Sunteți pe pagina 1din 12

Natura juridical a mandatului

NOTIUNI SI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CONTRACTUL DE


MANDAT
1.APARITIA CONTRACTULUI DE MANDAT IN DREPTUL ROMAN
Din punct de vedere etimoloic! "e #n#li$e#$# dou# ipote$e privito#re l# evoluti#
cuv#ntului m#nd#t% dup# unii! cuv#ntul vine de l# e&pre"i# m#ne d#re '# d# m#n#( pentru c#
m#nd#t#rul o)i"nui# "# "tr#n# m#n# m#nd#ntului in "emn de credint#! i#r dup# #lti #utori
"peci#li"ti in drept rom#n! cuv#ntul vine de l# ver)ul m#nd#re! c#re in"e#mn# # # porunci.
M#nd#tul e"te de un *olo" inconte"t#)il pentru c# e"te *o#rte di*icil c# omul "#+"i *#c#
"inur to#te tre)urile "#le. Ace#"t# prim# ev#lu#re # *olo#"elor m#nd#tului e"te *#cut# de Cicero!
c#re m#i preci$e#$# c# m#nd#tul e"te un contr#ct de )ine*#cere! #v#nd c# "ur"# #miciti#.
In timpul Repu)licii! m#nd#tul "e contur# c# un contr#ct con"en"u#l! prin c#re o per"o#n#
numit# m#nd#nte 'm#nd#nt( in"#rcin# pe o #lt#! numit# m#nd#t#r 'procur#tor(! "# *#c# cev#
r#tuit in intere"ul "#u. M#nd#tul! domin#t de )un# credint# # p#rtilor! con"t# *ie in #dmini"tr#re#
ener#l# # unui p#trimoniu 'omnium )onorum(! *ie intr+un #ct "peci*ic 'uniu" rei(. In #ce"t din
urm# c#$! o)iectul "#u pute# "# *ie un #ct m#teri#l "#u un #ct ,uridic.
In epoc# imperi#l# #p#r tot m#i multe c#$uri de remuner#re # #ctivit#tii m#nd#t#rului.
M#i mult dec#t #t#t! inc# din #ce# period# "+#u int#lnit "itu#tii c#nd m#nd#tul pute# *i conceput in
intere"ul m#nd#t#rului "#u #l unui tert.
Con"tructi# m#nd#tului e"te #"em#n#to#re cu ce# de #"t#$i. M#nd#t#rul r#"punde# in
epoc# cl#"ic# num#i de dolul "#u! i#r in ce# po"t cl#"ic# "i de culp# "#. M#nd#t#rul tre)ui# "# de#
"ocote#l# m#nd#ntului de #ctele pe c#re le+# inc-ei#t "i "# tre#c# #"upr# lui e*ectele #ce"tor#.
M#nd#ntul #re impotriv# m#nd#t#rului #ctiune# direct# din m#nd#t '#ctio m#nd#ti direct#( pentru
#+l "ili pe #ce"t# din urm# "#+"i indepline#"c# "#rcinile pe c#re "i le+# lu#t. L# r#ndul "#u!
m#nd#t#rul! pentru eventu#l# recuper#re # c-eltuielilor *#cute! #re l# indem#n# #ctiune# indirect#
din contr#ct '#ctio m#nd#ti contr#ri#(. C#u$ele de incet#re #le contr#ctului "+#u p#"tr#t de+#
lunul timpului *iind re#"ite #"t#$i in lei"l#tiile moderne.
.. ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT IN
SISTEME DE DREPT DI/ERITE
Pentru o inteleere deplin# # unei in"titutii de drept! pentru # pute# "olution# un con*lict
de lei! 0pentru # "olutio#n un litiiu "i # imp#rtii drept#te# indi*erent de "i"temul de drept1! e"te
nevoie de un "tudiu comp#r#t. Vom #n#li$# pe r#nd elemente "peci*ice privind contr#ctul de
m#nd#t! in*orm#tii "emni*ic#tive pentru *iec#re "i"tem de drept% "i"temul rom#nic! "i"temul de
drept #nlo+"#&on 'common l#2 *#mil3(! "i"temul de drept evreie"c 4 #ce#"t# cl#"i*ic#re #
"i"temelor de drept e"te ce# cl#"ic# 'mention#m c# nu #m lu#t in di"cutie #lte tipuri de cl#"i*ic#ri
#le "i"temelor de drept! cum #r *i ce# din punct de vedere #l orient#rii politice # "t#tului
re"pectiv(.
CONSIDERATII TEORETICE DESPRE MANDAT IN DREPTUL /RANCE5
In dreptul *r#nce$! un moment de re*erint# e"te #p#riti# Codului N#poleon% pe d#t# de
16.67.1869 e"te pu)lic#t titlul :III #l codului! c#re v# intr# in vio#re incep#nd cu d#t# de
.6.67.1869. In #ce"t c#pitol #l codului "e vor)e"te de"pre procur#! "i nu e"te cl#r contur#t un
contr#ct de m#nd#t.
Se #n#li$e#$# *orm# "i n#tur# procurii! "e in*#ti"e#$# c#tev# modele de #"t*el de procuri!
