Sunteți pe pagina 1din 23
Inve ştete în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru

Inveştete în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” Domeniul major de intervenţie: 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” Titlul proiectului: „ Dezvoltarea resurselor umane si a capacitatii interne a intreprinderilor prin intermediul antreprenoriatului. – CANTREP” Cod Contract: POSDRU/92/3.1/S/56513 ID proiect POSDRU: 56513 Beneficiar: S.C. FOCUS PLUS S.R.L

Nr. Inregistrare 25/ 24.03.2011

DOCUMENTAŢİE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PENTRU „SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI ASISTENŢĂ JURIDICĂ”

Cod CPV 79111000-5

Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică

Aprobat,

Administrator

Iulian Chihaia

1

Avizat,

Manager Proiect,

Iulian Chihaia

Întocmit,

Expert Achizitor

Marius Catalin Necula

Administrator Iulian Chihaia 1 Avizat, Manager Proiect, Iulian Chihaia Î ntocmit, Expert Achizitor Marius Catalin Necula
DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA „SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI ASISTENŢĂ JURIDICĂ” Achizitor

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA „SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI ASISTENŢĂ JURIDICĂ”

Achizitor

S.C. FOCUS PLUS S.R.L

Titlul proiectului

Dezvoltarea resurselor umane si a capacitatii interne a intreprinderilor prin intermediul antreprenoriatului. CANTREP

POSDRU

Nr. contractului de finanţare

POSDRU/92/3.1/S/56513

Obiectul Achizitiei

Contract de servicii de consultanta juridica in cadrul proiectului ‘’Dezvoltarea resurselor umane si a capacitatii interne a intreprinderilor prin intermediul antreprenoriatului – CANTREP” POSDRU/92/3.1/S/56513

Calitatea achizitorului în cadrul proiectului

Beneficiar

1. Informaţii Generale:

1.1

Achizitor:

Denumire : S.C. FOCUS PLUS S.R.L, Cod fiscal: RO 17328380

 

Adresa : Str. DORNEASCA, nr. 8, Bl. P 62, SC. 2, ET.1, AP. 41, Sector 5, cod poştal: 051715, Bucuresti, Romania

Persoana de contact :

Telefon : 0722 312 312 021 411 6554

Iulian Chihaia

E-mail : Iulian.chihaia@focusplus.com.ro

Fax :

021 411 6554

Adresa de internet : www.focusplus.com.ro

1.2. a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 02.04.2011, ora 10.00

b) Adresa unde se primesc ofertele: Str. DORNEASCA, nr. 8, Bl. P 62, SC. 2, ET.1, AP. 41, Sector 5, cod poştal: 051715, Bucuresti, Romania

Nota: Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului nedeschise.

2

cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului
1.3. LEGISLATIA APLICABILA 1. Instructiunea nr. 26/2010 emisa de AMPOSDRU privind efectuarea achizitiilor publice necesare

1.3. LEGISLATIA APLICABILA

1. Instructiunea nr. 26/2010 emisa de AMPOSDRU privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii

proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013;

2. Tratatul de instituirea Comunitatii Europene, incheiat la 25 martie 1957, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Ordonanta de Urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune

de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare OUG nr.34/2006;

4. Hotararea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Hotararea Guvernului nr.457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor

structurale;

6. Ordonanta Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si

a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator;

7. Regulamentul (CE) nr.1083/2006 al Consiliului de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de

Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE)

nr.1260/1999;

8. Regulamentul (CE) nr.213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr.

2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV)

si a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste procedurile de achizitii publice, in ceea ce priveste revizuirea CPV;

9. Comunicarea Comisiei 2006/C 179/02 privind interpretarea reglementarilor comunitare in cazul contractelor care

nu intra sub incidenta, totala sau partiala, a Directivelor privind achizitiile publice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C179/2 din 1.08.2006;

10. Prevederile contractului de finantare a proiectului.

1.4. Calendarul procedurii de atribuire

 

Data

Ora

Publicare anunt intentie

28.03.2011

19.00

Termenul limită de clarificărilor de la Achizitor

solicitare

a

31.03.2011

12.00

Termenul limită de transmitere a clarificărilor de către Achizitor

01.04.2011

12.00

Termen limită de depunere a ofertelor

 

