el o r adi acen t e,
r es pect i v var i ai a f o r mei f l u i du l u i ; ar e l oc depl as ar ea r el ati v a par -
t i cu l el o r co mpo n en t e al e f l u i du l u i - fluidul curge. S e consu m pen -
t r u aceas t a can t i t at ea de en er gi e W 2 .
i n caz u l f l u i del o r , depen den a di n t r e Wa, Wt i W 2 rezu l t di n
rel ai a (4. 1).
E vol u i a n t i m p a co n cept el o r pr i vi t o ar e l a co mpo r t ar ea mat er i ei
s-a pr o du s n l egtu r cu s tar ea de agr egar e a aces tei a, sol i d i fl u i d,
n aces t s en s au f os t def i n i t e (t ab el u l 4. 1) :
corpul solid perfect rigid (cor p E u c l i d ) , u n co r p mat er i al car e n u
se def ormeaz s u b ef ect u l u n ei s ar ci n i ext er i o ar e, or i c t de mar e ar f i
aceas t a, Wt = 0 ;
corpul solid perfect elastic (ho o k ean i n eh o o k ean ); apl i car ea u n u i
. s i s tem de f or e u n u i s o l i d per f ect el as ti c, deter mi n n u m a i def o r mar ea
aces t u i a, W 2 = 0. P r i n n deprtarea aci u n i i ext er i o ar e, co r pu l r evi n e
co mpl et l a s t ar ea s a i n i i al , n edeformat. D ef or mai a es te t o t al r ever -
si b i l i ar en er gi a con su mat pen t r u def o r mar ea co r pu l u i el as t i c se
recu pereaz c o m pl et ;
corpul fluid inviscid (Pas cal ), u n f l u i d car e n u o pu n e n i ci o r ez i s -
ten l a cu r ger e. O f or ori c t de mic po at e pr o vo ca cu r ger ea u n u i
as emen ea f l u i d ;
corpul fluid, perfect viscos (n ewt o n i an ) o pu n e rezi s ten l i mi tat
l a s ch i mb ar ea f o r mei , W2 i=0. A pl i car ea u n u i s i s t em de fore as u pr a
u n u i f l u i d per f ect v s cos pr ovoac cu r ger acea aces t u i a. n u r m a n depr-
10
C
o
r
p

i
n
v
i
s
c
i
d

(
P
a
s
c
a
l
)

o o
l
i
d
e

i
d
e
a
l
e

v
i
s
c
o
a
s
e

p
o
r
t
a
r
e

l
i
n
i
a
r


(
N
e
w
t
o
n
)

o
o g
1!
C
o
r
p
u
r
i

f
i
i

C
o
r
p
u
r
i

c
u

c
o
m

n
e
l
i
n
i
a
r


(
n
c
n
e
w
-
t
o
n
i
c
n
e
)

o
= 1
-tt.
s
c
o
e
l
a
s
t
i
c
e

\
l
n
v

w
p
l
l

o
%
o
"tt.
r
i

r
e
a
l
e

C
o
r
p
u
r
i

v
i

C
o
r
p
i
i

e
l
a
s
t
o
-
C
o
r
p
u
r
i

v

s
e
c

V
o
i
g
t
-
K
e
l
v
i
n

o
tt.
o
tt.
C
o
r
p
u
r
i

s
o
l
i
d
e

i
d
e
a
l
e

e
l
a
s
t
i
c
e

p
o
r
i

a
r
c

t
i
p
l
i

n
i

n

(
n
e
h
o
o
-
k
e
e
n
e
)

s
S n .
tt.
o
C
o
r
p
u
r
i

s
o
l
i
d
e

i
d
e
a
l
e

C
o
r
p
u
r
i

c
u

c
o
m

I

r

i
t
r
'


I
I

1
1
1
l
l

1

c
i

(
H
o
o
k
e
)

1
S n .
1!
o
C
o
r
p

r
i
g
i
d

(
E
u
c
l
i
d
)

8

o
o
bl"
1
o. a
- l
a
e/3
O.-.- g
o i
<d a
03
3 -g o-
<
d 3 :3
3 s
c/ 3
s a
1
rii aci u n i i ext er i o ar e, F l u i du l n u r evi n e i nu t i n de s r evi n l a s t ar ea i n i -
i al nedeformat. n tr eaga en er gi e VV2 se di si peaz s u b f or m de cldu r ;
corpi / / perfect plastic se caracteri zeaz pr i n aceea c p n l a o-
an u mi t val o ar e cri ti c a forei apl i cat e se deformeaz, compor t n du - s e
ca u n s o l i d el as t i c, du p car e, l a f ore s u per i oar e cel ei cr i t i ce cu r ge, c o m -
port n du - se ea u n f l u i d v s eos . C o r pu l aces ta es te de f apt el as tov s eos .
C o r pu r i l e def i n i te m ai s u s reprezi n t con cepte i deal i z at e. C o m po r -
t ar ea aces t or a n u depi n de de t i m p, deci n u depi n de de i s t o r i a s ol i ci t-
r i l o r , n con seci n , pen t r u co r pu r i l e i deal e s tar ea reol ogi c l a u n m o m en t
dat poate f i con si derat ca s t ar e n atu ral .
Corpurile reale (mat er i al e, su bstan e etc. n or i car e di n t r e stri l e de
agr egar e) se caracteri zeaz pr i n aceea c s t ar ea l or reol ogi c l a u n mo -
men t dat es te i n fl u en at de stri l e de s o l i ci t ar e an t er i oar e, s au de i s -
t o r i a sol i ci tri i t er mo mecan i ce. C or pu r i l e, r eal e au m em o r i a sol i ci t-
r i l o r an t er i o ar e (o i n mi n t e") s pr e deos eb i r e de co r pu r i l e i deal e s au
per f ecte, car e au pr o pr i et at ea de a u i ta" t o t u l , n epstr n d n i ci o u rm a
vr eu n ei ncrcri pr eceden t e. C o r pu r i l e r eal e s ol i de s n t n gen er al clas-
tovscoase. S u b ef ectu l u n u i s i s t em de fore ext er i oar e u n co r p el as tov s -
eos se def ormeaz, datori t pr opr i eti i s al e de el as t i ci t at e, dar dac
forel e s n t s u f i ci en t de m ar i i aci on eaz u n t i m p n del u n gat, def o r ma-
i i l e devi n , cel pu i n pari al , i r ever s i b i l e ca n caz u l cu r ger i i . R ezi s ten a
pe car e o o pu n e co r pu l r even i r i i el as ti ce a deformai ei se datorete v s -
cozi ti i ; en er gi a mecan i c, de def or mar e, corespu n ztoare se tran s f orm
n cl du r, Wc. D cf or mai a I reversi b i l cor es pu n de en er gi ei mecan i ce
di si pat s u b f orm de cl du r.
D ef or mai a reversi b i l cor es pu n de en er gi ei el as ti ce r ever s i b i l e, Wr.
n gen er al , pen t r u co r pu r i l e el astov scoase
V V i = Wr + W c . (4. 2)
C u c t - es t e mai mar e i mai apr o pi at de 0, 5, cu at t n i vel u l
ef ect u l u i co mpo n en t ei vi s co as e a mat er i al u l u i es te m ai apr o pi at de n i -
vel u l ef ect u l u i co mpo n en t ei el as ti ce.
Creterea n t i m p a def ormai ei (f l u aj ), n caz u l n car e fora car e
sol i ci t co r pu l el as tov s eos es te con stan t, deosebete s o l i du l el as t o -
v s eos de s o l i du l per f ect el as t i c.
C o r pu r i l e r eal e f l u i de s n t n gen er al vscoelastice. S u b ef ect u l u n u i
s i s t em de fore u n cor p v s eoel as ti c cu r ge, dar se i def ormeaz el as t i c.
0 par t e a en er gi ei , \ V^, se acu mu l eaz s u b f orm de def or mai e r ever -
sibil. C eal al t par t e a en er gi ei , Wc, se con su m pen t r u r eal i z ar ea de-
formai ei i r ever s i b i l e n pr o ces u l cu r ger i i ; aceas t a se di si peaz s u b f or m
de cldu r. E n er gi a, W, tran sferat co r pu l u i v s eoel as ti c, se con su m
pen t r u a r eal i z a def o r mar ea i cu r ger ea aces t u i a, n c t
wa = w ; + w ; . <4.3>
12
n u r m a n deprtri i aci u n i i ext er i oar e, f l u i du l v s eoel as ti c dat o -
rit en er gi ei el as ti ce acu mu l at e, I V,', t i n de s revi n l a s tar ea i n i i al
n edeformat. D eoar ece A\ 'r < W, deformai a co r pu l u i v s eoel as ti c se
mi coreaz n t i m p i t i n de ctre o val o ar e fi n al l i mi t car e es te cu
at t m ai mi c (i m ai apropi at de zer o) cu c t val o ar ea l u i VV, es te
mai apr opi at de val o ar ea l u i Wa. R even i r ea el asti c par i al a def o r ma-
iei deoseb ete f l u i du l v s eoel as ti c de cel per f ect v s eos .
C o r pu r i l e r eal e posed, n acelai t i m p, pr opr i eti l e de el as t i ci t at e
.i de v s eozi tate. D eo ar ece es te po s i b i l ca Wr x W i r es pect i v WJ =
= \ V'C, rezu l t c, di n pu n c t u l de veder e al r eol ogi ei . co n s i der ar ea u n u i
co r p ca f i i n d s o l i d s au l i ch i d es te arb i trar. Vscozitatea i elasticitatea
reprezi n t deci pr opr i eti l e u n i t ar e al e mat er i ei . E l e def i n es c co r pu r i
i deal i z at e. U n f l u i d poate f i co n s i der at perfect viscos dac ef ectel e pr o -
pri eti i s al e de el as t i ci t at e s n t n egl i j ab i l e (W'r >0). U n s o l i d r eal poate
f i co n s i der at perfect elastic, dac ef ectel e propri eti i s al e de v s eozi tate
s n t n egl i j ab i l e ( H ' c >0).
A b at er ea de l a co mpo r t ar ea per f ect elasti c a s o l i del o r el as tov s -
coas e se datorete ef ect u l u i v s eos (Wc ), i ar ab at er ea de l a co mpo r t ar ea
per f ect v s eoas a f l u i del o r v s coel as ti ce este u r i n ar ea ef ect u l u i el as t i c
(W'r). M r i mea ab at er i i depi n de i de f act o r i s u b i ect i vi c u m s n t pr eci -
z i a apar at el o r de. msu r i pr eci z i a ob servai ei .
C o r pu r i l e i deal e (v s eos i el as ti c) pot f i co n s i der a l e i ea model e
s i mpl i f i cat e al e u n o r co r pu r i r eal e.
4.2. Concepte fundamentale n legtur
cu comportarea reologic
U n co r p pr i vi t l a scar atomi c s au mol ecu l ar prezi n t di s co n t i n u i -
ti . L a scar marcoscopi c co r pu r i l e mat er i al e se con si der co n t i n u u -
mu r i , ceea ce per mi t e s se at r i b u i e ori cru i pu n ct , var i ab i l e, ci n emat i ce
i di n ami ce.
4. 2. 1. C l as e de def o r mar e
F i e u n co r p (s ol i d s au f l u i d) s u pu s u n ei pr es i u n i i z o t r o pe, p (aceeai
pe toate di r eci i l e). A ceas t a determi n deformarea co r pu l u i ; ar e l oc
micorarea vo l u m u l u i ; f o r ma co r pu l u i r m n e n eschi mb at. O as emen ea
def or mar e poar t n u mel e de comprimare. Acel ai co r p s u pu s u n o r fore
i z ot r ope de n ti n der e i mrete vo l u m u l fr a.-i mo di f i ca f o r ma ;
are l oc o dilatare.
13
F i g. 4. 1. D ef or mar ea de forfecare
a u n u i f l u i d af l at ntre dou plci
par al el e.
C o m pr i m ar ea i di l at ar ea apari n cl as ei de deformri volumice, ca-
r act er i z at e pr i n mo di f i car ea di men s i u n i l o r co r pu l u i i pstrarea n es -
chi mb at a f o r mei co r pu l u i .
O a do u a clas de deformri o reprezi n t aceea a deformrilor de
forfecare, caracteri zat pr i n mo di f i car ea f o r mei , cu ps trarea di men -
s i u n i l o r co r pu l u i . D e exem pl u , u n f l u i d af l at n tre dou pl ci par al el e
es te s u pu s def ormri i p r i n depl as ar ea pl ci i s u per i o ar e par al el cu ea
nsi, pl aca i n feri oar f i i n d men i n u t f i x (f i g. 4. 1, a). F l u i d u l af l at
n co n t act cu pl aca su peri oar se mic cu vi t ez a aces t ei a i ar s t r at u r i l e
u rmtoare se mic cu vi t ez e di n ce n ce mai mi ci ; s t r at u l de f l u i d n
co n t act cu pl aca i n feri oar ar e vi t ez a zer o. S exami n m micarea pu n c-
t el o r P i Px di n f l u i d ; aces tea se mic odat cu f l u i d u l n cu r s u l
def ormri i . D i s tan a di n t r e P i P x se modi f i c n u r m a def ormri i ,
deven i n d WP^ ^ Pl\ (f i g. 4. 1, b).
O r i ce def o r mar e f i n i t a u n u i cor p r eal po at e f i pr i vi t ca r ez u l t at
al cel or dou t i pu r i u n i t ar e de def or mar e an al i z at e an t er i o r : def o r mar e
vol u mi c (di l at ar e s au co mpr i mar e) i def o r mar e de f or f ecar e.
4. 2. 2. T en s o r u l def or mai ei
n tr- u n co r p oar ecar e se consider, n ai n te de def o r mar e, dr eapt a
MN, car e du p def o r mar e devi n e MyN^ S e r apor teaz pr o ces u l de
def o r mar e l a u n s i s t em de axe de co o r do n at e oxyz (f i g. 4. 2). D epl as ar ea
di n M n M s se des co mpu n e n tr- u n ir de t r ei depl asri ux, uy, uz
par al el e r es pect i v cu cel e t r ei axe de co o r do n at e x, y, z. A n al o g, pu n c-
14
F i g. 4. 2. D ef or mar ea u n u i segmen t
M N di n t r - u n cor p mater i al .
t u l N, i n f i n i t veci n l u i M, tr ece n N} ; compon en t el e depl asri i pe cel e
t r ei di reci i vo r f i r es pect i v u'x, u'v i u't.
S e pr es u pu n e c fu n ci a depl asri i (i deci i cea a co mpo n en t el o r
depl as ri i ) es te con ti n u , pu t n d f i dezvol tat n s er i e T ay l o r .
D epl as ri l e di f er i t el or pu n ct e se con si der mici as tf el c n dez vo l -
t ar ea n s er i e T ay l o r po t f i n egl i j ai i n fi n i i i mi ci de o r di n s u per i o r .
S e ob i n e :
+
- dx +
dx
^dy + ^z
dz
+^ d x +
dx H
Zz
+
^x +
dx
dy +
d'J
^z.
dz
(4. 4)
D ac se pr es u pu n e c M i jV se afl n tr- u n pl an par al el cu xz
i MN par al el cu ox, at u n ci depl asri l e corespu n ztoare vo r f i :
ui = uy + ^ d x ,
u'. = uz-\ -Ax.
Bx
dx
(4. 5)
15
D eoar ece al eger ea s i s t emu l u i de axe es te arb i trar, i po t ez a an t er i -
oar n u fal si fi c r ez u l t at u l , n s ch i mb l si mpl i fi c.
D ac se con si der a c u m u n par al el i pi ped (f i g. 4. 3, a) (di n t r - u u co r p
car e se def or meaz), n ai n te i du p def or mar e, vo r pu t ea f i def i n i t e
ecu ai i l e geo met r i ce car act er i s t i ce al e def ormai i l or r el at i ve. n aces t
s co p se con si der proi eci a abcd a par al el i pi pedu l u i pe p l an u l xoy
F i g. 4. 3.
a paralelipiped elementar; b deformarea paralelipipedului In
planul xoy.
16
(f i g. 4. 3, b). D u p def or mar e, abcd tr ece n a ^ c ^ . S e def i n es c lungirile
relative sau specifice pr i n rel ai i l e
_ (ux + ^ . d x + d x - u x ) -
0,0*2 ad \ dx I
dx
ex S n
ad
dx
_ [ I I , + dy + dy - u\
atb2 ab \ 8y I e
a ~~ ~
ab
n m o d an al o g se ob i n e :
33
du,
dz
m
8u
*
dx
_ dUj_
3g
(4.6)
(4.7)
Lunecarea specific reprezi n t u n gh i u l car e rezu l t di n r o t i r ea u n ei
m u ch i i n r apo r t cu s t ar ea ei preceden t. D ef or mai a u n ghi u l ar s au
l u n ecar ea speci fi c es te pozi ti v c n d cor es pu n de mi corri i u n gh i u -
l u i di n t r e di reci i l e po z i t i ve al e axel or . D i n r o t i r ea mu ch i ei ab n p l an u l
xoy rezu l t :
( , 3ux , \ dux dux
"x + dy - ux
= =
3
\ = T ^ ~ - (4- 8)
("
+ dy + dy -
3v
\ 1 _ 3n. 1
) 3y
+ e.
D eo ar ece zy es te n egl i j ab i l n comparai e cu u n i t at ea, i ar a es te
f oar te mi c, se po at e s cr i e :
A n al o g se ob i n e :
dxd.
3y
, 3uv
uy -\ - dx ut
dx
ux + -dx + dx ux
dx
(4. 9)
3u,
dx
1 +
3ux
dx
3u,
dx
1 4- t.
i apo i
dx
(4. 10)
L u n ecar ea speci fi c n pl an u l xoy, (mi corarea u n gh i u l u i bad) se
defi n ete :
1 , , Q \ 1 ( 3nz . 3u \
Proprietile f i zi ce i termomecan i ca mater i al el or pl as ti ce i cd. 230
(4. 11)
17
P r i n per mu tr i ci r cu l ar e se ob i n :
yz
1 (8uy | 8u, 1
2 l Bz 8g )
1 ( 8ut 8ux\
2 [ 8x 8z j
(4. 12)
E cu ai i l e def or mai i l or s peci f i ce i l u n ecri l or s peci f i ce se po t pu n e
s u b u rmtoarea f or m gen er al :
1 ( 8ut BuA
2 [ 8x} Bx,}'
St]
s au
i, j = 1, 2, 3
(4. 13)
ei = (n,., + ui t i ).
(4. 14)
P ar al el i pi pedu l el emen t ar es te deci car act er i z at de n ou co mpo n en t e
al e def ormai ei : t r ei co mpo n en t e l i n i ar e (l u n gi r i s peci f i ce) i ase co m-
po n en t e u n gh i u l ar e (l u n ecri s peci f i ce). T o at e co mpo n en t el e car e de-
f i n es c s t ar ea de def o r mar e di n j u r u l u n u i pu n ct se nscriu n u rmtoarea
mat r i ce ptr at
*x ^xy & XZ
tyx Zy ZyZ
s
zy Sz
(4. 15)
car e reprezi n t lensorul deformaiei.
D ef or mai i l e u n gh i u l ar e s n t n egl i j ab i l e n compar ai e cu u n i t at ea,
as t f el c se po at e admi t e i po t ez a c vo l u m u l par al el i pi pedu l u i car e a
s u f er i t def ormai i de l u n ecar e n u a var i at . n con seci n , def or mai i l e
de l u n ecar e pr ovoac mo di f i car ea f o r mei par al el i pi pedu l u i el emen t ar
i las vo l u m u l su n es ch i mb at (f i g. 4. 4).
F i g. 4. 4. D ef or mar e de al u n ecar e :
a alunecare paralel cu pl an u l xoy ; b alunecare paralel cu pl an u l zo;;
18
S e con si der var i ai a speci fi c a vo l u m u l u i , , a u n u i cu b el emen t ar ,
car e n ai n te de def or mar e ar e l at u r a egal cu u n i t at ea. D u p def o r mar e
dac se n egl i j eaz i n fi n i i i m i ci de o r di n s u per i or , l at u r i l e c u b u l u i devi n
r es pect i v 1 + zx ; 1 + zy i 1 + tt. V ar i ai a specific a vo l u m u l u i n
u r m a deformri i :
(1 + tx)(l + e, )(l + e, ) 1 (4. 16)
s au , cu n egl i j ar ea i n f i n i t i i l o r mi ci de o r di n s u per i or ,
- r = . + + r (4- 17)
D ef or mai a specific medi e pe f i ecar e di n cel e t r ei di reci i
1 A V
C a = f
3 V .
s au
s m = j (e, + e + e). (4. 18)
A V
n u depi n de de l u n ecri l e s peci f i ce i n i ci de f o r ma el emen t u l u i de-
taat d i n co r p n j u r u l pu n c t u l u i co n s i der at .
L u n ecar ea speci fi c poat e aprea n u r m a apl i cri i u n ei f ore pe
u n a di n f eel e par al el i pi pedu l u i . S e con si der proi eci a aces t u i a pe pl a-
n u l xoy. D ef o r mar ea se pr o du ce de l a oy s pr e ox (f i g. 4. 5 , a) s au de l a
ox s pr e oy (f i g. 4. 5 , b), du p c u m f or a aci on eaz pe faa a crei pr o -
i eci e es te ab s au r es pect i v bc. D i n p u n c t de veder e geo met r i c caz u l
di n f i gu r a 4. 5 , b se ob i n e di n cel di n f i gu r a 4. 5 , a pr i n t r - o r o t i r e r i gi d
a par al el i pi pedu l u i el emen t ar cu u n gh i u l zyx. D ator i t aces t u i f apt , se
con si der c f en o men u l r eal ar e l oc co n f o r m f i gu r i i 4. 5 , c n c t
zyi = zzy (4. 19)
& zx ~ & XZ'
R el ai i l e (4. 19) expei m r eci pr o ci t at ea l u n ecri l or s peci f i ce.
R ezu l t c di n cel e n ou co mpo n en t e al e t en s o r u l u i def or mai ei
n u m ai ase s n t di s t i n ct e, n c t t en s o r u l (4. 15) se mai poate scri e. :
tu F f y*
z

e
'
z
j (4- 20)
n car e au f os t s coas e n evi den cel e ase co mpo n en t e di s t i n ct e.
19
c
F i g. 4. 5. Proiecia deformrii u n u i par al el i pi pi cd pe pl an u l yox.
S u m a t er men i l o r de pe di ago n al a pri n ci pal a t en s o r u l u i ztl es te egal
AV
cu
v
D eoar ece var i ai a specific a vo l u m u l u i n u depi n de de f o r ma el e-
men t u l u i de vo l u m co n s i der at i n i ci de o r i en t ar ea aces t u i a n r apo r t cu
s i s t emu l de co o r do n at e co n s i der at , n seamn c suma termenilor de pe
diagonala principal a tensorului deformaiei este invariant fa de trans-
formarea ortogonal a sistemului de axe de coordonate. S e n oteaz
/ i
e )
= + * + zz. (4. 21)
R el ai a (4. 21) reprezi n t primul invariant al tensorului deformaiei.
S a co n s t at at exper i men t al c co r pu r i l e s ol i de n u se r u p l a aci u n i
ext er i o ar e de t i pu l u n o r pr es i u n i i z o t r o pe mu l t i l at er al e, pe c n d I a f or e
ext er i oar e car e pr o du c mo di f i car ea f o r mei , r u per ea ar e l oc l a ef o r t u r i
u n i t ar e r el at i v r edu s e.
20
F i g. 4. C . Variaia vo l u mu l u i u n u i cu b cu
l at u r a egal cu u n i tatea.
D i n aces t mo t i v, n t en s o r u l deformai ei se separ co mpo n en t el e car e
pr o du c def or mai a de s ch i mb ar e a vo l u m u l u i i cel e car e pr o du c def or -
mai a de s ch i mb ar e a f o r mei (l u n ecri ).
S ch i mb ar ea vo l u m u l u i determi n at de var i ai a speci fi c medi e a
vo l u m u l u i , 8 m , (f i g. 4. 6) es te caracteri zat de tensorul normal al defor-
maiei :
(4. 22)
car e este u n t en s o r s f er i c (i z otr op).
V ar i ai a f o r mei el emen t u l u i de vo l u m va f i deci caracteri zat de u n
ten s or , zih as t f el c :
tt, = *\ f + iu- (4- 23)
A ces t ten s or d en u m i t devialorul tensorului deformaiei es te s i met r i c i
ar e expr es i a :
(4. 24)
21
S e ob serv c p r i m u l i n var i an t al devi at o r u l u i t en s o r u l u i def o r ma-
i ei :
i
li = (e* em ) + (e em ) + (e2 zm) 0
ceea ce n seamn c dcviatorul caracteri zeaz n u m ai var i ai a f o r mei n u
i a vo l u m u l u i .
1
R el ai a (4. 24) car e expr i m des co mpu n er ea t en s o r u l u i def ormai ei
n tr- u n t en s o r n o r m al i u n devi at o r al def o r mal i i l o r , co r es pu n de s epa-
rrii def or mai ei r eal e n def ormai e de s chi mb ar e a vo l u m u l u i ($>) i
def or mai e de s ch i mb ar e a f o r mei (</ ).
4. 2. 3. T en s o r u l r eo pan t el o r (s au gr adi en i l or vi t ez el o r de def or -
mar e)
n pr oces el e de def or mar e a
!
f l u i del or ", ef o r t u r i l e u n i t ar e se m an i -
fest n u m ai at u n c i c n d ar e l oc var i ai a def ormai ei n t i m p . V i t ez a de
var i ai e a def or mai ei pe o an u mi t di reci e a spai u l u i es te esen i al
n s t u di u l cu r ger i i . V i t ez a de def or mar e pe di reci a x, se n oteaz
i * - & H : ( 4 . 2 5 )
V i t ez el e de def o r mar e n u reprezi n t mri mi o b i ect i ve di n p u n c t u l
de veder e al r eol ogi ei . Gradieniul vitezei s au reopanta, car e rezu l t p r i n
der i var ea vi t ez el o r de def or mar e n r apo r t cu o di reci e oar ecar e r epr e-
zi n t ns mr i mi ob i ect i ve, car e po t i n t er ven i n ecu ai i l e de s tar e r eo-
l ogi c.
Reopanta s au gradientul de vitez, pen t r u vi t ez a wx, pe di reci a x,
ar e expr es i a :
* U * f '
m
' ' 7 ' (4. 26)
cx '
n gen er al r eo pan t a ar e expr es i a :
d = l^- + ^); U - l . 2, 3. (4. 27)
l cx, dx, )
J
.
R el ai a (4. 27) defi n ete co mpo n en t el e tensorului reopantelor.
i n aces t caz , t en s o r u l r eo pan t el o r se des co mpu n e n tr- u n t en s o r
s f er i c d$>i u n devi at o r al t en s o r u l u i r eo pan t el o r :
d(i ^ d(] dj$>. (4. 28)
22
F i g. 4. 7. . S ol i ci tarea l a forfecare plan a
u n u i el emen t de vo l u m.
S e m ai poate s cr i e c
&ti 2 S()>
at
(4, 29)
deoar ece
" At [ Ax,} At {dx, j dx, {At j
+
d f Au A _ Aw, ^_ Aw,
Ax, \ At ) Ax, dx,
A ceas t a j u sti fi c i s cr i er ea t en s o r u l u i r eo pan t el o r s u b f o r ma rel ai ei
(4. 28). R eo pan t a dxy, de exempl u , ar e semn i fi cai a var i ai ei vi t ez ei
de def o r mar e, wx, pe di reci e perpen di cu l ar l a di reci a mi cri i , y.
n caz u l sol i ci tri i de forfecare simpl (f i g. 4. 7), def ormai a speci fi c
se n oteaz cu yx = eyx, n c t
V = ^ = ^ (4. 30)
' di dy
R eo pan t el e de t i p u l dxx = 2Sxx =
s au , n gen er al , de t i pu l d(( = 2e, expr i m var i ai a vi t ez ei pe di r ec-
i a mi cri i n exper i men t el e de al u n gi r e i co mpr i mar e, i ar r eo pan t el e
de t i p u l y , = 2i(, expr i m var i ai a vi t ez ei pe di reci e perpen di cu l ar
l a di reci a mi cri i , n exper i men t el e de forfecare simpl.
4. 2. 4. T en s o r u l ef o r t u r i l o r u n i t ar e
U n el emen t de vo l u m d i n t r - u n m edi u co n t i n u u s u pu s u n o r f or e ex-
t er n e s au i n t er n e se deformeaz. A ces t e f or e po t avea di ver s e o r i gi n i ,
ca de exempl u , mecan i ce, el ect r i ce, ch i mi ce etc.
23
F or el e mecan i ce car e aci on eaz as u pr a u n u i el emen t de vo l u m
d i n t r - u n medi u co n t i n u u po t f i :
f ore mas i ce (f or e gr avi tai on al e i i n er i al e) car e aci on eaz
as u pr a n tregu l u i vo l u m co n s i der at ;
f ore de su prafa pr o ven i t e di n aci u n i l e co r pu r i l o r n con j u -
rtoare pe su prafaa car e del i mi teaz vo l u m u l co r pu l u i co n s i der at .
F or el e i n t er n e dat o r i t e aci u n i l or r eci pr oce di n t r e per echi l e de pu n ct e
mat er i al e al e m edi u l u i co n t i n u u , n co n f o r mi t at e cu p r i n c i p i u l aci u n i i
i al reaci u n i i , dau o r ezu l tan t nu l.
L a s epar ar ea u n u i el emen t de vo l u m par al el i pi pedi c d i n t r - u n medi u
co n t i n u u , pe su prafeel e de s epar ar e se i n t r o du c f orel e s au ef o r t u r i l e
u n i t ar e de i n teraci u n e di n t r e su prafaa i m edi u l di n car e s - a fcu t s e-
par ar ea (f i g. 4. 8). E f o r t u r i l e u n i t ar e de pe su prafeel e el emen t u l u i de
vo l u m , l a l i mi t, def i n es c s t ar ea de ef o r t u r i u n i t ar e di n pu n c t u l n j u -
r u l cru ia a f os t s epar at el emen t u l de vo l u m .
F i g. 4. 8. E f o r t u r i n j i i l ar e pe suprafeele u n u i el emen t
de vo l u m.
24
C on ven i e de s emn e :
eforturile unitare normale ax, ay, az (per pen di cu l ar e pe su prafeel e
el emen t ar e) se con si der po z i t i ve at u n ci c n d pr o du c n ti n der e i
n egat i ve c n d pr ovoac co m pr i m ar e :
pen t r u eforturile unitare tangeniale, T 3 ! / , T , j z , xtx etc. (pe o s u -
pr af a pl an , perpen di cu l ar pe u n a di n axel e de co o r do n at e) se
i a s en s u l po z i t i v as tf el :
s en s u l po z i t i v al l u i T co i n ci de cu s en s u l po z i t i v al axei cu car e
T es te par al el , dac n o r m al a exteri oar l a su prafaa pe car e
aces t a aci on eaz es te n s en s u l po z i t i v al axei de co o r do n at e ;
s emn u l po z i t i v al l u i T es te n s en s u l n egat i v al axei cu car e el
es te par al el , dac, n o r m al a exter i oar l a su prafaa pe car e ac-
i on eaz T , es te n s en s u l n egat i v al axei de co o r do n at e.
E f o r t u r i l e u n i t ar e car e def i n es c s t ar ea de s o l i ci t ar e di n j u r u l u n u i
pu n ct se s cr i u s u b f o r ma u rmtoarei mat r i ci ptr ate :
<3x
(4.31)
*t*
*
i
cai c reprezi n t tensorul eforturilor unitare. P e b az a l egi i du al i ti i ef or -
t u r i l o r u n i t ar e
Tyx
rzy = T , (4. 32)
^xz Tzx'
A ceas t a rezu l t di n s cr i er ea ecu ai i l or de mo men t e n r apo r t cu axel e
u n u i s i s t em de co o r do n at e car e tr ece pr i n cen t r u l par al el i pi pedu l u i .
I n con seci n , di n cel e nou co mpo n en t e al e t en s o r u l u i ef o r t u r i l e
u n i t ar e do ar ase s n t di s t i n ct e, n c t se poat e s cr i e :
i
( Ox txy txz \
[ t =1
~VZ

Oz J
(4.33)
T en s o r u l xtl [ca i (c^) i (dt J )] es te, di n aces t mo t i v, t en s o r s i me-
t r i c.
S t ar ea de ef o r t u r i u n i t ar e di n j u r u l u n u i pu n ct es te per f ect defi n i t
dac se cu n oate t en s o r u l ef o r t u r i l o r u n i t ar e di n acel pu n ct .
E f o r t u r i l e u n i t ar e de pe di ago n al a pri n ci pal (ax, <rv, GZ) al e t en -
s o r u l u i s n t co mpo n en t el e n o r mal e al e ef o r t u r i l o r u n i t ar e, i ar cel el al te
s n t co mpo n en t e tan gen i al e s au eforturi unitare de forfecare.
25
f
/ \
i
/
i
Cm
a
F i g. 1.9. C ompon en tel e :
a _ tensorului sferic sau normal al eforturilor unitare; b devia to-
rului tensorului eforturilor unitare.
S e n oteaz ef o r t u l u n i t ar n o r mal medi u :
' . cr m -= (JT + ay + az). (4. 34)
C u aceast n otai e, t en s o r u l ef o r t u r i l o r u n i t ar e se po at e des co mpu n e
n tr- u n tensor normal s au sferic (i z ot r op), t\ f, car e pr odu cevar i ai a vo -
l u m u l u i el emen t ar i i n t r - u n deviator al eforturilor unitare, M , car e pr o -
du ce mo di f i car ea f or mei el emen t u l u i de vo l u m :
.; .., %m0 <
4
-
35
>
T(o> , 1 nm 0 I (4. 36)
n car e (f i g. .1.9),
0 0
0 0
0 0
a txy
"m
L a s t u di u l pr oces el or de n crcare rapi d es te i m po r t an t s fi e u t i -
l i z at s i t en s o r u l vi t ez el o r de var i ai e a ef o r t u r i l o r u n i t ar e :
(4. 37)
2G
n car e i(] = ^. A ces t t en s or se poate des co mpu n e i el n tr- u n t en s o r
n o r mal i u n devi at o r , pr i n an al ogi c cu rel ai a (4. 35), n c t :
ia - *?>+ t , (4. 38)
S t ar ea di n ami c a u n u i pu n c t di n t r - u n co r p mat er i al def o r mab i l
es te co mpl et def i n i t ( n et apa actu al a cu n oti n el or i n r apo r t cu
i potez el e ado pt at e) dac s n t cu noscu i xit, ttj, d(j, x(j, i(j i itf.
4. 2. 4. 1. S tri par t i cu l ar e de s o l i ci t ar e (l a ef o r t u r i u n i t ar e). D ac u n
eo r p af l at n r epau s es te s u pu s u n ei stri de ef o r t u r i u n i t ar e, p0 , izo-
trope (de t i p u l u n ei presiuni hidrostatice mu l t i l at er al e), t en s o r u l ef o r t u -
r i l o r u n i t ar e n s i s t em de co o r do n at e car t ez i an (f i g. 4. 10, a) va f i :
f Po
0
0
\
Po
0 (4. 39)
[ o
0
Po J
L a s o l i ci t ar ea de n ti n dere si mpl (f i g. 1,10, b) ef o r t u r i l e u n i t ar e n or -
mal e s n t n u l e, cu excepi a cel or de pe di reci a x ; de as emen ea ef o r t u -
r i l e u n i t ar e tan gen i al e s n t n u l e, n c t t en s o r u l ef o r t u r i l o r u n i t ar e n
aces t caz, es te :
/ a 0 0
ttf = o o o
\ o o o
L a s o l i ci t ar ea de f or f ecar e si mpl (f i g. 4, 10, c) s n t n en u l e n u m ai
co mpo n en t el e zxy = T 9 I = T , n c t dcvi at o r u l t en s o r u l u i ef o r t u r i l o r u n i -
tar e :
i z
r t
3
F i g. 4. 10. SLri par ti cu l ar a dc s ol i ci tar e :
a presiune hidrostatic ; 6 ntindere uniaxial ; c forfecare simpl.
(4. 40).
27
iar t en s o r u l ef o r t u r i l o r u n i t ar e
tu =
(
Ox "^xy
0
tyx Oy
0
K
0 0
0"z
(4. 42)
L a mat er i al el e incompresibile, s t ar ea de ef o r t u r i u n i t ar e es te deter -
mi n at de def o r mar e s au de i s t o r i a deformri i n u m ai n pr ezen a u n ei
pr es i u n i hi dr o s t at i ce s u pl i men t ar e. D i n aces t mo t i v val o r i l e ab s o l u t e
al e co mpo n en t el o r n o r mal e al e ef o r t u r i l o r u n i t ar e n u s n t s emn i f i cat i ve
di n pu n ct de veder e r eol ogi c. n s ch i mb , di feren a ef o r t u r i l o r u n i t ar e
n o r mal e n u es te i n f l u en at de pr es i u n ea hi drostati c i depi n de de pr o -
pri eti l e r eol ogi ce al e mat er i ei .
n con seci n , l a s o l i ci t ar ea de f or f ecar e si mpl exi s t t r ei car act e-
r i s t i ci i n depen den t e al e stri i de ef o r t u r i u n i t ar e : dou di feren e al e
ef o r t u r i l o r u n i t ar e n o r mal e i ef o r t u l u n i t ar de f or f ecar e.
D ac se n oteaz, pen t r u gen er al i t at ea i u u rina s cr i er i i ,
S l j l z ~ 3 l
t u l ;
0
0
0 0 T
33
(4,13)
C u aces te n otai i , car act er i s t i ci l e i n depen den t e al e stri i de ef o r t u r i
u n i t ar e vo r f i :
T X L T 2 2 = dx
T 2 2 T 3 3 = <7
T ]2
(4. 44)
C ea de a t r ei a di f eren a ef o r t u r i l o r u n i t ar e T U T 3 3 es te egal
cu s u ma 0^+ o2 i n u r epr ezi n t deci o mr i me i n depen den t.
4. 2. 4. 2. S o l i ci t ar ea l a n ti n dere. C o ef i ci en t u l l u i P o i s s o n . I n t er depen -
den a di n t r e cel e dou cl as e f u n damen t al e de def o r mar e (vol u mi c i
de f or f ecar e) a mat er i al el o r r eal e se poate det er mi n a cu aj u t o r u l u n ei
co n s t an t e f i zi ce, \ i, den u mi t co ef i ci en t u l l u i Po i s s o n .
D ef o r mar ea ori cru i mat er i al r eal es te r ez u l t at u l i n teraci u n i i cel or
dou cl as e f u n damen t al e de def or mar e. F i e o b ar pr i s mati c de l u n -
28
gi me / (f i g. 4. 11), supus u n u i ef or t u n i t ar n o r m al T u . D ator i t aci -
u n i i l u i T u b ar a se l u n gete cu A / t pe di reci a xlt car e co r es pu n de def or -
mai ei s peci f i ce,
e u = (4. 43)
T ot odat ar e l o c mi corarea di men s i u n i l o r seci u n i i t r an s ver s al e, cor es -
pu n ztor di reci i l or co pl an ar e x2 i . T3 , per pen di cu l ar e pe xv cu r es -
pect i v A / 2 i A / 3 , as tf el c :
C M = 33 = f x ' c t l . (4. 46)
V ar i ai a speci fi c a vo l u m u l u i pr i s mei rezu l t di n rel ai a (4. 17) i
ar e expr es i a :
A V
= (1 2f i )eu . (4.47)
P en t r u mat er i al el e cu tz = 0, 5, = 0. f n aces t caz, ar e l oc n u m a i
A
def o r mar e car e pr o du ce mo di f i car ea f o r mei , deci deformare de forfecare
i.
F i g. 4. 11. ntinderea u n ei b are cu
seciune dreptunghiular.
Al ,
29
4. 2. 5 . I n var i an i i t en s o r i l o r i devi at o r i l o r t en s o r i l o r
I n var i an i i u n u i t en s o r rezu l t d i n con di i a ob i n eri i di r eci i l or s au
axel o r pr i n ci pal e al e t en s o r u l u i [7]. D ac pr i n n mu l i rea u n u i t en s or ,
l a dr eapt a, cu u n vect o r , se ob i n e u n vect o r co l i n i ar (adi c vec t o r u l
n u i- a s ch i mb at di r eci a), at u n ci r es pect i va di reci e a vect o r u l u i s e
n u mete direcie principal a tensorului.
F i e u n t en s o r p i u n vect o r . D ac
P' = b, (4. 48>
n car e b = k'Q, i u n de k es te u n s cal ar , n seamn c p es te co l i n i ar
cu .
R el ai a (4. 48) es te echi val en t cu u rmtoarel e tr ei rel ai i s cal ar e ~
P i i O i + P i 2 a 2 + Pi3a3 = kax
Pzidi + Pz&z + PM^S = A- a2 (4. 49)
Pai i + p3aa - f p33a3 = ka3,
n car e ptj reprezi n t co mpo n en t el e t en s o r u l u i p, i ar a( r epr ezi n t c o m -
pon en t el e vect o r u l u i .
S i s t emu l de t r ei ecu ai i l i n i ar e (4. 49) es te omogen n r apo r t cu a^
a 2 i a3 . E l admi t e sol u i i di f er i t e de zer o n u m ai dac det er m i n an t u l
coefi ci en i l or l u i ar, a2, a3 es te n u l
Pl 2 Pl 3
Pn Pu k P23
Pn Paz P33
k
= 0 (4. 50>
D i n det er mi n an t u l (4. 50) rezu l t o ecu ai e de gr adu l t r ei n k, al e
crei rdci n i kv k2 i A
-
3 s n t r eal e n caz u l t en s o r i l o r s i met r i ci f a de
di ago n al a pri n ci pal i reprezi n t cel e t r ei di reci i pr i n ci pal e al e t en s o -
r u l u i p, o r do n at e as tf el n c t, A x > k2 > k3. T en s o r u l p s cr i s n r apo r t
cu di reci i l e pr i n ci pal e devi n e di ago n al
(4. 51>
P r i n dez vo l t ar ea ecu ai ei car act er i s t i ce (4. 50) i o r do n ar ea ei du p
val o r i l e l u i A, se ob i n e :
*,
0 0
0 A 2 0
0 0
A-3
30
n car e coefi ci en i i ; 7 j
p )
; 7 3
p )
, aa c u m se va vedea s n t i n var i an i :
J (") = p u - f p22 - f p 3 3 es te p r i m u l i n var i an t al t en s o r u l u i p ;

