Sunteți pe pagina 1din 24

Facultatea de Drept si Administratie Publica - Specializarea DREPT Drept European (Dreptul Uniunii Europene) – Grile examen TRUE/FALSE

1. Primele izvoare primare ale dreptului Uniunii Europene sunt tratatele institutive, respectiv:

Tratatul CECA de la Paris (1951) si Tratatele de la Roma semnate in 1957.

ANS: TRUE

ANS

2. Izvoarele primare ale dreptului Uniunii Europene sunt actele normative ale Uniunii Europene,

altele decat tratatele incheiate si ratificate de statele membre ANS: FALSE

3. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa este izvor primar al dreptului Uniunii Europene.

ANS:FALSE

4. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa a fost semnat si a intrat in vigoare la sfarsitul

anului 2004.

ANS: FALSE

5. Tratatele de la Amsterdam si Nisa nu sunt izvoare primare ale dreptului Uniunii Europene.

ANS:FALSE

6. Prin Tratatele de la Roma, semnate in 1957 au fost constituite Comunitatea Economica

Europeana (CEE) si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom).

ANS: TRUE

7. Actele adoptate de catre institutiile Uniunii Europene in aplicarea tratatelor formeaza categoria

izvoarele secundare ale dreptului Uniunii Europene. ANS:TRUE

8. Dreptul Uniunii Europene este integrat de plin drept in ordinea juridica a fiecaruia dintre

statele membre.

ANS: TRUE

9. Desi directivele si regulamentele nu pot sa contravina izvoarelor primare ale Uniunii, in situatii speciale deciziile, ca acte normative ale Uniunii Europene, pot sa contravina izvoarelor primare. ANS: FALSE

10. Judecatorul national este obligat sa aplice actele normative ale Uniunii Europene, de la data

intrarii acestora in vigoare, ca pe propriile norme nationale. ANS: TRUE

11. Dreptul Uniunii Europene are un caracter unitar, ridicandu-se deasupra diversitatii

contextelor nationale. Dreptul Uniunii Europene se aplica in mod uniform in toate statele membre.

ANS: TRUE

12. Institutiile Uniunii Europene îsi exercita fiecare în parte competentele conferite de tratate, dar

în acelasi timp trebuie sa conlucreze strâns în vederea atingerii obiectivelor Uniunii Europene. În cadrul acestei cooperari la nivel institutional trebuie respectat principiul echilibrului, în sensul ca nici o institutie nu poate încalca sau exercita competentele altor institutii pe de o parte, iar, pe de alta, parte ca toate institutiile trebuie sa se implice activ pentru realizarea obiectivelor Uniunii Europene. ANS: TRUE

13. Ordinea juridica a Uniunii Europene este conturata prin actele emise de institutiile Uniunii

Europene si tratatele incheiate si ratificate de catre statele membre.

ANS:TRUE

14. Ordinea juridica a Uniunii Europene este o ordine juridica supranationala, care se întemeiaza

pe acceptarea transferarii, de catre statele membre ale Uniunii Europene, a unor competente

decizionale catre institutiile Uniunii , care au fost create prin tratate. ANS: TRUE

15. Principiul subsidiaritatii si cel al proportionalitatii dreptului Uniunii Europene sunt strans

legate si au efecte similare, de limitare a interventiei legislative a Uniunii Europene. Institutiile

Uniunii aplica principiul subsidiaritatii în conformitate cu Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii care este anexat Tratatului de la Lisabona ANS: TRUE

16. Prioritatea face parte din natura dreptului Uniunii Europene. In absenta sa, tratatele ar fi

lipsite de efecte, deoarece ulterior adoptarii unui tratat statele membre ar putea adopta acte normative contrare tratatelor.

ANS: TRUE

17. Conform principiului prioritatii, actele normative nationale nu pot contraveni dreptului

Uniunii Europenr, cu exceptia prevederilor Constitutiei, actul normativ cel mai important in

ierarhia oricarui sistem de drept. ANS: FALSE

18. Judecatorii nationali sunt indreptatiti sa suspende aplicarea legii nationale, atunci cand se

invoca incompatibilitatea acesteia cu dreptul Uniunii Europene, insa numai dupa formularea unei cereri de interpretare adresata Curtii de Justitie a Uniunii Europene. ANS: FALSE

19. Dreptul Uniunii Europene produce efect direct atat in statele membre, cat si in statele

asociate la Uniunea Europeana, insa numai de la momentul deschiderii in mod ferm si irevocabil

a negocierilor de aderare la Uniunea Europeana. ANS: FALSE

20. Conform art. 4 al Protocolului nr.3 privind Statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene

anexat Tratatului privind Uniunea Europeana si Tratatului privind Functionarea Uniunii Europene, judecatorii si avocatii generali nu pot exercita nicio functie politica, insa pot exercita

functii administrative si/sau executive. ANS: FALSE

21. Principiul protectiei drepturilor fundamentale ale omului nu este un principiu al dreptului

Uniunii Europene, ci exclusiv un principiu care guverneaza activitatea Consiliului Europei. ANS: FALSE

22. Orice cetatean al Uniunii dispune de dreptul de a particia la alegerile locale, adica dreptul de

a alege si de a fi ales in administratia locala (nationala) din statul in care isi are resedinta in aceleasi conditii ca si cetatenii acelui Stat.