02.04.2011

10.00

Data sedinţei de deschidere a ofertelor

 

02.04.2011

10.30

Data finalizării evaluării (estimare)

 

02.04.2011

17.00

Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire (estimare)

04.04.2011

18.00

Semnarea contractului de servicii

 

08.04.2011

14.00

1.5. Clarificări

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute la adresa Achizitorului, prin fax, la numărul 021/4116554, sau prin e-mail, la adresa iulian.chihaia@focusplus.com.ro

Orice operator economic are dreptul de a solicita în scris clarificări despre elementele cuprinse în documentaţia de atribuire. Clarificările se pot solicita numai până la data limită specificată la punctul 1.4. - Calendarul procedurii de atribuire. Achizitorul

3

solicita numai până la data limită specificată la punctul 1.4 . - Calendarul procedurii de atribuire.
are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, până cel târziu la

are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, până cel târziu la data limită specificată la punctul 1.4 - Calendarul procedurii de atribuire. Conţinutul răspunsului privind clarificările va fi comunicat tuturor potenţialilor candidaţi, prin postare pe pagina de internet www.cantrep.eu, fără a fi dezvaluită identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

2.1 Descriere

2.1.1.

Denumirea contractului de achiziţie

 

Titlu: Servicii de consultanţă şi asistenţă juridică

2.1.2.

Descrierea serviciilor/produselor ce vor fi achiziţionate:

 

Serviciile de consultanţă şi asistenţă juridică ce se doresc a fi achiziţionate vor asigura conformarea cu toate prevederile legale aplicabile a operaţiunilor şi activităţilor aferente implementării proiectului „Dezvoltarea resurselor umane si a capacitatii interne a intreprinderilor prin intermediul antreprenoriatului. CANTREP”, finanţat Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cofinanţat prin contractul

POSDRU/92/3.1/S/56513.

 

2.1.3.

Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau de prestare:

 

Contractul de servicii de consultanţă şi asistenţă juridică se va derula în Str. DORNEASCA, nr. 8, Bl. P 62, SC. 2, ET.1, AP. 41, Sector 5, Bucuresti, Romania, la sediul de lucru al Achizitorului.

(a) Lucrări

(b) Produse

(c) Servicii

 

Execuţie □ Proiectare şi execuţie Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de Achizitor

Cumpărare □

 

Categoria serviciului:

Leasing

2A

Închiriere □ Cumpărare în rate □

 

2B

X

Principala locaţie a lucrării:

Principalul loc de livrare:

 

Principalul loc de prestare: Sediul

 

Prestatorului şi sediul Beneficiarului din Str. DORNEASCA, nr. 8, Bl. P 62, SC. 2, ET.1, AP. 41, Sector 5, Bucuresti, Romania.

2.1.4.

Durata contractului de achiziţie: pe toată durata derulării implementarii proiectului, până la data de

31.05.2012.

 

3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE

Preţul cel mai scăzut

X

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

3.1. Procedura de achizitie:

4

mai scă zut X Oferta cea mai avantajoas ă din punct de vedere economic □ 3.1.
 procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei conform Instru cţiunii nr.26 a

procedura de cercetare a pietei studiu al pietei conform Instrucţiunii nr.26

a AMPOSDRU din

31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, respentiv anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE si din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu

art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevazute la art.9 lit.c1 din aceeasi ordonanţa.

4.

PREZENTAREA OFERTEI

4.1

Limba de redactare a ofertei

 

Limba romană

4.2

Moneda

în

care

este

exprimat

preţul

Lei

contractul

 

4.3 Perioada minimă de valabilitate a ofertei

30 zile

4.4

Modul de prezentare a ofertei

 

A. Criterii de calificare si selectie a) Situaţia personală a ofertantului:

 

1. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.181(Formular 1) original

b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale/înregistrare:

