Sunteți pe pagina 1din 17

PRIMARIA ORAS MIOVENI

COMP. AUDIT PUBLIC INTERN


Nr. 1349 / 17.01.2014

AVIZAT
PRIMAR
ION GEORGESCU

Raport privind activitatea de audit intern


desfasurata la nivelul Consiliului Local Mioveni si a entitatilor publice
aflate in subordonare, in coordonare sau sub autoritate, pe anul 2013
CAPITOLUL 1
INFORMATII GENERALE
1.1. Introducere
Primaria orasului Mioveni a fost organizata si functioneaza
in baza Legii nr. 215 / 2001, actualizata, prin care au fost stabilite principalele
activitati si obiective necesare in vederea aplicarii strategiei si politicilor locale,
avand in subordine / sub autoritate un numar 21 de entitati.
Compartimentul de audit public intern este constituit si functioneaza la nivelul
Primariei oras Mioveni, la unitatile subordonate, aflate in coordonare sau sub
autoritatea C.L.Mioveni, activitatea de audit este asigurata de catre
compartimentul de audit intern al Primariei oras Mioveni.
1.2. Scopul raportului Raportul are scopul de a prezenta activitatea de audit
intern pe anul 2013 si nivelul de implementare a recomandarilor formulate,
precum si de a prezenta progresele inregistrate prin implementarea
recomandarilor formulate de auditor si contributia acestora la realizarea
obiectivelor entitatii.
1.3. Date de identificare a institutiei publice
Conform datelor prezentate de Anexa nr.1, in anul 2013, primaria orasului
Mioveni a avut un buget in suma de 70.664,66 mii lei iar numarul de salariati a
fost de 95.
In subordinea directa a primariei oras Mioveni se afla un numar de 16 entitati,
in coordonare un numar de 3 entitati, iar sub autoritatea CLMioveni se alfla 2
entitati, acestea fiind cuprinse in tabelul de mai jos.

Nr
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
1
2

Denumire entitate publica

Buget
mii lei
ENTITATI AFLATE IN SUBORDINEA
Autoritate publica oras Mioveni
70664,66
Alte servicii publice generale
1965.99
Ordine publica si siguranta
2097
nationala
Cultura, recreere si religie
24074
Piata Agroalimentara
308.40
Locuinte, servicii si dezvoltare
16751,77
Centrul Cultural Mioveni
3839,40
Spitalul oras Sf. Spiridon Mioveni 8870,22
Scoala Gimnaziala Liviu Rebreanu 3408,26
Scoala Gimnaziala George
2468,50
Toparceanu
Scoala Gimnaziala Marin Sorescu 941,00
Scoala Gimnaziala nr. 1 Colibasi
1090,0
Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu
3649,76
Liceul Tehnologic C-tii de Masini 4517,26
Colibasi
Gradinita cu Program Prelungit nr. 1522,0
12 Mioveni Tic Pitic
Gradinita Florile Soarelui
643,12
Gradinita Campionii
794,12
ENTITATI AFLATE IN COORDONARE
Clubul sportiv Mioveni
7050,0
Fundatia Consortiul pentru
600,0
Dezvoltare Locala Mioveni
Club Sportiv 2012 Mioveni
850
ENTITATI AFLATE SUB AUTORITATE
SC Servicii Edilitare pentru
21343,00
Comunitate Mioveni SRL
SC Constructii Reparatii Mioveni
7100,00
SRL

Nr.
salariati
95
12
75
2
10
19
15
243
77,5
60
20
26
97
84,5
28
14,5
13,5
66
12
23
329
124

1.4. Perioada de raportare anul 2013


1.5. Persoana care a intocmit raportul Irimia Viorica auditor intern in
cadrul primariei orasului Mioveni.
1.6. Documentele analizate sau evaluate sunt structurate pe documente
referitoare la misiunile de audit intern efectuate.
- Bugete de venituri si cheltuieli pentru anul 2012;
2

