Sunteți pe pagina 1din 91

CUPRINS

Capitolul I. DIODA I DISPOZITIVE PE BAZA DIODELOR


1.1.Dioda.
1.2. Redresor moo!a"at mooaltera#$
1.%. Redresor moo!a"at du&l$ altera#$
1.'. Redresor pe &a"a pu#ii de diode
1.(. Redresoare )u multipli)are de tesiue.
Capitolul II. TRA*ZISTOR+L SI ,OD+RILE L+I DE CO*ECTARE
2.1. Re-imurile tra"istorului
2.2. Coe)tarea tra"istorului )u emitor )omu
2.%. Cara)teristi)ile tra"istorului
2.'. Coe)tarea tra"istorului )u &a"$ )omu$.
2.(. Coe)tarea tra"istorului )u )ole)tor )omu.
2... Eta/ul 0 tra"istor )u e!e)t de )1mp
2.2. Coe)tarea TEC.
2.3. Cuplarea 4tre eta/e.
Capitolul III. REAC5IA 6* CIRC+ITELE ELECTRO*ICE
%.1. Tipurile de rea)#ie
%.2. Rea)#ia e-ati7$8
%.%. I!lue#a rea)#iei e-ati7e asupra sta&ilit$#ii ampli!i)atorului.
%.'. I!lue#a rea)#iei e-ati7e asupra impeda#ei de itrare Z
i
.
%.(. Rea)#ia po"iti7$.
Capitolul IV. A,PLI9ICATOARE DE P+TERE :ETA;E 9I*ALE<
'.1. Ampli!i)atorul !ial 4 )otratimp )u tras!ormator :re-imurile B =i AB<
'.2. Ampli!i)atoarele de putere !$r$ tras!ormator
'.%. S)>ema ampli!i)atorului !$r$ tras!ormator )are !u)#ioea"$ 4 re-imul B.
'.'. Cal)ularea parametrilor ampli!i)atorului de putere )u preampli!i)ator.
'.(. Ampli!i)atorul a)ordat8
Capitolul V. STABILIZATOARE DE TE*SI+*E
(.1. Sta&ili"atoare parametri)e )u dioda Zeer
(.2. Sta&ili"ator )u )ompesare
Capitolul VI. APLICA5II ALE A,PLI9ICATOARELOR
OPERA5IO*ALE
..1.?eeralit$#i
..2. Ampli!i)atorul opera#ioal sumator.
..%.Erorile ampli!i)atorului sumator.
..'. Co!i-ura#ia ei7ersoare a ampli!i)atorului opera#ioal
..(. I!lue#a rea)#iei asupra re"iste#ei de itrare ale )elor dou$ )o!i-ura#ii a
ampli!i)atorului opera#ioal
.... Coe)tarea di!ere#ial$ a ampli!i)atorului opera#ioal
..2. +ele apli)a#ii ale ampli!i)atoarelor opera#ioale
CAPITOL+L VII CIRC+ITE LO?ICE
2.1. ?eeralit$#i
2.2. Por#i lo-i)e
BIBLIO?RA9IA
Capitolul I.
DIODA I DISPOZITIVE PE BAZA DIODELOR
1.1.Dioda.
Dioda repre"it$ u moo)ristal semi)odu)tor de !orm$ prismati)$ dotat )u
impurit$#i@ umi#i doori sau a))eptori@ ast!el 4)1t se o&#i dou$ re-iui 0 ua )u
)odu)ti&ilitate de tip n@ iar )ealalt$ de tip p.
1) Dioda nepolariza!"
6 re-iuea n 7or eAista purt$tori ma/oritari :ele)troii< =i purt$torii mioritari
-olurile :B<. 6 mod aalo-@ 4 re-iuea p purt$torii ma/oritari :-olurile< =i purt$tori
mioritari ele)troii :0< :!i-. 1.1<.
Datorit$ di!ere#ei mari de )o)etra#ie ele)troii di re-iuea n 7or di!u"a 4
re-iuea p@ iar -olurile di re-iuea p 7or di!u"a 4 re-iuea n. 6 7e)i$tatea
supra!e#ei de separare 7a s)$dea )o)etra#ia purt$torilor ma/oritari.
Datorit$ di!u"iei purt$torilor ma/oritari apare la iter!a#a a)estor dou$ "oe a
moo)ristalului dotat )u impurit$#i di!erit o di!ere#$ de pote#ial n#$i! en%i#ne de
di&#zie +D sau 'arier! de poen(ial. A)east$ &arier$ de pote#ial petru di!eri#i
semi)odu)tori este di!erit$8 Si 0 C@2 VD ?e 0 C@% VD As 0 2 V.
)) Dioda polariza! dire*"
6 a)est )a" :!i-. 1.2< plusul tesiuii eAtere se apli)$ pe re-iuea p =i miusul
pe re-iuea n. Tesiuea apli)at$ d$ a=tere uui )1mp E
P
@ )u sesul idi)at pe dese@
)are se suprapue )1mpului iter =i0l mi)=orea"$. E)>ili&rul ditre )ure#ii de )1mp
=i de di!u"ie este pertur&at. C1mpul re"ultat !a7ori"ea"$ tre)erea purt$torilor
ma/oritari determi1d o )re=tere a )uretului de di!u"ie. 6 re-iuea de tre)ere
eAist1d u um$r mai mare de purt$tori mo&ili de sar)i$@ re"iste#a /o)#iuii este
mi)$.
+) Dioda polariza! in,er%"
2
0
0
0
0
0
9i
-.
2.
12
.
C
o
e)
tar
ea
tra
"
ist
or
ul
ui
)u
&a
"$
)o
m
u
$
p
9i-. 1.1. Dioda epolari"at$
B
B
B
B
B

p
0
B
E
P
9i-. 1.2. Dioda polari"at$ dire)t
0
0
0
B
B
p B 0
E
P
9i-. 1.%. Dioda polari"at$ i7ers
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
6 a)est )a" plusul tesiuii eAtere se apli)$ pe re-iuea n =i miusul pe
re-iuea p :!i-. 1.%<. C1mpul E
p
@ m$re=te &ariera de pote#ial@ mi)=or1d )uretul
de di!u"ie datorat purt$torilor ma/oritari. Dioda 7a !i par)urs$ de u )uret de 7aloare
mi)$@ =i )ara)teri"at$ de o re"iste#$ mare.
Sim&olul diodei
6 pra)ti)$ dioda este !olosit$ 4 )alitate de redresor. Eer-ia ele)tri)$ u=or se
trasmite pri liiile de tesiue 4alt$ la dista#e mari su& !orm$ de )uret alterati7@
deoare)e pierderile sut propor#ioale )u itesitatea )uretului. Petru a !i !olosit@
)uretul alterati7 este tras!ormat 4 )uret )otiuu. A)east$ tras!ormare este
4depliit$ de dispo"iti7ele redresoare@ la &a"a !u)#io$rii )$rora stau diodele.
1.). Redre%or $ono&aza $onoalernan(!
6 !i-. 1.' este repre"etat$ s)>ema simpli!i)at$ a uui redresor moo!a"at
mooaltera#$. La itrare :pu)tul A< a7em )uret alterati7 :!i-. 1.(<. Iar la ie=ire
:pu)tul B< se o&#ie )uret )otiuu de o si-ur$ polaritate . Petru a !i )otiuu se
)oe)tea"$ u )odesator :!i-. 1..<.
6 a)est )a" 4 )odesator se a)umulea"$ mult mai mult$ eer-ie de)1t se 7a
)osuma pri re"istorul R
L
.
D
C
1
E
rea)ti7 L
R R

Dia-rama de 7aria#ie 4 timp a tesiuii are !orma repre"etat$ 4 !i-. 1.2.


%
22C V
R
L
D
- 0
A B
9i-. 1.'. Redresor moo!a"at
mooaltera#$
t
+
C
9i-. 1.(. Dia-ramele de 7aria#ie 4 timp a
tesiuilor 4 pu)tele A =i B.
t
+
C
A
B
22C V
R
L
D
B
0
A B
+
C
9i-. 1... Redresor moo!a"at
mooaltera#$ )u )odesator
t
+
C
9i-. 1.2. Dia-rama de 7aria#ie 4
timp a tesiuii 4 pu)tul B
1.+. Redre%or $ono&aza d#'l! alernan(!
Se mai adau-$ o diod$ :!i-. 1.3<. 6 a)est )a" timpul de des)$r)are a
)odesatorului este mai mi). Dia-rama de 7aria#ie 4 timp a tesiuii are !orma
repre"etat$ 4 !i-. 1.F.
1... Redre%or pe 'aza p#n(ii de diode
Di pu)t de 7edere te>olo-i) tras!ormatorul )u &o&i$ e u lu)ru
)ompli)at. De a)eia se apli)$ 4 pra)ti)$ redresorul pe &a"a pu#ii de diode :!i-. 1.1C<.
Codesatorul u tre&uie s$ se des)ar)e pe diod$.
C1d )uretul mer-e de la A la B@ a7em semiperioada po"iti7$ =i sut des)>ise
diodele D% =i D2.
C1d )uretul mer-e de la B la A@ a7em semiperioada e-ati7$ =i sut
des)>ise diodele D' =i D1.
'
22C V
R
L
D1
B
0
A B C
E
9
:0<
:B<
9i-. 1.3. Redresor moo!a"at du&l$
altera#$
t
+
C
)u )odesator
!$r$
)odesator
9i-. 1.F. Dia-rama de 7aria#ie 4
timp a tesiuii
D2
22C V
R
S
B
B
B
0
A
D%
9i-. 1.1C. Redresor pe &a"a pu#ii de diode
D1
D2
D'
9i-.1.11 Repre"et$rile -ra!i)e ale pu#ii de diode
1./. Redre%oare *# $#lipli*are de en%i#ne.
6 uele )a"uri e e)esar de a o&#ie o tesiue 4alt$. E7idet )$ utili"area
uui tras!ormator 4 a)est )a" este )ompli)at$ deoare)e e mare )oe!i)ietul de
tras!ormare =i eAist$ ris)ul de str$pu-ere a tras!ormatorului. De)i apare pro&lema
de a a7ea tras!ormator )u tesiue 4 &o&ia se)udar$ mi)$@ iar apoi de multipli)at
a)east$ tesiue. Pri urmare a7em u eAemplu de redresor )are du&lea"$ tesiuea
:!i-. 1.11<.
6 semiperioada po"iti7$ :)1d )uretul )ir)ul$ de la A la B< se 7a 4)$r)a
)odesatorul C1 pri dioda VD1 p1$ la amplitudiea tesiuii )uretului alterati7
:VD2 este 4)>is$<@ iar 4 semiperioada e-ati7$ :pote#ialul 4 pu)tul B este mai
po"iti7 )a 4 A<. se 7a 4)$r)a )odesatorul C2 pri dioda VD2. De)i 4 !ie)are
semiperioad$ se 4)ar)$ )1te u )odesator. Datorit$ !aptului )$ sut 4)$r)ate
)odesatoarele C1 =i C2 =i ele sut uite 4 serie !a#$ de sar)i$@ la sar)i$ tesiuea
se du&lea"$.
+ alt tip de redresor )u multipli)are de tesiue :!i-. 1.12<8
6 semiperioada e-ati7$ :A este e-ati7 !a#$ de B< )uretul 7a )ur-e pri VD1
=i se 7a 4)$r)a )apa)itatea C1@ ast!el 4)1t
D
este e-al )u amplitudiea !a#$ de
pu)tul B.
6 semiperioada po"iti7$ A este mai po"iti7 )a B =i )uretul 7a )ur-e pri
dioda VD2 =i )apa)itatea C2 se 4)ar)$ p1$ la pote#ialul amplitudiii. 6s$ dat !iid
(
22C
V
R
L
D1
B
0
A
B
B
B
D2
9i-. 1.12. Redresor )u du&lare de tesiue
C1
C2
C1
1
22C V
A
B
R
S
D B
VD1
B
VD2
C2
C
9i-. 1.12. Redresor )u du&lare de tesiue@ )are
poate !i prelu-it
)$ D !a#$ de B de/a a7ea u pote#ial e-al )u pote#ialul amplitudiii =i plus 4)$ o
amplitudie. De)i pe )odesatorul C2 apare u pote#ial du&lu !a#$ de amplitudie.
Pri urmare are lo) du&larea tesiuii.
A)east$ s)>em$ are a7ata/ul )$ ea poate !i eAtis$. Da)$ )oe)t$m sar)ia
4tre odurile8 B =i C a7em du&larea tesiuii :R1<D A =i E a7em triplarea tesiuii
:R2<D B =i F 0 )re=terea de ' ori a tesiuii.
C1d 7ie iar$=i semiperioada e-ati7$@ C% se 4)ar)$ !a#$ de C@ )are 7a a7ea
de a)um tesiuea du&l$ =i de)i pu)tul E 7a a7ea tesiuea tripl$.
Cum se 7ede putem primi =i tesiui m$rite de '@ (@ ... ori@ da)$ )otiu$m
s)>ema. 6 semiperioada po"iti7$ se 4)>id diodele impare =i se des)>id )ele pare =i
i7ers.
Da)$ m$rim um$rul de trepte@ )uretul se mi)=orea"$ :le-ea )oser7$rii
eer-iei<. 6 a)east$ te>olo-ie e tre&uie s$ se p$stre"e sar)ia :s$ u se des)ar)e< =i
de)i tre&uie s$ a7em o !re)7e#$ mare )a perioada s$ !ie mi)$ =i s$ u se des)ar)e
)odesatoarele.
Pro'le$e"
Pro'le$a 1.
O diod$ di ?e are )uretul i7ers de satura#ie de I
SC
E 1 A. Dioda di Si are
I
SC
E 1C
03
A. Temperatura TE2F% G. Curetul dire)t pri a)este diode este I E 1CC mA.
S$ se determie tesiuile pe diode.
Rezol,are"
Curetul diodei se determi$ dup$ !ormula8
I I e
S
qU
KT

_
,

C
1 D
de ude8
I
I
e
S
qU
KT
C
1 D
l D l D
I
I
qU
KT
U
KT
q
I
I
S S C C
1 1 +

_
,
+

_
,

.
22C V
A
B
R1
C1
D
B
VD1
B
C2
C
VD2
B
C%
E
VD%
B
C
'
9
VD'
R%
R2
9i-. 1.1%. Redresor )u multipli)area tesiuii
. 'C2 1
1C
1C 1CC
l
1C . @ 1
1C %3 @ 1 2F%
8 Petru
. 233 1
1C
1C 1CC
l
1C . @ 1
1C %3 @ 1 2F%
8 Petru
F
%
1F
2%
.
%
1F
2%
mV U Si
mV U Ge

,
_

,
_

Pro'le$a ).
Dioda pe &a"$ de ?e are I
SC
E 2( A@ !u)#ioea"$ la tesiuea dire)t$ U E
C@1 V@ =i la temperatura de T E %CC G. S$ se determie re"iste#a total$ R
C
=i re"iste#a
di!ere#ial$ r
di!
a diodei.
Rezol,are"
?$sim )uretul diodei la tesiue dire)t$ + E C@1 V dup$ !ormula8
( )
( ) D 1@12 1 e 1C 2( 1
%CC 1C %3 @ 1 1 @ C 1C 1@. . 0
C
2% 1F 0
mA e I I
KT
U q
S

,
_
Atu)i re"iste#a diodei petru )uretul )otiuu :pu)tul de lu)ru<8
R
U
I

C 1
1C
%
@
.
1@12
3(
Cal)ul$m re"iste#a di!ere#ial$@ !olosid !ormula8

kT
qU
S dif
dif
e
I q
kT
dU
dI
g
r
1 1
1
1
C
.
Lu1d 4 )osidera#ie !aptul )$ I>>I
S0
@ putem s)rie aproAimati78
22
1
I q
KT
r
dif .
Pro'le$a +.
Petru dioda di ?e temperatura se s)>im&$ de la t
1
E 2C p1$ la t
2
E 3C
C
C@ iar petru
dioda di Si 0 de la 2C p1$ la 1(C
C
C. S$ se determie raporturile )ure#ilor de
satura#ie petru !ie)are diod$ la a)este temperaturi I
SC2
HI
SC1
. De )osiderat sar)ia
ele)troului q E1@.C21C
01F
Coulom&@ )ostata Bolt"ma k E 1@%31C
02%
?H-rad.
Coe!i)ie#ii )are )ara)teri"ea"$ /o)#iuea8
petru ?e8 mE2D E1D U
?C
EC@23( V. petru Si8 mE1@(D E2D U
?C
E1@21 V.
Rezol,are"
Curetul de satura#ie este des)ris de !ormula
D
C
C
T
G
n
U
m
S
e T k I

ude8
U
E
q
G
g
C
D
E
-
0 l$#imea "oei iter"ise 4 ele)tro7ol#i.
q
kT
T

0 pote#ialul termi)
2
La t E 2C
o
C
T
EC@C2(2 V@ iar la t E3C
o
C
T
EC@C%.( V
Petru ?e8 D 23(
2F%
%(%
2F%
1
%(%
1
1C %3 @ 1
1C . @ 1 23( @ C
2
2
1
2
1 1
C1
C2
2%
1F
1 2
C

,
_

,
_


,
_

,
_

e
T
T
e
I
I
T T k n
q U
G
Petru Si8
D 221F@3
2F%
'2%
2F%
1
'2%
1
1C %3 @ 1 2
1C . @ 1 21 @ 1
( @ 1
( @ 1
1
2
1 1
C1
C2
2%
1F
1 2
C

,
_

,
_


,
_

,
_

e
T
T
e
I
I
T T k n
q U
G
Pro'le$a ..
6 s)>ema di !i-. 2.22 dioda are
)uretul de satura#ie I
SC
E1C A@ s$ se
determie tesiuea de ie=ire U
C
.
Rezol,are"
Deoare)e dioda este polari"at$
dire)t@ re"iste#a diodei di Si 7a !i mi)$ =i
)uretul 4 s)>em$ se 7a determi$ de
re"iste#a R
L
E2C I. Pri urmare )uretul
pri diod$8
I
U
R
mA


'C
2C 1C
2
%
D
)o!orm le-ii E&ers0,oll

,
_

1
C
C
T
U
S
e I I

.
q
kT
T

0 pote#ialul termi). La t E 2C
o
C
T
EC@C2(2 V
De ude
U
I
I
V
T
S
C
C
1 C1' +

_
,
l @ D
Pro'le$a /.
Petru s)>ema di !i-. 2.2% s$ se
determie )ompoeta alterati7$ a tesiuii
de ie=ire
0
da)$ ea !u)#ioea"$ la temperatura
de )amer$.
Rezol,are"
Compoeta alterati7$ a tesiuii de
ie=ire 7a !i e-al$ )u )ompoeta alterati7$ a
tesiuii pe diod$. Po"i#ia pu)tului de lu)ru se
determi$ de )ompoeta )ostat$ a )uretului diodei8
I
U
R
mA


2C
1C 1C
2
%
D

D D
C
dif
dif
dif
dif
r r
r
r i
r R

i
+


( ) . 1% 1C 2 C2. @ C
1
%


I q
KT
I
U
R
dif
3
+
C
'C V
2C I
R
L
9i-. 2.22. La pro&lema '
C
+
C
% V
1C
I
R
J
2C
V
9i-. 2.2%. La pro&lema (
D
De a)eea8
D F @ %
1C 1C 1%
1% %
%
C
V m
r R
r
U
dif
dif

Pro'le$a 0.
Tre&uie de redresat tesiuea )u 7aloarea e!e)ti7$ de 2CC V@ !olosid umai
diode de tipul K22.L.
Rezol,are"
Determi$m 7aloarea amplitudiii tesiuii siusoidale8
U U V
m
2 2 2CC 1CCC . A)east$ tesiue 4 s)>ema simpli!i)at$ de redresare
7a !i i7ers$. Deoare)e tesiuea i7ers$ a diodelor de a)est tip la temperaturi
maAimale de lu)ru este %CC V@ atu)i petru redresare este e)esar s$ utili"$m
)oe)tarea 4 serie a diodelor. Dar di )au"a )$ re"iste#ele i7erse pot !i di!erite
petru !ie)are diod$ :la uul =i a)ela=i tip de diode pot s$ di!ere de )1te7a ori<@ este
e)esar de =utat diodele )u re"iste#e.
*um$rul e)esar de diode
se determi$ dup$ !ormula8
( ) n U k U
m ! in"

.maA
@
ude k
!
0 )oe!i)ietul de
4)$r)are dup$ )uret :are 7alori
de la C@( p1$ la C@3<. 9ie
K
!
EC@2@ atu)i8
( ) n 1CCC C 2 %CC ' 2. @ @ .
9ie E (.
Valorile re"iste#elor de =utatre
se )al)ulea"$ dup$ !ormula8
( )
( )


k
I n
U U n
R
in"
m in"
%%%
1C %CC 1 (
1CCC 1 @ 1 %CC (
1
1 @ 1
.
maA
maA
M
A7em R
J
E%CC I. S)>ema redresorului este repre"etat$ 4 !i-. 2.2'.
Pro'le$a 1.
A7em diode de tipul K22.L )u u )uret mai mi) de )1t e tre&uie. I E 'CC
mA. Diodele pot redresa I
maA
E 2CC mA. De al)$tuit =i )al)ulat s)>ema redresorului.
Rezol,are"
Deoare)e )uretul e)esar redresat 4tre)e 7aloarea maAimal$ a )uretului a
uei diode :la temperaturi maAimale de lu)ru I
redrmaA
E 2CC mA<@ este e)esar )a )1te7a
diode de uit 4 paralel. Lu1d 4 )osidera#ie !aptul )$ re"iste#ele dire)te ale
diodelor sut di!erite petru !ie)are diod$@ petru redresarea )ure#ilor@ )e tre) pri
diode@ este e)esar de )oe)tat 4 serie )u diodele
re"iste#e.
*um$rul e)esar de diode se determi$ dup$
!ormula8 ( )
n I k I
m ! redr

maA @ ude k
T
0 )oe!i)ietul
de 4)$r)are dup$ tesiue :are 7alori de la C@( p1$
la C@3<. 9ie K
!
EC@3@ atu)i8
( ) n 'CC C 3 2CC 2 ( @ @ .
9ie E %.
F
VD1
R
J
VD2
VD(
R

9i-. 2.2'. La pro&lema .


VD%
R
VD1
R
VD2
R
9i-. 2.2(. La pro&lema 2
Valorile re"iste#elor se )al)ul$ dup$ !ormula8
( )
( )


%( @ '
1C 'CC 1 @ 1 1C %CC %
1 % 1
1 @ 1
1
% %
maA m redr
med dir
I I n
n U
R
A7em RE( . S)>ema redresorului este repre"etat$ 4 !i-. 2.2(.
Pro'le$a 2.
Dioda !u)#ioea"$ 4 s)>ema simpl$ de
redresare )u re"iste#a RE1C I :!i-. 2.1(<.
Dioda are R
dir
E 'C @ R
i7
E 'CC I =i C E 3C p9.
Datorit$ i!lue#ei )apa)it$#ii para"itare
tesiuea redresat$ 7a s)$dea 4 depede#$ de
!re)7e#$. De -$sit !re)7e#a@ la )are )uretul
redresat se 7a mi)=ora de 2 ori.
Rezol,are"
Lu1d 4 )osidera#ie )$ R>>R
dir
=i R<<R
i7
@ se
poate so)oti )$8
la !re)7e#e mi)i8
( ) R
U
R R
U
I
dir
dir
maA maA
maA

+

=i
( )
ind ind
in"
R
U
R R
U
I
maA maA
maA

+

< I
dir
#
la !re)7e#e mari8
R
U
I
dir
maA
=i
ind
in"
Z
U
I
maA

.
La mi)=orarea )uretului de redresare I de 2 ori are lo)
dir in"
I I ( @ C
D pri urmare@
R Z
in"
2
. Se poate )osidera )$
2 2
C in"
$ R Z + @ deoare)e $
C
<<R
in"
.

' 2 2 2 2
1C 2% @ 1 2% @ 1 % ' R R R R R Z $
C
.
Di
( ) C $ f
C
2 1
@

k!% !%
C $
f
C
11( 1C 11(
1C 2% @ 1 3C 23 @ .
1C
2
1
%
'
12


Capitolul II.
TRANZISTORUL SI 3ODURILE LUI DE CONECTARE
1C
VD1
R
J
C
9i-. 2.2.. La pro&lema 2
).1. Re4i$#rile ranzi%or#l#i
Tra"istorul este u dispo"iti7 )reat ditr0
u )ristal )are )o#ie di trei domeii n&p&n :sau
p&n&p< :!i-. 2.1<. Putem disti-e ' re-imuri de
lu)ru a tra"istorului.
Da)$ u este apli)at$ tesiuea@ )ristalul se
a!l$ 4 stare de e)>ili&ru.
Presupuem )$ la )ole)tor am apli)at
tesiue po"iti7$ :B<. ;o)#iuea CB se 7a a!la
4tr0o di!ere#$ de pote#ial i7ers$ =i se 7a
4)>ide. Da)$ la &a"$ se apli)$ :B<@ se )reea"$ u
!luA de ele)troi@ el 7a !i )u at1t mai mare )u )1t
7a !i m$rit pote#ialul :B<8
. 2. D mV e I I
T
U
SC E
T
BE

?rosimea &a"ei tre&uie s$ !ie mai su&#ire de)1t par)ursul li&er al ele)troilor.
Ele)troul de la /o)#iuea EB a/u-e la /o)#iuea BC =i este deplasat 4 )ole)tor.
Predomi$ regim' ()ti"8
D
B
C
I
I
Cu )1t este mai su&#ire &a"a )u at1t este mai
mare.
6 )a"ul )1d pote#ialul &a"ei =i al emitorului este "ero am&ele /o)#iui sut
4)>ise@ =i a7em regim de t*iere :!i-. 2.2<.
Regim 'ini(r :a)ti7< 0 )1d /o)#iuea
BC este 4)>is$ iar /o)#iuea BE 0 des)>is$.
Tesiuea U
BE
)re=te =i odat$ )u )re=terea ei
)re=te I
C
=i de)i se mi)=orea"$ re"iste#a
tra"istorului. EAist$ o depede#$ aproape
liiar$ :!i-. 2.'<.
O 7aria#ie mi)$ a )uretului &a"ei
du)e la m$rirea mare a )uretului )ole)torului
I
C
.
D
B
C
I
I


A)est re-im se )otiu$ p1$ tesiuea la &a"$ este mai mare )a tesiuea la
)ole)tor. Se des)>ide /o)#iuea &a"$ )ole)tor 4 a=a !el apare regim' de +(tr(,ie. 6
a)est re-im tra"istorul u mai ampli!i)$.
11
+
B
C
B
E
+
BE
I
E
5i4. ).). Tranzi%or#l 6$pre#n!
*# %ar*ina
5i4. ).+. Cara*eri%i*a de inrare a
ranzi%or#l#i
I
BE
I
C
5i4. )... Depede#$ I
C
de I
BE
E
B
C +
B
n
n
9i-. 2.1. S)>ema petru
ilustrarea pri)ipiului
tra"istorului
p
La m$rirea +
B
se m$re=te )uretul 4
)ole)tor@ )eia )e 4seam$ )$ se mi)=orea"$
re"iste#a tra"istorului. 6 re-imul de
satura#ie am&ele /o)#iui sut des)>ise.
Ele)troii imeres) =i di )ole)tor =i di &a"$.
A)est re-im tre&uie e7itat.
Regim' in"er+ )1d se s)>im&$ )u lo)urile )ole)torul =i emitorul. 6 a)est )a"
<<1@ )eia )e 4seam$ )$ emitorul u do7ede=te s$ adue to#i ele)troii di &a"$ :!i-.
2.(<.
6 !i-ura 2.. sut repre"etate )ele trei )o!i-ura#ii posi&ile de )oe)tare a
tra"istorului.
).). Cone*area ranzi%or#l#i *# e$ior *o$#n
Emitorul este )oe)tat la p$m1t :!i-. 2.2<.
Apli)$m la &a"$ o tesiue de 1 mV =i semal
ampli!i)at la )ole)tor u 7a !i :amplitudiea e mi)$@
tre&uie s$ !ie > C@( V<
Apli)$m 1 V =i la ie=ire a7em umai
semiperioada po"iti7$. A=a o situa#ie u e satis!a)e.
Tre&uie de sta&ilit re-imul tra"istorului.
La &a"a tra"istorului 7a tre)e umai
)ompoeta alterati7$. :!i-. 2.3< Semalul este s)os
tot pri )odesator. Ca tra"istorul s$ !ie
4tredes)>is se utili"ea"$ u di7i"or de tesiue.
Re"iste#ele R1 =i R2 de o&i)ei au o eroare de :1C0
2CN<. Curetul )ole)torului are o depede#$
eApoe#ial$ de U
BE
8
D eAp
C

