Sunteți pe pagina 1din 304

ISSN 1857-0550 (Print) ISSN 1857-3266 (CD)

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA

NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ

AA

MMOOLLDDOOVVEEII

Nr 12

2012

CNCM

Chişinău 2012

MINISTRY OF CULTURE NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of Moldova

Books. Abstracts. Thesis. The bibliographic materials. Reviews. The music notes. Magazine and newspaper ar- ticles

Published from 1958 Issued once a month

2012

Nr 12

NBCM

Chişinău 2012

MINISTERUL CULTURII CAMERA NAŢIONALĂ A CĂRŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naţională a Moldovei

Cărţi. Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Recenzii. Note muzicale. Articole din reviste şi ziare

Se editează din anul 1958 Apare lunar

2012

Nr 12

CNCM

Chişinău 2012

Alcătuitori : Valentina CHITOROAGĂ Renata COZONAC Olesea ZABIACO Efimia MACRINICI Claudia BÂGU Nina MICHERIN Ludmila CORGHENCI Tatiana DIACONU

Redactor responsabil şi coordonator : Valentina CHITOROAGĂ

Design, tehnoredactare computerizată: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII

Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autoreferate. Teze. Art. din rev. şi ziare. Resurse electro- nice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep. Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. şi coord. : Valentina Chitoroagă ; design : Renata Cozo- nac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2013 (Print Caro). – ISSN 1857-0550. – ISBN 978-9975-9730-3-8. Nr 12, 2012. – 2013. – 304 p. – Texte : lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-129-7 (Print). – ISBN 978-9975-49-130-3 (CD).

015(478)

(Print). – ISBN 978-9975-49-130-3 (CD). 015(478)  Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova,

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, 2012

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CĂRŢII

SE EDITEAZĂ DIN ANUL 1958

BOOK ANNALS

PUBLISHED FROM 1958

 

2012

DECEMBRIE

NR 12

DECEMBER

(2476-2762)

0 GENERALITĂŢI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII

001 Ştiinţă şi cunoaştere în general

2476.Evaluarea şi atestarea – chezăşia calităţii în cercetare şi învăţământul superior / Consi- liul Naţ. pentru Acreditare şi Atestare ; coord. Valeriu Canţer ; sel.: Tatiana Rotaru. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Primex Com"). – 298 p. : fig., fot. color, tab. ; 21 cm. – 20 de ani de activitate. Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex. ISBN 978-9975-4437-1-5.

[2012-2481].

- - 1. Învăţământ superior – Evaluare – Cercetate. 2. Cercetare – Învăţământ superior.

001.89+378(082)

004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

2477.Covalenco, Ion. Bazele informaticii aplicate : [pentru uzul studenţilor] / Ion Covalenco, Olga Chicu. – Ed. no- uă. – Ch. : S. n., 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 427 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 427 (16 tit.). – 2000 ex. ISBN 978-9975-53-160-3.

[2012-2569].

- - 1. Informatică aplicată.

2478.Oprea, Sergiu.

004(075.8)

Reţele informatice : Îndrumar didactic / Sergiu Oprea ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist- Comercială din Moldova. – Ch. : UCCM, 2012. – 142 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 141. – 50 ex. ISBN 978-9975-114-18-9.

[2012-2500].

- - 1. Reţele informatice.

004.73(076.5)

005 Conducere şi organizare. Management

2479.Губер, Ю. Е. Менеджмент гуманитарных ресурсов : Учеб. пособие / Ю. Е. Губер, В. Ф. Чебан, Н. В. Старцева-Сенникова ; отв. ред.: В. Ф. Чебан ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. инженерии в механи- ке и транспорта, Каф. инженерии и менеджмента на транспорте. – К. : ТУМ, 2012. – 20 cm. – ISBN 978-9975-45-079-9.

Ч. 9 : Кадровый менеджмент. – 2012. – 100 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 100 (7 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-45-217-5. – [2012-2603].

- - 1. Resurse umane – Management (rusă). 2. Managementul resurselor umane (rusă).

5

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

005.96:331.101.262(075.8)

008 Civilizaţie. Cultură. Progres

2480.Duhlicher, Olga. A Reader in British and American Civilization : A Synthesis of Texts and Specially Developed Activities / Duhlicher Olga, Blajin Cristina, Macovei Dorina. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). – 137 p. : fig., tab. ; 29 cm. Bibliogr.: p. 123-129 (139 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-4421-3-8.

[2012-2614].

- - 1. Cultură engleză (engl.). 2. Cultură americană (engl.).

008(410+73):811.111(075.8)

2481."Paradigms of Chinese Culture – Background values and the Image of Civilization", intern. conf. (2011 ; Chişinău). Paradigms of Chinese Culture – Background values and the Image of Civilization = Paradigme ale culturii chineze – fond valoric şi imagine civilizaţiona- lă : Intern. Conf., March 4 th 2011 / head of ed.: Andrei Galben ; coord.: Elena Prus, Zhongkui Liu ;

ed. board: Xiaohui Quan [et al.]. – Ch. : ULIM, 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 184, I-VIII p. :

fot. color, scheme ; 30 cm. Antetit.: Free Intern. Univ. of Moldova, Confucius Inst. at ULIM, Inst. of Philological and Inter- cultural Researches. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte: lb. rom., engl., chineze, rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 200 ex. ISBN 978-9975-101-65-3.

[2012-2591].

- - 1. "Paradigms of Chinese Culture – Background values and the Image of Civilization" – Conferinţă internaţională (rom., engl., chineză, rusă). 008(510)(082)=00

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE

2482.Bibliografia Naţională a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cărţi. Autorefe- rate. Teze. Art. din rev. şi ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Naţ. a Cărţii din Rep.

Moldova ; alcăt. : Valentina Chitoroagă [et al.] ; red. resp. şi coord.: Valentina Chitoroagă ; design:

Renata Cozonac. – Ch. : Camera Naţ. a Cărţii, 2012 (Tipogr. "Valinex"). – 20 cm. – ISSN 1857- 0550 (Print). – ISSN 1857-3266 (CD). – ISBN 978-9975-9730-3-8. – (CNC – 55 ani). Nr 4, 2012. – 2012. – 183 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străi- ne. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-098-6 (Print). – ISBN 978-9975-49-115-0 (CD). – [2012-2630].

- - 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.

015(478)

2483.Nr 5, 2012. – 2012. – 166 p. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte: lb. rom., rusă, alte lb. străine. – 25 ex. – ISBN 978-9975-49-099-3 (Print). – ISBN 978-9975-49-116-7 (CD). – [2012-

2631].

-

- 1. Bibliografii naţionale – Cărţi – Autoreferate – Teze – Articole din reviste şi ziare.

015(478)

2484.Profesorul universitar, doctorul habilitat în filosofie Teodor N. Ţîrdea : la 75 de ani [de la naştere] : Biobibliografie / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" ; alcăt.: Ion Banari ; ed. îngrijită de Vitalie Ojovanu. – Ch. : UASM, 2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – 207 p. ; 21 cm. – (Savanţi iluştri). Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. ISBN 978-9975-64-233-0.

6

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2012-2552].

- - 1. Filozofie – Indici bibliografici. 2. Ţîrdea, Teodor N., 1937-…, profesor în filozofie – Bio- bibliografie.

016:[1/14+929 Ţîrdea]

2485.Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Far- macie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova : Ind. bibliogr. (1945-2015) : [în vol.] / Univ. de

Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova, Bibl. Şt. Medicală ; alcăt.:

Tatiana Kalguşkina [et al.] ; consultant şt.: Ion Marin ; resp. de ed.: Liubovi Karnaeva. – Ch. : Medi- cina, 2012 (Tipogr. "Reclama"). – 25 cm. – ISBN 978-9975-4333-5-8. Vol. 1, Pt. 1-a : (1945-1961). – 2012. – 289, [1] p. – 200 ex. – ISBN 978-9975-4333-6-5 (în cop. tare). – [2012-2527].

- - 1. Medicină – Indici bibliografici. 016:378.661(478-25)

02 BIBLIOTECONOMIE

2486.Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice : Ghid pentru utilizatori / Acad. de Muz. Teatru şi Arte Plastice ; [alcăt.: Gutiera Doni ; coord.: Rodica Avasiloaie]. – Ch. : AMTAP, 2011. – 39, [1] p. : fig. color ; 11 x 21 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-9797-7-1.

[2012-2446].

- - 1. Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Republica Moldova – Ghi-

duri.

027.7(478-25):024(036)

070 Ziaristică. Presă

2487.Ciocan, Iulian. Realitatea cu amănuntul la Europa Liberă : [în vol.] / Iulian Ciocan. – Ch. : Arc, 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 20 cm. – (Radio europa liberă). [Vol.] 6. – 2012. – 126, [1] p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-61-713-0 (Arc). – ISBN 978-0- 929849-53-9 (Europa Liberă). – [2012-2664].

- - 1. Radio Europa Liberă. 2. Situaţie social-politică – Republica Moldova – Reportaje.

070:[323(478)+654]

2488.Jurnal săptămânal la Europa Liberă / Radio Europa Liberă. – Ch. : Arc : Radio Europa

Liberă, 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 24 cm. – (Radio europa liberă). – ISBN 978-9975-61-441-

2.

[Pt.] a 8-a : dec. 2011 – noiem. 2012 / coord.: Valentina Ursu. – 2012. – 233, [1] p. : fot. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-61-716-1 (Arc). – ISBN 978-0-929849-52-2 (Europa Liberă). – [2012-

2663].

-

- 1. Radio Europa Liberă.

[070+654(4)]:659.3(082)

2489."Mass-media din Republica Moldova: tradiţie locală şi orizonturi europene", simp. şt. naţ. (2010 ; Chişinău). Mass-media din Republica Moldova: tradiţie locală şi orizonturi europene : Materialele Simp. Şt. Naţ. desfăşurat la 24-25 noiem. 2010 cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înfiinţarea Fac. de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. – Ch. : CEP USM, 2012. – 317 p. :

diagr., fig., tab. ; 24 cm. Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. – Texte: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 50 ex.

7

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

ISBN 978-9975-71-308-5.

[2012-2529].

- - 1. "Mass-media din Republica Moldova: tradiţie locală şi orizonturi europene" – Simpozion ştiinţific naţional.

070(478)(082)=135.1=161.1

08 POLIGRAFII. LUCRĂRI COLECTIVE

2490.Conferinţa ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor (65 ; 2012 ; Chişinău). Tezele ce-

lei de-a 65-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor : [a Univ. Agrare de Stat din Moldova].

– Ch. : UASM, 2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – 108 p. ; 21 cm. Antetit.: Univ. Agrară de Stat din Moldova. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – 200 ex. ISBN 978-9975-64-237-8.

[2012-2548].

082:378.663(478-25)=00

2491.Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. Analele ştiinţifice ale Universită- ţii Cooperatist-Comerciale din Moldova : [în vol.] / MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova ; col. red.: Larisa Şavga (red.-şef) [et al.]. – Ch. : UCCM, 2012. – 29 cm. – ISBN 978-

9975-4095-0-6. – ISSN 1857-1239. Vol. 11, [Pt. 1-a]. – 2012. – 508 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., fr.

– Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 55 ex. – ISBN 978-9975-114-26-4. – [2012-

2508].

-

- 1. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova – Anale (rom., engl., rusă).

082:378.633.9(478-25)=135.1=111=161.1

2492.Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul = Annales de L'Université de Cahul = Annals of the University of Cahul / Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul ; col. red.:

Sergiu Cornea (red.-şef) [et al.]. – Cahul : Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, 2011 (Tipogr. "Centrografic"). – 29 cm. – ISBN 978-9975-9626-1-2. – ISSN 1857-2170. Vol. 7. – 2011. – 193 p. : fig., tab. – Texte: lb. rom., engl., fr., germ. – Rez.: lb. rom., engl., fr.

– Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-914-61-1. – [2012-

2473].

-

- 1. Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul – Anale (rom., engl., fr.,

germ.).

082:378.4(478-21)=00

2493."Актуальные проблемы современности: науч. поиск и пути решения", науч.

конф. (2012 ; Кишинэу). Актуальные проблемы современности: научный поиск и пути реше- ния : Сб. материалов науч. конф. студентов, аспирантов, мастерантов, молодых ученых и преподавателей по итогам науч.-исслед. работы за 2011-2012 учеб. год / ред.-изд. совет:

Млечко Т. П. [и др.] ; ред. кол.: Л. Г. Чумак (отв. ред.) [и др.]. – К. : Славян. ун-т, 2012 (Tipogr. Asoc. lucrătorilor inst. de învăţămînt slavone din Rep. Moldova). – 20 cm. – ISBN 978-9975-9915- 7-5. – Основан в 2000 году. Вып. 11. – 2012. – 217 p. : diagr., fig., tab. – Antetit.: Славян. ун-т. – Texte: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. – ISBN 978-9975-4315-9-0. – [2012-2462].

- - 1. "Актуальные проблемы современности: научный поиск и пути решения" – Науч- ная конференция (engl., rusă).

082:378.4(478-25)=111=161.1

087.5 Publicaţii pentru tinerii cititori

8

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

2494.Andi – puiul de leu : [texte biblice pentru copii] / Liga Biblică din Moldova. – [Ed. a 2-a].

– Ch. : Liga Biblică din Moldova, 2012 (Tipogr. "Poliart"). – 21 cm. – ISBN 978-9975-9929-4-7. [Pt.] 1-a. – 2012. – 39, [2] p. : il. – F. f. de tit. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-9942-6-2. – [2012-

2491].

-

- 1. Texte biblice pentru copii.

087.5:27-23

2495.[Pt.] a 2-a. – 2012. – 36, [1] p. : il. – F. f. de tit. – 2000 ex. – ISBN 978-9975-9942-7-9. –

[2012-2492].

- - 1.Texte biblice pentru copii.

087.5:27-23

2496.Construcţii cu beţişoare / cop.: Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera (mică), 2012 (Combina- tul Poligr.). – 16, [1] p. : des. color ; 22 x 29 cm. – (Colecţia "Micul artist plastic" : Vârsta 3+) (Activi- tăţi pentru copii de la 3 la 5 ani). Tit. orig.: Палочки-выручалочки. – [3000] ex. ISBN 978-9975-74-407-2.

[2012-2621].

- - 1. Cărţi cu jocuri.

087.5

2497.Cutii fermecate / cop.: Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera (mică), 2012 (Combinatul Poligr.). – 9, [4] p. : il. color ; 22 x 29 cm. – (Colecţia "Micul artist plastic" : Vârsta 5+) (Activităţi pentru copii de la 5 la 9 ani). Tit. orig.: Волшебные коробочки. – F. f. de tit. – [3000] ex. ISBN 978-9975-74-358-7.

[2012-2620].

- - 1. Cărţi cu jocuri.

087.5

2498.Povestioare Biblice pentru copii / Liga Biblică din Moldova. – Ch. : Liga Biblică din Moldova, 2012 (Tipogr. "Poliart"). – 67, [1] p. : il. color ; 22 cm.

5000 ex.

ISBN 978-9975-9942-8-6.

[2012-2487].

- - 1. Biblia pentru copii.

087.5:27-29

2499.Idem în lb. rusă : Библейские повествования для детей. – [К.] : Библейская Лига в Молдове, 2012 (Tipogr. "Poliart"). – 79 p. : il. color ; 22 cm.

5000 ex.

ISBN 978-9975-9942-9-3.

[2012-2486].

- - 1. Biblia pentru copii (rusă).

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE

1/14 FILOZOFIE

2500.Bobână, Gheorghe.

9

087.5:27-29

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

Filosofia antică : Curs de prelegeri / Gheorghe Bobână ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei,

Fac. Ştiinţe Socioumanistice, Catedra Filozofie, Istorie şi Metodologia Cercetării. – Ch. : Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 2012 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 21 cm. – ISBN 978-9975-4372-4-0. Pt. 1. – 2012. – 126 p. : fig. – Bibliogr.: p. 126 (10 tit.). – 50 ex. – ISBN 978-9975-4372-5-7. –

[2012-2639].

- - 1. Filosofie antică.

1(3)(075.8)în

2501.Астрологический прогноз : Молдова … год / сост.: Ирина Красильникова. – К. :

Analytique Moldpresa, 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 21 cm. – ISSN 1857-3592. … 2013. – 2012. – 32, [1] p. – F. f. de tit. – [6000] ex. – ISBN 978-9975-4417-1-1. – [2012-

2525].

-

- 1. Prognoză astrologică (rusă).

133.52(478)

17 ETICĂ. FILOZOFIE MORALĂ. FILOZOFIE PRACTICĂ

2502.Movileanu, Pavel. Etica profesională şi deontologia agricultorului : man. pentru instituţiile de învăţămînt superior

/ Pavel Movileanu, Valeriu Capcelea, Igor Cojocaru ; Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Fac. de econ. a UASM. – Ch. : UASM, 2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – 314 p. : fig.,

fot. ; 26 cm. – (Învăţaţi! Iubiţi cartea!).

Bibliogr.: p. 306-309 (123 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-64-236-1.

[2012-2562].

- - 1. Etică profesională. 2. Deontologia agricultorului.

174:631(075.8)

2 RELIGIE. TEOLOGIE

27 CREŞTINISM. RELIGIE CREŞTINĂ

2503.Sandovici, Nicolae. Sfaturi prielnice date în Biserică şi Şcoală : Sătenilor din comuna Târnauca, Judeţul Dorohoi la Cercurile Culturale şi Cooperative / preot Nicolae Sandovici ; ed. îngrijită şi cuv. introductiv de

Vasile Pavel. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. Inst. de Filologie al AŞM). – 47 p. : fot., fot. color ; 21 cm. – (Figuri dorohoiene). Bibliogr. în notele de subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-9729-8-7.

[2012-2430].

- - 1. Sandovici, Nicolae, 1861-1931, preot.

