Sunteți pe pagina 1din 4

D r a g i p r i e t e n i ,

Consider c\ acum, ;n miez de iarn\, c=nd nu avem posibilitatea s\ desf\[ur\m alt gen de activit\]i
;n gospod\rie ne putem ocupa timpul liber ;ntr-un mod c=t se poate de benefic at=t pentru a ne distra,
a ne ;nfrumuse]a [i recondi]iona parte din c\r]ile propriei biblioteci c=t [i pentru a desf\[ura o activitate
profitabil\ ;n cazul ;n care avem puterea de a transforma distrac]ia ;n afacere.
Ceea ce v\ recomand, st\ la ;ndem=na tuturor [i nu constituie o treab\ prea costisitoare, nu
implic\ un volum de munc\ suprasolicitant, nu necesit\ un spa]iu prea mare>
L E G A T U L C | R } I L O R
Legatul c\r]ilor reclam\ patru serii de lucr\ri [i anume>
bro[atul,
t\iatul,
confec]ionatul coper]ilor,
ata[area coper]ilor,
inscrip]ionare coper]ii [i a cotorului c\r]ii
Bro[atul
Oricare dintre noi, inten]ionat sau din ;nt=mplare, a descusut o carte necartonat\ [i a putut
observa c\ se compune din grupe de c=te, cel pu]in, sau !" pagini. #odul ;n care tipografia editoare
a unit aceste grupe, poart\ numele de bro[are. Cusutul provizoriu efectuat de c\tre lucr\torul tipografic
face necesar\ o a doua opera]ie de bro[are din partea noastr\.
$ro[atul const\ ;n a coase grupa % de file& la aceasta se al\tur\, tot prin coasere [i prin
intermediul a dou\ benzi de p=nz\ grupa a %%
-a
& repet=nd opera]iile, grupa a %%
-a
cu cea de-a %%%
-a
[i a[a
mai departe cu toate grupele de file.
'n acest scop, ;nainte de a descoase cartea bro[at\ de c\tre editor, ;i facem cu un cu]it foarte
bine ascu]it (cater sau bisturiu) " t\ieturi transversale peste cotor, cu ad=ncimea de ! mm (fig.!),
numerotate pe blatul de lucru, de la st=nga la dreapta. *rebuie avut ;n vedere, c\ distan]ele, ;ntre
t\ieturile + - , [i - - ., s\ fie egale cu l\]imea benzilor de p=nz\, care ulterior vor uni toate grupele de file.
/esfacem cu gri0\ cartea ;n grupele de file din compunere. 1rupa ;nt=i [i ultima primesc la cotor c=te o
f=[ie de panz\ sub]ire ;ndoit\ ;n sensul filelor c\r]ii.
2entru cusut este necesar s\ avem preg\tite> un ac mai lung [i cu urec3ea mai mare
asemenea celor din trusele de tapiserie, a]\ de c=nep\ sau bumbac, rezistent\ dar nu prea groasa [i
dou\ benzi de p=nz\, indiferent culoarea, la dimensiunile descrise mai sus.
4u\m o prima grup\ de file de la ;nceputul c\r]ii [i o a[ez\m cu pagina ! ;n 0os [i cu cotorul la
marginea plan[etei de lucru (fig.+). %ntroducem acul ;n interior prin t\ietura nr.!, tragem a]a ;n a[a fel
;nc=t s\ r\m=n\ afar\ cap\tul a]ei cam de trei degete [i scoatem afar\ acul prin t\ietura nr.+. 'ntre t\ieturile
+ [i , avem s\ prindem prima band\ de p=nz\. /e aceea, ;nainte de a trece cu acul prin t\ietura nr.,,
a[ez\m f=[ia perpendicular pe cotorul grupei de file, trecem cu a]a peste ea [i introducem acul prin
t\ietura nr., [i ;n scoatem pe la t\ietura nr.-& aici punem a doua band\, introducem acul prin t\ietura
nr.. [i ;l scoatem afar\ prin t\ietura cu nr.".
2este prima grup\, vom a[eza, ;n aceea[i pozi]ie a doua grup\ de file [i vom trece la coaserea
acesteia dar de data aceasta ;n sens invers> introducem acul ;n t\ietura cu nr." a acestei grupe de
file, ;l scoatem pe la t\ietura nr.., ;l trecem peste banda a doua [i urm\m la fel p=n\ ;l scoatem afar\ pe
la t\ietura nr.!. 5ici trecem cap\tul liber al a]ei r\mase de la prima grup\ de file prin oc3iul format ;ntre
grupele de file + 6 , (fig.,). 5[ez\m grupa a treia de file, pe care o vom coase asemeni primei grupe.
/up\ ce acul a fost scos prin taietura nr." a acesteia ;l trecem pe sub mica por]iune de a]\ ce leag\, ;n
partea dreapt\, grupa ;nt=i cu a doua, st=ngem bine [i continu\m la alipirea grupei a patra (fig.,)
*rebuie avut ;n vedere ca ;ns\il\tura s\ fie c=t mai ;ntins\& iar pe de alt\ parte trebuie [tiut c\
num\rul benzilor leg\toare poate cre[te ;n raport cu m\rimea (;n\l]imea) c\r]ii.
