Sunteți pe pagina 1din 24

Facultatea de Drept si Administratie Publica - Specializarea DREPT

Drept European (Dreptul Uniunii Europene) Grile examen


TRUE/FALSE
1. Primele izvoare primare ale dreptului Uniunii Europene sunt tratatele institutive, respectiv:
Tratatul CECA de la Paris (1951) si Tratatele de la Roma semnate in 1957.
ANS: TRUE
ANS
2. Izvoarele primare ale dreptului Uniunii Europene sunt actele normative ale Uniunii Europene,
altele decat tratatele incheiate si ratificate de statele membre
ANS: FALSE
3. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa este izvor primar al dreptului Uniunii Europene.
ANS:FALSE
4. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa a fost semnat si a intrat in vigoare la sfarsitul
anului 2004.
ANS: FALSE
5. Tratatele de la Amsterdam si Nisa nu sunt izvoare primare ale dreptului Uniunii Europene.
ANS:FALSE
6. Prin Tratatele de la Roma, semnate in 1957 au fost constituite Comunitatea Economica
Europeana (CEE) si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (CEEA sau Euratom).
ANS: TRUE
7. Actele adoptate de catre institutiile Uniunii Europene in aplicarea tratatelor formeaza categoria
izvoarele secundare ale dreptului Uniunii Europene.
ANS:TRUE
8. Dreptul Uniunii Europene este integrat de plin drept in ordinea juridica a fiecaruia dintre
statele membre.
ANS: TRUE
9. Desi directivele si regulamentele nu pot sa contravina izvoarelor primare ale Uniunii, in
situatii speciale deciziile, ca acte normative ale Uniunii Europene, pot sa contravina izvoarelor
primare.
ANS: FALSE
10. Judecatorul national este obligat sa aplice actele normative ale Uniunii Europene, de la data
intrarii acestora in vigoare, ca pe propriile norme nationale.
ANS: TRUE
11. Dreptul Uniunii Europene are un caracter unitar, ridicandu-se deasupra diversitatii
contextelor nationale. Dreptul Uniunii Europene se aplica in mod uniform in toate statele
membre.
ANS: TRUE
12. Institutiile Uniunii Europene si exercita fiecare n parte competentele conferite de tratate, dar
n acelasi timp trebuie sa conlucreze strns n vederea atingerii obiectivelor Uniunii Europene. n
cadrul acestei cooperari la nivel institutional trebuie respectat principiul echilibrului, n sensul ca
nici o institutie nu poate ncalca sau exercita competentele altor institutii pe de o parte, iar, pe de
alta, parte ca toate institutiile trebuie sa se implice activ pentru realizarea obiectivelor Uniunii
Europene.
ANS: TRUE
13. Ordinea juridica a Uniunii Europene este conturata prin actele emise de institutiile Uniunii
Europene si tratatele incheiate si ratificate de catre statele membre.
ANS:TRUE
14. Ordinea juridica a Uniunii Europene este o ordine juridica supranationala, care se ntemeiaza
pe acceptarea transferarii, de catre statele membre ale Uniunii Europene, a unor competente
decizionale catre institutiile Uniunii , care au fost create prin tratate.
ANS: TRUE
15. Principiul subsidiaritatii si cel al proportionalitatii dreptului Uniunii Europene sunt strans
legate si au efecte similare, de limitare a interventiei legislative a Uniunii Europene. Institutiile
Uniunii aplica principiul subsidiaritatii n conformitate cu Protocolul privind aplicarea
principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii care este anexat Tratatului de la Lisabona
ANS: TRUE
16. Prioritatea face parte din natura dreptului Uniunii Europene. In absenta sa, tratatele ar fi
lipsite de efecte, deoarece ulterior adoptarii unui tratat statele membre ar putea adopta acte
normative contrare tratatelor.
ANS: TRUE
17. Conform principiului prioritatii, actele normative nationale nu pot contraveni dreptului
Uniunii Europenr, cu exceptia prevederilor Constitutiei, actul normativ cel mai important in
ierarhia oricarui sistem de drept.
ANS: FALSE
18. Judecatorii nationali sunt indreptatiti sa suspende aplicarea legii nationale, atunci cand se
invoca incompatibilitatea acesteia cu dreptul Uniunii Europene, insa numai dupa formularea unei
cereri de interpretare adresata Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
ANS: FALSE
19. Dreptul Uniunii Europene produce efect direct atat in statele membre, cat si in statele
asociate la Uniunea Europeana, insa numai de la momentul deschiderii in mod ferm si irevocabil
a negocierilor de aderare la Uniunea Europeana.