1. Decizia de înfiinţare a societăţii civile de avocaţi/ cabinete individuale/cabinete grupate de avocaţi /cabinete asociate, emisă de baroul unde este înregistrat Ofertantul (se solicită în copie legalizată sau copie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă); 2. Dovada constituirii şi înregistrării la baroul relevant a cabinetului individual, în cazul în care ofertantul este reprezentat de un cabinet individual de avocat, Convenţiile de grupare sau asociere, în cazul în care ofertantul este reprezentat de o grupare sau, respectiv de o asociere de cabinete individuale, Actul de constituire, în cazul în care ofertantul este reprezentat de o societate civilă profesională sau de o societate profesională cu răspundere limitată, oricare dintre acestea organizate conform Legii 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat - copie legalizată sau copie certificată, pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă 3. Dovada luării în evidenţă a formei de organizare a profesiei de către administraţia financiară (se solicită în copie legalizată sau copie certificată, pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă). 4. Documente referitoare la expertul propus de ofertant,

5

conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă) . 4. Documente referitoare la expertul propus de ofertant,
care atestă primirea acestuia î n barou şi înregistrarea acestuia î n tabloul avoca ţ

care atestă primirea acestuia în barou şi înregistrarea acestuia în tabloul avocaţilor definitivi din baroul din care face parte, membru al Uniunii Naţionale a Barourilor din România (se solicită în copie legalizată sau copie certificată, pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă).

Pentru ofertanţii persoane fizice sau juridice străine, sau care nu sunt organizaţi conform Legii 51/1995, se solicită documente valabile la data deschiderii ofertelor care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional şi dreptul de exercitare a profesiei pe teritoriul României.

c)

Capacitate economică şi financiară:

1. Fişa de informaţii generale (Formular 2) - original.

d)

Capacitatea tehnică şi / sau profesională:

Se solicită CV-ul unui expert cheie (avocat) prezentat în format Europass semnat şi datat de către expert, conform cerinţelor de experienţă profesională specifică descrise în

caietul de sarcini (se solicită în original/ traducere autorizată, dacă este cazul).

Cerinţe minime obligatorii:

Expertul/experţii (avocat) desemnat/desemnaţi pentru executarea contractului de consultanţă şi asistenţă juridică trebuie:

- să aibă calitatea de avocat definitiv; - să aibă minim 7 (şapte) ani vechime în activitatea juridică, experienţă profesională şi bune cunoştinţe de drept civil, drept comercial, dreptul muncii şi cunoştinţe temeinice în domeniul achiziţiilor publice.

Cunoştinţele juridice, în domeniile enunţate mai sus, ale expertului/experţilor, desemnaţi pentru executarea contractului se vor dovedi printr-o declaraţie pe proprie răspundere (se solicită în original/ traducere autorizată, dacă este cazul) Formular nr. 3 cu indicarea persoanelor de contact din cadrul autorităţilor contractante care pot oferi informaţii referitoare la activităţile menţionate în declaraţie.

Notă: prezentarea tuturor documentelor menţionate mai sus

6

la activit ăţ ile men ţ ionate î n declara ţ ie. Notă: prezentarea tuturor documentelor
  este obligatorie. Neprezentarea acestora va duce la descalificarea Ofertantului şi
 

este

obligatorie.

Neprezentarea

acestora

va

duce

la

descalificarea

Ofertantului

şi

eliminarea

acestuia

din

competiţie.

 

B. Modul de prezentare a propunerii tehnice Ofertantul are obligaţia de a prezenta propunerea tehnică astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice, astfel propunerea tehnică va conţine o anexă ce va cuprinde un comentariu, articol cu articol, prin care să se

demonstreze

corespondenţa

propunerii

tehnice

cu

specificaţiile respective.

 

Nerespectarea oricărei solicitări din specificaţiile tehnice atrage de la sine respingerea ofertei.

C. Modul de prezentare a propunerii financiare Modul de prezentare a propunerii financiare se va completa Formularul 4. Se va prezenta un centralizator de pret defalcat în lei şi în euro la curs mediu 1 euro = 4.2 lei.

Prezentarea ofertelor

 

Data limita de primire a ofertelor: 02.04.2011, ora 10.00. Data deschiderii ofertelor: 02.04.2011, ora 10.30.

Sediul : S.C FOCUS PLUS S.R.L Str. DORNEASCA, nr. 8, Bl. P 62, SC. 2, ET.1, AP. 41, Sector 5, cod poştal: 051715, Bucuresti, Romania.

