Sunteți pe pagina 1din 5

Legea Nr. 115 din 04.07.

2012
pentru modificarea i completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea i
organizarea profeiei de mediator
!rticolul "
Legea nr. 192/2006 privind medierea i organizarea profesiei de mediator, publicat n
!onitorul "ficial al #om$niei, %artea &, nr. ''1 din 22 mai 2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz( 1. La articolul 2,
alineatul )1* se modific i va avea urmtorul cuprins(
!rticolul 2
)1* +ac legea nu prevede altfel, pr,ile, persoane fizice sau persoane -uridice, sunt obligate s
participe la edin,a de informare privind medierea, inclusiv dup declanarea unui proces n fa,a
instan,elor competente, n vederea solu,ionrii pe aceast cale a conflictelor n materie civil, de
familie, n materie penal, precum i n alte materii, n condi,iile prevzute de prezenta lege.
+ispozi,iile art. 1.2 alin. )1* pct. 1 lit. e* din /odul de procedur civil rm$n aplicabile n mod
corespunztor.
2. La articolul 0, partea introductiv se modific i va avea urmtorul cuprins(
!rticolul 7 %oate deveni mediator persoana care ndeplinete cumulativ urmtoarele condi,ii(
1. 2rticolul 10 se modific i va avea urmtorul cuprins(
!rticolul 10
&nstitu,iile i celelalte persoane -uridice care desfoar, conform art. 9, programe de formare
profesional a mediatorilor se nscriu de ctre /onsiliul de mediere pe o list, care va fi pus la
dispozi,ia celor interesa,i la sediul su, al instan,elor -udectoreti i al autorit,ilor
administra,iei publice locale, precum i la sediul !inisterului 3usti,iei i pe pagina de internet a
acestuia.
'. La articolul 17, alineatele )1* i )'* se modific i vor avea urmtorul cuprins(
)1* /onsiliul de mediere este format din 9 membri titulari i 1 membri suplean,i, alei prin vot
direct i secret de mediatorii cu drept de vot, n condi,iile prevzute n #egulamentul de
organizare i func,ionare a /onsiliului de mediere.
)'* !andatul membrilor /onsiliului de mediere este de ' ani.
4. La articolul 1#, alineatul )1* se modific i va avea urmtorul cuprins(
!rticolul 1#
1
)1* /onsiliul de mediere va alege un preedinte i un vicepreedinte i va desemna dintre
membrii si o comisie cu activitate permanent, care pregtete lucrrile /onsiliului de
mediere. +urata mandatului membrilor comisiei este de 2 ani.
6. La articolul 19, alineatul )2* se modific i va avea urmtorul cuprins(
)2* 5edin,ele /onsiliului de mediere se desfoar n prezen,a a cel pu,in 0 membri i sunt
publice, cu e6cep,ia cazului n care membrii si 7otrsc altfel.
0. La articolul 20, litera m
1
* se modific i va avea urmtorul cuprins(
m
1
* organizeaz alegerile pentru urmtorul consiliu de mediere i elaboreaz procedurile de
organizare a alegerilor. +eclanarea procedurii de organizare a alegerilor se face cu 6 luni
nainte de e6pirarea mandatului /onsiliului de mediere la acea dat8
.. La articolul 4., alineatul )'* se modific i va avea urmtorul cuprins(
)'* 9n cazul n care conflictul mediat vizeaz transferul dreptului de proprietate privind bunurile
imobile, precum i al altor drepturi reale, parta-e i cauze succesorale, sub sanc,iunea nulit,ii
absolute, acordul de mediere redactat de ctre mediator va fi prezentat notarului public sau
instan,ei de -udecat, pentru ca acestea, av$nd la baz acordul de mediere, s verifice condi,iile
de fond i de form prin procedurile prevzute de lege i s emit un act autentic sau o 7otr$re
-udectoreasc, dup caz, cu respectarea procedurilor legale. 2cordurile de mediere vor fi
verificate cu privire la ndeplinirea condi,iilor de fond i de form, notarul public sau instan,a
de -udecat, dup caz, put$ndu:le aduce modificrile i completrile corespunztoare cu acordul
pr,ilor.