,
_

KT
qU
I I
BE
S C
12
5i4. ).0 S*7e$ele de *o$#are a
ranzi%or#l#i.
a< 0 )u &a"$ )omu$D
&< 0 )u emitor )omuD
)< 0 )u )ole)tor )omu
Ie=ire
Itrare
I
C
I
E
I
B
U
E
a-
U
C
B
C
E
b-
Ie=ire
Itrare
I
C
I
B
I
E
U
B
U
CE
E
C
B
I
E
Ie=ire
Itrare
I
B
I
C
U
B
c-
U
EC
E
C
B
C
B
E
9i-. 2.(. Co!i-ura#ia -eometri)$ a
tra"istorului
+
B
C
B
E
9i-. 2.2. Coe)tarea
tra"istorului )u emitor )omu
Da)$ temperatura se s)>im&$ se s)>im&$ =i I
C
=i tre&uie s$ li)>id$m i!lue#a
ei. 9u)#ioarea )ir)uitelor u tre&uie s$ depid$ de parametrii tra"istorului deoare)e
ei sut di!eri#i. De)i la emitor se mai ue=te o re"iste#$ :rea)#ia e-ati7$ R
E
<
Presupuem )$ di )au"a erorii re"iste#elor@ sta&ilim o di!ere#$ de pote#ial
U
BE
e )ore)t$. R
E
e!e)tuea"$ )ompesarea pertur&a#iei ii#iale :!i-. 2.F<. Datorit$
rea)#iei e-ati7e@ U
BE
se me#ie pra)ti) )ostat.
R
C
0 ser7e=te )a sar)i$ petru o&#ierea semalului@ la ie=ire totodat$
prote/ea"$ tra"istorul.
R1@ R2 0 di7i"orul de tesiue@ )are )reea"$ re-imul tra"istorului :pu)tul de
lu)ru<.
R
E
0 rea)#ia e-ati7$ :sta&ili"area termi)$ =i sta&ili"area !u)#io$rii
tra"istorul 0 )1d parametrii te>i)i u )oi)id )u parametrii )al)ula#i<.
A)este re"iste#e se )al)ulea"$ 4 !elul urm$tor8
D
2
C
C
I
U
R
+

:1<
Se presupue )$ ii#ial se ale-e )uretul )ole)torului I
C
. :Re"ult$ di
)oe!i)ietul de ampli!i)are K =i re"iste#ele di7i"orului R1@ R2<.
Coe!i)ietul de ampli!i)are a tesiuii8
D
C
E
C
E E
C C
BE E E
C C
B
C
i
R
R
I R
I R
U R I
R I
U
U
U
U
K

Da)$ K < 1(@ atu)i U


BE
<< I
E
R
E
=i a)east$ )re=tere poate !i e-li/at$. :da)$
a7em e7oie de K > 1(@ !a)em mai multe eta/e<.
Cosider$m I)

I
E
=i de)i8
D
E
C
U
R
R
K
:2<
6 rela#ia :2< sta&ilim R
E
8
D
2
U C U
C
E
K I
U
K
R
R
+

Petru a )al)ula R1 =i R2

a7em e7oie de )uretul &a"ei I
B
8
D

C
B
I
I
:%<
Curetul pri di7i"or8
( ) D 2C 1C
B d
I I
:'<
1%
+i
R1
R2
R)
R
E
9i-. 2.F. Eta/ul )u rea)#ia e-ati7$ R
E
+
B
9i-.
(...
Cea
mai
sim
pl$
s)>
em
$ a
sta&
ili"
ator
ului
)u
)o
mp
es
are
+i
R1
R2
R)
9i-. 2.3. Eta/ul )u di7i"orul de tesiue
petru polari"area &a"ei
D 2 1
d
I
U
R R
+
+
:(<
Di :(< reiese )$8
D 2
B d
E E BE
B d
B
I I
R I U
I I
U
R
+
+

:.<
Re"iste#a
( ) ( )D . ( 1 R
).+. Cara*eri%i*ile ranzi%or#l#i
Da)$ tra"istorul este deseat )a u )uadrupol@ se pot pre"eta situa#iile di
!i-ura 2..@ 4 !u)#ie de ele)trodul pus la mas$ :)omu itr$rii =i ie=irii<.
Cara*eri%i*ile %ai*e dau rela#ia ditre dou$ di m$rimile de la &orele
)uadripolului :tesiue sau )uret<@ )1d o a treia este me#iut$ )ostat$.
Cea mai des sut !olosite )(r()teri+ti)i'e de ie.ire I
C
E:U
CE
<@ )1d I
B
E)ost. Curetul
&a"ei se determi$ )o!orm pu)tului de lu)ru.
Se disti- % "oe pe plaul deseat/ Regim' de +(tr(,ie0 regim' de t*iere0
regim' ()ti" :re-iuea e>a=urat$< :!i-. 2.1C<.
Liia 1
maA
este liia )are e determi$ puterea maAimal$ pe )are o de-a/$
tra"istorul dat. Cara)teristi)ile u tre&uie s$ ias$ 4 a!ara a)estei liii.
6 *ara*eri%i*a de inrare :!i-. 2.11< !iA$m pe -ra!i) I
BC
=i -$sim U
BC
0
tesiuea 4 pu)tul de lu)ru. I
BO
0 )uretul &a"ei 4 pu)tul de lu)ru.
,ai departe e!e)tu$m )al)ulul di7i"orului.
6 )ara)teristi)a de tras!er -$sim pu)tul de lu)ru@ tesiuea de alimetare =i
)uretul maAimal8
I
U
R R
C
C E
maA
D
+
+
:2<
Du)1d o dreapt$ pri I
CmaA
=i pu)tul de lu)ru@ determi$m amplitudiea
tesiuii la ie=ire U
CC
. Da)$ u e )o7i-e a)east$ tesiue atu)i s)>im&$m
parametrii. Tot di a)est -ra!i) -$sim =i )uretul la ie=ire I
CC
.
A7em sistemul8
1'
+
BE
I
B
9i-. 2.11 Cara)teristi)a de itrare.
I
BC
+
CE
I
C
I
CmaA
I
B1
I
B2
I
B%
I
B'
I
B(
I
B.
I
CC
I
CC
+
CB
+
CC
+
B
Re-im de satura#ie
Re-im de t$iere
P
maA
9i-. 2.1C Cara)teristi)ile de ie=ire
ale tra"istorului )u emitorul )omu.

'

+
D
D
maA
E
C
U
E C
C
R
R
K
R R
U
I
:3<
Di sistemul :3< -$sim R
E
=i R
C
. Cal)ularea di7i"orului8
( ) D 2C 1C
C B
E C
I
R R
U

+
+

( )
D
2C 1C
2
C C

B
E E BE
I
I R U
R
0 dimesioarea -ra!oaaliti)$.
Da)$ a7em e7oie de o sta&ili"are mai mare@ ale-em 2C@ iar da)$ 0 de u
)oe!i)iet mare de ampli!i)are@ lu$m 1C.
)... Cone*area ranzi%or#l#i *# 'az! *o$#n!.
Pote#ialul &a"ei u se 7a s)>im&a
deoare)e ea este uit$ la p$m1t. Sta&ilirea
pu)tului de lu)ru 7a !i similar$.
)./. Cone*area ranzi%or#l#i *# *ole*or *o$#n.
6 )a"ul dat semalul se s)oate de la
emitor.
D
2
1
C
+
U U
B
0 pu)tul de lu)ru.
[ ] D 1CC 1C
2 1
k R R
D
2
1
E
E
I
U
R
+

I
E
se ale-e reie=id di puterea@ )are
tre&uie s0o primim la ie=ire.
1(
+
i
R1
R2
R
C
R
E
+
B
9i-. 2.12. Coe)tarea tra"istorului )u
&a"$ )omu$
C
B
+
i
R1
R2
R
E
+
B
+
C
9i-. 2.1%. Repetor pe emitor
De%*rierea *one*!rilor ranzi%orilor.
-
m
E
D
C
i
I
I

- )odu)ti&ilitatea de tras!er.
A)este s)>eme pot !i utili"ate8
0 da)$ re"iste#a r
i
e mare@ 4 s)>emele ude u i!lue#ea"$ la semalele de itrare
:ampli!i)atoare< :!i-. 2.F<.
0 la ampli!i)atoare a semalelor )u !re)7e#e !oarte mari :!i-. 2.11@ re"iste#a r
i
=i
)oe!i)ietul K
I
sut mi)i<@ deoare)e 4tre )ole)tor =i &a"$ eAist$ o )apa)itate mare =i
m$re=te &ada de !re)7e#$. i 4 a)este )ir)uite sut utili"ate re"iste#e mi)i.
1.
Para8
$er#l
EC BC CC
Re"is0
te#a de
itrare r
i
( ) ( )
D
OO OO
maA
2 1


+

k
I
U
r r
R r R R
r
C
T
BE i
E BE
i
D 1C 1C
1
2 1

,
_

+
C
T
BE
CE
C BE
i
I
r
r
R r
r

D 1C
(

+
EB BE i
R r r
Re"is0
te#a de
ie=ire r
0
D
C
k r r
C
D
C

+

k
R r
r r
d BE
C

D OO
D 1C 1C
OO
OO
2 1
2 1
C
R R R
I
R
R r
R r
d
C
T
E
d BE
E

Coe!i)i0
etul de
ampli0
!i)are 4
)uret
K
I
=
D
C
i
I
I

D
1
1

+

CE
C
I
r
R
K
D 1
1
1

I
K
D
1
1

+
+

CE
E
I
r
R
K
Coe!i)i0
etul de
ampli0
!i)are 4
tesiue
K
U
=
D
C
i
U
U

D
T
C
C m
CE
BE
C BE
C
U
U
R g
r
r
R r
R
K

D
T
C
C m
CE C
CE C
BE
U
U
R g
r R
r R
r
K

1
1 1
1
1

+ +

CE E
BE
U
r R
r
K

0 la surse de semale )u re"iste#$ iter$ mare :!i-. 2.12<.Tras!orm$ re"iste#a 4alt$


4 re"iste#$ /oas$.
).0. Ea9#l 8 ranzi%or *# e&e* de *:$p
Tra"istorii )u e!e)t de )1mp :TEC< repre"it$ dispo"iti7e ele)troi)e@
!u)#ioarea )$rora se &a"ea"$ pe modi!i)area )odu)ta#ei uui )aal semi)odu)tor
su& i!lue#a )1mpului ele)tri). TEC se pot 4mp$r#i 4 dou$ p$r#i8 a< TEC; =i &<
TEC,OS.
a< TEC; 0 TEC )u /o)#iue. 6tr0u )ristal se
reali"ea"$ o /o)#iue p&n ast!el 4)1t s$ r$m1$ u )aal
4-ust pri )are poate s$ )ir)ule )uret. Cele dou$ )apete ale
)aalului de tip n sut )ota)tate )ostruid drea D =i sursa
S. Poarta G 0 semi)odu)tor de tip p@ 4)o/oar$ )aalul n.
Da)$ apli)$m la G u pote#ial e-ati7 !a#$ de surs$@
atu)i &ariera se 7a l$r-i =i la u momet dat /o)#iuea
poate s$ 4)>id$ tot )aalul =i re"iste#a 7a de7ei &rus)
mare. Curetul u 7a mai putea tra7ersa )aalul. Di!ere#a de
pote#ial )are este e)esar$ petru li)>idarea )uretului se
ume=te ten+ine de pr(g. :4 )a"ul dat este e-ati7$ !a#$ de
surs$<. Di )au"a )$ 4tre D =i S eAist$ tot o di!ere#$ de
pote#ial U
DS
U
?S
@ se deose&es) % re-imuri de !u)#ioare a
tra"istorului8
1< Regim' de t*iere 0 )1d tesiuea 4tre
-ril$ =i surs$ =i respe)ti7 4tre surs$ =i dre$ sut mai mi)i
)a tesiuea de pra-. 6 a)est )a" )aalul se
4)>ide.U
DS
ECD U
?S
<U
pra-
.
Petru )a s$ par)ur-$ u )uret pri )aal@ apli)$m la
dre$ o tesiue po"iti7$ =i se des)>ide )aalul 4
apropierea surseiD
1< Regim' de +(tr(,ie 0 )1d se des)>ide
)aalul la m$rirea tesiuii la -ril$. U
?S
>U
pra-
D U
?D
<U
pra-
@
Caalul este des)>is 4 domeiul sursei =i 4)>is 4
domeiul dreei :!i-. 2.1(<.
2< Da)$ m$rim =i mai mult tesiuea la -ril$
p1$ )1d U
?D
>U
pra-
@ a7em regim' 'ini(r 0 )aalul este
4)>is pe toat$ 4tiderea.
E;e$pl#"
6 !i-. 2.1. este repre"etat$
)ara)teristi)$ de ie=ire. La tesiuea
U
?S
E E 0'V E U
pra-
)aalul este
4)>is. Re-imul de t$iere )oi)ide )u
aAa ori"otal$. 6 re-imul liiar are
lo) le-ea lui O>m.
6 )a"ul utili"$rii TEC )a
ampli!i)ator se !olose=te re-imul de
satura#ie. A7ata/ul TEC )ost$ 4
a)eia ele)trodul de itrare G este
12
D
?
S

p
9i-. 2.1'. Tra"istorul
TEC0/
D
?
S

p
9i-. 2.1(. TEC0/ 4
re-im de satura#ie
+
DS
9i-. 2.1.. Cara)teristi)ile de ie=ire petru
TEC0/
I
D
+
?SC
C V
02 V
0' V
0% V
01 V
R. Liiar
R.
Satura#ie
i"olat de )eilal#i doi ele)tro"i =i este polari"at i7ers. De)i re"iste#a de itrare este
!oarte mare.
).1. Cone*area TEC.
Rolul re"iste#elor este
de a )rea re-imul tra"istorului
:!i-. 2.12<@ )u alte )u7ite
tre&uie s$ plas$m pu)tul de
lu)ru la mi/lo)ul
)ara)teristi)ilor :re-imul de
satura#ie<. R
S
0 ser7e=te petru
)rearea di!ere#ei de pote#ial
U
?S
a pu)tului de lu)ru.D R
D
0
re"iste#a de sar)i$D R
?
0
e-alea"$ )u C pote#ialul de la
poart$ G.
Pote#ialul por#ii 4 pu)tul de
lu)ru8
U I R
GS S S C C
D
:F<
:deoare)e poarta este mai e-ati7$.<
I
SC
0 Curetul sursei 4 pu)tul de lu)ru.
De)i8
R
U
I
S
GS
S

C
C
D
:1C<
6 lipsa semalului la itrare eta/ul este +E 0% V@ tesiuea pu)tului de lu)ru
este )ostat$. A doua )ompoet$ este semalul alterati7. 6 !ie a7em suma
a)estor dou$ )ompoete 0 semalul total.
13
9i-. 2.13. Costruirea )ara)teristi)ilor de tras!er TEC0/
Semal de itrare
apli)at la surs$.
I
D
I
DC
+
?S
+
?
+
DS
I
D
Pu)tul de lu)ru
+
?SC
02 V
0' V
0% V
01 V
+
D
+
B
i
D
+
i
R
?
R
D
R
S
+
B
9i-. 2.12. Coe)tarea TEC0/
+
C
C
S
C
I
?SC
=i I
SC
-$sim di -ra!i).
R
S
mai are =i !u)#ia de rea)#ie e-ati7$. Poate s$ se 4t1mple )a K
+
<1 =i
petru )a s$ e7it$m a)est lu)ru :adi)$ s$ m$rim )oe!i)ietul de ampli!i)are<@ )oe)t$m
)apa)itatea C
S
. De)i la surs$ tesiuea u se 7a s)>im&a@ deoare)e )u a/utorul
)odesatorului C
S
s)urt)ir)uit$m )ompoeta alterati7$. De)i rea)#ia e-ati7$
dispare.
D
2
2C 1C
mi S
S
R f
C

:11<
D
D S D
R
U
R R
U
I
+ +

:deoare)e R
S
<<R
D
< ( ) I f U U
D G D
@ D
D
D
D
D
G
G
D
D
U
U
I
U
U
I
I +

:12<
S
I
U
tg
R
U
I tg
D
G
i
D


D
D
0 pat$ :tras)odu)ta#$<
0 re"iste#a iter$ a tra"istorului.
1
:1%<
Lu1d 4 )osidera#ie :12<@ di :1%< o&#iem8
I S U
R
U
D G
i
D
+
1
D
:1'<
Da)$ a7em o 7aria#ie a tesiuii la poart$@ adi)$ U
?
E U
i
@ a)easta du)e la
7aria#ia )uretului8 I
D
E i
D
D 4 a=a !el )$ 7a ap$rea tesiuea8
U R I
D D D
D
:1(<
Da)$ :1'< itrodu)em 4 :1(<o&#iem8
i SU
R
R
i
D i
D
i
D
D
:1.<
De ai)i8
i SU
R
R R
D i
i
i D

+
D
:12<
Tesiuea la ie=ire8
i R SU
R R
R R
D D i
i D
i D
0

+
D
:13<
Rela#ia :13< arat$ tesiuea la ie=ire !a#$ de )uretul alterati7 la itrare.
De ai)i8
K

S
R R
R R
U
i
i
i D
i D

+
C
D
:1F<
A)easta a !ost o )uplare )u
sursa )omu$@ re"iste#a R
i
este
mare. Este de e7ide#iat )$ semalul
la itrare e i7ers semalului la
ie=ire. G
+
este mai mi) )a la
tra"istorii &ipolari.
,ai poate !i utili"at$ =i
s)>ema )u dre$ )omu$ :!i-. 2.1F<.
Semalul la itrare este a)ela=i )a =i
la ie=ire@ de ude =i deumirea 0
repetor.
1F
+
i
R
?
R
S
+
B
9i-. 2.1F. S)>ema )u dre$ )omu$
+
C
C
Ampli!i)area dup$ tesiue u are lo). A7em la itrare o re"iste#$ mare =i
ampli!i)$m umai )uretul@ la ie=ire a7em o re"iste#$ mi)$.
Coe)tarea )u poart$ )omu$ u se pra)ti)$.
).2. C#plarea 6nre ea9e.
Ca re-ul$ u este destul u si-ur eta/ petru prelu)rarea semalelor. Ie=irea
uui eta/ se )uplea"$ )u itrarea altui eta/.
1. C#pla9#l prin *onden%aor. Tesiuea la &a"$ tre&uie s$ !ie mai mi)$ )a la
)ole)tor :!i-. 2.2C<. Este utili"at )el mai des. A7ata/ul8 )ostituie !aptul )$ di pu)t
de 7edere te>olo-i) )odesatorul se eAe)ut$ u=or =i are o &ad$ de !re)7e#$ lar-$.
De"a7ata/ul8 )$ u se a)ord$ impeda#a de ie=ire a primului eta/ )u impeda#a de
itrare a eta/ului al doilea. Se utili"ea"$ 4 ampli!i)atoarele de !re)7e#$ itermediar$.
2. Alt!el de )upla/ :!i-. 2.21< este *#pla9#l prin ran%&or$aor. Le-$tura
-al7ai)$ u eAist$. A7ata/ul ast!el de le-$turi )ost$ 4 a)eia )$ pri potri7irea
um$rului de spire 4 &o&ia primar$ =i se)udar$@ se pot a)orda impeda#a de itrare
a eta/ului doi )u impeda#a de ie=ire a primului eta/. Ast!el se o&#ie u )1=ti- 4
ampli!i)are. De"a7ata/ul8 tras!ormatorul di pu)t de 7edere te>olo-i) este mai
)ompli)at. Da)$ este mie" di !er@ atu)i apar distorsiui eliiare.
6 pre"et a)east$ le-$tur$ se utili"ea"$ 4 )ir)uitele de !re)7e#$ 4alt$ =i
itermediar$@ ude &o&iele tras!ormatorului deseori ser7es) =i )a &o&ie a
)ir)uitelor os)ilate. La !re)7e#e 4alte u este umaide)1t s$ !ie tras!ormator )u
mie".
%. Alt tip de )upla/ este *#pla9#l dire*. A7ata/ul8 u este e7oie de elemete
4 plus@ le-$tura este idepedet$ de !re)7e#$. Este e)esar de a a7ea tra"istor de
di!erit$ polaritate. =i re-imurile tre&uies) a)ordate &ie. Cupla/ul dire)t se utili"ea"$
mai des 4 )ir)uitele ite-rate.
Pro'le$a <.
6 s)>ema di !i-. 2.22 R
E
E( I@
R
L
E1C I@ E
E
E1C V@ E
C
E%C V. De
)al)ulat tesiuea )ole)tor0&a"$ U
CB
.
Rezol,are"
2C
9i-. 2.21. Cupla/ul pri tras!ormator
9i-. 2.2C. Cupla/ul pri )odesator
+
B +
B
+
B
0
B
B
0 B
E
E
E
C
R
L
R
E
9i-. 2.22. La pro&lema 3
Da)$ temperatura@ la )are lu)rea"$ tra"istorul u este mare@ atu)i se poate
)osidera I
CBC
C. Coe!i)ietul de trasmisie a )uretului emitorului 4l )osider$m
e-al )u uitatea. *e-li/1d pote#ialul la /o)#iuea )ole)torului poate !i s)ris8
( ) mA R E I
E E E
2 1C ( 1C
%
@
iar )uretul )ole)torului
mA I I I
E E C
2
.
Pri urmare8
. 1C 1C 2 %C V R I E U
L C C CB

Pro'le$a 1=.
6 s)>ema di !i-. 2.23 E
E
E2 V@
R
E
E2 I@ R
B
E1( I@ E
B
E% V@ R
L
E'
I@ E
C
E1. V. Tra"istorul are
parametrii8 EC@F3D I
CBC
E 1C A. De
)al)ulat )uretul )ole)torului.
Rezol,are"
+tili"1d le-ea II a lui Gir)>o!!
petru )ir)uitul de itrare :emitor 0
&a"$< =i e-li/1d tesiuea +
BE
la
/o)#iuea emitorului@ putem s)rie8
.
B B E E B E
R I R I E E + +
Curetul &a"ei8
( ) D 1
C KB E B
I I I
pri urmare@
( ) [ ] @ 1
C B CB E E E B E
R I I R I E E + +
de ude8
( ) ( )
mA
R R
R I E E
I
B E
B CB B E
E
' @ 2
F3 @ C 1 1( 2
1( C1 @ C % 2
1
C

+
+ +

+
+ +

.
?$sim )uretul )ole)torului8
mA I I I
CB E C
%. @ 2 1C 1C 1C ' @ 2 F3 @ C
. 2%
C
+ +

.
Pro'le$a 11.
+ tra"istor !olosit 4 s)>ema di !i-.
2.2F. are parametrii8 E
C
E23 V@ R
B
E1( I@ R
E
E1
I@ R
L
E2 I. De )al)ulat la )are tesiue de
itrare miimal$@ tra"istorul 7a lu)ra 4 re-im de
satura#ie. Se )osider$ )$ la >otarul re-imului de
satura#ie EF.
Rezol,are"
6 re-imul de satura#ie tesiuea U
CE
C.
Tesiuea de itrare8
.
B B E E in
R I R I U

Tesiuea sursei de alimetare a
)ole)torului8
L C E E C
R I R I E
.
21
0
B
B
E
E
R
L
R
E
0
B
E
B
9i-. 2.23. La pro&lema 1C
R
L
0
B
E
C
E
C

R
E
+
i

R
B

R
L

I
E

I
C

I
B

9i-. 2.2F. La pro&lema 11
Curetul emitorului ( ) 1 +
B E
I I .
Curetul )ole)torului
B C
I I
.
Pri urmare@ tesiuea de itrare
( ) [ ] ( ) [ ]
B E B B B E B in
R R I R I R I U + + + + 1 1
.
Da)$ tesiuea sursei de alimetare
( ) ( ) [ ]
L E B L B E B C
R R I R I R I E + + + + 1 1
@
atu)i )uretul &a"ei
( )
( )
mA
R R
E
I
L E
C
B
1
1C 2 F 1 F 1C
23
1
% %

+ +

+ +


.
6 a=a !el@ de!iiti7 primim
( ) V U
in
2( 1( 1 F 1 + +
.
Pro'le$a 1).
6 s)>ema di !i-. 2.%C :R
B
E(C I@
R
L
E1C I@ E
C
E2' V< se !olose=te
tra"istorul )u )oe!i)ietul de tras!er a
)uretului &a"ei EF. De )al)ulat tesiuea
)ole)tor0emitor U
CE
.
Rezol,are"
*e-li/1d )uretul I
CBC
@ a7em
( )
( )
B L CE C
L B C L E C CE
R R U E
R I E R I E U
1
1
+
+

de ude
( )( )
( )
V
R R
E
U
B L
C
CE
3
1 F
1C (C
1C 1C
1
2'
1 1
%
%

+

,
_

+ +

Pro'le$a 1+.
6 s)>ema di !i-. 2.%1. se !olose=te
tra"istorul )u )oe!i)ietul de tras!er a )uretului
&a"ei E(C =i )u )uretul idire)t a /o)#iuii
)ole)torului I
CBC
E1C A. Se =tie@ )$ I
C
E1 mA@
E
C
E1( V U
CE
E. V. De )al)ulat re"iste#a &a"ei R
B
=i re"iste#a sursei R
L
.
Rezol,are"
Petru )uretul )ole)torului8
( ) 1
C
+ +
CB B C
I I I
@
de ude8
( )
A
I I
I
CB C
B

1C
(C
1C 'F @ C 1
%
C

.
Re"iste#a &a"ei8

2
I
E
R
B
C
B
( @ 1
1C 1C
1(
.
.
Tesiuea de alimetare
L C CE C
R I U E +
@
de ude

2
I
U E
R
C
CE C
L
F 1C F
1C 1
. 1(
%
%
.
22
E
C

+
CE
R
B

R
L

I
C

I
B

9i-. 2.%C. La pro&lema 12
E
C

+
CE
R
B

R
L
I
C

I
B

9i-. 2.%1. La pro&lema 1%
Pro'le$a 1..
Petru s)>ema ampli!i)atorului di
!i-. 2.%2 de )al)ulat R1@ R2@ R%@ R'@ da)$
pu)tul de lu)ru este )ara)teri"at de
parametrii8 I
C
E1 mA@ U
CE
E 0 . V.
Coe!i)ietul de ampli!i)are 4 tesiue
G
+
E 03.
Rezol,are"
Ai)i
. 3 1C 3 1C
% %
V R I U
L C R
Ltiid +
CE
a!l$m tesiuea re"ultat$ a
re"iste#elor )ole)torului
V U
E
1. 3 . %C
. *e-li/1d
)uretul I
CBC
@ primim
A I I
C B
2C (C 1C 1
%


. Pri
urmare
mA I I I
B C E
C2 @ 1 C2 @ C 1 + +
.
Petru
K
U
1C
are lo) rela#ia
aproAimati7$8
E L U
R R K
@ de ude8
k K R R
U L E
1 3 1C 3
%
Cum se 7ede@ re"iste#a R
E
este re"iste#a R%. Tesiuea pe a)east$ re"iste#$
este8
V R I U
E R
1 1C C2 @ 1 1C 1 %
% %
'


.
Respe)ti7
V U
R
1( 1 1.
'

. 6 a=a !el8 ( )

k R 1( 1C 1 1( '
%
.
Cal)ulul re"iste#elor di7i"orului. Petru !u)#ioarea sta&il$ a s)>emei este
e)esar )a )uretul di re"istorul R3 s$ !ie de (01C ori mai mare )a )uretul &a"ei.
Deoare)e I
B
E2C A@ lu$m I
di7
E2CC A.
*e-li/1d tesiuea la /o)#iuea emitorului@ se poate )osidera@ )$ U
B
U
E

01. V@ de ude ( )

k R 3C 1C 2CC 1. 2
.
.
Determi$m R18
( ) ( ) ( ) ( ) + +

k I I U E R
di" B E C
( @ .% 1C 22C 1. %C 1
.
.
Pro'le$a 1/.
Tra"istorul )u e!e)t de )1mp
)u )uretul dreei I
DmaA
E2 mAD =i
)odu)ta#a de tras!er S
maA
E 2
mAHV@ este )oe)tat 4 s)>ema
ampli!i)atorului di !i-. 2.%%. )u
surs$ )omu$. Re"iste#a sursei
R
L
E1C I. De )al)ulat )oe!i)ietul
de ampli!i)are dup$ tesiue da)$8
a< U
?S
E 01 VD
&< U
?S
E 0C@( VD
)< U
?S
E C V.
Rezol,are"
?$sim tesiuea por#ii8 U
p
43 I
Dm(5
6S
m(5
4 303 70
&8
69370
&8
- 4 3 V.
2%
9i-. 2.%2. La pro&lema 1'
R
L
E3 I
E(C
R%
R'
R2
R1
I
B

I
C

I
E

EE0%C V
+
i
R
?
R
D
R
S
+
B
9i-. 2.%%. La pro&lema 1(
+
C
C
S
C
Determi$m pata )ara)teristi)ii tra"istorului petru +
?S
E 01 V8
S 4 S
m(5
97 & U
GS
6U
p
- 4 397 & 763- 4 7 mA6V.
Coe!i)ietul de amli!i)are 4 tesiue8
K
U
4 S R
L
4 7 70
&8
7070
8
4 70.
Petru tesiuea +
?S
E 0C@( V a7em8
S 4 397 & 00:63- 4 70: mA6V.
K
U
4 S R
L
4 70: 70
&8
7070
8
4 7:.
Petru tesiuea +
?S
E ( V a7em8
S 4 397 & 063- 4 3 mA6V.
K
U
4 S R
L
4 370
&8
7070
8
4 30.
Pro'le$a 10"
Petru u tra"istor )u e!e)t de )1mp :!i-. 2.%%< )u I
DmaA
E 1 mA =i U
p
E ' V de
)al)ulat8
a< )uretul )are 7a tre)e la )oe)tarea idire)t$ a tesiuii U
?S
E 2 VD
&< pata S =i pata maAimal$ S
maA
4 a)est )a".
Rezol,are"
a< Curetul 4l a!l$m di rela#ia I
C
4 I
Dm(5
97&U
GS
6U
p
-
3
4 770
&8
97 & 36;-4 4 003:
mA.
&< Pata )ara)teristi)ii tra"istorului )u e!e)t de )1mp8
S
I
U
I
U
U
U
mAV
C
GS
D
p
GS
1

_
,

_
,

2
1
2 1C
'
1
2
'
C 2(
%
maA
@
Pata maAimal$8
V mA
U
I
S
p
D
( @ C
'
1C 2
2
%
maA
maA

