Sunteți pe pagina 1din 40

iar momentele de i neri e masice fa deaxa alediscurilor i rotoriloiS

n tabelul 5.12.2. nsi tuai a ncare seiau inconsi derai e i masele distribuite
ale tronsoanelor, s sedetermi ne: aj pulsai i le vi brai i lor propri i torsionate
(primele ci nci ); b) formele propri i de osci l ai e; c) tensiunile tangeni ali '
dinamice maxi m nvi brai a forat stabi li zat datori t cuplurilor pei l i u-
batoare Mt (0= cos
w/
>*uO=-Mu
c o s
(0=-Mit cos <>' >CU
M% =1,5kNm, =2,4kNm, =2,7kNm, u =5249,53 s"
1
.
REZOLVARE : Calculul s-efectuai n modautomat cu ajutorul pro-
gramului decalculator VTBTOR", elaborat deautori pebaza unui algoritm
propt u ceuti li zeaz malricele de transmitere.
TA BELUL 5. li'.a
Nr. nod
2 11 14 10 211 24 25
Moment lei neri e maslc al
discului sau rotorului Wmm 23 288 290 300 295 25 4 5
Consi dernd un'tronson, de bar avnd nodurile decapete 1 / i res-
pectiv / (fig; 5.12, /)), cu momentul de i neri e la torsiune J\ i momentul
de i neri e masic fa deaxaX al unitii delungime /., relai a de l egtur
dintre parametri i celor dou capete
i-i 4
M
t- i
are forma matri ceal
, =A, %A
unde A<. matricea detransmitere peste tronson, areforma
A, =
COS ((/,/,)
GI\ a, sin (a,l,)
Pri n u, s-a notat expresia :
cos (,/,)
si n ((/,/,)
f ar,
Ca)
(b)
(c)
Dac ntr-un nodj exi st undisc (fig. 5.12, c) cu momentul de i neri e
masic |7J ( par ametr i i di nseclicnile arborelui delastnga si dela dreapta,
discului sunt legai prin relai a
(e)
402
unde Bj matricea* detransmitere peste disc, este
1 o
J,p* 1
(0
Se noteaz cu S vectorul parametrilor dela captul di nstnga (0) al
arborelui (fig. 5.12, a) i cu vectorul parametrilor captul ui clin dreapta (26).
Apli cnd succesiv expresiile (b) i (e), seobi ne relai a delegtur :
n =(A 2 6 52 5 A \ 5 B 3 4 A 2 J B 2 3 A : , 3 A ^2 A 2 1 . . .AiA3B.AiAi) , m(n-oo (g)
n care matricea _<>, dedimensiuni (2x2),' esteprodusul matricelor din
paranteza expresiei (g).Relai a (g) sescrie dezvoltat subforma
r.
?
-l
=
r c;
w
c^u 1r cp 1
U d [CM9 CMht\[Mt\'
a) Deoarece capetele 0i n (unde // =26) alearborelui sunt libere se
pun condi i i le la li mi t :
M*0 =0; Ml =0 ( i )
i di nrelai a (h), ntruct rp ^0, rezult :
<U =
0
I" ' 0)
care reprezint O ecuai e transcendent di ncare sa obi n pulsai i leproprii
Pl <Pt <lh < <Pa < ' ~
Pentru modelul di nami c al arborelui (fig. 5.12, o) cu datele precizate i n
tabflele 5.12.1, 5.12.2 s-au determinat pri n rularea lacalculator aprogramului
VTB TOR" pulsai i le vi brai i lor propri i detorsiune. Sepreci zeaz faptul c
se poate cere numrul dorit depulsai i propri i , dar prezi nt i mportan
primele pulsai i (5 sau 10sau 15, dup caz). nlabelul 5.12.3 sunt prezentate
primele ci nci pulsai i proprii i turai i l e critice corespunztoare.
TARELUI. 5.12.3
PulWi l proprii,
rad/s
Pi
S 302,56
Pt
6350,00
Pt
7 728,67
Pt
13233,62
Pt
15613,10
Turai i critice,
rol /tui 11 50635,72 60698,03 73803,36 126371,76 149094,12
Fi ecrei pulsai i propri i pa i corespunde o form proprie de osci lai e.
Se ia ovaloare arbi trar pentru cp0, deexemplu <p =1 i se calculeaz
parametrii S, ntoate nodurile (1 =0, 1,..., ;/ =26) pentru pulsai a res-
pecti v i>a. Pentru aceasta se introduce mai nti pa n (d) i (f) i apoi
se apli c relai i le delegtur di ntre parametrii 5, i S0 i nnd seama de(b)
' (0
5j mA , 0; 2 =BtA2A,S0 5 . . . ; it =A 2 4 B 2 i A j 0 . . .A,0, (k)
403
clin care rezulta
?o. 1. ?i.a = ?26,
Primeletrei formepropri i de oscilaie sunt reprezentatenfigura 5.12, e, f, g.
I>) Se determi n c;w pentru fiecare tronson cu relai a :
aai = toVit- , (/ = 1, 2 ....26).
Se determi n pentru fiecare tronson matricea de transmitere
1
4*
cos ( w , /,) sin (aalIi)
-cos (</,)
(1)
(m)
De asemenea, se calculeaz pentru fiecare nod 4\ (/>=2, 9, 11, 14, 1(3,
23, 24, 25) n care exi st disc sau rotor, matricea de nod :
i =

/,.<o
2
ntr-un nod /i (h =9, 14, 1(5) n care exi st un disc sau rotor i cuplu
perturbator Ml cos cor, necunoscutele nodului se definesc la stnga i la
dreapta acestuia, ca in figura 5.12, </, legate prin relai a matri ceal
St ,.
+
Q
Ml cos co/
(o)
Folosind matricele (m), (n)\ i (o), parametrii unui nod oarecare /',
se exprim n funci e de S<( , sau S,_, prijl relai i de forma :
* = 4* ; Sjt. = A.'t; Ji = B*. + #2 =^e-Ss,./- (p)
pe baza c r or a se poate scrie o relai e matriceal de legtur ntre parametrii
captul ui di n dreapta 6 i parametrii captul ui di n stnga J.
Pentru arborele analizat, condi i i le la li mi t fi i nd .1/5 =0, M*n = 0, se
obi ne un sistem de dou ecuai i , din care se determi n parametri i necu-
noscui 9 i )26. Avjid cunoscui parametri i i n origine (vectorul j) se
pot determina cu relai i le (p) parametrii di nami ci (rotirile i momentele de
torsiunedinamice) n toatecelelalte noduri 1,2 26 pornind de la nodul 0
ctre 26. Avnd momentele de torsiune se calculeaz tensiunile tangeni al e
dinamice maxi me n seci uni le caracteristice ale arborelui. Calculul s-a efec-
tuat cu programul VIB TOR" i di n imprimanta de calculator s-au extras
n tabelul 5.12.4 valorile tensiunilor tangeni ale dinamice maxime n anu-
mite seci uni pentru co =5 240,53 rad/s.
TABELUL 5.12.4
S ec i unea - A 2 4 14 16 21 3 25
T N/mm.' 133 1 13,5 13,8 9,8 7,6 18,1 11,5
404
C. PROBLEME PROPUSE
5.13. U n arbore are seri une inelar cu dUr =90 mm.scijf, =60 mm
pe lungimea' =800 mm i seci uni circulare pline : cu d2 = 70 mm pc l un-
gimea b =400 mm, cu d3 =60 mm pe lungimea c =300 mm i cu d, =
=50 mm pe lungimea d =250 mm (fig. 5.13). Pe acesta sunt fixate trei
discuri circulare pline : discul 7 cu D, =600 mm i tn1 =300 kg, discul 2
cu T), 800 mm i m2 =400kg, discul 3 cu D3 =400 mm i m3 =250 kg.
Asupra discului / se aplic cuplul perturbator jfti(f) = Ml cos coi i asupra
discului 2 se apli c cuplul MS) f= M\ cos co/, unde: M\ =3 kNm,
.Ml - 5 kNm, co =0,8 p1 (p, fi i nd pulsai a fundamental ). .S se determine :
a) pulsai i le i formele proprii ale vi brai i lor torsionale ; b) rotirile dinamice
ale discurilor n vi brai a forat stabi li zat pri n metoda ampli tudi ni lor ma-
xime i pri n metoda modal ; c) diagramele momentelor de torsiune dinamice
maxime i mi ni me.
5.14. B ara, cu dou discuri, di n figura 5.14, a, ncastrat pentru tor-
siune la capete, are seci une ptrat cu h =80 mm (fig. 5.14, fc)pe inter-
valul a =700 mm, seci une i nelar cu D = 70 mm i d =50 mm
(fig. 5.14, c) pe i ntervalul />=500 mm i seci une ci rcular plin cu d=60mm
(fig. 5.14, d) pe intervalul c =600mm. Momentelede i neri e masice ale discu-
rilor fa de axa barei, suni : J, =80kgm
2
, J-, - 60kgm
2
. Asupra discului 1
se aplic cuplul y//,(/) = cos co/ i asupra di scului 2 se aplic cuplul
JT I(0 = t% cos co/ (M\ = 2 kNm, Ml = 5 kNm, co = 0,8 />,) Se cer :
d=60i
Fi g. 5.14
405
J , t ^ 5 q
OTC^coscot
OtGicoscut
V v V ^
3 G7coscot L
J 7
'1-2
l
6- 7
'4-5
'2-3
^
/VTU51
- - A/w
jrC3coscot
Fi g. 5.15
E
E "
o
o

O
Ol
T3
=fc
m
1
O
o
'
L
a; 500
3TC2( t)
AA/V>-
m-

m-
bi'/OOmm
0
1
0
_ n11
n
O
. . ' Fi g. 5.1C
a) pulsai i le vi brai i lor proprii torsionale i formele propri i ; b) ampli tudi ni le
discurilor n vi brai a forat amorti zat stabi li zat pentru factori i de amor-
tizare corespunztori formelor propri i v, = v,. =v =0,05 ; c) diagrama
momentelor de torsiune dinami.ee maxime.
5.15. Schema transmisiei mecanice a unei mai ni unelte este reprezentat
n figura 5.15. Se cunosc : =J , =90 kgm-, ./., =40 kgm
2
, J 4 =.76 =
=20 kgm
2
, J ,i =J 7 =60 kgm
2
, A{_3 =A-_3 =W*. kNm, /;<_s = =
=400 kNm, i 2 _ 4 = =2. *
n ipoteza roi lor di nate rigide, s se determine : a) pulsai i le vi brai i lor
propri i torsi onale; b) diagramele momentelor de torsiune maxime i minime
{Ml mJtX-.ml kNm, Jft = J$ .= 2 kNm, m =
, i 0 s
~')-
5.16. Pentru arborele cu seci uni circulare avnd <7, =00 mm pe lun-
gimea a = 500 mm i d., =110 mm pe lungimea b - 700 mm (fig, 5.16)
pe care sunt fixate trei discuri : discul / cu D, =200 mm, m, =120 kg ;
discul 2 cu D, =400 mm, ril, =180 kg ; discul 3 cu D-, = 300 mm, ms =
=160 kg, n situaia n care. se i ne seama de masa arborelui, s se de-
termine :a) pulsai i le si formele proprii torsionale ; b) roti ri le i momentele
de torsiune dinamice n vi brai a forat stabi li zat, datori t cuplului per-
turbator MS) = Ml cos co/ cu M\ =10 kNm i co =0,8 p, (unde px este
pulsai a fundamental ).
CAPITOLUL 6
CALCULUL DINAMIC LA OCURI
Fenomenele care nsoesc ocuri le, att cele care corespund unei si tuai i
normale de funci onare (utilajele de for, sonetele de btui piloii etc),
ct i cele datorate unor jocuri nedorile dintre piese, sunt deosebit de com-
plexe i nu pot fi studiate dect pe baza unor ipoteze simplificatoare.
n cazul unei probleme clasice de oc, un corp de o anumi t mas lovete
un alt corp (structur), trebuie s se stabi leasc : deformai i le locale, valori le
forelor de contact, durata ocului , deformai i le generale ale cornului lovi t,
modul de transmitere al undei de oc, caracteristicile de rezisten ale ma-
terialului ele. ,
n lucrarea de fal se vor studia eforturile i deplasri le unor structuri
elastice sub aci unea ocurilor produse de aplicarea brusc a unor sarci ni ,
de lovirea lor de ctre alte mase cu anumite viteze; ca i efectele dinamice
ca urmare a unor Opriri brute.
, A. NOIU NI, IPOTE ZE l F ORMU L E DE CA L CU L
Ipotezele.simplificatoare ce se admit suni urmtoarel e: a) ocul se con-
sider plastic (masa care lovete rmne soli dar cu corpul l ovi t); b) se
i ne seama numai de deformri le corpului lovi i ; c) unda de. oc se trans-
mite instantaneu, ceea ce face ca deplasri le s se exprime prin funcii de
forma
7)(.v0 =rt(x)-f(l); (6.1)
d) corpul lovit rmne in domeniul elastic de propori onal i tate i deci
se poate defini coeficientul di nami c de oc pri n rapoartele
V,mi.*M' (6.2)
n carefora stati c FKt = mg, reprezi nt fora corespunztoare masei care
lovete, care apli cat jJati c pe di reci a de ciocnire, produce deplasarea ),,,
iar Fd fora di nami c (for echi valent) care apli cat static pe di reci a de
ciocnire produce deplasarea -), egal cu cea produs de oc.
1. Determinarea coeficientului dinamic la oc
i calculul eforturilor
Ogri nd simplu rezemat (fig. T.6.1, a), avnd n punctul C masa m
este l ovi t de masa m care cade de la nli mea h ; grinda se deformeaz
elastic i n punctul de ciocnire, ajunge s ai b deplasarea maxi m Y ^. ocul
407
m
l / B
i m
Fs t rmg
b)
I2v
du
d)
Fi g. T.6.1
fi i nd considerat plastic, imediat dup ciocnire (poziia /), masa total
M = /Hj + m pornete cu viteza v, i ajungei a deplasarea maxi m rf (po-
zi i a 2) cu vi tez nul (fig. T.b.l , />)Cunoscnd viteza v a masei ni n mo-
mentul ci ocni ri i (; = J2qh), din teorema conservri i i mpulsului se obi ne
Vtx, a =
m, -(- m
(6.3)
Fora F,<=/ne/ apli cat pe di reci a de ciocnire (fig. T.6.1, e) produce
deplasarea T ).s( care se calculeaz cu expresia
Ut =P$t 'iu =mg
(6.4)
unde rfu reprezi nt deplasarea pe di reci a de ciocnire, produs pe si stemul
real (fig. T.6.1, e) de o for uni tar apli cat pe di reci a de ciocnire. E vi -
dent, aceast deplasare se determi n cu formula Maxwell-Mohr.
Deformata di nami c di n oc se poate calcula ca o deformat statica pro-i
dus de fora conveni onal F =tj^F,,, (fig. T.6.1, d).
Vari ai a energiei poteni al e de defotmai e intre poziiile J i 2(fig. T.6.1, d)
se determi n ca vari ai a lucrului mecanic al sarcinilor exterioare Q i Fd
ntre pozi i i le 1 i 2 (fig. T.6.1, jf).
i nndseama de aceste preci zri i apli cndteorema de vari ai e a energiei
cinetice pentru corpurile elastice [58] ntre pozi i i le 1 i 2 (fig. T.6.1, b)
1
se
<S2 _ & = L - V
n care : =0, \ = (m + m,)f = nv**, tex = (m + rh^g-qt
2 2
expresia coeficientului dinamic la oc sub forma
9, =1 + l /l + a sau rV = 1+1/1 + a.
(6.5)
=(m +
obi ne
(6.6)
408
n funci e de energia ci neti c a corpului care lovete, imediat nai nte de
ciocnire
expresia coeficientului di nami c la oc devine
1
V
20
Mgi)s
(6.7)
(6.8)
Dup determinarea coeficientului dinamic se calculeaz fora di nami c
Ft = <]>sFft = ty,mg (6-9)
i apoi n cazul ocuri lor repetate, foiele loiale cu relai a
F tottmaz/min) QiiFd, (6.10)
dac fora di nami c are di reci a sarci ni i permanente Q.
Folosind forele (6.10) se determin eforturile maxime i minime i apoi
.tensiunile corespunztoare carei ntr n componena condi i i lor de rezi sten,
ce au forma prezentat n cazul vi brai i lor.
n cazul unui oc orizontal (fig. T.6.2, a), ntruct Lrr din expresia (6.5)
este nul, se ajunge la formula
L y * . = v i * ? . (6.11)
Deplasarea se calculeaz cu formula (6.4), pentru aplicarea creia
este necesar diagrama i n, (fig. T.6.2, b) pe sistemul real care intervine n
expresia Maxwell-Mohr
W (I)
Ultima form n careintervinediagrama irn? (fig. T.6.2, c) pe o form oare-
carestatic determi nat, dedus di n sistemul real, estemai si mpl.
Fi g. T.6.2
40*9
2. Oscilaia sistemului dup oc
Dup oc.'si stemul cu un gradde libertate (v. fig. T .6.1, b) oscileaz/ n
jurul pozi i ei de echilibru elastic conformecuaiei
+ hn =F0 (6.13)
n care M= m-\- m,, F = mg i /,-=-!-.
Cunoscnd pulsai a proprie
solui a ecuai ei (6.13) este
" - f i i -
YJ m C, cos /)/ + C sin />/ + , (6.15)
unde C,, C2 s nt constante de integrare, iar solui a parti cul ar, egal cu
e K
Y J,, =F,,//.', conformrelai ei (6.4).
Di n condi i i le i ni i ale, Y J(0) =0, Y J(0) = V unde i>, este preci zat de (6.3)
impuse ecuai ei (6.15), sedetermi n constantele C, i C, i seajunge la expresia
Y , = - cos />/ + - 2rsi n pO (6.16)
/ 'L i
caredescrieosci lai a sistemului dup oc.
E xtremnd funci a (6.16) se obi ne raportul
^, + ( ^ f - l > }[\ + - ^- =<J v (6-17)
care evi deni az coeficientul dinamic la oc, identic cu (6.0). Valoarea Y ), T =
=(LYj,, are loc la ti mpul / = |Ttarctg-^-j din momentul i ni i al, adi c
v \ o l
din momentul imediat dup ciocnire.
3. Rspunsul dinamic la ,ocuri de diferite tipuri
ocul reprezi nt o transmitere de energie ci neti c ntr-un timp foarte scurt
i se reali zeaz sub forma unei fore de exci tai e F(t) cu durat de aci une T,
deregul, foarte mi c (fig. T .6.3, a, b, c). Impulsul forei F(t)
Im-F = \ F(t)dl (6.18)
o
reprezi nt cantitatea de mi care transmi s sistemului n ti mpul ocului .
Rspunsul di nami c al structuri i pe durata ocului t [0, T ] este denumit
rspuns iniial, iar vi brai a li ber pentru / >T rspuns rezidual.
Rspunsul i ni i al pentru sistemele fr amortizare se determi n cu (1.44)
YJ =C, cos pl + C, si n pt + f F(T ) sin p{t - X)C\T ; / T (6.19)
mp J
0
unde C. i C2 se determi n di n condi i i le i ni i ale T)(0) = Y J0 i >)(0) =v0.
10 I
a)
- 1
Rspunsul rezidual, derivat din (1.39), are forma
}i = n('0 cos p(/ - T) + - Y J(T') sin p(/ T ) ; l > T
P
(6.20)
i n care j)(T) i Y J(7') se obi n cu (6.19).
IVul ni ocul drept unghi II Iar (fig. T .6.3, a), consi dernd T)(Q) = 0, Y J(0) =
= n0 =0apli cnd (6.19) se obi ne rspunsul i ni i al ,
vj =7},,(1 - cos p/) (6.21)
i apli cnd (6.20) rezult rspunsul rezidual
TJ, = Y J,,[COS p(l T ) cos p/]. (6.22)
n cazul sistemelor cu amortizare, rspunsul i ni i al se determi n cu (1.58),
iar cel rezidual prin aplicarea expresiei (1.23).

