Sunteți pe pagina 1din 27
Investeste in Oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial FONDUL SOCIAL

Investeste in Oameni! Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritara : 6 „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de interventie : 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale” Titlul proiectului : ,,Împreună, pentru o societate mai bună’’ Numărul de identificare al contractului: POSDRU/14/6.1/S/3

2007-2013

Aprob,

PREŞEDINTE

Ilie DINCĂ

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

pentrupentru elaborareaelaborarea şişi prezentareaprezentarea oferteiofertei pentrupentru achiziţiaachiziţia serviciilorserviciilor juridicejuridice

Manager Proiect

Dănuţ Cristinel DUMITRU

CPV79100000-5CPV79100000-5

NormeNorme interneinterne (Anexa(Anexa 2B)2B)

Responsabil Financiar

Steliana GHEORGHE

Întocmit Expert achizitii

Nicolae PLAVEŢ

Pag. 1 / 27
Pag. 1
/
27
ANUNŢ PUBLICITAR - normă internă ANR - pentru achiziţia achiziţia serviciilor serviciilor de de consiliere

ANUNŢ PUBLICITAR - normă internă ANR - pentru achiziţiaachiziţia serviciilorserviciilor dede consiliereconsiliere juridicăjuridică în cadrul proiectului POSDRU 4729: „Împreună, pentru o societate mai bună”

1. Scurta descriere a obiectului contractului de achiziţie

În vederea implementării activităţilor proiectului cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „Împreună, pentru o societate mai bună”, Agenţia Naţională pentru Romi doreşte să achiziţioneze servicii

consultanţă juridică ce vor fi prestate de către un avocat.

Denumire Achizitor: Agenţia Naţională pentru Romi, str. Splaiul Independentei, nr. 202 A, etaj 8, cam.

Sector 6, telefon/fax: +40 21 318 10 53, codul poştal: 060022; E-mail:

34,

proiect_id4729@yahoo.com

Bucureşti,

2. Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică

Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, AP6 „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. Sursa de finanţare: FSE - 98%, Contribuţia proprie a Solicitantului -

2%.

3. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 40.000 RON pentru o perioadă de 4 luni.

4. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: Preţul cel mai scăzut.

5. Reguli de transparenţă şi publicitate:

Fişa de date a achiziţiei, caietul de sarcini şi modelul de contract, sunt publicate pe site-ul

www.anr.gov.ro , la secţiunea achiziţii publice. Dacă din motive tehnice pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului.

6. Informaţii suplimentare

Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziţie, Ofertanţii pot contacta Achizitorul prin

persoana Nicolae PLAVEŢ, tel/fax: +40 21 318 10 53, codul poştal: 060022; E-mail:

proiect_id4729@yahoo.com

7. Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele de preţ:

Agenţia Naţională pentru Romi, Splaiul Independentei, nr. 202A, etaj 8, cam. 34, Bucureşti, Sector 6, telefon: tel/fax: +40 21 318 10 53, codul poştal: 060022; E-mail: :

proiect_id4729@yahoo.com

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor de preţ Data: 12.02.2011 Ora limită: 12.00

Pag. 2 / 27
Pag. 2
/
27
CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE     DATA ORA 1 ) Locaţia Data publicării anunţului  

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

   

DATA

ORA 1)

Locaţia

Data publicării anunţului

 

08.02.2011

 

Ora 10.00

nu este

 

cazul

Termen limită de solicitare a clarificărilor din partea Ofertanţilor 2)

 

09.02.2011

 

Ora 10:00

nu este

 

cazul

Termen limită de transmitere a clarificărilor de către Autoritatea Contractantă 2)

 

10.02.2011

 

Ora 12:00

nu este

 

cazul

Termen limită de depunere a ofertelor

 

12.02.2011

 

Ora 12:00

Sediul ANR

Data şedinţei de deschidere a ofertelor

 

12.02.2011

 

Ora 14:00

Sediul ANR

Data finalizării evaluării 3)

 

13.02.2011

 

Ora 12:00

Sediul ANR

Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire 3)

 

13.02.2011

 

Ora 16:00

 
 

Semnarea contractului 3)

 

14.02.2011

 

Ora 11:00

 

Data de începere pentru prestarea serviciilor 3)

 

15 .02.2011

 

-

 
 

1)

Ora locală a Autorităţii Contractante Solicitările de clarificare se transmit înainte de data şi ora specificate în tabel:

 

2)

-

pe fax sau prin posta directă la registratura Autorităţii Contractante şi suplimentar

-

pe e-mail la adresa persoanei de contact menţionată din partea Autorităţii Contractante.

Toate răspunsurile la clarificările aferente proiectului vor fi postate pe site-ul Autorităţii Contractante.

 

Se interzice oricărui operator economic să stabilească întâlniri individuale cu reprezentanţii Autorităţii Contractante în scopul de a obţine avantaje în legătură cu acest contract pe perioada procedurii de atribuire.

