Sunteți pe pagina 1din 29

1

APROB,

PREEDINTE ANOFM

SILVIU BIAN
DOCUMENTAIE DE ATRIBUIRE

p pe en nt tr ru u a ac ch hi iz zi i i ia a d de e s se er rv vi ic ci ii i d de e c co on ns su ul lt ta an n i i d de e r re ep pr re ez ze en nt ta ar re e j ju ur ri id di ic c

COD CPV 79110000-8


Manager Proiect,

A Ad di in na a C CR RO OI IT TO OR RU U
2 20 01 10 0

AGENIA NAIONAL PENTRU OCUPAREA
FOREI DE MUNC
Strada Avalanei nr. 20-22, Sector 4, Bucureti
Tel: (+4021) 303.98.31; Fax: (+4021) 303.98.38; E-mail: anofm@anofm.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 497


2

C CU UP PR RI IN NS S

S Se ec c i iu un ne ea a I I F FI I A A D DE E D DA AT TE E A A A AC CH HI IZ ZI I I IE EI I

S Se ec c i iu un ne ea a I II I C CA AI IE ET TU UL L D DE E S SA AR RC CI IN NI I

S Se ec c i iu un ne ea a I II II I F FO OR RM MU UL LA AR RE E

S Se ec ct ti iu un ne ea a I IV V M MO OD DE EL L O OR RI IE EN NT TA AT TI IV V D DE E C CO ON NT TR RA AC CT T


3


SECIUNEA I
FIA DE DATE A ACHIZIIEI4
FIA DE DATE A ACHIZIIEI

Achizitor: ANOFM
Titlul proiectului
POSDRU:
Comunicare personalizata cu grupurile tinta ale SPO
ID proiect POSDRU:
95/4.2/S/61654
Calitatea achizitorului in
cadrul proiectului:
Beneficiar

I. a. Achizitor
Denumire: AGENIA NAIONAL PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC Proiect Comunicare
personalizata cu grupurile tinta ale SPO ID: POSDRU 95/4.2/S/61654
Cod fiscal: 11370190
Adresa : Str. Avalanei nr 20-22, sector 4, Bucureti
Localitate: Bucureti Tara: Romnia
Pentru informaii i clarificri privind
documentaia de atribuire: Adina Croitoru,
manager proiect

Telefon mobil: 0723152986

E-mail: adinacroitoru@yahoo.com
adina.croitoru@muncesti.ro;
Fax: -


I.b Principala activitate sau activiti ale Autoritii contractante
ministere ori alte autoriti publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local
agenii naionale
autoriti locale
alte instituii guvernate de legea public
instituie european/organizaie internaional
altele
servicii publice centrale
aprare
ordine public/sigurana naional
mediu
economico-financiare
sntate
construcii i amenajarea teritoriului
protecie social
cultura, religie i activiti recreative
educaie
altele ___________

Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altei autoriti contractante
DA NU x

Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute:
Str. Lipscani nr 19, cam. 204, sector 3, Bucureti

I. c. Ci de atac
Instituia responsabil pentru soluionare contestaie:
Denumire: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor
Adresa: Str. Stavropoleos, nr 6, sector 3
Localitatea: Bucuresti Tara : Romania
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021.3104641
Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: 021.3204642

I.d. Sursa de finanare :
Sursele de finanare ale contractului ce
urmeaz a fi atribuit: Bugetul asigurrilor pentru
omaj i Fondul Social European
Dup caz, proiect/program finanat din fonduri
comunitare
DA x NU
Proiectul Comunicare personalizata cu grupurile
tinta ale SPO (contract POSDRU/95/4.2/S/61654)5
II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1 Denumire contract:
Servicii de consultanta si de reprezentare juridica in cadrul proiectului Comunicare
personalizata cu grupurile tinta ale SPO (contract POSDRU/95/4.2/S/61654)
D De es sc cr ri ie er re ea a s se er rv vi ic ci ii il lo or r : : c co on nf fo or rm m c ca ai ie et tu ul lu ui i d de e s sa ar rc ci in ni i
II. 1.2 Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrri (b) Produse (c) Servicii
Execuie
Proiectare i execuie
Realizare prin orice mijloace
corespunztoare cerinelor
specificate de autoritate
contractant
Cumprare
Leasing
nchiriere
Cumparare in rate

Categoria serviciului 2A
2B

Principala locatie a lucrarii
______________________

______________________


Principalul loc de livrare:

Principalul loc de prestare:
La Sediul ANOFM
Str. Lipscani nr. 19, et. 2, camera
204, sector 3, Bucuresti/la sediul
proiectului ANOFM si/sau unitatile
subordonate, precum si in orice alta
locatie pusa la dispozitie de catre
contractant sau specifica naturii
serviciilor prestate.


Cod CPV: 79110000-8
II. 1. 3 Procedura se finalizeaz prin : Contract de achiziie public: x
ncheierea unui acord cadru:
II. 1.4. Durata contractului de achiziie public:
35 de luni, dar nu mai tarziu de 01.12.2013
II.1.5. Informaii privind acordul cadru
Acordul cadru cu mai muli operatori
Nr. sau, dac este cazul nr. maxim al
participanilor al acordului cadru vizat
Fr acord cadru

Durata acordului cadru: NA
Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru DA NU x
II.1.6) Divizare pe loturi : da nu x
Ofertele de depun pe:
Un singur lot x unul sau mai multe toate loturile

Alte informaii referitoare la loturi :
..
II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate DA NU x

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Opiuni da nu x
Daca exista, descrierea acestor optiuni:
________________________________________________________________

III. Condiii specifice contractului
III.1) Garania de participare : DA NU x

III.2) Alte condiii particulare referitoare la contract (dup caz)
III.2.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere )
III.2.2. Altele (daca DA, descriei)
DA NU x
DA NU x


6
IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectata
Licitaie deschis
Licitaie restrns
Licitaie restrns accelerata
Dialog competitiv
Negociere cu anun de participare
Negociere fr anun de participare
Achizitie directa x