27(092)

2504.Филипп – парнишка из нашего дома : [povestioare, jocuri cu subiecte religioase] / Библейская Лига в Молдове. – [К.] : Библейская Лига в Молдове, 2012 (Tipogr. "Poliart"). – 21

cm. – ISBN 978-9975-9929-3-0.

Тетрадь 1. – 2012. – 47 p. : des., des. color. – 3000 ex. – ISBN 978-9975-9942-3-1. – [2012-

2488].

- - 1. Literatură religioasă pentru copii (rusă).

27-29

2505.Тетрадь 2. – 2012. – 47 p. : des., des. color. – 2500 ex. – ISBN 978-9975-9942-4-8. –

[2012-2489].

10

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatură religioasă pentru copii (rusă).

27-29

2506.Тетрадь 3. – 2012. – 48 p. : des., des. color. – 2500 ex. – ISBN 978-9975-9942-5-5. –

[2012-2490].

- - 1. Literatură religioasă pentru copii (rusă).

27-29

271/279 Biserici şi culte creştine

2507.Год души : православный календарь с чтением на каждый день, … / сост.: И. А.

Смолькин. – [К. : Camno-Grup ; М. : Синтагма, 2012] (Tipogr. "Bons Offices"). – 23 cm.

… 2013. – 2012. – 382, [1] p. : il. – Bibliogr. în notele de subsol. – 5000 ex. – ISBN 978-5- 7877-0059-6 (Синтагма). – [2012-2669].

- - 1. Calendare creştine – 2013 (rusă).

271.22-56

2508.Думиника, Иван. Храм Успения Божией Матери села Кирсово : Ист. аспекты / Иван Думиника ; науч. ред.: Николай Червенков ; Науч. О-во Болгаристов Респ. Молдова. – K. : SŞB, 2012 (Tipogr. "Garomont Studio"). – 274 p. : fot., fot. color, tab. ; 21 cm. Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr.: p. 155-166 şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-9577-1-7.

[2012-2597].

- - 1. Biserica "Adormirea Maicii Domnului" – Satul Chirsovo, raionul Comrat – Republica Moldova – Istorie (rusă).

271.22(478-22)(091)

3 ŞTIINŢE SOCIALE

31 STATISTICĂ. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

314 Demografie. Studiul populaţiei

2509.Hachi, Mihai. Geografia populaţiei : Note de curs / Mihai Hachi, Elena Sochircă ; Univ. Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului. – Ch. : Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 2012 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 192 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 192 (12 tit.) şi în notele de subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-4372-8-8.

[2012-2638].

- - 1. Geografia populaţiei.

314.15:316.3/.4(075.8)

316 Sociologie

2510.Anuarul statistic al Republicii Moldova … = Статистический ежегодник Республики Молдова 2012 = Statistical Yearbook of the Republic of Moldova 2012 / Biroul Naţ. de Statistică al

Rep. Moldova ; col. red.: Lucia Spoială (preşedinte) [et al.]. – Ch. : Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova, 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 30 cm. – (Statistica Moldovei).

… 2012. – 2012. – 560 p. : diagr. color, tab. – Tit., text, pref. paral.: lb. rom., engl., rusă. –

Apare cu sprijinul Oficiului de Statistică al Norvegiei, în cadrul Memorandumului de Înţelegere între

Statistica Norvegiei şi Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova privind Suport în Dezvoltarea Sis-

11

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

temului Statistic în Moldova. – 450 ex. – ISBN 978-9975-78-932-5 (eronat) (în cop. tare). – [2012-

2629].

- - 1. Dezvoltare socială, 2012 – Republica Moldova – Date statistice (rom., engl., rusă). 2. Dezvoltare economică, 2012 – Republica Moldova – Date statistice (rom., engl., rusă).

316+338(478)(083.41)=135.1=111=161.1

316.3/.4 Structura socială. Societatea ca sistem social. Procese sociale

2511.Procese de stratificare socială în Republica Moldova: particularităţi şi tendinţe / Victor

Mocanu, Vladimir Blajco, Gheorghe Călcâi [et al.] ; col. red.: Victor Moraru [et al.] ; coord. şt.: Victor Mocanu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice. – Ch. : S. n., 2012 ("Tipogr.-Sirius"). – 156 p. : fig., tab. ; 24 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 150 ex. ISBN 978-9975-57-053-4.

[2012-2643].

- - 1. Stratificare socială – Republica Moldova.

316.3/.4:323(478)(082)

316.6 Psihologie socială

2512.Coordonate teoretice ale comportamentului deviant : [monografie] / Univ. Pedagogică de Stat "I. Creangă", Catedra Asistenţă Socială ; red. şt.: Perjan Carolina. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 277 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 272-277 (78 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 100 ex. ISBN 978-9975-46-104-7.

[2012-2722].

- - 1. Comportament deviant.

316.624

316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale

2513.Гаврилюк, Роман.

Менеджмент общения : (учеб. пособие к курсу "Менеджмент общения" для студентов вузов) / Гаврилюк Роман ; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта, Каф. менеджмента физ. куль- туры. – К. : USEFS, 2012. – 304 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 301-303 (46 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-4336-8-6.

[2012-2714].

- - 1. Comunicare (rusă).

32 POLITICĂ

316.77(075.8)

2514.Iorga, Nicolae. Discursuri parlamentare : [în vol.] / Nicolae Iorga ; îngrijirea textului, pref. şi note de Georgeta Filitti. – Ed. a 2-a. – Ch. : Mesagerul, 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 25 cm. – ISBN 978-9975-

9907-4-5.

[Vol.] 2 : (1919-1923). – 2012. – 882 p. – Apare cu sprijinul Direcţiei judeţene Prahova pentru

cultură, culte şi patrimoniu cultural naţ. – 500 ex. – ISBN 978-9975-9907-5-2 (în cop. tare). – [2012-

2572].

-

- 1. România – Politică internă, 1919-1923. 2. România – Istorie, 1919-1923.

12

32(498)+94(498)"1919/1923"

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

323 Politică internă

2515.Боршевский, А. П. Права этнических меньшинств / А. П. Боршевский ; науч. ред.: Степанов В. П. ; Нац. ин- т женщин Молдовы "Равноправие". – К. : National Inst. for Women of Moldova "Equality", 2011 (Tipogr. "Furmanchevici I.I."). – 119 p. ; 21 cm.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 107-119 (144 tit.) şi în notele de subsol. – Изд. поддержано Посольством королевства Нидерланды в Украине и Молдове в рамках прогр. Matra. – 2000 ex. ISBN 978-9975-4111-5-8.

[2012-2513].

- - 1. Minorităţi etnice – Drepturi (rusă). 323.15:342.724

323(478) Politica internă a Republicii Moldova

България: метрополия и диаспора. – Vezi Nr 2747.

2516."Республика Молдова – захваченное государство", конф. (2012 ; Кишинев). Республика Молдова – захваченное государство = Republica Moldova – stat capturat : Мате- риалы конф., 12 нояб. 2012 г. в Кишиневе / гл. ред.: Корнел Михалаке. – К. : Б. и., 2012 (Tipogr. "Metrompaş"). – 191 p. : fot. ; 20 cm.

Antetit.: Общ. орг. Transform!Moldova. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 500 ex. ISBN 978-9975-4165-9-7.

[2012-2493].

- - 1. "Республика Молдова – захваченное государство" – Конференция (rom., engl., ru-

să).

323(478)(082)=135.1=111=161.1

2517.Танин, Игорь. Молдова, устремлённая в пропасть : Парадокс суверенного государства : Сб. аналит. ст. / Игорь Танин. – Бендеры : Полиграфист, 2012. – 242, [1] p. ; 21 cm. În red. aut. – 100 ex. ISBN 978-9975-4217-9-9 (în cop. tare).

[2012-2440].

- - 1. Republica Moldova – Situaţie social-politică (rusă).

323(478)

327 Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Politică externă

2518.Institutul de Relaţii Intern. din Moldova. Anuar ştiinţific = Annual Scientific Review / Inst. de Relaţii Intern. din Moldova ; red. şt.: Sergiu Nazaria. – Ch. : IRIM, 2011 (Tipogr. "Print- Caro"). – 25 cm. – ISBN 978-9975-9699-1-8. – ISSN 1857-1840. Vol. 9. – 2012. – 306 p. : diagr., tab. – 100 ex. – Texte: lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. –

Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-4226-6-6. – [2012-2544].

- - 1. Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova – Anuare (rom., engl., fr., alte lb. străine). 2. Integrare europeană (rom., engl., fr., alte lb. străine).

[327+339.9]:378.632(478)(082)=00

13

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

2519.Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice / Univ. Agrară de Stat din Moldova ; red. şef : Gh. Cimpoieş. – Ch. : UASM, 2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – 25 cm. – ISBN

978-9975-64-125-8.

Vol. 31 : Economie / col. red.: P. Movileanu [et al.]. – 2012. – 757 p. : fig., tab. – Texte: lb.

rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex. – ISBN 978-9975-64-235-4. – [2012-2546].

- - 1. Economie – Lucrări ştiinţifice (rom., engl., rusă).

33(082)=135.1=111=161.1

2520."Социально-экономическая безопасность современного государства:

актуальные проблемы и пути их решения", междунар. науч.-практ. конф. (2012 ; Ти- располь). Социально-экономическая безопасность современного государства: актуальные проблемы и пути их решения : Сб. науч. тр. ученых, преподавателей, аспирантов, предста- вителей органов исполн. власти и бизнеса Междунар. науч.-практ. конф., 14 мая 2012 г., г. Тирасполь / редкол.: Соколов В. М. [и др.]. – Тирасполь : Б. и., 2012 (ГУИПП "Бендер. тип. "Полиграфист"). – 251 p. : fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: НУО ВППО "Тирасп. межрегион. ун-т". – Texte: lb. rusă, ucr. – Bibliogr. la sfârşitul

art. – În red. aut. – 300 ex. ISBN 978-9975-4433-0-2.

[2012-2438].

- - 1. "Социально-экономическая безопасность современного государства: актуаль-

ные проблемы и пути их решения" – Международная научно-практическая конференция (rusă, ucr.).

[33+34]:316.4(082)=161.1=162.1

332 Economie regională. Economia pământului şi a proprietăţii. Economia fondului de locu-

inţe

2521.Бузу, О. В. Стоимостная оценка недвижимого имущества: теория, реальность, перспективы : Мо- нография / О. В. Бузу ; Техн. ун-т Молдовы, Фак. кадастра, геодезии и строительства. – К. :

Tehnica Info, 2012. – 274 p. : fig., tab. ; 25 cm. Bibliogr.: p. 246-257 (192 tit.) şi în notele de subsol. – 200 ex. ISBN 978-9975-63-338-3 (în cop. tare).

[2012-2715].

- - 1. Proprietate imobiliară – Preţuri – Impozite (rusă). 332.74:336.226.212.1

334 Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

2522.Burlacu, N.

Viabilitatea întreprinderii prin managementul anticriză : [pentru uzul studenţilor] / N. Burlacu,

C. Tcaci ; Univ. Liberă Intern. din Rep. Moldova, Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi. – Ch. :

ULIM, 2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – 291 p. : fig., tab. ; 24 cm.

Bibliogr.: p. 282-290 (209 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-124-06-5.

[2012-2456].

- - 1. Întreprinderi – Management anticriză.

14

334.7:330.33(075.8)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

2523.Bîrlea, Svetlana.

336 Finanţe

Eficientizarea mecanismului de gestiune a pieţei valorilor mobiliare în Republica Moldova :

Monografie / Svetlana Bîrlea ; Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul. – Cahul : Univ. de Stat "B. P. Hasdeu", 2012. – 155 p. : graf., scheme, tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 134-145 (174 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-914-73-4.

[2012-2480].

- - 1. Piaţa valorilor mobiliare – Republica Moldova.

336.761(478)

338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea eco- nomiei. Producţie. Servicii. Preţuri 338(478) Situaţia economică a Republicii Moldova

Anuarul statistic al Republicii Moldova 2012. – Vezi Nr 2510.

2524.Cimpoieş, Liliana. Aspectele reglementării de stat a sectorului agricol : [monografie] / Liliana Cimpoieş ; Univ.

Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : UASM, 2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – 189 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 179-189 (126 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-64-229-3.

[2012-2547].

- - 1. Sectorul agrar – Republica Moldova.

338.43(478)

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

339.1 Probleme generale. Piaţă

2525.Fedorciucova, Svetlana. Merceologia grăsimilor alimentare : Note de curs / Svetlana Fedorciucova ; MOLDCOOP,

Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Ch. : UCCM, 2012. – 136 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 136 (16 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-114-22-6.

[2012-2504].

- - 1. Merceologie – Grăsimi alimentare.

339.166.82:664.3(075.8)

339.7 Finanţe internaţionale

2526.Impactul semnării Acordului de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europea- nă asupra pieţei de capital din Moldova / Natan Garştea, Alexandru Coica, Artur Gherman [et al.] ; Fundaţia Soros-Moldova, Agenţia de Rating şi Estimare "Estimator-VM". – Ch. : Fundaţia Soros- Moldova, 2011 (Tipogr. "Bons Offices"). – 54, [2] p. : diagr., tab. ; 29 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-80-470-7.

[2012-2658].

- - 1. Piaţa de capital – Republica Moldova – Uniunea Europeană.

15

339.7+336.76(478+4)

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

339.9 Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie

mondială

Anuar ştiinţific. – Vezi Nr 2518.

2527."Sectorul serviciilor în secolul XXI: realizări, probleme, perspective", simp. şt. in- tern. (2012 ; Chişinău). Simpozion ştiinţific internaţional "Sectorul serviciilor în secolul XXI: reali- zări, probleme, perspective", 29 mar. 2012. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – 180 p. : fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Catedra Marketing şi relaţii econ. intern., Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice (IIEŞP) al Acad. de Ştiinţe a Molodovei. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-56-078-8.

[2012-2559].

- - 1. "Sectorul serviciilor în secolul XXI: realizări, probleme, perspective" – Simpozion ştiinţific internaţional (rom., engl., fr., rusă).

339.9(082)=00

34 DREPT. JURISPRUDENŢĂ

Социально-экономическая безопасность современного государства: актуальные проблемы и пути их решения : Сб. науч. тр. ученых, преподавателей, аспирантов, представителей органов исполн. власти и бизнеса Междунар. науч.-практ. конф., 14 мая 2012 г., г. Тирасполь. – Vezi Nr 2520.

341 Drept internaţional

2528.Asistenţa judiciară internaţională în materie penală : Man. pentru judecători şi procu-

rori / Constantin Gurschi, Ghenadie Nicolaev, Diana Rotundu [et al.] ; Inst. Naţ. al Justiţiei. – Ch. :

S. n., 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 143 p. : fig., tab. ; 20 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Min. Afacerilor Externe din Marele Ducat al Luxemburgului. – 500 ex. ISBN 978-9975-53-165-8.

[2012-2580].

- - 1. Drept penal internaţional.

341.4(075)

2529.Ciubuc, Liliana. Drept internaţional public : (pentru studenţii spec. Drept) : Note de curs / Liliana Ciubuc ; red. coord.: Vasile Botnarciuc ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. – Ch. :

UCCM, 2012. – 21 cm. – ISBN 978-9975-4344-7-8.

Pt. 1. – 2012. – 152 p. – Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 147-149 (52 tit.), la sfârşlitul temelor şi în notele de subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-4344-8-5. – [2012-2494].

- - 1. Drept internaţional public.

341.1/.8(075.8)

2530.Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului de către Republica Moldo- va = Execution of Judgments of the European Court of Human Rights by the Republic of Moldova, 1997-2012 / Centrul de Resurse Juridice din Moldova ; resp. ed.: Vladislav Gribincea. – Ch. :

Imprint Plus, 2012 [Tipogr. "Bons Offices"]. – 195 ; 196 p. : tab. ; 24 cm.

16

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Tit., text paral.: lb. rom., engl. – Paginaţie paral. – Carte-valet ("перевертыш"). – Bibliogr. în

notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Progr. pentru Drepturile Omului şi Bună Guverna- re al Fundaţiilor pentru Soc. Deschisă şi al Dep. de Stat al Statelor Unite.– 500 ex. ISBN 978-9975-4170-9-9.

[2012-2655].

- - 1. Drepturile omului – Hotărâri ale Curţii Europene (rom., engl.).

341.231.14(4)+342.72/.73(478)(094.57)=135.1=111

2531.Влах, Ирина. Права человека : Учеб.-метод. рекомендации / Ирина Влах, Боршевский Андрей ; науч. ред.: Костаки Г. ; Inst. for Democracy. – Комрат : Inst. for Democracy, 2011 (Tipogr. "Furmanchevici I.I."). – 160 p. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi în CIP după datele ed. – Bibliogr.: p. 145-159 (268 tit.). – Изд. поддержано Посольством королевства Нидерланды в Украине и Молдове в рамках прогр. Matra. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-4190-2-4.

[2012-2512].

- - 1. Drepturile omului (rusă).

2532.Макили-Алиев, Камал.

341.231.14(075.8)

Влияние международного права прав человека на национальные отрасли конституционного права / Камал Макили-Алиев ; науч. консультант: Ион Гучак ; Акад. наук Молдовы. – K. : Б. и., 2012 (Tipogr. AŞM). – 564 p. ; 23 cm. Bibliogr.: p. 535-562 şi în notele de subsol. – 500 ex. ISBN 978-9975-62-328-5 (în cop. tare).

[2012-2514].

- - 1. Drepturile omului (rusă).

341.231.14:342.4

342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

2533.Bîrgău, Mihail. Sisteme Constituţionale Comparate : (curs univ.) / Mihail Bîrgău, Valeriu Gureu ; Fundaţia Hanns – Seidel, Inst. pentru Cooperare şi Relaţii Intren. din Germania, Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Fac. de Protecţie, Pază şi Securitate. – Ed. a 2-a, rev. şi compl. – Ch. : UASM, 2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – 704 p. : h. color. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 693-704 şi în notele de subsol. – 300 ex. ISBN 978-9975-64-232-3.