4. Determinarea masei reduse a- barelor


cu mas conti nu
n cazul unui oc punctual, sistemele cu mas conti nu se modeleaz sub
forma unor sisteme cu mase concentrate. Astfel, grinda simplu rezemat cu
mas conti nu de intensitate m (fig. T .6.4, ) se nlocui ete cu o gri nd de
a)
bl
411
aceeai rigiditate, cu omas concentrat npunctul deciocnire denumi t
^mas redus (fig. T.6.4, b). Valoarea acesteia sedetermi n di n condi i a ca
energia ci neti c amasei distribuite sfie egal cu amasei reduse, di n care,
folosind ((5.1), seobine*
ni,
(i)
(6.23)
unde7)R i yj,, sunt sgei le produse de ofor uni tar apli cat static n punctul
de ciocnire i dup di reci a de ciocnire.
Pentru oconsol (fig. T.6.4, c), cumas conti nu constant m, masa re-
dus di n vrf (fig. T.6.4, d)calculat cu (6.23) searanjeaz sub forma
_ , SS
mr m-Z-oc! ; =
140
(6.24)
In cazul unui sistem alctui t din mai multe bare, integrala (6.23) trebuie
efectuat petoate barele.
5. Calculul la oc al sistemelor cumai multe grade
de libertate
Se consi der uncadru cu mase concentrate (fig. T.6.5) aci onat pri n oc
de'musa m, cecade verti cal de la nli mea h peste masa n..
Sistemul aretrei grade delibertate precizate prin parametrii vj,, Y J,, T )3 .
Dup ciocnire, sistemul execut osci lai i libere descrise deecuai i le
q(Q =2Ah. a (Ca cos pj + Da sin pj), h =1, 2, 3 (6.25)
in care Aha reprezi nt ordonata din punctul h, peforma deosci lai e a, iar
C,' D constante care sedetermi n di n condi i i le i ni i ale
>)i(0) =v),(0) =73,(0) =0; Y )2(0) =;;b
m + m.
"o; 7j,(0) =o; v)s(O) =o (a)
corespunztoare momentului imediat dup ocul plastic al masei m2, crei a
i se i mpri m viteza vt;determi nat dup metodologia folosit lademonstrarea
formulei (6.3).
Condi i i le i ni i ale impuse eeuai i lor-(6.25) conduc la sistemul algebric
>>(0) =S V A ; U<>) =S Ah, aPaDa
(6.26)
di n rezolvarea crui a, folosind
teorema ortogonali tai i forme-
lor propri i , rezult constan-
tele :
SniftAft, a
1
Fi g. T.6.5
HmHAh.a-f)H(0)
/
\ =
l i
4r - ^
( 6
-
2 7 )
care seintroduc apoi n (6.25).
412
Di n greutatea masei care lovete Fa =m<] =F, apli cat static pe di reci a
de ciocnire, se determi n deplasri le
90 =4*1: " =1, 2, 3 (6.28)
carese nsumeaz cu celedatede (6.25) i se ajunge Ta expresiilefinale ale elon-
ga iilor nvi brai a li ber
rih =S A , j C . cos p.<+DB sin pa/) + ; h=1, 2, 3. (6.29)
a.
Penlru determinarea eforturilor di n deplasri le (6.29) secalculeaz forele
de i neri e F\ - m
A
V)
ft
care sesuprapun cu forele permanente i mpreun
conduc lasi tuai i le de ncrcare maxime i minime.
6. Tensiuni dinamice laopriri brute
Oprirea brusc aunui element nmi care constituie, deasemenea, un fe-
nomen deoc, care presupune transformarea energiei cinetice a clementului
aflat nmi care, nenergie poteni al dedeformai e. nIpoteza neglijrii
pierderilor deenergie, transferul deenergie ndepli nete relai a
Ama, =UmttT. I' (6.30)
Cunoscnd Smax i expri mnd peUmax n funci e de deplasri , relai a (6.30)
permite determinarea deplasri lor dinamice maxime, pebaza crora se calcu-
leaz apoi eforturile i tensiunile care se nsumeaz apoi cu cele anterioare
opri ri i brute.
Dac [/,., seevalueaz nfunci e deeforturi, di n (6.30) seobi n direct
eforturile di nami ce maxime, din care apoi sepot calcula deplasri le.
Modali ti le concrete decalcul s nt indicate n problemele 6.10, 6.11,
6.13, 6.14.
B. PROB L E ME RE ZOL VATE
8.1. Cadrul di n figura 0.1, a, axnd npunctul Cmasa m, =900 kg, este
lovi t demasa m=300 kg care cade liber de la nli mea h 70mm. Barele
cadrului sunt di nprofi l jf 26 (/ =5740-10* mm
4
,' W{ 442 -IO
3
mm
s
), iar
a 600 mm. S sedetermine : ) coeficientul di nami c laoc i sgeata di na-
mi c maxi m ; b) diagramele momentelor ncovoi etoare maxime i minime
datori t repetri i periodice a ocului ; r) coeficientul desi guran (ac =
=240 N/mm
2
, o.* =180 N/mm
2
, pV(e-Y.-) =MX-
REZOLVARE : a)Se introduce npunctul C, dup di reci a ocului (ver-
ti cal), ofor uni tar, careproduce deplasarea dtl (fig. 6.1, /;). Sistemul fi i nd
o dal static nedeterminat, se alegeforma de baz di n figura 6.1, c se traseaz
diagrama n?! di n X , =1(fig. 6.1, d) i diagrama mj di n ncrcarea uni tar
(fig. 6.1, e). Introducnd n ecuai a decondi i e Xjfi +A 1 ( ) =0, coeficienii :
f s, <ix Ha . f n dx u
2
8 =V/nf = ; A 1 0 =m.m =2 ,
J EI 3 El J Bl EI
413
aceeai ri gi di tate cu o mas concentrat inpunctul deciocnire denumi t
^mas redus (fig. T.6.4, b). Valoarea acesteia sedetermi n di ncondi i a ca
energia ci neti c a masei distribuite s fieegal cu a masei reduse, clin care,
folosind (6.1), seobine*
mr =J m[ ^- J
2
dr, (6-23)
(!) ,
unde Y ), i ij'e sunt sgei le produse deofor uni tar apli cat static npunctul
de ciocnire i dup di reci a deciocnire.
Pentru oconsol (fig. T.6.4, c), cumas conti nu constant m, masa re-
dus di n vrf (fig. T.6.4, d) calculat cu (6.23) searanjeaz subforma
_ , 33
mr =m-Z-oci ; oct = .
140
(6.24)
In cazul unui sistemalctui t dinmai multe bare, integrala (6.23) trebuie
efectuat pe toate barele.
1
5. Calculul la oc al sistemelor cu mai multe grade
de libertate
Se consi der uncadru cu mase concentrate (fig. T.6.5) aci onai pri n oc
de* masa m, cecade verti cal dela nli mea li peste masa m2.
Sistemul aretrei grade delibertate precizate prin parametri i Y J,, T) vj'j.
Dup ciocnire, sistemul execut osci lai i libere descrise deecuai i le
(6.25)
(0 - S
A
. (
c

C ( ) S
PJ +
D

s i n
A.0. h =1, 2, 3
n care Aa reprezi nt ordonata dinpunctul h, peforma deosci lai e a, iar
Cx, constante care sedetermi n di ncondi i i le i ni i ale
V 7],(0) =0; Y )3(0) =q (a) ?)i(0) - vj1(0) =rl2(Q) 0; Y )2(0) =
m + m,
corespunztoare momentului imediat dup ocul plastic al masei m2, crei a
i sei mpri m vi teza vt, determi nat dup metodologia folosit la demonstrarea
formulei (6.3).
Condi i i le i ni i ale impuse ecuai i lor-(6.25) conduc lasistemul algebric
r>M - 2 Ak] j :a ; Y ),(0) =SA, PJ\ (
6
-
26
)
di n rezolvarea crui a, folosind"
teorema ortogonal i ti i forme-
lor propri i , rezult constan-
tele :
. S"lftA,a Y)ft(O)
r = J
a 2 '
mj,.A;,. a
* t
, L mAft,BYJ A(0)
D a =1 A_ .
Poc a
(6.27)
Fig. T.6.5
care seintroduc apoi n(6.25).
412
Di n greutatea masei carelovete L\ =mg =F, apli cat static pedi reci a
de ciocnire, se determin deplasri le
Mf =4*15 A =1, 2, 3 (6.28)
care se nsumeaz cu celedate de(6.25) i seajunge faexpresiilefinalealeelon-
gai i lor nvi brai a li ber
rin =2 Aka(Ca cos pj + 7). sin pj) + -tf ; /, =1, 2, 3. (6.29)
a.
Penlru determinarea eforturilor di n deplasri le (6.29) secalculeaz forele
de i neri e F\ = mAyjf t care sesuprapun cuforele permanente i mpreun
conduc lasi tuai i le de ncrcare maxime i minime.
6. Tensiuni dinamice laopriri brute
Oprirea brusc a unui element nmi care constituie, deasemenea, un fe-
nomen deoc, care presupune transformarea energiei cinetice a elementului
aflat n mi care, n energie potenial dedeformai e. n Ipoteza negli jri i
pierderilor deenergie, transferul deenergie ndepli nete relai a
, tlL =Umn,. (6.30)
Cunoscnd m a r i exprimnd peU ,,, nfunci e dedeplasri , relai a (6.30)
permite determinarea deplasrilor dinamice maxime, pebaza crora secalcu-
leaz apoi eforturile i tensiunile care se nsumeaz apoi eu cele anterioare
opri ri i brute.
Dac Umax st' evalueaz nfunci e deeforturi, di n(6.30) seobi n direct
eforturile dinamice maxime, dincare apoi sepot calcula deplasri le.
Modali ti le concrete de calcul snt indicate n problemele 6.10, 6.11,
6.13, 6.14.
B. PROB L E ME RE ZOL VATE
8.1. Cadrul din figura 6.1, a, axnd npunctul ('. masa m, =900kg, este
lovi t demasa m=300kg care cade liber dela nli mea h =70mm. Barele
cadrului sunt di nprofil I 26 (7=5740- IO" mm
4
, W, =442-IO
3
mm*), iar
a 600mm. S sedetermine : a) coeficientul di nami c laoc i sgeata dina-
mic maxi m ; b) diagramele momentelor ncovoi etoare maxime i minime
datori t repetri i periodice a ocului ; c) coeficientul de si guran (ac =
=240 N/mm
2
, o-_i =180N/mm
2
, pVUY*) =1,4).
REZOLV A RE : a) Seintroduce npunctul C, dup di reci a ocului (ver-
ticala); ofor uni tar, care produce deplasarea dix (fig. 6.1, b). Sistemul fi i nd
odat static nedeterminat, sealege forma debaz di n figura 6.1, c setraseaz
diagrama m, di n X , =1(fig. 6.1, d) i diagrama mdin ncrcarea uni tar
(fig. 6.1, c). Introducnd necuai a decondi i e X 1 8H + A 1 0 =0, coeficienii :
f , d.T 8 a . f dx a
2
Ou \ m = ; A 1 0 =\ nij/n? =2 ,
J Bl ^ SI J EI EI
413
r
1
i P D
a)
2a. 5a
11 X, X!
C)
e)
(Ftot.mox.
45,257kN
5<.,308ikNm
, - 20, 36565kNm.
9
1/
b)
r 2 0,69925 kNm
hl
Fie. CI
se
. obi ne neeunoseuta X . =- A1 0/S = - 0,75 a i fcnd suprapunerea de.
efecte, pe baza relai ei m+ XjHl g se traseaz diagrama m, (fig. 6.1, /). Cu
formula Maxwell-Mohr (6.12) se determi n .
f . x 15,5 a* _ 15,5
600'
EI
3 / 3 2,1 -10' -5 740-10'
= (1,9258337-IO-
4
N
(a)
414
Fora /',,=//n/ =300-9,81 =2 943 N, apli cat pe di reci a de ciocnire
produce deplasarea rjs.,, care se calculeaz cu (0.4)
v),, =/<',,-</n =0,272473 mm. (b)
Cu formula (6.3) se calculeaz coeficientul
m i 300 n t- - . .
a = = = =0,25. (c)
m, + m M 900 + 300
Coeficientul dinamic la oc este dat de (6.6) n care se introduc (b) i (c)
<j, =1 + l /l + a =1 + l/l + =12,37775. (d)
r <??)< r ]
Folosind (6.2) se calculeaz sgeata di nami c maxi m di n oc
ria - T JC. =tj>,-/),, =12,37775-0,272473 =3,3726 nrm.
6) Cu (6.9) se calculeaz fora di nami c
- l\t m ty.-Kt =ty,fng = 12,37775-2 943 =36-428 N =36,428 kN (e)
care, ntruct arc di reci a sarci ni i permanente Q =mlg = 8 829 N, conducela
fora total maxi m i mi ni m (6.10)
P*.H /- ) =Q Fa =8,829 J ; 36,428 =j __ ^5,257 kN ( f )
Cu aceasta se ncarc succesiv cadrul (sistemul real) i se obi ne diagrama
de momente maxime (fig. 6.1, q) si respectiv diagrama de momente minime
(fig. 6-1, h).
c) Seci unea cea mai soli ci tat a cadrului esteseci unea di n stnga nodului
D, n care se calculeaz valorile extreme ale tensiunii vari abi le
I M'max I . 54,3084-10' _ < O A N . | M
D
m
Gmaj -^r
1
='.'.. =122,8 -; a
71,9
W, 442- 10 mm" W,
N
mm'
i apoi
._ "... + "mi 122,8 - 74,9 N a 0 I - ami
2 ' 2 mm 2
_ 122,8 - f 74,9 = ^ g N
2 mm
2
Solicitarea vari abi l fi i nd periodic n timp, coeficientul de si guran se
determi n cu (1.64)
i . 1
= 1.15
ZnL+aJLJh_ 24 | 98,9 y 1
a
f
n_, *Yi 240 180
Observaie. Condi i a de rezi slen ca >r, consi dernd un coeficient de
si guran admi si bi l ca =1,5, nu estesati sfcut i n conseci n trebuie adop-
tate soluii n vederea reducerii eforturilor dinamice i ca urmare a creteri i
coeficientului de si guran efectiv. 0 solui e judi ci oas este prezentat n
cadrul problemei (5.2.