IV.2) Etapa finala de licitaie electronica DA NU x

IV.3.) Legislaia aplicat
1. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public,
a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i
completrile ulterioare;
2. Hotrre a Guvernului nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare.
3.Ordonan de urgen a Guvernului nr. 30/2006, privind funcia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, cu modificrile i
completrile ulterioare;
4. Hotrre a Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului
de atribuire a contractelor de achiziie public, cu modificrile i completrile ulterioare.
5.Hotrrea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al
Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, cu modificrile i completrile ulterioare.
6.Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificrile i completrile ulterioare.
7. Ordinul ministerului finanelor publice nr. 1792/2002,pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea,
evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale, cu modificrile i completrile ulterioare;
8. Hotrre a Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea aciunilor i categoriilor de cheltuieli, criteriilor,
procedurilor i limitelor pentru efectuarea de pli n avans din fonduri publice, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.
9. Celelalte reglementri comunitare i naionale aplicabile

V. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECTIE

V.1) Situaia personal a candidatului /ofertantului

Declaraie privind eligibilitatea
conform art. 180 din O.U.G. nr.
34/2006

Solicitat Nesolicitat
Declaraie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr.
34/2006prezentat conform Formular nr. 2 (se solicit n original)

ncadrarea n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de urgen
nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicat pentru
atribuirea contractului de achizie public .
Declaratia care demonstreaz
nencadrarea n prevederile art.
181 din O.U.G. nr. 34/2006

Solicitat Nesolicitat
Declaraie privind nencadrarea in situatiile prevzute la art. 181
prezentat conform Formular nr. 3 (se solicit n original sau
traducere legalizat, dup caz)

Pentru persoane juridice romane:
Pana la data inceperii prestarii de servicii, castigatorul va prezenta
Certificate de atestare fiscala valabile la data depunerii, unul emis de
organul fiscal competent, respectiv unul eliberat de Direcia Impozite i
Taxe Locale al unitii administrativ teritoriale de pe raza creia
persoana fizic sau juridic are sediul social, care s ateste c nu se
nregistreaz cu debite la bugetul consolidat de stat, respectiv bugetul
local (se solicit n original).

Pentru persoane juridice strine:
Dac DA, informaii adiionale despre licitaia electronic
___________________________________________________________________


7
Pana la data inceperii prestarii de servicii, operatorul economic va
prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare sau de
atestare fiscal, alte documente echivalente) prin care s dovedeasc c
i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor
ctre buget. (se solicit n traducere legalizat).
V.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare)

Persoane juridice romne:

Solicitat NesolicitatPentru persoane juridice
straine:

Solicitat Nesolicitat
1. Decizia de nfiinare a societii civile de avocai / cabinete
individuale / cabinete grupate de avocai / cabinete asociate, emis de
baroul unde este nregistrat Ofertantul (se solicit n copie legalizat
sau xerocopie certificat, pentru conformitate cu originalul, cu
semntur i tampil);
2. Dovada lurii n eviden a formei de organizare a profesiei de ctre
administraia financiar (se solicit n copie legalizat sau xerocopie
certificat, pentru conformitate cu originalul, cu semntur i
tampil).

Documente care dovedesc o form de nregistrare / atestare ori
apartenen din punct de vedere profesional valabile la data deschiderii
ofertelor i dreptul de exercitare a profesiei pe teritoriul Romaniei (se
solicit n traducere autorizat).
V. 3.) Situaia economico-financiar
Informaii privind situaia
economico-financiar
Solicitat Nesolicitat
Formularul Informatii generale , Formular 4, anexat

V.3.) Capacitatea tehnic i/sau profesional
Informatii referitoare la studiile,
pregatirea profesionala si
calificarile echipei de experti
desemnata de prestatorul de
servicii pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica

Solicitat NesolicitatSe solicita:
Lista avocatilor desemnati (experti cheie) pentru ndeplinirea
contractului de servicii juridice, nsoita de deciziile de admitere
n barou.
CV-urile a 2 experti cheie prezentate in format Europass
semnate si datate de catre experti, conform cerintelor de
experienta profesionala specifica descrise in caietul de sarcini,
prezentate conform Formular nr. 5A, respectiv Formular nr.
5B (se solicit n original/ traducere autorizat, dac este
cazul). CV-urile vor contine in mod obligatoriu functia pe care
persoana in cauza o va ocupa in cadrul priectului, data
completarii lor, vor fi semnate de experti pe fiecare pagina si vor
fi insotite de documente justificative pentru indeplinirea cerintelor
de experienta profesionala, certificate pentru conformitate.
Cerine minime:
Avocatul/avocaii desemnat/desemnati pentru executarea contractului de
servicii juridice trebuie s aib calitatea de avocat definitiv si minim 5
(cinci) ani vechime in activitatea juridica, experienta profesionala si bune
cunostinte de drept civil, drept comercial, dreptul muncii si cunostinte
temeinice in domeniul achizitiilor publice. Avocatul/avocatii desemnati
vor prezenta dovada absolvirii de cursuri de master/alte forme de studii
postuniversitare de specialitate.
Avocatul/avocaii desemnat/desemnati pentru executarea contractului de
servicii juridice trebuie sa aiba experienta similara prin implicarea ca
experti in cadrul cel putin al unui proiect finantat in cadrul Programului
Operational Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU).

Cunostintele juridice in domeniile enuntate mai sus a
avocatului/avocatilor desemnati pentru executarea contractului se vor
dovedi printr-o declaraie pe proprie raspundere dat conform Formular
nr. 6 (se solicit n original/ traducere autorizat, dac este cazul).

Experienta similara in cadrul proiectelor POSDRU se dovedeste prin
depunerea contractului de asistenta juridica sau a oricaror alte
documente care sa ateste detinerea pozitiei de expert juridic implicat in
proiect.