/up\ bro[at, se ;ntinde pe cotorul proasp\t legat un strat de clei de t=mpl\rie (sau al]i adezivi
compatibili de pe pia]a de specialitate) [i se str=nge cartea ;ntre sc=ndurile presei de legat (fig.-),
unde se las\ timp de . 6 " ore pentru a se usca complet.
T\iatul se face de obicei cu o g3ilotin\ (ma[in\ de t\iat specific\ leg\toriilor tipografice) dar se
poate face, la nevoie, [i cu cu]itul foarte bine ascu]it a[ez=nd cartea ;n presa mai sus amintit\& ;ns\
t\iatul cu m=na , pe l=ng\ faptul c\ este o munc\ obositoare, este ;n multe privin]e inferior celui cu
ma[ina (fig..). /eci, mare aten]ie [i rabdare7
2entru mai mult\ estetic\, se va bate cotorul c\r]iicu un mic cioc\nel de lemn, pentru a-i da o
form\ semicilindric\ ;n afar\, - marginea opus\ a c\r]ii lu=nd tot o conforma]ie semicilindric\, ;ns\ spre
interior. /e-a lungul cotorului se va lipi acum o band\ de p=nz\ de l\]imea [i lungimea acestuia iar la
capete c=te un tivule] dintr-o stof\ colorat\ sau v\rgat\ (fig."). 8e pune cartea din nou la pres\, pentru a
se usca.
Confec]ionatul coper]ilor
8e taie dou\ dreptung3iuri de carton mai lungi dec=t carteacu , 6 - mm [i tot c=t ea de late. /e
aici ;nainte putem lucra ;n dou\ moduri ;n func]ie de cum dorim s\ leg\m cartea> ori ;n p=nz\ peste tot,
ori numai cotorul ;n p=nz\ [i coper]ile din carton color lucios sau acoperite cu 3=rtie colorat\.
:n p=nz\ peste tot
2utem ;ntrebuin]a p=nz\ pentru leg\torie , ce se g=se[te ;n diferite desene [i culori sau
p=nz\ simpl\ de in (dril). *\iem din p=nz\ un dreptung3i, la care una din dimensiuni s\ fie c=t lungimea
coper]ilor plus , cm, iar cealalt\ c=t dublul l\]imii coper]ilor, plus l\]imea cotorului, plus - cm.
4a distan]a de !,. cm de marginea de sus a p=nzei tras\m o linie paralel\, ce ne va servi
la aplicarea e9acta a cartoanelor pe p=nz\. 'ntindem clei ;n dou\ trei straturi pe unul dintre cartoane [i-l
a[ez\m pe p=nz\ cu latura ;ngust\ (;n cazul nostru) pe linia tras\ ;n acest scop [i la o distan]\ de !,: cm
de marginea st=ng\ a p=nzei. 'ntoarcem p=nza cu totul pe fa]\, punem peste ea o foaie de 3=rtie
maculatur\ [i c\ut\m s\ o ;ntindem uniform pe ;ntreaga suprafa]\ a cartonului. ;eaducem p=nza ;n
pozi]ia de mai ;nainte. 5l\turi de primul carton, la o dep\rtare de , mm spre dreapta, a[ez\m o bucat\
de carton lat\ [i lung\ c=t cotorul [i pe 0um\tatea grosimei scoar]elor. 4a , mm de aceasta, aplic\m [i al
doilea carton (fig.:a).
*\iem col]urile p=nzei [i ;n urm\ ;i ;ndoim [i lipim marginile ;n\untru peste cartoane (fig.:b),
nef\c=nd altceva dec=t cunoscuta ;mbordurare de mai ;nainte.
Numai cotorul ;n p=nz\
*\iem o band\ de p=nz\ lat\ de , ori c=t f=[ia de carton din dosul cotorului [i lung\ c=t
cartea, plus , cm. 4ipim cu clei, ;ntr-o pozi]ie simetric\ fa]\ de margini, ;nt=i cartonul cotorului. /e-o
parte [i de alta a acestuia, la o dep\rtare de , mm [i pe aceea[i ;n\l]ime, lipim [i cartoanele coper]ilor.
2artea cartoanelor care, r\m=ne ca fa]\ se ;nvele[te [i se imbordureaz\ cu 3=rtie colorat\ lucioas\
(fig.).
Ata[area coper]ilor
8coatem cartea din presa de legat [i aplic\m cu pensula clei peste benzile de p=nz\ cusute de-
a curmezi[ul cotorului c\r]ii precum [i , pe o l\]ime de , cm, marginile dinspre cotor ale primei [i ultimei
grupe de file [i o introducem, potrivindu-i cu aten]ie pozi]ia, ;ntre coper]ile preg\tite anterior. /up\
terminarea acestei opera]ii introducem pentru ultima oar\ cartea ;ntre pl\cile presei (fig.<).
/up\ uscare, scoatem cartea din pres\ [i ;i vom aplica prin lipire cu clei c=te o coal\ de 3=rtie
alb\ sau colorat\ pe intradosul coper]ilor.
5r mai r\m=ne o opera]ie de e9ecutat dar aceasta, r\m=ne la aprecierea dumneavoastr\ s\
alege]i ;ntre artistic [i economic. =ste vorba despre inscrip]ionarea coper]ii precum [i a cotorului cu
numele car]ii [i al autorului.
Spor la treab\ [i Succes !