415
6.2. tn vederea reducerii coeficientului di nami c le oc i, n conseci n,
a reducerii eforturilor dinamice, pentru cadrul de la problema (i.l se introduc
n A i B, pe verti cal, reazeme elastice avnd coeficienii de ri gi di tatekA -
= 0,2EI/a
:i
i respectiv /;,,. =0,5jB//fl" (fig 6 2, ). Se cer aceleai puncte ca
i la problema 6:1.
REZOLVARE : a) Se introduce n punctul C, dup direcia ocului , o
for uni tar (fig. 6.2, /<)Sistemul este o dat static nedeterminat i se alege
forma de baz (fig. 6.2, c) ; setraseaz diagrama n^i sedetermi n reaci uni le
>'AI '
r
m P? forma de baz di n X i =1 (fig. 6.2, d) ; se traseaz diagrama m^
i se determi n reaci uni le r, i r%t din fora uni tar verti cal din C, cu care se
ncarc forma de baz (fig. 6.2, c) ; se calculeaz coeficienii ecuai ei de con-
di i e X,o*u + A 0 =0
, J El kA kB 3 EI \ 5a J EI
2' 221 _a_
^ I 5a ) Bl 75 Bl
A* _ f m m i l + r .,-o . _ L 4. r .,o . _ L - * L
1
1
5 a
' i
J EI kA kg EI 5a EI
_j_ J _ f > 2a
3
_ a*_ *
5a EI EI '
se obi ne necunoscuta X, = - =- 75fl/221 =- 0,33936(')5o ; f-
cnd suprapunerea de efecte pe baza relai ei ni] =/n-f- X,/!!, se traseaz
diagrama mT (fig. 6.2, f) i se determi n reaci uni le rA i i respectiv // ; , ; se
determi n deplasarea (7,, produs n punctul i dup di reci a de ciocnire pe
sistemul real defora uni tar i ntrodus peaceast di reci e (fig. 6.2, b)
in =[mlm1 ^- + rAl-rAl. + r**/',,.,- =- L l i -2a-2-2 +
J Wi kA kB EI \ .5
1 \
r
\n* 9/7*
+ i -3a2a1,660633501 +1-1,0678733- 00,0678733- =
3 ) El EI
=2,02978-IO"
1
mm/N." (a)
Folosind (6.4) se determi n
-,}, =F,, >tu = (mg) -rfn =2 943 -2,02978 -IO
- 4
=0,5973642 mm. (b)
Cu formula (6.6) se calculeaz coeficientul dinamic la oc
+f =1 + 1 + =1 + l/l + *
2 , 7 0
-0,25 =8,7195 (c)
F 7j Jf 0,5973642
(s-a i ntrodusa =m/^ + m) =300/1 200=0,25, formula 6.3).
Sgeata di nami c maxi m datori t ocului se determi n cu (6.2)
r,ri =v)cm.r =i, \ti =8,7195-0,5973642 =5,2087 mm.
b) Se calculeaz fora di nami c (6.9)
F = =tyfmg = 8,7195-2 943 =25 661 N =25,661 k'N,
care, avnd di reci a sarci ni i permanene Q =/?!,</ =8 829 N, conduce la fora
total maxi m i mi ni m (6.10)
Fui mar - Q + F4 =34,49 kN ; F , ,, - 0 - Ft =- 16,832 kN.
416
Fi g. 6.2
27 Probleme de dinamica structurilor cd. 130
Diagrama de momente ncovoi etoare maxime, datori t lui F,, ,,., este
reprezentat n figura 0.2, g, iar cea de momelile minime, produs de /',, ,,,
este trasat n figura 0.2, li.
c) Solicitarea estevari abi l i pentru seci unea cea mai soli ci tat se calcu-
leaz :
_Mma,\ _ 41,388-10. = 9 3 N / m m . ; a m i K = \Mln\ _
W, 442 - IO
3
W,
20,1984-10'
442 - IO
3
45 N/mm
2
;
I- a.,, _ 24 N / m m 2 ; a,. = "" ~ "' " =69 N/mm
2
.
' " 2 2
Coeficientul de si guran se determi n cu (1.64)
CG = r = ! = 1,5
S. \ 24 , 69
t - i l eY* ' 240 180
(i.3. Sistemul din figura 6.3, creste format di nlr-un cadru avnd ncastrare
elastic n A, al crei coeficient de elasticitate la rotire este <pA =4a/EI, iar
n B, un reazemsimplu rigid pe di reci e vertical i un reazemsimplu elastic
pe ori zontal, al crui coeficient de elasticitate este 8 =2a
3
/EI. Masa nu =
=1600 kg, concentrat n nodul C, estelovit pe di reci e ori zontal dextre
masa in = 400 kg a crei vi tez imediat nai nte de ciocnire, estez> =1,5 m/s.
Cunoscnd seci unea transversal a barelor, profil I 30 (/ =9 800-10
4
mm
4
,
A =69,1 -IO
2
mm
2
, W, =653-IO
3
mm
3
) i a = 700 nun, se cer : a) coeficien-
tul di nami c la oc i sgeata di nami c maxi m ; b) eforturile dinamice maxime ;
c) ecuaia de mi care dup oc, cu evi deni erea, pe baza acesteia, a coeficien-
tului di nami c.
REZOLVARE : a) Se introduce static o for uni tar dup di reci a de
ciocnire (fig. 6.3, b), din care se determin deplasarea dup aceasl di reci e,
notat cu du. Sistemul este de dou ori static nedelerminal i forma de baz
adoptat este reprezehtat n figura 6.3, C, Se ncarc succesiv forma de baz
cu valorile unitare ale necunoscut clor i fora uni tar dup di reci a de ciocniri
i se determi n diagramele de momente i reaciunile in legturi le elastice
(fig. 6.3, d, e, ). Se calculeaz coeficienii sistemului ecuai i lor de condi i e :
X,8ji + X.8J, + AJ, = 6
(a)
K = |lri} JJ + f&jtA + fy* =- i (3 - 1- l + 1 - 6a-4 - l) +
- L 12
9
"
El El
+ | l f . ^ 1 =1 1 ^ = 8,22222^
418 419
c Ax , ~ i r i - 3 -
+ I L . i 1=4,5
EI
3a-Za
14-
+ i- .(i.3rt- l)= 10,5
3 j Bl
A |0 U ^ r g ^ . f ^ - f i + ' ^ ' V ^ =^( - j - 3- 3- l +
r U 1 2 ^1 .
) El
3a-6a j
Din rezolvarea sistemului (a) se obin necunoscutele : A, = 0,6016a,
X, = 1,1302a i fcnd suprapunerea de efecte cu relaia m, =m -}-XiBri-f"
+ X2niii se obi ne diagrama de momente i apoi reaciunile n reazemele
elastice (fig. 6.3, g). Cu formula (0.12), cor/ipletat cu termenii corespunztori
reazemelor elastice, se calculeaz
i / =J n X ^ + Vr, .
?
, + =Yi[- 7^- ' Mi 015503a+
4-l 3a- 3a- l, 268217 + - a- 3a- 1, 268217a - 16a- 3a- 1,1302327a) =-
3 3 6 /
= 7,1209295 = 1,1868-HM .
7 N
Fora F,t = mg = 400-9,81 = 3924 N, aplicat static dup direcia
de ciocnire, produce dup aceast direcie deplasarea
= fft'in = ("!</)''.. - 0.4J57 mm. (b)
Cu (0.3) se calculeaz coeficientul
400
0,2. (c)
m, + m A/ 1600 + 400
Coeficientul dinamic la oc orizontal se obine cu (0.11)
A, = 1/ j ^ =l / j >
0
' - '
2
= 9,9246. (d)
Y
-" Jl s-T),, \l 9 810 0,4657
S geata dinamic maxi m rezult din expresia (6.2)
) =rirm, = - r( = 8.9246 -0,4657 - 4,6220 mm. (e)
b) Cu (6.9) se obine fora dinamic
Frf m ^.pJt m ^. m g = 9,9246-3924 = 38 944 N = 38,944 kN, (f)
eu care se ncarc sistemul i se obin : diagrama momentelor dinamice maxime,
cu relaia M,lu,, - F -m, (fig. 6.3, h) ; diagrama forelor tietoare dinamice,
420
ca pant a diagramei de momente (fig. 6.3,7) ; diagrama de fore axiale dina-
mice, din echilibrul de noduri pentru fore (fig. 6.3, i). Tensiunea normal
dinamic maxi m este
I a,L, =^ + ^ =l ^ L
8
+M 57a io J
5 5 < 2 N
A W, 6910 653 00J
i aceasta trebuie s fie mai mic sau egal cu tensiunea admisibil static n
situaia ncare ocul nu se repet.
c) Dup oc, sistemul cu ungradde libertate (fig. 6.3, k) efectueaz osci-
laii libere conform ecuaiei difereniale
A/y) + Arj =0, sau + p
2
yj = 0 (g)
n care : M = m, + m, k = , p =1/ 1 = ][-L- . (h)
Cunoscnd pulsaia proprie
P " 1/ =1/ " =64,90711 s-
1
,
r ala, r 2- i,i8682i6- io-
soluia ecuaiei (g) este
I
Y J(/) Cx cos pt + C2 sinpi, (i)
unde C, i CT snt constante de integrare ce se obin dincondiiile i ni i ale
r((0) =0i *,(()) = p, =a 0 :
/ =0
YJ = 0=>C, =0
i - - ; => c
2
=^ 0)
Introducnd constantele Cj i C2 n(i) se obi ne legea de micare
>,(/) =22l sin/;/ = "
, 2
'
1
.
5 0 H
sin/;/ = 4,6220sinpt, mm (k)
y 64,90711 '
y
. '
din care rezult c sgeata dinamic maxi m Y J,, = 4,6220mm, are loc pentru
pt = TE /2, adic la l impui / =n/2p = 0,024 s fa de momentul ciocnirii.
Expresia (k), innd seama de (b), (c), (h) se poate aranja sub forma
7j(/) = ^ si n pi = jvfcMdu sinpt = ] /J * L sinpf ' (k')
/ ;
^ " na'
Introducnd pt =n/2 in (k') rezult deplasarea maxim r )c M =>)
i raportul
Si. = ]/ "
g
0)
care reprezint expresia (6.11) folosit la punctul a).
In acest caz fora dinamic este fora de inerie ce se determin cu (1.3).
Cunoscnd p
2
= k/M, F = ky,, i folosind (A-') rezult
F* = - Mr,(l) - Mp^H 1/ sinpi =Fxl V s i n pt. (m)
421
Tntroduc nd pt0 = n/2 n (m) rezult fora di nami c maxi m
' F<i =F >- F , ( UJSL = '',* (")
1 ori.t
care apli cat static pe Sistem produce deplasarea di nami c maxi m v)rf(e)
i eforturile dinamice maxime (fig. 6.3, h, j, i).
G.4. Gri nda simplu rezemat din figura 6.4, a, cu seci unea transversal
di n figura 6.4, b, estelovi t la jumtatea deschiderii de ctre masa m =90kg,
ce cadeli ber de la nli mea h 60'mm. Cunoscnd/ =5 000mm i y =7,85
T O
- 6
N/mm
3
, s se determine : a) masa redus mr a gri nzi i , concentrat n
punctul de ciocnire C; b) coeficientul di nami c la oc i sgeata di nami c
maxi m ; c) tensiunea normal di nami c maxi m ; d) ecuai a de mi care cu
evi deni erea expresiei sgei i dinamice i a ti mpului cnd se atinge sgeata
di nami c maxi m.
REZOLVARE : a) Ari a seci uni i transversale a barei (fig. 0.4, b) este
A =9 400 mm
2
. Se calculeaz masa uni ti i de lungime a barei iTi :
Fi g. C.4
422
n vederea determi nri i masei reduse mr din punctul de ciocnire C
(fig. 6.4, c), se introduce i n acest punct o for uni tar dup di reci a de cioc-
nire(fig. 6.4, d) i se scrieexpresia sgei i gri nzi i r, de pe i ntervalul AC :
Yj, = x a (b)
16EI V2EI
care, pentru X = 1/2, conduce la
Se determi n pozi i a centrului de greutateO al seci uni i (fig. 6.4, b)
m !t,.M-(2A,) = 160-(2-290..) = ^
A, + 2A, 3600+2-2 900
i sistemul de axe centrale principale :0y este format di n axa de simetrie y
i o perpendi cular dus pe aceasta n 0 (axa z).
Se calculeaz momentul de i neri e al seci uni i fa de axa pri nci pal i z,
I =h =( ffbg + 98,7234*-3OOo) +M +
+ 61,2766=-2 900) =9 778,3015-IO
4
mm
4
.
Folosi nd expresiile (b) i (c) se calculeaz masa redus cu formula (6.23) ;
datori t simetriei pe care o prezint forma deformat a gri nzi i fa de rje
(fig. 0.4, d), integrala din (6.23) se efectueaz pe jumtatea deschiderii (1/2)
i se nmulete cu 2
1/2 1/2
11 0
n care s-a notat cu m,, masa barei
Ut, =ml =7521,9164-10-8-5000 =37,609582IQ-
mm
=376,09582 kg
i cu a, coeficientul dat de expresia :
ue in
17
(d)
0 ^
Se obi ne :
ni , =mx =m6 - a! =182,6751 kg.
b) Cu (6.3) se determi n
a = 2 = 2 =^_ = =0,3300631.
m, + m m, + ni M 182,6751+90
423
Se calculeaz fora stati c
l\t = mg =90-9,81 =882,9 kg ni /s
2
=882,9 N,
care apli cat pe gri nd dup di reci a de ciocnire produce deplasarea rjs
ce se obi ne cu (6.4), i nnd scama de (c)
= F-du =(mg)- =0,111969 mm.
' 487
I ntroducnd mri mi le respective n (6.6) se obi ne coeficientul dinamic
la oc
tk =1 + l / l + a =1- |- 1/ 1 +
2
"
6 0
-0,3300631 =19,83447 (e)
Y ?
r,. 7 ) , , r o,in969
Sgeata di nami c maxi m datori t ocului rezult di n (0.2) :
v , =tjy.y,,, =19,83447-0,111909 =2,22084 mm, (f)
i reprezi nt sgeata dup di reci a deciocnireprodus de fora di nami c ce se
introduce static dup aceast di reci e
F4 =ty,-F,, =19,83447-882,9 =17511,85 N =17,51185 kN.
c) Se calculeaz fora total maxi ni (6.10)
I'\,,tm = Q + /',/ =m + f. =182,6751 -11,81 + 17511,85 =
m 19 303,893 N,
cu care se ncarc grinda (fig. 6.4, e) i se determi n diagrama de momente
dinamice maxime (fig. 6.4, t).
Cunoscnd modulul de rezi sten al seci uni i transversale
Wz = Izlymax m9 778,3015-10.7206,2766 =474,038 -IO
3
mm
3
,
se obi ne tensiunea normal di nami c maxi m
Mtm 24,13-in* 5 0 9 ( ) 3 N / ,
VT. 474,038-10' '
d) E cuai a de mi care a sistemului cu un grad de libertate (fig. 6.4, g),
ce are loc dup producerea ocului , are forma (6.13)
' . Mrt + YJ - /' (g)
unde F =mg i M =m- f nr, =m+ mr.
Solui a ecuai ei (g) este
f] C, cos pt + C2 sin pt + F0 </ =C, cos pt + C2 sin pt + yj,, (h)
Constantele de integrare i C2 se obi n di n condi i i le i ni i ale :
/ =0
Yj =0=>C| = T J* ,
,, i o
YI =/i =aen * t i
=

P P
0)
424
Introducnd expresiile (i) n (h) rezult (6.16)
T) = 11 cos pt + - .i n pi) , (j)
care descrie oscilaia sistemului dup oc. Pri n p se nelege pulsai a proprie,
a sistemului (6.14)
p =] [ - ^ ="l /I =]/
4 8
*
7
=170,053 s-.-
Anulnd derivata expresiei (j) ,
7) =7j,(/; sinpi"+ vex cos p/ =0,
se obi ne
(k)
. DUfl C m 1 1 BL 1
tg p/ = =_ ; ,0 = : =
0
i a|ioi I impui care se scurge dup ciocnirepi u se atinge sgeata maxi m
/ =! ( * - ar ctg^l =i L - arclg
/ ,
^
2
'
/
j =9,54946-10-s. (I)
P \ (I i P \ 0 )
Introducnd plB =170,053-9,54946-10-"=1,623914 n (j) se obi ne s-
geata di nami c maxi m
rlr, mr,,, (l - cos pt, + M- sin p/0j =yj,( | l + 0,0530926 -f-
+ 0,3300631- x/
2
'
9 8 1 0
'
6 0
.0,99859') =19,83447T ),( =2,22084 mm. (ut)
170,053-0,111969 /
Dac relai a (k) se introduce n (m) se obi ne
, r = v , [ l + j / l + *L
W$ i (n)
care este i denti c cu (f).
K .5. Cadrul cu barele din profil J 24 (7=4250-IO
1
mm
4
, A =46,1-
IO
2
mm
2
, W, =354-IO
3
mm
3
), avndreazemul verti cal di n A (fig. 6.5, o)
format dintr-un arc ci li ndri c elicoidal cu pasul.mic (d = 3t) mm, 7? =60mm
n = 10spire, G =8,5 -IO
4
N/mm
2
) estelovit n C de ctre rriasa m =100kg,
care cade liber de la nli mea h =100mm. Cunoscnd a 800mmse cer :
a) masa redus a cadrului , concentrat n punctul deciocnireC; b) coeficientul
dinamic la oc i sgeata di nami c maxi m ; c) coeficientul de si guran al
cadrului n si tuai a c ocul se repet (oc =240N/mm
2
, cr_, =185 N/mm
2
,
(B*/(e*Y*)). =U% fc =400N/mm
2
, T _ , =250-N/mm*, Ot/Je.yi fl j, =1.3).
REZOLVARE : a) Masa uni ti i de lungime a barelor cadrului este m =
=X , =
7 , 8 5

