Sunteți pe pagina 1din 27

CUPRINS

NTRODUCERE......................................................................................................................4
Capitolul I. GUVERNUL, AUTORITATE EXECUTIV A STATULUI
1. Statutul constituional al Guvernului........................................................................5
2. Componena Guvernului i modul de ormare a lui.................................................!
". #specte $enerale ce in de atri%uiile Guvernului....................................................&
Capitolul II. ORGANIZAREA ACTIVITII I ACTELE GUVERNULUI
1. Principiile i direciile de %a'( ale Guvernului......................................................1"
2. #paratul $uvernamental........................................................................................1&
". Relaiile Guvernului cu alte or$ane de stat............................................................2)
Capitolul III. RESPONSAILITATEA I GARANIILE SOCIALE
1. Responsa%ilitatea Guvernului................................................................................24
2. Garaniile sociale ale mem%rilor Guvernului.........................................................25
". *emisia i e+primarea votului de ne,ncredere Guvernului....................................2!
CCONCLUZIE.......................................................................................................................2&
ILIOGRA!IE....................................................................................................................2-
NTRODUCERE
.a/oritatea constituiilor cuprind re$lement(ri ,n le$atur( cu autoritatea administrativ(
central(. Re$lement(rile sunt dierite ,n unctie de tradiie sau de re$imul politic0respectiv
constituional e+istent. Indierent de aspectele speciice1 ,n constiutiile contemporane1 administraia
ministerial( este re$lementat( prin norme de principiu su% aspect uncional i or$ani'aional.
2n orice epoc( istoric(1 ,n orice societate or$ani'at( statal1 au e+istat persoane investite cu
autoritate administrativ(1 care conduceau ,n nume propriu sau ,n numele eului de stat dierite
domenii de activitate economico0social(. Iniial aceste persoane ormau consiliile private sau
ca%inetele care ,l a/utau pe monar3 ,n activitatea de conducere statal(. .em%rii consiliilor private
erau su%ordonai monar3ului i depindeau de acesta. Incep,nd cu secolele al 45II045III0lea1 ,n
special dup( revoluiile %ur$3e'e din 6uropa i de'voltarea re$imurilor politice constituionale
%a'ate pe airmarea principiului separaiilor puterilor ,n stat1 puterea e+ecutiv( la nivel central este
e+ecutat( ,n special de ca%inetele ministeriale1 Guverne1 ,n $eneral independente de autoritatea
re$al( care de altel s0a diminuat considera%il.
2n epoca contemporan(1 ,n ma/oritatea statelor conducerea administraiei pu%lice la nivel
central i asi$urarea reali'(rii pro$ramelor politice revine $uvernelor ormate din minitrii.
Noiunea de ministru ,n sens modern nu se conunda cu noiunea de dre$(tor sau consilier al
monar3ului1 deoarece ministrul este titular de departamente1 are o competent( material( i teritorial(
sta%ilite de le$e sau de constituie. .initrii sunt mem%ri ai $uvernului1 care la randul lui este
condus de un prim0ministru. 2n sistemele constituionale contemporane rolul primului ministru i al
$uvernului este sporit ,n ceea ce privete reali'area politicii interne si e+terne1 inclusiv su% aspect
le$islativ. Se constat( o implicare din ce in ce mai accentuat( a e+ecutivului ,n reali'area unciei
le$islative ,n stat1 aceasta neiind un monopol al Parlamentului.
*e la %un ,nceput prin aceast( ar$umentare vom menion( a"tualitat#a temei. Constituia ,n
vi$oare
1
este prima care utili'ea'( noiunea de guvern ,n ara noastr(
2
. Guvernul e+ercit( puterea
e+ecutiva la nivel central1 asi$ur( reali'(rea pro$ramului de $uvernare si conduce administraia
pu%lic( a statului.
S"opul te'e, este de a cerceta modul de e+ercitare a puterii e+ecutive de c(tre Guvern1 cu
trecerea ,n revist( a datelor empirice privind ststutul constituional al Guvernului.