 

3)

Dată estimativă

Pag. 3 / 27
Pag. 3
/
27
Sectiunea I FIŞA FIŞA DE DE DATE DATE A A ACHIZIŢIEI ACHIZIŢIEI I. a. AUTORITATEA

Sectiunea I

FIŞAFIŞA DEDE DATEDATE AA ACHIZIŢIEIACHIZIŢIEI

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA

Denumire: Agentia Naţională pentru Romi

 

Adresa:

Splaiul independenţei nr. 202A

 

Localitate:

Bucureşti

Cod postal: 060022

Tara: Romania

Persoana de contact:

Telefon: 021/3181053

Expert achizitii Nicolae Plaveţ

E-mail: proiect_id4729@yahoo.com

Fax: 021/3181053

Adresa/ele de internet:

www.anr.gov.ro

 

I.b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante

□ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local [x] agenţii naţionale

 

□ servicii publice centrale

□ aparare

□ ordine publică/siguranta naţională

□ mediu

□ autorităţi locale

□ economico-financiare

□ alte institutii guvernate de legea publică

 

□ sanatate

□ institutie europeană/organizaţie internationala

□ construcţii şi amenajarea teritoriului

□ altele (specificati)

 
 
 

□ protecţie socială

□ cultura, religie si actv. recreative

□ educaţie

□ altele (specificaţi)

Autoritatea contractanta achiziţionează in numele altei autoritati contractante

DA □

NU[x]

Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute:

[x] adresa mai sus menţionată □ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari Data: 09.02.2011 Ora limita : 10∞∞ Adresa : Splaiul Independenţei Nr.202A,

Pag. 4 / 27
Pag. 4
/
27
et. 8. cam. 34 Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 10.02.2011 I.c

et. 8. cam. 34 Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 10.02.2011

I.c Cai de atac

Eventualele contestatii se pot depune:

Fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Fie la Instanta Judecatoreasca competenta

cu obligatia notificarii autoritatii contractante

 

Institutia responsabila pentru solutionare contestatie

 

Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

 

Adresa: Str. Stavropoleos nr.6

 

Localitatea:

Bucuresti

Cod postal:

030084

Tara: Romania

E-mail:

office@cnsc.ro

Telefon: 0213 104 641

Adresa internet: www.cnsc.ro

Fax: 0213 104 642

 

I.d.Sursa de finantare :

Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit:

Proiect finantat din fonduri comunitare

DA [x]

NU □

a)

fonduri structurale europene

Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU 2007 – 2013 prin contractul de finantare:

 

- POSDRU/14/6.1/S/3

II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere

II.1.1) Denumire contract:

a)

Achizitia de servicii de consultanta juridică in cadrul proiectului ID 4729

 

„Împreună, pentru o societate mai bună”

 

II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării

 

(a) Lucrări

(b) Produse

(c) Servicii Anexa 2B

[x]

Execuţie Proiectare şi execuţie Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă

Cumpărare Leasing Închiriere Cumparare in rate

Servicii juridice

[x]

 

 

Principala locatie a lucrarii

Principalul loc de livrare

Principalul loc de prestare

Pag. 5 / 27
Pag. 5
/
27
Cod CPV   Cod CPV - 79100000-5 Splaiul Independenţei Nr.202A, et. 8.   II. 1.

Cod CPV

 

Cod CPV - 79100000-5

Splaiul Independenţei Nr.202A, et. 8.

 

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :

 

Contract de achiziţie publică: [x]

 

Încheierea unui acord cadru

II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica de prestari servicii juridice pentru proiectul ID 4729 este de la data semnării contractului de ambele părti si este valabil pana la data finalizării proiectului (31.05.2011) urmând ca in cazul unor litigii prestatorul sa asigure reprezentarea juridica pentru autoritatea contractanta si dupa expirarea perioadei contractuale fara costuri suplimentare.

II.1.5) Divizare pe loturi:

 

da □

nu [x]

Daca da:

Un singur lot □

Unul sau mai multe □

Toate loturile □

II.1.6) Oferte alternative sunt acceptate

DA □

NU [x]

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Scopul contractului il constituie contractarea serviciilor de consultanta juridica in vederea asigurarii expertizei juridice necesare echipei de management pentru implementarea proiectului ID 4729 „Împreună, pentru o societate mai bună”; servicii ce urmeaza a fi prestate de catre un avocat membru inregistrat in tabloul avocatilor definitivi din baroul din care face parte, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.

II.2.2) Optiuni (daca exista) Daca exista, descrierea acestor optiuni:

da □

nu [x]

III. Conditii specifice contractului

III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat

DA

NU [x]

 

III.1.2. Altele

DA □

NU [x]

IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura selectata

Licitatie deschisa Licitatie restransa

Negociere cu anunt de participare Negociere fara anunt de participare

Pag. 6 / 27
Pag. 6
/
27
 
 

Licitatie restransa Dialog competitiv

accelerata

Cerere de oferta Concurs de solutii Anexa 2B (Norme interne)

 

 

 

[x]

V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

 

V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului

 

Declaratie privind calitatea de participant la procedura

 

Cerinta obligatorie:

 

Declaratie

privind

calitatea

de

participant

la

 

procedura Formularul 12C

 

Declaratii privind eligibilitatea si neincadrarea in prevederile art.180 din OUG

 

Cerinta obligatorie:

 

nr.34/2006

Declaratia de eligibilitate Formularul 12A

 

Solicitat

[x]

Nesolicitat □

 

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006

 

Cerinta obligatorie:

 

Formularul 12B

Solicitat

[x]

Nesolicitat □

 

Certificat de participare la licitaţie cu ofertã independentã conform prevederilor Ordinului

Cerinta obligatorie:

 

Formularul 12D

nr.314/2010

   

Solicitat

[x]

Nesolicitat □

 

Ofertanţii

vor

prezenta

declaraţii

pe

proprie

Certificate privind indeplinirea obligatiilor fiscale

 

răspundere că nu au datorii la bugetul de stat.

