Sunteți pe pagina 1din 84

CUPRINS

INTRODUCERE
MODULUL I PRINCIPII SI REGULI GENERALE PRIVIND AUDITUL
1. Concepte privind auditul, auditul financiar si auditul satutar, delimitari fata de
alte activitati de control sau verificariTerminologia folosita in audit
2. Tipuri de audit si auditori
3. Auditul extern, auditul intern si controlul intern
4. Rolul si obiectul auditului statutar, asteptarile publicului
5. lanificarea in auditul statutar, determinarea pragului de semnificatie
!. Conceptul de imagine fidela in audit
2. MODULUL II- METODOLOGIA AUDITULUI STATUTAR
1. Acceptarea mandatului si contractului auditului
2. "rientarea si planificarea auditului, domenii, sisteme si conturi semnificative
3. #valuarea controlului intern al entitatii client
4. Controlul conturilor, obtinerea elementelor probante
5. #xamenul situatiilor financiare
!. #venimente posterioare inc$iderii exercitiului
%. &tili'area lucrarilor altor specialisti
(. Alte lucrari necesare inc$iderii misiunii de audit
). Raportul de audit
1* +ocumentarea lucrarilor de audit
3. MODULUL III- AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE ALE UNEI
ENTITATI
1. Auditul imobili'arilor
2. Auditul stocurilor
3. Auditulestimarilor contabile
4. Auditul conturilor de furni'ori,cumparari
5. Auditul conturilor de clienti,van'ari
!. Auditul conturilor de plati personal
%. Auditul conturilor de tre'orerie
(. #laborarea raportului de audit
). +ocumentarea lucrarilor de audit
4. MODULUL IV- ALTE MISIUNI DE AUDIT SI CERTIFICARE
1. -isiuni de examinare
2. -isiuni de certificare
3. .ervicii conexe
1

5. MODULUL V- STANDARDE SI REGLEMANTARI IN AUDIT
1. .tandarde si norme internationale de audit
2. .tandarde si norme internationale de examinare
3. .tandarde si norme internationale pentru servicii conexe
4. .upraveg$erea publica in activitatea de audit statutar
6. MODULUL VI- ETICA IN AUDIT
1. rincipii fundamentale ale eticii in audit
2. /ndependenta auditorului
3. Rotatia auditorului
4. Responsabilitatea auditorului

2
INTRODUCERE
Notiune !e u!it" in #ene$%
Termen de origine latina, a asculta, auditul a fost transformat de practica anglo,saxona si desemnea'a
asta'i, in sensul strict, revi'ia conturilor, adica verificarea lor de catre experti independenti, in vederea
exprimarii unei opinii asupra conformitatii lor cu regulile si asupra sinceritatii lor.
-etodele de control s,au perfectionat pe masura cresterii complexitatii tran'actiilor si implicit a sistemilui
contabil utili'at. +aca te$nicile si si instrumentele contabile s,au de'voltat ca raspuns la necesitatile
practice pe care contextual socio,economic le,a ridicat intr,un moment sau altul de timp, in aceeasi masura
disciplinele conexe, care s,au creat in timp, au impus ritmul impus de contabilitate.
lecand de la aceeasi premi'a, auditul financiar, care utili'ea'a cu predilectie informatiile produse de
contabilitate, a urmat aceeasi linie de de'voltare impusa de necesitatile practice. /n aceasta ideie se poate
considera o periodi'are a evolutiei auditului. 0 sursa1 Collins, 2.,3alin., Audit et control intern, #ditura
+allo', aris, 1))24
erioada "rdonatori de audit Auditori "bictivele auditului
ana in 1%** Regi, imparati, biserici, state "ameni ai bisericii si
scribi
edepsirea $otilor pentru
deturnarea fondurilor
rote5area patrimoniului
1%**,1(5* .tate, tribunale, comercianti si
actionari
Contabili Reprimarea fraudelor si
edepsirea autorilor
rote5area patrimoniului
1(5*,1)** .tate si actionari rofesionisti contabili
sau 5uristi
#vitarea fraudelor si fiabilitatii
bilantului
1)**,1)4* .tate si actionari rofesionisti in audit
si contabilitate
#vitarea fraudelor si erorilor si
Atestarea fiabilitatii situatiilor
6inanciare istorice
1)4*,1)%* .tate, banci si actionari rofesionisti in audit
si contabilitate
Atestarea sinceritatii si
Regularitatii datelor financiare
istorice
1)%*,1))* .tate, terti si actionari rofesionisti in audit, c
contabilitate si
consiliere
Atestarea calitatii controlului
/ntern si respectarea normelor
Contabile si de audit
+upa 1))* .tate, terti si actionari rofesionisti in audit, c
si consiliere
Atestarea imaginii fidele a
conturilor si calitatea controlu,
lui intern in respectarea
normelor. rotectia impotriva
fraudelor internationale
3
MODULUL I PRINCIPII SI REGULI GENERALE PRIVIND AUDITUL
&. Con'e(te ($i)in! u!itu%" u!itu% *inn'i$ +i u!itu% +tut$" !e%i,it$i *t !e %te 'ti)itti
!e 'ont$o% +u )e$i*i'$i
&.& S'o(u% u!itu%ui e-te$n
.copul auditului extern este de a promova 7ncrederea 7n informa8iile financiare.
+efini8ie
Auditul extern se define9te ca :examinarea independent; a situa8iilor financiare ale unei entit;8i 9i
exprimarea opiniei asupra acestora<.
Rolul principal al auditului extern este de a raporta caracterul fidel 9i corect al situa8iilor financiare ale unei
entit;8i 7n numele proprietarilor acesteia, ac8ionarii .
Auditorul 79i exprim; opinia dac; situa8iile financiare1
Au fost sau nu elaborate 7n conformitate cu cadrul de raportare financiar; acceptabil, de ex. /6Rs
Respect; sau nu cerin8ele statutare specifice, precum 8inerea registrelor contabile adecvate.

-a5oritatea legisla8iilor na8ionale prev;d ca administratorii tuturor societ;8ilor comerciale s; pre'inte
situa8ii financiare ac8ionarilor. Acest lucru repre'int; recunoa9terea divi'unii dintre cei care de8in societatea
comercial; = ac8ionarii, 9i cei care conduc activitatea 'ilnic; a acesteia = administratorii.