- Executia bugetului de venituri si cheltuieli aferenta lunii decembrie 2012


- Planul anual de audit intern pentru anul 2012;
- Rapoartele de audit intern realizate in anul 2012.
1.7. Baza legala de elaborare a raportului :
- Legea nr. 672 / 2002 privind auditul public intern;
- Ordonanta Guvernului nr. 37 / 29.01.2004 pentru modificarea si completarea
reglementarilor privind auditul intern, prin care s - a realizat armonizarea
prevederilor Legii nr. 672 / 2002 privind auditul public intern cu dispozitiile
referitoare la auditul financiar;
- O.M.F.P. nr. 252 / 2004 pentru aprobarea codului privind conduita etica a
auditorului intern;
- Norme metodologice si procedurale proprii privind organizarea si exercitarea
activitatii de audit public intern, in cadrul primariei orasului Mioveni.
1.8. Transmiterea raportului Primaria orasului Mioveni va transmite
raportul anual privind activitatea de audit intern, Directiei Generale Regionale a
Finantelor Publice Ploiesti, cat si structurii teritoriale cu atributii U.C.A.A.P.I.
ale M.F.P. pana pe data de 31.01.2014.
CAPITOLUL 2
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMPARTIMENTULUI DE
AUDIT INTERN
2.1.1 Primaria orasului Mioveni are constituit compartiment de audit intern
propriu, care functioneaza potrivit prevederilor legii nr. 672 / 2002 privind
auditul public intern. Entitatile aflate in relatie de subordonare, in coordonare
sau sub autoritatea Consiliului Local Mioveni nu au organizate structuri de audit
intern, auditarea activitatii acestora fiind exercitata de catre compartimentul de
audit intern din cadrul primariei orasului Mioveni.
2.1.2. Compartimentul de audit intern din cadrul aparatului de specialitate al
primarului orasului Mioveni , functioneaza cu un singur post de auditor intern,
ceea ce este insuficient pentru realizarea auditarii o data la 3 ani a tuturor
activitatilor din aparatul propriu al primariei orasului Mioveni, cat si a celor 21
entitati aflate in subordinea / sub autoritatea Consiliului Local Mioveni, care nu
au constituit compartimente proprii de audit intern. Auditarea activitatilor
scolare este exercitata atat de primaria orasului Mioveni cat si de Inspectoratul
Scolar Arges, iar a spitalului orasenesc Sf. Spiridon Mioveni, este asigurata de
catre primaria orasului Mioveni, cat si de Directia de Sanatate Publica Arges.

2.2.1. In Organigrama aparatului de specialitate al primarului orasului Mioveni,


compartimentul de Audit public intern se afla in sobordinea directa a
primarului , intre auditorul intern si primar, existand o relatie de suordonare a
auditorului intern si in acelasi timp de buna colaborare si comunicare.
2.2.2. Compartimentul de audit intern din cadrul primariei orasului Mioveni,
exercita o activitate distincta si independenta de activitatile autoritatii publice.
Compartimentul de audit intern nu este implicat in elaborarea procedurilor de
control intern din cadrul primariei.
2.3.1. Normele proprii privind exercitarea auditului intern la nivelul Primariei
orasului Mioveni emise de compartimentul de audit intern , au fost avizate
favorabil , conform adresei nr. 11123 / 01.02.2013, emisa de biroul de Audit
Public Intern din cadrul D.G.F.P. Arges.
2.3.2. Odata cu Normele proprii privind exercitarea auditului intern a fost
inaintata spre avizare si Carta auditului intern , actualizata conform Legii nr.
672 / 2002 privind auditul public intern, actualizata, document oficial care
defineste misiunea, competentele, sfera de activitate si responsabilitatile
activitatii de audit.
2.3.3. Compartimentul de audit public intern din cadrul primariei oras Mioveni
isi exercita atributiile privind efectuarea misiunilor de audit cu respectarea
normelor de conduita etica , prevazute de Codul privind conduita etica a
auditorului intern, aprobat prin O.M.F.P. nr. 252 / 2004, precum si a Codului
de conduita a functionarilor publici, aprobat prin Legea nr. 7 / 2004.
2.3.4. In realizarea misiunilor de audit intern, auditorul intern din cadrul
primariei orasului Mioveni utilizeaza ca model, ghidurile practice elaborate de
U.C.A.A.P.I adaptate la specificul entitatii auditate, chestionare de audit utilizate
ca instrumente de audit intern in cadrul procedurii de Interventie la fata locului.
In realizarea activitatilor planificate in anul 2013 nu au survenit probleme legate
de nerespectarea regulilor si principiilor de conduita etica a auditorului intern.
2.3.5. In cursul anului 2012 - 2013, compartimentul de audit intern din cadrul
primariei orasului Mioveni a elaborat un numar de 19 proceduri operationale,
aprobate si avizate de ordonatorul principal de credite. Procedurile operationale
sunt aplicate si respectate, de catre auditorul intern, exceptie facand procedura
operationala privind Supervizarea PO - 05.19, care nu poate fi aplicata, aceasta
trebuind realizata de un alt auditor intern, neimplicat in misiune.