 

Solicitat

[x]

Nesolicitat □

 

V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)

 

Persoane juridice/fizice romane

1. Decizia de înfiinţare a societăţii civile de avocaţi / cabinete individuale / cabinete grupate de avocaţi / cabinete asociate, emisă de baroul unde este înregistrat Ofertantul - în copie; 2. Dovada constituirii si inregistrarii la baroul relevant a cabinetului individual, in cazul in care ofertantul este reprezentat de un cabinet individual de avocat, Conventiile de grupare sau asociere, in cazul in care ofertantul este reprezentat de o grupare sau,

Pag. 7 / 27
Pag. 7
/
27
  respectiv de o asociere de cabinete individuale, Actul de constituire, in cazul in care
 

respectiv de o asociere de cabinete individuale, Actul de constituire, in cazul in care ofertantul este reprezentat de o societate civila profesionala sau de o societate profesionala cu raspundere limitata, oricare dintre acestea organizate conform Legii 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat – în copie 3. Dovada luării în evidenţă a formei de organizare a profesiei de către administraţia financiară; 4. Documente referitoare la avocatul propus de ofertant, care atesta primirea acestuia in barou si inregistrarea acestuia in tabloul avocatilor definitivi din baroul din care face parte, membru al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania - în copie

Persoane juridice /fizice straine

 

Cerinte obligatorii:

   

Documente care dovedesc forma de inregistrare ;

Atestare ori apartenenţa din punct de vedere

profesional, in conformitate cu prevederile din tara respectiva sau echivalent. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata si traduceri autorizate legalizate.

V.3.) Capacitatea tehnica si sau profesionala

 

Informatii privind capacitatea tehnica

Cerinte obligatorii:

Solicitat [x]

Nesolicitat □

 

Experienta similara Formular B4. Ofertantul trebuie sa fac dovada prestarii de servicii de consultanta juridica in cel putin un proiect cu finantare europeana finalizat sau aflat in contractare sau in derulare. Dovada se va face prin prezentare in copie a documentelor care să ateste raporturile contractuale avute cu beneficiarul proiectului.

 

sa ofere servicii de consultanta juridica pe intreaga perioada de derulare a proiectului la sediul beneficiarului in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Certificarea competentelor tehnice si profesionale ale persoanei nominalizate se va face prin prezentarea in mod obligatoriu a urmatoarelor documente:

-

să aibă calitatea de avocat definitiv

 

-

minim 5 (cinci) ani vechime in activitatea juridica, experienta profesionala si bune cunostinte de drept civil, drept comercial, dreptul muncii si cunostinte

Pag. 8 / 27
Pag. 8
/
27
  temeinice in domeniul achizitiilor publice. Standarde de protecţia mediului   Solicitat □
 

temeinice in domeniul achizitiilor publice.

Standarde de protecţia mediului

 

Solicitat □

Nesolicitat [x]

Standarde de sanatate si securitate ocupationala

 

Solicitat □

Nesolicitat [x]

Informatii privind subcontractantii

Nu se accepta subcontractarea serviciilor.

Solicitat □

Nesolicitat [x]

Nota: - Ofertantii au obligatia de a depune toate documentele necesare care sa ateste indeplinirea cerintelor minime si obligatorii de calificare solicitate; - Ofertele urmeaza a fi depuse exclusiv in nume propriu; - Autoritatea contractanta va considera ca inacceptabila oferta depusa de un ofertant care in ultimii doi ani, din motive imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia; - Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita certificari/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau un client privat beneficiar de servicii prestate de firma ofertanta cu privire la modul in care au fost indeplinite obligatiile contractuale;

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei

Exclusiv limba romana

 

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei

90 de zile de la data inregistrarii la ANR

 

VI.3) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Nesolicitat – ofertantii avand obligatia de a-si insusi in totalitate cerintele caietului de sarcini.

VI.4) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara se va completa in lei si va cuprinde:

 

-

Formularul de oferta nr. B5

 

Nota: Oferta

financiară

va

fi

însoţită

in

mod

obligatoriu de o notă de tarif orar şi valoarea ofertată pe număr de ore solicitate pentru o perioada estimata de prestări servicii de 4 luni.