4
+e8in
unui auditor
independent
.itua8iilor
financiare
Administratorii Ac8ionarii
.ocietatea
>umirea
-;soar; perfoman8a
Confer; credibilitate
reg;tesc
Administrea';
>umesc
Auditul extern repre'int; o alt; cerin8; 5uridic; pentru entit;8ile constituite ca societate, cu toate c;
multe entit;8i mai mici sunt scutite de la aceast; obliga8ie. .itua8iile elaborate de administrator trebuie s;
fie verificate de un expert independent, auditorul, care trebuie s; 79i exprime opinia 7n ceea ce prive9te
caracterul lor fidel 9i corect.
"pinia auditorului m;re9te credibilitatea situa8iilor financiare furni'?nd o +i#u$$e $e.on/i%0
surs; independent;, c; situa8iile financiare luate ca 7ntreg nu con8in denatur;ri semnificative.
Acest lucru ridic; 9i mai multe probleme legate de 7ncredere. &n factor principal 7l constituie aici
importan8a pe care o dau ac8ionarii in!e(en!en1ei auditorilor fa8; de administratori. Auditorii sunt puternic
stimula8i s; 79i p;stre'e independen8a 9i s; 79i prote5e'e reputa8ia pentru a avea 9i a ob8ine cit mai multe
lucr;ri de audit. +e asemenea, profesia impune anumite reguli legate de independen8;.
&.2.Au!itu% +ttut$
rocesul de aderare la &niunea #uropeana a tarilor din #uropa Centrala si de #st, a presupus armoni'area
cadrului legal national al acestora cu prevederile din ac@uisul comunitar. +omeniul auditului finanaciar a
avut un loc important in premi'ele de integrare la &niunea #uropeana.
Aceste preocupari au avut drept scop armoni'area ligislatiei nationale si a normelor proprii de audit
financiar la standardele si cele mai bune practici de audit finanaciar, acceptate la nivel international.
+irectiva a 3///,a a Comunitatii #conomice #uropene din 1* aprilie 1)(4 a constituit un veritabil cadru
general de masuri in domeniul auditului financiar care s,a impus a fi adoptate de catre toate tarile membre
ale &niunii #uropene. Aceste masuri vi'ea'a gradul de calificare al specialistilor ce efectuea'a auditul
statutar al documentelor contabile.
Aceasta directiva stabileste conditiile minimale obligatorii in care statele membre, prin asociatii
profesionale autori'ate, pot sa autori'e'e atat personae fi'ice, cat si firme de audit, care pot fi atat
personae 5uridice, cat si alte tipuri de societatii sau asociatii. Conditiile esentiale sunt legate de
competenta si independenta.
Regulile si normele stabilite in directiva nu au un caracter restrictiv. .e cere aplicarea lor in functie de
posibilitatile 5uridice si de structura economica a fiecarei tari, fara a se tulbura ec$ilibrul legislativ
existent.
/n martie 2**4 Comisia a emis propunerea pentru o noua +irectiva a (,a 0C"-A2**4A1%%4 privind auditul
statutar al conturilor anuale si al celor consolidate pentru a asigura investitorii si alte parti interesate de
acuratetea conturilor auditate.
Aceasta noua abordare a continutului directivei a aparut ca o necesitate, in urma scandalurilor ca cel
armalat, #nron, A$old s.a, dar nu a fost o reactie mecanica, acest mecanism repre'entand o suita logica
de reorientari inceputa din 1))! prin politica &# in ceea ce priveste controlul legal al conturilor si
responsabilitatea auditorilor in &#.
+irectiva a avut drept scop sa intareasca functia auditorului in &# si in acelasi timp de a,l spri5ini
concomitent cu sustinerea increderii in functionarea pietei de capital eurepene.
6ata de folo'ofia vec$ii +irective a 3///,a care trata, in esenta autori'area auditorilor si a firmelor de
audit, in vederea clarificarii misiunii auditorilor legali si problemei independentei lor si eticii
profesionale, prin noua forma a directivei s,a introdus obligativitatea existentei unui sistem extern de
5
asigurare a calitatii, reali'and totodata si o supervi'are publica riguroasa asupra profesiei. Acest sistem
are si rolul de a media colaborarea intre organismele de supraveg$ere in cadrul &#.
ropunerea prevede respectarea /.A pentru toate activitatile de audit statutar desfasurate in &# si creea'a
ba'a pentru o cooperare eficienta si ec$ilibrata in materie de reglementari cu legiuitori din terte tari,
precum Comisia de .upraveg$ere a .ocietatilor ublice din .&A
Avnd n vedere ncheierea procesului de adoptare i publicare a noii directive a VIII-a a CEE, care a
devenit +irectiva Parlamentului European i a Consiliului nr. 2006/43 /EC din 17 mai 2006, privind
auditul statutar al conturilor anuale i al conturilor consolidate, care modific Directivele Consiliului
78/660/EEC i 3/348/CEE, care va intra n vigoare n mai 2008, pentru tarile membre UE este necesar
stabilirea etapelor de creare a componentei privind supravegherea public a auditului statutar astfel ncit
activitatea respectiv s poat deveni efectiv n termenul prevazut de directiva.
&.3.Ti(u$i%e !e +i#u$$e.
:Anga5amentul de asigurare este un anga5ament prin care un ($o*e+ioni+t exprim; o conclu'ie menit; s;
sporeasc; gradul de 7ncredere a uti%i.to$i%o$ )i.1i, care nu sunt aceia9i cu ($te $e+(on+/i%0
privire la re'ultatele evalu;rii sau ale m;sur;rii unui +u/ie't 7n func8ie de ni9te '$ite$ii.<
[Cadrul Internaional pentru Angajamentele de Asigurare]
Anga5amentele de asigurare sunt 7n general voluntare, 7ns; ele pot fi impuse entit;8ii de c;tre o alt; parte.
#xemple de anga5amente de asigurare1
Auditul anual extern al situa8iilor financiare 0asigurare statutar;4
3erificarea semestrial; a re'ultatelor
3erificarea continuit;8ii activit;8ii
3erificarea eficacit;8ii sistemului /T al unei entit;8i
3erificarea respect;rii cerin8elor de guvernare corporatist;
Raportul de asigurare furni'ea'; urm;toarele avanta5e celor care utili'ea'; informa8iile financiare1
" opinie independent; dintr,o surs; extern; care m;re9te credibilitatea informa8iilor
;rtinirea managementului este redus;
!
rofesionist
Criterii
.ubiect
&tili'atori artea
responsabil;
"pinia modificat; atrage aten8ia asupra riscului
Relevan8a informa8iilor poate fi 7mbun;t;8it; prin experti'a 9i cuno9tin8ele firmei de asigurare.
Toate anga5amentele de asigurare, indiferent dac; sunt sau nu reglementate prin lege, precum auditul
statutar sau un aran5ament contractual, trebuie derulate 7ntr,un mod similar1
Convenirea asupra sferei de aplicabilitate a lucr;rilor care urmea'; s; fie reali'ate
.tabilirea 7n mod formal a tuturor condi8iilor anga5amentului 7n cadrul unui contract 0scrisoare de
anga5ament4
lanificarea lucr;rilor. >ivelul lucr;rilor trebuie s; se ba'e'e pe risc 9i pe nivelul de asigurare
dorit.
"b8inerea de probe adecvate suficiente pe care s; se fundamente'e conclu'ia
Reali'area verific;rii generale 9i formarea opiniei
#miterea raportului c;tre client.
"biectivul oric;rei sarcini de asigurare este de a produce o conclu'ie sub forma unui raport.
&.4 Co,uni'$e 'u !i*e$ite%e (0$1i inte$e+te
Raportul emis dup; auditul statutar este adresat '1ion$i%o$. +estinatarii celorlalte rapoarte de asigurare
varia'; de la o sarcin; la alta, 7n func8ie de natura subiectului 9i de scopul raportului.
Auditorii pot furni'a doar +i#u$0$i $e.on/i%e, datorit; limitelor inerente ale auditului statutar.
rin modificarile aduse legislatiei in domeniu 02egea nr.31A1))* privind societatile comerciale4 s,au adus
noi preci'ari in ceea ce priveste obligativitatea numirii cen'orilor in cadrul societatilor pe actiuni. Aceasta
numire este optionala pentru societatile ale caror situatii financiare sunt supuse auditului financia, potrivit
legii sau optiunii, $otararea apartinand adunarii generale a actionarilor.
2. Te$,ino%o#i *o%o+it in u!it
Audutul extern, Repre'inta o apreciere independenta sau o functie de monitori'are. #ste responsabil de
furni'area unei opinii asupra faptului daca situatiile financiare sunt complete si precise si daca operatiunile
sunt legale si regulamentare. +esfasoara adeseori si audituri ale performantei 0privind economicitatea,
eficienta si eficacitatea cu care entitatile isi utili'ea'a resursele4. #ste diferit de auditul intern prin aceea ca
este efectuat de o institutie de audit din afara entitatii.
Auditul financiar, Auditul care are ca scop sa furni'e'e o opinie asupra faptului daca situatiile
financiare sunt complete si precise si daca operatiunile sunt legale si regulamentare 0 sunt conformr cu
legile si reglementarule relevante4. Auditul conformitatii activitatii entitatii cu legile si reglementarile face
parte din auditul financiar.
%
Asigurare rezonabila, >ivel de asigurare pe care auditorul il poate furni'a asupra situatiilor financiare in
sensul ca acestea nu contin erori materiale. Auditorul nu poate furni'a o asigurare absoluta deoarece pentru
determinarea acesteia se utili'ea'a rationamentul profesional, esantionarea, precum si constatarile
controalelor interne care pre'inta unele limitari inerente.
Asertiunile de audit- Repre'entarileAexpunerile facute de catre management ce sunt cuprinse in situatiile
financiare. "biecvele auditului au rolul de a verifica aceste asertiuni.
Controlul intern, Controlul stabilit de conducerea entitatii pentru a oferi o asigurare re'onabila privind
eficienta si eficacitatea operatiunilor, soliditatea informatiilor financiare si conformitatea cu legile si
reglementarile in vigoare. Cuprinde controlul financiar, mediul de control so procedurile de control.
Controlul financiar, Controalele interne destinate sa spri5ine entitatile sa,si minimi'e'e probabilitatea
expunerii la riscuri financiare evitabile si sa asigure ca informatiile financiare sunt solide. Controalele
financiare includ proceduri de control menite sa a5ute entitatea sa tina evidente contabile corecte, sa
prote5e'e bunurile si sa previna si sa detecte'e frauda. Controlul financiar cuprinde si auditul intern.
Documente de lucru, +ocumente pregatite de auditor pentru a inregistra activitatea pe care a desfasurat,o
si conclu'iile sale. #le sunt incluse in dosarul curent si uneori in dosarul permanent.
Dosarul curent- Cuprinde toate documentele de lucru aplicabile auditului anului curent.
Dosarul permanent- Cuprinde informatii de interes permanent si relevante de la an la an in ceea ce
priveste entitatea auditata.
Esantion aleatoriu simplu- -etoda de esantionare a operatiunilor in vederea aplicarii procedurilor directe
de fond sau a testelor dec control prin care toate operatiunile au sansr egale de a fi incluse in esantion.
Esantion pe baza de unitati monetare- - -etoda de esantionare a operatiunilor in vederea aplicarii
procedurilor directe de fond prin care un articol de valoare relativ ridicata are o probabilitate mai mare sa
apara in esantion decat unul cu o valoare mai redusa.
Esantionare statistica, "rice abordare a esantionarii unde articolele populatiei sunt selectate aleator si
unde teoria probabilitatii este folosita la evaluarea re'ultatelor esantionarii, inclusiv la cuantificarea riscului
de esantionare.
Esantionarea in audit, /n ca'ul in care auditorul aplica procedurile de audit la mai putin de 1**B din
operatiunile din cadrul unei populatii. oate permite auditorului si sa evalue'e probele de audit pentru a
spri5iniformularea unor conclu'ii referitoare la populatia in cau'a.
Material- " problema este materiala daca cunoasterea sa poate sa influente'e utili'atorul situatii(lor
financiare.
Nivelul materialitatii, " valoare sau un prag fata de care auditorul 5udeca semnificatia re'ultatelor
auditului.
Opinia de audit- Repre'inta o exprimare clara, in scris, a conclu'iilor auditorului asupra faptului ca
situatiile financiare in ansamblu ofera o imagine reala si fidela 0sau daca sunt pre'entate fidel sub toate
aspectele materiale4, in conformitate cu cadrul dec raportare financiara identificat.
Populatia- .etul de date din care auditorul selectea'a un esantion asupra caruia doreste sa traga conclu'ii.
Proceduri de fond, Testele efectuate de catre auditori pentru a obtine probe de audit. Aceste sunt de doua
tipuri1 proceduri directe de fond si proceduri analitice.
(
Proceduri de audit, Repre'inta metodele prin care auditorul obtine probele si cuprind procedurile directe
de fond, procedurile analitice.
Riscul de audit, Riscul ca un auditor sa exprime o opinie de audit necorespun'atoare in ca'ul in care
situatiile financiare sunt material eronate. Risul de audit are trei componente1 riscul inerent, riscul de
control si riscul de nededectare.
Riscul inerent, .usceptibilitatea unei arii de control de a contine erori ce pot fi materiale, individual sau
agregat cu erori din alte arii ale contului, presupunand ca nu exista controalele interne aferente.
Riscul de control, Riscul ca o eroare care ar putea sa apara intr,o arie a controlului sin care poate fi
materiala, individual sau agregat cu erori din alte arii ale controlului, sa nu poata fi prevenita sau corectata
operativ de catre controalele interne.
Riscul de nededectare, Riscul ca procedurile auditorului sa nu detecte'e erorile dintr,o arie a contului, risc
ce poate fi material, individual sau agregat cu erori din alte arii ale contului.
3 Ti(u$i !e u!it +i u!ito$i" u!itu% e-te$n" u!itu% inte$n
Criteriile de clasificare a auditului cel mai frecvent utili'ate sunt urmatoarele1
1 , in functie de obiectivul urmarit si
2 , in functie de afilierea auditorilor.
1. In functie de obiectivul urmarit, auditul se poate clasifica in1
3 audit financiar, statutar 0sau auditul situatiilor financiare4C
/3 audit de conformitateC
'3 audit operational.
3 Au!itu% +itutii%o$ *inn'i$e consta in colectarea probelor care privesc situatiile financiare ale unei
nentitati patrimoniale si in utili'area acestor probe pentru evaluarea conformitatii elaborarii, pre'entarii si
publicarii acestor situatii cu normele nationale sau internationale de contabilitate sau cu orice alt criteriu
prestabilit.
Asa cum s,a aratat mai sus, auditul situatiilor financiare implica notiunea de atestare, adica de comunicare
a unei opinii de catre o persoana 0fi'ica sau 5uridica4 independenta, competenta si care sa aiba autoritatea
necesara de a emite o astfel de opinie. Aceasta opinie trebuie sa fie ba'ata pe probe sificient de persuasive.
/3 Au!itu% !e 'on*o$,itte. .copul acestui audit este acela de a determina daca o persoana fi'ica sau
o entitate patrimoniala a respectat anumite politici sau norme legale. Asemenea auditului financiar, auditul
de conformitate are drept scop stabilirea gradului de corespondenta cu anumite criterii prestabilite, dar
criteriile care sunt urmarite in cadrul aceluiasi tip de audit sunt mult mai specifice si pot consta fie dintr,o
directive a conducerii companiei 0ex politica de personal4, fie dintr,un cod de legi sau un set de
reglementari 0ex fiscale4.
)
Auditul de conformitate poate fi integrat in auditul financiar atata timp cat o politica adoptata de companie,
o lege sau o reglementare care trebuie urmate de acesta au un impact semnificativ asupra situatiilor
financiare. #x.un contract de imprumut pe termen lung in care, prin incalcarea unr termeni contractuali,
datoria pe termen lung s,ar putea transforma in datorie pe termen scurt prin rambursarea imediata,
anticipate a intregului credit.
'3 Au!itu% o(e$tion% mai poarta si numele de audit al performantei. Auditul operational consta in
emiterea unei opinii privindconformitatea cu un anumit set de criterii prestabilite, dar, spre deosebire de
celelalte tipuri de audit, criteruule de comparative difera. +in acest punct de vedere auditul operational
poate fi definit ca o revi'uire sistematica a activitatilor unei organi'atii 0sau a unui segment al acestora4 in
corelatie cu anumite obiective stabilite de management, in scopul de a evalua performantele, de a identifica
posibilitatile de imbunatatire a acestor activitati.
" expunere sintetica a tipurilor de audit clasificate, in functie de obiectivul urmarit, este pre'entat,
comparativ, astfel1
Tip de audit #xaminareaD Criteriul consta inD Raportul contineD
Auditul situatiilor
financiare
informatiilor din
situatiile financiare
>ormele nationale
sau internationale de
contabilitate
exprimarea unei opinii cu privire la
pre'entarea unei imagini fidele a
acestor situatii, conform cu criteriulm
stabilit
Auditul de
conformitate
actiunile unei
personae fi'ice
sau 5uridice
politici contabile.
coduri, norme, re,
glementari etc.
conformitate cu criteriul stabilit
Auditul
operational
activitatile unei
entitati sau doar o parte a
acestora
diferite obiective
ale entitatii
recomandari de imbunatatire a a activitatilor
auditate
2. Clasificarea auditului in functie de afilierea auditorilor.
+in acest punct de vedere se disting urmatoarele tipuri de audit1
3 audit externC
/3 audit internC
'3 audit guvernamental.
Aceasta clasificare intersectea'a tipurile de audit pre'entate anterior.
/n functie de tipul de audit efectuat si misiunea oe care o au de indeplinit auditorii sunt externi si interni.
Auditul extern are ca obiectiv in cadrul misiunii si evaluarea auditului intern iar de gradul de organi'are si
functionare a acestuia va influenta procedurile de audit financiar.
rin modificarile aduse legislatiei care reglementea'a auditul financiar 0"E %5A1))) privind activitatea de
audit4 se impune ca entitatile economice ale caroro situatii financiare anuale sunt supuse audituilui
1*
financiar sunt obligate sa organi'e'e si sa asigure exercitarea activitatii profesuionale de audit intern.
Aceeasi oibligativitate sec rFegaseste si in 2egea 31A1))* privind societatile comerciale.
rivind comparativ cele doua calitati de auditor,in functie de statut, obiective se pot pre'enta sc$ematic
astfel1
Auditor extern Auditor intern
"biective G9i exprim; opinia 7n
ceea ce prive9te
fidelitatea 9i
corectitudinea
/ndic; dac; se
p;strea'; registre
contabile adecvate
+iferite niveluri, a5ung?nd p?n; la anga5atori, dar
pot include1
3erificarea sistemelor de contabilitate 9i control
intern
#xaminarea informa8iilor financiare A opera8ionale
3erific;ri ale raportului costuri = avanta5e
3erificarea aplic;rii politicilor corporatiste, a
legilor 9i reglement;rilor
/nvestiga8ii speciale, de ex. suspiciunea de fraud;
3erific;ri 7n ceea ce prive9te ac$i'i8iile,
marHetingul, tre'oreria 9i resursele umane
Raportea'; Ac8ionarilor A
asocia8ilor
Conducerii A administratorilor
.tatutul /ndependent A din afara
companiei
Anga5at al companiei A 7n rela8ie contractual; cu
compania 0externali'are4
Calificare Calificat A membru al
unui organism de
supraveg$ere
recunoscut
>u sunt necesare calific;ri formale
Ambele categorii profgesionale au in vedere prevenirea si detectarea fraudelor si erorilor dar raspunderea
si procedurile aplicate difera.
11
revenirea 9i detectarea
fraudelor 9i erorilor
Auditori interni Auditorii externi
Administratori responsabili de
prevenire 9i detectare
ot contribui la prevenire prin
e)%u$e e*i''it01ii +i+te,e%o$
!e 'ont$o%
#xisten8a departamentului de A/
poate constitui o (ie!i'0
ot contribui la detectare prin
$(o$t$e +u+(i'iuni%o$
.e poate apela la ei pentru
in)e+ti#$e +u+(i'iuni%o$ !e
*$u!0
>u au responsabilit;8i 7n ceea ce
prive9te ($e)eni$e
Responsabilitate limitat; pentru
!ete't$e
Anali'ea'; $i+'u$i%e existen8ei unor
denatur;ri importante
A+i#u$$e $e.on/i%0 c; situa8iile
financiare nu con8in !entu$0$i
+e,ni*i'ti)e
4. Au!itu% e-te$n" u!itu% inte$n +i 'ont$o%u% inte$n
3 Au!itu% e-te$n. +enumit si audit independent, este efectuat pe o ba'a contractuala de catre
independenti, persone fizice sau juridice care nu sunt angajati permanenti ai entitatilor. Raportul de audit
este adresat tuturor utili'atorilor interesati si in mod special actionarilor firmei.
/3 Au!itu% inte$n. Aditul intern este descries ca fiind o functie independenta, stabilita in cadrul structurii
de control intern al unei companii, in scopul examinarii si evaluarii permanente a activitatilor si serviciilor
acesteia. Auditorii interni sunt angajati permanenti ai companiei sau institutiei respective . entru ca
functia de auditor intern sa fie eficienta se recomanda adoptarea masurilor necesare pentru ca auditorilor
interni sa li se asigure un grad de independenta cat mai mare in cadrul organi'atiei din care fac parte.
'3 Au!itu% #u)e$n,ent% este efectuat de anga5atii institutiilor publice speciali'ate 0cum ar fi Curtea de
Conturi, -inisterul 6inantelor ublice, primariile4
Tipurile de audit clasificate in functie de apartenenta auditorilor pot fi pre'entate, comparative, astfel1
Tip de audit #fectuat de D. oate includeD.
Audit extern Auditori independenti, pe
ba'a de contract 0liber profesionisti,
societati4
diverse tipuri de audit n principal
auditul situatiilor financiare
Auditul intern Anga5ati permanenti ai entitatii
respective
auditul de conformitate si auditul
operational
Audit
guvernamental
Anga5ati ai institutiilor publice
speciali'ate
auditul de conformitate si auditul
operational
Au!itu% inte$n
Auditul intern contribuie la o bun; guvernare corporatist;
Auditul intern este o activitate independent;, obiectiv;, de asigurare 9i consultare, conceput; pentru a
ad;uga valoare 9i pentru a 7mbun;t;8i opera8iunile organi'a8iei. Acesta a5ut; la 7ndeplinirea obiectivelor
organi'a8iei printr,o abordare sistematic;, disciplinat;, pentru evaluarea 9i cre9terea eficacit;8ii proceselor
de gestionare a riscului, a controlului 9i a guvern;rii.
Auditul intern este o verificare a sistemelor de contabilitate 9i de control intern din cadrul companiei,
pentru a veni 7n a5utorul conducerii. Acestea pot fi1
Auditul intern financiar
Auditul intern opera8ional
Auditul intern 9i guvernarea corporatist;
Auditul te$nologiei informa8iei
12
Auditurile opera8ionale sunt audituri ale procesului opera8ional al organi'a8iei. "biectivul lor principal
const; 7n monitori'area activit;8ilor conducerii, verificarea respect;rii politicii companiei. #le mai sunt
denumite 9i audituri de gestiune sau audituri de eficien8;.
Auditurile raportului costuri = beneficii
Auditurile trebuie planificate p;str?nd o atitudine de scepticism profesional
Cont$o%u% inte$n
+efini8ie1 :Controlul intern este procesul conceput 9i efectuat de c;tre cei responsabili de guvernare, de
conducere 9i de alte categorii de personal, 7n vederea ob8inerii unei asigur;ri re'onabile cu privire la
reali'area obiectivelor entit;8ii 7n ceea ce prive9te siguran8a raport;rii financiare, eficacitatea 9i eficien8a
opera8iunilor 9i respectarea legilor 9i reglement;rilor 7n domeniu<.
Componentele sistemului de control intern
-ediul de control 6unc8iile de guvernare 9i management
Atitudinile 9i con9tienti'area 9i ac8iunile conducerii
:+; tonul<
Comunicarea 9i aplicarea integrit;8ii 9i valorilor deontologice
rocesul de evaluare a riscurilor
desf;9urat de entitate
-odul 7n care conducerea identific; riscurile 9i stabile9te ac8iunile de
gestionare a acestora.
.istemul de informa8ii #ste alc;tuit din infrastructur;, softFare, oameni, proceduri 9i date
entru obiectivele de raportare financiar;, procedurile 9i registrele care ini8ia';,
7nregistrea';, procesea'; 9i raportea'; tran'ac8iile 9i men8in r;spunderea pentru
active, pasive 9i ac8iuni
Activit;8ile de control oliticile 9i procedurile care a5ut; la asigurarea 7ndeplinirii directivelor
conducerii
Categoriile cele mai relevante pentru audit1
3erific;rile de performan8;
rocesarea informa8iilor
Controalele fi'ice
+ivi'iunea sarcinilor
-onitori'area controalelor #valuarea conceperii 9i func8ion;rii controalelor 7n timp
-onitori'area continu; face parte din activitatea normal; de management
Auditorii interni pot reali'a o monitori'are separat;.
6olosirea sistemelor de control intern de c;tre auditori
13
/.A 315 Gn8elegerea entit;8ii 9i a mediului s;u prevede c; auditorul trebuie s; 7n8eleag; controlul intern
relevant pentru audit. Acest lucru este necesar pentru1
, /dentificarea tipurilor de gre9eli posibile
, Anali'area factorilor care influen8ea'; riscurile de denatur;ri semnificative
, Conceperea naturii, timpului 9i dimensiunii procedurilor de audit urm;toare.
, R;spunsurile la riscurile evaluate
14
roceduri de evaluare a riscurilor pentru 7n8elegerea
entit;8ii 9i a mediului s;u, inclusiv a controlului s;u
intern.
Alte proceduri de audit concepute 9i reali'ate ca
reac8ie la riscurile evaluate de denatur;ri la nivelul
afirma8iilor
#stimarea dac;
controalele
func8ionea'; 7n mod
eficaceI
+a >u
Teste de control.copul1
ob8inerea de probe de audit
adecvate suficiente privind
func8ionarea eficace a
controalelor pe perioada
respectiv;.
Teste de validare.copul1 +etectarea
denatur;rilor semnificative la
nivelul afirma8iei
/nclud1
Teste ale detaliilor tran'ac8iilor,
soldurilor 9i informa8iilor 9i
roceduri analitice de validare
Trebuie s; se reali'e'e proceduri de
validare pentru fiecare clas;
semnificativ; de tran'ac8ii, solduri
de cont 9i informa8ii.
Re'ultatele satisf;c;toare ale
testelor de control pot permite
auditorului s; evalue'e riscul de
denaturare ca fiind sc;'ut 9i s;
reduc; dimensiunea procedurilor de
validare.
Controalele
func8ionea'; 7n
mod eficaceI
+a
>u
Raportarea c;tre conducere
0ve'i sec8iunea %4
Li,ite%e 'ont$o%u%ui inte$n
Auditorul nu se poate ba'a niciodat; exclusiv pe testele de controale, datorit; limitelor inerente ale oric;rui
sistem de control intern, adic;1
, +eci'ii proaste
, #roare uman;
, "colirea deliberat; a proceselor de c;tre anga5a8i 9i alte persoane
, Gnc;lcarea controalelor de c;tre conducere 9i
, Apari8ia unor situa8ii neprev;'ute.
A'ti)it01i%e !e 'ont$o%
Conducerea concepe 9i aplic; activit;8ile de control pentru prevenirea riscurilor care amenin8; 7ndeplinirea
obiectivelor entit;8ii.
Auditorul trebuie s; 7n8eleag; activit;8ile de control relevante pentru evaluarea riscurilor de deturn;ri
semnificative la nivel de afirma8ie.
Co,uni'0$i%e ($i)in! 'ont$o%u% inte$n
Auditorul nu are obliga8ia de a raporta ac8ionarilor deficien8ele sistemelor de control intern, 7ns; /.A 2!*
Comunicarea problemelor legate de audit celor responsabili cu guvernan8a prevede ca auditorul extern s;
comunice Jproblemele de audit care pre'int; interes pentru guvernan8;< celor responsabili de guvernarea
entit;8ii.
rintre problemele care trebuie communicate sunt 9i1
Abordarea 9i sfera de aplicare a auditului
.electarea sau modific;rile politicilor contabile
A5ust;rile auditului care ar putea avea un efect semnificativ asupra situa8iilor financiare ale entit;8ii
Aspectele nesigure importante care ar putea arunca o umbr; de 7ndoial; 7n privin8a capacit;8ii entit;8ii de a
=9i continua activitatea.
+eficien8ele semnificative din controlul intern
C$estiunile referitoare la integritatea conducerii 9i ca'urile de fraud; 7n care este implicat; conducerea.
P$o'e!u$i%e
Aceste comunic;ri ar trebui s; constituie o ba'; suficient de prompt; pentru a le permite celor responsabili
cu guvernan8a s; ia m;surile corespun';toare. Toate comunic;rile se vor face 7nainte de finali'area
situa8iilor financiare.
6orma comunic;rilor 9i adresele la care vor fi trimise acestea trebuie stabilite 7ntr,o etap; primar; 7n cadrul
procesului de audit 0adic; 7n cadrul planific;rii4.
Gnainte de raportarea c$estiunilor consiliului de administra8ie, auditorii trebuie s; discute mai 7nt?i
c$estiunile respective cu conducerea. Acest lucru d; posibilitatea conducerii de a furni'a mai multe
informa8ii sau explica8ii.
15
+ac; acest lucru este posibil, problemele trebuie trimise comitetului de audit sau consiliului de
administra8ie, 7n ca'ul 7n care nu exist; comitet de audit.
&neori, cei responsabili cu guvernan8a pot dori s; furni'e'e unor ter8i, precum b;ncile sau anumitor
autorit;8i de reglementare, copii ale comunic;rilor scrise primite de la auditori. #ste necesar s; se ia m;suri
pentru asigurarea 7n8elegerii de c;tre ter8ii care citesc comunic;rile a faptului c; acestea nu au fost
7ntocmite pentru ter8i.
Acest raport a fost 7ntocmit spre a fi folosit exclusiv de entitate 9i, acolo unde este ca'ul, de compania
mam; 9i de auditorii acesteia.
Acesta nu trebuie transmis ter8ilor, nu trebuie s; fie citat sau s; se fac; vreo referin8; la el f;r; acordul scris
al auditorilor 9i
Auditorii nu 79i asum; nicio responsabilitate fa8; de nicio alt; persoan;.
#xemple de paragrafe din sec8iunea privind deficien8ele a unui raport c;tre conducere
1 Ac$i'i8iile = procedurile de comand;
.istemul actual
Gn cursul activit;8ii noastre, am descoperit c; maga'inele obi9nuiesc s; comande anumite bunuri de la K
2imited f;r; a 7ntocmi o cerere de ac$i'i8ie sau o comand; de ac$i'i8ie.
/mplica8iile
rin urmare, exist; posibilitatea cre;rii unor obliga8ii legate de elementele neautori'ate 9i a efectu;rii unor
ac$i'i8ii la pre8uri necompetitive.
Recomand;ri
Recomand;m informarea personalului din maga'ine 7n privin8a faptului c; nu are voie s; fac; comen'i, 7n
cadrul unei 9edin8e de departament. rocedura corect; de reali'are a unei cereri prin departamentul de
ac$i'i8ii trebuie explicat; 9i trebuie asigurat; formare pentru reali'area unei cereri de ac$i'i8ie.
+epartamentul de audit intern trebuie s; reali'e'e verific;ri pe teren 7n urm;toarele 9ase luni 7n vederea
monitori';rii respect;rii regulilor.
Reconcilierea registrelor de ac$i'i8ii
.istemul pre'ent
Cu toate c; procedura dumneavoastr; prevede reconcilierea registrului de ac$i'i8ii cu contul general din
registrul nominal la sf?r9itul fiec;rei luni, aceasta nu a fost efectuat; pentru lunile decembrie 9i ianuarie.
/mplica8iile
.oldul din registrul datoriilor a fost mai mic cu 2.12* &.+ fa8; de soldul contului general din registrul
nominal la 31 decembrie 2**3 9i nu s,a putut oferi nicio explica8ie pentru aceasta. Acest lucru implic; o
ruptur; serioas; 7n procedurile de tratare pe lot 9i de 7nscriere 7n carea mare a facturilor de ac$i'i8ie 9i A sau
a pl;8ilor 7n numerar.
1!
Recomand;ri
e viitor, este important ca aceast; reconciliere s; fie efectuat; cu regularitate de c;tre un func8ionar
responsabil, independent de responsabilul cu registrul ac$i'i8iilor 'ilnice, de casier 9i de responsabilul cu
registrul nominal. Recomand;m semnarea unei fi9e de control de c;tre supraveg$etorul registrului de
ac$i'i8ii 0sau de controlorul financiar, 7n absen8a acestuia4.
>ote suplimentare
2. Casa 9i banca
"biective
Gnregistrarea tuturor sumelor de bani primite
+epunerea la banc; a tuturor sumelor de bani primite
rote5area numerarului 9i cecurilor 7mpotriva pierderilor sau furturilor
Autori'area tuturor pl;8ilor, efectuarea lor c;tre destinatarii corec8i 9i 7nregistrarea lor.
>eplata aceleia9i obliga8ii de dou; ori.
Controalele
+ivi'iunea sarcinilor = doi oameni desc$id 7nregistrarea iar un altul face depunerea la banc;.
Reali'area listelor de 7ncas;ri 9i compararea lor cu 5urnalul de cas;, foaia de v;rs;m?nt 9i extrasul de cont
#fectuarea cu regularitate a reconcilierilor bancare 9i verificarea lor de c;tre un responsabil.
;strarea 7ncas;rilor nedepuse la banc; 7ntr,un seif 7ncuiat.
Ridicarea 9i verificarea cecurilor de c;tre conducere prin compara8ia cu documentele 5ustificative 7nainte de
plat;.
3erificarea cu regularitate a datelor privind situa8ia furni'orilor, pentru a se asigura de corectitudinea
datelor beneficiarului.
#fectuarea 9i verificarea de c;tre conducere a reconcilierilor situa8iilor furni'orilor pentru detectarea
pl;8ilor ne7nregistrate
Registrul de datorii reconciliat cu contul general din registrul datoriilor
6acturi 9tampilate la plat;
6acturi de ac$i'i8ie numerotate 7n ordine = sistemul informatic identific; facturile 7nregistrate anterior ca
fiind pl;tite
Carnete de cecuri p;strate de responsabil 9i 8inute 7ntr,un loc sigur.
3. Tipurile de control computeri'at 0/.A 3154
Ca parte a procesului de evaluare a riscurilor, auditorul trebuie s; 7n8eleag; modul 7n care entitatea a
re'olvat riscurile legate de partea de /T.
Controalele pe care un auditor le poate g;si pot fi 7ncadrate 7n dou; categorii1
Controale generale de /T1 politicile 9i procedurile legate de multe aplica8ii 9i care spri5in; func8ionarea
eficace a controalelor aplica8iilor a5ut?nd la asigurarea func8ion;rii adecvate f;r; 7ntreruperi a sistemelor
informatice.
1%
Controalele aplica8iilor1 proceduri manuale sau automatice care, de obicei, func8ionea'; la nivelul
procesului de activitate. Controalele aplica8iilor pot fi preventive sau de detectare 9i sunt concepute pentru
a asigura integritatea registrelor contabile. +rept urmare, controalele aplica8iilor se refer; la procedurile
folosite pentru ini8ierea, 7nregistrarea, tratarea 9i raportarea tran'ac8iilor sau a altor date financiare.
Controalele aplica8iilor 9i controalele generale sunt inter,rela8ionate. Controalele generale puternice
contribuie la asigurarea care poate fi ob8inut; de c;tre un auditor cu privire la controalele aplica8iilor.
#xisten8a unor controale generale nesatisf;c;toare poate submina existen8a unor controale generale
puternice.
4 Controale generale de /T
Controalele generale de /T care men8in integritatea informa8iilor 9i securitatea datelor, includ, de obicei,
urm;toarele1
Controlul #xemple
Controalele centrului de date 9i ale opera8iunilor de
re8ea
olitici 9i proceduri
Registre de opera8iuni care arat; c?nd au accesat utili'atorii sistemul
9i fi9ierele folosite de ace9tia.
Aran5amente de standbL fie cu utili'atorii de sisteme similare, fie cu o
firm; de calculatoare
#fectuarea de re'erve 9i asigurarea stoc;rii fi9ierelor cu regularitate
rotec8ia 7mpotriva viru9ilor A fireFall,uri
Ac$i'i8ia, modifcarea 9i 7ntre8inerea softFare,ului de
sistem
Autori'area, aprobarea, testarea, aplicarea 9i documenta8ia noilor
sisteme de softFare
.c$imbarea conducerii
Accesul restric8ionat la softFare,ul de sistem 9i la documenta8ie
Contracte de 7ntre8inere
.ecuritatea accesului Restric8ionarea accesului la date 9i programe folosind paroleC
Terminale specialeC
rogramarea activit;8ilor 7n a9a fel 7nc?t s; se permit; controlul
central asupra accesului utili'atorilor.
1(
Ac$i'i8ia, de'voltarea 9i 7ntre8inerea sistemului de
aplica8ii
Testarea noilor sisteme
Autori'area, aprobarea 9i testarea modific;rilor aduse sistemelor de
aplica8ii
6olosirea de pac$ete de standarde
3erificarea regulat; a modific;rilor neautori'ate 9i a coruperii
softFare,ului de sisteme de aplica8ii
Acces restric8ionat la documenta8ia sistemelor de aplica8iii
5. Controalele aplica8iilor
, Controalele aplicate intr;rilor
Controalele loturilor 0batc$ controls4, acolo unde datele introduse 7n sistem sunt, mai 7nt?i, tratate manual
pentru a se prestabili re'ultatele, iar datele de intrare vor fi acceptate de sistem numai dac; 7ndeplinesc
totalurile prestabilite. +e obicei, informa8iile verificate sunt urm;toarele1
>um;rul de documente
.uma net;
.uma brut;
Totalurile de control pentru datele scadente 9i coduri.
0b4 3erific;rile gamei A limitei, care specific; valorile maxime 9i minime estimate 0de ex. 7ntr,un sistem de
salarii, un raport de excep8ie poate fi reali'at pentru anga5a8ii care primesc un salariu net de maxim 3.***
&.+ pe lun;, pentru a permite conducerii s; urm;reasc; 9i s; investig$e'e 7nainte de efectuarea pl;8ii4.
0c4 3erific;rile existen8ei, care vor permite introducerea datelor numai pentru coduri de conturi valide.
Acest lucru este util 7ntr,un sistem de v?n';ri sau de ac$i'i8ii.
0d4 Cifrele de verificare, care dau codurilor un model matematic iar datele nu sunt acceptate pentru codurile
care nu respect; modelul. Acestea sunt folosite pentru prevenirea erorilor de transpunere.
0e4 3erific;rile secven8elor, care scot 7n eviden8; lipsurile de date at?t 7n cadrul loturilor, c?t 9i 7ntre
acestea.
Controalele proces;rii 9i fi9ierelor de date informati'ate
1)
Te$nicile de control folosite pentru intr;ri pot fi, de asemenea, folosite pentru a se asigura ex$austivitatea
9i exactitatea proces;rii, cu condi8ia aplic;rii lor re'ultatelor proces;rii, de ex. o reconciliere de loturi
produs; dup; procesare.
, Controalele ie9irilor
Acestea sunt concepute pentru a furni'a o asigurare re'onabil; c; procesarea este corect;, c; ie9irile sunt
permise numai personalului autori'at 9i c; accesul este asigurat la timp. rintre exemple sunt urm;toarele1
3erific;rile de testare aplicate ie9irilor
Aprobarea pl;8ilor generate de calculator
Reconcilierea totalurilor din rapoarte cu conturile din registrul general
6olosirea de proceduri de control programate
!. Controalele datelor master
-odific;rile aduse datelor master trebuie f;cute numai de c;tre persoane autori'ate
Acest lucru poate fi reali'at fie prin parole, fie prin formulare prenumerotate
3ersiuni imprimate ale datelor trebuie trebuie ob8inute 9i verificate cu regularitate de cineva responsabil
Calculatorul poate fi programat s; furni'e'e o list; a tuturor modific;rilor, ad;ugirilor 9i 9tergerilor, 'ilnic
sau s;pt;m?nal. Acestea pot fi apoi verificate pentru a se asigura autori'area corespun';toare a tuturor
sc$imb;rilor.
Re'umatul celor pre'entate se concreti'ea'a in urmatoarele1
&n sistem de control intern cuprinde1
mediul de control
procesul de evaluare a riscurilor entit;8ii
sistemul informatic
activit;8ile de control
monitori'area controalelor
Auditorul trebuie s; a5ung; s; 7n8eleag; controlul intern pentru a1
identifica tipurile posibilelor denatur;ri
evalua riscurile
concepe proceduri de audit adecvate
"rice sistem de control intern are limitele sale inerente
/.A 2!* prevede ca auditorul s; comunice deficien8ele semnificative din controlul intern celor responsabili
cu guvernan8a.
2*
Te+te%e !e 'ont$o%e
Atunci c?nd evaluarea f;cut; de auditor asupra riscurilor de denatur;ri semnificative la nivelul afirma8iilor
include 9i estimarea c; controalele func8ionea'; eficient, auditorul trebuie s; ob8in; probe de audit
adecvate suficiente pentru func8ionarea eficient; a controalelor la momentele respective din cadrul
perioadei supuse auditului.M/.A 33*N
Acest lucru implic; reali'area de teste de controale
Gn ca'ul 7n care evaluarea de c;tre auditor a riscului de denatur;ri semnificative nu include estimarea c;
controalele func8ioena'; eficient, auditorul va trece direct la conceperea 9i reali'area de proceduri de
validare asupra claselor de tran'ac8ii 9i solduri de conturi 9i la raportarea deficien8elor c;tre conducere.
Testele controalelor sunt reali'ate pentru a se ob8ine probe de audit cu privire la eficaictatea func8ion;rii
controalelor 7n prevenirea sau detectarea 9i corectarea denatur;rilor semnificative la nivelul afirma8iilor.
Acestea verific; dac; controlul1
#ste conceput 7n mod adecvat
#xist;
A func8ionat pe 7ntreaga perioad;.
Abaterile trebuie 7nregistrate 9i investigate indiferent de suma implicat;.
Auditorul evaluea'; dac; abaterile sunt i'olate sau dac; indic; existen8a unor erori 7n registrele contabile.
Gn ca'ul 7n care re'ultatele sunt nesatisf;c;toare, evaluarea preliminar; a riscului de control este
nefundamentat;. Audiorul trebuie s; verifice natura, timpul 9i extinderea procedurilor de validare
planificate.
Testele de controale includ interogarea combinat; cu alte proceduri de audit, de exemplu1
"bservarea procedurilor entit;8ii
/nspectarea documentelor controalelor de fundamentare sau a evenimentelor pentru a se ob8ine probe de
audit c; controalele func8ionea'; cu eficacitate.
#xaminarea probelor din verific;rile f;cute de conducere, de ex. procesul verbal al 9edin8ei consiliului de
administra8ie.
Refacerea aplic;rii unui control 7n vederea verific;rii func8ion;rii sale corecte.
Testarea activit;8ilor de control reali'ate de un calculator, eventual prin folosirea de te$nici de audit
asistate de calculator.