ANS: TRUE

23. Institutiile Uniunii Europene actioneaza in limitele atributiilor conferite lor de catre

Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene.

ANS: FALSE

institutie care adopta acte normative obligatorii care se aplica pe teritoriul Uniunii. ANS: FALSE

25. Membrii Parlamentului European sunt alesi prin vot universal, direct, de catre cetatenii

statelor membre, pentru o perioada de cinci ani si reprezinta la nivelul Uniunii Europene interesele guvernelor statelor din care provin, punand in aplicare politica respectivelor guverne la nivelul Uniunii Europene. ANS: FALSE

26. Membrii Parlamentului European sunt instructati de catre guvernele statelor din care provin

cu privire la modul in care sa-si indeplineasca insarcinarile care le revin in exercitarea functiei lor.

ANS: FALSE

27. Membrii Consiliului Uniunii Europene nu reprezinta interesele guvernelor statelor membre,

ci interesul general comunitar. ANS: FALSE

28. Membrii Consiliului Uniunii Europene sunt numiti pentru o perioada de 6 luni.

ANS: FALSE

29. Consiliul Uniunii Europene nu are atributii decizionale proprii, intervenind numai in masura

in care Comisia Europeana care este institutia Uniunii cu caracter colegial si permanent ii deleaga spre rezolvare unele probleme. ANS: FALSE

30. Consiliul Uniunii Europene este format din cate un reprezentant al fiecarui stat membru, la

nivel ministerial, imputernicit sa angajeze guvernul acelui stat membru. Prin urmare, Consiliul

Uniunii Europene reprezinta interesele statelor membre. ANS: TRUE

31. Comisia Europeana are atributii preponderent executive.

ANS: TRUE

32. Membrii Comisiei Europene sunt numiti de catre statele membre pentru un mandat de 4 ani.

ANS: FALSE

33. Comisia Europeana contribuie prin propuneri la pregatirea si conturarea masurilor luate de

Consiliul Uniunii Europene si de Parlamentul European. Ea are drept de initiativa legislativa.

ANS: TRUE

34. Comisia Europeana nu are drept de initiativa legislativa, acest drept revenind Consiliului

Uniunii.

ANS: FALSE

35. Desi are posibilitatea de a formula avize si recomandari Comisia europeana nu are nici un fel

de atributie de control si impunere a respectarii legislatiei comunitare de catre statele membre.

ANS: FALSE

36. Curtea de Justitie a Uniunii Europene nu are atributii de interpretare a Tratatelor intrucat

aceste atributii revin Comisiei Europene, care este gardianul tratatelor.

ANS: FALSE

37. Judecatorii si avocatii generali sunt desemnati la propunerea guvernelor statelor membre, de

comun acord pentru un mandat de 6 ani care poate fi reinnoit. Membrii Curtii de Justitie desemneaza Presedintele Curtii pentru un mandat de 3 ani.

ANS: TRUE

38. Fiecare guvern al statelor membre deleaga cate un reprezentant la nivel ministerial dintre

membrii sai in Consiliul Uniunii Europene, reprezentantul fiind desemnat in functie de

problemele inscrise pe ordinea de zi a Consiliului. ANS: TRUE

39. Tribunalul nu este o institutie comunitara distincta, ci este atasat Curtii de Justitie a Uniunii

Europene.

ANS: TRUE

40. Libera circulatie a marfurilor presupune exclusiv interzicerea intre statele membre a taxelor

vamale asupra importurilor si exporturilor si eliminarea restrictiilor cantitative.

ANS: FALSE

41. Libera circulatie a capitalurilor implica interzicerea restrictiilor privind platile intre statele

membre si intre statele membre si tarile terte. ANS: TRUE

42. Libertatea de circulatie a serviciilor este total independenta de libertatea de circulatie a

persoanelor.

ANS: FALSE

43. Libera circulatie a serviciilor include libera circulatie a marfurilor.

ANS: FALSE

44. Tribunalul Uniunii Europene are intre altele si competenta de a solutiona actiunile care sunt

introduse împotriva deciziilor Tribunalului Functiei Publice, care este competent în ceea ce

priveste litigiile referitoare la functionarii publici europeni ANS: TRUE

45. Politica economica are stranse legaturi cu politica monetara, cele doua conditionandu-se

reciproc.