9. La articolul 4., dup alineatul )'* se introduce un nou alineat, alineatul )'
1
*, cu urmtorul
cuprins(
)'
1
* !ediatorul este ,inut de obliga,iile prevzute la alin. )'* i n cazul n care prin acordul de
mediere se constituie, se modific sau se stinge orice drept real imobiliar.
10. 2rticolul 49 se modific i va avea urmtorul cuprins(
;2rt. 49. : )1* %r,ile pot solicita notarului public autentificarea, n condi,iile legii i cu
respectarea procedurilor legale, a n,elegerii lor.
)2* %r,ile se pot nf,ia la instan,a -udectoreasc pentru a cere, ndeplinind procedurile legale,
s se dea o 7otr$re care s consfin,easc n,elegerea lor. /ompeten,a apar,ine fie -udectoriei
n a crei circumscrip,ie i are domiciliul sau reedin,a ori, dup caz, sediul oricare dintre pr,i,
fie -udectoriei n a crei circumscrip,ie se afl locul unde a fost nc7eiat acordul de mediere.
<otr$rea prin care instan,a ncuviin,eaz n,elegerea pr,ilor se d n camera de consiliu i
constituie titlu e6ecutoriu n condi,iile legii. +ispozi,iile art. '12:'1' din /odul de procedur
civil se aplic n mod corespunztor.=
11. +up articolul 49 se introduc dou noi articole, articolele 49
1
i 49
2
, cu urmtorul cuprins(
!rticolul 59
1

+ac acordul de mediere se refer la o cauz succesoral i a intervenit nainte de eliberarea
certificatului de motenitor, competen,a apar,ine notarului public, conform legii.
!rticolul 59
2
/ererea adresat instan,ei, privind pronun,area unei 7otr$ri care s consfin,easc
n,elegerea pr,ilor rezultat din acordul de mediere, este scutit de plata ta6ei -udiciare de
2
timbru, cu e6cep,ia cazurilor n care acordul de mediere privete transferul dreptului de
proprietate asupra unui bun imobil, a altor drepturi reale, parta-e i cauze succesorale.
12. La capitolul >, titlul sec,iunii a 4:a se modific i va avea urmtorul cuprins(
$ec%iunea a 5&a'edierea (n cazul unui litigiu pe rolul intan%elor de )udecat*
11. +up articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 60
1
, cu urmtorul cuprins(
!rticolul 60
1

)1* 9n litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de
solu,ionare a conflictelor, pr,ile i/sau partea interesat, dup caz, sunt ,inute s fac dovada c
au participat la edin,a de informare cu privire la avanta-ele medierii, n urmtoarele materii(
a*n domeniul protec,iei consumatorilor, c$nd consumatorul invoc e6isten,a unui pre-udiciu ca
urmare a ac7izi,ionrii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectrii clauzelor
contractuale ori garan,iilor acordate, a e6isten,ei unor clauze abuzive cuprinse n contractele
nc7eiate ntre consumatori i operatorii economici ori a nclcrii altor drepturi prevzute n
legisla,ia na,ional sau a ?niunii @uropene n domeniul protec,iei consumatorilor8
b*n materia dreptului familiei, n situa,iile prevzute la art. 6'8
c*n domeniul litigiilor privind posesia, grni,uirea, strmutarea de 7otare, precum i n orice
alte litigii care privesc raporturile de vecintate8
d*n domeniul rspunderii profesionale n care poate fi anga-at rspunderea profesional,
respectiv cauzele de malpra6is, n msura n care prin legi speciale nu este prevzut o alt
procedur8
e*n litigiile de munc izvor$te din nc7eierea, e6ecutarea i ncetarea contractelor individuale
de munc8
f*n litigiile civile a cror valoare este sub 40.000 lei, cu e6cep,ia litigiilor n care s:a pronun,at
o 7otr$re e6ecutorie de desc7idere a procedurii de insolven,, a ac,iunilor referitoare la
#egistrul /omer,ului i a cazurilor n care pr,ile aleg s recurg la procedurile prevzute la art.
