Sunteți pe pagina 1din 5

AMPLIFICATOR CU TRANZISTOR BIPOLAR N

CONEXIUNE CU BAZA COMUNMont aj Exper i ment al

n l abor at or est e r eal i zat un ampl i fi cat or cu t r anzi st or bi pol ar n
conexi une cu baza comun ( B. C. ) cu o si ngur a sur s de al i ment ar e, a cr ui
schem el ect r i c est e pr ezent at n f i gur :

n emi t or ul t r anzi st or ul ui , r ezi st en a R
E
est e f or mat di nt r - o r ezi st en
f i x i una var i abi l , per mi nd var i a i a cur ent ul ui de emi t or I
E
n anumi t e
l i mi t e, n veder ea st abi l i r i i punct ul ui st at i c de f unc i onar e opt i m.
La i ei r ea et aj ul ui put em conect a t r ei r ezi st en e de sar ci n R
S1
, R
S2
,
R
S3
. Modi f i cnd r ezi st ent a de sar ci n, par amet r i i de f unc i onar e n cur ent
al t er nat i v ai et aj ul ui se vor modi f i ca, de exempl u ampl i f i car ea, ns punct ul
st at i c de f unct i onar e nu se va modi f i ca ( ci r cui t ul echi val ent de pol ar i zar e nu
se modi f i c) .


MOD DE LUCRU

a. St abi l i rea punct ul ui st at i c de f unct i onare.

1. Se al i ment eaz mont aj ul cu t ensi unea de +24V l a bor nel e i ndi cat e pe
mont aj ( V
CC
=+24V i GND=0V) . Se ver i f i c aceast val oar e cu aj ut or ul unui
vol t met r u de cur ent cont i nuu conect at nt r e bor nel e V
CC
=+24V i GND
( ' masa' , ' pami nt ' , engl . ) .
2. Se msoar cu aj ut or ul unui vol t met r u de cur ent cont i nuu
pot en i al el e V
E
, V
B
i V
C
al e bor nel or E, B i C f a de mas. Se ur mr et e
var i a i a pot en i al el or i ndi cat e cu var i a i a pozi t i ei cur sor ul ui
pot ent i omet r ul ui di n emi t or ul t r anzi st or ul ui .


3. Se cal cul eaz t ensi unea nt r e baza t r anzi st or ul ui i bor na de
al i ment ar e cu V
CC
=+24V, U
1
=V
CC
- V
B
. Se cal cul eaz car e est e j umt at ea
acest ei val or i , U
2
=U
1
/ 2 .
4. Aa cum se vede i di n f i gur , pent r u a put ea avea o excur si e
maxi m a semnal ul ui l a i ei r e f r di st or si uni , punct ul st at i c de f unc i onar e
t r ebui e ast f el al es nc t t ensi unea col ecor - baz, U
CB
, s f i e egal cu j umt at e
di n t ensi unea U
1
, adi ca U
CB
=U
2
. Se conect eaz un vol t met r u i nt r e punct el e
C i B i se r egl eaz pot ent i omet r ul di n emi t or pi na cnd U
CB
i a val oar ea
cal cul at .


b. Caract eri st i ca di nami c v
o
=f ( v
i
) .

5. Se cupl eaz l a i nt r ar ea ampl i f i cat or ul ui ( bor nel e I N i GND) un
gener at or de j oas f r ecvent i se r egl eaz pent r u a obt i ne o f r ecven a de
l ucr u de ci r ca 1000 Hz. La i ei r ea mont aj ul ui nu se conect eaz ni ci una di n
r ezi st en el e R
s 1
, R
s 2
i R
s 3
. n acest f el , si ngur a sar ci n di n col ect or ul
t r anzi st or ul ui va f i R
c
.
6. Se modi f i c ni vel ul de i esi r e al gener at or ul ui ( t ensi unea de i nt r ar e
n mont aj v
i
) , msur nd pent r u di f er i t e val or i t ensi unea de i nt r ar e i
t ensi unea de i ei r e v
o
cu aj ut or ul unui mi l i vol t met r u el ect r oni c. Se gset e
car e est e domeni ul de l i ni ar i t at e al ampl i f i cat or ul ui ( domeni ul pe car e
t ensi unea de i esi r e ur mr est e pr opor i onal t ensi unea de i nt r ar e) . Se al eg
val or i l e de t ensi une l a i nt r ar e ast f el nc t sa avem pe domeni ul de l i ni ar i t at e
ci r ca 4 punct e exper i ment al e ( v
i
, v
o
) . Se mai i au nc 4 punct e exper i ment al e
n af ar a domeni ul ui de l i ni ar i t at e.
7. Se conect eaza un osci l oscop l a i esi r ea mont aj ul ui i se vi zual i zeaz
f or mel e de und l a i nt r ar e i i esi r e pent r u cel e dou r egi mur i de f unct i onar e.
8. Cu per echi l e de val or i ( v
i
, v
o
) obt i nut e se t r aseaza car act er i st i ca
v
o
=f ( v
i
) .
9. Pe gr af i cul obt i nut , car e t r ebui e sa ai ba o f or ma t i pi ca dat mai j os,
se mar cheaz domeni ul de l i ni ar i t at e i t ensi uni l e de i nt r ar e i i esi r e l a car e
ampl i f i cat or ul i nt r n sat ur at i e ( t r ece n domeni ul nel i ni ar ) .