ANS: TRUE

46.

specifice la nivelul fiecarui stat membru. ANS: TRUE

Politica privind mediul inconjurator nu implica actiuni la nivel comunitar, ci actiuni

nu implica actiuni la nivel comunitar, ci actiuni 47. Curtea de Conturi este formata dintr-un resortisant

47. Curtea de Conturi este formata dintr-un resortisant din fiecare stat membru numit de Consiliu

pe baza propunerilor statelor membre, dupa primirea avizului Parlamentului european. Curtea de Conturi are statut de institutie comunitara. ANS: TRUE

48. Comitetul Economic si Social este compus din reprezentanti ai organizatiilor patronale,

salariale si alti reprezentanti ai societatii civile si este un organism cu caracter consultativ. ANS: TRUE

49. Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor sunt organisme din cadrul Uniunii

Europene care pot adopta acte normative cu caracter obligatoriu in domeniul lor de competenta. ANS: FALSE

50. Conform tratatului de la Lisabona 500.000 de cetateni europeni, provenind din cel putin trei

state membre pot propune Comisiei Europene un proiect de act normativ comunitar. ANS: FALSE

51. Judecatorii si avocatii generali din cadrul Curtii de Justitie a Uniunii Europene sunt

desemnati de comun acord de catre guvernele statelor membre, pentru un mandat de 6 ani care poate fi reinnoit. Membrii Curtii de Justitie desemneaza Presedintele Curtii pentru un mandat de 3 ani.

ANS: TRUE

52. Politica externa si de securitatea comuna a Uniunii are la baza dezvoltarea solidaritatii

politice reciproce a statelor membre, identificarea chestiunilor de interes general si realizarea unui grad din ce în ce mai mare de convergenta a actiunilor statelor membre în materie de securitate.(PESC) ANS: TRUE

53. Politica de securitate si aparare comuna (PSAC) este o politica distincta si separata de

Politica Externa si de Securitate Comuna. ANS: FALSE

54. Statele membre au obligatia de a sprijini în mod activ PESC în baza principiului loialitatii si

al solidaritatii reciproce. Ele trebuie sa se abtina de la orice actiune contrara intereselor Uniunii sau care poate dauna eficientei sale ca forta de coeziune în relatiile internationale.

ANS: TRUE

ca forta de coeziune în relatiile internationale. ANS: TRUE 55. Uniunea Europeana se intemeiaza pe valorile

55. Uniunea Europeana se intemeiaza pe valorile respectarii demnitatii umane, a libertatii,

democratiei, egalitatii, statului de drept, precum si pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care apartin minoritatilor.

ANS: TRUE

56. Uniunea ofera cetatenilor sai un spatiu de libertate, securitate si justitie, fara frontiere interne,

in cadrul caruia este garantata libera circulatie a persoanelor impreuna cu masurile adecvate

privind controalele la frontierele externe, azilul, migratia si prevenirea si combaterea infractionalitatii. ANS: TRUE

57. In temeiul principiului cooperarii loiale, Uniunea si statele membre se concureaza reciproc in

indeplinirea misiunilor

ANS: FALSE

58. Delimitarea competentelor Uniunii este reglementata de principiul atribuirii. Exercitarea

acestor competente se realizeaza de catre institutiile comunitare si este reglementata de principiile subsidiaritatii si proportionalitatii, care limiteaza interventia Uniunii.

ANS: TRUE

59. Conform Tratatului de la Lisabona Uniunea adera la Conventia europeana pentru apararea

drepturilor omului si a libertatilor fundamentale

ANS: TRUE

60. Comisia Europeana exercita, impreuna cu Consiliul European, functiile legislativa si

bugetara.

ANS: FALSE

61. Conform Tratatului de la Lisabona reprezentarea cetatenilor europeni in Parlamentul

European este asigurata in mod proportional cu criteriul demografic, descrescator, cu un prag

minim si unul maxim de membri pentru fiecare stat membru. Numarul parlamentarilor nu poate depasi 750. ANS: TRUE

62. Incepand cu anul 2014 Comisia Europeana va fi formata dintr-un numar de comisari egal cu

doua treimi din numarul statelor membre, atat timp cat Consiliul European nu decide modificarea acestui numar, hotarand in unanimitate.