V)
= PU- P2 2 + P22- P33 + Pzi'Pll Pl 2 ~ Ph ~ Pi l
es te al do i l ea i n var i an t al t en s o r u l u i p ;
1^ = p u - p 2 2 -p33 + p 1 2 - p 2 3 -p31 p -pW p22 -p\ x p 3 3 -Prz
al t r ei l ea i n var i an t al t en s o r u l u i p.
D i n cel e ce pr eced se ob serv c 7{

'
)
reprezi n t s u m a co mpo n en t el o r
de pe di ago n al a pri n ci pal a t en s o r u l u i ; I
(
z
p
\ rezu l t ca su m a m i n o r i l o r
mat r i cei t en s o r u l u i p, n caz u l dezvol tr i i du p di ago n al a pri n ci pal ,
(4. 53>
ll
p)
, rezu l t p r i n dez vo l t ar ea det er mi n at u l u i ce r epr ezi n t t en s o r u l p :
(4. 54).
D ac t en s o r u l es te s cr i s n r apo r t cu di reci i l e pr i n ci pal e, el devi n e
di ago n al , (4. 50), as tf el c
P i l P12
+
P u Pl 3
+
Pl % P23
P21 P22 Pai P33 Paa P33
Pu Pl 2 Pl 3
Pl 2 P22 P23
Pl3 P23 >33
/ O = kx + k2 .+A 3
7 2
p )
= kx-k2 + A 2 A 3 + k3-kx
- kxk2k3
(4. 55>
D eo ar ece rdci n i l e ecu ai ei (4. 52) n u t r eb u i e s depi n d de al eger ea
s i s t emu l u i axel o r de co o r do n at e n r apo r t cu car e se s cr i u co mpo n en t el e
Pu al e t en s o r u l u i , rezu l t c val o r i l e pr i n ci pal e kv k2, k3 al e t en s o r u l u i p
s n t i n var i an t e n r apo r t cu t r an s f o r mar ea s i s t m u l u i de axe de coor -
don at e.
n con seci n , coefi ci en i i l[
v)
; I[
p)
i 7 3
> )
di n ecu ai a (4. 52) de as e-
men ea n u vo r depi n de de s i s t emu l axel o r de co o r do n at e al es . I[
v
\ 7 2
p )
,
7 3
p )
se n u mes c i n var i an i , deoar ece n u se schi mb l a o t r an s f o r mar e a.
s i s t emu l u i de co o r do n at e. D ac t en s o r u l p(j se n l ocu i ete cu :
t en s o r u l ef o r t u r i l o r u n i t ar e x(}, sc ob i n i n var i an i i t en s o r u l u i
ef o r t u r i l o r u n i t ar e I{
x)
; 7i s
T )
i 7|
T
>;
t en s o r u l def or mai i l or s peci f i ce, t(}, se ob i n i n var i an i i t en s o r u -
l u i def or mai i l or 7<
e
>; i 7<
e)
;
t en s o r u l r eo pan t el o r , Ati, se ob i n i n var i an i i t en s o r u l u i r eo pan -
t el or 7<*>; 1^ i 7<*>etc.
31
D evi at o r u l t en s o r u l u i p ar e pe di agon al el emen t e de t i p u l
Pu Pu Pm<
n car e pm = ( p u + p M - f p.3).
R ezu l t c, p r i m u l i n var i an t al devi at o r u l u i , p, al t en s o r u l u i p es te
n u l :
I{
p)
= Pu + Pzz + p33 = 0. (4. 56)
R el ai a (4. 56) es te speci fi c pen t r u devi at o r i i t en s o r i l o r .
A l doi l ea i n var i an t al devi at o r u l u i , s cr i s n r apo r t cu di reci i l e pr i n -
ci pal e,
P u Pm 0 0
0 P2 Pm 0
0
0 P33 Pm
P =
ar e, co n f o r m rel ai ei (4. 53), u rmtoarea expr es i e :
P u
+
0
Pll Pm
P22 P
0
+
P u P i 0
0
P3 3 Pr,
0
+
P33 P
[(Pu P2 2 )
2
+ (P22 P33)
3
+ (P33 Pu )
3
] (4. 57)
in car e p u = kt; p 2 2 = k2 i p33 ==k3.
A l t r ei l ea i n var i an t al d evi at o r u l u i :
Ii
V)
= (Pi l Pm)(P22 PmX Ps S Pm)-
(4. 57 b i s )
P r i n n l ocu i rea l u i p cu x ; sau d se ob i n r es pect i v i n var i an i i
devi at o r i l o r ef o r t u r i l o r u n i t ar e, deformai i l e s peci f i ce i r eo pan t el o r .
4. 2. 6. E n er gi a speci fi c
E n er gi a con su mat n tr- u n pr oces de def or mar e, r apor tat l a u n i -
t at ea de vo l u m a m at er i al u l u i def o r mat reprezi n t energia specific
corespu n ztoare aces t u i pr oces .
32
E n er gi a speci fi c de def or mar e total , W, se di vi de n dou co mpo -
n en te, W i Wf, as tf el c :
W = W , + W , (4. 58)
n car e : W t es te en er gi a speci fi c n ecesar modi fi cri i vo l u m u l u i i
co r es pu n de t en s o r i l o r n o r mal i s au s f er i ci ai ef o r t u r i l o r u n i t ar e i def or -
mai i l or ; W/ energia con su mat pen t r u mo di f i car ea f o r mei i cor es -
pu n de devi at o r i l o r t en s o r i l o r ef o r t u r i l o r u n i t ar e i def or mai i l or (s au
r eo pan t el o r ).
S i mb o l i c, en er gi a specific de def o r mar e se poate expr i m a t en s o r i al
as tf el :
W 1 T , r c u , (4. 59)
S e n l ocu i esc i tj i t(i cu expr es i i l e dat e de rel ai i l e (4. 23) i (4. 35). S e
obine, :
w =' l ( , }j i + f o - ) ( 4
0 )
+ i',)
s a u
W = i t g). j j > +'*t,-it, (4- 60)
deoar ece pr o du s el e di n t r e devi at o r i i t en s o r i s f er i ci s n t n u l e.
n rel ai a (4, 60) :
Wr -= I x^. E . f , (4. 61)
W/ =- t t r et i .
D ac se adopt con ven i a c i n di ci i i, j = 1, 2, 3 di n rel ai i l e (4. 61),
au s emn i fi cai a i n di ci l o r de s u mar e, at u n ci aces te rel ai i reprezi n t ch i ar
en er gi i l e s peci f i ce corespu n ztoare modi fi cri i vo l u m u l u i i r es pect i v
f o r mei . n c t se poat e s cr i e :
(4. 62)
X
' m
0
0
^
0 0
0 0
0
0
0 0
T m ]
L 0
0
E r a
T l 2 ^13

T 2 2 T m f 2 3

T
3 3 T m
3 Proprietile fi zi ce i ter momecan i ca mater i al el or pl asti ce cd. 230
33
(4.63)
n c ar e T,H = - - ( T U + T 2 2 + T 3 3 )
e
m
=
~ (