Documentele care însoţesc oferta, propunerea tehnică şi propunerea financiară se vor prezenta astfel: ( un singur exemplar, fără copii)

I. Scrisoare de înaintare la vedere ( Formular 5);

II. Scrisoare de împuternicire la vedere (Formular

 

6);

III. Plic sigilat A, pe care se va scrie menţiunea:

 

- „Documente de calificare” -Numele ofertantului, adresa, telefon, fax

 

IV.Plic

sigilat B, pe care se va menţiona: „ Propunere

tehnică” -Numele ofertantului, adresa, telefon, fax.

 

7

B , pe care se va men ţ iona: „ Propunere tehnică” -Numele ofertantului, adresa, telefon,
  IV. Plic sigilat C , pe care se va men ţ iona: „Propunere financiară”
 

IV. Plic sigilat C, pe care se va menţiona:

„Propunere financiară” -Numele ofertantului, adresa, telefon, fax V.Plicurile A, B si C (care conţin documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară) vor fi introduse într-un alt plic D, pe al cărui exterior se va scrie clar şi citeţ:

Numele si adresa:

S.C FOCUS PLUS S.R.L Str. DORNEASCA, nr. 8, Bl. P 62, SC. 2, ET.1, AP. 41, Sector 5, cod poştal: 051715, Bucuresti, Romania. Şi OFERTĂ PENTRU SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI ASISTENŢĂ JURIDICĂ pentru proiectul

POSDRU/92/3.1/S/56513.

Inscriptia „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 02.04.2011, ora 10.30Transmiterea ofertelor este în mod exclusiv în sarcina ofertanţilor, pentru a înlătura orice problemă legată de eventuale neconformităţi datorate datei depunerii. Se vor refuza ofertele predate în plicuri deteriorate, transparente, nesigilate sau cu semne distincte (de exemplu, denumirea ofertantului). Omiterea unei informaţii cerute sau prezentarea unei oferte necorespunzătoare reprezintă riscuri asumate de ofertant. Oferta trebuie să fie tipărită sau scrisă cu cerneală neradiabilă, fiecare pagină va fi numerotată şi vor fi semnată de reprezentantul legal sau de reprezentantul împuternicit să angajeze ofertantul contractat. Nu se acceptă oferte alternative.

4.5

Posibilitatea

retragerii

sau

modificării

Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către achizitor până la data limită pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile de la capitolul 4.4 „Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi financiar)”, cu amendamentul că pe plicul exterior se va marca în mod obligatoriu şi inscripţia "MODIFICĂRI".

ofertelor

 

8

că pe plicul exterior se va marca în mod obligatoriu şi inscripţia "MODIFICĂRI" . ofertelor  
  Condiţiile de modificare a ofertei: Nu se admit modificări ale ofertei financiare, cu excepţia
 

Condiţiile de modificare a ofertei:

Nu se admit modificări ale ofertei financiare, cu excepţia greşelilor aritmetice, şi numai cu acordul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptă corectarea greşelilor aritmetice, oferta se va considera neconformă. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total, va fi luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător. Dacă există discrepanţă între litere şi cifre, va fi luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător. Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

4.6 Informaţii referitoare la termenele pentru livrarea serviciilor

Prestarea serviciilor se va face după semnarea contractului de achiziţii, pe toată durata de derulare a proiectului, până la data de 31.05.2012.

4.7. Modalităţi de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziţie şi de soluţionare a contestaţiei

Ofertanţii care consideră ca au existat neconcordanţe în atribuirea contractului de achiziţie vor putea depune contestaţie scrisă, în termen de maximum 2 zile calendaristice de la data informării ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii de atribuire. Contestaţia va fi adresată Achizitorului şi va fi examinată de către comisia de atribuire. Fiecare contestaţie va primi răspuns în scris, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei. În cazul determinării nerespectării normelor legislative sau instrucţiunilor AMPOSDRU în vigoare, managerul de proiect va lua o decizie în acord cu normele legislative sau instrucţiunile AMPOSDRU în vigoare. În cazul în care contestatarul nu va fi mulţumit de răspunsul primit de la Achizitor la contestaţia sa, se va putea adresa instanţei competente.

