Sunteți pe pagina 1din 41

Cele mai solicitate

CONTRACTE de comodat,
locatiune, inchiriere si
vanzare-cumparare
In conformitate cu

NOUL COD CIVIL

www.AvocatulRoman.ro
Sumar1. Contract de comodat (autovehicule)
2. Contract de comodat (bunuri imobile)
3. Contract de comodat (bunuri mobile)
4. Contract de inchiriere
5. Contract de locatiune (autovehicule)
6. Contract de locatiune (bunuri mobile)
7. Contract de locatiune (suprafete locative)
8. Contract de vanzare-cumparare (bunuri imobile cu drept de habitatie viagera)
9. Contract de vanzare-cumparare (bunuri imobile - cu garantie ipotecara)
10. Contract de vanzare-cumparare (bunuri imobile - imprumut cu ipoteca legala)
11. Contract de vanzare-cumparare (bunuri imobile)
12. Contract de vanzare-cumparare (model de baza)Cele mai solicitate contracte de
comodat, locatiune, inchiriere,
2011 RENTROP & STRATON

Autor: Iosif R. Urs, Manuela
Tabaras, Chiriac Manusaride,
Gabriela Dita, Mariana Pacurar
Lucrare editata de RENTROP & STRATON,
Grup de Editura si Consultanta in Afaceri

Presedinte: George Straton
Director: Florin Campeanu

Director Creatie-Productie: Cristina Straton
Director Economic: Mariana Netoiu

Serviciul Clienti: tel.: 021.209.45.45; fax: 021.408.28.99
www.rs.ro

Toate drepturile rezervate. Nicio parte din aceasta lucrare nu poate fi reprodusa, arhivata sau transmisa sub nicio
forma si prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, inregistrare audio sau video, fara
permisiunea in scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere ocazionata
vreunei persoane fizice sau juridice care actioneaza sau se abtine de la actiuni ca urmare a citirii materialelor
publicate in aceasta lucrare.
http://www.avocatulroman.ro


1


Contract de comodat
(varianta: autovehicule)

Incheiat astazi .........................
la .............................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ............................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in ..................................,
(localitatea)
str. ........................................... nr. ........., bloc ......., scara ......., etaj ......., apartament ...,
judetul/sectorul ................, avand cod unic de inregistrare .........., atribut fiscal ..............., numar de
ordine in registrul comertului ......./......./......, contul nr. ..........., deschis la ............, telefon
........................., fax ........................, reprezentata prin ..................................., cu functia de
...................., in calitate de comodant si
sau

1.1. ........................................ cu domiciliul in ..............................., str. ...............................nr.......... ,
(numele si prenumele) (localitatea)
bloc ........, scara ........., etaj .........., apartament ........., judetul/sectorul ................., avand actul de
identitate seria ......... nr. .............., eliberat de .................................... la data de ...................., codul
numeric personal.................., in calitate de comodant si

1.2. S.C. ............................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in ......................................,
(localitatea)
str. .......................................... nr. ........., bloc ......., scara ......., etaj ......., apartament ..., judet/sector
................, avand cod unic de inregistrare .........., atribut fiscal .................. numar de ordine in
registrul comertului ........./.........../............., contul nr. ..................... deschis la......................, telefon
.............., fax ............., reprezentata prin ............................, cu functia de ...................., in calitate de
comodatar
sau


1.2. .................................... cu domiciliul in ....................................., str. ..............................nr..........,
(numele si prenumele) (localitatea)
bloc ........, scara ........., etaj .........., apartament ........., judet/sector ......................, avand actul de
identitate seria ......... nr. .............., eliberat de ..................................... la data de...................., codul
numeric personal .................., in calitate de comodatar
au convenit sa incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea cu respectarea dispozitiilor art.
2146-2157 Cod civil si a urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie autovehiculul proprietate personala marca ......................, tipul
............, nr. de identificare ................, capacitate cilindrica .......... cmc, culoare ............, an fabricatie
............ inscris in circulatie sub numarul ..........., conform certificatului de inmatriculare nr. ...........
eliberat de ..........., autoturism aflat in buna stare de functionare, care nu este sechestrat sau urmarit.
2.2. Comodantul imprumuta comodatarului in mod gratuit autovehiculul care face obiectul
prezentului contract.
2.3. Comodatarul are dreptul sa foloseasca autoturismul pe drumurile publice din tara si strainatate
http://www.avocatulroman.ro


2
fara acordul prealabil al comodantului.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat pe termen de ........... luni/ani
incepand cu data incheierii lui.
3.2. Predarea autovehiculului catre comodatar va avea loc la data de ................, data la care incepe
executarea contractului.
3.3. Prin acordul partilor, prezentul contract poate sa inceteze si inainte de termen.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Comodantul se obliga:
a) sa predea comodatarului, spre folosinta, autovehiculul care face obiectul prezentului contract;
b) sa nu instraineze autovehiculul pe toata durata prezentului contract;
c) sa plateasca despagubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaste, dar nu le-a adus la
cunostinta comodatarului, conform art. 2152 Cod civil.
4.2. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele:
a) sa foloseasca autovehiculul si sa se ingrijeasca de el ca un bun proprietar;
b) sa efectueze reparatiile curente necesare si sa nu transmita dreptul de folosinta asupra
autovehiculului unei terte persoane;
c) sa suporte toate cheltuielile pentru buna functionare a autovehiculului;
d) sa suporte toate riscurile in caz de distrugere sau avariere a autovehiculului respectiv;
e) sa predea comodantului autovehiculul la data expirarii termenului pentru care s-a incheiat
contractul.

V. INCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract inceteaza:
a) la implinirea termenului;
b) daca una dintre parti:
cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara acordul celeilalte parti;
isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre
cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui;
c) alte cauze prevazute de lege.
5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
parti.

VI. FORTA MAJORA

6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau /si de executarea
in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului
contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa
cum este definita de lege.
6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de .................,
(zile, ore)
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
6.3. Daca in termen de ...................................... de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza,
(zile, ore)
partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele
sa pretinda daune-interese.
6.4. Cazul fortuit sau de forta majora exclude raspunderea comodatarului daca acesta nu a putut
prevedea pericolul, nu a folosit autovehiculul conform destinatiei si daca nu l-a restituit comodantului
http://www.avocatulroman.ro


3
la termen.


VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI

7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este
valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului
contract.
7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare reco- mandata
cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul
postal primitor pe aceasta confirmare.
7.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea
in care a fost expediata.
7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin
intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea si incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de ele.
8.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor
adresa instantelor judecatoresti.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
9.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,
reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau
ulterioara incheierii lui.
9.3. Prezentul contract s-a incheiat in ........................ exemplare, din care ..............................
..........................................COMODANT COMODATAR

http://www.avocatulroman.ro


4

Contract de comodat
(varianta: bunuri imobile)

Incheiat astazi .........................
la .............................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1.S.C. ..............S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in .........................................,

(localitatea)
str ............... nr. ......, bloc ...., scara ...., etaj ...., apartament ......., judetul/sectorul
........................, avand cod unic de inregistrare ..............................., atribut fiscal .......................,
numar de ordine in registrul comertului ...../...../........, contul nr. ........., deschis la ....................,
telefon...................,fax .........................., reprezentata prin
..................................................................,
cu functia de ........................., in calitate de comodant si
sau
1.1. ................................. cu domiciliul in ...................................., str. ........................... nr.
..............,
(numele si prenumele) (localitatea)
bloc ........, scara ........., etaj .........., apartament ........., judetul/sectorul ................., avand
actul de identitate seria ......... nr. .............., eliberat de ................................................ la
data de...................., codul numeric personal.................., in calitate de comodant si
1.2. S.C. ............................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in
......................................,

(localitatea)
str. ......................................... nr. ........., bloc ......., scara ......., etaj ......., apartament
......., judetul/sectorul .................................., avand cod unic de inregistrare
............................, atribut fiscal ......................., numar de ordine In registrul comertului
........../........../.........., contul nr. ........... deschis la .................., telefon ......................., fax
..................., reprezentata prin ..................., cu functia de .............., in calitate de comodatar
sau
1.2. ................................... cu domiciliul in ............................, str. ...................................., nr.
..........,
(numele si prenumele) (localitatea)
bloc ........, scara ........., etaj ........., apartament ........., judetul/sectorul ....................., avand actul
de identitate seria .......... nr. ................., eliberat de .................... la data de ...................., codul
numeric personal .................., in calitate de comodatar
au convenit sa incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie imobilul/apartamentul, situat in
..............................................,

(localitatea)
str. ................................................ nr. ........, bloc ......, scara ....., etaj ......, apartament
....., judet/sector ...................., compus din .......... camere si dependinte in suprafata de
.............................
2.2. Comodantul imprumuta comodatarului in mod gratuit imobilul/apartamentul care face obiec- tul
http://www.avocatulroman.ro


5
prezentului contract.
2.3. Imobilul/apartamentul care face obiectul prezentului contract se afla in circuitul civil, nu este
sechestrat sau urmarit si a intrat in proprietatea comodantului prin
...................................................

(actul de proprietate)
nr. ........... din ......... transcris in Cartea funciara
................................................................................
2.4. Partile evalueaza folosinta imobilului/apartamentului respectiv la suma de ................ lei,
numai in scopul stabilirii taxei de timbru.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat pe termen de ........... luni/ani
incepand cu data incheierii lui.
3.2. Predarea imobilului/apartamentului catre comodatar va avea loc la data de ................, data la
care incepe executarea contractului.
3.3. Prin acordul partilor, prezentul contract poate sa inceteze si inainte de termen.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Comodantul se obliga:
a) sa predea comodatarului imobilul/apartamentul liber;
b) sa nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasca imobilul/apartamentul pana la termenul convenit;
c) sa restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea
imobilului/apartamentului respectiv;
d) sa plateasca despagubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaste, dar nu le-a adus
la cunostinta comodatarului.
4.2. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele:
a) sa conserve imobilul/apartamentul si sa se ingrijeasca de el ca un bun proprietar;
b) sa foloseasca imobilul/apartamentul conform destinatiei sale determinate de natura sa;
c) sa suporte toate cheltuielile de folosinta ale imobilului/apartamentului (cheltuieli de intretinere,
energie eletrica si termica, abonamentul telefonic, eventuale reparatii), precum si orice alte cheltuieli
rezultate din folosirea imobilului/apartamentului;
d) sa predea comodantului imobilul/apartamentul la data expirarii termenului pentru care s-a
incheiat contractul.

V. INCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract inceteaza:
a) la implinirea termenului;
b) daca una dintre parti:
cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara acordul celeilalte parti;
isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre
cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui;
c) alte cauze prevazute de lege.
5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
parti.

VI. FORTA MAJORA

6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau /si de exe-
cutarea in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza
prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de
http://www.avocatulroman.ro


6
forta majora, asa cum este definita de lege.
6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de .............,

(zile, ore)
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
6.3. Daca in termen de ...................... de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile
au
(zile, ore)
dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa
pretinda daune-interese.
6.4. Cazul fortuit sau de forta majora exclude raspunderea comodatarului, daca acesta nu a putut
prevedea pericolul, nu a folosit imobilul/apartamentul conform destinatiei si daca nu l-a restituit
comodantului la termen.

VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI

7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte
este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a
prezentului contract.
7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare reco-
mandata cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data
mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
7.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea
in care a fost expediata.
7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin
intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate
din interpretarea, executarea si incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de ele.
8.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor
adresa instantelor judecatoresti.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile con-
tractante.
9.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul
sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau
ulterioara incheierii lui.
9.3. Prezentul contract s-a incheiat in ............................. exemplare, din care
..................................
COMODANT COMODATAR


http://www.avocatulroman.ro


7


Contract de comodat
(bunuri mobile)

Incheiat astazi .........................
la .............................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ........................................................................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in
....................................., str. .......................... nr. .............., bloc ............., scara ..............................,
(localitatea)
etaj ......., apartament ..., judetul/sectorul ..................., avand cod unic de inregistrare ..........,
atribut fiscal ................................, numar de ordine in registrul comertului ......../......../........, contul nr.
.........., deschis la ........................., telefon ......................., fax ...................., reprezentata prin
..........................., cu functia de ........................., in calitate de comodant si

sau
1.1. ........................................ cu domiciliul in .........................................., str. ...................................
(numele si prenumele) (localitatea)
nr. ........, bloc ........, scara ........., etaj .........., apartament ........., judetul/sectorul ................., avand
actul de identitate seria ............ nr. .............., eliberat de .................................... la data de
...................., codul numeric personal .................., in calitate de comodant si

1.2. S.C. .................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in
.............................., str........................... nr. ..............., bloc ..................., scara ..,
(localitatea)
etaj ......., apartament ..., judetul/sectorul ................, avand cod unic de inregistrare ............, atribut
fiscal ...................... numar de ordine in registrul comertului ........../.........../........, contul nr. .........
deschis la .................., telefon .............., fax ............., reprezentata prin ...........,cu functia de
................, in calitate de comodatar

sau
1.2. ...........................................cu domiciliul in ......................................, str. ....................... nr. ........,
(numele si prenumele) (localitatea)
bloc ........, scara ........., etaj .........., apartament ........., judetul/sectorul ........................, avand actul de
identitate seria ............. nr. ......................., eliberat de ................................... la data de
.........................., codul numeric personal ......................., in calitate de comodatar
au convenit sa incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea dispozitiilor art. 2146-2157
Cod civil si a urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL SI TERMENUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie bunul/bunurile care se acorda sub forma de imprumut de catre
comodant comodatarului, cuprinse in anexa/dupa cum urmeaza
(2)

...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2.2. Comodantul imprumuta comodatarului in mod gratuit bunul/bunurile prevazute la pct. 2.1.
2.3. Pretul bunului/bunurilor care face/fac obiectul prezentului contract este
(3)

................................................................................................................................................................

http://www.avocatulroman.ro


8III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de comodat pe termen de ..................
zile/luni/ ani, incepand cu data incheierii lui.
3.2. Predarea bunurilor catre comodatar va avea loc la data de ..................., data la care incepe
executarea contractului
4)
.
3.3. Prin acordul partilor, prezentul contract poate sa inceteze si inainte de termen.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Comodantul se obliga:
a) sa nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasca bunul/bunurile pana la termenul convenit;
b) sa restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea bunului/
bunurilor;
c) sa plateasca despagubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaste, dar nu le-a adus la
cunostinta comodatarului, conform art. 2152 Cod civil.
4.2. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele:
a) sa conserve bunul/bunurile si sa se ingrijeasca de el/ele ca un bun proprietar;
b) sa foloseasca bunul/bunurile conform destinatiei lui/lor determinate de natura lui/lor;
c) sa restituie comodantului/reprezentantului sau/mostenitorilor lui, bunul/bunurile primite sub forma
de imprumut
5)
la termen.

V. INCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract inceteaza:
a) la implinirea termenului;
b) daca una dintre parti:
cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara acordul celeilalte parti;
isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre
cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui;
c) alte cauze prevazute de lege.
5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
parti.

VI. FORTA MAJORA

6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de
executarea in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza
prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta
majora, asa cum este definita de lege.
6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen
de..................................................., de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in
(ore, zile)
vederea limitarii consecintelor lui

6.3. Daca in termen de ................ de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile
(ore, zile)
dreptul sa-si notifice incetarea deplin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda
daune-interese
http://www.avocatulroman.ro


9


6.4. Cazul fortuit sau de forta majora exclude raspunderea comodatarului daca acesta nu a putut
prevedea pericolul, nu a folosit bunul/bunurile conform destinatiei si daca nu l-a/le-a restituit
comodantului la termen.

VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI

7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este
valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului
contract.
7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala ea va fi transmisa prin scrisoare recoman- data
cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul
postal primitor pe aceasta confirmare.
7.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea
in care a fost expediata.
7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin
intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea si incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de ele.
8.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor
adresa instantelor judecatoresti.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
9.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,
reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau
ulterioara incheierii lui.
9.3.Prezentul contract s-a incheiat in ............. exemplare, din care ......................................................COMODANT COMODATAR


http://www.avocatulroman.ro


10

Contract de inchiriere
(varianta)

Incheiat astazi .........................
la .............................................


I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. ..........................................., avand statutul juridic de .........................., actul de infiintare
...............................................................................................................................................................,
(felul, numarul, data si emitentul)
cu sediul central in ....................................., str. ................................ nr. ......, judetul/sectorul ...........,
(localitatea)
reprezentat(a) prin ..............................., in calitate de locator si

1.2. S.C. ........................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in
.................................., str. .............................. nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......,
(localitatea)
judetul/sectorul ..............., avand codul unic de inregistrare nr. ......................., atribut fiscal
................................... si numar de ordine in registrul comertului ........../.............../................, contul
nr. ............................. deschis la ........................., telefon ...................., fax .........................,
reprezentata prin ........................, cu functia de .................................., in calitate de locatar
sau

1.2. ................................................... cu domiciliul in ......................................... str. ...........................
(numele si prenumele) (localitatea)
nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ........, judetul/sectorul ...................., avand actul de
identitate seria ......... numarul .................., eliberat de ........................, la data de ..................., codul
numeric personal ............................, in calitate de locatar
in baza aprobarii ................................ nr. .............., din ........................., au convenit sa incheie
prezentul contract de inchiriere, cu respectarea dispozitiilor art. 1777- 1835 Cod civil si a
urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie cedarea folosintei bunului (mobil sau imobil)
................................................................................................................................................................
situat in ................................................................................................................................................ .
2.2. Predarea-primirea bunului care face obiectul prezentului contract de inchiriere este consemnata
in procesul-verbal anexa ................ .

III. TERMENUL CONTRACTULUI

3.1. Termenul contractului este de ....... luni/ani cu incepere de la data procesului-verbal de predare-
primire.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Pretul inchirierii chiria pentru folosirea bunului care face obiectul inchirierii este de ...........
LEI/EURO/USD pe luna/an.
http://www.avocatulroman.ro


11
4.2. Plata chiriei se face lunar/trimestrial/semestrial pana cel mai tarziu in ultima zi a
lunii/trimestrului/semestrului pentru care se face plata.
4.3. Plata chiriei se face in urmatoarele conturi:
a) contul locatorului nr. ............................ deschis la Banca .......................................... ;
b) contul locatarului nr. ............................ deschis la Banca .......................................... .

V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Locatorul se obliga:
a) sa predea bunul cu toate accesoriile sale in starea corespunzatoare folosintei pentru
care a fost incheiat si sa-l intretina in aceasta stare pe toata durata inchirierii;
b) sa execute la timp si in bune conditii toate lucrarile de reparatii care nu sunt in sarcina
locatarului;
c) sa asigure folosinta bunului inchiriat pe toata durata contractului, garantand pe locatar
contra pierderii totale sau partiale a bunului, contra viciilor ascunse ori contra tulburarii
folosintei bunului.

5.2. Obligatiile locatarului sunt urmatoarele:
a) sa foloseasca bunul inchiriat potrivit destinatiei rezultate din prezentul contract;
b) sa execute la timp si in bune conditii lucrarile de intretinere si reparatii ce ii revin;
c) sa plateasca chiria in cuantumul si la termenele stabilite prin prezentul contrat;
d) la incheierea duratei contractului, sa restituie bunul inchiriat in starea in care l-a
primit, adica in stare buna.
5.3. Locatorul are obligatia de a suporta toate sarcinile si impozitele datorate pentru bunul inchiriat.
5.4. Taxele comunale precum si utilitatile consumate sunt in sarcina locatarului.

VI. SUBINCHIRIEREA SI CESIUNEA CONTRACTULUI

6.1. Subinchirierea in tot sau in parte a bunului inchiriat sau cesiunea contractului de inchiriere unui
tert este permisa numai cu acordul prealabil dat in scris de locator si cu respectarea conditiilor si
aprobarilor cerute pentru inchiriere.

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

7.2. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale, partile
datoreaza daune-interese.
7.3. Neplata chiriei la termen il autorizeaza pe locator sa rezilieze contractul si sa ceara daune-
interese.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea
in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului
contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora asa
cum este definita de lege.
8..2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ................,
(zile, ore)
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de ...................... de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au
(zile, ore)
dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa
pretinda daune-interese.
http://www.avocatulroman.ro


12

IX. NOTIFICARILE INTRE PARTI

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este
valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului
contract.
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata,
cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul
postal primitor pe aceasta confirmare.
9.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in
care a fost expediata.
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin
intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

10.1. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv referitor la incheierea,
executarea ori desfiintarea lui, daca nu se poate rezolva pe cale amiabila de reprezentantii partilor se
va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert
si Industrie a Romaniei, in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti.
10.2. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.
sau
10.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au convenit
sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.