[2012-2553].

- - 1. Drept constituţional.

342.4(075.8)

Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului de către Republica Moldova = Execution of Judgments of the European Court of Human Rights by the Republic of Moldova, 1997-2012. – Vezi Nr 2530.

2534.Проценко, Владимир. Административное право. Общая часть : Курс лекций / Владимир Проценко, Георгий Султ ; дизайн обл.: Д. Галанин. – K. : [US Comrat], 2012 (ГУИПП "Бендер. тип. "Полигра- фист"). – 399, [1] p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 376-394, la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – 300 ex.

17

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

ISBN 978-9975-4282-8-6 (în cop. tare).

[2012-2609].

- - 1. Drept administrativ (rusă).

342.9(075.8)

343 Drept penal. Procedură penală. Criminologie. Criminalistică

2535.Bejan, Octavian. Analiză criminologică a influenţei proceselor demografice actuale asupra criminalităţii din Republica Moldova / Octavian Bejan, Valeriu Bujor, Gheorghe Botnaru ; Inst. de Ştiinţe Penale şi

Criminologie Aplicată, Centrul de Instruire şi Cercet. – Ch. : Ericon, 2012. – 100 p. : graf., tab. ; 21

cm.

Bibliogr.: p. 87-91 (86 tit.) şi în notele de subsol. – 200 ex. ISBN 978-9975-4360-5-2.

[2012-2468].

- - 1. Criminalitate – Procese demografice – Republica Moldova.

343.9:314(478)

2536.Ciobanu, Igor A. Criminologie : [pentru uzul studenţilor] / Igor A. Ciobanu ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra

Drept Penal şi Criminologie. – [Ch. : S. n.], 2013 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 559 p. : tab. ; 24

cm.

Bibliogr.: p. 538-545 şi în notele de subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-78-973-8 (eronat) (în cop. tare).

[2012-2627].

- - 1. Criminologie.

343.9(075.8)

2537.Postica, Alexandru. Ordonanţa de protecţie : Raport de evaluare a implementării prevederilor Legii 45 cu privire la ordonanţa de protecţie în Rep. Moldova în perioada 2008-2011 / Alexandru Postica ; au contri- buit: Lilia Potîng, Vadim Vieru ; coord. de ed.: Olga Manole. – Ch. : Promo-Lex, 2012 (Tipogr. "Depol Promo"). – 186 p. : diagr. ; 30 cm.

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Text paral.: lb. rom., engl. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova şi Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omu- lui (IOHCHR). – 200 ex. ISBN 978-9975-4378-0-6. Gratuit. – [2012-2524].

- - 1. Violenţa în familie – Republica Moldova – Protecţie (rom., engl.).

343.55(478)(047)=135.1=111

347 Drept civil

347.1 Generalităţi

2538.Drept civil : Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică : Scheme, speţe, teste : [pentru uzul studenţilor] / Sergiu Baieş, Arapu Elena, Cara Aliona [et al.] ; Univ. de Stat din Mol- dova, Fac. de Drept, Catedra Drept civil. – Ch. : S. n., 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 192 p. :

scheme ; 20 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 188-189 (36 tit.). – 1000 ex. ISBN 978-9975-53-159-7.

[2012-2573].

- - 1. Drept civil.

18

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

347.1(075.8)

347.4 Obligaţii. Contracte. Convenţii

2539.Stegărescu, Viorel. Mandatul aparent : (material didactic) / Viorel Stegărescu, Tudor Paşcaneanu ; Univ. de Stu- dii Aplicate din Moldova. – Ch. : UCCM, 2012. – 64 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 62-63 (48 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-114-15-8.

[2012-2497].

- - 1. Contracte de mandat.

347.45/.47(075.8)

2540.Овчинникова, О. В. Общая часть обязательственного права : Учеб. пособие / О. В. Овчинникова ; Славян. ун-т Респ. Молдова. – К. : Б. и., 2012 (Tipogr. "Valinex"). – 128 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 125-128 şi în notele de subsol. – 50 ex. ISBN 978-9975-68-219-0.

[2012-2448].

- - 1. Drept civil – Obligaţii (rusă).

347.4/.5(075.8)

347.7 Drept comercial

2541.Ghid Introductiv pentru Producători : [privind înregistrarea indicaţiilor geografice şi de-

numirilor de origine] / Agenţia de Stat pentru Proprietarea Intelectuală a Rep. Moldova, Proiectul TWINNING. – Ch. : AGEPI, 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 34, [2] p. : il., tab., diagr. color ; 20 cm. Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 5000 ex. ISBN 978-9975-911-75-7.

[2012-2661].

- - 1. Proprietate intelectuală – Ghiduri.

347.77(036)

2542.Investiţii şi profit cu proprietatea intelectuală : Ghid pentru IMM-URI / Agenţia de Stat pentru Proprietarea Intelectuală a Rep. Moldova, Proiectul TWINNING. – Ch. : AGEPI, 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 32 p. : il. color ; 20 cm. Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 5000 ex. ISBN 978-9975-911-74-0.

[2012-2662].

- - 1. Proprietate intelectuală – Ghiduri.

347.77(036)

349 Ramuri speciale ale dreptului

349.4 Drept funciar. Drept agrar

2543.Teacă, Ilie. Drept funciar : dicţ. encicl. / Ilie Teacă, Alla Climova ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. – Ch. : UTM, 2012. – 252 p. ; 20 cm. Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 237-252. – 200 ex. ISBN 978-9975-45-223-6.

[2012-2607].

- - 1. Drept funciar – Dicţionare.

19

349.4(038)

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

35 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. ARTĂ MILITARĂ

355/359 Ştiinţă militară. Forţe armate

2544.Chimerciuc, Nicolae. Catedra Militară : [a Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova] : 10 ani [de activi- tate] / Nicolae Chimerciuc, Sergiu Zavulan, Constantin Vişnevschi ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Valinex"). – 112 p. : fot. color ; 30 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 109-110 (15 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-68-215-2 (în cop. tare şi supracop.).

[2012-2449].

- - 1. Catedra Militară a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova.

Военный сектор. – Vezi Nr 2703.

355.23(478-25)

2545.Кимерчук, Николай Иванович. Тактико-специальная подготовка : [pentru uzul studenţilor] / Кимерчук Николай Иванович

; Гос. ун-т физ. воспитания и спорта, Военная каф. – К. : Б. и., 2012 (Tipogr. "Valinex"). – 63 p. :

fig., graf. ; 21 cm. Text parţial: lb. rom. – Bibliogr.: p. 62 (12 tit.) şi în notele de subsol. – F. f. de tit. – 50 ex. ISBN 978-9975-68-216-9.

[2012-2450].

- - 1. Pregătirea cadrelor militare (rusă).

355.5(075)

2546.Летопись Организации ветеранов Республики Молдовы : 25 лет в едином строю / Орг. Ветеранов Респ. Молдова, Славян. ун-т ; сост.: А. К. Мироник (отв. ред.) [и др.]. – К. :

Славян. ун-т, 2012 (Tipogr. Asoc. lucrătorilor instituţiilor de învăţ. slavone). – 144, [1] p. : fot., tab.

; 29 cm. Texte: lb. rom., rusă. – 100 ex. ISBN 978-9975-4315-3-8.

[2012-2461].

- - 1. Veterani de război – Republica Moldova (rom., rusă). 355.292(478)(082)=135.1=161.1

36 ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI SOCIALE

364 Probleme sociale care reclamă ajutor şi asistenţă. Tipuri de ajutoare sociale

2547.Plămădeală, Victoria. Ghid de practică în Asistenţă Socială pentru studenţii anului 2 de studii / Plămădeală Victoria,

Focşa Tatiana ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Catedra Asistenţă Socială. – Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 21, [4] p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 21 (7 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-46-103-0.

[2012-2721].

- - 1. Asistenţă socială.

20

364.4(076.5)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

37 EDUCAŢIE. ÎNVĂŢĂMÂNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER

37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

2548.Cerbuşca, Pavel. Educaţie civică : Man. pentru cl. a 7-a / Pavel Cerbuşca, Violeta Mija, Eugenia Parlicov ; co- misia de experţi: Ludmila Afteni [et al.] ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Ştiinţa, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 95, [1] p. : fig., fot., tab. color ; 24 cm. [39500] ex. ISBN 978-9975-67-850-6.

[2012-2689].

- - 1. Educaţie civică – Manuale.

37.015(075.3)

2549.Idem în lb. rusă : Гражданское воспитание / trad. din lb. rom.: Igor Creţu. – [K.] : Ştiin- ţa, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 95, [1] p. : fig., fot. color ; 24 cm. [10700] ex. ISBN 978-9975-67-856-8.

[2012-2705].

- - 1. Educaţie civică – Manuale (rusă).

37.015(075.3)

2550.Chicu, V. Evaluarea calităţii managementului educaţional la nivel local : Studiu analitic / Chicu V., Paiu M., Cojocaru T. ; coord. şt.: Vladimir Guţu ; Univ. de Stat din Moldova, Centrul de Poltici Educaţio- nale. – Ch. : CEP USM, 2012. – 98 p. : fig., tab. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al UNICEF Moldova. – 50 ex. ISBN 978-9975-71-320-7.

[2012-2530].

- - 1. Management educaţional.

37.014

2551."Cultura fizică: probleme ştiinţifice ale învăţământului şi sportului", conf. şt. in- tern. a doctoranzilor (7 ; 2012 ; Chişinău). Cultura fizică: probleme ştiinţifice ale învăţământului şi sportului : Materialele conf. şt. intern. a doctoranzilor, Ed. a 7-a, 16-17 noiem. 2012 / col. red.:

Danail Sergiu [et al.]. – Ch. : USEFS, 2012. – 323 p. : fig., tab. ; 26 cm. Anteit.: Acad. Olimpică din Rep. Moldova, Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Centrul de Cercet. Şt. al USEFS. – Texte: lb. rom., ucr., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-4425-0-3.

[2012-2712].

- - 1. "Cultura fizică: probleme ştiinţifice ale învăţământului şi sportului" – Conferinţă ştiinţifică internaţională.

[37.0+796/799]:378.679.6(478-25)(082)=00

2552."Educaţia din perspectiva valorilor. Studii, analize, sinteze", conf. naţ. (4 ; 2012 ; Alba Iulia, România). Educaţia din perspectiva valorilor. Studii, analize, sinteze : conf. naţ. cu participare intern., Ed. a 4-a, 26-27 oct. 2012, Alba Iulia / ed.: Dorin Opriş, Ioan Scheau ; ref. şt.:

Virgil Mândâcanu, Florea Voiculescu. – Ch. : Pontos, 2012 [Tipogr. din Alba Iulia, România]. – 461 p. : fig., tab. ; 25 cm. Texte: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul Consiliului Judeţean Alba Iulia. – 300 ex.

21

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

ISBN 978-9975-51-406-4.

[2012-2647].

- - 1. "Educaţia din perspectiva valorilor. Studii, analize, sinteze" – Conferinţă naţională.

37.0(082)=135.1=111=133.1

2553."Familia – factor existenţial de promovare a valorilor etern-umane", conf. şt. in- tern. (2012 ; Chişinău). Familia – factor existenţial de promovare a valorilor etern-umane : Materi-

alele Conf. Şt. Intern., 15 mai 2012 / coord. şt.: Larisa Cuzneţov, Larisa Sadovei ; col. red.: Tatiana Callo [et al.]. – Ch. : UPS "Ion Creangă", 2012 (CEP USM). – 423 p. : fig., tab. ; 20 cm. Antetit.: UPS "Ion Creangă" din Chişinău. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 200 ex. ISBN 978-9975-71-325-2.

[2012-2533].

- - 1. "Familia – factor existenţial de promovare a valorilor etern-umane" – Conferinţă ştiinţifi- că internaţională (rom., rusă). 37.018.1(082)=135.1=161.1

2554."Impactul globalizării asupra învăţământului superior şi preuniversitar", conf. şt.- didactică (2012 ; Cahul). Conferinţa ştiinţifico-didactică "Impactul globalizării asupra învăţământu- lui superior şi preuniversitar", [28 febr. 2012, Cahul] / com. şt.: Axentii Victor [et al.]. – Cahul : Univ. de Stat "B. P. Hasdeu", 2012 (Tipogr. "Centrografic"). – 336 p. : fig., graf., tab. ; 20 cm. Antetit.: Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu". – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-914-78-9.

[2012-2472].

- - 1. "Impactul globalizării asupra învăţământului superior şi preuniversitar" – Conferinţă ştiin- ţifico-didactică (rom., engl., rusă). 37.0:316.42(082)=135.1=111=161.1

2555.Managementul instituţiilor educaţionale : [în vol.] / Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul ; coord.: Axentii Victor, Cornea Sergiu. – Cahul : Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul,

2011. – 20 cm. – ISBN 978-9975-914-65-9. Vol. 1 : Bazele teoretice ale managementului educaţional / Elena Petrov, Maxim Ilicciev. – 2011. – 128 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 124-128 (65 tit.). – 100 ex. – ISBN 978-9975-914-66-6. –

[2012-2474].

- - 1. Management educaţional.

37.0:005

2556.Vol. 2 : Managementul resurselor umane în instituţiile educaţionale / Irina Todos, Con- stantin Chiciuc. – 2011. – 219 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 213-219 (79 tit.) şi la sfârşitul temelor. – 150 ex. – ISBN 978-9975-914-71-0. – [2012-2478].

- - 1. Organizarea învăţământului – Resurse umane – Management. 37.091:005.96(075.8)

2557.Vol. 3 : Metodologii didactice interactive de organizare a procesului de învăţământ / Ioana Aurelia Axentii, Maria Barbă. – 2011. – 303 p. : fig., scheme, tab. – Bibliogr.: p. 300-303 (49 tit.) şi la sfârşitul paragrafelor. – 100 ex. – ISBN 978-9975-914-67-3. – [2012-2475].

- - 1. Organizarea procesului de învăţământ – Metodologii didactice.

22

37.091(075.8)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

2558.Vol. 4 : Managementul proiectelor educaţionale / Valentina Cornea, Silvia Streliciuc. –

2011. – 117 p. : scheme, tab. – Bibliogr.: p. 112-117 (71 tit.), la sfârşitul cap. şi în notele de subsol. – 150 ex. – ISBN 978-9975-914-68-0. – [2012-2476].

- - 1. Management educaţional. 2. Proiecte educaţionale.

37.0:005

2559.Vol. 5 : Managementul calităţii în educaţie / Felicia Banu, Alexandra Gherasim. – 2011.

– 142 p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 141-142 (30 tit.) şi la sfârşitul cap. – 150 ex. – ISBN 978-9975- 914-69-7. – [2012-2477].

- - 1. Management educaţional. 2. Calitate în educaţie.

37.0:005

2560.Mistreanu, Tatiana. Caiet la Educaţia civică : Cl. a 7-a / Tatiana Mistreanu, Ala German, Lilia Moroşan. – Ch. : Ci- vitas, 2012 (Tipogr. "Arva color"). – 42 p. : tab. ; 26 cm. Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 2000 ex. ISBN 978-9975-4403-6-3.

[2012-2682].

- - 1. Educaţie civică.

37.015(075.3)

2561.Mistreanu, Tatiana. Caiet la Educaţia civică : Cl. a 8-a / Tatiana Mistreanu, Ala German, Lilia Moroşan. – Ch. : Ci- vitas, 2012 (Tipogr. "Arva color"). – 42 p. : tab. ; 26 cm. Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 2000 ex. ISBN 978-9975-4403-7-0.

[2012-2683].

- - 1. Educaţie civică.

37.015(075.3)

2562.Mistreanu, Tatiana. Caiet la Educaţia civică : Cl. a 9-a / Tatiana Mistreanu. – Ch. : Civitas, 2012 (Tipogr. "Arva co- lor"). – 42 p. : tab. ; 26 cm. Aut. sunt indicaţi pe cop. – F. f. de tit. – 2000 ex. ISBN 978-9975-4403-8-7.

[2012-2684].

- - 1. Educaţie civică.

37.015(075.3)

2563."Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere", conf.

şt. intern. (2012 ; Chişinău). Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazat pe cunoaş- tere : Materialele Conf. Şt. Intern., 2-3 noiem. 2012, Chişinău / coord. şt.: Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun ; col. red.: Aglaida Bolboceanu [et al.]. – Ch. : Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei, 2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – 542 p. : fig., tab. ; 29 cm. Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 115 ex. ISBN 978-9975-56-072-6.

[2012-2545].

- - 1. "Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere" – Conferinţă ştiinţifică internaţională.

23

37.0(082)=135.1=111=161.1

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

2564."Probleme actuale în formarea profesională a specialiştilor în psihopedagogie şi

artă teatrală", conf. intern. şt.-practică (2011 ; Chişinău). Conferinţa internaţională ştiinţifico- practică "Probleme actuale în formarea profesională a specialiştilor în psihopedagogie şi artă tea- trală = Современные проблемы подготовки специалистов в области психопедагогики и театрального искусства", 20-21 oct. 2011, Chişinău, Rep. Moldova / науч. ред.: Овчеренко Н. А. – Ch. : Univ. Slavonă, 2012. – 380 p. : fig., tab. ; 28 cm. Antetit.: Univ. Slavonă. – Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-4315-1-4.

[2012-2460].

- - 1. "Probleme actuale în formarea profesională a specialiştilor în psihopedagogie şi artă teatrală" – Conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (rom., engl., rusă).

37.015.3+7.0(082)=135.1=111=161.1

2565.Şcoala prietenoasă copilului : Raport de evaluare externă a Iniţiativei "Şcoala priete- noasă copilului" (2007-2011) Rep. Moldova / Min. Educaţiei al Rep. Moldova ; aut., consultant extern: Simona Velea ; coord.: Liudmila Lefter [et al.]. – [Ch. : S. n., 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centra- lă")]. – 103, [3] p. : fig., tab. color ; 30 cm. Text parţial.: lb. engl. – Bibliogr. în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al UNICEF în Rep. Moldova. – 100 ex. ISBN 978-9975-53-166-5.