11 + S' -f- 3 3 ).
D eoar ec e dev i at o r i i t ensor i l or s nt t ensor i o b i ec t i v i (nu dep i nd de
si st em ul ax el o r de c oor donat e), ener gi a speci fi c de var i ai e a f or mei
es te, ca i en er gi a de var i ai e a vo l u m u l u i , o mr i me i n depen den t
de tran s formri l e o r t o go n al e al e s i s t emu l u i de co o r do n at e ; este deci
u n i n var i an t .
4. 3. Analiza experimental a comportrii reologice
C o mpo r t ar ea reol ogi c se pu n e n evi den n exper i men t e de s o l i ci -
t ar e si mpl ( n ti n der e i f or f ecar e). P e b az a r ez u l t at el o r exper i men t al e
se traseaz apo i reogramele, car e r edau gr af i c, f i e depen den a di n t r e ef or -
t u l u n i t ar apl i cai i def ormai e s au r eo pan t a. fi e var i ai a n t i mp a
def ormai ei s au a ef o r t u l u i u n i tai '.
A . C o mpo r t ar ea co r pu r i l o r af l ate n stare solid (el asti c i el as to-
v s coas ) se reprezi n t s u b f o r ma u rmtoarel or depen den e :
1 I a s o l i ci t ar ea de n ti n dere u n i axi al :
a) se corel eaz ef o r t u l u n i t ar n o r mal , a, cu al u n gl r ea rel ati v,
z,. fi e ;
b ) se reprezi n t var i ai a n t i m p a def or mai ei , z(t), s au a
ef o r t u l u i u n i t ar n o r mal , a(r) ;
2 l a s o l i ci t ar ea de f or f ecar e si mpl :
a) se corel eaz ef o r t u l u n i t ar de f or f ecar e, T , cu l u n ecar ea
speci fi c, y, f i e ;
b ) se reprezi n t var i ai a n t i m p a l u n ecri i s peci f i ce, y(t),
s au a ef o r t u l u i u n i t ar de f or f ecar e, -(/ ).
B . C o mpo r t ar ea co r pu r i l o r af l ate n stare fluid (v s eoas i vi s co -
el as ti c) se reprezi n t s u b f o r ma u rmtoarel or depen den e :
1 l a s o l i ci t ar ea de f or f ecar e si mpl se corel eaz ef o r t u l u n i t ar de
f or f ecar e, T , C U r eo pan t a perpen di cu l ar l a di reci a cu r ger i i ,
f I
34
2 I a s o l i ci t ar ea de n ti n dere u n i axi al a co r pu r i l o r v s coel as ti ce,
se corel eaz ef o r t u l u n i t ar n o r mal , oi cu r eo pan t a pe di reci a
cu r ger i i , e-
4. 3. 1. R eo gr amel e s tri i s ol i de"
C o r pu r i l e r eal e f i i n d def o r mab i l e, depen den a a e per mi t e eval u a-
r ea compor tr i i l or . P en t r u a expr i m a co mpo r t ar ea co r pu r i l o r r eal e s o-
l i de, se u ti l i zeaz n pr ez en t modele idealizate car e rezu l t di n r eo gr ama
real , pe b az a n egl i j ri i u n o r as pecte n eesen i al e al e aces tei a.
C o r pu l per f ect el as ti c (l i n i ar s au n el i n i ar ) se caracteri zeaz p r i n aceea
c se def ormeaz i n s t an t an eu c n d as u pr a l u i se apl i c o sarcin i
r evi n e, de as emen ea i n s t an t an eu , l a s t ar ea i n i i al n edef or mat, c n d
s ar ci n a es te n deprtat. F o r m a co r pu l u i per f ect el as t i c depi n de n u m ai
de s ar ci n i l e car e aci on eaz l a u n m o m en t dat i es te i n depen den t de
m o d u l c u m au cr es cu t s ar ci n i l e de l a zer o.
C o r pu r i l e el astov scoase, co n s i der at e u n eor i dr ept co r pu r i pl as t i ce,
au r eo gr ame di f er i te l a sol i ci tri l e de n crcare i r es pect i v de descr-
car e. C o mpo r t ar ea aces tor co r pu r i depi n de de t i m p.
4. 3. 1. 1. C o r pu l l i n i ar el as t i c. C o r pu l l i n i ar el as ti c (f i g. 4. 12, a) se
caracteri zeaz pr i n aceea c l a n ti n dere u n i axi al rel ai a di n t r e a i s
es te l i n i ar i n u depi n de de t i m p. A t t l a s o l i ci t ar ea de n crcare c t
i l a aceea de descrcare se ob i n e aceeai dreapt. C orespon den a a s
es te b i u n i voc i i n depen den t de dr u mu l de n cr car e". D ac l a u n
m o m en t dat , / 0, coi pu l i deal el as t i c es te s o l i ci t at cu u n ef or t u n i t ar CT0,
F i g. 4. 12. R eo gr ama cor pu l u i l i n i ar el as ti c.
se ob i n e b r u s c o def ormai e, s0, car e se. men i n e at ta t i m p ci t aci o-
n eaz o0 (f i g. 4 . 1 2 , b). n m o m en t u l tx al an u l ri i sol i ci tri i , def or mai a
se an u l eaz i ea.
C o mpo r t ar ea co r pu l u i l i n i ar el as t i c l a solicitarea de traciune pur
es te descris de relaia lui Hooke
a = E-s, (4. (34)
car e arat c ef o r t u l u n i t ar n o r m al , a, este di r ect pr opor i on al cu de-
f ormai a, e, i i n depen den t de vi t ez a de def or mar e. D ef o r mar ea co r pu -
l u i r eal ar e l o c p n ce se petr ece ech i l i b r u l n tre forele i n t er n e i cel e
ext er n e. L a co r pu l per f ect el as t i c aces t ech i l i b r u se pr o du ce i n s t an t an eu ,
n rel ai a ( 4 . 6 4 ) , co n s t an t a de pr opor i on al i tate, E, es te m o d u l u l de
el as t i ci t at e l o n gi t u di n al .
C o mpo r t ar ea co r pu l u i l i n i ar el as t i c l a solicitarea de forfecare pur
es te descris de rel ai a
T = G - T , ( 4 . 6 5 )
n car e T es te ef o r t u l u n i t ar de f or f ecar e ; y l u n ecar ea speci fi c ;
Gmodulul de l u n ecar e s au de el as t i ci t at e tran sversal (el expr i m
rezi sten a mat er i al u l u i l a var i ai a f o r mei , car e n u es te n soi t i de
var i ai a vo l u m u l u i ) . R eo gr am a i n aces t caz, es te o dreapt. ns de
pan t G. n tr e G i E exi s t u rmtoarea rel ai e :
G = - . (1. 6 6 )
2(1 + n)
L a s o l i ci t ar ea de co mpr es i u n e vol u mi c (mu l ti l ater al ) cu u n efort,
u n i t ar n o r m al medi u om [r el . (4.34)], se ob i n e o def ormai e vol u mi c
speci fi c em [r el . ( 4 . 1 8 ) ]. n tr e aces tea exi st corel ai a dat de rel ai a
l u i Poisson :
am = 3-K-zm, ( 4 . 6 7 )
n car e K = es te m o d u l u l de el as t i ci t at e vol u mi c: el expr i m
3(1 - 2[x)
rezi sten a pe car e o o pu n e m at er i al u l l a var i ai a vo l u m u l u i (caz u l pr e-
s i u n i i hi dr o s t at i ce) ; aceas t a n u es te n soi t de var i ai a f o r mei .
n b az a expr es i i l o r ( 4 . 5 5 ) rezu l t c rel ai a ( 4 . 6 7 ) expr i m de f apt
l egtu ra di n t r e p r i m u l i n var i an t al t en s o r u l u i ef o r t u r i l o r u n i t ar e
= 3am i p r i m u l i n var i an t al t en s o r u l u i def ormai i l or = 3em :
/ W == 3/ v -/ <*>. ( 4 . 6 8 )
36
C o mpo r t ar ea co r pu l u i l i n i ar el as ti c, izotrop, s o l i ci t at spaial, es te
descris de relaiile generalizate ale lui Hooke :
Ou = Gzu + Xi>
tt, G'Ztj, pen t r u i # j
( 4 . 6 9 )
n car e i, .7 = 1, 2, 3
2\ x-G
1 - 2| i '
co n s t an t a l u i L am e.
C o mpo r t ar ea u n u i cor p l i n i ar el as t i c anizotrop, s o l i ci t at spai al , poat e
f i descris de rel ai a tensorial
(4. 70)
n car e k i / snt. i n di ci de s u mar e, i ar E(}ii s n t co mpo n en t el e u n u i
ten s or de o r di n u l pat r u , n u m i t t en s o r u l coefi ci en i l or de el as t i ci t at e, car e
ar e 8 1 de co mpo n en t e, di n t r e car e cel m u l t 2 1 snt di s t i n ct e.
4 . 3 . 1 . 2 . C o r pu l s o l i d n cl i n i ar el as t i c. C o mpo r t ar ea elasti c n el i n i -
ar (n u mi t i n ehook ean ) es te de f o r ma r epr ezen tat n f i gu r a 4 . 1 3 .
n tr e a i c exi s t i n aces t caz corespon den b i u n i voc ; ncrcarea
i descrcarea se f ac du p aceeai cu rb. C o mpo r t ar ea elasti c n eli n i ar
l a n ti n dere po at e f i descris n aces t caz de o rel ai e de t i pu l :
rj=-z*. ( 4 . 7 1 )
i ar l a f or f ec ar e si mpl, de rel ai a
G == - a y " . ( 4 - 7 2 )
n car e ; ; a i [3 s n t con s t an t e de mat er i al .
F i g. 4. 13. R eogr ama cor pu l u i n el i n i ar
el as ti c.
37
V ari ai i l e de l a zer o l a r j 0 i r es pect i v de l a zer o l a e se pr o du c i n s t an -
t an eu , ca l a co r pu l l i n i ar el as t i c (f i g. 4. 12, b).
C o mpo r t ar ea u n o r a di n t r e co r pu r i l e r eal e poat e f i s chemati zat ca
n f i gu r i l e 4. 11 i 4. 12.
4. 3. 1. 3. C o r pu r i ek r s to vi s coas e. M at er i al el e r eal e s n t el as tov s coas e.
C u r b el e de n crcare i de descrcare, n gen er al , n u co i n ci d ; se ob i n
def or mai i i r ever s i b i l e (f i g. 4. 14). n mo men t u l descrcri i t o t al e de
sarcin, def ormai a i reversi b i l es te & d ; aceas ta s cade n t i m p i se s t a-
b i l i zeaz l a val o ar ea trem (def or mai e r eman en t) du p o du rat s u f i ci -
en t de mar e. F apt el e se pet r ec ca i c u m n l o cu l t r as eu l u i r eal de descr-
car e, ABC, s - ar pr o du ce descrcarea du p cu r b a AC. A r i a su prafeei
O AC reprezi n t en er gi a di si pat n pr o ces u l de n crcare- descrcare.
D ac se n treru pe pr o ces u l n crcri i n tr- u n an u m i l s t adi u , de
exempl u n pu n c t u l B (f i g. 4, 14, a) i se descarc (BC)) p n n co n -
di i i l e pu n c t u l u i D, i ar apo i epr u vet a se ncarc di n n o u , cu r b a de r e n -
crcare (DFBA n u va co i n ci de cu cu r b a de descrcare. A r i a su prafeei
BCDFH se. m ai n u mete i hi s t er ez i s el as t i c"; n s chemati zri l e pr o -
ces el or de n crcare i de descrcare repetat, aces t f en o men de hi s t e-
r ezi s , n gen er al , se n egl i j eaz. ,
L a co r pu l el as tov s eos , depen den a a e n u es te b i u n i voc. D ac
u n as emen ea co r p es te n crcat p n l a u n ef or t u n i t ar <j0, men i n n d
s o l i ci t ar ea l a aceast val o ar e, def ormai a specific e crete t r ept at n
t i m p (f i g. 4. 15 , b).
38
F i g. 4. 15. R eo gr amc al e cor pu l u i elastovseos n caz u l f en omen u l u i de :
a, b fluaj ; c, d relaxare.
D ac u n co r p el as tov s eos es te s o l i ci t at l a m o m en t u l / cu a0 i dac
s e men i n e con stan t n t i m p deformai a specific, l a val o ar ea s 0 , at u n ci
ef o r t u l u n i t ar , a, s cade n t i m p (f i g. 4. 15 , c i d). C o r pu r i l e el as tov s -
coas e man ifest fluaj (f i g. 4. 15 , b) i relaxare (f i g. 4. 15 , d).
P r i n fluaj se n el ege deci creterea n t i m p a def or mai ei s peci f i ce
<a strii de def or mar e), , s u b sarcin con stan t, i ar p r i n relaxare se n -
el ege descreterea n t i m p a ef o r t u l u i u n i t ar (a stri i de s o l i ci t ar e),
l a def ormai e total con stan t.
C o mpo r t ar ea u n o r co r pu r i r eal e s ol i de, n l i mi t el e u n ei an u mi t e
pr eci z i i a apar at el o r u t i l i z at e n expr i men t ar e i a u n ei an u mi t e pr e-
ci z i i a ob s ervai ei , poate f i con si derat per f ect el asti c p n l a o an u -
mi t val o ar e, ae, du p car e co mpo r t ar ea es te el as tov s coas (pl as ti c)
39
a b
F i g. 4. 16. C or p elastovseos r eal :
a reograma real ; b reograma schematizat.
(f i g. 4. 16, a). ae se n u mete Umil de elasticitate. C o mpo r t ar ea u n u i as e-
men ea mat er i al se po at e s chemat i z a ca n f i gu r a 4. 16 , 6. C o r pu r i l e
el astov scoase cu as emen ea schemati zri al e compor tr i i se m ai n u mes c
(f i g. 4. 16. b) :
OABtcorp (el as tov s eos ) i deal p l as t i c ;
OAB2 co r p (el as tov s eos ) cu ecr u i s ar e l i n i ar.
C o mpo r t ar ea co r pu r i l o r s chemat i z at e ca m ai s u s , l a s o l i ci t ar ea de
traci u n e u n i axi al es te descris as tf el (f i g. 4, 16 , b) :
pen t r u a ^ ae i s < ee , de ecu aia (4. 64) ;
pen t r u a > ae i s > ee :
co r pu l i deal pl as t i c, cu ecu ai a a = ae ;
co r pu l cu ecr u i s ar e l i n i ar, cu ecu ai a a -= ae + Ev -(e e,)i
a Reograma a e generalizat
n f i gu r a 4. 17 es te r epr ezen tat f o r ma gen eral a cu r b ei as.
V al o ar ea l u i ae car e l i mi teaz pori u n ea l i n i ar a r eo gr amei depi n de de
s en s i b i l i t at ea apar at el o r de msu r i de pr eci z i a ob s er vai ei . n cazat
u n ei pr eci z i i ab s o l u t e es te de ateptat ca ae - > 0.
P en t r u cu r b a OABCDF n u se poat e s cr i e o ecu ai e u nic, m o t i v
pen t r u car e se u ti l i zeaz ecu ai i di f er i te, pe i n t er val e :
n do men i u l e e[0, ee], ecu ai a (4. 6 4);
4 0
n do men i u l s e ( e ev), ecu ai a ( 4 . 7 1 ) , n car e a < 1 ;
n do men i u l t<=[s , s'y),
a = ay + Ep'z.
n aces t u l t i m do men i u se apl i c pr o ces u l de tr ager e l a r ece s au de
et i r ar e de exempl u , n i n du s t r i a f i b r el o r s i n teti ce. A r e l o c o r i en t ar ea
macr o mo l ecu l el o r , ceea ce deter mi n mb u n ti rea car act er i s t i ci l o r
mecan i ce al e f i b r el o r ;
n do men i u l e e [E J S J ' )- ecu a i a ( 4 . 7 1 ) n car e a > 1. P n n.
p u n c t u l C , s o l i ci t ar ea es te de o r di n u l de mri me al forel or coez i ve s e-
cu n dar e. D u p pu n c t u l C , s o l i ci t ar ea exteri oar t i n de s pr e val o r i de
o r di n u l de mri me al f orel or de l egtu r i n termol ecu l ar ;
n do men i u l e e [&'y ; er ]
a = C T + hT-s.
n p u n c t u l F al r eo gr amei , f orel e i n t er n e n u mai po t r ez i s t a i n t en -
si ti i aci u n i i ext er i oar e n c t ar e l o c r u per ea. R u per ea po at e f i fragil
(aceas ta se pr o du ce n i n t er val u l AB) s au tenace (aceas ta se pr o du ce n tr e
pu n ct el e B i F). E n er gi a n ecesar r u per i i f r agi l e se co mpu n e di n en er -
gi a n ecesar i n i i eri i f i s u r i i i en er gi a necesar propagri i f i s u r i i .
41
n caz u l forfecri i s i mpl e, r eo gr ama T y es te si mi l ar cel ei di n
f i gu r a 4. 17 ; ea se ob i n e pr i n n l ocu i rea l u i a cu T , a l u i z cu y , a
l u i E cu G, a l u i & cu Q etc.
P en t r u co r pu r i l e el as tov s coas e val o ar ea l u i <ye ca i pan t a cu r b ei
<r s depi n de de vi t ez a de cretere a ef o r t u l u i u n i t ar , = , s au
a deformai ei , s = . R el ai i l e de m ai s u s n u refl ect aceast co n s t at ar e
d*
exper i men tal . D e as emen ea, el e n u con i n ef ectu l t i m p u l u i as u pr a
stri i de def o r mar e su a stri i de s ol i ci t ar e ; deci el e n u po t des cr i e
f en omen el e de f l u aj i de r el axar e. ( n s u b capi t o l u l 4. 5 , vo r f i t r at at e
- ecu aiile de s tar e reol ogi c pen t r u co r pu r i l e el as tov s coas e. )
E cu ai i l e de m ai s u s des cr i u cu r b a o- z aa c u m es te aceas t a l a u n
mo men t dat , dar n u des cr i u evol u i a n t i m p a aces tei cu r b e.
D i n f i gu r a (4. 18) i ese n evi den deos eb i r ea di n t r e co mpo r t ar ea s u b
sarcin con stan t, CT0, a co r pu l u i el as t i c (f i g. 4. 18, b) i a cel u i el as t o -
v s eos (f i g. 4. 18, c). A ces t a di n U rm se deformeaz, l a tQ, p n l a val o a-
r ea s 0 , car e n u rm n e ns con s tan t n t i m p ca l a co r pu l el as t i c, ci
crete t r ept at (f l u aj ). L a t = tt c n d s ar ci n a exteri oar se an u l eaz, de-
f ormai a e a co r pu l u i el as tov s eos n u se an u l eaz ci s cade b r u s c cu va -
l o ar ea e0> du p car e s cade l en t n t i m p ; ar e l o c fluaj invers.
C u r b a a z (s au x y) des cr i e co mpo r t ar ea l a u n m o m en t dat
a mat er i al u l u i n cercat (i n cl u de deci i r ez u l t at u l ef ect u l u i i s tor i ei "
sol i ci tri i as u pr a comportri i n m o m en t u l , / , co n s i der at ), fr a pu n e
<T
t !
b, t
f 1
b, t
ta t,
F i g. 4. 18. E vol u i a; I n t i mp a^ deformaiei
s peci f i ce sub sarcin constant a(a), l a
cor pu l el as ti c (J ) i l a cor pu l elastovseos (c)
- 42
n evi den ef ect u l du r at ei sol i ci tri i . S e pu n e n evi den co mpo r t ar ea
- elastovscoas instantanee" i n u co mpo r t ar ea el as tov s coas de du-
rat". A ceas t a di n u rm rezu l t di n di agr amel e de t i p u l z(t), y(t) s au
<x(0 i T ( 0 -
n con seci n , co mpo r t ar ea u n u i co r p el as tov s eos se pu n e n evi -
den cu aj u t o r u l a dou t i pu r i de r eogr ame. car e r edau comportarea
elastovscoas instantanee i r es pect i v comportarea elastovscoas de du-
rat ; aceas ta di n u rm i n di c ef ectu l i s t o r i ei sol i ci tri i .
b Efectul vseos la solidele elastovscoase
C o mpo r t ar ea n el i n i ar, a - s , a s o l i del o r se datorete ef ect u l u i v s -
eos . P r eci z i a apar at el o r i a ob servai ei f ac ca aces t ef ect s fi e s es i zat
n u m ai l a depi rea u n ei an u mi t e stri de s ol i ci t ar e, n otat mai s u s cu cr,.
E n er gi a total apl i cat co r pu l u i s o l i d, W, es te s u m a en er gi ei de va-
ri ai e a vo l u m u l u i , Wt, i a en er gi ei de var i ai e a f o r mei , Wf. A ceas t a
cor es pu n de des co mpu n er i i t en s o r u l u i ef o r t u r i l o r u n i t ar e n tr- u n t en s or
s f er i c i u n devi at o r . Pe b az a aceas ta se poate s cr i e (f i g. 4. 19) c, ef o r t u l
u n i t ar t o t al , a, msu rat pe r eo gr ama es te r ez u l t at u l s u mei :
a = <T(">+ j W (4. 73)
i n car e a
( f f )
co r es pu n de comportri i l i n i ar el as ti ce i se ob i n e di n ecu a-
ia l u i H o o k , i ar es te ef o r t u l u n i t ar n o r m al s u pl i men t ar , con s u mat"
pen t r u n vi n gerea rezi sten ei vi s co as e.
C u r b a a s, n caz u l gen er al , es te descris de ecu ai a (1. 71), car e
s e s cr i e s u b f o r ma :
o = Ea-z,
F i g. 4. 19. K f ect u l vseos l a cor pu r i l e _
s ol i de cu compor tar e neliniar. V
A
/ V
/
1A /
/
1
/
J j/ i
/\ drchaE
O] ^ 8
arctgE a . -~ Itu
43
n car e
E a -e
a
~
l
est e m o dul ul de el ast i c i t at e l on gi tu di n al , apar en t .
D i n cel e ce pr eced se ob i n e
0 (V ) = (Ea E)*i . (4. 74, 1)
I n mo d s i mi l ar se pu n e pr o b l ema l a s o l i ci t ar ea de f or f ecar e s i mpl ,
c n d se ob i n e,
T<
V
> = (Ga G)-y (4. 74, 2)
n car e
Ga = @
,
y
p
~
1
es te m o du l u l de el as t i ci t at e tran sversal , apar en t .
M o d u l u l de el as t i ci t at e apar en t crete cu creterea deformai ei s pe-
ci f i ce, p n l a o val o ar e a aces tei a zy (r es pect i v y y ) , du p car e s cade
cu mri rea def ormai ei . M i corarea m o d u l u l u i de el as t i ci t at e apar en t
cu mri rea def ormai ei s peci f i ce, echi val eaz cu creterea co mpr es i b i l i -
ti i i co r es pu n de t r ecer i i ctre co mpo r t ar ea mai accen tu at f l u i d.
S t ab i l i r ea val o r i i s se f ace pe b az a reprezen tri i depen den ei C <
V )
( E ) . .
e co r es pu n de m axi m u l u i fu n ci ei o- (
v )
(e).
I n do men i u l cr > ay co mpo r t ar ea el asti c se di mi n u eaz i se accen -
tu eaz co mpo r t ar ea v scoas. R ezu l t as tf el n eces ar ca, r eo gr ama co r -
pu r i l o r el astov scoase s se con stru i asc :
l a e < gj,, n coor don at e a e ;
l a s > ev , n co o r do n at e a e .
L a f el se pu n e pr o b l ema n caz u l forfecri i s i mpl e, c n d r eo gr ama u r -
meaz a f i trasat n coor don at e T y, l a y < y 5'
m
coor don ate
T y , l a y > y. I n aces t u l t i m caz , n z o n a y > yv, ecu ai a de s t ar e
reol ogi c va avea u rmtoarea f orm,
T = T + m(y y )
v
.
P en t r u s o l i ci t ar ea de n ti n dere si mpl , se va ob i n e n mo d s i m i l ar
l a e > ;,,
a ay + k(e )
8
.
L a ^ E (i r es pect i v y < y ), v s cozi tatea i n fl u en eaz as u pr a
comportri i el as ti ce, aceas ta di n u rm f i i n d prepon deren t.
L a E > (r esp ec t i v y >y ) , p r o p r i et at ea el asti c i n fl u en eaz as u -
pr a comportri i vi s coas e, car e t i n de s devi n prepon deren t, n mo -
du l n car e aceas ta se va arta l a co r pu r i l e f l u i de v s coel as ti ce.
R ezu l t de ai ci c u n cor p n u poat e f i def i n i t n m o d ab s o l u t ca f i i n d
v s eoel as ti c (f l u i d) s au el astov seos (s ol i d), deoar ece co mpo r t ar ea devi n e
pr epo n der en t v scoas s au pr epo n der en t el asti c, n fu n ci e i de s t ar ea
de def or mar e a co r pu l u i . U n co r p r eal oar ecar e se compor t ca u n s ol i d, ,
44
dac s t ar ea de def o r mar e es te i n feri oar strii def i n i t pr i n ev s au yy
i se compor t ca u n f l u i d, dac s tar ea de def o r mar e es te m ai intens
dec t cea defi n i t an t er i o r .
4. 3. 2. I t co gr amel e stri i f l u i de"
C o mpo r t ar ea co r pu r i l o r f l u i de r eal e se reprezi n t n r eo gr ame car e
r edau depen den a di n t r e ef o r t u l u n i t ar de f or f ecar e, T , i r eo pan t a,
y . A ces t e r eo gr ame se ob i n di n exper i men t e de f or f ecar e si mpl a f l u i -
del or .
C o r pu l f l u i d v s eos se caracteri zeaz pr i n aceea c s u b ef ect u l u n ei
s ar ci n i de f or f ecar e, se def ormeaz i r ever s i b i l .
P r o pr i et at ea f l u i del o r r eal e dea opu n e rezi sten l a s ch i mb ar ea for-
mei reprezi n t man i f es t ar ea v s eozi ti i l or . A ces t u i f apt se datorete
di s i par ea n cl du r a u n ei pri di n en er gi a ci n eti c a cu r ger i i .
D ator i t v s eozi ti i i au natere fore de f r ecar e i n tern car e irit i i -
zi e def o r mar ea ; n t i m p se stab i l ete u n ech i l i b r u n tre forel e ext er i oar e
.i forel e i n t er i o ar e de f r ecar e v scoas, ceea ce determi n cu r ger ea
stai on ar cu r eo pan t a con stan t.
4. 3. 2. 1. F l u i d l i n i ar v s eos . C o r pu l l i n i ar- v scos se caracteri zeaz
pr i n aceea c l a s o l i ci t ar ea de f or f ecar e si mpl, rel ai a di n t r e T i y
es te l i n i ar (f i g. 4. 20), i ar n u r m a n deprtri i sol i ci tri i , co r pu l rm n e
def o r mat . E cu ai a car e des cr i e co mpo r t ar ea u n u i as emen ea co r p es te
cu n oscu t ca ecuaia lui Newton,
t - ijb- Y (4- 75)
n car e rl0 es te co ef i ci en t u l v s eozi ti i de f or f ecar e (n ewt o u i an ), yj0
es te i n depen den t de vi t ez a de def or mar e (y), de ef o r t u l u n i t ar apl i cat
(T ) i de t i m p (/ ),
o r
45
V al o ar ea l u i T ;0 , n tr- u n caz dat , es te i n fl u en at de par amet r i i stri f
t er mo di n ami ce.
F l u i del e a cror co mpo r t ar e es te descris de ecu ai a (4. 75) se n u mes c
fluide newtoniene.
E cu ai a de s tar e reol ogi c a f l u i du l u i l i n i ar , v seos, n caz u l s o l i ci -
tri i t r i di men s i o n al e, ar e expr es i a ten sori al :
xi} = Q&u + rl0-di} ( 4 . 7 6 )
n car e
a n - f ~k/ -I\
d)
n caz u l gen er al al f l u i del o r c o m pr es i b i l e;
7t es te pr es i u n ea ter modi n ami c ; 7 co ef i ci en t u l v s eozi ti i di l at a-
i on al e ; pr i m u l i n var i an t al t en s o r u l u i r eo pan t el o r (vi t ez el o r
de def or mar e) ; t en s o r u l u n i t at e al l u i K r o n eck er .
P en t r u f l u i du l n ew t o n i an co mpr es i b i l , n caz u l i po t ez ei l u i S t o k es
(3X r - l - 2rl0 ==0) ca i n caz u l f l u i du l u i n ewt o n i an i n co mpr es i b i l (1^
= 0), pr es i u n ea ter modi n ami c es te egal cu pr es i u n ea mecan i c, p =
= 7i . R ezu l t c ,
a p + - Y]o^i
< )
j l
a
f l u i du l n ew t o n i an co mpr es i b i l n caz u l
i po t ez ei l u i S t o k es ;
a / ; l a f l u i du l n ewt o n i an i n co mpr es i b i l .
n caz u l sol i ci tri i de ntindere uniaxial a u n or f l u i de v s coel as ti ce,
co mpo r t ar ea reol ogi c es te descris de ecuaia lui Trouton
a = t]e. o
,
, ( 4 . 7 7 )
n c ar e rtti0 est e v scozi t at ea exten s i on al (l on gi tu di n al s au t r o u -
ton i an ) i ar e == vi t ez a de def o r mar e. L a vi t ez e i n i ei de def or -
/ dl
mar c 7 ]e >0 = 3T)0.
E cu ai i l e (4. 75) i (4. 76) des cr i u co mpo r t ar ea u n o r f l u i de i deal e,
r ez u l t at e di n r eogr amel e u n o r f l u i de r eal e n car e s - au n egl i j at u n el e as -
pecte n eesen i al e al e compor tr i i vi s co as e.
D eo s eb i r ea di n t r e u n s o l i d i deal el as t i c i u n f l u i d i deal v s eos
con st n aceea c deformai a p r i m u l u i (e) es te i n depen den t de t i m p ,
pe c n d a cel u i de- al doi l ea es te depen den t de t i m p :
e = e / i y = y
4. 3. 2. 2. C or p f l u i d n c l i n i ar v s eos . D ac r eo pan t a n u es te pr o po r -
i on al cu ef o r t u l u n i t ar , ci depi n de de aces t a pr i n t r - o rel ai e co m-
pl i cat, depen den a T y n u es te l i n i ar. S e ob i n e o an omal i e de
ef or t u n i t ar ". S e di s t i n g as emen ea an o m al i i at t l a s o l i ci t ar ea de f or -
f ecar e si mpl , c t i l a s o l i ci t ar ea de n ti n der e. F l u i d u l n el i n i ar v s eos
46
reprezi n t u n co n cept t eor et i c, u n f l u i d cruia i se n egl i j eaz ef ectel e
de o r di n u l do i s au ef ectel e de ten s i u n e n ormal . n pr ez en t se prefer
con s i der ar ea separat a comportri i n el i n i ar vi s co as e i a ef ect u l u i
el as ti c, n an al i z a compor tr i i f l u i del o r r eal e.
L a co mpo r t ar ea v s coas neli ni ar, ca i l a co mpo r t ar ea v scoas
l i n i ar, cu r b a de n crcare i de descrcare, n r epr ez en t ar ea T - y
este aceeai (f i g. 4. 21). A s emen ea f l u i de, a cror v s eozi tate de forfe-
car e n u es te con stan t, ci depi n de de T s au de y , se n u mes c i fluide
nenewtoniene. P en t r u aces tea se def i n es c (f i g. 4. 22) :
v s cozi tatea de f or f ecar e ef ecti v
47
ar c depi n de de val o ar ea l u i y x s au a l u i rlt l a car e se f ace msu rarea ;
v s cozi tatea de f or f ecar e aparen t,
y\ a - ~ ( 4 . 7 9 )
r
de as emen ea depen den t de z s au de y .
D u p c u m se ob serv, n gen er al rt ^ t]a l a f l u i del e n en ewt o n i en e.
P en t r u y - > 0 se poate apr eci a c v]0 = l i m v) = l i m v)a.
Y->0 y-0
F l u i del e car e s ol i ci t at e l a ntindere se compor t n el i n i ar i t o t al
r ever s i b i l (s i mi l ar f l u i del or n en ewt on i en e, ns n co o r do n at e a s),
s e n u mes c netroutoniene. C o mpo r t ar ea aces tor a poat e f i r edat de o
ecu ai e de f o r ma
CT = A- -
8
( 4 . 8 0 )
n c ar e k i 8 s n t co n s t an t e de mat er i al . V s cozi tatea exten s i on al ,
aparen t, ar e n aces t caz expr es i a :
( 4 . 8 1 )
V s cozi tatea l on gi tu di n al ef ecti v, es te
V A - - S e
8
'. ( 1 , 8 2 )
de
D i n cel e ce pr eced rezu l t c
i - s n.. a- ( 4 . 8 3 )
P en t r u co mpo r t ar ea n el i n i ar l a s o l i ci t ar ea l a f or f ecar e si mpl ,
au f os t propu i ' mai mu l t e rel ai i . U n el e di n t r e aces tea s n t r edat e n
cel e ce u rmeaz.
a Ecuaia Ostwald-de Waele, des cr i e co mpo r t ar ea u n o r f l u i de
l a s o l i ci t ar ea de f or f ecar e si mpl . E cu ai a O s t wal d- de Wael e ar e
expr es i a,
T = m - y
v
( 4 , 8 4 )
n car e m i v snt co n s t an t e de mat er i al . R eo gr amel e f l u i del o r de
t i pu l O s t wal d- de Wael e s n t r epr ez en t at e n f i gu r a 4 . 2 3 .
F l u i del e pen t r u car e v < 1 se n u mes c pseudoplastice (f i g. 4 . 2 1 , a
s i 4 . 2 3 , a), i ar cel e pen t r u car e v > 1 se n u mes c dilatante (f i g. 4 . 2 1 , a
i f i g. 4 . 2 3 , b).
4 8
F i g. 4. 23. R eogr ama f l u i du l u i O s l vr al d- de Wael e:
a fl u i d pseu doplastic ; b fl u i d di l atan t,
F l u i d u l O s t wal d- de Wael e ar e co mpo r t ar e n ewton i an l a y 0 ,
u de >) == 7)o i l a y f oar te mar e, u n de y]a = f\ x (fi g- 4 . 2 3 i f i g- 4 . 2 4 ) .
D et er m i n ar ea co n s t an t el o r r eol ogi ce se face pe b az a r eo gr amei ,
pe car e, pen t r u dou val o r i y j i y 2 se dedu c, l a t emper at u r a co r es pu n -
ztoar e n cercri i , val o r i l o r i Y i T 2 . S e l ogari tmeaz m em b r i i ecu a-
iei (4. 84) :
l o g T = l o g m + v l o g y ( 4 . 8 5 )
i se s cr i e :
l o g t i = l o g m - f v - l og yj.
l o g T 2 = l o g 777 - f v - l og y 2
1.
\ j
1
1
1
F i g. 4. 24. Variaia vseozi ti i f l u i du l u i O s twal d de Wael e ;
a pseu doplastic ; i> di l atan t.
4 Proprietile f i zi ce i ter momecan i ca mater i al el or pl asti ce <cd. 230
de u n de, pr i n scdere, rezu l t
log
v *= -JL.. (4. 86)
Y* \
A p o i , di n ecu ai a (4. 84), rezu l t m.
V s cozi tatea de f or f ecar e aparen t
YJ = - = i n (4. 87)
Y
i v s cozi tatea ef ecti v
T) = = m - vy -
1
, (4. 88)
se afl n corel ai a
X= v~qa. (4. 89)
S e con stat c l a f l u i del e ps eu do pl as t i ce (v < 1), v s cozi tatea (T )0
i 7)) s cade cu mri rea l u i y , i ar l a f l u i del e di l at an t e, v s cozi tatea crete
cu mri rea l u i y. L a f l u i del e ps eu do pl as t i ce 7) < T), pe c n d l a cel e
di l at an t e TJ > -qa.
D ac se consi der l a o temperatu r T, o s tar e reol ogi c de referi n ,
T 0 i y 0 a f l u i du l u i , at u n ci , l a aceast temperatu r rel ai a (4. 84) se mai
po at e s cr i e s u b f o r ma :
(1. 90, o)
D ac y u cor es pu n de p u n c t u l u i B (f i g. 4. 24, a) at u n ci T 0 = r y0 'Y 0 , n c t
d i n rel ai i l e (4. 79) i (4. 84, a) se ob i n e
s au , deoar ece y ~ T
V
,
v- 1
U n eo r i depen den a T f se reprezi n t n di agr am d u b l u l o gar i t -
mi c. n b az a rel ai ei (4. 85) rezu l t c r eo gr ama, n aces t caz, va f i
l i n i ar (BC), cu pan t a egal cu v i cu o r do n at a l a or i gi n e, l o g m
(f i g. 4. 25). Por i u n i l e AB i r es pect i v CD s n t n cl i n ate l a 45 i au o r do -
50
n atel e l a or i gi n e egal e cu r es pect i v l o g Y)0 i l o g / ]>; el e co r es pu n d do me-
n i i l o r de co mpo r t ar e n ewton i an a f l u i du l u i O s t wal d- de Wael e. E cu ai a
f l u i du l u i O s t wal d- de Wael e se m ai s cr i e u n eo r i s u b f o r ma :
y == O - T " ,
n car e <J> i n s n t co n s t an t e r eol ogi ce.
n tr e con s t an t el e r eol ogi ce m, v, O i n exi s t u rmtoarel e cor e-
l ai i :
1
S u b f orm ten sori al , rel ai a ( 4 . 8 4 ) , devi n e
( 4 . 9 0 . b)
( 4 . 9 1 )
n u mi t i ecuaia Iieinev-Rivlin [ 1 9 ] n car e, n caz u l f l u i du l u i i n c o m -
pr es i b i l = 0 ], v s cozi tatea
v- 1
b Ecuaiile Prandll i Eyririg
E cu ai a P r a n d t l
y = C s h ( ^
( 4 . 9 2 )
( 4 . 9 3 )
n car e A i C s n t co n s t an t e de mat er i al car e se expri m, C n s ~\
i ar A n N - m "
2
. R el ai a ( 4 . 9 3 ) se apl i c pen t r u <5 [1 7 ]. D i n rel ai a
( 4 . 9 3 ) se ob i n e*
S e n oteaz
h m - =r .
T-,0 dt A
A
-no
c
( 4 . 9 4 )
Y]O ar e semn i fi cai a v s eozi ti i l a ef or t u n i t ar n u l .
r e.-* ; x
3
. a* , e* + e"
x
x* x*
s hx = = x -| 1 h . ; chx = : = 1 -\ 1 (- .
2 3! 5! 2 2! 4!
ar g s hx = I n (x - f ]/ x
a
+ 1) ; ar g chx = I n (x + Y
X
' 1).
52
P r i n dez vo l t ar ea n s cr i e a memb r u l u i dr ept, al ecu ai ei ( 4 . 9 3 )
rezu l t
Y
D ac n m em b r u l dr ept al ecu ai ei ( 4 , 9 5 ) se rei n n u m ai pr i m i i doi
t er men i , se obine, ecu ai a Steiger-Orij-Rabinowilsch :
f = C l T + C 2 T
3
. ( 4 . 9 6 )
E cu ai a propu s de Eyring [1 7 ], reprezi n t o ext i n der e a ecu ai ei
( 4 . 9 3 ) i ar e f o r m a
^
C s h
( i )
+
? - <
7
>
d r
n car e G es te m o d u l u l de el as t i ci t at e tran sversal a f l u i du l u i , i ar T =
dt
D et er mi n ar ea co n s t an t el o r . 4 i C di n ecu ai a ( 4 . 9 3 ) se f ace n f el u l
u rmtor :
: de pe di agr ama T y , se determi n r eo pan t el e Y i (
T
i ) i Y 2 ( T 2 =
= 2*i ) ;
se s cr i e r apo r t u l
^ ] [ H X ) (T) C H
se cal cu l eaz pe b az a rel ai ei an t er i o ar e.
Am n ^ ^i
I y 2 \ A r c ch y.
A r i
V
"(TI
i n n d s eama de expr es i i l e fu n ci i l or hi per b o l i ce rezu l t
A w:
T
' ( 4 . 9 8 )
l n (x + | / x- 1)
k V - 1
53
I n t ab el u l 4. 2 s n t t r ecu t e r ez u l t at el e msu rtori l or (T i -'-) l a t r ei
t emper at u r i , pen t r u pol i eti l en de n al t pr es i u n e, mri mi l e i n t er me-
di ar e x i V *
2
1 i co n s t an t el e A, C i vj0 s n t cal cu l at e cu rel ai i l e
(4. 98) i (4. 94).
Tabelul 4.2
C on s tan tel e di n ecuaia P r an dt l , pen tr u o polietilen de nal l pr es i u n e [17]
Temperatu ra, f C] 1.30 138 140
daN 1
c m
2
J
1 2 1 2 1 2
18,7 54,6 22 64 25. 4 74,0
1,460 1,456 1,456
y *
2
- 1
1,119 1,117 1,117
A,
d a N ]
er a
2
J
1,035 1,01 1,04
C, ["] 16,7 19.fi 22,7
7)o,
daN - s '
c m
2
6 . 19- 10-
3
5,31 - 10~
3
4,5- 10-
E cu ai a l u i P r a n d t l gen eral i zat ar e expr es i a :
_ i _
T = C - s h - ^ - l p j - (4. 99)
n car e n e [1,4].
c - Ecuaia Bogdanov pen t r u s o l i ci t ar ea de f or f ecar e s i mpl a f l u i -
du l u i , ar e expr es i a [20],
T = A - er f (7? - Y ) (4. 100)
n car e A i B s n t co n s t an t e r eol ogi ce, i ar
o
n u r m a dezvol tr i i n s er i e a m em b r u l u i dr ept al rel ai ei (4. 100),
r f ( B y ) = $ e- '
!
d/ .
ia dezvol tr i i n
se ob i n e :
Y-K [ 11- 3 21- 5
(4. 101)
5 4
de u n de rezu l t c l a val o r i m i ci al e l u i y, vari ai a x(y es te apr o ape
l i n i ar.
V s cozi tatea aparen t i n aces t caz, se definete ca
t
,. 2.-A.-1S ...
D ac se n oteaz Y)0 = l i m TJ * , se ob i n e
Y - o
J L^t-i^L + W. - . . . (4. 102)
7), 11- 3 21- 5
A l t e ecu ai i , pr o pu s e n l i teratu r pen t r u a expr i m a co mpo r t ar ea
n en ewton i an , s n t nscrise n t ab el u l 4. 3. E cu ai a S i s k o (t ab el u l 4. 3)
Tabelul 4.3
K cu ai i i de stare reol ogi c al e ci t o r va f l u i de n el i n i ar vi s coas e
Z O
D en u mi rea ecuaiei E cuaia Constantele reologice
1 S i s k o T fc.Y + V f
2 E l l i s
Y
k, + A V T '
* fc /)
3
4
5
D e Haven
7]oY
1 + A- - T"
7],,, t, n 3
4
5
P o wcl l - E y r i n g
T = A I - v - | ar c s h | - ^- |
*. U - J
A*i, A*2, i cs
3
4
5 Wi l l i ams o n i = * '
Y
+ 7)- T
A , + Y
A"i, A*2, 7]oo
6
7
8
9
M et er - R ei n er - Phi l i ppo f T
'
+
( T ) " ]
Y 7],, 7)oo, fc, n . U n eor i se
consider n 2
6
7
8
9
V an Wazer a.
1 7]0 - / ) "1.
T = 7)- t ~ Y
L l +^- Y +A- . - Y"]
7}o> A',, 7)oo
k n
6
7
8
9
O l dr o y d generalizat
L l + A v f J
kt, k... n, 7)0.
U n eor i se consider n = 2
6
7
8
9 C r os s
T - 7 ) + 2
1 + ky
7)o> 7]oo, /.*
55
cu pl eaz co mpo r t ar ea n en ewton i an (pr i mu l t er men ) cu co mpo r t ar ea
O s t wal d- de Wael e (al do i l ea t er men ). C on i n e ns t r ei co n s t an t e r eol o-
gi ce, ceea ce n greu n eaz u t i l i z ar ea ei . I n gen er al s n t pr ef er ate ecu ai i l e
cu cel m u l t dou co n s t an t e r eol ogi ce.
I n di f er en t de t i pu l ecu ai ei de s tar e reol ogi c, v s cozi ti l e ef ecti v
i aparen t se cal cu l eaz cu rel ai i l e (4. 78) i (4. 79).
d Fluide cu prag de curgere
F l u i del e car e ncep s cu rg n u m ai du p ce fora de f or f ecar e apl i -
cat depete o an u mi t val o ar e se n u mes c f l u i de cu prag de curgere
s au vscoplastice. P e r eogr amel e aces t or f l u i de (f i g. 4.20, b), apar e u n
ef or t u n i t ar car act er i s t i c, T . n u m i t pr ag de cu r ger e.
L a T < T , , f l u i du l se def ormeaz el as ti c ; datori t co ez i u n i i mo l ecu -
l ar e, u n i ti l e s t r u ct u r al e al e f l u i du l u i n u alu nec r eci pr o c ci do ar se
al u n ges c pe di reci a de aci u n e a l u i T . L a T > T v co ez i u n ea mol ecu l ar
es te n vi n s i u n i ti l e s t r u ct u r al e au o al u n ecar e r el ati v ; rezi s ten a
l a al u n ecar ea rel ati v a u n i ti l or s t r u ct u r al e de f l u i d es te car acter i zat
de v s cozi tatea ~t\ . n con seci n , l a T < T ar e l oc o co mpo r t ar e pu r
el asti c a f l u i du l u i , x(y), du p car e l a T > z,j co mpo r t ar ea f l u i du l u i ,
- r(y), es te l i n i ar (f l u i d B i n gh am- S ch wedo f f ) s au n el i n i ar v scoas (f l u i d
H er s ch el - B u l k l ey ).
Ecuaia fluidului Bingham-Schutedoff are expr es i a :
T = T , - r * T Y - ( L 1 03)
L a T > TtJ , r eo gr ama es te o dr eapt cu nclinarea a r c l gr , fa de
abscis (f i g. 4. 20, b).
F l u i del e n eb i n ghami en e se caracteri zeaz pr i n t r - o r eo gr ama n el i n i ar.
C o mpo r t ar ea aces tor f l u i de es te descris de ecu ai a l l er s eh e- B i i l k el v
(f i g. 4. 20, b) :
T = Ty + m-y" (4. 104)
n car e T j , , m i v s n t co n s t an t e r eol ogi ce, s au de ecuaia Casson
V T V T " . M ' - r Y ~ (4105 )
n car e zv i A' s n t co n s t an t e r eol ogi ce.
V s cozi tatea aparen t a f l u i del o r cu pr ag de cu r ger e s cade h i per b o l i c
de l a val o r i f oar te mar i (l a y 0) i t i n de s pr e val o ar ea 7j
T
l a y o o . V s cozi tatea ef ecti v se cal cu l eaz i ai ci cu rel ai a (4. 78);
aceas t a es te i n depen den t de T n caz u l f l u i del o r r epr ez en t at e de ecu a-
i i l e (4. 103) i (4. 104).
56
4. 3. 2. 3. F l u i d e a cror co mpo r t ar e depi n de de du r at a s ol i ci tr i i .
a Fluide vscoelastice
C o m po r t ar ea f l u i del o r v scoel asti ce es te i n fl u en at de t i m p. A ces te
f l u i de posed at t pr opr i eti vi s coas e c t si el as ti ce ; co mpo n en t a v s -
coas es te ns prepon deren t.
E f ec t u l el as t i c l a f l u i de se f ace ob s er vat at t n r eogr amel e de t i pu l
T (Y ) s au a(s ), car e r edau comportarea viscoelastic actual (i n s t an t an ee),
c t i n r eo gr ame de t i pu l z(t) s au y(t), car e pu n n evi den co mpo r t ar ea
viscoelastic de durat, per mi n d s se con s i der e i ef ect u l i s t o r i ei s o l i -
ci tri i .
b Considerarea separat a efectelor vseos i elastic la fluidele reale,
vscoelastice
F l u i del e r eal e s n t n gen er al v s coel as ti ce. L a u n el e di n t r e el e
ef ectu l el as t i c po at e f i n egl i j at, ceea ce per mi t e co n s i der ar ea l o r dr ept
f l u i de p u r vi s co as e cu co mpo r t ar e neli ni ar. C o mpo r t ar ea reol ogi c l a
1>
5 7
f or f ecar e si mpl , a u n u i fluid real generalizat reprezen tat n f i gu r a 4. 26 ,
es t e descris pe i n t er val e de y de ecu ai i de s tar e reol ogi c di f er i t e :
pe i n t er val u l y
s
[ 0 , y) depen den a T y, n l i mi t el e pr eci z i ei
ob s er vai ei , es te l i n i ar i se u ti l i zeaz ecu ai a (4. 75 );
pe i n t er val u l y,. y, co mpo r t ar ea es te ncli ni ar (ps eu dopl as ti c)
i se u ti l i zeaz rel ai a (4. 84);
pen t r u y
s
[ y . v'v), se u ti l i zeaz ecu ai a B i n gh am- S ch w edo f f
<4. 103);
pen t r u Y^(Y'V TI/ ')- co mpo r t ar ea es te di l atan t i es te descris
de ecu ai a H er s ch el - B u l k l ey , scris s u b f o r ma :
T - T ; + ; n - y" ;
n i n t er val u l yL - y c r . se u ti l i zeaz di n n o u ecu ai a (4. 103) n
care xv --- -z'v'.
n pu n ct u l F al r eogr amei , forel e de f r ecar e v scoas n u mai po t
aten u a ef ectu l forel or el as ti ce i n t er n e i as t f el ar e l oc turbulena elastic
s au ruperea" n f l u i du l r eal . L a u n el e f l u i de po t l i ps i u n a s au mai mu l t e
di n t r e i n t er val el e pr ez en t at e n f i gu r a 1. 26. D ac, de exempl u yv 3 y'v',
at u n ci pu n ct el e A i C co i n ci d ; f l u i du l va f i de t i pt i l O s t wal d- de Wael e
(di l at an t ).
D ac f l u i du l v s eoel as ti c es te s u pu s n ti n deri i u n i axi al e, se ob i n e o
r eo gr ama si mi l ar cel ei di n figura 4. 26, n car e pes te t o t n l o c de T
se pu n e cr, n l oc de y se pu n e k i i n l oc de r, se pu n e y]e.
S e con stat o an al ogi e perfect n tre con cept el e de s o l i d gen er al i z at
J T ( V ) . f i g. (4. 17)] i f l u i d gen er al i z at [T (y), f i g. (4. 26)].
R eo gl am a t (y) pu n e n evi den co mpo r t ar ea viscoelastic actual
{i n s t an t an ee) a t l u i du l u i .
A b at er ea de l a co mpo r t ar ea v scoas l i n i ar se datorete n gen er al
ef ect u l u i el as ti c as u pr a comportri i vi s co as e. C o mpo r t ar ea vi s coel as ti c
i n s t an t an ee per mi t e pu n er ea n evi den a pri i di n ef o r t u l u n i t ar de
f or f ecar e con s u mat" pen t r u gen er ar ea ef ect u l u i el as t i c. D eo ar ece
= f r - d y
J
rezu l t c l a acelai y se poate s cr i e n gen er al ,
T - T + T<*> + T
( < , >
(4. 106)
s au . pen t r u f l u i del e cu pr ag de cu r ger e n egl i j ab i l , i = 0 (f i g. 4. 27),
T = y<*>+ T "> (4. 107)
car e expr i m f apt u l c, ef o r t u l u n i t ar t o t al , T , es te o su m n tre ef o r t u l
u n i t ar , - r
( i V )
, n eces ar forfecri i f l u i du l u i (var i ai ei f o r mei f l u i du l u i ), car e
58
F i g. 4. 27. S epar ar ea compon en tel or pu r vi s coas u , ct ) , i pu r elastic. -r(>, al e efor-
t u l u i u n i t ar de f orf ecare apl i cat, , n cazu l f l u i del or .
a ps eu i l opl as ti c; b di l ata ut.
s te l i n i ar v s eos i ef o r t u l u n i t ar , T<'>corespu n ztor en er gi ei de var i ai e
a vo l u m u l u i f l u i du l u i i car e gen ereaz ef or tu r i l e u n i t ar e n o r mal e, a.
D ac r eo gr ama - r(y) es te de f o r ma cel ei di n f i gu r a 4. 23, at u n ci se
poat e s cr i e c
f r -ffi -x - : - ' "
}
(4. 108)
<le u n de
~
l n
---- (*am)y, , (4. 109)
r epr ez i n t u l c u an t u m u l di n ef o r t u l u n i t ar apl i cat car e se con s u m
1
'
pen t r u n vi n gerea rezi sten ei el as ti ce i gen er ar ea ef ect u l u i de tensiune
n ormal .
Dac T ^=0, at u n ci di n cel e ce pr eced rezu l t
T
( E
> = T , + (/ ) rl0)-y ' (4. 110)
ceea ce con fi rm car act er u l el as t i c al l u i T .
E f o r t u l u n i t ar de f or f ecar e T
(c
>se con s u m" pen t r u a n vi n ge r ezi s -
ten a co mpo n en t ei el as ti ce i se tran sform n ef or t u n i t ar n o r m al cr,
car e apar e n f l u i d s u b f o r ma ef ect u l u i de ten s i u n e n ormal :
cr - f l - r " ) , p.]. (4. 111)
C u c t pr o pr i et at ea de el as t i ci t at e es te mai pregn an t, ci i at t cr
es te mai mar e i deci di feren a rj rl0 es te mai mar e.
59,
P en t r u f l u i del e v s coel as ti ce, n afar de r eo gr ama x(y), es te n ecesar
t r as ar ea i a u n ei r eo gr ame car e s expr i me depen den a ef o r t u r i l o r u n i -
t ar e n o r mal e, s au depen den a di feren ei ef o r t u r i l o r u n i t ar e n o r mal e,
fu n ci e de r eo pan t a, a(j) s au Aer(y).
D epen den a l u i x de y i de t i m p, / , n caz u l f l u i del o r v s coel as ti ce.
rezu l t di n aceea c, cu r b el e x(y) vo r depi n de de i
' t dl
A s t f el , pen t r u di f er i te val o r i al e vi t ez ei de cretere a l u i y de l a z er o
l a YA se ob i n cu r b e x(y) di f er i te (f i g. 4. 28). P en t r u o cretere t eo r et i c
i n s t an t an ee, se ob i n e cu r b a OA, i ar pen t r u o cretere f oar te l en t (du -
rat i n f i n i t) a l u i y, se ob i n e cu r b a OD (f i g. 4. 28). P en t r u al te du r at e
de cretere se ob i n cu r b el e OB ; OC el e. D ac du p at i n ger ea val o r i i jA,
r eo pan t a es te men i n u t con stan t i egal cu yA, ef o r t u l u n i t ar de f o r -
f ecar e descrete co n t i n u u p n ce at i n ge val o ar ea l i mi t corespu n ztoare
pu n c t u l u i D (zD). i n n d s eama de defi n i i a v s eozi ti i n seamn c
aceas t a va scdea n t i m p, p n l a val o ar ea l i mi t rlD = V al o ar ea
YA
maxi m a v s eozi ti i cor es pu n de, n aces t caz, pu n ct u l u i A, u n de
J A
c Fluide tixotrope i antitixotrope
C ompor tr i l e ti xotr op i an ti ti xotr op se caracteri zeaz pr i n aceea
c, cu r b el e x(y) l a n crcare i l a descrcare n u co i n ci d. L a co mpo r t ar ea
ti xotr op ar e l oc mi corarea n t i m p a v s eozi ti i pe c n d l a co mpo r -
t ar ea an ti ti xotr op v s cozi tatea crete n t i m p l a ef or t u n i t ar de f or -
f ecar e co n s t an t . F l u i d u l aj u n ge l a s t ar ea i n i i al du p u n r epau s n del u n -
gat. Efectul timpului este reversibil.
F i g. 4. 28. Vari ai a f or mei reograme i
i n funcie de vi teza (du r ata) de
cretere a r eopan tei .
6 0
d e f
F i g. 4. 29. R eogr ame al e u n or f l u i de cu compor tar e ti xotr op:
a, 6, c pseudoplnstic ; d, e, / dilalant.
M an i fest t i xo t r o pi e i an t i t i xo t r o pi e (s au r eopexi e) f l u i del e n en ew-
t on i en e (ps eu do pl as t i ce i di l at an t e) s i f l u i del e cu pr ag de cu r ger e
<fig. 4. 29 i 4. 30).
L a co mpo r t ar ea ti xotr op cu r b a de n crcare x(y) se afl deas u pr a
cu r b ei de descrcare (f i g. 4. 29). D e as emen ea, cu r b a Tj (y) n pr o ces u l de
n crcare se afl deas u pr a cu r b ei 7](y) corespu n ztoare descrcri i . n
f i gu r i l e 4. 29, b i e. es te i n di cat pr i n t r - o sgeat s en s u l evol u i ei t i m pu l u i .
V s cozi tatea f l u i del o r t i xo t r o pe s cade n t i mp, l a ef or t de f or f ecar e co n -
s t an t . A s t f el , l a T >0, v s cozi tatea vari az n tre Y),_ i r), 0 (f i g. 4. 29, c).
P en t r u a pu n e n evi den co mpo r t ar ea ti xotr op, r eogr amel e se
con s t r u i es c n f el u l u r mtor : se mrete co n t i n u u val o ar ea l u i T ob i -
nndu- se cu r b a OAB de n crcare ; apo i se mi coreaz c o n t i n u u val o ar ea
l u i x, n acel ai i n t er val de t i mp, ob ti n n du - se cu r b a BCO, de descr-
car e. D ac du r at a necesar restru ctu rri i f l u i du l u i du p n crcare es te
(l
5
F i g. 4. 30. R eo gr ama u n u i l l u i d cu pr ag
de cu rgere, cu compor tar e ti xotrop.
o <re ar
ext r em de mi c, at u n c i cu r b a de descrcare se s u pr apu n e pr act i c: peste-
c u r b a de n crcare. D ac du r at a restru ctu rri i f l u i du l u i es te mar e (de-
o i d i n u l or el or , z i l el o r . . . ), at u n ci cel e dou cu r b e n u co i n ci d, n c t ef ectu l '
de t i xo t r o pi e se va man i f es t a. S e ob i n e o bu cl de histerezis. D eoar ece
du p u n t i m p de stai on are a f l u i du l u i ef ect u l pr i mei n crcri se an u -
l eaz (b u cl a de hi s t er ez i s se an u l eaz), t i xo t r o pi a es te caracteri zat de
u n histerezis elastic".
L a f l u i del e an t i t i xo t r o pe, pe r eogr ama, cu r b a de n crcare 0. 1 B'
se afl s u b cu r b a de descrcare BCO (f i g. 4, 31). D u p u n t i m p de r epau s
i f l u i du l r eo pect i c r evi n e l a s tar ea i n i i al ; b u cl a de hi s t er ez i s el as t i c
di s par e.
F l u i del e n en ewt o n i en e i cel e cu pr ag de cu r ger e po t man i f es t a an t i t i -
xo t r o pi e. V s cozi tatea f l u i del o r an t i t i xo t r o pe, l a ef or t u n i t ar de f or -
f ecar e co n s t an t , crete (f i g. 4. 31, c) n t i m p.
T i xo t r o pi a i an t i t i xo t r o pi a p u n n evi den depen den a de t i m p a
comportri i f l u i del o r r eal e. F l u i del e n en ewt on i en e i cel e cu pr ag de cu r ge-
r e co r es pu n d u n o r f l u i de r eal e cu r es t r u ct u r ar ea i n s t an t an ee du p de-
f o r mar e.
4. 3. 3. P r i n c i p i i l e de l u cr u al e apar at el o r pen t r u det er mi n ar ea co m -
por tr i i r eo l o gi ce
D et er mi n ar ea r eo gr amel o r stri l or solid i fl u i d se efectu eaz ci t
apar at e b az at e pe pr i n ci pi i de fu n ci on are di f er i t e. P e b az a r eo gr amel o r
se cal cu l eaz apo i co n s t an t el e f i zi ce car e caracteri zeaz co m po r t ar ea
reol ogi c.
62
d e
F i g. 4. 31. F l u i de cu compor tar e an ti ti xotrop.
4. 3. 3. 1. C er cetar ea comportri i stri i s ol i de a mat er i al el o r pl asti ce
P en t r u mat er i al el e pl as t i ce, ca i n caz u l met al el o r , i n tereseaz at t co m-
po r t ar ea l a sol i ci tri s t at i ce, l a di f er i te t emper at u r i , T, cu l u ar ea n
con si derai e a ef ect u l u i t i m p u l u i , t, c t i co mpo r t ar ea l a sol i ci tri di n a-
mi ce ( n s peci al sol i ci tri pr i n oc) i l a sol i ci tri var i ab i l e n t i m p
(I a di f er i t e ci cl u r i de s ol i ci t ar e).
I n caz u l sol i ci tri i s t at i ce de n ti n dere u n i axi al , se u rmrete deter -
mi n ar ea u rmtoarel or depen den e :
I <r(e), l a di f er i te t emper at u r i T ;
e(0, l a di f er i te t emper at u r i T i l a di f er i te ef o r t u r i u n i t ar e, cr0.
n m o d s i mi l ar se pu n e pr o b l ema pen t r u s o l i ci t ar ea l a f or f ecar e.
P en t r u r eogr amel e o(e) se u ti l i zeaz maini de n cercat de acelai tir>
cu cel e pen t r u n cercarea met al el or . C apet el e epr u vet ei se pr i n d n di s -
po z i t i vel e de f i xar e af l ate pe t r aver s el e o r i z o n t al e al e mainii. U n a di n t r e
6 3
t r aver s e es te aci on at i poat e cu l i s a pe dou col oan e ver t i cal e (f i g. 4. 32).
A ceas t a per mi t e pe de- o par t e mo n t ar ea epr u vet ei n veder ea n cercri i ,
i ar pe de alt par t e s o l i ci t ar ea l a n ti n dere a epr u vet ei . F or a de n ti n -
der e i al u n gi r ea epr u vet ei s n t i n di cat e i n regi strate cu aj u t o r u l apa-
r at el o r pr evzu te pe pan o u l mai n i i de n cercat.
P en t r u det er mi n ar ea cu r b el o r e(f), se u ti l i zeaz apar at e r el at i v s i mpl e,
pr evzu te cu s i s teme de p rghi i pen t r u ampl i f i car ea forei car e sol i ci t
epr u vet a. n f i gu r a 4. 33 es te r epr ez en t at u n u l di n t r e aces te s i s t eme.
M su rarea def ormai i l or epr u vet ei se face cu aj u t o r u l ceas u l u i co m par at o r
7, cru ia i se t r an s mi t def ormai i l e epr u vet ei pr i n i n t er medi u l t i j ei 8.
n caz u l n cercri l or l a t emper at u r i di f er i te de t emper at u r a m edi u l u i
am b i an t , epr u vet a se ampl aseaz n tr- o camer ter mos tatat, pr evzu t
cu o fant pr i n car e se u rmrete cu c t se n deprteaz n tre el e, n
G4
t i mp, dou r eper e de pe epr u vet a. n aces t s cop se po t u t i l i z a, de exem-
pl u , fi e ceas u r i co mpar at o ar e ampl as at e n camer a ter mos tatat, fi e u n
cat et o met r u (pr evzu t cu dou l u n ete) ampl as at n ext er i o r u l apar a-
t u l u i pr o pr i u - z i s [22| .
n caz u l n cercri i l a traci u n e a epr u vet ei n m edi u cor os i v, se po at e
r ecu r ge l a apar at e r eal i z at e du p s chema di n f i gu r a 4. 34. E p r u vet a es te
i mersat i n medi u l al crui ef ect cor os i v se u rmrete. P r i n men i n erea
Proprietile f i zi ce i termomecan i oa materi al el or pl asti ce cd. 230
05
m edi u l u i co r o s i v l a di f er i te t emper at u r i , devi n e posi b i l det er mi n ar ea
ef ect u l u i agen t u l u i cor os i v n cl zi t s au rci t, as u pr a comportri i epr u ve-
t ei di n mat er i al pl as t i c.
n cercarea l a oboseal a epr u vet ei se po at e ef ectu a pr i n sol i ci tri
de : n ti n dere, n ti n dere co mpr es i u n e, n covoi er e, rsu cire, sol i ci tri
co mpu s e de n covoi ere i de rsu cire. P en t r u f i ecar e di n t r e aces tea, se
f ol os es c maini s peci al echi pat e.
L a mai n i l e pen t r u n cercri s t at i ce de n ti n dere n s peci al
l a cel e cu aci on are hi drau l i c se adapteaz u n pu l s at o r , car e f ace ca
pr es i u n ea di n ci l i n dr u s var i ez e per i o di c, r eal i z n d ci cl u r i de sol i ci tri
os ci l an te. C el e mai f r ecven t e ncercri l a ob oseal s n t cel e de n covoi er e.
n f i gu r a 4. 35 es te reprezen tat o i n s tal ai e pen t r u det er mi n ar ea
comportri i l a oboseal de n covoi ere a epr u vet el o r di n mat er i al pl as -
t i c [23]. A ceas t a reprezi n t o var i an t modi f i cat a u n ei i n stal ai i s i m i -
l ar e, u ti l i zat pen t r u ncercarea met al el o r . E p r u vet ei 1 i se apl i c, l a
captu l di n dr eapt a, u n mo men t n covoi etor p r i n i n t er medi u l greu ti i 2.
C aptu l opu s al epu r vet ei se f i xeaz n captu l ar b o r el u i i n t er medi ar 3,
r ez emat pe dou l agre. A r b o r el e 3 es te an t r en at de mo t o r u l el ect r i c 4,
pr i n i n t er medi u l u n u i cu pl aj el as ti c, 5. Nu mr u l rotai i l or ar b o r el u i se
n regi streaz l a co n t o r u l 0. n m o m en t u l r u per i i epr u vet ei 1, s cr i petel e 7
es te r o t i t n s en s u l acel or de ceas i aci on eaz r n i cr o co n t act o r u l S, car e
n treru pe fu n ci on area mo t o r u l u i i a co n t o r u l u i . n cercri l e l a oboseal
se f ac cu epr u vet e cu i fr co n cen t r at o r i de ef o r t u r i u n i t ar e [23].
F i g. 4.35. I nstalaie pen tr u cer cetar ea comportrii epr u vetel or cl i n
mater i al pl as ti c, l a oboseal de rsucire.
66
D i agr am a ef or t u n i t ar n u mr de ci cl u r i de s o l i ci t ar e p n l a r u per e
(cu r b a de ob oseal s au cu r b a Wo h l er ), n caz u l acelu i ai coef i ci en t de
as i met r i e a ci cl u l u i (coef i ci en t u l de as i met r i e a ci cl u l u i R, reprezi n t
r apo r t u l di n t r e ef o r t u l u n i t ar m i n i m , amin, i ef o r t u l u n i t ar m axi m ,
Gmaz> n tre car e var i az per i o di c ef o r t u l u n i t ar a apl i cat epr u vet ei ) difer
de l a u n f el de s o l i ci t ar e l a al t u l . E f ect el e t er mi ce n caz u l mat er i al el o r
el astov scoase, pr o vo cat e de di s i par ea u n ei pri a en er gi ei de aci u n e n
cldu r, du c l a ob i n erea u n o r cu r b e di f er i te, l a f r ecven e de s ol i ci t ar e
de oboseal, di f er i t e.
A u f os t de as emen ea el ab o r at e apar at e pen t r u cer cet ar ea comportri i
l a r el axar e a mat er i al el o r pl as t i ce af l ate n s tar e sol i d [24], pr ecu m i
pen t r u det er mi n ar ea ef ect u l u i aci u n i i n t i m p a pr es i u n i i , as u pr a val o r i i
mo du l u l u i de el as t i ci t at e tran sversal [25].
4. 3. 3. 2. C er cet ar ea comportri i stri i f l u i de a mat er i al el o r pl as t i ce,
n s co pu l cercetri i comportri i strii f l u i de, n s peci al a t o pi t u r i l o r di n
mat er i al pl as t i c, au f os t el ab or at e at t apar at e pen t r u determi n ri
cal i t at i ve, c t i apar at e pen t r u determi n ri can t i t at i ve.
1. C er cetar ea l al i tal i v a eomporlrii t o pi t u r i l o r di n mat er i al pl as ti c
A ces t e apar at e s er ves c determi n ri i r api de a comportri i I a cu r ger e
a t o pi t u r i l o r di n mat er i al pl as t i c, n con di i i i n du s t r i al e. U t i l i z ar ea dat el o r
as tf el ob i n u te depi n de i de experi en a practi c a prel u crtori l or mat e-
r i al el o r pl as t i ce. R ez u l t at el e ob i n u te n con di i i s t an dar d, n gen er al
snt co mpar at e cu val o r i s t an dar d al e mri mi l or det er mi n at e pe aces te
apar at e.
a. Aparate pentru determinarea indicelui de curgere
A ces t e apar at e, den u mi t e i n i i al pl as t o met r e, s er ves c determi n ri i ,
l a o an u mi t temper atu r i s u b o an u mi t pr es i u n e, a can ti ti i de t o pi -
tu r de mat er i al pl as t i c car e cu r ge pr i n t r - u n aj u taj (capi l ar ) n tr- u n t i m p
det er mi n at ( n gen er al n zece mi n u t e). M ri mea as tf el ob i n u t, n expr e-
sie n u meri c, r epr ezi n t indicele de curgere (mel t i n dex").
P l as t o m et r u l (f i g. 4. 36) fu n ci on eaz pe pr i n ci pi u l ext r u der i i t o pi t u r i i
di n mat er i al pl as t i c 1, afl at n ci l i n dr u l n cl zi t, 2, p r i n t r - u n aj u t aj , 3,
datori t pr es i u n i i pr o du s e de u n pi s t o n , 4, aci on at de o gr eu t at e s t an -
dar d, 5. A p a r a t u l m ai es te pr evzu t cu rezi sten a el ectri c 6, cu i zol ai e
termi c, 7 i cu u n t er mo met r u , S. T em per at u r a per et el u i ci l i n dr u l u i , 2,
este men i n u t n l i mi t el e a ;tO,2C cu aj u t o r u l u n u i r egu l at o r de t em -
peratu r.
67
F i g. 4. 30. A par at pen t r u deter mi n ar ea
i n di cel u i de cu rgere.
M o d u l de l u cr u al pl as t o i n et r u l u i , co n f o r m met o dei s t an dar d A S T M *
cu prins n n o r ma 1)1238- 65 T , es te u rmtoru l :
se n carc ci l i n dr u l cu o can t i t at e de mat er i al depen den t de va-
l oar ea presu pu s a i n di cel u i de cu r ger e (t ab el u l 1.4) ;
Tabelul 1.4
I ndicaii pr i vi t or l a mas a pr ob el or care se i n tr odu c i n pl n s tomol r u
(M el t I n i l excr)
I ndicele de curgere,
[g/ mln]
M asa probei
introdus
i n ci l i n dru ,
fel
I n terval u l
de ti mp
I ntre dou a
probe, [mi n j
0.1 i '). . . 1.0
. '1. . . 4 G
1, 00. . . 3,5
4. . . 5 3
.i.r> . . . 10 6. . . 8 o
10 . . . 2 5 0. . . 8 1
sc n cl zete ci l i n dr u l p n l a t emper ai u r a dori t si se men i n e
aceast temperatu r t i mp de 15 m i n u t e;
se i n t r o du ce pi s t o n u l n ci l i n dr u i se aeaz gr eu t at ea pe pi s t o n ;
se I as t o pi t u r a s curg u n t i m p p n ce se ob i n e ech i l i b r u l
con di i i l or de cu r ger e ;
* A S T M = A mer i can S oci ety for T cs l i n g an d M ater i al s .
63
f i r u l ext r u dat pr i n capi lar se tai e
dup u n an u m i t i n t er val de t i mp ; du p
car e operai u n ea se repet ;
du p rci rea pr o b el o r as tf el ob i -
n u te, aces tea s n t e n fri te ;
sc cal cu l eaz i n di cel e de cu r ger e :
mas a de mat er i al extras expr i mat n
g/ 10 mi n u t e ;
n f i n al se cu r pi s t o n u l i aj u -
t aj u l u t i l i z at .
n t ab el u l 4. 5 s n t i n di cat e con di i i l e
de oper ar e, A... A ' , car e pot f i al ese as tf el
ca i n di cel e de cu r ger e s fi e cu pr i n s n tre
0, 15 i 25 g/ 10 mi n u t e, pen t r u u n n u mr
de. mat er i al e pl as t i ce.
P l as t o m et r u l pen t r u det er mi n ar ea i n d i -
cel u i de cu r ger e este pr evzu t cu u n s i n gu r
aj u t aj (capi l ar ) i servete pen t r u apre-
ci er ea cal i tati v a materi al el or l er mo -
pl as l i ce cu v s eozi tate r el at i v mic. P en t r u t o pi t u r i cu co mpo r t ar e
pu t er n i c n en ewton i an datel e ob i n u te pe pl as t o met r u n u po t f i cor e-
l ate cu co mpo r t ar ea t o pi t u r i i n pr o ces u l de pr el u cr ar e.
b. Iiijeclumclrul
P en t r u det er mi n ar ea cal i tati v a pr opr i eti l or de cu r ger e, al e mat e-
r i al el o r pl as t i ce, pr i n can al el e f o r mel o r de i n j eci e (matr i e) se u t i l i -
zeaz i n j ect o met r u l (f i g. 4. 37).
M at er i al u l pl as t i c t o pi t n ci l i n dr u l / , es te mpi n s s u b o an u mi t
pr es i u n e, de pi s t o n u l 5pr i n aj u t aj u l 7, n matr i a 8 pr evzu t cu pi s -
t o n u l 15. T o p i t u r a mpi n ge pi s t o n u l 15 car e, pr i n i n t er medi u l ti j ei 16,
a f i r u l u i 18, a u n u i s i s t em de scri pei i a con tragreu ti i 21, t r an s mi t e
mi carea l a pen i a 1!) car e es te tran sl atat cu vi t ez a ivv Pen i a 1!) se
depl aseaz n faa s u l u l u i de h rti e 20, car e se deru l eaz ver t i cal cu
vi tez wz. n con di i i de l u cr u date (pr es i u n e, temperatu r, vi tez w.,), cu ct.
t o pi t u r a es te m ai flu id cu at t vi t ez a wy es te mai mar c i cu r b a ob i n u t
es te m ai apr o ape de ori zon tal . C u rb a 2 (f i g. 4. 37, b) cor es pu n de u n ei
t o pi t u r i car e cu r ge mai gr eu dec t t o pi t u r a pen t r u car e s - a ob i n u t cu r b a 1.
T em per at u r i l e de l u cr u n eces ar e, l a ci l i n dr u i l a matri , se real i zeaz
cu r ezi s ten el e de n cl zi re 2 i 10 i se men i n e p r i n i n t er medi u l r egu l a-
t o ar el o r de temper atu r 25. P i s t o n u l 5 es te aci on at h i dr au l i c. P e b az a
comparri i cu r b el o r ob i n u te cu cu r b e s t an dar d, se ob i n i n f ormai i
cal i t at i ve r ef er i t o r l a r egi mu l o pt i m de i n j ect ar e a t o pi t u r i i .
Tabelul j
C ondiii de operare pen tr u
pl as tometr u
T empr n i -
tu r a, [C]
Greu tatea
pe piston,
A 125 325
B 125 2 1 60
(', 150 2 1 60
1) 190 325
F 190 2 160
P 190 21 600
('. 200 5 000
11 230 1 200
1 230 3 800
.1 205 12 500
K 275 325
69
F i g. t. 37. I n j ecometru :
1 - ci l i n dr u do injecie ; 2 - rezistene de nclzire;
, r , j cn n ocu pl i i ; 4 - pl l n i c de al i men tare a mater i al u l u i
solid (granule sau pu l b ere); S - pi ston ; 6 - ci l i n dr u
hi dr au l i c; 7 - ajutaj ; S, 9 - forma de I nj ecie:
10 rezistena de nclzire ; 11- tcrmocu pl u ; 12- sistem
. articulat pen tru apropierea sau ndeprtarea formei de
injecie de aj u taj u l 7; 13 coloane de ghidare ; 14 pi u -
lie secionate ; 15- pi ston ; 16 - tij ; 77 - s cr i pet;
18 - f i r f l exi b i l ; 19- peni; 20- h r ti e nregistrare;
21 manet pen tru acionarea pi ston u l u i 5; 22 ma-
n ometru ; 23 rozet pen tru reglarea vi tezei de avan s a
pi s ton u l u i 5 ; 24 rozet pen tru reglarea pr es i u n i i ;
25 termoregu latoare ; 26 i n di cator de temperatur ;
27 pl atan cu greuti.
F i g. -1.38. F orm de i nj eci e cu
spiral G r i f f i ts .
c. Form de injecie pentru curgere spiral
n cer cr i l e pe pl as t o met r e capi l ar e n u po t da o i magi n e preci s a
m o du l u i de pr el u cr ar e a mat er i al el o r pl as t i ce pr i n i n j ect ar e deoar ece
pr es i u n ea, r eo pan t a i vi t ez a rci ri i t o pi t u r i i s n t co n s t an t e l a pl as t o -
metr el e cu capi l ar i var i ab i l e n con di i i l e i n j ectri i [2C ]. D i n aces te
mo t i ve, pen t r u det er mi n ar ea capaci ti i de cu r ger e a t o pi t u r i l o r n ve-
der ea i n j ectr i i se u ti l i zeaz o form de i n j eci e cu spi ral (G r i f f i t s )
(f i g. 4. 38), car e se mon teaz pe o main de i n j eci e. S pi r al a ar e seci u n e
semi ci rcu l ar. C aptu l can al u l u i t r eb u i e s co mu n i ce cu at mo s f er a as tf el
ca pe msu ra n ai n tri i t o pi t u r i i , aer u l s ias. n con di i i dat e, t o pi -
t u r a cu r ge di n capu l de i n j eci e n cen t r u l s pi r al ei i apoi pr i n can al u l
s pi r al p n c n d, ca u r mar e a rcirii pr o gr es i ve a t o pi t u r i i cu r ger ea
n ceteaz.
3. C ercetarea can ti tati v a comportrii t opi t u r i l or
P en t r u det er mi n ar ea comportri i r eol ogi ce a t o pi t u r i l o r di n mat er i al
pl as t i c se u ti l i zeaz reometrele (r eov s cozi metr e). A ces t ea fu n ci on eaz
du p pr i n ci pi i di f er i t e. S e di s t i n g r eomet r el e cu capi l ar, cu bil, cu ci l i n dr i
co axi al i , cu co n i pl ac, cu plci par al el e. M aj o r i t at ea t i pu r i l o r de r eo-
metr e u t i l i z at e s n t pr ez en t at e n l u cr ar ea [28].
a. Reometrele cu capilar fu n ci on eaz pc pr i n ci pi u l apar at u l u i
pen t r u det er mi n ar ea i n di cel u i de cu r ger e. E s t e ns pr evzu t cu u n s et
de capi l ar e cu di amet r e d, i l u n gi m i r el at i ve , di f er i te, pr ecu m i cu
d
po s i b i l i t at ea regl ri i n l i mi t e l ar gi a pr es i u n i i n spai u l de deas u pr a
t o pi t u r i i . P r es i u n ea de ext r u der e se ob i n e pe ci di f er i te : cu greu ti
deas u pr a p i s t o n u l u i ; pr i n aci on area hi drau l i c s au pn eu mati c a pi s t o -
n u l u i ; cu b i l deas u pr a t o pi t u r i i , supus pr es i u n i i u n u i gaz.
7 1
F i g. 4. 39. R co i n ct r u , cu pres i u n e determinat
de u n gaz (Bagl ey) :.
rezistene 1 filier ; 3 topi tu ra ; 3 bil ; 4
de nclzire; 5 tr r mocu pl u ; fi izolaie ten
7 tu b fl exi b i l pen tru nalt presiune
I n f i gu r a 4. 39 este r epr ez en t at r eo met r u l cu pr es i u n e (B agl ey [28, 29]),
l a car e pr es i u n ea gaz u l u i se apl i c as u pr a t o pi t u r i i pr i n i n t er m edi u l
b i l ei 3.
T r as ar ea r eo gr amei se f ace pr i n det er mi n ar ea, pe b az a dat el o r expe-
r i men t al e, a ef o r t u l u i u n i t ar dc f or f ecar e i a r eo pan t ei . S e deter mi n :
ef o r t u l u n i t ar dc f or f ecar e n t o pi t u r a l a per etel e capi l ar ei :
Ap
(T)
(4. 112)
n car e d es te di amet r u l capi l ar ei ; L
r ea de pr es i u n e n l u n gu l capi l ar ei ;
r eo pan t a aparen t l a per etel e capi l ar ei
Y x. a - 'Ur
TftP
l u n gi mea capi l ar ei ; Ap cade-
(4. 113)
u n de Uy es te deb i t u l pr i n capi l ar.
n caz u l comportri i r eol ogi ce des cr i s e de ecu ai a O s t w al d de Wael e
(4. 84) r eo pan t a real se ob i n e cu u t i l i z ar ea coreci ei R ab i n o w i t s ch ,
YJ > *='
3 v _ M
4y
(4. 114)
E f o r t u l u n i t ar ef ecti v n t o pi t u r a, T , de- a l u n gu l capi l ar ei es te di f er i t
de T p, deoar ece di n en er gi a total , W , (corespu n ztoare pr es i u n i i A p) ,
tran smi s t o pi t u r i i , n u m ai o par t e, W / j 4 , se consu m pen t r u n vi n gerea
frecri i i n t er n e n t o pi t u r a. R es t u l se con su m pen t r u n vi n gerea frecri i
72
ext er n e (di n t r e t o pi t u r a i capi l ar), W/ ;e, pen t r u def o r mar ea elasti c,
reversi bi l a t o pi t u r i i , I V',, pr ecu m i i n z o n a dc i n t r ar e i n capi lar
W t , as tf el c :
i v = w,, | w , . . +w. + \ v
L a aj u taj e f oar te s cu r t e, en er gi a con su mat n gen er al mic se
co mpu n e, i n esen , di n en er gi c pen t r u deformare el asti c t en er gi e di s i -
pat n z o n a de i n t r ar e.
U mf l ar ea ext r u d at u l u i l a ieirea di n capi lar es te o msu r a en er gi ei
co n s u mat e pen t r u def o r mar ea elasti c. C u c t es te mai mar e di feren a
di n t r e Wfi i W, cu at t es te mai mar e er oar ea cc se f ace pr i n deter -
mi n ar ea l u i Tp (i n conseci n a co n s t an t el o r r eol ogi ce m i v), pe
b az a pr es i u n i i A p i mpr i mat e t o pi t u r i i . R ezu l t c n u m ai o par t e, Apf,
di n pr es i u n ea total , A p , determi n ef or t u r i l e u n i t ar e de f or f ecar e n t o pi -
t u r a, n c t cor ect t r eb u i e s cr i s :
(1. 115)
m
D eoar ece A p > Ap,, nseamn c val o r i l e co n s t an t ei teol ogi ce mi
cal cu l at e pe b az a l u i tp s n t mai mar i dec t val o ar ea real. E r o ar ea de
cal cu l este cu at t mai mar c, cu ci t capi l ar a u ti l i zat es te mai scu rt.
L a capi l ar e f oar te s cu r t e, l a car e WfJ << W i deci Apf <g A p . r ez u l -
tatel e po t f i d e a dr ept u l er on ate.
S e poate s cr i e, n gen er al , c W C - A p i V V , ~ C-Apf, as tf el n c t :
Ap, - A / - - J - ( W / , P f W f + \ \ \ )
n car e We u ri n eaz a f i det er mi n at pe b aza u mflri i ext r u dat u l u i l a i e-
irea di n capi l ar, i ar W,- pe b az a s pect r u l u i cu r ger i i i n z o n a de i n t r ar e.
Wfil n gen er al mi c n comparai e cu cei l al i t er men i s e va cal cu l a
innd sem de al u n ecar ea t o pi t u r i i n r apo r t cu per etel e capi l ar ei i de
coef i ci en t u l de f r ecar e di n t r e t o pi t u r a i per etel e capi l ar ei , n fu n ci e de
r u go z i t at ea i t emper at u r a aces t u i a.
P en t r u a pu n e n evi den i n flu en a l u n gi m i i r el at i ve a capi l ar ei i a
di amet r u l u i aces tei a, se vo r ef ectu a determi n ri cu m ai mu l t e capi l ar e.
P en t r u f i ecar e di am et r u , d,'al capi l ar ei se vo r co n s i der a cel pu i n t r ei
val o r i al e l u n gi m i i r el at i ve, ,
d
73
F i g. 4. 40. Variaia pr es i u n i i l o i al e A p,
i n funcie de l u n gi mea relati v a
d
capi l ar ei (corecia Bagl ey).
P r i n r epr ez en t ar ea grafi c, l a y = con s t. , a depen den ei di n t r e pr e-
s i u n e i l u n gi mea rel ati v (f i g. 4. 40), se ob i n e o dreapt car e n u tr ece
pr i n o r i gi n ea axel o r de co o r do n at e. P r i n ext r apo l ar ea dr ept ei ob i n u te,
p n l a i n terseci a cu axel e de co o r do n at e, se ob i n e val o ar ea pr es i u n i i
App, corespu n ztoare pi er der i i de en er gi e pr i n f r ecar e extern , def or -
mri i el as ti ce i co n s u mu l u i de en er gi e n z o n a de i n t r ar e. V al o ar ea
aces tei pr es i u n i es te apr o xi m at i v con stan t ; cea car e var i az cu
d
es te Apf. L u c r u r i l e se petr ec ca i c u m capi l ar a ar avea l u n gi mea r el a-
ti v f i cti v :
L
L
in car e es t e l u n gi mea r el ati v real a capi l ar ei ,
d
V al o r i l e car e se nscriu pe f i gu r a 4. 40 co r es pu n d cu r ger i i s t ab i l i z at e
pr i n capi l ar, c n d deb i t u l devi n e co n s t an t n t i mp ca u r mar e a f or -
mri i z o n ei de i n t r ar e.
S - a ob i n u t as tf el o mo dal i t at e pr acti c pen t r u det er mi n ar ea ef o r t u l u i
u n i t ar ef ecti v,
- -
A p
(4. 116)
(T),
Corecia e = 2A i n trodu s de B agl ey [28] se co mpu n e cl i n t r - o
par t e el asti c, reversi b i l , f(i p), i u n a v scoas i deci n ereversi b i l , nv :
A ( y ) = y [ n E + / (T >)] (4, 117)
n car e : nv 0 , 5 1,7 (coreci a C ou et t e),
f(tp) = k-Xp,
u n de k po at e r epr ez en t a compl i an a I a n ti n dere si mpl , ob i n u t di n
exper i men t e de f l u aj stai on ar [30].
7 4
C u YV> di n ''el ai a (4. 114) i T , di n rel ai a (4. 116) se cal cu l eaz
v s cozi tatea aparen t (l a o an u mi t val o ar e a l u i y P ) :
t
fia = '
A po i , sc traseaz r eo gr ama corectat, pe b az a crei a se po t det er mi n a
con s t an t el e r eol ogi ce m i v l a o temper atu r dat.
I n f i gu r a 4. 41 se red o di agram exper i men tal pen t r u det er mi n ar ea
coreci ei B agl ey l a di f er i t e r eo pan t e n caz u l u n ei po l i et i l en e.
P en t r u a pu n e n evi den efectul presiunii asupra comportrii reologice
se u ti l i zeaz r eo met r u l de n al t pr es i u n e (Wes t o ver ) co mpu s di n dou
camer e de pr es i u n e n tre car e se afl o fi l i er (f i g. 4. 42). C el e dou pi s t o an e
dc cu rgere 2,9 [28].
10 mi n
3 U 12 3'
F i g. 4. 42. R eomet r u de inalt pr es i u n e:
1 filier ; 2 pol i mer ; 3, 3' pi ston ; 4 rezistene de
nclzire ; 5 - plac di n te fI on.
7 5
opu s e, 3 i 3', s n t i n i i al s u pu s e u n ei pr es i u n i pA pr i n i n t er medi u l a doi
ci l i n dr i h i dr au l i ci ; se compr i m t o pi t u r a, 2, l a pr es i u n ea pv
P e s cu r t , m o du l de l u cr u este u rmtoru l : m at er i al u l pl as t i c i n t r o du s
n u n a di n camer e es te t o pi t , du p car e aces ta tr ece i n cea dc a do u a
camer. D u p r eal i z ar ea ech i l i b r u l u i t er mi c sc apl i c pr es i u n ea px pe
cel e dou pi s t o an e, 3 i 3'. A po i , n veder ea real i zri i cu r ger i i pr i n filier
se apli c pr es i u n ea p 2 pe u n u l di n pi s t o an e.
S e determi n vi t ez a de cu r ger e a t o pi t u r i i pr i n fi li er, msu r n d di s -
tana parcu rs de pi s t o n u l 3'. C u aces t r eo met r u po t f i r eal i z at e pr e-
s i u n i p, = 2 0 0 0
c m '
P en t r u a pu n e n evi den a ef ectu l sol i ci tri i per i o di ce l a f or f ecar e,
cu ampl i t u di n e mar e, a t o pi t u r i l o r , a f os t r eal i z at u n r eo met r u [34] dup
u n pr i n ci pi u as emn tor cel u i di n f i gu r a (4. 42).
b . Reometrul cu fant cu seciune dreptunghiular
A ces t r eo met r u [35 38] ar e acelai pr i n ci pi u de fu n ci on are cu r eo-
met r u l cu capi l ar, de car e se deosebete pr i n aceea c n l o cu l capi l ar ei
este pr evzu t cu o fi li er cu seciu nea dreptu n ghi u l ar (a X l>) i l u n gi me
I. (f i g. 4. 43, a). S pai u l pr i n car e cu r ge t o pi t u r a (a X b X L) se real i zeaz
eu aj u t o r u l a dou pl ci b i n e aj u s tate (cal i b r at e), 3 i n t er s ch i mb a-
b i l e, ceea ce per mi t e mo di f i car ea di men s i u n i l o r seci u n i i t r an s ver s al e
(f i g. 1.43, ) . n l u n gu l f i l i er ei se mon teaz t r adu ct o ar c dc pr es i u n e s au
t r adu ct o ar e de pr es i u n e i de temperatu r (f i g. 4. 44), n gu ri l e, 4, prev-
z u t e n acest. s cop.
S e poat e ob i n e as tf el cu r b a de var i ai e a pr es i u n i i (i t emper at u r i i )
t o pi t u r i i n l u n gu l f i l i er ei i n di ver s e con di i i dc cu r ger e, i ar pr i n ext r a-
pol ar e rezu l t pr es i u n ea n t o pi t u r a l a ieirea di n fi l i er ; aceast pr e-
s i u n e determi n u mf l ar ea ext r u dat u l u i . V al o ar ea pr es i u n i i l a ieirea di n
fi li er fu rn i zeaz i n f ormai i cu pr i vi r e l a el as t i ci t at ea t o pi t u r i i [37J .
L a f i l i er el e cu seci u n e dreptu n ghi u l ar (cu l i mea a i n l i mea b) :
ef o r t u l u n i t ar l a per etel e f i l i er ei
T , = - - ~ . ( i ) (1 . H8)
2(a + b) [ bL )
n c ar e var i ai a pr es i u n i i cu L sc consi der parab ol i c
p = C j L
a
+ c 2 L -}- p 0
u n de Cj i cs s n t co n s t an t e, as tf el c
~ 2C j L + c2
76
r eo pan t a aparen t l a per etel e f i l i er ei ,
6- n
y , . . = (4. i i<)
r eo pan t a ef ecti v l a per et e rezu l t di n relaia (4. 114).
c. Maina de cxlruderc ca reometru (extruziometrul)
M aina de ext r u der e echi pat cu t r adu ct o ar e de pr es i u n e s i de t em-
peratu r i prevzu t cu f i l i er e s au cu aj u taj e cu capiler a f os t u ti l i zat
ca r eo met r u [3942]. U n el e f i r me au r eal i z at as emen ea ext r u z i o met r e
(f i g. 4. 45 ), echi pat e cu mi cr o cal cu l at o r , cu i n s cr i pt o r pen t r u t r as ar ea
77
b
F i g. 4. 15. E xt r u z i o met r u :
. - an samb l u l nul extru zi ometru , l c i l i n d r u - - A J - ^ J ;
r eogr amel or , pr ec u m i cu po s i b i l i t at ea afirii n u mer i ce a r ez u l t at el o r
car e i n tereseaz n m o d deos eb i t.
U t i l i z ar ea u n o r f i l i er e cu seciu nea tran sversal dreptu n ghi u l ar, n
caz u l ext r u z i o met r el o r (f i g. 4. 46) per mi t e det er mi n ar ea comportri i r eo-
l ogi ce pe b az a di feren ei de pr es i u n e, A p , msu rate n tre dou pu n ct e
al e f i l i er ei s i t u at e l a di stan a L. n aces t caz se apl i c di r ect rel ai i l e
(4. 112) i (4. 114) fr a mai f i necesar u t i l i z ar ea coreci ei B agl ey .
(1. Reornctre rotative
Reometrul cu cilindri coaxiali se b azeaz pe f or f ecar ea f l u i du l u i n tre
doi ci l i n dr i co axi al i , di n t r e car e u n u l es te f i x, i ar cel l al t se afl n mi-
car e de r otai e (f i g. 4. 47). C i l i n dr u l car e se rotete es te an t r en at cu o
vi tez u n ghi u l ar CJ i cu u n mo men t de t o r s i u n e Mt, car e depi n de de
rezi sten a I a def o r mar e i cu r ger e opus de l i ch i d. M o m en t u l .12", i vi -