"e enumer# o)li#tiile m#nd#t#rului "i #le m#nd#ntului "i modurile de incet#re #le #ce"tei
imputerniciri. E"te de rem#rc#t c# #ce"te elemente #u *o"t prelu#te de c#tre lei"l#tiile rom#ne"ti
in #cee#"i *orm# "i nu #u "u*erit modi*ic#ri cu trecere# timpului.
Intre modurile de con*erire #le m#nd#tului! "e #"e# l# vreme# re"pectiv# "i
imputernicire# d#t# printr+un #ct pu)lic ' #rt. 1;8< Codul N#poleon! #l#turi de con*erire#
m#nd#tului printr+un #ct #utentic "#u "u) "emn#tur# priv#t#(.
De"pre #ccept#re# m#nd#tului "+# "cri" c# po#te *i e&pre"# "#u t#cit#! i#r imputernicire#
"e v# *#ce cu titlu r#tuit! d#c# nu "e "peci*ic# contr#riul 4 #rt. 1;8= 4 Codul N#poleon.
O)li#tiile p#rtilor "i principiile r#"punderii lor in di*erite "itu#tii ,uridice #u *o"t cl#r
contur#te "i #u "ervit c# model urm#torului Cod *r#nce$! c#re tr#te#$# tot in titlul :III! de #ce#"t#
d#t#! contr#ctul de m#nd#t. Studiind #rt. 1;89 4 .616 din Codul *r. o)"erv#m *#ptul c#
relement#rile din dreptul civil rom#ne"c "unt in "piritul principiilor "i in"titutiilor con"#cr#te de
#ce"t cod.
Cel m#i pre"tiio" coment#riu #"upr# contr#ctului de m#nd#t "e #"e"te in Tr#t#tul de
drept civil *r#nce$ de Au)r3 "i R#u! tr#t#t c#re e"te "tudi#t "i de c#tre pro*. Dimitrie
Ale&#ndre"cu pentru document#re in m#teri# contr#ctelor civile.
/olo"ind in*orm#tiile o*erite de #ce"t tr#t#t de re*erint# in doctrin# *r#nce$#! "i cele
prelu#te din Tr#t#tul de drept civil de Pierre Dupont pre$ent#m! pe "curt! con"ider#tii teoretice
re*erito#re l# #ce"t contr#ct! urm#rind in"titutiile "peci*ice #ce"tui#%
Le contr#ct
M#nd#tul e"te contr#ctul prin c#re o per"o#n# d# celei de+# dou# imputernicire "# *#c# in
numele "i )ene*iciul "#u #cte ,uridice "#u #cte m#teri#le
1
>
Le" c#r#ctere" 'c#r#cterele(%
con"en"u#l>
"in#l#m#tic imper*ect 4 e"te "u) #ce#"t# inc#dr#re d#torit# *#ptului c# "e n#"c o)li#tii in
"#rcin# m#nd#t#rului c#t "i # m#nd#ntului>
e"te! in principiu! r#tuit! d#r po#te *i "i "#l#ri#t 4 #rt. 1;8< C. *r.>
o)iect 4 in pricip#l! in*#ptuire# de #cte ,uridice in )ene*iciul m#nd#ntului "i! in "ecund#r!
"#v#r"ire# de #cte m#teri#le>
e"te o repre$ent#re# # m#nd#ntului de c#tre m#nd#t#r>
Condition" du m#nd#t 'conditiile contr#ctului de m#nd#t(%
Con"entement'con"imt#m#nt(%
In principiu! nu e"te cerut# o *orm# #nume% 0le m#nd#t peut etre donne p#r #cte
#ut-enti?ue #u p#r #cte "ou" "ein prive! meme p#r lettre. Il peut #u""i etre donne ver)#lement1
#rt. 1;8< C. civ. *r.
Si in doctrin# *r#nce$# e"te mention#t# "itu#ti# in c#re! pentru in*#ptuire# unui #ct # c#rui
*orm# tre)uie "# *ie #utentic#! e"te cerut 0le m#nd#t #ut-enti?ue1.
Art. 1;8< C. civ. *r. preci$e#$# c# m#nd#tul tre)uie "# *ie #ccept#t de c#tre m#nd#t#r>
#ce#"t# #ccept#re po#te *i "i t#cit#! #tunci c#nd re$ult# din e&ecut#re# contr#ctului.
C#p#cite'c#p#cit#te#(%
+ c#p#cit#te# m#nd#ntului% el tre)uie "# *ie c#p#)il # *#ce #ctele cu c#re il in"#rcine#$# pe
m#nd#t#r>
+ c#p#cit#te# m#nd#t#rului% m#nd#t#rul nu "e o)li# in nume propriu! #"t*el c# lee# nu ii
cere c#p#cit#te# nece"#r# in*#ptuirii #celui tip de #ct. In #ce#"t# "itu#tie int#lnim o prim#
deo"e)ire *#t# de interpret#re# d#t# leii rom#ne% noi #m #dopt#t teori# con*orm c#rei#
m#nd#t#rul tre)uie "# *ie c#p#)il # "#rv#r"i #ctele! pentru c#re l+# imputernicit m#nd#ntul.