VI.5) Modul de prezentarea ofertei

Adresa la care se depune scrisoarea de insoţire si documentele pentru selecţie de oferte este: Splaiul Independenţei Nr. 202A, et. 8. cam. 34 Data limită până la care se primeşte scrisoarea de interes insoţită de documentele pentru selecţia de oferte este 12.02.2011 ora 12 Deschiderea ofertelor va avea loc in data de

Pag. 9 / 27
Pag. 9
/
27
12.02.2011 ora 14 si se va desfăşura la sediul Splaiul Independenţei Nr.202A, et. 8. cam.
12.02.2011 ora 14 si se va desfăşura la sediul Splaiul Independenţei Nr.202A, et. 8. cam.

12.02.2011 ora 14 si se va desfăşura la sediul Splaiul Independenţei Nr.202A, et. 8. cam. 34 . Participarea ofertanţilor la deschiderea ofertelor nu este obligatorie. Scrisoarea de înaintare se intocmeşte in conformitate cu modelul prevăzut în, Formularul nr. B1 si se va atasa pe plicul exterior. Ofertantul va suporta toate costurile asociate prezentării scrisorii de interes si ofertei; Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încat scrisoarea de interes si oferta să fie primită de Agentia Nationala pentru Romi, Splaiul Independenţei Nr.202A, et. 8. cam. 34, până la data limită de12.02.2011 ora 12.00 Comisia de evaluare se va întruni pentru deschiderea ofertelor în data de 12.02.2011 ora 14, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Romi Oferta insotita de scrisoarea de înaintare, poate fi depusă numai direct la adresa prevazută mai sus sau prin poştă. Ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii, inclusiv forţa majoră. Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de însoţire şi oferta în original ştampilate de către ofertant sau de persoana imputernicită de acesta. Oferta nu va conţine rinduri suplimentare, ştersături sau cuvinte scrise peste scrisul iniţial, cu exceptia corecturilor făcute şi semnate de către ofertant sau persoana imputernicită a acestuia. Ofertantul are obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate. Autoritatea contractanta va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate, desfăcute sau cu semne distinctive, indiferent din vina cui s-a produs aceasta. Toate documentele care atesta cerintele de calificare si eligibilitate vor fi depuse in plic separat pe care va scrie “CERINTE MINIME DE CALIFICARE”. Ofertele care nu îndeplinesc toate cerinţele de calificare vor fi considerate ca inacceptabile, ofertele lor urmand a fi respinse in etapa de evaluare a ofertelor.

Pag. 10 / 27
Pag. 10
/
27
  Candidatul trebuie să sigileze exemplarul original. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa
 

Candidatul trebuie să sigileze exemplarul original. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa Agenţiei Naţională pentru Romi şi cu inscripţia "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA. DE 12.02. 2011, ORA 14." Agenţia Naţională pentru Romij nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea documentelor de calificare.

VI.6) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a- si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor. Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de selectie de oferte.

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Pretul cel mai scazut

[x]

VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU

VIII.1 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

Preţul contractului de achiziţie publică este ferm pe toata perioada de prestare a serviciilor si este exprimat în lei. Nu se vor acorda avansuri de plata.

DA

NU

[x]

VIII.2. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

 

DA

NU

[x]

Pag. 11 / 27
Pag. 11
/
27
Sectiunea II I. INTRODUCERE C A I E T D E S A R C

Sectiunea II

I. INTRODUCERE

C A I E T

D E

S A R C I N I

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta de către fiecare dintre ofertanti. Toate cerinţele sunt minimale şi obligatorii. Dacă cerintele minime obligatorii nu sunt îndeplinite de ofertă, aceasta se respinge.

I.1. Prezentarea autoritatii contractante

Agenţia Naţională pentru Romi este o instituţie publică, cu personalitate juridică, avand sediul în

Bucureşti, Splaiul Independenţei Nr.202A, et

8. cam. 34

I.2. Prezentarea proiectului Agenţia Naţională pentru Romi isi propune prin implementarea Proiectului ID-4729 ”Împreună, pentru o societate mai bună” sa ofere servicii de informare si consiliere profesionala individuala sau in grup a beneficiarilor, precum si organizarea de cursuri de formare profesionala. Proiectul este destinat sa contribuie la realizarea obiectivului general al Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, respectiv dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare a forţei de muncă.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI. DESCRIEREA SERVICIILOR

Contractul de achiziţie publică are ca obiect prestarea de servicii de consultanţă juridică in vederea implementării proiectului, după cum urmează:

1. Asistenta juridica, la cererea Autorităţii Contractante, privind activitatea desfăşurată de către autoritatea contractantă în cadrul proiectului, respectiv:

- Verificarea legalităţii sau conformarii cu prevederile legale aplicabile a contractelor incheiate in vederea implementarii Proiectului;

- Asistarea autorităţii contractantante la negocierea şi semnarea contractelor de achiziţie publică ulterior încheierii procedurilor legale de atribuire,

- Formularea de opinii sau analize referitoare la conformarea achiziţiilor publice efectuate cu Contractul de Finanţare şi legislaţia aplicabilă acestuia,

- Formularea de puncte de vedere referitor la conformarea documentelor depuse in procedura de decontare cu clauzele contractuale ale contractelor de achizitii si cele ale Contractului de finantare a proiectului.

