Sunteți pe pagina 1din 1

Testament universal

S-a cerut autentificarea prezentului inscris:


Testament

Subsemnatul ............................, domiciliat in .................., str. .................... nr. ......, bloc ......,scara ....., etaj ....,
apart. ....., sector ................................, posesor al ................ seria .................... numar ......................... eliberat la data
de ....................... de catre ............. ...................., de buna voie si nesilit de nimeni, aflandu-ma in deplinatatea facultatilor
mintale, pentru cazul mortii mele dispun urmatoarele:

Las intreaga avere mobila si imobila ce se va gasi in patrimoniul meu la data decesului, lui ..........................,
domiciliat in ......................, str. ....................... nr. ......, bloc ......, scara ....., etaj. ....., apart. ....., sector .......................,
posesor al .............. seria ........... numar ............... eliberat la data de ............................. de catre ............................., pe
care-l institui in baza art. si urm. Cod civil, legatar universal.

Declar ca nu am mostenitori rezervatari.

Rog pe 1)....................................................................sa ..................................... . Numesc executor testamentar


pe ......................................................., domiciliat in
......................................, str. ....................... nr. ......, bloc ......, scara ........, etaj ...., apart. .....,
sector.............................., posesor al .......................... seria ............. numar ................... eliberat la data
de ........................................ de catre .............................. cod numeric personal .......................... .
Redactat si dactilografiat in ............. exemplare, la Biroul Notarului Public ..........
..................., astazi, data autentificarii.
S-au eliberat partii .............. exemplare.
TESTATOR
1. Legatarul universal.