1
AU@RABRAU 4 DROIT CIVIL /RANCAIS! editee p#r Andre Po"#rd et Noel De,e#n! 1;C<! Li)r#irie"
Tec-ni?ue"! p. .7<>
O),ect et etendue 'o)iectul "i intindere# m#nd#tului(%
+ o)iectul contr#ctului tre)uie "# *ie determin#t! po"i)il "i licit>
intindere# contr#ctului% m#nd#tul po#te *i "peci#l 0pour une #**#ire #u cert#ine" #**#ire"
"eulment1 "#u ener#l! 0pour toute" le" #**#ire" du m#nd#nt1 #rt. 1;8C C. civ. *r. Lee# *r#nce$#
"u)lini#$# *#ptul c# m#nd#tul ener#l nu po#te *i d#t dec#t pentru #cte de #dmini"tr#re.
9. Preuve du m#nd#t 'dov#d# m#nd#tului(
+ dov#d# m#nd#tului intre p#rti%
D#c# m#nd#tul # *o"t d#t in *orm# "cri"#! dov#d# "e v# *#ce prin in"cri"ul re"pectiv>
D#c# m#nd#tul # *o"t con*erit ver)#l! pro)# cu m#rtori e"te #dmi"# in conditiile "t#)ilite
de dreptul comun% e"te nevoie de pro)# cu in"cri" d#c# m#nd#tul #re c# o)iect o v#lo#re ce
dep#"e"te <666/ "i nu "e v# primi o dov#d# cu m#rtori in contr# "#u pe"te cee# ce cuprinde #ctul.
pentru terti pro)# "e *#ce prin orice mi,loc le#l.
<. E**ect" du m#nd#t 'e*ectele m#nd#tului(
E*ecte intre p#rti%
O)li#tiile m#nd#t#rului%
E&ecut#re# m#nd#tului e"te princip#l# o)li#tie i$vor#t# din #ce"t contr#ct. R#"pundere#
m#nd#t#rului e"te "t#)ilit# de prevederile #rt. 1;;1 C. civ. *r. M#nd#t#rul r#"punde nu num#i in
c#$ul dolului! d#r "i de re"elile re$ult#te din e"tiune# "#. Re"pon"#)ilit#te# m#nd#t#rului e"te
#preci#t# m#i putin riuro" in c#$ul in c#re m#nd#tul e"te r#tuit! *#t# de cel "#l#ri#t.
In c#$ul in c#re e&i"t# m#i multi m#nd#t#ri! lee# nu ii le## prin "olid#rit#te! dec#t d#c#
p#rtile vor "tipul# in mod e&pre" #ce#"t# '#rt. 188< C. civ. *r.(.
E&i"t# "olid#rit#te in"tituit# prin lee in c#$ul m#nd#tului comerci#l! "#u in "itu#ti#
e&ecutorilor te"t#ment#ri '#rt. 1677 C. civ.*r.(
Acele#"i principii c# in dreptul rom#n uverne#$# po"i)ilit#te# m#nd#t#rului de #+"i
"u)"titui un tert "i "unt ilu"tr#te in prevederile #rt. 1;;9 C. civ. *r.
Art. 1;;9 C. civ. *r. in"tituie o)li#ti# m#nd#t#rului de # d# "ocote#l# m#nd#ntului%
0rendre compte de "# e"tion1. In c#$ul nee&ecut#rii #ce"tei o)li#tii! m#nd#t#rul "e *#ce vinov#t
de 0delit dD#)u" de con*i#nce1
.
O)li#tiile m#nd#ntului%
Pl#t# onor#riului m#nd#t#rului% 0p#3er le "#l#ire lor?uDil # ete promi"! "Dil nD3 # #ucune
*#ute imput#)le #u m#nd#t#ire1 ' in #ce"t c#$! intervine 0reduction ,udici#re du "#l#ire du
m#nd#t#ire1(.
Art. .66. C. civ. *r. in"tituie "olid#rit#te# intre m#nd#nti.
.
AU@RABRAU 4 DROIT CIVIL /RANCAIS! editee p#r Andre Po"#rd et Noel De,e#n! 1;C<! Li)r#irie"
Tec-ni?ue"! p. .98>
O)li#ti# de$d#un#rii m#nd#t#rului "e re#"e"te "u) numele de 0r#m)ur"er le" #v#nce" et
*r#i" *#it" pour lDe&ecution du m#nd#t1.
=. E**et" # lDe#rd de" tier" ' e*ectele *#t# de terti(
R#porturile m#nd#t#rului cu terii 4 "e *#ce di"tictie intre c#$urile in c#re m#nd#t#rul #
#ction#t in limitele m#nd#tului "i c#$ul in c#re m#nd#t#r#rul # dep#"it limitele imputernicirii "#le.
E*ectele! implicit r#"pundere# m#nd#t#rului "unt relement#te l# *el "i in codul civil rom#n.
R#porturile m#nd#ntului cu tertii "unt relment#te in *unctie de dou# "itu#tii% d#c#
m#nd#t#rul # #ction#t in limitele imputernicirii "#le! #tunci m#nd#ntul e"te #n#,#t in #ctele
inc-ei#te de el. In "c-im)! d#c# m#nd#t#rul # dep#"it #ce"te limite! r#"pundere# m#nd#ntului nu
e"te #n#,#t# dec#t in c#$urile in c#re # r#ti*ic#t #ce"te #cte. Ace"te "itu#tii "unt e&pre" prev#$ute
de lei"l#ti# *r#nce$# "i nu "unt mention#te dero#ri.