2.3.6. Din cauza problemelor temporare de sanatate avute de auditorul intern, in


cursul anului 2013
nu a putut fi realizata o misiune de audit intern planificata , aceasta urmand a fi
realizata in cursul anului 2014, la Clubul Sportiv Mioveni.
2.4.1. Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit intern
in anul 2013 nu a putut fi elaborat, compartimentul de audit intern din cadrul
primariei orasului Mioveni, functionand cu un singur auditor intern.
2.4.2. 1.a. Nerealizat, din cauza incadrarii compartimentului cu un singur post
de auditor intern.
2.4.2.1.b. Evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale
functionarilor publici, este realizata anual, in luna februarie pentru anul incheiat,
calificativul pentru anul 2012 fiind de foarte bine
2.4.2.1.c. A fost efectuata Autoevaluarea cu privire la implementarea
standardelor de control intern / managerial , la data de 30.06.2013.
2.4.2.1.d.
Nu a fost cazul.
2.4.2.2. In cursul anului 2013 nu au fost efectuate evaluari externe.
2.5.1. Nu s- au efectuat angajari de auditori interni in anul 2013.
2.5.2. Numarul de posturi de auditori interni prevazut in statul de functii al
primariei orasului Mioveni este in prezent de un post. Postul ocupat este de
auditor, grad profesional superior, clasa I.
2.5.3. Conform datelor furnizate de Anexa nr. 5, in anul 2012, numarul de
postruri prevazute in statul de functii a fost de doua posturi din care ocupate,
doar unu, celalalt post fiind blocat, iar in anul 2013, numarul de posture prevazut
in statul de functii a fost de un post.
Acest fapt a facut imposibila aplicarea standardului international de audit
intern 2340 Supervizarea misiunii, precum si a Standardului 1310 Evaluari
ale programului de calitate.
2.5.4. Postul de auditor intern ocupat este de economist.
2.5.5. Auditorul intern este licentiat al A.S.E. Bucuresti, facultatea de Finante
Contabilitate. Nu a urmat cursuri postuniversitare sau de masterat.
2.5.6. Auditorul intern este incadarat ca functionar public, cu o vechime peste 5
ani.
2.5.7. Asa cum rezulta din datele prezentate de Anexa nr. 9 , auditorul intern
apartine grupei de varsta peste 50 ani.
2.5.8. In anul 2013 nu au avut loc miscari de auditori interni.
2.6.1. La nivelul primariei orasului Mioveni este elaborat anual planul de
pregatire profesionala pentru functionarii publici, in conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 13.601 / 23.12.2008 actualizat, pentru aprobarea termenelor si a
5