21
I,(o$tn1 'ont$o%u%ui inte$n 4i #e+tion0$ii $i+'u$i%o$
0a4 &n sistem fiabil de control intern contribuie la prote5area investi8iei ac8ionarului 9i a activelor
companiei.
&n sistem de control intern1
6acilitea'; eficacitatea 9i eficien8a opera8iunilor
A5ut; la asigurarea fiabilit;8ii raport;rii interne 9i externe
A5ut; la respectarea legilor 9i reglement;rilor.
0b4 Riscurile care amenin8; o companie sunt 7n continu; sc$imbare. &n sistem fiabil de control intern
depinde, prin urmare, de evaluarea temeinic; 9i regulat; a naturii 9i dimensiunii riscurilor la care este
expus; compania. Gntruc?t profiturile repre'int;, par8ial, recompensa pentru asumarea cu succes a
riscurilor, scopul controlului intern este de a a5uta la gestionarea 9i controlarea corespun';toare a riscurilor,
nu de a le elimina.
Re+(on+/i%it01i%e 'on!u'e$ii 4i %e u!ito$i%o$
ISA 2656 Co,uni'$e '7e+tiuni%o$ !e u!it '0t$e 'ei $e+(on+/i%i !e #u)e$n$e
/.A 2!* prevede c; auditorul extern trebuie s; comunice :c$estiunile de audit cu interes pentru
guvernare< celor responsabili de guvernarea entit;8ii.
:Cei responsabili de guvernare< 7nseamn; cei care se ocup; de supraveg$erea, controlul 9i conducerea unei
entit;8i 9i care ar include, astfel, comitetul de audit 9i administratorii ne,executivi. Ace9tia includ
conducerea numai 7n ca'urile 7n care aceasta are astfel de func8ii.
22
Conducerea
oate folosi auditul
intern pentru a
monitori'a controalele
Auditorii externi
/dentific; 9i evaluea'; riscurile
Concepe, operea'; 9i monitori'ea'; un sistem
adecvat de control intern
.tabile9te politicile de control intern
&rm;re9te s; ob8in; o asigurare regulat; c; sistemul
func8ionea'; 7n mod eficace
Asigur; eficacitatea sistemului de control intern 7n
gestionarea riscurilor.
Gn8eleg activitatea 9i riscurile cu care se confrunt;
.tabilesc natura sistemului de control inter
8n )e!e$e 'on'e(e$ii uno$ ($o'e!u$i !e u!it
'o$e+(un.0to$e
ot raporta toate deficien8ele de control identificate.
Aceste comunic;ri trebuie s; constituie o ba'; suficient de prompt pentru a le permite celor
responsabili de guvernare s; ia m;surile corespun';toare. Toate comunic;rile se vor face 7nainte de
finali'area situa8iilor financiare.
6orma comunic;rilor 9i destinatarul acestora trebuie stabili8i 7ntr,o etap primar 7n cadrul
procesului de audit 0adic;, planificarea4.
Gnainte de raportarea c$estiunilor consiliului de administra8ie, auditorii trebuie mai 7nt?i s; discute
aceste c$estiuni cu conducerea. Acest lucru confer; posibilitatea conducerii de a furni'a mai multe
informa8ii sau explica8ii.
+ac; este posibil, c$estiunile trebuie adresate comitetului de audit sau consiliului de administra8ie,
dac; nu exist; niciun comitet de audit.
&neori, cei responsabili de guvernare doresc s; le furni'e' ter8ilor, de exemplu oficialilor de la b;nci sau
unor autorit;8i de reglementare, copii ale comunic;rilor scrise de la auditori. #ste necesar s; se ia m;suri
pentru asigurarea 7n8elegerii de c;tre ter8ii care citesc comunic;rile c; acestea nu au fost 7ntocmite pentru
ter8i.
Acest raport a fost 7ntocmit spre a fi folosit exclusiv de entitate 9i, acolo unde este ca'ul, de orice
companiei mam; 9i de auditorii acesteia.
Acesta nu trebuie transmis ter8ilor, nu trebuie s; fie citat sau s; se fac; vreo referin8; la el f;r;
acordul scris al auditorilor 9i
Auditorii nu 79i asum; nicio responsabilitate fa8; de nicio alt; persoan;.

5 AUDITURILE STATUTARE
Conte-tu% !e %u'$u
Ca reac8ie la e9ecurile r;sun;toare ale auditurilor precum cel din ca'ul #nron, profesia de auditor este
foarte bine reglementat;. Gn acela9i timp, exist; o larg; de'batere privind valoarea auditului statutar pentru
entit;8ile mai mici.
Auditul statutar a fost reglementat prin +irectiva 2**!A43AC# a arlamentului #uropean si a Consiliului din
1% mai 2**! .
P$e.ent$e #ene$%0
+irectiva defineste :auditul statutar< ca un audit al conturilor anuale sau al conturilor consolidate astfel
cum este preva'ut de legislatia cominitara iar :auditorul statutar< inseamna o persoana fi'ica care este
autori'ata in conformitate cu dispo'itiile directivei de catre autoritatile competente ale unui stat membru sa
efectue'e audituri statutare.
C!$u% !e $e#%e,ent$e
rofesia de auditor este reglementat; de mai multe surse
23
2egisla8ia na8ional;
Reglementarea 9i stabilirea standardelor la nivel na8ional
.tabilirea standardelor la nivel interna8ional
"rganisme profesionale, precum CA6R.
1.1+e obicei, prin legisla8ie se stabilesc1
+repturile 9i 7ndatoririle auditorilor
#ligibilitatea pentru profesia de auditor
D$e(tu$i%e 4i 9n!to$i$i%e u!ito$i%o$
Accesul la registrele 9i eviden8ele companiei
/nforma8ii 9i explica8ii
rimirea de convoc;ri Aparticiparea la
adun;rile generale
Cuv?ntul 7n adun;rile generale
6idelitatea 9i corectitudinea
7nregistr;rilor contabile
Gnregistr;rile contabile 7ntocmite
7n mod adecvat
Cerin8e statutare suplimentare
Registre contabile adecvate
+eclara8ii de la filiale
Coresponden8a dintre 7nregistr;rile
contabile 9i registrele contabile
+eclararea retribu8iilor administratorilor
/nforma8ii 9i explica8ii primite
E%i#i/i%itte
-a5oritatea cadrelor 5uridice prev;d c; auditorii trebuie s; fie membri ai unui organism profesional
corespun';tor, precum CA6R,ACCA.
Fe!e$1i Inte$n1ion%0 Cont/i%i%o$ :Inte$ntion% Fe!e$tion o* A''ountnt+ - IFAC3
/6AC a fost 7nfiin8at; ca urmare a ini8iativelor formulate 7n 1)%3 9i aprobate 7n mod formal 7n cadrul
Congresului interna8ional al contabililor din -unic$ din 1)%%.
24
+repturi Gndatoririle
Raportarea opiniei
privind
Aceasta este o organi'a8ie non,profit, neguvernamental;, apolitic;, interna8ional;, a organismelor de
contabilitate.
Mi+iune
-isiunea /6AC este de a :servi interesului public, de a 7nt;ri profesia contabil; global; 9i de a contribui la
de'voltarea unor economii interna8ionale puternice prin stabilirea 9i promovarea ader;rii la standarde
profesionale de 7nalt; calitate, prin promovarea convergen8ei interna8ionale a acestor standarde 9i prin
exprimarea c$estiunilor ce 8in de interesul public acolo unde experti'a profesional; este cea mai relevant;<.
Re#%e,ent$e (e ($o*e+ie
"rganismele precum CA6R, ACCA 5oac; un rol 7n reglementarea profesiei.
Ro%u%
E!u'$e 4i *o$,$e u!ito$i%o$ Ca membru al /6AC, ACCA trebuie s; respecte
standardele interna8ionale 9i regulile /6AC privind1
, educa8ia 9i formarea la nivel de pre,calificare
, educa8ia profesional; continu;
Pune$e 9n (%i'$e 'e$in1e%o$
!eonto%o#i'e
"rganismele membre ale /6AC precum ACCA trebui
s; elabore'e cerin8e deontologice pe ba'a /nternational
Code of #t$ics for rofessional Accountants 0Codul interna8ional de
deontologie pentru contabilii profesioni9ti4 al /6AC.
"rganismele membre trebuie s; prevad; standarde
7nalte de comportament profesional 9i s; asigure
respectarea cerin8elor deontologice. Gn urm;toarele
situa8ii trebuie s; se ia m;suri disciplinare1
, >erespectarea standardului prev;'ut de diligen8;,
aptitudine sau competen8; profesional;.
, >erespectarea regulilor deontologice sau
, Comportamentul compromi8;tor sau de'onorant.
Autoritatea de a lua m;suri disciplinare trebuie
prev;'ute prin legisla8ie sau prin statutul organismului
profesional.
Nu,i$e" !e,ite$e 4i !e,i+i u!ito$i%o$
Capitolul 1 a ar;tat c?t este de important ca auditorul s; fie in!e(en!ent 9i s; ac8ione'e ca #ent %
'1ion$i%o$.
25
Gn ma5oritatea 5urisdic8iilor, acest lucru este prev;'ut 7n legea referitoare la numirea, demiterea 9i demisia
auditorilor.
re'entarea reglement;rilor
Nu,i$e , +e obicei, sunt numi8i pe o perioad; de un an
, rin $ot;r?rea ac8ionarilor
, Gn anumite situa8ii, de ex. la numirea primilor auditori sau 7n ca'ul
existen8ei unor posturi neocupate, administratorii pot numi auditorii.
De,ite$e , Oot;r?rea ac8ionarilor A asocia8ilor
, Auditorii au dreptul1
.; le fie notificat; $ot;r?rea
.; fac; declara8ii scrise
.; ia cuv?ntul 7n cadrul adun;rilor ac8ionarilor Aasocia8ilor,
p?n; la expirarea mandatului lor.
De,i+i , Auditorii 79i pot da demisia 7n orice moment
, ot da preavi' scris la sediul social al companiei
, ot trimite o declara8ie a circumstan8elor tuturor celor care au
dreptul s; primeasc; copii ale 7nregistr;rilor contabile.
O(ini !e u!it +ttut$
+up; cum s,a ar;tat 7n capitolul 1, exist; dou; aspecte principale ale opiniei care trebuie raportate 7n mod
explicit1
+ac; situa8iile financiare sunt *i!e%e 4i 'o$e'te
+ac; situa8iile financiare au fost 9nto',ite 9n ,o! 'o$e+(un.0to$, 7n conformitate cu cerin8ele
5uridice 7n domeniu.
+omenii suplimentare
Ale reglement;ri, precum codurile 5uridice 9i corporative locale, pot prevedea ca auditorul s; anali'e'e alte
aspecte 9i s; le raporte'e fie 7n mod po'itiv, fie prin excep8ie.
O/ie'ti)e%e 4i 'ti)it01i%e u!itu%ui +ttut$
O/ie'ti)e%e
"biectivul auditului statutar este emiterea unei opinii corespun';toare cerin8elor statutare, dup; cum se
arat; 7n sec8iunea %.
Gn termeni mai generali, obiectivul poate fi definit drept :acordarea de asigur;ri utili'atorilor, cu privire la
situa8iile financiare<.
2!
A'ti)it01i%e
+iagrama de mai 5os pre'int; pe scurt domeniile principale.
Li,ite%e u!itu%ui +ttut$

2%
"b8inerea de cuno9tin8e
legate de activitatea clientului
#valuarea riscurilor
"b8inerea de probe
#miterea opiniei 7n
raportul auditorului.
Raportarea c;tre conducere a
deficien8elor de sistem, a
elementelor ineficiente etc.
2imitele
sistemelor de
contabilitate 9i
control
>u sunt testate
toate elementele.
Auditul nu este
obiectiv.
Activitatea se
ba'ea'; pe
considera8ii.
#ste posibil ca
cititorii s; nu
7n8eleag; 5argonul
folosit 7n
rapoartele de
audit.
+ecala5ul de timp
dintre data
bilan8ului
contabil 9i
emiterea
raportului de
audit
robele de audit
sunt adesea
persuasive, nu
concludente.
#x. erorile umane, 7n8elegerile
frauduloase, costul versus avanta5
Auditorii pot furni'a numai o
asigurare re'onabil; c; situa8ile
financiare nu con8in denatur;ri
relevante.
Auditorii pot furni'a doar +i#u$0$i $e.on/i%e, datorit; limitelor inerente ale auditului statutar.
6. P%ni*i'$e in u!itu% +ttut$" !ete$,in$e ($#u%ui !e +e,ni*i'tie.
P%ni*i'$e +i !o'u,ent$e u!itu$i%o$
"biectivul auditorului este s; planifice auditul astfel 7nc?t acesta s; fie efectuat 7ntr,o
manier; c?t mai eficient;.
Gn stabilirea strategiei generale de audit , auditorul va 7ntreprinde1
a4 /dentificarea caracteristicilor misiunii care definesc aria sa de acoperireC
b4 #valuarea obiectivelor de raportare ale misiunii pentru a planifica perioada de desf;9urare a auditului 9i
natura comunic;rilor ceruteC
c4 2uarea 7n considerare a factorilor care, 7n ba'a ra8ionamentului profesional al auditorului, sunt
semnificative pentru direc8ionarea eficient; a eforturilor ec$ipei misiuniiC
d4 2uarea 7n considerare a re'ultatelor activit;8ilor preliminare misiunii 9i, acolo unde sunt aplicabile, dac;
cuno9tin8ele acumulate cu oca'ia altor misiuni efectuate de partenerul de misiune sunt relevante pentru
entitateC
e4 .tabilirea naturii, perioadei 9i magnitudinii resurselor necesare pentru
efectuarea misiunii <
Auditorul va de'volta un plan care va include descrierea urm;toarelor1
a4 >atura, perioada 9i 7ntinderea procedurilor de evaluare a riscului planificate, a9a cum se determin; 7n
.tandardul /nterna8ional de Audit 315 0reformulat4,
J/dentificarea 9i evaluarea riscurilor unor denatur;ri semnificative prin 7n8elegerea entit;8ii 9i a mediului
s;u.<C
b4 >atura, perioada 9i 7ntinderea procedurilor de audit planificate ulterioare la nivel de afirma8ii a9a cum se
determin; 7n .tandardul /nterna8ional de Audit 33* 0 reformulat4, JR;spunsurile auditorului la riscurile
evaluate<C
c4 Alte proceduri de audit planificate care este necesar s; fie efectuate astfel 7nc?t misiunea s; fie 7n
conformitate cu standardele interna8ionale de audit .
2(
Auditorul va actuali'a 9i va modifica strategia general; de audit precum 9i planul de audit dup; cum va fi
necesar pe parcursul auditului.
Auditorul va planifica natura, perioada 9i 7ntinderea 9i supraveg$erea membrilor ec$ipei misiunii 9i
revi'uirea activit;8ii acestora.
Do'u,ent1i
Auditorul va documenta1
a4 .trategia general; de audit C
b4 lanul de auditC 9i
c4 "rice modific;ri semnificative efectuate pe parcursul misiunii de audit la nivelul strategiei generale de
audit sau al planului de audit, precum 9i motivele efectu;rii modific;rilor respective.
Con+i!e$1ii +u(%i,ent$e 9n ,i+iuni%e !e u!it ini1i%e
Auditorul va 7ntreprinde urm;toarele ac8iuni 7nainte de 7nceperea unui audit ini8ial1
a4 rocedurile de efectuare cerute de .tandardul /nterna8ional de Audit 22* cu privire la acceptarea rela8iei
clientului 9i la misiunea de audit specific;C 9i
b4 Comunicarea cu auditorul predecesor , atunci c?nd a avut loc o 7nlocuire a auditorilor, 7n conformitate
cu cerin8ele de etic; relevante.
Ro%u% 4i ,o,entu% (%ni*i'0$ii
lanificarea auditului presupune stabilirea strategiei generale de audit pentru misiunea respectiv; precum 9i
de'voltarea unui plan de audit. lanificarea adecvat; ofer; auditului situa8iilor financiare numeroase
avanta5e, inclusiv urm;toarele avanta5e 1
Gl a5ut; pe auditor s; dedice aten8ia cuvenit; ariilor mai importante ale auditului
Gl a5ut; pe auditor s; identifice 9i s; re'olve eventualele probleme 7n timp util.
Gl a5ut; pe auditor s; organi'e'e 7n mod adecvat 9i s; conduc; misiunea astfel 7nc?t aceasta s; fie
efectuat; 7ntr,o manier; eficient; 9i efectiv;.
A5ut; la selectarea membrilor ec$ipei misiunii av?nd nivele adecvate de competen8e 9i aptitudinile
necesare pentru a face fa8; riscurilor anticipate precum 9i la desemnarea adecvat; a sarcinilor acestora.
6acilitea'; conducerea 9i supraveg$erea membrilor ec$ipei misiunii precum 9i revi'uirea activit;8ii
acestora.
A5ut;, acolo unde este posibil, la coordonarea activit;8ii efectuate de auditorii anumitor componente 9i de
exper8i .
>atura 9i 7ntinderea activit;8ilor de planificare vor varia 7n func8ie de m;rimea 9i complexitatea entit;8ii, de
experien8a anterioar; a membrilor c$eie ai misiunii de audit cu privire la entitatea respectiv; 9i de
sc$imb;rile circumstan8elor care apar pe parcursul misiunii de audit
2)
lanificarea nu este o etap; i'olat; a unui audit , ci mai degrab; un proces continuu 9i repetitiv care adesea
7ncepe la scurt timp dup; 0sau 7n corela8ie cu4 terminarea misiunii de audit precedente 9i continu; p?n; la
finali'area misiunii de audit curente . lanificarea include, 7n orice ca', luarea 7n considerare a momentului
7n care se vor fi effectuate anumite activit;8i 9i proceduri de audit care trebuie s; fie finali'ate 7nainte de
efectuarea altor proceduri de audit ulterioare. .pre exemplu, planificarea include necesitatea de a
lua 7n considerare, 7nainte de identificarea 9i evaluarea de c;tre auditor a riscurilor unor denatur;ri
.emnificative , a unor aspecte precum 1
rocedurile analitice care urmea'; s; fie aplicate ca proceduri de evaluare a riscului .
"b8inerea unei 7n8elegeri generale a cadrului 5uridic 9i de reglementare aplicabil pentru entitatea
respectiv; 9i a modului 7n care entitatea respect; cadrul respectiv
+eterminarea pragului de semnifica8ie
/mplicarea exper8ilor
#fectuarea procedurilor de evaluare a riscurilor
Auditorul poate decide s; discute despre elementele planific;rii cu conducerea entit;8ii cu scopul de a
facilita conducerea 9i managementul misiunii de audit 0spre exemplu, pentru a coordona unele dintre
procedurile planificate de audit cu activitatea personalului entit;8ii4. Cu toate c; aceste discu8ii apar adesea,
strategia general; 9i planul de audit r;m?n responsabilitatea auditorului. Atunci c?nd se discut; problemele
incluse 7n strategia global; de audit sau 7n planul de audit, se cere aten8ie pentru a nu compromite
eficacitatea auditului. .pre exemplu, discutarea naturii 9i planific;rii procedurilor de audit detaliate cu
conducerea poate compromite eficacitatea auditului prin aceea c; face ca procedurile de audit s; devin;
u9or de prev;'ut.
P%ni*i'$e 'ti)it01i%o$
trategia general de audit
rocesul stabilirii strategiei generale de audit 7l a5ut; pe auditor s; determine, cu condi8ia finali';rii
procedurilor auditorului de evaluare a riscului , o serie de aspecte precum1
Resursele care trebuie anga5ate 7n anumite domenii specifice ale auditului , cum ar fi folosirea unor
membri cu experien8; din cadrul ec$ipei pentru domeniile cu risc 7nalt sau implicarea exper8ilor 7n
c$estiunile complexe
Totalul resurselor alocate domeniilor specifice ale auditului, cum ar fi num;rul de membri ai ec$ipei
desemna8i s; participe la inventarierile efectuate 7n loca8iile semnificative, gradul de revi'uire a activit;8ii
altor auditori 7n ca'ul auditurilor grupurilor sau bugetul de audit 7n ore alocat domeniilor cu grad ridicat de
risc
C?nd urmea'; s; fie desf;9urate aceste resurse, spre exemplu dac; acest lucru intervine 7ntr,o etap;
intermediar; a auditului sau la date bine stabilite 9i
3*
Cum sunt administrate, direc8ionate 9i supraveg$eate aceste resurse, cum ar fi spre exemplu, c?nd se
a9teapt; s; aib; loc 9edin8ele de informare sau de discutare a aspectelor identificate cu membrii ec$ipei,
cum se a9teapt; s; se desf;9oare revi'uirile managerului 9i partenerului misiunii 0spre exemplu la fa8a
locului, sau 7ntr,o alt; loca8ie4 9i dac; revi'uirile de controlul calit;8ii misiunilor vor fi finali'ate.
"dat; ce a fost stabilit; strategia general; de audit , se poate elabora un plan de audit pentru a aborda
diversele aspecte identificate 7n strategia general; de audit , 8in?nd cont de nevoia de a atinge obiectivele
auditului prin folosirea eficient; a resurselor auditorului. .tabilirea strategiei generale de audit 9i a planului
detailat de audit nu sunt neap;rat procese separate sau secven8iale, dar sunt 7ntr,o corela8ie str?ns.
lanul de audit este mult mai detailat dec?t strategia general; de audit 7n care sunt incluse natura, stabilirea
perioadei, gradul procedurilor de audit care urmea'; s; fie efectuate de membrii ec$ipei misiunii.
lanificarea acestor proceduri de audit are loc pe parcursul auditului pe m;sur; ce se de'volt; planul de
audit pentru misiunea respectiv;. .pre exemplu, planificarea de c;tre auditor a procedurilor de evaluare a
riscului apare la 7nceputul procesului de audit. Totu9i, planificarea naturii, datei la care aceasta are loc, 9i
a 7ntinderii procedurilor specifice de audit ulterioare depinde de re'ultatul acelor proceduri de evaluare a
riscului . Gn plus, auditorul poate 7ncepe efectuarea altor proceduri de audit pentru anumite clase de
tran'ac8ii, solduri ale conturilor 9i ale altor eviden8ieri 7nainte de planificarea tuturor procedurilor de audit
care au mai r;mas de efectuat.
c!imbri aduse "eciziilor de #lanificare pe parcursul auditului $%ef &#ara.'(
Ca un re'ultat al unor evenimente neprev;'ute, sc$imbare a condi8iilor, sau a probelor de audit ob8inute din
re'ultatele procedurilor de audit, auditorul poate avea nevoie s; modifice strategia general; de audit 9i
planul de audit, 9i 7n consecin8; se modific; 9i natura, momentul 9i 7ntinderea procedurilor de audit
ulterioare re'ultante planificate pe ba'a considera8iilor revi'uite cu privire la riscurile evaluate. Acesta
poate fi ca'ul atunci c?nd 7n aten8ia auditorului apar informa8ii care difer; 7n mod semnificativ de
informa8iile
pe care le,a avut la dispo'i8ie auditorul atunci c?nd a planificat procedurile de audit. .pre exemplu, probele
de audit ob8inute prin efectuarea procedurilor de fond pot contra'ice dove'ile probele de audit ob8inute prin
teste ale controalelor .
31
1 ianuarie
3i'ita de
planificare
31 decembrie
Auditul
intermediar
Auditul final
Dete$,in$e ($#u%ui !e +e,ni*i'tie
Jragul de semnificatie< este definit in JCadrul grneral pentru intcmirea si pre'entarea situatiilor
financiare< emis de Consisliul pentru .tandardele /internationale de Contabilitate, in urmatorii termini1
J/nformatiile sunt semnificative daca omisiunea sau denaturarea lor ar putea influenta deci'iile economice
ale utili'atorilor, luate pe ba'a situatiilor financiare. ragul de semnificatie depinde de dimensiunea
elementului sau erorii, 5udecat in impre5urarile specifice ale omisiunii sau denaturarii, Astfel, pragul de
semnificatie ofera mai degraba o limita, decat sa repre'inte o insusure calitativa primara pe care informatia
trebuie sa o aiba pentru a fi utila<
"biectivul unui audit al situatiilor vfinanciare este de a permite unui auditor exprimarea unei opinii potrivit
careia situatiile financiare au fost intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu un cadru
de raportare financiara aplicabil. #valuarea a ceea ce este semnificativ este un aspect ce tine de utili'area
rationamentului professional.
/n eleborarea planului de audit, auditorul impune un nivel acceptabil al pragului de semnificatie astfel ibcat
sa poata detecta din punct de vedere cantitativ denataurarile semnificative.Totusi, pe langa valoare
0cantitate4 trebuie avuta in vedere si natura 0calitatea4 denaturarilore ce trebuie luate in considerare.
ragul de semnificatie trebuie luat in considerare de auditor atunci cand1
a4 .e determina natura, momentul si aria de cuprindere a procedurilor de audit si
b4 .e evaluea'a efectele denaturarilor
Re%ti !int$e ($#u% !e +e,ni*i'tie +i $i+'u% !e u!it
#xista o relatie inverse intre pragul dec semnificatie si nuvelul riscului de audit si anume, cu cat este mai
inalt nuvelul pragului de semnificatie cu atat este mai sca'ut riscul de audit si invers.Auditorul ia in
considerare relatia inverse dintre pragul de semnificatie si riscul de audit atunci cand determina natura,
durata si intinderea procedurilor de audit. #valuarea pragului de semnificatie si a riscului de audit la
momentul initial al planificarii misiunii poate sa fie diferita de cea din momentul evaluarii reF'ultatelor
procedurilor de audit. +e aceea atunci cand planifica auditorul poate sa stabileasca, in mod intentionat,
nivelul acceptabil al pragului de semnificatie la un nivel mai sca'ut decat acela ce se intentionea'a a fi
utili'at la evaluarea re'ultatelor auditului. Acest lucru se face cu scopul de a reduce probabilitatea de a nu
descoperi denaturari semnificative si de a oferi auditorului o mar5a de siguranta cand se evaluea'a efectul
denaturarilor descoperite pe parcursul auditului.
ragul de semnificatie se poate stabili astfel1
Gntre P 9i 1B din venituri
Gntre 1 9i 2B din activele totale sau
32
Gntre 5 9i 1*B din profitul 7nainte de impo'itare.
; P$e.ent$e *i!e%0 4i 'o$e't0 < ($e.ent$e 'o$e't0
0a4 Auditorul este obligat s; raporte'e dac; situa8iile financiare pre'int; fidel 9i corect 0sau pre'int; corect
7n toate aspectele relevante4 po'i8ia financiar;, re'ultatele 9i fluxurile de tre'orerie ale companiei
respective.
0b4 /nternational 6ederation of Accountants 06edera8ia interna8ional; a contabililor4 0/6AC4 nu define9te
ceea ce 7nseamn; fidel 9i corect, deoarece ace9ti termeni depind de cadrul de raportare financiar; folosit.
+e exemplu, 7n ba'a /6R., 7n /A. 1 re'entarea situa8iilor financiare, se d; urm;toarea defini8ie1
:re'entarea fidel; impune repre'entarea cu fidelitate a efectelor tran'ac8iilor, a altor evenimente 9i a
condi8iilor 7n conformitate cu defini8iile 9i criteriile de recunoa9tere a activelor, datoriilor, veniturilor 9i
c$eltuielilor stabilite 7n Cadrul de 7ntocmire 9i pre'entare a situa8iilor financiare. .e presupune c; aplicarea
/6R. cu informa8ii suplimentare acolo unde este necesar, va avea drept re'ultat situa8ii financiare care
reali'ea'; o pre'entare fidel;<.
0c4 este posibil ca sensul expresiei :fidel 9i corect< s; trebuiasc; s; fie decis de c;tre instan8a c;reia i,a fost
7naintat litigiul. /nstan8ele vor considera c; respectarea cadrului de raportare financiar; identificat
repre'int; o dovad; prima facie c; situa8iile financiare sunt fidele 9i corecte.

