Sunteți pe pagina 1din 10

ALRO S.A.

RAPORT TRIMESTRIAL

Rezultate financiare individuale
pentru perioada de 9 luni
incheiata la 30 septembrie 2013
(neauditate)

2
CUPRINS PAGINA

SITUATIA INDIVIDUALA DE PROFIT SAU PIERDERE SI
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL 3

SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE 4


SITUATIA INDIVIDUALA A MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII 5

SITUATIA INDIVIDUALA A FLUXURILOR DE TREZORERIE 6

NOTE EXPLICATIVE 7ALRO S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA DE PROFIT SAU PIERDERE
SI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2013 - NEAUDITATA
(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel)
3
Perioada de 9 luni
incheiata la 30
septembrie 2013
Perioada de 9 luni
incheiata la 30
septembrie 2012
restatat*
Venituri 1.552.326 1.742.631
Costul bunurilor vandute -1.413.053 -1.389.245
Profit brut 139.273 353.386
Cheltuieli generale si administrative -84.740 -95.351
Venituri din deprecierea imobilizarilor corporale 225 2
Alte venituri operationale 2.700 2.283
Alte cheltuieli operationale -17.932 -11.892
Profit operational 39.526 248.428
Cheltuieli nete cu dobanzile -44.993 -36.339
Castiguri/(pierderi) din operatiuni cu instrumente financiare
derivate incorporate
33.720 -287.075
Alte castiguri / (pierderi) financiare 13.209 -14.951
Castiguri / (Pierderi) din diferente de curs valutar 9.607 -63.027
Profit / (Pierdere) inainte de impozitare 51.069 -152.964
Impozit pe profit -8.998 19.051
Profit / (pierdere) net(a) 42.071 -133.913
(Pierdere)/Profit net(a) ajustat(a)* -20.968 82.911
Alte elemente ale rezultatului global, nete de impozitare:
Categorii care nu vor fi reclasificate ulterior in contul de profit sau pierdere
Reevaluari privind beneficiile post-angajare -2.750 -1.001
Impozit amanat aferent reevaluarii beneficiilor post-angajare
440 160
Categorii care ar putea fi reclasificate ulterior in contul de profit sau pierdere
Pierdere din instrumente financiare derivate pentru
acoperirea fluxurilor de numerar -2.737 -5.286
Impozit amanat aferent pierderii din instrumente financiare
derivate pentru acoperirea fluxurilor de numerar 438 846
Pierdere din instrumente financiare derivate pentru
acoperirea fluxurilor de numerar reclasificate in contul de -50.749 -125.140
Impozit amanat aferent pierderii din instrumente financiare
derivate reciclate in contul de profit sau pierdere 8.120 20.022
Total alte elemente ale rezultatului global, nete de impozit -47.238 -110.399
Total rezultat global aferent perioadei -5.167 -244.312
Rezultatul pe actiune
De baza si diluat (RON) 0,059 -0,188
*Cifrele comparative pentru 9 luni incheiate la 30 septembrie 2012 au fost restatate in conformitate cu
IAS 19 Beneficii pentru angajati , revizuit. A se consulta Raportul semestrial 2013 pentru mai multe detalii.
______ _______ _________________
Gheorghe Dobra Genoveva Nastase
Director General Director Financiar

*(Pierdere)/Profit net(a) ajustat(a) = Profit/(Pierdere) net(a) plus/(minus) cheltuiala/venit cu/din deprecierea imobilizarilor corporale,
plus/(minus) pierdere/(castig) din instrumente financiare derivate care nu se califica pentru aplicarea contabilitatii de acoperire a
riscurilor, plus/(minus) cheltuieli/(venit) cu/din impozitul pe profit amanat.
ALRO S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A POZITIEI FINANCIARE
LA 30 SEPTEMBRIE 2013 - NEAUDITATA
(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel)
4

