Sunteți pe pagina 1din 60

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUC Ţ IILOR Ş I TURISMULUI DOCUMENTA Ţ IA DE ATRIBUIRE SERVICII

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

TRANSPORTURILOR, CONSTRUC Ţ IILOR Ş I TURISMULUI DOCUMENTA Ţ IA DE ATRIBUIRE SERVICII JURIDICE PENT RU

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE

SERVICII JURIDICE PENTRU LISTAREA PE PIAŢA DE CAPITAL

- CUPRINS -

1. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

2. CAIET DE SARCINI

3. SECŢIUNEA FORMULARE

4. CONTRACT DE SERVICII JURIDICE

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I.a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI

Adresa: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1

 

Localitate: Bucureşti

Cod postal: 010873

Ţara: România

Persoana de contact: Dana Galben

Telefon: 021/319.61.56

E-mail: dgiac1@mt.ro

Fax: 021/319.61.99

Adresa de internet: www.mt.ro Adresa Autorităţii contractante: Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1

I.b. PRINCIPALA ACTIVITATE SAU ACTIVITATI ALE AUTORITATII CONTRACTANTE

ministere ori alte autorităţi publice

 

servicii publice centrale

centrale

 

apărare

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

ordine publică/siguranţă naţională

mediu

agenţii naţionale

 

economico-financiare

autorităţi locale

sănătate

alte instituţii guvernate de legea publică

construcţii şi amenajarea teritoriului

instituţie europeană/organizaţie internatională

 

protecţie socială

cultură, religie şi activ. recreative

altele (specificaţi)

educaţie

 

altele (specificaţi)

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autoritati contractante

DA

NU

□

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:

   

la adresa mai sus menţionată

altele: fax: 319.61.99, între orele 10 00 -12 00

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări:

 

Data: 06.04.2007

Ora limită :

14 00

Adresa : la adresa mai sus menţionată Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: - 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic; - cu cel puţin 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertei.

2

Instituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţie:

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Adresa: Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1

I.c. SURSA DE FINANTARE:

Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit:

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare

Fonduri de privatizare cuprinse în Bugetul propriu de venituri şi cheltuieli privind activitatea de privatizare al M.T.C.T.

DA

NU

□

Dacă DA, faceţi referire la proiect/program

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumire contract:

Servicii de consultanţă juridică şi acordarea de asistenţă specializată în procesul de listare pe piaţa de capital a acţiunilor emise de unele societăţi comerciale aflate sub autoritatea M.T.C.T.

 

II.1.2) Locul de livrare sau prestare: sediul M.T.C.T.

 

(a) Lucrări

(b) Produse

(c) Servicii

 

 

Execuţie Proiectare şi execuţie

Cumpărare Leasing Închiriere Cumpărare în rate

Categoria serviciului:

 

Servicii de consultanţă juridică – Anexa 2B din O.U.G. 34/2006

Realizare prin orice mijloace

corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă

Principala locaţie a lucrării:

Principalul loc de prestare:

Principalul loc de prestare:

 

sediul M.T.C.T.

 

Cod CPV

Cod CPV

Cod CPV: 74110000-3

 

□□□□□□□□

□□□□□□□□

 

II.1.3) Procedura se finalizează prin :

 

Contract de achiziţie publică:

Încheierea unui acord cadru

□

II.1.4. Durata contractului de achiziţie publică: mai – decembrie 2007, cu posibilitatea prelungirii, în conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006.

II.1.7) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedeţi

anexa

/caietul de sarcini)

 

da

nu

□

Dacă da:

Un singur lot

Unul sau mai multe

 

Toate loturile

 

3

II.1.8) Ofertele alternative sunt acceptate

DA

NU

II.2) CANTITATEA SAU SCOPUL CONTRACTULUI

II.2.1) Total cantităţi / prestaţii servicii / lucrări (se vor include eventuale suplimentari şi opţiunile, dacă există)

(se specifică anexa care cuprinde informaţiile privind cantităţile min. – max. /scopul contractului )

Vezi Caiet de sarcini

II.2.2) Opţiuni (dacă există)

Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a achiziţiona ulterior adjudecării contractului de noi servicii similare.