8
Aceste documente se vor depune n plic separat i va purta inscripia Documente de calificare.


VI. PREZENTAREA OFERTEI
VI.1) Limba de redactare a
ofertei
Limba romn
Documentele care nu sunt elaborate n limba romn vor fi traduse i
legalizate
VI.2) Perioada de valabilitate a
ofertei
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile
VI.3) Garantie de participare
Solicitat Nesolicitat x
Nu se solicit
VI.4) Modul de prezentare a
propunerii financiare
Conform Formular nr. 7 din Seciunea III Formulare

VI.5) Modul de prezentare a
ofertei


ADRESA la care se depune oferta:
AGENIA NAIONAL PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC,
Bucureti, Str. Lipscani nr. 19, et. 2, camera 204, sector 3.
Proiect Comunicare personalizata cu grupurile tinta ale SPO
ID: POSDRU/95/4.2/S/61654 61654.

Ofertantul va depune un plic sigilat care va conine doua plicuri sigilate
separate. Un plic care conine documentele de calificare, i va purta
nscrisul Documente de calificare i un plic ce va conine oferta
financiar i va purta nscrisul Oferta financiar. Aceste plicuri se vor
introduce n plicul exterior nchis i sigilat corespunztor i
netransparent.
Plicul exterior trebuie s fie marcat cu denumirea i adresa
ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, fr a fi deschis, n
cazul n care oferta respectiv este declarat ntrziat. Plicul exterior
nchis corespunztor i netransparent trebuie s fie marcat cu adresa
autoritii contractante i cu inscripia Ofert pentru atribuirea
contractului de servicii de consultanta si de reprezentare juridica si de
reprezentare juridica. A nu se deschide pn la data de 28.12.2010,
orele 13:00. Dac plicul exterior nu este marcat conform procedurilor
descrise, autoritatea contractant nu i asum nici o responsabilitate
pentru rtcirea ofertei.
Plicul trebuie insotit de Formularul 1 Scrisoare de inaintare.
Nu se admit oferte alternative. Ofertanii pot depune o singur ofert
de baz.
Interdicia de a depune mai multe oferte
1. Candidatul/ofertantul nu are dreptul n cadrul aceleiai proceduri:
a) s participe la doua sau mai multe asocieri;
b) s depun oferta individual i o alt ofert comun;
c) s depun oferta individual i s fie subcontractant n cadrul unei
alte oferte.
2. Orice ofert pentru care se constat nendeplinirea acestor
prevederi va fi respins.
VI.7) Data limita de depunere a
ofertelor
DATA LIMITA DE DEPUNERE a ofertei:
24.12.2010, ora 12.00
VI. 8) Posibilitatea retragerii sau
modificrii ofertei
* Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/i
documentele care nsoesc oferta, dup expirarea datei limit pentru
depunerea ofertelor, sub sanciunea excluderii acestuia de la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public.
* Orice ofertant are dreptul de a-i modifica sau de a-i retrage oferta
numai nainte de data limit stabilit pentru depunerea ofertei i numai
printr-o solicitare scris n acest sens.
* n cazul n care ofertantul dorete s opereze modificri n oferta
deja depus, acesta are obligaia de a asigura primirea i nregistrarea
modificrilor respective de ctre autoritatea contractant pn la data
limit pentru depunerea ofertelor.
OFERTE INTARZIATE
Organizatorul atribuirii contractului nu va refuza primirea ofertelor dup

9
ora 24.12.2010, data 12:00, dar oferta va fi marcat cu data i ora
primirii i indiferent de cauza care a produs ntrzierea o va declara
descalificat.

VI.9) Deschiderea si evaluarea
ofertelor
Data, ora i locul deschiderii ofertelor:
Data 28.12.2010 ora 13.00 Sediul ANOFM, Str. Lipscani nr. 19, et.
2, camera 204, sector 3, Bucuresti.
NU SE SOLICITA PARTICIPAREA OFERTANTILOR

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Preul cel mai scazut x
VII.2) Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

VIII.1 Ajustarea pretului contractului DA NU x
VIII.2. Garantia de buna executie a contractului DA NU x


PRECIZRI I CLAUZE CONTRACTUALE
1. De asemenea, comisia va stabili care sunt clarificrile i completrile formale sau de confirmare,
necesare pentru evaluarea fiecrei oferte, precum i perioada de timp acordat pentru transmiterea
clarificrilor.
2. La depunerea i analizarea documentelor de calificare, operatorii economici beneficiaz de
modificrile aduse la H.G. nr.925/2006 prin H.G. nr.834/2009.
3. n cazul n care ofertanii nu transmit n perioada precizat de comisia de evaluare
clarificrile/rspunsurile solicitate, sau n cazul n care explicaiile prezentate de ofertant nu sunt
concludente, oferta se va considera inacceptabil.
4. n cazul n care ofertantul modific sau completeaz coninutul propunerii tehnice sau prezint o
ofert care nu corespunde cel puin cerinelor tehnice minimale din caietul de sarcini, atunci oferta va fi
considerat neconform.
5. n cazul n care ofertantul modific prin rspunsurile pe care le prezint coninutul propunerii
financiare, oferta sa va fi considerat neconform.
6. Ofertantul trebuie s semneze i s tampileze toate paginile, mai puin cele eliberate de autoritile
de stat n original. De asemenea, ofertantul trebuie s anexeze un opis al documentelor i s numeroteze
fiecare pagin.
7. Serviciile ofertate trebuie s respecte n totalitate specificaiile tehnice solicitate prin Caietul de
Sarcini.
8. Preul de achiziie pentru serviciile prevzute n ofert, are caracter ferm i nu se modific pe durata
valabilitii contractelor ncheiate n RON.

MODALITI DE PLAT
1 Plata serviciilor achiziionate sa va face cu ordin de plat, n termen de maxim 30 zile de la
primirea documentelor emise de prestator i a procesului verbal de recepie cantitativ i
calitativ sau echivalent, cu respectarea prevederilor art.36 din O.U.G. nr. 34/2009.
2 Nu se accept plata n avans conform H.G. 264/2003 modificat i completat.

IX. AMENDAMENTE

IX.1 Autoritatea contractant are obligaia de a achiziiona serviciile prevzute n caietul de sarcini,
servicii pentru care se va face oferta financiara.
IX.2 Autoritatea contractant nu va plti penaliti dac nu i s-au asigurat fondurile de la bugetul de stat
si/sau fonduri comunitare necesare ndeplinirii obligaiilor contractuale.