[2012-2263].

- - 1. Sistemul de educaţie în Republica Moldova – Iniţiativa "Şcoala prietenoasă copilului".

37.0(478)(047)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de învăţământ speciale

2566.Constantinova, Valentina.

Evaluarea formativă la informatică : Ghid metodic / Valentina Constantinova. – Ch. : Ulysse, 2012 (Soc. Bibliophililor din Rep. Moldova "Paul Mihail"). – 52 p. : diagr., fig., tab. ; 29 cm. – (Infor- matica educativă). Bibliogr.: p. 40. – 100 ex. ISBN 978-9975-4221-1-6.

[2012-2649].

- - 1. Informatică – Metodica predării.

37.016.046:004

2567."Dezvoltarea TIC: schimbarea paradigmei în predarea-învăţarea limbilor străine", conf. şt. intern. (2012 ; Chişinău). Essor des TIC: changement du paradigme de l'enseignement- apptentissage des langues étrangères = Dezvoltarea TIC: schimbarea paradigmei în predarea- învăţarea limbilor străine : Conf. Şt. Intern., 22 noiem. 2012 / col. red.: Angela Solcan [et al.]. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Garamont-Studio"). – 262 p. : tab. ; 21 cm.

Antetit.: Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Fac. Lb. şi Lit. Străine. – Tit. paral.: lb. rom., fr. – Texte: lb. rom., fr., it., span. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financiar al Biroului Europa centrală şi orientală al Agenţiei univ. a Francofoniei. – 46 ex. ISBN 978-9975-4379-4-3.

[2012-2600].

- - 1. "Dezvoltarea TIC: schimbarea paradigmei în predarea-învăţarea limbilor străine" – Con- ferinţă ştiinţifică internaţională (rom., fr., it., span.).

37.016.046:811(082)=00

24

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

2568.Modele conceptuale de predare a textului epic / Tatiana Carlateanu, Olga Cosovan, Viorica Bolocan [et al.] ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Lab. Didactica studiului integrat. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 148 p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex. ISBN 978-9975-46-132-0.

[2012-2723].

- - 1. Literatură română – Metodica predării. 2. Limba română – Metodica predării.

37.016.046:[821.135.1.09+811.135.1]

2569."Noile paradigme în cercetarea şi predarea istoriei în mileniul III", simp. şt. intern. (2012 ; Chişinău). Simpozion Ştiinţific internaţional "Noile paradigme în cercetarea şi predarea istoriei în mileniul III", 23-25 mar. 2012, Chişinău / col. red.: Tverdohleb Aurel [et al.] ; coord. vol.: Lisnic Angela [et al.]. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. UPS "I. Creangă"). – 237, [3] p. : tab. ; 21 cm. Antetit.: Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din mun. Chişinău, Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Asoc. Culturală Pro-Basarabia, România. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – [100] ex. ISBN 978-9975-46-133-7.

[2012-2724].

- - 1. "Noile paradigme în cercetarea şi predarea istoriei în mileniul III" Simpozion ştiinţific interna-

ţional.

37.016.046:94(082)=135.1=161.1

2570.Pavlov, Victoria. Aspectele eficienţei mijloacelor psihomotrice-aplicative a lecţiilor de Educaţie fizică, sport şi sănătatea studenţilor AMTAP : Ghid metodico-didactic pentru studenţi la disciplina "Educaţie fizică"

/ Victoria Pavlov, Leonid Pavlov ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Catedra "Educaţie fizică". – Ch. : UCCM, 2012. – 19 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 19 (19 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-114-25-7.

[2012-2507].

- - 1. Educaţie fizică – Metodica predării.

37.016.046:[796/799+613.8]

2571.Petrovschi, Nina. Ghid tehnologic : învăţarea pragmatică a istoriei / Nina Petrovschi ; coord. şt.: Callo Tatiana. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Print Caro"). – 28 p. : fig. ; 20 cm. 500 ex. ISBN 978-9975-56-062-7.

[2012-2564].

- - 1. Istorie – Metodica predării.

37.016.046:94

2572.Sali, Larisa. Bazele metodologice ale activităţii extracurriculare la matematică / Sali Larisa.– Ch. : [Univ. de Stat din Tiraspol], 2012. – 240 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 144-159 (247 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-76-092-8.

[2012-2483].

- - 1. Matematică – Metodica predării.

2573.Велишко, Надежда.

25

37.016.046:51

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

Химия : Метод. реконмедации : 7 кл. / Надежда Велишко ; comisia de evaluare: Maria Bîrcă [et

al.] ; пер. с рум. Елена Михайлов. – К. : Arc, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 61, [2] p. : scheme, tab. ; 24

cm.

Bibliogr.: p. 58-59 (29 tit.). – [1000] ex. ISBN 978-9975-61-697-3.

[2012-2699].

- - 1. Chimie – Metodica predării (rusă).

37.016.046:54

2574.География материков и океанов : Метод. рекомендации : 7 кл. / Наталья Одоляну, Лариса Унгурян, Виталие Сокиркэ [и др.] ; comisia de evaluare: Gheorghe Plămădeală [et al.] ; пер. с рум. Татьяна Зайковская, Наталья Одоляну ; М-во просвещения Респ. Молдова. – К. : Arc, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 61, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm. Bibliogr.: p. 61-62 (20 tit.). – 1000 ex. ISBN 978-9975-61-694-2.

[2012-2704].

- - 1. Geografia continentelor şi oceanelor – Metodica predării (rusă).

37.016.046:913(21/26)

37.091 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

2575.Cutezătorul : Almanahul cercet. şcolare în anul de studii 2011-2012 : ed. a 7-a : [în 2 vol.] / Liceul Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău, Rep. Moldova ; aut. de proiect: V. Guzgan ; coord.: C. Solomon. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Valinex"). – 329 cm. – ISBN 978-9975-68-220-6. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Părinţilor "Liceum", Liceul Teoretic "Ion Creangă" mun. Chi- şinău.

Vol. 1. – 2012. – 459 p. : fig., fig. color, fot. color, tab. – Texte: lb. rom., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor. – 7 ex. – ISBN 978-9975-68-226-8 (Print). – ISBN 978-9975-68-222-0 (CD). –

[2012-2452].

- - 1. Învăţământ preuniversitar (rom., fr., rusă). 2. Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău (rom., fr., rusă).

37.091(478-25)(082)=135.1=133.1=161.1

2576.Vol. 2. – 2012. – 339 p. : fig., fig. color, fot. color, tab. – Texte: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul lucrărilor. – 7 ex. – ISBN 978-9975-68-227-5 (Print). – ISBN 978-9975-68-222-0 (CD). –

[2012-2453].

- - 1. Învăţământ preuniversitar (rom., engl.). 2. Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău (rom., engl.).

37.091(478-25)(082)=135.1=111

2577.Plămădeală, Viorica. Medalion literar : Activităţi extraşcolare : [în baza creaţiilor poeţilor români clasici şi contem- porani] / Viorica Plămădeală ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2012 (CE UASM). – 84 p. : il. ; 20 cm. 50 ex. ISBN 978-9975-51-389-0.

[2012-2540].

- - 1. Activităţi extraşcolare – Literatură română.

37.091:821.135.1.09

2578.Reflecţii despre activitatea Consiliului Metodic al Liceului Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău în anul de studii … : ed. a 7-a / aut. de proiect: Valentin Guzgan ; coord.: Corneliu Solo- mon ; au colab.: Maria Tifin [et al.]. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Valinex"). – 29 cm.

26

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

… 2011-2012. – 2012. – 100 p. : fot. color, tab. – Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Părinţi- lor "Liceum", Liceul Teoretic "Ion Creangă" mun. Chişinău. – 5 ex. – ISBN 978-9975-68-221-3 (Print). – ISBN 978-9975-68-223-7 (CD). – [2012-2451].

- - 1. Liceul Teoretic "Ion Creangă" din Chişinău – Organizarea învăţământului.

37.091(478-25)

373 Genuri şi şcoli de cultură generală. Învăţământ de cultură generală

2579.Afanasiu, Sergiu.

Abeceluş : Cartea preşcolarului / Sergiu Afanasiu ; suport didactic: Viorica Goraş-Postică, Li- uba Ciobanu-Mocanu ; des.: Petru Gheţoi. – Ed. a 5-a. – Ch. : Abeceluş, 2012 (Combinatul Po- ligr.). – 84 p. : des. color ; 31 cm. [3000] ex. ISBN 978-9975-9909-7-4 (în cop. tare).

[2012-2522].

- - 1. Abecedare pentru preşcolari.

373.2.016

2580.Alfabet în poezii. – [Ialoveni : A.V.i.T. Publ, 2012 (Tipogr. "Ericon")]. – 30 f. separate :

il. ; 10 x 20 cm. – (Bunicuţa pentru copii). Text pe o singură parte a f., într-o mapă comună. – 2500 ex. ISBN 978-9975-9966-9-3.

[2012-2466].

- - 1. Alfabet.

373.2.016:821-93

2581.Bune practici în Grădiniţa Făguraş / aut.: Sîrbu A., Barbalat O., Goldenberg S. [et al.] ;

Instituţia Preşcolară nr. 196 "Făguraş", sectorul Rîşcani. – [Ch. : Învăţătorul modern, 2012]. – 81 p.

 

:

il., tab. ; 30 cm. 50 ex.

 
 

ISBN 978-9975-4268-7-9 (broşată).

[2012-2719].

-

- 1. Educaţie preşcolară.

 

373.2

 

2582.Crăciun, Evghenia.

Alfabet / Evghenia Crăciun. – [Ialoveni : "A.V.I.T. Publ" SRL, 2011 (Tipogr. "Ericon")]. – [12] p.

:

il. color ; 24 cm. F. f. de tit. – 5000 ex. ISBN 978-9975-9966-8-6.

 

[2012-2465].

- - 1. Alfabet.

373.2.016

2583.Numărătoare zburătoare / [adapt.: V. Cernei]. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Biblion ; Pereslavl- Zalesskii : Integral, 2012 (Tipărit "Combinatul Poligr. de tipărire a lit. pentru copii", or. Tver, Rusia). – [16] p. : il. color ; 21 cm. – (Învăţăm a număra) (Billion). 5000 ex. ISBN 978-9975-112-84-0.

[2012-2637].

27

373.2:51

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

2584.Sistemul de asigurare a calităţii în învăţământul primar şi secundar general la nivel lo-

cal / Guţu Vladimir, Cojocaru Tudor, Andriţchi Viorica [et al.] ; coord. şt.: Vladimir Guţu ; Univ. de Stat din Moldova, Centrul de Politici Educaţionale. – Ch. : CEP USM, 2012. – 97, [1] p. : tab. ; 20

cm.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 50 ex. ISBN 978-9975-71-319-1.

[2012-2536].

-

- 1. Învăţământ primar. 2. Învăţământ secundar.

373.3+373.5

376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special

2585.Sanson, Patrick. Psihopedagogia şi autismul: experienţa de lucru cu copii şi adulţi / Patrick Sanson ; au parti-

cipat: Elena Antonova [et al.] ; trad. în lb. rom. de Silvia Breabin. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Prag- 3"). – 208 p. ; 21 cm. Apare cu sprijinul financiar al Fondation Dominique & Tom Alberici-Octalfa. ISBN 978-9975-77-197-9 (Prag-3). – ISBN 2-914862-98-9 (Belgia).

[2012-2670].

- - 1. Educaţia copiilor cu autism.

376.33

378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare 2586.Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice, 3-4 mai 2012 : [US "B. P. Hasdeu din Cahul" : în 2 vol.] / Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. – Cahul : US "B. P. Hasdeu", 2012 (Tipogr. "Centrografic"). – 21 cm. – ISBN 978-9975-914-

75-8.

Vol. 1. – 2012. – 341 p. : fig., graf., scheme, tab. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-914-76-5. – [2012-2470].

1. Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice – Univer- sitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul.

378.4(478-21)(082)=00

2587.Vol. 2. – 2012. – 280 p. : diagr., fig., tab. – Rez.: lb. engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-914-77-2. – [2012-2471].

1. Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice – Univer- sitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul.

378.4(478-21)(082)

- -

- -

2588.Eţco, Constantin.

Catedra Economie, Management şi Psihopedagogie în medicină : [a Univ. de Stat de Medici- nă şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"] : 15 ani de activitate didactică şi şt. / Constantin Eţco (red. resp.) ; coaut.: Ludmila Goma [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Primex Com"). – 338 p. : fot., tab. ; 21 cm. Lista lucrărilor şt.-didactice publ.: p. 242-321. – 120 ex. ISBN 978-9975-4209-5-2.

[2012-2431].

1. Catedra Economie, Management şi Psihopedagogie în medicină a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" – Istorie.

- -

378.661(478)(091)

28

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

2589."Теория и практика оценивания в высшей школе", науч.-практ. конф. (2011 ; Кишинэу). Теория и практика оценивания в высшей школе : Науч.-метод. сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., 10 нояб. 2011 / ред.-изд. совет: Бабенко О. А. [и др.]. – К. :

Славян. ун-т РМ, 2012. – 187 p. : des., scheme, tab. ; 29 cm. Antetit.: Славян. ун-т Респ. Молдова. – Tit. pe cop. paral.: lb. rom., rusă. – Texte, rez.: lb. rom., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. ISBN 978-9975-4315-0-7.

[2012-2459].

- - 1. "Теория и практика оценивания в высшей школе" – Научно-практическая конфе- ренция (rom., rusă).

378(082)=135.1=161.1

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIŢII. DATINI. FOLCLOR

2590.Ansamblul etnofolcloric "Tălăncuţa" în cronici şi imagini / concepţie, sel. şi red.: Veta Ghimpu-Munteanu. – Ch. : S. n., 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 463, [1] p. : fot., [110] p. fot. color ; 25 cm. Texte: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Primăriei municipiului Chişinău. – 300

ex.

ISBN 978-9975-53-116-0 (în cop. tare).

[2012-2582].

- - 1. Ansamblul etnofolcloric "Tălăncuţa" – Republica Moldova (rom., rusă).

391/395 Etnografie

39(478):784.4(082)=135.1=161.1

Romanciuc-Dutcovschi, Ludmila. Folclor din Moldova. – Vezi Nr 2591.

398 Folclor

2591.Romanciuc-Dutcovschi, Ludmila. Folclor din Moldova / Ludmila Romanciuc-Dutcovschi ; cop. şi concepţia graf.: Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 324, [1] p. ; 20 cm. – (Cele mai căutate perle folclorice). 1000 ex. ISBN 978-9975-61-712-3.

[2012-2701].

- - 1. Folclor – Republica Moldova.

Болгарские народные сказки. – Vezi Nr 2719.

Гагаузские народные сказки. – Vezi Nr 2721.

Молдавские народные сказки. – Vezi Nr 2717.

Украинские народные сказки. – Vezi Nr 2718.

Цыганские народные сказки. – Vezi Nr 2720.

29

[398+391/395](478)

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

502/504 Natura. Studiul şi protecţia naturii. Ştiinţa mediului înconjurător

2592.Galben-Panciuc, Zinaida. Ştiinţe : Caietul elevului : Cl. a 3-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Svetlana Gal- ben. – Ch. : Prut Internaţional, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 92 p. : fig., fig. color ; 26 cm. ISBN 978-9975-54-061-2.

[2012-2690].

- - 1. Ştiinţe ale naturii.

502(075.2)

2593.Idem în lb. rusă : Познание мира / trad. din lb. rom.: Diana Coşcodan. – [К.] : Prut In- ternaţional, [2012] (Tipogr. "Serebia"). – 92 p. : fig., fig. color ; 26 cm. ISBN 978-9975-54-067-4.

[2012-2706].

- - 1. Ştiinţe ale naturii (rusă).

502(075.2)

2594.Galben-Panciuc, Zinaida. Ştiinţe : Caietul elevului : cl. a 5-a / Zinaida Galben-Panciuc, Stela Diaconu, Svetlana Gal- ben. – Ch. : Prut Internaţional, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 84 p. : des. color ; 26 cm. ISBN 978-9975-54-060-5.

[2012-2696].

- - 1. Ştiinţe ale naturii.

502/504(075.3)

2595.Rezervaţia "Prutul de Jos" / Gheorghe Postolache, Andrei Munteanu, Dragoş Postola- che [et al.] ; fot.: Gheorghe Postolache [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.), Inst. de Zoologie. – Ch. : Mediul Ambiant, 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 152 p. : fot., tab. color ; 25 cm. Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr.: p. 148-150 (57 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Naţ. al Min. Mediului şi Agenţiei "Moldsilva". – 1000 ex. ISBN 978-9975-53-153-5 (în cop. tare).

[2012-2583].

- - 1. Rezervaţia "Prutul de Jos" – Republica Moldova.

502.7(478)

2596.Stegărescu, Vasile. Monitoringul de mediu (ecologic) : Note de curs / Vasile Stegărescu ; Acad. de Ştiinţe a Mol-

dovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geogr. – Ch. : Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 2012 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 57 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 57 (15 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-4372-7-1.

[2012-2641].

- - 1. Protecţia mediului înconjurător.

2597.Achiri, Ion.

51 MATEMATICĂ

30

504.06(075.8)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Matematică : Modele de teste sumative : Cl. a 9-a / Ion Achiri, Valentina Ceapa, Olga

Şpuntenco. – Ed. a 2-a. – Ch. : Lyceum, 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 90 p. : fig., tab. ; 24

cm.

5000 ex.

ISBN 978-9975-939-58-4 (eronat).

[2012-2626].

- - 1. Matematică – Teste.

51(079)

2598.Buruiană, Maria. Culegere de exerciţii şi probleme la matematică : cl. 1-4 / Maria Buruiană, Valeriu Baltag ; ed. rev. de Valentina Zglavoci. – Ed. a 3-a, rev. – Ch. : Cadran, 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 352 p. : il. ; 24 cm. Aut. sunt indicaţi pe cop. – 300 ex. ISBN 978-9975-80-621-3.