MODULUL II - METODOLOGIA AUDITULUI STATUTAR
&. A''e(t$e ,n!tu%ui +i 'ont$'tu%ui u!itu%ui
" misiune de audit debutea'a cu o prima etapa, denumita Jacceptarea misiunii<. Aceasta etapa presupune
urmatoarele actiuni 0pe'entate de5a partial in paragrafele precedente41
, stabilirea contactelor intre cabinetul de audit si clientC
, obtinerea 0sau actuali'area4 si documentarea informatiilor despre clientC
, evaluarea preliminara a mediului de afaceri, respective a riscurilor associate 0riscuri inerente si de
control4, inclusive aplicarea anumitor teste de control pe ba'a carora se elaborea'a proiectul planului de
misiune, bugetul financiar si fondul de timp previ'ionatC
, stabilirea componentei ec$ipei de auditC
, stabilirea planului misiunii de auditC
elaborarea si semnarea scrisorii de acceptare a misiunii.
33
+iagrama procesului de audit
rincipalele
#tapa procesului rocesul de colectare a "biective ale
de audit robelor rocesului de
Audit
1. .tabilirea "btinerea unei imagini de
.tabilirea contractelor
cu
Termenilor de Ansamblu asupra Conducerea companieiC
Referinta Companiei si a conducerii
+efinirea
responsabilitatilor
.ale
Auditorului si ale
conducerii.

2. .tudiul
mediului Colectarea informatiilor cu /dentificarea factorilor
+e afaceri al rivire la sectorul de
#xterni principali care
au

CompanieiC
vi'iune Activitate si po'itia
/mpact asupra
companiei si

reliminara
asupra Companiei in cadrul
Afacerilor saleC
stabilirea

Riscurilor
inerente AcestuiaC formarea unui Contextului pentru
unct de vedere preliminar /maginea fidela.
#tape Cu privire la riscurile
.ectoriale inerente
reliminare
3. .tudiul
mediului "btinerea de informatii cu
regatirea Jscenei<
pentru

/ntern al
companieiC rivire la1 experti'a
Revi'uirea sistemelor
si a

#valuarea
continua ersonalului c$eieA
Tran'actiilorA cifrelor,
in

A riscurilor
inerenteC .tructura de ba'a a puteriiC .pecial prin intelegerea
rima evaluare .istemele de control si
Riscurilor inerente si
de
reliminara a ContabilitateC reactia
Control. .pri5ina
activitatea de
Controlului Conducerii la provocarile lanidicare a lucrarilor
-ediului de afaceriC prima +e audit
34
Revi'uire analitica

4. lanificarea
globala #tapa importanta pentru
/mplementarea unui
proces

A procesului de
auditC rocesul de colectare a +e audit intr,o maniera

Anali'a
riscurilor robelorC determina maniera #eficienta si eficace
+e obtinere ulterioara a
robelorC identifica
+omeniile de risc

5. re'entarea
unui /n aceasta etapa, auditorul /nformarea conducerii

Raport
preliminar /dentifica problemele care Cu privire la
6eed,bacH Conducerii ot impiedicaA afecta lanificarea initiala
rocesul de colectare a A procesului de audit,
lanificare robelor si raportarile de
#stimarea tarifelor si
alte
Audit robleme de interes
entru conducere.

!. .tabilirea
obiectivelor Corelata cu etapa a 4,a, dar +irectionea'a lucrarile
.istemelor de -ult mai detaliata. +e audit pe obiective
6unctionarea Contabilitate si Colectarea probelor este .pecifice
controlului Restransa la obiectivele redeterminate
.istemelor .pecifice stabilite. .tabilirea
"biectivelor este facuta in
Contextul revi'uirii analitice
0ve'i etapa 1!4
%. /nregistrarea +iscutii cu personalul
Referire la Caracteristicilor CompanieiC testarea unui #tapele !, %, ( si ) se
Conclu'iile .istemelor de 3olum limitat de docu,
Concentrea'a pe
sistemele
Asupra Contabilitate si -enteC aplicarea proce, +e contabilitate si
6unctionarii Control existente +urilor specifice pentru Control ale
.istemelor /n companie #valuarea sistemelor folo, Companiei.
0etapa )4 .ite, inclusiv descrierea lorC "biectivul de audit
/nregistrarea acestor aspecte /n cadrul acestor
/n foile de lucru #tape consta in
-odificarea (. Confirmarea Auditorul testea'a sistemul #valuarea eficientei
35
/nregistrarilor
6aptului ca
sistemele
+e control pentru a se
asigura .istemelor aplicate de
rivind
+e contabilitate
si Ca a inteles si inregistrat co, Companie in ceea ce
Caracteristicil
e Control utili'ate Rect informatiile respective riveste procesarea
.istemului
0daca
6unctionea'a
potrivit /n foile sale de lucru. Aplica, Tran'actiilor, siguranta
#ste necesar4 Caracteristicilor
Rea testelor privind
eficientaA Activelor etc.,
/dentificate #ficacitatea sistemelor. +eterminarea

). #valuarea
siste, Revi'uirea observatiilor din -asurii in care aceste
-ului folosit de 6oile de lucru cu privire la
.isteme pot oferi o
ba'a
Revenire la
Companie,
formularea .istemele de control si
+e incredere pentru
auditor,
"biective Conclu'iilor si Contabilitate si a re'ultatelor recum si a riscului de
0etapa !4
.tabilirea
nivelului Testelor aplicate in etapa control.

Riscului de
control ( pentru formularea
Conclu'iilor
rincipalele
#tapa procesului rocesul de colectare a "biective ale
de audit robelor rocesului de
Audit
1*. +eterminarea Auditorul decide asupra
Testarea
volumului
tran'actiilor robelor necesare a fi

Ce vor fi
verificate Colectate pentru a se asigura
Tran'actiilor Ca tran'actiile sunt
/nregistrate adecvat.
Revi'uirea analitica este
+e asemenea utila in
Aceasta etapa
11 #xtindereaA /n aceasta etapa, auditorul

2imitarea
testelor 3erifica probele obtinute
3!

Asupra
tran'actiilor e ba'a unor proceduri
e parcursul Adaptate fiecarei

Auditului
interimer Companii in parte.
12. 6ormularea Conclu'iile formulate de .copul acestei etape

Conclu'iilor cu
privire Auditor trebuie sustinute in Consta in asigurarea
2a modul de 6iecare ca' de probe solide
Re'onabila a
auditorului cu
/nregistrare a Cu privire la corectitudinea
rivire la faptul ca
registrele
Tran'actiilor .i integralitatea +e contabilitate si
/nregistrarilor pivind
/nregistrarile contabile
pre'inta
Tran'actiile anali'ate
" ba'a de incredere
pentru
/ntocmirea situatiilor
6inanciare

13. #laborarea
unui Auditorul sinteti'ea'a
/n principal, exista
doua
Raport adresat robele obtinute cu privire "biective ma5ore1

Conducerii
companiei 2a functionarea sistemului
014 informarea
conducerii
Cu privire la .i a altor aspecte
Cu privire la obligatiile
saleC

.istemele de
control Considerate de interes pentru
024 evidentierea
problemelor
.i contabilitate Conducere si transmite un Care ar putea afecta
Raport oficial continand rocesul de audit si
Comentarii si recomandari. >ivelul tarifelor.
regatirea
14. regatirea
pentru Auditorul elaborea'a planul
Redefinirea riscurilor
pentru
entru
#xaminarea
finala entru examinarea finala pe
A directiona eforturile
de
#tapa
A cifrelor
pre'entate Qa'a tuturor probelor stranse
Audit si atentia
companiei
6inala /n situatiile ana la acel moment, a
Catre acestea. lanul
de
6inanciare Cunostintelor privind Audit este revi'uit si
3%
roblemele ma5ore din Reevaluat.
+omeniu. "biectivele de
Audit sunt revi'uite si
Reevaluate.
15. Aplicarea Aplicarea procedurilor "btinerea
rocedurilor .pecifice acestei etape fie robelor
.pecifice de 2a data bilantului, fie cu +isponibile
/nc$idere a utin timp inainte de >umai la
#xercitiului /nc$iderea exercitiului .farsitul
financiare 6inanciar. #xemple1 #xercitiului
#tapa /nventar, confirmari financiare
Qancare etc.
1!. Aplicarea Revi'uirea analitica este o
6ocali'area lucrarilor
de audit
6inala procedurilor rocedura de audit extrem
Asupra cifrelor din
conturi

Analitice de
revi'uire +e importanta in toate Care nu au sens din
A conturilor #tapele procesului de audit, unctul de vedere al
/nsa ea capata un rol si mai /nformatiilor cunoscute
-are in contextul +espre companie.
2ucrarilor finale.

1%. Aplicarea
testelor Aceasta procedura include Corelarea re'ultatelor
+e verificare a Teste de verificare 2ucrarilor de audit

Cifrelor
pre'entate in /ncrucisate, transmitereaA /nterimare cu
Conturi .olicitarea de confirmari, Cifrele pre'entate
Corelarea cu re'ultatele /n conturi.
2ucrarilor interimare si,
/n general, pregatirea
Jscenei< pentru
Confirmarea imaginii
6idele.
Ca si in etapa 11, auditorul
Aplicarea unui numar
suficient
3erifica probele obtinute +e teste asupra cifrelor
e ba'a unor proceduri entru a satisface
Adaptate fiecarei companii Auditorul cu privire la
/n parte. .copul acestor Realitatea,
3(
corectitudinea si
roceduri consta in /ntegralitatea cifrelor
3erificarea informatiilor re'entate in situatiile
re'entate in situatiile 6inanciare
6inanciare

1(. Revi'uirea
probelor

Colectate si
sinteti'area
Re'ultatelor
1). #laborarea

Conclu'iilor
finale
Asupra probelor

Colectate si
intocmirea

Raportului de
audit
6. ISA 565 E)eni,ente%e u%te$io$e
Auditorul trebuie s; anali'e'e efectul evenimentelor ulterioare asupra situa8iilor financiare 9i asupra
raportului auditorilor.
3)
-unca de teren a auditorului
+ata
bilan8ul
ui
contabil
.it. fin.
autori'ate
pentru
emitere
Raportul
auditorul
ui emis
.it. fin.
emise
.it. fin.
aprobate
la
adunarea
general;
.arcin; activ; .arcin; pasiv;
E)eni,ente%e '$e u %o' (=n0 % !t $(o$tu%ui u!ito$u%ui
Auditorul trebuie s; reali'e'e procedurile de audit concepute pentru a furni'a probe de audit suficiente c;
toate evenimentele semnificative ulterioare p?n; la data raportului auditorului, care ar putea necesita
modificarea sau completarea situa8iilor financiare au fost identificate, explicate 7n mod corespun';tor sau
pre'entate 7n mod adecvat.
6aptele descoperite dup; data raportului auditorului dar 7nainte de emiterea situa8iilor financiare
+ac;, dup; data raportului auditorului, dar 7nainte de emiterea situa8iilor financiare, auditorul afl; un lucru
care ar putea afecta 7n mod semnificativ situa8iile financiare, auditorul trebuie s; anali'e'e dac; situa8iile
financiare necesit; modific;ri, s; discute aceste aspecte cu conducerea 9i s; ia m;surile adecvate situa8iei.
Gn ca'ul 7n care conducerea nu modific; situa8iile financiare acolo unde auditorul consider; c; acestea
trebuie modificate 0iar raportul de audit nu a fost emis entit;8ii4, auditorul trebuie s; exprime o opinie
calificat; sau negativ;.
Lu'$u$i%e !e+'o(e$ite !u(0 e,ite$e +itu1ii%o$ *inn'i$e
+ac;, dup; emiterea situa8iilor financiare, auditorul afl; un lucru care exista la data raportului auditorului
9i care, dac; ar fi fost cunoscut la acea dat;, ar fi putut duce la modificarea de c;tre auditor a raportului s;u,
acesta trebuie s; verifice dac; situa8iile financiare trebuie revi'uite, s; discute aspectul respectiv cu
conducerea 9i s; ia m;surile potrivite pentru situa8ia respectiv;.
>oul raport al auditorul trebuie s; includ; o observa8ie referitoare la o not; din situa8iile financiare care
pre'int; mai pe larg motivul revi'uirii situa8iilor financiare emise anterior 9i la raportul anterior emis de
auditor.
P$o'e!u$i !e u!it (ent$u i!enti*i'$e e)eni,ente%o$ u%te$io$e
0a4 3erificarea procedurilor stabilite de conducere pentru a asigura identificarea evenimentelor ulterioare
0b4 Citirea proceselor verbale ale adun;rilor ac8ionarilor, ale celor responsabili cu guvernan8a, inclusiv a
comitetelor existente, precum comitetul executiv 7n domeniu 9i comitetul de audit, desf;9urate dup; data
situa8iilor financiare 9i adresarea de 7ntreb;ri referitoare la c$estiunile discutate 7n cadrul adun;rilor pentru
care nu exist; procese verbale.
0c4 Citirea ultimelor situa8ii financiare intermediare disponibile ale entit;8ii 9i, dac; se consider; necesar 9i
adecvat, a bugetelor, a estim;rilor fluxurilor de numerar 9i a altor rapoarte de management.
0d4 /nterogarea sau extinderea interog;rilor anterioare verbale sau scrise, ale consultan8ilor 5uridici ale
entit;8ii, cu privire la litigii 9i reclama8ii.
0e4 /nterogarea conducerii cu privire la apari8ia altor evenimente ulterioare care ar putea afecta situa8iile
financiare.
4*
ISA 5;5 Continuitte 'ti)it01ii
Atunci c?nd se planific; 9i se reali'ea'; procedurile de audit 9i 7n evaluarea re'ultatelor acestuia, auditorul
trebuie s; ia 7n considerare dac; conducerea a folosit 7n mod corespun';tor presupo'i8ia continuit;8ii
activit;8ii care st; la ba'a situa8iilor financiare.
Gn ba'a presupo'i8iei privind continuitatea activit;8ii, se consider;, de obicei, c; entitatea 79i va continua
activitatea 7n viitorul previ'ibil, f;r; inten8ia sau necesitatea lic$id;rii, 7nc$eierii activit;8ii sau a ob8inerii
de protec8ie 7mpotriva creditorilor 7n ba'a legilor sau a reglement;rilor.
#valuarea de c;tre conducere a capacit;8ii entit;8ii de a,9i continua activitatea trebuie s; acopere o perioad;
de cel pu8in 12 luni de la 7nc$iderea perioadei.
entru a a5unge s; 7n8eleag; entitatea, auditorul trebuie s; anali'e'e dac; exist; evenimente sau condi8ii 9i
riscuri aferente pentru activitate, care ar putea pune la 7ndoial; capacitatea entit;8ii de a,9i continua
activitatea.
e ba'a probelor de audit ob8inute, auditorul trebuie s; stabileasc; dac;, dup; opinia sa, exist; o
nesiguran8; semnificativ; cu privire la evenimentele sau condi8iile care, luate individual sau 7mpreun;, ar
putea pune la 7ndoial; capacitatea entit;8ii de a,9i continua activitatea.
#xemple de astfel de condi8ii care ar putea pune la 7ndoial; presupo'i8ia de continuitate a activit;8ii sunt1
Finn'i$e
+atoriile nete sau datoriile nete pe termen scurt
Gmprumuturile cu termen fix care se apropie de scaden8; f;r; posibilit;8i realiste de re7nnoire sau
rambursare, sau folosirea excesiv; de 7mprumuturi pe termen scurt pentru finan8area de active
imobili'ate.
/ndica8ii privind retragerea suportului financiar de c;tre debitori 9i al8i creditori.
6luxuri de tre'orerie negative indicate de situa8ii financiare din trecut sau prospective.
/ndicatori financiari principali negativi
ierderi opera8ionale importante sau deteriorarea semnificativ; a valorii activelor folosite pentru
generarea de fluxuri de numerar
Restan8e sau 7ntreruperea dividendelor
/ncapacitatea de a pl;ti creditorii la scaden8;
/ncapacitatea respect;rii clau'elor din contractele de 7mprumut
Trecerea de la tran'ac8iile pe credit la cele cu plata la livrare cu furni'orii
/ncapacitatea ob8inerii de finan8are pentru de'voltarea de produse noi esen8iale sau de alte
investi8ii esen8iale
O(e$1ion%e
ierderea de personal de ba'; f;r; 7nlocuire
ierderea de pie8e ma5ore, franci'e, licen8e sau furni'ori principali
41
+ificult;8i legate de for8a de munc; sau lipsuri de materii importante.
A%te%e
>erespectarea cerin8elor privind capitalul sau a altor cerin8e statutare
Ac8iuni 7n instan8; sau de reglementare 7n curs 7mpotriva entit;8ii care ar putea duce la cereri
imposibil de satisf;cut.
.c$imb;ri 7n legisla8ie sau 7n politica guvernamental; care poate afecta negativ entitatea.
rocedurile relevante de audit includ1
0a4 Anali'area 9i discutarea fluxului de numerar, a profitului 9i a altor estim;ri relevante cu conducerea
0b4 Anali'area 9i discutarea ultimelor situa8ii financiare intermediare disponibile ale entit;8ii
0c4 3erificarea clau'elor obliga8iunilor 9i ale contractelor de 7mprumut 9i stabilirea dac; acestea au fost
7nc;lcate sau nu
0d4 Citirea proceselor verbale ale adun;rilor ac8ionarilor, ale celor responsabili cu guvernarea 9i ale
comitetelor relevante pentru a vedea dificult;8ile financiare
0e4 /nterogarea avoca8ilor entit;8ii cu privire la existen8a de dispute 9i reclama8ii 9i la caracterul
re'onabil al evalu;rilor f;cute de conducere cu privire la re'ultatul lor 9i estimarea implica8iilor
financiare.
0f4 Confirmarea existen8ei, legalit;8ii 9i a posibilit;8ii de aplicare a aran5amentelor de furni'are sau
men8inere a suportului financiar 7nc$eiate cu ter8ii 9i evaluarea capacit;8ii financiare a acestor p;r8i
de a furni'a fonduri suplimentare.
0g4 Anali'area planurilor entit;8ii de a trata comen'ile de la clien8i 7n portofoliu.
0$4 3erificarea evenimentelor de dup; 7nc$iderea perioadei pentru a le identifica pe cele care fie
7mpiedic; fie afectea'; 7n alt fel capacitatea entit;8ii de a,9i continua activitatea.
+ac; anali'a fluxului de tre'orerie este un factor important pentru anali'area re'ultatului de viitor al
evenimentelor sau condi8iilor, auditorul ia 7n calcul1
.iguran8a sistemului de informa8ii al entit;8ii pentru generarea acestor informa8ii
+ac; exist; suportul adecvat pentru presupo'i8iile care au stat la ba'a estim;rii.
+e asemenea, auditorul compar;1
/nforma8iile financiare prospective pentru perioadele recente cu re'ultate istorice 9i
/nforma8iile financiare prospective pentru perioada curent; cu re'ultatele reali'ate p?n; la acea dat;.
Auditorul 79i formea'; opinia privind statutul continuit;8ii activit;8ii companiei pe ba'a re'ultatului
ac8iunilor de mai sus.
42
;. Uti%i.$e %u'$$i%o$ %to$ +(e'i%i+ti
Uti%i.$e +e$)i'ii%o$ %to$ (e$+one
Cu toate c; auditorii au urmat cursuri de formare, este posibil ca, 7n reali'area unui audit, s; 7nt?mpine
aspecte care ies din sfera lor de experti';, precum evaluarea cl;dirilor.
+e asemenea, companiile 79i externeali'ea'; din ce 7n ce mai mult anumite func8ii, precum statele de plat;,
c;tre organi'a8ii de servicii care dispun de mai mult; experti'; dec?t entitatea.
+rept urmare, auditorul trebuie s; anali'e'e disponibilitatea 9i siguran8a probelor furni'ate de ace9ti exper8i
9i de lucr;rile organi'a8iei de servicii.
+e asemenea, 7n unele ca'uri, auditorii externi pot dori s; foloseasc; munca auditului intern.
ISA 625 Uiti%i.$e +e$)i'ii%o$ unui e-(e$t
#xpertul este o persoan; sau o firm; care dispune de abilit;8i, cuno9tin8e 9i experien8; speciale 7ntr,un
anumit domeniu, altul dec?t contabilitatea 9i auditul. Atunci c?nd se folosesc serviciile unui expert,
auditorul trebuie s; ob8in; probe de audit adecvate suficiente c; serviciile respective sunt adecvate scopului
auditului.
Atunci c?nd planific; folosirea serviciilor unui expert, auditorul trebuie s; evalue'e obiectivitatea 9i
competen8a profesional; a expertului prin anali'area1
0a4 Acredit;rii sau autori'a8iei profesionale a expertului emis; de un organism profesional corespun';tor
sau apartenen8a acestuia la un astfel de organism.
0b4 #xperien8ei 9i reputa8iei expertului 7n domeniul 7n care auditorul dore9te s; ob8in; probe.
Auditorul trebuie s; evalue'e adecvarea serviciilor expertului ca probe de audit. Acest lucru implic;
determinarea dac; conclu'iile expertului sunt reflectate corespun';tor 7n situa8iile financiare sau spri5in;
afirma8iile, precum 9i anali'area1
+atelor surs;
resupo'i8iilor 9i metodelor folosite 9i a corespunderii lor cu perioadele precedente.
Re'ultatelor ob8inute de expert 7n lumina cuno9tin8elor generale ale auditorului cu privire la
activitate 9i a re'ultatelor altor proceduri de audit.
robele de audit ob8inute de la un expert pot fi sub form; de1
0i4 #valu;ri de terenuri 9i cl;diri
0ii4 +eterminare a cantit;8ilor sau a st;rii fi'ice a stocurilor C
0iii4 "pinii 5uridice privind interpret;rile contractelor, statutelor 9i reglement;rilor sau privind re'ultatul
litigiilor sau al disputelor.
43
2a emiterea unui raport de audit nemodificat, auditorul nu trebuie s; se refere la serviciile unui expert.
ISA 4256 Con+i!e$1ii !e u!it ($i)in! entit01i%e '$e (e%e.0 % o$#ni.1ii !e +e$)i'ii
"rgani'a8iile de servicii furni'ea'; o mare varietate de servicii companiilor, precum1
;strarea registrelor contabile
.tatele de plat;
Controlul creditelor
rocesarea datelor introduse A a informa8iilor
Auditorul trebuie1
.; evalue'e importan8a activit;8ilor organi'a8iei de servicii pentru entitate 9i audit.
.; evalue'e riscul de denatur;ri semnificative referitor la tran'ac8iile, activele 9i pasivele de care se
ocup; organi'a8ia de servicii.
.; evalue'e dimensiunea riscului de control asociat organi'a8iei de servicii 0controalele exercitate de
contitate 9i controalele pre'ente la organi'a8ia de servicii4 0rapoarte de la auditorii interni A externi ai
organi'a8iei de servicii sau de c;tre agen8iile de relgementare pot furni'a probe utile privind
func8ionarea 9i eficacitatea sistemelor de contabilitate 9i de control intern4.
.; anali'e'e dac; informa8iile de8inute de entitate sunt suficiente pentru furni'a auditorului probe de
audit adecvate 9i, dac; este necesar, pentru a concepe alte proceduri de audit 7n urma riscului
evaluat.
+ac; este necesar, s; solicite auditorului organi'a8iei de servicii s; reali'e'e proceduri suplimentare
sau s; vi'ite'e organi'a8ia pentru reali'area de teste de controale.
.; anali'e'e toate implica8iile pentru raportul auditorului.
Fo%o+i$e 'ti)it01ii u!ito$u%ui inte$n (ent$u u!itu% e-te$n
Gn cursul planific;rii, auditorii externi trebuie s; fac; o evaluare a func8iei de audit intern 7n ca'ul 7n care
consider; c; poate fi posibil 9i de dorit s; foloseasc; serviciile de audit intern. Gn ca'ul 7n care auditorul
extern se poate ba'a pe serviciile reali'ate de auditorul intern, volumul lucr;rilor detaliate 7ntreprinse de
auditorul extern poate fi redus.
/.A !1* )uarea *n consideraie a activitii de audit intern stabile9te criteriile pe care auditorii trebuie s;
le foloseasc; atunci c?nd trebuie s; 7n8eleag; 9i s; fac; o evaluare a func8iei de audit intern.
E)%u$e #ene$%0 in'%u!e6
0a4 statutul organi'a8ional, adic; gradul de independen8;
0b4 sfera de aplicare a func8iei
44
0c4 competen8a te$nic;
0d4 diligen8a profesional;.