teza <-) se msoar as tf el n c t se poate cal cu l a ef o r t u l u n i t ar de f or -
f ecar e i deal l a per etel e ci l i n dr u l u i i n t er i o r (de raz Rt i n l i me h),
E f o r t u l u n i t ar ef ecti v, i v, se ob i n e di n T P I , C U co n s i der ar ea cor ec-
i i l or dator i t ef ect u l u i de t en s i u n e n ormal i ef ect u l u i extr emi ti l or
ci l i n dr u l u i mo b i l .
D i n en er gi a total fu rn i zat t o pi t u r i i , W, n u m ai o par t e VV, se co n -
sum pen t r u f or f ecar ea aces tei a ; r es t u l se con su m pen t r u cr ear ea ef or -
t u r i l o r u n i t ar e n o r mal e, W n , datori t pr opr i eti l or el as ti ce al e f l u i du l u i :
co mpen s ar ea ef ect u l u i de capt, Wc, n vi n gerea frecri i ext er n e,
W e , n caz u l n car e t o pi t u r a alunec n r apo r t cu per etel e ci l i n dr i c.
R ezu l t c
W, W - (W. + Wc - l - Wt).
A par at el e msoar I V i ar n rel ai i l e de cal cu l i n t er vi n e VV, < W .
C u c t co mpo r t ar ea elasti c a co r pu l u i es te mai pr on u n at cu at t er o a-
r ea pr ovocat de con s i der ar ea l u i \ V t a W , es te mai mar e. P e cal e
exper i men tal se poate pu n e n evi den ef ect u l de capt, n c t se
poate s epar a di feren a W Wc :
W, = (W Wc) ( W , -|- Wt). (4. 121)
P r act i c, pen t r u u n mat er i al i o temperatu r dat e, se procedeaz n
f el u l u r mtor :
se deter mi n val o ar ea r apo r t u l u i pen t r u c teva val o r i h ;
Oi
79
C-D
E f o r t u l u n i t ar as tf el cal cu l at co r es pu n de en er gi ei W Wc. E s t e
necesar gsirea modal i ti i pr act i ce pen t r u pu n er ea n evi den a cor ec-
i ei corespu n ztoare s u mei W -f- We.
n i po t ez a c f l u i du l ader l a per ete, r eo pan t a ar e expr es i a :
V , . . - ^ - (4. 123)
R eo pan t a ef ecti v rezu l t pe b az a con si derri i coreci ei co r es pu n -
ztoar e*,
n car e
d(l n x)
v =
d(l n yp, a)
P e b az a dat el o r exper i men t al e se traseaz di agr ama M , (co) car e
reprezi n t, l a alt scar, r eo gr ama x(y). D u p det er mi n ar ea coreci ei h 0 ,
se traseaz r eo gr ama xp(yv).
I n t i m pu l exper i men t el o r se i m pu n e pstrarea coaxi al i ti i cel or do i
ci l i n dr i . O excen t r i ci t at e e, (f i g. 4. 47, b) determi n u n m o m en t de t o r -
s i u n e n eces ar M[ di f er i t de Mt di n caz u l e = 0, i an u me [44]
M; = Mt
1
m
n car e, e es te excen t r i ci t at ea axel o r cel or do i c i l i n d r i ;
s = R, R,.
C ercetri l e au artat c M, depi n de i de val o ar ea pr es i u n i i m ax i m e
creat n s t r at u l de f l u i d n z o n a i n tersti i u l u i m i n i m di n t r e cei do i
ci l i n dr i . V al o r i l e r eal e pen t r u m o m en t u l de t o r s i u n e, M , r , n caz u r i l e
cer cetate [44], s n t mai mar i dec t cel e car e rezu l t di n rel ai a pr ece-
den t. S e poat e s cr i e
M,.r - M'ff(p)
* R i b i t s ch V . , Zi pper , P. , S chu r z J . R heo l . A ct a, 16, n r . 6, 1977, p. 643.
82
n car e f(p) es te s u pr au n i t ar , i depen den t de pr es i u n ea maxi m n f l u i d,
n i n ters ti i u l m i n i m di n t r e ci l i n dr i i aezai excen t r i c.
Reometrul cu con i plac. L a aces t r eo met r u f l u i du l es te s u pu s f or f e-
crii n spai u l car e se f ormeaz n tre o pl ac ci rcu l ar supus micrii
de r otai e cu vi t ez a u n ghi u l ar w i u n co n f i x (f i g. 4. 49). E n er gi a t r an s -
mis f l u i du l u i , W , se con su m pen t r u f or f ecar ea f l u i du l u i Wf, pen t r u
cr ear ea ef o r t u r i l o r u n i t ar e n o r mal e i n con seci n a ef ect u l u i de t en -
s i u n e n ormal , W, pen t r u n vi n gerea ef ectel or de mar gi n e, Wm i a
frecrii ext er n e, We. D i n en er gi a total con su mat, W, n u m ai par t ea
Wf se con su m pen t r u f or f ecar ea ef ecti v a f l u i du l u i . E f ect el e de mar -
gi n e Wm s n t n egl i j ab i l e dac u n gh i u l (f i g. 4. 49) es te mi c ; de exem pl u
a < 0,5 i ar di s tan a di n t r e pl ac i v rf u l co n u l u i es te mai mi c dec t
0,5 m m .
F i g. 4. 49. Schia de pr i n ci pi u a r eomet r u l u i cu :
o con i plac ; 6 cu dou plci paralele : 1 con ; 2 plac ; 3 fluid.
83
M o m en t u l de t o r s i u n e, M apl i cat f l u i du l u i deter mi n s o l i ci t ar ea
aces t u i a cu u n ef or t u n i t ar de f or f ecar e T , n c t
i n car e
de u n de rezu l t
R
Mt = ) d M ,
o
d M , - (2T c- r - f ]f T )- r
T - .
D eoar ece di n en er gi a apl i cat W, n u m ai o par t e W, = W (WM +
+ W + W e ) este u ti l i zat pen t r u f or f ecar ea el ecti v, rezu l t c ef o r t u l
u n i t ar de f or f ecar e ef ecti v
n car e M, cor es pu n de l u i \ Vf.
R eo pan t a l a per etel e co n u l u i
div r-co
n car e h ^ / j 0 -\ - r-tg a.
P en l r u / ? 0 i u n gh i u r i a f oar te mi ci , h x r-tx, n c t, di n cel e ce pr eced
r ez irit :
Y = I {4.t26)
a
R eo pan t a l a per del e co n u l u i , n caz u l A 0 =-=0 i a mi c, es te i n depen den t
de r az a r.
E xper i m en t al se determi n , pen t r u u n f l u i d dat , depen den a M (o>)
i apo i , pe b aza rel ai i l or pr eceden t e se ob i n e r eo gr ama T ().
E f ect u l de t en s i u n e n ormal , pen t r u car e se con su m en er gi a W,
determi n fora Fc de n deprtare a co n u l u i i pl ci i (f i g. 4. 49). A ceas t a
depi n de de di feren el e ef o r t u r i l o r u n i t ar e n o r mal e :
<*i T xvy .
(1. 127)
a, = x
un
Pe. b az a msu rrii l u i Fe se poate cal cu l a di feren a [38] :
^ " ^ ^ ^ r - (4428)
84
Reometrul cu dou plci paralele. F l u i d u l af l at i n t r e cel e dou pl ci
par al el e, di stan ate cu h, di n t r e car e u n a se rotete cu vi t ez a u n gh i u -
lar co es te s u pu s forfecri i av n d r eo pan t a l a per etel e plci i
. di o _ r - o
{
" dy "' ~h
I n caz u l r eo met r u l u i cu pl ci par al el e, r eo pan t a depi n de de r az a r.
E f o r t u l u n i t ar de f or f ecar e pr o vo cat de u n mo men t de t o r s i u n e M,
sc cal cu l eaz i n aces t caz eu rel ai a (4. 121).
P e b az a msu rrii forei de n deprtare a pl ci l or, Fp, deter mi n at
de ef ect u l de t en s i u n e n ormal (msu r a en er gi ei W), se cal cu l eaz
u rmtoarea di feren [45] :
:2a1 = ^ i \ . l , r i ^ \ (4. 129)
T:I'\ 2 d I n y '
u n de vj( =T *
h
U t i l i z ar ea pen t r u u n f l u i d dat , a r eometr el O r cu con i pl ac i pl ac-
pl ac, per mi t e cal cu l u l pe b az a determi n ri i l u i Fc i Fp. a di f eren el or
ef o r t u r i l o r u n i t ar e n o r mal e a, i a2, di n relaiile. (1. 128) i (4. 129).
n af ar a apar at el o r des cr i s e mai s u s , se mai u ti l i zeaz i n practi c, de
exem pl u , pl as t o gr af u l B r ab en der , car e per mi t e ob i n erea u n o r val o r i
empi r i ce. A ces t e val o r i n u au o l egtu r nc clar cu mri mi l e f u n da-
men t al e car e caracteri zeaz co mpo r t ar ea reol ogi c.
A u f os t de as emen ea el ab o r at e r eomet r e b azate pe u t i l i z ar ea u l t r a-
s u n et el o r [46 ; 47]. L a aces te apar at e se msoar rspunsul f l u i du l u i l a
o exci tai e u ltrasonic. A m o r t i z ar ea i du r at a amorti zri i u l t r as u n et u l u i
car e traverseaz f l u i du l , reprezi n t msura v s eozi ti i aces t u i a.
4.4. Natura comportrilor elastovscoas
i viscoelastic
4. 1. 1. C ompor t ar e el astov scoas i vi scoel asti c
T eo r i a clasic a el asti ci ti i se ocu p cu s t u di u l s o l i du l u i per f ect
el as t i c, a crui co mpo r t ar e es te descris de relai a l u i H o o k e, n b az a
creia ef o r t u l u n i t ar n o r m al es te di r ect propori on al cu def or mai a, dar
es te i n depen den t de vi t ez a dc def or mar e. D ef o r mar ea co r pu l u i r eal ar e
85
l o c p n ce se petr ece ech i l i b r u l n tre forel e i n t er n e i cel e ext er n e.
L a co r pu l per f ect el as ti c, aces t ech i l i b r u se pr o du ce i n s t an t an eu .
D u p c u m s a artat an t er i o r , rspu ns el as t i c po t man i f es t a i mat e-
r i al el e n ehook ean e, pen t r u car e rel ai a di n t r e ef o r t u l u n i t ar i def or mai e
es te n el i n i ar.
D es cr i er ea can ti tati v a pr o ces u l u i de n ti n dere a f l u i del o r l i n i ar
v scoase se f ace cu ecu ai a l u i T r o u t o n i n mo d an al o g des cr i er ea
comportri i f l u i del o r v s coas e I a f or f ecar e si mpl se f ace cu ecu ai a l u i
N ew t o n . D i n cel e ce pr eced rezu l t c, co mpo r t ar ea f l u i del o r v s coas e
n en ewt o n i en e es te n el i n i ar.
L a f l u i del e pu r v s coas e n cu r s u l cu r ger i i n u se at i n ge o def or mai e
de ech i l i b r u ca l a s o l i du l el as ti c. Rspu n su l u n u i f l u i d v s eos es te fr
rezi sten l a def or mar e. S u pu s u n ei sol i ci tri ext er i oar e, f l u i du l v s eos
se def ormeaz co n t i n u u i n edef i n i t , c t t i m p aci on eaz forel e ext e-
r i oar e.
D ac se f ac msu rtori s u f i ci en t de pr eci s e, u n s o l i d r eal se ab at e de
l a ecu ai a l u i H o o k e, i ar u n f l u i d r eal se ab ate de l a ecu ai a l u i N ew t o n .
E xi s t dou t i pu r i de ab at er i :
def ormai a ( n tr- u n s ol i d) s au r eo pan t a ( n tr- u n f l u i d) n u s n t
propori on al e cu ef o r t u l u n i t ar , dar po t depi n de de aces t a pr i n t r - o
rel ai e de o f or m compl i cat (s ol i de n ehook ean e i f l u i de n en ew t o n i an e);
es te o an omal i e de ef or t u n i t a r " ;
ef o r t u l u n i t ar poat e depi n de at t de def ormai e, c t i de r eo-
pan t a, pr ecu m i de der i vat el e s u per i oar e al e def ormai ei . A s emen ea
an omal i i de t i m p " refl ect o co mpo r t ar e car e comb i n pr opr i eti l e de
s o l i d el as t i c cu cel e de f l u i d v s eos i def i n es c cl as a co r pu r i l o r v s coel as ti ce.
A mb el e an o mal i i (de ef or t u n i t ar i de t i mp) po t co exi s t a. n caz u l n u m ai
al an omal i ei de t i m p ", co mpo r t ar ea vi scoel asti c este l i n i ar, n tr u c t n u
apar ef o r t u r i u n i t ar e, r eo pan t e s au der i vat e al e aces tor a, n r apo r t cu
t i m p u l , l a pu t er i di f er i te de u n u . n aces t caz, n tr- o exper i en dat,
r apo r t u l di n t r e ef o r t u l u n i t ar i def ormai e es te o fu n ci e de t i m p i
n u de mri mea ef o r t u l u i u n i t ar .
P r i n u r mar e, n tre cel e dou ext r eme al e rspunsului (el as ti c i v s eos )
se gsete u n s pect r u de comb i n ai i al e aces tor comportri de b az al e
mat er i ei . A s t f el , co r pu r i l e cu pr ag de cu r ger e se deformeaz ca u n s o l i d
el as t i c at ta t i m p c t ef o r t u l u n i t ar es te s u b ef o r t u l u n i t ar l i mi t (pr agu l
de cu r ger e). L a depirea ef o r t u l u i u n i t ar l i mi t, co r pu l se compor t ca
u n f l u i d v s eos .
C o r pu l el astov seos se def ormeaz ca u n co r p el as ti c, dar aceast
def ormai e se i modi fi c n t i mp, n c t ar e l oc i cu r ger e, ca l a u n co r p
f l u i d.
86
E s t e evi den t di n cel e ce pr eced, c l a co r pu r i l e el astov scoase es te
prepon deren t man i f es t ar ea el asti c (en er gi a corespu n ztoare el asti ci ti i
es te domi n an t), i ar l a co r pu r i l e v scoel asti ce es te prepon deren t m an i -
f es tar ea v s coas (en er gi a corespu n ztoare v s eozi ti i este domi n an t).
L a di s cu t ar ea categor i ei rspunsului (el as ti c, v s eos , v s eoel as ti c,
el as tov s eos ) t r eb u i e s se i n seam de f apt u l c n tr- o experi en
dat, rspu nsu l po at e depi n de n u n u mai de mat er i al , ci i de scara de
timp a experienei. A s t f el , n experi en e o r di n ar e, apa se compor t ca u n
f l u i d n ew t o n i an ; supus l a vi b r ai i cu f recven f oar te mar e, apa va
pr o paga u n de el as ti ce, ca i c u m ar f i s o l i d. M o di f i car ea aparen t a t i pu l u i
de co mpo r t ar e se datorete f apt u l u i c rspunsul es te de natu r mol ecu l ar
i i mpl i c n ti n derea l egtu ri l or i n t er mo l ecu l ar e n cu r s u l soli ci tri i
mecan i ce. L a o def o r mar e elasti c s u b ef or t u n i t ar dat f i i n d i mpl i cat e
deplasri mi ci , t i m p u l n eces ar realizrii aces tei a es te mi c. L a cu r ger e, s u b
ef or t u n i t ar de f or f ecar e dat , depl asri l e mo l ecu l el o r snt m i r i . n c t
t i m pu l n eces ar real i zri i n ti n der i i " l egtu ri l or i n t er mo l ecu l ar e. n
veder ea depl asri i l o r r eci pr oce, este co n s i der ab i l mai mar e dec t l a def or -
mar ea el asti c. n caz u l vi b r ai i l or cu frecven f oar te mar e. ef o i t u l u n i -
t ar i schi mb s en s u l n ai n te ca mo l ecu l a s ai b t i m p s se depl as eze
apr eci ab i l (i s cu r g). Depl asri l e mo l ecu l el o r f i i n d de o r di n u l de m-
r i me al depl asri l or di n caz u l deformri i el as ti ce, apa se va co mpo r t a ca
u n s o l i d.
D eoar ece co mpo r t ar ea co r pu r i l o r real e depi n de de t i pu l c mpu l u i de
ef o r t u r i u n i t ar e apl i cat (i pr i n aceas ta de s e n a de t i m p a e x p o n e n t e i ) ,
es te i mper at i v n eces ar ca l a co mu n - car ea pr opr i eti l or r eol ogi ce al e
u n u i mat er i al s se i n di ce i do men i u l de con di i i n car e aces te pr o -
pri eti au f os t msu rate.
4. 4. 2. M o d u l u l dc el as t i ci t at e i compl i an a
M o d u l u l de el as t i ci t at e al po l i mer i l o r n u es te o con stan t, ci depi n de
de t i m p, l a temperatu r dat.
D ef i n i i a aces t or mo du l i pen t r u cor pu r i l e, el as ti ce i el astov scoase
este aceeai .
A Pentru corpurile elastice n caz u l forfecri i s i mpl e, fr mo di f i -
car ea vo l u m u l u i , modulul de lunecare sau de elasticitate transversal,
G = - , (4. 65 b i s )
T
i ar compliana de forfecare simpl,
J = l . (4. 130)
87
n caz u l co mpr es i b i l i t at i i de vo l u m (fr mo di f i car ea f or mei ) ob i n u te,
de exempl u , s u pu n i n d mat er i al u l co mpr es i u n i i mu l t i l at er al e cu pr es i -
u n ea p, ar c l oc o mi corare rel ati v a vo l u m u l u i ,
v
Modulul dc elasticitate al volumului, co n f o r m i relaiei (1.(17), es te
(4. 67 b i s )
i ar complianfa de volum :
B * ^ . ' ( U 3 1 )
P en t r u co r pu r i l e per f ect el as ti ce, compl i an a, de vo l u m es te egal cu
co mpr es i b i l i t al ea i zoter m termodi n ami c,
L a co r pu l el astov seos, compl i an a de vo l u m depi n de de t i m p ,
as tf el n c t B ^ S. P r i n u r mar e, m o du l u l de el as t i ci t at e K i compl i an a 7?
depi n d de co mpr es i b i l i t af ea mat er i al u l u i i s n t def i n i te n u m ai pen t r u
mat er i al e co mpr es i b i l e.
L a n ti n derea si mpl a u n u i cor p se pr o du ce at t mo di f i car ea f o r mei ,
ci t i a vo l u m u l u i , mo t i v pen t r u car e modulul dc elasticitate longitudinal
K - (4. 65 b i s )
e
i complianfa longitudinal,
~ ~j7' v -
1 3 2
)
depi n d de G i K i r es pect i v, de J i li:
/ ) - - J - | - - B . (4. 133)
3 0
O r i dc c tc or i J es te mai mar c cu dou or di n e de mar i n e, s au m ai
mu l t , dec t B, ecu aia preceden t po al e f i apr oxi mat pr i n D J ,
s au E - 3G . n aces t caz, n ti n derea si mpl d aceleai i n formai i cu f or -
f ecar ea si mpl , n c t r ez u l t at el e cel or dou exper i en e s n t i n t er co n ver -
t i b i l e.
88
R el ai a di n t r e G i E poat e fi scris n fu nci e dc var i ab i l a u edi men -
sional. \ i car e reprezi n t coef i ci en t u l con traci ei t r an s ver s al e (coef i ci en t u l
l u i Poi s s on ) :
" " M
1
- . - ) >
m
>
i care expr i ma con traci a tran sversal n caz u l experi en ei de n ti n dere
si mpl. C n d ./ >> B, vari ai a vo l u m u l u i este n esemn i fi cati v i n ci t it* - i .
V al o ar ea mi n i m gsi t pen t r u coef i ci en t u l l u i P o i s s o n es te p. - 0,2 i
cor es pu n de u n o r mat er i al e omogen e i i z otr ope.
M ri mi l e G, K, E i \ i po t fi cor el ate pr i n 12 rel ai i , di n t r e care. mai
i mpo r t an t e snt :
/ : 2 G ( l +u )
(4. 135)
E == 3 K(\ 2(u ).
Dac p. = , rezu l t E 3 C .
2
B - - Pentru corpurile elastovscoase i viscoclaslice, n exper i men t el e
de fluaj, n m o d con ven i on al r ez u l t at el e se expr i m pr i n depen den a
dc t i mp, t, a compl i an ei :
J (t) l a f l u aj u l dc f or f ecar e s i mpl ;
B(i) '
V
> l a f l u aj u l dc v o l u m ;
P ' "
/ )(/ ) l a f l u aj u l dc n ti n dere u niaxial
1
.
n i n o d s i mi l ar , .n exper i men t e de relaxare, r ez u l t at el e sc expri m
pr i n depen den a de t i mp a mo du l u l u i de el as t i ci t at e :
G(l) - - l a f or f etar e s i mpl ;
Y
7v(/ ) sas . l a co mpr es i u n ea dc v o l u m ;
( )
E (l) - l a nt i nder ea u n i axi al .
89
n tr u c t J (i) se ob i n e di n exper i men t el e de f l u aj , i ar G(/ ) di n expe-
r i men t el e de r el axar e i deoar ece cel e dou t i pu r i de exper i men t e se f ac
n con di i i di f er i t e, n gen er al :
I n t r e E, G i p n caz u l co r pu r i l o r el astov scoase i v s coel as ti ce
exi st o rel ai e si mi l ar cu rel ai a (4. 135) i an u me [48] :
E(a, t) = 2G (T , 0' [1 + 01 (4. 136*
s au
J (x, t) = 2D ( a, 0 - [ l + P-C*. 01
u n de s - a pu s n evi den depen den a de ef or t u n i t ar i de t i m p a mo du -
l el or de el as t i ci t at e, a compl i an el or i a co ef i ci en t u l u i con traci ei t r an s ver -
s al e. E xper i m en t e de f l u aj ef ectu ate cu pol i cl oru r de vi n i i , po l i met i l me-
t acr i l at i pol i propi l en [48], au co n f i r mat rel ai a (4. 136).
4. 4. 3. C o mpo r t ar ea mat er i al el o r el astov scoase l a def or mai i i mpu s e
car e var i az per i o di c n t i mp
Corpul elastic ideal, def i n i t de rel ai i l e (4. 65) i (4. 66) se caracteri zeaz
pr i n aceea c def o r mar ea se pr o du ce i n s t an t an eu , odat cu apl i car ea
ef o r t u l u i u n i t ar . D ac u n u i as emen ea cor p i se i mpu n e o def or mar e de
f or f ecar e, car e s var i ez e s i n u s o i dal n t i m p, cu pu l sai a oo i am pl i t u -
di n ea Y ,
Y = Y o ' s i n
w
*'> (4. 137)
at u n ci ef o r t u l u n i t ar de f or f ecar e cores pu n ztor va avea expr es i a,
X G ' Y o ' s i n of , (4. 138)
di n car e rezu l t c n tre var i ai a n t i m p a deformai ei i a ef o r t u l u i u n i t ar
n u exi st def azaj (f i g. 4. 5 0). D e as emen ea, n cu r s u l sol i ci tri i per i odi ce
n t i m p a co r pu l u i el as t i c, n u se pr o du ce di s i par e de en er gi e i n u au
l o c f en omen e de hi s t er ez i s .
D ac u n u i corp ideal vseos (n ewt on i an ) i se apl i c o def o r mar e de f or -
f ecar e co n f o r m rel ai ei (4. 137), at u n ci r eo pan t a va f i ;
Y = Y o
w
*
c o s w
'>
i ar ef o r t u l u n i t ar de f or f ecar e [r el . (4. 75)] devi n e
T = Y ]0 *to *YO cos ea/ . (4. 139)
90
0
d
F i g. 4. 50. Variaia i n t i mp a deformaiei de forfecare, y, i a ef or tu l u i u n i t ar
de forfecare, T, l a u n cor p vseoelastic.
D i n co mpar ar ea rel ai i l or (4. 137) i (4. 139) rezu l t c l a co r pu l v s eos
i deal , i n t r e deformai a i mpu s i ef o r t u l u n i t ar , exi st u n def azaj de 90.
E n er gi a specific di si pat de co r pu l v seos i deal pe u n s f er t di n t r - o
peri oad | T = | es te
W = J -c-y-dt = Tjo -yl-o
2
J cos
3
tof- df
o o
s au
V V ' =J * - <o .
4
P e du r at a u n ei per i oade T, en er gi a specific di si pat s u b f or m de
cl du r, datori t frecrii v s coas e,
W = 4 W = Tt- Tjo- YS- co.
(4. 140)
D ac u n u i corp elastovseos (s au v s eoel as ti c) i se i mpu n e o def o r mar e
si n u soi dal n t i m p, at u n ci n tre ef o r t u l u n i t ar i def or mai e va exi s t a
u n def azaj 5 (f i g. 4. 50) cu pr i n s n tre val o r i l e corespu n ztoare co r pu r i l o r
91
el as t i c (S ==0) i v s eos i deal (S *= 90). D eoar ece pen t r u aces te co r pu r i
5 e | 0 ; j ' n co n t i n u ar e se adopt r epr ez en t ar ea n mri mi co mpl exe
a par amet r i l o r r eol ogi ci . S e consi der c y i T reprezi n t vect o r i ; vec-
t o r u l T f i i n d def azat eu S n r apo r t cu y. M a x i m u l l u i T , n caz u l sol i ci tri i
di n ami ce, n u coi n ci de cu m ax i m u l l u i y datori t def az aj u l u i S. n expr i -
mar e compl ex,
T * ==| T *| - exp (ml) (1, 111)
as tf el c m o du l u l de el as t i ci t at e t r an s ver s al co mpl ex,
D eoar ece
cu n otai i l e
rezu l t
G*=^l- (1. 142)
exp (iwt) = cos co/ + i s i n cof,
T ' = | T * | ' C 0S coi"
T " | T*| s i n iot
T * _= T ' - f j T " .
E x p r i m ar ea s u b f o r ma (1,111) per mi t e s epar ar ea rspu nsu lu i el as t o -
v s eos n dou co mpo n en t e : u n a n f az" i al t a def azat cu 90"
(f i g. 4. 5 0, d).
D ac starea de deformare produce starea de eforturi unitare, at u n ci
vect o r u l T car e reprezi n t mri mea compl ex T * se des co mpu n e n dou
co mpo n en t e : u n a, T ' , n faz cu y i al t a, T " , defazat cu 90 fa de y .
M o du l el e de el as t i ci t at e corespu n ztoare vo r f i :
G' = ^
T
(4. 143)
>G " ^
;
T
i n i n d s eama i de expr es i a (4.1- 11) rezu lt c
G * =G ' + G " (4. 141)
n car e : G ' = Rc(G*) es te m o d u l u l de el as t i ci t at e di n am i c (i n faz
cu def or mar e i mpu s ) ;
G " = J m(G *) es te m o du l u l de pi er der i (este as oci at cu di s i -
par ea de en er gi e s u b f or m de cldu r, deoar ece es te def az at
cu 90 fa dc y). t
9 2
D i n cel e ce pr eced i di n f i gu r a (4. 50, d) rezu l t c
t g S - ~ - (4. 145)
T U '
D ac starea de eforturi unitare o determin pe cea de deformare, at u n ci
vect o r u l y se des co mpu n e n dou co mpo n en t e : u n a, y ' , n faz cu T
i al t a, y " , def az at cu 90 fa de T . -
C ompl i an a l a f or f ecar e n expr es i e compl ex, i n i n d s eama s i de de-
pen den a J (G ) i de rel ai a (4. 144), rezu l t s u b f o r ma :
J * -_= J ' - h j " ( 4 6 )
i n c ar e
. . 7" = -C
ast f el c se mai po at e s cr i e
(4447)
t g S == = _ (4. 148)
tg S este t an gen t a u n gh i u l u i de pi er der i mecan i ce. M r i mi l e T ' , y ' , G '
i J ' co r es pu n d acu mu l ri i u n ei pri a en er gi ei de s o l i ci t ar e, pe c n d
T " , y " , G " i J " co r es pu n d disiprii u n ei pri a en er gi ei de s ol i ci t ar e.
D i n relai a . 7* = r ez u l t u rmtoarel e depen den t e
C* . i - .
c
92
(C/y- -| - (ar-
n mo d s i mi l ar , pen t r u co r pu r i l e vscoelastice se defi n ete vscozitatea
complex
r
' * (4449).
u n de r j ' es te v s cozi tatea di n ami ca,
n caz u l u n ei sol i ci tri s i n u s oi dal e,
n c t
y * - | y*| - exp (i wf ) jy<-j-[cos / + / - s i n ci/ ], (4. 150)
y * - |y*|<o J c os j ^jp + w / ) + i s i n ^ +
9 3
de u n de
Y * = _ L Y * . (4. 151)
(ta
D i n rel ai i l e (4. 142), (4. 149) i (4. 151) rezu l t
G * = i wT j * - C O (Y )" + i-n'), (4. 152)
n car e : G' Re(G*) = C O T J "
G" = Im(G*) = V (4. 153)
pr ecu m i
C T)"
P r i n an al ogi e cu ci r cu i t el e el ectr i ce, expr es i a
z - h l = V ( V )
2
+ ( V ' )
2
defi nete mpotr i vi r ea l a cu r ger e a f l u i du l u i v s eoel as ti c i poar t n u mel e
de i mpedan mecan i c.
T o at e mri mi l e co n s i der at e mai s u s G ' , Y J ', 8, J ' , depi n d de pu l sai a <o
s au de f recven a f = a mi cri i o s ci l at o r i i .
V i t ez a de di s i par e a en er gi ei n tr- o u n i t at e de vo l u m , d i n t r - u n cor p
v s eoel as ti c, ar e expr es i a
^ = T " ( / ) - t " ( 0 (4- 154)
n car e T " ( 0 i y " ( 0 reprezi n t val o r i l e i n s t an t an ee al e co mpo n en t el o r
i magi n ar e al e l u i T * i r es pect i v y * .
D i n rel ai i l e
y * = y ' + I'Y"
y * = y ' + iy"
i di n (4. 151), se ob i n e :
*
= _
"
a ) y
(4. 155)
y " = coy'.
n b az a cel or ce pr eced | G" = i y " = <O - y'| se ob i n e
di
u n de s - a pu s n evi den i depen den a l u i y ' de t i m p.
94
E n er gi a di si pat pe par cu r s u l u n u i ci cl u ar e expr es i a :
T T
O 0
D eo ar ece y'(/ ) = j y *| - s i n to/ ,
2 n
u
T
rezu l t W = T T - G " | y*|
2
. (4. 156)
V i t ez a medi e de di s i par e de- a l u n gu l u n ei per i oade
l dt / ,, T
D i n rel ai a preceden t i di n (4. 153) i (4. 156) rezu l t
( 4 1 5 7 )
u n de s - a i n u t seam c T = .
ti
E n er gi a mecan i c di si pat s u b f or m de cldu r n tr- u n r egi m di n a-
mi c de s ol i ci t ar e de f o r ma (4. 141), prezi n t u n i n ter es apar t e n an al i z a
rspu nsu lu i mecan i c al mat er i al el o r . P r i n defi n i i e, capaci t at ea de amo r -
t i z ar e (s au coef i ci en t u l de di s i par e) es te :
= J _ . J L ( 4 . !5 8 )
n car e W rezu l t co n f o r m rel ai ei (4. 156), i ar
W 0 =l | y *| . | T *| .
P r i n nlocu i rea expr es i i l o r l u i W i W, i n n d s eama de rel ai a
(4. 142) i de f apt u l c
\ G*\ =y/ (G')* + ( G " )
2
,
IY*I
rezu l t Y (eo) = s i n S. (4. 159)
G
95
C ar act er i s t i ci l e di n ami ce G\ V i 8 se det er mi n a pe apar at e car e
pr o du c epr u vet ei cer cetate def or mai i s i n u s o i dal e (mr i me de i n t r ar e)
s i n regi streaz ef o r t u r i l e u n i t ar e ca u r mar e a deformri i epr u vet ei
(el astov scoase s au v s coel as ti ce). R spu n su l l a s ol i ci t ar ea de def o r mar e
cu
Y * == | y*| -e'',
es te efortu l u n i t ar
| T * - T *| - e''"
, )
'+
8 )
def azat cu 8 fa de y *. . .
4. 4. 4. E f ect el e compor tr i l or el as tov s coas i vi scoel asti c
4. 4. 4. 1. C o r pu r i s o l i de. E f ect u l comportri i el astov scoase l a co r pu -
r i l e s ol i de se con stat, n gen er al , cu aj u t o r u l experi en el or de fluaj i
de relaxare.
Fluajul u u i axi al i stai on ar sc man i fest pr i n vari ai a def ormai ei e
n t i mp, l a ef or t u n i t ar i temper atu r co n s t an t e. E l depi n de de n at u r a
s i de compozi i a mat er i al u l u i , pr ecu m i de val o r i l e ef o r t u l u i u n i t ar i al e
t emper at u r i i . F en o m en u l de f l u aj se man i fest cu at t m ai pr egn an t ,
cu ct, ef o r t u l u n i t ar i t emper at u r a s n t mai mar i .
Pe cu r b a de f l u aj . car e expr i m vari ai a deformai ei 4 n t i mp, se
di s t i n g (f i g. 4. 51) :
O A deformai e i n i i al , car e es te n u m ai elastic dac ef o r t u l
u n i t ar es te i n f er i or l i m i t ei de el as t i ci t at e, s au sc co mpu n e
di n t r - o deformai e el asti c i u n a plasti c, dac ef o r t u l u n i -
tar de ncrcare cs l e s u per i o r l i mi t ei dc el as l i ci L ate ;
W-Oa-const Bf
ni-const
!
/ L
\ 'w
k ! 1 . . . .
il Io t
a
F i g. 4. ol . C u r b a ti c fl u aj b i
Ut
ft
(T-01-const
1 - const
96
A B z o n a f l u aj u l u i pr i mar , caracteri zat de vi tez mar e de f l u aj
car e s cade co n t i n u u i t i n de spre. u n m i n i m u m ;
B C - - z o n a f l u aj u l u i s t ab i l i z at , n car e vi t ez a de f l u aj este con stan t
n t i m p i ar e val o r ea mi n i m ;
C D z o n a f l u aj u l u i accel er at, n car e vi t ez a de f l u aj crete pn l a
r u per e.
Dac n pu n c t u l E al cu r b ei de f l u aj s e descarc co r pu l , (s e anu leaz
ef or t u l u n i t ar ext er i o r ) micorarea i n s t an t an ee E F a def ormai ei cor es -
pu n de co mpo n en t ei el as ti ce i n i i al e O A . S egmen t u l F I I semn i fi c def or -
mai a pl asti c de l a t i mpu l / ,,. Aceast def ormai e s cade n t i mp du p
cu r b a F C . F en o m en u l de micorare n t i mp a deformai ei pl as ti ce poart
n u m el e de f l u aj i n ver s .
P o l i mer i i po l man i f es t a f l u aj f i zi c s au ch i mi c [49]. F l u aj u l f i z i c al
po l i mer i l o r const n al u n ecar ea s egmen t el or dc macr o mo l ecu l e u n el e n
r apor t cu cel el al te. M etal el e prezi n t f l u aj f i zi c, car e s e datoreaz al u -
necrii r el at i ve a cr i s t al el or . A l u n ecar ea da natere l a frecri i n t er n e ;
n metal e aces tea se modi fi c n t i m pu l Solicitrii [50]. F l u aj u l ch i mi c al
po l i mer i l o r ar e l oc datori t apari i ei u n or reaci i chi mi ce car e du c l a
r ear an j ar ea con ti n u , r es pect i v l a mo di f i car ea s t r u ct u r i i , ca u r mar e a
f en o men u l u i dc r u per e i de r eco mb i n ar e a l an u ri l or de po l i mer i s u b
ef ectu l u n o r ef o r t u r i u n i tar e mar i .
F en o m en u l de relaxare const n variaia n t i m p a ef o r t u l u i u n i t ar
l a def ormai e total i temperatu r con s t an t e (f i g. 4. 52). I n t en s i t at ea
rel axri i depi n de de n at u r a i de compozi i a mat er i al u l u i , pr ecu m i de
temperatu r i def or mai e. D eformai a i n i i al e,(0) es te elasti c. Pe
msura t r ecer i i t i m pu l u i , deformai a elastic e,, s cade i crete def or -
mai a pl asti c / ;, ast f el nct deformai a total s rm n con stan t
(f i g. 4. 5 2, / ;) i egal cu s ,(0).
R ezu l t, ca o par t i cu l ar i t at e a f en o men u l u i de r el axar e, f apt u l c
deformai a pl asti c z n u depete val o ar ea def or mai ei car e a apru t
F i g. 4. 52. F en o men u l de r el axar e i n cazu l solicitrii de ntindere uniaxial :
a relaxarea efortu ri l or unitare; b variaia in timp a nimicirilor specifice:
elastic, e i plastic (vscoas), E .
Pr opr i eti l e f i z i ce i t er m o m eean i ca m at er i al el o r pl as t i ce . c d. 230
97
i n i i al l a n crcare, e < ec (0), s pr e deos eb i r e de f en o men u l de f l u aj ,
u n de deformai a pl asti c crete p n l a val o ar ea corespu n ztoare r u per i i .
Pr oces el e de r el axar e a ef o r t u r i l o r u n i t ar e n po l i mer i se mpar t n
l i n i ar e i n el i n i ar e [51]. P r o ces u l de r el axar e l i n i ar n u es te l egat de
modi fi cri s t r u ct u r al e al e po l i mer u l u i i n u depi n de de mri mea def or -
mai ei . P r o ces u l rel axri i n el i n i ar e se f ace o b s er vat l a ef o r t u r i u n i t ar e i
l a deformai i m ar i i es te l egat de modi fi cri al e s t r u ct u r i i po l i mer u l u i .
M o di f i car ea mo r f o l o gi ei s t r u ct u r i i s u pr amo l ecu l ar e, ca r ez u l t at al di s -
tru ci ei n pr o ces u l deformri i co r pu l u i v s eoel as ti c, pr ovoac apari i a
pr opr i eti i de r el axar e n el i n i ar.
Prezen a, l a po l i mer i i cr i s t al i n i , a pr oces el or de r ecr i s t al i z ar e i
exi sten a u n ei ordon ri mo l ecu l ar e s peci f i ce, s u b f o r ma s t r u ct u r i l o r s u pr a-
mol ecu l ar e, du c l a apari i a pr oces el or de r el axar e n tr- u n i n t er val de
temperatu r m ai mar e dec t l a po l i mer i i amo r f i . F l u aj u l i r el axar ea
co r pu r i l o r s ol i de s n t r ez u l t at u l comportri i v s coas e a aces t or a. F en o -
men u l de cu r ger e l a co r pu r i l e s ol i de, co n f o r m con cepi i l or act u al e des pr e
s t r u ct u r a co r pu l u i s o l i d, es te r ez u l t at u l u n ei regru pri i n t er n e a el emen -
t el or s t r u ct u r al e s u b aci u n ea sol i ci tri i ext er n e.
n cat egor i a s o l i del o r el astov scoase i n tr acel e co r pu r i car e, n
con di i i l e date de s o l i ci t ar e, se compor t pr epo n der en t ca u n s o l i d. D i n t r e
aces tea se ci teaz : mat er i al e pe b az de cau ci u c n at u r al s au s i n teti c,
(u t i l i z at e pen t r u i z o l ar ea vi b r ai i l or i pen t r u amo r t i z o ar e), mat er i al e de
con stru ci e (b et on ar m at etc. ), mat er i al e pl as t i ce, s t i cl o pl as t el e. n
f i gu r a 4. 18 es te i l u strat co mpo r t ar ea di feri t a co r pu r i l o r : el as ti c,
v s eos i el as tov s eos , n caz u l sol i ci tri i cu u n ef or t u n i t ar co n s t an t
n t i mp.
n caz u l sol i ci tri i de f or f ecar e si mpl cu u n ef or t u n i t ar co n s t an t , - r0,
l u n ecar ea speci fi c ar e u rmtoarel e expr es i i (f i g. 4. 53) :
cor p el as t i c
cor p v s eos , l a u n mo men t dat , / ,
Y t = Y r (0) + ' ;
cor p el as tov s eos , l a u n mo men t dat , / ,
Y = Y (0) + Y . + Y (0.
n car e y(/ ) es te def or mai a determi n at de pr o pr i et at ea de el as t i ci t at e
n t rzi at.
98
C o mpo r t ar ea el as tov s coas a u n o r co r pu r i s ol i de se con s tat expe-
r i m en t al i pr i n ef ectu l de t en s i u n e n ormal . S cu r t ar ea u n ei ti j e s u pu s e l a
f or f ecar e pu r es te u r mar ea man i festri i aces tu i ef ect, pr o pr i u co r pu r i l o r
v s coel as ti ce. E f ect u l t en s i u n i l o r n o r mal e pen t r u s ol i de es te den u m i t ef ect
P o y n t i n g. R i vl i n [52] a ms u rat ef o r t u r i l e u n i t ar e n o r mal e car e apar l a
rsu cirea u n u i ci l i n dr u di n cau ci u c, ceea ce a per mi s eval u ar ea can ti tati v
a ef ect u l u i P o y n t i n g n caz u l dat .
P e b az a teor i ei co r pu l u i n eho o k ean a l u i R i vl i n , n caz u l def ormai ei
de f or f ecar e si mpl a u n u i co r p, cu propri eti l e cau ci u cu l u i (f i g. 4. 5 4),
apar u rmtoarel e ef o r t u r i u n i t ar e :
T 2 1 = G Y ,
T n - T 3 3 = G - Y 5 ( 4 - 1 6 0 )
T 2 2 T 33 0.
P r i m a rel ai e (4. 160) co r es pu n de rel ai ei l u i H o o k e n caz u l forfecri i
s i mpl e. n caz u l def or mai i l or el as ti ce y e mi ci , cu car e se ocu p rezi sten a
mat er i al el o r , T U T 3 3 = 0, deoar ece l a metal e n totdeau n a y
2
, < y.
Aceas t restri ci e n u mai es te val ab i l n caz u l cau ci u cu l u i .
D eoar ece s ol i del e se n cearc, n gen er al , l a n ti n dere, car act er i z ar ea
compor tr i i v s coel as ti ce se f ace, n aces t caz, cu aj u t o r u l compl i an ei
D(t) s au J (/ ).
99
I . 1. 4. 2. C o r pu r i f l u i de. i n caz u l f l u i del or , ef ect u l comportri i v s co-
el as ti ce se po al e eval u a fi e pr i n exper i en e de r el axar e, fi e di n m an i -
f es tar ea er ect u l u i de ten s i u n e n ormal . S o l i ci t ar ea l a n ti n dere i carac-
ter i zar ea comportri i f l u i del o r pr i n v s cozi tatea exten si on al (l o n gi t u -
di n al ) este u ti l i zat l a f l u i del e v scoel asti ce.
a. Relaxarea fluidelor i'iscorUnlicc. L a s t u di u l rel axri i n solu i i de
pol i i zob u ti l en [53]. de exempl u , s - a u rinrii vari ai a n t i m p a v s eozi -
ti i de f or f ecar e :
n car e y,(/ ) es te V i t ez a de r even i r e a deformai ei el as ti ce. n cu r s u l
rel axri i ef o r t u r i l o r u n i t ar e, v s cozi tatea crete. n s co pu l s t u di u l u i r el a-
xri i , s- a ef ect u at s o l i ci t ar ea f l u i du l u i l a vi tez de f or f ecar e con stan t,
y ==con s t. , i s - a u rmrit var i ai a n t i mp a ef o r t u l u i u n i t ar dc f or f e-
care (fi g, 4. 55). Se di s t i n g tr ei zon e ;
a - z o n a corespu n ztoare r egi mu l u i de def or mar e n estab i l i zat
(pr es tai on ar ). n cu pr i n s u l aces tei zon e au l oc dou pr oces e : di s t r u ge-
rea s t r u ct u r i i i n i i al e i n t er mo l ecu l ar e (s u pr ai n ol ecu l ar e) i o r i en t ar ea
aces tor a i a cel or l al te el emen t e al e s t r u ct u r i i ;
0 z o n a cu r ger i i stai on are (s tab i l i z ate) ; aceast cu r ger e are l oc
n u r m a real i zri i ech i l i b r u l u i di n am i c n tre pr o ces u l de di s t r u ger e a
s t r u ct u r i i i pr o ces u l de mo di f i car e a ori entri i el emen t el o r f l u i du l u i n
mi care ;
100
c z o n a rel axri i ef o r t u r i l o r u n i t ar e. n u r i n a real i zri i cu r ger i i
stai on are, l a o an u mi t val o ar e a deformai ei y - - -'-/ , se oprete cu r ge-
r ea f l u i du l u i . n aces t mo men t n cepe r el axar ea ef o r t u r i l o r u n i t ar e du p
cu r b a di n do m en i u l c. R el axar ea ef o r t u r i l o r u n i t ar e ar e l oc cu at t m ai
r epede, cu c t j i T de l a n cepu tu l experi en ei s n t mai mar i .
n z o n a cu r ger i i pr es l ab i l i z at e (a), v s cozi tatea de f or f ecar e s cade de
l a T i 0 l a Yj, vjo f i i n d val o ar ea v s eozi ti i n ewt o n i en e maxi me, co r es pu n -
ztoare co r pu l u i n edef o r mat , i ar vj, val o ar ea v s eozi ti i de f or f ecar e a f l u i -
du l u i af l at n cu r ger e stai on ar.
n cu r s u l rel axri i are. l oc vari ai a v s eozi ti i de f or f ecar e de l a Y J ,
l a YJ O ; ar pu tea f i asemn at cu r eo pexi a f l u i du l u i . T i m p u l n car e v s co-
z i t at ea de f or f ecar e crete de l a Y J , l a rl0 depi n de dc temperatu r i de
con di i i l e sol i ci tri i i n i i al e [53].
T i m p u l dc r el axar e a ef o r t u r i l o r u n i t ar e n o r mal e depi n de de v s eo-
z i t at e. A s t f el , pen t r u o pol i eti l en cu den s i t at ea a 0, 918 s - a co n -
cm
1
s t at al c t i m pu l de r el axar e crete cu mrirea v s eozi ti i [51]. P en t r u
micorarea ef o r t u r i l o r u n i t ar e n o r mal e cu 08 "o au fost n eces ar e 9,4 s,
c n d i n di cel e dc cu r ger e IC 2 g/ 10 m i n i 31 , c n d IC 0,1 g/ 10 m i n .
T i m p u l de r el axar e a ef o r t u r i l o r u n i t ar e n o r mal e ar c expr es i a [55] :
fr = / r . - cxp
kT
(4. 162)
n car e : / r 0 i b s i i t con stan te ;
k con stan ta l u i Boltzrariu (k - 1,38054 - I O '
2 3
J / K ) ;
Ea en er gi a i n i i al de act i var e a pr o ces u l u i de r el a-
xar e ;
T ef o r t u l u n i t ar car e acti veaz pr o ces u l ;
T t emper at u r a l a car e se desfoar pr o ces u l de
r el axar e, n K .
C er cet ar ea var i ai ei mo du l u l u i de el as t i ci ta I c tran sversal G(t) n
z o n a deformri i n estab i l i zate (a) a ar tat c aces t a s cade n ti mp de l a
val o ar ea corespu n ztoare strii n edef or mat e l a val o ar ea corespu n ztoare
r egi mu l u i cu r ger i i s t ab i l i z at e [53].
b. Efectul de tensiune normala. E f ect u l de t en s i u n e n ormal , m an i -
f es tar e a pr opr i eti i dc el as t i ci t at e a f l u i del o r v s coel as ti ce, es te cu n o s -
cu t s u b n u mel e de ef ect Wei s s en b er g. n tr- u n f l u i d v s eoel as ti c s u pu s
cu r ger i i de f or f ecar e simpl (f i g. 4. 56) apar u n el e ef o r t u r i u n i t ar e n o r -
mal e par al el e cu di reci a forfecri i xx i al tel e per pen di cu l ar e pe pl an u l
forfecri i , n di reci a x2. P en t r u u n f l u i d v s eoel as ti c au f os t def i n i te
fu n ci i l e de ef o r t u r i u n i t ar e fft i CT2 (4. 127).
101
F i g. 4. 56. S cl i ema forfecrii s i mpl e
a u n u i f l u i d.
C u n otai i l e T X V T 1 2 ; xXT = T U ; tyv = T 2 2 i T ==T 3 3 , co mpo n en -
tel e t en s o r u l u i ef o r t u r i l o r u n i t ar e n caz u l cu r ger i i stai on are de f or -
f ecar e si mpl, car e au semn i fi cai e reol ogi c, po t f i expr i mat e n r apo r t
cu t r ei fu ncii de mat er i al , i n depen den t e [- ^(y); T ^y ) ; *F 2 (y)] :
* u = >)(f)'Y
Tn T 2 2 = T , ( Y ) - f ( 4 . 1 6 3 )
T 2 2 T 3 3 = T 2 ( Y ) - Y
2
.
n car e i T 2 def i n es c pr i m a i r es pect i v a do u a di feren a ef o r t u -
r i l o r u n i t ar e n o r mal e.
U n fluid newtonian es te car act er i z at pr i n aceea c :
7)(y) = yj0 == con s t .
T U T 2 2 = T 2 2 T 33 0 .
Fluidul nenewtonian inelastic se caracteri zeaz pr i n
yj(y) 7^ co n s t .
= T. . Tu == 0.
Fluidele reale (nenewtoniene) vscoelastice s n t car act er i z at e de rel ai i l e
(4. 163).
P r o pr i et at ea dc el as t i ci t at e a f l u i du l u i determi n , n cu r s u l cu r ger i i
de f or f ecar e si mpl , apari i a u n ei n ti n deri a f l u i du l u i n di reci a l i n i i l o r
de cu r en t .
D ac cu r ger ea este si metri c n r apo r t cu axa, at u n ci aceast n ti n -
der e se t r an s mi t e di n apr o ape n apr o ape, de l a s t r at u l ext er i o r ctre cel
i n f er i or , i determi n u n m a x i m al pr es i u n i i pe axa de s i met r i e.
P e di reci a l i n i ei de cu r en t ar e l o c n ti n dere, i T U > 0, i ar n p l an u l
per pen di cu l ar , pe l i n i a de cu r en t , ar e l oc co mpr es i u n e, n c t T 2 2 < 0
i T 3 3 < 0.
102
y y y y y
F i g. 4. 57. E f ect u l man i f es -
trii ef or tu r i l or u n i tar e
n or mal e, l a u n f l u i d v seo-
el as ti c s u pu s forfecrii s i m-
pl e ntr- un vseozimetru
cu con i plac.
F i g. 4. 58. U r car ea f l u i -
du l u i vseoelastic pe
ci l i n dr u l i n l er i o r l a
cu r ger ea (C ou el te) I n tre
doi ci l i n dr i coaxi al i .
P r act i c, ef ect u l de t en s i u n e n ormal I a f l u i del e v s coel as ti ce poat e f i
pu s n evi den cu aj u t o r u l u n u i v s eozi metr u cu co n i pl ac, av n d
pr es i u
cu l u i . D ac se i n t r o du ce u n f l u i d v s eoel as ti c, dator i t apari i ei ef o r t u -
r i l o r u n i t ar e n o r mal e, ca u r mar e a sol i ci tri i de f or f ecar e a f l u i du l u i ( n
cu r s u l r o t i r i i di s cu l u i con i c), pr es i u n ea maxi m exer ci tat de aces ta
as u pr a pl ci i va f i pc axa de s i met r i e.
L a cu r ger ea C o u et t e a u n u i fluid vseos n tre do i ci l i n dr i co n cen t r i ci ,
ci l i n dr u l i n t er i o r f i i n d aci on at n mi care de r otai e, se con stat u r-
car ea" f l u i du l u i pe per etel e ext er i o r ca u r mar e a ef ect u l u i forei cen -
t r i f u ge. D ac se i n t r o du ce n tre cei do i ci l i n dr i u n fluid vseoelastic,
dator i t ef ect u l u i de t en s i u n e n ormal se con stat u r car ea" f l u i du l u i pe
ci l i n dr u l i n t er i o r (f i g. 4. 58) n t i m p u l mi cri i de rotai e a aces t u i a.
103
F i g. 1.59. U mf l ar ea vi n ci de f l u i d vseo-
el as ti c la ieirea di n teav.
b
L a cu r ger ea Po i s eu i l l e, u mf l ar ea s au su bierea v n ei de fluid l ai eirea
di n eava se dator es c ef ect u l u i de t en s i u n e n ormal (f i g. 4. 59). U m f l ar ea
v n ei de. f l u i d v seoel asti c ar e l oc dator i t f apt u l u i c ef o r t u l u n i t ar
n o r mal de co mpr es i u n e, l a car e es te s u pu s f l u i du l v seoel asti c l a i n t r ar ea
n eava (acu mu l ai s u b f o r ma u n ei deformai i de co mpr es i u n e), n u r el a-
xeaz p n l a ieirea di n eava ; s tar ea dc ech i l i b r u sc ati n ge i n I r u n t i m p
mai l u n g dect t i m pu l de cu r ger e pr i n eava.
T i m p u l de r el axar e a ef o r t u r i l o r u n i t ar e, determi n vi t ez a de
reaci e a mat er i al u l u i l a vari ai i al e ncrcrii i reprezi n t t i m pu l ne ce
s ar at i n ger i i ech i l i b r u l u i i n t er n .
Dac cu r ger ea f l u i du l u i \ i s cocl as t i c pr i n eava arc l oc i n t r - u u t i m p
/ > r, at u n ci l a ieirea di n eava, dator i t rearan j ri i pr o f i l u l u i vi t ez el o r ,
c t i man i festri i co mpr es i u n i i t r an s ver s al e (T | J < 0), ar c l oc su bi erea
vi n ci de f l u i d. Acelai l u cr u se petr ece i l a cu r ger ea PoiseuHe a f l u i del o r
v scoase, ci n d su bierea Vnei de f l u i d ar e l oc n u mai ca u r mar e a r e-
aran j ri i pr o f i l u l u i vi tezel or ^
n do men i u l comportri i n ewt o n i en e a f l u i du l u i \ i s coel as l i c (pori u n ea
liniar a r eogr amei ). relaia di n t r e ef o r t u l u n i t ar n o r mal si ef o r t u l u n i t ar
l a f or f ecar e si mpl este li ni ar [56]. L a r co pan t e mar i , c n d rel ai a i n t r e
T 2 , i y este neliniar (co mpo r t ar e n en ewl on i an ), relai a di n t r e T 8 J i T U
devi n e, de as emen ea, neliniar [57J . i n acest, caz, den s i t at ea en er gi ci el as -
ti ce cu pl at e cu cu r ger ea v scoas es te at t de mar e, i n ci t poat e f i msu -
rat cu v s cozi metr u l capi l ar [59]. U m f l ar ea v n ei de f l u i d, l a ieirea d i n
104
eava a f l u i du l u i s o l i ci t at i n do men i u l n el i n i ar al r eo gr amei . sc aten u eaz
cu creterea l u n gi m i i evi i . A ceas t a atest f apt u l c en er gi a elastic
tran sportat de f l u i d rel axeaz i n l u n gu l evi i .
U n i i au t o r i [59] con si der c u mf l ar ea l a ieirea di n capi l ar a u n u i
v s eozi metr u a f l u i du l u i v seoel asti c sc datorete, i n mar e msur,
en er gi ei ab s o r b i t e pen t r u def or mar ea f l u i du l u i n z o n a de i n t r ar e a capi -
l ar ei .
n determi n ri al e u mflrii t o pi t u r i l o r dc po l i mer i (pol i eti l en i
pol i pr opi l en ) l a ieirea di n capi l ar, i n caz u l L / d - con s t. , s - au
co n s t at at u rmtoarel e [58 ; 601 :
l a o temper atu r dat, u mf l ar ea crete cu mri rea pr es i u n i i l a
i n t r ar ea capi l ar ei , p n l a o an u mi t val o ar e a aces tei a, du p car e s cade
(f i g. 4. 6 0, a);
pr es i u n ea l a car e ar e l oc u mf l ar ea maxi m pen t r u u n mat er i al
dat crete cu {temper atu r a (f i g. 4. 60, b);
cu mrirea t emper ai u r i i , l a aceeai pr es i u n e apl i cat l a i n t r ar ea
capi l ar ei , u mf l ar ea crete (f i g. 1.00, a) ;
l a o temper atu r dat, u mf l ar ea crete cu mri rea r eo pan t ei
(f i g. 4. 00, / ;), p n l a o an u mi t val o ar e a aces tei a, du p car e s cade ;
r eo pan t a I a car e ar e l oc u mf l ar ea maxi m, pen t r u u n mat er i al
dat. crete cu mri rea t emper at u r i i (f i g. 1.60, b).
n caz u l u n u i aj u t aj s au al u n ei capi l ar e cu seci u n e con stan t,
u mf l ar ea depi n de de l u n gi mea aces tei a s au de r apo r t u l L / r, u n de r,
este r az a echi val en t a aj u t aj u l u i .
C ercetri ef ectu ate pen t r u pol i eti l en , pen t r u P V C pl asti fi at i
n epl asti fi at [61 ; 62] i pen t r u po l i s t i r en [63] au do vedi t c, l a t empe-
ratu r con stan t, u mf l ar ea s cade cu mrirea l u i L/ rc. du p o cu rb car e
Fig. 1.60. D epen den ta umflrii t opi t u r i i di n mater i al pl as ti c, l a ieirea di n
capilar, de temperatu r i de :
a presiu nea l a i n trarea I n capilar ; b reopan ta.
105
F i g. 4. 61. I nfluena l u n gi mi i aj u taj u l u i as u pr a umflrii t o pi t u r i i l a ieirea di n aj u l aj [62] :
a - polietilen (Vestolen 4541 R ), l a : 1 - T = 196C i y =79 s- >; 2 - T = 189C i r =
= 56 s - ' ; 3 - T = 180C i y = 30 s - ' ; 6 - PV C neplastifiat l a T = 195C i x = 3G s -
1
.
seamn cu cu r b a de r el axar e a ef o r t u r i l o r u n i t ar e n o r mal e (f i g. 4. 61).
S e con stat c, n fu n ci e de mat er i al i de con di i i l e forfecri i aces t u i a,
n cep n d de l a o an u mi t val o ar e a r apo r t u l u i Ljre, u mf l ar ea r m n e
pr act i c con s tan t; pen t r u pol i eti l en [61] = 3040.
L a t r ecer ea de l a z o n a n ewton i an l a z o n a n en ewton i an a r eogr amei ,
se i n ten si fi c man i f es t ar ea ef ect u l u i de t en s i u n e n or mal ; ef o r t u r i l e u n i -
t ar e n o r mal e cr es c cu mri rea vi t ez ei , mai r epede dec t ef o r t u r i l e u n i t ar e
de f or f ecar e [64].
C on si derai i r ecen te p r i vi n d el as t i ci t at ea po l i b u t adi en ei [65], b az at e
pe u n n u mr n s emn at dc date exper i men t al e, per m i t s se con s tate
u rmtoarel e :
apari i a def or mai i l or el as ti ce mar i co r es pu n de t r ecer i i de l a co m-
po r t ar ea n ewton i an l a cea n en ewton i an a f l u i du l u i . Aceas t corel ai e
di n t r e an o mal i a v s coas i cea el asti c apar e n f apt u l c amb el e au l oc
at u n ci c n d mas a mol ecu l ar a po l i mer u l u i devi n e m ai mar e dec t o
an u mi t val o ar e cri ti c, Mcr. L a M > Men ar e l o c t r ecer ea de l a r egi mu l
de cu r ger e n ewton i an (YJ = vj0), l a cu r ger ea n en ewton i an (YJ < rj0)
aceas t a f i i n d n soi t de apari i a def ormai i l or el as t i ce, car e s n t cu at t
m ai m ar i cu c t es te m ai pron u n at co mpo r t ar ea an ormal - v s coas
(n en ewton i an ). L a M < Mcr, c t i n do men i u l sol i ci tri l or pen t r u
car e YJ = Y J 0 , n u se man i fest deformai i el as ti ce. S e po at e co n chi de c,
co mpo r t ar ea v s coas n en ewton i an i def o r mar ea el asti c a po l i mer i l o r
s n t r ez u l t at u l man i festri i aceluiai mecan i s m mo l ecu l ar ;
M
def ormai a el asti c y e crete cu r apo r t u l > 1 i, de as emen ea,
cu mri rea ef o r t u l u i u n i t ar de f or f ecar e.
106
C ar act er i z ar ea pr opr i eti i de el as t i ci t at e a po l i m er u l u i sc poat e
f ace pr i n expr i mar ea depen den ei m o du l u l u i de f or f ecar e, G >
1
Y .
de ef o r t u l u n i t ar de f or f ecar e, G ( T ) , s au de r eo pan t a, G (y ), t o t aa c u m
pr o pr i et at ea de v s eozi tate es te caracteri zat pr i n depen den a v s eozi ti i
de ef o r t u l u n i t ar de f or f ecar e, Y J (T ), s au de r eo pan t a r ; (y), [65]. S e con stat,
n caz u l po l i b u t adi en ei , c G ( T ) crete l i n i ar cu T , C U at t m ai pu t er n i c,
cu c t mas a mol ecu l ar es te m ai mi c. M o d u l u l de el as t i ci t at e,
G 0 = l i m G ( T ) ,
T- 0
pr act i c n u es te i n fl u en at de mas a mol ecu l ar, n s ch i mb depi n de de m i -
cr o s t r u ct u r a po l i mer u l u i .
C orel ai a di n t r e cau z (ef or t u r i l e u n i t ar e de f or f ecar e) i ef ect (efor-
t u r i l e u n i t ar e n o r mal e car e deter mi n deformai a el asti c) a f os t cercetat
t eor et i c i exper i men t al gsi n du - se m ai mu l t e expr es i i pen t r u i n t er de-
pen den a di n t r e pr i m a fu n ci e a ef o r t u r i l o r u n i t ar e n o r mal e, GX i ef o r t u l
u n i t ar de f or f ecar e. n caz u l po l i b u t adi en ei , l a r eo pan t e r el at i v mi ci ,
ef o r t u r i l e u n i t ar e n o r mal e s n t mai m i ci dec t ef o r t u r i l e u n i t ar e de
f or f ecar e, ns pe msura creteri i r eo pan t ei , <sx se apr o pi e de T = T 2 1 ,
n c t du p o an u mi t val o ar e a l u i y, ax devi n e mai mar e dec t T . P en t r u
pr ob el e de pol i b u tadi en cu mas a mol ecu l ar 33 0 0 0 ; 41 5 0 0 ; 116 000
i 354 000 s - a co n s t at at c at ~ x
2
, r es pect i v
" = k M - y
3
,
u n de co ef i ci en t u l de pr opor i on al i tate k i ; se mi coreaz cu mri rea r eo-
pan t ei cu at t mai r epede cu c t mas a mol ecu l ar a pr o b ei dc po l i b u t a-
di en es te m ai mar e.
R epr ez en t ar ea depen den ei e^/ x n fu n ci e de val o ar ea def or mai ei
el as ti ce y , (r apor tat l a u n i t at e) (f i g. 4. 62), arat c po l i mer i i r eal i r es -
F i g. 1.62. Dependena r apo r t u l u i de defor-
T
maia elastic i n expr i mar e nedimensional,
y pen tr u polibutadien cu mas a molecular :
a - M = 33 100 ; b - M = 41 500 ; c - M =
= 116 000 ; d M = 354 000 ; 7 - pe baza rel a-
iei l u i L odge [561, T u T =2 . T Y E ; 2 - pe baza
relaiei l u i Wcissenberg t T 2 J = TI Y .
/ '
/
B
d
4 9
107
pect ecu ai a l u i L b dge n u m ai n caz u l mas el or mo l ecu l ar e mi ci [65].
n caz u l an al i z ai mai s u s , rezult c se po al e s cr i e :
i
f u | f M ? / >. vi - T 2 1 - Y e (1. 101)
u n de / ,-,, este o con stan t depen den t de greu tatea mole,cular. P en t r u
ppl i b u tadi en , pe b az a dal el o r exper i men t al e pr ez en t at e n f i gu r a 4.62
sc con stat c co ef i ci en t u l A\ v s cade cu creterea mas ei mo l ecu l ar e :
M 33 100 11 600 1 1 (', 000 35 1 000
2 1 0,5 0,25
P r i m a fu n ci e a di feren ei ef o r t u r i l o r u n i t ar e n o r mal e, a-j, es te po z i -
ti v s au n egati v, n fu n ci e de val oarea ef o r t u l u i u n i t ar de f or f ecar e
T 2 1 [66]. P en t r u u n el e f l u i de v s coel as ti ce (solu ii de pol i i zob u ti l cn n
decal i n , po l i i z o b u t i l en met acr i l at n di b u l i l f t al al , eti l cel u l oz n ci cl o -
hexan , t o pi t u r i de pol i eti l en ) exi st u n an u m i t ef or t u n i t ar de f or f ecar e
T * as tf el c [66] :
11 T 2 2 ( T 2 l T * ) "/ E .
R ezu l t de ai ci c pen t r u :
T 2 1 < T * ; T N T 2 2 < 0
T 1 2 > T * ; T U T 2 2 > 0.
D i n rel ai i l e an t er i oar e rezu l t c expr es i a pr i mei diferene, a ef or -
t u r i l o r u n i t ar e n o r mal e se po at e s cr i e s u b u rmtoarea form gen eral :
T U _ T M T A - , , - ( T 3 1 T * ) - T p . (1.165)
Apari i a deformai ei el as ti ce n cu r s u l cu r ger i i po l i mer i l o r , l a an u mi t e
i n ten si ti al e sol i ci tri i , determi n f en omen e de i n s t ab i l i t at e a cu r ger i i ;
osci l ai i l e el as ti ce al e medi u l u i n u mai pot f i amor ti zate, dc f r ecar ea
v s coas - el e se dat or es c ef o r t u r i l o r u n i t ar e n o r mal e i se man i fest
n u m ai l a depi rea u n ei an u mi t e val o r i cr i t i ce a ef o r t u l u i u n i t ar de f or -
f ecar e. A ces t e osci l ai i , n caz u l ext r u der i i mat er i al el o r pl as t i ce, se t r adu c
n n er egu l ar i tai car e apar pe su prafaa pr o du s u l u i . A ces t ef ect al ef or -
t u r i l o r u n i t ar e n o r mal e, d en u m i t n gen er al tu r b u l en el as ti c", n
caz u l mat er i al el o r pl as t i ce es te cu n o s cu t s u b n u mel e de r u per e n t o pi -
t u r a " (mel t f r act u r e).
108
E f o r t u l u n i t ar de f or f ecar e cr i t i c s au r eo pan t a cri ti c, corespu n ztoare
apari i ei osci l ai i l or el as ti ce, depi n de de n at u r a mat er i al u l u i pl as t i c, de
f l u i di t at ea aces t u i a, de gr adu l de omogen i z ar e al ames t ecu r i l o r i de t em-
per ai ur [67]. n cercetri ef ectu ate cu pol i eti l en [6 870] s- a con s t at at
c ef o r t u l u n i t ar l a car e apar e ru perea n t o p i t u r a" depi n de de i n di cel e
de cu r ger e. R eo pan t a l a car e apar e ru perea n t o p i t u r a" crel e cu
mrirea i n di cel u i de cu r ger e [70].
S a co n s t at at , ins, c ef o r t u l u n i t ar cr i t i c l a car e sc man i fest os ci
l ai i l e el as ti ce di n t o pi t u r i depi n de de mri mea deformai ei el as ti ce y
[71 ; 72]. R epr ez en t ar ea grafi c a depen den ei ef or i u l u i u n i t ar de f or
fecare - . n fu n ci e dc deformai a elasti c, y pen t r u pat r u s o r t u r i de
pol i propi l en (f i g. 4.63), a per mi s s sc stabi leasc f apt u l c deformai a
elastic cores pu n ztoare apari i ei r u per i i n l opi l u r n u depi n de de
gr eu t at ea mol ecu l ar | 72| .
D ef or mai a el asti c a po l i pr o pi l en ei l a 190C [73], corespu n ztoare
pr i m u l u i r egi m cr i t i c (apari i a mritaii pe pr o du s ), y, cr
:
2,7 i ar aceea
corespu n ztoare cel u i de- al doi l ea r egi m cr i t i c, (f o r mar ea u n or oscilaii
de form regu l at, el i coi dal ), I n s t ab i l i t at ea cu r ger i i po l i -
mer i l or es te l egal de pr o pr i et at ea de el as t i ci t at e a aces tor a. Pre-
l u cr ar ea u n u i n u mr mar e dc date exper i men t al e a artat c at i n ger ea
r egi mu l u i dc cu r ger e cr i t i c al po l i mer i l o r se determi n s i i f i ci cn l de pr eci s
cu aj u t o r u l val o r i i deformai ei el as l i ce cr i t i ce r , car e. di n acest pu n ct
dc veder e, es l e o con stan t. S - a gsii c Y , = 3 r- 8, i u fu ncie de
n at u r a po l i m er u l u i i dc t emper ai u r a l a car e se gsete aces ta [7I J .
A deven i t evi den t f apt u l c def ectel e dc su prafa al e pr o du s el o r ob i n u te
p r i n ext i n der e snl u r mar ea apari i ei u n or deformai i el as l ice s u per i oar e
val o r i i cr i t i ce v;
F i g. 4. 63. Dependena deformaiei
el asti ce de ef or tu l u n i t ar de forfecare,
pen tr u patr u pr ob e de polietilen la
190C, cu i n di cel e de cu rgere
(deter mi n ai cu o gr eu tate de
10 daN ) dc :
.1 2. 79
10 mi n
8,12
10 mi n
C - 30, 5 -
10 mi n
1,17
i o mi n
k 5 6 7
/ og T'[dyne/ cm
2
]
100
c. Coeficientul vseozitii extensionale sau longitudinale. C o ef i ci en t u l
v s eozi ti i ext en s i o n al e s au l o n gi t u di n al e rezu l t di n exper i men t el e de
n ti n dere a f l u i du l u i v s eoel as ti c. S - a co n s t at at c aces ta depi n de n u n u -
m ai de n at u r a f l u i du l u i , ci i de con di i i l e exper i men tr i i c u m ar f i , de
exempl u , vi t ez a de n ti n dere.
D i n ecu ai a l u i T r o u t o n , pr i n i n tegr ar e, se ob i n e expr es i a deformai ei
r eman en t e :
er = / + ti
ni
n care. zs es te o con stan t depen den t de s t r u ct u r a mat er i al u l u i . D i n
an al i z a cu r b el o r de f l u aj al e po l i s t i r en u l u i [75] n tr- u n i n t er val l ar g de
t emper at u r i , a r ez u l t at c l a ef o r t u r i u n i t ar e mi ci , co mpo r t ar ea cor es -
pu n de rel ai ei l u i T r o u t o n , i ar n con di i i i z o t er me, rie n u depi n de de a.
D i n al te cercetri [76] al e n ti n deri i po l i s t i r en u l u i l a 149C cu e = con s t. ,
pen t r u val o r i al e l u i e cu pr i n s e n tre 7,8 x I O "
4
i 2, 2 x I O "
2
s ~\ a r ez u l -
t at c = 3. n do m en i u l vi t ez el o r de def or mar e m ar i , corespu n ztoare
r egi mu l u i cu r ger i i n en ewt o n i en e a po l i s t i r en u l u i cer cet at , r a p o r t u l a
cr es cu t aj u n g n d p n l a 35 0. n ncercri cu pol i i zob u ti l en , l a vi t ez a
de def or mar e e = 3, 5 5 X I O "
5
- ~0,19 X I O "
1
s "
1
, v s cozi tatea ext en -
sional n r egi m de def o r mar e stai on ar n u a depi n s de e [77]. P r i n u r mar e,
n do men i u l de sol i ci tri corespu n ztoare compor tr i i n ewt o n i en e (c n d
n u se man i fest ef ect u l de t en s i u n e n or mal ), co ef i ci en t u l v s eozi ti i
ext en s i o n al e rj j - orl0, es te co n s t an t i i n depen den t de par am et r i i aci u n i i
ext er i oar e (a i s)- n do men i u l comportri i n ewt o n i en e, mecan i s mu l cu r ge-
r i i l a n ti n dere u n i axi al i l a f or f ecar e si mpl es te acelai . n do-
men i u l de sol i ci tri corespu n ztoare comportri i n en ewt o n i en e, r j e n u
es te co n s t an t , ci depen den t de vi t ez a de def or mar e i de val o ar ea def or -
mai ei t ot al e. P en t r u e = con s t. , n caz u l po l i i z o b u t i l en ei [77] s - a gsit
c l o g fje depi n de par ab o l i c de al u n gi r ea total z = ze -| - zr u n de zc
es te deformai a el asti c (r ever s i b i l ).
n do men i u l compor tr i i n ewt on i en e a po l i i z o b u t i l en ei r apo r t u l di n t r e
v s cozi tatea exten si on al s i cea de f or f ecar e, pen t r u t emper at u r i de 22 ;
40 i 60C, a f os t, r es pect i v, 3, 16 ; 2,76 i 3, 02 [77].
C ercetri r ecen te [78] ef ectu ate cu t o pi t u r i di n pol i eti l en au artat
c v s cozi tatea exten s i on al defi n i t de rel ai a l u i T r o u t o n * depi n de de
du r at a deformri i (crete cu du r at a def or mr i i ) i s cade cu mri rea r eo-
pan t ei ti n z n d s pr e o val o ar e l i mi t.
110
d. Coeficientul vseozitii transversale. n veder ea con si derri i i a
ef ect u l u i de t en s i u n e n ormal , se po at e u t i l i z a ecu ai a ten sori al a f l u i -
du l u i R ei n er - R i vl i n [79] :
f/ j == (71 + ao)S,-; | ai dy + oLi d{k dk j (4. 166)
n car e a0 , ai , i a 2 s n t coefi ci en i f en o men o l o gi ci , i ar es te t en s o r u l
u n i t at e al l u i K r o n eck er . P en t r u f l u i du l i n co mpr es i b i l
o = 0 ; a t = rjo ; a 2 / ),,
u n de Tjt es te co ef i ci en t u l v s eozi ti i t r an s ver s al e, car e pu n e n evi den
ef ect u l de t en s i u n e n ormal , dat o r at propri eti i de el as t i ci t at e a f l u i -
du l u i .
n caz u l sol i ci tri i de f or f ecar e si mpl :
(0 1 0\ / I O 0\
T = (r r + a0 )S ,: J + y - a ,
1 0 0
+ T
2
, 0 1 0
Vo oo/ I o o o;
D i n u l t i mel e rel ai i pen t r u f l u i du l i n co mpr es i b i l se ob i n e :
T i l = T 2 2 = TC - f- T j c y
2
s au ,
T U a = T J C Y
2
u n de, a = Tt.
D i n cel e artate rezu l t c ef ect u l de t en s i u n e n ormal se po at e
expr i m a i pr i n i n t er medi u l co ef i ci en t u l u i v s eozi ti i t r an s ver s al e, rlt,
di n ecu ai a R ei n er - R i vl i n .
4.5. Ecuaii de stare reologic sau ecuaii constitutive
E x p r i m a r ea comportri i el as tov s coas e s au v s coel as ti ce a co r pu r i l o r
se f ace pr i n r epr ez en t ar ea (grafi c s au an al i ti c) depen den ei di n t r e
var i ab i l el e di n ami ce (ef o r t u r i u n i t ar e) i var i ab i l el e ci n emat i ce (de-
f or mai i , r eopan t e etc. ) n con di i i i z o t er me. R epr ez en t ar ea graf i c es te
s u ges ti v ns n u poat e f i u ti l i zat n cal cu l el e de def o r mar e s au de
cu r ger e. E xpr es i a fu n ci on al ei de rspu n s a mat er i al u l u i (car e l eag
var i ab i l el e di n ami ce cu cel e ci n emat i ce) depi n de de i s t o r i a sol i ci tri l or
111
t er mo mecan i ce crora l e- a f os t s u pu s aces t a. n veder ea f ormu l ri i
mat emat i ce a depen den ei de i s t o r i a sol i ci tri l or t er mo mecan i ce se
f ac u n el e i po l cz c.
a. M at er i al el e a cror s tar e reol ogi c l a t i m pu l / este i n fl u en at
n u m ai de sol i ci tri l e t er mo mecan i ce car e au avu t l oc n tr- o veci n tate
/ ' a l u i / . s n t den u mi t e materiale cu memorie infinit scurt. C o mpo r -
t ar ea mat er i al el o r de aces t l i p cs l e i n fl u en at n u mai de i s t o r i a l or
recent. C u al te cu vi n t e ai ci , ca i n caz u l apl i cri i pr i n ci pi u l u i aci u n i i
l ocal e, sc negli j eaz ceea ce se petr ece l a u n t i mp mai n deprtat de. / .
D i n accs l m o l i v ecu ai a con s ti tu ti v a u n u i i n al cr i al cu memor i e i n f i -
ni t sen i l este de form di feren i al .
h. M at er i al el e pen t r u car e sol i ci tri l e t er mo mecan i ce mai n depr-
tate de pr ez en t au o influ en mai mic dec t sol i ci tri l e mai apr o pi at e
de pr ez en t s n t den u mi t e materiale eu memorie care descrete in timp.
E cu ai i l e co n s t i t u t i ve pen t r u aceast clas de mat er i al e au form i n -
tegral .
C o n s i der ar ea comportri i real e se po al e f ace n dou mo du r i di f er i te :
sc consi der s epar ai compor tr i l e v scoas i elastic ; pen t r u
f i ecar e sc u ti l i zeaz rel ai i corespu n ztoare. D e exempl u , n caz u l s o l i -
citrii dc f or f ecar e si mpl se u ti l i zeaz ecu ai a O s t w al d de Wael e pen t r u
a des cr i e co mpo r t ar ea vscoas i pr i m a i a dou a di feren a ef o r t u -
r i l o r u n i t ar e n o r mal e pen t r u des cr i er ea comportri i el as ti ce (r el . 4. 16 3);
con s i der ar ea i n t r - 0 singur ecu ai e a comportri l or el asti c i
v scoas. O as emen ea ecu ai e des cr i e co mpo r t ar ea vi scoel asti c, cou s i
der n d i n terdepen den a pr opr i eti l or de el as t i ci t at e i de v s eozi tate.
A s emen ea ecu aii dc s tar e reologi c vo r fi dez vo l t at e i n cel e ce u rmeaz.
4. 5 . 1. M at er i al e cu memo r i e i n f i n i t scu rt
E cu ai a con s ti tu ti v pen t r u mat er i al el e v scoel asti ce l i n i ar e cu me-
mor i e i n f i n i t scurt are u rmtoarea form general :
<!>(/;. i \ i 'i n o?,, 9t' St,',.. .) = 0 (1. 107)
c ar e expr i m l egtu ra di n t r e l en s o r i i ef o r t u r i l o r u n i t ar e, def ormai ei
.i deri vatel e aces tor a p n l a u n an u m i t o r di n , pr i n t r - o relai e l i n i ar.
Dac rel ai a n u este l i n i ar at u n ci co r pu r i l e respective apari n do men i u -
l u i v scoel asti ci tai i n el i n i ar e.
D edu cer ea ecu ai i l or co n s t i t u t i ve al e mat er i al el o r cu memo r i e i n -
f i n i t scurt se face cu aj u t o r u l mo del el o r r eol ogi ce.
112
4. 5 . 1. 1. M at er i al e eu co mpo r t ar e vi scoel asti c l i n i ar . M o del el e r eo-
l ogi ce car e des cr i u co mpo r t ar ea vi scoel asti c liniar se ob i n pr i n co m-
pu n er ea mo del el o r mecan i ce car e si mb ol i zeaz pr opr i eti l e u n i t ar e al e
mat er i ei (el as t i ci t at e i v s eozi tate n ewton i an ) n caz u l comportri i
l i n i ar e a aces tor model e.
A . M O D E L U L C O R P U L U I V O I G T - K E L V I N (fig. 4. 6 4, fl)
A ces t mo del mecan i c se ob i n e pr i n l egar ea n par al el a u n u i el emen t
el as ti c cu u n u l v s eos n ewt o n i an . E f or tu l u n i tar t o t al este s u ma ef o r t u -
r i l o r u n i t ar e di n f i ecar e b ra al mo del u l u i .
a Forfecarea simpl. E f o r t u l u n i t ar de f or f ecar e total :
T =? Te - h Ty.
D i n ecu ai i l e (4. 65). (4. 75) i (1. 168) se ob i n e :
T = G - y rf- ?,o Tfr
P r i n i n t egr ar e, n rel ai a (4. 169) n caz u l t T 0
i n i i al / r=0, y = 0 rezu l t
(4, 168)
(1. 169)
con s t. cu con di i a
(4. 170)
care es te ecu ai a con s ti tu ti v a co r pu l u i v seoel asti c V o i gt - K c l vi n n
pr oces u l de n crcare i u n de / {- es te t i m pu l de n l rzi erc.
G
L a / - / y (' ) = 0, 632y(oo)
u n de : y(oo) = l i m y(/ )
f-0O G
F i g. 1.01
a model u l corpu l u i V oi gt-
K el vi n ; 6 variaia tu l i mp a
deformaiei de forfecare la efort
u ni tar constant (fluaj).
L-j-J
1
h
4
8
Proprietile fi zi ce i ter momecan i ca materi al el or pl asti ce cd. 230
113
Timpul de ntrziere reprezi n t deci t i m p u l du p car e def or mai a de
f or f ecar e at i n ge 6 3, 2% di n val o ar ea s a fi n al. E cu ai a (4. 170) expr i m
vari ai a n t i m p a def or mai ei y l a n crcare con stan t T 0 . M o del u l
V o i gt - K el vi n des cr i e ai ci f en o men u l de f l u aj n caz u l forfecri i s i mpl e.
D ac l a u n mo men t dat / j (f i g. 4. 64, b) se descarc mo del u l , di n r e-
l ai a (4. 169) r ez u l t:
G -y + 7) - y = 0,
car e n u r m a i n tegrri i , cu con di i a i n i i al t tu y(t) = ylt du ce l a
ecu ai a :
y ( 0 - y x - e x p ( - - l j . (4. 171)
R el ai a (4. 171) reprezi n t ecu ai a con s ti tu ti v a co r pu l u i V o i gt -
K e l vi n n caz u l descrcri i i des cr i e f en o men u l de descretere tr eptat,
n t i mp, a def ormai ei , den u m i t fluaj invers.
b . ntindere uniaxial. E f o r t u l u n i t ar t o t al :
CT = rse + ar. (4. 172)
D i n ecu ai i l e (4. 64), (4. 77) i (4. 172), se ob i n e :
a 4 E-z + r l e , 0 . l (4. 173)
n caz u l ncrcri i cu o -=CT0 == con s t. , di n ecu ai a (4. 173) p r i n i n -
tegr ar e, cu con di i a i n i i al / == 0, z 0, se ob i n e :
z(t) | [ l - exp| . - ' - J J . (4. 171)
u n de e(oo) = l i m z(l) i / t = I es te t i m p u l de n t r zi er e.
/ - S \ li)
E cu ai a (4. 174) des cr i e f en o men u l de f l u aj n caz u l n ti n deri i u n i -
axi al e i z o t er me.
P r i n descrcarea l a t = lx, ca i n caz u l pr eceden t , se ob i n e ecu ai a :
car e des cr i e f en o men u l de fluaj invers corespu n ztor n ti n deri i u n i axi al e.
n ecu ai a preceden t, z t l a / = iv
M o del u l V o i gt - K el vi n ar e pr o pr i et at ea de el as t i ci t at e n t r zi at i
des cr i e f en o men u l de f l u aj . A ces t model n u poate des cr i e f en o men u l de
r el axar e, deoar ece, s pr e a men i n e con stan t deformai a, es te n eces ar
a men i n e co n s t an t ef o r t u l u n i t ar .
114
R . M O D E L U L C O R P U L U I M A X W E L L
M o del u l se ob i n e pr i n l egar ea n s er i e a u n u i el emen t el as t i c i a
u n u i mo del v s eos (f i g. 4. 65). D ef or mai a total es te s u m a deformai i l or
di n cel e dou mo del e u n i t ar e, el as t i c i v s eos n ew t o n i an .
a. Forfecarea simpl. D ef or mai a total ,
y = Ye + *(v> (4- 175)
u n de ye i yr n u au semn i fi cai e fi zi c i t r eb u i e el i mi n at e.
D i n rel ai i l e (4. 65) , (4. 75) i (4. 175), n u r m a deri vri i , se ob i n e :
y - '
V
+ i (4. 176)
G Tjo
n caz u l def or mai ei co n s t an t e, y = y 0 = con s t. , d i n ecu ai a (4. 176)
pr i n i n t egr ar e, cu con di i a i n i i al / = 0, T = T 0 r ez u l t :
T (0 - T o - e x p ( - y ) , (4- 177)
u n de T 0 = G - y 0 , i ar tr = es te t i m p u l de r el axar e ; tr reprezi n t t i m pu l
G
n eces ar ca ef o r t u l u n i t ar s scad cu 6 3, 2% di n val o ar ea i n i i al T 0 .
E cu ai a (4. 177) des cr i e f en o men u l de r el axar e a ef o r t u r i l o r u n i t ar e
(f i g. 4. 6 5 , b).
n caz u l ef o r t u l u i u n i t ar T = T 0 = con s t . di n ecu ai a (4. 176) pr i n
i n t egr ar e cu con di i a l a l i mi t t = 0, y = y(0), se ob i n e
Y ( 0 =* 3- -t + y(0). (4. 178)
r
r. r.
b
t
F i g. 4. 65.
a model u l corpu l u i M axwel l ; b variaia In ti mp a efortu l u i u n i tar l a deformaie
constant (rel axare); c variaia n ti mp a deformaiei l a efort u n i tar constant.
115
E cu ai a (4. 178) des cr i e f en o men u l de f l u aj (f i g. 4. 6 5 . c) n caz u l var i -
ai ei l i n i ar e a deformai ei y cu t i m p u l . L a descrcarea mo del u l u i , def or -
mai a el asti c se recu pereaz i n s t an t an eu .
b . ntinderea uniaxial. A l u n gi r ea total :
e - ze + tr (4. 179)
n car e pr i n der i var e i n l ocu i rea l u i l u i 8, i zr cu expr es i i l e ce se ob i n
di n (4. 64) i (4. 77), rezu l t :
car e este ecu ai a con s ti tu ti v a co r pu l u i . M axwel l pen t r u n ti n derea u n i -
axi al .
I n caz u l deformai ei e = en con s t. , di n relaia preceden t, cu eon
di i a i n i i al / O , r, a0, sc ob i n e :
a(t) - o y e x p f y - J , (4. 180)
ecu ai a rel axri i ef o r t u r i l o r u n i t ar e. A i c i , lr - este t i m pu l de r el a-
xar e a ef o r t u r i l o r u n i t ar e de n ti n dere u n i axi al .
n mo d s i mi l ar se ob i n e ecu ai a pen t r u f en o men u l de f l u aj , i n caz u l
n ti n deri i u n i axi al e eu a na co n s l . :
z(t) =-- - l - e(0) (1. 181)
1.
u n de c(O) es l e deformai a l a / = 0.
M odel el e V o i gt - K el vi n i M axw el l snt f u n damen t al e n v s coel as ti -
ci t at ea l i n i ar.
C . M O D E L U L C O R P U L U I Z E N E R ( L I N I A R S T A N D A R D )
A ces t mo del se co mpu n e di n t r - u n mo del V o i gt - K el vi n nseriat cu u n
el emen t el as t i c (f i g. 4. 66) i ar e, deci , pr o pr i et at ea de el as t i ci t at e i n s t an -
tan ee i de el as t i ci t at e n t r zi at. D i n acest, mo t i v a f os t u t i l i z ai l a des -
cr i er ea pr opr i eti l or f i b r el o r de sti cl i a metal el or . D ef ormai a total
es te s u ma def ormai i l or cel or dou etaj e.
a. Forfecare simpl. D ef or mai a total ,
Y - Y i +' Y i ('1- 182)
116
F i g. 4. 66.
n modelu l corpu l u i Zcner (cor-
pu l l i n i ar s tan u ar d); b variaia
I n ti mp a efortu l u i u n i tar la
deformaie constant (relaxare) ;
c variaia i n ti mp a defor-
maiei la efort u n i tar constant
(fluaj).
u n de pen t r u p r i m u l etaj ,
i ar pen t r u cel d e a l doi l ea etaj ,
T = G 2 + nja-Y*-
D ac se n carc mo del u l cu o sarcin T , se ob i n e n t i o def ormai e
elasti c i n s t an t an ee Y l , du p car e aceas ta se t r an s mi t e co r pu l u i V o i gt -
K c l vi n car e man i fest pr o pr i et at ea de el as t i ci t at e n t rzi at.
117
D i n rel ai i l e pr eceden te se ob i n e,
ecu ai a con s ti tu ti v a co r pu l u i Zen er car e po at e des cr i e at t f en o men u l
de f l u aj , c t i pe cel dc r el axar e. C u n otai i l e :
-Hl = / <; 2k = , ( i = MR
G j -+- G 2 G 2 C , +G ,
ecu ai a (4. 183) devi n e :
t
1
f
t
' ; )
x
=
t M
* [
i + / f
' \ Ti\
[
-
( i
-
i 8 4 )
E cu ai a (4. 184) des cr i e at t co mpo r t ar ea mo del u l u i Zen er , c t i pe
aceea a mo del u l u i echi val en t P o y n t i n g- T h o m s o n [80].
L a deformai e y =Y o = con s t. , cu T = T 0 , l a t = 0, di n (4. 184) se
ob i n e :
T(/ ) = Mn - yo (T 0 MR - yo) - exp ( j, (4. 185)
ecu ai a var i ai ei n t i m p a ef o r t u l u i u n i t ar car e des cr i e f en o men u l de
r el axar e a ef o r t u r i l o r u n i t ar e (f i g. 4. 6 6 , 6).
I n tr u c t, l i m T(/ ) - - MR'y0, ecu ai a (4. 185) a co r pu l u i l i n i ar s t an -
f- oo
dar d pu n e n evi den f apt u l c ef o r t u l u n i t ar n u s cade p n l a z er o,
ci p n l a T (O O ) ==M / ; - Y o . A ceas t a reprezi n t u n pas n ai n te n r apo r t
cu mo del u l M axw el l , deoar ece r el axar ea ef o r t u r i l o r u n i t ar e l a co r pu r i l e
r eal e n u ar e l o c p n l a zer o.
Dac ef o r t u l u n i t ar rm n e co n s t an t n t i m p T (0 =T 0 , di n ecu ai a
(4. 184), n u r m a i n tegrri i cu con di i a i n i i al / = 0, y(t) = y0 , se
ob i n e var i ai a n t i m p a def or mai ei :
Y ( 0 . ^ _ , . ( Y o _ ^ J . e x p . ( _ l ) , ( 4 . 1 8 6 )
car e des cr i e f l u aj u l co r pu l u i l i n i ar s t an dar d n caz u l forfecri i s i mpl e
(f i g. 4. 66, c). D ef or mai a t i n de as i mpt o t i c s pr e val o ar ea Y (o ) =l i m y ( 0 =
118
P r i n descrcarea mo del u l u i l a t f, se recu pereaz i n s t an t an eu
deformai a i n i i al Yo du p car e co r pu l man i fest f l u aj i n ver s . E cu ai a
var i ai ei 'def or mai ei du p descrcare (T = 0) rezu l t pr i n i n t egr ar e di n
relaia (4. 184) :
Y (0 = T l - e x p ( ( 4 - 1 8 7 )
D ef ormai a r eman en t y(oo) ==l i m y(/ )
r
" -
A c e s t m o d e l n u d e s c r i e
(-00
co mpl et f en o men u l de f l u aj , deoar ece n u r ma descrcri i def o r ma-
ia t i n de s se an u l ez e n t i m p, s pr e deos eb i r e de caz u l co r pu r i l o r r eal e,
u n de n u r m a descrcri i se ob i n e o an u mi t def or mai e r eman en t.
b . ntindere uniaxial. P r i n an al ogi e cu caz u l forfecri i s i mpl e, l a
n ti n derea u n i axi al se ob i n e u rmtoarea ecu ai e con s ti tu ti v a co r pu -
l u i l i n i ar s t an dar d :
(*. +*' + J L ) g = = j E l ( ^ - +- i ) e .
rx; d'j u... d/j
C u n otai i l e,
# = ; t t = i Mn =
E
'
E