formatului standard de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual


de perfectionare profesionala si fondurile alocate in scopul instruirii
functionarilor publici, emis de Agentia Nationala a Functionarilor Publici.
Planul anual, este intocmit pe domenii de perfectionare precum si pe tematici, in
cadrul acestuia fiind cuprinsa si activitatea de audit intern.
2.6.2.a. In cursul anului 2013, auditorul intern din cadrul primariei orasului
Mioveni, a participat la un curs organizat de Agentia Nationala a Functionarilor
Publici prin S.C. ADMINPEDIA S.R.L, durata cursului fiind de sapte zile,
avand ca tema: Achizitii publice. Utilizarea mijloacelor electronice, SEAP.
2.6.2.b. Studiul individual este realizat de catre auditorul intern, pe tot parcursul
anului prin consultarea sistematica a programului informatic Intralegis, de care
beneficiaza toti functionarii publici din primaria orasului Mioveni.
2.6.2.d. Instruirea realizata prin ANFP a fost extrem de utila pentru indrumarea
in vederea efectuarii misiunii de audit, avand ca obiectiv, achizitiile publice
efectuate de enitatile auditate, cat si pentru actualizarea legislatiei in domeniu.
Iar consultarea permanenta a legisului si a altor informatii de pe site-ul
Ministerului de Finante este absolut necesara pentru a fi la zi cu legislatia in
domeniu, cat si cu cea pentru domeniile auditabile.
2.6.3. Durata medie de realizare a pregatirii profesionale a auditorilor
interniNr.
Indicatori
Crt.
1
Numar de auditori care au efectuat pregatire
profesionala, din care:
1.1. Cursuri de instruire
1.2. Studiu individual
1.3. Alte forme
2
Numar de zile total de pregatire profesionala,
din care:
2.1. Cursuri de instruire
2.2. Studiu individual
2.3. Alte forme
3
Durata medie de realizare a pregatirii
profesionale- in zile/om ( 3=2/1 )

2012

2013

1
1

1
1

2
5

CAPITOLUL 3.
EVALUAREA ACTIVITATII DE AUDIT A COMPARTIMENTELOR DE
AUDIT INTERN CARE SUNT ORGANIZATE SI FUNCTIONEAZA IN
CADRUL ENTITATILOR PUBLICE SUBORDONATE, AFLATE IN
COORDONARE SAU SUB AUTORITATE
3.1. In subordinea / sub autoritatea / in coordonarea primariei orasului Mioveni
nu exista entitati care sa aiba organizata activitatea de audit intern.
CAPITOLUL 4.
PLANIFICAREA SI DERULAREA MISIUNILOR DE AUDIT INTERN
4.1. Planificarea activitatii de audit intern
4.1.1. Planificarea multianuala
a. exista plan multianual, este aprobat si cuprinde toate activitatile entitatii.
b. misiunile planificate sunt misiuni de asigurare si consiliere.
c. activitatile cuprinse in planul multianual au fost stabilite pe baza analizei
riscurilor asociate diverselor activitati, precum si a periodicitatii actiunilor astfel
incat fiecare entitate sa fie auditata o data la 3 ani.
d. Planul multianual a fost elaborat de catre compartimentul de audit public
intern din cadrul primariei oras Mioveni pentru perioada 2011 2013, a fost
inregistrat sub nr. 22642 / 31.11.2010 la registratura primariei si aprobat de
primarul orasului Mioveni.
4.1.2. Planificarea anuala
Planificarea anuala a misiunilor de audit intern are la baza planul multiannual
de audit intern, criterii semnal precum si sugestiile ordonatorului principal de
credite.
a. Obiectivele actiunii de auditare se stabilesc prin evaluarea riscurilor asociate
actiunilor ce urmeaza a fi auditate precum si prin evaluarea eficacitatii
sistemelor de control intern, realizata pe baza evaluarii riscurilor.
b. Planul anual de audit public intern pentru anul 2013 a cuprins misiuni de
asigurare .

c. In fundamentarea planului anual de audit intern pentru anul 2012 s-a tinut
cont de respectarea periodicitatii in auditare, o parte din actiunile de auditare
fiind cuprinse in planul multianual de audit intern;
d. Planul anual de audit intern a fost elaborat si inaintat cu nr. de inregistrare
23778 / 30.11.2011, spre aprobare, ordonatorului principal de credite, primarul
orasului Mioveni.
e. Din cele 6 misiuni de audit intern efectuate in anul 2013, patru au fost
referitoare la activitatile financiar- contabile si achizitia de bunuri si servicii iar
2 misiuni referitoare la functiile specifice entitatilor auditate.
f. Fondul de timp alocat misiunilor de audit planificate , din totalul fondului de
timp calendaristic, in anul 2012, a fost de 62%.
g. Gradul de realizare a planului de audit intern in anul 2012 a fost de 86%.
Concediile de boala au condus la nerealizarea unei misiuni de audit intern
planificata pentru Clubul Sportiv Mioveni.
4.2. Realizarea misiunilor de audit intern
4.2.2.Misiuni de audit intern privind activitatile financiar contabile si
achizitii publice
a. numarul misiunilor de audit intern realizate - 4
b. principalele obiective de audit urmarite:
- organizarea si tinerea la zi a registrelor de contabilitate Registrul jurnal;
- elaborarea contului de executie si a bilantului contabil;
- organizarea si implementarea controlului intern / managerial;
- organizarea contabilitatii privind plata datoriilor catre furnizori;
- organizarea si efectuarea Controlului Financiar Preventiv;
- organizarea si exercitarea ALOP;
- efectuarea inventarierii anuale;
- achizitia de bunuri si produse.
Principalele constatari, riscuri, si recomandari au fost urmatoarele:
c. riscurile inerente semnificative identificate:
- tinerea la zi a Registrului jurnal;
- existenta explicatiilor referitoare la operatiile inregistrate;
- neanregistrarea cronologica a datelor in Registrul- jurnal;
8