In privint# inceterii e*ectelor contr#ctului de m#nd#t! lee# *r#nce$# enumer# #cele#"i
c#$uri c#re #u *o"t retinute "i de codul civil rom#n! #nume% e&pir#re# termenului! e&ecut#re#
#ctului pentru c#re # *o"t d#t m#nd#tul! revoc#re# m#nd#tului 'le c-#nement de volonte du
m#nd#nt ou du m#nd#t#ire(! mo#rte# unei# dintre p#rti.
ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND MANDATUL IN DREPTUL
ANELO+SA:ON
In dreptul #nlo+"#&on! contr#ctul de m#nd#t e"te numit contr#ct inc-ei#t prin #enti!
intermedi#ri 4 contr#ct concluded t-rou- #ent".
P#rtile p#rticip#nte l# #ce"t contr#ct "unt t-e princip#l 4 m#nd#ntul! t-e #ent +
m#nd#t#rul! t-e t-ird p#rt3 4 tertul contr#ct#nt! in"tituti# contr#ctului *iind con"tituit# l# *el c# in
dreptul rom#n.
Vom #n#li$# tr#"#turile import#nte #le #ce"tui contr#ct urm#rind indrum#rile propu"e de
Europe#n Contr#ct L#2 Comi""ion. Ace"te indrum#ri "unt l# r#n de principii! rup#te "i
#d#pt#te "ociet#tii #ctu#le de c#tre un rup de pro*e"ori de drept "i #voc#ti din "t#tele mem)re
Comunit#tii Europene! "u) indrum#re# pro*e"orului Ole L#ndo de l# O&*ord Univer"it3.
In primul r#nd "e *#ce di"tinctie intre direct repre"ent#tion "i indirect repre"ent#tion. In
primul c#$! repre$ent#ntul #ctione#$# in numele "i pentru repre$ent#t ' *iind irelev#nt d#c#
identit#te# repre$ent#tului e"te de$v#luit#(! i#r in cel de+#l doile# intermedi#rul #ctione#$#
in"truit de c#tre 0princip#l1! pentru #ce"t#! d#r in nume propriu.
In "itu#ti# repre$ent#rii directe! int#lnim l# *el c# "i in dreptul rom#n! repre$ent#re
e&pre"#! implicit# "i #p#rent#. E"te mention#t e&pre" *#ptul! c# #tunci c#nd intermedi#rul
#ctione#$# in limitele imputernicirii "#le! repre$ent#tul 'm#nd#ntul( r#"punde *#t# de terti in )#$#
contr#ctului.
Ap#re in"# "i o "itu#tie "peci*ic#% unidenti*ied princip#l 4 in c#$ul in c#re un intermedi#r
contr#cte#$# cu un tert nede$v#luind identit#te# celui repre$ent#t! el #re o)li#ti# "# o de$v#luie
intr+un timp re$on#)il dup# cerere# tertului contr#ct#nt> in c#$ul in c#re el nu+"i e&ecut#
o)li#ti#! devine el in"u"i p#rte in contr#ctul inc-ei#t! *iind r#"pun$#tor *#t# de tert.
In c#$ul in c#re intermedi#rul dep#"e"te limitele imputernicirii "#le! v# *i o)li#t "#
pl#te#"c# tertului contr#ct#nt d#une pentru p#u)ele produ"e in urm# neinc-eierii contr#ctului.
E"te tr#t#t cu import#nt# deo"e)it# "i c#$ul in c#re intermedi#rul "e po#te #*l# intr+un
con*lict de intere"e "i #tunci repre$ent#tul tre)uie "# revoce m#nd#tul. Ne #*l#m in #ce#"t#
"itu#tie #tunci c#nd #entul e"te in #cel#"i timp intermedi#r "i pentru tertul contr#ct#nt! "#u
contr#ctul tre)uie inc-ei#t cu intermedi#rul in"u"i.
In #tenti# mem)rilor comi"iei un loc import#nt # ocup#t "i in"tituti# "u)"tituirii unei terte
per"o#ne in per"o#n# m#nd#t#rului! c#re e"te "u) numele de "u)#ent3. Pe "curt! #ce#"t#
in"titutie! "e re*er# l# po"i)ilit#te# m#nd#t#rului "# "u)"tituie o #lt# per"o#n# c#re "#
indepline#"c# "#rcin# #vut# de el 4 to c#rr3 out t-e t#"F" 2-ic- #re not o* # per"on#l c-#r#cter 4
e"te evidenti#t *#ptul c# nu "e po#te "u)"titui m#nd#t#rul intr+un contr#ct c#re e"te intuitu
per"on#e.
R#ti*ic#re# #ctelor m#nd#t#rului! #tunci c#nd #ce"t# # dep#"it limitele imputernicirii "#le!
#re #cee#"i import#nt# c# "i in dreptul rom#n "i #cel#"i mod de oper#re.
O relement#re di*erit# int#lnim in c#$ul dreptului tertului contr#ct#nt #"it in "itu#ti# de
# #ccept# "#u nu imputernicire# d#t# m#nd#t#rului. Atunci c#nd tertul contr#ct#nt e"te in du)iu!
el e"te o)li#t de lee "# ce#r# o r#ti*ic#re e&pre"# # imputernicirii de l# m#nd#nt. E&i"t# c#$uri!
de "trict# interpret#re! c#nd e"te #ccept#t# r#ti*ic#re# t#cit#.
Incet#re# e*ectelor contr#ctului de m#nd#t "e produce in #cele#"i c#$uri prev#$ute in
dreptul rom#n.