Et +E,
1
E , * Et +E2
ecu aia an teri oar d evi n e:
1 + , r . i ) , M ( 1 + , , . i ) <
4 1 8 8 )
L a def or mai e con s tan t e = e0, di n rel ai a (4. 188) se ob i n e :
o (0 m MK'o + (o-o M K - e0 ) - ex p y- ) (4. 189)
u n de cr0 es te n crcarea l a r 0. E cu ai a (4. 189) des cr i e f en o men u l
de r el axar e n caz u l n ti n deri i u n i axi al e. E f o r t u l u n i t ar r el axeaz p n
l a val o ar ea <J (OO) = l i m a(t) = MK-s0.
(-00
L a ef or t u n i t ar co n s t an t a = a0> cu con di i a i n i i al / ==0, e r=e0 =
= di n rel ai a (4. 188) se ob i n e ;
'<'> = + h - i r , K K r <
4
-
1 90
>
ecu ai a f l u aj u l u i co r pu l u i l i n i ar s t an dar d n caz u l n ti n deri i u n i axi al e.
119
D eformai a t i n de as i mpt o t i c s pr e val o ar ea :
e(oo) = l i m t(l ) =-~ .
n u r m a descrcrii mo del u l u i se ob i n e ecu ai a f l u aj u l u i i n ver s s i -
mi lar ecu ai ei (4. 187).
M o del u l u i co r pu l u i l i n i ar s t an dar d i l i psete pr o pr i et at ea de cu r ger e
pu r, nct el po al e l i ataat n u m ai u n or co r pu r i s ol i de.
I ). M O D E L U L C O H l ' U L U I L E T H E R S I C H
A ces t a se co mpu n e d i n t r - u n mo del V o i gt n seri at cu u n el emen t
v s eos . M o del u l co r pu l u i L et h er s i ch (f i g. 4.-67) ar e, deci , pr o pr i et at ea
de cu r ger e pu r i de el as t i ci t at e n t rzi at, ceea ce a det er mi n at u t i l i -
z ar ea l u i l a des cr i er ea compor tr i i l i chi del o r r eal e.
a. Forfecare simpla. D ef or mai a total es te s u ma def or mai i l or par -
iale al e cel or dou etaj e :
Y "= Y i + Y i
(4. 191)
u n de
6 l i
4 ^
62
fii
Y i
(1. 192)
F i g. 4. 67.
model u l corpu l u i I . etl i crsi cl i ; b variaia in ti mp u def oi mati ci l a efort
u n i tar constant (curba dc flu aj ).
120
D i n ecu ai i l e (4. 191) i (4. 192), n u r m a deri vri i , se ob i n e,
( l + / r - l ) ^ , 1 ( l + / , . - i ) Y , ( 4 . 1 9 8 )
ecu ai a con s ti tu ti v a co r pu l u i L et h er i s ch n car e s - a n o t ai , l r
0 .
t i m pu l de r el axar e i tt t i m p u l de n t rzi ere.
V I
Aceas t ecu ai e con s ti tu ti v a f os t dedu s pe cal e teoreti c de O l d -
r o y d [8], fr a apel a l a model ar e mecan i c ; el a u t i l i z at - o l a s t u di u l
r eol ogi c al s u s pen s i i l o r i emu l s i i l o r . T o m s i S t awb r i dge [82] au ar tat
c o as emen ea ecu ai e des cr i e i co mpo r t ar ea u n o r solu i i de po l i mer i .
E cu ai a (4. 193) a mai f os t u ti l i zat i pen t r u des cr i er ea comportri i
b i t u m u r i l o r .
L a n crcare cu ef or t u n i t ar % T 0 - - con s t. , pr i n i n t egr ar e n ecu -
ai a (4. 193), cu con di i a i n i i al / s= 0, y(/ ) = Vo>
s c
ob i n e ecu ai a
cu r b ei de f l u aj , i ar n caz u l deformai ei co n s t an t e y = y 0 = con s t. , se
ob i n e ecu ai a cu r b ei dc r el axar e.
D ef or mai a i n caz u l f l u aj u l u i este :
^ ^ , + ^ [ l ~ e x p ( - l ) ] (4, 194)
de u n de rezu l t c y(/ ) t i n de as i mt o t i c ctre dr eapt a cu pan t a .
V
1,1
I n u r m a descrcri i mo del u l u i l a / aces ta man i fest f l u aj i n ver s
i def or mi a s cade I n t i mp, t i n z i n d as i mpt o t i c ctre 1V
L a des cr i er ea rel axri i co r pu l u i L et h er s i ch , di n ecu ai a (4. 193) pen -
t r u y y 0 con s t . , i cu con di i a i n i i al / 0, x - - T 0 , se ob i n e :
T ( 0 - T 0 - e x p ( - - i | . (4. 195)
R el axar ea ar e l oc p n l a zer o, ceea ce n u co r es pu n de, n gen er al ,
caz u r i l o r r eal e.
U n mo del ech i val en t cel u i di n f i gu r a 4. 6 7, a cru i co mpo r t ar e es te
descris, de as emen ea, de ecu ai a (4. 193), ns cu ali coefi ci en i , es te
mo del u l l u i J ef f r eys .
b . ntindere uniaxial. n aces t caz, r ez u l t at el e s t u di u l u i f l u aj u l u i i
al rel axri i s n t aceleai cu cel e de l a f or f ecar ea si mpl i se ob i n di n
aces tea [r el . (4. 194) i (4. 195)], pr i n n l ocu i rea l u i y(/ ) cu e(/ ), T (/ ) C U
fj(/ ), T J x cu / ), i i a l u i G 3 cu Ez.
121
E . M O D E L U L C O R P U L U I B U R G E R S
M o del u l co r pu l u i B u r ger s , s au mo del u l A n n o men cl at u r a l u i A l -
f r ey [83], con st di n l egar ea n s er i e a u n u i mo del M axw el l cu u n mo del
V o i gt - K el vi n (f i g. 4. 68). A ces t mo del ar e propri eti l e de el as t i ci t at e
i n s t an t an ee, el as t i ci t at e n t r zi at i cu r ger e v scoas n ewton i an . E s t e
cel m ai s i m pl u di n t r e model el e car e con si der cel e I r ei pr opr i eti al e
f l u i del o r v s coel as ti ce.
M o del u l a f os t u t i l i z at n t i de B u r ger s pen t r u des cr i er ea compor tr i i
b et oan el or , i ar apo i pen t r u po l i mer i i amo r f i , l i n i ar i [83 ; 84]. E l em en t u l
v s eos Yj2 d mo del u l u i pr o pr i et at ea de def o r mar e v scoas n er ever s i -
b i l . C o r es po n den t u l f i z i c al aces t u i el emen t es te f apt u l c l an u ri l e de
macr o mo l ecu l e s au s egmen tel e de macr o mo l ecu l e alunec r el at i v i i r e-
ver s i b i l .
E cu ai a con s ti tu ti v a aces t u i mo del se ob i n e s cr i i n d c def or mai a
total es te s u m a def ormai i l or et aj el or co mpo n en t e,
a. Forfecare simpl. D ef or mai a total ,
Y = Y i + Y 2 + Y3 (4- 196)
n car e y , i y a se ob i n di n ecu ai i l e (4. 65) i (4. 75), i ar y a co r es pu n de
mo del u l u i V o i gt - K el vi n .
F i g. 4.68 :
a model u l corpu l u i Bu rgers ; 6 variaia i n ti mp a deformaiei de forfecare l a efort u n i tar
constant (cu rba de fluaj). 122
n u r m a u n o r operai i el emen t ar e se ob i n e,
i + 12L + ^ + !k)-T + Mi T = G , - Y + -Y, (4. 197)
ecu ai a con s ti tu ti v a mo del u l u i B u r ger s .
P r i n n crcarea mo del u l u i l a / 0 cu T T 0 con s t. , se ob i n e
mai n t i o def or mai e el asti c i n s t an t an ee y 0 = , du p car e def or -
mai a crete n t i m p.
C o mpo r t ar ea l a f l u aj a mo del u l u i , n caz u l forfecri i s i mpl e, es te
descris de ecu ai a :
u n de ti . D ef or mai a y(f ) t i n de as i mpt o t i c s pr e dr eapt a cu pan t a .
G, T ),
P r i n descrcarea mo del u l u i l a t = tx (f i g. 4. 6 8. b), se recu pereaz
def ormai a el asti c i n s t an t an ee = Y l , du p car e def or mai a s cade
n t i m p p n l a val o ar ea ^rtv
P en t r u des cr i er ea rel axri i ef o r t u r i l o r u n i t ar e, cu y = y 0 = con s t. ,
di n ecu ai a (4. 197), se ob i n e :
x + f ^ + ^ + ^ ] T + ^ T - 0 (4. 198)
V i a 1 Vi) l al a
car e pr i n i n t egr ar e cu con di i a i n i i al / = 0, T = T 0 , du ce l a o expr es i e
a ef o r t u l u i u n i t ar de f or f ecar e T (0 similar cel ei de l a co r pu l M axw el l .
U n eo r i , pen t r u des cr i er ea comportri i l a r el axar e a mo del u l u i cu
pat r u el emen t e se u ti l i zeaz u n mo del ech i val en t mo del u l u i B u r ger s ,
car e se co mpu n e di n dou model e M axw el l l egate n par al el .
b . ntinderea uniaxial. n aces t caz se ob i n rel ai i an al oge cu (4. 197)
(4. 198) ; se va n l ocu i , ns, x cu o-, y cu e, G cu E i t] cu yj,.
F . M O D E L C U C I N C I E L E M E N T E
P en t r u des cr i er ea comportri i po l i mer i l o r n s t ar e sol i d s - a u t i l i z at
mo del u l di n f i gu r a (4. 69), car e cu pr i n de u n el emen t el as t i c, l egat n
s er i e cu u n mo del f o r mat pr i n l egar ea n par al el a u n u i mo del V o i gt -
K e l vi n cu u n mo del M axw el l [85].
123
F i g. 1.69. M odel mecan i c elastovseos cu ci n ci
cl emen te.
D ef or mai a total a mo del u l u i ,
Y * Y i - l " Ya
u n de pen t r u p r i m u l et aj ,
ar pen t r u al doi l ea etaj .
i u r ar e :
T = Gx - Yi
o T 2 4- T 3 -| - T j
T | = G 2 Y J
T 3 = "03 Ya
T i j _ i
Y2 = +
4 ^ 4
(4. 199)
(4. 200)
(1. 201)
(1. 202)
P r i n n l ocu i rea l u i T 4 cl i n (4. 201), i n n d seam i de pr i mel e dou r e-
l ai i (4. 202), i n u r m a n l ocu i ri i l u i ya y - - y , . u n de Y l se nlocu iete
co n f o r m rel ai ei (4, 200). se ob i n e :
= J fc . y +f 1 +& f -^)y +S. - y (4. 203)
<j4 l G, v],; K),
ecu ai a con s ti tu ti v a mo del u l u i di n f i gu r a (1. 09), u t i l i z at pen t r u des -
cr i er ea comportri i po l i mer i l o r n s tar e solid, l a s o l i ci t ar e de f o r f ecar e
si mpl . P en t r u n ti n dere u n i axi al se ob i n e o ecu ai e an al og cu (4. 203).
124
E cu ai a (4. 203) se m ai po at e s cr i e s u b u rmtoarea f or m gen eral ,
p A - T ! p i T + P o ' T = q-, - y 4 <h "Y + $>T (4. 204)
n car e p ; i s n t coefi ci en i f en o men o l o gi ci .
G . M O p E L U L C p R P U L U I V O I G T - K E L V I N G E N E R A L I Z A T
L a maj o r i t at ea mat er i al el o r s i n t et i ce pr o pr i et at ea de el as t i ci t at e
n t rzi at n u poate f i descris n u m ai cu aj u t o r u l a dou co n s t an t e, ca
l a mo del u l V o i gt - K el vi n . D i n
aces t mo t i v se u ti l i zeaz n model e
V oi g- K el vi n nseri ate, car i - vo r
con i n e 2ncon s t an t e (f i g. 4. 70).
P en t r u mo del u l V o i gt - K el vi n
i, di n aceast nscriere, var i ai a
n t i m p a def ormai ei , l a s o l i ci -
tar e de f or f ecar e si mpl cu x
T 0 = con s t. , se ob i n e relai a
(4. 170), s u b f o r ma ; '
R , ( ? ^, - ^. . ( <)1
u n de Ij i
(1. 205 )
es te t i mpt i l de
n t rzi ere, a el emen t u l u i ;', V o i gt -
K el vi n .
D ef ormai a total a mo del u l u i
V o i gt - K el vi n gen er al i z at se ob i n e
pr i n s u mar ea def or mai i l or cor -
pu r i l o r co mpo n en t e,
(4. 206)
s au pr i n i n t r o du cer ea co mpl i an t ei
[86], J ( p _ L
I I
Y . C ) - T o j ^ ^ - l l
1
(4. 206 , a)
Voigt-Kelvin
gininlizit
F i g. 1.70. M odel V oi gt l K el vi n gen er al i zat.
125
mo del u l V o i gt - K el vi n gen er al i z at se nseri az C U u n mo del
M a x w e t " u n e i def ormai a total n caz u l f or f eear n s i mpl e :
Y(/ ) = J * ( / ) ' T o
u n de s - a i n t r o du s o per at o r u l :
1 =1
n caz u l n ti n deri i u n i axi al e se ob i n e n m o d an al o g :
(/ ) = D*(t)-ca,
u n de s - a i n t r o du s o per at o r u l :
1=1
i i n car e D<= , i ar /< <=
J
-
L