ANS: TRUE

63. Membrii Comitetului Regiunilor sunt numiti pentru un mandat de 5 ani de catre Consiliu cu

majoritate calificata, dintre reprezentantii colectivitatilor locale din statele membre, pe baza propunerilor primite din partea statelor membre

ANS: TRUE

64. Uniunea dezvolta o politica comuna de imigrare, al carei scop este de a asigura, in toate

etapele, gestionarea eficienta a fluxurilor de imigranti, tratamentul echitabil al resortisantilor

tarilor terte cu sedere legala in statele membre, precum si prevenirea imigrarii ilegale si a traficului de persoane si combaterea sustinuta a acestora ANS: TRUE

65. Tratatele de la Maastricht si de la Amsterdam reglementeaza modalitatile de protejare a

cetateniei europene astfel:

• protectia acordata de catre autoritatile diplomatice si consulare ale statelor membre,

• dreptul de petitionare

• dreptul de a se adresa mediatorului.

• dreptul de a comunica cu institutiile comunitare. ANS: TRUE

66. Deciziile, ca acte normative ale Uniunii Europene, trebuie motivate in mod clar si pertinent si

nu sunt obligatorii in integralitatea lor, ci doar cu privire la rezultat.

ANS: FALSE

67. Actele normative ale Uniunii Europene adoptate de catre institutii intra in vigoare la data

fixata sau in a 20-a zi de la publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

ANS: TRUE

68. Decizia, ca act normativ al Uniunii Europene, are aplicabilitate indirecta si produce efecte de

la data comunicarii sale catre destinatari ANS: TRUE

69. Decizia, ca act normativ al Uniunii Europene, se adreseaza unor destinatari precisi. Ea este

un act normativ individual, fara aplicabilitate generala,spre deosebire de regulamente, care au un

caracter general.

ANS: TRUE

70. In cadrul Consiliului Uniunii Europene cea mai mare parte a deciziilor se adopta cu

majoritate simpla. ANS: FALSE

71. Discutiile si negocierile pentru identificarea unei alte solutii care sa rezolve criza

institutionala ca urmare a respingerii Tratatului constitutional au condus la un acord asupra unui nou proiect de tratat, care s-a semnat pe data de 13 decembrie 2007 la Lisabona, urmand sa intre in vigoare la inceputul anului 2009, cel tarziu inainte de alegerile europene din anul 2009. Tratul de reforma de la Lisabona a intampinat dificultati si a intrat in vigoare mai tarziu, respectiv in decembrie 2009. ANS: TRUE

72. Tratatul de la Lisabona a fost conceput pentru a reforma reglementarile aplicabile in prezent

in Uniunea Europeana, in asa fel incat Uniunea Europeana sa fie adaptata noilor realitati create

de extinderea acesteia la 27 de state membre ANS: TRUE

73. Primele izvoare secundare ale dreptului comunitar sunt tratatele constitutive de la Roma si de

la Paris.

ANS: FALSE

74. Interesele si obiectivele strategice ale PESC sunt stabilite de catre Comisia Europeana .

ANS: FALSE

75. Consiliul European este institutia Uniunii Europene, care hotarând cu unanimitate stabileste

interesele si obiectivele strategice ale PESC

ANS: TRUE

76. Comisia Europeana exercita functia executiva impreuna cu Consiliul European, stabilind

principalele directii de actiune ale Consiliului European. ANS: TRUE

directii de actiune ale Consiliului European. ANS: TRUE 77. Tratatul CECO a fost incheiat pentru o

77. Tratatul CECO a fost incheiat pentru o perioada de 50 de ani. La data de 23 iulie 2002,

CECO si-a încetat existenta, iar patrimoniul acesteia a fost transferat Comunitatii Europene.

ANS: TRUE

78. Prima incercare de reforma si adaptare a Uniunii la valurile succesive de extindere a fost

„Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa”, care a fost elaborat pentru a înlocui vechile tratate cu un text unitar, care sa stabileasca in mod simplu si clar pentru cetatenii europeni bazele, obiectivele, structura si modul de functionare a Uniunii Europene extinse. ANS: TRUE

79. Regulamentul este principalul izvor de drept derivat, este obligatoriu in integralitatea lui si

contine prescriptii generale si impersonale, cu aplicabilitate generala. Aplicabilitatea generala este principala deosebire dintre regulament si decizie.

ANS: TRUE

80. Statele membre care doresc sa stabileasca intre ele o forma de cooperare consolidata in

cadrul competentelor neexclusive ale Uniunii pot recurge la institutiile Uniunii Europene.