Pag. 12 / 27
Pag. 12
/
27
- Consultanta juridica relativa la incheierea contractelor de prestari servicii cu expertii regionali implicati in

-

Consultanta juridica relativa la incheierea contractelor de prestari servicii cu expertii regionali

implicati in implementarea proiectului și cu expe ț tii din echipa de management;

-

Redactarea/avizarea contractelor de prestari servicii, respectiv acorduri/notificari de incetare/denuntarea a acestora;

-

Consultan ța ș i asisten ț a în redactarea actelor adi ț ionale la contractele de prestări servicii

încheiate cu exper ț ii regionali și cu expe ț tii din echipa de management a proiectului;

-

Consultan ța ș i asisten ț a în interpretarea si aplicarea legislatiei privind indeplinirea diferitelor

etape de implementare a proiectului;

-

Suport în organizarea documentelor finalizate si in buna functionare a asociatiilor - Centre regionale de resurse pentru promovarea si dezvoltarea economiei sociale infiintate ca pesoane juridice fara scop lucrativ, infiintate in baza OG nr.26/2000;

-

Redactarea diverselor acte juridice si contestatii, puncte de vedere juridice etc. In solutionarea diferitelor probleme de natura juridica ocazionate de derularea activitatilor proiectului;

-

Consultan ța și asisten ț a juridica în pregătirea documenta ț iei în vederea achizi ț ionării unor

bunuri/servicii;

2.

Servicii de consultanţă juridică, la cererea Autorităţii contractante, în cadrul si in legatura cu implementarea Proiectului , in domeniile, dar fără a se limita la: achiziţii publice; raporturi de muncă; incheierea, interpretarea, executarea si incetarea contractelor; alte domenii incidente activităţii de implementare a Proiectului .

Pag. 13 / 27
Pag. 13
/
27
3. Servicii de reprezentare juridică la cererea Autorităţii Contractante , în cadrul si in legatura

3. Servicii de reprezentare juridică la cererea Autorităţii Contractante ,în cadrul si in legatura cu implementarea Proiectului, constând în reprezentarea autorităţii contractante în faţa autorităţilor publice centrale si locale si a altor persoane de drept public sau privat.

III. CERINTE GENERALE CU PRIVIRE LA PRESTAREA SERVICIILOR

Ofertantul va depune toate diligenţele pentru asigurarea unui nivel calitativ al serviciilor corespunzător principiilor deontologiei profesionale si rezultatului urmărit, in conformitate cu cerinţele Legii 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata aprobată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Statutului profesiei de avocat Serviciile ce fac obiectul contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, respectiv incepand cu intrarea in efectivitate a contractului si pana la data finalizarii Proiectului, urmand ca in cazul unor litigii prestatorul sa asigure reprezentarea juridica pentru autoritatea contractanta pe intreaga perioada pana la pronuntarea hotararii definitive si irevocabile si dupa expirarea perioadei contractuale fara costuri suplimentare.

IV. CERINTE SPECIFICE CU PRIVIRE LA PRESTAREA SERVICIILOR IV.1 Modalitatea de lucru Ofertantul va desemna un avocat pentru executarea contractului, care să presteze serviciile solicitate într-un mod complet si cu celeritate si care va asigura contactul permanent cu reprezentanţii autorităţii contractante. Echipa de management al Proiectului ID 4729 va desemna o persoana corespondentă, care va lucra în strânsă colaborare cu avocatul desemnat de Ofertant. Prestarea serviciilor la cerere se va realiza pe baza solicitarilor autorităţii contractante. Solicitarea va fi emisă prin intermediul persoanei responsabile de contract din cadrul echipei de managemnet a proiectului. Ulterior solicitării exprese. Locul principal de prestare a serviciilor este sediul beneficiarului.

Serviciile vor fi prestate în timp util, în vederea îndeplinirii cu succes a obiectului contractului. IV.2 Logistica Ofertantul asigura că persoana care va fi desemnată pentru derularea contractului beneficiaza de o baza materiala dotată şi susţinută corespunzător pentru a permite acesteia să se concentreze asupra responsabilităţilor care îi revin.

IV.3 Rapoarte si Informări Ofertantul este solicitat să întocmească raportări lunare, în cuprinsul cărora se vor preciza, în principal, activitatea sau lucrarile desfăşurate, timpul orar alocat, modalitatea de soluţionare propusa (daca este cazul), stadiul lucrarii şi să le predea Autoritatii contractante în primele 5 zile ale lunii pentru luna anterioară.

V. ELABORAREA OFERTEI Oferta trebuie însoţită de împuternicirea scrisă prin care reprezentantul ofertantului este autorizat să reprezinte cabinetul individual/cabinetul asociat/societatea civila de avocati /societatea civila profesionala

Pag. 14 / 27
Pag. 14
/
27
cu raspundere limitata, toate formele de exercitare a profesiei de avocat prevazute de Legea nr.

cu raspundere limitata, toate formele de exercitare a profesiei de avocat prevazute de Legea nr. 51/1995 cu modificările şi completările ulterioare, si să semneze în numele acesteia, atunci cand oferta nu este semnata de avocatul coordonator sau de avocatul titular. Oferta va fi exprimata in lei si va cuprinde valoarea totala a contractului, precum si tariful orar pentru serviciile prestate.