DA

□

NU

III. CONDIŢII SPECIFICE CONTRACTULUI

III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere) III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi)

(dup ă caz) III.1.1. Contract rezervat (dac ă DA scurt ă descriere) III.1.2. Altele (dac ă

DA

DA

NU

NU

□
□

IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA SELECTATĂ

Licitaţie deschisă Licitaţie restrânsă Licitaţie restrânsă accelerată Dialog competitiv

Negociere cu anunţ de participare Negociere fără anunţ de participare Cerere de ofertă

 

IV.2) ETAPA FINALA DE LICITATIE ELECTRONICA

DA

NU

□

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică :

…………………………………………………………………………………………………………

IV.3) LEGISLAŢIA:

2. Hotărârea Guvernului nr. 574/2006 pentru aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societăţi comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin ofertă publică secundară;

3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr. 337/2006;

4. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 346/2004 privind stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare ;

6. Ordin nr. 155/2006 privind aprobarea ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

V.1) SITUATIA PERSONALA A OFERTANTULUI

 

Declaraţii privind îndeplinirea obligaţiilor:

Cerinţe obligatorii:

 

Solicitat

□

Nesolicitat

1.1.

Ofertantul nu se află în stare de faliment

1.

Declaraţia pe proprie răspundere că

ori lichidare, afacerile nu îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situaţie similară cu cele

anterioare, reglementată prin lege ;

nu se află în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, sau că nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute mai sus, nu a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională, că ofertantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, declaraţie completată în conformitate cu Formularul B1 – Secţiunea FORMULARE;

1.2. Ofertantul nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 1.1. ;

1.3.

Ofertantul nu a fost condamnat, în

ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a

unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională ;

1.4.

Ofertantul şi-a îndeplinit obligaţiile de

plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

1.5.

Ofertantul nu a fost condamnat în ultimii

5 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la

5

2. Declaraţia pe proprie răspundere din care rezultă că Ofertantul nu a fost condamnat, în ultimii cinci ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani, completată în conformitate cu Formularul B2 – Secţiunea FORMULARE.

activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.

V.2) CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITATII PROFESIONALE (ÎNREGISTRARE)

 

Cerinţă obligatorie:

Persoane juridice române

Declaraţia pe proprie răspundere din care rezultă că personalul angajat al Ofertantului, care va avea atribuţii ce vor conduce la îndeplinirea contractului de servicii juridice, are deplină capacitate de exercitare a activităţii profesionale, completată în conformitate cu Formularul B3 – Secţiunea FORMULARE

Personalul angajat al Ofertantului, care va avea atribuţii ce vor conduce la îndeplinirea contractului de servicii juridice, are deplină capacitate de exercitare a activităţii profesionale. După caz:

-

Decizia de înfiinţare a societăţii civile de

avocaţi / cabinete individuale / cabinete grupate de avocaţi / cabinete asociate, emisă de baroul unde este înregistrat Ofertantul;

 

Dovada luării în evidenţă a societăţii de către administraţia financiară.

-

 

Cerinţă obligatorie:

Persoane juridice străine

Personalul angajat al Ofertantului, care va avea atribuţii ce vor conduce la îndeplinirea contractului de servicii juridice, are deplină capacitate de exercitare a activităţii profesionale.

Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional

Declaraţia pe proprie răspundere din care rezultă că personalul angajat al Ofertantului, care va avea atribuţii ce vor conduce la îndeplinirea contractului de servicii juridice, are deplină capacitate de exercitare a activităţii profesionale, completată în conformitate cu Formularul B3 – Secţiunea FORMULARE

 

Notă:

 

Pot participa ca ofertanţi şi casele de avocatură străine doar ca parteneri a unor societăţi civile de avocaţi din România şi care fac dovada acestui fapt. Documentele care dovedesc îndeplinirea

6

 

criteriilor minime de calificare şi selecţie vor fi prezentate doar de partenerul român. Contractul de servicii juridice va fi încheiat de M.T.C.T. cu Ofertantul român.