ANS: TRUE

81. Curtea de Justitie a Uniunii este sesizata printr-o cerere adresata grefierului Curtii, care

trebuie sa cuprinda numele si domiciliul reclamantului, calitatea semnatarului, numele partii sau partilor împotriva carora se formuleaza cererea, obiectul litigiului, concluziile si o expunere sumara a motivelor invocate. Dupa caz, cererea trebuie sa fie însotita de actul a carui anulare este ceruta sau, de o proba scrisa a datei invitatiei de a actiona adresat unei institutii. ANS: TRUE

82. Dreptul Uniunii Europene are un caracter unitar, aplicarea dreptului Uniunii europene in

statele membre find conditionata atat de respectarea particularitatilor fiecarui sistem juridic national, cat si in special de aplicarea normelor Uniunii in plan national cu un „continut identic si

cu o egala eficacitate”. ANS: TRUE

83. In cadrul ordinii juridice comunitare sunt eliminate toate competentele nationale ale statelor

ce fac parte din Uniunea Europeana, deoarece aceste competente au fost transferate in

integralitate institutiilor comunitare. ANS: FALSE

84. In activitatea sa, Curtea de Justitie a apelat la principii generale de drept si, in plus, a conturat

o serie de principii specifice dreptului comunitar, ori de cate ori sursele primare sau secundare

ale dreptului comunitar nu dispuneau de reglementari. ANS: TRUE

85. Directiva obliga toate statele membre destinatare in totalitate, fiind obligatorie in toate

elementele sale.

ANS: FALSE

86. Consiliul European, hotarand cu majoritate calificata, propune Parlamentului European un

candidat la functia de Presedinte al Comisiei Europene.

ANS: TRUE

87. Membrii Comisiei Europene poarta denumirea de comisari si sunt numiti pentru un mandat

de 5 ani, care poate sa fie reinnoit. ANS: TRUE

88. Mandatul membrilor Comisiei Europene poate sa fie reinnoit de maxim doua ori.

ANS: FALSE

89. Tratatul de la Lisabona nu este in vigoare deoarece a fost respins in cadrul unui referendum

organizat intr-unul dintre statele membre ANS: FALSE

90. Curtea de Justitie a Uniunii Europene cuprinde Curtea de Justitie, Tribunalul si tribunale

specializate. Ea asigura respectarea dreptului in interpretarea si aplicarea tratatelor comunitare. ANS: TRUE

91. Tratatul de la Lisabona a fost conceput pentru a inlocui vechile tratate cu un text unitar, care

sa stabileasca in mod simplu si clar pentru cetatenii europeni bazele, obiectivele, structura si

modul de functionare a Uniunii Europene extinse. ANS: FALSE

92. In cadrul principiilor si obiectivelor actiunii sale externe, Uniunea desfasoara, defineste si

pune in aplicare o politica externa si de securitate comuna intemeiata pe dezvoltarea solidaritatii

politice reciproce a statelor membre, pe identificarea chestiunilor de interes general si pe realizarea unui grad din ce in ce mai mare de convergenta a actiunilor statelor membre. ANS: TRUE

93. Parlamentul European elaboreaza politica externa si de securitate comuna si adopta deciziile

necesare pentru definirea si punerea in aplicare a acesteia, pe baza orientarilor generale si a liniilor strategice definite de Consiliul European ANS: FALSE

94. In exercitarea mandatului sau, Inaltul Reprezentant al Uniunii este sustinut de un serviciu

european pentru actiunea externa. Acest serviciu lucreaza in colaborare cu serviciile diplomatice ale statelor membre. ANS: TRUE

95. Conform Tratatului de la Lisabona Uniunea Europeana va exista alaturi de Comunitati.

ANS: FALSE

96. Conform Tratatului de la Lisabona Uniunea Europeana se substituie Comunitatii Europene si

succede acesteia. ANS: TRUE

97. In temeiul principiului cooperarii loiale, Statele membre adopta orice masura generala sau

speciala pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor care decurg din tratate sau care rezulta din actele institutiilor Uniunii Ruropene. ANS: TRUE

98. Actuala Comisie Europeana este formata dintr-un numar de comisari egal cu doua treimi din

numarul statelor membre. ANS: FALSE

99. Parlamentarii europeni sunt alesi proportional cu populatia statului membru din care provin,

fiind stabilit un numar maxim si unul minim de parlamentari din partea unui stat membru. ANS: TRUE

100. Curtea de Justitie a Uniunii Europene este compusa în prezent din 18 judecatori, conform

principiului ca prin rotatie sa fie numit câte un judecator pentru fiecare stat membru, astfel încât toate sistemele juridice nationale din cadrul Uniunii Europene sa fie reprezentate egal la nivelul Curtii

ANS: FALSE

101. Art. 101 al TFUE (ex-articolul 81 TCE) interzice întelegerile anticoncurentiale dintre

întreprinderi declarând incompatibile cu piata interna si prin urmare interzise orice acorduri între

întreprinderi, orice decizii ale asocierilor de întreprinderi si orice practici concertate care pot afecta comertul dintre statele membre si care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurentei în cadrul pietei interne

ANS: TRUE

102. Materia concurentei reprezinta un domeniu în care Uniunea Europeana are „competenta

exclusiva”. Prin urmare, în domeniul concurentei, statele membre pot legifera numai în masura în care transpun sau aplica dreptul adoptat la nivelul Uniunii sau în domeniile înca nereglementate la nivel Uniunii Europene ANS: TRUE

103. Conform Tratatului de la Lisabona Curtea de Justitie a Uniunii Europene cuprinde Curtea

de Justitie si Tribunalul de prima instanta care este un tribunal specializat ANS: FALSE

104. Libertatea de circulatie a persoanelor a reprezentat o problema mai sensibila pentru statele

membre decât libera circulatie a marfurilor, datorita implicatiilor ce tin de ordinea publica si de siguranta nationala sau de sistemul de asigurari sociale.