1 0
"' -46,1 -10
2
=3,68893-10-
s
t/mm iar masa total a aces
g 9,81-KI
lora rezult : mb =ifi(5a + 7a) - 354,137kg.
425
Fig. 6.5
426
Seintroduce ofor uni tar dup di reci a de ciocniren punctul C, pe sis-
temul real i pri n rezolvarea sistemului de dou ori static nedeterminat, se
obi ne diagrama demomente ncovoi ctoarern , i reaci unea n reazemul elastic
rA I (fig. 6.5, /;). S-a i nut seama de coeficientul de elasticitate al arcul ui :
, MnR* , , , , - , , , . , mm , . r a
3
Sr , = - 2,00/84-l(J-
3
==35 .
Gd N EI
Se scriu expresiile sgei lor formei deformate a cadrului datori t forei
unitare i ntrodus n Cpe di reci a de ciocnire (fig. 6.5, c) folosind metoda
parametrilor n origine [52|.
Intervalul AB. Se alege originea n A', unde se cunosc vt 0, M0 =0,
7'0 =0,02421. Introducnd pe forma de baz un cuplu unitar vi rtual n A
i trasnd diagrama demomente mA (fig. 0.5, d) se determi n rotirea n origine
<p, =9 a =^mA-m} fit =J j - J i .5-l.(,12105rrj =+ 0,100875 a'/EI.
E xpresi a sgei i pe acest i nterval este
=0,100875 x - 0,02421 . (a)
EI 67
Pentru x 5a, folosind (a) seobi ne rotirea in B
dr,
Ax
=~O,20175
x =5a EI
Intervalul BC. Se. alege originea n B, unde se cunosc f>0 =VA-Sarc =
=0,28371-35 =9,02985 , o, =? , - eu =- 0,20175 , M0 =
T 7 EI
= 0,12105 a, T = 0,28371. Expresia sgei i este
n*i =9,92985 - 0,20175 r - 0,12105 0,28371- J - , (b)
EI El 2EI 67
carepentru x = 3a conducel i
Y J c = y)2C.m fa m 7,50318 m 7,50318-
EI 2,1-10-4250-10
= 4,304345-10-
4
(c)
N
1
Deri vndexpresia(b) nraport cu r i fcndx = 3a se obi ne
= 1,841595 .
.Sa EI Ax
Intervalul CD. Se alege originea n C, unde se cunosc v0 =y)2C =
=7,50318 , o0 =o.c = - 1,841595 , M - M c 0,97218a, T0 =
EI EI
= Tctt =- 0,71629. E xpresi a sgei i (fig. 6.5, c) este
=7,50318 - 1,841595 x - 0,97218a- +
EI EI IEI
+ 0,71629 - ^- . (d)
67
427
Folosi nd expresiile (a), (b), (d) i (c), care seintroduc n(6.23) i efectund
integralele pe cele trei intervale seobi ne masa redus :
aa ,fa ia
(I) 0 o o
5a M 1
C_ l 71, \ - . 7 I
mr =
(/)
=164,5714kg.
/)) Cu (6.3) se determi n :
a = 2 = ^ =0,3779698.
mr + m 164,5714 -|- 100
Se calculeaz fora stati c
Fst =mg =100-9,81 =981 kg m/s
s
=981 N,
care, apli cat pe. cadru npunctul i dup di reci a deciocnire, produce depla-
sarea dup aceast di reci e
y)w =Fetd =981 -4,304345-10-' =0,4222563 mm.
Coeficientul di nami c la oc sedetermin.cu (6.6)
tk =1 +1/1 + a - 1+1/ 1 +
2
'
1 0
" -0,3779698 =14,4173.
f ' 7J.I F 0,4222563
Sgeata di nami c di npunctul i dup di reci a ocului rezult '
Y , =(Jyy),, =14,4173-0,4222563 =6,0922 mm.
Sgeat di nami c maxi m a sistemului se. obi ne npunctul B
rlrl,, =<Jyyj. =<jyF , , - 9, 92985=8,056703 mm.
c) Secalculeaz fora di nami c :
Fd =tyr-Fft =14,4173-981 =14143 N =14,143 kN
i fora total maxi m F,ol m a x Q + Fd =mrg + Fd =15757N
cu care se ncarc cadrul i seobi ne diagrama de. momente maxime(fig. 6.5, e),
cu relai a M ,.,. =Ftol maj-mv
Se determi n apoi fora total mi ni m, Fto! m / n =Q F,, =164,5714-
9,81 14143 =12 528 N, cu care se ncarc sistemul i seobi ne di a-
grama de momente minime (fig. 6.5, f).
Seci unea cea mai soli ci tat a cadrului este cea di n D. Solicitarea este
vari abi l dup un ciclu alternant. Secalculeaz :
, \MDmax\ 23, 8621- 10 , . 7 . N / ,
= + 5 T - - 354- 10
= 6 7
'
4 N / m m
'
G m i n = _ I = 18,9722-10' = _ 5 3 > ( . fi2>
WT*~ 354- 10
G m = a, . . 1 f... = f ) U N / m m 3 . G | = "mas - g . . = y , , ^ N / M M I
428
Coeficientul desi guran se obi ne cu (1.64)
l l
o. j o, / fol 6.9 | 60,5 t ?
oc a_ , \ ty, ' 240 185
1,71
Arcul di n A este solicitat deasemenea vari abi l dup uri ciclu alternant,
pentru care secalculeaz :
/mm'
=
n
'
i m a i
'
R
f l + ) =59 N/
3
'
5 5 4 3
-
1 0 3
-
6 0
(l + m = -46,9 N/
7T - 30/16 \ 3-60J
mm-
1
T - 30/16 3-60)
T m = ^
mc g
+ = 6,05N/mm
2
; T,. = ~
ma
' ~
T
""" = 52,95 N/mm
2
.
~s 2 - . 2
Cu formula (1.65) se determi ni coeficientul de'si guran al arcului
1 l
6,05 , 52,95 i 3
3,47.
400. 250
,Coefi6ientul desi guran al sistemului cadru-arc este cel mai mic dintre
cei doi coefi ci eni , c =1,71.
(.6. Asupra unei gri nzi continue (fig. 6.6, a) seapli c un oc ce const
dintr-o for F(t) =F=7kN pe durata T =s 0,04s (fig. 6.6, b). Se cu-
nosc : seci unea gri nzi i , profil 7 20(/ =2140-IO
4
mm
4
, A =33,5-IO
2
mm
2
,
Ws =214-10
3
mm) ; a =900mm, y =7,85-1()-
5
N/mm
3
. S se determine :
a) masa redus a gri nzi i concentrai in punctul de aplicare a ocului
(fig. C.O, c) ; b) rspunsul di nami c al sistemului (Y J(/)), pe durata apli cri i
ocul ui ; c) vi brai a li ber a sistemului dup aplicarea ocul ui ; d) diagra-
mele eforturilor dinamice maxime i tensiunea normal di nami c maxi m.
REZOLVARE : a) Se introduce o for uni tar dup di reci a ocului ,
pe gri nd (fig. 6.6, d) i, folosindecuai a celor trei momente, se determi n
diagrama demomente ml (fig, 6.6, e) i diagrama demomente pe forma de
baz m(fig. 6.6, ).
Se calculeaz deplasarea <lu (fig. 6.6, d)
j, f o di 708 o _ , mm , .
ii =V //i ,/f i , == =/,8129-M)
- 4
. (a)
J El 147 El N
Folosind metoda parametrilor inorigine, sestabilesc expresiilesgei lor r; ,,
V i i Y ;,.. peintervalele AII, HC, .i respectiv CD produse de fora uni tar
pe grinda real (fig. 6.0, d) :
TI, = x -\ x , peintervalul AB;
42 /;/ 42 EI
25 a' 5 a 9 13 1 , . , , ,
'/),i = Xi i Xl K, pe i ntervalul BL si care pentru
21 El 14 EI 147 EI
A i i , 708 a"
Xi ' 4a conduce la r>c =n = ;
147 EI
708 29 a 69 a , 23 1 , . , . . ~ n .
7],-. = .r., x\ H * ; pei ntervalul (./) care se
147 EI 147 El " 98 EI ' 294 EI
introduc n (6.23). Pri n efectuarea integralelor seobi ne masa redus di n
punctul C, unde se apli c ocul :
5n 4a 3a m=/i i , = m(j"'
1
- + J m|^i j
2
d.r + J m dx - 81,715 kg (b)
429
n care fh = A m26,80683-IO
-
*t/mm, reprezi nt masa uni ti i de l un-
g
inie a barei, a crei mas loi al este mh = m. -12 =289,514 kg.
b) In si tuai a consi derri i masei concentrate m= mr n punctul (',
sistemul are un singur grad de libertate di nami c (translai a pe verti cal a
masei m) i pulsaia proprie este dat de (1.13)
p = =125,1538 s-
1
. (c)
jmdn
Rspunsul i ni i al al sistemului (rspunsul pe durata apli cri i ocului ,
/ e[0, T\) se determi n cu (6.19)
TJ = Cl cos pt + C2 sin pl + [ F(T ) sin p(t - r)dr ; t < T, (d)
mp J
0
n care T reprezi nt ti mpul curent n i ntervalul 0 / (fig. 6.6, b) i, n acest
caz F(T ) =F =constant. Constantele C = C2 =0 rezult di n con-
diiile i ni i ale :
la / =0, YJ =0i Tj =0. Se obi ne
rf = _ L f S i n p(i _ f )dT = (1 - cos pt) m T).,,(1 - cospt), t ^ T (e)
mp J mp
2
(i
n care
riXl = F"du = 7-IO
3
-7,8128661-10-* = 5,469 mm.
Deplasarea di nami c maxi m se obi ne la ti mpul / =n/p =0,025102 s.
Fcnd pt' n n (e) rezult
(],., =Yjv,(l cos 7t) =2 n$4 10,938 mm. (f)
Raportul rezultai din (f)
**5 =+ =2 (g)
reprezint coeficientul dinamic.
L a ti mpul / =T =0,04 s, ceea ce nseamn p7"=5,006152, rezult
7)(T) =7)(1 cos pT) =0,710444yj,,.
Grafi cul deplasri i dinamice pe durata apli cri i ocului (/ <T =0,04s),
este reprezentat cu linie continu n figura 6.6,o, unde s-a luat n absci s
mri mea pt.
c) Pentru I >T, sistemul execut vi brai i libere descrise de ecuai a
Tj, = Cs cos p/, + C| sin pi j, unde /x =/ T. Di n condi i i le : yj(T) =i)(0),
r,(T) = -/)i(0) se determi n constantele C3 i C4 i se obi ne rspunsul di nami c
rezidual (6.22)
7], = TJ.,, [cos p{l - 7
1
) - cos pt], t >T. (h)
Se anuleaz derivata expresiei (h) n raport cu /
-= [ - p sin p(/ - T) + p sin p/] =0,
431
(lin caro sedetermi n relai a
mPi =
S
'""
T
=-
s i n r ,
'
0 6 1 5 2
=i ,'347:5 (i)
1 - cos pT 1 - cos 5,006152
i seobi ne solui a general care convine (pt > pT)
pt =7,2155 +nit, 11 m1, 2, 3, . .. (j)
care se introduce n (h) i se obi ne amplitudinea vi brai i lor libere
t) i a hf I H =TJ,I[COS (7,2155 + nn - 5,0062) cos (7,2155 + nn)] =
= -F 1,19201 7),., = =F 1,19201-5,469 =f 6,5191 mm.
Grafi cul devari ai e alui Y J, estetrasai cu li ni e ntrerupt nfigura 6.6,9.
d) Folosind (e), oxprosm forei dinamice esle
F =F+F<=F - Mj =F- mp
2
7),, cos pt =F (1 - cos pt) (k)
care pentru pt =n conduce la
J . . . =F(l - cos TU) =2F= =2-7=14 kN,
evi deni i ndu-se i astfel coeficientul dinamic (g).
Se ncarc grinda cu /',,,, i cu sarcina permanent uniform di stri bui t,
din greutatea proprie a barei, 7 = ihg =26,80683-10--9,81 -10=0,262975
N/mm =0,262975 kN/i n (fig. 0.6, h) determi nndu-se diagrama momentelor
ncovoi eloare dinamice maxime (fig. 6.6,,/) i a forelor ti etoare dinamice
maxime (fig. (5.6, i), pe baza ecuai ei celor trei momente.
Tensiunea normal di nami c maxi m rezult n fibra inferioar a sec-
i uni i C, iar cea mi ni m n fibra superi oar a acestei seci uni
, Ma. c , 18,575878 10' op o,,o vry ,
Gdmar/min = = \ =86,803 N/mm
2
' Wz 214 10
i insi tuai a n care ocul nu serepel Irebuie ndepli ni t condi i a dere-
zi sten :
kL a, =86,803 N/mm
2
<ca.
6.7. Asupra cadrului dinfigura 0.7, q. se apli c orizontal fora F(t), cu
vari ai a dinfigura 6.7, li axnd valoarea maxi m F =6kN i durata total
T 0,06 s. Cunoscnd masa concentrat npunctul Cal cadrului m=500kg,
/ =9800-IO
4
mm
4
i a =1 200mm, secere rspunsul dinamic al sistemului
att pedurata deaplicare a ocului , / <s [0, T], ct i dup aplicarea aces-
tui a t ^ T.
ItEZOLVAHF: Se introduce o for uni tar dup di reci a ocului i
prin rezolvarea sistemului odat static nedeterminat sedetermi n diagrama
de momente ncovoi etoare m1 (fig. 6.7, c) ; nfigura 6.7, d s-a trasat i di a-
grama de momente pe forma de baz. Deplasarea dup di reci a ocului ,
produs defora uni tar i ntrodus dup aceast di reci e, este
V mm,
J EI
4,9166667 =4,12828- K)-
4

EI N
432
Fit) A
, F =6kN
Fit) ..Fit)
4
T =0,06s
b)
1,375a 1
4,0
3,5
3,0
2
,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
0,5h
1,0
',5
20
2,5
3,0
3,5
40
r
3,54574
3T 4JT 53T / I7JT I
T JT T T 2T 7 ' 3 l 331
-M M h-
1,44595
i
4,1762 5,8 \
7
/
/ 3,0
/
3,0818
3,57684
\
\
11JT
T 43T
i 1 *
\
9.9416
/
/
/
3;54574
Pt
e)
Fie. 0.7
28 Probleme de dinamica structurilor cd. 130
433
Sistemul are ungrad delibertate di nami c i anume translai a peori -
zontal a masei m. Pulsai a proprie este dal de(1.13)
p =1/_L _ =]f =69,6034s-
1
.
F mrfu f 0,5 4,1.2828- 10-
Rspunsul iniial al sistemului (t e[0, T]), sedetermi n cu expresia (6.19),
care, ntruct pentru condi i i le i ni i ale rj(0) - 0i T)(0) =0, areconstantele
C\ =C2 =0, sescrie subforma
T j = J _ f F ( T ) sin p(/ - <c)dr, <1" (a)
Pentru i ntervalul [0, /, =T/2 =0,03 s] expresia de vari ai e a forei
(fig. 6.7, b) este
F(t) = /, / e[0, /,| (b)
iar rspunsul di nami c al sistemului, apli cnd (a), rezult
J . 1_ ( S. T -si n p(/ - T )dr sin pA / [0, (,] (c)
o
Grafi cul devari ai e al lui TJ(), pentru mri mi le precizate, este repre-
zentat nfigura 6.7, e, di ncare se vede c pentru / =/, =0,03 s ceea
ce nseamn pt - 69,60340,03 2,0881 se atinge deplasarea maxi m
Y jm n T =1,44595 mm, pentru acest i nterval.
Pentru i ntervalul t mfa - T /2; 2 t, =T =0,06 s], expresia de vari ai e
a forei (fig. 6.7, b) este
F(t) = (2, - Oi '
2
M
( d )
iar rspunsul di nami c al sistemului seobi ne cu (6.19)
t
v

7i*(0 =C, cos pf +& sin pt + C (2, - T ) sin p(f -
T
)dx -
mp ) tt
=C, cos p<+ Ct sin p/ + [2 - cos p(t - ,) - - f +
mp* 1 '1
+ -L i tt f(t -
S
k <
e
)
p'i J
avnd derivata nraport cu ti mpul
= _ dp sin pt +C2p cos p H psin p(f - /,) - +
' ' mp" [ '1
+ i co*/>(i r ol
( f )
434
Se puncondi i i le la timpul /, : 7)*(r,) =r((/,) ; -/]*(/,) =^(/O, unde ^(t,)
i respectiv /)(/,) seobi n din (c) ; /;*(/,) seobi ne di n (e) i *)*(/,) din (f).
Rezult sistemul algebric
Ci cos p/, +Cj sin p, = [l L s i n / |
mp [ pt, )
C,p sin pt, +Cp cos p/,
P'
mp
2
/,
(1 - COS pt,)
( )
din rezolvarea crui a seobi n constantele :
OS /)/, si n pt, ; C
mpH,
(cos p/, +pt, sin p/t T 1), (h)
mp' \
care seintroduc n (e), obi nndu-sc astfel rspunsul peintervalul precizat
>;*(/) =_ L _ [7
C 0S
L
s
i n pt,) cos p - f (cos pt, +
mp' LI pt, ) pt,
pt, sin pt, 1) sinp/ -f 2 cos p(l
(l
) L 4.
'i
H sin p(t -.1,)
pt,
(i)
Graficul devari ai e alui *)*(') inintervalul /, </ <2I ceea ce nseamn
intervalul pt,=2,0881 sc pl <pT =4,1762, este reprezenta! cu linie n-
trerupt nfigura 6.7, e, dincare sevede crspunsul i ni i al maxi m este -
'ffmax =3,57684 mmi corespunde la pt =3,6054.
Rspunsul rezidual al sistemului (t >T 2/,), care reprezi nt osci lai a
liber a acestuia, este dat deexpresia (6.20), care sescrie subforma
*)(<) =rt*(2t,) cosp(/ - 2/,) +-7)*(2/,) si n p(/ - 21,)
P
(j)
n care TJ*(2 0 se obi ne fcnd t =T 2 t, n (i) iar 7)* (2/,) se obi ne
din(f) dup introducerea expresiilor (li). Rezult :
r
'
l < / ) =
" m^ { [(
C