V.3) SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

 

Informaţii

 

privind

situaţia

economico-

Cerinţe obligatorii:

financiară

 

- Ofertantul a realizat în ultimii 3 ani financiari încheiaţi o activitate profitabilă.

 

Solicitat

□

Nesolicitat

Fişă de informaţii generale (Formular B4 – Secţiunea FORMULARE);

-

 

-

Bilanţ contabil încheiat şi depus la

organul financiar teritorial, pentru ultimii 3 ani financiari.

V.4) CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA

Informaţii privind capacitatea tehnică şi/sau profesională

Cerinţe obligatorii:

-

Ofertantul a derulat şi finalizat în ultimii 3

 

Solicitat

□

Nesolicitat

ani cel puţin 3 contracte de consultanţă referitoare la vânzarea acţiunilor pe piaţa de capital;

-

Declaraţia pe proprie răspundere din

care rezultă că Ofertantul deţine capacitatea tehnică şi/sau profesională necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor

ce-i vor reveni din contractul de servicii juridice, completată în conformitate cu Formularul B3 – Secţiunea FORMULARE;

Lista principalilor clienţi pentru care

-

Ofertantul deţine capacitatea tehnică şi/sau profesională necesară pentru îndeplinirea

-

obligaţiilor ce-i vor reveni din contractul de servicii juridice, astfel:

 

-

Ofertantul are un număr minim de 5

avocaţi definitivi / consilieri juridici angajaţi permanenţi;

Ofertantul a oferit consultanţă referitoare la

-

Echipa care va fi desemnată pentru

vânzarea acţiunilor pe piaţa de capital, în ordinea descrescătoare a valorii contractelor, cu menţionarea echipelor care au derulat contractul (Formular B5 – Secţiunea FORMULARE);

derularea contractului de servicii juridice

va fi alcătuită din minim 3 membri (avocaţi definitivi, consilieri juridici, etc.).

-

Experienţa în consultanţă în domeniul

vânzării acţiunilor pe piaţa de capital,

-

Declaraţie pe proprie răspundere din

 

care să reiasă numărul total de avocaţi definitivi / consilieri juridici, angajaţi la momentul întocmirii ofertei; - Lista avocaţilor / consilieri juridici desemnaţi pentru îndeplinirea contractului care face obiectul achiziţiei, însoţită de CV (în CV-uri se va face referire la contractele derulate care au avut ca obiect consultanţa în domeniul vânzării acţiunilor pe piaţa de capital) - Formular B6 – Secţiunea FORMULARE;

cumulată, a echipei propuse, să fie de minim 3 contracte de consultanţă încheiate şi finalizate.

Notă: Se va lua în calcul suma contractelor la care a participat individual fiecare membru al echipei. În cazul în care într-un contract de tipul celor menţionate mai sus au participat unul sau toţi membrii echipei se va lua în considerare o singură participare.

 

Informaţii privind subcontractanţii

Nu seacceptă subcontractarea.

7

V.7) Daca este aplicabil, modul de selectare/presectare

DA

NU

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei

Ofertele de servicii juridice vor fi elaborate în limba română.

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei

Perioada de valabilitate a ofertei va fi de minim 90 zile de la data depunerii acesteia.

VI.3) Garanţie de participare

Garanţia de participare este în valoare de 1.400 lei.

Solicitat

□

Nesolicitat

 

Garanţia de participare se constituie prin:

- scrisoare de garanţie bancară, care se prezintă în original şi care va fi valabilă cel puţin 60 zile calendaristice de la data depunerii ofertei. Se va utiliza obligatoriu modelul indicat în Secţiunea FORMULARE (Formularul 4);

- ordin de plată tip trezorerie, în contul în lei nr. RO17TREZ70023840120XXXXX deschis de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

VI.6) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Conform Caietului de sarcini

VI.7) Modul de prezentare a propunerii financiare

Conform Caietului de sarcini

VI.9) Modul Prezentarea ofertei

Ofertele de servicii juridice se depun la sediul M.T.C.T., Registratura Generală (Intrarea G), până la data de 12.04.2007, ora 14 :00 (ora locală), acest termen fiind termen de decădere.