ANS: TRUE

105. In cadrul actiunilor cu caracter operativ ale Europol, acesta poate sa aplice masuri coercitive

cum ar fi arestarea sau retinerea actionând în mod independent si fara a solicita implicarea autoritatilor nationale competente dim statul membru pe al carui teritoriu sunt adoptate masurile coercitive

ANS: FALSE

106. Europol-ul este o organizatie independenta a Uniunii Europene cu misiunea de a sustine si

consolida actiunea autoritatilor politienesti si a altor servicii de aplicare a legii din statele

membre, precum si cooperarea acestora pentru prevenirea si combaterea criminalitatii grave care afecteaza doua sau mai multe state membre, a terorismului si a formelor de criminalitate ce aduc atingere unui interes comun care face obiectul unei politici a Uniunii ANS: TRUE

107. Parchetul European are competenta de a cerceta, de a urmari si de a trimite în judecata, dupa

caz în colaborare cu Europol, autorii si coautorii infractiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. El a fost înfiintat prin Tratatul de la Maastricht

ANS: FALSE

108. Conform art. 82 al TFUE (ex-articolul 31 TUE) cooperarea judiciara în materie penala în

cadrul Uniunii se întemeiaza pe principiul recunoasterii reciproce a hotarârilor judecatoresti si a

deciziilor judiciare si include apropierea reglementarile juridice si a normelor administrative ale statelor membre în anumite domenii de criminalitate ANS: TRUE

MULTIPLE CHOICE

1. Precizati care dintre urmatoarele categorii de acte fac parte dintre izvoarele primare ale

dreptului comunitar:

a. Regulamentele si directivele;

b. Tratatul instituind Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului; Tratatul instituind

Comunitatea Economica Europeana; Tratatul instituind Comunitatea Europeana a Energiei Atomice;

c. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa.

ANS: a

2. Dreptul comunitar are urmatoarele caracteristici:

a) are prioritate si aplicabilitate indirecta prin traspunerea in legislatia interna;

b) are prioritate si efect direct;

c) are aplicabilitate imediata

a. a+b

b. b+c

c. a+c

ANS:b

3. Principiul prioritatii dreptului comunitar

a. tine de esenta dreptului comunitar;

b. se aplica prin raportare la toate normele nationale, cu exceptia celor comunitare;

c. a fost stabilit expres printr-un regulament al Comisiei Europene.

ANS: a

4. Principiul subsidiaritatii:

a) este un principiu fundamental al dreptului comunitar;

b) presupune actiunea Comunitatii in limitele competentelor si obiectivelor conferite de tratate,

Comunitatea intervenind in masura in care obiectivele actiunii nu pot fi realizate satisfacator la nivelul statelor membre;

c) nu limiteaza interventia comunitara.

a. a+b

b. b+c

c. a+c

ANS: a

5. Uniunea Europeana isi propune:

a) sa ofere cetatenilor sai o arie de libertate, securitate si justitie fara frontiere.

b) sa combata reglementarea uniforma a concurentei si dezvoltarea economiei de piata.

c) sa promoveze progresul stiintific si tehnic;

d) sa promoveze inlaturarea protectiei sociale si diviziunea teritoriala

a. a+b+c

b. a + c

c. b+d

ANS:b

6. Principalele institutii ale Uniunii Europene sunt:

a. Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Consiliul European, Comisia Europeana, Curtea de Justitie a Uniunii Europene, Curtea de Conturi si Banca Centrala Europeana.

b. Parlamentul European, Consiliul Europei, Comisia Europeana si Curtea de Justitie;

c. Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeana, Curtea de Justitie a Uniunii Europene si Curtea de Conturi

ANS:a

7. Comisia Europeana este o institutie:

a. cu rol executiv;

b. cu rol jurisdictional;

c.

cu rol politic.