-neutilizarea conturilor debitoare si creditoare in conformitate cu natura


operatiunilor efectuate.
- inexistenta unor proceduri scrise ( monografii ) privind plata datoriilor catre
furnizori;
- neorganizarea evidentei tehnic operative;
- inexistenta procedurilor scrise /cadru metodologic privind aplicarea CFP;
- lipsa vizelor CFP pe documente;
- necompletarea Registrului privind operatiunile prezentate la viza CFP;
- neexistenta corelatiilor dintre posturile din bilant, precum si dintre posturile din
bilant si conturile corespunzatoare din balantele sintetice de verificare;
- neemiterea deciziei de inventariere;
- neefectuarea inventarierii anuale;
- nevalorificarea rezultatelor inventarierii;
- necompletarea Registrului - inventar;
- planul anual de achizitii;
- modalitatea de atribuire a contractelor de achizitie;
- proceduri de lucru privind achizitiile publice.
Constatari
Pe baza testelor realizate privind organizarea si conducerea contabilitatii la
entitatile auditate, s-au constatat urmatoarele:
- Registrul-jurnal este timut la zi, operatiunile economice sunt inregistrate
cronologic;
- conturile sunt utilizate in concordanta cu natura operatiunilor efctuate;
- existenta concordantei dintre evidenta contabila sintetica si cea analitica la
conturile verificate ( mijloace fixe si obiecte de inventar );
- contul de executie al entitatilor auditate a fost elaborat in concordanta cu
B.V.C. pe anul 2012;
- au fost elaborate si sunt cunoscute de catre utilizatori, proceduri operationale
privind plata datoriilor catre furnizori;
- au fost elaborate proceduri operationale privind exercitarea CFP;
- a fost infiintat si este completat Registrul privind operatiunile prezentate la
viza CFP;
- existenta corelatiilor intre posturile din bilant;
- existenta corelatiilor dintre posturile din bilant si conturile corespunzatoare din
balantele de verificare, la data de 31.12.2012;
- contul de executie al entitatilor auditate a fost elaborat in concordanta cu
B.V.C. pe anul 2012;
- a fost actualizata Lista activitatilor si Programul de Dezvoltare a Sistemelor de
Control intern pe standarde, responsabilitati si termene de implementare, in
cursul trim. I 2013;
- a fost elaborat Registrul de Gestionare al Riscurilor.
9

4.2.2.1. Risc neorganizarea evidentei tehnic - operative


1.1. Constatari
Lipsa procedurilor specifice privind reglementarea evidentei tehnic
operative.
Lipsa postului de magaziner, cu atributii in organizarea si exercitarea
evidentei tehnic - operative;
Cauze - Lipsa procedurilor privind organizarea evidentei tehnic operative,
precum si a unui post aferent in statul de functii al entitatilor .
Consecinte Nerespectarea pct.(7;8 )OMF nr. 2861 / 2009 privind inventarierea
patrimoniului , precum si a Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, privind
organizarea contabilitatii stocurilor.
Recomandari
1.Incercarea institutiilor scolare auditate de a interveni la I.S.J.Arges in vederea
obtinerii unui post de magaziner ori administrator, pentru a fi posibila
organizarea evidentei tehnic operative;
2.Elaborarea procedurilor specifice privind reglementarea activitatii in
domeniul evidentei tehnico operative.
Recomandarea nu a fost implementata, nefiind obtinuta suplimentarea
posturilor de catre ISJ Arges.
4.2.2.2. Risc - organizarea si efctuarea inventarieii elementelor de natura
activelor, datoriilor si capitalurilor fixe, in mod necorespunzator.
2.1. Decizia privind inventarierea anuala, emisa de ordonatorul de credite , nu
specifica gestiunile care urmeaza a fi inventariate, metoda de inventariere
utilizata, data de incepere si de terminare a operatiunilor de inventariere.
2.2. Neformalizarea gestiunilor, pe locuri de folosinta;
2.3. Nu a fost efectuata confruntarea datelor din evidenta tehnic operativa cu
cea contabila.