ANS: FALSE
20. Conform art. 4 al Protocolului nr.3 privind Statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene
anexat Tratatului privind Uniunea Europeana si Tratatului privind Functionarea Uniunii
Europene, judecatorii si avocatii generali nu pot exercita nicio functie politica, insa pot exercita
functii administrative si/sau executive.
ANS: FALSE
21. Principiul protectiei drepturilor fundamentale ale omului nu este un principiu al dreptului
Uniunii Europene, ci exclusiv un principiu care guverneaza activitatea Consiliului Europei.
ANS: FALSE
22. Orice cetatean al Uniunii dispune de dreptul de a particia la alegerile locale, adica dreptul de
a alege si de a fi ales in administratia locala (nationala) din statul in care isi are resedinta in
aceleasi conditii ca si cetatenii acelui Stat.
ANS: TRUE
23. Institutiile Uniunii Europene actioneaza in limitele atributiilor conferite lor de catre
Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene.
ANS: FALSE
24. Parlamentul European este institutia Uniunii Europene cu rol legislativ, fiind singura
institutie care adopta acte normative obligatorii care se aplica pe teritoriul Uniunii.
ANS: FALSE
25. Membrii Parlamentului European sunt alesi prin vot universal, direct, de catre cetatenii
statelor membre, pentru o perioada de cinci ani si reprezinta la nivelul Uniunii Europene
interesele guvernelor statelor din care provin, punand in aplicare politica respectivelor guverne la
nivelul Uniunii Europene.
ANS: FALSE
26. Membrii Parlamentului European sunt instructati de catre guvernele statelor din care provin
cu privire la modul in care sa-si indeplineasca insarcinarile care le revin in exercitarea functiei
lor.
ANS: FALSE
27. Membrii Consiliului Uniunii Europene nu reprezinta interesele guvernelor statelor membre,
ci interesul general comunitar.
ANS: FALSE
28. Membrii Consiliului Uniunii Europene sunt numiti pentru o perioada de 6 luni.
ANS: FALSE
29. Consiliul Uniunii Europene nu are atributii decizionale proprii, intervenind numai in masura
in care Comisia Europeana care este institutia Uniunii cu caracter colegial si permanent ii
deleaga spre rezolvare unele probleme.
ANS: FALSE
30. Consiliul Uniunii Europene este format din cate un reprezentant al fiecarui stat membru, la
nivel ministerial, imputernicit sa angajeze guvernul acelui stat membru. Prin urmare, Consiliul
Uniunii Europene reprezinta interesele statelor membre.
ANS: TRUE
31. Comisia Europeana are atributii preponderent executive.
ANS: TRUE
32. Membrii Comisiei Europene sunt numiti de catre statele membre pentru un mandat de 4 ani.
ANS: FALSE
33. Comisia Europeana contribuie prin propuneri la pregatirea si conturarea masurilor luate de
Consiliul Uniunii Europene si de Parlamentul European. Ea are drept de initiativa legislativa.
ANS: TRUE
34. Comisia Europeana nu are drept de initiativa legislativa, acest drept revenind Consiliului
Uniunii.
ANS: FALSE
35. Desi are posibilitatea de a formula avize si recomandari Comisia europeana nu are nici un fel
de atributie de control si impunere a respectarii legislatiei comunitare de catre statele membre.
ANS: FALSE
36. Curtea de Justitie a Uniunii Europene nu are atributii de interpretare a Tratatelor intrucat
aceste atributii revin Comisiei Europene, care este gardianul tratatelor.
ANS: FALSE
37. Judecatorii si avocatii generali sunt desemnati la propunerea guvernelor statelor membre, de
comun acord pentru un mandat de 6 ani care poate fi reinnoit.
Membrii Curtii de Justitie desemneaza Presedintele Curtii pentru un mandat de 3 ani.
ANS: TRUE
38. Fiecare guvern al statelor membre deleaga cate un reprezentant la nivel ministerial dintre
membrii sai in Consiliul Uniunii Europene, reprezentantul fiind desemnat in functie de
problemele inscrise pe ordinea de zi a Consiliului.
ANS: TRUE
39. Tribunalul nu este o institutie comunitara distincta, ci este atasat Curtii de Justitie a Uniunii
Europene.
ANS: TRUE
40. Libera circulatie a marfurilor presupune exclusiv interzicerea intre statele membre a taxelor
vamale asupra importurilor si exporturilor si eliminarea restrictiilor cantitative.
ANS: FALSE
41. Libera circulatie a capitalurilor implica interzicerea restrictiilor privind platile intre statele
membre si intre statele membre si tarile terte.
ANS: TRUE
42. Libertatea de circulatie a serviciilor este total independenta de libertatea de circulatie a
persoanelor.