VI. MODALITATI DE PLATA Plata serviciilor achizitionate se va face cu ordin de plata, in termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii lunare acceptarea la plata a sumei solicitate de catre echipa de management a proiectului. Penalizarile pentru intarzierile la plata sunt de 0,1%/zi din suma de plata ramasa neachitata.

VII. INFORMATII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Clauzele contractuale obligatorii detaliate in prezentul document pe care ofertantul se obliga a si le asuma la data semnarii contractului sunt cele cu privire la:

obiectul contractului;

pretul serviciilor furnizate;

perioada de valabilitate a ofertei;

modalitatea de plata;

durata contractului. Pe langa clauzele prevazute in modelul orientativ de contract – Secţiunea IV, Autoritatea contractantă va putea propune sau accepta şi alte clauze contractuale.

Contractul de achizitie publica se va incheia cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat si a Statutului profesiei de avocat.

Sectiunea III

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

Formulare

Formularul nr.B1

Inregistrat la sediul autoritatii contractante /

S C R I S O A R E

D E

Catre,

Î N A I N T A R E

Pag. 15 / 27
Pag. 15
/
27
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) /(ziua/luna/anul), privind contractarea de servicii de consultanta

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

/(ziua/luna/anul), privind contractarea de servicii de

consultanta juridica (avocat) in cadrul proiectului ID 4729 prin aplicarea procedurii de achizitie

directa va transmitem alaturat oferta noastra in original si intr-un numar de

Ca urmare a anuntului

din

copii.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele solicitate. Cu stima, Data completarii

Operator economic

(denumirea/numele)

Ofertant,

(semnatura autorizata)

Formular nr. 12A

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

(denumirea/numele si

sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al

Pag. 16 / 27
Pag. 16
/
27
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,

publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost

condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei

organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice

documente doveditoare de care dispun.

Data completarii

Operator economic

(denumirea/numele)

Operator economic,

(semnatura autorizata)

Formular nr. 12B

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)

(denumirea, numele operatorului economic), in calitate de

ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea

contractului de achizitie publica avand ca obiect

lucrarii si codul CPV), la data de

autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca:

(denumirea produsului, serviciului sau

(denumirea

(zi/luna/an), organizata de

a) nu am intrat în stare de faliment ca urmare a hotãrârii pronunţate de judecãtorul-sindic;

b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in

vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata

;

- în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale si nu am savarsit fapte care sa aduca grave

prejudicii autoritatilor contractante

Pag. 17 / 27
Pag. 17
/
27
c) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante

c) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, orice documente doveditoare de care dispun. Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic

(denumirea/numele)

Operator economic,

(semnatura autorizata)

Formular nr. 12C

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

(denumirea operatorului economic), declar

pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru

atribuirea contractului de achizitie publica

(se mentioneaza procedura), avand ca

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al

obiect

(denumirea lucrarii si codul CPV), la data de

(zi/luna/an), organizata

de

(denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

[

] in nume propriu;

[

] ca asociat in cadrul asociatiei

;

[

] ca subcontractant al

;

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al nici unui grup sau retele de operatori economici;

[ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. (Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in

prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie

Pag. 18 / 27
Pag. 18
/
27
publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de

publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica. 4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice alta autoritate contractanta, societate comerciala, banca,

(denumirea si adresa

alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai

autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

(semnatura autorizata)

Formular nr. 12D

CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertã independentã

I. Subsemnatul/Subsemnaţii,

,

reprezentant/reprezentanţi legali al/a

întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publicã organizatã de

,

,

în calitate de autoritate contractantã, cu

din data de

, certific /certificãm

prin prezenta cã informaţiile conţinute sunt adevãrate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificãm prin prezenta, în numele

, urmãtoarele

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 2. consimt/consimţim descalificarea noastrã de la procedura de achiziţie publicã în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevãrate şi/sau incomplete în orice privinţã; 3. fiecare semnãturã prezentã pe acest document reprezintã persoana desemnatã sã înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertã; 4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoanã fizicã sau juridicã, alta decât ofertantul în numele cãruia formulãm prezentul certificat, care oferteazã în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publicã sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 5. oferta prezentatã a fost conceputã şi formulatã în mod independent faţã de oricare concurent, fãrã a exista consultãri, comunicãri, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

Pag. 19 / 27
Pag. 19
/
27
6. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce

6. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedurã sau intenţia de a include în respectiva ofertã elemente care, prin natura lor, nu au legãturã cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentatã nu conţine elemente care derivã din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate în ofertã nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţatã de contractor. III. Sub rezerva sancţiunilor prevãzute de legislaţia în vigoare, declar/declarãm cã cele consemnate în prezentul certificat sunt adevãrate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, Data

Reprezentant/Reprezentanţi legali (semnãturi)

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre

Formular nr.B5

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului

si

(denumirea/numele ofertantului)

cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa prestam servicii de consultanta juridica (avocat) in cadrul proiectului POSDRU/14/6.1/S/3 - “Împreuna, pentru o societate mai buna” pentru suma

totala de

ne

oferim

ca,

în

conformitate

cu

prevederile

,

_lei

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem prestarea

serviciilor la data solicitata de beneficiar.

zile,

ea va ramane obligatorie pentru noi si

poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu

respectiv pana la data de

lei.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de

si

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

Pag. 20 / 27
Pag. 20
/
27
_ |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat,

_

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";

_

|_| nu depunem oferta alternativa. (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi daca aceasta nu se incadreaza in limita dispozitiilor bugetare repartizate.