4.8 Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condiţii de actualizare/modificare a preţului contractului de achiziţie

Oferta de preţ va fi fermă şi nu se va schimba pe întreaga perioadă de derulare a contractului. Plata se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii fiecărei facturi emise de prestator, pe baza fişelor de evidenţă a timpului lucrat, semnate de către Beneficiar.

5. Descrierea obiectului contractului (specificaţii tehnice)

9

a timpului lucrat, semnate de către Beneficiar . 5. Descrierea obiectului contractului ( specificaţii tehnice )
S.C FOCUS PLUS, în parteneriat cu S.C HUMAN INVEST S.R.L, S.C UNITED MEDIA CORPORATION S.R.L,

S.C FOCUS PLUS, în parteneriat cu S.C HUMAN INVEST S.R.L, S.C UNITED MEDIA CORPORATION S.R.L, Academia de Studii Economice din Bucuresti, JUNIOR CHAMBER BUCHAREST, IMPACT FACTOR CONSULTING, implementează proiectul Dezvoltarea resurselor umane si a capacitatii interne a intreprinderilor prin intermediul antreprenoriatului. CANTREP - Contract POSDRU/92/3.1/S/56513.

Proiectul are ca obiectiv promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea abilitatilor de intreprinzator in randul angajatilor, personalului de conducere din IMM-uri, intreprinzatorilor si persoanelor care doresc sa initieze o activitate independenta, cresterea gradului de constientizare si a atitudinii pozitive fata de cultura antreprenoriala, prin activitati specifice de promovare si de informare a dezvoltarii de abilitati antreprenoriale, cresterea numarului de intreprinzatori si dezvoltarea competentelor antreprenoriale a persoanelor din grupul tinta, prin sprijin acordat initierii afacerilor si prin organizarea unui program de imbunatatire a competentelor antreprenoriale.

Implementarea Contractului de finanţare POSDRU/92/3.1/S/56513 necesită suport legal specializat din domeniul juridic, în vederea conformării cu toate prevederile legale aplicabile, aferente implementării activităţilor. În acest sens, se vor subcontracta servicii de asistenţă juridică prestate de un avocat, cabinet de avocatură, societate civilă de avocaţi, cabinet de consiliere juridică, etc., constituite conform normelor specifice profesiilor, cu experienţă profesională şi bune cunoştinţe de drept civil, drept comercial, dreptul muncii şi cunoştinţe din domeniul achiziţiilor publice.

Ofertantul va desemna un expert cheie cu studii juridice şi care îndeplineşte criteriile de selecţie din prezenta documentaţie de atribuire. Expertul desemnat va face parte din echipa de management a proiectului şi va presta serviciile juridice la sediul ofertantului pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului, astfel încât orice necesitate de conformitate juridică identificată pe parcursul implementării să fie rezolvată în mod optim şi eficient.

Descrierea activităţilor ce fac obiectul contractului de asistenţă şi consultanţă juridică:

Consultanţă şi asistenţă juridică în derularea activităţilor proiectului, în conformitate cu planul de activităţi din contractul de finanţare POSDRU/92/3.1/S/56513;

Consultanţă şi asistenţă în organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii;

Reprezentarea în faţa instanţelor de judecată de orice nivel pentru orice situaţii ivite din executarea proiectului;

Informarea clientului despre modificarea oricăror acte normative care au stat la baza elaborării proiectului sau au legătură cu proiectul;

Elaborarea proiectelor de acte juridice necesare derulării proiectului, inclusive elaborarea proiectelor contractelor ce urmează a se încheia în cadrul procedurilor de atribuire;

Depunerea de rapoarte lunare privind activităţile derulate.

Prestatorul va organiza arhive şi înregistrări cu privire la serviciile de consultanţă juridică furnizate, sub formă de fişe de evidenţă a timpului lucrat, astfel încât să se poată stabili cu acurateţe numărul de ore lucrate şi cheltuielile, pentru orice activitate prevăzută prin contract.