[2012-2656].

- - 1. Matematică – Manuale.

51(075.2)

2599.Vîrlan, Svetlana. Matematică : Caietul elevului : Cl. a 4-a / Svetlana Vîrlan, Larisa Gavriliuc. – Ch. : Gazeta PP, 2012 (Tipogr. "Arva color"). – 144 p. ; 25 cm.

5000 ex.

ISBN 978-9975-4236-2-5.

[2012-2685].

51(075.2)

519.7 Cibernetică matematică

2600.Perebinos, Mihail. Matematica lingvistică : Culeg. de probleme şi exerciţii / Mihail Perebinos ; red. resp.: Anatol Popescu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Catedra Informatica Aplicată. – Ch. : UTM, 2012. – 79, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 76 (11 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-45-221-2.

[2012-2605].

- - 1. Matematică lingvistică.

519.765(076.5)

2601.Perebinos, Mihail. Matematica lingvistică : Note de curs / Mihail Perebinos ; red. resp.: Anatol Popescu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Catedra Informatica Aplicată. – Ch. : UTM, 2012. – 160, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 159 (11 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-45-222-9.

[2012-2606].

- - 1. Matematică lingvistică.

2602.Botgros, Ion.

53 FIZICĂ

31

519.765(075.8)

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

Fizică : Caietul elevului : cl. a 7-a / Ion Botgros, Zinaida Urîtu, Elena Efros. – Ch. : Cartier,

2012 (Tipogr. "Serebia"). – 128 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei). 3000 ex. ISBN 978-9975-79-793-1.

[2012-2698].

- - 1. Fizică.

53(075.3)

2603.Marinciuc, Mihai. Fizică : Culeg. de probleme : cl. a 8-9 a / Mihai Marinciuc, Vladimir Gheţu, Miron Potlog. – Ch. : Ştiinţa, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 154, [1] p. : fig. ; 24 cm. [3000] ex. ISBN 978-9975-67-828-5.

[2012-2703].

- - 1. Fizică – Culegere de probleme.

53(075.3)

2604.Ţiuleanu, Dumitru. Compendiu de fizică : pentru învăţămîntul univ. / Dumitru Ţiuleanu. – Ed. a 2-a. – Ch. :

Tehnica-Info, 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 300 p. : fig., tab. ; 21 cm.

500 ex.

ISBN 978-9975-63-261-4 (eronat) (în cop. tare).

[2012-2628].

- - 1. Fizică.

53(075.8)

2605.Лупанчук, Галина. Тетрадь для лабораторных работ по физике : 6 кл. / Галина Лупанчук, Ирина Шинкаренко. – [Ch. : Cartier, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 16 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Car- tier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).

500 ex.

ISBN 978-9975-79-792-4.

[2012-2691].

- - 1. Fizică – Lucrări de laborator (rusă).

53(076.5)

2606.Лупанчук, Галина. Тетрадь для лабораторных работ по физике : 8 кл. / Галина Лупанчук, Ирина Шинкаренко. – Ch. : Cartier, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 27 p. : fig., scheme, tab. ; 24 cm. – (Co- lecţia "Cartier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).

500 ex.

ISBN 978-9975-79-790-0.

[2012-2692].

- - 1. Fizică – Lucrări de laborator (rusă).

53(076.5)

2607.Лупанчук, Галина. Тетрадь для лабораторных работ по физике : 9 кл. / Галина Лупанчук, Ирина Шинкаренко. – Ch. : Cartier, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 20 p. : fig., tab. ; 24 cm. – (Colecţia "Car- tier educaţional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).

500 ex.

32

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-79-791-7.

[2012-2693].

- - 1. Fizică – Lucrări de laborator (rusă).

53(076.5)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE

543 Chimie analitică Bazele elementare ale chimiei organice şi analitice. – Vezi Nr 2609.

546 Chimie anorganică

2608.Melentiev, Eugenia.

Lucrări practice la Chimia anorganică / Eugenia Melentiev, Teodor Para, Andrei Rija ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Chimie. – Ch. : [Univ. de Stat din Tiraspol], 2012. – 21 cm. – ISBN

978-9975-76-086-7.

Pt. 1 : Chimie generală. – 2012. – 95 p. : fig., tab. – Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 90 (7 tit.). – F. f. de tit. – ISBN 978-9975-76-087-4. – [2012-2485].

- - 1. Chimia anorganică – Lucrări practice.

546(076.5)

547 Chimie organică

2609.Bazele elementare ale chimiei organice şi analitice : (Suport didactic) / T. Codreanu, L. Ghizatulin, D. Osipov [et al.] ; Colegiul de Transporturi din Chişinău, Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra "Disciplini reale", CTC [et al.]. – Ch. : [Univ. de Stat din Tiraspol], 2012. – 112 p. : scheme, tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 111 (20 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-76-094-2.

[2012-2543].

- - 1. Chimie organică. 2. Chimie analitică.

547+543(075.8)

2610.Vlad, Pavel. Sinteza şi studiul compuşilor terpenici : [monografie] / Pavel Vlad, Aculina Arîcu ; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Chimie. – Ch. : Inst. de Chimie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 2012 (Tipogr. AŞM). – 260 p. : scheme ; 22 cm. Bibliogr. la sfârşitul cap. – 200 ex. ISBN 978-9975-62-334-6 (în cop. tare).

[2012-2610].

- - 1. Chimia terpenoidelor.

547.596

55 GEOLOGIE. ŞTIINŢE GEOLOGICE ŞI GEOFIZICE

551 Geologie generală. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleogeografie

2611.Castraveţ, Tudor. Geoinformatica şi analiza spaţială : Suport de curs / Tudor Castraveţ, Vitalie Dilan ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului. – Ch. :

Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 2012 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 240 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 238-240. – 50 ex. ISBN 978-9975-4372-9-5.

[2012-2642].

33

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

- - 1. Geoinformatică. 2. Geodinamică. 3.Sistem informaţional geografic.

[551+91]:004(075.8)

57 ŞTIINŢE BIOLOGICE

2612.Biometrie : [monografie] / Narcisa Băbeanu, Dragoş Cimpoieş, Dionis Lica [et al.] ; Unuv. Agrară de Stat din Moldova. – Ch. : UASM, 2012. – 340 p. : fig., tab. ; 27 cm. Bibliogr.: p. 335-339 (77 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-64-228-6.

[2012-2555].

- - 1. Biometrie.

57:519.2

574 Ecologie generală. Hidrobiologie. Biogeografie

2613."Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic", conf. şt. republicană (2012 ; Chi- şinău). Conferinţa ştiinţifică republicană a tinerilor cercetători "Chimia ecologică şi estimarea riscu- lui chimic", Ed. a 12-a, 7 dec. 2012 : Rez. comunic. / com. şt.: Gheorghe Duca [et al.] ; resp. ed.:

Maria Gonţa. – Ch. : CEP USM, 2012. – 116 p. : fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică, Catedra Chimie

Industrială şi Ecologică. – Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul financiar al USM şi REC Moldova cu susţinerea financiară a Comisiei Uniunii Europene. – 100 ex. ISBN 978-9975-71-324-5.

[2012-2532].

- - 1. "Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic" – Conferinţă ştiinţifică republicană (rom., engl., rusă).

574(082)=135.1=111=161.1

59 ZOOLOGIE

2614.Цуркану, Штефан. Курс зоологии в тестах / Штефан Цуркану. – К. : Б. и., 2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – 343, [1] p. : fot. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 344 (6 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-56-077-1 (în cop. tare).

[2012-2565].

- - 1. Zoologie – Teste (rusă).

59(079)

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61 MEDICINĂ

2615.Macari, Vasile.

Dicţionar didactic de termeni medical-veterinari : român-latin-rus / Vasile Macari, Ana Cozari, Gheorghe Cozari. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – 182 p. ; 26 cm. Text paral.: lb. rom., latină, rusă. – Bibliogr.: p. 154-158 (91 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-56-071-9.

[2012-2566].

- - 1. Medicină – Dicţionare. 2. Medicină veterinară – Dicţionare. 3. Dicţionar de termeni me- dical-veterinari : român-latin-rus.

61+636.09(038)=135.1=124=161.1

34

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

613 Igienă. Sănătate şi igienă personală

2616.Zepca, Victor. Promovează sănătatea : Ghidul specialistului în formarea stilului sănătos de viaţă / Victor Zepca, Ion Bahnarel, Cristina Petrescu ; Centrul Naţ. de Sănătate Publică. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 168 p. : fig., tab. ; 24 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 167-168 (46 tit.). – 400 ex. ISBN 978-9975-66-304-5.

[2012-2651].

- - 1. Sănătate – Promovare.

613(036)

613.8 Sănătatea şi igiena sistemului nervos. Sănătate şi etică

Drogurile legale şi adolescenţa. – Vezi Nr 2622.

613.9 Sănătate şi igienă în legătură cu rasa, vârsta, sexul

2617.Agenda Copilului / Fundaţia AGAPEDIA Moldova ; alcăt.: Izabella Hollinek [et al.] ; compl. şi adapt.: Eleonora Antohi. – [Ed. a 2-a]. – [Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Bons Offices")]. – 46 p. : il. ; 23 cm. Bibliogr.: p. 46 (5 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Western Union Foundation, Jurgen Klinsmann Stidtung Agapedia. ISBN 978-9975-80-135-5 (eronat).

[2012-2673].

- - 1. Sănătatea copilului mic – Recomandări.

613.95

2618.Decizii pentru un mod sănătos de viaţă : Ghidul elevului pentru cursul opţional : Pentru

instituţiile din învățământul secundar profesional şi mediu de spec. din Rep. Moldova / Nicu Creţu, Lia Sclifos, Serghei Lîsenco [et al.]. – Ch. : Ericon, 2012. – 86 p. : fig., fot., tab. ; 29 cm. Bibliogr.: p. 82-85 (108 tit.). – Apare cu sprijinul UCIMP – Inst. Publică "Unitatea de Coord., Implementare şi Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătăţii". – 15000 ex. ISBN 978-9975-4360-1-4.

[2012-2467].

- - 1. Educaţie pentru sănătate.

613.96:304.3(075.3)

2619.Promovarea sănătăţii şi dezvoltării adolescenţilor : Ghid pentru persoanele resursă din

comunitate / Galina Leşco, Larisa Chirev, Natalia Gandrabur [et al.] ; Min. Sănătăţii, Asoc. "Sănăta- te pentru Tineri". – Ch. : Urma ta, 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 148 p. : des., tab. color ; 29 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 145-146 (24 tit.). – Apare cu sprijinul Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC). – 5000 ex. – Broşată.

[2012-2672].

- - 1. Sănătatea adolescenţilor.

613.96

614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

2620.Imunizările în activitatea medicului de familie : Ghidul practic / colectiv de aut.: Oleg Beneş, Victoria Bucov, Anatolie Melnic [et al.] ; Centrul Naţ. de Sănătate Publică. – Ch. : S. n., 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 144 p. : fig., fig. color, tab. ; 30 cm.

35

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

Bibliogr.: p. 144 (22 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Reprezentanţei UNICEF în Rep. Moldova. – 4000 ex. ISBN 978-9975-53-168-9.

[2012-2581].

- - 1. Medicină primară – Practici. 2. Vaccinuri.

614.2/.4+615.371(036)

2621.Spinei, Larisa. Metode de cercetare şi de analiză a stării de sănătate / Larisa Spinei ; Univ. de Stat de Medi- cină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Şc. de Management în Sănătate Publică. – Ch. : S. n., 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 511 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 499-505 (83 tit.). – Ind. alf. al glosarului: p. 506-511. – 200 ex. ISBN 978-9975-53-163-4 (în cop. tare).

[2012-2586].

- - 1. Sănătate publică.

614.2/.4

615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie 615.1/.4 Farmacie generală şi profesională. Medicamente clasificate după originea lor. Preparate farmaceutice. Materiale şi utilaje medicale

2622.Drogurile legale şi adolescenţa : Răspunsuri la întrebările elevilor şi studenţilor / Maria Vîrlan, Alesea Frunze, Tatiana Focşa [et al.] ; coord.: Mircea Grecu ; Intern. Drug Enforcement Centre – Moldova. – [Ch. : Universul, 2012]. – 72 p. : fig., fot. color ; 24 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 20000 ex. ISBN 978-9975-47-080-3.

[2012-2429].

- - 1. Droguri – Sănătatea adolescentului.

[615.32+613.83]:613.96

Imunizările în activitatea medicului de familie. – Vezi Nr 2620.

616 Patologie. Medicină clinică

2623.Mereuţă, Ion.

Tumorile la copii. Managementul clinic al cancerelor ereditare / Ion Mereuţă, Victor Cernat, Ion Vozian ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Inst. Oncologic din Moldova. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – 72 p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 71-72 (53 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-56-073-3.

[2012-2551].

- - 1. Tumori la copii.

616-006-053.2

616.1/.9 Patologie specială 616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie

2624.Epidemiologia şi prevenirea tuberculozei : Disciplina la alegere (curs opţional) : Elab. metodică pentru cadrele didactice : Pentru studenţii înscrişi la spec. Sănătate publică / Briko N. I., Kirianova E. V., Mindlina A. Ia. [et al.] ; sub red. lui N. I. Briko, Viorel Prisăcaru ; Prima Univ. de

36

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Stat de Medicină din Moscova "I. M. Secenov", Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova. – Ch. : Medicina, 2012. – 42 p. : fig., tab. ; 21 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-113-62-5.

[2012-2442].

- - 1. Tuberculoză – Epidemii – Prevenire.

616.24-002.5-036.22:614.4(076.5)

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

2625.Metode de cercetare a metabolismului hepatic : Elab. metodică / V. Gudumac, V. Rîvneac, O. Tagadiuc [et al.] ; sub red. lui Valentin Gudumac ; Univ. de Stat de Medicină şi Farma-

cie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Tehnica-Info"). – 162 p. : fig., tab. ; 21 cm. Aut. pe cop. nu sunt indicaţi. – Bibliogr.: p. 150-162 (152 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-63-340-6.

[2012-2716].

- - 1. Metabolism hepatic.

616.36-002-008.9(076.5)

2626.Mihu, Ion. Maladiile digestive la copii : [pentru uzul studenţilor] / Ion Mihu, Olga Tighineanu. – Ch. :

Pontos, 2013 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 501 p. : fig., tab. ; 24 cm. Aut. sunt indicaţi pe cop. – Bibliogr.: p. 493-501 (201 tit.). – 1000 ex. ISBN 978-9975-51-408-8.

[2012-2542].

- - 1. Boli digestive – Copii.

616.3-053.2(075)

2627.Profesor universitar Ion Ţîbîrnă. Actualităţi în etiopatogenia şi diagnosticarea pancrea-

titei cronice : 70 [ani de la naşterea medicului I. Ţîbîrnă] / Ion Ţîbîrnă ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. : Medicina, 2012. – 62 p. : tab. ; 20 cm. – (Savanţi-medici iluştri). Tit. pe cop.: Ion Ţîbîrnă. – Lista lucrărilor şt. şi metodico-didactice publ. de prof. univ. Ion Ţîbîrnă: p. 37-62. – Bibliogr.: p. 29-32 (49 tit.).

[2012-2444].

- - 1. Pancreatite cronice. 2. Ţîbîrnă, Ion, 1943- …, medic terapeut.

616.37-002-07(092)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie 617.5 Chirurgie regională, topografică. Afecţiuni regionale

2628.Chirurgie pediatrică : Cazuri clinice / Eva Gudumac, Boris Curajos, Petru Moroz [et al.] ; sub red. : Eva Gudumac ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". – Ch. :

Medicina, 2012. – 247, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 50 ex. ISBN 978-9975-113-61-8.

[2012-2441].

- - 1. Chirurgie pediatrică.

37

617.5-053.2

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

62 INGINERIE. TEHNICĂ ÎN GENERAL

620 Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor, centrale energetice. Economie energetică

2629.Guţu, Aurel. Eficienţa energetică : Ciclu de prelegeri / Aurel Guţu, Larisa Tcaci ; ref. şt.: Nicolae Baboi ; Univ. Tehn. a Moldovei. – Ch. : UTM, 2012. – 152 p. : fig., tab. ; 22 cm. Bibliogr.: p. 151 (11 tit.) şi la sfârşitul cap. – 150 ex. ISBN 978-9975-45-220-5 (în cop. tare).

[2012-2604].

- - 1. Energetică.

2630.Кукларос, Людмила.

620.9:628(075.8)

Этапы развития молдавской энергетики : [în vol.] / Людмила Кукларос. – К. : Б. и., 2012 (Tipogr. "Print Caro"). – 21 cm. – ISBN 978-9975-56-063-4. Кн. 1-я : (1909-1965 гг.). – 2012. – 694 p. : il., fot., tab. – Bibliogr.: p. 694. – 100 ex. – ISBN 978-9975-56-064-1 (în cop. tare). – [2012-2560].

- - 1. Energetică – Republica Moldova – Istorie (rusă). 620.91(478)(091)

628 Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat

2631.Managementul deşeurilor municipale solide : [ghid] / Centrul Regional de Mediu Mol- dova, Black Sea. – [Ch. : Centrul Regional de Mediu Moldova, 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală")]. – 51 p. : fot. color ; 24 cm. Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

[2012-2624].

- - 1. Deşeuri – Municipiul Chişinău – Management.

628.4(478-25):005

629 Tehnica mijloacelor de transport

2632.Основы проектирования и расчета автомобиля : Курс лекций / Техн. ун-т

Молдовы, Фак. инженерии в механике и транспорта, Каф. автомоб. транспорта ; сост.:

Поросятковский В. А., Ротару И. В. – К. : ТУМ, 2012. – 375 p. : fig., tab. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 371-372. – 100 ex. ISBN 978-9975-45-224-3.

[2012-2608].