Oferta se elaborează şi se depune într-un exemplar original şi un exemplar în copie. În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copie va prevala originalul.

Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi copia în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu "ORIGINAL" şi, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent.

Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite

8

 

returnarea ofertei fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată sau nu se depune garanţia de participare. Propunerea tehnică, propunerea financiară şi, dacă este cazul, documentele însoţitoare se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător.

Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 13.04.2007, ORA 10 :00".

Dacă plicul exterior nu este marcat în acest mod, autoritatea contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

Oferta va fi însoţită de Scrisoarea de înaintare a acesteia (Formularul 2A – Secţiunea FORMULARE) care se va ataşa pe plicul exterior.

Se va prezenta un opis al documentelor ce compun oferta.

Originalul şi copia trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul / reprezentanţii autorizat / autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract.

În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.

Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.

VI.10) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.

În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia

9

 

de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor.

Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de la pct. 10, cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca în mod obligatoriu şi inscripţia « MODIFICĂRI la Oferta înregistrată cu nr. ……./…………. ».

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii juridice şi a pierderii garanţiei pentru participare.

Oferta care este depusă / transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în Anunţul de participare ori care este primită şi înregistrată de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă şi se consideră respinsă.

VI.11) Deschiderea ofertelor

Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de selecţie, la data şi în locul indicate în anunţul de participare. La şedinţa de deschidere a ofertelor vor participa numai reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor.

Data deschiderii ofertelor: 13.04.2007, ora 10:00.

Comisia de selecţie a M.T.C.T. va întocmi un proces- verbal de deschidere care urmează să fie semnat atât de către membrii comisiei, cât şi de către reprezentanţii ofertanţilor care sunt prezenţi la deschiderea ofertelor.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Preţul cel mai scăzut

VII.2) Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

 

Criteriul de atribuire a contractului aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este

10

“Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, oferta desemnată ştigătoare fiind cea care obţine punctajul maxim după aplicarea grilei de punctaj.

Autoritatea contractantă va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii de selecţie.

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

- Vezi Grila de punctaj a ofertelor şi modul de ponderare a punctajelor cuprins în Caietul de sarcini.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII JURIDICE

VIII.1) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului.

DA

NU

 

VIII.2) GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI

Ofertantul va constitui o garanţie de bună execuţie de 8% din preţul contractului de servicii juridice, în termen de 7 zile de la data semnării contractului.

DA

□

NU

 

Garanţia de bună execuţie se constituie prin scrisoare de garanţie bancară conform Formularului 5 – Secţiunea FORMULARE, care devine document al contractului de servicii juridice.

 

Garanţia de bună execuţie se constituie iniţial pentru o perioadă de 240 zile şi va fi prelungită la cererea M.T.C.T., pe întreaga perioadă de derulare a contractului de servicii juridice.

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera garanţia de bună execuţie, la solicitarea prestatorului, conform prevederilor din contractul de servicii juridice, în maxim 15 zile de la data întocmirii procesului verbal de recepţie a serviciilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

11

CAIET DE SARCINI

- CUPRINS -

1. Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

2. Obiectul contractului de achiziţie publică

3. Instrucţiuni privind date limită care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire

4. Criterii minime de calificare şi selecţie, precum şi documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor minime de calificare şi selecţie

5. Garanţia de participare

6. Prezentarea societăţilor comerciale

7. Calendarul estimativ de aplicare a procedurii pentru care se va acorda consultanţa juridică

8. Instrucţiuni privind modul de elaborare, de prezentare şi de depunere a propunerii tehnice şi financiare

9. Deschiderea, evaluarea şi compararea ofertelor

10. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare

11. Anularea procedurii pentru atribuirea contractului de servicii juridice

12. Încheierea contractului de servicii juridice

13. Alte precizări

14. Modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie, precum şi cuantumul acesteia

15. Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac

12

1. Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

1.1 Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică este Licitaţia deschisă.