S P
'
1
~ ~ pi
S
'
i , ]
/ '
/
' )
c o s 2
/
; /
i + -^-(cosp/
1
+
+ pt, sin pt, l )- si n 2 pl, - cos p, +si n pt,] cos p (I - 2 t,) +
Ph J
+ f - f cos pi - - i - si n pfAsi h 2 pl, + (cos p, +p/, sin p/, -
I- V P'l / p^
- l ) cos2p/, +smpl, - - L+- y- cosp/,Jsin p(/ - 2/, )| (k)
E xpresi a (k) reprezi nt oscilaia liber cu pulsai a p =00,6034s
-
? si
este trasat cu li ni e punct nfigura 0.7, e, pentru pl >pT =4,1762. Se
observ c oscilaia li ber respect condi i i le i ni i al e: rjl(2 ,") =yj*(2 /,) i
respectiv 7)1(2 /,) =y;*(2 /,). Ampli tudi ni le maxime i minime ce rezult
din (k) 7)1 maxjmin = 3,54574mm au loc pentru p/ =6,8 +nn, n =0, 1,
2, .
435
6.8. Cadrul din figura 6.8, B, avnd n punctele /) i /-' masele conccn-
trate m, =000 kg, respectiv m., =500 kg, este supus ia soc prin cderea
masei m =200 kg peste masa m, de la nli mea h =40 min. Cunoscnd
I =5 740- IO
4
mm
4
, W, =442-10
3
mm.
3
, =700 mm, s se determine:
a) pulsai i le i formele propri i de osci lai e ale sistemului consi dernd ocul
plastic ; b) rspunsul di nami c n deplasri i eforturi al structuri i datori t
ocului .
REZOLVARE : a) Sistemul are dou grade de libertate di nami c. n
si tuai a ocului plastic, masa din punctul /) va fi m\ =m, + m =0,<S t,
careoscileaz dup parametrul r(1 (fig. 6.8, ), iar masa din E este m, =0,5 /,
care oscileaz dup parametrul r/2. Se introduc fore unitare dup direc-
iile rn, respectiv Y J2 i se determi n diagramele m, (fig. 6.8, b) i irin (fig.
6.8, c). Se calculeaz deplasri le :
, f , dx 4,5a . f di
, r di- 5,625:
3,3750
EI
625
- rf;
Cu aceste valori din ecuai a pulsai i lor propri i (2.15)
m[du X mtdit _ ()
m\dn m*du
h
se obi n X, =5,3768 ; X., =1,0357 si apoi pulsai i le proprii
EI EI
P L = -L = 80,845634s"
1
; p, =J ==184,20509 -*,
vx, V^J
crora le corespund vectori i propri i
Vj = [Au A31\
T
= [1 1,0529]', fig. (6.8, d) i respectiv
V.,=\AV, A , j * - | l 1,51961* fig. (0.8, e), a cror condi i e de or-
togonalitate, m[-A ,, -.112 + ; n, - . L , - . l J 2 =0 este ndepli ni t.
b) Aplicarea stati c a foi ei F = mg =200-9,81 =1962 N, n punctul
i dup di reci a de ciocnire, conduce la deplasri le dup di reci i le parametrilor
de osci lai e (6.28)
vjf . rfuF> =0,2512 mm ; yjjf =dtlF =0,1884 mm. (a)
Dup ciocnire sistemul execut osci lai i libere descrise de ecuai i le (6.25)
-IA (') = Aha(Ca cos pj + D a sin pj) ; h = 1,2, (b)
a=l
n care Ca, Da sunt constante ce se determi n din condi i i le i ni i ale (la
/ =0), considerat n momentul imediat dup oc :
v).(0) =0 ; rj,(0) =0; rn(0) =, = 2 , =
2 0 0
D, =
m + m, 200 p600
=0,25o =0,25j2~gh = 221,47 mm/s ; rj,(0) =0.
436
437
Fi g. 6.8 f,g,
138
Condiiile i ni i ale impuse ecuai i lor (b), coroborate cu teorema ortogo-
nali ti i formelor propri i , conduc la expresiile (6.27) ale constantelor
CA =-5 ; D. = ^ , (c)
I X A J 0 Pa "L^Ala
h h
prin aplicarea crora rezult :
C, =0; C2 =0
D i = J _ m,- AuV),(0) + m.Afh(0) = 1 > 6 1 8 1 8 2 m m .
Pi m\A\s + m,A'tl
D2 = " l ^ " ^
0
* +".A..t).(Q) _ o,4921 mm.
Pz "'i A
2
+ msA,%
E xpresi i le elongai i lor n vi brai a li ber se determi n cu (6.29)
2
) - 2 ^(Cacos pa<+ DA sin pa<) + /)'; ft 1,2 (d)
a=l
i conduc la :
rj,(l) =A U ( C |cos p,<+ Di sin p^) + ^1 2 ( Ca cos p2/ + D2 sin p2t) +
+ rf = 1,6182 sin 80,8456 t + 0,4921 sin 184,2051 / + 0,2512 mm
avndgraficul reprezentat nfigura 6.8, f, din care sevede c la / =0,4859 s
se atinge yjlm, =2,3612 mm;
rlt(t) =AJIC, cos p,/ 4- D, sinPlt) 4- /4(C2 cos pst + D2 sin pi )+
+ =1,7038 sin 80,8456 / - 0,7478 sin 184,2051 / 4- 0,1884mm
avnd graficul din figura 6.8, g, din care se observ c la / =0,3319 s se
atinge yj2 ,,. =2,62015 mm.
Forele de i neri e au expresiile:
Fj =- miri, m8 461,1714sin 80,8456 / 4- 13 358,118 sin 184,2051 t, N
F\ =- m2vj2 =5 568,0782 sin 80,8456 / - 12 686,749 sin 184,2051 I, N.
Sarcina permanent Q= m[g = 7 848 N se suprapune n trei si tuai i
cu forele de i neri e care conduc la trei si tuai i dezavantajoase de ncrcare
pentru cadru :
- cu F\ma., = 21 816,2 N i F | =- 7120,67N, pentru care se obi ne
diagrama de momente maxime (fig. 6.8, h) ;
- cu Fj =4904,42 N i F\min =- 18 249,8 N, pentru care se obi ne
diagrama de momente minime (fig. 6.8, i), care este dezavantajoas pentru
seci unea D a cadrului ;
- cu F{ = 4952 N i Fm,x =18 210N, pentru care se obi ne di a-
grama de momente minime (fig. 6.8,/'), care este dezavantajoas pentru
seci unea Ca cadrului .
S.9. Structura di n figura 6.9, a, cu masele m, = 500 kg, m2 =850 kg
i m3 =600kg concentrate n punctele B, D respectiv E, este supus la
oc prin lovirea, pe di reci e ori zontal, a masei m2 de ctre masa m - 150kg
cu viteza v0 1 200mm/s. Cunoscnd a = 1 000mmi 7=9800- IO
4
mm
4
439
Fi g. 6.9
440
J)
Fi g. 6.9
s se determine : a) pulsai i le i formele propri i de osci lai e ale sistemului
consi dernd c ocul este plasti c; b) rspunsul di nami c al structuri i , n
deplasri , datori t ocului . (Arcul din C arc constanta de elasticitate Sc =
=18 a
3
/EI).
REZOLVARE : a) Structura este o dat static nedetermi nat cu cedri
elastice i are trei gradedelibertate di nami c, pusen evi den pefigura 6.9, a
de parametrii rj2 i y)3. n si tuai a ocului plastic, pe di reci a parame-
trului Yj2 va oscila masa m'2 ;n2 + m = 1 000 kg.
Peforma debaz ncrcat cu X, =1 setraseaz diagrama de momente
(fig. 6.9, b) i se pune n evi den reaci unea pe di reci a cedri i elastice,
rci = . Pe aceeai form de baz din fore unitare introduse pe rnd pe
6a
441
di reci i le parametrilor de osci lai e se obi n diagramele rn (fig. 6.9, e),
mn (fig. 6.9, d) i mm (fig. 6.9, e). Apoi se determi n :
+ ( l f 18 i - 4,1- 2-
(6a ) EI El
A L - \ mM ^7 + 2
r c , F
*
8 C =
77[" 7 '
6 A
'
1 , 5
* ' ^]
J
L. 0,5-18 =- 3,75
6a EI El
A
1
=J m i i nm +
r
ci fSni c - - ~ { -4,8a.l ,2- i - =
= - l , 44a
2
/ /
i di n ecuai i le X|S + A i 0m 0cu =I, II i III se obi n valorile necu-
noscutei X j pentru cele trei si tuai i de ncrcare :
X[ =0,9146 a; X? =- 0,4683 a i XJ
n
=0,3512 o
si apoi diagramele de momente mt (fig. 6.9, f), /nn (fig. 6.9, o) i mm
(fig. 6.9, h).
Se calculeaz deplasri le :
rf C m i m ; - g + /c/c^c - J-J [j-3a-1,5a-l,042683a-2 -
- 1 -3a-l,5a-0,914634al + 0,5-0.347561 18 =5,5701 a
3
/El.
6 J El
d22 - U i ^ n ^ + 2
r
<
7
'*"*
C
" 77 [t
( 1
'
2 0 ) 8 +
+ 1.4,8a- l,2a-0,731707oJ =1,9809 a
3
/EI.
+ ' ^"cmSc ^[1.2, 40.1,20.1,024390.2 -
-i ..2,4o;l ,2f l .0,351219aj =1,7982 a
3
/EI
du = dn =n- i mn"^ + ^'ntia*? =-l --4,8o- l,2o-0,914634o =
=1,7561 o/EJ
dI 3 - d - J m? mI n : g + ^r V c m o c = ^- (- i . 6a- l , 5f l . l . 0, 351219a) -
- 0,5.0,058536.18 a
3
/EI =-1,3171 a
3
jEI
442
rZ23 =d32 = ^mllmmj- +
=- _ L . 1.4,Sa.l ,2a.l .0,731707a =-1,0537 a
3
IEI.
EI 2 2
Introducnd acestea n ecuai a pulsai i lor propri i (2.15) se obi n soluiile
X, =4,0688 a
3
/EI; X2 =1,1787a
3
/EI; X, =0,5974 a
3
tEI
i apoi pulsai i le propri i
l
V*7
2 , 1
-
1 0 5
-
9 8 0 0
-
1 0
' =71,1195 .->; ,,, = ' =132,1359 .-*
4,068821- l 000
3
" yX,
/>., =- l =185,6109 s~>
crora le corespund vectori i propri i
V, =[ A A 2 1 /13 1 ]
T
=[1 - 40,8100 - 87,92091/
V, =[A,2 A22 A32)
T
=[1 - 0,6754 0,5319]
r
y3 =\Al3 A23 A33\
T
=[1 0,5454 - 0,4125]
T
Condi i a de ortogonalitate a formelor proprii de osci lai e J^inAAhaAkfi =0
h
este veri fi cat pentru oricare dou forme propri i de. oscilaie.-
b) Aplicarea stati c a forei F% =mg =150-9,81 m 1 471,5 N n punctul
i dup di reci a de ciocnire, conduce la deplasri le (6.28) dup di reci i le
parametrilor de osci lai e :
vjf =dl2F\ =0,1256 mm; rj? =d22F =0,1416 mm; .
rtf =- 0,0753 mm.
Dup ciocniresistemul execut oscilaii liberedescrisede ecuai i le (6.25)
3
*)(0=S *Jta(G."cos paf + J}a sin pj), A =1, 2, 3, (a)
<x=l
n care Ca i D A sunt, constante ce se determi n di n condi i i le i ni i ale (la
t B B 0), considerate n momentul imediat dup producerea ocului cnd:
*)i(0) =P ; 7]2(0) =0; T]3(0) =0; 7),(0) =0; 7)2(0) =<;2 .
= 1>0 'o =0,15 vB =180 mm/s.
ai + m2 150 + 850
Condiiile, i ni i ale impuse ecuai i lor (a), coroborate, cu teorema ortogo-
nal i ti i formelor propri i , conduc la expresiile (6.27) ale constantelor :
C A =i ; D . B B - L . J ! ( B )
di n aplicarea crora rezul t
G, B B 0; C2 =0; C3 =0;
_ J _ , miAnTj/O) + m;A2i7)g(0) + m3A317)3(0)
Pt mtA, + m;A2
2
! + m3A
2
31
1 1-(-40,8100)-180 omrA
- =0,0164 mm
71,1195 0, 5-l
2
+1 - (- 40,8100)
2
+ 0,6 - (- 87,9209)
2
D 2 =-0,8171 mm; D 3 =0,5880 mm.
443
E xpresi i le elongai i lor in vi brai a liber se determi n cu (6.29) :
3
O=S ^*(Ca cos pj + Da sin pj) + h =1, 2, 3
=i
di n care, pri n nlocui ri le corespunztoare, rezult :
/j, = Au Di sin pA + A 1 2 - D 2 sin pJ + Al3-D3 sin p3t + r)? =
= -0,0164 sin pA - 0,8171 sin p.A + 0,5880sin p3t + 0,1256
al crui grafic este reprezentat n figura 0.9, / din care se observ c
r,,,,,,,, =1,52772 mmpentru / =0,1779 s :
), =0,0087sin pA +0,5510sin p.J +0,3207sin p3l | 0,1416
cu graficul di nfigura 6.9,j dincare rezult c la / =0,1089 s, r/2,., =
=1,65453 mm;
T )3 =1,4405 sin pA - 0,4347 sin p.J - 0,2425 sin p3i - 0,0753 a crei
valoare maxi m | 7)3 | , . r =2,10863 seobi ne la ti mpul / =0,246 s.
ti. 10. Ogarni tur de prji ni deforaj, n ti mpul operai ei de manevr,
coboar pe nli mea unui pas cu vi leza v, dup care seoprete brusc i
se fixeaz in pene la captul Ii (fig. 6.10, a). Garni tura secompune din :
Ironsonul de prjini grele format din evi cu I), - 158,8 mm(diametrul
exterior), \ =57,2 mm(diametrul interior), /, =200 m; tronsonul de
prji ni deforaj cu I)2 =127mm, d2 =108,9 mm, /2 =1 400m; sapa de
foraj cu masa m, - 160kg pri ns la partea i nferi oar a tronsonului de
prji ni grele. S se determine : a) tensiunea di nami c maxi m, cunoscnd
V, 4m/s; b) vi leza n ,,,, pentru care tensiunea maxi m este egal cu
li mi ta decurgere a, =515N/mm' (oel gradE ).
REZOLVARE : a) Secalculeaz mri mi l e:
ariile seci uni lor transversale ale tronsoanelor
4, =J L HML j l _ j - j ^- ] "] =17236 mm
2
; A, =3353 mm
2
;
greuti l e uni ti lor delungime penlru cele dou tronsoane
fj =yAi =7,85 10-
5
17236 =1,35303 N/mm=1,35303 kN/m;
q, =rAt =7,85-IO-
5
-3 353 =0,26321 N/mm;
greuti l e totale ale tronsoanelor
G, =fj/, =270,606 kN ; (7, = qzL =368,494 kN ;
greutatea sapei de foraj
Gx =m,-q =160-9,81 =1569,6 N =1,57kN ;
masa total a garni turi i
. . rt A J 270,606 368,494 ft- Ns
2
m =ms + m, + "i 2 =0,16 -\ 1 =65,30/8 .
9,81 9,81 mm
Se determi n diagrama de fore axiale statice (fig. 6.10, b), datori t
aci uni i statice a greuti i sapei deforaj i greuti l or distribuite alecelor
dou tronsoane, pentru pozi i a desuspendare la partea superi oar (n B) a
444
Fig. G.10
B
C*)
1
E
t
A2
q2
1
Ai
N2 =640, 67kN
rV272, 176kN
N 0 =GS r1, 57kN
bl
garni turi i : N =G, =1,57kN ; N, =G, +,/, =272,176 kN ; N 2 =GS +
+ qJi + tf2/2 =640,67 kN, pe intervalele dintre JV, i respectiv N
N2 diagrama avnd vari ai i liniare.
Oprirea brusc a coborri i cu viteza p, a garni turi i deprji ni constituie
un fenomen deoc ncare se admi le valabilitatea relai ei (6.30)
Se calculeaz :
energia ci neti c a garni turi i
<$. m
5
=32,6539 pj
(a)
(b)
energia poteni al de deformai e a garni turi i soli ci tat la eforturile
axiale dinamice echivalente (N) cu expresia f52|
Lmar
= JL C
J V
*
D R
2 J EA
(')
Introducnd n (c)
Nr f = (J, , N
i efectund integrala pecele dou tronsoane, se obi ne
(c)
(d)
(i)
EA QE [ A,
(Nt + Nf + N0N\) +
+ (i vi + N\ + Ni N2 ) l =459,9746 -IO" M.
-4i J E
Se introduc expresiile (b) i (e) n (a), di ncare rezult
32,6539 v\ =459,9746-10" M.
E
(e)
(0
445
Cunoscnd v =4m/s i E =2,1 -10
5
N/mm*, din (f) sc determi n
coeficientul di nami c Ia soc
32,6539-4000
2
- 2,l- IO
5
=1,544
459,9746-IO
11
Avnd tensiunea stati c n seci unea cea mai soli ci tat (seci unea B,
fig. 6.10, a, b).
iV2 _ 640,67 - IO
3
A, 3353
=191,074 N/mm
2
,
se determi n tensiunea di nami c
ad = =1,544-191,074 - 295,018 N/mm
2
.
Pri n suprapunerea tensiunii dinamice cu cea stati c, seobi ne tensiunea
total maxi m
<J. * = o,t + cr =191,074+ 295,018 =486,092 N/mm
2
.
b) E galnd tensiunea maxi m cu li mi ta de curgere a materialului gar-
ni turi i
9*0* =C7.,,(l + rjl) = CT, (g)
se obi ne
515
1 = 1 1,0953,
191,074.
i di nexpresia (f) rezult />0 =4,391 m/s.
6.11. Arboreledi n figura 6.11, cu diametrul d, =100mmpei ntervalul AD
(AC =a =300mm, CD =b =200mm) i d,2 =120mmpei ntervalul DE
(DB =c =250mm, BE =d =150mm), are fixate dou discufi ci rculare
pline : npunctul C, discul 7cu /), =600mm i m, =500"kg ; n punctul E,
discul 2 cu I)2 =800mmi ni,, =700kg. Arborele are mi carea de rotai e
uni form njurul axei sale, cu turai a AI =30rot/mi n. S se determi ne:
a) tensiunea di nami c maxi m cesedezvolt n arbore la oprirea brusc a
discului 2 ; b) tensiunea di nami c maxi m, la oprirea brusc a roi i 1.
REZOLVARE: a) L ablocarea roi i . 2, energia ci neti c a roi i
5, = - J ] W
2
,
2
(a)
n conformitate cu (6.30), setransform nenergie poteni al de def ormai e,
acumul at pri n torsionarea arborelui . Momentul de torsiune di nami c ce se
co^const

A > pj -oi
a:300mm
"M
b=200
tel Si
B
c=250 d=150
S
>2
Fi g. 6.11
446
dezvolt n arbore, n acest caz, se noteaz cu Md i este constant pei n-
tervalul CE al arborelui (cuprins ntre cele dou discuri). E nergi a poten-
i al de deformai e la torsiune are expresia
V
lCE
n care k
f
c^.B reprezi nt coeficientul deri gi di tate la torsiune al arborelui pe
i ntervalul CE (intervalul dintre cele dou discuri)
h
c-E = (c)
' +6 4 4
Di n egalitatea expresiilor (a) i (b) se obi ne
Md =o JJik*c_B. (d)
Se calculeaz momentele de i neri e la torsiune aleseci uni lor arborelui,
care n cazul seci uni lor circulare sunt momentele de i neri e polare
=
J
, h = - 981,7477-10
4
mm
4
;
1
32
I,. =/P . = =2035,752 -10
4
mm
4
.
32
Folosi nd (c) se determi n
m 8,07-10
4
-981,7477-10
4
= ^
200 + 400 W^- I Q . <'
2 035,752-10*
Momentul dei neri e masic al di scului 1, fa deaxa derotai e este
T m,Ii\ 0,5-300
s
X T ,
A =- L i . <* =22 500Ns
a
ram. (f)
Vi teza unghi ular de rotai e a arborelui este
ren 7r -30
3,1416 s-
1
. (g)
30 30
Introducnd mri mi le (e), (f) i (g) n (d) rezult
Mi =3,1416 722 500-201 646,19-IO
4
=2116,1047-10
4
Nmm. (h)
Modulul derezi sten polar mi ni m al seci uni i arborelui corespunde di a-
metrului mai mic (diametrului </,)
Wp m i n =WPi =~ - =196,34954-IO
3
mm
3
(i)
Tensiunea di nami c maxi m va f
r -
M
* - 3 116,104?-10* , n 7 o M /
T
rf maz =107,8 N/mm
2
.
WT m i n 196,34954-10' '
447
b) L ablocarea roii /, energia ci neti c a roi i 2,
2 =i J ^ (j)
se transform nenergie poteni al dedeformai e la torsiune, care areex-
presia (b) i dinegalarea acestora seobi ne expresia momentului detorsiune
di nami c
(AfJ)* =co y/J^.g =3 338,4118 -10" Nmm (k)
(T "hii'i n,7- 4oo M . \
./., es ?2- =: =56000 Ns
2
mmI .
I " 2 2 J
n acest caz tensiunea di nami c maxi m
4 U =1^1 =3. W118-10- 1 7 ( ) Q 2 N (
J
W, ral 196,34954-10
i ndi c o solicitare mai pol emi c a arborelui dect la blocarea roi i 2. Se
va alege una sau alta di ni re solui i nfunci e i deputerea sistemului de
blocare.
6.12. Arborele din figura 6.12, a seroi ete cuviteza unghi ul ar constant
co =5 s
_ 1
. Arborele aredi ametrul a", =110mmpelungimea a =500mm,
cupri ns ntre discurile / i 2 i diametrul ci, =90mmpelungimea /) =
=300mm, cupri ns ntre discurile 2 i 3. Momentele de i neri e masice
ale discurilor fa deaxa dcrotai e sunt : Jx =40kgm
2
, J 2 =30kgm
2
i
J J'B B 20kgm
2
. n si tuai a n care discul / se blocheaz s se determine
tensiunile dinamice maxime pecele dou tronsoane.
REZOLVARE : Pri n blocarea di scului 1 sistemul (fig. 6.12, b) cu dou
grade delibertate execut osci lai i libere de torsiune.
Se noteaz cu Z., i respectiv Z., parametrii deosci lai e ai discurilor :.
;
i
respectiv 3. E cuai a pulsai i lor proprii n metoda deplasri lor, areforma
k\ + k*t - J2 p
2
k
/fj -k\ J3p-
JJzP* - [(!<[ + k$J + A|./2]p
2
f k[k2 =0, (a')
n care k\ este coeficientul derigiditate latorsiune al arborelui pei ntervalul a
(dintre discurile / i 2), iar k\ coeficientul derigiditate al arborelui pe i n-
tervalul b (dintre discurile 2 i 3), avnd mri mi le :
_Gin_ _ 8,07-10
4
-l 437,3768-10* = , ^ ( ) 8 ^
g, a 500 -
_ G* = 8,07-1Q*-644,12467-10*= ] ^ > Q 8 -
6 300
/- = = i 437,3768 -IO
4
mm
4
, I. = ==644,12467-10" mm
4
),

Vi
32 ' 32 J
=0, sau (a)
448
J3 (D
V i
COrconst
a r500mm b =300mm
Z
2 Z3 (3)
b)
H
1
3830,48-10
' 5135,27 10
21