E)%u$e 'ti)it01ii !e u!it inte$n
Atunci c?nd auditorul extern inten8ionea'; s; foloseasc; activit;8ile de audit intern, trebuie s; evalue'e 9i
s; reali'e'e proceduri de audit asupra activit;8ilor respective, pentru a confirma adecvarea lor cu scopurile
auditorului extern.
rintre factorii care trebuie avu8i 7n vedere sunt1
0a4 adecvarea form;rii te$nice 9i a competen8ei profesionale
0b4 dac; activitatea asisten8ilor este supraveg$eat;, verificat; 9i fundamentat; pe documente 7n mod
corespun';tor
0c4 dac; exist; probe de audit suficiente 9i adecvate pentru a putea trage conclu'ii re'onabile
0d4 dac; conclu'iile sunt adecvate 9i dac; rapoartele corespund lucr;rilor reali'ate.
0e4 +ac; eventualele excep8ii sau aspecte neobi9nuite declarate sunt re'olvate 7n mod adecvat.
P%ni*i'$e" 'ont$o%u% 4i 9n$e#i+t$$e
Auditorul extern trebuie s; p;stre'e o leg;tur; str?ns; cu auditorul intern 7n toate etapele.
Acesta trebuie s; compare re'ultatele ob8inute de auditul intern cu cele produse de personalul s;u 9i, dac;
este necesar, s; verifice din nou tran'ac8iile 9i soldurile.
R(o$tu% '0t$e 'on!u'e$e
Auditorul extern trebuie s; anali'e'e dac; trebuie s; raporte'e conducerii separat deficien8ele A
neregularit;8ile descoperite de auditul intern.
R(o$tu% u!ito$u%ui
Auditorul extern nu poate face referire la activit;8ile reali'ate de auditorul intern 7n raportul s;u de audit.
;. A%te %u'$$i ne'e+$e in'7i!e$ii ,i+iunii !e u!it
ISA 5>5 De'%$1ii%e 'on!u'e$ii
45
Auditorul trebuie s; ob8in; declara8ii adecvate c; conducerea 79i asum; responsabilitatea colectiv; asupra
pre'ent;rii corecte a situa8iilor financiare 7n conformitate cu cadrul de raportare financiar; aplicabil 9i ca a
aprobat situa8iile financiare.
Auditorul trebuie s; ob8in; declara8ii scrise din partea conducerii cu privire la aspectele importante pentru
situa8iile financiare, atunci c?nd nu se estimea'; c; exist; alte probe de audit adecvate suficiente.
P$o/e%e !e u!it
+eclara8iile trebuie s; se refere la c$estiuni atunci c?nd acestea sunt esen8iale pentru ob8inerea de probe de
audit adecvate suficiente. +eclara8iile nu pot 7nlocui alte probe de audit la care se pot a9tepta auditorii.
#le trebuie s; se limite'e la c$estiuni dac; auditorul nu poate ob8ine probe independente 9i nu se poate
a9tepta ca acestea s; fie disponibile. +e exemplu,
+ac; numai conducerea cunoa9te faptele, de ex. inten8iile conducerii
Gn ca'ul 7n care c$estiunea respectiv; 8ine, 7n principal de 5udecat;, de ex. dac; o crean8; este sau nu
o datorie care ar putea fi irecuperabil;
P$o'e!u$i%e
0a4 Convenirea procedurilor 7ntr,o etap; ini8ial; 0de ex. scrisoarea de anga5ament4
0b4 +iscutarea scrisorii mai 7nt?i cu clientul
0c4 .emnat;, de obicei de 9eful executiv 9i de directorul financiar 7n numele consiliului de administra8ie
0d4 Trebuie s; se 7nc$eie un proces verbal asupra acestora
0e4 +atate = dup; ce au fost finali'ate toate lucr;rile de audit, dar 7nainte de semnarea raportului
auditorului.
8n '.u% 9n '$e un '%ient $e*u.0 +0 +e,ne.e
Auditorul trebuie s; scrie o scrisoare care s; pre'inte punctul s;u de vedere 9i 7n care s; solicite
confirmarea din partea conducerii
0b4 7n ca'ul 7n care conducerea nu r;spunde, auditorul trebuie s; ia m;suri pentru a se asigura c; ceea ce
a 7n8eles este corect.
0a4 Gn ca'ul 7n care conducerea refu'; s; fac; o declara8ie pe care auditorul o consider; necesar;, acest
lucru constituie o limitare a sferei de aplicare iar auditorul trebuie s; exprime o opinie calificat; sau
imposibilitatea exprim;rii unei opinii.
E-e,(%e !e +'$i+o$e !e !e'%$1ii !in ($te 'on!u'e$ii
#xemplul de mai 5os nu este o scrisoare standard. +eclara8iile conducerii varia'; de la o entitate la alta 9i
de la o perioad; la alta.
4!

0Antetul entit;8ii4
C;tre auditorul +ata
Aceast; scrisoare de declara8ii este furni'at; 7n leg;tur; cu auditul situa8iilor financiare ale companiei AQC
pentru exerci8iul 7nc$eiat la 31 decembrie 2*x1 7n scopul exprim;rii unei opinii privind realitatea 9i
corectitudinea situa8iilor financiare 0sau a corectitudinii 7n toate aspectele semnificative4 7n ceea ce prive9te
situa8ia financiar; a companiei AQC la 31 decembrie 2*x1 9i re'ultatele opera8iunilor sale 9i a fluxurilor
sale de tre'orerie pentru exerci8iul 7nc$eiat la acea dat;, 7n conformitate cu 0indica8i cadrul de raportare
financiar; aplicabil4.
>e asum;m responsabilitatea privind pre'entarea corect; a situa8iilor financiare 7n conformitate cu 0indica8i
cadrul de raportare financiar; aplicabil4.
Confirm;m c;, 7n conformitate cu cuno9tin8ele 9i opiniile noastre, urm;toarele afirma8ii sunt adev;rate1
/nclude8i aici declara8iile relevante pentru entitate. Acestea pot include1
>u au existat neregularit;8i care s; implice conducerea sau anga5a8ii cu rol important 7n controlul
intern sau care ar fi putut avea un efect semnificativ asupra situa8iilor financiare.
3,am pus la dispo'i8ie toate registrele contabile 9i documentele 5ustificative 9i procesele verbale ale
adun;rilor ac8ionarilor 9i ale 9edin8elor consiliului de administra8ie 0mai exact, cele desf;9urate la
data de 15 martie 2*x1 9i 3* septembrie 2*x14.
Confirm;m caracterul complet al informa8iilor furni'ate cu privire la identificarea p;r8ilor legate.
.itua8iile financiare nu con8in denatur;ri semnificative, nici omisiuni.
Compania a respectat toate aspectele contractelor care ar putea avea un efect semnificativ asupra
situa8iilor financiare 7n eventualitatea nerespect;rii.
>u au existat nerespect;ri ale cerin8elor autorit;8ilor de reglementare care ar fi putut avea un efect
semnificativ asupra situa8iilor financiare.
&rm;toarele informa8ii au fost 7nregistrate 7n mod corect 9i la momentul adecvat 7n situa8iile
financiare1
0a4 identitatea, soldurile 9i tran'ac8iile cu p;r8ile legate
0b4 pierderile survenite din anga5amentele de v?n'are 9i de ac$i'i8ie
0c4 contractele 9i op8iunile de r;scump;rare a activelor v?ndute anterior
4%
0d4 activele depuse ca garan8ii.
>u avem planuri sau inten8ii care ar putea afecta valoarea contabil; sau clasificarea activelor
9i pasivelor reflectate 7n situa8iile financiare.
>u avem planuri de abandonare de linii de produse 9i nici alte planuri sau inten8ii care vor
duce la acumularea de stocuri 7n exces sau la 7nvec$irea acestora 9i nici un inventar nu este
declarat peste valoarea reali'abil; net;.
Compania are titlu de proprietate asupra tuturor activelor iar acestea nu sunt grevate de
sarcini, cu excep8ia celor informate 7n >ota K la situa8iile financiare.
Am 7nregistrat sau pre'entat, dup; ca', toate pasivele, at?t cel pe termen scurt, c?t 9i cele
contingente, 9i am pre'entat 7n >ota K la situa8iile financiare toate garan8iile pe care le,am
furni'at ter8ilor.
Gn afar; de D. re'entate 7n >ota x la situa8iile financiare, nu au existat alte evenimente
ulterioare 7nc$iderii perioadei care s; necesite modificarea sau pre'entarea 7n situa8iile
financiare sau 7n notele la acestea.
Reclama8iaD a companiei KRS a fost solu8ionat; pentru suma total; de xxx care a fost
pre'entat; adecvat 7n situa8iile financiare. >u exist; 9i nu se estimea'; s; apar; alte reclama8ii
legate de litigii.
>u exist; aran5amente compensatorii de solduri nici formale nici informale cu niciunul din
conturile noastre de numerar sau de investi8ii. Cu excep8ia celor pre'entate 7n nota K la
situa8iile financiare, nu avem alte linii de aran5amente de credit.
Am 7nregistrat sau pre'entat corect 7n situa8iile financiare op8iunile 9i contractele de
r;scump;rare a capitalului emis, precum 9i capitalul emis re'ervat pentru op8iuni, varante,
conversii 9i alte cerin8e.
+irector executiv
+irector financiar
Ve$i*i'$e #ene$%0 +itu1ii%o$ *inn'i$e
4(
Auditorul trebuie s; reali'e'e o astfel de verificare a situa8iilor financiar dup; cum este necesar 7n
con5unc8ie cu conclu'ia tras; pe ba'a celorlalte probe de audit ob8inute, pentru a avea o ba'; re'onabil; pe
care sa 79i fundamente'e opinia asupra situa8iilor financiare.
3erificarea va stabili dac;1
.itua8iile financiare sunt reali'ate cu folosirea de politici contabile acceptabile, aplicate consecvent
9i 7n mod adecvat entit;8ii 0ve'i 1.34.
/nforma8iile incluse 7n situa8iile financiare sunt compatibile cu constat;rile de audit
re'entarea adecvat; 9i clasificarea 9i pre'entarea informa8iilor 7n mod corespun';tor
.itua8iile financiare respect; cerin8ele statutare 9i alte reglement;ri
3erificarea, 7mpreun; cu conclu'iile trase din alte teste 7i permit auditorului s; 79i forme'e o opinie asupra
situa8iilor financiare.
Atunci c?nd se anali'ea'; dac; politicile contabile sunt adecvate, auditorii trebuie s; ia 7n calcul1
oliticile adoptate 7n comun 7n anumite domenii
oliticile pentru care exist; suport substan8ial din partea institu8iilor cu autoritate 7n domeniu
+ac; sunt necesare devieri de la standardele contabile aplicabile pentru ca situa8iile financiare s; fie
reale 9i corecte
+ac; situa8iile financiare reflect; substan8a tran'ac8iilor 9i nu doar forma lor.
Di*e$en1e%e ne,o!i*i'te
Gn timpul auditului, trebuie s; se fac; un tabel al erorilor identificate care nu au fost corectate de c;tre
client.
&nele dintre acestea pot fi nesemnificative luate separat, 7ns; tabelul trebuie verificat 7nainte de finali'area
opiniei de audit. #fectul diferen8elor nemodificate trebuie anali'at 7n total, ca efect combinat, care ar putea
fi semnificativ, afect?nd 7n acest fel opinia de audit.
Re.u,tu% '(ito%u%ui
Auditorul are datoria de a reali'a proceduri pentru identificarea e)eni,ente%o$ u%te$io$e
data raportului auditorului
+ac; se descoper; alte evenimente dup; data raportului, auditorul trebuie s; discute cu conducerea
clientului 9i s; ia m;suri potrivite.
Auditorul trebuie s; anali'e'e adecvarea presupo'i8iei de 'ontinuitte 'ti)it01ii
4)
Auditorul trebuie s; ob8in; !e'%$1ii !in ($te 'on!u'e$ii cu privire la aspectele semnificative
dac;1
, numai conducerea poate cunoa9te lucrurile respective
, sunt c$estiuni ce 8in de 5udecat;.
Gnainte de emiterea opiniei de audit, auditorul trebuie s; reali'e'e o )e$i*i'$e #ene$%0
financiare.
>.R(o$tu% !e u!it
ISA ;55 :REVI?UIT36 R(o$tu% u!ito$u%ui 'u ($i)i$e % +itu1ii%e *inn'i$e
Raportul auditorului trebuie s; con8in; o exprimare clar; a opiniei manifestate in scris in situa8iile
financiare luate ca un 7ntreg.
E%e,ente%e !e /.0 %e $(o$tu%ui !e u!it
Raportul de audit trebuie s; includ; urm;toarele elemente de ba';, in mod normal1
a4 Titlul
b4 +estinatarul
c4 Alineat introductiv
d4 Responsabilitatea managementului pentru situa8iile financiare
e4 Responsabilitatea auditorului
f4 "pinia auditorului
g4 Alte responsabilit;8i de raportare
$4 .emn;tura auditorului
i4 +ata raportului de audit
54 Adresa auditorului
E-e,(%u% &
R(o$t !e /.0 ne'%i*i't
R(o$tu% Au!ito$u%ui In!e(en!ent
0+#.T/>ATAR C"R#.&>STT"R4
R(o$t 'u ($i)i$e % Situ1ii%e Finn'i$e
Am auditat situa8iile financiare ata9ate ale AQC CompanL, care cuprind bilan8ul contabil la data 31
decembrie 2*K1 si contul de profit si pierdere, situa8ia modific;rilor in capitalul propriu si situa8ia
5*
fluxurilor monetare pentru anul 7nc$eiat si un re'umat cu privire la politicile contabile semnificative si alte
note explicative.
%esponsabilitatea +anagementului pentru ituaiile ,inanciare
-anagementul este responsabil cu 7ntocmirea si pre'entarea corect; a situa8iilor financiare in conformitate
cu .tandardele /nterna8ionale de Raportare 6inanciar;. Aceast; responsabilitate include1 proiectarea,
implementarea si men8inerea controlului intern relevant pentru 7ntocmirea si pre'entarea corect; a
situa8iilor financiare care nu vor con8ine declara8ii eronate, datorate fraudelor sau erorilor, selectarea si
aplicarea politicilor contabile adecvate si reali'area estim;rilor re'onabile.
%esponsabilitatea Auditorului
Responsabilitatea noastr; este aceea de a exprima o opinie cu privire la situa8iile financiare pe ba'a
auditului pe care l,am reali'at. Am reali'at auditul in conformitate cu .tandardele /nterna8ionale de Audit.
Aceste .tandarde cer ca noi s; 7ndeplinim cerin8ele etice si s; planific;m si s; reali';m auditul pentru a fi
siguri c; situa8iile financiare nu con8in erori materiale.
Auditul implic; reali'area procedurilor pentru ob8inerea dove'ilor de audit cu privire la sumele si articolele
din situa8iile financiare. rocedurile selec8ionate depind de p;rerea auditorului, inclusiv evaluarea riscului
erorilor materiale ale situa8iilor financiare, datorate fraudelor sau erorilor. entru reali'area evalu;rilor de
risc, auditorul consider; controlul intern relevant pentru preg;tirea entit;8ii si pre'entarea corect; a
situa8iilor financiare pentru a implementa procedurile de audit adecvate in ca'urile respective, dar nu
pentru a exprima o opinie cu privire la eficien8a controlului intern al entit;8ii. Auditul include de asemenea
evaluarea politicilor contabile utili'ate si a estim;rilor contabile f;cute de management c?t si evaluarea
pre'ent;rii generale a situa8iilor financiare.
Credem c; dove'ile de audit ob8inute sunt suficiente si adecvate pentru a furni'a o ba'; pentru opinia
noastr; de audit.
-pinie
+up; p;rerea noastr;, situa8iile financiare ofer; o imagine corect; si fidel; 0:sau pre'int; corect in toate
privin8ele materiale<4 a po'i8iei financiare a AQC CompanL la data 31 decembrie 2*K1, si a activit;8ilor
sale financiare si fluxurilor monetare pentru anul 7nc$eiat in conformitate cu .tandardele /nterna8ionale de
Raportare 6inanciar;.
R(o$t 'u ($i)i$e % %te 'e$in1e @u$i!i'e +i +ttut$e
M6orma si con8inutul acestei sec8iuni a raportului de audit vor varia in func8ie de tipul celorlalte
responsabilit;8i de raportare ale auditoruluiN.
M.emn;tura AuditoruluiN
M+ata raportului de auditN
MAdresa auditoruluiN
51
Trebuie exprimat; o opinie calificat; c?nd auditorul conclu'ionea'; c; situa8iile financiare ofer; o imagine
corect; si fidel; 0sau sunt pre'entate corect, in toate aspectele materiale4 in conformitate cu cadrul
identificat de raportare financiara.
"pinia necalificat; indic; de asemenea implicit c; orice modific;ri in politicile contabile sau in metoda de
aplicare si efectele acestora au fost stabilite corect si divulgate in situa8iile financiare.
e l?ng; opinia cu privire la imaginea corect; si fidel;, raportul auditorului poate include opinia 7n ceea ce
prive9te dac; situa8iile financiare sunt conforme cu alte cerin8e specificate de statut si lege.
De*ini1ii
1.1:Elosarul de Termeni< /6AC define9te urm;toarele articole1
ituaii financiare1 bilan8urile contabile, contul de profit si pierdere, modific;rile po'i8iei financiare
0care se pot pre'enta in mai multe moduri, de exemplu fluxul monetar sau situa8ia fluxului de
fonduri4, notele si alte declara8ii si materiale explicative care sunt identificate ca f;c?nd parte din
situa8iile financiare.
+aterialitate1 /nforma8iile sunt materiale dac; omiterea lor sau exprimarea eronat; poate influen8a
deci'iile economice ale utili'atorilor luate pe ba'a situa8iilor financiare. -aterialitatea depinde de
m;rimea articolului sau erorii in anumite circumstan8e ale omiterii sau declar;rii eronate. Astfel,
materialitatea ofer; mai degrab; un prag de deci'ie dec?t s; fie o caracteristic; calitativ; primar; pe
care trebuie s; o aib; informa8iile dac; sunt utile.
R(o$te !e u!it ,o!i*i'te6 C7e+tiuni '$e nu *e'te.0 o(ini u!ito$u%ui
An%i. ($o/%e,e%o$
Raportul auditorului poate fi modificat prin ad;ugarea unei anali'e pentru a sublinia o c$estiune care
afectea'; situa8iile financiare incluse in nota la situa8iile financiare care discut; c$estiunea 7n detaliu.
Aceast; anali'a este utili'at; in urm;toarele dou; circumstan8e principale1
pentru a sublinia o c$estiune material; cu privire la o problem; referitoare la continuitatea activit;8ii
dac; exist; nesiguran8; semnificativ; 0diferit; de o problem; referitoare la continuitatea activit;8ii4
care poate afecta situa8iile financiare cu privire la solu8ionarea viitoare
Trebuie ad;ugat un alineat adi8ional dup; alineatul in care se exprim; opinia. Acest alineat va 7ncepe cu
:6;r; a califica opinia noastr;D< 3a descrie ulterior c$estiunea si va face referire la nota in situa8iile
financiare care explic; c$estiunea.
A se observa, acest lucru nu sc$imb; opinia auditorului = este 7nc; necalificat;. ur si simplu serve9te
pentru a sublinia o problem; semnificativ; sau nu poate afecta compania in viitor.
+ac; exist; mai multe nesiguran8e, auditorul poate sim8i c; este adecvat s; exprime o renun8are la opinie.
52
E-e,(%u% 2
O(ini ne'%i*i't0 'u n%i. ($o/%e,e%o$ (ent$u o ne+i#u$n10 +e,ni*i'ti)0
:+up; p;rerea noastr; D0cuvintele r;mase sunt acelea9i ca cele ilustrate in alineatul in care se exprim;
opinia = #xemplul 1 de mai sus4.
,r a califica opinia noastr, atragem atenia asupra .otei / din situaiile financiare. Compania este
reclamant intr-un proces care invoc *nclcarea unor anumite drepturi de patent si prin care se cer
drepturi de autor si daune. Compania a *nregistrat o contra-aciune si audierile preliminare si procedurile
cu privire la cele dou aciuni sunt in progres. %ezultatul final al c!estiunii nu poate fi stabilit in prezent si
nu s-a fcut niciun provizion pentru orice rspundere din situaiile financiare.0
R(o$te ,o!i*i'te6 C7e+tiuni '$e *e'te.0 o(ini u!ito$u%ui
&n auditor nu poate exprima o opinie necalificat; in urm;toarele dou; circumstan8e1
exist; o limitare a scopului activit;8ilor auditoruluiC sau
exist; o ne7n8elegere in ceea ce prive9te acceptabilitatea politicilor contabile selec8ionate, metoda
aplic;rii lor sau conformitatea intr;rilor in situa8iile financiare.
Dou0 #$!e !e ,te$i%itte
-aterial, dar nu comun
Comun
o entru limitarea scopului, conturile pot induce in eroare 0si astfel nu au 7n8eles4
o entru de'acorduri, conturile duc in eroare = situa8iile financiare nu ofer; o imagine corect; si
fidel;

-aterial Comun
2imitarea scopului Calificat
:cu excep8ia<
Renun8are
+e'acord Calificat
:cu excep8ia<
Advers
Li,it$e +'o(u%ui
2imitarea scopului activit;8ii auditorului se poate reali'a in trei modalit;8i1
53
entitatea nu permite auditorului s; reali'e'e procedurile de audit pe care le consider; necesareC
auditorul nu poate reali'a procedurile datorit; circumstan8elor, si anume c?nd auditorul este numit
prea t?r'iu pentru a participa la evaluarea stocurilorC sau
registrele societ;8ii nu sunt adecvate si auditorul nu este satisf;cut in ceea ce prive9te acurate8ea lor
prin alte mi5loace
Raportul auditorului trebuie s; includ; un alineat explicativ 7nainte de alineatul in care se exprim; opinia
care s; acopere1
descrierea limit;riiC si
indicarea a5ust;rilor posibile in situa8iile financiare care se pot considera necesare in ca'ul in care nu
ar fi existat limitarea
Auditorul trebuie s; emit; o renun8are la opinie in ca'ul in care efectul posibil al unei limit;ri cu privire la
scop este material sau comun si nu poate exprima o opinie cu privire la situa8iile financiare
" opinie calificat; trebuie emis; c?nd efectul limit;rii nu este material sau comun pentru a cere o
renun8are.
E-e,(%u% 3
O(inie '%i*i't06 %i,it$e ,te$i%0 +u($ +'o(u%ui
:Am auditat ..0cuvintele r;mase sunt acelea9i ca cele ilustrate in alineatul introductiv = #xemplul 1 se mai
sus4.
-anagementul este responsabil cu .. 0cuvintele r;mase sunt acelea9i ca cele ilustrate in alineatul care
descrie r;spunderea managementului = #xemplul 1 de mai sus4.
Responsabilitatea noastr; este acea de a ne exprima o opinie cu privire la situa8iile financiare pe ba'a
auditului. Cu e1cepia c!estiunilor discutate in alineatul urmtor, am reali'at auditul in conformitate cu D
0cuvintele r;mase sunt acelea9i ca cele ilustrate in alineatele cu r;spunderea auditorului = #xemplul 1 de
mai sus4.
.u am observat numrtoarea stocurilor fizice la 23 decembrie 45/3, pentru c acea dat a fost
anterioar perioadei in care am fost angajai iniial ca auditori pentru Companie. "atorit naturii
registrelor Companiei, nu am fost satisfcui in ceea ce prive6te cantitile de stocuri prin alte proceduri
de audit.
+up; p;rerea noastr;, cu e1cepia efectelor acestor ajustri, dac e1ist, astfel cum au fost stabilite a fi
necesare in cazul in care am fost satisfcui in ceea ce prive6te cantitile fizice, situa8iile financiare ofer;
o D corect; si D 0cuvintele r;mase sunt acelea9i ca cele ilustrate in alineatul cu privire la opinie =
#xemplul 1 de mai sus4.<
54
E-e,(%u% 4
Renun1$e % o(inie6 %i,it$e 'o,un0 +'o(u%ui
:.e-am angajat s auditm bilan8ul contabil anexat al AQC CompanL, care cuprinde bilan8ul contabil la 31
decembrie 2*K1 si contul de profit si pierdere, modific;rile in capitalurile proprii si fluxul monetar pentru
anul 7nc$eiat, si un re'umat cu privire la politicile contabile semnificative si alte note explicative.
-anagementul este responsabil cu D 0cuvintele r;mase sunt acelea9i ca cele ilustrate in alienatul care
descrie responsabilitatea managementului = #xemplul 1 de mai sus4.