ANS: FALSE
43. Libera circulatie a serviciilor include libera circulatie a marfurilor.
ANS: FALSE
44. Tribunalul Uniunii Europene are intre altele si competenta de a solutiona actiunile care sunt
introduse mpotriva deciziilor Tribunalului Functiei Publice, care este competent n ceea ce
priveste litigiile referitoare la functionarii publici europeni
ANS: TRUE
45. Politica economica are stranse legaturi cu politica monetara, cele doua conditionandu-se
reciproc.
ANS: TRUE
46. Politica privind mediul inconjurator nu implica actiuni la nivel comunitar, ci actiuni
specifice la nivelul fiecarui stat membru.
ANS: TRUE
47. Curtea de Conturi este formata dintr-un resortisant din fiecare stat membru numit de Consiliu
pe baza propunerilor statelor membre, dupa primirea avizului Parlamentului european.
Curtea de Conturi are statut de institutie comunitara.
ANS: TRUE
48. Comitetul Economic si Social este compus din reprezentanti ai organizatiilor patronale,
salariale si alti reprezentanti ai societatii civile si este un organism cu caracter consultativ.
ANS: TRUE
49. Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor sunt organisme din cadrul Uniunii
Europene care pot adopta acte normative cu caracter obligatoriu in domeniul lor de competenta.
ANS: FALSE
50. Conform tratatului de la Lisabona 500.000 de cetateni europeni, provenind din cel putin trei
state membre pot propune Comisiei Europene un proiect de act normativ comunitar.
ANS: FALSE
51. Judecatorii si avocatii generali din cadrul Curtii de Justitie a Uniunii Europene sunt
desemnati de comun acord de catre guvernele statelor membre, pentru un mandat de 6 ani care
poate fi reinnoit. Membrii Curtii de Justitie desemneaza Presedintele Curtii pentru un mandat de
3 ani.
ANS: TRUE
52. Politica externa si de securitatea comuna a Uniunii are la baza dezvoltarea solidaritatii
politice reciproce a statelor membre, identificarea chestiunilor de interes general si realizarea
unui grad din ce n ce mai mare de convergenta a actiunilor statelor membre n materie de
securitate.(PESC)
ANS: TRUE
53. Politica de securitate si aparare comuna (PSAC) este o politica distincta si separata de
Politica Externa si de Securitate Comuna.
ANS: FALSE
54. Statele membre au obligatia de a sprijini n mod activ PESC n baza principiului loialitatii si
al solidaritatii reciproce. Ele trebuie sa se abtina de la orice actiune contrara intereselor Uniunii
sau care poate dauna eficientei sale ca forta de coeziune n relatiile internationale.
ANS: TRUE
55. Uniunea Europeana se intemeiaza pe valorile respectarii demnitatii umane, a libertatii,
democratiei, egalitatii, statului de drept, precum si pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a
drepturilor persoanelor care apartin minoritatilor.
ANS: TRUE
56. Uniunea ofera cetatenilor sai un spatiu de libertate, securitate si justitie, fara frontiere interne,
in cadrul caruia este garantata libera circulatie a persoanelor impreuna cu masurile adecvate
privind controalele la frontierele externe, azilul, migratia si prevenirea si combaterea
infractionalitatii.
ANS: TRUE
57. In temeiul principiului cooperarii loiale, Uniunea si statele membre se concureaza reciproc in
indeplinirea misiunilor
ANS: FALSE
58. Delimitarea competentelor Uniunii este reglementata de principiul atribuirii. Exercitarea
acestor competente se realizeaza de catre institutiile comunitare si este reglementata de
principiile subsidiaritatii si proportionalitatii, care limiteaza interventia Uniunii.
ANS: TRUE
59. Conform Tratatului de la Lisabona Uniunea adera la Conventia europeana pentru apararea
drepturilor omului si a libertatilor fundamentale
ANS: TRUE
60. Comisia Europeana exercita, impreuna cu Consiliul European, functiile legislativa si
bugetara.
ANS: FALSE
61. Conform Tratatului de la Lisabona reprezentarea cetatenilor europeni in Parlamentul
European este asigurata in mod proportional cu criteriul demografic, descrescator, cu un prag
minim si unul maxim de membri pentru fiecare stat membru. Numarul parlamentarilor nu poate
depasi 750.
ANS: TRUE
62. Incepand cu anul 2014 Comisia Europeana va fi formata dintr-un numar de comisari egal cu
doua treimi din numarul statelor membre, atat timp cat Consiliul European nu decide modificarea
acestui numar, hotarand in unanimitate.