XI. CLAUZE SPECIALE
1)


11.1. ..................................................................................................................................................... .
11.2. ..................................................................................................................................................... .
etc.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,
reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau
ulterioara incheierii lui.
12.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ........... exemplare, din care ............................ .LOCATOR LOCATAR
http://www.avocatulroman.ro


13
Contract de locatiune
(varianta: autovehicule)

Incheiat astazi .........................
la .............................................


I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ................................................................................................
S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L.
cu sediul social in ............................................................., str. .................................................... nr.
.......,
(localitatea)
bloc ......, scara .........., etaj .........., apartament ........, judetul/sectorul ................, avand codul unic de
inregistrare nr. ......................., atribut fiscal ................................ si numar de ordine in registrul
comertului ............./.............../..................., contul nr. .............................. deschis la
.............................., telefon ......................................., fax ...................................., reprezentata prin
............................, cu functia de ................................., in calitate de locator si

1.2. S.C. ..................................................................................... S.N.C./S.C.S/.S.A./S.C.A./S.R.L.cu
sediul social in ..........................................................., str. ........................................................... nr.
.......,
(localitatea)
bloc ......, scara .........., etaj .........., apartament ........, judetul/sectorul ................, avand codul unic de
inregistrare nr. ......................., atribut fiscal ................................ si numar de ordine in registrul
comertului ............../................./......................., contul nr. .........................., deschis la .........................,
telefon ..................., fax ...................., reprezentata prin ........................................., cu functia de
..............................., in calitate de locatar
sau

1.2. Asociatia/Fundatia/Uniunea/Federatia ................................................................................., cu
sediul
in ............................................ str. ................................................. nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj
......,
(localitatea)
apartament ......, judetul/sectorul .........................., inscrisa la .............................................., in
Registrul ..........................., sub nr. ......., pe baza Certificatului de inscriere nr. ..................., din
................, avand contul nr. ...................... deschis la ......................................................., telefon
............................, fax .........................., reprezentata de ............................., cu functia de
......................., in calitate de locatar
sau

1.2. Asociatia familiala .........................................................., cu sediul in
...............................................,
(localitatea)
str. ................................ nr. .........., bloc ........, scara ............, etaj .........., apartament .............,
judetul/sectorul ......................., posesoarea autorizatiei nr. ................... din ..........................., eliberata
de ......................., avand contul nr. ............................., deschis la ............................., telefon
..........................., fax ............................, reprezentata de ............................, cu functia de ...................,
in calitate de locatar
sau
http://www.avocatulroman.ro


14

1.2. .................................................................., cu domiciliul in
...............................................................,
(numele si prenumele) (localitatea)
str. .................................... nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul
..................., posesorul (posesoarea) autorizatiei nr. ........................, din ........................, eliberata de
.............................., persoana fizica care desfasoara activitate economica in mod independent in
calitate de locatar
sau

1.2. ............................................................, cu domiciliul in
.....................................................................,
(numele si prenumele) (localitatea)
str. ..................................... nr. ......, bloc ......, sara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul
.................., avand actul de identitate seria ................. numarul ......................., eliberat de ............... la
data de ...................., codul numeric personal ................, in calitate de locatar
au convenit sa incheie prezentul contract de locatiune de autovehicule, cu respectarea
urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract il constituie inchirierea de catre locator, locatarului a unui
numar total de ................. autovehicule astfel:
a) autobuze ............................................................;
b) microbuze .........................................................;
c) limuzine ............................................................;
d) vehicule tragatoare ...........................................;
e) autobasculante ..................................................;
f) camioane ...........................................................;
g) furgonete ..........................................................; etc.
Autovehiculele inchiriate se vor folosi pe urmatoarele trasee:
...................................................................
2.2. Pe toata durata contractului, locatorul isi pastreaza dreptul de proprietate deplina asupra
autovehiculelor inchiriate, care fac obiectul prezentului contract.
2.3. Locatarul, pe intreaga durata a executarii prezentului contract:
a) nu poate fi obligat sa restituie contravaloarea eventualelor imbunatatiri aduse sau reparatii
efectuate din initiativa sa si cu acceptul locatorului;
b) nu va putea vinde, subinchiria sau dispune in alt fel, de autovehiculele puse la dispozitia sa,
decat cu acordul locatorului.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de ...... zile/saptamani/luni/ani, incepand de la data
semnarii.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Locatorul se obliga:
a) sa puna la dispozitia locatarului, in stare de functionare, pe intreaga durata a contractului,
categoriile si numarul de autovehicule stabilit, care sa satisfaca parametrii standard
pentru transporturile interne si internationale;
b) sa inlocuiasca, in cel mai scurt interval de timp posibil, autovehiculele avariate grav,
http://www.avocatulroman.ro


15
indiferent de locul unde se afla;
c) sa asigure toate conditiile necesare ca soferii si ajutorii de soferi sa se prezinte, in toate
imprejurarile, intr-o tinuta decenta si sa aiba o comportare civilizata fata de persoanele cu care
vin in contact, prin natura obligatiilor lor de serviciu;
d) sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor aparute la autovehiculele care fac
obiectul prezentului contract, pe cheltuiala sa.
4.2. Obligatiile locatarului sunt urmatoarele:
a) sa suporte urmatoarele cheltuieli ocazionate de executarea prezentului contract, dupa
cum urmeaza:
1. primele de asigurare facultativa pentru raspundere civila auto, incheiate cu
valabilitate numai in afara teritoriului Romaniei (Cartea verde) pentru toate
autovehiculele puse la dispozitia sa, ce urmeaza a fi folosite in trafic international;
2. taxele pentru eliberarea pasapoartelor si obtinerea vizelor de tranzit si a celor
de intrare, pentru toti soferii si ajutorii de soferi afectati autovehiculelor folosite
de catre locatari in trafic international;
b) sa achite, la termenele stabilite, chiria autovehiculelor care fac obiectul prezentului
contract.

V. PRETUL CONTRACTULUI

5.1. Locatarul are obligatia ca, pentru autovehiculele ce ii vor fi puse la dispozitie de catre locator, sa
plateasca o chirie calculata pentru fiecare autovehicul de la garaj (locul de parcare) de unde pleaca si
pana la reintoarcerea in garaj (locul de parcare), astfel:
a) pentru autobuze per km ........... LEI/EURO/USD
b) pentu microbuze per km ........... LEI/EURO/USD
c) limuzine per km ........... LEI/EURO/USD
d) vehicole tragatoare per km ........... LEI/EURO/USD
e) autobasculante per km ........... LEI/EURO/USD
f) camioane per km ........... LEI/EURO/USD
g) furgonete per km ........... LEI/EURO/USD
etc.

5.2. Sumele aferente se vor plati locatorului in contul mentionat in partea introductiva a prezentului
contract, la sfarsitul curselor pentru fiecare autovehicul/in primele .... zile ale lunii pentru luna
anterioara, pentru toate categoriile de autovehicule.
5.3. In afara de sumele platite locatorului drept chirie, locatarul mai suporta:
a) costul carburantilor si lubrifiantilor consumati pe toata durata transporturilor efectuate;
b) contravaloarea dotarilor suplimentare ce urmeaza a se face la cererea sa;
c) o diurna de ...... LEI/EURO/USD pe zi, pentru 24 de ore de sedere in afara
localitatii de domiciliu/resedinta soferului si ajutoarelor sale, precum si cheltuielile
de cazare la hotelurile de categoria ................................, o suma forfetara de
......... LEI/EURO/USD pentru fiecare noapte.
5.4. Locatarul nu are nici un fel de raspundere pentru uzura fizica si morala a autovehiculelor si nici
pentru deprecierea valorii lor.

VI. CLAUZA PENALA

6.1. Locatorul raspunde de neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, caz in care
poate rezilia contractul dupa o prealabila notificare scrisa; in consecinta, locatorul:
a) nu mai are dreptul la chirie si la celelalte categorii de varsaminte la care este obligat
locatarul din momentul neindeplinirii obligatiilor respective;
b) va plati o penalizare de ....... LEI/EURO/USD daca incheie contracte cu terte persoane
http://www.avocatulroman.ro


16
fizice sau juridice, cu activitate si trasee similare cu cele stabilite de parti, in conformitate cu
prevederile prezentului contract;
c) va plati o penalizare de ......% pe zi de intarziere, din valoarea chiriei, daca nu pune la
dispozitie autovehiculele in conditiile prevazute de prezentul contract, nu schimba
autovehiculele avariate sau nu ia masuri de remedierea eventualelor defectiuni survenite;
d) va plati daune-interese pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute de prezentul
contract.
6.2. Locatarul raspunde de neindeplinirea obligatiilor ce-i revin din prezentul contract, dupa o
prealabila notificare scrisa, astfel:
a) nu va mai putea beneficia, in continuare, de serviciile la care s-a obligat locatorul prin
prezentul contract;
b) va plati o penalitate de .....% pe zi de intarziere, pentru neplata chiriei la termenele
prevazute de prezentul contract;
c) va plati daune-interese pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute de prezentul
contract.

VII. CESIUNEA SI DIVIZAREA CONTRACTULUI

7.1. Niciuna dintre parti nu va putea cesiona drepturile si obligatiile ce rezulta din prezentul contract
unei terte persoane, fara acordul prealabil, dat in scris, de cealalta parte.
7.2. Acordul scris se comunica cedentului in termen de .... zile de la data cand a fost primita
notificarea.
7.3. In cazul in care cesionarul nu raspunde in termenul sus-mentionat, se considera ca acesta nu a
consimtit cesiunea contractului.
7.4. In cazul in care o clauza sau o parte a prezentului contract va fi declarata nula sau va fi anulata,
clauzele ramase valide isi vor produce, in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza sau
partea declarata nula reprezinta o conditie esentiala pentru validitatea prezentului contract.