In dreptul #nlo+"#&on! in"tituti# repre$ent#rii indirecte relemente#$# "itu#ti# in c#re
m#nd#t#rul nu #ctione#$# in numele m#nd#ntului 4 Intermedi#rie" not #ctin in t-e n#me o* #
Princip#l.
M#nd#t#rul #ctione#$# *olo"ind in"tructiunile "i "*#turile m#nd#ntului! contr#cte#$# in
numele "#u! de"i lucre#$# in intere"ul m#nd#ntului. /#ptul c# #ctione#$# pe )#$# indic#tiilor
m#nd#ntului nu tre)uie cuno"cut de tertul contr#ct#nt. Drepturile "i o)li#tiile contr#ctului "e
r#"*r#n in #ce#"t# "itu#tie #"upr# Gm#nd#t#rului1 "i tertului contr#ct#nt. In #ce"t c#$ m#nd#ntul
nu e"te o)li#t *#t# de tertul contr#ct#nt c# in c#$ul repre$ent#rii directe. Ace#"t# in"titutie i"i
#"e"te ec-iv#lent in dreptul rom#n in in"tituti# m#nd#tului *#r# repre$ent#re. C# "i in dreptul
rom#n! repre$ent#re# nu m#i e"te de e"ent# contr#ctului ci de n#tur# lui. In dreptul rom#n!
m#nd#tul *#r# repre$ent#re! numit conventi# de pret nom! e"te o "imul#tie prin interpunere de
per"o#n#! indi*erent c# per"o#n# c#re contr#cte#$# cu m#nd#t#rul ocult e"te "#u nu p#rte l#
"imul#tie. 0/#t# de tertii de )un# credint#! c#re nu cuno"c re#lit#te#! inclu"iv cocontr#ct#ntul c#re
n+# *o"t p#rte l# "imul#tie! m#nd#t#rul #p#re c# #dev#r#tul contr#ct#nt "i v# deveni per"on#l
creditor "#u de)itor! ori titul#r #l dreptului re#l. Intre terti "i m#nd#nt r#porturi ,uridice nu "e
"t#)ile"c. Ei pot #ction# unul impotriv# #ltui# num#i pe c#le# #ctiunii o)lice '"u)ro#ndu+"e in
drepturile m#nd#t#rului( "#u pot cere c# m#nd#t#rul "# le cede$e #ctiune# "#.1
Ace"te# #u *o"t cele m#i import#nte tr#"#turi #le m#nd#tului in dreptul #nlo+"#&on.
Pentru "tudiul elementelor de drept comp#r#t privito#re l# m#nd#t! putem pre$ent# "i
lee# c#re relemente#$# #ce"t contr#ct in dreptul iud#ic! lee c#re tr#n"crie ,uridic o)iceiuri de
mii de #ni #le comerci#ntilor evrei. Pre$ent#m princip#lele tr#"#turi #le contr#ctului in ordine# "i
"tilul in c#re "unt relement#te de lee.
CONSIDERATII TEORETICE DESPRE MANDAT IN DREPTUL EVREIESC
Lee# m#nd#tului din .7 iulie 1;=<! I"r#el
M#nd#tul. De*initie
#. M#nd#tul e"te Hmputernicire# d#t# cuiv# de # Hnc-ei# Hn locul m#nd#ntului #cte ,uridice
cu terte per"o#ne.
). Orice #ct ,uridic po#te *#ce o)iectul m#nd#tului! cu e&cepti# #celui# c#re d#torit#
continutului "#u! "#u d#torit# unei -ot#rIri ,udec#tore"ti #re nevoie de con"imt#mIntul per"on#l
#l m#nd#ntului. 'in dreptul no"tru contr#ctele c#re "e inc-eie intuitu per"on#e(
Reul# m#nd#tului
Jmputernicitul e"te 0#"imil#t1 m#nd#ntului! l# *el #ctele ,uridice #le m#nd#t#rului!
inclu"iv cuno"tint# "i intenti#! c#re o)li# "i credite#$# "u)iectul! #dic# m#nd#ntul.
E*ectu#re# Hmputernicirii "i *orm# #ce"tei#
7. #. Jmputernicire# "e e*ectue#$# prin #utori$#re#! Hn "cri" "#u prin viu r#i! de c#tre
m#nd#nt # m#nd#t#rului! prin Hn"tiint#re# celei de # trei# per"o#ne de"pre #ce#"t# #ctiune! "#u c#
urm#re # conduitei m#nd#ntului *#t# de un# dintre p#rti.
). E"te nece"#r c# m#nd#t#rul "# *ie #vi$#t de"pre intenti# m#nd#ntului> el po#te "# nu
recuno#"c# m#nd#tul #tIt# timp cIt nu i+# *o"t pre$ent#t #ctul de Hmputernicire "#u nu i+# *o"t
trimi"# o copie # #ce"tui#.
C#p#cit#te# m#nd#t#rului
9. Oricine po#te *i m#nd#t#r pentru o #ctiune pe c#re o po#te Hndeplini el in"u"i! Hn"# Hn
pro)lem# drepturilor "i o)li#tiilor #ce"tui#! "e vor #plic# leile c#p#cit#tii ,udec#tore"ti
ener#le.