$e omite propoziia in care se declar responsabilitatea auditorului(
$Alienatul prin care se discut scopul auditului va fi omis sau modificat in funcie de circumstane(.
$Adugai un alineat care discut scopul limitrii astfel&
.u am putut observa toate stocurile fizice si confirma creanele datorit limitrilor plasate in scopul
lucrrilor noastre de Companie(.
"atorit importanei c!estiunilor discutate in alineatul precedent, nu ne e1primm o opinie cu privire la
situaiile financiare.
De.'o$!
Auditorul nu este de acord cu managementul cu privire la c$estiuni cum ar fi1
acceptabilitatea politicilor contabile
aplicarea acelor politici
conformitatea divulg;rilor
Auditorul 79i exprim; o opinie calificat; dac; de'acordul este material sau o opinie advers; dac;
de'acordul este material si comun astfel 7nc?t auditorul conclu'ionea'; c; o calificare a raportului nu este
adecvat; pentru a divulga natura eronat; sau incomplet; a situa8iilor financiare.
&n alineat explicativ trebuie ad;ugat 7nainte de alineatul prin care se exprim; opinia care acoper;1
descrierea de'acordului
cuantificarea efectului situa8iilor financiare
E-e,(%u% 5
O(inie '%i*i't06 !e.'o$! 'u ($i)i$e % (o%iti'i%e 'ont/i%e ,eto! 'ont/i%0 ne'o$e+(un.0to$e
:Am auditat D 0cuvintele r;mase sunt acelea9i ca cele ilustrate in alineatul introductiv = #xemplul 1 de
mai sus4.
55
-anagementul este responsabil cu .. 0cuvintele r;mase sunt acelea9i ca cele ilustrate in alineatul care
descrie responsabilitatea managementului = #xemplul 1 de mai sus4
R;spunderea noastr; este de a D 0cuvintele r;mase sunt acelea9i ca cele ilustrate in alineatul cu privire la
responsabilitatea managementului = #xemplul 1 de mai sus4.
Astfel cum s-a discutat la .ota / din situaiile financiare, nu s-a menionat nicio amortizare in situaiile
financiare a cror practic, dup prerea noastr, nu este conform cu tandardele Internaionale de
%aportare ,inanciar. #rovizionul pentru anul *nc!eiat la 23 decembrie 45/3 trebuie s fie bazat /// pe
metoda liniar a amortizrii utiliz7nd ratele anuale de 89 pentru construcii si 459 pentru ec!ipamente.
#rin urmare, activele imobilizate trebuie reduse prin amortizarea acumulat a /// si pierderea pentru an
si pierderile reinute trebuie crescute de /// si respectiv ///.
+up; p;rerea noastr;, cu e1cepia efectului situaiilor financiare cu privire la c!estiunea indicat in
alineatul precedent, situa8iile financiare ofer; o D corect; si D. 0cuvintele r;mase sunt acelea9i ca cele
ilustrate in alineatul in care se exprim; opinia = #xemplul 1 de mai sus4.<
E-e,(%u% 6
O(inie '%i*i't06 !e.'o$! 'u ($i)i$e % (o%iti'i%e 'ont/i%e !i)u%#$e ne!e')t0
:Am auditat D 0cuvintele r;mase sunt acelea9i ca cele ilustrate in alineatul introductiv = #xemplul 1 de
mai sus4.
-anagementul este responsabil cu D 0cuvintele r;mase sunt acelea9i ca cele ilustrate in alineatul care
descrie responsabilitatea managementului = #xemplul 1 de mai sus4.
R;spunderea noastr; este de a D 0cuvintele r;mase sunt acelea9i ca cele ilustrate in alineatul cu privire la
responsabilitatea managementului = #xemplul 1 de mai sus4.
)a data 38 ianuarie 45/4, compania a emis obligaiuni in sum de /// pentru finanarea e1tinderii
fabricii. Acordul de obligaiuni restricioneaz plata viitoarelor dividende in numerar la c76tigurile dup
23 decembrie 45/3. "up prerea noastr, divulgarea acestor informaii este cerut de :.
+up; p;rerea noastr;, cu e1cepia omiterii informaiilor incluse in alineatul anterior, situa8iile financiare
ofer; o D corect; 9i D. 0cuvintele r;mase sunt acelea9i ca cele ilustrate in alineatul introductiv = #xemplul
1 de mai sus4.<
E-e,(%u% ;
O(inie !)e$+0
:Am auditat D 0cuvintele r;mase sunt acelea9i ca cele ilustrate in alineatul introductiv = #xemplul 1 de
mai sus4.
-anagementul este responsabil cu D 0cuvintele r;mase sunt acelea9i ca cele ilustrate in alineatul care
descrie responsabilitatea managementului = #xemplul 1 de mai sus4.
5!
R;spunderea noastr; este de a D 0cuvintele r;mase sunt acelea9i ca cele ilustrate in alineatul care descrie
responsabilitatea managementului = #xemplul 1 de mai sus4.
$Alienatul;alineatele care discut despre dezacord(
"up prerea noastr, din cauza efectelor c!estiunilor discutate in alineatul $alineatele( precedent$e(,
situaiile financiare nu ofer o imagine corect si fidel a $sau nu prezint corect, in toate aspectele
materiale( poziiei financiare a A<C Compan= la data 23 decembrie 45/3, si a performanei sale
financiare si flu1ului monetar pentru anul *nc!eiat in conformitate cu tandardele Internaionale de
%aportare.0
Re.u,tu% '(ito%u%ui
elementele raportului de audit sunt specificate de ISA ;55.
Raportul auditorului poate fi ne,o!i*i't +u ,o!i*i't.
&n raport poate fi modificat prin anali'a care nu va afecta opinia.
-odific;rile care nu afectea'; opinia pot re'ulta fie din %i,it$e +'o(u%ui sau din !e.'o$!
MODULUL III - AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE ALE UNEI ENTITATI
/.A 23* 0revi'uit4 +ocumenta8ia prevede c; auditorul trebuie s; fundamente'e cu documente aspectele
importante pentru furni'area probelor de audit 7n spri5inul opiniei auditorului 9i s; arate c; auditul a fost
reali'at 7n conformitate cu /.A.
/.A 24* Responsabilitatea auditorului de a lua 7n considerare frauda 7n auditul situa8iilor financiare.
/.A 3** 0revi'uit4 lanificarea unui audit al situa8iilor financiare stabile9te considera8iile de ba'; pentru
planificarea auditului1 auditorul trebuie s; planifice lucr;rile de audit, astfel 7nc?t auditul s; fie reali'at 7ntr,
un mod eficace.
/.A 315 prevede c; auditorii trebuie s; reali'e'e urm;toarele proceduri pentru a 7n8elege entitatea 9i mediul
acesteia, inclusiv controlul s;u intern1
/.A 5** robele de audit pre'int; cerin8ele pentru reali'area unui audit extern 7n ba'a .tandardelor
interna8ionale de audit.
/.A 52* roceduri analitice
Gmprumuturile 9i garan8iile
Gn aceast; etap;, trebuie s; fie disponibil un set de situa8ii financiare 7ntocmite sau cel pu8in o balan8; de
verificare.
Gn ba'a /.A 2** rincipii obiective 9i generale care se aplic; auditului situa8iilor financiare, auditorul
trebuie s; planifice 9i s; reali'e'e auditul pentru a reduce riscul de audit la un nivel acceptabil de sc;'ut.
5%
Gn ca'ul 7n care auditorul nu poate ob8ine suficiente dove'i adecvate, trebuie s; anali'e'e implica8iile pe
care acest lucru le are asupra raportului auditorului.
Gn ca'ul 7n care nu se acord; aceast; permisiune, se refu'; numirea.
Gn reali'area evalu;rilor de risc, controlul intern este relevant pentru modul de 7ntocmire a situa8iilor
financiare de c;tre entitate, 7n vederea proiect;rii procedurilor de audit celor mai potrivite situa8iei, 7ns; nu
7n scopul exprim;rii unei opinii cu privire la eficacitatea controlului intern al entit;8ii. Cu toate acestea se
va furni'a o scrisoare separat; cu privire la toate deficien8ele semnificative 7n proiectarea 9i aplicarea
controlului intern al raport;rii financiare pe care le observ; auditorul 7n timpul auditului situa8iilor
financiare.
Gnregistr;rile contabile care repre'int; sume derivate din estim;rile contabile care sunt mai nesigure 7n ceea
ce prive9te m;sur;torile, presupun riscuri mai mari dec?t 7nregistr;rile contabile care repre'int; date relativ
de rutin;, factuale.
Gn8elegerea modului 7n care cei responsabili cu guvernarea supraveg$ea'; identificarea riscurilor de fraud;
9i aplicarea controalelor.
-ai 5os sunt pre'entate afirma8iile folosite de auditori 0ACCA C"3#R<41
#xactitatea 0A = accuracL4, .umele 9i celelalte date referitoare la tran'ac8iile 9i evenimentele 7nregistrate
au fost 7nregistrate 7n mod corespun';tor.
#x$austivitatea 0C = Completeness4 Toate tran'ac8iile, evenimentele, activele, pasivele, titlurile de valoare
9i informa8iile care trebuiau 7nregistrate au fost 7nregistrate.
/ndependen8a exerci8iilor 0C = Cut off4 Tran'ac8iile 9i evenimentele au fost 7nregistrate 7n exerci8iul
contabil corect
Alocarea 0A = Allocation4 Activele, pasivele 9i participa8iile sunt 7nregistrate 7n clasa corespun';toare de
7nregistrare
Clasificarea A caracterul compre$ensibil Tran'ac8iile 9i evenimentele au fost 7nregistrate 7n 7nregistr;rile
contabile corespun';toare
Realitatea 0" = "ccurrence4 Tran'ac8iile 9i evenimentele 7nregistrate sunt reale 9i sunt legate de entitate
#valuarea 03, 3aluation4 Activele, pasivele 9i participa8iile sunt incluse 7n situa8iile financiare cu sumele
corespun';toare 9i orice evaluare re'ultat; este 7nregistrat; 7n mod corespun';tor.
#xisten8a 0# = #xistence4 Activele, pasibele 9i participa8iile exist; cu adev;rat.
+repturile 9i obliga8iile 0R = Rig$ts and obligations4 #ntitatea de8ine sau controlea'; drepturile asupra
activelor 9i obliga8iilor entit;8ii
5(
Realitatea, ex$austivitatea, exactitatea, independen8a exerci8iilor 9i clasificarea se refer; la tran'ac8iile 9i
evenimentele pe perioada verificat;. 0Contul de re'ultate4
#xisten8a, drepturile 9i obliga8iile, ex$ausitivitatea, evaluarea 9i alocarea se refer;, de
obicei, la soldurile de cont la sf?r9itul exerci8iului 0Qilan8ul contabil4.
& Au!itu% i,o/i%i.$i%o$
&.& I,o/i%i.0$i%e 'o$(o$%e
0i4 robe legate de imobili';ri
0ii4 Gnregistr;rile contului de profit 9i pierderi aferente
A%o'$e 4i e)%u$e
1.1Atunci c?nd se testea'; evaluarea terenurilor 9i mi5loacelor fixe din situa8iile
financiare, se testea'; nota de informare /A. 1! dup; cum urmea';1
Terenuri 9i
cl;diri
-obilier Total
>aloarea contabil net
3aloarea
contabil; net; la
1.1.2*x1
1.!**.*** 42*.*** 2.*2*.***
.ume 4**.*** , 4**.***
.urplus din
reevaluare
1.***.*** , 1.***.***
Alocarea pe
exerci8iu
0!*.***4 0!*.***4 012*.***4
/e9iri 04**.***4 , 04**.***4
3aloarea
contabil; la
21.12.2*x1
2.54*.*** 3!*.*** 2.)**.***
)a 23 decembrie 4513
Costul sau 2.)**.*** !**.*** 3.5**.***
5)
evaluarea
rovi'ion pentru
depreciere
03!*.***4 024*.***4 0!**.***4
3aloare contabil;
net;
2.54*.*** 3!*.*** 2.)**.***
)a 23 decembrie 4513
Costul sau
evaluarea
2.***.*** !**.*** 2.!**.***
rovi'ion pentru
depreciere
04**.***4 01(*.***0 05(*.***4
3aloare contabil;
net;
1.!**.*** 42*.*** 2.*2*.***
&.2I,o/i%i.0$i%e ne'o$(o$%e
C7e%tuie%i%e !e !e.)o%t$e
reocuparea noastr; aici este activitatea necesar; pentru a vedea dac; c$eltuielile
7ndeplinesc criteriile /A. 3( care prev;d capitali'area1
Qeneficiile economice viitoare probabile
/nten8ia de a finali'a 9i de a folosi A vinde activul
Resurse adecvate 9i disponibile pentru finali'area 9i utili'area A v?n'area activului
Capacitatea de a utili'a A vinde activul
6e'abilitatea te$nic; a finali';rii activului pentru folosire A v?n'are
C$eltuielile pot fi m;surate corect.
Te+te !e u!it < )e$i*i'$e
0a4 3erificarea registrelor contabile pentru ca auditorul s; se asigure c; c$eltuielile pot
fi m;surate, de ex. centru de costuri separat sau cod de registru nominal.
0b4 3erificarea facturilor pentru a se verifica c$eltuielile pentru materiale de proiect.
0c4 3erificarea costurilor cu salariile prin verificarea cu documentele 5ustificative,
precum fi9ele de ponta5
0d4 +iscutarea fe'abilit;8ii te$nice cu inginerii sau personalul te$nic al companiei.
0e4 Anali'area probabilit;8ii beneficiilor economice viitoare 9i a capacit;8ii de a vinde
sau de a folosi activul 7n rela8ie cu re'ultatele studiilor de pia8;, comen'ile 7n avans,
bugetele 9i estim;rile.
0f4 3erificarea veniturilor 9i costurilor bugeti'ate. 3erificarea caracterului re'onabil al
acestora pe ba'a re'ultatelor p?n; la acea dat;, discutarea cu administratorii, estim;ri
de produc8ie 9i comen'i 7n avans.
!*
0g4 3erificarea estim;rilor fluxului de tre'orerie pentru a verifica existen8a resurselor
adecvate pentru finali'area proiectului. +iscutarea tuturor lipsurilor cu
administratorii.
0$4 "b8inerea de declara8ii din partea conducerii cu privire la inten8ia de finali'are a
imobili';rii necorporale 9i de folosire sau v?n'are a acestuia
0i4 .
Re.u,tu% '(ito%u%ui
Sonele principale asupra c;rora trebuie s; se concentre'e auditul imobili';rilor sunt
cele cu risc crescut1
, Amorti'area
, /e9irile
, +eprecierile
2. Au!itu% +to'u$i%o$
Abordarea de audit A verificare trebuie s; 8in; cont de1
Cantitate = determinat;, de obicei, prin inventarierea de la 7nc$iderea exerci8iului
#valuare = trebuie s; se aplice /A. 2
re'entarea informa8iilor
" te$nic; special; de verificare a cantit;8ilor de stocuri const; 7n participarea auditorului la inventarul
reali'at de client.
P$ti'i($e % in)ent$ie$e
0a4 8ninte
0i4 #lanificare
, 3erificarea documentelor de lucru pentru anii anteriori pentru a se identifica riscurile 9i pentru a v;
familiari'a cu stocurile
, .tabilirea aran5amentelor cu conducerea 7n prealabil
, .tocurile 8inute de A pentru ter8i = ce aran5amente s,au f;cutI
, 3erificarea instruc8iunilor date de client referitor la inventariere
, /nvestigarea diferen8elor 0acolo unde exist; registre de inventar4
, Anali'area necesit;8ii unui expert.
0ii4 .tabilirea procedurilor pentru reali'area unei selec8ii repre'entative de stocuri
0b4 8n ti,(u%
!1
Asigurarea c; personalul respect; instruc8iunile de inventariere
3erificarea num;r;torilor din stocuri cu fi9ele de inventar 9i a celor din fi9ele de inventar cu stocurile
>otarea stocurilor deteriorate, vec$i sau dep;9ite
3erificarea lucr;rilor 7n curs pentru etapa de finali'are
.tocurile 8inute de client pentru ter8i1 verificarea excluderii lor din inventar
Gnregistrarea num;rului ultimei note de primire marf; 9i al ultimei note de livrare marf;
6ormarea unei impresii generale asupra nivelurilor de inventar
6otocopierea fi9elor de inventar
0c4 Du(0
3erificarea ordinii fi9elor de inventar
3erificarea calcul;rii de c;tre client a cifrei finale
/dentificarea propriilor elemente de inventariere de test 7n fi9ele finale de inventar
3erificarea r;spunsurilor primite de la ter8i
/nformarea conducerii cu privire la problemele existente
Activit;8i de continuare pentru detaliile de independen8;
Asigurarea efectu;rii modific;rilor necesare 7n stocurile din registre 0acolo unde exist; registre4
In)ent$ie$e 'ontinu0 < (e$,nent0
&nele companii p;strea'; registre de inventar iar dac; acestea sunt sigure, nu mai este necesar un
inventar la 7nc$iderea exerci8iului. entru a determina siguran8a registrelor, compania trebuie s; fac;
regulat inventarul. Acesta este numit inventar continuu sau permanent.
0a4 3erificarea procedurilor companiei
independen8a celor care fac inventarul
frecven8a inventarierilor
asigurarea acoperirii tuturor r?ndurilor, cel pu8in o dat; pe an
investigarea discrepan8elor
actuali'area registrelor
0b4 articiparea la cel pu8in un inventar al companiei 0pentru a observa4
0c4 3erificarea re'ultatelor pe 7ntregul an
+imensiunea inventarului
Corectitudinea registrelor
Cau'ele discrepan8elor
!2
Reali'area de inventare de test la 7nc$iderea exerci8iului
E)%u$e in)ent$u%ui
0a4 Gnregistrarea ba'ei de evaluare folosite
0b4 Testarea costurilor importante
, verificarea cu facturile individuale
, asigurarea folosirii ba'ei 6/6" 0primul intrat = primul ie9it4 sau a unei ba'e adecvate
, verificarea cantit;8ilor folosite 7n lucr;rile 7n curs A produse finite
0c4 Testarea costurilor cu for8a de munc;
, 3erificarea calculelor cu documentele 5ustificative
, 3erificarea costurilor cu munca 9i produc8ia efective.
0d4 Testarea aplic;rii costurilor indirecte
, Asigurarea includerii numai a costurilor indirecte de produc8ie
, Asigurarea folosirii nivelurilor normale de activitate ca ba';
Testele pentru stabilirea dac; valoarea reali'abil; net; este mai mic; dec?t costul
3erificarea pre8urilor de v?n'are a m;rfurilor v?ndute dup; 7nc$iderea exerci8iului cu facturile lor de
ac$i'i8ie
3erificarea registrului de comen'i pentru a determina pre8ul la care sunt comandate m;rfurile
/nforma8ii de context
+eprecieri de anul anterior = sunt aceste elemente 7nc; 7n inventarI
P$e.ent$e in*o$,1ii%o$ ($i)in! in)ent$u%
0a4 oliticile contabile folosite pentru a calcula
3aloarea contabil;
3aloarea reali'abil; net;
0b4 .tocurile trebuie, 7n mod normal, s; fie clasificate ca1
, m;rfuri
, bunuri de produc8ie
, materiale
, produse 7n curs de fabricare
, produse finite
!3
I!e(en!en1 e-e$'i1ii%o$ *inn'i$e
/ndependen8a este un test prin care se asigur; c; toate tran'ac8iile companiei au fost include 7n perioada
corect;.
Independena e1erciiilor cu privire la ac!iziii
Toate ac$i'i8iile pentru care au fost primite m;rfuri 7nainte de 7nc$iderea exerci8iului trebuie incluse 7n
situa8iile financiare ca pasiv, c$eltuial; 9i stoc final.
-;rfurile primite dup; 7nc$iderea exerci8iului nu trebuie incluse 7n situa8iile financiare.
Independena e1erciiilor cu privire la v7nzri
3?n';rile pentru care m;rfurile au ie9it din depo'it trebuie incluse 7n v?n';rile 9i crean8ele comerciale la
7nc$iderea exerci8iului, 7ns; nu 7n stocul final.
3?n';rile efectuate dup; 7nc$iderea exerci8iului nu trebuie incluse 7n situa8iile financiare ci 7n stocul final.
/ndependen8a exerci8iilor este, de obicei, testat; prin ob8inerea unui e9antion de note de primire marf; 9i de
note de livrare marf; 7nainte 9i dup; 7nc$iderea exerci8iului 9i apoi prin verificarea lor cu facturile de
ac$i'i8ii A v?n'are pentru a verifica includerea lor 7n soldurile de conturi corecte.
Gnc$iderea exerci8iului
Gnainte +up;
A
c
$
i
'
i
8
i
i
A
c
$
i
'
i
8
i
i

>ot; de primire marf;
/nclus; 7n I
Ac$i'i8ii
Crean8e
.tocuri
>ot; de primire marf;
/nclus; 7n I
Ac$i'i8ii x
Crean8e x
.tocuri x
3
?
n
'
;
r
i

>ot; de livrare marf;
/nclus; 7n I
Ac$i'i8ii
Crean8e
.tocuri
>ot; de primire marf;
/nclus; 7n I
Ac$i'i8ii
Crean8e
.tocuri
3
?
n
'
;
r
i

Re.u,tu% '(ito%u%ui
!4
rocedurile folosite pentru verificarea 'ntit01ii de stocuri depind de folosirea de c;tre client a
in)ent$u%ui % 9n'7i!e$e e-e$'i1iu%ui +u !e in)ent$u% 'ontinuu.
Auditorul trebuie +0 ($ti'i(e % in)ent$ pentru a1
, reali'a testele de controale 0observare4
, ob8ine probe privind cantitatea 0inventare de test, detalii privind independen8a4
, ob8ine probe preliminare de evaluare 0notarea stocurilor deteriorate sau dep;9ite4
rocedurile de auditare a evalu;rii inventarului trebuie s; acopere at?t 'o+tu% c?t 9i e)%u$e
Testele de in!e(en!en10 sunt folosite pentru a verifica dac; tran'ac8iile au fost 7nregistrate 7n
perioada contabil; corect;.
3 ISA 5456 Au!itu% e-ti,0$i%o$ 'ont/i%e
#xemple de estim;ri contabile sunt1
Aloca8iile f;cute pentru reducerea stocurilor 9i a conturilor clien8i la valoarea lor reali'abil; estimat;
Amorti'area
rovi'ioane
3enituri anga5ate
Adesea, conducerea face aceste estim;ri 7n condi8ii de nesiguran8; cu privire la re'ultate 9i cu folosirea
5udec;8ii. Riscul de denatur;ri este crescut iar probele disponibile pentru detectarea unei deturn;ri
semnificative sunt, adesea, mai dificil de ob8inut 9i mai pu8in conving;toare dec?t 7n leg;tur; cu alte
elemente din situa8iile financiare.
Auditorul are la dispo'i8ie trei abord;ri1
0a4 verificarea 9i testarea procesului folosit de conducere pentru elaborarea estim;rii
0b4 folosirea unei estim;ri independente pentru compara8ia cu cea f;cut; de conducere
0c4 verificarea evenimentelor ulterioare care furni'ea'; probe de audit privind caracterul re'onabil al
estim;rii f;cute.
C?nd auditorul verific; 9i testea'; procesul folosit de conducere, sunt necesari, de obicei, urm;torii
pa9i1
0a4 evaluarea datelor 9i anali'a presupo'i8iilor pe care este ba'at; estimarea
0b4 testarea calculelor implicate 7n estimare
0c4 compararea, acolo unde ese posibil, a estim;rilor f;cute pentru peroadele anterioare cu re'ultatele
efective ale acelor perioade
!5
0d4 anali'a procesului de aprobare al conducerii.
4 Au!itu% 'ontu$i%o$ !e (+i) +i '(it%u$i
Dto$ii 4i o/%i#1ii neono$te6
0i4 Recconcilierile declara8iilor furni'orilor 9i confirmarea direct; a sumelor de plat;
0ii4 "b8inerea de probe legate de datorii 9i obliga8ii neonorate 9i pasivele pe termen lung 9i
0iii4 Gnregistr;rile contului de profit 9i pierderi aferente
Atunci c?nd testea'; datoriile, auditorul trebuie s; se concentre'e asupraC.