E cu ai i l e (4. 207) i (4. 209) des cr i u co mpo r t ar ea vi s coel as ti c, n
caz u l u n u i s pect r u di s cr et al t i m pi l o r de n t rzi ere ; el e con i n pr o pr i e-
t at ea de el as t i ci t at e i n s t an t an ee, pr o pr i et at ea de cu r ger e pu r (v s eozi -
t at e n ewton i an ) i pr o pr i et at ea de el as t i ci t at e n t rzi at.
n caz u l u n u i s pect r u co n t i n u u al t i m pi l o r dc n t rzi ere, c n d n u m-
r u l mo del el o r V o i gt - K el vi n n seri ate t i n de ctre i n f i n i t , ecu ai a (4. 200, a)
devi n e :
00
Y , (0 = T o / J (/ , ) [l - c x p ( i - J ]d/ .
D eoar ece n u exi st n totdeau n a u r i s pect r u co n t i n u u al t i m pi l o r de
r el axar e, s - a t r ecu t l a o expr i mar e car e s con i n i s pect r u l di s cr et i
s pect r u l co n t i n u u al t i mpi l o r de r el axar e, s u b f o r ma :
Y.(0| T 0 / [ l - e x p ( - - i j ] - d a ( / i ) , (4. 211)
u hde a(/ j) es te o fu n ci e der i vab i l i con ti n u n af ar a u n u i n u mr f i -
n i t de pu n ct e. R el ai a (4. 211), pen t r u T 0 = con s t. , des cr i e f en o men u l de
f l u aj cu aj u t o r u l u n ei i n t egr al e S t i el t j es .
(4. 207)
(4. 208)
(4. 209)
(4. 210)
126
n caz u l n car e ef o r t u l u n i t ar T(/ ) es te var i ab i l , se n oteaz cu
Y* (t, / ()d/ j o an u mi t deformai e pari al , n c t :
Y.C0 = / Y *(' . A M - (4- 212)
o
S e ob i n e as t f el o des cr i er e a mo del u l u i V o i gt - K el vi n gen er al i z at ,
cu aj u t o r u l ecu ai i l or i n t egr al e.
P r i n r apo r t ar ea deformai ei ob i n u te l a t i m p u l / (du p apl i car ea
s ar ci n i i co n s t an t e r ------ T 0 ) l a T 0 se ob i n e fu n ci a de f l u aj [86] pen t r u f or -
f ecare pu r :
T ( / ) - ^ - , (4. 213)
car e pen t r u mo del u l V o i gt - K el vi n gen er al i z at ar e expr es i a :
00
Y.<0 = J (tt) 1 - e x p ' i ) ]d/ ,.
D i s tri b u i a t i m pi l o r de n t rzi ere J (tt) se po at e det er mi n a pe b az a
fu n ci ei de f l u aj ob i n u te exper i men t al .
n caz u l n ti n der i i u n i axi al e con si derai i l e expu s e r m n val ab i l e,
n ecu ai i l e dedu s e pen t r u f or f ecar e si mpl se vo r n l ocu i n aces t caz :
T cu cr, Y cu e, G cu E etc. M o del u l V o i gt - K el vi n gen er al i z at se u t i l i -
zeaz pen t r u des cr i er ea comportri i l a f l u aj a mat er i al el o r s i n t et i ce.
H . M O D E L U L M A X W E L L G E N E R A L I Z A T
M o del u l M a x w el l gen er al i zat, (f i g. 4. 71) se u ti l i zeaz pen t r u des cr i -
er ea pr opr i eti i de r el axar e a mat er i al el o r s i n t et i ce. E l se ob i n e pr i n
l egar ea n par al el a n model e M axw el l s i mpl e.
i i
F i g. 1.71. M o del M axw el l J gen er al i zat. <^2 %Qn
if% L +J72 - ^ 7 f
127
P en t r u mo del u l M axw el l / *, n caz u l forfecri i s i mpl e, se ob i n e,
Y <(0 = ^ + . (4. 214)
D ac se men i n e def ormai a con stan t, y = y 0 = con s t. , at u n ci ef or -
t u l u n i t ar pari al :
' =Y . - G . - e x p ( r j ) '
V ari ai a n t i mp a ef o r t u l u i u n i t ar apl i cat mo del u l u i M axw el l gen e
r al i z at va f i :
T,(0 y o - i ^ , - ^ p ( - 7
L
) (4-215)
L a l i mi t, c n d n - oo, co n s t an t el e Oj i / r , , sc nlocu i esc cu fu n ci a
de di stri b u i e G (/ r ), car e reprezi n t m o du l u l de el as t i ci t at e cor el at, cu
t i m pu l de r el axar e. Se ob i n e :
T,(>) yu - / G (/ , . )exp( - - )- d/ , . (4, 216)
E cu ai a (4. 216) reprezi n t co r pu l M axw el l gen er al i z at i semn i fi c
u n l i ch i d [86}.
P r i n l egar ea i n par al el cu mo del u l M axw el l gen er al i zat a u n u i el emen t
el as ti c (, { s c obi n e :
T(/ ) yo- [<:,, i / G (/ f )exp ( --) d/ r j . (4. 217)
D ac se raporteaz ef o r t u l u n i t ar di n m o m en t u l / , l a def ormai a
i n i i al y 0 , se ob i n e fu n ci a de r el axar e n caz u l forfecri i s i mpl e :
r ' ( / ) (1. 218)
Y
car e n caz u l mo del u l u i M axw el l gen er al i z at ar e expr es i a,
T * ( 0 - / ( / , ) - ex p ( - ^)'r-
M o d u l u l de el as t i ci t at e G(tr) se ob i n e di n exper i men t e de r el axar e,
t o t aa c u m J (tr) se ob i n e di n exper i men t e de f l u aj .
L a t i mpi / egal i ,
Y (/ )- T *(/ ) - 1.
128
I . E C U A I A O P E R A I O N A L
P en t r u a el i m i n a def ormai i l e pari al e di n caz u l mo del u l u i V o i gt -
K el vi n gen er al i z at i a ef o r t u r i l o r u n i t ar e pari al e d i n caz u l mo del u l u i
M axw el l gen er al i z at se r ecu r ge l a ecu ai a operai on al [84, 87]
Pr ---- Qy (4. 219)
n car e P i Q s n t o per at o r i l i n i ar i .
Aceti o per at o r i rezu l t di n ecu ai i l e (4. 16 9); (4. 176 ); (4. 183);
(1. 193); (4. 197); (4. 203) i (4. 204) i au u rmtoarea f o r m:
P = o - l ' a1 + a . , ~+. . . + aa (4. 220)
di dl * dl " '
7 - i 0 -\ ~ b - \ - ! h - l - +. . . - | - bm J L*
dl dl' dt
m
u n de a, i bt snt, coefi ci en i con stan i , comb i n ai i n tre t i m pi i de r el a-
xar e i m o du l i i de el as t i ci t at e.
P en t r u s t ar ea spai al de deformai i i ef o r t u r i u n i t ar e, ecu ai a ope-
rai on al devi n e [8f>] :
Prt, Qzu (1. 221)
u n de P i Q au semn i fi cai i l e an t er i oar e, T i ; es te t en s o r u l ef o r t u r i l o r
u n i t ar e, i ar et} es te t en s o r u l deformai i l or mi ci .
P en t r u a = 1 ; b0 = i) ;
i = ir;
&i f 1 -li ;
2 <m a3 = ... a m b.z --- b., -=b6 ... bm m 0
se ob i n e ecu ai a l u i F r o l i eh i S ack [93] :
n car e / , es te t i m p u l de n t rzi ere ; / ,. t i m pu l de r el axar e ; yj coef i -
ci en t u l v s eozi ti i di n ami ce.
J . M O D E L P E N T R U C O N S I D E R A R E A E F E C T U L U I
D E T E N S I U N E N O R M A L
L a f l u i del e car e posed pr o pr i et at ea de el as t i ci t at e, n caz u l f orf e-
crii s i mpl e apar ef o r t u r i u n i t ar e n o r mal e l a pl an u l forfecri i .
P en t r u a eval u a ef o r t u l u n i t ar de f or f ecar e ef ect i v, T , apl i cat co r pu -
l u i , as tf el ca s ai b l oc f or f ecar ea cu ef o r t u l u n i t ar r t se u ti l i zeaz mo-
9 Proprietile f i zi ce i termomecaru ca materi al el or pl asti ce cd. 230 J 9Q
F i g. 4. 72. M o del cu pat r u el emen te pen tr u
des cr i er ea ef ectu l u i de ten s i u n e normal.
dcl u l mecan i c di n f i gu r a (4. 72), co mpu s di n t r - u n mo del V o i gt - K el vi n
i u n mo del M axw el l , car e aci on eaz n pl an e per pen di cu l ar e.
E f o r t u l u n i t ar de f or f ecar e t o t al car e aci on eaz mo del u l [88] :
T = t , + T 2 (4. 222)
u n de.
T i - -
C
n r +V f (4. 223)
a
M
es te ef o r t u l u n i t ar n o r mal , di n mo del u l M axw el l .
D i n rel ai i l e (4. 222) i (4. 223) rezu l t c, l a apl i car ea u n u i ef or t de
f or f ecar e T n u m ai o par t e xl se con su m pen t r u f or f ecar ea ef ecti v
a f l u i du l u i s u pu s cu r ger i i , r es t u l / '(C T
M
) f i i n d u t i l i z at pen t r u gen er ar ea
ef o r t u r i l o r u n i t ar e n o r mal e a
M
i G , - y, car e rel axeaz n t i mp.
C u al te cu vi n t e, pen t r u a s u pu n e u n f l u i d v seoel asti c u n u i efort,
u n i t ar de f or f ecar e T 2 , f l u i du l t r eb u i e s o l i ci t at di n ext er i o r cu u n ef or t
u n i t ar T .
n caz u l sol i ci tri i spai al e a f l u i du l u i v s eoel as ti c, t en s o r u l ef o r t u -
r i l o r u n i t ar e se poate s cr i e, pr i n an al ogi e cu caz u l forfecri i s i mpl e, s u b
f o r ma :
- + F (<r,> (4. 224)
n car e t} cor es pu n de l u i T , di n rel ai a (4. 223), i ar F(ait) es te u n devi -
at o r " pari al car e cor es pu n de ef ect u l u i de t en s i u n e n ormal ,
n gen er al , relai a (4. 224) se poate pu n e s u b f o r ma
T I - p8iS + yi + F(att) (4. 225 )
130
n car e, l a u n f l u i d cu co mpo r t ar ea v s coas dat de rel ai a O s t w al d
de Wael e
v- 1
1 [ - {di Ai)
2
u n de dtJ es te devi at o r u l t en s o r u l u i r eo pan t el o r .
P en t r u a r eal i z a o f or f ecar e ef ecti v rj(f este n eces ar s se apl i ce o
en er gi e de f or f ecar e exter i oar corespu n ztoare s u mei 7]<?0 -f- F(ait).
Pe de al t par t e dac f l u i du l este s u pu s u n ei sol i ci tri corespu n ztoare
t en s o r u l u i xit, va avea l oc o f or f ecar e ef ecti v cores pu n ztoare devi a-
t o r u l u i 7j '( ,j .
D ator i t pr opr i eti i de el as t i ci t at e a f l u i du l u i , apar ef o r t u r i u n i -
tar e n o r mal e de expr es i e (p + er^).
n caz u l ecu ai ei R ei n er - R i vl i n (4. 166),
Fina) r}t-dik-dkJ .
4. 5 . 1. 2. M at er i al e eu co mpo r t ar e vi scoel asti c n el i n i ar . C o mpo r t ar ea
vi scoel asti c n el i n i ar se ob i n e cu aj u t o r u l mo del el o r r eol ogi ce, dac
co mpo r t ar ea mo del el o r u n i t ar e u t i l i z at e este n el i n i ar.
F i ecar e mo del u n i t ar va f i car act er i z at , n caz u l compor tr i i n el i n i -
are date de ecu ai i l e (4. 71) ; (4. 72); (4,80) i (4. 84), cu dou co n s t an t e
de mat er i al . S e ob i n ecu ai i co n s t i t u t i ve al e mat er i al el o r v s coel as ti ce
n el i n i ar e, cu memo r i e i n f i n i t scu rt, fi e pr i n co mb i n ar ea u n u i mo del
u n i t ar cu co mpo r t ar e n el i n i ar, cu model e u n i t ar e cu co mpo r t ar e l i -
niar, fi e n u m ai p r i n comb i n ai i al e el emen t el or cu co mpo r t ar e n el i n i ar.
A . M O D E L C U D O U E L E M E N T E N E L I N I A R E
P r i n l egar ea n par al el a u n u i el emen t el as ti c cu u n u l v s eos , cu
co mpo r t ar ea dat r es pect i v de ecu ai i l e (4. 72) i (4. 84), corespu n ztoare
sol i ci tri i de f or f ecar e si mpl (f i g. 4. 73) se ob i n e u rmtoarea ecu ai e a
ef o r t u l u i u n i t ar t o t al :
T <-y
p
+ m - y \ (4. 226)
_ J 1_
F i g. 4.73. M o del vseoelastic cu dou el emen te
n el i n i ar e l egate n par al el .
131
F i g. 4. 74. M o del vseoelastic cu dou el emen te
n el i n i ar e l egate i n seri e.
car e reprezi n t ecu aia con s ti tu ti v a mo del u l u i cu co mpo r t ar e n el i n i -
ar n pr o ces u l de n crcare. Aceas t ecu ai e poate des cr i e f en o men u l
de f l u aj .
P r i n l egar ea n s er i e a u n u i el emen t el as t i c n el i n i ar , cu u n u l v s eos
n el i n i ar se ob i n e mo del u l di n f i gu r a (4. 74). D ef ormai a total es te s u m a
def ormai i l or etaj el or co mpo n en t e :
Y = Y i + Y?
u n de,
j _
3
Y
(ir
Y i