Cuprin"ul m#nd#tului
<. #. Contr#ctul e"te decl#r#t nul d#c# "e int#lne"c unele din viiciile de con"imt#m#nt.
). M#nd#t#rul e"te Hndrept#tit "# *#c# orice #ctiune urent# "i ne#"tept#t# Hn "copul
#p#r#rii dreptului m#nd#ntului! Hn le#tur# cu o)iectul m#nd#tului! c-i#r d#c# #ctiune# dep#"e"te
limit# #utori$#rii.
Actiune# *#r# #utori$#re
=. #. Actiune# unui individ! c# #vInd putere# m#nd#tului #ltui#! *#r# "# *i *o"t #utori$#t
"#u prin dep#"ire# #utori$#rii "#le! v# pute# *i con*irm#t# po"t *#ctum! i#r #pro)#re# po"t *#ctum
v# #ve# *ort# unei #utori$#ri pre#l#)ile! #tIt# timp cIt nu v# #duce #tinere unui drept do)Indit
de un #lt om cu )un# credint# ')on# *ide"(.
C. D#c# ce# de # trei# p#rte nu # "tiut Hn momentul "#vIr"irii #ctiunii c# m#nd#t#rul
#ctione#$# *#r# #utori$#re "#u cu dep#"ire# limitelor #utori$#rii! e"te li)er# "# #le## + #tIt# timp
cIt nu # *o"t Hn"tiint#t# de"pre #pro)#re# #ctiunii 4 Hntre con"ider#re# m#nd#t#rului c# propriet#r
#l lucrului "#u #ctiune# pentru o)tinere# ec-iv#lentul p#u)elor "u*erite.
8. O "ociet#te po#te #pro)# #ctiune# e*ectu#t# Hn intere"ul "#u Hn#inte de con"tituire.
M#nd#tul "ecret
;. Jn c#$ul Hn c#re ce# de # trei# p#rte nu # "tiut Hn momentul Hnc-eierii #ctului de"pre
e&i"tent# m#nd#tului! "#u d#c# nu # "tiut de"pre dreptul m#nd#t#rului! #ctiune# #ce"tui# Hi v#
o)li# #tIt pe m#nd#nt cIt "i pe m#nd#t#r! Hmpreun# "#u *iec#re Hn p#rte.
16. M#nd#ntul v# 0pute# lu# #"upr# "# drepturile m#nd#t#rului1 *#t# de tert! cu e&cepti#
c#$ului cInd #ce#"t# *#pt# "+#r opune continutului dreptului! conditiei "#u Hmpre,ur#rilor
pro)lemei.
Jncredere# "i "#rcinile m#nd#t#rului
11. Cel c#re # primit "# *ie m#nd#t#r e"te o)li#t "# "e po#rte *#t# de m#nd#nt cu loi#lit#te
"i "# #ctione$e Hn con*ormit#te cu Hndrum#rile #ce"tui#. Jn lip"# unei #lte vointe "u)Hntele#"#
e"entei m#nd#tului "#u conditiei "#le! v# purt# #"upr# lui urm#to#rele "#rcini%
"#+l Hn"tiinte$e pe m#nd#nt de"pre *iec#re #ctiune! "#+i trimit# to#te #ctele ce #u le#tur#
cu "u)iectul m#nd#tului "i "#+i de# "ocote#l# #"upr# #ctelor "#le
"# nu #ccepte "# *ie m#nd#t#rul unor m#nd#nti di*eriti cu privire l# un "inur m#nd#t! *#r#
#+i Hn"tiint# pe toti de"pre #ce"t lucru
"# nu Hnc-eie #ctul m#nd#tului cu "ine Hn"u"i
"# nu prime#"c# din p#rte# nim#nui )ene*icii "#u promi"iuni de )ene*icii Hn le#tur# cu
o)iectul m#nd#tului! *#r# Hncuviint#re# m#nd#ntului
"# nu *olo"e#"c# Hmpotriv# m#nd#ntului in*orm#tiile "#u #ctele ce i+#u p#rvenit Hn
le#tur# cu m#nd#tul "i! Hn ener#l! "# evite orice #ctiune c#re #r *i Hmpotriv# )inelui
m#nd#ntului! #l "#u "#u #l unei terte per"o#ne.
Inve"titie "i Pro*it
1.. Orice v#lo#re ce intr# Hn p#trimoniul m#nd#t#rului c# urm#re # m#nd#tului! e"te
con"ider#t# # *i detinut# de c#tre #ce"t# do#r Hn c#lit#te de repre$ent#nt loi#l m#nd#ntului! c-i#r
d#c# m#nd#t#rul nu i+# "emn#l#t tertului e&i"tent# m#nd#tului "#u dreptul m#nd#ntului.
). M#nd#ntul #re dreptul l# tot pro*itul do)Indit de m#nd#t#r Hn le#tur# cu m#nd#tul.
De"p#u)iri 4 Compen"#tii
17. M#nd#ntul e"te o)li#t "# Hl de"p#u)e#"c# pe m#nd#t#r pentru c-eltuielile
re$on#)ile! *#cute Hn le#tur# cu m#nd#tul.
E#r#ntii
19. Jn po*id# celor de"cri"e! m#nd#t#rul v# #ve# un drept de #r#ntie #"upr# v#lorilor
intr#te Hn p#trimoniul "#u c# urm#re # m#nd#tului 4 inclu"iv #"upr# #celor# detinute Hn c#lit#te de
repre$ent#nt loi#l m#nd#ntului! Hn vedere# pl#tii "#l#riului "i # #ltor "ume cuvenite lui.