#adar1 actualitatea i scopul temei a%ord(te ne determin( o$i#"ti%#l# de %a'(7
1
Constituia R..
2
.. 8rlov. *rept administrativ. 9 C3iin(u7 6lena 9 5. I1 2))4. p. !:.
"
reali'area unei anali'e asupra locului i rolului Guvernului Repu%licii .oldova ,n
sistemul autorit(ilor pu%lice1componena i responsa%ilit(ile acestuia;
reali'area unei anali'e calitative asupra competenei i atri%uiilor Guvernului
Repu%licii .oldova;
relevarea relaiilor Guvernului Repu%licii .oldova cu alte or$ane de stat;
conceperea unui instrument matodolo$ic de evaluare a activit(ii Guvernului prin
metode cola%orative ale mem%rilor acestuia i principiile de %a'( ale activit(ii sale.
2n aceast( lucrare se a%ordea'( pro%leme le$ate de or$ani'area $uvernului1 a or$anelor de
specialitate ale administraiei pu%lice centrale1 ale administraiei locale etc. <otodat( numeroase
aspecte ale sale nu s,nt re$lementate prin constituie1 ci prin le$i or$anice1 le$i ordinare i alte acte
normative. #spectele menionate ac o$i#"tul &# "#'"#ta'# a te'ei.
Studiul (#to&#lo' &# "#'"#ta'# utili'ate ,n domeniul de investi$are a tiinei dreptului
constituional ne permite s( evideniem urm(toarele metode7 lo$ic(1 istoric(1 metoda comparat(1
metoda cercet(rilor sociolo$ice concrete1 metoda e+perimental(1 sistematic(1 i analitico0sintetic(.
#ceste metode s,nt caracteristice i pentru te'a recomandat(.
.etodele utili'ate ne permit anali'a dieritor norme /uridice ,n vi$oare1 cu scopul de a $(si
principiul /uridic ce st( la %a'a lor. Ulterior1 se compar( principiile ,ntre ele pe calea sinte'ei1 se
sta%ilesc nite principii superioare care servesc la interpretarea celorlalte dispo'iii ale constituiei.
.etodele utili'ea'( anumite procedee de lo$ic( ormal(7 anali'a1 sinte'a1 inducia i deducia.
4
Capitolul I. GUVERNUL, AUTORITATE EXECUTIV A STATULUI
).). Statutul "o*+titu,io*al al Gu%#'*ului
Guvernul este denumit dierit ,n constituiile statelor lumii7 ca%inet1 $uvern1 consiliu de
minitri.#ceste denumiri depind de sistemul constituional1 de aptul dac( e+ecutivul este ormat din
una sau dou( structuri1 precum i de raportul dintre autorit(ile pu%lice. Guvernul are dou(
componene1 i anume1 eul $uvernului =acolo unde e+ist(> i minitri.
?eul $uvernului se mai denumete prim0ministru1 preedinte .a.
S,nt sisteme constituionale ,n care nu e+ist( i un e al $uvernului1 ,n care eul de stat1 ca
e al puterii e+ecutive1 cumulea'( i uncia de e de $uvern.8 asemenea situaie e+ist(1 de
e+emplu1 ,n S.U.#. Constituia S.U.#. prevede c( @puterea e+ecutiv( va i e+ercitat( de Preedintele
Statelor Unite ale #mericiiA
"
. #ici minitrii se su%ordonea'( direct eului statului.
2n sistemele constituionale ,n care e+ist( o distincie ,ntre eul de stat i eul de $uvern1
eul $uvernului are un rol important ,n rolul $uvernului i ,n ormularea pro$ramului de activitate
al acestuia. #semenea sisteme e+ist( ,n multe (ri ale lumii1 inclusiv ,n Repu%lica .oldova.