10

stabili cu acurateţe numărul de ore lucrate şi cheltuielile, pentru orice activitate p revăzută prin contract.
De asemenea, activităţile şi serviciile prestate vor fi specificate într - un registru de evidenţă

De asemenea, activităţile şi serviciile prestate vor fi specificate într-un registru de evidenţă care va cuprinde documentele elaborate. Prestatorul de servicii juridice va răspunde conform regulilor stabilite prin legea şi statutul profesiei de avocat pentru actele sau faptele comise cu ocazia asistării autorităţii contractante care atrag răspunderea sa civilă, pe durata implementării proiectului.

11

ocazia asistării autorităţii contractante care atrag răspunderea sa civilă, pe durata implementării proiectului. 11
FORMULARE Capitolul conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei

FORMULARE

Capitolul conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de atribuiree examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. Fiecare candidat/ofertant care participă la procedură, în mod individual sau ca asociat, are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

12

prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. 12
Candidat (denumirea/numele) Formularul 1 DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Candidat

(denumirea/numele)

Formularul 1

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a)

calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de achizitia de seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de

[se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în

[ se menţionează procedura] pentru [se inserează, după caz, denumirea podusului, [se inserează data], organizată de

[se inserează numele achzitorului], declar pe proprie răspundere că:

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau

activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu

sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele

componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă

care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Candidat,

(semnătură autorizată)

13

de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. Candidat, (semnătură autorizată) 13
Candidat (denumirea/numele) INFORMAŢII GENERALE Denumirea societatii: Codul fiscal: Adresa sediului central: Formularul 2

Candidat

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

Denumirea societatii:

Codul fiscal:

Adresa sediului central:

Formularul 2

1.

Certificatul de înregistrare

 

………………….……(numărul, data şi locul de înregistrare)

2.

Obiectul

de

activitate:

domeniul

principal

si

activitatea

principala:

 

în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

3.

Birourile

filialelor/sucursalelor

 

locale,

dacă

este

cazul:

…….…………………………………………………

telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

4. Principala piaţă a afacerilor:

5. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

……………………………

(adrese complete,

Anul

Cifra de afaceri (mii lei)

Curs mediu euro

Cifra de afaceri anuală (euro)

6. Cifra medie de afaceri: ………

7. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că respectam prevederile

………………………

(euro)

,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. …………. din ……………….

Candidat, …… (semnătura autorizată)

14

Oficial al României, Partea I, nr. …………. din ………………. Candidat, …… (semnătura autorizată) 14
Candidat (denumirea/numele) Formularul 3 DECLARAŢIE PRIVIND EXPERIENŢA SIMILARĂ Subsemnatul, in calita te de expert

Candidat

(denumirea/numele)

Formularul 3

DECLARAŢIE PRIVIND EXPERIENŢA SIMILARĂ

Subsemnatul, in calitate de expert desemnat de ofertantul

sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor

care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze

(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice

aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai

<denumirea/numele şi

Nr.

Crt.

Obiectul

Contractului

Cod

CPV

Denumirea/numele beneficiarului / clientului si Adresa

Calitatea

Furnizorului

Preţ

total

Procent

îndeplint de

Perioada de

derulare a

*)

contract

furnizor (%)

contractului **)

 

1

2

3

4

5

6

7

1.

             

2.

             
 

Nume expert:

…………………………… (semnătură expert)

Candidat

(denumirea/numele)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

15

poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 15
Formularul 4 FORMULAR DE OFERTĂ Către (denumirea achizitorului şi adresa completă) Domnilor, 1. Examinând

Formularul 4

FORMULAR DE OFERTĂ

Către

(denumirea achizitorului şi adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele

lei,

euro, (suma în litere şi cifre) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare lei (suma în litere şi cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam servicii în graficul de timp anexat.

de

reprezentând

cuprinse în documentaţia menţionată mai sus, să furnizam

pentru suma de

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de

(durata în litere şi cifre),

, (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată

respectiv până la data de

oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de

dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază: nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim

garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi

primi.