30 septembrie
2013
31 decembrie
2012
restatat*
Active
Active imobilizate
Imobilizari corporale 700.549 705.036
Imobilizari necorporale 3.099 3.855
Investitii 571.108 571.108
Instrumente financiare derivate pe termen lung 10 -
Alte active pe termen lung 16 1
Total active imobilizate 1.274.782 1.280.000
Active circulante
Stocuri 404.943 443.351
Creante comerciale nete 168.965 144.442
Alte active curente 114.693 199.489
Numerar si echivalente de numerar 198.994 214.020
Total active circulante 887.595 1.001.302
Total active 2.162.377 2.281.302
Capitaluri proprii si datorii
Capitaluri proprii
Capital social 917.037 917.037
Prime de capital 86.351 86.351
Alte rezerve 466.262 513.500
Rezultatul reportat -331.263 -176.221
Profitul / (pierderea) perioadei 42.071 -155.042
Capitaluri proprii 1.180.458 1.185.625
Datorii pe termen lung
Imprumuturi pe termen lung 519.362 552.484
Datorii de leasing financiar, pe termen lung 812 514
Provizioane, pe termen lung 8.004 8.004
Beneficii post-angajare 28.362 24.647
Alte datorii pe termen lung 592 386
Instrumente financiare derivate, pe termen lung 27.842 43.015
Total datorii pe termen lung 584.974 629.050
Datorii curente
Imprumuturi pe termen scurt 97.976 128.450
Datorii de leasing financiar, pe termen scurt 1.107 2.048
Datorii comerciale si alte datorii 126.105 116.045
Provizioane pe termen scurt 68 68
Instrumente financiare derivate, pe termen scurt 20.404 23.546
Alte datorii curente 151.285 196.470
Total datorii curente 396.945 466.627
Total datorii 981.919 1.095.677
Total capitaluri proprii si datorii 2.162.377 2.281.302
*Cifrele comparative pentru anul incheiat la 31 decembrie 2012 au fost restatate in conformitate cu IAS
19 Beneficii pentru angajati , revizuit. A se consulta Raportul semestrial 2013 pentru mai multe detalii.
______________ _________________
Gheorghe Dobra Genoveva Nastase
Director General Director Financiar
ALRO S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2013 - NEAUDITATA
(toate sumele sunt exprimate in mii RON, dac nu se specifica altfel)
5
Capital
social
Prime de
capital
Rezerve Rezerve din
instrumente
de acoperire
Impozit
amanat
aferent
rezervelor din
instrumente
de acoperire
Reevaluari
privind
beneficiile
post-
angajare
Impozit
amanat
aferent
reevaluarii
beneficiilor
post-
angajare
Rezultatul
reportat
Profitul /
(pierderea)
perioadei
Total
Sold la 1 ianuarie 2012 917.037 86.351 308.512 429.105 -68.658 1.054 -169 47.357 - 1.720.589
Profit / (pierdere) a perioadei - - - - - - - - -133.913 -133.913
Total alte elemente ale
rezultatului global aferent
perioadei - - - -130.426 20.868 -1.001 160 - - -110.399
Total rezultat global aferent
perioadei - - - -130.426 20.868 -1.001 160 - -133.913 -244.312
Distributii catre actionarii entitatii
Dividende distribuite - - - - - - - -225.897 - -225.897
Sold la 30 septembrie 2012* 917.037 86.351 308.512 298.679 -47.790 53 -9 -178.540 -133.913 1.250.380
Sold la 1 ianuarie 2013* 917.037 86.351 306.193 245.190 -39.232 1.606 -257 -331.263 - 1.185.625
Profit / (pierdere) a perioadei - - - - - - - - 42.071 42.071
Total alte elemente ale
rezultatului global aferent
perioadei - - - -53.486 8.558 -2.750 440 - - -47.238
Total rezultat global aferent
perioadei - - - -53.486 8.558 -2.750 440 - 42.071 -5.167
Distributii catre actionarii entitatii
Dividende distribuite - - - - - - - - - -
Sold la 30 septembrie 2013 917.037 86.351 306.193 191.704 -30.674 -1.144 183 -331.263 42.071 1.180.458
*Cifrele comparative pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2012 si la 1 ianuarie 2013 au fost restatate in conformitate cu IAS 19 Beneficii pentru angajati , revizuit. A se
consulta Raportul semestrial 2013 pentru mai multe detalii.
_______________ _________________
Gheorghe Dobra Genoveva Nastase
Director General Director Financiar
ALRO S.A.
SITUATIA INDIVIDUALA A FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2013 - NEAUDITATA
(toate sumele sunt exprimate in mii RON, daca nu se specifica altfel)