.
Pro'le$a 11.
6 ampli!i)atorul
s)>ema )$ruia este
repre"etat$ 4 !i-. 2.%'@ la
U
?S
E 2 V )uretul dreei este
I
D
E 1 mA. De )al)ulat8
a< Re"iste#a re"istorului R
S
@
da)$ tesiuea )e )ade pe R
?

poate !i e-li/at$D
&< Tesiuea E@ da)$ R
L
E 1C
I@ U
DS
E ' V.
Rezol,are"
R
S
4 U
GS
6 I
D
E 3006770
&8
4 3 k#
E 4 I
D
R
L
<U
DS
< I
D
R
S
4 70 < ; < 3 4 7= V.
Pro'le$a 12.
Tra"istorul )u e!e)t de )1mp )u )aal de tip n se !olose=te 4 ampli!i)atorul
s)>ema )$rui este repre"etat$ 4 !i-. 2.%%. Tesiuea de pra- U
p
E 02 V@ )uretul
dreei maAimal I
DmaA
E 1@3 mA. Se =tie@ )$ la tesiuea sursei U E 2C V )uretul
dreei I
D
E 1 mA. ,odulul )oe!i)ietului de ampli!i)are 4 tesiue K
+
E 1C. De
)al)ulat8
a< Tesiuea -ril$0surs$ U
?S
D
&< Pata tra"istorului 4 pu)tul de lu)ru SD
2'
+
i
R
?
R
L
R
S
E
9i-. 2.%'. La pro&lema 12
C
S
C
)< Re"iste#a re"istorului sursei R
S
D
d< Re"iste#a 4 )oturul dreei R
D
D
Se )osider$@ )$ re"iste#a iter$ a tra"istorului R
i
>>R
D
=i )$ la !re)7e#a de
lu)ru re"iste#a )apa)it$#ii este !oarte mi)$.
Rezol,are"
Determi$m tesiuea -ril$ surs$ +
?S
@ !olosid eApresia8
I
C
4 I
Dm(5
97&U
GS
6U
p
-
3
6lo)uid datele )uos)ute o&#iem8
770
&8
4 70>70
&8
97 & U
GS
H3-
3
0 de ude U
GS
E C@( V.
Cal)ul$m pata maAimal$ a )ara)teristi)ii dispo"iti7ului8
V mA
U
I
S
p
D
3 @ 1
2
1C 3 @ 1 2
2
%
maA
maA


Pri urmare@ pata tra"istorului 4 pu)tul de lu)ru8


S
I
U
U
U
mA V
D
p
GS
1

_
,

_
,

2
1 13 1C 1
C (
2
1 %(
% maA
@
@
@
Cal)ul$m re"iste#a 4 )oturul sursei8
R
S
4 U
GS
6I
D
4 00:69770
&8
- 4 00: k..
Lu1d 4 )osidera#ie@ )$ R
i
>>R
D
@ R
S
se )al)ul$ di rela#ia K
U
4S R
L
00 de ude8
R
S
4 K
U
6S 4 7069708:70
&8
- 4 ?0; k..
Pro'le$a 1<.
Repetorul pe surs$ :!i-.
2.%(< are )uretul dreei I
D
E (
mA =i S E 2 mA@ R
L
E (CC @ U
Rs
E U
SD
. De )al)ulat urm$toarele
m$rimi8 a< K
+
D &< R
ie=
D )< E
D
.
Rezol,are"
Ai)i
K
U
4 SR
S
697<R
S
- 4
370
&8
:00697<370
8
:00- 400:#
R
ie=
E R
S
697<R
S
- 4:00697<370
8
:00- 43:0 #
U
RL
E I
D
R
L
E (70
&8
:00 4 30: V# E
D
4 30: < 30: : V.
Capitolul III
2(
9i-. 2.%(. La pro&lema 1F
R
?
R
S
C
E
D
E
?
+
i
R
L
REAC>IA ?N CIRCUITELE ELECTRONICE
+.1. Tip#rile de rea*(ie
Pri rea)#ie 7om 4#ele-e pro)edeul de apli)are a uei p$r#i di semalul de
ie=ire la itrare. Cir)uitele pri )are se reali"ea"$ a)east$ trasmitere le 7om umi
&u)l$ de rea)#ie. 6 depede#$ de a)eia )um este s)os semalul de la ie=ire@
deose&im8 rea*(ie 6n *#ren =i rea*(ie 6n en%i#ne.
1. Presupuem )$ a7em u eta/
ampli!i)ator :!i-. %.1<@ ude Z
r
0
impeda#a de rea)#ie. Tesiuea )are
!ormea"$ rea)#ie este s)oas$ de pe o
re"iste#$ le-at$ 4 serie )u
ampli!i)atorul. A7em rea)#ie 4 )uret@
deoare)e tesiuea 4toars$ la itrare
este propor#ioal$ )u )uretul. U
r
P I
C
.
2. 6 !i-. %.2 a7em u eta/ ampli!i)ator
ude Z
r
0 impeda#a de rea)#ie.
Tesiuea )are !ormea"$ rea)#ie este
s)oas$ de pe o re"iste#$ le-at$ 4 paralel )u ampli!i)atorul. A"em re(),ie @n ten+ine@
deoare)e tesiuea 4toars$ la itrare este propor#ioal$ )u tesiuea. U
r
P U
C
.
%. ,ai eAist$ re(),ie mi5t*
:7ariata )om&iat$<@ repre"etat$
4 !i-. %.%. 6 )a"ul dat a7em
rea)#ie par#ial 4 )uret =i par#ial 4
tesiue. Pra)ti) 4totdeaua este
rea)#ia miAt$@ 4s$ oi ideali"$m
)a"urile. O parte a semalului s)os
de la ie=ire U
r
se apli)$ la itrare.
D#p! &el#l de apli*are a %e$nal#l#i la inrare deose&im8
1. Re(),i( +erie :9i-. %.' semalul de rea)#ie este uit 4 serie )u sursa<.
2. Re(),ie p(r('e'* :!i-. %.( semalul de rea)#ie este uit 4 paralel )u sursa<.
%. Re(),i( mi5t* :7ariata )om&iat$@ semalul de rea)#ie este uit =i 4 paralel =i 4
serie< :!i-. %..<.
2.
Zr +i
+
C
+r
9i-. %.1. Rea)#ie 4 )uret
Z
1
+
i
+
C
+
r
9i-. %.2. Rea)#ie 4 tesiue
Z
r
Z
1
+
i
+
C
+
r
9i-. %.%. Rea)#ie miAt$
Z
2
Z
r
Ca eAemplu de rea)#ie 4 )uret@ serie poate
ser7i re"iste#a R
E
di s)>ema )oe)t$rii
tra"istorului )u emitor )omu@ deoare)e U
r
se
adau-$ la U
i
@ 4 a=a !el re"iste#a se m$re=te :!i-.
%.2<.
Petru a )ara)teri"a )atitati7 rea)#ia se
utili"ea"$ )oe!i)ietul de rea)#ie @ )are petru
putere repre"it$8
D
C
1
1
r
1

petru )uret8
D
C
I
I
r
I

petru tesiue8
.
C
U
U
r
U

:1<
Pra)ti) se utili"ea"$
+
=i se otea"$ simplu 0 )Aefi)ient' de re(),ie (' +)Bemei.
Petru o aali"$ -eeral$ 7om utili"a s)>ema di !i-. %.3. )are repre"it$ u
ampli!i)ator )u )oe!i)ietul G8
1
.
C
.
.
U
U
K :2<
22
Z
1
+
r
9i-. %.'. Rea)#ia serie
Z
+
r
9i-. %.(. Rea)#ia paralel$
Z
1
+
r
9i-. %... Rea)#ia )om&iat$
Z
2
Z
'
Z
%
+
C
I
C
G
+
i
I
i
+
1
I
1
+
r
I
r

9i-. %.3. S)>ema petru aali"$ -eeral$ a


rea)#iei
+
B
9i-. %.1. R
E
0 rea)#ie serie
4 )uret
R
E
+
i
)oe!i)ietul de tras!er8
i
r
U
U
K
.
C
.
.
:%<
Rela(iile dinre a*e%e $!ri$i"
r i
U U U
. .
1
.
+
:'<
6mp$r#im :'< la +
C
8
C
.
.
C
.
.
C
.
.
1
U
U
U
U
U
U
r i
+ :(<
O&#iem8
.
. .
1 1
+
r
K K
:.<
.
1
.
.
.
K
K
K
r

:2<
( )
D
1
K
K
e K
K
e K
C
r

:2<
+.). Rea*(ia ne4ai,!"
Rea)#ia e-ati7$ are lo) atu)i )1d
G
B

E E 13C
o
@ 4 a)est )a"8
K K
. .
. =i
D
1 K
K
K
r
+

:3<
Rela#ia :3< e )ara)teri"ea"$ rea)#ia e-ati7$. K
r
< K. Semalul )are este 4tors pri
&u)la de rea)#ie e i7ers semalului apli)at la itrare. 6 a)est )a" semalul di &u)l$
se 7a s)$dea di semalul apli)at la itrare. Rea)#ia e-ati7$ 4m&u$t$#e=te
propriet$#ile ampli!i)atorului.
+.+. In&l#en(a rea*(iei ne4ai,e a%#pra %a'ili!(ii a$pli&i*aor#l#i.
Ampli!i)atorul are mai multe elemete )are au aumite erori@ )are pot s$
i!lue#e"e asupra propriet$#ilor ampli!i)atorului. Porid de la eApresia :3< lu$m
deri7ata ei8
23
( )
( ) ( )
D
1
1
1
1
2 2
K K
K K
K d
K d
r


+

+
+

:F<
Des)ompuem 4 di!ere#iale8
( )
.
1
2
K
K d
K d
r
+

:1C<
6mp$r#im :1C< la :3< =i o&#iem8
.
1
1
K K
K d
K
K d
r
r
+

:11<
Eroarea relati7$ a ampli!i)atorului )u rea)#ie :termeii de ista&ilitate< este de
1BK ori mai mi)$ de )1t eroarea relati7$ a ampli!i)atorului !$r$ rea)#ie. De o&i)ei
produsul K@ )are poart$ deumirea de )oe!i)iet de ampli!i)are 4 &u)la 4)>is$. :K
>> 1<.
Cum reiese di :3<@ da)$ K >> 1@ atu)i8
D
1

r
K
+... In&l#en(a rea*(iei ne4ai,e a%#pra i$pedan(ei de inrare Z
i
.
a< Ca"ul rea)#iei serie :)oe)t$rii serie<. Dup$ de!ii#ie
i
i
ir
I
U
Z
@ petru )a"ul ostru
U
i
este U
1
BU
r
:deoare)e U
r
este rea)#ie e-ati7$< de)i8
( ) ( ) K Z K
I
U
I
KU U
I
U U
I
U U
Z
i
r
ir


+ +
+

+
1 1
1
1
1
1 1
1
C 1
1
1
:12<
EApresia :12< e demostrea"$ )$ rea)#ia e-ati7$ serie m$re=te impeda#a de
itrare de :1BK< ori@ )eia )e poate !i util )1d a7em o surs$ )u o re"iste#$ mare.
&< Ca"ul )oe)t$rii paralele a rea)#iei :U
1
EU
i
<. 6 a)est )a"
.
1 r
i
ir
I I
U
Z
+

( )
r r r
r
r
Z
K U
Z
U U
Z
U U
I
+

1
1 C 1 1
:1%<
r i r i
r
i ir
Z
K
Z Z
K
U
I
U
I
U
I
Z
+
+
+
+ +
1 1 1 1
1
1 1
:1'<
1HZ 0 )odu)ti7itatea proprie a ampli!i)atorului !$r$ rea)#ie.
6 )a"ul )oe)t$rii paralele a rea)#iei )odu)ti&ilitatea s)>emei se 7a m$ri )u :1BG<
ori@ de)i re"iste#a se 7a mi)=ora.
+./. Rea*(ia pozii,!.
*e 4toar)em la eApresia :2< =i presupuem )$ KBE2n :EC@1@2@...<
6 a)est )a"
K K
. .
D o&#iem
D
1 K
K
K
r
+

K
r
> K :C< G <1<
Ca"ul )1d K 7 =i K
r
:semalul la itrare )>iar da)$ e "ero@ la ie=ire
ori)um 7om a7ea semal< 0 repre"it$ )odi#ia de autoos)ila#ie. 6 a)est )a" o&#iem
u os)ilator :dispo"iti7 )are -eerea"$ si-ur semal<.
Rea)#ia po"iti7$ se utili"ea"$ mai mult petru a o&#ie os)ilatoare.
Capitolul IV
A3PLI5ICATOARE DE PUTERE @ETAAE 5INALE)
De o&i)ei 4 s)>emote>i)$ se pra)ti)$8 da)$ a7em u semal sla& 0 mai 4t1i
ampli!i)area 4 tesiue :deoare)e are o re"iste#$ mare la ie=ire<@ 4s$ pe oi 4 !ial
2F
e iteresea"$ puterea@ de=i 4 eta/ul !ial oi a7em e7oie de a urma ampli!i)area 4
)uret. Tre&uie de )osiderat =i radametul mare.
..1. A$pli&i*aor#l &inal 6n *onrai$p *# ran%&or$aor @re4i$#rile
B Bi AB)
A7em tra"istorii )oe)ta#i )u
emitor )omu :!i-. '.F<. De)i !olosim
)ara)teristi)ile petru emitorul )omu. 6
ampli!i)atorul dat se utili"ea"$ re-imul B
petru tra"istor@ )eea )e 4seam$ )$ 4
!ie)are semiperioad$ !u)#ioea"$ )1te u
tra"istor :semiperioad$ po"iti7$ 0 u
tra"istor@ semiperioad$ e-ati7$ 0 alt
tra"istor<.
6 )a"ul )1d semalul lipse=te
)uretul pri am&ii tra"istori este
miimal.
Pu)tul de lu)ru :adi)$ pu)tul
ii#ial< este pu)tul B de pe -ra!i) :!i-.
'.1C<. Puterea de-a/at$ 4 starea ii#ial$ este aproape e-al$ )u "ero.
Petru eA)luderea distorsiuilor eliiare@ )u a/utorul re"iste#elor R1 =i R2 se
sta&ile=te )uretul pu)tului de lu)ru8
I
C min
4 9000:007:- I
C2
. :1<
Cal)ulul se !a)e petru uul di &ra#e.
U E
U
C2
C(dm

2
D
ude8 +
)adm@
I
Cadm
0 tesiuea =i )uretul admis petru tra"istor.
I
C,
I
Cadm

9ie)are di &ra#e 7a de"7olta puterea8
1 1
1
L
tr(n+f

.
D
:2<
%C
+i
R1
R2
T1
T2
R
L
9i-. '.F Ampli!i)atorul !ial )u tras!ormator
:re-imurile B =i AB<
Tr1
Tr2
9i-. '.1C. Cara)teristi)ile petru re-imurile B =i AB
U
CE
I
C l
B
+
Cmi
+
C,
E
C

I
Cmi
I
C
,
I
C
m
a
A
1
1
I U
L
tr(n+f
C2 C2

2 1
2
D
:%<
ude 1 0 repre"it$ puterea de-a/at$ de ampli!i)ator 4 sar)i$.
Puterea )osumat$ de la surs$8
1 E
I
I
EI
E
C2
C
C2
+

_
,

2
2

mi
D :'<
Radametul ampli!i)atorului81
1
E
'
D
:(<
ude8
U
E
C2
0 )oe!i)ietul de utili"are a sursei de alimetare.

m(5
4 ?>0:D@ da)$ 4 70 U
C2
4 E.
Puterea de"7oltat$ de tra"istor 7a !i maAimal$ 4 )a"ul )1d amplitudiea
tesiuii =i a )uretului au o 7aloare itermediar$ I
Q
C,
@ U
Q
C,
8
I
E
C2
4
E
I
C2
# U
E
C2
4
E
U
C2
#
21 1 1
C E

:.<
6lo)uim rela#iile :%< =i :'< 4 :.<. 6 a)est )a"8
2
2 1
2
2
2
2
1 E I I U I E
C C C2 C2 C2 C2 C

_
,

D
re"ol7$m e)ua#ia =i o&#iem petru puterea maAimal$8

E
4 36 4 00=8?#
E
4 6;
E
4 00:#
De)i8 1 1
C maA
D
2
2

ude P 0 puterea medie. A71d a)east$ 7aloare@


ale-em tra"istorul.
Re4i$#l 'azei se 7a determia dup$ )ara)teristi)a de itrare :!i-. '.11<.
Ale-em re"iste#ele R1 =i R2 dup$ metodele )are le0am !olosit mai 4aite.
%1
I
B
9i-. '.11. Determiarea re-imului &a"ei dup$ )ara)teristi)a de itrare
+B
+OB +B,
I
B
,
I
B
m
a
A
IBmi
Puterea de itrare8
1
I U
i
B2 B2

2
D :2<
Coe!i)ietul de ampli!i)are 4 putere8
K
1
1
1
L
i
D
Re"iste#a de itrare a ampli!i)atorului8
R
U
I
i
B2
B2
D
:3<
Petru e7oluarea distorsiuilor eliiare se 7a )ostrui depede#a I
C
E:+i<
petru 7aloarea dat$ a lui R
?
petru uul di &ra#e :7e"i )a"ul pre)edet<. Cu a/utorul
a)estor )ara)teristi)i se 7or determia )ure#ii I
C,
@ I
1
@ I
Cmi
)are )orespud U
?,
@ 1H2
U
?,
=i +
?,
E

C.
Se itrodu)e )oe!i)ietul de asimetrie a &ra#elor F 4 a=a !el )$ pritr0u &ra#
)uretul este 7<F@ iar pri altul 7&F. :di 4drumar< F<7. A71d a)este date -$sim
urm$toarele 7alori8
I
C2
4 97<F- I
C2
# I
7
4 97<F- I
7
# I
GC
4 97<F-I
Cmin
& 97&F- I
Cmin
#
I
3
4 & 97&F-I
7
# I
C min
4 &97&F-I
C2
.
?$sim amplitudiile armoi)elor8
( ) I I I
C C2 1 1
2
%
+ D ( ) I
F
I I
C C2 C 2
%
2
mi
D ( ) I I I
C C2 % 1
1
%
2 D
( ) I
F
I I I
C C2 C ' 1
.
' . +
mi
.
Cal)ul$m )oe!i)ietul armoi)elor8
K
I I I
I
G
C C C
C

+ +
2 % '
1
2 2 2
..). A$pli&i*aoarele de p#ere &!r! ran%&or$aor
A7ata/ele8 dimesiui mi)i@ posi&ilitatea de utili"a 7ariata )ir)uit0ite-rat@
distorsiui eliiare mi)i.
A$pli&i*aoarele de p#ere &!r! ran%&or$aor 6n re4i$#l A"
6 )a"ul dat a7em )oe)tarea )ole)tor )omu :CC<. Semalul se apli)$ !a#$ de
p$m1t. La itrare de)i e apli)at o /um$tate di pote#ialul tesiuii de alimetare.
Presupuem )a a7em alimetare simetri)$ :E
B
E|E
0
|<. 6 a)est )a" amplitudiea
semalului la ie=ire 7a !i limitat$ de amplitudiea maAimal 0 posi&il$ a semiperioadei
e-ati7e :tra"istorul este 4)>is<.
U E
R
R R
Lm
L
L E

D :1<
Puterea sar)iii
( )
( )
1
U
R
E R
R R
L
Lm
L
L
L E

+

1
2
1
2
2
2
2
D :2<
Puterea maAimal$ )e se de-a/$ 4 sar)i$ 7a !i )1d R
L
E R
E
:/um$tate di
tesiuea de alimetare<8
1
E
R
L
E
maA

2
3
D :%<
%2
Puterea )osumat$ de la sar)ia de alimetare
1
E
R
E
E

2
2
D :'<
Puterea )are se de-a/$ 4 tra"istor
1 1 1 1
T E L RE

D :(<
6 )a"ul )1d a7em P
L
E C@
1
E
R
1
T
E
L

2
3
maA
D :.<
Da)$ la itrare e "ero@ la ie=ire semalul tot e "ero =i )uretul pri tra"istor e e-al )u
)uretul pri R
E
@ de)i
1 IE
E
R
E
E
R
T
E E

2
De ai)i se 7ede )$ radametul e mi)

1
1
L
E
maA
N
1
1.
.
.
..+. S*7e$a a$pli&i*aor#l#i &!r! ran%&or$aor *are &#n*(ioneaz! 6n
re4i$#l B.
Da)$ la
itrare a7em "ero@
am&ii tra"istori 7or
!i 4)>i=i =i )ure#ii
pri tra"istori 7a !i
"ero.
Da)$
apli)$m la itrare u
semal siusoidal@
tra"istorul de sus se
des)>ide la BC@( V@
)el de /os 0 la 0C@( V
:!i-. '.1'<. La ie=ire
7om a7ea u semal
distorsioat. Ele pot
!i 4l$turate 4 )a"ul
)1d )re$m la itrare
o tesiue mi)$
ii#ial$ 4 a=a !el )a
primul tra"istor s$ se des)>id$ 4dat$@ iar )1d se des)>ide primul@ 4dat$ se des)>ide
al doilea. Petru a)easta se itrodu) di7i"ori )are )ra"$ a)east$ di!ere#$ de pote#ial
:re"iste#e sau diode<. 6 a)est )a" a7em re-imul AB. :adi)$ a7em o di!ere#$ de
pote#ial mi)$<.
Amplitudiea semalului 4 a)est )a" se determi$ de sursa de alimetare
:po"iti7$ sau e-ati7$ depide de semiperioad$<.
U
Lm
4 E
t
# :1<
U
CEsat
C.
1
E
R
L
L
maA

2
2
D :2<
Totul )ade pe sar)i$.
%%
9i-. '.1%. S)>ema ampli!i)atorului de putere !$r$ tras!ormator
+i
VT1
VT2
R
L
E
0
E
B
E
B
VD2
VD1
E
0
0 C@( V
B C@( V
9i-. '.1'. 9ormele semalului )u diodele VD1@ VD2 =i !$r$
1
E I
E
Lm

D :%<
ude8
I
U
R
Lm
Lm
L

D
1
E
R
E
L

2
2

. :'<1
1
E
R
R
E
L
E L
L maA
@ N
2
2
2 2 '
23 (
0 a7em u radamet mare.
Puterea de-a/at$ pe tra"istor 7a a7ea 7aloarea maAim$ 4 )a"ul )1d8
E U
L

D :(<
:atu)i )1d 7aloarea )uretului =i tesiuii au o 7aloare itermediar$<.
6 a)est )a"8
1
E
R
T
L

1
2
2

Petru mi)=orarea distorsiuilor )are apar di )au"a )$ )1d semalul e mai


mi) )a C@( V petru tra"istori se )reea"$ re-imul AB )u a/utorul re"iste#elor sau a
diodelor )oe)tate 4tre &a"e 4 a=a !el )a )uretul )ole)toarelor 4 pu)tul de lu)ru s$
!ie I
C
4 9000:007:-I
'm
.
Ast!el de eta/ !ial u ampli!i)$ tesiuea di )au"a )$ a7em dou$ repetoare
)oe)tate 4 )otratimp. O&#iem umai ampli!i)are 4 )uret. K
i
B1 .
.... Cal*#larea para$erilor a$pli&i*aor#l#i de p#ere *#
prea$pli&i*aor.
Se d$8 P
L
@ R
L
.
I
1
R
Cm
L

2
D
ude8 1 1@11
L
0 puterea de-a/at$ de am&ele &ra#e.
De ai)i se )al)ulea"$ amplitudiea )uretului la )ole)tor8
U
1
I
Cm
Cm

2
D
+
Cmi
se determi$ di
)ara)teristi)ile de ie=ire :!i-.
'.1.<.
Puterea poate !i eAprimat$ =i
)a8
1
U I
Cm Cm

2
D
|E| U
Cm
<U
Cmin

:00;00:<U
C(dm
Re"iste#ele de la R1
R'

sta&iles) pu)tul de lu)ru A.
Tra"istorii tre&uie s$ !ie
)omplemetari :T2 =i T%< 0 s$
ai&$ a)eia=i parametri@
%'
9i-. '.1(. ampli!i)atorului de putere )u preampli!i)ator
VT2
E
0
R1
E
B
VT%
VT1
R
C1
R
C1
R2
R%
R'
R
L
)oe!i)ie#i =i I
S
s$ !ie aproape e-ali. Curetul di7i"orului tre&uie s$ !ie de ' 0( ori
mai mare )a )uretul &a"ei.
Curetul )ole)torului mediu8
I
I
Cmed
Cm

D
Puterea )osumat$ de eta/8 1
E
E 2EI
Cmed
.

1
1
E
.
Cure#ii 4 pu)tele limit$ a dreptelor de lu)ru I
BA
@ I
B,
8
I
I
BA
CA

mi
D

I
I
Bm
Cm

mi
D
I
CA
4 9000:007:- I
)m
.
Valorile tesiuilor U
BA
=i U
Bm
. Se 7or determia dup$ )ara)teristi)ile de
itrare a tra"istorului reie=id di I
BA
=i I
&m
.
A71d a)este date putem )al)ula amplitudiea semalului la itrare8
U
im
4 U
Bm
< U
Am
U
Am
D
Puterea semalului la itrare8
1 U I
i i Bm

1
2
D
Coe!i)ietul de ampli!i)are8
K
1
1
1
G
i

.
Tra"istorul )oe)tat )u emitor )omu tre&uie s$ ai&$ o &ad$ de !re)7e#$
)orespu"$toare8
( ) f f

f 2 '
maA D
ude8
maA
0 !re)7e#a maAimal$ a ampli!i)atorului.
f
f

0 !re)7e#a la &a"$.
A)easta are lo)@ deoare)e )1d a7em )oe)tarea emitor )omu@ 4tre )ole)tor
=i &a"$ )apa)itatea mi)=orea"$ &ada de !re)7e#e :rea)#ioea"$ )u &u)la de rea)#ie<.
Cum se poate )al)ula pra)ti) o ast!el de s)>em$R
Se d$8 s)>ema di !i-. '.1(@ P
L
0 2 SD R
L
0 1C D E
?
0 .CC mVD R
?
0 1C .
Puterea )are o 7or de-a/a tra"istorii8
%(
U
CE
I
C
9i-. '.1.. Costruirea dreptei de lu)ru petru tra"istorii eta/ului de putere
B
+
Cmi
+
Cm
E
C
I
C
m
A
1 7071
L
4 303 H#

I
1
R
A
Cm
L

2 ' '
1C
C ..
@
@ D

U
1
I
V
Cm
Cm

2 ' '
C ..
. .
@
@
@ D
Di )ara)teristi)a de ie=ire8 U
Cmi
1 VD
|E| E U
C,
B U
mi
E .@. B 1 E 2@. VD E E 3 VD
Ale-erea tra"istorului8 se ale- dup$ )atalo- :o pere)>e de tra"istori )omplemetari<
ude8 +
Cadm
2E. Tre&uie s$ asi-ure )uretul I
Cm
1 A :)u re"er7$< =i P. Presupuem
)$ am -$sit tra"istorii respe)ti7i )u parametrii8
E 2(@ I
B,
E I
Cm
H E1( mA.
Cal)ul$m di7i"orul R1 R'.
Pote#ialul &a"ei tra"istorului T2 4 pu)tul de lu)ru ale-em reie=id di
7aloarea )uretului ii#ial pri tra"istorul T2 =i T% =i )ara)teristi)ile de itrare.
De eAemplu presupuem I
CO
E 1C mA@ atu)i8
I
I
mA
BG
CG

1C
2(
C ' @ .
Dup$ )ara)teristi)a de itrare -$sim8 U
BO
E C@'( V.
Da)$ a7em e7oie de o amplitudie mai mare =i admitem o )alitate mai
i!erioar$@ atu)i ale-em u )uret a di7i"orului mai mi).
De)idem8
I I mA
d BC
2 C ' 2 C 3 @ @


R R
E U
I I
k
BEG
d BG
1 '
3 C '(
1 2
. %

+

@
@
@
D
R R
U
I
k
BE
d
2 %
C '(
C 3
C (.
@
@
@
D
Cal)ul$m preampli!i)atorul pe &a"a tra"istorului T1. Coe!i)ietul de ampli!i)are a
preampli!i)atorului 4 tesiue :a primului eta/<8
K
R R
R R
U
C i
G i
1
1 2
1
1

I
I
ie+
r it
.
*u lu$m 4 )osidera#ie re"iste#a iter$ a tra"istorului T1@ deoare)e T1 este
)oe)tat i7ers =i are o re"iste#$ !oarte mare. Se ia 4 )osidera#ie 4 )a"ul )1d R
C
e
)ompara&il )u R
EC
:e !oarte mare<.
( )
K
R R R
R
r R
U
C L
G
E E
1
1 2 2
1
1 2

+
+ +

D :Q<
( ) ( ) R r r R
R R R
i B E E
i L E
1 1 1 1
2 2 1
1 + + +
+

R
1
=i R
'
au 7alori mari =i se e-li/ea"$.
Pe a)as$8 a< de urm$rit de )e R
i1
=i R
i2
au a=a !orm$D
&< de urm$rit tre)erea petru G
+1
de la !ormula pre)is$ la !ormula
aproAimati7$ I
E
4 9<7-I
B
.
Pe de alt$ parte preampli!i)atorul tre&uie s$ asi-ure
K
U
E
U
Cm
G
1
. .
C .
11
@
@
.
Determi$m R
C1
=tiid K
+
@ =i !olosim !ormula aproAimati7$ petru G
+1
.
Ale-em u tra"istor petru preampli!i)ator )u parametrii8
1
E(CD r
E1
E(
%.
6 a)est )a" e)ua#ia :Q< )o#ie 2 e)uos)ute R
E1
=i R
C1
. Ale-em o 7aloare
petru R
C1
=i )al)ul$m R
E1
.
A7em puterea preampli!i)atorului8 PH2( E 2H2( E C@C3 S@ =i tesiuea de
alimetare 3 V@ putem )al)ula )uretul IE1C mA. =i de)i re"iste#a R
C1
2 I@ =i
respe)ti7 R
E1
E '2 I.
R
R
K
C
E
U
1
1
1