ANS: TRUE
63. Membrii Comitetului Regiunilor sunt numiti pentru un mandat de 5 ani de catre Consiliu cu
majoritate calificata, dintre reprezentantii colectivitatilor locale din statele membre, pe baza
propunerilor primite din partea statelor membre
ANS: TRUE
64. Uniunea dezvolta o politica comuna de imigrare, al carei scop este de a asigura, in toate
etapele, gestionarea eficienta a fluxurilor de imigranti, tratamentul echitabil al resortisantilor
tarilor terte cu sedere legala in statele membre, precum si prevenirea imigrarii ilegale si a
traficului de persoane si combaterea sustinuta a acestora
ANS: TRUE
65. Tratatele de la Maastricht si de la Amsterdam reglementeaza modalitatile de protejare a
cetateniei europene astfel:
protectia acordata de catre autoritatile diplomatice si consulare ale statelor membre,
dreptul de petitionare
dreptul de a se adresa mediatorului.
dreptul de a comunica cu institutiile comunitare.
ANS: TRUE
66. Deciziile, ca acte normative ale Uniunii Europene, trebuie motivate in mod clar si pertinent si
nu sunt obligatorii in integralitatea lor, ci doar cu privire la rezultat.
ANS: FALSE
67. Actele normative ale Uniunii Europene adoptate de catre institutii intra in vigoare la data
fixata sau in a 20-a zi de la publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
ANS: TRUE
68. Decizia, ca act normativ al Uniunii Europene, are aplicabilitate indirecta si produce efecte de
la data comunicarii sale catre destinatari
ANS: TRUE
69. Decizia, ca act normativ al Uniunii Europene, se adreseaza unor destinatari precisi. Ea este
un act normativ individual, fara aplicabilitate generala,spre deosebire de regulamente, care au un
caracter general.
ANS: TRUE
70. In cadrul Consiliului Uniunii Europene cea mai mare parte a deciziilor se adopta cu
majoritate simpla.
ANS: FALSE
71. Discutiile si negocierile pentru identificarea unei alte solutii care sa rezolve criza
institutionala ca urmare a respingerii Tratatului constitutional au condus la un acord asupra unui
nou proiect de tratat, care s-a semnat pe data de 13 decembrie 2007 la Lisabona, urmand sa intre
in vigoare la inceputul anului 2009, cel tarziu inainte de alegerile europene din anul 2009. Tratul
de reforma de la Lisabona a intampinat dificultati si a intrat in vigoare mai tarziu, respectiv in
decembrie 2009.
ANS: TRUE
72. Tratatul de la Lisabona a fost conceput pentru a reforma reglementarile aplicabile in prezent
in Uniunea Europeana, in asa fel incat Uniunea Europeana sa fie adaptata noilor realitati create
de extinderea acesteia la 27 de state membre
ANS: TRUE
73. Primele izvoare secundare ale dreptului comunitar sunt tratatele constitutive de la Roma si de
la Paris.
ANS: FALSE
74. Interesele si obiectivele strategice ale PESC sunt stabilite de catre Comisia Europeana .
ANS: FALSE
75. Consiliul European este institutia Uniunii Europene, care hotarnd cu unanimitate stabileste
interesele si obiectivele strategice ale PESC
ANS: TRUE
76. Comisia Europeana exercita functia executiva impreuna cu Consiliul European, stabilind
principalele directii de actiune ale Consiliului European.
ANS: TRUE
77. Tratatul CECO a fost incheiat pentru o perioada de 50 de ani. La data de 23 iulie 2002,
CECO si-a ncetat existenta, iar patrimoniul acesteia a fost transferat Comunitatii Europene.
ANS: TRUE
78. Prima incercare de reforma si adaptare a Uniunii la valurile succesive de extindere a fost
Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa, care a fost elaborat pentru a nlocui vechile
tratate cu un text unitar, care sa stabileasca in mod simplu si clar pentru cetatenii europeni bazele,
obiectivele, structura si modul de functionare a Uniunii Europene extinse.
ANS: TRUE
79. Regulamentul este principalul izvor de drept derivat, este obligatoriu in integralitatea lui si
contine prescriptii generale si impersonale, cu aplicabilitate generala. Aplicabilitatea generala
este principala deosebire dintre regulament si decizie.
ANS: TRUE
80. Statele membre care doresc sa stabileasca intre ele o forma de cooperare consolidata in
cadrul competentelor neexclusive ale Uniunii pot recurge la institutiile Uniunii Europene.
ANS: TRUE
81. Curtea de Justitie a Uniunii este sesizata printr-o cerere adresata grefierului Curtii, care
trebuie sa cuprinda numele si domiciliul reclamantului, calitatea semnatarului, numele partii sau
partilor mpotriva carora se formuleaza cererea, obiectul litigiului, concluziile si o expunere
sumara a motivelor invocate. Dupa caz, cererea trebuie sa fie nsotita de actul a carui anulare este
ceruta sau, de o proba scrisa a datei invitatiei de a actiona adresat unei institutii.
