Sunteți pe pagina 1din 7

Suport de curs

Management în construcții II

Sem.2, 2013/2014

– CURS 3 –

2. PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR DE C-MONTAJ PRIN METODE MATEMATICO-GRAFICE DE TIP CICLOGRAME

2.2 Metode de planificare și organizare a execuției proceselor SIMPLE de construcții

(continuare)

2.2.3 Metode mixte 2.2.4 Concluzii

Suport de curs

Management în construcții II

Sem.2, 2013/2014

2.2.3 Metode mixte

Procedurile analizate pana acum reprezintă cazuri extreme, deoarece metoda succesiunii realizează o durată mare de execuţie a proceselor simple utilizând o singură formaţie de lucru, iar metoda în paralel o durată minimă, dar un număr mare de formaţii.

Practic există situaţii intermediare, când nici una dintre metodele menţionate nu se poate aplica întrucât:

se indică o durată de execuţie care se situează între durata rezultată prin aplicarea metodei succesiunii şi cea a metodei în paralel;

dispunem de un număr de formaţii de lucru mai mic decât cel pretins în metoda în paralel;

nu putem asigura un front total de lucru materializat care să permită atacarea execuţiei simultane, pe toate sectoarele, a proceselor simple. In astfel de împrejurări se recomandă folosirea metodelor mixte de planificare şi organizare a execuţiei proceselor simple, ce se prezintă în următoarele variante:

1. metoda paralel-succesivă;

2. metoda succesiv-paralelă;

3. metoda lanţului elementar divizat

Pentru exemplificarea metodelor, se consideră un proces simplu ritmic i desfăşurat pe K = 6 sectoare, utilizând b i = 3 formaţii de lucru, cu un ritm de lucru egal pe toate sectoarele, având valoarea t i = 6 zile.

2.2.3.1

Metoda paralel-succesivă pentru execuţia unui proces simplu ritmic

Modul de organizare al execuţiei lucrărilor în această metodă constă în faptul că cele 3 formaţii de lucru atacă şi execută procesul i în paralel (concomitent) pe primele 3 sectoare, iar după terminarea acestora, formaţiile de lucru se deplasează pe succesiunea celorlalte 3 sectoare unde atacă şi execută procesul i tot în paralel.

Durata totală de execuţie a procesului simplu ritmic i în această procedură se determină cu relaţia:

unde:

= ×

k - numărul de sectoare;

[zile lucratoare]

b i

- numărul de formaţii de lucru utilizat;

t i

- ritmul de execuţie al procesului i.

Pentru valorile adoptate:

= × =

[zile lucratoare]

În cazul în care raportul K/b rezultă sub forma unui număr fracţionar, se va lua numărul întreg imediat superior, ceea ce corespunde situaţiei că una din formaţii lucrează pe un număr mai mic de sectoare.

Suport de curs

Management în construcții II

Sem.2, 2013/2014

de curs Management în construcții II Sem.2, 2013/2014 Figura 7. Ciclograma execuţiei unui proces simplu ritmic

Figura 7. Ciclograma execuţiei unui proces simplu ritmic i prin metoda în paralel-succesivă

Durata totală de execuţie a procesului simplu ritmic i s-a redus, comparativ cu durata

corespunzătoare metodei succesiunii, proporţional cu numărul de formaţii de lucru b i folosit (b i =

3 formaţii de lucru).

=

36

=

= 12

[zile lucrătoare]

2.2.3.2 Metoda succesiv-paralelă pentru execuţia unui proces simplu ritmic

Metoda succesiv-paralelă este tot o metodă mixtă de execuţie care combină elemente ale celor două proceduri într-o manieră organizatorică specifică. Fiecare formaţie de lucru atacă şi execută procesul i ritmic, în paralel pe o succesiune de câte 2 sectoare.

Pentru studiul de caz propus, formaţia 1 execută procesul i pe sectoarele 1 şi 2, formaţia

2 pe sectoarele 3 şi 4, iar formaţia 3 pe ultimele două sectoare 5 şi 6.

Durata totală de execuţie a procesului simplu ritmic i, pe succesiunea sectoarelor este dată de relaţia:

unde:

= ×

k - numărul de sectoare;

[zile lucratoare]

Suport de curs

Management în construcții II

Sem.2, 2013/2014

b i

- numărul de formaţii de lucru utilizat;

t i

- ritmul de execuţie al procesului i.

Pentru valorile adoptate:

= × =

[zile lucratoare]

i . Pentru valorile adoptate: = × = [zile lucratoare] Figura 8. Ciclograma execuţiei unui proces

Figura 8. Ciclograma execuţiei unui proces simplu ritmic i prin metoda în succesiv-paralelă

Durata totală de execuţie a procesului simplu ritmic i prin metoda succesiv-paralelă este egală cu valoarea duratei rezultată în metoda paralel-succesivă. Diferenţa dintre cele două metode este de natură organizatorică, fiind dependentă însă, de gradul de asigurare al frontului parţial de lucru pentru procesul i. Pentru metoda paralel-succesivă, în studiul de caz propus, este necesară asigurarea unui front parţial de lucru de 50% pentru atacarea execuţiei lucrărilor în procesul i, iar pentru metoda succesiv-paralelă, în aceleaşi condiţii, este necesară asigurarea unui front parţial de lucru în proporţie de 83%.