Data

/

/

in calitate de

, (semnatura) oferta pentru si in numele

,

(denumirea/numele ofertantulu

legal autorizat sa semnez

Sectiunea IV Contract de prestari servicii Nr…………/………………. 2010

In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice, a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare si a instructiunilor AMPOSDRU s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii,

între:

1. PARTILE CONTRACTANTE

Agenţia Naţională pentru Romi , Proiect „Împreună, pentru o societate mai bună” cu sediul în Bucuresti, Splaiul Independenţei, Nr. 202A, et.8, cam.23, Sector 6, cod poştal: 060022, Tel.: +40 0213113048, Fax: +40.0213113047, E-mail: info@anr.gov.ro, web: www.anr.gov.ro, CIF: RO 16998986; cont deschis la Trezoreria sect.1 Bucuresti, având cod IBAN: 36TREZ701500125X009563, reprezentată legal prin domnul Preşedinte Ilie DINCĂ în calitate de achizitor, pe de o parte, şi

şi

Pag. 21 / 27
Pag. 21
/
27
,adresa/sediul , telefon/fax , numărul de înmatriculare , codul fiscal , cont

,adresa/sediul

,

telefon/fax

,

numărul

de

înmatriculare

,

codul

fiscal

,

cont

(trezorerie,

bancă)

,

reprezentat

prin

,

având

funcţia

,

în calitate de PRESTATOR.

 

2.Definiţii

 

2.1.- În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a)contract - prezentul contract şi toate anexele sale; b)achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; c)preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; d)servicii - activităţile a căror prestare face obiectul contractului; e)produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care Prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului; f)forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; g)zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3.Interpretare

3.1.- În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include

forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2.- Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 4.Obiectul principal al contractului 4.1- Prestatorul se obligă să presteze servicii de consultanta juridica prin intermediul unui avocat membru inregistrat in tabloul avocatilor definitivi din baroul din care face parte pentru proiectul ID 4729, conform caietului de sarcini anexă la contract si în conformitate cu dispoziţiile legale. 4.2- Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 5.Preţul contractului si modalitati de plata 5.1.- Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor, este de

……………

lei, la care se adaugă …………… lei, reprezentând T.V.A

5.2. - Plata prestaţiilor ce fac obiectul prezentului contract se va face în tranşe egale / lunar in luna urmatoare pentru serviciile efectuate in luna curenta.

Pag. 22 / 27
Pag. 22
/
27
5.3.- Plata se va realiza în contul Prestatorului în termen de 30 de zile de

5.3.- Plata se va realiza în contul Prestatorului

în termen de 30 de zile de la deschiderea creditelor bugetare aferente prestatiilor efectuate, in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie a serviciilor prestate lunar.

……

deschis la

,

6.Durata contractului

6.1. Durata prezentului contract este de la data semnarii de catre ambele parti si pana la data de

31.05.2011. Contractul poate fi prelungit în situatia doar in situatia prelungirii duratei de implementare a

proiectului.

6.2. In cazul unor litigii prestatorul se obliga sa asigure reprezentarea juridica pentru autoritatea

contractanta si dupa expirarea perioadei contractuale fara costuri suplimentare pana la pronuntarea hotararii definitive si irevocabile.

7.Documentele contractului

7.1.- Documentele contractului sunt:

a)

anexele contractului

Caietul de sarcini

Propunerea financiara a prestataorului.

b)

instrucţiuni de reglementare AM POSDRU/OI POSDRU.

8.

Obligaţiile contractuale:

8.1.- Prestatorul se obligă:

- să presteze serviciile de consultanta juridica in conformitate cu cerintele caietului de sarcini pe intreaga perioada de derulare a contractului conform prevederilor art.6; - să prezinte orice documente sau informatii ce au legatura cu activitatea contractata si solicitate de reprezentantii AMPOSDRU sau de reprezentantii autoritatii contractante; - prestatorul va returna din propria initiativa, la solicitarea achizitorului, contravaloarea eventualelor incasari efectuate nelegal, penalitati calculate de catre organele de control, actul constatator constituind totodata titlu de plata. 8.2.- Achizitorul se obligă:

- să plătească preţul către prestator conform art. 5 din contract; - să suporte costurile legate de cheltuielile de deplasare şi cazare în cazurile in care prestatorul este nevoit in executarea obligatiilor cantractuale să se deplaseze in alte locatii in tara

9. Penalităţi pentru întârziere

9.1.- În cazul în care prestatorul, din culpa sa exclusivă nu reuşeşte să îşi execute obligaţiile asumate în

contract, achizitorul va deduce din preţul contractului ca penalităţi 0,5% pe zi din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere.