)eea )e 4 )a"ul ostru u0i ade7$rat@ )eea )e 4seam$ )$


i!lue#ea"$ sar)ia eta/ului al II0lea :re"iste#a e mi)$ a et. II<
Amplitudiea )uretului de itrare8
( ) ( )
I
U
R R
E
r R
mA
im
im
G i
G
E E

+

+

+

1 1 1 1
C .
(C ( '2
C 2%

@
@
. R
?
E 1C o e-li/$m.
C1=ti-ul sau ampli!i)area 4 putere8
K
1
1
1
U I
1
L
i
L
im im


2 ' '
C . 2 % 1C
% 2 1C
'
'
@
@ @
@
.
../. A$pli&i*aoare a*ordae
Vom umi ampli!i)ator a)ordat ampli!i)atorul )are ampli!i)$ semalul 4tr0o
aumit$ &ad$ de !re)7e#e.
Con#r#l o%*ilan.
Pot !i )otururi os)ilate serie =i paralel8
Impeda#a idu)ta#ei este L@ iar impeda#a )apa)it$#ii
1
C
.
La o !re)7e#4 aumit$ a)este 7alori 7or !i e-ale8
L E
1
C
E
1
LC
D E
1
2 LC
0 !re)7e#a de
re"oa#$.
5re*,en(a de rezonan(!.
%2
L
C
L
C
a< serie
&< paralel
9i-. '.12. Cotururi os)ilate

"

r
a< Cotur serie

"
&< Cotur paralel
9i-. '.13 Cur&ele de re"oa#$

r
,ai des a)este )ur&e
se deseea"$ 4 s)ara
lo-aritmi)$ :!re)7e#$<@
deoare)e )ur&a de7ie
simetri)$.
Sesi&ilitatea la
&ada de !re)7e#$ este 4
s)ara lo-aritmi)$ :!i-. '.1F<.
Petru a reali"a
le-$tura ditre parametrii C@
L. =i !re)7e#e se itrodu)e
o#iuea de f()tAr de )('it(te
0 T 0 m$rimea )are idi)$
rela#ia ditre eer-ia a)umulat$ =i eer-ia disipat$ 4tr0o perioad$. 9a)torul de )alitate
ale )otururilor os)ilate este de ordiul 1CC.
Penr# ind#*an(! putem utili"a o s)>em$
e)>i7alet$8
I
L
R
L


D
Penr# *onden%aor"
I
C
G
C


D G
R

1
.
Petru )otur la !re)7e#a de re"oa#$ !a)torul de )alitate 7a !i8
I
I I
I I R
L
C
L C
L C

+

1
.
ude8 R 0 re"iste#a total$ serieD T 0
parametrul )oturului os)ilat.
EAist$ urm$toarea rela#ie 4tre &ada de
!re)7e#$ B =i
C
@ T8
B
f
I

C
.
A$pli&i*aor#l a*orda8
L
R
C
R
%3
+i
R1
R2
R
E
9i-. '.2C. Ampli!i)atorul a)ordat
L C
C
E
+o

U
1
C@2
B
f
% dB
dB
C
f0
9i-. '.1F. Bada de !re)7e#$ este 4 s)ara lo-aritmi)$
Deose&irea ditre ampli!i)atorul simplu =i ampli!i)atorul a)ordat :!i-. '.2C<
este 4tr0a)eea )$ 4 lo) de R
C
0 a7em u )otur os)ilat =i deoare)e )oe!i)ietul de
ampli!i)are este
R
R
C
E
@ 4 )a"ul dat )oe!i)ietul de ampli!i)are 7a depide de
!re)7e#$@ deoare)e re"iste#a uit$ la )ole)tor depide de !re)7e#a. La !re)7e#a de
re"oa#$ )oe!i)ietul de ampli!i)are 7a !i maAim.
Parametrii )e )ara)teri"ea"$ ampli!i)atorul a)ordat8
1. 9re)7e#a de a)ord 0
C
sau
C
8

C
1

LC
)An
D C
)o
0 toat$ )apa)itatea )are parti)ip$ la pro)esul de os)ilare.
Bada de !re)7e#$ B 4 3D
1. 9a)torul de )alitate8
I
f
B
f
f

C C
2
D
2. Re"iste#a )ara)teristi)$8

L
C
)An
D
%. I
R


.
Petru a )al)ula )ore)t a)east$ s)>em$ utili"$m o s)>em$ e)>i7alet$ :!i-.
'.22<D ude +
C
0 tesiuea total$ a )oturului.
%F
R1
R2
R
E
9i-. '.21. Ampli!i)atorul a)ordat real
L
C)ot
C
E
C
1
R
?
E
?
E
R
L
C
L
VT
9i-. '.22. S)>ema e)>i7alet$ al ampli!i)atorului a)ordat
R
?
E
?
L
R
B
r
B
r
E
r
)ol
C
)ol
R
C
)ot
R C
L
+
C
+
L
+
1
i
B
S)>ema a)easta se deose&e=te de )ea pre)edet$ pri a)eea )$ 4 )otur sut
i)luse par#ial tra"istorul =i sar)ia@ adi)$ 7a i!lue#a mai pu#i )oturul. E!e)tul de
amorti"are a sar)iii =i a tra"istorului 7a !i mai mare da)$ ele sut i)luse )omplet.
Pri i)luderea par#ial$ o&#iem )re=terea !a)torului de )alitate@ mi)=orarea
pierderilor@ de)i m$re=te sele)ti7itatea ampli!i)atorului :adi)$ se mi)=orea"$ &ada de
!re)7e#e a ampli!i)atorului a)ordat@ )eea )e e tre&uie<.
Tre)erea la s)>ema e)>i7alet$8
R
B
0 este R1 =i R2 uite 4 paralel !a#$ de P. !iA.@ r
B
=i r
E
sut re"iste#ele
itere a &a"ei =i emitorului. r
E
e uit la p$m1t@ deoare)e a7em )ompoeta
alterati7$ =i C
E
s)urt)ir)uitat )u R
E
. ;o)#iuea )ole)tor 0 &a"a )o#i r
C
Q
@ C
C
Q
=i
-eeratorul de )uret a )ole)torului i
B
. R 0 re"iste#a idu)ta#eiD C
)ot
0 )apa)itatea
)oturului. Cole)torul e )oe)tat par#ial la )otur =i sar)ia la !el este uit$ par#ial la
)otur.
C
L
0 u i!lue#ea"$ asupra parametrilor@ deoare)e a7em o re"iste#$ mi)$
:!re)7e#a mare< /oa)$ rolul de sele)tor.
9a)torul de )alitate a )oturului de o&i)ei este mai mare de)1t !a)torul de
)alitate e)>i7alet a ampli!i)atorului@ T > T
e)>
@ di )au"a =ut$rii )oturului de )$tre
tra"istor =i sar)i$. Petru a )osidera a)est e!e)t se itrodu)e re"iste#a e)>i7alet$
)u a/utorul urm$toarelor rela#ii8
1 1
C
2 2
R R
m
R
m
R
e)B
C
T
L
L
+ +
D :1<
ude8 R
T
0 re"iste#a de ie=ire a ampli!i)$rii pe &a"a tra"istorului :UHI a
tra"istorului 4 re-imul de lu)ru< :)ompoeta alterati7$<D
R
e)>
0 re"iste#a e)>i7alet$ a )oturuluiD
m
C
@ m
L
0 !a)tor de i)ludereD
R
C
0 re"iste#a de re"oa#$ a )oturului :proprie<D
R 0 re"iste#a )are )au"ea"$ pierderileD
R
r
T
C

+ 1
D r
C
0 7aloarea e!i)a)e a re"iste#ei )ole)torului :are lo)
ampli!i)area )uretului de ori<.
R
L
0 re"iste#a sar)iiiD
m
U
U
m
U
U
C
)Ant
L
L
)Ant

1
D D

+
1
0 tesiuea de ie=ire a tra"istorului :)ompoeta alterati7$<.
I I
R
R
e)B
e)Bi"

C
I!lue#a )apa)it$#ilor para"itare asupra )oturului poate !i )osiderat$ pri
itrodu)erea )apa)it$#ii totale 4 )otur. Pe l1-$ )apa)itatea C
)ot
mai i!lue#ea"$ =i
)apa)itatea C
L
@ )apa)itatea /o)#iuii )ole)tor 0 &a"$.
C C C m C m
tAt )An T C L L
+ +
2 2
D
'C
( ) C C C
T )A' C
+ 1
Q
D
A71d 4 7edere ultima eApresie o&#iem )$ !re)7e#a de a)ord real$ 7a !i8

1
LC
D
ude8 C 0 )apa)itatea total$.
Respe)ti7 di a)east$ )au"$ se 7a modi!i)a =i !a)torul de )alitate a )oturului.


I
R R
L
C
1
=i

I I
R
R
e)B
e)B
C
. :2<
Coe!i)ietul de ampli!i)are la !re)7e#a de a)ord8
( )
K
R m m
R r r
U
e)B C L
g F E
C
1

+ + +

D :%<
EAemplu8 Petru a)eia=i s)>em$ sut date urm$toarele )odi#ii8 R
?
E1CC D
R
L
E1 ID C
L
E1CC p9D
C
E (CC IJ"D I
e)>
%(D K
+C
2C.
Re"ol7are8
1.Se ale-e u tra"istor a )$rui !re)7e#$
T
uitar$ este )u mult mai mare )a !re)7e#a
de a)ord.

E

. Ale-em
T
E 1(C ,J".
2. Se )al)ulea"$ R1@ R3@ R%. :Ve"i eAemplele pre)edete<.
%.Cosider$m de la 4)eput )$ m
C
E m
L
E 1. Di )atalo- petru tra"istorul ales -$sim
C
C
E 2 p9D E %C. De)i8 C
T
E C
C
Q
E C
C
:1B< 0 )apa)itatea de ie=ire a tra"istorului.
O&#iem C
T
21C p9 :)osult1d stadardele<.
Petru )a )apa)itatea de ie=ire a tra"istorului C
T
=i C
L
s$ u i!lue#e"e
!re)7e#a de a)ord a )oturului@ ale-em )apa)itatea C
)ot
>> :C
T
B C
L
<. Cosider$m
C
)o
E1C 9. Putem )al)ula 7aloarea idu)ta#ei.
( )
L
C
C f
!
)Ant
)Ant

1 1
2
1C
C
2 2.
Cosult1d literatura )osider$m )$ petru idu)ta#ele de dimesiui mi)i 4
diapa"oul de !re)7e#$ C@11 ,J" !a)torul de )alitate 7aria"$ 4tre 2C1CC.
?$sim o idu)ta#$ )u IE(C.
De)i re"iste#a8 R
I I
L
C
)Ant

1 1
(C
1C 1C
1C 1C
C .%
.
F
@ .
Re"iste#a proprie a )oturului8
R
L
C R
)Ant
C
.
F
1C 1C
1C 1C C .%
1'2C

@

.
'. Determi$m re"iste#a e)>i7alet$ a )oturului di eApresia8
1 1
C
2 2
R R
m
R
m
R
e)B
C
T
L
L
+ +
D ude8
R
r
T
C

+ 1
@
r
C
se -$se=te sau di )ara)teristi)i sau di datele di )atalo-. Di )ara)teristi)i
o&#iem8 r
U
I
k
C

.CC . Tra"istorul pe &a"a de Si 0 are re"iste#$ mare@ pe


&a"a de ?e 0 mai mi)$. De)i R
T
E 2C I :?e<. ?$sim R
e)>
E (F( .
(. Cal)ul$m I
e)>
8
I
f
B
I
R
R
e)B
e)B

C
C
(C
(F(
1'2C
2C
.
.. Coe!i)ietul de ampli!i)are la !re)7e#a de a)ord8
'1
( )
K
R m m
R r r
U
e)B C L
g F E
C
1
%C (F(
1CC 2CC
22
+ + +


+

@ r
E
@ r
&
0 di )atalo- sau di
)ara)teristi)i.
2.Compar$m re"ultatele o&#iute )u )eea )e se d$ 4 )odi#iile pro&lemei. Di )au"a
=ut$rii )oturului I
e)>
=i respe)ti7 R
e)>
sut mi)i.
9a)em re)al)ularea so)otid )$ m
L
E C@(. *e le-$m de R
L
deoare)e a)#iuea lui
R
L
asupra R
e)>
este mai e7idet$ :R
T
e prea mare<. De)i o&#iem8
R
e)>
E 1@C3 ID
I I
R
R
e)B
e)B

C
(C
1 C3
1 '2
%. (
@
@
@
D
K
U
C
%C 1 C3 C (
C 3
2C

@ @
@
.
De)i am o&#iut re"ultatele ormale.
Capitolul V
STABILIZATOARE DE TENSIUNE
/.1. Sa'ilizaoare para$eri*e *# dioda Zener
Atu)i )1d 7aria"$ tesiuea 4tre U
st mi.
=i U
st. maA.
7aria"$ =i )uretul I
st. mi
=i
I
st. maA
. Re"iste#a di!ere#ial$ a sta&ili"atorului este mi)$ :o 7aria#ie mi)$ a tesiuii
'2
R
L
R
B
+
L
+
i
I
L
9i-. (.1. Sta&ili"ator parametri) )u dioda Zeer
VD
pro7oa)$ o 7aria#ie mare a )uretului< =i R
B
)ompesea"$ a)east$ 7aria#ie a tesiuii
pe R
L
.
Tesiuea de itrare 7a a7ea 2 )ompoete8
U U U
i R +t
F
+ .
:1<
( )
U I I R
RF +t L F
+ .
Da)$ se s)>im&$ tesiuea de itrare )u8
U
i
4 U
RF
4 I
+t
R
F
. :2<
Parametrii sta&ili"atorului8
Radametul8

1
1
U I
U I
L
i
L L
i i
:%<
Coe!i)ietul de sta&ili"are
)An+t L R
L
L
i
i
+t
U
U
U
U
K

:'<
rela#ia :'< repre"it$ raportul 7alorilor relati7e.
Re"iste#a de ie=ire a sta&ili"atorului :tre&uie s$ !ie )1t mai mi)$<.
)An+t Ui
L
L
I
U
R

D
C :(<
R
0
4 R
d

D
mi . maA .
mi . maA .
+t +t
+t +t
+t
+t
I I
U U
I
U

:.<
:.< 0 re"iste#a diodei.
Petru s)>ema )o)ret$ :de mai sus<d +t L +t
B +t i
R I U U
R I U
A)este eApresii pot !i itroduse 4 :'< =i o&#iem8
d
B
i
L
L
d +t
i
F +t
+t
R
R
U
U
U
R I
U
R I
K

:2<
Petru ast!el de s)>eme de o&i)ei )oe!i)ietul de sta&ili"are este mai mi) )a
(C.
'%
I
st.maA
I
st.mi
I
st.om
+
st.maA
+
st.mi
+
st.om
9i-. (.2. Cara)teristi)a 7olt0amperi)$ a diodei Zeer
I
+
st.maA
+
maA . +t L
L i
F
I I
U U
R
+

:3<
/.). Sa'ilizaor *# *o$pen%are :se utili"ea"$ )el mai des<
6 !i-. (.%. este pre"etat$ s)>ema &lo) a sta&ili"atorului 4 )are )a re-ulator a
)uretului ser7e=te tra"istorulD iar U
Re!
. 0 re!eri#a 0 dioda ZeerD AD 0 ampli!i)ator
di!ere#ial@ iar 4 !i-. (.' 0 Cea mai simpl$ s)>em$ a sta&ili"atorului )u )ompesare.
Tesiuea !a#$ de p$m1t este determiat$ de dioda Zeer@ iar tesiuea &a"a0emitor
este aproAimati7 C@( V )are determi$ /o)#iuea des)>is$. 6 a)est )a" a7ata/ul este
)$ re"iste#a de ie=ire este )u mult mai mi)$ )a 4 )a"ul sta&ili"atorului pre)edet@ #i
aume8 este de ori mai mi)$ )a re"iste#a diami)$ a diodei Zeer.
6 !i-. (.(. este pre"etat$ s)>ema sta&ili"atorului )u u )oe!i)iet de
sta&ili"are mai &u =i posi&ilitatea de a re-la tesiuea de la ie=ire. Cal)ulul a)estui
sta&ili"ator este pre"etat mai /os.
Cal*#l#l %a'ilizaor#l#i"
9ie dat$ s)>ema di !i-. (.(@ ude8
R1@

R2 0 re"iste#ele de sus =i de /os p1$ la )ursorD
R
B
0 re"iste#a petru prote/area diodei Zeer.
La ie=ire a7em tesiue po"iti7$. :da)$ a7em e7oie de tesiue e-ati7$@ dioda se
)oe)tea"$ i7ers =i se !oloses) tra"istorii npn<
''
Re-ulator de )uret
Ampli!i)ator di!ere#ial
R
L
+
Re!
+
i
9i-. (.%. s)>ema &lo) a sta&ili"atorului )u )ompesare
R
L
9i-. (.'. Cea mai simpl$ s)>em$ a sta&ili"atorului )u )ompesare
+
C
R
VD
+
i
VT
+
i
R
C1
R1
R2
R%
RV1
RW2
R
B
+
r
E
A
+
C
R
L
VT1
VT2
9i-. /./. Sta&ili"ator )u )ompesare
VD
T1 0 elemet re-ulator :da)$ tesiuea la ie=ire este prea mare@ T1 se 4)>ide@ )1d
tesiuea este mi)$ 0 se des)>ide<. Pe el 4l diri/ea"$ tra"istorul T2 )are ser7e=te )a
ampli!i)ator@ la el se apli)$ tesiuea de ie=ire =i pe alt ele)trod se apli)$ tesiuea de
re!eri#$. T2

!a#$ de semalul de re!eri#$ este )u &a"$ )omu$@ T1

!a#$ de semalul de
ie=ire este )u emitor )omu.
U po"iti7 la &a"$ e d$ U e-ati7 la )ole)tor :T1<@ de)i a7em o i7ersareD la
tra"istorul T2 a7em repetor pe emitor :CC< =i i7ersare u a7em@ de)i r$m1e rea)#ia
e-ati7$.
Da)$ a7em e7oie )a sta&ili"atorul s$ !u)#ioe"e8 )a surs$ de tesiue@
tre&uie s$ uim sar)ia la emitorD )a surs$ de )uret 0 sar)ia se ue=te la )ole)tor.
EApresiile petru )al)ulul s)>emei8
( ) 2 1
2 %
2 C
R R
R R
U
I U U U
r
B r L
+

,
_

+
+ +
. :1<
U
BE2
C
De o&i)ei )uretul pri di7i"or R1@ R2@ R%8

I
di7
>> I
B2
.
6 a)est )a"8
,
_

+
+
+
2 %
2 1
1
C
R R
R R
U U
r
. :2<
6 )a"ul )1d +
r
E +
C
@ )oe!i)ietul de sta&ili"are 7a !i8
2
1
iB D
C
i
L
+t
R R
r
U
U
K
+

. :%<
ude8
R
D
0 re"iste#a di!ere#ial$ a diodei :R
D
1C <D
r
C1
0 re"iste#a )ole)torului la T1.

2
2 2
B
E iB
r
r R +
.
2
2
E
T
E
I
R

r
B2
0 re"iste#a stru)turii &a"ei :(C @ petru tra"istorii de putere mi)$<
( ) ( )
2 1
2 2 2
C
1
1

+
+ + +

B d E
r R r
R
. :'<
( )
D iB
R R R +
2
1
C
1

. :(<
Da)$ )osider$m di7i"orul@ atu)i8
. .
di" +t di" +t
K K K
:.<
K
di7
este raportul ditre tesiuea de ie=ire =i tesiuea 4 pu)tul )ursorului :K
di7
<1<.
di"
di"
K
R
R
C
C

0 )re=teD :2<
C % 2 1
2 %
U
U
R R R
R R
K
ref
di"

+ +
+

:3<
Petru a)eea=i s)>em$8
U
i
E2' VD U
i
E t 2VD I
DmaA
E 1@( AD K
st
1C
%
D E
A
E %C VD U
C
E 121. V.
1. Sta&ilim tesiuea8 U
CE1 maA
E U
i
B U
i
0 U
C mi
E 2' B 2 0 12 E 1' V.
2. 1
C1 maA
E U
CE1 maA
I
C mi
E 21 S 0 puterea )are se de-a/$ pe )ole)torul
primului tra"istor.
'(
%. Co!orm datelor o&#iute mai sus ale-em tra"istorul U
CE1 maA
U
C adm
. I
C maA
E I
C1 maA
< I
0 adm
D I
C1 maA
< I
C adm
:di )atalo-<. Presupuem )$ @am ales tra"istorul )u
urm$torii parametri8
U
Cadm
E %( V@ I
C adm
E 2@( AD 1
C adm
E 2' SD %CD r
C1
E . I. A7em tra"istor
de putere mare@ de a)eea re"iste#a e mai mi)$@ supra!a#a e mare.
'. Ale-erea diodei Zeer8 Curetul de sta&ili"are tre&uie s$ !ie mai mare )a
)uretul emitorului a tra"istorului VT1. Tesiuea de re!eri#$ tre&uie s$ !ie mai
mi)$ )a tesiuea de ie=ire U
r
<U
C
. Ale-em dioda D31'A. U
st
E U
r
E 3 V. R
D
E . @ I
st
om
E 2C mA.
(. Determi$m tesiuea U
CE2 maA
8 U
CE3 maA
E U
CmaA
0 U
r
E 1. 0 3 E 3 V.
1. .. Tra"istorul T2 4l ale-em di )odi#ia8 U
CE2 maA
< U
C adm
=i
2
s$ !ie mare :
2
E FC2(C<.
2. Cosider$m )$ I
C2
I
E2
E1C mA < I
C2 adm
:/um$tate di )uretul de sta&ili"are
a diodei<.
Determi$m re"iste#a R
B
8

k
I I
U U
R
E
r
B
. @ C
1C
.
1C
3 1'
2 om st
med C
3. Cal)ul$m re"iste#a R
C1
@ )are /oa)$ a)ela=i rol )a =i R
B
petru dioda Zeer@
adi)$ pe ea se de-a/$ eA)esul de eer-ie.
. 2'C D (3 1C '3
D '3
1
D
2 1
maA C
1
maA C
maA 1 1 2

+

+
+
C B
A
C RC
B B C RC
I I
U E
R mA I
mA
I
I I I I

F. Determi$m R1@ R2@ R%@ )osider1d )$ da)$ )ursorul re"istorului R2 este


4 po"i#ia de sus@ la ie=ire a7em U
Cmi
. Dar da)$ )ursorul este 4 po"i#ia de /os 0 a7em
U
CmaA
.
Reie=id di a)este )odi#ii8
U
C mi
0 U
r
E I
di7
R1 0 po"i#ia 4 /os a )ursoruluiD
U
r
E I
di7
R% 0 po"i#ia 4 /os a )ursoruluiD
U
C mi
0 U
re!
E I
di7
:R1BR2< 0 po"i#ia 4 /os a )ursoruluiD
Presupuem )$ I
di7
E 2C@ I
B2
E 2C
2
2

C
I
E 2 mA. Di sistem -$sim8
D F @ % %
D 2 1 2
D 2 1
maA C
mi C

k
I
U
R
k R
I
U U
R
k
I
U U
R
di"
r
di"
r
di"
r
1C. Coe!i)ietul de sta&ili"are )u di7i"or8
D
2
1
it iB diAdJ
C r
di" +t
R R
r
U
U
K
+

r
C1
se determi$ di )ara)teristi)i8
C
C
C
I
U
r

1 @
o&#iem8 K
stdi7
E %CC.
Valoarea o&#iut$ este mai mi)$ de)1t
)ea e)esar$. A)easta s0a o&#iut di )au"a )$
'.
T1
TV1
9i-. (... )uplul Darli-to
)oe!i)ietul de ampli!i)are a tra"istorului T2 este mi). Petru a m$ri )oe!i)ietul
de sta&ili"are@ 4lo)uim tra"istorul T1 )u u )uplu Darli-to :!i-ura. (..<.
6 a)est )a" tesiuea U
BE
este mai mare =i )oe!i)ietul 8
4
7

7
.
Ale-em tra"istorul T1 a71d 4 7edere )$8
.
1
1
C
1 1 E C B
I
I
I I

U
C adm
> U
i maA
0 U
C maA

)u urm$torii parametri8 E (C1(CD I


C

adm
E (C mAD U
C

adm
E 2C V.
6 a)est )a" )oe!i)ietul de sta&ili"are se re)al)ulea"$8
. 1(CCC (C %CC
mi

di" +t +t
K K
S$ aali"$m )um se 7a modi!i)a
)oe!i)ietul de sta&ili"are da)$ re"iste#a R
C1
7a !i )uplat$ la tesiuea de itrare
:deoare)e u e prea )omod s$ mai a7em o surs$ de alimetare<.
6 a)est )a" )oe!i)ietul de sta&ili"are se 7a modi!i)a de A ori@ ude AE1B
1
1
C
C
R
r
.
6 a!ar$ de a)easta tre&uie de a7ut 4 7edere )$ )uretul I
B
@ s$ u dep$=eas)$
)uretul I
C2
. I
C1
<I
C2
.
Capitolul VI
APLICA>II ALE A3PLI5ICATOARELOR
OPERA>IONALE
0.1.Cenerali!(i
Istoria termeul ampli!i)ator opera#ioal :AO< este le-at$ de sistemele de
modelare a pro)eselor !i"i)e umite )al)ulatoare aalo-i)e@ )are p1$ u demult erau
utili"ate petru modelarea pro)eselor !i"i)e. A)este dispo"iti7e erau deose&it de
per!ormate petru modelarea pro)eselor des)rise de e)ua#ii di!ere#iale =i 4 spe)ial
de e)ua#ii di!ere#iale )u deri7ate par#iale. Pe &a"a AO de)i se pot )rea s)>eme@
)apa&ile se a modela ori)e !u)#ie )ore)t$ di pu)t de 7edere matemati) :adi)$ !$r$
'2
dis)otiuit$#i =i i!iit$#i<. Rolul AO 4 te>i)a aalo-i)$ poate !i asem$at )u rolul
operatorilor lo-i)i 4 te>i)a di-ital$.
Ampli!i)ator opera#ioal :AO< este u elemet ideali"at@ )are posed$
urm$toarele trei propriet$#i8
8 *oe&i*ien#l de a$pli&i*are a en%i#niiD K
U
D @pra*i* K
U
E1=
.
1=
0
)F
8 rezi%en(a de inrare R
i.
D re%pe*i, *#ren#l de inrare I
i
=.
@pra*i* R
i.
E1=
0
1=
1)
)F
8 in,er%area %e$nalelor.
Importa#a ampli!i)atoarelor opera#ioale 4 te>i)a aalo-i)$ poate !i
)omparat$ )u importa#a operatorilor lo-i)i 4 te>i)a di-ital$. Tot a=a@ )um 4
te>i)a di-ital$@ pe &a"a operatorilor lo-i)i@ porid de la o !u)#ie lo-i)$@ se poate
)rea s)>ema )are o reali"ea"$@ 4 te>i)a aalo-i)$ pe &a"a ampli!i)atoarelor
opera#ioale pot !i siteti"ate s)>emele@ )are reali"ea"$ pra)ti) ori)e !u)#ie aalo-i)$.
6 te>i)a aalo-i)$ eAist$ o rela#ie )otiu$ 4tre semalul apli)at la itrare =i
)el o&#iut la ie=ire@ de)i putem spue@ )a )ir)uitele aalo-i)e reali"ea"$ o !u)#ie
)Antin* 4tre semalul de la itrare =i )el de la ie=ire . Alt!el spus@ )ir)uitele
aalo-i)e@ spre deose&ire de )ele lo-i)e@ operea"$ u )u date dis)rete :e=atioae<@ )i
)u !u)#ii )otiue. De eAemplu@ sumatorul aalo-i) adu$ u dou$ umere )o)rete@
)i dou$ !u)#ii de timp@ re"ultatul !iid tot o !u)#ie de timp.
9aptul me#ioat repre"it$ aumite a7ata/e 4 )a"ul model$rii pro)eselor
!i"i)e@ de eAemplu 4 automati"$ri. Aume8 i )a"ul )al)ulelor di-itale@ !u)#ia
)otiu$ se dis)reti"ea"$@ itre e=atioae au lo) pierderi ale i!orma#iei@ )u at1t mai
mari@ )u )4t e=atioaele sut mai rare. De)i are lo) o aumit$ Xrela#ie a
edetermi$rilorY 4tre perioada e=atioaelor =i pre)i"ia red$rii !u)#iei )otiue.
Deseori i )a"ul studierii pro)eselor !i"i)e a)east$ rela#ie este 4 !olosul )ir)uitelor
aalo-i)e.
0.). A$pli&i*aor#l opera(ional %#$aor.
S)>ema ampli!i)atorul opera#ioal sumator este repre"etat$ 4 !i-.1.1@ 4 )are8
'3
R1 RC
U:t<
e

:t<
e
/
:t<
e
2
:t<
e
1
:t<
R
/
R2
R

e
s
:t<
S
9i-...1.Ampli!i)atorul opera#ioal sumator
R0 0 re"iste#a 4 &u)la de rea)#ieD
R7...Rn 0 re"iste#ele de itrareD
e
1
...e

8 tesiuile apli)ate la itrareD
U:t< 0 tesiuea de ie=ireD
e
s
:t< 0 tesiuea 4 pu)tul de sumare.
Vom demostra )$ a)east$ s)>em$ e!e)tuea"$ opera#ia de sumare =i 7om
determia eroarea relati7$ , )u )are se reali"ea"$ aiast$ opera#ie.
Co!orm primei le-i a lui Gir)>>o!!@ suma )ure#ilor 4 pu)tul de sumare S este
e-al$ )u "ero
C
...
2 1
2 1
R
e U
Rn
e e
R
e e
R
e e
S S n S S
+

+ +

:1<
La s)rierea e)ua#iei :1< am )osiderat )uretul de itrare a ampli!i)atorului
opera#ioal e-al )u "ero@ de)i am utili"at proprietatea a doua a ampli!i)atoarelor
opera#ioale. Semul XY 4aitea tesiuii de ie=ire U este determiat de !aptul@ )$
tesiuea la ie=ire este i7ersat$ !a#$ de )ea de itrare.
Reie=id di de!ii#ia )oe!i)ietului de ampli!i)are putem s)rie8
S
e
U
K U
:2<
Re"ol7area a)estor dou$ e)ua#ii e 7a da tesiuea la ie=ire :se propue )a
eAer)i#iu de sie st$t$tor<8
C
1
C
1 1
1
1
R R K RC K
RC
e
U
U
n
C
U
n
C
C
+ +

. :%<
Apli)1d prima proprietate a ampli!i)atorului opera#ioal@ =i aume )$ K
U
ZZ1@
putem e-li/a primii doi termei ai umitorului eApresiei :%< 4 )ompara#ie )u
1
C
R
. 6
a)est )a" 7om o&#ie eApresia petru tesiuea de ie=ire a ampli!i)atorului sumator
ideali"at8n
C
C C
n
C
C
e K
RC
e
R U
1 1
C C
D
:'<
ude
RC
R
K
C
C

0 )oe!i)ietul de tras!er !a#$ de itrarea C.