Data

/

/

, în calitate de

legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele

, (denumirea/numele ofertantului)

16

(semnătura)

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele , (denumirea/numele ofertantului) 16
Formularul 5 Înregistrat la sediul achizitorului Nr……………… SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către:

Formularul 5

Înregistrat la sediul achizitorului Nr………………

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către:

…………………………………

Ca

urmare

a

anunţului

publicat

1

privind

aplicarea

procedurii

pentru

contractului

de

servicii

de

consultanţă

şi

asistenţă juridică,

noi,

(denumirea

candidatului)

următoarele:

atribuirea

transmitem

2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:

a) oferta; b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării: ………………

Cu stimă,

1 Se va preciza sursa de informare a Candidatului privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de servicii de consultanţă şi asistenţă juridică, respectiv cotidianul cu acoperire naţională în care a fost publicat anunţul sau, după caz, pagina web a Achizitorului www.ihsmedicalschool.eu.

17

naţională în care a fos t publicat anunţul sau, după caz, pagina web a Achizitorului www.ihsmedicalschool.eu.
Candidat, (semnătura autorizată) 18

Candidat,

(semnătura autorizată)

18

Candidat, (semnătura autorizată) 18
Subscrisa ÎMPUTERNICIRE , Formularul 6 cu sediul în ………………………………………………………….,

Subscrisa

ÎMPUTERNICIRE

,

Formularul 6

cu

sediul

în

…………………………………………………………., tel. ………………………

înmatriculată

la

Registrul

Comerţului

, sub nr. ………………………., cod fiscal ……………………….,

fax ………………………,

reprezentat

legal

prin

……………………………,

în

calitate

de

………………………………………

,

împuternicim prin prezenta pe

de

…………………………………………………………………………………, organizată

posesor al C.I. seria

numărul

, având ca obiect achiziţia de

de

având funcţia

, să ne reprezinte la procedura

…………………………………………………………

în data de ……………., ora ………

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau

în urma desfăşurării procedurii;

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia în timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Data: ………………

19

Candidat,

(semnătura autorizată)

şi faptele ce decurg din participarea la procedură. Data: ……………… 19 Candidat, (semnătura autorizată)
CONTRACT DE SERVICII data În temeiul Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26, anexa 1, precum şi a

CONTRACT DE SERVICII data

În temeiul Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26, anexa 1, precum şi a contractului de finanţare POSDRU/81/3.2/S/47484, manualul beneficiarului, ghidul procedurilor privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, legislaţia comunitară şi cea naţională cu privire la achiziţii OUG 34/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestare servicii,

între

SC FOCUS PLUS SRL, cu sediul in BUCURESTI, Str. DORNEASCA, nr. 8, Bl. P 62, SC. 2, ET.1, AP. 41, cod postal 051715, SECTOR 5, cod fiscal RO 17328380, avand contul nr. RO07 BRDE 410S V006 2629 4100, deschis la BRD Agentia Rahova, Bucuresti, reprezentata prin Iulian Chihaia, in calitate de Administrator, în calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

(denumirea operatorului economic), adresa

înmatriculare

, în calitate de prestator, pe de alta parte.

banca)

,

cod unic de înregistrare

reprezentată prin

…………

număr de

cod fiscal ………………, cont (trezorerie,

,

,

telefon/fax

,

, (denumirea conducătorului), funcţia

Clauze obligatorii

2. Obiectul şi preţul contractului

2.1. - Prestatorul se obligă să efectueze servicii de ……. în perioada convenită şi în conformitate cu

obligațiile asumate prin prezentul contract. Prestatorul va efectua serviciile solicitate de beneficiar în localitățile

………………

,

fără a solicita cheltuieli suplimentare pentru deplasare.

2.2. - Achizitorul se obligă să plătească prestatorului contravaloarea serviciilor efectuate

2.3. Valoarea maximala a contractului, este de

lei la care se adaugă

lei

2.4. Neîndeplinirea din punct de vedere valoric a prevederilor contractuale, din lipsa unei nevoi concrete de achiziție concretizată prin nelansarea de comenzi NU obligă autoritatea contractanta la daune de orice fel.

3. Durata contractului

3.1. -

3.2. - Prestatorul se obligă să presteze servicii de „……………………” în

Prezentul contract se încheie pentru perioada …… ( luni).

de timp/perioada) de la semnarea contractului de achiziție.