1.2. Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică se va realiza cu respectarea art. 16 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

2. Obiectul contractului de achiziţie publică

Contractul de achiziţie publică are ca obiect furnizarea de servicii juridice Cod CPV 74110000-3, constând în acordarea de asistenţă specializată în procesul de:

Etapa I:

- modificare şi completare a “Procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea vânzării acţiunilor gestionate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului la societăţile comerciale cuprinse în anexa la Titlul VII din Legea nr. 247/2005, pct. 4, prin Ofertă publică de vânzare cu distribuţie prin Bursa de Valori Bucureşti”;

- modificare şi completare a actelor constitutive ale societăţilor comerciale cuprinse în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 574/2006, în sensul adaptării acestora la prevederile legislaţiei specifice pieţei de capital;

Etapa II:

- întocmire a Caietelor de sarcini necesare pentru organizarea licitaţiilor de selecţie a Societăţilor de servicii de investiţii financiare care vor intermedia ofertele publice secundare de vânzare de acţiuni şi vor îndeplini formalităţile ulterioare de listare la B.V.B., inclusiv a proiectului contractului de intermediere;

- desfăşurare a licitaţiilor de selecţie a intermediarilor, pentru societăţile comerciale cuprinse în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 574/2006;

Etapa III:

- negociere şi semnare a contractelor de intermediere corespunzătoare;

- adoptare a altor măsuri specifice în derularea procesului de privatizare, în această primă etapă (listarea la B.V.B.), pentru societăţile comerciale cuprinse în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 574/2006.

Pentru realizarea obiectivelor de mai sus, prestatorul de servicii juridice va realiza şi:

- verificarea eligibilităţii participanţilor la licitaţiile de selecţie a

Societăţilor de servicii de

investiţii financiare şi emiterea unei opinii legale privind îndeplinirea / neîndeplinirea de

către aceştia a condiţiilor de participare şi/sau a criteriilor de eligibilitate, în acord cu cerinţele legale şi cu cele prevăzute în Anunţul de participare la licitaţie şi în Caietul de sarcini al licitaţiei;

- asigurarea de asistenţă juridică Comisiei de selecţie a M.T.C.T. pe întreaga perioadă de desfăşurare a procedurii de negociere a contractelor de intermediere, începând cu depunerea documentelor de către ofertanţi şi până la semnarea contractului, după cum urmează:

- participarea la fiecare şedinţă de negociere a cel puţin două treimi din membrii echipei de consultanţi;

- asigurarea asistenţei juridice la negocierea clauzelor contractuale, precum şi formularea şi redactarea acestora;

şi

redactarea

după

fiecare

şedinţă de negociere a draftului de contract

-

transmiterea acestuia părtilor interesate;

- redactarea proceselor-verbale pentru fiecare şedinţă de negociere;

- redactarea contractului de intermediere, a anexelor şi a tuturor celorlalte documente necesare, a căror întocmire revine beneficiarului serviciului de intermediere (M.T.C.T.);

- despăgubirea M.T.C.T. / asigurarea reparării integrale a prejudiciului suferit de M.T.C.T. ca urmare a culpei consultantului, în termen de 30 de zile de la constatarea prejudiciului, în cazul în care ca urmare a opiniilor legale furnizate de consultant, M.T.C.T. va fi obligat la plata unor despăgubiri / repararea unui prejudiciu.

3. Instrucţiuni privind data limită care trebuie respectată şi formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire

Ofertele de servicii juridice se depun la sediul M.T.C.T., Registratura Generală (Intrarea G), până la data de 12.04.2007, ora 14:00 (ora locală), acest termen fiind termen de decădere.

4. Criterii minime de calificare, precum şi documentele care urmează să

fie prezentate de ofertanţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor minime de calificare

Criteriile minime de calificare sunt :

1. Situaţia personală a ofertantului :

1.1. Ofertantul nu se află în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

1.2.

Ofertantul nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre

situaţiile prevăzute la pct. 1.1.;

1.3. Ofertantul nu a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe

judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea

unei greşeli în materie profesională;

1.4. Ofertantul nu a fost condamnat în ultimii 5 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe

judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie,

pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.