No!. Vom deose&i )oe!i)ietul de ampli!i)are K
+
@ )are este u parametru
propriu al ampli!i)atorului :7e"i de!ii#ia :2< <@ =i )oe!i)ietul de tras!er@ )are
)ara)teri"ea"$ s)>ema@ ude ampli!i)atorul opera#ioal 4tr$ )a u )ompoet.
EAami1d eApresia :'< a/u-em la urm$toarele )o)lu"ii8
1< s)>ema repre"etat$ e!e)tuea"$ opera#ia de sumare a tesiuilor apli)ate la
itrare 4mul#idu0le totodat$ )u )oe!i)ie#ii K
C
@ de eAemplu@ petru dou$ tesiui
7om a7ea8

D
2
C
1
C
2 1
e
R
R
e
R
R
U
2< da)$ oper$m )u o si-ur$ itrare s)>ema !u)#ioea"$ )a o s)>em$ de 4mul#ire
)u u )oe!i)iet )ostat@ e-al )u raportul ditre re"iste#a di &u)la de rea)#ie =i
re"iste#a de itrare
1
1
C
e
R
R
U
D :(<
%< 4 )a"ul )1d RC4R0 7om o&#ie u i7ersor de tesiue.
'F
0.+.Erorile a$pli&i*aor#l#i %#$aor.
Eroarea *a#za! de &inaliaea *oe&i*ien#l#i de a$pli&i*are.
Petru a -$si eroarea a&solut$ )au"at$ de !ialitatea )oe!i)ietului de ampli!i)are@ di
eApresia :%<@ )are des)rie ampli!i)atorul )u u )oe!i)iet !iit@ 7om s)$dea eApresia
:'< petru ampli!i)atorul sumator ideali"at8
C
U U U
K

1
1 C
1 C
C
1
1
1
+ +
+

U
n
C
U
n
C
U U
n
C
C
K
K RC K
R
K RCK
R
RC
e
R U
.
A71d 4 7edere@ )$ K
U
ZZ1@ putem e-li/a primii doi termei ai umitorului
a)estei eApresii 4 )ompara#ie )u 1. 6 a)est )a" 7om a7ea8

,
_

+


n
C
n
C
C
U
K
RC
R
e
RC K
R
U
1 1
1
C 1 C
:.<
Ca s$ o&#iem eApresia petru eroarea relati7$ 7om 4mp$r#i U
K
la U
0
)o!orm
eApresiei :'<.

,
_

n
C
U
K
K
RC
R
K U
U
U
1
C
1
C 1

:2<
Di eApresia :2< 7edem )$@ )u )4t )oe!i)ietul de ampli!i)are K
U
este mai mare@
)u at1t eroarea U
K
este mai mi)$. A)easta eApli)$ de )e ampli!i)atoarele opera#ioale
tre&uie s$ posede u )oe!i)iet de ampli!i)are )4t mai mare. Ampli!i)atoarele
opera#ioale produse i serie au K
U
de ordiul 1C
'
01C
(
.
EApresia :2< este util$ 4 )a"ul )1d 4 pro)esul proie)t$rii aparatelor de m$surare
este e)esar de a determia 7aloarea miimal$ e)esar$ a )oe!i)ietului de
ampli!i)are a ampli!i)atorului opera#ioal.
E;e$pl#. S$ se determie 7aloarea miimal$ a )oe!i)ietului de ampli!i)are a
ampli!i)atorului opera#ioal@ )are urmea"$ a !i utili"at 4tr0u 7oltmetru di-ital petru
ampli!i)area )u )oe!i)ietul de tras!er K E 1C@ da)$ pre)i"ia 7oltmetrului tre&uie s$
!ie U E C@C1N.
Rezol,are. A71d 4 7edere )$ )oe!i)ietul de tras!er K E R06R7 =i utili"1d
rela#ia :2<@ o&#iem8
( ) 1
1
+ K
K
U
U
K

.
Cosider1d U E U
K
E C@1N E C@CC1@ -$sim K
Umin
E 11HC@CC1 1@11C
'
Eroarea *a#za! de en%i#nea de o&%e.
Tesiuea@ )are apare la ie=irea ampli!i)atorului )1d la itrarea lui a7em CV@
4mp$r#it$ la )oe!i)ietul de ampli!i)are@ se ume=te tesiue de o!set :e
Af
<. Tesiuea
de o!set se mai!est$ e-ati7 mai ales i s)>emele ite-ratoare@ ude e!e)tul ei )re=te
propor#ioal timpului de ite-rare.
(C
G
+
e
s
e
/
U
RC
R1
9i-.'.2. S)>ema ampli!i)atorului petru eApli)area
i!lue#ei tesiuii de o!set
Petru u ampli!i)ator )u tesiue de o!set putem s)rie le-ea 4t1ia a lui Gir)>o!!
si rela#ia ditre tesiuea de itrare =i tesiuea la ie=ire@ )osider1d sursa tesiuii
de o!set e
Af
)a !iid )oe)tat$ la itrarea ampli!i)atorului :!i-'.2<8

'

< :
C
Af S U
S
S C
e e K U
R
U e
RC
e e
:3<
Sistemul :3<@ re"ol7at !a#$ de tesiuea de ie=ire@ e d$8
1
1 C
C C
1
C C
1
+ + + +
t
+ +

U U
Af
U U
Af
U U
C
K RC K
R
e
R
RC
R K
RC
K
e
R
RC
R K
RC
K
e
U
:F<
6 7irtutea m$rimii lui K
U
@ Termeii@ )are )o#i 1HK
U
se pot e-li/a@ =i 4
lo)ul eApresiei :F< o&#iem8
Af Af
C
C
C
e e
R
R
e
R
R
U
C C

:1C<
Da)$ s)$dem a)est re"ultat di eApresia :(< petru ampli!i)atorul ideali"at@
o&#iem eroarea a&solut$ )au"at$ de tesiuea de o!set8
Af Af
C
e e
R
R
U t t
C
:11<
Eroarea relati7$ poate !i determiat$ )a raportul eApresiilor :11< =i :(<. A)iast$
m$rime poate !i e7aluat$ a71d 4 7edere )$ tesiuea la ie=irea ampli!i)atorului
opera#ioal U este de ordiul p1$ la 1CV.
Eroarea le4a! de i$pre*izia rezi%en(elor.
Vom determia eroarea le-at$ de impre)i"ia re"iste#elor porid de la eApresia
petru ampli!i)atorul i7ersor ideali"at8
C
n
C
C
n
C
C
e
RC
R
e K U1 1
C
C
. :12<
Eroarea relati7$ 4 a)est )a" se 7a )al)ula )o!orm rela#iei )uos)ute8

+
n
C
R
R
R
U
RC
RC
U
U
1
C C
C
C

+tili"1d eApresia :12< o&#iem petru eroarea a&solut$8


(1

1
]
1


n
C
C R
RC
RC
R
R
e
RC
R
U
1
C
C C
:1%<
E;e$pl#. S$ se determie pre)i"ia relati7a a re"iste#elor utili"ate 4 s)>ema
:9i-.1.%< de sumare a dou$ semale )u )oe!i)ie#ii de tras!er K
1
E1 =i K
2
E2@ da)a
eroarea relati7$ a opera#iei EC@1NE1C
0%
Rezol,are" Co!orm eApresiei :1%<@ petru n42 putem s)rie8

,
_

,
_


2
2
C
C
2 2
1
1
C
C
1 1
R
R
R
R
e K
R
R
R
R
e K U
R
A71d 4 7edere@ )$ re"iste#ele sut alese di a)ela=i =ir de pre)i"ie@ )osider$m
toate erorile relati7e ale re"iste#elor e-ale 4tre ele8
R06R0 4 R76R74 R36R34 R6R4 R
6 a=a !el )$8
( )
R R
U
R
R
e K e K U 2 2
1 1 1 1

+
Sau
2

R
R
R

De)i re"iste#ele tre&uie alese )u pre)i"ie de C@C(N@ adi)$ mer-e 7or&a de
re"iste#e spe)iale. Dup$ )um 7edem@ pre)i"ia re"iste#elor u este le-at$ de um$rul
de 4tr$ri =i de )oe!i)ie#ii de tras!er.
0... Con&i4#ra(ia nein,er%oare a a$pli&i*aor#l#i opera(ional
,odul de )oe)tare a ampli!i)atorului opera#ioal pre"etat mai sus poart$
deumirea de )o!i-ura#ie i7ersoare =i u este ui)ul posi&il@ de=i di pu)t de
7edere istori) a !ost primul.
De o&i)ei ampli!i)atorul opera#ioal are dou$ itr$ri@ sau alt!el@ are itrare
di!ere#iat$. +a di itr$ri este i7ersoare@ )ealalt$ este ei7ersoare. 6 a=a !el@ )$
da)$ se 7or apli)a )o)omitet semalele la am&ele itr$ri @ la ie=ire 7om a7ea
ampli!i)area umai a di!ere#ei de tesiui apli)ate la )ele dou$ itr$ri. 6trarea
di!ere#ial$ permite suprimarea "-omotelor@ )are de o&i)ei se idu) pe am&ele itr$ri
)o)omitet@ adi)$ pe modul )omu.
(2
G
e
2
e
1
9i-...%. S)>ema ampli!i)atorului petru eApli)area erorii
le-ate de impre)i"ia re"iste#elor
+o
RC
R1
R2
G
+
S
+
O
9i-. . '.'. Ilustrarea pri)ipiului de suprimare
a semalului apli)at pe modul )omu
+
d
Coe)tarea ei7ersoare este ar$tat$ 4 !i-.1.'. Petru )a"ul )oe)t$rii
ei7ersoare@ 7om demostra )$ )oe!i)ietul de tras!er8
1
C
1
1
C
R
R
e
U
K
r
+
U
d
0 semalul di!ere#iatD U
r
0 semalul datorat &u)lei de rea)#ie. Petru U
C
7om
a7ea8
r U i U r i U
U K U K U U K U < :
C
. :1<
Pe de alt$ parte
1 C
1
C
R R
R
U U
r
+

:2<
6lo)uim eApresia :2< 4 :1< =i o&#iem
C 1
1
C
C
R R
U R K
U K U
U
i U
+

:%<

,
_

+
+
C 1
1
C
1
R R
R K
U U K
U
i U
:'<

,
_

+
+

r
U
U
i
r
R R
R K
K
U
U
K
1
1
C
1
:(<
Da)$ a7em 4 7edere )$ K
U
@ atu)i 4 eApresia de mai sus la umitor putem
e-li/a uitatea =i 7om o&#ie8
(%
+
C
9i-...(. Co!i-ura#ia ei7ersoare a ampli!i)atorului
opera#ioal
RC Ri
+
r
+
i
+
d
1
C
1
R
R
K
r
+
:.<
Coe!i)ietul de tras!er 7a !i miimal atu)i )1d R0EC@ 4 a)est )a" s)>ema
!u)#ioea"$ )a repetor.
0./. In&l#en(a rea*(iei a%#pra rezi%en(ei de inrare ale *elor do#!
*on&i4#ra(ii a a$pli&i*aor#l#i opera(ional
6 )a"ul )o!i-ura#iei i7ersoare :!i- 1.(< tesiuea 4 pu)tul de sumare este
U
d
EUHK
U
. A71d 4 7edere )$ K
U
este !oarte mare@ U
d
poate !i )osiderat$ pra)ti)
e-al$ )u "ero. De)i a/u-em la )o)lu"ia )$ re"iste#a de itrare R
i
petru
)o!i-ura#ia i7ersoare 7a !i e-al$ )u re"iste#a R70 )oe)tat$ la itrarea s)>emei.
6 )a"ul )o!i-ura#iei i7ersoare :!i- ..'< tesiuea di!ere#ial$
r i d
U U U
:2<
Itrodu)1d 4 a)east$ eApresie 7aloarea
1 C
1
C
R R
R
U U
r
+

@ 7om o&#ie8
C
C 1
1
U
R R
R
U U
d i
+
+
:3<
Amitidu0e@ )$ )o!orm de!ii#iei )oe!i)ietului de ampli!i)are
U d
K U U
C
:F<
di rela#ia :3< o&#iem8

,
_

+
+
C 1
1
1
R R
R K
U U
U
d i
. :1C<
De)i i )a"ul )oe)t$rii ei7ersoare )u rea)#ie@ re"iste#a de itrare8

,
_

+
+

,
_


C 1
1
1
R R
R K
I
U
I
U
R
U
i
d
i
i
ir
:11<
sau

,
_

+
+
C 1
1
1
R R
R K
R R
U
i ir
:12<
6 a)iast$ eApresie
i
i
d
R
I
U

@ :1%<
('
+
d
+
i
9i-. .... S)>ema petru determiarea re"iste#ei de
itrare a ampli!i)atorului opera#ioal
+
C
RC
R1
repre"it$ re"iste#a proprie sau re"iste#a de itrare a ampli!i)atorului 4 )oe)tarea
!$r$ rea)#ie.
Con*l#zie8 6 )a"ul )oe)t$rii ei7ersoare re"iste#a de itrare a s)>emei )re=te de

,
_

+
+
C 1
1
1
R R
R K
U
ori. Coe)tarea ei7ersoare a ampli!i)atorului opera#ioal este
deose&it de util$ 4 )a"urile )1d sursa de )uret are o re"iste#$ iter$ mare.
0.0. Cone*area di&eren(ial! a a$pli&i*aor#l#i opera(ional
Coe)tarea di!ere#ial$ este idi)at$ 4 )a"ul )1d tre&uie suprimate "-omotele .
Pri a)est pro)edeu pot !i suprimate "-omotele )are au o amplitudie mai mare de)1t
semalul util.
6 7irtutea !aptului )$ ampli!i)area ampli!i)atorului opera#ioal este !oarte
mare@ iar la ie=ire a7em o tesiue !iit$ :)are u dep$=e=te 1C V<@ putem )osidera
U
d
C@ =i de)i U
r
EU
r
V. Da)$ e-li/$m )ure#ii de itrare ale ampli!i)atorului@ atu)i
putem s)rie8
D
C 1 R R
I I

V C 2 R R
I I
:2<
Prima eApresie este e)>i7alet$ )u8
i r
U
R
R
R
R R
U U
1
C
1
C 1
C

+

:'<
Di 9i-. '.. urmea"$ )$8
2 V C
V C
2
R R
R
U U
r
+

:(<
Itrodu)1d :(< 4 :'<@ o&#iem8
1
1
C
2 C
1
C 1
2 V C
V C
U
R
R
U
R
R R
R R
R
U
+
+

:.<
De o&i)ei se ale-e
V C C D 2 1 R R R R
@ =i 4 a)est )a" eApresia :.< 7a )$p$ta
aspe)tul8
di! 1 2 C
1
C
< :
1
C
U
R
R
U U
R
R
U
6 )a"ul )oe)t$rii i7ersoare )oe!i)ietul de tras!er K
r
are 7aloarea8
((
9i-...2. Coe)tarea di!ere#ial$ a ampli!i)atorului opera#ioal
R1 RC
+
1
RCV
R2
+
2
+
C
+
d
+
di!
+
r
+
r
V
1
C
1
R
R
e
U
K
r

0.1. Unele apli*a(ii ale a$pli&i*aoarelor opera(ionale
Ine4raor d#'l#.
dt
dU
C
R
U
i C

dt U
C R
dU
i

,
_


1
C

dt U
C R
U
U
i
2
C
( ) t f 5 (
dt
5 d
+
2
2

,
_

2
2
1
C
R
f

S*7e$a de di&eren(iere
C R
i i
dt
dU
C
R
U
i

C
dt
dU
C R U
i

C
Tran%&or$aor *#ren8en%i#ne
(.
RH2
CH2 CH2
C
R R
+
O
+
i
9i-. ..3. Ite-rator du&lu
C
R
+
O
+
i
9i-. '.F. S)>ema de di!ere#iere
C
C
C
1
1
R I
k
R I
U
i
i

+

K
R
I
U
R
K
R I
K
U
U
i
i
i
i
i
C
Q
C C


A$pli&i*aor opera(ional *# rea*(ie in *#ren
Se utili"ea"$ atu)i@ )1d este e7oie de a me#ie 7aloarea )uretului 4 R
L
idepedeta de 7aria#ia a)estuia 0 )a" des 4t1lit 4 )>imie =i medi)i$. 6 )a"urile
me#ioate R
L
repre"it$ u preparat )>imi) sau &iolo-i). 6 a)est )a" )uretul pri R
L
se 7a determia )o!orm rela#iei de mai /os.
1
1
1
1
1
1
R
U
R
R
k
R
U
I
i
L
i
L

1
]
1

,
_

+ +

A$pli&i*aor#l opera(ional 6n %*7e$a %a'ilizaor#l#i de en%i#ne


di" ref
U U
2 1
2 C
R R
R U
U
ref
+

(2
+
i
+
C
RC
R
i
@ I
i
G
9i-.'.11. Tras!ormator )uret0tesiue
+
i
G
R1
I
L
R
L
9i-. '.11. Ampli!i)ator opera#ioal )u rea)#ie i
)uret
+
B
+
re!
I
C
+
C
R2
R1
G VT1
VT2
9i-. '.12. Ampli!i)atorul opera#ioal 4 s)>ema sta&ili"atorului de tesiue

,
_

+
2
1
1
C
R
R
U U
ref
A$pli&i*aor opera(ional *# %*ar! lo4ari$i*!

,
_

T
D
S D
U
I I

eAp
C
( )
C C
C
l l
S D T
D
I I U
U U

D T
I U l
C

1
C
l
R
U
U
i
T

1
1
R
U
I I
i
D

,
_

T
BE
S C
U
I I

eAp
C
A$pli&i*aor#l e;ponen(ial

,
_


T
i
S D
U
I R I R I R U

eAp
C C C C C C
+tili"1d ultimele dou$ s)>eme 4 )om&ia#ie )u ampli!i)atorul sumator pot !i
o&#iute s)>emele@ )are e!e)tuea"$ 4mul#irea =i 4mp$r#irea a dou$ !u)#ii de timp.
S)>ema de 4mul#ire poate !i o&#iut$ utili"1d !ormula8
( ) [ ] [ ] F ( F ( F ( l l eAp l eAp +
6mp$r#irea se 7a e!e)tua )o!orm rela#iei8
(3
I
1
R1
V
D
+o
+i
9i-. '.1%. Ampli!i)ator )u s)ar$ lo-aritmi)$
I
C
+
i
+
O
I
D
RC
9i-. '.1'. Ampli!i)atorul eApoe#ial
( ) F (
F
(
F
(
l l eAp l eAp
1
]
1

,
_

CAPITOL+L VII
CIRCUITE DE INTER5A>G CU SISTE3E LOCICE
1.1. Co$paraor de en%i#ne
Cir)uitele aalo-i)e s4t adaptate uui re-im de lu)ru apropiat de !eomeele aturale
datorit$ )ara)terului )otiuu al m$rimilor pe )are le prelu)rea"$. Spre deose&ire de
)ir)uitele di-itale aalo-i)e operea"$ u )u 7alori dis)rete )i )u !u)#ii )otiue. 6s$
de"7oltarea ites$@ pro-rama&ilitatea =i -radul de ite-rare au determiat masi7a
p$trudere a sistemelor umeri)e 4 prelu)rarea i!orma#iilor )u )ara)ter aalo-i).
A)est !apt a presupus impli)it iter!a#area 4tre sistemele aalo-i)e =i )ele lo-i)e.
S)>ema stru)tural$ a uui sistem aalo-0umeri) de )otrol al uui pro)es atural
este dat$ 4 !i-ura ..1. Elemetele pro)esului atural@ m$rimi )otiue@ s4t )itite de
tradu)toare ele)tri)e@ apoi sistemul aalo-i) de itrare eAe)ut$ o prim$ prelu)rare a
semalelor. Sistemul umeri) eAe)ut$ opera#iuile pri)ipale ale prelu)r$rii@ iar
)oe)tarea sa )u sistemele aalo-i)e de itrare =i ie=ire se reali"ea"$ pri itermediul
)elor dou$ iter!e#e. Semalul su!er$ o ou$ prelu)rare 4 dispo"iti7ul aalo-i) de
ie=ire@ 4aite de a !i apli)at pro)esului
(F
PROCES 9IZIC
Sistem
aalo-i)
de itrare
Co7ertor
aalo-
di-ital
Sistem
di-ital de
prelu)rare
Co7ertor
di-ital
aalo-
Sistem
aalo-i)
de ie=ire
9i-. 2.1. S)>ema stru)tural$ a uui sistem aalo-i) )otrolat
umeri).
)otrolat. I pre"etul su&)apitol 7or !i pre"etate sumar )1te7a aspe)te le-ate de
)o7ersia aalo-0umeri)$ =i umeri)0aalo-i)$.
+ elemet de &a"$ 4 )o7ersia aalo-0umeri)$ 4l repre"it$ )omparatoarele
de amplitudie a tesiuii. EAist$ )omparatoare petru ume0roase m$rimi )e
)ara)teri"ea"$ semalele :ele)tri)e<@ dar 4 stru)tura de )ir)uit ite-rat s0au impus
umai )ele de tesiue@ datorit$ lar-ului domeiu de utili"are de )are &ee!i)ia"$. I
)ele )e urmea"$ ele 7or !i deumite simplu )omparatoare. A)estea s4t s)>eme de
de)i"ie &iar$@ 4tr0o &u$ m$sur$ asem$$toare releelor. 9u)#ia lor de tras!er este
!oarte asem$$toare )u )ea a ampli!i)atoarelor opera#ioale@ moti7 petru )are =i
stru)tura )omparatoarelor ite-rate este asem$$toare@ iar 4 apli)a#ii ampli!i)atoarele
opera#ioale s4t deseori utili"ate 4 !u)#ie de )omparatoare. Sim&olul =i
)ara)teristi)a de tras!er ale uui )omparator s4t pre"etate 4 !i-urile ..'3a =i F.
Comparatorul ite-rat este u ampli!i)ator opera#ioal@ de re-ul$ )u alimetare
di!ere#ial$@ )u o )ara)teristi)$ de pat$ )4t mai mare. A&se#a rea)#iei e-ati7e
elimi$ pro&lema )ompes$rii 4 !re)7e#$. Deoare)e 4 multe di )ele mai
importate apli)a#ii@ ie=irile )omparatoarelor se )oe)tea"$ la itr$rile uor )ir)uite
lo-i)e@ tesiuea de ie=ire UA tre&uie s$ !ie a)operitoare petru iter7alul lo-i) al
)ir)uitului de sar)i$. Da)$ este e)esar$ )omada uei sar)ii TTL de eAemplu@ este
e)esar s$ !ie 4depliite )odi#iile8
Coe)t1d )ele dou$ itr$ri ale )omparatorului 4mpreu$ la masa@ tesiuea de ie=ire
tre&uie s$ se situe"e 4 mi/lo)ul iter7alului lo-i)@ iar I )a"ul sar)iii TTL@ sa ai&$
7aloarea8
Ca =i 4 )a"ul ampli!i)atoarelor opera#ioale@ a&aterea de la 7aloarea presta&ilit$ a
tesiuii de ie=ire 9U
C
- )orespude uei tesiui de de)ala/ la itrare 9U
o!!
-& Cir)uitul
de itrare este de re-ul$ di!ere#ial@ ast!el )1 =i tesiuea de de)ala/ este di!ere#ial$.
4 mod similar ampli!i)atoarelor opera#ioale li se de!ies) )uretul de de)ala/ la
itrare@ I
o!!
@ )ure#ii de polari"are Ip1@ Ip2 impeda#a de itrare di!ere#ial$ Zi@ =i se
mai!est$ =i edoritul e!e)t de mod )omu.
.C
( F
Fig. ?.3. Comparator de tesiue ite-rat8 (- sim&olD F- )ara)tertsti)a de tras!er.
Sesi&ilitatea )omparatorului@ determiat$ de pata )ara)teristi)ii sale@ este
data de 7aloarea tesiuii di!ere#iale de itrare 9U
CO
0 U
C1
< )are determi$ sta&ilirea
tesiuii de ie=ire la 7alorile de pra- lo-i). Deoare)e timpul de r$spus 4 a)este
)odi#ii este. mare@ iar )omparatoarele tre&uie sa !ie rapide@ se utili"ea"$
supra)omada@ adi)$ se apli)$ tesiui di!ere#iale de itrare 9U
SCO
0 U@
SC1
< mult mai
mari@ apropiate de limita admis$ de )ir)uit8
Di pu)tul de 7edere al ie=irii@ )omparatoarele ite-rate se 4)adrea"$ 4
)ate-oria surselor de tesiue@ a71d o impeda#$ de ie=ire mi)$. Curetul pe )are 4l
de&itea"$ 4s$ este relati7 mi)@ ast!el )$ la sta&ilirea uei )o!i-ura#ii tre&uie a7ut$ 4
7edere 4)$r)area ie=irii. +ele )omparatoare au posi&ilitatea de a lu)ra 4 mod
si)ro )u sistemul umeri)@ !apt petru )are semalul de ie=ire este )otrolat eAterior
de o )omad$ de e=atioare. De asemeea@ 4 uele )a"uri@ ie=irile pot !i le-ate 4
paralel@ !orm1d u )ir)uit@ lo-i) SA+ )a&lat. Este )a"ul@ de eAemplu@ al )ir)uitului 2
211.
4 ma/oritatea apli)a#iilor pote#ialul apli)at uei itr$ri este !iA :=i iiul
potp#ia[ de re!eri#$<@ iar )eleilalte itr$ri i se apli)$ semalul de prelu)rat. Da)a
a)esta este let 7aria&il =i )o#ie "-omot de i7el mare@ tra"i#ia ItVitro i7elele
lo-i)o poate !i a!e)tat$ de o serie de impulsuri para"ite. Ese#a a)estui !eome este
pre"etat$ I !i-ura ..'F. Semalul di!ere#ial :1 itrare 7aria"$ 4 limite m$surate 4
7ol#i@ 4 timp )e iter7alul de de)i"ie al )omparatorului este@ de re-ul$@ de ordiul
"e)ilor de mili7ol#i. 6n a)este )odi#ii@ "-omotul di )ompuerea semalului de itrare
poate de)la=a@ a=a )um +e "ede 4 !i-urai@ mai iulle tra"i#ii /os0sus@ 4aite )a
semalul s$ ia o 7aloare !erma 4lriil di domeii.
Compesarea a)estui ea/us se poate reali"a utili"1d )omparatoare )u >istere"is@
)omparatoare )u rea)#ie po"iti7$ :!i-ura ..(Ca<. Itrodu)erea rea)#iei po"iti7e are u
du&lu e!e)t8 )re=terea patei@ de)i mi)=orarea iter
1.). Con,eroare di4ial analo4i*e @DAC).
DAC sut )ir)uitele )are tras!orm$ )odul &iar 4 tesiuea aalo-i)$@ 7aloarea
)$reia )orespude a)estui )od.
.1
a
1
1
a
2
2
a
%
'
a
'
3
+
C
a
1
a
2
a
%
a
'
+
C
E.V C 1 1 C
+
C
E11V 1 C 1 1
EApresia
( )
n
n r
( ( ( U U

+ + + 2 ..... 2 2
2
2
1
1 C
:1<
e des)rie !u)#ioarea )o7ertorului.
1.).1. DAC pe 'aza a$pli&i*aor#l#i %#$aor

,
_

+ + +
n
n
r
( ( (
R
R
U U
2
...
' 2
2 1 C
C
:2<
*ea/usurile s)>emei8
0 a7em re"iste#e 4tr0u diapa"o !oarte lar- )are tre&uie potri7ite )u pre)i"ie 4alt$.
0 )o7ertorul este -reu de reali"at 4 !orm$ ite-ral$ di )au"a diapa"oului lar- de
re"iste#e =i pre)i"ia 4alt$ a re"iste#elor.
,ult mai des petru reali"area DAC se !olose=te matri)ea de re"iste#e R02R.
1.).). DAC pe 'aza $ari*ei de rezi%en(e R8)R
.2
B
\
+
R
R
C
2