PRECIZRI FINALE
Prezumia de legalitate i autenticitate a documentelor prezentate
Ofertantul i asum rspunderea exclusiv pentru legalitatea i autenticitatea tuturor documentelor
prezentate n original i/sau copie n vederea participrii la procedur.
Analizarea documentelor prezentate de ofertani de ctre comisia de evaluare nu angajeaz din partea
acesteia nici o rspundere sau obligaie fa de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale i nu
nltur rspunderea exclusiv a ofertantului sub acest aspect.


10


SECIUNEA II


CAIET DE SARCINI


SERVICII DE CONSULTANTA SI REPREZENTARE JURIDICA IN VEDEREA ASIGURARII
ASISTENTEI JURIDICE A BENEFICIARULUI IN CADRUL PROIECTULUI
Comunicare personalizata cu grupurile tinta ale SPO ID: POSDRU/95/4.2/S/61654
11
CAIET DE SARCINII. INTRODUCERE

1. Caietul de sarcini face parte integrant din documentaia pentru elaborarea i
prezentarea ofertei i constituie ansamblul cerinelor pe baza crora se elaboreaz
oferta de ctre fiecare dintre ofertanti. Toate cerinele sunt minimale i obligatorii. Dac
caracteristicile minime obligatorii nu sunt ndeplinite de ofert, aceasta se descalific.


II. OBIECTIVUL ACHIZITIEI/SCOPUL CONTRACTULUI

Obiectivul general al acestei achizitii il constituie acordarea consultantei, asistentei si
reprezentarii juridice Beneficiarului in vederea asigurarii expertizei juridice obligatorii in cadrul
echipei de management al Proiectului Comunicare personalizata cu grupurile tinta ale
SPO ID: POSDRU/95/4.2/S/61654, prin contractarea de servicii juridice care sa asigure
Beneficarului suportul juridic specializat in cadrul echipei de management a Proiectului, in
vederea conformarii cu prevederile legale aplicabile, aferente implementarii activitatilor
Proiectului.


III. OBIECTUL CONTRACTULUI. DESCRIEREA SERVICIILOR

2. Contractul de achiziie public are ca obiect prestarea de servicii de consultan i de
reprezentare juridic - Cod CPV 79110000-8, in vederea asigurarii expertizei juridice in
cadrul echipei de management al Proiectului, dup cum urmeaz:

A. Consultaii juridice, la cererea Autoritii Contractante, privind activitatea desfurat
de ctre autoritatea contractant n cadrul proiectului Comunicare personalizata cu
grupurile tinta ale SPO POSDRU/95/4.2/S/61654, respectiv:
- Verificarea legalitii sau conformarii cu prevederile legale aplicabile a contractelor
incheiate in vederea implementarii activitatilor Proiectului;
- Formularea de opinii, memo-uri sau analize privitoare la dispozitiile legale aplicabile,
procedura legal de atribuire a contractelor de achiziii n cadrul proiectului,
- Asistarea autoritii contractantante la negocierea, redactarea clauzelor i semnarea
contractelor de achiziie public ulterior ncheierii procedurilor legale de atribuire,
- Formularea de opinii, memo-uri sau analize referitoare la conformarea achiziiilor
publice efectuate cu Contractul de Finanare i legislaia aplicabil,
- Formularea de puncte de vedere privind conformarea documentelor depuse in
procedura de decontare cu clauzele contractuale ale contractelor de achizitii si cele
ale Contractului de finantare a proiectului.
B. Servicii de consultan juridic, la cererea Autoritii contractante, n cadrul si in
legatura cu implementarea Proiectului, in domeniile, dar fr a se limita la,: achiziii
publice; raporturi de munc; incheierea, interpretarea, executarea si incetarea
contractelor; i alte domenii incidente activitii de implementare a Proiectului.
C. Servicii de reprezentare juridic la cererea Autoritii Contractante, n cadrul si in
legatura cu implementarea activitatilor Proiectului, constnd n reprezentarea autoritii
contractante n faa autoritilor publice, centrale si locale, si a altor persoane de drept
public sau privat, inclusiv asistarea si reprezentarea Beneficiarului in fata instantelor
judecatoresti sau arbitrale in litigiile nascute din sau in legatura cu implementarea
Proiectului.

12
IV. CERINTE GENERALE CU PRIVIRE LA PRESTAREA SERVICIILOR

3. Ofertantul va depune toate diligenele pentru asigurarea unui nivel calitativ al serviciilor
corespunztor principiilor deontologiei profesionale si rezultatului urmrit, in
conformitate cu cerinele Legii 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de
avocat, republicata aprobat cu modificrile i completrile ulterioare i ale Statutului
profesiei de avocat.

4. Serviciile juridice prestate vor fi prestate cu profesionalism astfel incat sa asigure o buna
satisfacere a nevoilor de consultanta si reprezentare juridica necesare echipei de
management a Proiectului.

5. Serviciile ce fac obiectul contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului,
respectiv incepand cu intrarea in efectivitate a contractului si pana la data 1.12.2013.


V. CERINTE SPECIFICE CU PRIVIRE LA PRESTAREA SERVICIILOR

(1) Modalitatea de lucru
6. Ofertantul va desemna unul sau mai multi avocati pentru executarea contractului, care
s presteze serviciile solicitate ntr-un mod complet si cu celeritate. Ofertantul se obliga
sa aloce resursele de personal prevazute in oferta sa si necesare ducerii la indeplinire in
cele mai bune conditii a mandatului acordat. De asemenea, Ofertantul va nominaliza o
persoan responsabil de contract din partea sa, care va asigura contactul permanent
cu reprezentanii autoritii contractante/cu managerul de proiect.
7. Echipa de management al Proiectului din cadrul Autoritii contractante va desemna o
persoana corespondent, care va lucra n strns colaborare cu avocatul/ avocaii
desemnati de Ofertant.
8. Prestarea serviciilor la cerere se va realiza pe baza solicitarilor autoritii contractante,
facute n scris sau confirmate ulterior in scris, si transmise prin fax sau e-mail.
Solicitarea va fi emis prin intermediul persoanei responsabile de contract din cadrul
Autoritii contractante. Ulterior solicitrii exprese, Ofertantul va estima timpul necesar
efecturii serviciilor solicitate, iar prestarea acestora va fi condiionat de exprimarea
acceptului din partea Autoritii contractante.
9. Serviciile vor fi prestate n timp util, n vederea ndeplinirii cu succes a obiectului
contractului.