6
Perioada de 9
luni incheiata la
30 septembrie
2013
Perioada de 9
luni incheiata la
30 septembrie
2012
restatat*
Fluxuri de numerar din activitati operationale
Profit / (pierdere) inainte de impozitare 51.069 -152.964
Ajustari pentru:
Amortizare 59.479 55.083
Deprecierea imobilizarilor corporale -225 -2
Cheltuiala / (venit) din reversarea provizioanelor - -9.030
Variatia ajustarilor pentru deprecierea valorii stocurilor -4.544 4.144
Variatia ajustarilor pentru deprecierea creantelor -302 -24
Pierdere din vanzarea imobilizarilor corporale 1.332 124
(Castig) / Pierdere neta din diferente de curs valutar -9.553 25.992
Venituri din dobanzi -867 -1.359
Cheltuieli cu dobanzile 45.859 37.698
Venituri din dividende -14.880 -
(Castig) / pierdere din instrumentele financiare derivate -83.015 175.377
Modificari ale capitalului circulant:
(Cresterea) / scaderea stocurilor 42.619 -27.019
(Cresterea) / scaderea creantelor si a altor active 60.558 -109.254
Cresterea datoriilor 2.227 16.071
Impozit pe profit platit - -24.462
Dobanzi platite -33.264 -34.093
Incasari din operatiuni cu instrumente financiare derivate 11.204 118.648
Fluxuri de numerar nete generate de activitatile operationale 127.697 74.930
Fluxuri de numerar din activitati investitionale
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale -74.340 -27.100
Incasari din vanzari de imobilizari corporale 33 58
Plati aferente tranzactiilor cu instrumente financiare derivate - -41.350
Dobanzi incasate 867 1.359
Fluxuri de numerar nete din / (utilizate in) activitati investitionale -73.440 -67.033
Fluxuri de numerar din activitati de finantare
Imprumuturi primite si leasing financiar 1.288 -
Rambursari de imprumuturi -60.619 -56.451
Dividende platite -9.952 -125.196
Fluxuri de numerar nete din / (utilizate in) activitati de finantare -69.283 -181.647
Descrestere neta a numerarului si a echivalentelor de numerar -15.026 -173.750
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei 214.020 253.882
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei 198.994 80.132
*Cifrele comparative pentru 9 luni incheiate la 30 septembrie 2012 au fost restatate in conformitate cu IAS 19
Beneficii pentru angajati, revizuit. A se consulta Raportul semestrial 2013 pentru mai multe detalii.
_______________ ___________________
Gheorghe Dobra Genoveva Nastase
Director General Director Financiar
ALRO S.A.
NOTE LA RAPORTUL TRIMESTRIAL
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2013 - NEAUDITATE
(toate sumele sunt exprimate n mii RON, daca nu se specifica altfel)

7
1 INFORMATII GENERALE

ALRO S.A. (Societatea) este o societate organizata conform legislatiei romanesti. Alro a fost infiintata in
martie 1961, fiind unul din cei mai mari producatori de aluminiu primar din Europa Centrala si de Est.
Vimetco N.V. (Olanda) este actionarul majoritar al Societatii si este o companie cu drepturi pe actiuni
tranzactionate la Bursa de Valori din Londra. Entitatea care controleaza in ultima instanta Societatea este
Maxon Limited (Insulele Bermude).

Activitatea principala a Alro este fabricarea aluminiului, principalele produse fiind urmatoarele:
sarma laminata din aluminiu;
bare AlMgSi si aluminiu omogenizate;
sleburi din aluminiu si aliaje din aluminiu;
lingouri de aluminiu si aliaje din aluminiu;
placi din aluminiu din aliaje moi, medii si dure;
placi netratate termic;
placi, table si benzi tratate termic;
table si benzi imprimate.
Procesele de productie si produsele Alro au fost certificate in conformitate cu standardele internationale
pentru asigurarea calitatii, Societatea urmarind sa respecte cele mai inalte standarde in domeniu.

Sediul central al Societatii se afla in Str. Pitesti nr. 116, Slatina, Jud. Olt, Romania.

2 BAZELE INTOCMIRII

Cifrele financiare sunt raportate in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
adoptate de Uniunea Europeana (UE) conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 cu
modificarile ulterioare. Moneda functionala si de prezentare este leul romanesc (RON).

Prezentul raport trimestrial nu a fost auditat si nu a fost supus revizuirii unui auditor extern.

3 PRINCIPALELE POLITICI CONTABILE

Aceleasi politici contabile si aceleasi metode de calcul au fost utilizate in acest raport trimestrial individual
ca si cele aplicate in pregatirea situatiilor financiare individuale ale Societatii pentru anul incheiat la 31
decembrie 2012, cu exceptia celor prezentate mai jos:
-IAS 19 Beneficiile angajatilor (IAS 19), adoptat de UE pe 5 iunie 2012. IAS 19 aduce o serie de
schimbari metodei de contabilizare a beneficiilor angajatilor, cea mai semnificativa fiind referitoare la
planurile de beneficii determinate:
se elimina "metoda coridorului" si se prevede recunoasterea reevaluarilor (inclusiv castiguri si
pierderi actuariale) ce apar in cursul perioadei in alte elemente ale rezultatului global;
schimba modul de masurare si prezentare a unor componente ale costului beneficiilor
determinate. Suma neta din situatia de profit sau pierdere si a rezultatului global este afectata de
eliminarea castigului prognozat din activele planului si a costului cu dobanda si inlocuirea lor cu
un cost net al dobanzii bazat pe activul sau datoria neta reprezentata de planul de beneficii
determinate;
prevede mentionarea unor detalii suplimentare, inclusiv a mai multor informatii despre
caracteristicile planurior de beneficii determinate si riscurile aferente.