2n statul nostru e+ist( o distincie ,ntre eul statului i eul $uvernului1 sistemul e+ecutiv ,n
Repu%lica .oldova are un caracter %iceal= dualist>. Ca urmare1 at,t preedintelui Repu%licii c,t i
Guvernului ,i revin anumite atri%uii ale puterii e+ecutive strict determinate de Constituie. Ca
e+poneni ai acestei puteri1 Preedintele Repu%licii i Guvernului s,nt e$ali. 2n acelai timp1 ,ns(1
ma/oritatea pro%lemelor ce in de puterea e+ecutiv( urmea'( s( ie e+ecutate de c(tre Guvern.
#ceasta reiese din ,nsui statutul /uridic al Guvernului1 sta%ilit de c(tre Constituia Repu%licii
.oldova
4
i Be$ea cu privire la Guvern
5
1 cu modiic(rile eectuate p,n( ,n pre'ent. #stel1 conorm
Constituiei1AGuvernul asi$ur( reali'area politicii interne i e+terne a statului i e+ercit( conducerea
$eneral( a administraiei pu%liceA
!

@2n e+ercitarea atri%uiilor Guvernul se conduce de pro$ramul s(u de activitate1acceptat de
ParlamentA. 8 asemenea prevedere1 din Constituie1 scoate ,n eviden( necesitatea cola%or(rii dintre
e+ecutiv1,n persoana Guvernului i Parlament.
Constituia Repu%licii .oldova i Be$ea cu privire la Guvern determin( rolul Guvernului ,n
sistemul autorit(ilor pu%lice1 care const( ,n asi$urarea reali'(rii politice interne i e+terne a
statului1 i e+ercitarea conducerii $enerale a administraiei pu%lice.
"
Constituia SU#.
4
Constituia R..
5
Be$ea cu privire la Guvern CC .onitorul 8icial. 9 2))21 nr. 1"1.
!
<. *r($anu. 2ntroducere ,n teoria i practica statului de drept. 9 p. 215.
5
Constituia Repu%licii .oldova prevede1 de asemenea1 o cola%orare ,ntre Preedintele
Repu%licii i Guvern. #a1 de e+emplu1 Preedintele Repu%licii poate participa la edinele
Guvernului. 2n asemenea ca'uri el pre'idea'( edinele. Preedintele1 de asemenea1 poate consulta
Guvernul ,n pro%leme ur$ente i de importan( deose%it(.
Rolul Guvernului este semniicativ1 nu numai prin activitatea sa e+ecutiv( intern( i
e+tern(1d ar i prin cea normativ(1sau prin e+ercitarea dreptului de iniiativ( le$islativ( prev('ut( de
art.&"
&
.
2n consecin(1 rolul Guvernului ,n cadrul statului i a societ(ii se e+prim( nu numai ,n sera
e+clusive e+ecutiv( ci i prin cola%orarea cu celelalte autorit(i pu%lice1 inclusive cu puterea
le$islativ(. Rolul Guvernului vine c3iar de la misiunea principal( atri%uit( acestui or$an1adic( de a
$uverna1 ceea ce ,nseamn( a ve$3ea asupra o%serv(rii Constituiei1 asupra ve$3erii uncion(rii.
Relaiile dintre Guvern i Preedintele Repu%licii .oldova se re$lementea'( de Constituia
Repu%licii .oldova.
2n e+ercitarea atri%uiilor1 se conduce de pro$ramul s(u de activitate1 apro%at de Parlament.
Prin urmare1 Guvernul Repu%licii .oldova este autoritatea pu%lica e+ecutiva suprema
responsa%il( ,n aa Parlamentului. Guvernul este ,mputernicit s( re'olve toate pro%lemele
administr(rii pu%lice1 ce in de competena lui1 ,n conormitate cu Constituia Repu%licii .oldova i
Be$ea cu privire la Guvern.