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI

8.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia vreunei instante
judecatoresti sau arbitrale, in cazul in care oricare dintre parti:
a) nu-si executa o obligatie considerata esentiala pentru acest contract, prin obligatie
esentiala intelegandu-se:
1. punerea la dispozitie a autovehiculelor contractate;
2. plata chiriei pentru folosirea lor; etc.
b) este declarata in incapacitate de plati sau in faliment ori se declanseaza procedura de
lichidare, inainte de inceperea executarii prezentului contract;
c) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract, fara a avea acordul
celeilalte parti;
d) isi incalca oricare dintre obligatiile sale dupa ce a fost avertizata de catre cealalta parte, ca o
noua incalcare a lor va atrage rezilierea contractului.
8.2. Partea care invoca incetarea prezentului contract are obligatia sa notifice celeilalte parti cauza de
incetare a lui cu ...... zile, inainte de data la care aceasta urmeaza sa-si produca efectele.
8.3. Rezilierea contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
8.4. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat
incetarea contractului.

IX. FORTA MAJORA

9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de
executarea in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza
http://www.avocatulroman.ro


17
prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta
majora asa cum este definita de lege.
9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de
......................,
(zile, ore)
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
9.3. Daca in termen de ................................. de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza,
partile
(zile, ore)
au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa
pretinda daune-interese.

X. NOTIFICARILE INTRE PARTI

10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este
valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului
contract.
10.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata,
cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de
oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
10.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea
in care a fost expediata.
10.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate
prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

XI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv referitor la
incheierea, executarea ori desfiintarea lui, daca nu se poate rezolva pe cale amiabila de
reprezentantii partilor, se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial
International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu Regulile de
procedura arbitrala ale acestei Curti.
11.2. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie
sau

11.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau incetarea lui, nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au
convenit sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,
reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara si ulterioara
incheierii lui.
12.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de .................. exemplare, din care ..........................
.LOCATOR LOCATAR
http://www.avocatulroman.ro


18
Contract de locatiune
(varianta: bunuri mobile)

Incheiat astazi .........................
la .............................................


I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ................................................................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social
in .................................................. str. ...................................... nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......,
(localitatea)
apartament ......, judetul/sectorul ........................., avand codul unic de inregistrare nr. .........., atribut
fiscal ....................... si numar de ordine in registrul comertului ....../....../......, contul nr.
........................... deschis la .................., telefon ....................., fax ..............., reprezentata prin
............................., cu functia de ......................, in calitate de locator si

1.2. S.C. ................................................................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social
in ................................................... str. .................................. nr. ....., bloc ......, scara ......, etaj ......,
(localitatea)
apartament ......, judetul/sectorul ............................., avand codul unic de inregistrare nr. ......, atribut
fiscal ....................... si numar de ordine in registrul comertului ....../....../......, contul nr.
........................... deschis la ......................, telefon ..................., fax ............., reprezentata prin
.........................., cu functia de ................., in calitate de locatar
au convenit sa incheie prezentul contract de locatiune cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Bunurile date de locator in locatiune/folosinta locatarului sunt urmatoarele: ..............................
................................................................................................................................................................
2.2. Locatorul garanteaza ca este proprietar de plin drept al bunurilor care fac obiectul locatiunii si are
dreptul sa-l inchirieze.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata locatiunii este de .......... zile/luni/ani, incepand cu data incheierii prezentului contract.
3.2. La sfarsitul duratei locatiunii, partile pot conveni prelungirea ei, locatarul avand drept de
preferinta.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Partile au convenit ca locatarul sa plateasca o chirie de ......... lei zi/luna/an, incepand cu data
preluarii bunurilor pe baza de proces-verbal de predare-primire.
4.2. Plata chiriei se va face anticipat.
4.3. Locatarul raspunde de plata chiriei in cazul in care nu mai foloseste bunul, fara consimtamantul
locatorului.

V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Locatorul se obliga:
a) sa predea bunul in locatiune, la termenul convenit de parti si la locul unde se afla in
momentul incheierii contractului;
http://www.avocatulroman.ro


19
b) sa efectueze toate reparatiile necesare, pe toata durata locatiunii;
c) sa se abtina de la orice fapt personal care ar avea drept consecinta tulburarea
locatarului in folosinta bunului;
d) sa raspunda pentru evictiune si viciile ascunse ale bunului care il impiedica pe
locatar sa-l foloseasca.
5.2. Obligatiile locatarului sunt urmatoarele:
a) sa plateasca chiria la termenele si in conditiile stabilite de prezentul contract;
b) sa foloseasca, pe toata durata locatiunii, bunurile primite in locatiune, ca un posesor de
buna-credinta, purtand raspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;
c) sa restituie, la sfarsitul locatiunii, bunurile respective in starea in care le-a preluat,
consemnata in procesul-verbal de predare-primire;
d) sa acorde asistenta tehnica pentru exploatarea normala a bunului;
e) in cazul in care in exploatarea bunului apar defectiuni tehnice din culpa locatarului,
locatorul este indreptatit sa pretinda si sa i se plateasca despagubiri;
f) sa garanteze restituirea bunurilor in starea in care s-au preluat printr-un contract de garantie,
accesoriu contractului de locatiune;
g) sa nu subinchirieze bunul.

VI. FORTA MAJORA

6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de
executarea in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza
prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta
majora, asa cum este definita de lege.
6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de .............,
(zile, ore)
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
6.3. Daca in termen de ........................... de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile
(zile, ore)
au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa
pretinda daune-interese.

VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI

7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este
valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata
cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de
oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
7.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in
care a fost expediata.
7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VIII. INCETAREA CONTRACTULUI

8.1. Prezentul contract inceteaza:
a) la incheierea duratei pentru care s-a incheiat;
b) in urma acordului intervenit intre parti;
c) in termenul stabilit la pct. 8.2., daca dupa primirea notificarii prin care partii in culpa i s-a
adus la cunostinta ca nu si-a executat ori ca isi executa in mod necorespunzator obligatiile ce-i
revin;
http://www.avocatulroman.ro


20
d) cesioneaza drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract fara acordul
celeilalte parti.
8.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte parti cu cel putin ........ zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
8.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.
8.4. Prevederile pct. 8.1-8.3 nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea
contractului.

IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

9.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezul- tate
din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de catre
reprezentantii lor.
9.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor
adresa instantelor judecatoresti.
sau

9.2. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv referitor la
incheierea, executarea ori desfiintarea lui, daca nu se poate rezolva pe cale amiabila de
reprezentantii partilor, se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial
International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu
Regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.

X. CLAUZE FINALE

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,
reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau
ulterioara incheierii lui.
10.3. Prezentul contract s-a incheiat in ............ exemplare, din care ................ .
LOCATOR PROPRIETAR LOCATAR CHIRIAShttp://www.avocatulroman.ro


21

Contract de locatiune
(varianta: suprafete locative)

Incheiat astazi .........................
la .............................................


I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. ................................................, cu domiciliul in ........................, str ............................ nr. ......,
(numele si prenumele) (localitatea)
bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ........, judetul/sectorul ...................., avand actul de identitate
seria ...... numarul .................., eliberat de ................... la data de ...................., codul numeric
personal ............................, in calitate de proprietar/administrator al imobilului care face obiectul
prezentului contract si

1.2. .............................................., cu domiciliul in ............................, str ............................. nr. ......,
(numele si prenumele) (localitatea)
bloc ....., scara ......, etaj ......, apartament ........, judetul/sectorul ...................., avand actul de identitate
seria ...... numarul .................., eliberat de .................. la data de ...................., codul numeric personal
............................, in calitate de chirias
au convenit sa incheie prezentul contract de locatiune/inchiriere cu respectarea art. 1777- 1835
Cod civil si a urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Inchirierea locuintei situate in ......................................................, judetul/sectorul .....................,
(localitatea)
str. ................................ nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament .............., compusa din
........... camere in suprafata de ................... mp, (o camera in suprafata de ................... mp; o camera in
suprafata de ..................... mp; o camera in suprafata de ..................... mp etc.) si dependinte in
suprafata de .................; o bucatarie in suprafata de ..................... mp; un wc in suprafata de
.................. mp; o debara in suprafata de ............... mp; o camara in suprafata de ........... mp; o boxa in
suprafata de .............. mp; un hol in suprafata de ................ mp; pod in suprafata de ........... mp;
pivnita in suprafata de ............. mp si curte/gradina in suprafata de ........... mp, din care ............ mp
folositi in exclusivitate/comun cu.............
................................................................................................................................................................
2.2. Locuinta care face obiectul prezentului contract de locatiune va fi folosita in exclusivitate de
chirias si de membrii sai de familie
1)
....................................................................................................

2.3. Locuinta descrisa la pct. 2.1. a fost predata in stare de folosinta cu instalatiile si inventarul
prevazut in anexa la prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Inchirierea locuintei este de ............................., incepand cu data incheierii prezentului contract.
(zile, luni, ani)
3.2. La expirarea termenului prevazut la pct. 3.1 contractul poate fi reinnoit cu acordul partilor.http://www.avocatulroman.ro


22

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Chiria aferenta locuintei inchiriate este lunara, in suma de .......................................................... .
(in cifre si litere)
4.2. Chiria se datoreaza incepand cu data de ............................... si se achita proprietarului contra
chitanta/in contul sau nr. ................................ deschis la Banca ................................. pana la data de
.............. a fiecarei luni, pentru luna in curs/urmatoare.
4.3. La data incheierii prezentului contract, chiriasul a achitat proprietarului, cu anticipatie, suma de
...................................... reprezentand chiria aferenta locuintei pe o perioada de .................................
(in cifre si litere)
zile/luni/ani.
4.4. Partile au convenit ca, in decursul locatiunii, cuantumul chiriei sa fie modificat in
urmatoarele situatii:
a) .................................................................;
b) .................................................................;
c) .................................................................;
etc.
4.5. Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica in scris chiriasului cu cel putin ...........zile
inainte de urmatorul termen scadent de plata.
4.6. Neplata in termen a chiriei atrage o penalizare de ....% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu prima zi care urmeaza aceleia in care suma a devenit exigibila.