ANS: a

8. Libera circulatie a marfurilor implica:

a) interzicerea intre statele membre a taxelor vamale asupra importurilor si exporturilor;

b) un tarif vamal comun;

c) eliminarea restrictiilor legate de libera circulatie a serviciilor

a. a+b

b. b+c

c. a+c

ANS:a

9. Libertatea de circulatie a lucratorilor implica:

a. garantarea unui loc de munca in cadrul statelor membre

b. deplasarea in mod liber pe teritoriul statelor membre in vederea angajarii

c. sederea limitata intr-un stat membru pentru angajare, in baza unor vize si permise de lucru;

d. ramanerea pe teritoriul unui stat membru a persoanei dupa ce a fost angajata in acest stat

membru, sub rezerva conditiilor care sunt cuprinse in regulamentele de implementare care sunt elaborate de Comisiei

a. a+b+c

b. a+b+d

c. b+d

ANS:c

10. Definirea si punerea in aplicare a politicii monetare comune se realizeaza de catre:

a. Consiliul Uniunii Europene si Curtea de Conturi;

b. Sistemul European al Bancilor Centrale;

c.

Consiliul Uniunii Europene, Curtea de Conturi si Banca Europeana de Investitii.

ANS:a

11. Tratatul de la Maastricht:

a. instituie Uniunea Europeana;

b. reglementeaza mai detaliat fiecare dintre cele 3 Comunitati Europene;

c. instituie cele 4 libertati fundamentale in cadrul Uniunii.

ANS:a

12. Membrii Comisiei Europene sunt numiti de catre:

a. Consiliu European de comun acord cu Presedintele Comisiei, pornind de la propunerile formulate de catre statele membre;

b. cetatenii europeni;

c. statele membre.

ANS:a

13. Cetatenii sunt reprezentati direct, la nivelul Uniunii Europene, in:

a. Parlamentul European

b. Parlamentul si Consiliul European

c. Comisia Europeana

ANS:a

14. Conform Tratatului de la Lisabona Institutiile Uniunii Europene sunt:

a. Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, Comisia Europeana, Curtea de Justitie a Uniunii Europene

b. Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu Uniunii Europene, Comisia Europeana,

Curtea de Justitie a Uniunii Europene, Banca Centrala Europeana, Curtea de Conturi

c. Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, Comisia Europeana, Curtea de Justitie a

Uniunii Europene, Curtea de Conturi

ANS:b

15. Parlamentul European, Consiliul si Comisia sunt asistate de urmatoarele organe care exercita

functii consultative

a. Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor

b. Comitetul Economic si Social si Comitetul asistentei civile

c. Comitetul Economic si Social si Comitetul reprezentantilor regionali

ANS:a

16. Comisia Europeana:

a) promoveaza interesul general al Uniunii (interesul comintar);

b) vegheaza la aplicarea tratatelor (este gardianul tratatelor),

c) executa bugetul;

d) are initativa legislativa.

a. a+b

b. a+b+c

c. a+b+c+d

ANS: c

17. Comisia, ca organ colegial, raspunde in fata

a. Parlamentului European

b. Consiliului European

c. Curtii de Conturi

ANS:a

18. Curtea de Justitie este formata din:

a. cate un judecator pentru fiecare stat membru si este sprijinita de avocati generali.

b. cate un judecator pentru fiecare stat membru si este sprijinita de avocati asistenti

ANS:a

19. In problemele referitoare la politica externa si de securitate comuna, Uniunea este

reprezentata de:

a. Presedintele Comisiei Europene

b. Inaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate

c. Presedintele Consiliului European

ANS:b

20. Din Agentia Europeana de Aparare fac parte:

a. Statele membre si alte state din Europa

b. Toate statele membre

c. Orice state membre care doresc sa participe

ANS:c

21. Uniunea Europeana are personalitate juridica conform:

a. Tratatului de la Maastricht

b. Tratatului de la Lisabona

c. Tratatului de la Amsterdam

ANS:b

22. Orice stat membru poate decide sa se retraga din Uniune.

a. in mod liber, conform normele constitutionale nationale

b. dupa obtinerea acordului unanim al tuturor statelor membre

c. dupa obtinerea acordului a doua treimi din numarul statelor membre

ANS:a

23.

La aceasta data Uniunea Europeana are un numar de:

a. 25 de state membre

b. 27 de state membre

c. 23 de state membre

ANS:b

24. Intre competentele partajate ale Uniunii enumeram:

a. Piata interna, mediu, spatiul de libertate, securitate si justitie

b. Legislatie nationala, protectia consumatorului, mediu, acorduri internationale

Stabilirea normelor privind concurenta necesare functionarii pietei interne; politica monetara pentru statele membre a caror moneda este euro ; uniunea vamala

c.

membre a caror moneda este euro ; uniunea vamala c. ANS:a 25. Consiliul European a. Defineste
membre a caror moneda este euro ; uniunea vamala c. ANS:a 25. Consiliul European a. Defineste

ANS:a

25. Consiliul European

a. Defineste orientarile strategice ale planificarii legislative si operationale in cadrul spatiului de libertate, securitate si justitie.