Suport de curs

Management în construcții II

Sem.2, 2013/2014

Cele două proceduri reprezintă modalităţi organizatorice de execuţie a unui proces simplu ritmic i, în cadrul aceleiaşi durate totale de execuţie.

2.2.3.3 Metoda lanţului elementar divizat modulat ritmic

Utilizarea acestei metode este recomandată în cazul în care dorim să scurtăm durata de execuţie a procesului simplu ritmic i prin folosirea unui număr sporit de formaţii de lucru, în condiţiile predării sectoarelor într-o anumită ritmicitate.

Aceasta impune ca fiecare formaţie de lucru să înceapă execuţia procesului i cu un decalaj constant Ko i (modulul de ritmicitate) faţă de formaţia precedentă, astfel încât predarea lucrărilor să se facă în aceeaşi ritmicitate Ko i . Prin această formă organizatorică de execuţie a procesului i, lanţul elementar ritmic se transformă în lanţ elementar divizat modulat ritmic.

Durata totală de execuţie a procesului simplu ritmic i pe cele k sectoare se determină

astfel:

 

= + ( ) ×

[zile lucrătoare]

unde:

k - numărul de sectoare; t i - ritmul de execuţie al procesului i; Ko i – modulul de ritmicitate în care se execută procesul i.

modulul de ritmicitate în care se execută procesul i . Figura 9. Ciclograma execuţiei unui proces

Figura 9. Ciclograma execuţiei unui proces simplu ritmic i prin metoda lanțului elementar divizat modulat ritmic

Suport de curs

Management în construcții II

Sem.2, 2013/2014

Pentru valorile parametrilor propuşi pentru exemplificare, se stabilește durata totală de execuţie a procesului i, rezultând:

= + ( ) ×

= [zile lucrătoare]

unde: k = 6 sectoare, t i = 6 zile lucrătoare, b i = 3 formatii, Ko i = t i /b i = 6/3 = 2 zile lucrătoare

Din analiza ciclogramei prezentate în figura aferentă acestei metode se observă că procesul i este realizat prin suprapunerea a 3 succesiuni ritmice defazate: formaţia 1 execută în succesiune lucrările din sectoarele 1 şi 4, formaţia 2 execută prin altă succesiune lucrările pe sectoarele 2 şi 5, iar formaţia 3 execută prin a 3-a succesiune lucrările de pe sectoarele 3 şi 6.

Metoda lanţului elementar divizat modulat ritmic este o procedură ce se recomandă pentru reducerea duratelor de execuţie a proceselor ritmice.

2.2.4 Concluzii

Planificarea şi organizarea proceselor simple de construcţii presupune cunoaşterea tehnologiei de execuţie a fiecărui proces supus analizei.

Tehnologia de execuţie a proceselor simple se stabileşte prin proiectul tehnologic aferent proiectului tehnic al obiectivului de investiţie. Acest proiect tehnologic va pune în evidenţă metodele de lucru, utilajele şi echipamentele, organizarea locului de lucru, diviziunea muncii între membrii formaţiei de lucru, succesiunea operaţiilor etc., astfel încât realizarea procesului simplu să se desfăşoare în cele mai convenabile condiţii de muncă.

Alegerea metodelor de lucru se face pe baza unui studiu comparativ între mai multe variante, urmărind atingerea unor parametrii tehnico-economici performanţi pentru realizarea proceselor: durată de execuţie redusă, productivitate sporită, consumuri de materiale, manoperă şi utilaje corespunzătoare normelor, precum şi costuri de producţie cât mai scăzute.

Elaborarea sistemelor de planificare pentru execuţia proceselor simple de construcţii presupune:

analiza temeinică a proiectului la nivelul procesului simplu considerat;

structurarea produsului construcţie, în care se desfăşoară execuţia procesului simplu, în sectoare de lucru pe cât posibil asemănătoare;

stabilirea tehnologiei de execuţie a procesului simplu, corespunzător metodei de lucru adoptate;

calculul volumului de lucrări pentru procesul simplu analizat, pe succesiunea sectoarelor, prin antemăsurătoarea proiectului de execuţie;

determinarea volumului de muncă (manoperă) necesar realizării procesului simplu, pe baza normelor de timp sau a normelor de producţie ale executantului;

alegerea numărului de muncitori şi de formaţii de lucru pentru execuţia procesului simplu, în raport cu mărimea frontului de lucru;

evaluarea duratei de execuţie (ritmului) a procesului simplu şi definirea acestuia ca proces neritmic sau ca proces ritmic;

Suport de curs

Management în construcții II

Sem.2, 2013/2014

adoptarea metodei de planificare pentru execuţia procesului simplu, în corelaţie cu durata de execuţie propusă şi cu resursele disponibile ale unităţii de construcţii executante.

Cunoaşterea şi înţelegerea metodologiei procedurale de planificare şi organizare a proceselor simple, asociată cu stăpânirea cerinţelor tehnologice şi organizatorice de execuţie, permite analiştilor de sistem planificatori trecerea la elaborarea şi utilizarea metodelor de planificare şi organizare a proceselor complexe de construcţii.