V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Proprietarul se obliga:
a) sa predea chiriasului locuinta in stare normala de folosinta;
b) sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si in
functionalitate a cladirii, pe toata durata inchirierii locuintei;
c) sa intretina in bune conditii:
1. elementele structurii de rezistenta ale cladirii/locuintei;
2. elementele de constructii exterioare ale cladirii/locuintei (acoperis, fatada,
imprejmuiri, pavimente, scari exterioare), curti si gradini, precum si spatiile comune
din interiorul cladirii (casa scarii, holurile, coridoarele, subsolurile);
3. sa intretina in bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (hidrofor, instalatii de
alimentare cu apa, canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei
calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare
a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie etc.).
5.2. Obligatiile chiriasului sunt urmatoarele:
a) sa efectueze lucrarile de intretinere si reparatii sau de inlocuire a elementelor de constructii
si instalatii din folosinta exclusiva;
b) sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si instalatii deteriorate din folosinta
comuna, ca urmare a utilizarii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in
interiorul sau in exteriorul cladirii;
c) sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si la partile de folosinta comuna pe
toata durata prezentului contract;
d) sa predea, la mutarea din locuinta, proprietarului, locuinta in stare de folosinta si de
curatenie corespunzatoare, precum si cu obiectele mentionate in anexa la prezentul
contract.http://www.avocatulroman.ro


23

VI. FORTA MAJORA

6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de exe-
cutarea in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza
prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta
majora, asa cum este definita de lege.
6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de .................,
(zile, ore)
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
6.3. Daca in termen de ........................... de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile
(zile, ore)
au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa
pretinda daune-interese.

VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI

7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este
valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa prevazuta in partea introductiva a prezentului
contract.
7.2. In cazul in care notifiarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recoman- data
cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul
postal primitor pe aceasta confirmare.
7.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in
care a fost expediata.
7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI
2)


8.1. Prezentul contract poate fi reziliat inainte de termenul pentru care s-a incheiat:
a) la cererea chiriasului, cu conditia notificarii prealabile, cu cel putin ............. de zile inainte
de data la care urmeaza sa aiba loc rezilierea;
b) la cererea proprietarului, in cazurile in care chiriasul:
1. nu a achitat chiria cel putin .................. consecutiv;
(zile, luni)
2. a provocat stricaciuni insemnate locuintei/cladirii/instalatiilor, precum si
oricaror alte bunuri aferente lor sau instraineaza, fara drept, parti ale acestora;
3. are un comportamnt care face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea
normala a locuintei;
4. nu respecta clauzele contractuale.
8.2. Chiriasul poate/nu poate subinchiria locuinta.
8.3. Contractul inceteaza in termen de ....... de zile de la data parasirii locuintei de catre titularul
contractului sau de la data inregistrarii decesului, daca persoanele indreptatite de lege nu au solicitat
preluarea contractului.

IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

9.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.
9.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor
adresa instantelor judecatoresti.
http://www.avocatulroman.ro


24

X. CLAUZE FINALE

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile con-
tractante.
10.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,
reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau
ulterioara incheierii lui.
10.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ................ exemplare, din care .........................PROPRIETAR CHIRIAS
Note

1. Se nominalizeaza fiecare membru de familie cu numele si prenumele.
2. Sunt nule de drept clauzele incluse in contract, care:
a) obliga chiriasul sa recupereze sau sa plateasca in avans proprietarului orice suma cu titlu de
reparatie care constituie obligatia acestuia;
b) prevad raspunderea colectiva a chiriasilor, in caz de degradare a elementelor de constructii si
instalatii, a obiectelor si dotarilor aferente spatiilor comune, cu exceptia celor ce sunt in sarcina
proprietarului;
c) impun chiriasilor sa faca asigurari de daune;
d) exonereaza proprietarul de obligatiile ce-i revin, potrivit dispozitiilor legale;
e) autorizeaza proprietarul sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor contractului.http://www.avocatulroman.ro


25
Contract de vanzare-cumparare
(varianta: bunuri imobile cu drept de habitatie viagera)

Incheiat astazi .........................
la .............................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. ............................................... cu domiciliul in ................................., str. ......................................
(numele si prenumele) (localitatea)
nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul .................................., avand
actul de identitate seria ............... nr. ......................., eliberat de ......................... la data de
........................, codul numeric personal ............................ in calitate de vanzator si
1.2. ........................................... cu domiciliul in ....................................., str. ......................................
(numele si prenumele) (localitatea)
nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul .................., avand actul de
identitate seria ............ nr. ......................................., eliberat de ................... la data
de........................, codul numeric personal ............................, in calitate de cumparator
au convenit sa incheie prezentul contract de vanzare-cumparare, cu respectarea art. 1650
1745 Cod civil si a urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Transmiterea dreptului de proprietate de catre vanzator cumparatorului, a nudei proprietati a
imobilului situat in .......................................... str. ................................ nr. ......., bloc ......, scara ......,
(localitatea)
etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul ................., compus din ............ camere de locuit si
dependinte, anexe gospodaresti etc. care urmeaza regimul juridic prevazut de
dispozitiile......................................, avand o suprafata de .............. mp, impreuna cu o cota indiviza de
....% din partile si dependintele imobilului, care prin natura si destinatia lor sunt de folosinta comuna.
2.2. In temeiul .............................. se transmite si dreptul de folosinta pe intreaga durata a exis- tentei
constructiei, asupra aceleiasi cote de .....% din cota indiviza reprezentand suprafata totala de
teren, adica ....... mp, care urmeaza regimul juridic al ............................................................
2.3. Vanzatorul isi rezerva dreptul de abitatie viagera asupra intregului apartament si solicita
inscrierea acestuia in Cartea funciara.
2.4. Vanzatorul a dobandit imobilul a carui nuda proprietate se instraineaza prin prezentul con- tract,
prin .................................................................. de la ....................................................................
(mostenire, vanzare-cumparare etc.) (numele si prenumele)
pe baza .......................................................... eliberat de ......................................................................
(titlul de proprietate)
2.5. Cumparatorul declara ca a cumparat de la vanzator nuda proprietate asupra imobilului descris
mai sus si ca a achitat integral pretul lui, astazi, data autentificarii prezentului contract.

III. PRETUL CONTRACTULUI

3.1. Pretul de vanzare al imobilului este de ...................................... LEI/EURO/USD si a fost primit
(in cifre si litere)
integral de catre vanzator de la cumparator, astazi, data autentificarii prezentului contract.
3.2. Incepand cu data platii pretului, imobilul intra, de drept si de fapt, in proprietatea
cumparatorului.


http://www.avocatulroman.ro


26
IV. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Vanzatorul se obliga sa predea imobilul care face obiectul prezentului contract la data de
........................ la ...................................................................................................................................
(locul unde se face predarea-primirea)
4.2. Obligatiile cumparatorului sunt urmatoarele:
a) sa efectueze plata pretului la data si la locul stabilit de vanzator/locul unde se face predarea
imobilului;
b) sa suporte toate taxele aferente incheierii si autentificarii prezentului contact;
c) sa accepte neconditionat dreptul de abitatie viagera al vanzatorului, urmand sa dobandeasca
posesia si folosinta imobilului la data decesului acestuia.

V. RASPUNDEREA PENTRU EVICTIUNE

5.1. Vanzatorul garanteaza, ca imobilul nu a fost scos din circuitul civil, a ramas continuu in
proprietatea vanzatorului, nu face obiectul nici unui litigiu juridic, nu este grevat de sarcini sau
servituti si garanteaza pe cumparator impotriva evictiunii totale sau partiale, in conformitate cu
prevederile art. 1695 din Codul civil.

VI. CLAUZE FINALE

6.1. Partile declara ca pretul sus-mentionat este pretul real convenit de ele, au luat cunostinta de
dispozitiile art. 1665 din Codul civil, art. 8 si 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si
combaterea evaziunii fiscale, precum si celelalte dispozitii legale in materie.
6.2. Taxele si impozitele cuvenite statului sunt achitate la zi de catre vanzator, asa cum rezulta din
cazierul fiscal nr. ............. din .............. eliberat de ........................., urmand ca astazi, data
autentificarii prezentului contract, acestea sa treaca asupra cumparatorului care suporta taxa de
timbru, timbrul judiciar si onorariul notarului public.

Redactat de ................ si editat/multiplicat in ......... exemplare din care .............. astazi, data au-
tentificarii.
VANZATOR CUMPARATOR
http://www.avocatulroman.ro


27
Contract de vanzare-cumparare
(varianta: bunuri imobile cu garantie ipotecara)

Incheiat astazi ..........................
la .............................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. ......................................... cu domiciliul in ............................................, str. .................................
(numele si prenumele) (localitatea)
nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul .................., avand actul de
identitate seria ............ nr. ...................., eliberat de ................... la data de ........................,
codul numeric personal ............................, in calitate de vanzator si

1.2. a) ........................................ cu domiciliul in ........................................., str. .................................
(numele si prenumele) (localitatea)
nr. ......, bloc ...... scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul .................., avand actul de
identitate seria ................... nr. ...................., eliberat de ................... la data de ........................,
codul numeric personal ............................ si

1.2. b) ........................................ cu domiciliul in ........................................, str. .................................
(numele si prenumele) (localitatea)
nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul .................................., avand
actul de identitate seria .............. nr. ......................, eliberat de ........................... la data de
........................, codul numeric personal ..............................................., soti, in calitate de
cumparatori si garanti ipotecari, precum si

1.3. Banca ............................................ S.A. Sucursala/Filiala/Agentia ....................... cu sediul
social in ......................................, str. ............................. nr. ............., judetul/sectorul ............, avand
(localitatea)
codul unic de inregistrare nr. ............, atribut fiscal ............., numar de ordine in registrul comertului
......../........./.........., telefon ..............., fax .................., reprezentata de ................., in calitate de
creditor ipotecar
au convenit sa incheie prezentul contract de vanzare-cumparare cu garantie ipotecara, cu
respectarea art. 1650 1745, art. 2377-2385, art. 2343-2376 Cod civil, art. 2429-2432 Cod civil,
art. 2478-2479 Cod civil si a urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Transmiterea dreptului de proprietate de catre vanzator cumparatorului asupra apartamentului nr.
.........., situat in ............................................., str. ............................... nr. ...., bloc ......, scara ......,
(localitatea)
etaj ......, judetul/sectorul ................, compus din ......... camere si dependinte, cu o suprafata totala de
........... mp, impreuna cu dreptul de coproprietate asupra partilor si dependintelor comune ale
imobilului.
2.2. Dreptul de proprietate asupra apartamentului de mai sus este intabulat in Cartea funciara
nr. ...... a OCPI ..............., conform incheierii nr. ........ din ...................... nr. cadastral ........... .
2.3. Terenul aferent apartamentului respectiv, in suprafata de ................... mp, atribuit in folosinta pe
toata durata existentei constructiei, urmeaza regimul juridic prevazut de art. 36 din Legea nr. 18/1991
Legea fondului funciar (republicata).
2.4. Vanzatorul a dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului descris mai sus, in baza
................................................. nr. ............. din ......................... intabulat in Cartea funciara nr. .........
http://www.avocatulroman.ro


28
(act de dobandire)
a OCPI ............................................... si a achitat apartamentul ............................................... .
(integral sau in rate)
2.5. Transmisiunea proprietatii, posesiei si folosintei are loc la data de .............. fara nici o alta
formalitate.