1.5. Ofertantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate

cu prevederile legale în vigoare.

2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale :

2.1. Personalul angajat al Ofertantului, care va avea atribuţii ce vor conduce la îndeplinirea

contractului de servicii juridice, are deplină capacitate de exercitare a activităţii profesionale.

3. Situaţia economică şi financiară :

3.1. Ofertantul a realizat în ultimii 3 ani financiari încheiaţi o activitate profitabilă.

4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională:

4.1. Ofertantul a derulat şi finalizat în ultimii 3 ani cel puţin 3 contracte de consultanţă

referitoare la vânzarea acţiunilor pe piaţa de capital;

4.2. Ofertantul deţine capacitatea tehnică şi/sau profesională necesară pentru îndeplinirea

obligaţiilor ce-i vor reveni din contractul de servicii juridice, astfel:

- Ofertantul are un număr minim de 5 avocaţi definitivi / consilieri juridici, etc., angajaţi permanenţi;

- Echipa care va fi desemnată pentru derularea contractului de servicii juridice va fi alcătuită din minim 3 membri (avocaţi definitivi, consilieri juridici, etc.);

- Experienţa în consultanţă în domeniul vânzării acţiunilor pe piaţa de capital, cumulată, a echipei propuse, să fie de minim 3 contracte de consultanţă încheiate şi finalizate.

Notă: Se va lua în calcul suma contractelor la care a participat individual fiecare membru al echipei. În cazul în care într-un contract de tipul celor menţionate mai sus au participat unul sau toţi membrii echipei se va lua în considerare o singură participare.

Documente relevante care dovedesc îndeplinirea criteriilor minime de calificare:

1. Declaraţia pe proprie răspundere că nu se află în stare de faliment ori lichidare, afacerile nu îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, sau că nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute mai sus, şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională, declaratie completată în conformitate cu Formularul B1 – Secţiunea FORMULARE ;

2. Declaraţia pe proprie răspundere din care rezultă că Ofertantul nu a fost condamnat, în ultimii cinci ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani, completată în conformitate cu Formularul B2 – Secţiunea FORMULARE ;

3. Declaraţia pe proprie răspundere din care rezultă că personalul angajat al Ofertantului, care va avea atribuţii ce vor conduce la îndeplinirea contractului de servicii juridice, are deplină capacitate de exercitare a activităţii profesionale şi că Ofertantul deţine capacitatea tehnică şi/sau profesională necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor ce-i vor reveni din contractul de servicii juridice, completată în conformitate cu Formularul B3 – Secţiunea FORMULARE;

4. Fişă de informaţii generale (Formular B4 – Secţiunea FORMULARE);

5. După caz:

Decizia de înfiinţare societăţii civile de avocaţi / cabinete individuale / cabinete grupate de avocaţi / cabinete asociate, emisă de baroul unde este înregistrat Ofertantul; Dovada luării în evidenţă a societăţii de către administraţia financiară.

6. Lista principalilor clienţi pentru care ofertantul a oferit consultanţă referitoare la vânzarea acţiunilor pe piaţa de capital, în ordinea descrescătoare a valorii contractelor, cu menţionarea echipelor care au derulat contractul (Formular B5 – Secţiunea FORMULARE);

7. Declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă numărul total de avocaţi definitivi / consilieri juridici angajaţi la momentul întocmirii ofertei;

8. Lista persoanelor desemnate pentru îndeplinirea contractului care face obiectul achiziţiei, însoţită de CV (în CV-uri se va face referire la contractele derulate care au

avut ca obiect consultanţa în domeniul vânzării acţiunilor pe piaţa de capital) - Formular B6 – Secţiunea FORMULARE;

9. Bilanţ contabil încheiat şi înregistrat la organul financiar teritorial, pentru ultimii 3 ani financiari;

Ofertanţii care nu fac dovada îndeplinirii criteriilor minime de calificare vor fi excluşi din procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Pot participa ca ofertanţi şi case de avocatură străine doar ca parteneri a unor societăţi civile de avocaţi din România şi care fac dovada acestui fapt.

Documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor minime de calificare şi selecţie vor fi prezentate doar de partenerul român. Contractul de servicii juridice va fi încheiat de M.T.C.T. cu Ofertantul român.

5. Garanţia de participare

Garanţia de participare este în valoare de 1.400 lei. Garanţia de participare se constituie prin:

- scrisoare de garanţie bancară, care se prezintă în original şi care va fi valabilă cel puţin 90 zile calendaristice de la data depunerii ofertei. Se va utiliza obligatoriu modelul indicat în Secţiunea FORMULARE (Formularul 4);

sau

- ordin de plată tip trezorerie, în contul în lei nr. RO17TREZ70023840120XXXXX deschis de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii :

îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; oferta sa fiind stabilită ştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 7 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică; oferta sa fiind stabilită ştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Garanţia de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se restituie de autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie.

Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită ştigătoare, se returnează de autoritatea contractantă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adjudecării licitaţiei.

6. Prezentarea societăţilor comerciale

A. OBIECTUL ACHIZIŢIEI: Servicii juridice Cod CPV 74110000-3.

B. DATE GENERALE REFERITOARE LA societăţile comerciale aflate sub autoritatea M.T.C.T. care vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti.

LISTA societăţilor comerciale aflate sub autoritatea M.T.C.T. care vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti prin promovarea unei oferte publice secundare de vânzare de acţiuni

1. Societatea de Administrare Active Feroviare "SAAF" - S.A. Bucureşti

2. Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A.

3. Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti" - S.A.

4. Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A.

5. Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa" - S.A.

6. Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A.

7. Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa

8. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi

9. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu

SITUAŢIA capitalului social şi acţiunilor gestionate de M.T.C.T.

       

Valoare

 

Nr.

crt.

Denumirea soc. com.

Capital social

(lei)

Număr de

acţiuni

nominală

(lei/acţ.)

Procent

M.T.C.T.

%

1.

Societatea de Administrare Active Feroviare "SAAF" S.A. Bucureşti

37.530.140

15.012.056

2,50

80,00

2.

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" S.A.

20.177.587,50

8.071.035

2,50

80,00

3.

Compania Naţională" Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti" S.A.

143.212.450

14.321.245

10,00

80,00

4.

Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu" S.A.

559.700

55.970

10,00

80,00

5.

Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa" S.A.

1.157.953,55

115.795

10,00

80,00

6.

Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara- Traian Vuia" S.A.

1.600.800

160.080

10,00

80,00

7.

Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" S.A. Constanţa

10.158.000

1.015.800

10,00

80,00

8.

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" S.A. Galaţi

1.061.840

106.184

10,00

80,00

9.

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" S.A. Giurgiu

1.377.700

137.770

10,00

80,00

FIŞA SOCIETĂŢII COMERCIALE

Societatea de Administrare Active Feroviare "SAAF" S.A.

1. Sediul social:

Bucureşti, Sector 1, Bdul Dinicu Golescu, nr. 38

2. Prefix, telefon / fax:

021/319.67.39

3. Persoană de contact:

Matei Maria Ana

4. Înregistrare O.R.C.:

J40/9848/1998

5. Cod Unic de Înregistrare:

R 11059950

6. Temeiul juridic de constituire :

H.G. 6585/1998

7. Cod CAEN-Obiect principal de activitate:

administrarea excedentului de active preluat ca urmare a reorganizării Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române; achiziţionarea de bunuri şi active necesare dezvoltării şi modernizării transportului feroviar, pe care le transferă societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, în condiţiile legii.

8. Capital social:

37.530.140,02 lei

9. Valoarea nominalã a acţiunilor:

2,50 lei/acţiune

 

10. Structura acţionariat:

 
 

Acţionar

Cotã - % -

Valoare - lei -

Numãr acţiuni

M.T.C.T.