- - 1. Automobile – Proiectări (rusă).

629.01(075.8)

63 AGRICULTURĂ. ŞTIINŢE ŞI PROCEDEE ÎNRUDITE. SILVICULTURĂ. EXPLOATĂRI AGRICOLE ŞI ALE

VIEŢII SĂLBATICE

631/638 Agricultură 631 Agricultură în general

2633.Hurmuzachi, Anatolie.

38

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Freamătul gliei = Шёпот родных полей : Culeg. de art. scrise de aut., despre aut. şi oamenii

ce l-au înconjurat în anii 1952-2012 / Anatolie Hurmuzachi. – Ch. : UASM, 2012 (Tipogr. "Print- Caro"). – 335 p. : fot., fot. color, n. muz., [1] f. portr. color ; 21 cm. Tit. paral., texte: lb. rom., rusă. – 200 ex. ISBN 978-9975-64-234-7.

[2012-2554].

- - 1. Hurmuzachi, Anatolie, 1937-…, inginer-mecanic în agricultură.

631(092)=135.1=161.1

631.1 Conducerea şi organizarea fermelor

2634.Voloşciuc, Leonid.

Agricultura ecologică : Suport de curs / Leonid Voloşciuc ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului. – Ch. : Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 2012 (Tipogr. "Biotehdesign"). – 200 p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr. p.: 198-200 (36 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-4372-6-4.

[2012-2640].

- - 1. Agricultură ecologică.

631.147(075.8)

631.4 Ştiinţa solului. Pedologie. Cercetări pedologice

2635.Урсу, Андрей. Написано о земле – почве и Почвоведческие были : [сборник цитат, рассказы] / Андрей Урсу ; Молд. о-во почвоведов. – К. : Б. и., 2012 (Tipogr. AŞM). – 150, [3] p. : fot. ; 22 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – 70 ex. ISBN 978-9975-62-333-9.

[2012-2436].

- - 1. Ştiinţa solului (rusă).

631.4

632 Boli ale plantelor. Dăunători şi organisme vătămătoare pentru plante. Protecţia plantelor

2636."Protecţia plantelor – probleme şi perspective", simp. şt. intern. (2012 ; Chişi- nău). Simpozionul ştiinţific internaţional "Protecţia plantelor – probleme şi perspective" = "Защита растений – проблемы и перспективы", 30-31 oct. 2012, Chişinău / редкол.: М. Батко [и др.]. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – 567 p. : fig., tab. ; 25 cm. – (Информационный бюллетень ВПРС МОББ ; 41).

Antetit.: Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică, Inst. Org. for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants [et al.]. – Tit. paral.:

lb. rom., rusă. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 200 ex. ISBN 978-9975-56-069-6.

[2012-2557].

- - 1. "Protecţia plantelor – probleme şi perspective" – Simpozion ştiinţific internaţional.

634 Horticultură în general 634.8 Viticultură

2637.Nicolaescu, Gheorghe.

39

632(082)=135.1=161.1

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

Producerea strugurilor de masă : soiuri cu bobul roze şi negru : (Ghid practic) / Gheorghe Ni-

colaescu, Fiodor Cazac ; ACED Proiectul Competivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Elan Poligraf"). – 239 p. : fig., fig. color, fot. color, tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 226-232 (156 tit.) şi în notele de subsol. – Apare cu sprijinul financiar al poporului american prin intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare Intern. a SUA. – 1500 ex. ISBN 978-9975-66-301-4.

[2012-2652].

- - 1. Viţa de vie – Cultivare.

634.8(036)

636 Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmul- ţirea animalelor domestice

Macari, Vasile. Dicţionar didactic de termeni medical-veterinari. – Vezi Nr 2615.

2638."Realizări şi perspective în zootehnie, biotehnologii şi medicină veterinară", simp. şt. (2011 ; Maximovca). Realizări şi perspective în zootehnie, biotehnologii şi medicină veterinară = Achievements and perspectives in animal husbandry, biotechnology and veterinary medicine : Culeg. de lucrări a simp. şt. cu participare intern. consacrată aniversării a 55-a de la fondarea Inst., 6-8 oct. 2011, Maximovca / com. şt.: Bumacov Vasile [et al.] ; col. red.: Focşa V. [et

al.]. – Maximovca : S. n., 2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – 608 p. : fig., tab. ; 24 cm. Antetit.: Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară [et al.]. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – Rez.: lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex. ISBN 978-9975-56-004-7.

[2012-2563].

- - 1. "Realizări şi perspective în zootehnie, biotehnologii şi medicină veterinară" – Simpozion ştiinţific.

636(082)=00

2639.Цуркану, Штефан. Физиология домашних животных : [pentru uzul studenţilor] / Штефан Цуркану. – K. :

UASM, 2010 (Tipogr. "Print-Caro"). – 598 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm. 50 ex. ISBN 978-9975-64-231-6 (în cop. tare).

[2012-2558].

- - 1. Fiziologia animalelor domestice (rusă).

636:612(075.8)

636.09 Boli ale animalelor domestice. Ştiinţă şi medicină veterinară

2640.Vasiu, Constantin.

Boli infecţioase ale animalelor agricole : [pentru uzul studenților] / Constantin Vasiu, Nicolae Starciuc ; ref. şt.: Tudor Perianu [et al.]. – Ch. : UASM, 2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – 26 cm. – ISBN 978-9975-64-224-8. (Pt. 1 – Bacterioze). – 2012. – 355 p. : fig., fig. color. – Bibliogr.: p. 329-342 (449 tit.). – 150 ex. – ISBN 978-9975-64-225-5 (în cop. tare). – [2012-2556].

- - 1. Animale domestice – Boli infecţioase.

40

636.09(075.8)

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

654 Telecomunicaţii şi telecomandă (organizare, funcţionare)

Jurnal săptămânal la Europa Liberă. – Vezi Nr 2488.

656 Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei

2641.Regulamentul circulaţiei rutiere = Правила дорожного движения : Cu privire la răs- punderea administrativă a participanţilor la trafic. Cu privire la răspunderea penală a participanţilor la trafic. Regulament privind modul de testate alcoolscopică. Conţinutul truselor din dotarea auto-

vehiculelor. – Ch. : Adiabata, 2013 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 158, [1] p., [25] p. fig. color ; 20

cm.

Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – [2000] ex. ISBN 978-9975-9595-0-6 (eronat).

[2012-2625].

- - 1. Regulamentul circulaţiei rutiere (rom., rusă).

656.11.05:351.811=135.1=161.1

656.7 Transport aerian

2642.Bezniuc, Radu. Perspectivele de reformare a sectorului serviciilor de transport aerian din Republica Moldova în contextul negocierii viitorului Acord de liber schimb între Republica Moldova şi Uniunea Euro- peană / Radu Bezniuc ; Fundaţia Soros-Moldova. – Ch. : Fundaţia Soros-Moldova, 2010 (Tipogr. "Bons Offices"). – 52 p. : diagr. ; 29 cm. Bibliogr.: p. 51 şi în notele de subsol. – 150 ex. ISBN 978-9975-80-394-6.

[2012-2657].

- - 1. Transport aerian – Republica Moldova.

656.7(478):339.9.012

657 Contabilitate

2643.Frecăuţeanu, Alexandru. Contabilitatea activelor nemateriale / Alexandru Frecăuţeanu, Andrei Romanciuc. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Print-Caro"). – 127 p. : tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 125-127 (32 tit.) şi în notele de subsol. – 100 ex. ISBN 978-9975-56-070-2.

[2012-2550].

- - 1. Contabilitatea activelor nemateriale.

657.1:347.77

2644.Tuhari, Tudor. Indicaţii metodice La cursul "Standardele naţionale şi internaţionale de contabilitate" : (pentru masteranzi spec. "Contabilitate în comerţ") / Tuhari Tudor ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist- Comercială din Moldova. – Ch. : UCCM, 2012. – 63 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 62 (15 tit.). – 30 ex. ISBN 978-9975-114-10-3.

[2012-2495].

- - 1. Contabilitate.

41

657(076.5)

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

658 Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială

2645.Indicaţii metodice pentru lucrări de laborator la disciplina "Metodele cercetării proprie- tăţilor chimice şi biochimice ale mărfurilor" / MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Mol- dova ; elab.: Ion Purici. – Ch. : UCCM, 2012. – 90 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 90 (10 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-114-21-9.

[2012-2503].

- - 1. Mărfuri – Proprietăţi chimice.

658.6:542.1(076.5)

2646.Indicaţii metodice pentru lucrările de laborator şi determinarea calităţii produselor de

uz casnic : Pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova : spec. 369.1 "Merceologie şi Comerţ" / MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova ; elab.: Lilia Şargu. – Ch. :

UCCM, 2012. – 66 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 65-66 (33 tit.). – 30 ex. ISBN 978-9975-114-14-1.

[2012-2496].

- - 1. Calitatea produselor – Control.

658.56(076.5)

66 TEHNOLOGIE CHIMICĂ. INDUSTRII CHIMICE ŞI ÎNRUDITE

663/664 Microbiologie industrială. Industrii de fermentare

2647.Dicţionar de alimentaţie publică : în patru limbi : rus-român-francez-englez / Maria Mo- canu, Nina Zgardan, Maria Isac [et al.] ; coord.: Mihai Bacinschi. – Ch. : Arc, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 168 p. ; 12 x 17 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Texte: lb. rom., engl., fr., rusă. – [1000] ex. ISBN 978-9975-61-717-8.

[2012-2688].

- - 1. Alimentaţie publică – Terminologie (rom., engl., fr., rusă). 664(038)=00

69 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII (DE CASE ÎN PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCŢIE. TEHNOLOGII ŞI

PROCEDEE ÎN CONSTRUCŢII

2648.Marian, Maria Liliana.

Management în construcţii şi etică profesională : Culeg. de teste / Maria Liliana Marian ; red. resp.: Svetlana Albu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Evaluarea şi Managementul Imobilului. – Ch. : UTM, 2012. – 34 p. ; 21 cm. Aut. este indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 34 (14 tit.). – 200 ex.

[2012-2622].

- - 1. Construcţii – Management – Teste.

[69:005]+174(079)

7 ARTĂ. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT

7.0 Artă în general

Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică "Probleme actuale în formarea profesională a specialiştilor în psihopedagogie şi artă teatrală", 20-21 oct. 2011, Chişinău, Rep. Moldova. – Vezi Nr 2564.

42

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

71 SISTEMATIZARE FIZICĂ. SISTEMATIZARE REGIONALĂ, URBANĂ ŞI RURALĂ. URBANISM. PEISAJE.

PARCURI. GRĂDINI

2649.Amenajarea spaţiilor verzi / Adelina Dumitraş, Alexandru Teleuţă, Nina Ciorchină [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.), Autoritatea Naţ. pentru Cercet. Şt. (ANCS) [et al.]. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. AŞM). – 343 p. : fig., fot. color, tab. ; 22 cm. Bibliogr.: p. 341-343 (58 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-62-332-2 (în cop. tare).

[2012-2515].

- - 1. Zone verzi – Amenajare.

712.252

72 ARHITECTURĂ

2650.Trofăilă, Vasile. Mănăstirea "Sfânta Treime" de la Rudi : [raionul Soroca] / Vasile Trofăilă. – Ch. : S. n., 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 143, [1] p. : fot., fot. color ; 21 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-53-156-6 (în cop. tare).

[2012-2590].

- - 1. Mănăstirea "Sfânta Treime" de la Rudi – Raionul Soroca – Republica Moldova – Istorie.

726.71(478-22)(091)

741/744 Desen

2651.Dabija, Maria-Cristina. Prietenii mei animaţi : [desene] / Maria-Cristina Dabija (pict.) ; cop.: Andrei Dorgan. – Ch. : S. n., 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 107 p. : des. color ; 31 cm. 200 ex. ISBN 978-9975-53-154-2 (în cop. tare).

[2012-2596].

- - 1. Desen – Personaje animate.

741.9

75/76 PICTURĂ. ARTE GRAFICE. GRAFICĂ. GRAVURĂ

2652.Eudochia Zavtur : pictură : [album] / trad.: Lidia Cazacu, Tamara Şmundeac, Gabriela

Roşcăneanu. – Ch. : S. n., 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 64 p. : imagini color ; 27 cm. Text paral.: lb. rom., engl., it., rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Eximbank Gruppo Veneto Banca. – 700 ex. ISBN 978-9975-53-095-8.

[2012-2592].

- - 1. Zavtur, Eudochia, 1953-…, pictoriţă.

78 MUZICĂ

75/76(084.11)

2653.Academia de Muz., Teatru şi Arte Plastice. Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plasti- ce / Acad. de Muz., Teatru şi Arte Plastice ; col. red.: Victoria Melnic (red.-şef) [et al.]. – Ch. : Acad. de Muz., Teatru şi Arte Plastice, 2012 (Tipogr. "Valinex"). – 29 cm. – ISSN 1857-2251. – ISBN

978-9975-9925-4-1.

43

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

Nr 3 (16) 2012 : Arta muzicală : (în baza materialelor conf. şt. naţ. din cadrul proiectuluiRe-

gistrul adnot. al creaţiilor muzicale din Rep. Moldova). – 2012. – 256 p. : n. muz., tab. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – 200 ex. ISBN 978-9975-9925-5-8.

[2012-2616].

- - 1. Artă muzicală.

78:378.678(478-25)(082)=135.1=161.1

2654.Fantezie = Фантазия : Album de piese şi ansambluri pentru pian / Uniunea Compozito- rilor şi Muzicologilor din Rep. Moldova ; sel. şi îngrijire: Larisa Neaga ; notogr.: Gabriel Andronic. – Ch. : Pontos, 2012 (CE UASM). – 68 p. : n. muz. ; 30 cm. Tit. paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Comitetului Unit Americano-Evreiesc de Distribuire din Moldova, Centrului Cultural Evreiesc "KEDEM" şi Fondului "Pincus" (Israel). – 50

ex.

ISMN 979-0-3480-0155-5.

ISBN 978-9975-51-403-3.

[2012-2539].

- - 1. Muzică pentru pian.

2655.Gagim, Ion.

786.2

Muzica : Experienţe metafizice / Ion Gagim. – Ch. : Ştiinţa, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 87 p. ; 10 x 14 cm. Bibliogr. în notele de subsol. – [500] ex. ISBN 978-9975-67-869-8.

[2012-2687].

- - 1. Muzică – Reflecţii.

78

2656.Vdovicenco, Jana. Bariton : Antologie – cat. de repertoriu / Jana Vdovicenco, Valeriu Vdovicenco. – Ch. : Cu

drag, 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 84 p. ; 20 cm. Denumirea lucrărilor muz.: lb. rom., alte lb. străine. – Bibliogr.: p. 69-84 (298 tit.). – [5] ex. ISBN 978-9975-4412-0-9.

[2012-2665].

- - 1. Bariton – Catalog de repertoriu.

78.087.613.2(082)(01)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT

791 Divertismente, spectacole, reprezentaţii publice

2657.Cineastul Vasile Pascaru / Uniunea Cineaștilor din Rep. Moldova ; coord.: Dumitru Olărescu ; fot.: P. Balan [et al.]. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Garomont-Studio"). – 139 p. : fot. ; 22

cm.

Texte: lb. rom., rusă. – Filmografia filmelor de ficţiune şi documentare ale regizorului Vasile Pascaru: p. 90-93. – Apare cu sprijinul companiei "Drancor", preşedinte Vasile Drangoi. – 300 ex. ISBN 978-9975-4379-7-4.

[2012-2601].

- - 1. Pascaru, Vasile, 1937-2004, cineast.

44

791.44.071.1(082)+929 Pascaru=135.1=161.1

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

792 Teatru. Artă scenică

2658.Chipuri în timp – Andrei Chenciu : [regizor de sunete] / ed. îngrijită de Ion Diviza ; ed. coord.: Victoria Cazacu. – Ch. : UNITEM, 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 71, [1] p. : reprod., fot. ; 21 cm. – (Colecţia UNITEM ; 6). Texte: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financiar al UNITEM. – 150 ex. ISBN 978-9975-80-664-0.

[2012-2668].

- - 1. Chenciu, Andrei, 1941- …, regizor de sunete.

792.071.1+929 Chenciu=135.1=161.1

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică

2659.Ambrosi, Nicolai. Oameni devotaţi sportului şi olimpismului : (culeg. de interviuri, schiţe, portrete, profiluri, publ.

în ziarul "Sport Plus") / Nicolai Ambrosi. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Valinex"). – 398 p. : fot. ; 21

cm.

1000 ex. ISBN 978-9975-68-218-3 (în cop. tare).

[2012-2447].

- - 1. Personalităţi ale sportului – Schiţe – Portrete.

796.07(092)

2660.Ciorba, Constantin. Baschet : Algoritmizarea în pregătirea tehnică : [pentru uzul studenţilor] / Ciorba Constantin, Chicomban Mihaela. – [Ch. : Valinex, 2012]. – 60 p. : fig. color ; 21 x 30 cm. Bibliogr.: p. 58-60 (37 tit.). – 200 ex. ISBN 978-9975-68-217-6.

[2012-2675]

- - 1. Baschet – Pregătire tehnică.

796.323.2.012.57(075.8)

Cultura fizică: probleme ştiinţifice ale învăţământului şi sportului. – Vezi Nr 2551.

2661."Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", conf. şt. intern. studen- ţească (16 ; 2012 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională studenţească "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice", Ed. a 16-a, 11-12 mai 2012, Chişinău / col. red.: Danail Sergiu (red. resp.) [et al.]. – Ch. : USEFS, 2012 (Tipogr. "Valinex"). – 616 p. : fig., tab. ; 21 cm. Antetit.: Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Acad. Olimpică din Rep. Moldova. – Texte:

lb. rom., fr., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-4336-1-7.

[2012-2611].

- - 1. "Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice" – Conferinţă ştiinţifică internaţio- nală studenţească (rom., fr., rusă,).