ANS: TRUE
82. Dreptul Uniunii Europene are un caracter unitar, aplicarea dreptului Uniunii europene in
statele membre find conditionata atat de respectarea particularitatilor fiecarui sistem juridic
national, cat si in special de aplicarea normelor Uniunii in plan national cu un continut identic si
cu o egala eficacitate.
ANS: TRUE
83. In cadrul ordinii juridice comunitare sunt eliminate toate competentele nationale ale statelor
ce fac parte din Uniunea Europeana, deoarece aceste competente au fost transferate in
integralitate institutiilor comunitare.
ANS: FALSE
84. In activitatea sa, Curtea de Justitie a apelat la principii generale de drept si, in plus, a conturat
o serie de principii specifice dreptului comunitar, ori de cate ori sursele primare sau secundare
ale dreptului comunitar nu dispuneau de reglementari.
ANS: TRUE
85. Directiva obliga toate statele membre destinatare in totalitate, fiind obligatorie in toate
elementele sale.
ANS: FALSE
86. Consiliul European, hotarand cu majoritate calificata, propune Parlamentului European un
candidat la functia de Presedinte al Comisiei Europene.
ANS: TRUE
87. Membrii Comisiei Europene poarta denumirea de comisari si sunt numiti pentru un mandat
de 5 ani, care poate sa fie reinnoit.
ANS: TRUE
88. Mandatul membrilor Comisiei Europene poate sa fie reinnoit de maxim doua ori.
ANS: FALSE
89. Tratatul de la Lisabona nu este in vigoare deoarece a fost respins in cadrul unui referendum
organizat intr-unul dintre statele membre
ANS: FALSE
90. Curtea de Justitie a Uniunii Europene cuprinde Curtea de Justitie, Tribunalul si tribunale
specializate. Ea asigura respectarea dreptului in interpretarea si aplicarea tratatelor comunitare.
ANS: TRUE
91. Tratatul de la Lisabona a fost conceput pentru a inlocui vechile tratate cu un text unitar, care
sa stabileasca in mod simplu si clar pentru cetatenii europeni bazele, obiectivele, structura si
modul de functionare a Uniunii Europene extinse.
ANS: FALSE
92. In cadrul principiilor si obiectivelor actiunii sale externe, Uniunea desfasoara, defineste si
pune in aplicare o politica externa si de securitate comuna intemeiata pe dezvoltarea solidaritatii
politice reciproce a statelor membre, pe identificarea chestiunilor de interes general si pe
realizarea unui grad din ce in ce mai mare de convergenta a actiunilor statelor membre.
ANS: TRUE
93. Parlamentul European elaboreaza politica externa si de securitate comuna si adopta deciziile
necesare pentru definirea si punerea in aplicare a acesteia, pe baza orientarilor generale si a
liniilor strategice definite de Consiliul European
ANS: FALSE
94. In exercitarea mandatului sau, Inaltul Reprezentant al Uniunii este sustinut de un serviciu
european pentru actiunea externa. Acest serviciu lucreaza in colaborare cu serviciile diplomatice
ale statelor membre.
ANS: TRUE
95. Conform Tratatului de la Lisabona Uniunea Europeana va exista alaturi de Comunitati.
ANS: FALSE
96. Conform Tratatului de la Lisabona Uniunea Europeana se substituie Comunitatii Europene si
succede acesteia.
ANS: TRUE
97. In temeiul principiului cooperarii loiale, Statele membre adopta orice masura generala sau
speciala pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor care decurg din tratate sau care rezulta din
actele institutiilor Uniunii Ruropene.
ANS: TRUE
98. Actuala Comisie Europeana este formata dintr-un numar de comisari egal cu doua treimi din
numarul statelor membre.
ANS: FALSE
99. Parlamentarii europeni sunt alesi proportional cu populatia statului membru din care provin,
fiind stabilit un numar maxim si unul minim de parlamentari din partea unui stat membru.
ANS: TRUE
100. Curtea de Justitie a Uniunii Europene este compusa n prezent din 18 judecatori, conform
principiului ca prin rotatie sa fie numit cte un judecator pentru fiecare stat membru, astfel nct
toate sistemele juridice nationale din cadrul Uniunii Europene sa fie reprezentate egal la nivelul
Curtii
ANS: FALSE
101. Art. 101 al TFUE (ex-articolul 81 TCE) interzice ntelegerile anticoncurentiale dintre
ntreprinderi declarnd incompatibile cu piata interna si prin urmare interzise orice acorduri ntre
ntreprinderi, orice decizii ale asocierilor de ntreprinderi si orice practici concertate care pot
afecta comertul dintre statele membre si care au ca obiect sau efect mpiedicarea, restrngerea
sau denaturarea concurentei n cadrul pietei interne
ANS: TRUE
102. Materia concurentei reprezinta un domeniu n care Uniunea Europeana are competenta
exclusiva. Prin urmare, n domeniul concurentei, statele membre pot legifera numai n masura
n care transpun sau aplica dreptul adoptat la nivelul Uniunii sau n domeniile nca
nereglementate la nivel Uniunii Europene
ANS: TRUE
103. Conform Tratatului de la Lisabona Curtea de Justitie a Uniunii Europene cuprinde Curtea
de Justitie si Tribunalul de prima instanta care este un tribunal specializat
ANS: FALSE
104. Libertatea de circulatie a persoanelor a reprezentat o problema mai sensibila pentru statele
membre dect libera circulatie a marfurilor, datorita implicatiilor ce tin de ordinea publica si de
siguranta nationala sau de sistemul de asigurari sociale.