1304,79 10 Nmm
1304,7910'
C)
280.998 10 3396,93 10
4
Nmm
3677,92810

3396,93 10
A
Nmm
7 T T
d)
Fi g. C.12
nlocui nd in (a') J , B= 3-IO
4
Ns
2
mm, J 3 =2-IO
4
Ns
2
mm i coefi ci eni i k[,
k\ cu valorile de mai sus. se*obi n pulsai i le propri i torsionale:
p, =180,9751 s-
1
; p2 =430,8499 s"
1
.
Pulsai ei proprii nx i i corespunde vectorul propriu
vt-;[2ti z3 , |
T
=[i 1,7140]* (b)
iar pulsai ei pfdprii p2 i corespunde vectorul propriu
V'2 =[Z22 Z3 2 ]
T
=[1 - 0,87511*.
%
(c)
unde T i ndi c operai a de transpunere. Condi i a deortogonalitate a aces-
tora, A,Z.,,Z.2 +J 3 Z3 1 Z3 2 ==0, este ndepl i ni t.
Oscilaiile libere pecare leexecut sistemul nurma ocului (a blocri i
discului /) sedetermi n cu (6.25)
Z,(l) B B Z,,((.', cos p, / f D, sin pj) + Zti fCt cos pj + D2 sin p.J) (d)
ZJt) mZ: 1,(C, cos i>A | /), sin pA) -\- Z3 2 (C2 cos pj + D2 sin pj) (e)
29 Problemede dinamicii structurilor cd. 130
449
Di n condi i i le la / =0, care este momentul imediat dopa suc :
Z2(0) =0, Z3(0) =0, Za(0) =U -i Z3(0) =co se obi n constantele
d =Ci =0i sistemul algebric
Z^pxDi +Z2 2 p2 D2 =co
Z9tPif>, + Z^piDz =co,
di n rezolvarea crui a rezult constantele :
lh m *L
1
-
z
" =0,0190009 rad; D, =
M
- 0,0032004rad.
Pi Zi i Z , 2 Pa
Introducnd aceste constante n (d) i (e), i nnd seama de(b) i (c),
rezult :
Z2(0 =0,0191 sin189,9751 / +0,0032 sin 430,8499 l [rad] (g)
Z3(/) =0,0327sin 189,9751 / 0,0028 sin 130,8199 / [rad] (b)
Se determi n expresiile cuplurilor de inerie n osci lai a liber
= - J 2 Z2 ( 0=2003,7538 -IO
4
sin 189,97517+ 1782,2805-IO
4

sin 430,8499 / [Nmm| (i)
jH{\(t) =-J3Z,(t) =2358,2344-IO
4
sin 189,9751 / 1039,8150-
IO
4
sin 430,8499 I [Nmm] (j)
Si tuai i le cele mai dezavantajoase de ncrcare obi nute dinexpresiile (/)
i (j) sunt :
_ la / =0,0254s cuplurile de i neri e avnd mrimile
M\mma =- 3830,48-IO
4
Nmm, M{ - l 304,79-IO
4
Nmm,
conduc la diagrama de momente detorsiune dinfigura 0.12, c;
la t =0,0911 s cuplurile de i neri e cu mri mi l e
M\ = -280,908-10* Nmm, /n%
max
=3 390,93 -10
4
Nmm,
conduc la diagrama de momente detorsiune (fig. 6.12, d) ;
Se calculeaz modulele derezi sten polare ale seci uni lor
W
T
=2$. =201,341 -10mm, U' = =143,139-IO
3
mm
3
'' 16 " 16
i apoi tensiunile dinamice maxime (inmodul) ,
5135, 27- 10 , N . . . , . . j
=196,5 . pe tronsonul cu diametrul a,
261,341-10
3
nm*
3 396,93 10' , , _ 0 N . . . , . ,
237,3 , petronsonul cu diametrul r/2.
143,139-10* mm
Obsernaiit. Constantele ('.,. C Ct, (', sepot determina i prin folosirea
di rect a relai i lor (li.27).
fi. 13. Garni tura de prji ni de foraj dinfigura 0.13 se compune din :
sapa deforaj cu moment ui deinert ic masic fa deaxa garnit uri i J, =8 kgm
2
;
tronsonul deprji ni grele, cu /), =158,8 nun, </, =57,2 mmi /, =150m;
tronsonul de prji ni de foraj, cu l)2 =127mm, d2 =108,9 min i i, =
=2350m. nti mpul procesului tehnologic deforaj, garnitura este antrenat
la partea superi oar (II), dectre masa rotati v, la omi care derotai e n
jurul axei propri i . S se determine: a) momentul detorsiune di nami c ce
450
solicit garnitura datorit frnrii
brute asapei de la turai a n, =150
rot/mi n la n, =90 rot/mi n, ca ur-
mare a rezi stenelor delatalpa son-
dei : />) momentul detorsiune dinamic
la oprirea total a garni turi i deforaj.
REZOLVARE: a) Se calculeaz
momentele dei neri e masice aletron-
soanelor garni turi i fa deaxaacesteia
./,, respectiv J.., precumi cel l oi al ./ :
./, = , , | . X
( / ?
Z
R
'
}
= 7T -150-10
3
-
g . 2
7,85-10~
5
(79,4" - 28,6
4
)
9, 81- 10 2
=73075 Ns
2
mm=73,075 kgm
2
;
J 2 =220,023 kgm
2
;
J =J , +./, +J, =8 000 +
+ 73 675 +220623 =
=302 298 Ns
2
mm.
Momentele de i neri e polare ale
seci uni lor transversale, pentru cele
dou tronsoane, sunt :
' Masa rotati va
Fig. 6.13
[l - (jj-)'j = J1 - ^ J
1
] = 6138,0275-K )
4
1 173,2251) -IO
4
mm
4
.
Vitezele unghiulare corespunztoare celor dou I urai i rezult
co.
7T-150
15,708 s-\ co2 =
7t-90
9,425 s-
30 30
Vari ai a energiei cinetice la scderea turai ei garni turi i
5 =l j ( co
2
- co*) =-^-302298(15,708
2
-.9,425) =
=2386,8035 -10", Nmm . (a)
se transform n energie poteni al dedeformai e acumul at de garni tur
prin torsionare
i
U = Ci^
oh 20 ip, { r, rj
=0,1256172-10-*(iWi)*.
E galnd expresiile (a) i (b), conform (6.30)
2 380,8035-IO
4
=0,1256172 10-
,
(JW*I)
se obi ne
M\ =435,8968 -IO
4
Nmm=4358,968 Nm.
(b)
(c)
(d)
451
Cunoscnd IV
/) in iH
tf ma.r
\Yt,., = Ipl/Rt = 184,76IO* mm, se obine
M' 4 358,968-10 . . . . . . . . .
=23,(> N/mm-.
W,,2 184,76-lO
3
b) = 1.7tof = 3 729,4695-IO
4
Nmm
Se egaleaz expresia (e) cu (b) i se obi ne
MJ =544,87763-IO
4
Nmm =5 448,7763 Nm.
Tensiunea di nami c esle
M'd 5 448,7763-IO
3
(e)
(0
W2 184, 76- 10
=29,5 N/mm'-
6.14. U n vagonel pentru transportul lemnelor de pe un masiv muntos
(fig. 6.14), cu masa m = 1(1 f, coboar cu vi leza constant p0 =2 m/s. Cnd
vagonetul ajunge la baza muntelui, toba de pe care se desfoar cablul se
frneaz brusc. Cunoscnd lungimea cablului desfurat, / =1000 mi aria
seci uni i acestuia A =1200 mm
2
, s se determine : a) tensiunea maxi m
n cablu ; b) alungirca maxi m a cablului .
REZOLVARE : a) Componenta greuti i vagonetului Q =* mg = 10,000"
9,81 =98*100N dup di reci a de cea mai mare pant a planului nclinat
este F =Q-sin a =98 100sin 30 =49 050 N. n si tuai a c se neglijeaz
frecarea, mri mi le statice rezult :
A
r
.<
A
=41 N/mm
2
; = 194,6 mm.
A ' EA
(a)
Folosind mri mi le dinamice :
energia poteni al de deformate a cablului este
U =-'-FdT],, =- i - <\>,Q sin a <\> rlsl = *~ mgrls! sin a
si conform relaiei (6.30), esle egal cu energia ci neti c a vagonetului
= moe.
2
(b)
(0
(d)
FrQs i ncX
Fig. G. l l
452
Egalnd, expresia (d) cu (c) se obi ne expresia coeficientului dinamic
fa oc
=
l
(e)
r g-q.t sin a
Introducnd mri mi le respective n (e), se calculeaz
<J>, =20001/ =2,05 i apoi
f 9,81 IO
3
-194,6-sin30 '
ad = a,, =84N/mm
2
; =i>j yj,, =398,9 mm.
Tensiunea maxi m din cablu i respectiv alungirea maxi m a cablului ,
rezult
&mms P ii -P er* =125 N/mm
2
; y)ma,. =yj,, + $ =593,5 mm.
C. PROBLEME PROPUSE PENTRU REZOLVARE
6.15. Cadrul di n figura 6.15, cu barele din profil 7 30 (/ =9 800-10
4
mm
4
,
A =69,1 -IO
2
mm
2
, W2 =653-10" mm
8
), are reazemul elastic verti cal din A
i ncastrarea elasti c d.
;
n C cu constantele elastice A , =0,2 si respect iv
"' ' *
kvC =0,85 . n punctul /), cadrul esle lovi i periodic de masa m L 200 kg,
ce cade Pber de la nli mea h = 80 mm. S se determine : a) masa redus
a cadrului, concentrat n punctul de ciocnire D (a =1000 mm) ; b) coefi-
cientul dinamic la oc i sgeata di nami c maxi m; c) diagramele momen-
telor dinamice maxime i minime : d) coeficientul de si guran al cadrului
(or,. =240 N/mm
2
, a - 185 N/mm
2
, 8*/(Y *) - HT).
6000mm
Fi g. 6.15 fi g. 6.16
6.16. n punctul C al cadrului, reprezentat In f gura 6.16, este fi xat
masa concentrat mt =2 100 kg, care este lovi t pe di reci e ori zontal de
ctre masa m=300 kg cu viteza /> =1,2 in/s. Cunoscnd 7 =9 400-10
1
mm
4
,
W, = 620-10
3
mm
3
, s se determine : a) coeficientul dinamic la oc ; b) ten-
s unea di nami c maxi m ce se dezvolt n cadru ; c) expresia oscilaiei libere
a sistemului ce are loc dup oc.
453
o
P[t)
2a 2a
C
o
I
I
3a
B
;
2a ^ \
Fig*. 6.17
FI U A
6.17. Asupra masei in =200kg concentrat npunctul /) al structurii
di n figura 6.17, a seaplic fora F(t) =F*n\2~ t (fig. 6.17, b), cuF=-5 kN
i /E [0; 7' =0,02 s]. S sedetermi ne: a) rspunsul i ni i al al si stemului ;
b) rspunsul rezidual al sistemului (/ =4500-lO
4
mm
4
, a =600mm).
6.18. M asa ni/, a sistemului cu doua grade de libertate di nami c din
figura 6.18, este lovit dectre masa m 100kg, cecade liber dela nl-
i mea li 120mm.Cunoscnd ml: 300kg, mr =200l<g, m = 100kg,
I =6000-IO
4
mm
4
, W2 =470-10
3
mm
3
, =800 mmi consi dernd ocul
plastic, s sedetermi ne: <t) pulsai i le i formele proprii deosci l ai e; b) rs-
punsul dinamic al structurii n deplasri i eforturi, datori t ocului.
1 C I ' D
1M
3a
2a 2a
i i i^\r^\ i Diferent iaK
D2 d2 B
Fi g. 6.18 Fi g. 6.19
6.19. Di scul 1 al unui ambreiaj (fig. 6.19), avnd viteza unghi ular
co0 =25 s
1
, secupleaz cudiscul 2 care segsete nrepaus. Momentul de
i neri e masic al discului 1 mpreun cu cel al arborelui C i , fa deaxa
de rotai e, este =4kgm
2
, iar cel al discului 2 este J 2 =3 kgm
2
. Discul 1,
n momentul cuplri i , este aci onat deuncuplu detorsiune =4kNm.
Arborele 2 B, pecare estefixat discul 2 transmite puterea la un di fereri al
ce segsete lacaptul B. Insi tuai a c di fereni alul este blocat, motorul
de aci onare (M.A.) seoprete, arborele 2 Bfiind suprasolicitat dinamic
la torsiune. Secere s ^.edetermine momentul detorsiune dinamic care so-
li ci t astfel arborele 2 B, cunoscnd c ace'-ta are seci une i nelar cu
D2 =80mm, rf2 =50mm i lungimea /., =900mm. (Senegli jeaz momentul
de i neri e masic al arborelui 2 B).
454
I
RSPUNSURI LAPROBLEMELE PROPUSE
CA P IT OLU L 1
1.1.26. o) p =33,463 s~"
b) V)cmttX =6,4283 mm
Mmu, (fig. 1.1.26 R, cj:
M4min (fig. 1.1.26, R, d)\
* max =173,245 N/mm
2
;
-mm = 26,602 N/mm
2
;
c) pentru bar, ca =3,419 ;
peni iu arc, cr =1,945 ;
d) p =69 s
1.1.17 a) Cu m (fig.
1.1.27, R, a) .i iiij (fig.
1.1.27, R, b) seobi ne rf =
- 4,0452 a
3
jEI i apoi p
16,328kNm-
c)
d)
lRrnax =i,0a2kN
f
2,5072 kNm
| R m, n =0,6268kN
F
max
; 1
0, 205kN
mln =1,567kN
Fi g. 1.1.26R
68,9 ;b) v - 0,0215; = 3,555 J * j cj W =
f 7i '5?7496 s
(
' ' - .2151) cugraficul din figura 1.1.27, R, e;
3os
Fi g. 1.1.27 R
455
1.1.28. a) p =66,63 s"
1
; pa =66,57 s'
1
; b) /),, =5,438 mm; F l n a x =
= F 2 m n , =8 101,3- N ; F3max =- 6751,98 N ; F t m - - 10J 2M2 N ;
= - 3647,03 N ; F3
3 039,19 N ; F l m j =4558,78 N.
1 129 a) Cu nr (fig. 1.1.29, R, a) i m, (fig. 1.1.29 R, b) se determi n
du ' =3,8712 a
3
/E / i apoi p =65,28 s"
1
; 6j <]/ =2,405 ; Mdma.r (fig. 1.1.29 R,
c); M d m j n (fig. 1.1.29, R, d); c) T,/ m =10,076 mm; . =4,589 s.
i)jp424a 0,2^24a
i
=75,291kN
67.26
kN m
Fi g. 1.1.29R
1.1.30. a) Sedetermi n diagramelem? (f
;
g. 1.1.30R, ) i m, (fig. 1.1.30R,&) ;
dl t =8,4896 a
3
IEI; p =34,4s"
1
; folosind (1.61) seobi ne yj=F
>
d11(0,5+
-)- 1,349 sin co/ - 0,055 sin 3 co/ - 0,01 sin 5 co/ ... .) eu r/m., =9,337mm
pentru co/ =1,5708.
rBuI=0.602
Fi g. 1.1.30R
456
1.1.31. a) Folosind diagrama m, (f g. 1.1.31 R, a) sedetermi n dn =1,4625.
.a/ / i rezult p =86 s"
1
; h) TRD =2,2686 ; =6,8056 cos (64,5 ' -
0,0336) cu 7ji,.r =7)Cm(,.r =tomoi =6,8050 mm; cj M J , ? . = M M A S
(fig. 1.1.31 R, 6); d) vezi figura 1.1.31 R, c.
Fig. 1.1.31 R
1.1.32. a) Cudiagrama m, (fig. 1.1.32 R, a) sedetermi n dn =209a
3
/49 EI
iar p =52,833 s
_ l
; />J vji /=1,60747 cos co/(mi n); c) pentru cos co/ =1
se obi ne diagrama de momente ainfigura 1.1.32 R, b.
Fi g. 1.1.32 R
1.1.33. a) Diagramele m\ (fig. 1.1.33, R, ) i m, (fig. 1.1.33 R, 6) conduc
la r/u =26,368 a
3
/F7 i apoi p =24,3 s^
1
; b) Y J =4,70558-cos co/ +
-f- 0,35391-cos 2 co/ mm; t)DmtH = 4,35167mmpentru co/ =ii i =
= 5,05949 mm pentru co/=2TT; ; cj M,,m.T (fig. 1.1.33 R, c), Mr f r a ,
(fig. 1.1.33 R, d).
1.2.9. oj p =94,75 s"
1
; b) q>fmax =2,363-IO"
2
rad; M i r a j B =-
(fig. 1.2.9, a); cj cp =2,363 - IO
- 2
.e~
4, 737S(
(cos 94,63 / - 0,05) cu graficul din
figura 1.2.9, b ; /,. =1,944s.
457
Fi g. 1.1.33K
t s - 1, 9Us
Fi g. 1.2.9R
1.2.10. a) p =63,07 s"
1
; pa =62,96 s"
1
; b) -qfmax - /] B m o , - 4,22 mm;
% =2,11 mm; i)!fmax =1,406 mm.
2,467
3