10

Cauze Neansusirea legislatiei in materie, cat si lipsa de personal.


Consecinte incalcarea prevederilor OMF nr. 2861 / 2009, privind
inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii,
inventarierea nefiind organizata in mod corespunzator.
Recomandari formalizarea gestiunilor si a gestionarilor, pe locuri de
folosinta.
Recomandarea a fost implementata.
4.2.2.3. Risc organizarea necorespunzatoare a angajarii, lichidarii,
ordonantarii si platii cheltuielilor
Constatari
1. Nu a fost emis actul administrativ ( decizia interna ) privind elaborarea
Normelor metodologice proprii privind organizarea A.L.O.P.
2. Nu a fost emisa decizia interna privind persoanele desemnate a exercita
operatiunile legate de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si
a inlocuitorilor acestora.
Cauze - neansusirea legislatiei in materie
Consecinte au fost incalcate prevederile OMFP nr. 1792 / 2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si
plata cheltuielilor.
Recomandari
1. Formalizarea actului administrativ privind elaborarea Normelor
metodologice proprii privind organizarea A.L.O.P. in entitate;
2. Formalizarea actului administrativ privind persoanele desemnate a
exercita operatiunile legate de angajarea, lichidarea, ordonantarea si
plata cheltuielilor si a inlocuitorilor acestora.
Recomandarile au fost implementate
4.2.2.4. Risc organizarea si efectuarea necorespunzatoare a achizitiilor
publice
- Neelaborarea planului anual de achizitii publice in concordanta cu Bugetul
de venituri si cheltuieli aprobat;

11

- Nu a fost stabilita valoarea estimativaa a contractelor de achizitie publica


pentru fiecare produs sau grupa de produse;
- Neantocmirea in toate cazurile a referatelor de necesitate pentru achizitiile
de materiale.
- Lipsa Situatiei finale de lucrari sau a Procesului Verbal de receptie finala.
Cauze - Nerespectarea prevederilor OUG nr. 34 / 2006, privind atribuirea
contractelor de achizitie publica.
Consecinte achizitia de produse si servicii s-a efectuat in mod haotic.
Recomandari
1. Intocmirea Planului anual de achizitii publice pentru anul 2013;
2. Intocmirea referatelor de necesitate justificate pentru toate achizitiile de
bunuri si servicii;
3.Respectarea procedurii operationale privind urmarirea derularii
contractului de achizitie publica.
Recomandarile au fost implementate pentru achizitia de bunuri si servicii
efectuate in anul 2013.
4.2.8. Misiuni de audit privind functiile specifice entitatii
a. numarul entitatilor auditate 2
b. principalele obiective de audit urmarite:
- primirea si inregistrarea cererilor si a altor documente;
- urmarirea solutionarii si comunicarii in termen a raspunsurilor la cereri si
sesizari;
- expedierea prin posta a raspunsurilor;
- evidenta scrisorilor retur si a confirmarilor de primire a scrisorilor trimise
prin posta;
- gestionarea si arhivarea petiilor si a altor documente specifice activitatii de
registratura.
Constatari
- petitiile au fost inregistrate de catre persoana cu responsabilitati prin fisa
postului cu primirea, evidentierea si urmarirea solutionarii in termen a petitiilor.