ANS: TRUE
105. In cadrul actiunilor cu caracter operativ ale Europol, acesta poate sa aplice masuri coercitive
cum ar fi arestarea sau retinerea actionnd n mod independent si fara a solicita implicarea
autoritatilor nationale competente dim statul membru pe al carui teritoriu sunt adoptate masurile
coercitive
ANS: FALSE
106. Europol-ul este o organizatie independenta a Uniunii Europene cu misiunea de a sustine si
consolida actiunea autoritatilor politienesti si a altor servicii de aplicare a legii din statele
membre, precum si cooperarea acestora pentru prevenirea si combaterea criminalitatii grave care
afecteaza doua sau mai multe state membre, a terorismului si a formelor de criminalitate ce aduc
atingere unui interes comun care face obiectul unei politici a Uniunii
ANS: TRUE
107. Parchetul European are competenta de a cerceta, de a urmari si de a trimite n judecata, dupa
caz n colaborare cu Europol, autorii si coautorii infractiunilor care aduc atingere intereselor
financiare ale Uniunii. El a fost nfiintat prin Tratatul de la Maastricht
ANS: FALSE
108. Conform art. 82 al TFUE (ex-articolul 31 TUE) cooperarea judiciara n materie penala n
cadrul Uniunii se ntemeiaza pe principiul recunoasterii reciproce a hotarrilor judecatoresti si a
deciziilor judiciare si include apropierea reglementarile juridice si a normelor administrative ale
statelor membre n anumite domenii de criminalitate
ANS: TRUE
MULTIPLE CHOICE
1. Precizati care dintre urmatoarele categorii de acte fac parte dintre izvoarele primare ale
dreptului comunitar:
a. Regulamentele si directivele;
b. Tratatul instituind Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului; Tratatul instituind
Comunitatea Economica Europeana; Tratatul instituind Comunitatea Europeana a Energiei
Atomice;
c. Tratatul instituind o Constitutie pentru Europa.
ANS: a
2. Dreptul comunitar are urmatoarele caracteristici:
a) are prioritate si aplicabilitate indirecta prin traspunerea in legislatia interna;
b) are prioritate si efect direct;
c) are aplicabilitate imediata
a. a+b
b. b+c
c. a+c
ANS:b
3. Principiul prioritatii dreptului comunitar
a. tine de esenta dreptului comunitar;
b. se aplica prin raportare la toate normele nationale, cu exceptia celor comunitare;
c. a fost stabilit expres printr-un regulament al Comisiei Europene.
ANS: a
4. Principiul subsidiaritatii:
a) este un principiu fundamental al dreptului comunitar;
b) presupune actiunea Comunitatii in limitele competentelor si obiectivelor conferite de tratate,
Comunitatea intervenind in masura in care obiectivele actiunii nu pot fi realizate satisfacator la
nivelul statelor membre;
c) nu limiteaza interventia comunitara.
a. a+b
b. b+c
c. a+c
ANS: a
5. Uniunea Europeana isi propune:
a) sa ofere cetatenilor sai o arie de libertate, securitate si justitie fara frontiere.
b) sa combata reglementarea uniforma a concurentei si dezvoltarea economiei de piata.
c) sa promoveze progresul stiintific si tehnic;
d) sa promoveze inlaturarea protectiei sociale si diviziunea teritoriala
a. a+b+c
b. a + c
c. b+d
ANS:b
6. Principalele institutii ale Uniunii Europene sunt:
a. Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Consiliul European, Comisia Europeana,
Curtea de Justitie a Uniunii Europene, Curtea de Conturi si Banca Centrala Europeana.
b. Parlamentul European, Consiliul Europei, Comisia Europeana si Curtea de Justitie;
c. Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeana, Curtea de Justitie a
Uniunii Europene si Curtea de Conturi
ANS:a
7. Comisia Europeana este o institutie:
a. cu rol executiv;
b. cu rol jurisdictional;
c. cu rol politic.