1
dmaxl
Fi g. 1.2.11R
1.2.11. a) p =171,31 s"
1
; b) Mmili ==- A f jm (fig. 1.2.11 R, a); cj pe
bara AC, c =1,66, pef.'/i , c =2,1.
- C A P IT OLU L 2
2.1.II. aj p, =58,252 s"
1
; p, =87,225 s"
1
; V, =[1 - 0,73841)
T
;
V 3 =[1 2,070727]* ; M,,,, (fig. 2.1.11 R, a) ; M~t,mtn (fig. 2.1.11 R, b) ;
cj c =4,33.
16,9i79
16,785kN 18,83ikN
RBo=19,6009kN
Rn,:13,0673kN
R
Bm^--17,1846kN<
Rg3:6, 8738kN
Fi g. 2.1.11R
2.1.12. a) p, =46,973 s"
1
; p2 =76,986 s'
1
; forma proprie 1 (fig. 2.1.12 R, a)
forma proprie 2 (fig. 2.1.12 R, b); b) yjl m =- 0,3239 mm; i , , ^ - -
= - 1,8564 mm; M r t m a j (fig. 2.1.12 R, c) ; M d m i B (fig. 2.1.12 R, d).
2.1.13. cri pt =22,791 s^
1
; p2 =58,563 s"
1
; forma proprie 1 (fig. 2.1.13 R, a) ;
forma proprie 2 (fig. 2.1.13 R, b) ; fcj rn =v],, = 2,56164cos co/ pever-
ti cal ; y]2 =v)B =7)c = =0,76819 cos co/, pe ori zontal ; Md m , (fig.
2.1.13 R, c) ; M,,,, (fig. 2.1.13 R, d).
459
1,242
Fi g. 2.1.13R
8.1.14. a) px = 59,6466 s
1
; p2 =242,95 s"
1
; forma proprie1 (fig.2.1.14 R, a)
forma proprie 2 (fig. 2.1.14 R, b) ; b) Mtmin = - Mimmx (fig.2.1.14 R, c);
2.1.15. aj p, = 21,213 s
1
; p, = 44,455 s~>; p3 = 63,023 s
1
; 6y =
= -n^max = 0,9368 mm; = - 8,767 mm; c) Mrima, (fig.2.1.15 R, o)
M, m< (fig.2.1.15 R, b).
2.1.16. a) p, - 58,302 s ' ; p2 = 96,522 s' ; V, = [1- 1,33152] ; V2 =
= [1 1,50203]
T
; b) v)C = - 0,62674 cos
2
co/ - 3,08481 cos co/ - f 0,31337
cu y]Cmax = - 3,39819 mmpentru co. = 2TC ; / ) =- 4,00993 cos
2
co/ +
+ 7,87613 cos co/ +2,00496 cu y)f l mo x =- 9,88111 mmpentru co/ = *
460
Fig. 2.1.15R
2.1.17. a) p, = 22,683 s>; p, 134,415 s"
1
; V, = [1 9,3614. I O"
4
]
7
V2 =[1 - 0,011869]' ; b) Mtmux (f g.2.1.17 R, a) ; Afm, (fig. 2.1.17 R, 6)
cj rT 2,09.
Fi g. 2.1.17R
461
2.2.15. a) Sepoale considera TJ, = Y Jc i 7)s ==7],, si seobi ne p, =23,246 s
- 1
;
p2 =68,016 s
1
; ^ =Ij 1,27577]*i V, |l - I . i 7r. 7r; /,) - ^ ^ =
=25,017 mm; =34,836 min ; Fl ma x =F , m =49,64 kN ; /<".,,, <
=17,178 kN ; F4max =10,307 kN ; Fl mi n =F2mtn =- 10,4kN ; F3min =
= - 7,368 kN ; F i mi n =- 4,421 kN.
2.2.16, a)Folosi nd diagramele m, (fig. 2.2.16 R, a) i mn (fig. 2.2.16 /r, 6)
se determi n pa =39,22 s
1
; pa =99,44 s"
1
; V, =[1 -25,85664]?";
V 2 =[1 0,025783]
T
; b) rj, =- 0,017638 cos (co/ + 0,2011) +
+ 0,5581 cos (co/ 0,169) cu o,,,,,,, ==0,5417mmpentru co/ =0,18 rad; rt, =-
=0,45606 cos (co/ +0,2011) +0,01439 cos (co/ - 0,169) cu rl 2 max =0,4695 mm
pentru co/ =6,01)5 rad; c) Mdmnx (fig. 2.2.16 R, c) s-aobi nut pentru co/=
=0,18 rad, iar Mdmin (fig. 2.2.16 R, d) s-a obi nut pentru 10/=3,32 rad.
Fi e. 2.2.16R
2.2.17. a) p, =7,9s
1
; p2 =22,1 i
- 1
; considernd /), =Y Jc i Y J2 = rt se
obine Vt =[1 0,08829]
r
; V2 =[1 - 16,98829]* ; b) 42V), +132,72 rjr +
+ 2730~/)! - 1 0507)A =0; 28rj2 +265,44 rt2 - 1 050rn + 13 650yjg =
=80-10
3
; c)7), =5,1621 cos (co/ - 0,8549) ; y)2 =6,6166 cos (co/ - 0-.1819).
2.2.18. a) Cu parametrii de oscilaie precizai pe figura 2.2.18 R ecuaiile
de micare ale sistemului sunt : /I^Y J, - h (b, -4- i 2 )yjl -f- ( abt - f /)J2)T )2 +
+ (A-, + + (_ ak, + =F ; J2 r;2 + (- ab, + oft,)*), +( M
2
+
+ M * ) * i + ( ak, +/IA -,)/), + (a
2
/.! + b*k)rl2 =F- r ; b) yjj =6,222 cos
(co/ - 0,4777) ; rl3 =5,82-10
4
cos (co/ - 2,724).
Fi g. 2.2.18 R
462
2.2.19. a) Folosind diagramele m, (fig. 2.2.-19 R a) si m /fin9 9 1 0 n n
se obi ne : p, 66,225 s ' ; p, 182*413 s >V 0 & i
-
r t,
R
' ?>
- 2,97636]*; b) 0 . ' 3 cos W+ 50134^ V - ^ O l S ^ 7 "
= T JC = 3 cos co/ +1,28892 cos (co/- 0,74507). ^-'1701) , rl2 =
0,5517a
^ '
5 5 1 7 a
0,0689a / '
6 8 9 a
0,0689a
0,3448a
".rTfTT
B'
0,6897a 0,6897a
a)
0,5863a
Fi g. 2.2.19 R
-0,0689c
fc/ 0,4137a.
b)
0,5863a
i ''/
1
- 26,5357mm
2.2.20. a) p, =33,552 s"' ; p2 =60,054 s
'<)cmax =35,5929 mm.
C A P IT OLU L 3
3.1.8. a) p, 1311,152 s
1
; p, =- 4023,456 s
1
; p, =6705,76 s"' ; ,,a =
= Ci. sin-p ~ ; b) uCm,x =0,2717mm; ,, =0,3702 mm ; c) ne-
gi, jnd greutatea proprie a barei, \r f l ,. =- N,, (fig. 3.1.8 R).
3,0683F
19,562
f ^ - r j) 0,02216F
0, 7348? F
>
2, 079F
Fi g. 3.1.9 R
(f.g. J L i . 4 "
, a r p e n t r u
' -
0 , 0 0 4 3 7 s
'
s e , , b t i n e
3.1.19. o) Folosind procedeul maWci lor detransmitere seobi ne pa =
cu p, =4 023,45s-1 ; o0 _ 9 n n . ' r S
- /
J
> '^3 =3px, . . .i a r formele proprii de oscilaie
463
suni descrise de expresia (/.,==C.'-cos -~^x ; * b) (/.,., =,J cosw.r-cos to/;
au =7,027-IO
- 4
mm"
1
; pentru x =//2 i cos co/.=1 seobi ne H =1,6457
IO"
3
mm; c) F=4820,66 N ; FJ =- 4730,02 N.
3.1.11. a) E cuai a pulsai i lor proprii este Mg al L 2,8 ; p, =4,296 s"
1
;
p2 =13,83 s"
1
;' p3 =24,446 s
1
; ftj uc =- 189,312 mm; cj N,,,, =
= Nr t m.r (fig. 3.1.11 R) (fr i nfluena greuti i proprii).
1, 791F =U3, 28k N
Fi g. 3.1.11 R Fi g. 3.2.12 R
3.2.12. a) p, =177,78 s"
1
; pt =.711,12 s
1
; p, =1 600,02 s
1
; . . .
l ) - V * 1- cbi w _j s i n _ L . r r e ,) r e/.i nt deformata di na-
5T771 / / a Pa W* '
mic maxim
01
(fig. 3.2.12 R, ) ; c) M - .!/ (fig. 3.2.12 R, 6).
3.2.13. a) p, =238,336 s' ; p, =1493,639 s"'; p, =4182,264 s">;
*).. =t /V - V v cu ,/ - 1,8751 ; 2/ =4,6941 ; aj - 7,8548;
v * = r . i
1
-
0 4 5 0 1
- M
7 1 8 2 y
"- ' +
2 [ ;
"c, ( - '/ 3 ) i ,>,/ 3 +
y** J ( ai)
+ 0,5973 \'a^x-2iiz) IT >2 ,/ 3 ]
a l c n , i
graf'f
e s t c c e l d i n
f ' g
u r a
3.2.13 R, a;
c) Mdmin = - Mdmax (fig. 3.2.13 R, b).
1,9748mm
Fi g. 3.2.13 R Fi g. 3.2.14 R
3.2.14. a) p, =252,077 s
1
; p2 =700,853 s">; p, =1157,675 s"
1
;
b) Tjcmar =3,081 mm; C) Mdmax = - Mdmin (fig. 3.2.14R).
464
3.2. ir., a) p, =109,16 s~>; pi 436,64 s
1
; p3 =982,44i rj
6J r/.r, /)
7,811-IO"
3
) +
2,359 si ncos (ui +0,16366)'- i ^ i
8
sin cos(co/
I 81 /
v
1,002 . 57tx , , _ , , . . 1
cos (<at - 2,769.10-=) +...<; M(x, t)
rezult
Mdmax =MC =
625 /
di n (3.53); c) T),,: =
,
T )c =19,678 imnpenlru co/
=45,778 kN- m pentru co/ =2,986.
3.2.16. a) p, =128,86 s"
1
; p2 =417,505 s^
1
; p, =871,092 s"' ; 61 yir
=3,07882 C/.^- 2,959 Va , (fig. 3.2.16 R).
n=2,6077mm
tu.
a)
b)
nm a x =10,4391mm
2mm
Fi g. 3.2.1G R
Mdjma^13,1568kN- m
Fi g. 3.2.17 R
3.2.17. a)P l _ 49,267s"
1
; p2 =363,2 s"
1
; p3 =617,369 s"
1
; tj deformata
estesi metri c,i pentru x e[0, //2J, v)(x, /) =(27,349 7V- U - 14,8211 Ta x).
cos co/; MO, /) =.(7,361022-VuX - 13,583454Tf t T ) cos uf*[kN-m] ; cj y,L x
(fig. 3.2.17R, ), M,, (fig. 3.2.17R, b) ; d) p* =43,108 s"
1
si eroarea este
de 12,5%.
3.3.8. a) p, =1386,255 s
1
; p2 =4158,765 s"
1
; p3 =6931,275 s"
1
;
?r,a = Ca sin <
J g
- i )
w
. b j ? ( = _ 0,0937596 sin w.r +0,0732323 sin a^x -
21
- 0, 4 01
(fig. 3.3.8 H).
2,32096kNm
0,046043 radla .r =0,555 /;
3,8409Fb
2 , 1682 2
2,32096kNm
Fi g. 3.3.8 R
3,3658Fb
0,3658Fb
Fb
Fi g. 3.3.9 R
3.3.9. a) pj =482,913 s ' ; p2 =4990,518 s i ; p3 =5038,186 s">;
formele proprii sunt descrise de expresi i le: (>Xi0l =Ca sin 2a dac x
30- Probleme de dinamica structurilor cd. 130
465
e [(); 0,5 /| i ?,. - Q Jsin a cos 2a J-y- -- 0,5j - 20,9771 a sin a-
sin 2<v|-y- 0,5j - f cos ua-si n 2a |y 0.5JJ, dac X e[0,5 l ; l\ cu x =
=0,304; d, = ; ' a =3,1716 ; frj cpT =- 0,0391625 sin a0)x, cu
x [0; 0,5 l] ; q w=- 0,013977rad; c) Mlmin = - M
x
dmnx (fig, 3.3.9 R).
3.3.10. a) p, =- 16,035 - ; p,=49,905 s
1
; p, =83,175 s
1
; . . . ; <p,,a =
=sin
( 2 a
~
t y K X
; cj M*(i ) - - J//
x0
\ 0,5 +- sin co/ + sin 3 co/ +
+ - si n 5 co/ +.. .) ; cp(x, /) = \
5TT T
2
O / P / / (2a
. (2a - .
sin s.n-
xy 2
L
- # ) ^ ^
:
95(0- 1 - e- Wf c*- r t l + v.^si np*/)
>'^P l Pa 1
21
/ I Mt
cos nr. 1)
4 - - l
^2 fsn n co/ +
V g P
", cos n co/ +
* -
s
nco +Pa w . Pa
n I
Pa Pa I
-l \<a
n - 1
o/
nco
+ e-
v
f! .(sin /)*/ - cosp;/)| ^ 1 [sin n
n va
l Pa Pa 1
cos i i co/ (sin p*/ + cosp*/)]}; <pffl.r *=26,313 rad pentru f=0,01 s i
.x=/. E xpresi a momentului dinamic de torsiune este M
x
(x, t) =
> s i n w ^ , ( + Oi M U -
7r / / 2a 1 2 '21
=M*(0; 0,595) =9,0055kN-m; M*, =M*(0; 0,366) =- 8,2703 kN- i n.
3.3.11. a) p, =0,8262 s"
1
; p2 =3,778 s"
1
; p, =7,235 s"
1
; p, =10,758 s"
1
;
i i i r, ; i 2,76296 . , f -
. . . ; pj Intr-o seci une xs|0, /,], <p.r sin .r, iar M , =
=2,70290) jff*--o cos a, xcu ala .- 2,04591 -10
7
mm
1
; ntr-o seci une xt
dintre B i C, ? . r l =5- ^' (1,68319H0
5
cos x, + 1,27202-10
8
siu a^xj
iar M% =M
x,0
(- 30,7264sin am ar, + 2.32187cos at0.r,) cu a w - l w.
CAPITOLUL 4
4.12. ajP l i 70,776 s
1
; p, =166,543 s
- 1
i p, =215,455 s
_ 1
; b) di ncompo-
nenta F cos co/ seobi ne amax = 0,0519 N/mm
2
i rjmi n = 0,0439 N/mm
2
,
constante sub talpa de fundai e ; i tn sin co/, tensiunea a este li ni ar cu
amiK -=-- 0,0026 N/mm
2
i amax = 41,0932 N/mm
2
; cj <),., =0,0292 mm
pe verti cal ; Y J0 m a x =0,7177 mmpe ori zontal.
4.13. a) p< =pt =92.101 s ' ; p, =p2 =166,543 s
1
; 5j d'n P cos co/.
tensiunile sunt aceleai ca la problema 4.12; din Fsin co/, CJ este li ni ar cu
omi n =- 0,0106 N/mm
2
; ow =- 0,0852 N/mm
3
; cj Y jc ma l - =0,0292 mm;
rjoma* =0,3065 mm.
466
4.14. a) p9 =* 54,331 s"
1
; p
= 51,21 N/mm
2
; T , ,
N
=- 77,27
=94,01 s~
]
; b) din F cos co/rezult Tmax
= 24,86 N/mm*; din F sin6^/, T m A X
*=+ 1,19 N/mm
2
; cj yj,ww. =3,1312 mm.
a)
b)
0,011N/mm
0,1076N/mm
2
;=327;
r>i=472,6
x
I haC =U 17,9mm.
c)
Fi g. 4.15 R
0,109N/mm'
:
4.15. a) px
=79,62 s"
1
217,022 s"
1
; p, =291,431 s"
1
; p3 =736,085 s"
1
; b) px =
p2 =205,857 s
_ 1
; p3 =330,132 s"
1
; cj tensiunile sub talpa
de fundai e sunt cele dinfigura 4.15, R, a ; nfigura 4.15 R, frs-a reprezentat
zona acti v i di stri bui a tensiunilor pe zona acti v nfigura 4.15, R, c.
CAPITOLUL 5
5.13. a) p, 198,658 s"
1
; p2 =247,9^3 s"' ; V , =[1 - 0,0218 - 2,'55856]
2
';
Va =[1 - 0,59168 1,086771*; b) Z\ =.0^01167 rad; Z2=- 1,71528-
~10"
2
rad; Z=- 4,69344-10~
3
rad; cj M'max = - Mmt9 (fig. 5.13 R).
Fi g. 5.13R
U4. a) pl== 71,387 s"
1
; p2 =119,527 s
1
; V x =[1 l ,91726]
r
;
. [1 - 0,69543]* ; oj Zi =8,9666-IO"
3
cos(co/ - 0,29797); Z2 =0,028878-
cos(co/ 0,20156) ; cj Mma .t (fig. 5.14R) corespundevalorii co/ = 0,20156 rad.
467
3. 138kNm
7,7808
7/117,
F i g . 5.14R
8,3kNm
F i g . 5.15 R
5.15. a) pi =24,294 s"
1
; p, =74,535 s~
l
; p, =81,649 s
1
; pt =180,643 s~
]
;
b) M'imax (fig. 5.15 R).
5.16. a) p, =1 096,0535 s
1
; p, =1 471,9267 s
1
; p, =14 348,538 s"
1
;
b) forma proprie 1: cp.,.,, =cos |o,l 7257 - j - 4,01771 sino,17 257- J
pentru poriunea dintre* roile / i 2 i 9,,, =0,29524 cos^0,33824 j
_ 3,60839 sin^0,33824 y-J ntrg roile 2 i 3; forma proprie 2: 9,0 -
= cos^0,23175,J - 5,39552 sin^0,23175 - J Intre roile / i 2 i ?, , -
= - 0,26598 cos|0,45423 - J + 0,98899 sin^0,45423 - j ntre roile 2 i 3;
CJ Z =- 1,40179.10-* rad{] Z? = - 7,68407-10
4
rad ; Z" =- 5,07507-
I O
- 3
rad ; ntre roile 7 i 2: i = (1,40175 cos J w X + 4,50555-
sin alco.x)-10-
3
-cos co/ i M% =- (0,020119 sina, i - 0,0646637 cos a,w.-r).
.-jt|j ntre roile 2 i -3: cp.,,, =(- 0,022496 sin
2(1)
.r - 7,68407-10"
cos a3ax) cos co/; M* =(0,7205 cos rt2w.r - 0,02401 sina,yr)///",; ,
m2,76112-U)-
4
mm
1
=2 W.
CAPITOLUL 6
G.15. a) m, -- 205,232 kg; b) 9.,. =17,108 ; r, - ijj, =5,226 mm ;
c) Mtmax (fig. 6.15 R, q); M
#
(fig. 6,1$ R, fc) ; dj c =2,131.
12.493
F
.o, mox=
3 5
'
5 7 9 k N
_2 5, 372
T
o)
11079'
30,539
F ,, r-31,553kN
tot min '
22,501kNm (
M
dm,n)
A V _ y b)
F i g . 6.15 R
468
! '
, B
'
;
^ V W ' ~" ~ (# R) i, nseciunea .4.
<sm.x =35,5 N/mm
2
; cj y)c(/) =2,3207 sin64,635 /.
Fj =23,506kN
13 222
^/ A
22,037kNm
%3222
ri n
22,037
F i g . 6.16R
17. a) p =270,03 ; 75 = _ 0,30145 sin pt + 0,5182 si n^ / cu t'fO I
0,02 s] ; Wrj, =0,2328 cos p (/ _ T) _ 0,4929 s
:
np (/ - T) cu / > 0,02 s.
Graf cele lui TJ i S unt dale nfigura 6.17 R.
<0,5451
F i g . 6.17 R
G J
\ \ "
! l
~ +
m
= '
5
'5 -
m
c + mP + mt + m=1/ ; . =
H ' rfnU * "
2 3 4
'
4 5 S
"
] :
" 6.85076]* ; V , i [ l - 0,07298]* ;
\ K V 7 ,
0 , 0 9 5
-
S n
;
/ ,
l ! +
1
,'
2 9 5 1 s i n
/V + 0,05315; , =0,6508 sin p j -
~ ^ nQ
1
N i
/
'
3 /
-
+ , M 1 %
-
P e n t r U
/ =
='
0 6 S
'
F
U =7U k N ; % =
F i =
-
7 1
>
7 k N
'
F
U * =5,947 -kN i rezult MimiH (fig. 6.18 R, b).
10,821
F
1mo>Jf
1
a
, 45, 785kN
F, =4,509
'I
m
14. 273^ =
o)
! i ,
k
66; 52kN
bl
F i g . 6.18R*
469
o ,nnmintului cinetic: J^o + Jt'^
6.19. Di n teorema de
c
^
a
^ X r T a S doua discuri imediat dupa
- C J . + ^ . - J ^
B
r # d 2 i celor dou discuri cuplate,
cuplare, co, 14,2857 s . 8 t r a n s f o V m n energie poteni al
imediat dup cuplare, h l = - V i - \
J
*>* i
de deformai e a arborelui 2 - B , U - a J G / f ( a Gjp S
2
**-
horele i este constant pe#toat lungimea i ,
ITi _i_ M/c* ; =20,8928 kN- m.
Tensiunea tangeni al total maxi m rczujlu
Mi . M'.t 3 5 ! ^ + =
- ^- < +
T
- * * = i * " ^ r
8 5 1 9 1 , 1 5 8 5 1 9 1 , 1 5
==292 N/ mm-.
BI BL I OGRAFI E
1. A ares t ad , T. V. . a. Drillslring Vibrations Companion betiveen theory and experiments
<>n a full-scaU research drttttng. Rig JADC/SPE , 1986, Drilling Confercncc.
:>.. A i ii 1) i ii d c r, A. li . , K a m er st el n, A. (',. Ravetot magtslralin'h iniboprovodoo na
prbcinostl i ustoicioasfi izdatetstoo. Nedra, Moskvs, 1982.
3. A r j a, S. C. . a. Foundation desigtt for vibrating machlnes. Hidrocarbon processing.
Nov., 1975.
4. A r v a, S. (.'.. . a. Foundation destgn for reeiproeatton comprtssors. Hidrocarbon proces-
sing. May, 1977.
5. 11 a l li e, K. I.. . a. S AI' iv .1 strduiii analysls program for static mul dynamic response
of linear suttim. Unlverstty of California. Berkeley.
ti. li i r sa n, (1. M. Dinamica l stabilitatea construciilor. Edi t. Di dacti c i Pedagogi c,
Bucureti . 1979.
7. H o r g s. S. P, Fundamentah of engineerlng elastlcity, Tororrto, New York, 1972.
8. B o 1 e a n I ii, I... I) nh rc, I. Aplicaii ale mecanicii snlidfilui deformabil tn construcia
de maini. Kdit. Facla, 1978.
9. B e 1e , A. Calculul structurilor amplasate pc terenuri deformahile. Edi t. Academiei,
Bucureti , 1977.
10. B r oc h T r a in p e. .1 e ns. Mcchanicat Yibralinn and shnrk measaremenls. Briiel Kjer,
1972.
11. B u z du ga n, G h. Dinamica fundaiilor dc maini. Editura Academiei, 1968.
12. B u /. d II g a ii, G h. . a. Vibraiile sistemelor elastice. Edit. Academiei, 1975.
13. 11 ii z (1 ii g a n, (Iii. . a. Vibratil mecanice, Edi l. Didactici i Pedagogi c. Bucureti , 1979.
14. li n i du ga n, G h . Izolarea antlvibratorle a mainilor. Edit. Academiei, 1981.
15. C a p t i n, D. Calculatorul in ajutorul proiectrii construciilor. Edi l. Tehni c, ' Bucu-
roi i , 1982.
16. Ch i r i a c e s c u , S; . a. Der Einfluss des Drchbankhcrzens auf die asymptolischc Stabiltlal
des Wcrkslicksystcms Bcim Drehen. In L'tilitas Mathematica, Voi . 3, Winipeg,
1973.
17. C os v i , C , T u r t oi u , K. Probleme de algebr. Edi l. Tehni c, Bucureti , 1989.
18. C i c 1o v, D. Rezistent i fiabilitate la solicitri variabile. Edi t. Facla, 1975.
19. Cnr t U, I. . n. Calculul de rezisten in industria lemnului. Edi t. Tehni c, Bucureti '
1980.
20. D a r e l ng W. D. Vtbrattons tncrease avallabte power al the bit. Transactions of the
AS ME , Mardi , 1985.
21. D a r a b o nt, A I. ocuri i vibraii. Aplicaii n tehnic. Edi t. Tehni c, Bucureti , 1988.
22. D e ut s cl i , I. Rezistena materialelor. Edi t. Di dacti c i Pedagogi c, Bucureti , 1979.
23. D e ut s cl i , I. Probleme de rezistena materialelor. Edi t. Di dacti c i Pedagogi c, Bucu-
| i e ti , 1983.
24. F or b at , N. Anulilisehe Mcchaiiik der Scluviiujuiujcn. VE B Dculsclier Verlag der
Wissensdeaften. Berlin, 1986.
25. G e r e b, T. , P o s e a, N. , Mu r gu l c seu, S. Experimental rescurch concerning dynamic
unalysis of machinc foundation blocks. RI L E M International. Syinposiuiii,
Bucurcli , 1968.
26. G e r el), T. , P os e a, N. .a. Efectul umpluturilor laterale la fundafit masive de maini,
I si II. Revista construci i lor i materialelor de construci i nr, 12, 1966, nr. 10,
1969.
27. G li e or gh i u. A l . Concep/ii modeme in calculul structurilor. Kdi t. Teii nic, Bucu-
reti , 1981. MA fi f
28. G r ob ov , B. A. Teoria kolebanii mehniceski sistem. Golovnoe izdatelstvo, Kiev,
1982.
29. G u p t a, K. K. Solulion of qadratic medrix equatlon for frec vlbratlon unalysis ofstructures.
International Journal for numcrical methndc in engineering, voi. 6, 129135,
1973.
30. II a Dga ii, S. . a. Concepte i metode energetice in dinamica construciilor. Edi l. Acade-
miei, Bucureti , 1980. .
31. H a r o1 d, C. . a. Inlroduction Io fiuilc clement unalysis. Edi t. Mc. Graw- Ilill Book
Company, New York, lt>73.
32. H a r r i s, M. . a. ocuri i mitralii, voi. I, II i III. Edit. Tehnica, Bucureti .
33. I v an, M. ..a. Statica, stabilitatea i dinamica construciilor. Edi t. Didactici i Peda-
gogi c, Bucureti , 1982.
34. .1 e n ni ng s, P. Equivulenl viscous dumping for bending slruclures. Journal of Ihe E n-
gineering ineclianics, nr. 2, 1968.
35. K o1 ou s e k, V. Dynamic der Iiuukonslructianncn, Berlin.
36. K oz e s mi k , .1. Mcschinen-dynomic. YE B Eachbuch- Verlag, I.eipzig, 1965.
37. L i v e s l e y , B. K. Malrix mctliods of structural .atndysis. Pergainon Press, Oxford,
1975.
38. L i p ov s z k y, G. . a. Vibralion Tcsling of Machines and llicir Muintcnuncr. Akademiai
Kiado, Budapcst, 1990. '
39. Me h a 1i nga m, S. Displacemcnt excitation of Vibrating syslcms. Journal niechaiiical
engineering scienec, voi. 10, nr. 1, 1968.
40. Ma l t b a e k , J . C. Esscntiul Engineering Dynamics. Edi t. Crosby I.ockwood Staples,
I.ondon, 1975.
41. Mange r on, D. . a. Mecanica rigidului cu aplicaii in inginerie. Edi t. Tehni c, voi. 1,
1978, voi. II, 1980, Bucureti .
42. Ma r p 1c s, V. Dynumics of machincs. Mc. Gi aw- lli ll, I.ondon.
43. Mas s one t , Ch . . a. Calculul structurilor la calculatoare electronice, lid.it. Tehni c,
Bucureti . 1974.
44. Moc a nu, D. Rezistena materialelor. Edi t. Tehni c, Bucureti , 1980.
45. Mor a r u , V. Vibraiile i stabililatea mainilor-unelte. Edi t. Tehni c, Bucurcli , 1982.
46. Mu nt ea nu, M. Introducere in dinamica'mainilor vibratoare. Edi t. Academiei, Bucu-
reti , 1986.
47. N owak i , \V. Dinamica sistemelor elastice. E di l. Tehni c, Bucureti , 1969.
48. P a n , T. Absorbitori dinamici de vibraii. Edi t. Tehni c, Bucureti , 1984.
49. P i ng-C h u n W. Metode, numerice i matriceali' in mecanica construciilor. Edit. Tehni c,
Bucureti , 1970.
50. P acos t e , C. Metode moderne in mecanica structurilor. Edit. ti i ni fi c i Enci clopedi c,
Bucure ti , 1988.
51. P o nom a r i oy, S. E . . a. Calculul de rezisten tn construcia de maini, Voi . III. Edi t,
Tohni c, Bucureti , 1964.
52. P osea, N. Rezistena materialelor. Edi t. Di dacti c i Pedagogi c, Bucureti , 1979.
53. P osea, N. , A ngl i e i , A l . , Mane a, C., H o t e a, G h. Rezistena materialelor.
Probleme. Editura ti i n i fi c i Enci clopedi c, Bucureti , 1986.
54. P os e a, N. Cedrului dinamic al structurilor. E di l. Tehni c, Bucureti , 1991.