12

- petitiile au fost repartizate spre rezolvare compartimentelor de specialitate,


carora li s-a adresat petitia, cu mentionarea termenului de trimitere a
raspunsului;
- expedierea raspunsurilor s-a facut in termen legal;
- evidenta scrisorilor expediate si returnate s-a tinut in mod corespunzator, fiind
inregistrate intr-un registru special pentru scrisori retur, fiind repartizte
compartimentelor de unde provin;
- documentele privind activitatea de registratura sunt arhivate in mod
corespunzator.
4.2.9. Misiune de audit privind gestionarea obligatiilor fiscale
b) obiective
- inregistrarea fiscala si evidenta platitorilor de impozite si taxe;
- constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, la persoane fizice si
juridice; urmarirea colectarii creantelor bugetare restante;
- gestionarea creantelor bugetare provenind din amenzi contraventionale;
- organizarea si efectuarea controlului intern;
4.2.9.1. Risc - gestiunea necorespunzatoare a dosarelor fiscale
Constatari
Neconstituirea dosarului fiscal unic pentru persoanele fizice.
Cauze- volumul mare de documente primite si emise
Consecinte nu pot fi confruntate cu usurinta documentele din dosarul fiscal
electronic, cu documentele existente faptic, in dosarul manual.
Recomandari - constituirea dosarului fiscal manual unic, pentru persoanele
fizice, contribuabili

Recomandarea nu a fost implementata, avand termen de implementare data de


31.12.2014.
4.2.9.2. Risc - Constatarea, stabilirea si urmarirea necorespunzatoare a
impozitelor si taxelor locale la persoane juridice si fizice

13

Constatari:
- Lipsa declaratiei de impunere la unele dosare fiscale auditate;
- Identificarea unor societati comerciale radiate la ONRC Arges, dar nescazute
din evidentele fiscale ;
- Lipsa efectuarii punctajului si a reglajelor cu Registrul agricol, intre cele doua
compartimente neexistand suficienta colaborare.
Cauze
- Nerespectarea atributiilor stabilite prin fisa postului
- Nedepunerea in termen de 30 de zile a declaratiei fiscale cu privire la
dobandirea / instrainarea unui imobi, teren sau mijloc de transport de catre
contribuabili;
- Netransmiterea in multe cazuri a notificarii de catre administratorul judiciar, in
urma deschiderii procedurii de insolventa, catre primaria orasului Mioveni.
Consecinte
incarcarea fictiva a Bugetului de Venituri si Cheltuieli la partea de venituri cu
sume privind materie impozabila inexistenta;
- nenominalizarea primariei printre creditorii celui intrat in procedura de
insolventa;
- debitarea anuala nereala a unor impozite si taxe inexistente.
Recomandari
1. Solicitarea depunerii unei declaratii de impunere de catre fiecare
contribuabil, in momentul dobandirii unei cladiri, teren sau mijloc de
transport, in termen de 30 de zile,
2. Verificarea , in mod constant, de catre personalul cu atributii prin fisa
postului, a Buletinului procedurilor de insolventa al O.N.R.C Arges;
3.Analizarea starii economice si juridice a persoanelor juridice
constatate in procedura de insolventa ,de catre auditorul intern;
4. Contactarea contribuabililor constatati cu ocazia punctajului ca
figureaza cu bunuri nedeclarate, in vederea clarificarii situatiei privind
impozitarea bunurilor detinute.
Recomandarea a fost implementata partial, fiind in desfasurare, si in graficul
de implementare a recomandarilor.

14

4.2.9.3. Risc scaderea nelegala din evidentele fiscale a unor obligatii fiscale
Constatari:
Scaderea din evidentele fiscale, in mod nelegal a unor taxe auto
Cauze neurmarirea in timp util a schimbarilor intervenite in situatia juridica a
societatilor comerciale ori a mijloacelor de transport apartinand acestora.
Consecinte scaderea din evidentele fiscale a unor impozite si taxe, fara
documentele corespunzatoare.
Recomandari
1. Solicitarea la ONRC a informatiilor privind situatia juridica a societatilor
comerciale constatate ca fiind radiate;
2.Solicitarea la firmale de leasing financiar a situatiei contractelor de
leasing incheiate cu societatile comerciale care isi au sediul pe raza
orasului Mioveni;
3.Solicitarea la Ministerul Administratiei si Internelor a situatiei
autovehiculelor apartinand societatilor radiate, ori aflate in procedura de
insolventa, in vederea scaderii acestora din evidentele fiscale;
4.Intocmirea borderourilor de scadere din evidentele fiscale a
impozitelor si taxelor auto justificate.
Recomandarea
implementare.