III. PRETUL CONTRACTULUI

3.1. Pretul vanzarii este de ................................................. LEI/EURO/USD, care a fost achitat/se va
(in cifre si litere)
achita astfel: ......................................... de catre Banca ............................, dupa inscrierea in Cartea
funciara a ipotecii instituita prin prezentul contract in favoarea acestei banci.
3.2. Pretul vanzarii va fi achitat de catre cumparator astfel:
......... LEI/EURO/USD, adica ..... % drept avans;
......... LEI/EURO/USD, adica ..............%, in conformitate cu contractul de credit nr. ........
din ...................., imprumutul acordat fiind producator de dobanda variabila, in conformitate cu
prevederile acestui contract.
3.3. In caz de neplata a restului de pret, vanzatorul este in drept sa ceara, fara somatie, fara punerea in
intarziere sau chemare in judecata, executarea silita in orice bunuri sau venituri ale
cumparatorului, in baza art. 2324 si 2326 din Codul civil, in scopul recuperarii acestuia.

IV. IPOTECA

4.1. In vederea acordarii de catre banca a imprumutului de ............................. LEI/EURO/USD,
astazi, data incheierii prezentului contract, cumparatorii instituie ipoteca in favoarea Bancii
......................... S.A., Sucursala/Filiala/Agentia ..................................... asupra apartamentului nr.
........., situat in ........................................... str. ....................................... nr. ......, bloc ......, scara ......,
(localitatea)
etaj ......, judetul/sectorul ................., compus din ....... camere si dependinte, cu o suprafata totala de
............. mp, pentru suma de ....................... LEI/EURO/USD, conform contractului de credit nr.
.................... din ............................................ incheiat cu Banca ........................................ S.A.,
Sucursala/Filiala/Agentia .........................
4.2. Valoarea de garantie a apartamentului care face obiectul prezentului contract de vanzare-
cumparare este de ...................... LEI/EURO/USD, conform Raportului de expertiza intocmit de
evaluatorul sus-mentionatei banci.
4.3. Cunoscand prevederile din Codul penal, garantii debitori-ipotecari se obliga sa nu instraineze
bunul ipotecat impotriva tuturor riscurilor, cesionand in favoarea bancii toate drepturile pe care
le vor avea, cu titlu de asigurare, pentru daune si sa nu-l greveze cu alte ipoteci sau sarcini, fara
acordul expres al creditorului ipotecar.
4.4. In cazul in care garantii debitori-ipotecari nu-si vor respecta obligatia prevazuta la pct. 4.3.,
creditorul ipotecar poate trece la executarea silita a garantiei instituite, creditul devenind scadent
integral.
4.5. Garanta ipotecara renunta la beneficiul de discutiune si diviziune.
4.6. Banca .......................... S.A., Sucursala/Filiala/Agentia ............................ prin reprezentantul sau
........................................, avand functia de .........................., accepta, in garantie, ipoteca asupra
(numele si prenumele)
imobilului descris mai sus, in conditiile mentionate si este de acord cu efectuarea inscriptiei ipotecare.
4.7. Prezentul contract constituie titlu executoriu in conformitate cu art. 56 din Legea nr. 58/1998
Legea bancara.http://www.avocatulroman.ro


29
V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Vanzatorul se obliga:
a) sa predea cumparatorului imobilul descris la pct. 2.1 la data de ..........................................;
b) sa garanteze cumparatorul impotriva evictiunii si impotriva viciilor ascunse.
5.2. Obligatiile cumparatorului sunt urmatoarele:
a) sa plateasca pretul la data de .................. si la locul unde se face predarea-primirea
apartamentului;
b) sa suporte taxa de timbru, timbrul judiciar si onorariul notarului public.

VI. RASPUNDEREA PENTRU EVICTIUNE

6.1. Vanzatorul garanteaza, sub sanctiunea legii penale, ca imobilul nu a fost scos din circuitul civil,
ramanand continuu in proprietatea sa, ca nu face obiectul nici unui litigiu juridic, nu este supus nici
unei forme de executare silita, nu este grevat de sarcini sau servituti, asa cum rezulta din extrasul de
Carte funciara nr. ............. din ....................... eliberat de Judecatoria ................... si garanteaza
contra oricarei evictiuni totale sau partiale, in conformitate cu prevederile art. 1695 din Codul
civil.
6.2. Cunoscand prevederile art. ........ si art. ....... din Codul penal, vanzatorul declara, totodata, ca nu
a mai procedat la instrainarea apartamentului sub nici o forma (antecontract, act sub
semnatura privata, promisiune de vanzare, donatie, vanzare prin licitatie si altele), nu este ipotecat la
data autentificarii prezentului contract in favoarea vreunei banci sau terte persoane, nu este
inchiriat, nu face parte din patrimoniul sau capitalul social al vreunei societati comerciale.

VII. CLAUZE FINALE

7.1. Cumparatorii cunosc situatia juridica si de fapt a apartamentului ca fiind cea descrisa mai sus de
vanzator, si sunt de acord sa dobandeasca apartamentul in aceste conditii.
7.2. Partile contractante declara ca au citit cuprinsul prezentului contract si ca acesta reflecta
intelegerea lor fiind de comun acord sa-l semneze si, totodata, declara ca pretul mentionat mai sus
este pretul real intervenit intre ele, ca au luat cunostinta de dispozitiile art. 1665 din Codul civil, art.
8 si 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale potrivit carora in
cazul in care printr-un act ascuns inteleg sa plateasca un pret mai mare decat cel indicat, atat prezentul
contract, cat si actul ascuns sunt lovite de nulitate si isi asuma intreaga raspundere pentru cele
declarate in continutul prezentului contract ca fiind date reale.
7.3. Impozitele si taxele datorate catre stat sunt achitate la zi de vanzator conform Cazierului fiscal nr.
................. din .................... eliberat de ................., urmand ca astazi, data autentificarii prezentului
contract, sa treaca in sarcina cumparatorilor garanti-ipotecari care suporta si taxa de timbru, timbrul
judiciar si onorariul notarului public necesare autentificarii acestuia.
7.4. Notarul public care a autentificat prezentul contract se obliga sa indeplineasca formalitatile
necesare in vederea inscrierii ipotecii asupra imobilului adus in garantie in Cartea Funciara
impreuna cu inscrierea dreptului de proprietate.
7.5. Prezentul contract se incheie cu respectarea dispozitiilor legale, conform adeverintei emise de
Asociatia de locatari a imobilului in care este inglobat apartamentul sus-mentionat.
7.6. Prezentul contract de vanzare-cumparare a fost incheiat in ............ exemplare din care .............

VANZATOR CUMPARATOR


CREDITOR IPOTECAR

http://www.avocatulroman.ro


30
Contract de vanzare-cumparare
(varianta: imprumut cu ipoteca legala)

Incheiat astazi .........................
la .............................................


I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. ............................................ cu domiciliul in .............................................., str. ...........................
(numele si prenumele) (localitatea)
nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul ..............., avand actul de
identitate seria .............. nr. .............., eliberat de ................... la data de ................... codul numeric
personal ........................ in calitate de vanzator si

1.2. .................................................. cu domiciliul in ........................................, str. ............................
(numele si prenumele) (localitatea)
nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul ......, avand actul de identitate
seria .............. nr. .............., eliberat de ...................... la data de ...................., codul numeric personal
........................, in calitate de cumparator
au convenit sa incheie prezentul contract de vanzare-cumparare si imprumut cu ipoteca legala,
cu respectarea urmatoarelor clauze:

PARTEA INTAI
CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Transmiterea dreptului de proprietate de catre vanzator cumparatorului asupra imobilului situat in
.........................................., str. ........................................ nr. ............., judetul/sectorul ..................,
(localitatea)
compus din ...........................................................................
2.2. Odata cu vanzarea imobilului sus-mentionat se transmite cumparatorului si dreptul de proprietate
asupra terenului aferent in suprafata de .................. mp.
2.3. Imobilul care face obiectul prezentului contract de vanzare-cumparare este proprietatea
vanzatorului fiind dobandit prin ...........................................................................................................,
(vanzare-cumparare, donatie, schimb etc.)
conform .................................................................. autentificat la ..................., dreptul de proprietate
(titlul de proprietate, numarul, data)
fiind inscris in Cartea funciara nr. ....................... la OCPI........................ .

III. PRETUL CONTRACTULUI

3.1. Pretul vanzarii este de .......................................... LEI/EURO/USD, suma care a fost achitata de
(in cifre si litere)
cumparator vanzatorului astazi data autentificarii prezentului contract.
sau

3.1. Pretul vanzarii este de ................................................ LEI/EURO/USD, suma care se va plati de
(in cifre si litere)
cumparator vanzatorului astfel: ................................................................. .


http://www.avocatulroman.ro


31

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Vanzatorul se obliga sa predea cumparatorului imobilul care face obiectul prezentului contract,
liber, la data de ....................................... si la .......................................................................................
(locul unde se face predarea-primirea)
4.2. Obligatiile cumparatorului sunt urmatoarele:
a) sa efectueze plata pretului la data si la locul stabilit de vanzator/locul unde se face predarea
imobilului;
b) sa suporte toate taxele aferente incheierii si autentificarii prezentului contract.