ANS: a
8. Libera circulatie a marfurilor implica:
a) interzicerea intre statele membre a taxelor vamale asupra importurilor si exporturilor;
b) un tarif vamal comun;
c) eliminarea restrictiilor legate de libera circulatie a serviciilor
a. a+b
b. b+c
c. a+c
ANS:a
9. Libertatea de circulatie a lucratorilor implica:
a. garantarea unui loc de munca in cadrul statelor membre
b. deplasarea in mod liber pe teritoriul statelor membre in vederea angajarii
c. sederea limitata intr-un stat membru pentru angajare, in baza unor vize si permise de lucru;
d. ramanerea pe teritoriul unui stat membru a persoanei dupa ce a fost angajata in acest stat
membru, sub rezerva conditiilor care sunt cuprinse in regulamentele de implementare care sunt
elaborate de Comisiei
a. a+b+c
b. a+b+d
c. b+d
ANS:c
10. Definirea si punerea in aplicare a politicii monetare comune se realizeaza de catre:
a. Consiliul Uniunii Europene si Curtea de Conturi;
b. Sistemul European al Bancilor Centrale;
c. Consiliul Uniunii Europene, Curtea de Conturi si Banca Europeana de Investitii.
ANS:a
11. Tratatul de la Maastricht:
a. instituie Uniunea Europeana;
b. reglementeaza mai detaliat fiecare dintre cele 3 Comunitati Europene;
c. instituie cele 4 libertati fundamentale in cadrul Uniunii.
ANS:a
12. Membrii Comisiei Europene sunt numiti de catre:
a. Consiliu European de comun acord cu Presedintele Comisiei, pornind de la propunerile
formulate de catre statele membre;
b. cetatenii europeni;
c. statele membre.
ANS:a
13. Cetatenii sunt reprezentati direct, la nivelul Uniunii Europene, in:
a. Parlamentul European
b. Parlamentul si Consiliul European
c. Comisia Europeana
ANS:a
14. Conform Tratatului de la Lisabona Institutiile Uniunii Europene sunt:
a. Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, Comisia Europeana, Curtea de Justitie a
Uniunii Europene
b. Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu Uniunii Europene, Comisia Europeana,
Curtea de Justitie a Uniunii Europene, Banca Centrala Europeana, Curtea de Conturi
c. Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, Comisia Europeana, Curtea de Justitie a
Uniunii Europene, Curtea de Conturi
ANS:b
15. Parlamentul European, Consiliul si Comisia sunt asistate de urmatoarele organe care exercita
functii consultative
a. Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor
b. Comitetul Economic si Social si Comitetul asistentei civile
c. Comitetul Economic si Social si Comitetul reprezentantilor regionali
ANS:a
16. Comisia Europeana:
a) promoveaza interesul general al Uniunii (interesul comintar);
b) vegheaza la aplicarea tratatelor (este gardianul tratatelor),
c) executa bugetul;
d) are initativa legislativa.
a. a+b
b. a+b+c
c. a+b+c+d
ANS: c
17. Comisia, ca organ colegial, raspunde in fata
a. Parlamentului European
b. Consiliului European
c. Curtii de Conturi
ANS:a
18. Curtea de Justitie este formata din:
a. cate un judecator pentru fiecare stat membru si este sprijinita de avocati generali.
b. cate un judecator pentru fiecare stat membru si este sprijinita de avocati asistenti
c. cate un judecator pentru fiecare stat membru
ANS:a
19. In problemele referitoare la politica externa si de securitate comuna, Uniunea este
reprezentata de:
a. Presedintele Comisiei Europene
b. Inaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate
c. Presedintele Consiliului European
ANS:b
20. Din Agentia Europeana de Aparare fac parte:
a. Statele membre si alte state din Europa
b. Toate statele membre
c. Orice state membre care doresc sa participe
ANS:c
21. Uniunea Europeana are personalitate juridica conform:
a. Tratatului de la Maastricht
b. Tratatului de la Lisabona
c. Tratatului de la Amsterdam
ANS:b
22. Orice stat membru poate decide sa se retraga din Uniune.
a. in mod liber, conform normele constitutionale nationale
b. dupa obtinerea acordului unanim al tuturor statelor membre
c. dupa obtinerea acordului a doua treimi din numarul statelor membre
ANS:a
23. La aceasta data Uniunea Europeana are un numar de:
a. 25 de state membre
b. 27 de state membre
c. 23 de state membre
ANS:b
24. Intre competentele partajate ale Uniunii enumeram:
a. Piata interna, mediu, spatiul de libertate, securitate si justitie
b. Legislatie nationala, protectia consumatorului, mediu, acorduri internationale
c. Stabilirea normelor privind concurenta necesare functionarii pietei interne; politica monetara
pentru statele membre a caror moneda este euro ; uniunea vamala
ANS:a
25. Consiliul European
a. Defineste orientarile strategice ale planificarii legislative si operationale in cadrul spatiului de
libertate, securitate si justitie.