(2) Logistica
10. Ofertantul asigura c persoana/echipa care va fi desemnat pentru derularea
contractului beneficiaza de o baza materiala dotat i susinut corespunztor (spatii de
lucru, echipamente IT si de secretariat), pentru a permite acesteia s se concentreze
asupra responsabilitilor care i revin.

(3) Rapoarte si Informri
11. Ofertantul este solicitat s ntocmeasc raportri lunare, n cuprinsul crora se vor
preciza, n principal, activitatea sau lucrarile desfurate, modalitatea de soluionare
propusa (daca este cazul), stadiul lucrarii i s le predea Autoritatii contractante n
primele 5 zile ale lunii pentru luna anterioar.

VI. ELABORAREA OFERTEI

12. Oferta trebuie nsoit de mputernicirea scris prin care reprezentantul ofertantului este
autorizat s reprezinte cabinetul individual/cabinetul asociat/societatea civila de avocati
/societatea civila profesionala cu raspundere limitata, toate formele de exercitare a
profesiei de avocat prevazute de Legea nr. 51/1995 cu modificrile i completrile
ulterioare, si s semneze n numele acesteia, atunci cand oferta nu este semnata de
avocatul coordonator sau de avocatul titular.

13
13. Oferta va fi exprimata in lei, fara T.V.A. si va cuprinde valoarea totala a contractului,
precum si pretul lunar al serviciilor ofertate.
In elaborarea ofertei, ofertantul va avea in vedere un numar de 55 (cinzecisicinci) de ore
incluse in onorariul lunar oferit. Onorariul lunar va include valoarea serviciilor de asistare
si reprezentare judiciara.
14. Oferta de pret nu trebuie defalcata pe fiecare dintre categoriile de servicii ce constituie
obiectul contractului.


VII. MODALITATI DE PLATA

15. Plata serviciilor achizitionate se va face cu ordin de plata, in termen de maxim 30 de zile
de la primirea facturii lunare emise de prestator. Penalizarile pentru intarzierile la plata
sunt de 0,1%/zi din suma de plata ramasa neachitata.


VIII. INFORMATII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

16. Clauzele contractuale obligatorii detaliate in prezentul document pe care ofertantul se
obliga a si le asuma la data semnarii contractului sunt cele cu privire la:
obiectul contractului;
pretul serviciilor furnizate;
perioada de valabilitate a ofertei;
modalitatea de plata;
durata contractului.
17. Pe langa clauzele prevazute in modelul orientativ de contract Seciunea IV, Autoritatea
contractant va putea propune sau accepta i alte clauze contractuale.
18. Contractul de achizitie publica se va incheia cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 51/1995
privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat si a Statutului profesiei de avocat.

14SECTIUNEA III
FORMULARELE OFERTEI


15
Formular nr. 1

OFERTANTUL Inregistrat la sediul autoritatii
contractante
(denumirea/numele),
nr. ..../ ..........

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre .........................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei de participare nr. ...din ..........., (ziua/luna/anul), prin care suntem
invitati sa prezentam oferta in scopul atribuirii
contractului............................................................., (denumirea contractului de achizitie publica),
noi ......................................... (denumirea/numele ofertantului) va transmitem
alaturat coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii
.......//............

Cu stima,
Ofertant

....................................
(semnatura autorizata)
16
Formular nr. 2

OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, ..reprezentant/ mputernicit al (numele
i prenumele) ___________________________________________________
____________________________________________________, (denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate
faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm in situaia prevazut la art. 180 din Ordonana de
urgena a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii,
respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane
judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie,
fraud i/ sau splare de bani.
De asemenea, declar c la prezenta procedur nu particip n dou sau mai multe
asocieri de operatori economici, nu depun candidatur/ofert individual i o alta
candidatur/ofert comun, nu depun ofert individual, fiind nominalizat ca subcontractant n
cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu
i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de _________________________ .(se
precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)Data completrii
.......//............
Ofertant,
_________________
(semnatura autorizat)


17
Formular nr. 3
OFERTANT
_____________________
(denumirea/numele)


DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181Subsemnatul(a) ................................................., [se insereaza numele
operatorului economic - peroana juridic], n calitate de ofertant/ candidat/ concurent la
procedura de. [se menioneaz procedura]
pentru achizitia de ....................................................................... , [se insereaz
denumirea podusului i codul CPV] la data de ............. [se
insereaz data], organizat de
................................................. [se insereaz
numele autoritii contractante], declar pe proprie rspundere c:


a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu
cele anterioare, reglementat prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile
prevzute la lit. a);
c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri
sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit pn la data
solicitat................
d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane
judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greeli n materie profesional.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil
de ncalcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.


Operator economic,
(semnatura autorizat )

18
Formular nr. 4
OPERATOR ECONOMIC

(denumire)

INFORMAII GENERALE CU CIFRA DE AFACERI

1. Denumire:
2. Cod fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificat de nmatriculare/nregistrare:
(numr, dat, loc de nmatriculare/nregistrare)

6. Obiect de activitate, pe domenii:
(n conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul:
(adrese complete, telefon/fax, certificate de nmatriculare/nregistrare)

8. Principala pia a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:
Anul Cifra de afaceri anual
(la 31.12)
- lei -
Cifra de afaceri anual

(la 31.12)
- echivalent euro -
1. 2007
2. 2008
3. 2009
Medie anual:

Data completrii:
___________________________
(Nume, prenume)

___________________________
(Funcie)

___________________________
(Semntura autorizat i tampila)
19Formular nr. 5A
OFERTANT
............................................
(denumire)


LISTA AVOCATILOR DESEMNATI PENTRU DERULAREA CONTRACTULUI


Nr.
crt.
Numele i
prenumele
Calitatea n firm Vechime in activitate
1
2
3
4
5


Data completrii...................