(se menţionează intervalul

4. Documentele contractului

4.1. - Documentele care fac parte integrantă din prezentul contract sunt:

a) propunerea tehnică şi propunerea financiară; b) alte anexe la contract.

20

ă din prezentul contract sunt: a) propunerea tehnică şi propunerea financiară; b) alte anexe la contract.
5. Standarde 5.1. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către

5. Standarde

5.1. - Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în

propunerea sa tehnică.

6. Modalităţi de plată şi facturarea

6.1. - Beneficiarul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de 30 zile de la primirea facturii

emise de către prestator, şi numai în baza fişelor de evidenţă a timpului lucrat, semnate de către Beneficiar.

7. Actualizarea prețului contractului

7.1. - Pentru serviciile prestate plăţile datorate de beneficiar prestatorului sunt cele declarate în propunerea

financiară, anexa la contract.

7.2. - Preţul contractului nu se actualizează.

8. Penalităţi, daune-interese

8.1 În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii cu întârziere a obligaţiilor asumate prin contract, prestatorul se obligă să plătească beneficiarului penalităţi de 0,1% pe zi, calculate la valoarea serviciilor neefectuate. Pentru penalităţi se va emite factură în termen de 3 zile de la confirmarea scrisă a acestora, iar plata facturii se va face în

termen de maxim 30 zile de la primirea acesteia. Beneficiarul are dreptul de a deduce penalitățile din eventualul rest rămas de plată.

8.2. - În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termenul convenit, atunci acestuia îi se pot

solicita de către Prestator penalităţi de întârziere 0,1% pe zi calculate la suma rămasă neachitată.

9. Garanția de bună execuție a contractului

9.1. Nu se reţine garanție de bună execuție.

10. Responsabilitățile prestatorului

10.1. - Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

10.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de

prestare convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor şi metodelor de prestare utilizate,

cat si de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 10.3 Prestatorul se angajează să furnizeze organismelor de audit şi de control abilitate să verifice modul de implementare a proiectelor finanţate din POSDRU toate informaţiile necesare privind activităţile derulate potrivit prezentului contract.

11. Responsabilitățile achizitorului

11.1. - Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziție prestatorului orice facilități şi/sau informații pe

care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

Clauze specifice

12. Recepție şi verificări

21

şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului. Clauze specifice 12. Recep ț ie şi
12.1. - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a

12.1. - Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea

lor cu prevederile din propunerea tehnica şi din Caietul de sarcini.

12.2. - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Beneficiarul are

obligația de a notifica în scris prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

13.1. (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor în cel mai scurt timp de la semnarea

contractului. (2) Prestatorul se obligă să finalizeze serviciile de „…….” in termen de …

14. Rezilierea contractului

de zile de la semnarea contractului.

14.1 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul parţii lezate de a cere rezilierea contractului de servicii şi de a pretinde plata de daune-interese în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

14.2 Denunțarea unilaterala a contractului înainte de termenul stabilit se poate face la inițiativa ambelor părți contractante cu condiţia notificării prealabile într-un termen minim de 60 de zile.

15. Forţa majoră şi cazul fortuit

19.1. - Forța majoră este constatată şi certificată în scris de o autoritate competentă.

19.2. - Forța majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul

contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

19.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia

drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

19.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat şi în

mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

20. Soluționarea litigiilor

20.1. - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative

directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

20.2. - Daca după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi prestatorul nu reușesc să

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita că disputa să se soluționeze de către

instanțele judecătorești din România.

21. Limba care guvernează contractul

21.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

22. Comunicări

22.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie

transmisă în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

22.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a

primirii comunicării, pe urmăroarele coordonate:

22

telefon, fax sau e -mail, cu condi ț ia confirmării în scris a primirii comunicării, pe
Pentru Beneficiar: Pentru Prestator 23. Legea aplicabil ă contractului 23.1. - Contractul va fi interpretat

Pentru Beneficiar:

Pentru Prestator

23. Legea aplicabilă contractului 23.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

PRESTATOR

23

ACHIZITOR,

aplicabil ă contractului 23.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom â nia. PRESTATOR