"biectivul #xemple de teste
a. E-i+ten1 Circulari'area A declara8iile furni'orilor
Teste de independen8; = ac$i'i8ii A credit
b. D$e(tu$i%e 4i o/%i#1ii%e Circulari'area datoriilor comerciale 0procedura
este similar; celei folosite pentru crean8ele
comerciale4
Reconcilierea soldului la 7nc$iderea exerci8iului cu
o declara8ie a furni'orului. #lementele de
reconciliere trebuie verificate
Ambele teste furni'ea';, de asemenea, probe
privind ex$austivitatea 9i evaluarea
c. E-7u+ti)itte 3erificarea analitic; a datoriilor prin compararea
cu 7nc$iderea exerci8iului anterior sau cu bugetele
3erificarea notelor de primire marf; din
apropierea 7nc$iderii exerci8iului pentru a verifica
dac; ac$i'i8iile au fost tratate corect.
3erificarea dosarelor de facturi neac$itate pentru a
vedea dac; exist; obliga8ii ne7ndeplinite
3erificarea pl;8ilor dup; termen pentru obliga8iile
ne7ndeplinite
3erificarea reconcilierilor declara8iilor furni'orilor
pentru a vedea dac; toate facturile neac$itate sunt
scadente
d. A%o'$e 4i e)%u$e 3erificarea dac; obliga8iilor neonorate de
7nc$idere sunt 7n conformitate cu politicile contabile
9i dac; corespund.
3erificarea recunoa9terii provi'ioanelor 7n
!!
conformitate cu /A.3%
O/%i#1ii%e (e te$,en %un#
Acestea includ 7mprumuturile bancare, titlurile de crean8; 9i alte 7mprumuturi cu scaden8; mai mare de un
an de la data bilan8ului contabil.
"biectivul #xemple de teste
a. E-i+ten1 "b8inerea confirm;rii din partea b;ncilor 9i a altor
creditori
b. D$e(tu$i%e 4i o/%i#1ii%e 3erificarea scrisorilor de confirmare trimise de
7mprumut;tori
c. E-7u+ti)itte "b8inerea defalc;rilor obliga8iilor, compararea cu
documentele de lucru pentru auditul din anul
precedent 9i, pentru toate elementele care nu mai sunt
incluse, stabilirea
, sumei ramburs;rii 7n registrul de cas;
, includerea ca obliga8ie curent; dac; este
reclasificat;
3erificarea procesului verbal al consiliului de
administra8ie pentru a vedea dac; nu exist;
7mprumuturi noi ne7nregistrate
d. E-'titte Reali'area totalului de verificare a c$eltuielilor
financiare.
3erificarea capitalului 9i a sumelor dob?n'ilor cu
scrisorile de confirmare
Recalcularea c$eltuielilor financiare, verificarea
ratelor de dob?nd; cu contractele de 7mprumut
e. C%+i*i'$e 4i '$'te$u% 'o,($e7en+i/i% 3erificarea dac; pasivele sunt clasificate corect ca
fiind curente sau pe termen lung 7n func8ie de datele
de rambursare din contractele de 7mprumut.
Te+te (%i'te ($o)i.ione%o$ 4i 'ontin#en1e%o$
"b8inerea unei anali'e detaliate a tuturor provi'ioanelor care indic; soldurile de desc$idere, mi9c;rile 9i
soldul de 7nc$idere. +e asemenea, ob8inerea de detalii privind toate contingen8elor 7nregistrate.
entru fiecare provi'ion semnificativ1
!%
0a4 .tabili8i dac; compania are o obliga8ie curent; ca urmare a unui eveniment trecut prin1
0i4 3erificarea coresponden8ei 9i a altor documente referitoare la elementul respectiv
0ii4 +iscu8ia cu administratorii. Au creat o estimare valabil; c; vor desc;rca obliga8iaI 3erificarea probelor
privind practicile trecute, politicile publicate 9i declara8iile f;cute.
0b4 .tabilirea probabilit;8ii ca un flux de ie9ire de resurse care cuprinde beneficii economice s; fie
necesar pentru ac$itarea obliga8iei prin1
0i4 3erificarea efectu;rii pl;8ilor 7n perioada de dup; data bilan8ului contabil cu privire la elementul
respectiv
0ii4 3erificarea coresponden8ei cu solicitan8ii, b;ncile, clien8ii, compania de asigurare 9i furni'orii at?t
7nainte c?t 9i dup; 7nc$iderea exerci8iului.
0iii4 Trimiterea unui scrisori solicitantului pentru a ob8ine opiniile acestuia 0acolo unde este ca'ul4
0iv4 +iscutarea po'i8iei cu provi'ioane similare 7n trecut cu administratorii. Au fost lic$idate p?n; la urm;
aceste provi'ioaneI
0c4 .tabilirea dac; provi'ioanele repre'int; cea mai corect; estimare a pasivului prin1
0i4 Recalcularea tuturor provi'ioanelor f;cute
0ii4 Compararea sumei prev;'ute cu pl;8ile de dup; 7nc$iderea exerci8iului 9i cu sumele pl;tite 7n trecut
pentru elemente similare 9i anali'area opiniei furni'ate de exper8i independen8i.
0iii4 Gn ca'ul 7n care nu este posibil s; se estime'e suma provi'ionului, verifica8i dac; aceast; obliga8ie
contingent; este 7nregistrat; 7n 7nregistr;rile contabile.
Anali'a8i natura activit;8ii clientului. 3; a9tepta8i s; g;si8i provitioane, de ex. garan8iiI
entru toate provi'ioanele 9i contingen8ele semnificative, solicita8i o declara8ie din partea conducerii
3erifica8i reali'area 7nregistr;rilor adecvate 7n conformitate cu /A. 3%A6R. 12.
Re.u,tu% '(ito%u%ui
Auditul pasivelor acoper; !to$ii%e 4i o/%i#1ii%e neono$te 9i ac$i'i8iile 9i c$eltuielile aferente din
contul de profit 9i pierderi, precum 9i (+i)e%e (e te$,en %un#" ($o)i.ione%e 4i 'o+tu$i%e !e
*inn1$e.
Testele de validare aplicate pasivelor acoper; toate afirma8iile din situa8iile financiare 7ns; cu
sublinierea test;rii pentru 9n$e#i+t$$e 9n ,inu+.
.e poate reali'a circulari'area datoriilor comerciale 7ns; adesea nu este necesar;, deoarece
declara8iile furni'orilor furni'ea'; probe documentare din partea ter8ilor.
S'$i+o$i%e /n'$e 4i 'ont$'te%e !e 9,($u,ut repre'int; probele principale pentru 7mprumuturi.
!(
rocedurile aplicate ($o)i.ione%o$ 4i 'ontin#en1e%o$ se concentrea'; asupra criteriilor stabilite 7n
standardele contabile pentru recunoa9terea lor, adic;1
, #xist; o o/%i#1ie ($e.ent0 ca urmare a evenimentelor trecuteI
, #xist; un flux de ie9ire de beneficii ($o//i%I
, .uma a fost e+ti,t0 9n ,o! $e.on/i%I
5 Au!itu% 'ontu$i%o$ !e '%ienti-)n.$i -CREANAELE
Crean8e1
0i4 confirmarea direct; a debitorilor
0ii4 alte probe 7n leg;tur; cu debitorii 9i avansurile pl;tite
0iii4 7nregistr;rile aferente 7n contul de profit 9i pierderi
" te$nic; specific; folosit; pentru testarea existen8ei 9i a obliga8iilor A drepturilor de crean8; este
circulari'area direct;. Aceasta este reali'at; dup; cum urmea';1
0a4 "b8inerea 7nregistr;rilor crean8elor comerciale la data confirm;rii
0b4 3erificarea totalului cu registrul nominal
0c4 3erificarea pentru fiecare omisiune A denaturare evident; prin compararea listei din anul curent cu lista
de anul trecut
0d4 .electarea e9antionului de solduri pentru confirmare
.electarea e9antionului dintre urm;toarele solduri1
, sume vec$i, neac$itate
, solduri creditoare
, solduri nule
, bilan8uri materiale
.crisoarea trebuie s; fie pe $?rtia clientului, semnat; de client 9i 7nso8it; de o copie anexat; a situa8iei
curente. Trebuie s; solicite trimiterea r;spunsului direct la auditor 9i trebuie trimise plicuri timbrate.
0a4 dup; o perioad; re'onabil;, trimite8i solicitare de :continuare<
0b4 continuare prin telefon sau fax dac; nu se trimite r;spuns
0c4 dac; nu se trimite r;spuns1
, Confirmarea facturilor individuale neac$itate
, roceduri alternative
.tabilirea desc$iderii soldului 7n cont cu soldul raportat de anul trecut.
#stim;ri de teste
3erificarea elementelor restante prin compararea cu documentele de re'erv;
3erificarea numerarului 7ncasat dup; 7nc$iderea exerci8iului
!)
+iscutarea cu oficialul responsabil al companiei
A%te te+te +tn!$! !e u!it (ent$u '$en1e
$a( ?1!austivitatea ; e1istena
0i4 activit;8i independente = acesta se refer; la asigurarea c; factura de v?n';ri 9i expedi8ia sunt 7nregistrate
7n aceea9i perioad;.
Teste
, selectarea unui e9antion de note de livrare marf; 7nainte de 7nc$iderea exerci8iului 9i a unui e9antion
din perioada urm;toare
, asigurarea 7nregistr;rii facturilor 7n aceea9i perioad; ca 9i notele de livrare marf;.
, 7nregistrarea 7n registrul nominal A registrul de v?n';ri 7n perioada corect;
, verificarea 7ncas;rilor din crean8ele 7nregistrate dup; 7nc$iderea exerci8iului pentru a vedea dac; nu
ar fi trebuit 7nregistrate 7nainte de 7nc$idere
, verificarea contului general din registrul de v?n';ri 7n 5urul 7nc$iderii exerci8iilor, pentru a vedea
dac; exist; elemente neobi9nuite.
, verificarea facturilor importante dup; 7nc$idere pentru a vedea dac; sunt tratate corespun';tor ca
v?n';ri din exerc8iul urm;tor.
0ii4 3erificarea analitic; a crean8elor
, /ndicatorii, precum perioada de plat;
, Compararea cu exerci8iile A bugetele anterioare
0b4 "repturile 6i obligaiile
, circulari'area crean8elor
, verificarea unui e9antion cu numerarul primit dup; 7nc$iderea exerci8iului
, discutarea cu conducerea A verificarea procesului verbal al 9edin8ei consiliului pentru a stabili dac; au fost
factori'ate pl;8i
0c4 Alocarea 6i evaluarea
, "b8inerea list;rii datoriilor scadente 9i verificarea extragerii acesteia
, Anali'a datoriilor restante semnificative cu controlorul de credite
, 3erificarea coresponden8ei cu clien8ii pentru a se evalua posibilitatea de recuperare
, Asiguarea c; toate datoriile anulate au fost autori'ate 7n mod corespun';tor
, 3erificarea pl;8ilor primite dup; 7nc$iderea exerci8iului.
Re.u,tu% '(ito%u%ui
%*
Circulari'area direct; a crean8elor este o procedur; de ba';, 7ns; aceasta nu furni'ea'; probe pentru
toate afirma8iile relevante
Alte proceduri importante sunt1
, te+te%e !e in!e(en!en10
, te+te%e !e !ete$,in$e posibilit;8ii de recuperare
; Au!itu% 'ontu$i%o$ !e t$e.o$e$ie-CASA BI CANCA
C+ 4i /n'
0i4 Rapoartele de confirmare ale b;ncii folosite pentru ob8inerea de probe privind casa 9i banca
0ii4 Alte probe privind casa 9i banca
0iii4 Gnregistr;rile contului de profit 9i pierderi aferente
"biectivul #xemple de teste
E-i+ten1 +epistarea activelor 9i pasivelor 7nregistrate 7n
confirmarea soldurilor de c;tre banc;
D$e(tu$i%e 4i o/%i#1ii%e 3erificarea scrisorii bancare pentru a asigura un
titlu valabil pentru conturile de8inute
E-7u+ti)itte < A%o'$e 4i e)%u$e 3erificarea scrisorii de confirmare bancar; pentru
detalii ale conturilor de8inute
/nventarierea soldului bani de cas;
3erificarea estim;rilor reconcilierilor bancare
&rm;rirea elementelor restante 7n situa8iile
bancare dup; dat; 9i asigurarea elimin;rii ulterioare
3erificarea registrului de cas; pentru elemente
neobi9nuite
Con*i$,0$i%e /n'$e 9n +'o(u% u!itu%ui
/.A 5*5 Confirmrile e1terne prev;d c; auditorul trebuie s; determine dac; este necesar s; foloseasc;
confirm;ri externe pentru a ob8ine suficiente probe de audit 7n spri5inul afirma8iilor din situa8iile financiare.
Gn acestea sunt incluse 9i soldurile la b;nci.
" procedur; folosit; de obicei 7n auditul situa8iilor financiare este ca auditorul s; ob8in; confirmarea
direct; de la b;ncile entit;8ii a soldurilor 9i a altor sume care apar 7n bilan8ul contabil 9i alte informa8ii care
pot fi pre'entate 7n notele la situa8iile financiare, de exemplu elementele din afara bilan8ului precum
garan8iile 9i tran'ac8iile 7n valut;. Confirm;rile bancare sunt o surs; important; de probe de audit, deoarece
furni'ea'; probe independente privind corectitudinea 7nregistr;rilor entit;8ii.
Auto$i.$e ($e.ent0$ii in*o$,1ii%o$
%1
Q;ncile au nevoie de autori'area explicit; din partea clien8ilor lor pentru a pre'enta informa8iile solicitate.
Aceasta ia adesea forma unei autori';ri permanente, nu a unei autori';ri separate pentru fiecare dat; 7n care
se solicit; informa8ii.
P$o'e+u% !e 'on*i$,$e /n'$0
rincipalii pa9i care trebuie f;cu8i de auditor 7n ini8ierea procesului sunt urm;torii1
0a4 .olicitarea pentru ob8inerea confirm;rii bancare trebuie emis; 7ntr,un document cu antetul auditorului 9i
trimis; sucursalei b;ncii cu care clientul derulea'; opera8iunile.