R
3R
2R
'R
S
9i-.2.'. DAC pe &a"a ampli!i)atorului sumator
B
0
R R
R
2R
2R 2R
%R
+
r
+o
S1
S2 S
R
] ]2
]1
9i-.2.(. DAC pe &a"a matri)ei de re"iste#e R02R
Da)$ ua di )>ei o )oe)t$m la +
r
@ iar )elelalte )>ei r$m1 e )oe)tate @ atu)i 4
pu)tul ] respe)ti7 a )>eii )oe)tate 7om a7ea +
r
H%.
Da)$ +
r
este o !u)#ie@ atu)i di eApresiile :1<@ :2< 7om o&#ie tras!ormatorul )od
&iar 4 tesiue 4mul#id )u a)east$ !u)#ie .
tr(n+fer r r
K U U
2
1
%
1
2
%
r r
U
R
R
U K
'
1
2
%
%
1
1

r r
U K U K
3
1
D
'
1
% 2

.%
+
r
2R
2R
]
2R
9i-. 2... Pri)ipiul al matri)ei de re"iste#e R02R
2 . ( ' % 2 1
111
11C
1C1
1CC
C11
C1C
CC1
CCC
+
i
9i-. 2.2. Dis)reti"area semalului aalo-i).
1.).+. DAC pe 'aza %#r%elor de *#ren
,SB 0 most si-i!i)at &it.
LSB 0 least si-i!i)at &it.
T770 T730 T780 T7; 0 surse de )uret. Valorile )ure#ilor repre"it$ u =ir 1D2D'D3
V 1 V
2
1
U U
L

A)est )uret poate !i )oe)tat la p$m1t pri T
%1
. Pot !i )oe)tate u
)o7ertor )u mai multe ordie. Di pu)t de 7edere pra)ti) este )omod de a utili"a
tra"istori )oe)ta#i [ paralel 4 a= !el )a um$rul lor )u )re=terea ordiului s$ se
du&le"e.
1.+. Con,eroare analo4 di4iale @ADC).
1.+.1. ADC de ip paralel.
.'
RH2
R
R
R
R
R
R
+
i
+
r
'
2
1
+
r
=13/
14
+
r
=11/
14
+
r
=9/1
4
+
r
=7/1
4
+
r
=5/1
4
+
r
=3/1
4
+
r
=1/1
4
RH2
DC
B
C2
0
B
C.
0
B
C(
0
B
C'
0
B
C%
0
B
C%
0
B
C%
0
9i-. 2.F ADC 0 de tip paralel
Ral
T21 T%1
R
T11
S1
T22
T%2
2R
T12
S2
T2%
T%%
'R
T1%
S%
T2'
T%'
3R
T1'
S'
WCW
W1W
+
L
R1'
+
RE9
Io@+
o
9i-. 2.3. DAC pe &a"a surselor de )uret
A7ata/ul8 are )ea mai mare 7ite"$ de tras!ormare a tesiuii 4 )od.
*ea/usul8 um$rul de )omparare *E2

018 0um$rul de ordie &iare 7E1C


3
)i)luriHs
1.+... ADC 8 *# rea*(ie prin n#$!r!or.
*ea/usul a)estei s)>eme 4l )ostituie !aptul )$ timpul de m$surare este este destul de
mare.
1.+./. ADC *# rea*(ie prin n#$!r!or re,er%i'il
.(
?
R
U
i
Rez#la#l
DAC
CT)
R
C
^
Re%e
9i-. 2.1C. ADC 0 )u rea)#ie pri um$r$tor
1 ?eerator
B1 01
*um$r$tor
re7ersi&il
)od &iar
^ ^
DAC
C
C +
i
9i-. 2.11. ADC )u rea)#ie pri um$r$tor re7ersi&il
La &a"a a)estei s)>eme st$ ideea )$ tras!ormarea 7a !i mai rapid$ da)$ porim
um$r$toarea u de la "ero )a 4 )a"ul pre)edet )i de la 7aloarea pre)edet$.
1.+.0. Con,eror#l *# apro;i$a(ii %#**e%i,e
_((. Co7ertor )u du&l$ ite-rare
* a
1
a
2
a
%
a
'
1 1 C C C 3 B
2 1 1 C C 12 0
% 1 C 1 C 1C B
' 1 1 1 1 11
..
B
\
C
*um$r$tor
S)>ema de
diri/are
?
U
1
S
+
re!
+
i
R
9i-. 2.1%. Co7ertor )u du&l$ ite-rare
C
+
i
)od
&iar
9i-. 2.12. Co7ertorul )u aproAima#ii su))esi7e
DAC
S)>ema
de
diri/are
R?
B
0
Capa)itatea se 4)ar)$@ iar um$r$torul um$r$.
0 pro)esul de 4)$r)are

2
C
1 1
C
1 1
< :
1 1 1
< :
2
2
t U
RC
dt U
RC
t U
t U
RC
t U
RC
dt U
RC
t U
ref
t
ref B
ref A
t
i A
0 pro)esul de des)$r)are


1
C
1
1 1
< :
t
i i B
t U
RC
dt U
RC
t U
A71d 4 7edere )$ +t
B
la 4)$r)are =i des)$r)are este a)ela=i@ e-al$m p$r#ile drepte
ale ultimilor dou$ eApresii
1
2
1
2
t
t
U U t U U
ref i i t ref