999:101. din /odul de procedur civil8
g*n cazul infrac,iunilor pentru care ac,iunea penal se pune n micare la pl$ngerea prealabil
a persoanei vtmate i mpcarea pr,ilor nltur rspunderea penal, dup formularea
pl$ngerii, dac fptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu condi,ia ca victima s i
e6prime consim,m$ntul de a participa la edin,a de informare mpreun cu fptuitorul.
)2* 9n sensul alin. )1*, dovada participrii la edin,a de informare privind avanta-ele medierii
ntr:o anumit materie se face printr:un proces:verbal de informare eliberat de mediatorul care a
realizat informarea.
1'. !rticolul 61 se modific i va avea urmtorul cuprins(
!rticolul 61
)1* 9n cazul n care conflictul a fost dedus -udec,ii, solu,ionarea acestuia prin mediere poate
avea loc din ini,iativa pr,ilor sau la propunerea oricreia dintre acestea ori la recomandarea
instan,ei, cu privire la drepturi asupra crora pr,ile pot dispune potrivit legii. !edierea poate
avea ca obiect solu,ionarea n tot sau n parte a litigiului. !ediatorul nu poate solicita plata
onorariului pentru informarea pr,ilor.)2* La nc7iderea procedurii de mediere, mediatorul este
obligat, n toate cazurile, s transmit instan,ei de -udecat competente acordul de mediere i
procesul:verbal de nc7eiere a medierii n original i n format electronic dac pr,ile au a-uns la
1
o n,elegere sau doar procesul:verbal de nc7eiere a medierii n situa,iile prevzute la art. 46
alin. )1* lit. b* i c*.
14. La articolul 61, alineatele )1* i )2* se modific i vor avea urmtorul cuprins(
!rticolul 6+
)1* 9n cazul n care litigiul a fost solu,ionat pe calea medierii, instan,a va pronun,a, la cererea
pr,ilor, cu respectarea condi,iilor legale, o 7otr$re, dispozi,iile art. '12:'1' din /odul de
procedur civil fiind aplicabile n mod corespunztor.
)2* "dat cu pronun,area 7otr$rii, instan,a va dispune, la cererea pr,ii interesate, restituirea
ta6ei -udiciare de timbru, pltit pentru nvestirea acesteia, cu e6cep,ia cazurilor n care
conflictul solu,ionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate,
constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, parta-e i cauze succesorale.
16. La articolul 61, dup alineatul )2* se introduce un nou alineat, alineatul )2
1
*, cu urmtorul
cuprins(
)2
1
* &nstan,a de -udecat nu va dispune restituirea ta6ei -udiciare de timbru pltite pentru
nvestirea acesteia, n cazul n care conflictul solu,ionat este legat de o cauz succesoral pentru
care nu s:a eliberat certificatul de motenitor.
10. La articolul 6', alineatul )1* se modific i va avea urmtorul cuprins(
!rticolul 64
)1* %ot fi rezolvate prin mediere nen,elegerile dintre so,i privitoare la(a*continuarea cstoriei8
b*parta-ul de bunuri comune8 c*e6erci,iul drepturilor printeti8 d*stabilirea domiciliului
copiilor8 e*contribu,ia prin,ilor la ntre,inerea copiilor8 f*orice alte nen,elegeri care apar n
raporturile dintre so,i cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.