).-. Co(po*#*,a Gu%#'*ului .i (o&ul &# /o'(a'# a lui
*up( consultarea raciunilor parlamentare1 Preedintele Repu%licii .oldova desemnea'( un
candidat pentru uncia de Prim0ministru. Candidatul pentru uncia de Prim0ministru va cere1 ,n
termen de 15 'ile de la desemnare1 votul de ,ncredere al Parlamentului asupra pro$ramului de
activitate i a ,ntre$ii liste a Guvernului. Pro$ramul de activitate i lista se de'%at ,n edina
Parlamentului. #cesta acorda ,ncredere Guvernului cu votul ma/oritatii deputailor alei.
2n %a'a votului de ,ncredere acordat de Parlament1 Preedintele Repu%licii .oldova
numete Guvernul.
Guvernului ,i e+ercit( atri%uiile din 'iua depunerii /ur(m,ntului de catre mem%rii lui ,n aa
Preedintelui Repu%licii .oldova.
Guvernul ,i e+ercit( mandatul p,n( la data valid(rii ale$erilor pentru un nou Parlament.
&
I. Guciac. Curs elementar de drept constituional. 5. 2; Univ. de Stat din .oldova. Dacult. de *rept. 9 C3iin(u1 2))4.
p. ":5.
!
Guvernul1 ,n ca'ul e+prim(rii votului de ne,ncredere de c(tre Parlament1 al demisiei Prim0
ministrului ,ndeplinete numai unciile de administrare a tre%urilor pu%lice1 p,n( la depunerea
/ur(mintului de c(tre mem%rii noului Guvern
-
.
Guvernul se ormea'( ,n urm(toarea "o(po*#*,07 p'i(1(i*i+t'ul, p'i(1%i"#p'i(1
(i*i+t'ul, %i"#p'i(1(i*i.t'ii, (i*i.t'ii .i al,i (#($'i +ta$ili,i p'i* l#2#. .em%ri ai Guvernului
pot i numai cet(enii Repu%licii .oldova.
2n termen de trei 'ile de la data numirii Guvernului1 Prim0ministrul viceprim0minitrii1
minitrii i ceilali mem%ri ai Guvernului vor depune individual1 ,n aa Preedintelui Repu%licii
.oldova1 /ur(m,ntul al c(rui te+t este prev('ut la art.&: alin.=2> din Constituie.
2n ca' de remaniere $uvernamental( sau de vacan( a postului1 Preedintele Repu%licii
.oldova revoc( i numete1 la propunerea Prim0ministrului1 pe unii mem%ri ai Guvernului.
Guvernul ,i e+ercit( mandatul din 'iua depunerii /ur(m,ntului de c(tre mem%rii lui ,n aa
Preedintelui Repu%licii .oldova i p,n( la validarea ale$erilor pentru un nou Parlament. .em%rii
Guvernului1 numii ,n uncie conorm alineatului &1 dup( depunerea /ur(m,ntului ,i e+ercit(
atri%uiile ,n acelai mod. .em%rii Guvernului vor depune1 ,n condiiile le$ii1 declaraie cu privire
la venituri i proprietate.
).3. A+p#"t# 2#*#'al# "# ,i* &# at'i$u,iil# Gu%#'*ului
8dat( instituit ca o autoritate a statului1 se constituie o ramur( a puterii statale1 deinit( i ca
putere e+ecutiv(1 $uvernul este investit cu atri%uii de ori/ine constituional( i le$al(. *esi$ur c(
atri%uiile e+ecutivului sunt $enerale i cuprind tot ceea ce ace nu numai $uvernul1 dar i celelalte
autorit(i centrale i locale ale statului.
:
2n literatura de specialitate s0a propus ca atri%uiile $uvernului s( ie clasiicate ,n p'i*"ipal#
i au4ilia'#.