10. Se conect eaz l a i ei r e r ezi st en a de sar ci n R
s 1
. n acest f el ,
sar ci na di n col ect or ul t r anzi st or ul ui va f i f or mat di n R
s 1
n par al el cu R
c
.
Se r epet oper a i i l e de l a punct el e 6- 9 i se t r aseaz cur bel e obt i nut e pe
acel asi gr af i c. Se obt i n n mod asemanat or i cur bel e v
o
=f ( v
i
) obt i nut e
pent r u cel el al t e r ezi st ent e de sar ci n conect at e l a i ei r e.
11. Se cal cul eaz n f i ecar e caz r ezi st en a de sar ci n echi val ent ,
R
c
| | R
s
, i al egnd per echi de punct e n domeni ul de l i ni ar i t at e se cal cul eaz
ampl i f i car ea A=v
o
/ v
i
. Se ver i f i c pr opor i onal i t at ea ampl i f i cr i i n cur ent
al t er nat i v de r ezi st en a echi val ent di n col ect or ul t r anzi st or ul ui . Expl i ca i
cauzel e event ual el or abat er i de l a o dependen l i ni ar .


c. Caract eri st i ca de f recven A=f ( ) .


12. Gener at or ul de semnal r mne conect at l a bor enel e de i nt r ar e,
r egl ndu- se ni vel ul su de i esi r e ( t ensi unea de i nt r ar e n mont aj v
i
) ast f el
nct ampl i f i cat or ul s l ucr eze n domeni ul de l i ni ar i t at e det er mi nat l a pct .
a, pent r u f i ecar e r ezi st en de sar ci n n par t e.
13. Val oar ea t ensi uni i de i nt r ar e se men i ne r i gur os const ant i se
modi f i c f r ecvent a de l ucr u n gama 20 Hz - 2 MHz n scar a l ogar i t mi c.
14. Pent r u di f er i t e f r ecven e se msoar t ensi unea de i esi r e v
o
i se
cal cul eaza ampl i f i car ea n t ensi une a mont aj ul ui
A
o
i
=
v
v


15. Cu per echi l e ( , A) obt i nut e exper i ment al , se t r aseaz car act er i st i ca
A=f ( ) n scar dubl u l ogar i t mi c ( vezi f i gur a) , adi c se r epr ezi nt
l og( A) =f ( l og( ) ) , ns pe absci s se not eaz , nu l og( ) . Logar i t mul
zeci mal al ampl i f i cr i i nmul i t cu 20 se numet e ct i g, not at cu G, i se
msoar a n deci bel i . Dei i ncor ect , n t er mi nol ogi a uzual a, se asi mi l eaza
ci st i gul cu ampl i f i car ea n t ensi une, A, numai uni t at ea de masur a f ol osi t a
( dB) i ndi cnd f apt ul ca est e vor ba de cst i g i nu de ampl i f i car e. Pe acel asi
gr af i c se t r aseaz cel e 4 car act er i st i ci ob i nut e pent r u i ei r ea n gol i pent r u
cel e t r ei r ezi st en e de sar ci n conect at e l a i esi r e.
16. Di n gr af i c se det er mi n f r ecvent a l i mi t i nf er i oar
i
i cea
super i oar
s
l a car e l a car e ampl i f i car ea scade cu 3 dB f a de val oar ea
maxi m.
17. Se cal cul eaz pent r u f i ecar e r ezi st en a conect at l a i ei r e banda de
t r ecer e a ampl i f i cat or ul ui cu f or mul a:

B=
s
-
i

18. Se cal cul eaz i pr odusul ampl i f i car e- band, A B, pent r u f i ecar e
r ezi st en conect at l a i ei r e.
19. Rezul t at el e de l a punct el e 14- 18 se t r ec nt r - un t abel ca cel de mai
j os:

R
s
A=v
o
/ v
i

i

s
B=
s
-
i

A B
-
R
s 1

R
s 2

R
s 3