Ofertant
(semntura autorizat)


20
Formular nr. 5B
Curriculum vitae
Europass
Inserai fotografia. (rubric facultativ, vezi instruciunile)

Informaii personale

Nume / Prenume Nume, Prenume (rubric facultativ, vezi instruciunile)
Adres(e) Numr imobil, nume strad, cod potal, localitate, ar (rubric facultativ, vezi
instruciunile)
Telefon(oane) (rubric facultativ, vezi
instruciunile)
Mobil: (rubric facultativ,
vezi instruciunile)
Fax(uri) (rubric facultativ, vezi instruciunile)
E-mail(uri) (rubric facultativ, vezi instruciunile)

Naionalitate(-ti) (rubric facultativ, vezi instruciunile)

Data naterii (rubric facultativ, vezi instruciunile)

Sex (rubric facultativ, vezi instruciunile)

Locul de munc vizat /
Domeniul ocupaional
(rubric facultativ, vezi instruciunile)

Experiena profesional


Perioada Menionai separat fiecare experien profesional relevant, ncepnd cu cea mai
recent dintre acestea. (rubric facultativ, vezi instruciunile)
Funcia sau postul ocupat
Activiti i responsabiliti principale
Numele i adresa angajatorului
Tipul activitii sau sectorul de activitate

Educaie i formare


Perioada Menionai separat fiecare forma de nvmnt i program de formare profesional
absolvite, ncepnd cu cel mai recent. (vezi instruciunile)
Calificarea / diploma obinut
Disciplinele principale studiate /
competene profesionale dobndite

Numele i tipul instituiei de nvmnt
/ furnizorului de formare

Nivelul n clasificarea naional sau
internaional
(rubric facultativ, vezi instruciunile)

Aptitudini i competene
personale21
Limba(i) matern(e)
Precizai limba(ile) matern(e) (dac este cazul specificai a doua limb matern, vezi
instruciunile)

Limba(i) strin(e) cunoscut(e)
Autoevaluare

nelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaie
Discurs oral Exprimare
scris
Limba

Limba

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Strine

Competene i abiliti sociale
Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite. (Rubric
facultativ, vezi instruciunile)

Competene i aptitudini
organizatorice
Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite. (Rubric
facultativ, vezi instruciunile)

Competene i aptitudini tehnice
Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite. (Rubric
facultativ, vezi instruciunile)

Competene i aptitudini de utilizare
a calculatorului
Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite. (Rubric
facultativ, vezi instruciunile)

Competene i aptitudini artistice
Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite. (Rubric
facultativ, vezi instruciunile)

Alte competene i aptitudini
Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite. (Rubric
facultativ, vezi instruciunile)

Permis(e) de conducere
Menionai dac deinei un permis de conducere i categoria. (Rubric facultativ, vezi
instruciunile)

Informaii suplimentare
Includei aici orice alte informaii utile, care nu au fost menionate anterior, de exemplu:
persoane de contact, referine etc. (Rubric facultativ, vezi instruciunile)

Anexe
Enumerai documentele anexate CV-ului. (Rubric facultativ, vezi instruciunile)Subsemnatul, declar pe propria rspundere c datele biografice descrise mai sus sunt
corecte i c ele descriu calificarea i experiena mea profesional.

Confirm c dac [insereaz numele firmei] va fi ctigtorul pentru aceste servicii sunt
disponibil s preiau sarcinile tehnice descrise n ofert.Nume, prenume i semntur titular CV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semntur autorizat a reprezentantului firmei ofertante: . . . . . . . . . . . . . . . . .


Data ( ziua/luna/anul) . . . . . . . . . . . . . . . .

22
Formular nr. 6


OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ACUMULAREA CUNOSTINTELOR JURIDICE
Subsemnatul, avocat desemnat de catre (numele i
prenumele) ___________________________________________________
____________________________________________________, (denumirea/numele si
sediul/adresa operatorului economic)declar pe propria rspundere, sub sanciunea aplicata faptei de fals n acte publice, ca in urma
activitatii profesionale desfasurate am dobandit cunostinte juridice in domeniile dreptului civil,
comercial, al dreptului muncii, precum si cunostinte temeinice in domeniul achizitiilor publice.


Nume, prenume i semntur avocat:

. . . . . . . . . . . . . . . . .


Data ( ziua/luna/anul):

. . . . . . . . . . . . . . . .


23
Formular nr. 7

OPERATORUL ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA
Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, s furnizm
__________________________________(denumirea serviciilor) pentru suma
de_________________________lei/lunar (suma n litere i n cifre), la care se adaug taxa pe
valoarea adugat valoare de _________________________lei.
(suma n litere i n cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam
serviciile in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei
de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare,
vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Precizam ca:
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar "alternativa";
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta
pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________


24

S SE EC CT TI IU UN NE EA A I IV V

M MO OD DE EL L O OR RI IE EN NT TA AT TI IV V D DE E C CO ON NT TR RA AC CT T

25
MODEL ORIENTATIV DECONTRACT DE PRESTARI SERVICII JURIDICE


Preambul

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, partile au convenit incheierea prezentului
contract, in urmatoarele conditii.

1. PRILE CONTRACTANTE

AGENIA NAIONAL PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC (abreviat ANOFM), cu
sediul n Bucureti, Str. Avalanei nr 20-22, sector 4, telefon./fax 021/3039839, cod fiscal
11370190, cont nr.: RO85TREZ70029800456XXXXX deschis la A.T.C.P.M.B, reprezentat prin
ordonator principal de credite Domnul Silviu BIAN, presedinte ANOFM, n calitate de
ACHIZITOR in cadrul proiectului Comunicare personalizata cu grupurile tinta ale SPO ID:
POSDRU/95/4.2/S/61654, pe de o parte
i

........................., cu sediul n .., telefon/fax : .., nregistrat la Registrul
Comerului cu nr..., codul fiscal .., cont trezorerie ..., deschis la ..,
reprezentat de ..., n calitate de PRESTATOR.