796(082)=135.1=133.1=161.1

2662.Strategia de dezvoltare a culturii fizice şi sportului în Republica Moldova (2013-2020) :

Proiect / V. G. Manolachi, I. Cebanu, O. Bodişteanu [et al.] ; col. red. : V. Brega [et al.] ; coord. :

Veaceslav Manolachi ; Univ. de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova. – Ch. : USEFS, 2012. – 174

p. : fig., tab. ; 20 cm. Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 137-138 (37 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-4425-3-4.

45

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

[2012-2713].

- - 1. Sport – Dezvoltare – Republica Moldova.

796.062(478)

2663.Арманов, Станислав. Развитие физических качеств с учетом структуры личности борцов : Практ.-метод. ре- комендации / Арманов Станислав. – К. : Б. и., 2012 (Tipogr. "Valinex"). – 59 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 52-59 (91 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-68-213-8.

[2012-2612].

- -1. Sporturi de luptă – Pregătire (rusă).

796.8.012.11(076.5)

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTICĂ ŞI LITERATURĂ. FILOLOGIE

2664.Frunză, Gabriela. Retorica în mass-media : (note de curs) / Frunză Gabriela ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Primex Com"). – 208 p. : scheme ; 21 cm. Bibliogr.: p. 207-208 (20 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-4376-8-4.

[2012-2432].

- - 1. Retorica în mass-media.

808.5:[659.3+070](075.8)

811 Limbi individuale

811.112.2 Limba germană

2665.Dzechiş, Svetlana. Deutsch kompakt : [pentru uzul studenţilor] / Svetlana Dzechiş, Natalia Tatarencu ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. Lb. şi Lit. Străine. – Bălţi : CEP USM, 2012. – 128 p. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 128 (12 tit.). – 50 ex. ISBN 978-9975-71-312-2.

[2012-2534].

- - 1. Limba germană (germ.).

811.13 Limbi romanice

2666.Nicoli, Giancarlo.

811.112.2(075.8)

Nascita ed evoluzione delle Lingue romanze : Con particolare riferimento alla Lingua Italiana / Giancarlo Nicoli. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Garomont Studio, 2012. – 252 p. : fig., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 243-249. – 70 ex. ISBN 978-9975-4379-0-5.

[2012-2598].

- - 1. Limbi romanice – Origine (it.). 2. Limba italiană – Origine (it.).

811.13′01+811.131.1′01

811.131.1 Limba italiană

Nicoli, Giancarlo. Nascita ed evoluzione delle Lingue romanze. – Vezi Nr 2666.

46

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

811.135.1 Limba română

2667.Bîrsanu, Aurelia.

30 de texte pentru lucru individual la limba română : (pentru alolingvi) / Aurelia Bîrsanu, Sve-

tlana Stanţieru. – Bălţi : S. n., 2012 (Tipogr. "Print Caro"). – 42 p. : il. color ; 21 cm.

50 ex.

ISBN 978-9975-56-068-9.

[2012-2549].

- - 1. Limba română pentru alolingvi.

811.135.1'243(076.5)

2668.Mincu, Eugenia. Limba română. Limbaj medical : cu suport gramatical şi de cultivare a limbii : [manual] / Eu- genia Mincu, Argentina Chiriac, Silvia Nastasiu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova. – Ch. : Medicina, 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 25 cm. – ISBN 978-9975-113-29-8.

Pt. 1-a. – 2012. – 375, [1] p. : fig., tab. – Bibliogr.: p. 374-376 (72 tit.). – 700 ex. – ISBN 978- 9975-113-31-1 (în cop. tare). – [2012-2570].

- - 1. Limba română. 2. Terminologie medicală.

811.135.1'276.6:61(075.8)

811.161.1 Limba rusă

2669.Рассказова, Татьяна. Русский язык : 3 кл. : Тетрадь / Татьяна Рассказова. – [К.] : Ştiinţa, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 72 p. : fig., tab. ; 24 cm. [5000] ex. ISBN 978-9975-67-868-1.

[2012-2702].

- - 1. Limba rusă.

811.161.1(075.2)

2670.Универсальный иллюстрированный словарь русского языка : в 18 т. / авт. текста: С. А. Кузнецов ; авт. и руководитель проекта: В. Н. Гынга ; гл. ред.: В. Ф. Кушниренко. – Ch. : Vector V-N, 2012 (Полиграфкомб.). – 20 cm. – (Коллекция "Иллюстрированные словари"). – ISBN 978-9975-4048-7-7. Т. 15 : Скала-Стратег. – 2012. – 359 p. : il. color. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-4351-7-8 (în cop. tare). – [2012-2445].

- - 1. Limba rusă – Dicţionare (rusă). 2. Dicţionare universale ilustrate – Limba rusă (rusă).

811.161.1'374.3

2671.Т. 16 : Стратегема-Тятя. – 2012. – 359 p. : il. color. – [1000] ex. – ISBN 978-9975- 4351-8-5 (în cop. tare). – [2012-2717].

- - 1. Limba rusă – Dicţionare. 2. Dicţionare universale ilustrate – Limba rusă.

811.161.1'374.3

2672.Т. 17 : У-Хоккей. – 2012. – 359 p. : il. color. – [1000] ex. – ISBN 978-9975-4351-9-2 (în cop. tare). – [2012-2718].

- - 1. Limba rusă – Dicţionare. 2. Dicţionare universale ilustrate – Limba rusă.

47

811.161.1'374.3

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

82/821 Literatură artistică 821 Literatura limbilor individuale

2673.О желаниях / авт. сост.: Алексей Жереги. – К. : Б. и., 2012 (Tipogr. "Print Caro"). –

36 p. ; 21 cm. – (Энциклопедия мудрости : мысли, изречения, афоризмы, добрые советы

мудрых людей всех времен : в 42-х томах, ISBN 978-9975-56-065-8 ; Т. 10).

Aut. este indicat pe cop. – Bibliogr.: p. 33 (18 tit.). – Ind. de nume: p. 34-36. ISBN 978-9975-56-066-5.

[2012-2561].

- - 1. Cugetări (rusă). 2. Maxime (rusă). 3. Aforisme (rusă).

821.131.1 Literatură italiană

2674.Zatti, Mirko.

821-84(031)

Perché proprio a me? : [memorii] / Mirko Zatti, Marianna Postolachi. – Ch. : Pontos, 2012 (CE UASM). – 188 p. ; 20 cm. 150 ex. ISBN 978-9975-51-390-6.

[2012-2541].

- - 1. Literatură italiană (it.).

821.131.1-94 [Zatti+Postolachi]

821.135.1(478) Literatură română din Republica Moldova

2675.Babele, Mihai. Mareşal Alexandru Averescu : Biografie romanţată : [roman istoric : în vol.] / Mihai (Michael) Babele. – [Ch. : Sofart Studio, 2012]. – 21 cm. – ISBN 978-9975-4277-1-5.

Cartea a 2-a. – 2012. – 284 p. : fot., fot. color. – Numele adevărat al aut.: Mihai Niceainicu. –

100 ex. – ISBN 978-9975-4277-2-2. – [2012-2632].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane istorice.

821.135.1(478)-311.6

2676.Bârlădeanu, Lucreţia. Lectures de métro : Déconseillées à ceux qui n'ont pas le sens l'humour / Lucreţia Bârlãdea-

nu ; trad. par Jean-Louis Courriol. – Ch. : Arc : Lumina, 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 93, [2] p. : fot. ; 20 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-65-325-1.

[2012-2578].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova (fr.).

2677.Bogatu, Petru.

821.135.1(478)-3=133.1 Bârlădeanu

Funia împletită în trei : [roman poliţist] / Petru Bogatu ; cop.: Vitalie Pogolşa, Renata Raţă. – Ch. : S. n., 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 349, [1] p. ; 20 cm.

1000 ex.

ISBN 978-9975-53-157-3.

[2012-2579].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane poliţiste.

2678.Căpiţă, Ionel.

48

821.135.1(478)-312.4 Bogatu

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Dangăt de dor : [versuri] / Ionel Căpiţă ; concepţie graf.: Vladimir Siniţki. – Ch. : Prometeu,

2012 (Combinatul Poligr.). – 215 p. : fot. ; 21 cm. [1000] ex. ISBN 978-9975-919-93-7 (în cop. tare).

[2012-2617].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.135.1(478)-1 Capiţă

2679.Codreanca, Lidia. Naturi statice cu tăceri : [versuri] / Lidia Codreanca ; cop. şi concepţia graf.: Brânduşa Colesnic. – Ch. : Lumina, 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 90, [2] p. ; 20 cm. Bibliogr.: p. 92. – 1000 ex. ISBN 978-9975-65-322-0.

[2012-2568].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.135.1(478)-1 Codreanca

2680.Coroleţchi, Vladimir. Flori cu versuri pe petale : [versuri] / versuri, cop.: Vladimir Coroleţchi ; des.: Elena Buza, Vl. Coroleţchi. – Ch. : Pontos, 2013 (CE UASM). – 54, [2] p. : des. ; 20 cm. 50 ex. ISBN 978-9975-51-415-6.

[2012-2646].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.135.1(478)-1 Coroleţchi

2681.Doctoreanu, Isidor. Lui Dan Diaconescu pentru renaşterea ţării / Isidor Doctoreanu (coord.), Sergiu Caracai ;

Uniunea Voluntarilor de Război – 1991-1992, Alianţa pentru (Re)Unirea Românească. – Ch. : S. n.,

2012 (Tipogr. "Tipocart Print"). – 87, [2] p. : fot. color ; 20 cm. [500] ex. ISBN 978-9975-4402-4-0.

[2012-2613].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova.

821.135.1(478)-9 [Doctoreanu+Caracai]

2682.Dumitraş, Nina.

Copac în toamnă : Poezii, proze lirice / Nina Dumitraş ; pref.: Anatol Ciocanu ; cop., des.:

Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2012 (Tipogr. "Reclama"). – 100 p. : des. ; 20 cm. 200 ex. ISBN 978-9975-51-395-1.

[2012-2538].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.135.1(478)-1 Dumitraş

2683.Gând şi Cuvânt : cugetări ale personalităţilor din Basarabia (1940-2012) : 3000 de re- flecţii la 300 de subiecte, exprimate de peste 100 de personalităţi / sel.: Ala Bujor ; cop.: Andrei Mudrea (pict.), Veronica Mariţ (design). – Ch. : Epigraf, 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 415, [1] p. : des., [8] p. fot., fot. color ; 21 cm. Bibliogr.: p. 362-367. – Ind. tematic: p. 406-411. – 1000 ex. ISBN 978-9975-125-03-1 (în cop. tare).

[2012-2571].

49

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova – Cugetări.

821.135.1(478)-84

2684.Gorgos, Tudor. La sfârşit de-un nou început, sau Şapte zile dintr-un an : Schiţe umoristice / Tudor Gorgos ; cop.: Veaceslav Popovschi. – Ch. : S. n., 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 24 p. : des. ; 20 cm. 300 ex. ISBN 978-9975-53-162-7.

[2012-2589].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova – Schiţe umoristice.

821.135.1(478)-7 Gorgos

2685.Hadârcă, Ion. Antene parabolice : (aforisme) / aut., graf.: Ion Hadârcă. – Ch. : Garuda-Art, 2012 ("Tipogr.- Sirius"). – 128 p. : des. ; 10 x 15 cm. [500] ex. ISBN 978-9975-57-051-0 (în cop. tare).

[2012-2644].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova – Aforisme.

821.135.1(478)-84 Hadârcă

2686.Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Scrieri : În 16 vol. / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. îngrijită de Stancu Ilin şi I. Oprişan ; con- cepţia graf. a ed.: Isai Cârmu ; cop.: Romeo Şveţ. – Ch. : Ştiinţa : Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu",

2012 (Combinatul Poligr.). – 22 cm. – (Colecţia "Moştenire"). – ISBN 978-9975-67-396-9. Vol. 6, Pt. 1 : Scrieri istorice: Din vol. (1864-1898) / text ales, stabilit, st. introd., note şi coment, ed. critică de I. Oprişan. – 2012. – 450 p. : fig. – Bibliogr. în text şi în notele de subsol. – Note şi coment.: p. 412-447. – [600] ex. – ISBN 978-9975-67-812-4 (în cop. tare). – [2012-2516].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Scrieri istorice.

821.135.1(478) Hasdeu2+821.135.1(478)-9 Hasdeu

2687.Vol. 7, Pt. a 2-a : Scrieri istorice : Din periodice (1858-1864) / text ales, stabilit, st. introd., note şi coment, ed. critică de I. Oprişan. – 2012. – 302 p. : fig. – Bibliogr. în text şi în notele de subsol. – Note şi coment.: p. 262-300. – [600] ex. – ISBN 978-9975-67-813-1 (în cop. tare). –

[2012-2517].

-

- 1. Literatură română din Republica Moldova – Scrieri istorice.

821.135.1(478)-9 Hasdeu

2688.Vol. 9 : Studii de lingvistică şi filologie / text ingrijit, st. introd., note şi coment. de Grigo- re Brâncuși. – 2012. – 563 p. : fig. – Bibliogr. în text şi în notele de subsol. – Note şi coment.: p. 511-561. – [600] ex. – ISBN 978-9975-67-814-8 (în cop. tare). – [2012-2518].

-

- 1. Literatură română – Istorie şi critică literară. 2. Lingvistică. 821.135.1.09+80/81

2689.Vol. 15, Pt. 1 : Publicistică politică (1858-1869) / text ales, stabilit, st. introd., note şi coment., ed. critică de Stancu Ilin şi I. Oprişan. – 2012. – 515, [1] p. : tab. – Bibliogr. în notele de subsol. – Note şi coment.: p. 453-511. – [600] ex. – ISBN 978-9975-67-815-5 (în cop. tare). –

[2012-2519].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Publicistică politică.

821.135.1(478) Hasdeu2+821.135.1(478)-9 Hasdeu

50

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

2690.Vol. 16, Pt. a 2-a : Publicistică politică (1869-1870) / text ales, stabilit, st. introd., note şi coment., ed. critică de Stancu Ilin şi I. Oprişan. – 2012. – 515 p. – Bibliogr. în notele de subsol. – Note şi coment.: p. 441-510. – [600] ex. – ISBN 978-9975-67-816-2 (în cop. tare). – [2012-2520].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Publicistică politică.

2691.Iachim, Ion.

821.135.1(478) Hasdeu+821.135.1(478)-9 Hasdeu

Cu jăraticul pe buze : [roman] / Ion Iachim ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ed. a 4-a, rev. şi compl. – Ch. : Pontos, 2012 (Tipogr. "Balacron"). – 304 p. : fot. ; 20 cm. Bibliografia [scriitorului Ion Iachim]: p. 297-298. – 5000 ex. ISBN 978-9975-51-358-6.

[2012-2707].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Romane.

821.135.1(478)-31 Iachim

2692.Lenţa, Anatol. Mă tem că voi uita… : [eseuri] / Anatol Lenţa. – Ch. : CEP USM, 2012. – 197 p. : fot. ; 21 cm. Texte: lb. rom., fr. – 150 ex. ISBN 978-9975-71-326-9.

[2012-2535].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Eseuri (rom., fr.).

821.135.1(478)-4 Lenţa:80/81=135.1=133.1

2693.Lupu, Svetlana.

Muguri captivi : [versuri] / Svetlana Lupu. – Ch. : Cetatea de Sus, 2012. – 264 p. ; 21 cm. 100 ex. ISBN 978-9975-4331-1-2.

[2012-2457].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.135.1(478)-1 Lupu

2694.Melnic Ştefan. Satana pe pământ : [mărturii, interviuri] / Ştefan Melnic ; cop.: Mihai Bacinschi. – Ch. : Lumi- na, 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 239, [1] p. ; 20 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-65-321-3.

[2012-2595].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova.

821.135.1(478)-9 Melnic

2695.Nacu, Veronica. Suferinţă, destin şi străinătate : [versuri] / Veronica Nacu. – [Ch. : Arva color, 2012]. – 47 p. ; 20 cm. 55 ex. ISBN 978-9975-4403-5-6.

[2012-2681].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.135.1(478)-1 Nacu

2696.Nicula, Sava. Flori de toamnă : Versuri / Sava Nicula ; pref. de Mihai Lescu ; postf. de Tudor Palladi. – Ch. :

Atelier, 2012 (Tipogr. "Bons Offices"). – 181, [7] p., [1] f. portr. ; 11 x 20 cm.

51

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

200 ex.

ISBN 978-9975-9558-9-8 (în cop. tare şi supracop.).

[2012-2667].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

2697.Nuţa, Ana-Mihaela.

821.135.1(478)-1 Nicula

Crisalida : [versuri] / Ana-Mihaela Nuţa ; pref.: Eugenia Bulat. – [Ch. : Clipa, 2012 (Combina- tul Poligr.)]. – 40, [4] p. : il. ; 20 cm. – (Colecţia "Debut sideral"). Apare cu sprijinul financiar al Primăriei mun. Chişinău. – 300 ex. ISBN 978-9975-4411-6-2.

[2012-2619].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.135.1(478)-1 Nuţa

2698.Portas, Valentin. Mondirul : Fabule alese / Valentin Portas ; il.: Liubovi Şestacova ; cop.: Igor Hmelniţcki. – Ch. : Lumina, 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 79, [1] p. : il. ; 20 cm. 1000 ex. ISBN 978-9975-65-323-7.

[2012-2584].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Fabule.

821.135.1(478)-191 Portas

2699.Puiu, Elena. Mărturisiri verzi : [versuri] / Elena Puiu. – [Ch. : Clipa, 2012 (Combinatul Poligr.)]. – 41, [3] p. :

il. ; 20 cm. – (Colecţia "Debut sideral"). Aut. este indicat pe cop. – 300 ex. ISBN 978-9975-4411-5-5.

[2012-2618].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poezie.

821.135.1(478)-1 Puiu

2700.Rău, Alexe.

