Sunteți pe pagina 1din 1

Ob]ine venituri din comisioane din vnz`ri: DA NU

Cre[tere fa]` de anul anterior NU DA


Motivul cre[terii - OBLIGATORIU Specializare Promovare Merite deosebite Lege special` Renegociere Altul __________
Salariul este grevat de re]ineri lunare NU DA Suma lunar` a re]inerilor ____________________ RON
Motivul re]inerilor (ex.: pensie alimentar`, rat` \mprumut, CAR, poprire, alte re]ineri legale) __________________________________________
Angajatul este \nscris pe lista de locuri de munc` restructurate / preaviz DA NU
Ne-au fost notificate cesiuni/popriri ale drepturilor salariale DA NU Suma lunar` ____________________ RON
Contractul de munc` nu a fost suspendat \n ultimele 6 luni [i nu este suspendat nici \n prezent.
ADEVERIN}~ DE SALARIU {I VECHIME |N MUNC~
Numele Companiei__________________________________________________________________________________________________________
Adres` sediul social (str., nr., bl., ap.) ____________________________________________________________________________________________
Tel. fix/mobil nr. ____________________________ C.U.I. ________________________ Tel fix / Fax punct de lucru ____________________________
Tip angajator: capital de stat capital mixt institu]ie public` capital privat romnesc capital privat str`in
M`rime Companie: multina]ional` sector bugetar sub 20 angaja]i 20-250 angaja]i peste 250 angaja]i
Principalul domeniu de activitate al angajatorului ________________________________________________________________________________
Num`rul de angaja]i ______ Societatea este \n procedur` de lichidare, faliment sau restructurare NU DA Data \nfiin]`rii _________
Nume [i prenume Angajat ________________________________________________________________________________________________
C.N.P. _________________________ Sec]ie / Departament / Marc` _____________________________ Func]ia ______________________________
Vechime la locul actual de munc`: ani luni Data angaj`rii la locul actual de munc` ____________________________
Contractul de munc` este pe perioad` determinat` NU DA data expir`rii __________________________________________
Vechime la locul anterior de munc`: ani luni cu \ntrerupere fa]` de locul actual de: zile/luni
Plata drepturilor salariale se face lunar la data de: [i
Pozi]ie: Personal calificat cu studii medii Func]ie de conducere Personal calificat cu studii superioare Personal necalificat
Acord Angajat Subsemnatul(a) ______________________________________________________________________________________ declar c`
sunt de acord ca Banca s` efectueze verific`rile pe care le consider` necesare \n leg`tur` cu datele [i informa]iile men]ionate \n prezenta
adeverin]`. |n acest scop, Banca poate contacta inclusiv persoanele [i institu]iile indicate \n aceasta, utiliznd coordonatele de contact care
sunt precizate \n prezenta, pentru a confirma datele cuprinse \n prezenta adeverin]` de salariu eliberat` \n vederea ob]inerii creditului.
Semn`tur` Client
Prezenta adeverin]` se elibereaz` pentru a fi utilizat` \n scopul ob]inerii/garant`rii unui credit bancar.
V` rug`m s` informa]i Banca \n cazul \n care \nceteaz` raportul de munc` cu angajatul.
Ne asum`m \ntreaga responsabilitate cu privire la datele men]ionate \n prezentul document [i confirm`m c` persoanele semnatare ale
prezentei adeverin]e angajeaz` r`spunderea noastr` cu privire la corectitudinea informa]iilor cuprinse \n prezenta.
* Numele \n clar [i semn`tura. Persoane autorizate: Administrator Societate, Director General, Contabil {ef, Director Adjunct,
Director Financiar, Director Economic, Director Resurse Umane, {ef Serviciu departament contabilitate.
Reprezentantul legal / Func]ia* Nume [i prenume Semn`tura Data
1
Nr. __________________________ Data ________________________
Persoana de contact _______________________________________
2
Sec]iune Partener / Banc`: Nume [i prenume Semn`tura Data
Reprezentant Banc`
Agent vnz`ri
Cod Partener / Intermediar
Cod Agent vnz`ri / Ofi]er de cont
40026922
Venit Brut Angajat: Anul Num`rul de luni lucrate
*Se va completa totalul veniturilor brute realizate aferent num`rului de luni lucrate \n anul anterior
Venit brut realizat
Deduceri personale acordate
Venitul baz` calcul
Impozit calculat [i re]inut
Venit Salarial net Angajat
Venitul salarial net* \n ultimele 3 luni a fost de:
Luna
Venitul salarial net lunar total
din care: comisioane din vnz`ri \ncasate
Raiffeisen Bank S.A. Administra]iaCentral` Cldirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, Bucure[ti Cod 014476 Romnia Telefon:
+40 21 306 1000 Fax +40 21 230 0700 E-mail: centrala@raiffeisen.ro www.raiffeisen.ro C.U.I. 361820 Num`r de \nregistrare \n Registrul
Comer]ului J40/44/1991 Num`r de \nregistrare \n Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 Cod de \nregistrare fiscal` RO361820 Capital Social
1.200 mil Lei Societate administrat` n sistem dualist Cod BIC RZBRROBU Raiffeisen Direct:
*
2000, cu tarif normal n re]elele Vodafone, Orange, Cosmote
* f`r` prime, bonusuri, diurne, salariu de merit acordat pe o perioad` determinat` de timp.
v
e
r
s
i
u
n
e
a

2
.
3