2. DEFINII
2.1. n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. Contract - prezentul contract i toate anexele sale;
b. Achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul
contract;
c. Preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului,
pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d. Servicii - activiti a cror prestare fac obiectul contractului ;
i. Fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face
imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii
aprute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiv, ci enuniativ.
Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia dintre pri;
j. Zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
k. luna luna calendaristica;

3. OBIECTUL CONTRACTULUI
3.1. Contractul de achiziie public are ca obiect prestarea de servicii juridice Cod CPV
79110000-8, dup cum urmeaz:
1. Consultaii juridice, la cererea Autoritii Contractante, privind activitatea desfurat
de ctre autoritatea contractant n cadrul proiectului Comunicare personalizata cu
grupurile tinta ale SPO POSDRU/95/4.2/S/61654, respectiv:
Verificarea legalitii sau conformarii cu prevederile legale aplicabile a
contractelor incheiate in vederea implementarii activitatilor Proiectului;
Formularea de opinii, memo-uri sau analize privitoare la dispozitiile legale
aplicabile, procedura legal de atribuire a contractelor de achiziii n cadrul
proiectului,
Asistarea autoritii contractantante la negocierea, redactarea clauzelor i
semnarea contractelor de achiziie public ulterior ncheierii procedurilor legale
de atribuire,

26
Formularea de opinii, memo-uri sau analize referitoare la conformarea achiziiilor
publice efectuate cu Contractul de Finanare i legislaia aplicabil,
Formularea de puncte de vedere privind conformarea documentelor depuse in
procedura de decontare cu clauzele contractuale ale contractelor de achizitii si
cele ale Contractului de finantare a proiectului.
2. Servicii de consultan juridic, la cererea Autoritii contractante, n cadrul si in
legatura cu implementarea Proiectului, in domeniile, dar fr a se limita la,: achiziii
publice; raporturi de munc; incheierea, interpretarea, executarea si incetarea
contractelor; i alte domenii incidente activitii de implementare a Proiectului.
3. Servicii de reprezentare juridic la cererea Autoritii Contractante, n cadrul si in
legatura cu implementarea activitatilor Proiectului, constnd n reprezentarea autoritii
contractante n faa autoritilor publice, centrale si locale, si a altor persoane de drept
public sau privat, inclusiv asistarea si reprezentarea Beneficiarului in fata instantelor
judecatoresti sau arbitrale in litigiile nascute din sau in legatura cu implementarea
Proiectului.

4. PREUL CONTRACTULUI I MODALITI DE PLAT
4.1. Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil Prestatorului de ctre Achizitor
este de ...................... lei/luna, din care.. lei, reprezint valoare T.V.A. Valoarea totala a
contractului este de ............................... (plus TVA).
4.2. Plata pretului serviciilor se va face pe baza facturii lunare emise de Prestator.
4.3. Prestatorul are obligatia de a emite factura detaliata, gratuit, pe suport de hartie si in format
electronic pn cel trziu pe 5 a lunii pentru serviciile prestate n luna anterioar. Factura va
mentiona, in afara de numele achizitorului, denumirea proiectului respectiv Comunicare
personalizata cu grupurile tinta ale SPO ID: 61654 si numarul contractului de finantare
respectiv: POSDRU/95/4.2/S/61654
4.4. Achizitorul are obligatia sa efectueze plata facturii lunare in termen de 30 zile de la data
emiterii ei.
4.5. Pretul contractului se plateste din bugetul Proiectului Comunicare personalizata cu
grupurile tinta ale SPO ID: 61654, contract POSDRU_____________.
4.6. Preurile sunt cele declarate n propunerea financiar, parte integrant a prezentului
contract, i rmn ferme n lei pe toat durata de valabilitate a contractului.

5. DURATA CONTRACTULUI
5.1. Contractul se consider ncheiat i va intra n vigoare la data semnarii de ambele parti.
5.2. Prezentul contract nceteaz s produc efecte la data de ______________. Incetarea
contractului nu produce efecte asupra obligatiilor devenite scadente anterior acestei date.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele contractului sunt:
a. caietul de sarcini;
b. propunerea tehnic;
c. propunerea financiar;
d. anexe (dup caz);

7. SUSPENDAREA CONTRACTULUI
Dac Achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevzute
pentru plata facturii lunare, Prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce
achizitorul onoreaz factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor n cel mai scurt timp
posibil.

8. OBLIGAIILE ACHIZITORULUI
8.1. Achizitorul se oblig s transmit Prestatorului, pana cel mai tarziu la data de 5 a fiecarei
luni/in prima zi lucratoare a lunii, o nota estimativa/estimare informativa a lucrarilor/activitatilor
ce urmeaza fi prestate in luna respectiva. Daca este cazul, Prestatorul va putea formula
observatii legate de durata sau termenele de finalizare ale activitatilor propuse, in scopul
indeplinirii in cele mai bune conditii a obiectului contractului.

27
8.2. Achizitorul se obliga sa solicite serviciile ce formeaza obiectul contractului, printr-o
comanda/solicitare scrisa, sau confirmata ulterior in scris, pe baza creia Prestatorul ntocmete
si comunica Achizitorului un deviz privind termenul estimat de realizare a activitatii/lucrarii
respective. Aprobarea devizului de ctre Achizitor se va face n termen de maxim 3 zile
lucrtoare de la primire. Aprobarea poate fi si tacita.
8.3. Achizitorul, prin responsabilul de contract, se oblig s receptioneze lucrarile/ serviciile
prestate n termen de maxim 5 zile lucrtoare de la primirea documentelor ntocmite de
Prestator, ncheind n acest sens un proces verbal.de.
8.4. Achizitorul se oblig s pun la dispoziia Prestatorului, n timp util, orice informaii
necesare ndeplinirii contractului, respectiv prestrii serviciilor solicitate.
8.5. Achizitorul se oblig s plteasc Prestatorului preul convenit pentru ndeplinirea
contractului, conform clauzei 4 din prezentul contract.