80

30.024.112,02

12.009.645

Fondul Proprietatea

20

7.506.028,00

3.002.411

TOTAL

100,0

37.530.140,02

15.012.056

11. Date economico – financiare:

- lei -

Indicator

31.12.2005

30.06.2006

- cifrã de afaceri

1.622.731

887.608

- venituri totale

13.730.301

6.110.504

- cheltuieli totale

12.332.463

5.549.214

- rezultat din exploatare( profit (+) / pierderi (-))

1.198.497

561.278

- rezultat net ( profit (+) / pierderi (-))

1.397.838

561.290

- capitaluri proprii

10.478.959

28.489.696

- creanţe totale

47.578.214

31.084.301

- datorii totale

54.733.954

55.858.252

- numãr mediu de personal

53

52

20

FIŞA SOCIETĂŢII COMERCIALE

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" S.A.

1. Sediul social:

Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1

2. Prefix, telefon / fax:

021/126.492; 312.51.49

3. Persoană de contact:

Toma Gheorghe - director economic

4. Înregistrare O.R.C.:

J40/6880/1999

5. Cod Unic de înregistrare:

R 13863739

6. Temeiul juridic de constituire :

H.G. nr. 482/1999

7. Cod CAEN-Obiect principal de activitate: Alte transporturi terestre de călători pe bază de grafic (transportul de persoane cu metroul pe reţeaua de căi ferate subterane şi supraterane) - 6021

8. Capital social:

 

20.177.588 lei

 

2,50 lei/acţiune

Acţionar

Cotã - % -

Valoare - lei -

Numãr acţiuni

M.T.C.T.

80

16.142.070,00

6.456.828

Fondul Proprietatea

20

4.035.517,50

1.614.207

TOTAL

100,0

20.177.587,50

8.071.035

 

- lei -

9. Valoarea nominalã a acţiunilor:

10. Structura acţionariat:

11. Date economico – financiare:

Indicator

31.12.2005

30.06.2006

- cifrã de afaceri

166.638.293,00

113.253.389,00

- subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul

101.139.997,00

73.631.750,00

- venituri totale

229.099.968,00

129.939.381,00

- cheltuieli totale

229.201.835,00

131.086.549,00

- rezultat din exploatare( profit (+) / pierderi (-))

15.290.854,00

-1.110.466,00

- rezultat net ( profit (+) / pierderi (-))

-1.694.366,00

-1.147.168,00

- capitaluri proprii

24.861.649,00

23.714.481,00

- creanţe totale

369.301.390,00

367.418.032,00

- datorii totale

3.193.603.259,00

3.350.298.167,00

- numãr mediu de personal

4.045

4.045

21

FIŞA SOCIETĂŢII COMERCIALE

Compania Naţională" Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti" S.A.

1. Sediul social:

Oraş Otopeni, Calea Bucureştilor, nr. 224 E, jud. Ilfov

2. Prefix, telefon / fax:

021/201.32.20; 201.49.90

3. Persoană de contact:

Director general Gabriel Ţară

4. Înregistrare O.R.C.:

J23/592/2002

5. Cod Unic de înregistrare:

6222650

6. Temeiul juridic de constituire :

H.G. 522/1998, modificată prin H.G. nr. 527/2004

7. Cod CAEN-Obiect principal de activitate:

Alte activităţi anexe transporturilor aeriene – 6323

8. Capital social:

143.212.450 lei

9. Valoarea nominalã a acţiunilor:

10 lei/acţiune

10. Structura acţionariat:

 
 

Acţionar

Cotã - % -

Valoare - lei -

Numãr acţiuni

M.T.C.T.

80

114.569.960

11.456.996

Fondul Proprietatea

20

28.642.490

2.864.249

TOTAL

100,0

143.212.450

14.321.245

11. Date economico – financiare:

- lei -

Indicator

31.12.2005

30.06.2006

- cifrã de afaceri

182.084.921

100.966.424

- venituri totale

223.059.104

106.215.857

- cheltuieli totale

180.117.847

75.957.239

- rezultat din exploatare( profit (+) / pierderi (-))

28.315.277

27.200.033

- rezultat net ( profit (+) / pierderi (-))

42.943.237

30.278.618

- capitaluri proprii

666.567.137

680.041.104

- creanţe totale

392.620

882.850

- datorii totale