D i n rel ai i l e an t er i oar e se ob i n e
1
W - S T C T ) ' " *
+
( i F
( 4 2 2 8
>
A ceas t a reprezi n t ecu ai a con s ti tu ti v a mo del u l u i cu co mpo r t ar e n e-
l i n i ar di n f i gu r a (4. 74). A ces t mo del poat e des cr i e at t pr o pr i et at ea de
f l u aj , c t i pr o pr i ei at ea de r el axpr e. n tocmai ca mo del u l M axw el l di n
v s coel eas ti ci tatca liniar.
B . M O D E L C U P A T R U E L E M E N T E
P en t r u a des cr i e co mpo r t ar ea po l i mer i l o r s- a u t i l i z at u n mo del cu
pat r u el emen t e (f i g. 4. 75), n car e co mpo r t ar ea elasti c es te descris
de ecu ai a l i n i ar (4. 65), i ar co mpo r t ar ea v scoas de ecu ai a (4. 84).
132
F i g. 4. 75. M o del vseoelastic cu pat r u
el emen te i n care cl emen tel e el as ti ce
des cr i u comportri l i n i ar e, i ar cel e
vi s coas e des cr i u comportri n el i n i ar e
[89].
i ws; %
G3
E cu ai a con s ti tu ti v a aces t u i mo del pen t r u f or f ecar e si mpl se de-
du ce an al o g ecu ai ei (4. 197). S e ob i n e u rmtoarea ecu ai e di feren i al
de o r di n u l do i n el i n i ar :
(4. 229)
R ez o l var ea pr o b l emel o r de f l u aj i r el axar e, n caz u l comportri i
n el i n i ar e, es te m ai compl i cat i se poat e f ace r el at i v m ai uor n u m ai l a
model el e s i mpl e (f i g. 4. 73 i 4. 74).
4. 5 . 1. 3. M o del e v s coel as ti ce, i n caz u l n car e s c con si der i n eri a.
M as a pr o pr i e a co r pu l u i v s eoel as ti c s - a n egl i j at n con si derai u n i l e pr e-
ceden te. A ceas t a n seamn c ncrcarea (chi ar at u n ci c n d aceas ta a
f os t con si derat i n s t an t an ee) a f os t l en t, i ar mas a pr o pr i e mi c. n -
crcarea l en t se efectu eaz cu o vi tez- car e es te cu ci t eva or di n e de
mri me m ai mi c dec t vi t ez a de pr o pagar e a u n del o r el as ti ce. A t u n c i
c n d mas a es te i mpor tan t s au cnd vi t ez a de n crcare es te mar e (apr o-
pi at de vi t ez a de pr o pagar e a u n del o r el as ti ce), ecu ai a con s ti tu ti v
t r eb u i e s r ef l ecte i i n fl u en a i n eri ei .
P en t r u u n s o l i d el as t i c ho o k ean cu mas a M, (f i g. 4. 76, a) ecu ai a
con s ti tu ti v n caz u l n ti n deri i u n i axi al e es te :
a = M - e + Ez.
n caz u l mo del u l u i V o i gt - K el vi n cu mas a M, n pr oces e de n crcare
cu vi tez mar e, ecu ai a con s ti tu ti v l a n ti n derea u n i axi al es te
cr = Mz + ritfiz -}- Ez.
133
<(T
F i g. 4. 76.
a model u l corpu l u i elastic hookean cu inerie ;
b model u l corpu l u i vseoelastic V oi gt- K el vi n
cu inerie.
D i n cel e ce pr eced rezu l t c, i n rel ai i l e n car e s- a l u at n co n s i de-
rai e i i n eri a co r pu l u i , def or mai a e es te der i vat cu dou o r di n e m ai
mu l t dec t ef o r t u l u n i t ar <r.
A s emen ea model e mecan i ce snt u t i l i z at e n s t u di u l cor pu r i l or r i gi de
n mo n t aj v seoel asti c, n caz u l ocu ri l or i vi b r ai i l or , pr ecu m i l a
s t u di u l i n fl u en ei vi b r ai i l or as u pr a co r pu l u i omen es c [9 0; 91].
n caz u l n crcri l or i n s t an t an ee al e co r pu r i l o r r eal e, n af ar a mas ei
i n eri al e va t r eb u i l u at n con si derai e, u n eo r i , i pr o b l ema u n del o r
el as ti ce, car e apar ca u r mar e a n crcri i .
4. 5 . 1. 4. C ar act er i s t i ci l e di n am i ce al e u n o r mo del e v s coel as ti ce i
al e u n o r po l i m er i
A . M O D E L U L M A X W E L L
R el ai a (4. 176) car e expr i m co mpo r t ar ea mo del u l u i M axw el l se
mai poate s cr i e s u b f o r ma
+ = G . * L ( 4 . 1 7 6 ) b i s )
d/ tr dl v /
n c ar e / r = - ^- est e t i m p ul de r el ax ar e. n c azul deformri i s i n u s o i -
O
dal e a mo del u l u i M axw el l , cu am pl i t u di n ea y , i pu lsai a w,
y = y 0 - s i n u / , (4. 15 4, b i s )
ecu ai a di feren i al l i n i ar de o r di n u l I (4. 154 b i s ) pr i n r ez o l var e d
u rmtoarea expr es i e pen t r u f,
t
1 + 0>*.t} \ '!>
134
n car e C es te con stan t de i n t egr ar e. P en t r u val o r i m ar i al e t i m p u l u i / .
pr i m u l t er men di n expr es i a l u i T se an u l eaz, as tf el c
T =
G
'
Y o t J < r
[cotV s i n (of ) + cos (wf)].
1 +b>'-ir
es te o fu n ci e peri odi c.
S e con si der caz u l n car e co mpo n en t a T ' a l u i T es te n faz cu
y = y 0 *s i n co / . Aceas t compon en t ar e expr es i a,
t X 0 . s i n (coO
de u n de r .
I II o-Yotow , >
' ' 1 +<0>-lJ
R ezu l t c co mpo n en t a T " , defazat c u , fa de y, ar e expr es i a
m
n b az a rel ai i l or (4. 143) rezu l t
Q' =
C
-^-
T
' Q" =
( ;
- "- ' - (4. 230)
i + <**ir ' i + ">/ ;
s i co n f o r m rel ai ei (4. 145), t an gen t a u n gh i u l u i de pi er der i mecan i ce
G ' <atr
E cu ai a mo del u l u i M axw el l gen er al i z at ar e f o r ma ecu ai ei operai o-
n al e. L a o s o l i ci t ar e de def or mar e sinu soidal y = yo ' s i n co r , mo del u l
M axw el l gen er al i z at cu n el emen te n par al el es te car act er i z at de u rm-
toar el e co mpo n en t e al e mo du l u l u i de el as t i ci t at e [48] :
n n
1=1 (1
n b az a rel ai ei (4. 153) se poate ac u m cal cu l a i par t ea real a v s eo-
zi ti i co mpl exe
(4. 231)
+ (<Wr ,
i =l
B . M O D E L U L V O I G T - K E L V I N
D i n rel ai a (4. 145) car e des cr i e co mpo r t ar ea mo del u l u i V o i gt - K el vi n ,
n caz u l u n ei sol i ci tri di n ami ce s i n u s oi dal e, se ob i n e [95] :
J ' ( u ) =
J
; J " ( c o ) ^
J
" * '
1
' (4- 232)
i n car e J i r, = -
G G
135
- E i
P en t r u u n mo del V o i gt - K el vi n gen er al i z at , r ez u l t at pr i n n scri erea
a /? model e s i mpl e, rezu l t
J ' (co )
J "(c,)
E T
1=1
E T
i =l
n caz u l n car e h - > oo s u i n el e di n rel ai i l e pr eceden te sc. n l ocu i esc
00
cu i n t egr al e / . a s t f el c J (/ ( ) va pu t ea fi det er mi n at , n pri m apr o xi -
mai e, di n gr af i cu l J ' (
w
) fu n ci e de , deoar ece l a / 4
d.7'(co)
ta
i i )
J (tt) reprezi n t deci pan t a cu r b ei J '(co) n coor don at el e J '(co)
[13].
C . C A R A C T E R I S T I C I L E D I N A M I C E A L E U N O R P O L I M E R I
E xpr es i i l e pen tru cal cu l u l car act er i s t i ci l o r di n ami ce al e mat er i al el o r
depi n d de ecu ai a de s tar e reol ogi c adoptat [90]. C ercetri l e exper i -
men t al e [96 ; 9SJ per mi t det er mi n ar ea di rect a depen den ei aces t or
car act er i s t i ci de par amet r i sol i ci tri i (y s au w). P c b az a exper i men t el o r
[96], au f os t trasate as emen ea cu r b e (f i g. 4. 77) pen t r u mat er i al el e a
cror car act er i s t i ci mol ecu l ar e, s n t r edate n t ab el u l 4. 6.
Ta belul 4.6
C ar acter i s ti ci l e mol ecu l ar e al e po l i mer i l o r cercclui
I ndicele
de curgere,
g/ 10 mi n
M asa molecular
1 ' ol i l UC l V l
I ndicele
de curgere,
g/ 10 mi n Mn aj
iUV/ ',1
1 Polietilen de nalt
den s i tate
A 0,2 2 10
3
1,68-10 81
Polietilen de nalt
den s i tate
13 0. 2 1,1- 10* 2,20- 10* 16
c
0,8 2, 0- 10' 1,66-10= 8
T ~ Polietilen de joas den - D 3,5 2, 0- 10' 4, 00- 10
5
20
s i tate
~3~ Pol i s t i r en E 2,5 l , 02- 10
s
2,89-10 2,83
1 Polipropilen F 5,0 4,28- 10< 4,44- I O 10,38
136
W'
2
W"' W . 10' IO
2
IO
3
'
b
F i g. 4. 77. D epen den ta de r eopan ta a v seozi ti i , v), i a diferenei ef or tu r i l or u n i l ar e
n or mal e i n condiii de cu r ger e staionar i dependena dc pulsaia o a oscilaiei
s i n u s oi dal e a car acter i s ti ci l or di n ami ce G ' i K J' , pen tr u po l i mer i i di n t ab el u l 4. 6, i a
temper atu r a dc 200C.
S e con stat c v s cozi tatea de f or f ecar e vj i p r i m a di feren a ef or-
t u r i l o r u n i t ar e pr i n ci pal e o x = t n T 2 2 depi n d de y l a o an u mi t p u -
ter e, as tf el c se po at e s cr i e
yj(y) = m- Y-
1
i u * M = *Y
P
-
n t ab el u l 1. 7 s n t nscrise val o r i l e l u i m, v, a i 8 pen t r u mat er i al el e
cer cetate (t ab el u l 4. 6), l a t emper at u r a de 200C.
Tabelul 4.7
V al o r i l e car acter i s ti ci l or m, v ; i fi pen tr u topi tu r i l e po l i mer i l o r di n tab el u l 4. 6, l a
temper atu r a de 200C
m,
[gs ^- c m '
1
]
V
[ g s * - W ]
P
1 Polietilen de nalt A 1,28-10 0,382 3,07-10 0,393
den s i tate
B 1,89.10 0,398 4,28- 10 0,412
C 9, 80- 10' 0,506 2,07- 10 0,523
2 Polietilen dc
s i tate
j oas den - D 4,83-10 0,450 1,61-10 0,514
3 Pol i s l i r en E 1,56-10 0,319 3,31-10 0,310
4 Polipropilen I- 4, 40- 10' 0,497 1,02-10 0,690
4. 5 . 2. M at er i al e c u memo r i e descresctoare n t i m p
E cu ai i l e co n s t i t u t i ve pen t r u aceast clas de mat er i al e au form
i n tegral . T en s o r u l ef o r t u r i l o r u n i t ar e, T, se s cr i e ca o su m di n t r e u n
t er men car e es te o fu n ci e f i u n t er men S car e se an u l eaz c n d co r pu l
este n r epaos :
T = f + (5.
P r i m u l t er men di n expr es i a t en s o r u l u i T d ef o r t u l u n i t ar n s tar e
de ech i l i b r u . D ac f - f(p), depi n de de den s i t at e, at u n ci ecu ai a an te-
ri oar reprezi n t s t ar ea de s o l i ci t ar e a u n u i f l u i d.
F u n ci on al a G po at e f i reprezen tat n di f er i te m o du r i . G r een i
R i vl i n [92] f or mu l eaz o teor i e gen eral apl i cab i l caz u l u i def or mai i l or
f i n i te, co n f o r m crei a fu n ci on al a S po at e f i r epr ezen tat cu aj u t o r u l
u n o r po l i n o ame def i n i t e c u i n t egr al e mu l t i pl e.
139
D ac n expr es i a l u i <3 n e o pr i m l a pr i m a i n tegral , se ob i n e o teo-
rie li ni ar, i an u me t eo r i a v s coel as ti ci ti i l i n i ar e.
T en s o r u l ef o r t u r i l o r u n i t ar e se pu n e s u b f o r ma :
T
<) T
a
i>h^n + Xt)
O
n car e : ri} es te co mpo n en t a t en s o r u l u i ef o r t u r i l o r u n i t ar e ;
ahh compon en t a t en s o r u l u i s f er i c al ef o r t u r i l o r u n i t ar e ;
~xl} co mpo n en t a devi at o r u l u i t en s o r u l u i ef o r t u r i l o r u n i -
t ar e.
otj t en s o r u l u n i t at e al l u i K r o n eck er ;
= J O, pen t r u i ^ j ;
' \ \ , pen t r u i = / ;
n m o d an al o g, t en s o r u l def ormai i l or :
u n de za es te co mpo n en t a t en s o r u l u i deformai i l or mi ci ;
~ihn compon en t a t en s o r u l u i s f er i c al mi ci l o r def ormai i ;
iu co mpo n en t a devi at o r u l u i t en s o r u l u i def or mai i l or m i ci .
4. 5 . 2. 1. M at er i al e c u mb tr n i r e. Dac n r epr ez en t ar ea fu n ci on al ei a
n e o pr i m l a pr i m a i n tegral , pen t r u devi at o r u l t en s o r u l u i ef o r t u r i l o r
u n i t ar e i pen t r u co mpo n en t el e n o r mal e al e t en s o r u l u i ef o r t u r i l o r u n i -
tar e, se ob i n u rmtoarel e ecu ai i :
i
0
(4.233)
a =s [ K ( 0 - i i ( 0 - - ( ^
j ! 2
tti(t')'dt'
o
u n de : W *(/ , t') es te fu n ci a de r el axar e l a f or f ecar e si mpl ;
co*(r, / ') fu n ci a de r el axar e pen t r u def or mar e vo l u mi c;
G(t) i m o du l u l de el as t i ci t at e i n s t an t an ee l a f or f ecar e
pu r ;
K(t) m o du l u l de el as t i ci t at e i n s t an t an ee al deformri i
de vo l u m .
140
A i c i / ' i n t r o du ce depen den a fu n ci i l or, Y * i to*, de i s t o r i a s o l i ci -
tri l or an t er i o ar e / '. Dac pen t r u t'<0 avem s tar e n edef ormat, at u n c i / '
var i az de l a 0 l a / . I n gen er al ns, se con si der i s t o r i a sol i ci tri l or
corespu n ztor var i ai ei l u i / ' de l a o o l a / , u n de / semni fi c t i m pu l
pr ez en t .
M at er i al el e v s coel as ti ce a cror co mpo r t ar e reol ogi c es te descris
de ecu ai i l e (4. 233) s n t materiale cu mbtrnire, deoar ece car act er i s t i ci l e
mecan i ce al e aces t or a, i n di vi du al i z at e de fu n ci i l e Y *, * , G i K,
var i az cu t i m p u l . Solicitat n mod identic, dar la timpi diferii, mate-
rialul rspunde n mod diferit.
n tr e m o du l i i de el as t i ci t at e i fu nci i le de r el axar e corespu n ztoare
t i m pu l u i pr ez en t exi st rel ai i l e :
G(t) = Y*(t, l)
K(t) ---- w*(/ , / ).
C u aceast ob s ervai e, con si der n d rel ai i l e (4. 233) ca r ez u l t at al
u n ei i n tegrri pr i n pi . n caz u l c n d l a / = 0, co r pu l este n edef or mat ,
S i ; (
u
) = 0, se ob i n e :
t
==2J Y (I. / ')- di 0 (/ ') (4. 234)
o
S - a ob i n u t as tf el o expr i mar e a t en s o r i l o r T u i aH cu i n tegr al e S t i cl t j es .
R el ai i l e (4. 233) i (4. 234) adm i t i n vers as tf el c po t f i expr i mat e
def ormai i l e n fu n ci e de ef or t u r i l e u n i t ar e. D i n ecu ai i l e (4. 233), se
ob i n e :
t
i = 1 [ - T ( 0 - 5 ? (/ ') - d/ 'j
0
(4. 235)
f u = { - J -^jr
1 ffi<(