0b4 .olicitarea de confirmare bancar; trebuie s; specifice1
0i4 >umele tuturor entit;8ilor acoperite de solicitare
0ii4 +ac; auditorul solicit; :informa8ii standard< 9i, dac; este ca'ul, natura informa8iilor suplimentare
solicitate
0iii4 +etalii cu privire la :informa8iile suplimentare<, dac; este ca'ul
0iv4 +ata pentru care auditorul solicit; confirmarea 0data confirm;rii auditului4
0v4 " declara8ie c; r;spunsul b;ncii nu crea'; o rela8ie contractual; 7ntre banc; 9i auditor
0vi4 " declara8ie prin care i se solicit; b;ncii s; 7l informe'e pe auditor dac; banca nu este autori'at; s;
pre'inte toate informa8iile solicitate
0vii4 un nume 9i num;r de telefon de contact.
0c4 .olicitarea de confirmare bancar; trebuie s; a5ung; la sucursal; cu cel pu8in dou; s;pt;m?ni 7nainte de
data confirm;rii auditului.
E-e,(%u !e +'$i+o$e !e 'on*i$,$e /n'$0 e-'%u+i) 9n +'o( in*o$,ti)
Ce$e$e !e in*o$,1ii +tn!$!
racticile locale difer; 7n ceea ce prive9te solicitarea 9i reali'area confirm;rilor bancare. -ai 5os este
pre'entat un exemplu care arat; care este practica 7n -area Qritanie 9i acoper; toate domeniile ma5ore
obi9nuite 7n care ar putea fi nevoie de confirmare
AQUC"
Accountants
2) Oig$ .treet
2ondon >1*
%2
-anager
Clearing QanH 2td .ucursala CitL
.timat; doamn; A stimate domn,
................................................. 0numele clientului4
C#R#R# .TA>+AR+ +# RA"RT QA>CAR
G> .C"&2 A&+/T&2&/ #>TR& #K#RC/V/&2 G>CO#/AT 2A...........................
Gn conformitate cu instruc8iunea clientului dumneavoastr; numit mai sus, dat;
014 prin pre'enta
024 7n autori'area anexat;
034 7n autori'area din data de .................... pe care o de8ine8i de5a
0t;ia8i dup; cum este ca'ul4
3; rug;m s; ne trimite8i, 7n vederea audit;rii clientului dumneavioastr; 9i f;r; ca acest lucru s; cree'e o
rela8ie contractual; 7ntre noi, urm;toarele informa8ii cu privire la activitatea clientului derulat; la sucursala
dumneavoastr; la 7nc$eierea activit;8ii la data de ............, 9i, 7n ca'ul punctelor 2, 4 9i 1*, 7n timpul
perioadei de la......... entru fiecare element, v; rug;m s; preci'a8i factorii care ar putea limita r;spunsul dat
de dumneavoastr;. +ac; nu exist; nimic de raportat, v; rug;m s; indica8i :nu exist;<.
Anex;m o copie a acestei scrisori 9i ne,ar fi de mare folos dac; ne,a8i putea r;spunde 7n copia scrisorii 7n
spa8iul prev;'ut pentru aceasta 0cu complet;ri semnate 9i 9tampilate de banc;, dac; spa8iul este insuficient4.
+ac; crede8i c; este necesar s; furni'a8i informa8iile sub o alt; form;, v; rug;m s; returna8i copia scrisorii
7mpreun; cu r;spunsul dumneavoastr;.
.e 7n8elege c; toate r;spunsurile date sunt strict confiden8iale.
/nforma8iile solicitate R;spuns
1. 3; rug;m s; da8i titlurile complete ale tuturor conturilor 7n lire sterline sau 7n alte monede, 7mpreun;
cu numerele de conturi 9i soldurile acestora, inclusiv soldul >&21
0a4 dac; numele clientului este singurul nume din titlu
0b4 dac; numele clientului este al;turat celui al altor p;r8i
0c4 dac; contul este o denumire comercial;.
"Q.#R3AV//
0i4 +ac; un cont este supus unor restric8ii 0de ex. ordin de poprire sau arest4 aceste informa8ii trebuie
pre'entate
0ii4 +ac; autori'area 7n ba'a c;reia furni'a8i aceste informa8ii nu acoper; conturile de8inute 7mpreun; cu
al8ii, v; rug;m s; contacta8i clientul pentru a ob8ine autori'area necesar; a celorlalte p;r8i. +ac; aceast;
autori'are nu este disponibil;, v; rug;m s; preci'a8i acest lucru.
024 Titlurile complete 9i datele 7nc$iderii tuturor conturilor 7nc$ise 7n timpul perioadei
%3
034 .umele separate acumulate 7ns; care nu au fost trecute sau creditate la data de mai sus, aferente1
0a4 c$eltuieli provi'orii 0inclusiv comisioane de anga5ament4
0b4 dob?nd;
044 +ob?nda perceput; 7n timpul perioadei dac; nu este specificat; separat 7ntr,un extras de cont.
054 +etalii 0adic; data, tipul documentului 9i conturile acoperite4 referitoare la confirm;rile scrise de
compensare, fie prin scrisoare specific; de compensare fie incluse 7n ale documente sau garan8ii.
0!4 +etalii privind1
0a4 +escoperitul de cont 9i 7mprumuturile la vedere, cu specificarea datelor verific;rii 9i a facilit;8ilor
convenite
0b4 Alte 7mprumuturi specific?nd datele de verificare 9i rambursarea
0c4 Alte facilit;8i
Activele clientului 8inute ca garan8ie
0%4 3; rug;m s; da8i detalii privind astfel de active, indiferent dac; sunt sau nu acordate formal b;ncii.
+ac; sunt acordate formal, preci'a8i garan8ia, inclusiv datele 9i tipul dreptului. +ac; o garan8ie este limitat;
7n ceea ce prive9te suma sau pentru un anumit 7mprumut, sau dac; exist;, conform informa8iilor
dumneavoastr;, un drept prealabil, egal sau subordonat, v; rug;m s; preci'a8i.
+ac; este acordat informal, indica8i natura privilegiului de8inut de banc;.
/ndiferent dac; s,a reali'at un drept formal sau nu, da8i detalii privind toate anga5amentele asumate fa8; de
banc; 7n leg;tur; cu activele.
Alte active ale clientului p;strate
0(4 3; rug;m s; preci'a8i alte active ale clientului de8inute, inclusiv certificatele de ac8iuni, titlurile,
cutiile de siguran8; sau alte elemente aflate 7n Registrele dumneavoastr; 8inute 7n scopul 7nregistr;rii
activelor p;strate.
"bliga8ii contingente
0)4 toate obliga8iile contingente, mai exact1
0a4 totalul facturilor decontate pentru clientul dumneavoastr; cu recurs
0b4 data, numele beneficiarului, suma 9i o scurt; descriere a tuturor garan8iilor, obliga8iunilor sau
compensa8iilor acordate dumneavoastr; de c;tre client 7n beneficiul p;r8ilor
0c4 data, numele beneficiarului, suma 9i o scurt; descriere a tuturor garan8iilor, obliga8iunilor sau
compensa8iilor acordate de dumneavoastr;, 7n numele clientului, preci'?nd dac; exist; recurs la
clientul dumneavoastr; 9iAsau la compania mam; sau la alt; companie din cadrul grupului.
0d4 Totalul accept;rilor
0e4 Totalul 7n lire sterline sau ec$ivalentul contractelor de sc$imb valutar la termen 7n curs neac$itate
%4
0f4 Totalul obliga8iilor neac$itate 7n ba'a creditelor documentare
0g4 Altele = explica8i
Alte informa8ii
01*4 " list; a celorlalte b;nci sau sucursale ale b;ncii dumneavoastr; sau companii asociate cu care
9ti8i c; s,a creat o rela8ie 7n timpul perioadei
Cu stim;,
..............................
0Wtampila b;ncii4
.............................
0.emnatar autori'at4
..............................
06unc8ia4
Re.u,tu% '(ito%u%ui
S'$i+o$i%e !e 'on*i$,$e bancar; sunt o surs; de probe sigure cu privire la principalele afirma8ii din
situa8iile financiare referitoare la cas; 9i banc;.
Re'on'i%ie$e /n'$0 a clientului trebuie s; fie, de asemenea, testat; 7n detaliu, pentru a se verifica
dac; elementele de reconciliere sunt originale.
D. Do'u,ent$e %u'$$i%o$ !e u!it
:+ocumentatia misiunii< = inregistrarea activitatii derulate, re'ultatele obtinute si conclu'iile la care a
a5uns auditorul profesionist 0:documente de lucru<4, va fi cuprinsa intr,un fisier al misiunii.
2egislatia sau reglementarile pot prevede momentul limita de completare a pac$etului de documente pentru
finali'area anumitor tipuri de misiuni. /n ca'ul unui audit limita de timp nu trebuie sa depaseasca !* de 'ile
de la data raportului de audit.
6irma trebuie sa isi stabileasca politici si proceduri destinate mentinerii confidentialitatii, pastrarii in
siguranta, accesibilitatii si reconstituirii documentatiri misiunii
+ocumentatia misiunii este proprietatea firmei.
MODULUL IV- ALTE MISIUNI DE AUDIT SI CERTIFICARE
%5
Mi+iuni !e +i#u$$e 0 certificare4 repre'inta, asa cum s,a aratat in paragrafele anterioare, o misiune in
care un practicianisi exprima o conclu'ie destinata cresterii gradului de confidentialitate a utili'atorilor
vi'ati, altii decat partea responsabila, referitor la re'ultatul evaluarii sau masurarii unei anumite probleme
in functie de criterii.
Mi+iuni !e e-,in$e
Se$)i'ii 'one-e6 proceduri convenite, misiuni de compilare
A%te +e$)i'ii6
, .ervicii fiscale in calitate de consultanti fiscaliC
, .ervicii de consultanta pentru management in ceea ce priveste sistemul informatic al companiei,
studii de piata, de recrutare a personalului, orice alta sarcina in afara celor implicate in audit,
consultanta fiscala sau contabila.
, .ervicii de consultanta contabila in vederea organi'arii evidentei contabile, pregatirea situatiilor
financiare, intocmirea conturilor anuale ale companiilor0servicii de compilatie4
MODULUL V STANDARDE SI REGLEMENTARI IN AUDIT.
&. Stn!$!e +i no$,e inte$ntion%e !e u!it
.tandardele /nternationale de Audit 0/.A4 sau .tandardele /AA.Q se aplica in auditul informatiilor
financiare istorice.
+eclaratiile /AA.Q guvernea'a auditul, revi'uirea, alte servicii de asigurare si servicii conexe derulate in
conformitate cu .tandardele /nternationale. Acestea nu se supun legislatiei dintr,o anumita tara, care
guvernea'a auditul situatiilor financiare istorice sau misiunile de asigurare pentru alte informatii, ce trebuie
efectuate potrivit standardelor nationale din acea tara.
2 Stn!$!e +i no$,e inte$ntion%e ($i)in! ,i+iuni%e !e $e)i.ui$e :ISRE3
"biectivul unei revi'uiri a situatiilor financiare este de a premite unui auditor sa stabileasca daca, pe ba'a
procedurilor care nu ofera toate probele cerute intr,un audit, a sesi'at vreun aspect care il determina sa
creada ca situatiile financiare nu sunt intocmite, sub toate aspectele semnificative, in conformitate cu un
cadru identificat de vraportare financiara.
-isiunile de revi'uire se pot efectua si asupra situatiilor financiare interimare.
%!
3 Stn!$! inte$ntion% ($i)in! ,i+iuni%e !e +i#u$$e :ISAE3 stabileste principii de ba'a si proceduri
pentru efectuarea unei misiuni de asigurare, alta decat auditurile sau revi'uirile informatiilor financiare
istorice, acoperite de /.A sau /.R#.
/.A# 34** se refera la :#xaminarea informatiilor financiare previ'ionate< adica acele informatii financiare
ba'ate pe ipote'e privind evenimentele ce pot avea loc in viitor si potentialele masuri ale entitatii.
4 Stn!$!e +i no$,e inte$ntin%e (ent$u +e$)i'ii 'one-e :ISRS3. /n cadrul acestora se regasesc
standardele pentru :proceduri convenite< si : misiunile de compilare<.
/n ca'ul #rocedurilor convenite se pun in lucru proceduri de audit definite de comun acord cu entitatea
auditata si cu toti beneficiarii re'ultatelor acestei lucrari. +estinatarii raportului trag ei insisi conclu'iile din
lucrarile auditorului. Acest raport se adresea'a exclusiv partilor care au convenit procedurile de pus in
lucru, deoarece alti terti, care pot ignora motivele alegerii unor astfel de proceduri, risca sa interprete'e
eronat re'ultatele.
/n cadrul misiunilor de compilare auditorul utili'ea'a competentele sale contabile, si nu pe cele de auditor,
in scopul strangerii, clasarii si sinteti'arii informatiilor contabile in vederea elaborarii situatiilor financiare.
rocedurile aplicate nu furni'ea'a nicio asigurare asupra acestor informatii financiare. Asadar, compilarea
presupune construirea situatiilor financiare, fara a se exprima vreo opinie asupra acestora.
5 Su($)e#7e$e (u/%i' in 'ti)itte !e u!it este implementata odata cu adoptarea +irectivei
2**!A43AC# a arlamentului #uropean si a Consiliului din 1% mai 2**! privind auditul statutar al
conturilor anuale si al conturilor consolidate.
/n sensul directivei :audit statutar< inseamna un audit al conturilor anuale sau al conturilor consolidate
astfel cum este preva'ut de legislatia comunitara.
Conform directivei statele membre organi'ea'a un sisFtem eficient de supraveg$ere publica pentru
auditorii statutari si firmele de audit.
.istemul de supraveg$ere publica este gestionat de nepracticieni care au cunostinte in domenii relevante
pentru auditul statutar.
.istemul de supraveg$ere publica are responsabilitatea finala pentru supraveg$erea1
a4 autori'arii si inregistrarii auditorilor statutari si a firmelor de auditC
b4 adoptarii standardelor referitoare la etica profesionala, la sistemul de control intern al
calitatii din cadrul sirmelor de audit si
c4 formarii continue, asigurarii Calitatii si sistemelor de investigatie si disciplina.
%%
.istemul de supraveg$ere publica are dreptul, dupa ca', sa intreprinda investigatii referitoare la auditorii
statutari si la firmele de audit si sa adopte masurile necesare.
.istemul de supraveg$ere publica este transparent. Aceasta include publicarea programelor de activitate
anuale si a rapoartelor de activitate.
.istemul de supraveg$ere publica trebuie sa fie finantat in mod corespun'ator. 6inantarea sistemului de
supraveg$ere publica este sigura si fara nici un fel deinfluente nedorite din parte auditorilor statutari sau a
firmelor de audit.
MODULUL VI ETICA IN AUDIT
P$in'i(ii *un!,ent%e %e eti'ii in u!it.
Conform +irectivei 2**!A43AC# a arlamentului #uropean si a Consiliului din 1% mai 2**! privind auditul
statutar al conturilor anuale si al conturilor consolidate auditorii statutari si toate firmele de audit au
obligatia de a respecta principiile de etica profesionala care se refera, cxel putin la functia lor de interes
public, integritatea si obiectivitatea lor, competenta lor profesionala si atentia cuvenita.
Codul de etica profesionala al /6AC statea'a ca obiectivele profesiei contabile vi'ea'a respectarea unor
standarde ridicate de profesionalism in vederea atingerii unor performante ridicate. #xistenta acestor
obiective implica indeplinirea a patru conditii legate de1
a4 credibilitate1 exista o cerere pentru obtinerea unor informatii si sisteme informationale credibileC
b4 profesionalism1exista o cerere exprimata de clienti, anga5atori si alte parti interesante pentru
profesionisti in domeniul contabilitatiiC
c4 calitatea serviciilor1 exista necesitatea de furni'a o asigurare cu privire la faptul ca toate serviciile
prestate de un profesionist contabil sunt indeplinite la cele mai inalte standarde de performantaC
d4 incredere& utili'atorii serviciilor unui profesionist contabil trebuie sa aiba incredere ca exista un
cadreu de conduita etica profesionala care guivernea'a prestarea serviciilor de specialitatre.
rincipiile etice profesionale fundamentale stipulate de +irectiva 2**!A43AC# a arlamentului #uropean si
a Consiliului din 1% mai 2**! privind auditul statutar al conturilor anuale si al conturilor consolidate sunt
urmatoarele1
a4 ndependenta si obiectivitatea ceea ce presupune1
, auditorul legal siAsau firma de audit este independent0a4 de entitatea auditata si nu este implicata in
procesul deci'ional al entitatii auditateC
, auditorul legal siAsau firma de audit nu efectuea'a un audit in ca'ul in care exista o relatie financiara
directa sau indirecta, relatii de afaceri, de incadrare in munca sau un alt tip de relatii, inclusiv
prestarea dec servicii suplimentare, altele decat cele de audit. /n ca'ul in care independenta
%(
auditorului statutar sau a firmei de audit este afectata de amenintari respectivii trebuie sa aplice
masuri de protectie pentru a reduce aceste amenintari si nu a compromite independenta.
, auditorul legal siAsau firma de audit documentea'a in dosarele de audit toate amenintarile
semnificative la adres independentei sale precum si masurile de protectie aplicate pentru a reduce
acele ameninbtariC
b4 Confidentialitate si secretul profesional sustinut prin1
, toate informatiile si documentele la care are acces auditorul statutar sau firma de audit atubci cand
efectuea'a un audit statutar sunt prote5ate de reguli corespun'atoare privind confidentialitatea si
secretul profesionalC
, in ca'ul in care un auditor statutar sau o firma de audit sunt inlocuiti cu un alt auditor statutar sau o
alta firma de audit, fostul auditor statutar sau fosta firma de audit vor asigura accesul la toate
informatiile relevante cu privire la entitatea auditata noului auditor statutar sau noii firme de audit.
Codul #tic pentru Auditorii rofesionisti stabileste cerinte etice pentru auditorii profesionisti care
trebuie sa respecte urmatoarele principii fundamentale1
a4 integritate, un auditor profesionist trebuie sa fie drept si onest in toate relatiile profesionale si de
afaceriC
b4 obiectivitate, un auditor profesionist trebuie sa fie impartial, sa nu se afle in conflict de interese sau
sub inbfluente nedorite care sa pot sa intervina in rationamentele profesionale sau de afaceriC
c4 competenta profesionala si atentia cuvenita, un auditor profesionist are o datorie permanenta de a,
si mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul necesa@r pentru a se asigura ca un client
sau un anga5ator primeste servicii profesionale competente, ba'ate pe ultimele evolutii din practica,
legislatie sau te$nica. /n furni'area serviciilor profesionale, un auditor profesional trebuie sa
actione'e cu responsabiulitate si in conformitate cu standardele te$nice si profesionale aplicabile.
d4 Confidentialitatea, un auditor profesionist trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor
dobandite ca urmare a relatiei profesionale si nu trebuie sa divulge astfel de informatii unei terte
parti fara autori'atie specifica, cu exceptia ca'ului in care exista un drept sau o obligatie legala sau
profesionala de a de'valui aceste informatii.
e4 Comportamentul profesional,m un auditor profesional trebuie sa se conforme'e legilor si normelor
relevante si trebuie sa evite orice actiune ce poate discredita profesia.
In!e(en!ent u!ito$u%ui" ,enint$i % !$e+ in!e(en!entei" ,+u$i !e ($ote'tie
A,enin10$i%e M0+u$i !e ($ote'1ie
rintre rela8iile de lucru str?nse necorespun';toare
dintre firma de audit 9i clientul auditului, care
creea'; o amenin8are legat; de interesul propriu,
sunt1
articiparea financiar; semnificativ; 7ntr,o
asociere cu clientul de asigurare
Aran5amente de combinare a unuia sau mai
+ac; participarea nu este 7n mod clar esemnificativ;,
furni'orul de asigurare nu trebuie s; se asocie'e cu clientul de
asigurare.
+ac; un membru al unei ec$ipe de asigurare are un astfel de
interes, acesta trebuie scos din ec$ip;.
%)
multor servicii sau produse ale firmei cu unul
sau mai multe servicii sau produse ale
clientului de asigurare 9i scoaterea pe pia8; a
pac$etului cu referire la ambele p;r8i.
Aran5amente de distribu8ie sau de marHeting,
7n ba'a c;rora firma distribuie sau vinde
produsele sau serviciile clientului de
asigurare sau invers.
A,enint$e
6olosirea aceluia9i personal de conducere pentru
anga5amentul de asigurare pe termen lung poate crea
o amenin8are legat; de familiaritate.
/mportan8a amenin8;rii depinde de1
+urata de timp 7n care persoana a f;cut parte
din ec$ip;
Rolul ec$ipei
.tructura firmei
>atura anga5amentului de asigurare
A,enint$e
+ependen8a, acolo unde comisioanele totale primite
de la un client de asigurare repre'int; o parte
important; din comisioanele totale primite de firm;,
dependen8a de acel client 9i preocuparea legat; de
posibilitatea pierderii acelui client pot crea o
amenin8are legat; de interesul propriu.
A,enint$e
Acceptarea unor cadouri sau a unor forme de
ospitalitate din partea clientului poate crea
amenin8;ri legate de interesul propriu 9i de
familiaritate
A,enint$e
Rela8iile de familie sau cele personale str?nse dintre
membrii firmei de asigurare 9i personalul clientului
pot crea amenin8;ri legate de interesul propriu,
familiaritate sau intimidare. 6iecare situa8ie trebuie
evaluat; individual. Trebuie lua8i 7n considerare
urm;torii factori1
Responsabilit;8ile persoanei 7n anga5amentul
M+u$i !e ($ote'tie
rintre m;surile de protec8ie sunt 9i1
Rotirea personalului de conducere
/mplicarea unui alt contabil profesionist care nu este
membru al ec$ipei de asigurare, pentru verificarea
lucr;rilor reali'ate.
3erific;ri independente ale controalelor de calitate
>ot;1 pentru entit;8ile listate 9i pentru alte entit;8i cu
participa8ie public;1
artenerul de anga5ament trebuie rotit dup; cel mult 5
ani 9i nu trebuie s; revin; p?n; la trecerea unei
perioade de 5 ani.
Al8i parteneri de audit de ba'; trebuie s; fie roti8i cel
mai t?r'iu dup; % ani 9i nu trebuie s; revin; dec?t dup;
trecerea unei perioade de cel pu8in 2 ani 05 ani dac;
revine ca partener de anga5ament4.
M+u$i !e ($ote'tie6
Anali'area importan8ei 9i naturii comisioanelor cu
comitetul de audit
2uarea de m;suri pentru reducerea dependen8ei
3erific;ri externe ale controalelor de calitate
Consultarea CA6R sau a unui alt contabil profesionist

M+u$i !e ($ote'tie1
6irma sau membrul ec$ipei de asigurare nu trebuie
s; accepte cadouri sau forme de ospitalitate dec?t
dac; valoarea acestora este 9n ,o! '%$ ne+e,ni*i'ti)0
M+u$i !e ($ote'tie6
+ac; o rud; foarte apropiat; a unui membru al
ec$ipei de asigurare este administrator, func8ionar
sau anga5at al clientului de asigurare, av?nd o
func8ie din care poate exercita o influen8; direct; 9i
important; asupra informa8iilor legate de subiectul
anga5amentului de persoana respectiv; trebuie
scoas; din ec$ipa de asigurare. Gn ca'ul 7n care o
firm; 7ncalc; regulile privind rela8iile de familie 9i
(*
de asigurare
C?t de str?ns; este rela8ia
Rolul celeilalte p;r8i la clientul de asigurare.
A,enint$e6
+ac; administratorul, func8ionarul sau anga5atul
unui client aflat 7ntr,o po'i8ie din care poate exercita
o influen8; direct; 9i semnificativ; asupra
subiectului anga5amentului de asigurare, face parte
din ec$ipa de asigurare sau este asociat al firmei.
Acest lucru poate crea amenin8;ri legate de interesul
propriu, familiaritate sau intimidare.
/mportan8a amenin8;rii depinde de1
o'i8ia ocupat; la clientul de asigurare
/mplicarea pe care persoana o va avea 7n
ec$ipa de asigurare
+urata de timp care s,a scurs de la perioada
7n care persoana a f;cut parte din ec$ipa de
asigurare sau din firm;.
o'i8ia anterioar; a persoanei din cadrul
ec$ipei de asigurare sau al firmei.

&n func8ionar, administrator sau anga5at al clientului
s,a al;turat firmei de asigurare.
Acest lucru poate crea amenin8;ri legate de interesul
propriu, auto,verificare 9i familiaritate
Gn ca'ul 7n care 7n perioada acoperit; de raportul de
asigurare sau 7n ultimii doi ani, persoana s,a aflat
7ntr,o po'i8ie din care a putut s; exercite influen8;
asupra situa8iilor financiare, persoana respectiv; nu
trebuie s; fie inclus; 7n ec$ipa de audit.
personale, aceasta trebuie s; aplice m;suri
suplimentare de protec8ie, precum verificarea de
control intern a auditului 9i discutarea subiectului
cu comitetul de audit al clientului, dac; exist;.
M+u$i !e ($ote'tie
rintre m;surile de protec8ie sunt urm;toarele1
Anali'a necesit;8ii modific;rii planului conceput pentru
anga5amentul de asigurare
>umirea unei ec$ipe de asigurare cu suficient;
experien8; 7n leg;tur; cu persoana care s,a anga5at la
client
/mplicarea unui contabil profesionist suplimentar care
nu este membru al ec$ipei de asigurare, pentru
verificarea lucr;rilor efectuate.
3erificarea controlului de calitate
ersoana respectiv; nu prime9te beneficii sau pl;8i din
partea firmei, dec?t dac; acestea sunt efectuate 7n
conformitate cu aran5amente fixe, predeterminate.
ersoana nu continu; s; participe sau s; par; c;
particip; la activitatea sau activit;8ile profesionale ale
firmei.
&n partener de audit de ba'; nu trebuie s; accepte
o po'i8ie de conducere principal; la clientul de audit timp de cel pu8in doi ani de
la 7nc$eierea
Gn ca'ul 7n care 7n perioada acoperit; de raportul de
asigurare sau 7n ultimii doi ani, persoana s,a aflat
7ntr,o po'i8ie din care a putut s; exercite influen8;
asupra situa8iilor financiare, persoana respectiv; nu
trebuie s; fie inclus; 7n ec$ipa de audit.
A,enint$e
Gn ca'ul existen8ei unor litigii sau al probabilit;8ii
existen8ei unor litigii 7ntre firm; sau membrul
ec$ipei de asigurare 9i clientul de asigurare, se poate
crea o amenin8are legat; de interesul propriu sau de
intimidare.
M+u$i !e ($ote'tie
/nformarea comitetului de audit
.coaterea persoanei implicate 7n litigiu din ec$ipa de
asigurare
Refu'ul de a mai reali'a anga5amentul de asigurare
(1
Eeneral
&rm;toarele activit;8i pot crea amenin8;ri legate de
auto,verificare sau de interesul propriu1
Custodia activelor clientului de asigurare
.upraveg$erea anga5a8ilor clientului de
asigurare 7n reali'area activit;8ilor lor
cotidiene
Gntocmirea documentelor surs; sau a datelor
ini8iale, 7n format electronic sau de alt tip,
eviden8iind reali'area unei tran'ac8ii
Reali'area unor aran5amente pentru ca personalul care
prestea'; aceste servicii s; nu participe la anga5amentul
de asigurare
/mplicarea unui contabil profesionist suplimentar care
s; ofere consultan8; cu privire la posibilul impact al
activit;8ilor asupra independen8ei firmei 9i a ec$ipei de
audit.
olitici 9i proceduri de inter'icere a lu;rii de deci'ii de
management pentru clientul de asigurare de c;tre
personalul profesionist
Anali'area aspectelor ce 8in de independen8;, 7n
leg;tur; cu furni'area de alte servicii 7n afara celor de
asigurare, cu cei 7ns;rcina8i cu guvernarea, precum
comitetul de audit.
/nformarea celor 7ns;rcina8i cu guvernarea cu privire la
natura 9i suma comisioanelor aplicate.
A,nint$e
Gntocmirea registrelor contabile 9i a situa8iilor
financiare.
Acest lucru poate duce la o amenin8are legat; de
auto,verificare.
Gn ca'ul 7n care asisten8a contabil; presupune luarea
unor deci'ii de conducere, precum
.tabilirea sau sc$imbarea 7nregistr;rilor f;r;
aprobarea clientului
Autori'area sau aprobarea tran'ac8iilor
M+u$i !e ($ote'tie
Amenin8area nu poate fi redus; la un nivel acceptabil prin
m;suri de protec8ie.
-;surile de protec8ie pot include1
2uarea de m;suri pentru ca serviciile s; nu fie prestate
de un membru al ec$ipei de asigurare
.olicitarea de date surse emise de client
"b8inerea aprob;rii clientului pentru toate 7nregistr;rile
contabile propuse.
entru clien8ii care +unt entit;8i listate sau alte
entit;8i cu participare public;
>u exist; m;suri de protec8ie 7n afar; de inter'icerea acestor
servicii, cu excep8ia situa8iilor de urgen8;, care s; poat; reduc;
amenin8area la un nivel acceptabil.
6urni'area de servicii fiscale
&nei firme i se cere adesea s; preste'e servicii
fiscale unui client de audit. rintre acestea pot fi
planificarea, furni'area de op8iuni fiscale formale 9i
asisten8; 7n re'olvarea disputelor fiscale. >u se
consider; c; aceste sarcini ar crea amenin8;ri la
adresa independen8ei.
6urni'area de servicii de audit intern
.e poate crea o amenin8are legat; de auto,verificare
atunci c?nd o firm; prestea'; servicii de audit intern
unui client de audit al situa8iilor financiare. >ivelul
amenin8;rii depinde de natura serviciului oferit.
rintre m;surile de protec8ie adecvate sunt 9i1
Clientul de audit este responsabil pentru activit;8ile de
audit intern 9i ia la cuno9tin8; responsabilitatea pe care
o are pentru stabilirea, men8inerea 9i monitori'area
sistemului de controale interne.
Clientul de audit desemnea'; un anga5at competent
care s; fie responsabil de activit;8ile de audit intern.
Clientul de audit este responsabil de evaluarea 9i
(2
stabilirea recomand;rilor f;cute de firm; care trebuie
puse 7n aplicare.
&n astfel de serviciu trebuie s; fie prestat numai de
c;tre personal neimplicat 7n auditul situa8iilor
financiare 9i cu diferite linii de raportare 7n cadrul
firmei.

&.&A,enin10$i%e 'e !e'u$# !in $e%1ii%e !e n#@$e 4i !in %te $e%1ii
&.2A,enin10$i%e !e ntu$0 *inn'i$0
:3 An#@$e
Apare atunci c?nd membrii promovea'; o po'i8ie sau o opinie p?n; 7n punctul de la care obiectivitatea
ulterioar; ar putea fi compromis;.
Apare atunci c?nd membrii sunt 7mpiedica8i s; ac8ione'e 7n mod obiectiv prin amenin8;ri efective sau
percepute ca atare.
Apare atunci c?nd o considera8ie anterioar; trebuie s; fie re,evaluat; de c;tre membrii care au f;cut
considera8ia respectiv;
Apare atunci c?nd o firm; a unui membru din ec$ipa de asigurare are un interes financiar sau de alt;
natur; 7n clientul asigur;rii.
Apare atunci c?nd, datorit; unei rela8ii str?nse, membrii simpati'ea'; prea mult cu interesele altora.
:/3A+o'ie$e 9n!e%un#t0
Aspecte legate de independen8;, 7n ca'ul 7n care auditorul extern asigur; func8ia de audit intern.
A9teptarea primirii unei scrisori de declara8ii din partea conducerii
Aten8ia pentru depistarea probelor contrare
Atribuirea adecvat; a lucr;rilor asisten8ilor
Auditorii interni trebuie s; aib; o linie de raportare independent; de func8ia pe care o auditea'; = cel
mai 7nalt nivel al conducerii A al comitetului de audit.
Auditorii interni trebuie s; fie independen8i de activit;8ile pe care le auditea';
Rotti u!ito$u%ui
&tili'area aceluiasi personal de conducere intr,o activitate de asigurare pe parcursul unei perioade lungi de
timp poate duce la o amenintare generata de familiaritate. -asurile de protectie ar putea include1
, rotatia personalului de conducere din ec$ipa de asigurare
, implicarea unui auditor profesionist suplimentar care nu a fost un membru al ec$ipei de asigurare,
pentru a@ revi'ui munca efectuata de catre personalul din conducere sau pentru a acorda consultanta,
dupa ca'C sau
, controale de calitate interne independente.
Re+(on+/i%itte u!ito$u%ui
(3
/n functie dee conclu'iile pe care le,a tras pe ba'a anali'ei probelor de audit colectate in timpul misiunii
sale, auditorul emite, in raportul de audit, opinia pentru care poarta resposabilitatea.
Auditorul are, de asemenea rsponsabilitati dupa finali'area misiunii de audit care constau in1
a4 , observarea si evaluarea continua a evenimentelor care au loc in perioada dintre data raportului de audit
si data publicarii situatiilor financiareC
Auditorul nu trebuie sa intreprinda nicio actiune speciala in acest interval deoarece responsabilitatea de a
informa auditorii cu privire la evenimente cu impact semnificativ revine conducerii companiei. Cu toate
acestea, in ca'ul in care situatiile financiare trebuie a5ustate pentru evenimente ulterioare datei raportului
de audit, auditorii trebuie sa aplice toate procedurile de audit necesare si sa emita un nou raport de audit.
b4 , considerarea evenimentelor cu impact semnificativ care au fost cunoscute dupa publicarea situatiilor
financiare, necunoscute la momentul elaborarii acestora.
Avand in vedere momentul in carec au avut loc evenimentele respective, auditorul poarta responsabilitatea
descoperirii lor. Auditorul poarta o discutie cu conducerea companiei si adopta masurile necesare pentru a
preveniutili'area raportului de audit emis ca ba'a de informare de catre utili'atorii situatiilor financiare. /n
general aceste masuri constau in elaborarea unui raport de audit revi'uit in ba'a unor situatii financiare
a5ustate la efectul evenimentelor descoperite. Raportul de audit revi'uit trebuie sa contina un paragraf care
sa explice circumstantele si motivele revi'uirii atat a raportului cat si a situatiilor financiare. +e asemenea
raportul de audit revi'uit trrbuie sa fie datat cu data situatiilor financiare revu'uite.
(4