b. Vegheaza la respectarea tratatelor, fiind gardianul tratatelor

c. Executa bugetul si are initiativa legislativa

ANS:a

26. Mediatorul european este numit de:

a. Consiliul de Ministri

b. Parlamentul European

c. Comisia Europeana

ANS:b

27. Intre competentele exclusive ale Uniunii enumeram:

a. Piata interna, mediu, spatiul de libertate, securitate si justitie

b. Legislatie nationala, protectia consumatorului, mediu, acorduri internationale

politica monetara pentru statele membre a caror moneda este euro ; uniunea vamala

statele membre a caror moneda este euro ; uniunea vamala ANS:c 28. Parlamentul European a aprobat

ANS:c

28. Parlamentul European a aprobat aderarea Romaniei la Uniunea Europeana in data de:

a. 13 aprilie 2005;

b. 13 aprilie 2006;

c. 13 aprilie 2007;

ANS:a

29. Planul „Schumann”, lansat la Paris la 9 mai 1950, urmarea:

a. realizarea unei cooperari economice intensificate;

b. realizarea uniunii vamale

c. plasarea productiei de otel si carbune sub egida unei Inalte Autoritati

de otel si carbune sub egida unei Inalte Autoritati ANS:c 30. Fiecare institutie a Uniunii Europene:

ANS:c

30. Fiecare institutie a Uniunii Europene:

a. isi stabileste in mod independent propriul Regulament si isi desemneaza functionarii c. raporteaza Comisiei Europene

b. raporteaza Parlamentului European

ANS:a

31. Parlamentul european are urmatoarele categorii de atributii:

a. atributii legislative exclusive si individuale c. atributii de ancheta si de avocat al poporului si atributii de supraveghere si control.

b. atributii executive

ANS:c

32. Parlamentul European este compus din:

a. reprezentanti ai popoarelor statelor membre (cetateni europeni) alesi de cetatenii europeni c. reprezentanti ai Uniunii Europene

b. reprezentanti ai guvernelor statelor membre d. reprezentanti din Parlamentele nationale ale

statelor membre

ANS:a

33. Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate este

numit de

a. Parlamentul European cu acordul Comisiei c. Consiliul European

b. Comisia Europeana d. Consiliul European, cu acordul presedintelui Comisiei

ANS:d

34. Comisia, in calitate de organ colegial, raspunde in fata:

a. Parlamentului European c. Consiliului European

b. Consiliului Uniunii Europene d. Consiliului Europei

ANS:a

35. Conform Tratatului de la Lisabona incepand cu data de 1 noiembrie 2014, Comisia va fi

compusa dintr-un numar de membri, incluzand presedintele si Inaltul Reprezentant al Uniunii

pentru afaceri externe si politica de securitate egal cu:

a. numarul statelor membre c. un sfert din numarul statelor membre

b. doua treimi din numarul statelor membre d. o jumatate numarul statelor membre

ANS:b

36. Curtea de Justitie a Uniunii Europene cuprinde:

a. Curtea de Justitie, Tribunalul si tribunale specializate c. Curtea de Justitie, Tribunalul Marii Camere si Tribunalul specializat

b. Curtea de Justitie, Tribunalul de prima instanta si Tribunalul functiei publice

ANS:a

37. Politica externa si de securitate comuna este elaborata de:

a. Parlamentul European c. Comisia Europeana

b. Parlamentele nationale d. Consiliul Uniunii Europene

ANS:d

38. Conform art.3 al Tratatului privind Functionarea Uniunii Europene, Uniunea are competenta

exclusiva în urmatoarele domenii:

a) uniunea vamala

b) politica monetara pentru statele membre a caror moneda este euro

c) politica externa si de securitate comuna

d) politica comerciala comuna

a. a +b+c c. a+b+d

b. b+c+d d. b+c+d

ANS:a

39. Conform art. 4 al Tratatului privind Functionarea Uniunii Europene, Uniunea are competenta

de legiferare partajata cu statele membre în urmatoarele domenii:

a) uniunea vamala

b) protectia consumatorului;

c) transporturile;

d) retelele transeuropene

a. a+b+c c. b+c+d

b. a+b+d d. a+c+d

ANS:d

40. Investigatiile cu privire la ajutoarele de stat sunt efectuate de catre:

a. Consiliul Uniunii Europene c. Consiliul European

b. Parlamentul European d. Comisia Europeana

ANS:d

41. Realizarea Pietei Interne a intervenit treptat si progresiv. Prima libertate realizata a fost:

a. Libera circulatie a marfurilor c. Libera circulatie a capitalurilor

b. Libera circulatie a persoanelor d. Libera circulatie a platilor

ANS:a

42. Activitatile Europol sunt controlate de catre:

a. Parlamentul European, în asociere cu parlamentele nationale c. Comisia Europeana

b. Consiliul Uniunii Europene