A7ata/ul a)estei s)>eme )ost$ 4 !aptul )$ tesiuea de o!set u i!lue#ea"$
asupra pro)esului de m$surare di )au"a )$ la ite-rare ea 7a !i )ompesat$.
.2
t
1
+t
B
+:t
A
<
t
C
+
1
9i-. 2.1'. Cara)teristi)a de timp@ )are ilustrea"$
pri)ipiul !u)#io$rii )o7ertorului )u du&l$
ite-rare
S)>ema u este sesi&il$ la pertur&a#ii alterati7e. Da)$ )i)lul de m$surare este
2Cms@ atu)i s)>ema u 7a !i sesi&il$ =i la pertur&a#ii de (CJ".
CAPITOL+L VIII
CIRCUITE LOCICE
2.1. Cenerali!(i
Importa#a )ir)uitelor ite-rate lo-i)e re"id$ 4 aria apli)a#iilor a)estora. *umai
!aptul )$ a)este )ir)uite repre"it$ elemetele )ostituti7e de &a"$ ale )al)ulatoarelor
umeri)e este su!i)iet petru a le asi-ura u lo) pri7ile-iat 4 lumea ele)troi)ii
modere.
+a di )alit$#ile )are le0a )osa)rat este modul deose&it 4 )are se pretea"$ la
stadardi"are. Pri a)easta@ pe &a"a uui um$r restr1s de ele0mete de &a"$@ pot !i
siteti"ate )u u=uri#$ stru)turi )ompleAe. I plus@ proie)tatul tre&uie s$ urm$reas)$@
4 pri)ipiu@ umai lo-i)a reali"$rii s)>emei dorite@ !$r$ a mai a7ea pro&leme de
proie)tare ele)tri)$. Di pu)tul de 7edere al ite-r$rii@ )ir)uitele lo-i)e s4t
a7ata/ate de repeta&ilitatea uor stru)turi tipi"ate.
Co)ep#ia )ir)uitelor lo-i)e este &a"at$ pe aso)ierea uor 7alori lo-i)e )u
m$rimile ele)tri)e :tesiue sau )uret<. Cir)uitele a)tuale utili"ea"$@ 4 pri)ipiu@
lo-i)a &iar$@ dar eAist$ de/a )ir)uite )are s4t proie)tate 4 lo-i)i de ordi superior
:terare@ )uaterare et).< iar uele pre7i"iui le idi)$ a)estora di urm$ u 7iitor
importat. 4 lo-i)a &iar$ po"iti7$@ )ea mai lar- r$sp1dit$ 4 pre"et :!i-ura 2.1<@
7aloarea lo-i)$ 1 :1
L
@< este atri&uit$ tesiuilor :)ure#ilor< )e dep$=es) u i7el V
A
@
iar 7aloarea lo-i)$ C :C
L
<@ a)elora )are s1t@ i!erioare i7elului V
B
. Itre a)este dou$
7alori@ eAist$ u do0meiu de edetermiare 4 )are im se sta&ile=te o )orespode#$
4tre m$rimea ele)tri)$ =i )ea lo-i)$. +tili"area
uui domeiu de edetermiare e7it$ ris)ul
atri&uirilor eroate )are pot ap$rea 4 )a"ul
oper$rii )u o si-ur$ 7aloare de pra-. Valorile
)o)rete ale m$rimilor de pra- V
A
=i V
B
@ )a =i
limitele domeiilor de lu)ru@ s4t )ara)teristi)e
!ie)$rei !amilii de )ir)uite lo-i)e. Deoare)e
m$rimea ele)tri)$ !olosit$ )a suport al 7alorilor
lo-i)e este )el mai adesea tesiuea@ 4
)otiuare re!eririle 7or !i !$)ute 4 raport )u
a)east$ o&ser7a#ie.
A)este )ir)uite pot !i 4t1lite =i su& alte
deu0miri8 )ir)uite de impulsuri@ )ir)uite
di-itale@ umeri)e@ &iare et). Cea mai ade)7at$
.3
9i-. 3.1. Pri)ipiul aso)ierii ditre
m$rimile ele)tri)e =i 7alorile lo-i)e.
deumire pare a !i a)eea de )ir)uite lo-i)e@ a71d 4 7edere !aptul )$ semalele )u
)are operea"$ s4t aso)iate 7alorilor lo-i)e. I )ir)uitele lo-i)e se i)lud )ir)uitele
umeri)e :de eAemplu sumatoarele<@ 4 )are semalele prelu)rate s4t aso)iate uor
umere@ =i )ir)uitele de impulsuri :de eAemplu -eeratoarele de ta)t@ uele tipuri de
!iltre et).<@ 4 )are u se !a)e a)east$ aso)iere. De multe ori@ a)ela=i )ir)uit poate !i
)osiderat de impulsuri sau umeri)@ 4 !u)#ie de lo)ul s$u 4tr0u sistem dat. De
eAemplu@ u re-istru de deplasare este )ir)uit de impulsuri@ )1d este utili"at Itr0u
modulator@ sau )ir)uit umeri)@ )1d !a)e parte ditr0o uitate aritmeti)$.
+ )ir)uit lo-i) elemetar este u multiport de !orma pre"etat$ I !i-ura 2.2.
Co!orm )o7e#iei de aso)iere a tesiuilor )u 7alori lo-i)e@ )ir)uitul reali"ea"$ o
!u)#ie de tras!er lo-i)$8
Cir)uitele lo-i)e elemetare s4t )ele )orespu"$toare opera#iilor lo-i)e
elemetare8
I pra)ti)$ se !oloses) )ele dou$ opera#ii )ompuse )are de!ies) operatorii =i
ui7ersali@ Ori)e !u)#ie lo-i)$ poate !i siteti"at$ pe &a"a uui si-ur tip de operator
ui7ersal8
Cir)uitele )are reali"ea"$ a)este !u)#ii s1t deumite -eeri) por#i :lo-i)e<. +
eAemplu elemetar de site"$ a uei !u)#ii !olosid por#i lo-i)e este dat 4 !i-ura 2.%8
Se o&ser7$ )$ y
1
+i y
)
s4t m$rimi de ie=ire petru )ir)uitele 1 =i 2 =i m$rimi de
itrare petru )ir)uitul %. Coe)tarea ele)tri)$ dire)t$ a )ir)uitelor lo-i)e repre"it$ o
!a)ilitate deose&it$ a a)estora. Petru asi-urarea )oser7$rii 7alorilor lo-i)e de
iter)oe)tare@ este e)esar$ o de!iire de detaliu a )orespode#ei 4tre m$rimile
ele)tri)e :tesiue sau )uret< =i )ele lo-i)e.
,odul uaim a))eptat de aso)iere a tesiuilor )u 7alorile lo-i)e este
pre"etat 4 !i-ura 2.'. ?ra!i)ul )orespude !u)#iei de tras!er a uui i7ersor@ dar
modul de de!iire a tesiuilor este idepedet de tipul opera0torului. Idi)ii utili"a#i
4 dese au urm$toarele semi!i)a#ii8 I 0 m$rime de itrareD O 0 m$rime de ie=ireD H 0
`stare susW :!igB0 1
L
4 lo-i)a po"iti7a<D L 0 `stare /osW :LAM@ C
L
4 lo-i)a po"iti7$<.
.F
9i-. 3.2. ,ultiport lo-i) elemetar
9i-. 3.%. Site"a )u por#i a
uei !u)#ii lo-i)e.
9i-. 3.'. De!iirea !u)#iei de tras!er a uui )ir)uit lo-i).
Tesiuea de ie=ire@ )are este tesiuea de itrare petru operatorul urm$tor@
tre&uie s$ !ie o&li-atoriu )upris$ 4 pla/a V
1
&V
2
. petru 1
L
=i 4 pla/a V
%
&V
'
petru C
L
0
petru -aratarea !u)#io$rii )ore)te@ este e)esar )a 7alorile limita ale tesiuilor de
itrare s$ !ie a)operitoare8
6 a)est !el@ )>iar da)$ tesiuea de ie=ire a operatorului de )omad$ se a!l$ la limita
admis$ a uei 7alori lo-i)e@ operatorul )omadat 7a )omuta si-ur 4 starea )ore)t$.
Di!ere#ele8
se umes) mar-ii de "-omot =i permit !u)#ioarea )ore)t$ a operatorului@ )>iar da)$
peste semalul de )omad$ se suprapu pertur&a#ii :da)$ amplitudiea a)estora este
i!erioar$ mar-iilor de "-omot<.
Co!orm a)estor pre)i"$ri@ )ara)teristi)a de tras!er a ori)$rui i7ersor tre&uie s$
se 4)adre"e 4 iteriorul "oei >a=urate )u liie 4)liat$. Pe )ara)teristi)$ se disti-
)i)i "oe8 dou$ de !u)#ioare ormal$ :A0 E<0 dou$ de !u)#ioare i )odi#ii de
pertur&a#ii :B@ D< =i ua de edetermiare :C <.
Da)$ se are 4 7edere =i operatorul I@ a )$rui )ara)teristi)$ de tras!er este
)upris$ 4 "oele F =i I :lu)ru ormal<@ G +i H :lu)ru 4 )odi#ii de "-omote aditi7e<
=i C :"oa de edetermiare< se o&#i toate "oele de lu)ru ale )ir)uitelor lo-i)e.
,area ma/oritate a )ir)uitelor lo-i)e s1t utili"ate 4 s)>eme diami)e@
semalele tre)1d des ditr0o stare lo-i)$ 4 alta. I -eeral@ tra"i#iile rapide ale
semalelor de itrare u a!e)tea"$ lo-i)a r$spusului uui operator. Tra"i#iile lete
4s$ :)1d timpul de tra7ersare a "oei C este )ompara&il )u timpul de tra"i#ie a
operatorului< u permit sta&ilirea mometului eAa)t al tra"i#iei ie=irii si ueori pot
de)la=a tra"i#ii para"ite. Di a)este moti7e. atu)i )1d semalul de itrare este let
7aria&il se !oloses) )ir)uite )u por#i de
itrare de tip tri--er S)>mitt. A)esta
utili"ea"$ rea)#ia po"iti7a@ iar !u)#ia sa
de .tras!er este de tip >istere"is :!i-ura
2.(<. Cir)uitul tre)e 4 1
L
@ dup$ )e
tesiuea de itrare dep$=e=te 7aloarea de
pra- V
p2
=i re7ie 4 C
L
)1d a)easta
s)ade su& 7aloarea de pra- V
p1
.
Cele pre"etate p1$ a)um se re!era
la lo-i)a po"iti7$@ )are aso)ia"$ 7aloarea
2C
9i-. 3.(. 9u)#ie de tras!er )u >istere"is.
1
L
i7elului du tesiue ridi)at@ lo-i)$ adoptat$ 4 ma/oritatea )a"urilor. A)easta u
4seam$ )$ lo-i)a e-ati7$ u poate !i operat$. Dimpotri7$@ ea )oeAist$ impli)it )u
lo-i)a po"iti7$. ,odul de de!iire $ 7alorilor lo-i)e este a)ela=i )a la lo-i)a po"iti7$@
)u o atri&uire i7ers$@ iar )ir)uitele )are 4 lo-i)a po"iti7$ au o !u)#ie dat$@ 4 lo-i)a
e-ati7$ au o !u)#ie )omplemetar$. Ast!el@ u operator *A*D 4 lo-i)a po"iti7$
de7ie operator *OR 4 lo-i)a e-ati7$@ iar u operator *OR de7ie operator *A*D.
A)est lu)ru este e7idet@ da)a la itrarea uui operator se ea-$ m$rimile de itrare.
I lo-i)a po"iti7$ a7em8
Tre)erea la lo-i)a e-ati7$ presupue8
=i se o&#ie8
Datorita a)estei rela#ii de e)>i7ale#$@ pra)ti) se 4t1les) rar )ir)uite lo-i)e a )$ror
!u)#ie de tras!er s$ !ie de!iit$ 4 lo-i)a e-ati7$.
C1d 7alorile lo-i)e se atri&uie tesiuilor@ pro&lema )ure#ilor se pue 4 !elul
urm$tor. 4 primul r1d tre&uie )uos)ut !aptul )$ eAist$ )ir)uite )are !u)#ioea"$
)ore)t )>iar da)$ u au )oe)tate la itrare sau ie=ire )ir)uite )are s$ asi-ure trasee
eAtere de 4)>idere a )ure#ilor. De eAemplu@ la )ir)uitele TTL@ o itrare e)oe)tat$
apli)a )ir)uitului 7aloarea 1
L
iar 7aloarea lo-i)$ a ie=irii u este )odi#ioat$ de
eAiste#a uui )ir)uit de sar)i$. EAist$ 4s$ =i )ir)uite ale )$ror itr$ri este e)esar s$
!ie !erm )oe)tate la )ir)uitele de )omad$ :de eAemplu )ir)uitele C,OS< sau ale
)$ror ie=iri tre&uie )oe)tate la u )ir)uit de sar)i$ :)ir)uitele TTL Apen&)A''e)tAr0
C,OS Apen dr(in et).<.
La iter)oe)tarea )ir)uitelor lo-i)e se sta&iles) trasee de )uret itre ie=irea
)ir)uitului de )omad$ =i itrarea )ir)uitului )omadat. De re-ul$@ petru a)eea=i stare
lo-i)$@ da)$ itrarea a&soar&e )uret@ ie=irea tre&uie s$ de&ite"e =i i7ers. I -eeral@
s)>im&area st$rii lo-i)e )odu)e =i la s)>im&area sesului )uretului. De asemeea@
se )ostat$ )$ de )ele mai multe ori o itrare prime=te semal de la o si-ur$ ie=ire@ 4
timp )e o ie=ire )omad$ mai multe itr$ri. Este de)i e)esar$ pre)i"area )apa&ilit$#ii
de )omad$ a ie=irii uui )ir)uit@ 4 )are s)op se sta&iles) 7alori stadard ale
)ure#ilor de itrare@ 7alori miime la )are se -aratea"$ !u)#ioarea )ore)t$ a
)ir)uituluiD !ie)are !amilie de )ir)uite lo-i)e are 7alori spe)i!i)e. Da)$ I
IL
I
IJ
s4t
)ure#ii de itrare stadard petru )ele dou$ st$ri lo-i)e =i I
OL
@ I
OJ
)ure#ii de ie=ire ai
uui )ir)uit@ )apa&ilitatea de )omad$ este m$surat$ de u parametru umit f(n&At/
Se de!ie=te =i u parametru de )omad$ pe itrare@ f(n&in/
4 )are I
IL
=i I
IJ
repre"it$ )ure#ii de itrare e)esari aumitor )ir)uite@ )ure#i )are au
7alori mai mari de)1t )ele stadard :I
IL
=i I
IJ
<& De re-ul$ 4s$@ FI 4 1 =i u se mai
pre)i"ea"$ de)1t )1d 7aloarea sa dep$=e=te uitatea.
21
Vite"a de lu)ru a )ir)uitelor lo-i)a )ostituie u idi)e )alitati7 ma/or =i este
e)esar$ stadardi"area parametrilor )are o )ara)teri"ea"$. I !i-ura '@. este pre"etat
modelul de &a"$@ adoptat de ma/oritatea !irmelor produ)$toare@ petru de!iirea
parametrilor de timp.
I prima dia-ram$ este ilustrat pri)ipiul de m$surare a )ara)teristi)ilor de timp
ale uui semal. ,$sur$rile se !a) 4 )odi#ii pre)i"ate8 7alori !iAe presta&ilite@ petru
i7ele lo-i)e 1 =i C@ =i petru i7ele 4tre )are se eAe)ut$ m$sur$rile de timp U
1
0 U
2
=i
U
%
4 -eeral@ U
1
repre"it$ 1CN di iter7alul ditre C
L
=i l
L
@ U
2
0 (CN =i U
%
FCN. 6
a)este )odi#ii se m$soar$ timpul de tra"i#ie C
L
0 l
L
:t
TLJ
< =i l
L
0 C
L
:t
TJL
< =i durata
impulsului :t
a
<. Petru impulsuri@ )1d a)estea tre&uie s$ a)#ioe"e o s)>em$ :de
eAemplu u )ir)uit &as)ulat<@ durata miim$ petru )are impulsul mai poate &as)ula
)ir)uitul este otat$ )u t
set0up
.
Presupu1d )$ semalul di prima dia-ram$ este apli)at la itrarea uui
operator I :dia-rama a doua< sau I :dia-rama a treia<@ se de!ies) timpii de
propa-are a i7elelor lo-i)e :timpii de 4t1r"iere pe poart$< t
PLJ
=i t
PJL
0 Pra)ti)@ de
multe ori se utili"ea"$ termeul de 4t1r"iere medie pe poart$ sau de timp mediu de
propa-are 9t
p
-0 )are se ia )a 7aloare medie a )elor doi timpi de propa-are8
+tili"1d a)est sistem stadard@ apre)ierea 7ite"ei de lu)ru a )ir)uitelor ite-rate
)ap$t$ u aspe)t )atitati7 determiat.
+ alt parametru importat al )ir)uitelor lo-i)e 4l )ostituie puterea )osumat$.
Pe l1-$ )eri#a -eeral$ de redu)ere a )osumurilor eer-eti)e@ limitarea puterii )e
poate !i disipat$ de u )ir)uit repre"it$ u importat moti7 de optimi"are a puterii
)osumate.
Criteriul de )ompara#ie 4tre di!erite )ir)uite 4l )ostituie )osumul spe)i!i) pe poart$.
,a/oritatea )ir)uitelor au )osumul depedet de starea lo-i)$ 4 )are se a!l$ :a)est
lu)ru este edorit =i 4)$ di !a"a de proie)tare a )ir)uitelor se urm$re=te
ui!ormi"area )osumului 4 raport )u starea lo-i)$<. Di a)est moti7@ puterea medie
22
9i-. 3... De!iirea stadard a parametrilor de timp a uui )ir)uit lo-i).
)osumat$ pe poart$ se determi$ I re-im de impulsuri )u )oe!i)iet de umplere C@(
la /oas$ !re)7e#$ :la !re)7e#e de lu)ru ridi)ate@ )osumul )re=te datorit$ e!e)tului dat
de )apa)it$#ile para0"ile<. Puterea )osumat$ este spe)i!i)$ !amiliei =i seriei lo-i)e.
Itre puterea )osumat$ =i 7ite"a de lu)ru a )ir)uitelor lo-i)e eAist$ o rela#ie de
propor#ioalitate dire)t$. Petru a satis!a)e )eri#e di7erse@ au !ost )reate su&0!amilii@
optimi"ate !ie su& aspe)tul 7ite"ei de lu)ru@ !ie al )osumului spe)i!i) :de eAemplu@
seriile TTL<@ iar alte !amilii :,OS@ de eAemplu< pot lu)ra la tesiui di!erite@ mari
)1d se dore=te 7ite"$@ mi)i )1d se urm$re=te u )osum redus. Apre)ierea -lo&al$@
7ite"a de lu)ru0putere spe)i!i)$@ utili"ea"$ u parametru umit !a)tor de merit@ )are
este produsul timp de propa-are0)osum pe poart$. + )ir)uit este )u at1t mai &u@ )u
)4t !a)torul de merit este mai mi).
Termiolo-ia pre)um =i modul de de!iire =i m$surare ale parametrilor
)ostituie u importat su&ie)t de stadardi"are. Pe pla itera#ioal@ de a)est aspe)t
se o)up$ Comisia Ele)trote>i)$ Itera#ioal$ oare alo)$ )ir)uitelor ite-rate lo-i)e
:di-itale< pu&li)a#ia IEC01'2. 4 mare parte@ a)este re)omad$ri s1t reluate =i 4
stadardele oastre :STAS 1C%(C03% petru termiolo-ie =i ome)lator de parametri
pri)ipali@ STAS 121.103' petru metodele de m$surare a a)estor parametri<.
2%
9i-. 3.2. Sim&oluri stadard de operatori lo-i)i.
+a di dire)#iile de stadardi"are o repre"it$ )ea re!eritoare la sim&olurile )are
se atri&uie )ir)uitelor. Petru u um$r relati7 redus de operatori lo-i)i )are
4deplies) !u)#ii u"uale se !oloses) sim&oluri spe)iale. I )a"ul !u)#iilor )ompleAe@
se utili"ea"$ sim&olul de multiport aso)iat )u eApresia !u)#iei lo-i)e respe)ti7e.
+ele sim&oluri 4tre&ui#ate petru )ir)uitele lo-i)e 4 di!erite stadarde s4t
pre"etate 4 !i-ura 2.2.
2.). Por(i lo4i*e
Por#ile DCTLD RTLD BCTLD DTL. Prima 4)er)are de stadardi"are a uei por#i
*OR a !ost repre"etat$ de s)>ema DCTL :Dire)t CAp'ed Tr(n+i+tAr LAgi)< di
!i-ura 2.3. S)>ema u a !ost -eerali"at$ 4 te>olo-ia sili)iului di dou$ moti7e. 4
primul r1d@ pla/a tesiuilor admise este 4-ust$@ iar 4 al doilea r1d@ )1d s0a
4)er)at a)east$ stadardi"are@ i7elul te>olo-iilor eAistete u a permis reali"area
uei 4mpere)>eri )orespu"$toare. Ideea a !ost reluat$ 4 te>olo-ia ?aAs :7e"i
para-ra!ul 2.2.%<.
Petru ameliorarea s)>emei DCTL s0a re)urs 4 prima ista#$ la itro0du)erea
uor re"istoare serie pe itr$ri :!i-ura 2.F<. A re"ultat prima poart$ stadard@ RTL
:Re+i+tAr Tr(n+i+tAr LAgi)<. Ca per!orma#e pot !i re#iute8 timpul de propa-are de
)ir)a (C s =i !a0out de 'b(.
2'
9i-. 3.3. S)>ema de pri)ipiu a por#ii DCTL.
9i-. 3.F. S)>ema de pri)ipiu a por#ii RTL.
Pri ad$u-area uui )apa)itor 4 paralel pe re"istor s0a o&#iut poarta RCTL
:Re+i+tAr C(p()itAr tr(n+i+tAr LAgi)< :!i-ura 2.1C<@ )u o 7ite"$ de lu)ru mai mare.
Pre"e#a )apa)itoarelor@ mari )osumatoare de arie@ a )ostituit u impedimet serios
4 de"7oltarea !amiliei. De !apt@ toate por#ile lo-i)e pre"etate aterior au )uos)ut o
r$sp1dire redus$ =i u se mai utili"ea"$ I pre"et.
Prima s)>ema e7oluat$ este )ea pre"etat$ 4 !i-ura 2.11. Cir)uitul SA+ de
itrare@ reali"at )u diode de arie mi)$@ )omad$ i7ersorul )u tra"istor@ de ude =i
umele por#ii@ DTL :Diode Trasistor Lo-i)<. Per!orma#ele o&#iute s4t superioare
)elor reali"ate de por#ile des)rise aterior8 arie o)upat$ =i putere disipat$ mult mai
mi)i@ f(n&At ridi)at :3< =i 7ite"$ de lu)ru mai mare :tp 2( s<.
Por#i TTL. 9amilia TTL :2Vrasistor Trasistor Lo-i)< repre"it$ prima !amilie
de )ir)uite lo-i)e )are a )uos)ut o lar-$ r$sp1dire. Stadardi"at$ 4)$ di 1F.' de
TeAas Istrumets@ poarta TTL )otiu$ s$ de#i$ =i 4 pre"et u lo) importat 4
apli)a#iile )are e)esit$ )ir)uite lo-i)e ite-rate pe s)ar$ redus$ sau medie :SSI =i
,SI<. EAist$@ de asemeea@ =i )ir)uite TTL lar- ite-rate :LSI<.
Poarta de &a"$ a !amiliei TTL este operatorul elemetar *A*D pre"etat 4
!i-ura 2.12. 9u)#ioarea sa este urm$toarea8 primul tra"istor@ Ti@ multiemitor@ este
)el )are 4deplie=te pra)ti) !u)#ia lo-i)$. Da)$ uul di emitorii s$i este le-at la
pote#ialul masei@ el se des)>ide@ r$m11d &lo)at umai atu)i )1d am&ii emitori
s1t )oe)ta#i la u pote#ial apropiat de V))& Tra"istorul T
2
este u eta/ de )omad$@
2(
9i-. 3.1C. S)>ema de pri)ipiu a por#ii RCTL.
9i-. 3.11. S)>ema de pri)ipiu a
por#ii DTL
9i-. 3.12. S)>ema de pri)ipiu a por#ii
TTL stadard.
iar ie=irea este reali"at$ 4 )o!i-ura#ia tAtem&pA'e :7e"i )apitolul aterior<. Diodele D
prote/ea"$ itrarea la supratesiui e-ati7e )e pot ap$rea di )au"a !eomeelor
tra"itorii la 7ite"e de lu)ru mari.
Stadardul TTL a !ost adoptat@ )u e4semate modi!i)$ri@ de toate !irmele
produ)$toare. Ii#ial@ a)este )ir)uite au !ost proie)tate petru destia#ii spe)iale@
ulterior ap$r1d =i seria de u" )uret@ mai pu#i per!ormat$.
Tesiuea omial$ de lu)ru adoptat$ este 9CC E B( V0 )u o tolera#$ de c C@( VD
petru seria ('@ respe)ti7 c C@2( VD petru seria 2'. I pri)ipiu@ i7elele lo-i)e
adoptate s1t8
asi-ur1d ast!el mar-ii de "-omot de C@' V.
Sesul )ure#ilor de itrareHie=ire este )el idi)at 4 !i-ura 2.1%. Poarta de&itea"$
)uret pe ie=ire 4 stare 1
L
=i a&soar&e 4 stare C
L
itrarea )omport1du0se i7ers
:a&soar&e pe 1
L
=i de&itea"$ pe C
L
<. Di pu)tul de 7edere al )ure#ilor@ stadardi"area
di!er$ de la !irm$ la !irm$@ 4 !u)#ie de posi&ilit$#ile te>olo-i)e. A)easta 4seam$
)$ se pot !olosi 4mpreu$@ 4 a)eea=i s)>em$@ )ir)uite produse de !irme di!erite@ su&
re"er7a 7eri!i)$rii parametrilor f(n&At 4 )a"ul 4)$r)$rilor mai mari. Poarta stadard
a IPRS@ repre"etat$ de )ir)uitul CDB 'CC@ este )ara)teri"at$ de urm$torii )ure#i8
Se o&ser7$ )$ FI E 1 =i FO E 1C. Curetul de s)urt)ir)uit pe ie=ire este I
OS
E %C
mAHV
I
E C V.
Vite"a de lu)ru a por#ilor TTL stadard 7aria"$ 4 !u)#ie de produ)$tor@ )a
orietare put1d !i luat u timp mediu de propa-are t
P
E 1C s. Codi#iile de m$surare
a parametrilor de timp@ pre)i"ate de )atalo-ul IPRS@ s4t )o!orme ou !i-ura 2..@ )u
urm$toarele pre)i"$ri8 se )osider$ tesiuile lo-i)e de CV :C
L
< =i %@( V :l
L
<@ iar )ele
trei pra-uri V
1
E C@2 V@ V
2
E 1@( V =i V
%
4 2@2 V. I a)est !el se reali"ea"$ de!iirea
ui7o)$ a timpilor de )omutare :t
TJL
@ t
TLJ
< =i de 4t1r"iere :t
PJL
@ t
PLJ
<. Puterea medie
)osumat$ este de 1Cb2C mSHpoart$. A)este )i!re )odu) la u !a)tor de merit de
aproAimati7 C@1 ;.
Porid de la seria TTL stadard@ urm$rid optimi"area di!eri#ilor parametri =i
reali"area uor aumite !a)ilit$#i@ au !ost de"7oltate alte )1te7a serii de )ir)uite
ite-rate de tip TTL. Compati&ilitatea ditre serii se re!er$ la dispuerea piilor@
tesiuea de alimetare@ i7elele lo-i)e. De re-ul$@ seriile di!er$ itre ele pri )ure#ii
de alimetare@ timpii de propa-are ai uele posi&ilit$#i spe)iale.
2.
9i-. 3.1%. Traseele de )uret )are se 4)>id la
iter)oe)tarea por#ilor TTL.
O prim$ serie deri7at$ di )ea stadard este seria rapid$ JTTL :Ji-> speed
TTL<. 4 s)opul sporirii 7ite"ei de lu)ru se re)ur-e la )re=terea )ure#ilor. Re"istoarele
a 7alori mult mai mi)i@ iar 4 eta/ul !ial se utili"ea"$ o )o!i-ura#ie Darli-to.
Cre=terea )osumului spe)i!i) :2Cb%C mSHpoart$< asi-ur$ o redu)ere a timpului de
propa-are la )ir)a . s. S)>ema de pri)ipiu a por#ii di seria JTTL este pre"etat$ 4
!i-ura 2.1'.
EAist$ 4 s)>im& o serie la )are se redu)e )osumul pe seama )re=terii timpului
de propa-are. Seria LTTL :Loa poaer TTL< )osum$ umai 1 mSHpoart$@ dar
timpul mediu de propa-are tipi) este de %% s.
O alt$ )ale de )re=tere a 7ite"ei de lu)ru )ost$ 4 utili"area tra"istoarelor de tip
S)>ottId. S)>ema de pri)ipiu a uei por#i STTL :S)>ottId TTL- este dat$ 4 !i-ura
2.1(. Co!i-ura#ia sa este !oarte asem$$toare )u a por#ii JTTL@ 4 )are tra"istoarele
o&i=uite s0au 4lo)uit )u tra"istoare S)>ottId. De asemeea@ re"iste#a di emitorul
tra"istorului de )omad$ :T2< a !ost 4lo)uit$ )u o sar)i$ a)ti7$ :T.<. Cosumul este
similar )u al seriei JTTL@ du&l1du0se i s)>im& 7ite"a de lu)ru.
Au !ost proie)tate si serii STTL de tip Loa poaer )are reali"ea"$ u produs
putere disipat$0timp de propa-are !oarte &uD de eAemplu@ !irma ,otorola produ)e
seria ALS TTL :.'d7a)ed .Loa poaer S)>ottId TTL- )are are u )osum redus )u
(CN =i o 7ite"$ de lu)ru du&l$ 4 raport )u )ir)uitele stadard Loa poaer S)>ottId.
Petru u=urarea iter!a#$rii )u alte !amilii lo-i)e )4t =i petru di7erse apli)a#ii a
!ost reali"at$ seria TTL )u )ole)torul eta/ului !ial 4 -ol@ )o!i-ura#ie )uos)ut$ su&
umele de ope0)olle)tor :!i-ura 2.1.<. Seria ope0)olle)tor permite utili"area uei
tesiui de alimetare a )ir)uitului de sar)i$@ V
al
di!erita de V)). 6 a)est@ mod@
eA)ursia tesiuii de ie=ire poate !i reali"at$ 4tr0u iter7al di!erit de )el stadard
TTL. De re#iut totu=i )$ u poate !i dep$=it )uretul o&i=uit al tra"istorului T
%
:de
re-ul$ 1. mA<@ iar tesiuea 4 )ole)torul a)estuia este de asemeea limitat$. De
eAemplu@ )ir)uitele TTL ope0)olle)tor produse de IPRS admit (@( V@ 1( V =i
respe)ti7 %C V@ tesiue maAim$ pe )ole)torul 4 -ol. A)est lu)ru u 4seam$ )$ u
eAist$ posi&ilitatea de a !i !olosite 4 mota/ =i la tesiui mai mari. De eAemplu@ da)$
drept sar)i$ se )oe)tea"$ u tu& *iAie@ alimetat la 12C V@ datorit$ re"iste#ei sale
!oarte mari 4 stare des)>is$ :)1d e &lo)at@ re"iste#a este pra)ti) i!iit$<@ pe )ole)tor
r$m1 !ra)#iui de 7olt. De a)eea@ u )ir)uit TTL ope0)olle)tor poate !i utili"at
petru )omada uor ast!el de tu&uri.
C alt$ apli)a#ie a )ir)uitelor ope0)olle)tor o )ostituie reali"area `!u)#iilor
)a&lateW. Cir)uitele TTL o&i=uite u admit )oe)tarea 4 paralel a ie=irilor. Cele de
tip ope0)olle)tor pot a7ea 4s$ re"iste#a eAter$ )omu$@ a=a )um se arat$ 4 !i-ura
2.12. 9u)#ia reali"at$ de a)est )ir)uit este8
22
9i-. 3.1'. S)>ema de pri)ipiu a
por#ii JTTL.
9i-. 3.1(. S)>ema de
pri)ipiu a por#ii STTL.
Dimesioarea re"iste#ei R+ se !a)e #i1d seama de 7alorile stadardi"ate ale
tesiuilor de ie=ire =i de )ure#ii de lu)ru. Ast!el@ pri)ipala restri)#ie se re!er$ la
posi&ilitatea )a umai ua di por#i s$ ai&$ ie=irea 4 sta0rea C
L
. I a)est )a"@ a)east$
ie=ire 7a tre&ui s$ a&soar&$ )ure#ii di toate itr$rile )omadate 4mpreu$ ou )el di
re"istorul R+0 !$r$ a dep$=i 7aloarea limit$8
de ude8
6)$r)area pe l
L
u pue pro&leme de &ila# al )ure#ilor@ !iid )uos)ut )$ a&se#a
)ure#ilor de itrare :itrare e)oe)tat$<@ )ir)uitele TTL o asimilea"$ 7alorii l
L
.
Datorit$ e!e)tului de ite-rare pe )are 4l are -rupul R
S
C
P
:)u C
P
s0a otat )apa)itatea
para"it$ a itr$rii@ i)lusi7 )ea a re#elei de iter0)oe)tare< )1d se )er per!orma#e de
7ite"$@ R
S
tre&uie mi)=orat )4t admite rela#ia aterioar$.
O alt$ serie TTL a !ost de"7oltat$ 4 spe)ial petru apli)a#ii 4 te>i)a de )al)ul.
Co)eptul de ma-istral$@ di )al)ulatoarele modere@ presu0pue )$ la a)eea=i liie s$
poat$ !i )oe)tate ie=irile mai multor )ir)uite. A)este )ir)uite tre&uie s$ ai&$ o
)omportare TTL ormal$ )1d s1t sele)tate@ iar )1d u s4t sele)tate s$ u
i!lue#e"e semalele de pe liia respe)ti7a. Da)$ impeda#a de ie=ire :7$"ut$ dispre
liie<@ )1d )ir)uitul u este sele)tat@ are o 7aloare su!i)iet de mare@ semalele )are
)ir)ul$ 4 liie 4 a)el momet u s4t a!e)tate. Pe a)est pri)ipiu s4t reali"ate
)ir)uitele tBree&+t(te :)u trei st$ri<@ )are pot a7ea ie=irea 4 ua di st$rile8 l
L
@ C
L
=i
4alt$ impeda#$. 4 !i-urile 2.13 ( =i F s4t pre"etate dou$ 7ariate de por#i TTL )u
trei st$ri. Starea de 4alt$ impeda#$ se reali"ea"$ pri &lo)area am&elor tra"istoare
de ie=ire.
I prima s)>em$@ tra"istorul T% este &lo)at de 4s$=i lo-i)a s)>emei pri
apli)area 7alorii C
L
pe ua di itr$ri@ iar T' pri polari"area &a"ei la o tesiue mi)$
:C
L
< pri dioda D
C
. La a doua s)>em$@ am&ele tra"istoare de ie=ire s4t &lo)ate pe
&a"$ pri diode. 4 am&ele s)>eme@ )omada de a)ti7are a por#ii :C>ip Ea&le sau
C>ip Sele)t< se apli)$ pritr0u i7ersor I. I a)est !el@ da)$ itrarea u este
)oe)tat$ sau este )oe)tat$ =i i se apli)$ u semal de 7aloare lo-i)$ 1@ )ir)uitul se
po"i#ioea"$ pe starea de 4alt$ impeda#$.
23
9i-. 3.1.. S)>ema ele)tri)$ a uei por#i
TTL Apen&)A''e)tAr.
9i-. 3.12. Coe)tarea por#ilor Apen&
)A''e)tAr petru reali"a0rea !u)#iilor
)a&late.
9i-. 3.13. Por#i TTL tBree&+t(te/
(- )u )omada a)ti7$rii pe itrare =i ie=ireD B- )u )omada a)ti7$rii pe ie=ire.
CE
Por#ile TTL de tip tBree&+t(te s4t lar- utili"ate )a por#i de ie=ire 4 )ir)uitele
,SI =i LSI.
+ ea/us importat al )ir)uitelor TTL 6l repre"it$ 4su=i modul de lu)ru al
tra"istoarelor@ )are lu)rea"$ &lo)at0saturat )u e!e)t e-ati7 asupra 7ite"ei de lu)ru. O
)re=tere a 7ite"ei de lu)ru se o&#ie da)$ se e7it$ saturarea utili"1d tra"istoare
S)>ottId@ solu#ie apli)at$ la seria STTL. ,ai atra)ti7$ este 4s$ ideea )a tra"istoarele
s$ lu)re"e 4 )lasa A@ solu#ie pe )are se &a"ea"$ o importat$ !amilie de )ir)uite lo-i)e
&ipolare8 ECL :Emitter Coupled Lo-i)<. 4 !i-ura 2.1F este pre"etat$ s)>ema de
pri)ipiu a por#ii !udametale@ SA+ :*OR<@ a a)estei !amilii.
Stru)tura de &a"$ a a)estei !amilii lo-i)e o repre"it$ eta/ul di!ere#ial T
1
:T
2
<T
%
.
Di eAterior :adi)$ de la u -eerator de tesiue )ostat$ 4)orporat )ir)uitului< se
apli)$ pe o ramur$ tesiuea de re!eri#$ V
R
. Curetul a&sor&it de eta/ul di!ere#ial
este )ostat =i )ir)ul$ pri ramura )are prime=te o tesiue de )omad$ mai mare.
Ast!el@ da)$ V
A1
Z V
R
0 )uretul 7a )ir)ula pri ramura di st1-a@ respe)ti7 da)$
V
A1
eV
R
0 pri ramura di dreapta. 4 a)est mod@ )u o )omad$ u=or de asi-urat :)a
eA)ursie de tesiue< se eAe)ut$ o )omuta#ie de )uret importat$@ !$r$ )a
tra"istoarele s$ ias$ di "oa de lu)ru 4 )lasa A. Eta/ul de ie=ire este repetor pe
emitor@ asi-ur1du0se ast!el u )uret de ie=ire mare si o impeda#$ de ie=ire mi)$.
Pri ad$u-area uui al doilea repetor pe emitor@ )omadat di )ole)torul tra"istorului
rs@ se o&#ie 4)$ o ie=ire@ e-at$ 4 raport )u prima@ adi)$ o ie=ire de operator SA+
:OR<.
A7ata/ul pri)ipal o!erit de poarta ECL )ost$ i 7ite"a de lu)ru. Timpii de
)omuta#ie s4t de ordiul a 102 s@ iar )ei de propa-are )u pu#i mai mari@ depi"1d
de re#eaua de iter)oe)tare si de sar)ia )omadat$. De asemeea@ este remar)a&il$
)apa)itatea de 4)$r)are :FGZ2(<<. 4 le-$tur$ )u a)est parametru@ tre&uie re#iute )$
situa#ia este di!erit$ de )ea a )ir)uitelor TTL. 4 primul r1d@ )uretul de )omad$ :de
&a"$< pe C
L
. este ul@ ast!el )$ FG :)a =i FI- +e re!er$ umai la i7elul 1
L
. I al doilea
r1d@ !iid 7or&a de u )ir)uit )u !u)#ioare 4 )lasa A@ tesiuea de ie=ire depide
de )uret@ ast!el )$ la o 4)$r)are mare a ie=irii@ i7elul tesiuii de 1
L
s)ade. A)easta
are )a e!e)te@ pe de o parte@ redu)erea mar-ii de "-omot@ iar pe de alt$ parte@
s)$derea 7ite"ei de lu)ru :spre deose&ire de )ir)uitele TTL@ )are@ lu)r1d )u ie=irea 4
re-im de satu0rare@ au i7elul lo-i) mult mai sta&il 4 raport )u 4)$r)area ie=irii<.
2F
9i-. 3.1F. S)>ema de pri)ipiu a uei por#i E?L.
Cosumul este pra)ti) idepedet de starea lo-i)$@ )eea )e este iar$=i.
)o7ea&il 4 s)>im&@ puterea disipat$ este mare@ de )ir)a (C mSHpoart$@ iar mar-iea
de "-omot aproAimati7 de C@2 V. 4 )odi#iile )ure#ilor mari a&sor&i#i@ o mar-ie de
"-omot mi)$ o&li-$ la o proie)tare 4-ri/it$ a iter0)oe)t$rilor.
Pri)ipala !irm$ )are a de"7oltat itesi7 a)east$ !amilie@ ,OTOROLA. a )reat
u um$r de serii adoptate )a stadarde =i de al#i produ)$tori. 9iid 7or&a de o !amilie
importat$@ 4 ta&elul urm$tor se dau )1#i7a parametri de &a"$ ai a)estor serii.
Puterea spe)i!i)$ )a =i aria mare permit !amiliei ECL ite-rarea pe s)ar$ mi)$ =i
medie.
Por(i IIL. Petru ite-rarea pe s)ar$ lar-$ :LSI<@ ditre por#ile lo-i)e &ipolare
)u sili)iu este utili"at$ )u pre)$dere !amilia IIL :Ite-rated I/e)tio Lo-i)< sau I
2
L.
S)>ema de pri)ipiu@ s)>ema !u)#ioal$ =i sim&olul opera0torului elemetar di
a)east$ !amilie s4t date 4 !i-urile 2.2C (0). Stru)tura@ modul de lu)ru =i )o)ep#ia de
iter)oe)tare s4t )omplet di!erite de )ele ale !amiliilor de )ir)uite lo-i)e pre"etate
p1$ a)um. Elemetul lo-i) de &a"$ este de !apt u simplu tra"istor@ )u mai multe
)ole)toare@ toate 4 -ol + -eerator de )urat )ostat este le-at la &a"a sa@ )are
repre"it$ =i itrarea )ir)uitului. Cir)uitul !u)#ioea"$@ e7idet@ umai i sar)i$.
C1d pe itrare se apli)$ tesiuea de CV :i7elul C
L
@<@ )uretul i/e)torului este
diri/at la mas$ pri )ir)uitul de )omad$. C1d itrarea este adus$ 4 starea 1
L
@
)uretul i/e)torului se 4)>ide pri &a"a tra"istorului =i a)esta se des)>ide.
Tesiuea de alimetare =i i7elele lo-i)e au 7alori !oarte mi)i 4 )ompara#ie )u alte
tipuri de )ir)uite lo-i)e. Ast!el@ da)$ V))
4
l V@ atu)i V
L
N 2C mV =i V
J
EC@'bC@3V@
=i )ir)uitul poate !i alimetat de la o si-ur$ pil$ ele)tro)>imi)$@ !apt importat@ 4
uele apli)a#ii. A)easta este stru)tura =i !u)#ioarea i7ersorului. Operatorii
ui7ersali *A*D =i *OR deri7a#i di a)easta au de asemeea o )o!i-ura#ie !oarte
simpl$.
3C
9i-. 3.2C. I7ersor IIL8
(- s)>ema de pri)ipiuD F- s)>ema !u)#ioal$D )- sim&olul
Operatorul NAND di !i-ura 2.21( u se deose&e=te de i7ersor de)1t pri
eAiste#a a dou$ &ore de itrare :sim&olul utili"at este )el di !i-ura 2.21F<. Da)$ ua
sau am&ele itr$ri s4t aduse la i7el C
L
@ ie=irea 7a )omuta 4 1
L
@ C
L
@ la ie=ire put1du0
se reali"a umai da)$ am&ele &ore se a!l$ la 1
L
:deoare)e 4tre )ele dou$ &ore de
itrare eAist$ u simplu traseu de iter0)oe)tare<. Se )u7ie !$)ut$ 4s$ o pre)i"are8 o
ast!el de itrare@ la )are s0au )oe)tat ie=irile de la dou$ )ir)uite de )omad$@
presupue )ir)uite ale )$ror ie=iri pot !i )oe)tate 4 paralel. 9amilia IIL este 4s$ )u
pre)$dere adaptat$ la reali"area !u)#iilor )a&late. + eAemplu ilustrati7 4 a)est ses
Il o!er$ stru)tura operatorului *OR :!i-ura 2.22<. 9u)#ioarea s)>emei este simpl$ =i
u mai e)esit$ eApli)a#ii. Se poate 4s$ )ostata )$ a)east$ s)>em$ este ideti)$ )u
)ea di !i-ura 2.12. Cu alte )u7ite@ lo-i)a IIL este per!e)t implemetat$ 4 te>olo-ia
,TL. + 4tre- operator poate !i lese reali"at pe o si-ur$ isul$@ a=a )um s0a ar$tat
4 !i-ura 2.11. A&se#a re"istoarelor =i stru)tura de tra"istor miAt )odu) la o !oarte
&u$ desitate de 4mpa)>etare =i la u )osum redus@ simulta )u o 7ite"$ de lu)ru
relati7 mare. A)este ultime )alit$#i s4t eAprimate siteti) de u !a)tor de merit mai
mi)@ 1 p;. Di )ele ar$tate re"ult$ )$ !amilia lo-i)$ IIL se pretea"$ la reali"area
)ir)uitelor ite-rate pe s)ar$ lar-$ :LSI<.
Por#i HLL. Apli)a#iile@ at1t )ele de atur$ idustrial$@ )4t =i uele spe)iale@ )are
impu lu)rul 4 medii pertur&atoare@ e)esit$ )ir)uite lo-i)e )u o imuitate la "-omot
31
9i-. 3.21. Poarta *A*D IIL8
(- s)>ema ele)tri)aD F- sim&olul.
9i-. 3.22. S)>ema de pri)ipiu a
por#ii *OR IIL.
9i-. 3.2%. S)>ema de pri)ipiu a
uei por#i JLL.
ridi)at$@ adi)$ )u mar-ii de "-omot mari. 4 a)east$ idee a !ost )reat$ !amilia lo-i)$
JLL :!igB Le"e' LAgi) b )ir)uite )u i7el lo-i) 4alt<. Poarta de &a"$ a a)estei
!amilii@ de tip *A*D@ este pre"etat$ 4 !i-ura 2.2%. S)>ema !u)#ioea"$ 4 !elul
urm$tor8 da)$ itr$rile s4t 4 -ol sau s4t )oe)tate la u pote#ial ridi)at@
tra"istoarele T1 =i T2 s4t &lo)ate =i T% des)>isD da)$ se apli)$ u semal de
)omad$ )are des)>ide uul sau am&ele tra"istoare de itrare@ &a"a tra"istorului T%
se polari"ea"$ )u u i7el s)$"ut@ apropiat de pote#ialul masei@ i!erior pote#ialului
de emitor@ =i T% se &lo)>ea"$. Iter7alul de tesiue 4 )are are lo) tra"i#ia este mi)@
iar dioda Zeer@ D
Z
0 are rolul de a aAa a)est iter7al la /um$tatea tesiuii de
alimetare. Eta/ul de ie=ire este &a"at pe o s)>em$ )uos)ut$. Tra"istoarele T' =i T(0
u pot )odu)e simulta. C1d T' este des)>is@ pote#ialul &a"ei tra"istorului T( este
i!erior pote#ialului emitorului =i T( este &lo)at. C1d T' este &lo)at@ T( este
polari"at pri R' =i poate de&ita )uret pe sar)ia )oe)tat$ la ie=ire.
Valorile )ompoetelor di s)>em$ )orespud )ir)uitului J1C2@ )are@ alimetat
la 1. V@ operea"$ )u urm$toarele i7ele lo-i)e8 pe itrare V
IL,AU
E . V@ V
IJ,I*
E 3 V@
iar pe ie=ire V
OL,AU
E 1 V@ V
OJ,I*
E 1( V. I a)est !el se asi-ur$ mar-ii de "-omot de
( V =i respe)ti7 2 V. Capa)itatea de 4)$r)are a ie=irii este mare@ FG Z2(.
De"a7ata/ul pri)ipal al a)estui tip de )ir)uit@ destiat i7elelor de ite-rare SSI =i
,ST@ )osta 4 utili"area tra"istoarelor p&n&p )are redu) 7ite"a de lu)ru. EAist$ mai
multe serii )are operea"$ )u i7ele lo-i)e di!erite@ i)lusi7 4 7ariata ope0)olle)tor@
4t1lite =i su& alte deumiri@ JTL :!igB TBre+BA'd LAgi)< sau J*IL :!igB LAi+e
ImmnitO LAgi)<
3.2.2. POR5I LO?ICE ,OS
Cir)uitele lo-i)e )u tra"istoare ,OS se deose&es) su&sta#ial de )ele &ipolare@
datorit$ )ara)teristi)ilor a)estor tra"istoare. EAami1d o s)>em$ lo-i)$ ,OS@ se
)ostat$ )a@ de )ele mai multe ori@ ea )o#ie umai tra"istoare. +eori apar 4
s)>eme =i )apa)itoare ,OS@ iar la &ore diode de prote)#ie. O parte di tra"istoare
4deplies) !u)#ia de re"istor@ !iA sau )omadat.
Dup$ )um se )uoa=te@ tra"istoarele ,OS pot !i )u )aal p sau @ di pu)tul
de 7edere al purt$torilor@ =i )u )aal idus sau ii#ial@ dup$ modul de lu)ru. S0au
reali"at )ir)uite lo-i)e )u toate a)este tipuri de tra"istoare@ uitar =i mai ales 4
)om&ia#ii. E7olu#ia )ir)uitelor lo-i)e ,OS a !ost determiat$ de e7olu#ia
te>olo-iilor ,OS@ )are@ aproape eA)lusi7@ au !ost dedi)ate a)estor )ir)uite. Au
ap$rut@ su))esi7@ )ir)uitele lo-i)e P,OS :10)B(nne' 2GS<0 *,OS :L&)B(nne' 2GS-
+i C,OS :CAmp'ement(rO 2GS<.
Por(i ,OS %ai*e. Vor !i pre"etate 4 primul r1d )ir)uitele lo-i)e P,OS =i
*,OS. +a di di!ere#ele importate 4tre a)este dou$ tipuri de )ir)uite )ost$ 4
mo&ilitatea di!erit$ a purt$torilor@ )u e!e)t asupra 7i0te"ei de lu)ru. Di pu)tul de
7edere al lo-i)ii@ dispo"iti7ele P,OS s4t reali"ate@ de re-ul$@ 4 lo-i)$ e-ati7$@ 4
timp )e dispo"iti7ele *,OS 4 lo-i)$ po"iti7$.
Cea mai simpl$ s)>em$ lo-i)$ ,OS este operatorul de e-are@ i7ersorul :!i-ura
2.2'<@ reali"at pe umai dou$ )ompoete@ dou$ tra"istoare ,OS@ uul de )omad$@
T3 =i uul de sar)i$@ T7. Tra"istorul T7 ar putea !i i pri)ipiu 4lo)uit de u
re"istor@ dar a)esta ar o)upa o arie iadmisi&il de mare. Di pu)tul de 7edere al
)aalului@ )el mai u=or de reali"at este s)>ema )u tra"istoare )u )aal idus :E9ET<@
deoare)e e)esit$ doparea umai a "oelor de surs$ =i dre$. Solu#ia u este )ea mai
&u$@ deoare)e T7 tre&uie s$ !u)#ioe"e )a surs$ de )uret )ostat. Comportarea
)ir)uitului se 4m&u$t$#e=te su&sta#ial da)$ tra"istorul T7 este de tip D9ET@ iar
32
poarta se lea-$ la surs$ 4 !i-urile 2.2(( =i ) s4t pre"etate )omparati7 )1te7a
)ara)teristi)i ale )ir)uitelor )e utili"ea"$ )a sar)i$ tra"istoare )u )aal idus@ E :E&
'A(d 2GS Ce''<@ re"istoare@ R :R0load ,OS Cell< =i tra"istoare )u )aal ii#ial D :D0
load ,OS Cell<. Cur&ele s4t !oarte eApli)ite 4 a e7ide#ia superioritatea ultimei
stru)turi. Pre#ul )alit$#ii este pl$tit pri !a"a te>olo-i)$ suplimetara de reali"are a
)aalelor. 4 )ele )e urmea"$@ re!eritor la )ir)uitele P,OS =i *,OS se 7a utili"a u
si-ur sim&ol petru toate tipurile de tra"istoare@ me#io1du0se parti)ularit$#ile
atu)i )1d este e)esar.
S)>emele ele)tri)e ale operatorilor ui7ersali s4t date 4 !i-urile 2.2. :*A*D<
=i 2.22 :*OR<. Poarta *A*D poate !i reali"at$ !ie )u dou$ tra"istoare I serie@ )a i
!i-ur$@ !ie )u u tra"istor )u mai multe por#i. C1d pe am&ele por#i se apli)$
tesiuea )orespu"$toare i7elului 1
L
tra"istoarele se des)>id =i tesiuea de ie=ire
s)ade la i7elul )orespu"$tor petru C
L
. C1d ua sau am&ele itr$ri s4t sta&ilite pe
i7el C
L
@ ie=irea r$m1e 4 stare 1
L
. Operatorul *OR lu)rea"$ 4 mod similar@ )o!orm
lo-i)ii sale. A)e=ti operatori s4t stati)i@ 4 te>olo-ie ,OS eAist1d =i o )lasa
separat$@ spe)i!i)$@ )ea a operatorilor diami)i.
Por(ile 3OS dina$i*e reali"ea"$ !u)#ia lo-i)$ =i o trasmit la ie=ire umai 4
momete de timp )otrolate de u semal de ta)t. + ast!el de i7ersor diami) este
pre"etat 4 !i-ura 3.23. Spre deose&ire de )a"ul i7ersorului stati)@ tra"istorul de
sar)i$@ T7@ este des)>is umai pe timpul )ome"ii de ta)t. A)est mod de lu)ru
asi-ur$ redu)erea )osumului spe)i!i). Re"ultatul opera#iei lo-i)e este tras!erat la
ie=ire tot 4 a)est timp@ pri tra"istorul T