b. Vegheaza la respectarea tratatelor, fiind gardianul tratatelor
c. Executa bugetul si are initiativa legislativa
ANS:a
26. Mediatorul european este numit de:
a. Consiliul de Ministri
b. Parlamentul European
c. Comisia Europeana
ANS:b
27. Intre competentele exclusive ale Uniunii enumeram:
a. Piata interna, mediu, spatiul de libertate, securitate si justitie
b. Legislatie nationala, protectia consumatorului, mediu, acorduri internationale
c. Stabilirea normelor privind concurenta necesare functionarii pietei interne;
politica monetara pentru statele membre a caror moneda este euro ; uniunea vamala
ANS:c
28. Parlamentul European a aprobat aderarea Romaniei la Uniunea Europeana in data de:
a. 13 aprilie 2005;
b. 13 aprilie 2006;
c. 13 aprilie 2007;
ANS:a
29. Planul Schumann, lansat la Paris la 9 mai 1950, urmarea:
a. realizarea unei cooperari economice intensificate;
b. realizarea uniunii vamale
c. plasarea productiei de otel si carbune sub egida unei Inalte Autoritati
ANS:c
30. Fiecare institutie a Uniunii Europene:
a. isi stabileste in mod independent propriul Regulament si isi desemneaza functionarii c.
raporteaza Comisiei Europene
b. raporteaza Parlamentului European
ANS:a
31. Parlamentul european are urmatoarele categorii de atributii:
a. atributii legislative exclusive si individuale c. atributii de ancheta si de avocat al poporului si
atributii de supraveghere si control.
b. atributii executive
ANS:c
32. Parlamentul European este compus din:
a. reprezentanti ai popoarelor statelor membre (cetateni europeni) alesi de cetatenii europeni c.
reprezentanti ai Uniunii Europene
b. reprezentanti ai guvernelor statelor membre d. reprezentanti din Parlamentele nationale ale
statelor membre
ANS:a
33. Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe si politica de securitate este
numit de
a. Parlamentul European cu acordul Comisiei c. Consiliul European
b. Comisia Europeana d. Consiliul European, cu acordul presedintelui Comisiei
ANS:d
34. Comisia, in calitate de organ colegial, raspunde in fata:
a. Parlamentului European c. Consiliului European
b. Consiliului Uniunii Europene d. Consiliului Europei
ANS:a
35. Conform Tratatului de la Lisabona incepand cu data de 1 noiembrie 2014, Comisia va fi
compusa dintr-un numar de membri, incluzand presedintele si Inaltul Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe si politica de securitate egal cu:
a. numarul statelor membre c. un sfert din numarul statelor membre
b. doua treimi din numarul statelor membre d. o jumatate numarul statelor membre
ANS:b
36. Curtea de Justitie a Uniunii Europene cuprinde:
a. Curtea de Justitie, Tribunalul si tribunale specializate c. Curtea de Justitie, Tribunalul Marii
Camere si Tribunalul specializat
b. Curtea de Justitie, Tribunalul de prima instanta si Tribunalul functiei publice
ANS:a
37. Politica externa si de securitate comuna este elaborata de:
a. Parlamentul European c. Comisia Europeana
b. Parlamentele nationale d. Consiliul Uniunii Europene
ANS:d
38. Conform art.3 al Tratatului privind Functionarea Uniunii Europene, Uniunea are competenta
exclusiva n urmatoarele domenii:
a) uniunea vamala
b) politica monetara pentru statele membre a caror moneda este euro
c) politica externa si de securitate comuna
d) politica comerciala comuna
a. a +b+c c. a+b+d
b. b+c+d d. b+c+d
ANS:a
39. Conform art. 4 al Tratatului privind Functionarea Uniunii Europene, Uniunea are competenta
de legiferare partajata cu statele membre n urmatoarele domenii:
a) uniunea vamala
b) protectia consumatorului;
c) transporturile;
d) retelele transeuropene
a. a+b+c c. b+c+d
b. a+b+d d. a+c+d
ANS:d
40. Investigatiile cu privire la ajutoarele de stat sunt efectuate de catre:
a. Consiliul Uniunii Europene c. Consiliul European
b. Parlamentul European d. Comisia Europeana
ANS:d
41. Realizarea Pietei Interne a intervenit treptat si progresiv. Prima libertate realizata a fost:
a. Libera circulatie a marfurilor c. Libera circulatie a capitalurilor
b. Libera circulatie a persoanelor d. Libera circulatie a platilor
ANS:a
42. Activitatile Europol sunt controlate de catre:
a. Parlamentul European, n asociere cu parlamentele nationale c. Comisia Europeana
b. Consiliul Uniunii Europene