V. GARANTII

5.1. Vanzatorul declara sub sanctiunea legii penale pentru fals in declaratii ca apartamentul ce se
vinde:
a) se afla in intregime in proprietatea sa, nefiind instrainat sub nici o forma, vreunei alte
persoane, pana la data incheierii prezentului contract;
b) nu a fost scos din circuitul civil prin trecere in proprietate publica, nu este sechestrat si nici
urmarit, nu face obiectul vreunui litigiu, este liber de orice sarcini, fiind in mod legal si
continuu in proprietatea si posesia sa, de la data dobandirii si pana in prezent, garantand pe
cumparator impotriva oricarei evictiuni in conformitate cu prevederile art. 1695 din Codul
civil.
5.2. Cumparatorul:
a) declara ca cunoaste situatia juridica si de fapt a apartamentului ca fiind cea aratata mai sus
de vanzator si stie ca nu este grevat de sarcini, potrivit extrasului de carte funciara nr. ............
din ..................................... eliberat de Biroul de carte funciara al Judecatoriei
............................. ceea ce nu-l exonereaza pe vanzator de raspunderea pentru evictiune;
b) consimte la intabularea dreptului de proprietate asupra apartamentului cu titlu de
................................
5.3. Taxele si impozitele catre stat sunt achitate la zi de catre vanzator, astfel cum rezulta din cazierul
fiscal nr. .............. din .................. eliberat de ........................, urmand ca de astazi data autentificarii
prezentului contract sa treaca asupra cumparatorului, care suporta si taxa de timbru, timbrul juridiciar
si onorariul notarului public.
5.4. Transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului sus-mentionat are loc astazi data
autentificarii prezentului contract, fara indeplinirea altei formalitati, totodata efectuandu-se
predarea catre cumparator a actelor de proprietate in original.

VI. ALTE CLAUZE

6.1. Vanzatorul consimte la intabularea dreptului de proprietate pe numele cumparatorului,
autorizandu-l, in mod expres, sa indeplineasca formalitatile necesare pentru efectuarea tuturor
operatiilor de publicitate imobiliara.
6.2. Vanzatorul si cumparatorul declara ca pretul sus-mentionat este cel real intervenit intre parti, ca
au cunostinta de dispozitiile art. 1665 din Codul civil, art. 8 si 9 din Legea nr. 241/2005 pentru
prevenirea si combaterea evaziunii fiscale asumandu-si intreaga raspundere ca cele declarate in
prezentul contract sunt reale.
6.3. Orice comunicari judiciare si extrajudiciare se vor face la domiciliul cumparatorului, precizat in
partea introductiva a prezentului contract.
http://www.avocatulroman.ro


32
PARTEA A II-A
CONVENTIA DE IMPRUMUT CU IPOTECA

VII. PARTILE CONVENTIEI

7.1. ......................................... cu domiciliul in ............................................, str. .................................
(numele si prenumele) (localitatea)
nr. ......, bloc ......, scara ......,etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul ..................................., avand
actul de identitate seria .............. nr. ...................., eliberat de ............................. la data de
........................, codul numeric personal ............................, in calitate de imprumutator si

7.2. ......................................... cu domiciliul in ............................................, str. .................................
(numele si prenumele) (localitatea)
nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul .................., avand actul de
identitate seria ............ nr. ...................., eliberat de ......................... la data de ........................,
codul numeric personal ............................ in calitate de imprumutat
au convenit ca primul sa acorde, iar cel de-al doilea sa primeasca un imprumut cu ipoteca, in bani,
pentru cumpararea de catre imprumutat a imobilului care face obiectul contractului de vanzare-
cumparare de mai sus, in urmatoarele conditii:

VIII. OBIECTUL CONVENTIEI

8.1. Imprumutatorul acorda imprumutatului ............................. suma de ............................................
(numele si prenumele) (in cifre si litere)
LEI/EURO/USD, destinata anume pentru plata pretului cu care acesta din urma a cumparat de la
......................................................................... imobilul situat in .........................................................,
(numele si prenumele) (localitatea)
str. ................................................... nr. ........, judetul/sectorul .......................
8.2. Imprumutul se face in conditiile art. 2167 si urm. din Codul civil cu o dobanda de ....% pe an si
cu obligatia imprumutatului de a restitui imprumutatorului suma primita ca imprumut, in aceeasi
moneda adica ......................., astfel: .....................................................................
8.3. Imprumutatorul instituie ipoteca legala conform art. 2386 pct. 3 din Codul civil asupra
imobilului dobandit de catre imprumutat.
8.4. Orice imprumut care va fi garantat cu imobilul cumparat potrivit prevederilor contractului de
vanzare-cumparare de mai sus sau orice instrainare a acestuia, sub orice forma, nu se va putea face
decat cu destinatia de a se fi platit, mai intai, pretul datorat pentru cumparare.

IX. DREPTURI SI OBLIGATII

9.1. Imprumutatul se obliga:
a) sa restituie, la termenele si in conditiile stabilite, suma de ..................................................
(in cifre si litere)
LEI/EURO/USD, cu o dobanda de .....% pe an, suma ce i-a fost data cu imprumut
de catre imprumutator, in beneficiul caruia se instituie ipoteca legala conform art. 2386 pct. (3) din
Codul civil asupra apartamentului cumparat de catre imprumutat pentru garantarea restituirii sumei
imprumutate;
b) sa suporte toate cheltuiele cu radierea ipotecii.
9.2. In caz de neplata a sumei imprumutate, imprumutatorul va investi prezenta conventie cu formula
executorie, pentru suma ramasa neachitata, fara somatie, punere in intarziere sau judecata si va putea
cere scoaterea in vanzare a apartamentului supus privilegiului, precum si a oricarei averi mobile
sau/si imobile a imprumutatului (cumparatorul-debitor) concomitent sau separat.
VANZATOR CUMPARATOR
http://www.avocatulroman.ro


33

Contract de vanzare-cumparare
(varianta: bunuri imobile)

Incheiat astazi .........................
la .............................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. .................................................................... cu domiciliul in .........................................................,
(numele si prenumele) (localitatea)
str. ............................................ nr. ......., bloc ......., scara ......., etaj ........, apartament ......, sec-
torul/judetul .........., codul numeric personal ........................, in calitate de vanzator si

1.2. ................................................................... cu domiciliul in ..........................................................,
(numele si prenumele) (localitatea)
str. ................................................ nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, sec-
torul/judetul .........., codul numeric personal ........................, in calitate de cumparator
au convenit sa incheie prezentul contract de vanzare-cumparare, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Transmiterea dreptului de proprietate de catre vanzator cumparatorului asupra imobilului situat in
......................................., str. ............................... nr. .................., judetul/sectorul .........................,
(localitatea)
compus din .............................................................................................................................................
2.2. Odata cu vanzarea imobilului sus-mentionat se transmite cumparatorului si dreptul de
proprietate asupra terenului aferent in suprafata de .................. mp.
2.3. Imobilul care face obiectul prezentului contract de vanzare-cumparare este proprietatea
vanzatorului fiind dobandit prin ............................................................................................................
(vanzare-cumparare, donatie, schimb etc.)
conform .......................................................... autentificat la ..........................., dreptul de proprietate
(titlul de proprietate, numarul, data)
fiind inscris in Cartea funciara nr. ....................... la OCPI........................................................ .

III. PRETUL CONTRACTULUI

3.1. Pretul vanzarii este de .......................................... LEI/EURO/USD, suma care a fost achitata de
(in cifre si litere)
cumparator vanzatorului astazi data autentificarii prezentului contract.
sau
3.1. Pretul vanzarii este de ................................................ LEI/EURO/USD, suma care se va plati de
(in cifre si litere)

cumparator vanzatorului astfel: ........................................................................................................... .

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Vanzatorul se obliga sa predea cumparatorului imobilul care face obiectul prezentului contract,
liber, la data de ............................ si la ..................................................................................................
(locul unde se face predarea-primirea)
4.2. Obligatiile cumparatorului sunt urmatoarele:
a) sa efectueze plata pretului la data si la locul stabilit de vanzator/locul unde se face predarea
imobilului;
b) sa suporte toate taxele aferente incheierii si autentificarii prezentului contract.
http://www.avocatulroman.ro


34

V. GARANTII

5.1. Vanzatorul declara sub sanctiunea legii penale pentru fals in declaratii ca apartamentul ce se
vinde:
a) se afla in intregime in proprietatea sa, nefiind instrainat sub nici o forma, vreunei alte
persoane, pana la data incheierii prezentului contract;
b) nu a fost scos din circuitul civil prin trecere in proprietate publica, nu este sechestrat si nici
urmarit, nu face obiectul vreunui litigiu, este liber de orice sarcini, fiind in mod legal si
continuu in proprietatea si posesia sa, de la data dobandirii si pana in prezent, garantand pe
cumparator impotriva oricarei evictiuni in conformitate cu prevederile art. 1695 din Codul
civil.
5.2. Cumparatorul:
a) declara ca a luat cunostinta de situatia juridica si de fapt a apartamentului ca fiind cea
aratata mai sus, de vanzator si stie ca nu este grevat de sarcini, potrivit extrasului de carte
funciara nr. .................. din ....................... eliberat de OCPI......................, ceea ce nu-l
exonereaza pe vanzator de raspunderea pentru evictiune;
b) consimte la intabularea dreptului de proprietate asupra apartamentului cu titlu de ...........
5.3. Taxele si impozitele catre stat sunt achitate la zi de catre vanzator, astfel cum rezulta din cazierul
fiscal nr. .............. din .................. eliberat de ........................, urmand ca de astazi data autentificarii
prezentului contract sa treaca asupra cumparatorului, care suporta si taxa de timbru, timbrul judiciar si
onorariul notarului public.
5.4. Transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului sus-mentionat are loc astazi data
autentificarii prezentului contract, fara indeplinirea altei formalitati, totodata efectuandu-se
predarea catre cumparator a actelor de proprietate in original.

VI. ALTE CLAUZE

6.1. Vanzatorul consimte la intabularea dreptului de proprietate pe numele cumparatorului, in aceste
conditii notarul public urmand sa indeplineasca formalitatile necesare pentru efectuarea tuturor
operatiilor de publicitate imobiliara.

Redactat de .............. si editat/multiplicat in ...... exemplare, din care .......... astazi data autentificarii.
VANZATOR CUMPARATORhttp://www.avocatulroman.ro


35
Contract de vanzare-cumparare
Incheiat astazi .........................
la .............................................