La verb vedere / Alexe Rău ; ed. îngrijită de Raisa Mahu ; cop.: Dragoş Popa Miu. – Ch. :

Ulysse, 2011 (Tipogr. "Melil Grafica"). – 109 p. : des. ; 29 cm.

120 ex.

ISBN 978-9975-4221-0-9.

[2012-2648].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova.

821.135.1(478)-9 Rău

2701.Roşca, Andrei. Amarul vesel : (fabule, epigrame, catrene, maxime) / Andrei Roşca. – Ed. a 2-a, rev. – Ch. :

Prometeu, 2012 (Tipogr. "Adriga-Vis"). – 152 p. ; 10 x 15 cm. [300] ex. ISBN 978-9975-919-90-6.

[2012-2464].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Fabule – Epigrame.

2702.Vieru, Liliana.

52

821.135.1(478)-191 Roşca

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

Plin de mister, Luceafărul : Poem / Liliana Vieru ; cop.: Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Pontos, 2012 (CE UASM). – 20 p. : fot. ; 20 cm.

100 ex.

ISBN 978-9975-51-412-5.

[2012-2645].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova – Poeme.

821.135.1(478)-1 Vieru

821.161.1(478) Literatură rusă din Republica Moldova

2703.Военный сектор : [сб. науч.-популярных ст. и лит. произведений на военно-ист. тематику] / идея сб.: Сергей Скрипник, Михаил Лупашко. – К. : Б. и., 2012 (Tipogr. "Elan Poli- graf"). – 91 p. : fot. ; 21 cm. Tit. pe cop. paral.: lb. rom., rusă. – 200 ex. ISBN 978-9975-66-307-6.

[2012-2653].

 

-

- 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Povestiri istorice (rusă). 2. Istorie militară (ru-

să).

 

821.161.1(478)-82+355.48(082)

 

2704.Дан, Даниела. Утренний закат : роман / Даниела Дан. – Бендеры : Полиграфист, 2012. – 296 p. ; 21

cm.

200 ex.

ISBN 978-9975-4217-8-2 (în cop. tare).

[2012-2439].

- - 1. Literatură rusă din Republica Moldova – Romane (rusă).

821.161.1(478)-31 Дан

821.512.165(478) Literatură în limba găgăuză din Republica Moldova

2705.Ganeva, Ekaterina.

Açiklamalar = Откровения : [versuri şi povestiri] / Ekaterina Ganeva ; cop., pict.: Sergey Arhangelskiy. – Ch. : Pontos, 2012 (Tipogr. "Reclama"). – 162, [2] p. ; 10 x 15 cm. Tit., text paral.: lb. găgăuză, rusă. – 500 ex. ISBN 978-9975-51-324-1.

[2012-2526].

- - 1. Literatură găgăuză din Republica Moldova (găgăuză, rusă).

821.512.165(478)-1+821.512.165(478)-3 Ganeva=512.165=161.1

82/821-93 Literatură artistică pentru copii

821-93 Literatură pentru copii

2706.Frumoasa şi Bestia : [poveşti] / trad. şi adapt.: Constantin Dragomir ; pict. : I. Prihodkin. – Ch. : Biblion ; Pereslavl-Zalessckii : Integral, 2012 (Tipărit "Combinatul Poligr. de

tipărire a lit. pentru copii", or. Tver, Rusia). – 63, [1] p. :

(Billion). Tit. orig.: Красавица и чудовище. – [5000] ex. ISBN 978-9975-112-70-3 (în cop. tare).

des. color ; 22 cm. – (Cinci poveşti)

[2012-2482].

- - 1. Literatură pentru copii – Poveşti.

53

821-93

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

2707.Ghicitori : Carte cu abţibilduri / sel.: Titus Ştirbu ; pict.: N. Fattahova. – Ch. : Biblion ;

Pereslavl-Zalesskii : Integral, 2012 (Tipărit "Combinatul Poligr. de tipărire a lit. pentru copii", or. Tver, Rusia). – [16] p. : il., [2] p. abţibilduri ; 21 cm. – (Lipeşte şi colorează ; [Nr 2, ISBN 978-9975- 112-80-2]) (Billion).

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-112-82-6.

[2012-2635].

- - 1. Cărţi de colorat cu abţibilduri.

821-93:087.5

2708.Ghicitori : Carte cu abţibilduri / sel.: Titus Ştirbu ; pict.: N. Fattahova. – Ch. : Biblion ; Pereslavl-Zalesskii : Integral, 2012 (Tipărit "Combinatul Poligr. de tipărire a lit. pentru copii", or. Tver, Rusia). – [16] p. : il., [2] p. abţibilduri ; 21 cm. – (Lipeşte şi colorează ; [Nr 3, ISBN 978-9975- 112-80-2]) (Billion).

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-112-83-3.

[2012-2636].

- - 1. Cărţi de colorat cu abţibilduri.

821-93:087.5

2709.Ghicitori : Carte cu abţibilduri : [carte de colorat] / [sel.: Titus Ştirbu ; pict.: N.

Fattahova]. – Ch. : Biblion ; Pereslavl-Zalesskii : Integral, 2012 (Tipărit "Combinatul Poligr. de tipărire a lit. pentru copii", or. Tver, Rusia). – [16] p. : il., [2] p. abţibilduri ; 21 cm. – (Lipeşte şi colo- rează ; [Nr 1, ISBN 978-9975-112-80-2]) (Billion).

F. f. de tit. – 5000 ex.

ISBN 978-9975-112-81-9.

[2012-2634].

- - 1. Cărţi de colorat cu abţibilduri.

821-93:087.5

821.133.1-93 Literatură franceză

2710.Motanul încălţat : [poveste] / [trad. de George Gheţu]. – [Ch. : Biblion, 2012 (Tipogr. "Cartotecnica Montebello S.p.A.", Italy)]. – [14] p. : des. color ; 14 x 21 cm. [Tit. orig.: Кот в сапогах]. – F. f. de tit. ISBN 978-9975-112-73-4 (cartonată).

[2012-2633].

- - 1. Literatură franceză pentru copii – Poveşti (rom.).

821.133.1-93

821.135.1-93 Literatură română

2711.Creangă, Ion.

doi bani ; Ursul păcălit de vulpe : [poveşti] / Ion Creangă ; il. de Elena

Karachentseva, Simion Zamşa ; cop.: Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera (mică), 2012 (Combinatul

Poligr.). – 22, [1] p. : il. color ; 28 cm. 3000 ex. ISBN 978-9975-74-435-5.

Punguţa cu

[2012-2523].

- - 1. Literatură română pentru copii – Poveşti.

821.135.1-93 Creangă

821.135.1(478)-93 Literatură română din Republica Moldova

54

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

2712.Cazimir, Zinovia.

Lumea copiilor, Lumea magiilor : Poezii, ghicitori, numărători şi două poveşti / Zinovia Cazi- mir. – Ch. : Pontos, 2012 (F.E.-P. Tipogr. Centrală"). – 159 p. : il. color ; 26 cm.

5000 ex.

ISBN 978-9975-51-402-6 (în cop. tare).

[2012-2575].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii.

821.135.1(478)-93 Cazimir

2713.Ţîrdea-Spinei, Elena. Poveşti versificate despre toţi şi despre toate : [poezii pentru copii] / Elena Ţîrdea-Spinei ;

cop.: Renata Raţă. – Ch. : S. n., 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 23, [1] p. : des., fot. ; 24 cm.

2000 ex.

ISBN 978-9975-53-158-0.

[2012-2593].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poezie.

821.135.1(478)-93 Ţîrdea-Spinei

2714.Ursache, Silvia. Miracolul din noaptea de Crăciun : [poveste] / Silvia Ursache ; prez. graf.: Iulia Şcobari. – Ch.

: Silvius Libris, 2012 (F.E.-P. "Tipogr. Centrală"). – 18 p. F. f. de tit. – [2000] ex. ISBN 978-9975-107-87-7.

[2012-2585].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poveşti.

821.135.1(478)-93 Ursache

2715.Vangheli, Spiridon. Pantalonia – ţara năstruşnicilor : [povestiri pentru copii] / Spiridon Vangheli ; resp. de ed.:

Rodica Conţu-Vangheli ; pict.: Iurie Leu. – [Ed. a 2-a]. – Ch. : Guguţă, 2013 (Combinatul Poligr.). – 157, [2] p. : il. color ; 25 cm. Pe cotor: 4. – [3000] ex. ISBN 978-9975-4411-3-1 (în cop. tare).

[2012-2650].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.

821.135.1(478)-93 Vangheli

2716.Vangheli, Spiridon. Ştrengaria : [povestiri] / Spiridon Vangheli ; resp. de ed.: Rodica Conţu-Vangheli ; il.: Alexei

Colâbneac [et al.] ; design: Vitalie Pogolşa. – Ch. : Guguţă, 2012 (Combinatul Poligr.). – 118, [1] p.

: il. color, [1] f. port. ; 25 cm. Pe cotor [Nr] 5. – 2000 ex. ISBN 978-9975-4411-2-4 (în cop. tare).

[2012-2521].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Povestiri.

821.135.1(478)-93 Vangheli

2717.Молдавские народные сказки / сост., предисл.: Т. Колак ; пояснит. словарь : К. Шишкан ; [пер.] : К. Шишкан [и др.] ; лит. обработка : Т. Зайковская ; худож. : Оксана Дьякону

; cop., concepţia graf.: Mihai Bacinschi. – К. : Arc, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 159, [27] p. : il. color

; 25 cm. – (Сказки народов СНГ).

55

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

Bibliogr.: p. 156-158 şi în notele de subsol. – Изд. при поддержке Межгос. фонда гуманит. сотрудничества государств-участников СНГ. – 250 ex. ISBN 978-9975-61-714-7 (în cop. tare).

[2012-2710].

- - 1. Literatură română din Republica Moldova pentru copii – Poveşti (rusă). 2. Poveşti popu- lare moldoveneşti (rusă).

821.135.1(478)-93+398.21(=135.2)=161.1

821.161.2-93 Literatură ucraineană

2718.Украинские народные сказки / сост., авт. предисл., пояснит. словарь : Н. Зиневич

; [пер.] : Н. Зиневич, Г. Петникова ; лит. обработка : Т. Зайковская ; худож. : Е. Лешку ; cop.,

concepţia graf. : Mihai Bacinschi. – К. : Arc, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 158, [1] p., [28] p. : il. color

; 25 cm. – (Сказки народов СНГ). Bibliogr.: p. 155-158 (29 tit.). – Изд. при поддержке Межгос. фонда гуманит. сотрудничества государств-участников СНГ. – 200 ex. ISBN 978-9975-61-705-5 (în cop. tare).

[2012-2700].

- - 1. Literatură ucraineană pentru copii – Poveşti (rusă). 2. Poveşti populare ucraineşti (ru-

să).

821.161.2-93+398.21(=161.2)=161.1

821.163.2-93 Literatură bulgară

2719.Болгарские народные сказки / сост. : Савелий Новаков ; пер., лит. обработка, пояснит. словарь : Т. Зайковская ; вступ. ст. : С. Новаков, И. Семеонов ; худож. : Елена Лешку, Катрин Беспалюк ; cop., concepţia graf.: Mihai Bacinschi. – К. : Arc, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 159, [25] p. : il. color ; 25 cm. – (Сказки народов СНГ). Bibliogr.: p. 153-157. – Изд. при поддержке Межгос. фонда гуманит. сотрудничества го- сударств-участников СНГ. – 250 ex. ISBN 978-9975-61-715-4 (în cop. tare).

[2012-2709].

- - 1. Literatură bulgară pentru copii – Poveşti (rusă). 2. Poveşti populare bulgare (rusă).

821.163.2-93+398.21(=163.2)=161.1

821.214.58-93 Literatură ţigănească

2720.Цыганские народные сказки / сост. : Ион Думиника ; предисл., пояснит. словарь :

С. Прокоп ; [пер.] : С. Прокоп, К. Шишкан ; худож. : Лилия Погольша ; cop., concepţia graf. :

Mihai Bacinschi. – К. : Arc, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 159 p, [25] p. il. color. ; 25 cm. – (Сказки народов СНГ). Bibliogr.: p. 154-157. – Изд. при поддержке Межгос. фонда гуманит. сотрудничества го- сударств-участников СНГ. – 250 ex. ISBN 978-9975-61-711-6 (în cop. tare).

[2012-2686].

- - 1. Literatură ţigănească pentru copii – Poveşti (rusă). 2. Poveşti populare ţigăneşti (rusă).

821.214.58-93+398.21(=214.58)=161.1

821.512.165-93 Literatură găgăuză

2721.Гагаузские народные сказки / сост., предисл., коммент. и пояснит. словарь : В. Сырф ; [пер.] : В. Сырф [и др.] ; лит. обработка : Т. Зайковская ; худож. : Оксана Дьякону ;

56

Bibliografia Naţională a Moldovei National Bibliography of Moldova

cop., concepţia graf.: Mihai Bacinschi. – К. : Arc, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 158, [1] p., [25] p. : il. color ; 25 cm. – (Сказки народов СНГ). Bibliogr.: p. 155-157. – Изд. при поддержке Межгос. фонда гуманит. сотрудничества го- сударств-участников СНГ. – 200 ex. ISBN 978-9975-61-708-6 (în cop. tare).

[2012-2711].

- - 1. Literatură găgăuză pentru copii – Poveşti (rusă). 2. Poveşti populare găgăuze (rusă).

821.512.165-93+398.21(=512.165)=161.1

82/821.0 Teoria, studiul şi tehnica literaturii

821.135.1.0 Literatură română

2722.Buruiană, Maria. Limba română : Lecturi literare : Cl. a 3-a / Maria Buruiană, Aurelia Ermicioi, Silvia Cotelea. – Ch. : Ştiinţa, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 104 p. : des. ; 24 cm. [5000] ex. ISBN 978-9975-67-851-3.

[2012-2697].

- - 1. Lecturi literare.

821.135.1.09(075.2)

2723."Ion Creangă în spaţiu şi timp", conf. şt. (2012 ; Chişinău). Ion Creangă în spaţiu şi timp : Aniversarea a 175-a din ziua naşterii : (Materialele conf. şt.), 19 mai 2012, Chişinău / dir. proiectului: Gabriella Topor ; red.: Alexandru Burlacu, Vlad Caraman. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr.

"Garomont-Studio"). – 216 p. ; 21 cm. Antetit.: Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. de Filologie, Catedra de Istorie şi Teorie Literară. – Bibliogr. în text, la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu spriji- nul financiar al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 75 ex. ISBN 978-9975-4379-3-6.

[2012-2599].

- - 1. "Ion Creangă în spaţiu şi timp" – Conferinţă ştiinţifică.

821.135.1.09(082)

821.161.1.09 Literatură rusă

2724.Рассказова, Татьяна. Росинка : Хрестоматия по лит. чтению : 2 кл. / Татьяна Рассказова. – [К.] : Ştiinţa, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 127 p. : il. color ; 24 cm. [5000] ex. ISBN 978-9975-67-865-0.

[2012-2694].

- - 1. Literatură rusă – Manuale (rusă).

821.161.1.09(075.2)

2725.Рассказова, Татьяна. Росинка : Хрестоматия по лит. чтению : 3 кл. / Татьяна Рассказова. – [К.] : Ştiinţa, 2012 (Tipogr. "Serebia"). – 143, [1] p. : il. ; 24 cm. [5000] ex. ISBN 978-9975-67-834-6.

[2012-2695].

- - 1. Literatură rusă – Manuale (rusă).

57

821.161.1.09(075.2)

Cronica cărţii Nr 12-2012 ≡ Book annals Nr 12-2012

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii

2726.Muzeul Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei. Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Na- ţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei (ed. a 21-a), 20-21 oct. 2011 : Program. Rez. comunic. /

Muz. Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldovei. – Ch. : Muzeul Naţ. de Arheologie şi Istorie a Moldo- vei, 2011 (Tipogr. "Bons Offices"). – 95 p. ; 21 cm. Texte: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. în notele de subsol. – F. f. de tit. – 70 ex. ISBN 978-9975-80-512-4.

[2012-2666].

- - 1. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei – Sesiune ştiinţifică (rom., engl., ru-

să).

[902/904+94(478)]:069(082)=135.1=111=161.1

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PĂMÂNTULUI ŞI A DIFERITELOR ŢĂRI. CĂLĂTORII

Castraveţ, Tudor. Geoinformatica şi analiza spaţială. – Vezi Nr 2611.

911 Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici (Geografie sistematică). Geografie teoretică

2727.Axînti, Svetlana. Geografie : Modele de teste pentru examenele de bacalaureat / Svetlana Axînti, Elena Capusta. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Prag-3"). – 110 p. : fig., h., tab. ; 21 cm. Bibliogr.: p. 109 (11 tit.). – 4000 ex. ISBN 978-9975-77-196-2.

[2012-2437].

- - 1. Geografie – Teste.

911(079)

2728.Colţa, Valentin. Geografia prezentată în scheme şi tabele / Valentin Colţa, Ana Calenda. – Ch. : S. n., 2012 (Tipogr. "Valinex"). – 20 cm. – ISBN 978-9975-68-224-4.

(Pt. 1 : Geografia fizică generală). – 2012. – 72 p. : scheme, tab. – Bibliogr.: p. 72 (9 tit.). – 1000 ex. – ISBN 978-9975-68-225-1. – [2012-2454].

- - 1. Georgrafie fizică.

911.2/.3(084.2)

912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fără ajutorul textului. Imagini. Scheme. Diagrame. Cartograme. Hărţi. Atlase. Globuri (ca reprezentare a cunoştinţelor geografice)

2729.Axînti, Svetlana. Hărţi-contur cu sarcini practice la geografie : cl. a 7-a / Axînti Svetlana, Cartaleanu Eugenia, Axînti Sergiu. – [Ed. rev. şi actualizată]. – Ch. : Iulian, 2012 (Tipogr. "Cetatea de Sus"). – 27, [1] p. :