9. DREPTURILE I OBLIGAIILE PRESTATORULUI
9.1. Prestatorul se oblig:
a) s presteze serviciile juridice prevzute la art. 3.1 din prezentul contract cu profesionalismul
i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu propunerea sa tehnic,
asigurnd un nivel calitativ al serviciilor corespunztor principiilor deontologiei profesionale i
rezultatului urmrit;
b) s furnizeze, n timp util dup aprobarea devizului, serviciile solicitate de Achizitor conform
contractului.;
c) pe durata derulrii contractului, Prestatorul are obligaia de a informa Achizitorul in cazul
apariiei unui conflict de interese i de a lua toate msurile legale pentru nlturarea unuei astfel
de situatii;
d) s supravegheze prestarea serviciilor juridice, s asigure resursele umane, materialele,
echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur provizorie, fie definitiv cerute de i pentru
contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este prevzut n contract sau se
poate deduce n mod rezonabil din acesta;
f) Prestatorul are obligaia folosirii sau mentinerii disponibilitatii avocatul/avocatilor desemnati in
procedura de atribuire pentru ndeplinirea prezentului contract. Modificarea sau completarea
echipei se face cu acordul Achizitorului;
g) Prestatorul are obligaia de a depune toate diligenele pentru aprarea intereselor
Achizitorului n lucrrile ncredinate,
h) Prestatorul se obliga sa informeze Achizitorul asupra oricaror acte/fapte/date/imprejurari de
natura a produce efecte juridice
9.2. Prestatorul are obligaia de a despgubi achizitorul mpotriva oricror:
reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate
intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de materialele folosite pentru
sau n legtur cu serviciile prestate;
daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei
n care o astfel de nclcare rezult din respectarea Caietului de sarcini ntocmit de ctre
achizitor.

10. CARACTERUL CONFIDENIAL AL CONTRACTULUI
10.1. Prile semnatare se oblig s pstreze confidenialitatea tuturor datelor despre care iau
cunotin n temeiul prezentului contract.

11. SANCIUNI PENTRU NENDEPLINIREA CULPABIL A OBLIGAIILOR
11.1. n cazul n care, din vina sa exclusiv, Prestatorul nu reuete s-i execute la termen
obligaiile asumate prin contract ( n condiiile art. 3.1 i art. 9.1 ), atunci Achizitorul are dreptul
de a deduce din valoarea facturii/facturilor emise de Prestator, conform art. 4.2 din contract, ca
penaliti, o sum egal cu 0,1 % pe zi ntrziere, din valoarea prestaiei neefectuate n
termenele stabilite n devize, conform art. 8.1.
11.2. n cazul n care Achizitorul nu onoreaz facturile la expirarea perioadelor prevzute la art.
4.3, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu 0,1 % din
valoarea facturii/facturilor, pentru fiecare zi de ntrziere.


28
12. NCETAREA CONTRACTULUI
12.1. Prezentul contract nceteaz de plin drept:
a) prin acordul de voin al prilor contractante;
b) prin expirarea duratei pentru care a fost incheiat.
12.2. Partea care i-a realizat obligaiile contractuale poate, printr-o notificare scris comunicat
celeilalte pri care nu i-a executat din culpa sa exclusiv obligaiile, s considere Contractul
desfiinat de plin drept, fr intervenia instanelor de judecata si fr nicio alt formalitate, numai
dup trecerea unui termen de 30 zile de la notificare. Contractul se desfiineaz de plin drept la
expirarea termenului (termen in care se calculeaz penaliti) de 30 de zile, daca partea notificat
nu i ndeplinete integral obligaiile restante.
12.3. n cazul ncetrii contractului, indiferent de cauz, Prestatorul are dreptul la plata
onorariilor scadente i a cheltuielilor efectuate nainte de data interveniei cauzei de ncetare.
Prestatorul va comunica de ndat Achizitorului documentele justificative ale cheltuielilor solicitate.

13. CESIUNEA
13.1. Prestatorul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate prin
contract, fr s obin, n prealabil, acordul scris al Achizitorului.
13.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind obligaiile asumate
prin contract.

14. FORA MAJOR
14.1. Fora major este constatat de o autoritate competent.
14.2. Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin
prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
14.3. ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
12.4. Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri,
imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n
vederea limitrii consecinelor.
14.5. Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de o
luna, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a
prezentului contract, fr ca vreuna din pri s poat pretind celeilalte daune-interese.

15. AMENDAMENTE
15.1. Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz
interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii
contractului.
.
16. SOLUIONAREA LITIGIILOR
16.1. Achizitorul i Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin
tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n
legtur cu ndeplinirea contractului.
16.2. Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, Achizitorul i Prestatorul
nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca
disputa s se soluioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comer i Industrie a Romniei, fie de
ctre instanele judecatoreti din Romnia.

17. LEGEA CARE GUVERNEAZ CONTRACTUL
17.1. Legea care guverneaz contractul este legea romn.

18. COMUNICRI
18.1. Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie
transmis n scris.
18.2. Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul
primirii.

29
18.3. Persoanele desemnate pentru urmrirea ndeplinirii obligaiilor ce revin prilor din
prezentul contract sunt:
- Dl/D-na , din cadrul Direciei ., din partea Achizitorului;
- Dl/D-na ., din partea Prestatorului.
18.4. Comunicrile dintre pri se pot face i prin telefon, fax, pot sau e-mail, cu condiia
confirmrii n scris a primirii comunicrii.


Prezentul contract a fost ncheiat n 2 (dou) exemplare, avnd aceeai valoare juridic,
cte 1 (unul) pentru fiecare parte contractant.ACHIZITOR, PRESTATOR,

AGENTIA NATIONALA
PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA


PRESEDINTE
Silviu BIAN


MANAGER PROIECT
Adina Emilia CROITORU