1.. La articolul 6', dup alineatul )1* se introduce un nou alineat, alineatul )1
1
*, cu urmtorul
cuprins(
)1
1
* 2cordurile de mediere nc7eiate de pr,i, n cauzele/conflictele ce au ca obiect e6erci,iul
drepturilor printeti, contribu,ia prin,ilor la ntre,inerea copiilor i stabilirea domiciliului
copiilor, mbrac forma unei 7otr$ri de e6pedient.
19. La articolul 00, alineatul )1* se abrog.
20. La articolul 70, alineatul )4* se modific i va avea urmtorul cuprins(
)4* %entru solu,ionarea cauzelor penale n baza acordului nc7eiat ca rezultat al medierii,
mediatorul este obligat s transmit organului -udiciar acordul de mediere i procesul:verbal de
nc7eiere a medierii n original i n format electronic dac pr,ile au a-uns la o n,elegere sau
doar procesul:verbal de nc7eiere a medierii n situa,iile prevzute la art. 46 alin. )1* lit. b* i c*.
21. La articolul 72, alineatul )2* se modific i va avea urmtorul cuprins(
)2* %ersoanele care au absolvit sau care, la intrarea n vigoare a prezentei legi, urmeaz un curs
de formare profesional a mediatorilor n ,ar ori n strintate, dac ndeplinesc condi,iile
prevzute la art. 0 lit. a*:e*, pot solicita autorizarea ca mediator, n condi,iile prezentei legi,
av$nd obliga,ia prezentrii documentelor care atest programa de formare parcurs. /onsiliul
de mediere va decide autorizarea dup evaluarea con,inutului programei de formare prezentate,
inclusiv a duratei pregtirii. +ispozi,iile art. . alin. )4* se aplic n mod corespunztor.
'
22. La articolul 0', alineatul )2* se abrog.
21. 2rticolul 04 se modific i va avea urmtorul cuprins(
!rticolul 75
2voca,ii, notarii publici, precum i membrii altor profesii liberale care dob$ndesc calitatea de
mediator potrivit prevederilor prezentei legi pot desfura activitatea de mediere la sediul unde
i e6ercit activitatea de baz.
!rticolul ""
%rezenta lege intr n vigoare la 1 octombrie 2012, cu e6cep,ia dispozi,iilor art. 60
1
din Legea
nr. 192/2006 privind medierea i organizarea profesiei de mediator, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i cu modificrile i completrile aduse prin prezenta lege, care
intr n vigoare la 6 luni de la data publicrii prezentei legi n !onitorul "ficial al #om$niei,
%artea &.
!rticolul """
+ispozi,iile art. 10 alin. )'* i ale art. 1. alin. )1* din Legea nr. 192/2006 privind medierea i
organizarea profesiei de mediator, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu
modificrile i completrile aduse prin prezenta lege, se aplic i mandatelor n e6erci,iu la data
intrrii n vigoare a prezentei legi.
!rticolul ",
9n termen de 10 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Legea nr. 192/2006 privind
medierea i organizarea profesiei de mediator, publicat n !onitorul "ficial al #om$niei,
%artea &, nr. ''1 din 22 mai 2006, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu
modificrile i completrile aduse prin prezenta lege, se va republica n !onitorul "ficial al
#om$niei, %artea &, d$ndu:se te6telor o nou numerotare.
!rticolul ,
9n termen de 60 de zile de la republicarea Legii nr. 192/2006 privind medierea i organizarea
profesiei de mediator n !onitorul "ficial al #om$niei, %artea &, /onsiliul de mediere va
adopta statutul profesiei de mediator i modificrile i completrile #egulamentului de
organizare i func,ionare a /onsiliului de mediere. 2ceast lege a fost adoptat de %arlamentul
#om$niei, cu respectarea prevederilor art. 04 i ale art. 06 alin. )2* din /onstitu,ia #om$niei,
republicat.
%#@5@+&AB@L@ /2!@#@& +@%?B2C&L"# #"D@#B2 2L!2 2A2EB2E@
%#@5@+&AB@L@ E@A2B?L?& >2E&L@ DL2F2
4