este in curs de implementare, fiind in graficul de

4.2.9.4. Risc Organizarea necorespunzatoare a controlului intern /


managerial
Constatari
Nu au fost identificate toate activitatile biroului Impozite si taxe, in
concordanta cu activitatile stabilite prin fisa postului.
Proceduri operationale incomplete privind executarea silita
Cauze - neansusirea procedurii de sistem privind elaborarea unei
proceduri operationale.
Consecinte - lipsa de concordanta intre atributiile din fisa postului si
procedurile operationale elaborate;
15

Recomandari
1. actualizarea listei activitatilor procedurabile;
2.elaborarea si actualizarea procedurilor operationale , functie de lista
activitatilor procedurabile.
Recomandarea nu a fiost implementata, avand ca termen de
implementare , data de 30.06.2014.
4.3. Urmarirea recomandarilor
Misiunile de audit intern realizate in anul 2013 s-au incheiat cu
elaborarea unui numar de 26 de recomandari, din care conform
comunicarilor primite de la entitatile auditate, precum si verificarilor
efectuate de auditorul intern in luna decembrie 2013 privind
implementarea recomandarilor formulate prin rapoartele de audit
incheiate, au rezultat urmatoarele: din cele 26 de recomandari, 15
recomandari au fost implementate, 4 recomandari sunt partial
implementate,ele fiind in termenul stabilit prin calendarul de
implementare a recoamnarilor , iar 7 recomandari sunt neimplementate.
Din cele 7 recomandari neimplementate, 3 privesc postul de
magaziner, din cele 3 institutii de invatamant auditate, posturi,
nesuplimentate de ISJ Arges in cursul anului 2013. Celelalte 4
recomandari , apartin biroului impozite si taxe care au termen de
implementare data de 30.06.2014 si 31.12.2014.
Indicatori
I
Numarul
total
de
recomandari 15
formulate in cadrul misiunilor de audit
intern realizate in anul 2013, din care:
Misiuni de audit privind procesul
bugetar
Misiuni de audit privind activitatile 13
financiar - contabile
Misiuni de audit privind achizitiile 2
publice
Misiuni de audit privind resursele
umane
Misiuni de audit privind gestionarea si
utilizarea fondurilor comunitare
16

PI
4

NI
7

Observatii

Misiuni de audit privind sistemul IT


Misiuni de audit privind activitatea
juridica
Misiuni de audit privind functiile
specifice entitatii

CAPITOLUL 5
5. Pentru anul 2013, nu au fost planificate misiuni de consiliere, si nu au
fost realizate altfel de actiuni.
CAPITOLUL 6
6.1. Misiunile de audit derulate in anul 2013 au fost misiuni de asigurare
realizate asupra activitatilor
financiar contabile si achizitiilor de
produse si servicii in 3 unitati de invatamant de pe raza orasului Mioveni
si una la SC Constructii Reparatii SRL Mioveni.
Ele au avut rolul de a intari functia de control intern, prin verificarea si
evaluarea modului de organizare si exercitare a controlului financiar
preventiv, de organizare si exercitare a A.L.O.P, a modului de elaborare
si imbunatatire a procedurilor de sistem si operationale.
Prin obiectivele de control stabilite ,misiunile de audit intern au
sprijinit entitatile pentru identificarea si monitorizarea riscurilor cu care
acestea se confrunta ( este cazul compartimentului Impozite si taxe ), au
evaluat sistemele de control intern din entitate, care este elementul
fundamental pentru implementarea principiilor de guvernanta.
De asemenea auditul intern a avut o contributie insemnata in procesul
de intelegere de catre managementul unitatilor de invatamant al
importantei gestionarii riscurilor asociate fiecarei activitati.
CAPITOLUL 7
7.1. Pentru imbunatatirea activitatii de audit intern desfasurate la nivelul
primariei orasului Mioveni si a celor 21 de entitati aflate in subordinea, in
coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local Mioveni, ar fi necesar
un al doilea post de auditor intern in Statul de functii si in organigrama
primariei orasului Mioveni.
Auditor intern
Irimia Viorica
17