IAS 19 se aplica retrospectiv in conformitate cu dispozitiile tranzitorii. Astfel, Societatea si-a restatat
rezultatele raportate pe perioada comparativa prezentata si a raportat efectul cumulat la 1 ianuarie 2012
ca o ajustare la soldul initial al capitalurilor proprii.

ALRO S.A.
NOTE LA RAPORTUL TRIMESTRIAL
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2013 - NEAUDITATE
(toate sumele sunt exprimate n mii RON, daca nu se specifica altfel)

8
Principiul continuitatii activitatii

Raportul trimestrial individual a fost intocmit in baza principiului continuitatii activitatii, ceea ce presupune
ca Societatea va putea sa-si continue in mod normal functionarea si in viitorul previzibil si sasi achite
datoriile in conditii normale de activitate.

4. NOTE EXPLICATIVE

4.1. Situatia individuala de profit sau pierdere si alte elemente ale rezultatului global

Avand in vedere impactul semnificativ generat de marcarea la piata a instrumentelor financiare derivate
care nu se califica pentru contabilitatea de acoperire, conducerea Societatii considera indicatorul Profit
net ajustat ca fiind reprezentativ pentru urmarirea performantei financiare. Profitul net ajustat reprezinta
profitul net al Societatii ajustat cu cheltuielile/veniturile din reversarea deprecierii activelor,
castigurile/pierderile din instrumente financiare derivate care nu se califica pentru contabilitatea de
acoperire, impozitul pe profit amanat si alte elemente de venituri si cheltuieli care nu reflecta performanta
activitatii de baza a Societatii. Reconcilierea intre profitul net ajustat si profitul net:


Perioada Perioada
incheiata la incheiata la
30 septembrie 30 septembrie
2013 2012
Profitul/(pierderea) perioadei 42.071 -133.913
Deprecierea imobilizrilor corporale -225 -2
(Castiguri)/Pierderi din instrumente financiare derivate care nu se
califica pentru contabilitatea de acoperire -71.812 253.704
Impozit pe profit amanat 8.998 -36.878
(Pierderea)/Profitul net(a) ajustat(a) -20.968 82.911


Venituri din vanzari

Perioada Perioada
incheiata la incheiata la
30 septembrie 30 septembrie
2013 2012
Venituri din vanzari de aluminiu primar 856.853 990.647
Venituri din vanzari de aluminiu procesat 658.315 685.089
Alte venituri 37.158 66.895
Total 1.552.326 1.742.631


In anul 2013 Societatea a continuat sa investeasca in extinderea capacitatii pentru produse cu valoare
adaugata mai mare, crescandu-si livrarile de aluminiu procesat. Vanzarile de aluminiu primar au scazut
usor fata de cele inregistrate in aceeasi perioada a anului trecut 2012 cu aproximativ 3% din punct de
vedere cantitativ, Societatea utilizand intern mai multe sleburi pentru a sustine cresterea productiei de
produse procesate.ALRO S.A.
NOTE LA RAPORTUL TRIMESTRIAL
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2013 - NEAUDITATE
(toate sumele sunt exprimate n mii RON, daca nu se specifica altfel)

9
Societatea a realizat o crestere importanta de 10% privind cantitatea vanduta a produselor procesate.
Datorita nivelului scazut al pretului aluminiului pe piata internationala (de la 2.025 USD/t, media aferenta
perioadei ianuarie septembrie 2012 a pretului aluminiului pe Bursa de la Londra, la 1.871 USD/t
media aferenta perioadei similare din 2013), aceasta crestere nu s-a regasit si valoric in vanzarile de
produse procesate. Alro s-a concentrat, si continua sa o faca, pe extinderea activitatilor de promovare si
marketing pe pietele internationale, cu accent pe aceste produse cu valoare adaugata mare, pentru
atragerea de noi clienti si intrarea pe noi piete.