)u rol de poart$ de trasmisie@ =i este
memorat 4 )apa)itorul C. Operatorii diami)i *A*D si *OR@ repre"eta#i 4 !i-urile
3.2F =i respe)ti7 3.%C@ se deose&es) de e)>i7ale#ii lor stati)i pri pre"e#a
3%
3.2'. S)>ema de pri)ipiu a
uui i7ersor ,OS.
9i-. 3.2(. Cara)teristi)i ale operatorilor ,OS 4 !u)#ie de
sar)i$8 (.- )ara)teristi)a de r$spus I timp la semal treapt$D
F- )ara)teristi)a de tras!erD )- )ara)teristi)a de ie=ire.
9i-. 3.2.. S)>ema de
pri)ipiu a uei por#i
*A*D ,OS.
9i-. 3.22. S)>ema de
pri)ipiu a uei por#i *OR
,OS.
9i-. 3.23. S)>ema de
pri)ipiu a uui i7ersor
,OS diami).
tra"istoarelor )omadate de ta)t =i a )apa)itorului de memorare. A)est )apa)itor este
repre"etat !i"i) de )apa)itatea para"it$ de ie=ire.
Cir)uitele pre"etate s4t de tip diami) propor#ioal. EAist$ 4s$ =i alte tipuri de
por#i diami)e. Ast!el@ s)>ema di !i-ura 3.%1 este u i7ersor diami) )u
pre1)$r)are. Cir)uitul di !i-ura 3.23 pre"it$ ea/usul )$@ da)$ T7 =i T3 s4t
simulta des)>ise@ pe de o parte se )reea"$ u traseu de mi)$ re"iste#$ 4tre V
DD
si
mas$@ iar pe de alt$ parte@ 4 a)east$ situa#ie@ tesiuea de ie=ire este propor#ioal$ )u
raportul re"iste#elor de )odu)#ie a )elor dou$ tra"istoare :de ude =i umele de
operator diami) propor#ioal<.
Cir)uitul di !i-ura 3.%1 elimi$ a)est ea/us@ utili"1d dou$ semale de ta)t
=i u um$r sporit de tra"istoare. Primul semal de )omad$ a)ti7 4tr0u )i)lu de
!u)#ioare este
1
. El des)>ide tra"istoarele T7 =i T
1
reali"1d pre1)$r)area
)apa)it$#ii C@ la o tesiue !oarte apropiat$ de V
DD
. 4 perioada a)ti7$ a semalului
2
@
)are u se suprapue delo) )u
1
@ are lo) des)$r)area )apa)it$#ii pri tra"istoarele
T
2
@ T30 T80 da)$ T8 este des)>is de semalul de itrare. I a)est !el u mai apare
)alea de )odu)#ie itre V
DD
=i mas$@ tesiuea pe )apa)itatea C ia 7alori )o7ea&ile
:ti"1d spre )ele dou$ 7alori eAtreme@ V
DD
=i ?*D<@ iar )osumul se limitea"$ pra)ti)
la )uretul mi) a&sor&it de )apa)itor. Pri)ipalul ea/us al s)>emei )ost$ i
)ompleAitatea relati7 mare petru o poart$ destiat$ )ir)uitelor LSI.
6 !i-ura 3.%2 este pre"etat$ o stru)tur$ de operator diami) )u dou$ !a"e de
ta)t@ )are reali"ea"$ at1t )omada )4t =i alimetarea operatorului. S)>ema ele)tri)$
este simpli!i)at$ pri utili"area a umai patru tra"istoare@ )eea )e redu)e aria o)upat$
3'
9i-. 3.2F. S)>ema de
pri)ipiu a uei por#i *A*D
,OS diami)e
9i-. 3.%C. S)>ema de
pri)ipiu a uei por#i *OR
,OS diami)e.
9i-. 3.%1. S)>ema de pri)ipiu a uui
i7ersor ,OS diami) )u pre1)$r)are.
9i-. 3.%2. S)>ema de pri)ipiu a uui
i7ersor ,OS diami) )u alimetare de
la semalul de ta)t.
de operator. Deoare)e se simpli!i)$ =i re#eaua de iter)oe)tare@ e mai !iid e)esare
trasee de alimetare@ se o&#ie o sesi&il$ )re=tere a desit$#ii de ite-rare 4 raport )u
s)>ema aterioar$. I s)>im&@ este e)esar )a -eeratoarele semalelor de ta)t :
1
< s$
!uri"e"e putere su!i)ieta. 9u)#ioarea i7ersorului este urm$toarea. Capa)itatea C
se 4)ar)$ pri T7 =i T
1
pe durata a)ti7$ a semalului de ta)t
1
@ a&sor&id eer-ie de
la -eeratorul de ta)t. Des)$r)area )apa)it$#ii are lo) tot pri &ora
1
@ )1d se
i7ersea"$ semalul =i este a)ti7 semalul de ta)t
2
@ iar itrarea de )omad$@ 50 este
de asemeea a)ti7$. Traseul de des)$r)are )upride tra"istoarele T3 =i T
2
. Deoare)e
4)$r)area =i des)$r)area )apa)it$#ii se !a) pri a)eea=i &or$@
1
@ u se impu
restri)#ii se7ere re!eritoare la suprapuerea par#ial$ 4 timp a )elor dou$ semale de
ta)t@ ele put1d !i lese o&#iute uul di )el$lalt pri i7ersare :la s)>ema pre)edet$@
dup$ )um s0a )ostatat@ este e)esar u timp de separare 4tre duratele a)ti7e ale
semalelor de ta)t@ petru a e7ita des)>iderea uui traseu de )odu)#ie dire)t@ T7@ T3@
T80 de la V
DD
la ?*D<.
Porid de la a)este stru)turi de &a"$@ s0au reali"at o serie lar-$ de tipuri de por#i
lo-i)e ,OS. ,area lor ma/oritate s4t 4-lo&ate 4 stru)turi )ompleAa =i@ di pu)tul
de 7edere al utili"atorului@ iteresea"$ mai pu#i )o!i-ura#ia eAa)t$ a por#ilor
iterioare. EAist$ 4s$ =i por#i )are pot !i utili"ate )a atare. Cir)uitul RO, C1 produs
de ICCE :!i-ura 3.%%< repre"it$ o arie de tra"istoare ,OS ou )are se pot siteti"a
operatorii dori#i :de eAemplu operatorii stati)i di !i-urile 3.2. =i 3.23<.
4trepriderea ,i)roele)troi)a produ)e por#i *A*D =i *OR 4 te>olo-ia P,OS@ )u
o )o!i-ura#ie 4m&u$t$#it$. Poarta *A*D di )ir)uitul ,,P 1C3 :!i-ura 3.%'<
reali"ea"$ !u)#ia I pe tra"istoarele T7@ T3@ T80 re"ultatul emi/lo)it !iid m$rimea
Z. ?rupul T;@ T: repre"it$ u ampli!i)ator i7ersor )omadat de semalul Z =i )are
!uri"ea"$ semalul . A)este dou$ semale@ Z =i )omad$ )ele dou$ )ir)uite de
ie=ire T=@ T> =i T>@ TP )are au rolul de a 4m&u$t$#i !u)#ia de tras!er si de a separa
itrarea de sar)i$. Da)$ )elor dou$ itr$ri@ 5
1
=i 5
2
li se apli)$ semale de 7aloare
lo-i)$ 1@ semalul itermediar@ Z0 7a a7ea 7aloarea lo-i)$ C. 4 a)east$ situa#ie@
tra"istoarele T:@ T= .i T> s4t &lo)ate. 9aptul )$ tra"istorul T: este &lo)at !a)e )a Z
s$ ai&$ 7aloarea 7
L
=i@ pri a)easta@ tra"istoarele T= =i TP 7or !i des)>ise. La ie=irea O@
semalul 7a a7ea 7aloarea C
L
0. Da)$ uul sau am&ele semale de itrare se a!l$ 4
stare C
L
Z 7a a7ea 7aloarea 1
L
. Se dedu)e )$ 4 !ial starea ie=irii 7a !i O E 1
L
. S)>ema
este pre7$"ut$ )u posi&ilitatea de a !i alimetat$ la dou$ tesiui di!erite@ ua de
dre$@ V
DD
0 )are poate !i mai mi)$@ =i ua de poart$ V
??
0 )are tre&uie s$ se 4)adre"e 4
)ara)teristi)a de lu)ru a tra"istorului P,OS.
3(
9i-. 3.%%. S)>ema de pri)ipiu a ariei de
tra"istoare RO, C1.
9i-. 3.%'. S)>ema de pri)ipiu a por#ii
,,P 1C2.
Z Z
Poarta *OR di )ir)uitul ,,P 1C. :!i-ura 3.%(< u are ie=ire )omplemetar$.
9u)#ioarea sa poate !i 4#eleas$ urm$rid s)>ema ele)tri)$ de pri)ipiu.
Este lo)ul de a pre"eta =i )omutatorul aalo-i)@ )ir)uit )omadat umeri) =i
)are poate )omuta semale at1t lo-i)e )4t =i aalo-i)e. + ast!el de )ir)uit este
)ostituit ditr0o serie de por#i de trasmisie@ )omadate de o s)>em$ lo-i)$. Petru
eAempli!i)are este pre"etat$ s)>ema di !i-ura 3.%. &a"at$ pe seria de )omutatoare
aalo-i)e ,,P :P,OS<. Toate itr$rile@ 5
1
5

sut )oe)tate la ie=irea O pri por#i


de trasmisie@ tra"istoare )u )aal idus :T
21
T
2
<. Spre ie=ire 7a !i trasmis umai
semalul )orespu"$tor por#ii des)>ise pri )omada C
i
Comada C )otrolea"$ toate
liiile@ pri puerea la mas$ a )ome"ilor C
i
)u a/utorul tra"istoarelor T
11
T
1
Por(i C3OS. Te>olo-ia P,OS =i0a restr1s treptat aria de apli)a#ie 4
!a7oarea te>olo-iei *,OS@ petru )a 4 !ial lo)ul prepoderet s$ re7i$
te>olo-iilor C,OS :CAmp'ement(rO 2GS< )are au !a)ilitat 4 mod deose&it
de"7oltarea )ir)uitelor lo-i)e. Prima serie )omer)ial dispoi&il$ a !ost lasat$ 4 1F.3
de !irma RCA. A)east$ serie@ ' CCC A@ )ompletat$ de seria ' (CC a !irmei ,otorola@
e7oluat$ 4 !orma ' CCC B :litera B semi!i)$ =i pre"e#a eta/ului &u!!er<@ este )ea mai
r$sp1dit$ ast$"i. Al$turi de ea@ a !ost de"7oltat$ o serie@ ('CH3'C :L(tiAn('
Semi)And)tAr< )are repre"it$ 7ariata C,OS a !amiliei TTL :!u)#ioalitate@
)oe)tare la pii et).<. EAist$ umeroase alte serii sau 7ariate ale lor@ 4 !u)#ie de
produ)$tor. 9irma RCA a optat petru seria ' CCC :CD ' CCC<@ 9air)>ild a de"7oltat
seria %' CCC 4 te>olo-ie isoplaar$@ Jarris Semi)odu)tor@ seria DIHC,OS
:Diele)tri) IsulatorHC,OS<. 6trepriderea ,i)roele)troi)a a reali"at aproape
4trea-a serie ' CCC B@ )u )ara)teristi)i )o!orme a)estei serii :tesiui de alimetare
)uprise 4tre % =i 13 V@ imuitate la "-omot p1$ la C@'( V@ timp mediu de propa-are
pe poart$ .C s@ )osum stati) redus@ re#ea de prote)#ie atistati)$ et).<.
Ideea de &a"$ a !amiliei C,OS@ )are a )odus la de"7oltarea ei itesi7$@ o
)ostituie reali"area de por#i )u tra"istoare )omplemetare :)aal n =i )aal p<
)oe)tate 4 serie pe )ir)uitul de alimetare. Operatorul de &a"$ al !amiliei@ i7ersorul@
este pre"etat 4 !i-ura 3.%3. Idi!eret de i7elul lo-i) apli)at la itrare@ umai uul
di tra"istoare 7a itra 4 )odu)#ie@ asi-ur1d ast!el u )osum eAtrem de redus.
Puterea )osumat$ are de !apt trei )ompoete semi!i)ati7e. Cosumul stati)@
determiat de )uretul de s)ur-ere pri tra"istorul &lo)at@ are 7aloarea )ea mai mi)$@
de ordiul a "e)i de SHpoart$ =i este permaet pre"et. Cosumul stati) este
depedet de temperatur$@ 4 te>olo-ia C,OS )u su&strat de sili)iu du&l1du0se la
3.
9i-. 3.%.. S)>ema de pri)ipiu a
por#ii ,,P 1C..
9i-. 3.%.. S)>ema de pri)ipiu a uui
)omutator aalo-i).
!ie)are 1C G. Cosumul diami) 4sumea"$ )elelalte dou$ )ompoete ale
)osumului -eeral. Pe de o parte@ 4 timpul tra"i#iilor lo-i)e@ eAist$ u iter7al de
timp 4 )are am&ele tra"istoare s4t des)>ise =i pri ele tre)e u puls de )uret de la
V
DD
la ?*D. Re"ult$ u )osum suplimetar propor#ioal )u !re)7e#a de lu)ru. Pe de
alt$ parte@ tra"i#iile 4)ar)$ =i des)ar)$ )apa)it$#ile re#elei@ )eea )e 4seam$ 4)$ u
)osum suplimetar. Petru s)>emele simple u se pu pro&leme@ dar 4 )ir)uitele
LSI@ a)est )osum poate de7ei importat. Por#ile *A*D :!i-ura 3.%3< =i *OR
:!i-ura 3.%F< s4t reali"ate pri )om&ia#ii i7ersoare. 9ie)are itrare )omad$ o
pere)>e de tra"istoare )oe)tate 4 serie@ )a 4 i7ersor :T7@ T3 respe)ti7 T8@ T;<0
des)>i"1d uul di ele =i &lo)4du01 pe )el$lalt. La r1dul lor@ tra"istoarele de
a)ela=i tip !ormea"$ 4mpreu$ dou$ s)>eme lo-i)e )u !u)#iile I =i SA+ :T7@ T3
respe)ti7 T8@ T;<@ )oe)tate 4 serie pe traseul de alimetare. Da)$ s)>ema SA+ se
a!l$ )oe)tat$ la V
DD
=i s)>ema I la V
SS
:?*D<@ operatorul o&#iut este de tip *A*D.
Da)$ spre V
DD
se )oe)tea"$ s)>ema I@ iar s)>ema SA+ se )oe)tea"$ spre V
SS
se
o&#ie operatorul *OR. Simetria s)>emei permite s)>im&area )u u=uri#$ a lo-i)ii
:po"iti7e ori e-ati7e< sau a pote#ialului de re!eri#a :V
DD
sau V
SS
<
+ operator !u)#ioal des utili"at 4 )ir)uitele lo-i)e C,OS este poarta de
trasmisie C,OS. A)easta !u)#ioea"$ )a u 4trerup$tor aalo-i) &ilateral. O
s)>em$ de pri)ipiu petru o poart$ de trasmisie este dat$ 4 !i-ura 2.'C. Semalul
de itrare apli)at la &ora 5 tre)e sau u spre ie=irea O 4 !u)#ie de starea de )odu)#ie
a tra"istoarelor T7 =i T3. Comada de des)>idere se apli)$ pri &ora CE
tra"istorului T3 =i@ dup$ o i7ersare reali"at$ de T8@ T;@ tra"istorului T7. A)est mod
de )omad$ este e)esar deoare)e T7@ T8 s4t tra"istoare )omplemetare.
Coe)tarea )ir)uitelor ite-rate C,OS 4 sisteme )u ma-istrale este 4lesit$
de eAiste#a@ )a =i 4 alte !amilii de )ir)uite ite-rate lo-i)e@ a )ir)uitelor tip tBree&
+t(te. O s)>em$ pri)ipial$ petru u repetor tBree&+t(te este pre"etat$ 4 !i-ura 2.'1.
ie=irea O poate !i le-at$ la o ma-istral$@ de oare)e ea poate !i i"olat$ pri &lo)area
am&elor tra"istoare de ie=ire. Blo)area se reali"ea"$ apli)1d por#ii tra"istorului T7
tesiue de i7el 1
L
iar por#ii tra"istorului T3 tesiue de i7el C
L
. S)>ema lo-i)$
)om&ia#ioal$ reali"ea"$ a)easta )1d pe itrarea se apli)$ o )omada de i7el 1
L
@
idi!eret de 7aloarea semalului de itrare 5. Da)$ itrarea este )oe)tat$ la i7el
C
L
@ por#ile tra"istoarelor T7 =i T3 primes) a)ela=i semal@ uul ditre ele se des)>ide
=i 7aloarea lo-i)$ a itr$rii 5 este tras!erat$ la ie=irea O.
32
9i-. 3.%2. S)>ema de
pri)ipiu a i7ersorului
C,OS elemetar.
9i-. 3.%3. S)>ema de
pri)ipiu a uei por#i
*A*D C,OS.
9i-. 3.%F. S)>ema de
pri)ipiu a uei por#i *OR
C,OS.
9i-. 3.'C. S)>ema de pri)ipiu a
uei por#i de trasmisie C,OS.
9i-. 3.'1. S)>ema de pri)ipiu a
uui repetor ,OS tip tBree&+t(te.
CE
CE
Porid de la stru)turile de &a"$ pre"etate aterior@ s0au reali"at u um$r mare de
7ariate )o)rete de )ir)uite ite-rate lo-i)e C,OS. Ast!el@ )ea mai r$sp1dit$
!amilie C,OS@ 'CCCB@ este aproape 4 4tre-ime pre7$"ut$ )u &u!!ere. Ad$u-area
uui eta/ &u!!er la ie=irea uui operator lo-i)@ a71d o !u)#ie lo-i)$ oare)are :!i-ura
3.'2<@ )u pre#ul uei s)$deri a 7ite"ei de lu)ru@ 4m&u$t$#e=te )ara)teristi)a de tras!er
a )ir)uitului@ lu)ru e)esar mai ales la por#ile de iter!a#$ ale )ir)uitelor. 6m&u$t$#irea
itrodus$ este eApli)itat$ 4 !i-ura 3.'%. De re-ul$@ eta/ul &u!!er este repre"etat@ dup$
)um se 7ede 4 s)>em$@ de doua. i7ersoare ad$u-ate su))esi7 ie=irii lo-i)e a
operatorului. Por#ile )u &u!!er o)up$ o arie mai mare =i 4 )ose)i#$ se utili"ea"$ )u
pre)$dere atu)i )1d este dispoi&il$ o arie de )>ip su!i)iet$@ adi)$ la i7ele de
ite-rare SSI =i ,SI. +eori 4s$ este e)esar$ redu)erea ariei o)upate =i atu)i se
adopt$ s)>eme pe )4t posi&il mai simple. 4 !i-ura 3.'' este dat$ s)>ema uui operator
*A*D simpli!i)at@ iar 4 !i-ura 3.'( a uui operator *OR. S)>emele s4t similare
)elor reali"ate moo)aal =i@ di )au"a st$rii de )odu)#ie permaet$ a tra"istorului
T80 se pierde a7ata/ul pri)ipal al )ir)uitelor C,OS@ )osumul redus. E)oomia de
arie@ mai eAa)t@ de tra"istoare@ )re=te de Ia 2(N la operatorul )u dou$ itr$ri@ spre
(CN petru )a"ul 4 )are a)esta are mai multe itr$ri.
Seria de )ir)uite ite-rate lo-i)e ' CCC B o!er$ posi&ilit$#i spe)iale petru
reali"area de s)>eme )o#i1d )ompoete lo-i)e de stadard di!erit. De eAemplu@
)ir)uitele ' C'F =i ' C(C :eAistete =i 4 seria ,,C< lu)rea"$ )u u )uret de ie=ire
mare :e B %@2 mA< =i )u tesiue de itrare mai mare de)1t )ea de alimetare. Ele au
!ost )o)epute 4 pri)ipal petru reali"area iter!a#$rii C,OS0TTL :DTL<. S)>ema
de pri)ipiu a )ir)uitului ' C'F este pre"etat$ 4 !i-ura 3.'.. I apli)a#iile tipi)e@
tesiuea de alimetare V
DD
este a)eea=i )u a)eea a )ir)uitului )omadat :( V petru
)ir)uite TTL<@ 4 timp )e pe itrare se pot apli)a tesiui p1$ la 1( V. Are lo) ast!el o
restr1-ere a iter7alului de de!iire a i7elelor lo-i)e. 9u)#ioarea s)>emei u
pre"it$ parti)ularit$#i deose&ite. Cir)uitul ' C(C este ideti)@ a71d u eta/ i7ersor
33
9i-. 2.'2. S)>ema !u)#ioal$ a
uui operator ,OS )u &u!!er.
9i-. 2.'%. Cara)teristi)a de
tras!er a operatorilor ,OS )u si
!$r$ &u!!er
9i-. 3.''. S)>ema de pri)ipiu
a uei por#i *A*D C,OS
simpli!i)at$.
9i-. 3.'(. S)>ema de pri)ipiu
a uei por#i *OR C,OS
simpli!i)at$.
9i-. 3. '.. S)>ema de pri)ipiu a
)ir)uitului 'C'F :seria C,OS 'CCCB<.
9i-. 3.'2. S)>ema !u)#ioal$ a
uui operator C,OS Apen&dr(in.
suplimetar@ ast!el )a s$ reali"e"e !u)#ia lo-i)$ dire)t$ :u de i07ersor@ )a
pre)edetul )ir)uit<.
Asemeea !amiliei TTL =i !amilia C,OS dispue de )ir)uite )u ie=irea 4 -ol.
Spre eAemplu@ 4 seria ' CCC B eAist$ operatorul ope0drai 'C 1C2 :pre"et =i 4
7ariata ,,C<. S)>ema !u)#ioal$ a uui operator ope0drai este pre"etat$ 4
!i-ura 3.'3. Ea )o#ie o re#ea lo-i)$ )are reali"ea"$ !u)#ia lo-i)$ f =i u tra"istor de
ie=ire To de )uret mare :tipi) 1%2 mA<. Destia#ia =i modul de utili"are s4t similare
)ir)uitelor ope0)olle)tor di !amilia TTL@ )u deose&irea )a@ a71d posi&ilitatea s$
lu)re"e la )ure#i mai mari@ )ir)uitele ope0drai pot !i !olosite dire)t 4 automati"$ri
:de eAemplu la )omada tiristoarelor<. Trasla#ia de i7el lo-i)@ de la C,OS
alimetat la 1( V@ la TTL sau C,OS alimetat la ( V@ se poate lese reali"a utili"1d
)ir)uitele )u du&l$ alimetare ale seriei ' CCC@ de eAemplu ' CCF :!i-ura 3.'3< =i ' C1C
:!i-ura 3.'F<. Dup$ )um se o&ser7$ di s)>em$@ primul operator este =i i07ersor.
Bora de alimetare V
DD
se )oe)tea"$ 4mpreu$ )u alimetarea )ir)uitului de itrare
4 iter!a#$@ 4 timp )e &ora V
CC
se lea-$ la alimetarea )elui de ie=ire.
Ca =i )ir)uitele moo)aal@ )ir)uitele C,OS au 7ariate diami)e@ uele di ele
asem$$toare )u )ele dit1i. C stru)tur$ diami)$ deose&it$ o repre"it$ )ea )uos)ut$
su& umele de Domio C,OS :!i-ura 3.(C<. 9u)#ia lo-i)$ o asi-ur$ -rupul de
tra"istoare T8@ T;. I )a"ul ales@ !u)#ia implemetat$ este SA+@ dar poate !i aleas$
ori)e alt$ !u)#ie. Tra"istoarele T7 =i T3 s4t )omadate )u u semal de ta)t@ @
)are le des)>ide =i le &lo)>ea"$ alterati7. C1d T7 este des)>is@ )apa)itatea C se
4)ar)$ la u i7el apropiat de V
DD
. 4 a)est timp@ T3 este 4)>is@ &lo)1d traseul de
3F
9i-. 3.'3. S)>ema de pri)ipiu a
)ir)uitului 'CCF :seria C,OS'CCCB<.
9i-. 3.'F. S)>ema de pri)ipiu a
)ir)uitului ' C1C :seria C,OS ' CCC B<.
des)$r)are a )apa)it$#ii. C1d se i7ersea"$ ta)tul @ T7 se 4)>ide@ iar T3 +e
des)>ide. Da)$ -rupul lo-i) 9T80 T; 4 a)est )a"< asi-ur$ u traseu des)>is@
)apa)itatea C se des)ar)$ pri el =i T3. Da)$ u@ )apa)itatea C r$m1e 4)$r)at$.
Tesiuea de pe )apa)itate se apli)$ la itrarea i7ersorului reali"at pe tra"istoarele
T:@ T=@ )are !ormea"$ eta/ul de ie=ire. I a)est mod@ ie=irea 7a !uri"a C
L
pe durata
des)>iderii lui T7 =i 7aloarea )orespu"$toare !u)#iei implemetate pe durata &lo)$rii
lui. Iter)oe)t1d por#i de a)est tip =i a)#io1du0le )u a)ela=i semal de ta)t@ s)>ema
7a !u)#ioa si)ro )u dou$ perioade@ ua de 4)$r)are a )apa)it$#ilor =i ua de
reali"are a !u)#iilor lo-i)e.
Deoare)e tra"istoarele se )omad$ 4 tesiue@ )apa)it$#ile pot a7ea 7alori
mi)i@ pra)ti) utili"1du0se )apa)itatea para"it$ a re#elei de iter0)oe)tare.
O )ara)teristi)$ spe)i!i)$ )ir)uitelor ,OS I -eeral )ost$ 4 impeda#a de
itrare mare@ datorat$ i"ol$rii por#ii. Comada 4 tesiue repre"it$ u a7ata/
importat dar e)esit$ =i luarea uor m$suri spe)iale de prote)#ie. EAist$ peri)olul
4)$r)$rii ele)trostati)e a por#ilor la tesiui mari@ de ordiul Iilo7ol#ilor sau "e)ilor
de Iilo7ol#i@ tesiui )are pot )odu)e la str$pu-erea dispo"iti7elor. Petru a e7ita
distru-erea )ir)uitelor pe a)east$ )al)@ se utili"ea"$ dou$ metode. Prima se re!er$ la
)odi#iile de p$strare =i maipulare a )ir)uitelor. Pe timpul depo"it$rii@ )ir)uitele se
p$strea"$ )u piii 4 s)urt)ir)uit@ )utiile !iid metali)e sau di materiale plasti)e
atistati)e. ,$surile mer- p1$ la des)$r)area ele)trostati)$ a persoalului )are
motea"$ )ir)uitele@ pri &r$#$ri metali)e de 4mp$m1tare le-ate la m1ii.
,area ma/oritate a )ir)uitelor C,OS !oloses) re#ele itere de prote)#ie la
4)$r)area ele)trostati)$. O re#ea )omplet$ de prote)#ie este pre"etat$ 4 !i-ura 3.(1.
Itrarea =i ie=irea operatorului )u !u)#ia lo-i)$ f0 5Q respe)ti7 OQ0 s4t le-ate la eAterior
pri re#elele de prote)#ie. Diodele D7 au tesiui de str$pu-ere de )ir)a (C V@ iar
diodele D30 de )ir)a 2( V. Capa)itatea de re#ea =i poart$ :4 s)>ema !i-urat$ eAterior@
C< u se poate 4)$r)a la tesiui peri)uloase datorit$ traseelor de des)$r)are asi-urate
de diode. 6 a)ela=i timp@ a)este diode 4mpreu$ )u dioda D8 :Zeer< asi-ur$ )ir)uitul
)1d u s4t )uplate sursele de alimetare =i 4mpotri7a )oe)t$rii -re=ite :u admite pe
)ir)uit tesiui peste 7alorile limit$ a&solut$< sau dep$=irii tesiuii i!erioare de
itrare admise. 9i"i)@ prima diod$@ D7 4mpreu$ )u re"istorul@ R@ au o stru)tur$
)omu$ distri&uit$ =i 4deplies) =i rolul de ateuator al re!leAiilor pe liie. O
stru)tur$ asem$$toare se amplasea"$ ueori =i pe ie=ire.
FC
9i-. 3.(C. S)>ema de pri)ipiu a uui
operator OR DO,I*O C,OS.
9i-. 3.(1. Cir)uit de prote)#ie atistati)$
petru u operator lo-i) C,OS.
BIBLIO?RA9IA
1. Dumitru S)>eiau. ,i)roele)troi)a. Editura militar$. Bu)ure=ti@ 1F33.
2. fghij k.f.@ fghij l.m. noipqrstupv. m. Wkwhxvy xpsovW@ 1FF1.
%. zqi{vtitps l.|. |htsjw qisruy qrvt}uhqsrsj u qrvt}uhqsrtw~ h~i. m.@
WntirMuyW@ 1F22.
'. |htsjw {rswxoitts oipqrsqi~tupu8 i. oy ti oipqrsqi~tuihpu~
h{i. jg}sjH k.. firvhusj@ .. rvhts{sohpu@ k.k. zg~srgpsjD {s ri.
firvhusjv.D kwhx. xp.@ 1F3.
(.l.sopitirru . ruitituy s{irvusttw~ ghuouqioi u outitw~ lz. .
m.8mur@ 1F3(.
.. uoo .@ vphst K. ltqiMrvotwi h~iw8 mvqiruvow@ {rusrw@
u}Msqsjoitui. m.8mur@ 1F3(.
2. oiphitps .f0.vMgrut l. l. muprsh~isqi~tupv. m. 8 vus u hjy}@ 1F32
F1