Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA nr.

26 la norme
ADEVERIN Nr. ..................data.....................
A. Date de identificare a angajatorului:
Denumire / nume...
Codul unic de nregistrare / codul fiscal...................
Cod CAEN................................................................
Adresa.......................................................................
Telefon / fax . ..........................................................
Email / pagina internet.............................................
Natura capitalului....................................................
B. Date privind plata contribuiilor la bugetul aigur!rilor pentru "o#aj :
B.$. entru doamna / domnul .! CN .! care se legitimea"#
cu $% /C% /Ade&erin'# seria .. num#rul ! salariat din data de ! p(n# la data de .! n calitatea noastr# de
anga)ator! am re'inut *i &irat la +ugetul asigur#rilor pentru *oma) sumele repre"ent(nd contri+u'ia indi&idual# n cota pre&#"ut# de lege *i contri+u'ia
datorat# de anga)ator! dup# cum urmea"#,
Nr.
Crt
-una
*i
anul
$a"a de
calcul
.$C/
0uma
repre"ent(nd
contri+u'ia
indi&idual#
Documentul prin care
se atest# ndeplinirea
o+liga'iei de plat# a
contri+u'iei! num#rul
*i data acestuia
0uma
repre"ent(nd
contri+u'ia
datorat# de
anga)ator
Documentul prin
care se atest#
ndeplinirea
o+liga'iei de plat# a
contri+u'iei! num#rul
*i data acestuia
Num#rul de nregistrare a
declara'iei lunare pri&ind
contri+u'iile sociale! impo"itul
pe &enit *i e&iden'a nominal# a
persoanelor asigurate! &alidat#
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ba%a de calcul pentru ulti#a luna de activitate e co#pune din,
. lei! corespun"ator timpului efecti& lucrat in luna respecti&a
. lei! repre"entand ..
. lei! repre"entand
N1TA,
&e co#pletea%! decrec!tor pentru maximum 22 luni de la data ncet#rii raporturilor de munc# sau de ser&iciu pentru care anga)atorul
datorea%a la +ugetul asigur#rilor pentru *oma) sumele repre"ent(nd contri+u'iile pre&#"ute de lege.
B' ( ba%a lunar! de calcul aupra c!reia e aplic! contribuia individual! )n cota prev*%ut* de lege+ deter#inat! )n confor#itate cu
dipo%iiile titlului I,-. /'ontribuii ociale obligatorii0 din 1egea nr. 23$4.556 privind 'odul fical! cu modific3rile *i complet3rile ulterioare4
Nu include sume de natura celor pre&a"ute la art. .78-$8 lit.c9 ( venituri e:ceptate de la plata contribuiei de aigur*ri pentru "o#aj :
c1. veniturile prevzute la art. 296^4 alin. (1) lit. d), e), g), h), j), l), n), p), r), s), ), t) i );
c2. prestaiile suprtate din !ugetul asigurrilr s"iale de stat;
c3. veniturile !inute de pensinari;
c4. veniturile realizate de persanele prevzute la art. 296^# lit. a) i !) "are nu se $ai regses" %n raprturi juridi"e "u persanele prevzute la art. 296^#
lit. e) i g), dar %n"aseaz venituri "a ur$are a &aptului " au avut %n"heiate raprturi juridi"e i respe"tivele venituri se a"rd, ptrivit legii, ulterir sau
la data %n"etrii raprturilr juridi"e; %n a"east "ategrie nu se in"lud su$ele reprezent'nd salarii, di&erene de salarii, venituri asi$ilate salariilr sau
di&erene de venituri asi$ilate salariilr, asupra "rra e(ist !ligaia plii "ntri!uiei de asigurare pentru $aj, sta!ilite %n !aza unr htr'ri
jude"treti r$ase de&initive i irev"a!ile, pre"u$ i a"tualizarea a"estra "u indi"ele de in&laie;
c5. "$pensaiile a"rdate, %n "ndiiile legii ri ale "ntra"telr "le"tive sau individuale de $un", persanelr "rra le %n"eteaz raprturile de
$un" ri de servi"iu sau "are, ptrivit legii, sunt tre"ute %n rezerv ri %n retragere;
c6. veniturile a&erente periadei %n "are raprturile de $un" sau de servi"iu ale persanelr "are au %n"heiat ast&el de raprturi sunt suspendate ptrivit
legii, altele de"'t "ele a&erente periadei de in"apa"itate te$prar de $un" "auzat de !li !inuite ri de a""idente %n a&ara $un"ii i periadei de
in"apa"itate te$prar de $un" %n "azul a""identului de $un" sau al !lii pr&esinale, %n "are plata inde$nizaiei se suprt de unitate, "n&r$ legii;
c7. drepturile de salariu lunar a"rdate pliitilr i &un"inarilr pu!li"i "u statut spe"ial din siste$ul ad$inistraiei peniten"iare, ptrivit legii;
entru lunile pentru care anga)atorul a ncasat de la A.5.1.6.7. /A.7.1.6.7. diferen'a dintre drepturile +#ne*ti cu&enite potri&it legii ca urmare a
con&en'iei nc8eiate *i suma repre"ent(nd contri+u'ia datorat# de anga)ator! coloana 9 se completea"# cu num#rul *i data con&en'iei nc8eiate.
B... :n calitatea noastr# de anga)ator . se completea"# &arianta corespun"#toare/,
nu nregistr#m de+ite la $ugetul asigur#rilor pentru *oma)
pentru perioada.............................. nu s;a re'inut *i &irat contri+u'ia indi&idual# n suma totala de.......................*i pl#tit contri+u'ia datorat# de
anga)ator n sum# de......................
ne reg#sim n una din situa'iile pre&#"ute la art.<= alin..2/ din -egea nr.96/2>>2! cu modific#rile *i complet#rile ulterioare!
respecti& ........................................................perioada.................................
'. Date privind raporturile de #unc! au de erviciu ale alariatului:
Actul n +a"a c#ruia a fost ncadrat n munc#! num#r *i data.................................................................4 Data anga)#rii............................................................
%ncetarea raporturilor de munc# sau de ser&iciu s;a efectuat cu data ..........................................in temeiul .articolul *i actul normati&/ ..
erioade pentru care raporturile de munc# sau de ser&iciu au fost suspendate .se completeaz pentru fiecare perioad de suspendare, iar n cazul
suspendrii pentru incapacitate temporar de munc se va specifica numrul de zile de concediu medical/
Data de suspendare.................... data de ncetare a suspendarii.............moti&ul suspend#rii ??/....................................
Data de suspendare.................... data de ncetare a suspendarii.............moti&ul suspend#rii ??/....................................
0u+ sanc'iunile aplicate potri&it legii penale falsului n declara'ii! declar c3 am examinat ntregul con'inut al pre"entei ade&erin'e *i! n conformitate cu
informa'iile furni"ate! o declar corect3 *i complet3.
Ad#initrator4Director4Repre%entant legal 'o#parti#entul ...................
Nu#e+ prenu#e "i funcia ;)n clar9 Nu#ele+ prenu#ele "i funcia ;)n clar9
. .