Pag. 23 / 27
Pag. 23
/
27
9.2 .- În cazul în care achizitorul, din culpa sa, nu onorează facturile în termen

9.2.- În cazul în care achizitorul, din culpa sa, nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta va fi obligat la plata unei penalităţi de 0,5% pe zi din valoarea plãţii neefectuate pentru fiecare zi de întârziere.

10. Alte responsabilităţi ale prestatorului

10.1. (1)Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu oferta depusă asigurând un nivel calitativ al serviciilor corespunzător principiilor deontologiei profesionale şi rezultatului urmărit; (2)Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor juridice, să asigure resursele umane, materialele, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta; (3) Pe durata derulării contractului, Prestatorul are obligaţia de a informa Achizitorul in cazul apariţiei unui conflict de interese şi de a lua toate măsurile legale pentru înlăturarea unuei astfel de situatii;

(4) Prestatorul are obligaţia folosirii sau mentinerii disponibilitatii avocatului desemnat in procedura de atribuire pentru îndeplinirea prezentului contract. Modificarea persoanei nominalizate ca avocat se face numai cu acordul Achizitorului si cu respectarea cerintelor minime de calificare stipulate in fisa de date a achizitiei; (5) Prestatorul are obligaţia de a depune toate diligenţele pentru apărarea intereselor Achizitorului în lucrările încredinţate; (6) Prestatorul se obliga sa informeze Achizitorul asupra oricaror acte/ fapte/ date/ imprejurari de natura a produce efecte juridice

10.2. Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de materialele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate; daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către

.

11.Alte responsabilităţi

11.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului toate documentele şi informaţiile cerute

pentru realizarea serviciilor de consultanta juridica, în timpii specificaţi de acesta;

11.2. Părţile semnatare se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor despre care iau cunoştinţă în

temeiul prezentului contract.

12.Recepţie şi verificări 12.1.- Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili modul in care sunt aparate interesele autoritatii contractate;

Pag. 24 / 27
Pag. 24
/
27
13.Începere, finalizare, întârzieri, sistare 13.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în

13.Începere, finalizare, întârzieri, sistare 13.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în termenul convenit prin contract. 13.2. Serviciile de consultanta juridica urmeaza a fi prestate pana la expirarea perioadei contractuale cu exceptia art.6.2.

14.Ajustarea preţului contractului 14.1.- Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract, şi nu pot fi modificate pe toată durata de valabilitate a contractului.

15.Amendamente

15.1.- Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional semnat de ambele părţi.

16.Cesiunea

16.1.- Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului. 16.2.- Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract, pentru serviciile deja prestate.

17.Forţa majoră 17.1.- Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 17.2.- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 17.3.- Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 17.4.- Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 17.5- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 10 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

18. Încetarea contractului

18.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

a) prin acordul părţilor;

b) în cazul dizolvării, lichidării, falimentului, retragerii autorizaţiei de funcţionare a prestatorului

sau excluderea din baroul avocatiilor; c) prin denunţare unilaterală de către Achizitor a prezentului contract, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la

Pag. 25 / 27
Pag. 25
/
27
modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului ar fi imposibilă sau în cazul rezilierii

modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului ar fi imposibilă sau în cazul rezilierii din orice motiv de către AM POSDRU/ OI POSDRU a contractelor de finanţare a proiectului. În acest caz prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinit până la data denunţării unilaterale a contractului; d) prin reziliere în condiţiile prevăzute.

19. Rezilierea contractului

19.1 – Nexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligaţiilor contractuale de către una din

părţi conduce la rezilierea de drept a contractului şi cu posibilitatea de a se pretinde daune-interese, în măsura în care la notificarea adresată de partea lezată, partea în culpă nu depune digilenţele necesare pentru executarea în mod corespunzător a obligaţiilor ce îi revin potrivit prezentului contract în termen de 5 zile de la primirea notificării.

19.2 În cazul în care, pe durata prestării serviciilor, avocatul nu mai indeplineste calitatea de membru in

barou si este radiat din Tabloul avocatilor, prezentul contract se reziliează de drept fără notificare şi fără

îndeplinirea vreunei alte formalităţi. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită pana la data incetarii calitatii de avocat.

20.Soluţionarea litigiilor

20.1.- Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 20.2.- Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, aceasta va fi soluţionata de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul Achizitorului.

21.Limba care guvernează contractual

21.1.- Limba care guvernează contractul este limba română.

22.Comunicări

22.1.(1)Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. (2)Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 22.2.- Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

Pag. 26 / 27
Pag. 26
/
27
23.Legea aplicabilă contractului 23.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Părţile au

23.Legea aplicabilă contractului

23.1.- Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie astăzi, pentru fiecare parte.

Achizitor

,

prezentul contract în două exemplare originale , câte unul

Prestator

Pag. 27 / 27
Pag. 27
/
27