Compen"#ti#
1<. O)li#tiile pe c#re m#nd#ntul "i m#nd#t#rul le #u unul *#t# de cel#l#lt c# re$ult#t #l
m#nd#tului! "unt "upu"e principiului compen"#tiei.
Jnc-eiere# m#nd#tului
1=. #. M#nd#tul Hncete#$# c# urm#re # denunt#rii "#le de c#tre m#nd#nt "#u m#nd#t#r! Hn
c#$ul Hncet#rii din vi#t# # unui# dintre ei! prin *#liment "#u! d#c# "+# "peci*ic#t #"t*el! prin
di$olv#re.
7. DE/INITIA CONTRACTULUI DE MANDAT%
Art.1676 C. civ. RM prevede c# K Prin contr#ctul de m#nd#t o p#rte 'm#nd#nt(
HmputerniceLte ce#l#ltM p#rte 'm#nd#t#r( de # o repre$ent# l# Hnc-eiere# de #cte ,uridice! i#r
#ce#"t#! prin #ccept#re# m#nd#tului! "e o)liM "M #cNione$e Hn numele Li pe contul m#nd#ntului.K>
Con*orm #rt. .<. #lin '1( C. civ. RM! 0ProcurM e"te Hn"cri"ul Hntocmit pentru #te"t#re#
Hmputernicirilor con*erite de repre$ent#t unui "#u m#i multor repre$ent#nNi.1
Dup# cum "e con"t#t#! codul no"tru mentione#$# e&pre" c# nu *#ce con*u$i# intre m#nd#t
"i procur# #"emeni codului *r#nce$.
CARACTERELE OURIDICE ALE CONTRACTULUI DE MANDAT
M#nd#tul e"te un contr#ct con"en"u#l! in "en"ul c# i# n#"tere prin "implul #cord de
voint# #l p#rtilor! ne*iind nece"#r# indeplinire# unor *orme "peci#le. In doctrin# ,uridic# *r#nce$#
"+# con"ider#t c# m#nd#tul #re un c#r#cter "in#l#m#tic! d#r in doctrin# rom#n# "+# impu"
punctul de vedere con*orm c#rui# m#nd#tul e"te un contr#ct unil#ter#l.
In principiu! contr#ctul de m#nd#t e"te r#tuit! d#r p#rtile pot decide "# *ie onero". Nu
tre)uie con*und#t contr#ctul de m#nd#t onero" cu contr#ctul de #ntrepri$# 'm#nd#t#rul "e o)li#
"# *#c# #cte ,uridice! pe c#nd l# #ntrepri$# loc#t#rul "e o)li# "# e*ectue$e #numite #cte
m#teri#le(.
<. /ORMA MANDATULUI
/iind un #ct con"en"u#l! contr#ctul de m#nd#t nu tre)uie "# indepline#"c# o conditie
"peci#l# "u) #"pectul *ormei.
Din prevederile #rt. 1671 C.civ. RM re$ult# c# K Accept#re# m#nd#tului e"te e&pre"M "#u
t#citM. Accept#re# e"te t#citM d#cM re$ultM din #ctele "#u c-i#r din tMcere# m#nd#t#rului.K> c-i#r "i
con"imt#m#ntul p#rtilor po#te *i d#t in mod e&pre"! d#r "i in mod t#cit.
M#nd#tul t#cit re$ult# din #cele impre,ur#ri de *#pt c#re *#c neindoielnic# voint# p#rtilor.
O*ert# de m#nd#t "peci#l! in orice c#$! tre)uie "# *ie e&pre"#. In "c-im)! #ccept#re# o*ertei de
m#nd#t po#te *i t#cit#! inclu"iv in c#$ul m#nd#tului "peci#l "#u #utentic! re$ult#nd din e&ecut#re#
lui din p#rte# m#nd#t#rului.
R#m#ne l# #preciere# ,udec#torului "# "t#)ile#"c# intindere# m#nd#tului t#cit! ev#lu#nd
#ctele "i *#ptele c#re il dovede"c in mod neindoielnic. E&emplul cel m#i *recvent e"te m#nd#tul
t#cit pre$um#t in r#porturile dintre "oti *iind vor)# de un m#nd#t! urme#$# "# "e #plice reulile
din m#teri# m#nd#tului de drept comun! tin#ndu+"e "e#m# de di"po$itiile dero#torii #le Codului
*#miliei. 'e&% v#n$#re# imo)ilelor! terenurilor comune(
Tre)uie "# "e di"tin# intre m#nd#tul t#cit "i m#nd#tul #p#rent. In c#$ul m#nd#tului
#p#rent tertii inc-eie contr#ctul cu convinere# c# m#nd#t#rul #re putere# de # repre$ent#> in
"itu#ti# m#nd#tului #p#rent nu e&i"t# nici un r#port contr#ctu#l intre m#nd#nt "i m#nd#t#r. KIn
lip"# r#ti*ic#rii! m#nd#t#rul #p#rent r#"punde *#t# de m#nd#nt pe un teren delictu#l "#u c# un
neotiorum e"tor '#rt. ;8C C. civ. "i urm(! dup# cum # *o"t "#u nu! in culp#. R#"pundere#
m#nd#t#rului #p#rent po#te *i #n#,#t# "i *#t# de tertul contr#ct#nt! d#r num#i delictu#l! deo#rece
nu # contr#ct#t in nume propriu.K
In pr#ctic#! pentru # "e cuno#"te limitele m#nd#tului de c#tre terti! contr#ctul "e
m#teri#li$e#$# printr+un in"cri" numit procur#. A"t*el! tertii "unt in m#"ur# "# veri*ice puterile
m#nd#t#rului in )#$# c#ror# contr#cte#$# in numele m#nd#ntului.