I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. .....................................................,,,,,....... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R..L cu sediul social
in ....................................................., str. .................................. nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......,
(localitatea)
apartament ......, judetul/sectorul .........................................., avand codul unic de inregistrare nr.
..............................., atribut fiscal ...................................... si numar de ordine in registrul comertului
............./............................../......................, contul nr. ........................................... deschis la
...................................., telefon .............................., fax ..................................., reprezentata prin
.......................,. cu functia de .................................,. in calitate de vanzator si
sau

1.1. Asociatia familiala .................................... cu sediul in ................................................................,
(localitatea)
str. ................................................. nr. ......, bloc ......, scara ......, apartament ......, judetul/sectorul
....................................., posesoarea autorizatiei nr. ............... din ...................., eliberata de
......................., avand contul nr. ...................... deschis la ............................, telefon ................, fax
........................., reprezentata de ........................., cu functia de ....................................., in calitate de
vanzator si
sau
1.1. ............................................ cu domiciliul in ............................................, str. ..............................
(numele si prenumele) (localitatea)
nr. .........., bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul ............., posesorul
(posesoarea) autorizatiei nr. ........... din ................, eliberata de ..................., persoana fizica care
desfasoara activitate economica in mod independent, in calitate de vanzator si
1.2. S.C. ................................................................. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social
in ......................................................, str. ................................. nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......,
(localitatea)
apartament ......, judetul/sectorul .........................................., avand codul unic de inregistrare nr.
........................, atribut fiscal ............................................. si numar de ordine in registrul comertului
............../.................../....................., contul nr. ........................................... deschis la .......................,
telefon ...................., fax ........................., reprezentata prin ........................, cu functia de
.................................. in calitate de cumparator
sau

1.2. Asociatia/Fundatia/Uniunea/Federatia .............................. cu sediul in ........................................,
(localitatea)
str. .................................... nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul
................., inscrisa la ..................., in Registrul ......................, sub nr. .............., pe baza certificatului
de inscriere nr. ........................ din ......................, avand contul nr. ..................... deschis la
........................., telefon ............, fax ............., reprezentata de ..............., cu functia de .....................,
in calitate de cumparator
sau

1.2. Asociatia familiala ............................................ cu sediul in ........................................................,
(localitatea)
str. .................................................. nr. ......, bloc ......, scara ......, apartament ......, judetul/sectorul
http://www.avocatulroman.ro


36
......................., posesoarea autorizatiei nr. ..................... din ............................, eliberata de
.........................., avand contul nr. ....................... deschis la .................., telefon ....................., fax
......................, reprezentata de ....................., cu functia de ..............................., in calitate de
cumparator
sau

1.2. ....................................................................... cu domiciliul in ......................................................,
(numele si prenumele) (localitatea)
str. .................................................. nr. .........., bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......,
judetul/sectorul ........................, posesorul (posesoarea) autorizatiei nr. ........... din ................, eliberata
de ..................., persoana fizica care desfasoara activitate economica in mod independent, in calitate
de cumparator
sau

1.2. ....................................................................... cu domiciliul in ......................................................,
(numele si prenumele) (localitatea)
str. ................................... nr. ......., bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul
............., nascut(a) la data de ............................................., in .............................................................,
(ziua, luna, anul) (localitatea)
judetul/sectorul ................................., fiul(fiica) lui .............................. si al(a) ......................, avand
actul de identitate seria ................ numarul ...................., eliberat de .................... la data de
...................., codul numeric personal ........................., in calitate de cumparator
au convenit sa incheie prezentul contract de vanzare-cumparare, cu respectarea urmatoarelor
clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie vanzarea-cumpararea marfurilor in sortimentele,
cantitatea, calitatea si preturile prevazute in anexa ........................... .
2.2. Marfurile care fac obiectul vanzarii-cumpararii sunt in valoare totala de .....................................
(in cifre si litere)
LEI/EURO/USD, vanzatorul avand obligatia de a le livra de la ...................................................... in
(locul livrarii)
ziua/perioada de ...............................
2.3. Cheltuielile de livrare a marfurilor (expediere, incarcare-descarcare, manipulare, transport
etc.) se suporta astfel: ............................................................................................................................
2.4. Marfurile livrate vor fi insotite de ..................................................................................................
(documentele care le insotesc: felul, numarul, data, emitent)
2.5. Vanzatorul poate livra marfurile contractate inainte de data prevazuta in prezentul contract numai
daca obtine acordul scris al cumparatorului.
2.6. La locul si data prevazute pentru livrarea marfurilor, dreptul de proprietate si riscurile se
transfera cumparatorului.

III. RECEPTIA SI ACCEPTAREA MARFURILOR

3.1. Receptionarea marfurilor se face de o comisie convenita de parti si formata din:
a) Delegatul/delegatii vanzatorului:
..................................................;
..................................................;
etc.
b) Delegatul/delegatii cumparatorului:
.................................................;
.................................................;
http://www.avocatulroman.ro


37
etc.
3.2. Comisia de receptie incheie proces-verbal care se anexeaza la prezentul contract.
3.3. Cumparatorul are dreptul sa refuze marfurile care nu corespund standardelor de calitate convenite
sau care sunt deteriorate si sa semnaleze eventualele lipsuri constatate la receptie.
3.4. Vanzatorul are obligatia sa inlocuiasca marfurile care nu corespund standardelor de calitate
convenite sau care sunt deteriorate si sa completeze lipsurile cantitative constatate cu ocazia receptiei
in termen de ............. zile de la data efectuarii acesteia.
3.5. Refuzul unor marfuri nu-l scuteste pe cumparator de obligatia de a plati marfurile pe care nu le
refuza si de a executa celelalte obligatii contractuale.
3.6. In cazul in care marfurile lipsa, deteriorate sau necorespunzatoare calitativ reprezinta peste ....%
din intregul lot, cumparatorul poate refuza primirea lor.
3.7. Cheltuielile efectuate cu inlocuirea marfurilor constatate lipsa, deteriorate sau
necorespunzatoare calitativ cu ocazia receptiei se suporta de catre vanzator.

IV. GARANTII

4.1. Vanzatorul garanteaza ca marfurile care fac obiectul prezentului contract sunt in concordanta cu
standardele de calitate specifice in vigoare.
4.2. Termenele de garantie a marfurilor sunt inscrise pe ambalaje si in certificatele de garantie, iar
pentru sortimentele care nu au inscriptionari, termenele sunt prevazute in anexa .............................. .
4.3. Vanzatorul garanteaza, de asemenea, contra evictiunii si a viciilor ascunse ale marfurilor,
conform art. 1695 si 1707 Cod civil.

V. PRETUL CONTRACTULUI

5.1. Pretul marfurilor este de ................................................. LEI/EURO/USD.
(in cifre si litere)
5.2. Cumparatorul se obliga sa plateasca suma mai sus mentionata in numerar/in conturile
mentionate in partea introductiva a prezentului contract in avans/in ziua primirii marfurilor.
5.3. In cazul platii in avans, daca cumparatorul refuza partial sau total marfurile, vanzatorul este
obligat sa restituie sumele primite in limita valorii marfurilor refuzate, in termen de ..... zile de la data
notificarii refuzului.
5.4. In cazul in care, anterior livrarii marfurilor, pretul acestora se majoreaza ca urmare a cresterii
costurilor materiilor prime, combustibililor, energiei electrice sau termice, transportului si a altor
costuri care afecteaza pretul lor:
a) vanzatorul are dreptul sa majoreze preturile de vanzare ale marfurilor care fac
obiectul prezentului contract, in raport cu majorarea acestor costuri, numai dupa un interval de
.... zile de la primirea notificarii scrise de catre cumparator;
b) cumparatorul, in termen de ..... zile de la data primirii notificarii scrise, are obligatia
sa comunice acestuia daca preturile majorate sunt acceptabile si sa solicite livrarea
marfurilor;
c) daca cumparatorul nu raspunde la notificarea scrisa in termenul de mai sus, se considera ca
a acceptat, neconditionat, pretul majorat;
d) atunci cand cumparatorul refuza, in scris, sa accepte pretul majorat, contractul
inceteaza fara nici un fel de obligatii sau raspunderi din partea cumparatorului sau
vanzatorului.


VI. CLAUZA PENALA

6.1. In cazul in care vanzatorul intarzie, din culpa sa, livrarea marfurilor, in conditiile si la
termenele prevazute in prezentul contract, este obligat la plata unei penalizari de .....% pe zi de
http://www.avocatulroman.ro


38
intarziere din valoarea marfurior nelivrate
1)
.
6.2. Pentru orice intarziere in plata pretului, vanzatorul se obliga sa plateasca o penalizare de ....din
suma datorata
1)
.
VII. CLAUZE DE VALIDITATE

7.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor prezentului contract nu are nici un efect asupra
obligatiilor deja scadente intre parti.
7.2. Prevederile pct. precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din culpa sa, a
determinat incetarea contractului.


VIII. INCETAREA CONTRACTULUI

8.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal
arbitral/unei instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
a) isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa,
ca o noua nerespectare a acestora va conduce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract;
b) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare
(faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
c) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract, fara acordul scris al
celeilalte parti;
d) alte cauze prevazute de lege.
8.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor contractului o va notifica celeilalte parti, cu
cel putin .... zile inainte de data la care cauza de incetare urmeaza sa-si produca efectele.

IX. FORTA MAJORA

9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de
executarea in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza
prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta
majora asa cum este definita de lege.
9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de .................,
(zile, ore)
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
9.3. Daca in termen de ........................... de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile
(zile, ore)
au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa
pretinda daune-interese.

X. NOTIFICARILE INTRE PARTI

10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este
valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului
contract.
10.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata,
cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de
oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
10.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea
in care a fost expediata.
http://www.avocatulroman.ro


39
10.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate
prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

XI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv referitor la
incheierea, executarea ori desfiintarea lui, daca nu se poate rezolva pe cale amiabila de
parti/reprezentantii partilor, se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial
International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu Regulile de
procedura arbitrala ale acestei Curti.
11.2. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.
sau
11.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au convenit
sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte intgegranta din cuprinsul sau,
reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau
ulterioara incheierii lui.
12.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ..................... exemplare, din care .................. .VANZATOR CUMPARATOR
Note

1. Facultativ se poate prevedea ca penalizarea nu va depasi valoarea marfurilor nelivrate.
Clauza penala este prevazuta de art. 1538 Cod civil.
2. Art. 1716 Cod civil prevede si garantia pentru buna functionare.

S-ar putea să vă placă și