,d/
'
i ar di n (4. 234) :
t
=I ^(/ , n-xttin
" (4. 23G )
t
l')-dau(t')
o
141
n car e : Y (/ , / ') es te fu n ci a de f l u aj pen t r u f or f ecar e pu r ;
co(i, V) fu n ci a de f l u aj pen t r u def or mar e vol u mi c.
n tr e fu n ci i l e de f l u aj i compl i an e exi st u rmtoarel e rel ai i :
J (t) = 0
B(t) = w(f, / ).
E cu ai i l e (4. 235) i (4. 236) def i n es c co mpo r t ar ea u n o r mat er i al e cu
mb tr n i r e, n tr u c t compl i an el e i n s t an t an ee J (t) i B(t) pr ec u m i
fu n ci i l e de f l u aj Y i <o depi n d de t i m p.
n ecu ai i l e co n s t i t u t i ve al e mat er i al el o r v s coel as ti ce cu mb tr -
n i r e i n t er vi n do i par amet r i r eo l o gi ci w(t, / ') i Y (/ , / ') i, r es pect i v,
co* (/ , / ') i Y *(/ , / '). Aa c u m pen t r u co r pu l el as t i c se dau co n s t an t el e E
i v, n caz u l f l u aj u l u i se vo r da fu n ci i l e de f l u aj Y (/ , / ') i w(/ , / '), i ar
n caz u l rel axri l or se dau fu n ci i l e de r el axar e Y *(/ , f ), i "*(/ , <").
car e se dedu c exper i men t al . E s t e n eces ar a se cu n oate depen den a
fu n ci i l or de f l u aj i de r el axar e, de i s t o r i a sol i ci tri l or.
D eoar ece exper i men t el e de f l u aj s n t mai uor de fcu t, se determi n ,
n gen er al , n u m ai fu n ci i l e de f l u aj . D i n t r e aces tea, <x>se dedu ce m ai
gr eu , i ar apar at u r a necesar es te mai compl i cat. Pe de al t par t e, i
var i ai a n t i m p a deformai ei vo l u mi ce es te mi c. D i n aces te mo t i ve,
l a car e se mai adau g f apt u l c det er mi n ar ea l u i co(/ , t') n u se po at e
f ace cu su fi ci ent pr eci z i e, se r ecu r ge l a ipoteza c, co ef i ci en t u l l u i P o i s -
s o n n u var i az n t i m p v(/ , / ') = con s t. Aceast i potez es te ver i f i cat
pen t r u po l i mer i , b etoan e i pm n tu r i .
P e b az a aces tei i potez e es te po s i b i l a se dedu ce fu n ci a de f l u aj
Y (f , V) di n ncercri de n ti n dere si mpl, c n d n u m ai a u == an(l)jtO.
S e i n t r o du c u rmtoarel e fu n ci i :
/ "(/ , V) = ' i fu n ci a de f l u aj l a n ti n dere s i mpl ;
f*(t, t') = ' fu n ci a de r el axar e l a n ti n dere si mpl .
n tr e m o du l u l de el as t i ci t at e, compl i an a i fu nci a de f l u aj l a n-
ti n der e si mpl exi st rel ai a :
/ (/ , t ) ^- ~ D(/ ).
E(t)
n tr e fu n ci i l e de f l u aj n caz u l sol i ci tri i spai al e i fu n ci a de f l u aj
l a n ti n dere si mpl exi st, de as emen ea, rel ai i l e :
Y ( z , / ') =? 2- (l + v)/ (/ , / ')
co(f, / ') = 3 . <l - 2v)/ (/ , V)
142
i ar n tre fu n ci i l e de r el axar e di n caz u l sol i ci tri i spai al e i fu n ci a de
r el axar e l a n ti n dere si mpl s - au ob i n u t rel ai i l e :
Y *(/ , V) i
t
2- (l + v)
1
/ *(/ , / ')
P(t, V).
3- (l - 2v)
E cu ai i l e co n s t i t u t i ve (4. 234) i (4. 236) n caz u l n ti n deri i s i mpl e a
mat er i al el o r cu mb tr n i r e, devi n :
ii(0 - if*(t, / ' )- de n (r ' ) (4. 237)
=n(0 = IM ' ' )- dan (0-
P r i n n crcarea epr u vet ei l a t = 0 cu ef o r t u l u n i t ar de n ti n dere
<xu (r) dat de expr es i a :
u n de :
*ii(0 = o0'H(t) (4. 238)
u n de :
U(t) = J ' P
e u t r u
' <
0
I 1, pen t r u / > 0
se ob i n e, l a / == 0,
u(0 =f(t, o)-(j0.
V ar i ai a del or mai ei eu (/ ) poate avea l oc du p u n a di n t r e cu r b el e
r epr ez en t at e n f i gu r a 4. 78 :
e u t i n de as i mpt o t i c ctre o val o ar e con stan t ; pr o ces u l de f l u aj
se s tab i l i zeaz (f i g. 4. 78, a);
e n t i n de as i mpt o t i c ctre o dreapt cu pan t a di feri t de zer o
(f i g. 4. 78, b) ;
e n crete du p o cu rb oar ecar e apo i l i n i ar i, n f i n al , crete ac-
cel er at p n l a r u per e (f i g. 4. 78, r ). S e ob i n t r ei zon e car act er i s t i ce
pe di agr ama cu r b ei de f l u aj ; t z o n a f l u aj u l u i pr i m ar ; / / z o n a f l u -
aj u l u i s tai on ar (s ecu n dar ) i / / / z o n a f l u aj u l u i accel er at (ter i ar )
F i g. 4. 78. C u r b e de f l u aj .
143
C u r b a de f hi aj reprezi n t, l a al t scar, var i ai a fu n ci ei de f l u aj .
D ac n crcarea epr u vet ei se f ace l a / 1'0 ^ O, at u n ci :
<J n(0 =<x0 -H(t Io)
u n de :
O, pen t r u / <1'0,
nu- i'a)
1, pen t r u / >t'0.
Dei sc n carc aceeai epr u vet a, cu aceeai val o ar e a ef o r t u l u i u n i t ar
<T, def ormai a e n es te di feri t deoar ece capaci t at ea de rspu ns a ma-
t er i al u l u i l a t i m pi i t 0 i t = t'0 es te di feri t ; mat er i al u l a mb tr n i t.
C ompl i an el e l a n ti n dere si mpl : D(t) = / "(/ , / ) i D(l'0) * f(t'o, t'0)
n u s n t n gen er al egal e, ceea ce n seamn c i mo du l el e de el as t i ci t at e
/ ?(/ ) ^ / .'('o)- M o d u l u l de el as t i ci t at e descrete n t i mp, ceea cc n seamn
c m o du l u l de el as t i ci t at e i n s t an t an ee i, deci , def ormai a i n s t an t an ee
var i az n t i m p.
n caz u l rel axri i ef o r t u r i l o r u n i t ar e, ca u r mar e a def ormri i epr u -
vet ei l a / = t'0, cu def ormai a E n ( / ) =z0-II(l t'0), se ob i n e u r mtoa-
r ea expr es i e pen t r u var i ai a (descreterea) n t i mp a ef o r t u l u i u n i t ar
n o r m al :
n (Q - rU-Q-^-nU-Q- (4. 240)
F u n ci a de r el axar e reprezi n t, de f apt, l a al t scar, cu r b a de var i ai e
n t i m p a ef o r t u l u i u n i t ar n o r m al .
4. 5 . 2. 2. M at er i al e er edi t ar e. D ac co mpo r t ar ea reol ogi c a mat er i a-
l u l u i l a u n mo men t dat n u depi n de de i s t o r i a n crcri i , ci n u m ai de i n -
t er val u l de t i m p / - 1'0 s o co t i t di n mo men t u l 1'0 al n crcri i at u n ci
aces ta se n u mete material ereditar.
P r i n n crcarea a dou epr u vet e di n acelai mat er i al er edi t ar cu
aceeai sarcin, ns u n a l a / = l[. i ar al t a l a / =/ , sc ob i n dou cu r b e
de f l u aj i den t i ce, t r an s l a t al e cu t'z / [ n l u n gu l axei / (f i g. 4. 79).
n aces t caz, mo du l i i de el as t i ci t at e G(t) i K(t) s n t con stan i , i ar
fu nci i le de f l u aj i rel ai i l e vo r depi n de de di feren a / / '.
L a u n mat er i al v s eoel as ti c l i n i ar , dac l a t i m pi i tv t2,...,tn apar
creteri al e ef o r t u r i l o r u n i t ar e A T , ; ( / J ) , A T <, (t ) , . . . , A T <i (r ), at u n ci n
b az a pr i n ci pi u l u i s u pr apu n er i i al l u i B o l t z m an n [85 ] def or mai a total
l a u n t i m p / >/ . . . > / 2 > r^, se ob i n e ca o sum :
2lu(t) - A.rtfiQ-Y(t - tx) + A T W ( / , ) T ( < / * ) +. . . +
+ A T 0 . ( / ) - Y ( / - / ) .
144
l o b i a ' t a i n s n i
L
' ^
1
n caz u l var i ai ei co n t i n u e a ef o r t u r i l o r u n i t ar e, di n rel ai a an teri oar
rezu l t expr es i a devi at o r u l u i t en s o r u l u i def ormai ei :
t
liS = i f Y ( / - Z ' ) d T , . ; ( / ' ) . (4. 241)
00
S - a ob i n u t as tf el expr i mar ea vari ai ei n t i m p a deformai ei cu
aj u t o r u l ecu ai i l or i n t egr al e. n mo d s i mi l ar se ob i n e expr es i a devi a-
t o r u l u i t en s o r u l u i ef o r t u r i l o r u n i t ar e,
xi) = 2 J Y*(t- OteniO- (4-
2
42)
00
P en t r u t en s o r i i co mpo n en t el o r n o r mal e al e def ormai ei i al e ef o r t u -
r i l o r u n i t ar e rezu l t, de as emen ea,
t
e . . 1 . J w ( / - / ' ) - d ^, , ( / ' ) (4. 243)
00
/
l i ,, - 3 S co *(/ - - / ')- de(/ ').
00
A n al o g se ob i n rel ai i l e pen t r u e u i CTu i n caz u l n ti n deri i s i mpl e :
- J f(t~n-dan(t')
t
M
(4- 244)
a u J S f*(t t')-den(t').
10 Proprietile f i zi ce i termomecan i ca materi al el or pl asti ce cd. 230
145
n ecu ai i l e (4. 241) (4. 244) co mpo r t ar ea l a f l u aj s au l a r el axar e
es te i n depen den t de mb tr n i rea m at er i al u l u i .
Dei n u se i n e seam de mb tr n i r e, mat er i al u l es te cu memo r i e,
n tr u c t i s t o r i a n crcri i se i a n con si derai e.
I po t ez a pr i n car e fu n ci i l e de f l u aj i de r el axar e depi n d n u m ai de
di feren a t 10 apari n l u i V i t o V o l t er a i poart n u mel e de i po t ez a
ci cl u l u i nchis. M at er i al el e crora l i se po at e apl i ca aceast i potez s n t
materiale ereditare sau fr mbtrnire.
E x p r i m a r ea def ormai i l or i a ef o r t u r i l o r u n i t ar e cu aj u t o r u l ecu a-
i i l or (4. 241) (4. 244) prezi n t avan t aj u l c per m i t u t i l i z ar ea t r an s f o r -
mri l or i n t egr al e.
4.6. Principiul suprapunerii efectelor
P r i n c i p i u l s u pr apu n er i i ef ectel or s au pr i n c i pi u l l u i B o l t z m an n ext i n de
rel ai a de adi t i vi t at e a sol i ci tri l or i def or mai i l or de l a co r pu l l i n i ar
el as t i c i l a u n el e co r pu r i v s coel as ti ce.
D ac as u pr a u n u i cor p v s eoel as ti c se apl i c o n crcare alt ea va
pr o du ce o deformai e specific zv D ac se apl i c o nou n crcare a 3
de aceeai n atu r cu av ca va pr o du ce o def ormai e s , . P r i n c i p i u l l u i
B o l t z m an n (ami n t i t i n capi t o l u l 3. 2. 5. 2) afi rm c, dac se apl i c
s i m u l t an cel e dou cau ze cr1 + <j2, se va ob i n e ca ef ect o def or mai e
egal cu s u ma e, + ea . D eci s u pr apu n er ea as u pr a acelu iai cor p a m ai
m u l t o r n crcri pr o du ce efecte adi t i ve.
P r i n c i p i u l es te val ab i l n l i mi t el e mi ci l o r def ormai i . D ac se apl i c
s i m u l t an mai mu l t e n crcri Z d j , se po at e ca deformai a r ezu l tat
E S J s depeasc l i mi t el e mi ci l o r def or mai i , chi ar dac co mpo n en t el e
ei e, s n t m i ci ; r ez u l t at el e car e se ob i n n tr- u n as emen ea caz s n t di -
f er i te de s u m a ef ectel or pari al e.
C o r pu r i l e v s coel as ti ce a cror co mpo r t ar e cor es pu n de pr i n c i pi u l u i
l u i B o l t z m an n , se s pu n e c posed v s coel as ti ci tate li ni ar ; s n t corpuri
boltzmaniene. Vscoelaslicilatea liniar este o generalizare a elasticitii
liniare.
E s t e n eces ar s se pr eci zeze, n f i ecar e caz n par te, l i mi t el e val ab i l i -
ti i pr i n c i pi u l u i s u pr apu n er i i ef ectel or . U n u l di n cr i t er i i l e cel e mai u t i l i -
z at e n aces t s cop este cel al pr opor i on al i ti i : l a apl i car ea u n o r n cr-
cri egal e, ax = az, s se ob i n ef ecte egal e ; s t == e2 ; deci o n crcare
2 ^ s produ c u n ef ect 2zv s au n gen er al o cauz Kax s produ c o
def o r mar e Ktx.
146
E xp er i m en t al se ver i f i c r es pectar ea aces t u i cr i t er i u su pu n n d m ai
mu l t e epr u vet e d i n acelai mat er i al l a n crcri di f er i t e dar pr opor i o-
n al e n tre el e. C t t i m p l a ncrcri pr opor i on al e rezu l t deformai i
propori on al e n tre el e, i ar coefi ci en i i de pr opor i on al i tate au aceleai
val o r i cu cei ai n crcri l or, co r pu l es te b o l t z m an i an . L a apl i car ea aces t u i
cr i t er i u , n apr eci er ea comportri i mat er i al el o r , t r eb u i e s se i n s eama
i de mprti erea dat el o r exper i men t al e ca u r mar e a u ti l i zri i mai m u l -
t o r epr u vet e.
V al o ar ea l u i a p n l a car e se men i n e pr opor i on al i tatea cu e se
poate det er mi n a i di n exper i men t e de f l u aj , p r i n t r as ar ea cu r b el o r
a g pen t r u di f er i t e i n t er val e de t i m p (par amet r u l cu r b ei es te t i m pu l )
[97].
4.7. Principiul echivalenei aciunii temperaturii
i timpului
4. 7. 1. C u r b a i zocron de var i ai e a m o d u l u l u i de el as t i ci t at e c u
t emper at u r a
M o d u l u l de el as t i ci t at e depi n de de t i m p i de temperatu r. V ari ai a
n t i m p a m o d u l u l u i de el as t i ci t at e, l a temper atu r con stan t rezu l t
di n exper i men t el e de r el axar e.
C ar act er i z ar ea, n man i er a cea mai si mpl , a compor tr i i v s coel as -
ti ce a mat er i al el o r pl as t i ce se f ace pr i n s t u di er ea var i ai ei m o du l u l u i
de el as t i ci t at e cu t emper at u r a, men i n n d con s tan t du r at a msu rri i
l a val o ar ea s tan dar di zat de 10 s ecu n de [99]. P e cu r b a depen den ei
m o du l u l u i de el as t i ci t at e de temperatu r, n n cercri cu du r at a de 10
s ecu n de (l og E (10) T ), se di s t i n g pat r u r egi u n i car act er i s t i ce (f i g. 4. 80).
F i g. 4. 80. C u r b a izocron (10 secu n de) modu l * l 5 /
dc el as ti ci tate longitu dinal temperatur, - g:
a pol i s t i r en u l u i : ^ 0
A comportare vitroas ; B - zon de tranziie ; g>
C comportare dc cau ci u c; D zon de curgere ; - /
/;, ; E, modu l de elasti ci tate limit pen tru
pal i eru l comportrii vi troasc, respecti v de cau ciu c. _^
-3
60 80 100 120 1k0 160 ISO 200
T, C
147
P al i er u l vi t r o s A se caracteri zeaz pr i n m o du l de el as t i ci t at e r i di cat i
r el at i v co n s t an t ( > I O
1 0
d y n e- c m
- 2
) . n aces t do men i u de t em per at u r i
po l i m er u l se compor t s i mi l ar s t i cl ei , es te r i gi d i cas an t, i ar def or mai a
r el ati v maxi m p n l a car e m o d u l u l de el as t i ci t at e es te i n depen den t
de val o ar ea def ormai ei (v s coel as ti ci tate l i n i ar ) es te de 0 , 5 %.
n z o n a de tran zi i e, E s cade r api d de l a 10' d y n e - c m
- 2
p n l a
apr o xi m at i v I O
7
d y n e - c m
- 2
; aceast scdere cor es pu n de t em per at u r i i
de tran zi i e vi tr oas , Tv.
n z o n a C, m o du l u l de el as t i ci t at e l on gi tu di n al var i az r el at i v
pu i n , I n tr e I O
7
i 10 dy n e c m
- 2
; est e i ndep endent de def or mai a
r el ati v p n l a val o r i al e aces tei a s u per i oar e l u i 1 0 %. L u n gi m ea pal i -
er u l u i C crete cu creterea mas ei mo l ecu l ar e a po l i m er u l u i , ti n z n d
s pr e i n f i n i t n caz u l po l i mer i l o r reti cu l ai . D eci i n t er val u l de temper atu r
corespu n ztor comportri i de cau ci u c a po l i mer u l u i , crete cu mri rea
mas ei mo l ecu l ar e. D epen den a l u i E de T n u es te i n fl u en at de mas a
mol ecu l ar n zon el e A i B. P en t r u po l i mer i i l i n i ar i se di s t i n ge i o
a pat r a zon , D, corespu n ztoare cu r ger i i ; ai ci m o du l u l de el as t i ci t at e
t i n de r api d s pr e zer o.
C u r b a l o g E T a po l i mer i l o r l i n i ar i amo r f i este caracteri zat de
exi s ten a a dou tran zi i i : vi tr oas (de l a A l a B) i cau ci u c- l i ch i d (de
l a C l a D). P o l i m er i i cu mas mol ecu l ar mi c se caracteri zeaz n u -
m ai pr i n tran zi i e vi troas , du p car e acetia t r ec di r ect n s tar e l i chi d.
A s t f el , pen t r u ca l a po l i s t i r en s se s es i zeze apari i a u n u i pal i er de
t i pu l C (f i g. 4, 81) es te n eces ar ca aces t a s pos ede o mas mol ecu l ar
mai mar c dec t 20 000. D eci , l a t emper at u r i s u per i oar e t emper at u r i i de
vi t r i f i er e, po l i mer u l se compor t ( n fu n ci e de mas a s a mol ecu l ar ) fi e
ca u n cau ci u c (car act er i z at pr i n t r - o n al t ext en s i b i l i t at e), fi e ca u n l i ch i d
C u r b a l o g E T es te caracteri zat, n z o n a de tran zi i e, B, de :
Tttemperatura corespu n ztoare pu n ct u l u i de i n f l exi u n e al cu r b ei
(cu r b a tr ece di n cu rb con vex n cu rb co n cav); s t g 0 pan t a
cu r b ei n pu n c t u l de, i n f l exi u n e.
r
3
- y
\ \
50 100 150
7. "C
ZOO 250
l ' i g. 4. 81. C u r b a izocron, modu l de
elastieitate- tcmperatur a pol i s t i r en u l u i
cu mas molecular :
/ - M, 110 000 ; 2 - A/ =- 217 000 ;
3 pol i mer uor retlcu tat.
148
Tabel ul 4.8
C ar acter i s ti ci l e Gu G s , Tt i s al e ci t or va po l i mer i
S C , 3GS,
Pol i mer u l i M N l
1 m ' 1
l M N 1
l m 1
t'C]
*
I Po l i mer i cr i s t al i n i
1 Polietilen 2,6- 10
6
) 3 000 3,0 75 0,01
2 Poli cloru r de vi n i i 4 000 2,0 78 0,25
I I . Po l i mer i l i n i ar i amor f i
3 Poliizobu tilen 3 500 1,0 - 62 0,15
4 C au ci u c n at u r al (n evu l can i zat) 2 500 4,0 - 67 0,2
5 Pol i s t i r en 2 000 0,5 101 0,2
6 Po l i met i l acr i l at 3 000 1,5 18 0,2
7 Po l i met i l mel acr i l at 1 500 2,0 107 0,15
8 Po l i b u t i l acr i l at 1 500 0,5 - 53 0,2
9 Po l i b u t i l i n ct acr i l at 1 000 1,0 31 0,15
10 cis- polibutadien 2 000 1,0 - 1 0 6 0,2
11 Polietilentetrasulfur 2 000 4,0 - 24 0,15
12 Poli propi len ataclic 2 000 2,5 - 16 0,2
13 Pol i accn af tal en
-
264 0,1
14 Pol i el i l hexi l a cr i l at 0,5 - 70 0,2
15 S el en i u 6 000 .
_
45 0,15
16 S u l f - 28 0,2
17 Po l i car b o n at (A/ ,^=4x 10) 1 500 5,0 150 0,3
18 Bisulfur de pol i el i l eter 500 2,0 - 53 0. 26
I I I . Po l i mer i amor f i uor reticu lai
19 C au ci u c n at u r al (vu l can i zal ) 3 500 4. 0 - 57 0,2
20 Pol i tetr ab i dr of u r au 3 000 10,0 - 73 0,15
21 Pol i - 2- hi dr oxi l et i l met acr i l at 3 000 2,5 96 0,1
22 Po l i - ' - b u t i l ami u o ct i l n i el acr i l at 2 500 1,0 41 0,1
23 Po l i eti l metacr i l at 2 500 2,5 77 0,1
24 Pol i - n - pr opi l me tacr i l a t 2 000 2,0 56 0,1
25 Pol i met oxi et i l met acr i l at 2 000 1,5 23 0,1
26 Pol i di eti l ami n oeti l metacr i l at 2 000 0,5 26 0,1
149
F i g. 4.82. E f ect u l plastifianilor
as u pr a cu r b ei l og E T :
1 policlorur de vi n i i ; 2 ma-
teri al plasti c pe baz de policlorur
dc vi n i i cu 3 0 % di octi ftal at.
n t ab el u l 4. 8 s n t nscrise, pen t r u c i va po l i mer i , val o r i l e mo du l el o r
de el as t i ci t at e tran sversal Gt i G 2 , corespu n ztoare r es pect i v pal i e-
r el or car e refl ect co mpo r t ar ea vi tr oas {A) i de cau ci u c (C), pr ec u m i
t emper at u r i l e de i n f l exi u n e i pan t a v a cu r b ei l o g ET, n p u n c t u l
de i n f l exi u n e.
Pr ezen a pl asti fi an i l or, de exem pl u , modi fi c cu r b a l o g ET a
mat er i al u l u i pl as t i c ob i n u t pe b az a u n u i an u m i t po l i mer (f i g. 4. 82)
V al o r i l e l u i Ex i E2 n u s n t pr act i c i n fl u en ate de prezen a pl as t i f i -
an t u l u i . T em per at u r a de t o pi r e i t em per at u r a pu n ct u l u i de i n f l exi u n e,
T(, se mi coreaz, i ar i n t er val u l de temper atu r pe car e ar e l oc t r an -
zi i a (B) crete l a mat er i al u l pl as t i f i at n comparai e cu mat er i al u l
n epl as t i f i at (f i g. 4. 82).
4. 7. 2. S u pr apu n er ea ef ectel or t i m p u l u i i t emper at u r i i
S t u di u l can t i t at i v al comportri i el as tov s coas e a mat er i al el o r pl as -
ti ce const n det er mi n ar ea var i ai ei i z o t er me a m o du l u l u i de el as t i ci -
t at e l a di f er i te t emper at u r i ; se stu di az deci var i ai a i zoter m a m o d u -
l u l u i de r el axar e, n gen er al n tr- u n i n t er val de t i m p cu pr i n s n tre 1
i I O
8
s ecu n de (11 zi l e).
n f i gu r a 4. 83 es te r epr ezen tat var i ai a n t i m p a m o du l u l u i de
el as t i ci t at e a u n u i mat er i al pl as t i c l a di f er i te t emper at u r i . n tr e cu r b el e
F i g. 4.83. C on s tr u i r ea cu r b ei u n i ce
l og E(t) - l og t.
k
3
.t uaze
i ni i ate
uurca uni versal i
\ T, h 7, H s 7
\
Temperatura dereferi n: T3 \
l ogt, s
150
i z o t er me di n f i gu r a 4. 83 se regsesc cel e pat r u zon e v s coel as ti ce A,
B, C i D car act er i s t i ce, n t l n i te l a s t u di u l var i ai ei i z o cr o n e a mo-
du l u l u i de el as t i ci t at e cu t emper at u r a. S - a co n s t at at c cu r b el e ob i n u te
l a di f er i te t em per at u r i au s en s i b i l aceeai form dac se expr i m n tr- o
di agram s emi l ogar i tmi c (E(t) l o g / ) s au du b l u l ogar i tmi c (l og E(t)
l o g (t). S - a co n s t at at c se po t s u pr apu n e i z o t er mel e ob i n u te l a di -
f er i te t emper at u r i , pr i n t r an s l at ar ea l or par al el cu axa t i m p u l u i ; se
ob i n e o cu rb u n i c (mater c u r ve" s au cou rb e ma tr es s e") r epr e-
zen t n d co mpo r t ar ea vi s coel as ti c a po l i mer u l u i l a t em per at u r a T 0 l u at
ca referi n . n f i gu r a 4. 83 se arat c u m pe b az a i z o t er mel o r l o g (0^
l o g t (di n st nga f i gur i i ) se ob i n e cu r b a unic, pr i n t r an s l at ar ea i z o-
t er mel o r , u n a n co n t i n u ar ea cel ei l al te. F i gu r a 4. 84 reprezi n t cu r b a
unic a po l i i z o b u t i l en ei N . B . C . l a 25C. Aceas t metod de ext r apo l ar e
se poat e expr i m a mat emat i c. S e consider, n aces t s cop, c teva i z o t er me
I a T 0 , 7\ , T 2 i T3 - n di agram du b l u l ogar i tmi c l o g E(t)
hat. ore
F i g. 4. 84. C u r b a unic l og E(i) l og / pen tr u poliizobutilen l a 25C, realizat pe b aza
i z oter mel or di n par tea sting a f i gu r i i .
151