0Procur#! c# neotium! e"te un #ct ,uridic unil#ter#l 'e&prim#nd voint# m#nd#ntului!
o*ert# de m#nd#t(! i#r c# in"trumentum! e"te in"cri"ul in c#re "e enumer# #ctele ,uridice ce
urme#$# "# *ie indeplinite de c#tre m#nd#t#r1. Procur# tre)uie d#t# in #cee#"i *orm# cu #ctul
,uridic l# c#re p#rticip# m#nd#t#rul> d#c# #ctul urme#$# "# *ie inc-ei#t in *orm# "olemn# #tunci "i
procur# tre)uie "# *ie #utentic#% procur# *orme#$# un tot indivi$i)il cu #ctul in vedere# c#rui# #
*o"t d#t.
E&i"t# #numite "itu#tii c#nd e"te nece"#r c# procur# "# *ie #utentic#% #tunci c#nd lee#
prevede o #numit# *orm# pentru v#lid#re# #ctului ,uridic ce urme#$# "# *ie inc-ei#t prin
m#nd#t#r "i #tunci c#nd e"te re$ult#tul vointei p#rtilor> tre)uie mention#t c# pentru #numite
oper#tii ,uridice! lee# relemente#$# nece"it#te# unei procuri #utentice indi*erent de *orm#
#ctului ,uridic ce urme#$# # *i inc-ei#t.
=. DOVADA MANDATULUI
Dovedire# m#nd#tului c#p#t# v#lente deo"e)ite in *unctie de *orm# m#nd#tului% e&pre"
"#u t#cit. M#i mention#m *#ptul c# "#rcin# pro)ei m#nd#tului revine celui c#re invoc# dovedire#
"#.
In c#$ul in c#re m#nd#tul e"te e&pre" "i lee# "peci#l# nu prevede #lt*el! dov#d# "e *#ce
dup# reulile dreptului comun> #ce"te reuli vor uvern# r#porturile #t#t intre p#rti! c#t "i intre
tertul! c#re contr#cte#$# cu m#nd#t#rul! "i m#nd#nt. /#t# de #lti terti m#nd#tul e"te un "implu *#pt
,uridic c#re po#te *i dovedit cu orice mi,loc de pro)#.
M#nd#tul e"te un #ct unil#ter#l! nu e"te "upu" *orm#lit#tii du)lului e&empl#r! nu e"te
"upu" *ormulei 0)un "i #pro)#t1. In "itu#ti# in c#re m#nd#tul e"te onero"! #v#nd deci c#r#cter
"in#l#m#tic! in privint# procurii nu "e cere indeplinit# reul# multiplului e&empl#r! deo#rece
procur# nu contine o conventie "in#l#m#tic# ci con"t#t# num#i in o*ert# de m#nd#t 4
in"trumentum.
Atunci c#nd "untem in pre$ent# m#nd#tului t#cit con*erire# "i #ccept#re# m#nd#tului pot
re$ult# din impre,ur#ri de *#pt c#re *#c neindoielnic# intenti# p#rtilor> 0dov#d# #ce"tor *#pte "e
po#te *#ce #t#t de c#tre p#rti! c#t "i de tertul c#re contr#cte#$# cu m#nd#t#rul "#u de #lti terti 4
prin orice mi,loc de pro)# #dmi" de lee! indi*erent de v#lo#re# #ctului inc-ei#t "#u c#re urme#$#
"# *ie inc-ei#t de c#tre m#nd#t#r1
Cerint# dove$ii "cri"e nu #r *i comp#ti)il# cu m#nd#tul t#cit! c#re d#c# #r *i "cri" #r
deveni un m#nd#t e&pre".
0 In ipote$# m#nd#tului t#cit! C. civ. dero# de l# reul# "imetriei *ormelor> m#nd#tul
po#te *i t#cit! in "c-im) pentru #ctul ce "e inc-eie de c#tre m#nd#t#r cu tertul! "e cere *orm#
"cri"#! #d pro)#tionem.1
E&i"t# #numite "itu#tii c#nd lee# impune c# m#nd#tul "# *ie #utentic "i e&pre" 'e&%
m#nd#tul d#t "pre # *#ce o r#diere "#u o reductiune # in"criptiilor ipotecilor "#u # privileiilor(.
E"te mult di"cut#t# comp#r#ti# intre #ccept#re# m#nd#tului t#cit 4 c#re po#te *i pro)#t#
prin e&ecut#re 4 "i con*erire# m#nd#tului c#re tre)uie dovedit# in mod neindoielnic.
Apreciere# intinderii m#nd#tului! *ie el t#cit "#u e&pre"! prin interpret#re# re"trictiv# #
cl#u$elor contr#ctului i#r in ultim c#$ e"te l#"#t# l# "uver#n# #preciere # in"t#ntelor.