Sunteți pe pagina 1din 2

O tipologie masculin: DANDY-ul

2 MODALITI DE A DEFINI FENOMENL DANDY:


a! I"TO#I$ %&enomen cu '(cini 'epe'a)ile *n timp +i spa,iu: Anglia- s&'!
sec! ./III01
)! Dan(2smul ca "TIL- MODEL $LT#AL- 3ATTE#N- este atempo'al- un
soi (e genotip occi(ental- un i(eal (e umanitate
4au(elai'e- Pictorul vieii moderne- 5Institu,ie *n a&a'a legilo'- (an(2smul a'e legi
'igu'oase c'o'a li se supun cu st'icte,e to,i mem)'ii- o'ica'e le-a' &i (e altminte'i-
impetuo6itatea +i in(epen(en,a ca'acte'ului!7
5Dan(2smul este o etic- o concep,ie a 8ie,ii ca'e *nal, celi)atul +i 8aga)on(a9ul la
ni8elul unei 'e6isten,e con+tiente! Flau)e't- *nt'-o sc'isoa'e: 'sc tu'ma- 'igla +i
nu8ela! 4e(uin- o'ic:t- cet,ean- nicio(at!7
5Dan(2smul a' &i nu at:t p'o(uc,ia isto'ic a unei anumite societ,i- c:t &o'mula'ea
e&eme' +i me'eu 'epetat a mitului a';aic al unei 8:'ste (e au'- *n ca'e &'umuse,ea
e la &el (e sac' ca egoismul!7
5Dan(2smul a &cut p'o)a)il e&o'tul (e a a9unge la un soi (e ec;ili)'u *nt'e
e<cent'icitate +i monotonie- (o6a9 *n ca'e umo'ul- mo9icia- t'u&ia- 'igoa'ea- sel&-
cont'olul int'au cu titlul (e ing'e(iente!7
E3O$A DE =LO#IE A DANDY"MLI:
>n Anglia- *ncep:n( (in ?@AB- o 9umtate (e secol1
>n F'an,a- (e pe la ?CDE!
Fenomenul este popula'i6at p'in inte'me(iul memo'iilo'- 9u'nalelo'- *nsemn'ilo'
(e clto'ie- paginilo' (e eseu- 'omanelo' etc
$A#A$TE#I"TI$I ALE DANDY-LI:
culti8a'ea i(eii (e &'umos *n p'op'ia pe'soan1
supe'io'itatea a'istoc'atic a spi'itului1
na'cisismul1
spi'itul (e opo6i,ie +i 'e8olt1
)la6a'ea1
(istinc,ia este p'incipiul su8e'an al (an(2-ului1
(o'in,a (e a uimi +i a s&i(a1
(o'in,a (e unicitate- (e a &i alt&el (ec:t to,i ceilal,i1
'e&u6ul t'i8ialit,ii- al 8ulga'it,ii1
impo'tan,a aco'(at 8estimenta,iei1 apa'en,a &i6ic contea6 &oa'te mult1 te;nica
t'a8estiului %au &ost sup'anumi,i 5animale (e sto&7 F Leii01
1
gustul pent'u e<cent'icitate1
'e&u6ul spi'itului )u'g;e6 +i capitalist1
e&emina'ea1 *nclina,ia ct'e ;omose<ualitate!
Dan(2smul este antiegalita'- el 8'ea s c'ee6e o nou &o'm (e a'istoc'a,ie- (a' nu
una a )anului sau a titlu'ilo' no)ilia'e- ci o a'istoc'a,ie a spi'itului- a
tempe'amentului!
DANDY a8ant la lett'e:
AL$I4IADE %(esp'e el a sc'is 3luta';- (a' +i 3laton0 F &'umuse,ea lui- *n&lo'in( la
o'ice 8:'st a 8ie,ii sale- l-a &cut plcut +i ('gstos +i c:n( e'a copil- +i c:n( e'a
)iat- +i c:n( e'a )')at!7
#isipa (e (a'u'i- (e ospe,e- (e spectacole- (e gestu'i ie+ite (in comun- pent'u a-+i
+oca spectato'ii
$EGA#- $ATILINA- 3ET#ONI"1
"ec! ./I- *n F'an,a F tine'ii e&emina,i- &a8o'i,ii lui Hen'ic al III-lea- &iul $ate'inei
(e Me(icis %(ucele (IEpe'non- ami'alul (e Jo2euse- JacKues (e Le8is01
"ec! ./I- *n Anglia- &a8o'i,ii lui Iaco) I %=eo'ge /illie's- (uce (e 4ucLingam-
contele (e "ome'set sau #o)e't $a'0
"ec! ./II- la cu'tea F'an,ei- ei sunt numi,i 5muguets7 F lc'mioa'e sau petit-
ma*t'es F micii stp:ni1 epoca 5tocu'ilo' 'o+ii7
Figu'a lui Lau6un- cel (e ca'e se *n('goste+te ne)une+te Domni+oa'a (e
Montpensie'- 8a'a lui Lu(o8ic al .I/-lea
Figu'a em)lematic F =EO#=E 4#MMELL
LO#DL 4Y#ON- $HA#LE" 4ADELAI#E- #O=E# DE 4EA/OI#-
$ONTELE (IO#"AY- O"$A# MILDE- THEO3HILE =ATHIE# %cu cele)'a lui
9iletc 'o+ie0- 3AL 4O#=ET %pantaloni liliac;ii0- 4A#4EY (IA#E/ILLY etc!
Mani&estul anti(an(2smului 'om:nesc e sc'is (e M! Eminescu la 2N (e ani %?C@N0-
Ai notri tineri...
2