Un alt pas in directia dezvoltarii produselor procesate l-a reprezentat punerea in functiune a unei noi linii
de finisare table i benzi de aluminiu i aliaje, care va permite Societatii sa raspunda cerintelor tot mai
sofisticate ale clientilor.


In ciuda cresterii volumului vanzarilor de produse procesate, compania a inregistrat o diminuare a cifrei
de afaceri. Aceasta scadere se explica si prin faptul ca, in 2012, Societatea a beneficiat de un efect
pozitiv din instrumente financiare derivate utilizate pentru acoperirea riscului (optiuni pe pretul
aluminiului), in suma de 116.412 mii RON. In 2013, din nefericire, piata nu a mai permis Societatii
implementarea unei strategii similare.

Costul vanzarilor la 30 septembrie 2013 a crescut cu 23.808 mii RON comparativ cu aceeasi perioada a
anului trecut in special datorita majorarii taxelor pentru energia electrica (respectiv, cota anuala
obligatorie de achizitie certificate verzi - care este estimata pentru anul 2013 la 0,191 certificate
verzi/MWh, fata de 0,1188 certificate verzi/MWh in anul 2012 - si taxa de cogenerare) si a cresterii
cheltuielilor cu alumina.


4.2. Situatia individuala a pozitiei financiare

Active imobilizate
La 30 septembrie 2013, activele imobilizate totale au inregistrat o scadere de 5.218 mii RON fata de 31
decembrie 2012, din care imobilizarile corporale au reprezentat 700.549 mii RON, in usoara scadere
comparativ cu perioada anterioara (705.036 mii RON). Acest fapt e datorat realizarii unui plan de investitii
de 54.756 mii RON, sub nivelul amortizarii de 59.479 mii RON.

Active circulante
Pe primele 9 luni ale anului 2013 activele circulante au scazut cu 113.707 mii RON, in principal datorita
reducerii creantei privind taxa pe valoare adaugata aflata in sold la 31 decembrie 2012, a avansurilor
platite pentru achizitia de alumina si a stocurilor de produse finite, partial compensata de cresterea
creantelor comerciale de la subsidiarele Alum si Vimetco Extrusion.

Capitaluri proprii
Scaderea capitalurilor proprii cu 5.167 mii RON a fost determinata de reducerea rezervei din instrumente
financiare de acoperire a riscului.

Datorii pe termen lung
Datoriile pe termen lung au scazut cu 44.076 mii RON datorita instrumentelor financiare derivate
incorporate in contractul de energie si imprumuturilor bancare denominate in USD, pe fondul scaderii
cursului de schimb USD/RON fata de 31 decembrie 2012.

Datorii curente
Datoriile curente au scazut cu 69.682 mii RON fata de 31 decembrie 2012, in special datorita rambursarii
unei transe de 14.000 mii USD din imprumuturile bancare, scaderii soldului de furnizori pentru investitii si
decontarii avansurilor incasate de la clienti.


ALRO S.A.
NOTE LA RAPORTUL TRIMESTRIAL
PENTRU PERIOADA INCHEIATA LA 30 SEPTEMBRIE 2013 - NEAUDITATE
(toate sumele sunt exprimate n mii RON, daca nu se specifica altfel)

10


4.3. Situatia individuala a fluxurilor de trezorerie

In perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2013, Societatea a generat numerar net din activitatile
operationale de 127.697 mii RON, cu 52.767 mii RON mai mult decat in aceeasi perioada a anului 2012,
datorita reducerii stocurilor si a creantelor. Societatea a luat masuri pentru o gestionare mai buna a
stocurilor de materii prime si materiale si pentru valorificarea rapida a stocurilor de produse finite.
Scaderea altor active curente s-a datorat in principal scaderii creantei privind taxa pe valoarea adaugata.

Iesirile de numerar aferente activitatii investitionale din primele 9 luni ale anului 2013 cuprind in special
platile efectuate pentru achizitionarea de active pe termen lung (cu 47.240 mii RON mai mari fata de 9
luni 2012) destinate dezvoltarii activitatii segmentului Aluminiu Procesat, in linie cu strategia Societatii de
a se orienta catre produsele cu valoare adaugata mai mare. In plus, Alro investeste in noi facilitati de
procesare a deseurilor de aluminiu, Societatea axandu-se pe diversificarea resurselor si reducand, in
acelasi timp, dependenta fata de pretul energiei electrice si variatia cotatiei LME.

Iesirile de numerar pentru rambursarea de imprumuturi bancare au fost cu 4.168 mii RON mai mari decat
in aceeasi perioada a anului 2012 datorita rambursarii partiale a unui imprumut pe termen scurt contractat
in decembrie 2012.