472 *
55. P osea, N. , Ai i gh e. l, A l . K r o me c, C. Calculul static al sistemelor de conducte.
S CMA Tom 39, nr. 6, 1980.
56. P o s e a, N. , ^ ngh c l , A 1. Calculul dinamic al sistemelor de conducte. CS MA Tom 40,
nr. 1, 1981.
5/. P os e a, N. , Mu r gu l eseu, S. Asupra amortizrii vibraiilor dup (armele proprii.
S CMA.
58. P os e a, N. . a. Mecanica aplicat jicnim ingineri. Edi t. Tehnici, Bucureti , 1984.
59. P osea, N. , A ngl i e i , A l . . a. Algoritm i program pentru calculul dinamic la ncovoiere
al arborilor. S CMA nr. 4, 1983.
60. P osea, N.,- A n gli ei , A l . . a. Algoritm i program pentru calculul vibraiilor la torsiune
al arborilor. S CMA nr. 3, 1984.
61. R a de , M. Metode dinamice pentru identificarea sistemelor mecanice. Edit. Academiei,
Bucureti , 1979.
62. B doi , M. . a. Elemente de vibraii mecanice. E di l. Tehni c, Bucureti , 1973.
63. B i ce , B. J oi i n. Numcrical methods software and unalysis. Mc. Graw- IIill Book Com-
pany, London, 1987.
64. K a c e v , D. , UI m nu , V. , G e or ge s c u, G h. Construcia i exploatarea garniturii
de foraj. Edi t. Tehni c, Bucureti , 1986.
65. R i p i a nu, A. , C r c i u n, 1. Osii, arbori drepi i arbori cotii. Edi t. Tehni c, Bucureti ,
1977.
v
66. S a 11e nI> a c h, N. (i. Stepwisw solulion Io vibraling eijuipmcnl foundation desiyn. Hydro-
carbon processing, Mardi , 1980.
67. S a ndi , II. Metode matriceale iu mecanica structurilor. Edi t. Tehni c, Bucureti , 1975.
68. S andi , II. Elemente de dinamica structurilor. Edi t. Tehni c, Bucureti , 1983.
69. S i 1 a , G h . . a. Culegere deprobleme de vibraii mecanice, Yol. I. Edi t. Tehni c, Bucu-
reti , 1967.
70. S i 1 a , G h . . a. Culegere de probleme de vibraii mecanice, Voi. II. Edi t. Tehni c,
Bucureti , 1974.
71. S i 1 a , G h . . a. Sisteme vibropereulanle. Edi t. Tehni c, Bucureti , 1986.
72. S t oi c eseu, L . . a. Coupled Lateral and Torsionai Vibrations in Thain-Wallcd Beam
of Ship-Likc Proportlons. Analele Uni versi t i i din Gala i , 1987 1988. .
73. T oc a ci , E m. Fenomene discontinue in mecanicii t rezistena materialelor. EdH. Aca-
demiei, Bucureti , 1974.
74. II nga r, E . E . The statut of engineering knowlcdge concerning Ihe dumping of buill-up
slruclures. Journal of Sound and" Vlbratlon (1973), 26 (1), 141 154.
75. V o i ne a, R. . a. Mecanica. Edi t. Di dacti c i Pedagogi c, Bucureti .
76. Wa r b u r t on, C. B. The dynamieal behaviour of slruclures. Pergamon Press, I.on-
don, 1976.
77. Y a ng, J . N. Of the normalily and accuaracy of simulaled random processes. Journal of
sound and vibration (1973), 26 (3), 417- 428.
78. Z i e nk i e wi c z, C. C. 77ic finite element method in structural and continuum mechanics.
Mc. Graw- Hi ll puhlishing, C. L . England, 1971.
79. * * * Pressure vessels utld piping ; Design and analysis voi 11. Componenls and structural
dynamics. The american society of mechanical engineers, New York.
80. * * * Rules of the design conslruclion and inspection of offshore slruclures. Del norske va-
ritas, 1977.
81. * * * Vibration in pawc.r plani piping and cquipmenl. The american society of mecha-
nical ongineers, June, 1981.
82. * * * Normarea ni velinilor admise de vibraii i zgomot la maini, utilaje i conducte in industria
de prelucrare a ieiului i petrochimic, Moscova, 197^. ,
473
S.C. RAFINRIA ASTRA" S.A.
PLOIETI - ROMNI A
B-dul Petrolului nr. 59. C OD : 2000
Telefon : 97/147421. Telex : 192224. Fax : 97/173939
O f e r :
1. Uleiuri :
electroizolante
pentru motoare
pentru lagre
pentru maini i utilaje industriale
pentru transmisii autovehicule
pentru transmisii industriale
pentru prelucrarea metalelor
albe
frigorifice
pentru compresoare
alte tipuri
2. Motorine :
- pentru motoare Diesel de la +5C la - 45C
- de absorbie (solar)
3. Combustibili :
pentru turboreactoare (Tipul T 1)
lichid uor
lichid pentru motoare Diesel de nave
474
Bitumuri
- neparafinos pentru drumuri (tip D 80/120)
- i ndustri al (tipurile I 45/55, I 60/70, I 85/95)
- uor pentru carton asfaltat
- pentru hidroizolaie (tip H 82/92)
- pentru acumulatoare
- pentru protecia conductelor metalice ngropate
(tip SP 95)
- pentru fitil de amorsare
- mas izolant bituminoas .
Materii prime pentru petrochimie
- propan pi roiiz
- n-butan
- i-butan
- fracie pentanic
- benzin CO 55
Cocs de petrol cu coninut redus de sulf
Diverse :
- aragaz ;
- benzin pentru detergeni
- white-spirit
- solveni speci ali
- azurinol
- gazolin stabilizat
*
V
S T AR T - E R G - B U R N E R S P AS AR E S . N C
SOCIETATEA NGA4STR V OffRj):
Automatizare complex pe urmtoarele tipuri de cazane :
ABA2 i 4 t/h
CR 9 CR 12 CR 16 CR 30 t/h
CAF 7 P M. CAF 50 Gcal /h
# E chipamente de automatizare pentru i,
instalaii termoenergetice
# Instalaii de ardere i instalaii tehnologice
# Reglaje i P.I.F. instalaii de ardere
# Optimizri i msurtori de ardere
Splri chimice
. Service
B-dul Republicii, nr. 195, bl. 5A
PL OIE TI
Telefon: 097.16^963
F ax: 097.142031
476
PENTRU O LUME N MICARE,
UN SIMBOL AL MICRII.
S OC I E T AT E A C O M E R C I AL A
I C j r J E B 5 ' R U L J / 1 E N ! G R E I
>L O!E ST I
UN PARTENER IDEAL PENTRU DVS
PRODUCE
Rul meni din toate tipurile constructive, de la diametrul inte-
rior de 200 mm, pn l a diametrul exterior de 2000 mm.
Piese laminate n greutate maxi m de o tona i diametrul
exterior maxim de 2000mm.
EFICIEN / CALITATE , PROMPTITUDINE
2 5 Eternitii St ' 2000 Ploiosti * ROMNIA *
Phcne: 4007'17.17.21 '.Telex: 19304 * Fax: 40-07-17.22.22*
477
*
Rulmeni radiai cu bile
pe un rnd
pe un rnd, demontabili
pe un rnd, cu inelul exterior sferic
Rulmeni radiali cu role cilindrice
pe un rnd
pe dou rnduri
pe patru sau mai multe rnduri
R U L M E N I AXI ALI J
Rulmeni axiali cu fcile
cu simplu efect
- cu s al be pki ne
- cu s al ba de carcas sferi c
cu dublu efect
Rulmeni axiali cu role cilindrice
cu simplu efect
cu dublu efect
Rulmeni axiali cu role coni ce
Rulmeni radial-axiali cu bile
pe un rnd
pe dou rnduri
pe patru rnduri
Rulmeni radial-axiali cu bile cu contact n patru puncte
cu inelul interior din dou buci
Rulmeni radial-axiali cu role conice
pe un rnd
pe dou rnduri
pe patru rnduri
Rulmeni'radiali-oscilani, cu role butoi pe-dou rnduri
I Rulmeni axial-oscilani cu role butoi
l Rulmeni axi al-radi ali cu bile pe un rnd
-4^1 1
^ . ~~< . > - - w> - m
Colivii radiale cu role cilindrice lungi
478
SOCIE TATE A
COME RCIAL A
PLOIETI
EXECUT DOCUME NTAII PE NTRU TOATE INSTALAIILE
TE HNOL OGICE SPE CIF ICE ACTIVITII DE FORAJ -EXTRACIE
F IIND SINGURA SOCIE TATE CU "ACE ST PROF IL
DIN ROMNIA.
PETROSTAR S.A. OF ER INGINE RIE DE BAZ
l DOCUME NTAII DE EXECUIE PE NTRU :
studii de fezabilitate privind exploatarea zcmintelor ,
de petrol i gaze onshore i offshore
oferte tehnice economi ce
proiecte pentru forajul sondelor de cercetare i exploatare
onshore i offshore
instalaii de colectare, separare, tratare, transport
i depozitri petrol i gaze
protecie pentru instalaii aferente nivelului de recuperare
a rezervelor de hidrocarburi (recuperare secundar
i teriar)
instalaii pentru tratarea i injecia n zcmnt a apei
t reziduale
instalaii pentru tratarea gazelor (dezbenzinare, uscare,
deetanizare, desulfurare)
conducte magistrale pentru transportul petrolului i gazelor
conducte'submari ne de petrol i gaze
instalaii tehnologice aferente exploatrii marine
lucrri complementare activitii de exploatare a zcmintelor
de petrol i gaze
DATORIT PRESTIGIULUI DE CARE SE BUCUR
ATT PE PLAN INTERN CT l INTERNATIONAL,
PETROSTAR S.A. EXECUT STUDIU SI PROIECTE
DE EXECUIE PENTRU TRI DIN EUROPA, ASIA,
AMERICA SI AFRICA.
I N S T I T U T U L
D E C E R C E T AR E
I NGI NERI E
T E HN O LO G I C
SI P R O I E C T AR E
IN P E T R O L
P E T R O S T A R S . A .
I N S T I T U T U L
D E C E R C E T AR E
I NGI NERI E
T E HN O LO G I C
SI P R O I E C T AR E
IN P E T R O L
B-dul BUCURETI 37
COD 2000 P.O.BOX 13.64
tel. 097/17 21 21
t'lx. 19205
fax. 097/17 3412
1
I