1)
Ba o anali'( a prevederilor constituionale desprindem o lar$( varietate de atriduii ale
Guvernului1 care pot i sistemati'ate ,n urm(toarele $rupe7
0 atri%uii de p'#20ti'# .i i*i,i#'# a p'oi#"t#lo' &# l#2i;
0 atri%uii privind a+i2u'a'#a '#ali50'ii politi"ii i*t#'*# .i #4t#'*# a statului;
0 atri%uii de o'2a*i5a'# a #4#"ut0'ii .i &# #4#"ut0'# a l#2ilo', p'o(o%a'# .i
a+i2u'a'# a #4#"ut0'ii &#"'#t#lo', 6ot0'7'ilo', o'&o*a*,#lo' .i a alto' a"t# *o'(ati%# date ,n
-
*rept constituional C <eodor CErna; Univ. de Stat din .oldova. #cad. de *rept. Catedra *rept constituional i drept
administrativ. 9 C3iin(u7 Reclama1 2))4. 9 p. 22-.
:
.. 8rlov. *rept administrativ. 9 C3iin(u7 6lena 9 5. I1 2))4. 0 p. 144.
1)
I. Guciac. Curs elementar de drept constituional. 5. 2; Univ. de Stat din .oldova. Dacult. de *rept. 9 C3iin(u1 2))4.
0 p. 4)5.
&
aplicarea acestuia;
0 atri%uii privind "o*&u"#'#a, "oo'&o*a'#a .i "o*t'olul a"ti%it0,ii (i*i+t#'#lo' .i
"#lo'lalt# auto'it0,i al# a&(i*i+t'a,i#i pu$li"# #t"
))
.
Competena $uvernului Repu%licii .oldova este determinat( i de Be$ia cu privire la
Guvern1 care clasiic( atri%uiile ,n 2#*#'al# i diverse &o(#*ii al# %i#,ii +o"ial#.
2n conormitate cu articolul 1) din Be$ia cu privire la Guvern1 de competena acestuia sunt
urm(toarele c3estiuni7
0 promovea'( ,n via( le$ile Repu%licii .oldova1 decretele Preedintelui Repu%licii
.oldova i e+ercit( controlul asupra e+ecut(rii 3ot(r,rilor i ordonanelor Guvernului;
0 sta%ilete unciile ministerelor1 ale altor autorit(i administrative centrale i ale celor
din su%ordinea sa1 asi$ur( ,ntreinerea autorit(ilor administraiei pu%lice centrale ,n limitele
mi/loacelor inanciare apro%ate ,n acest scop de Parlament;
0 coordonea'( i e+ercit( controlul asupra activit(ii or$anelor administraiei pu%lice
locale ale Repu%licii .oldova;
0 reali'ea'( pro$ramele de'volt(rii economice i sociale a repu%licii1 creea'( condiii
pentru uncionarea autoadministr(rii;
0 conduce or$anele de ap(rare a teritoriului1 securit(ii Repu%licii .oldova i a
cet(enilor ei;
0 asi$ur( promovarea politicii interne i e+terne a Repu%licii .oldova.
2ncerc,nd o $rupare a atri%uiilor cuprinse ,n Be$ea cu privire la Guvern1reinem urm(toarele
cate$orii de atri%uii ale Guvernului7
a>atri%uiile ,n &o(#*iul &#5%olt0'ii +o"ial#1 7*%0,0(7*tului, ti*#'#tului .i +po'tului,
"ultu'ii .i o"'oti'ii +0*0t0,ii.
2n acest domeniu1Guvernul7
0 promovea'( o politic( de stat unitar( ,n vederea asi$ur(rii pentru populaia repu%licii
a unui nivel de trai care nu ar i mai sc('ut dec,t nivelul minimal de trai sta%ilit oicial i care ar
corespunde nivelului de'volt(rii economice a Repu%licii .oldova;
0 reali'ea'( politica de stat ,n domeniul re$lement(rii proceselor mi$raioniste1
promovea'( i perecionea'( un pro$ram inte$ral ,n domeniul demo$raiei;
0 ia m(suri ,n ceea ce privete creterea num(rului de locuri de munc(1 crearea
condiiilor pentru ridicarea nivelului de trai1 a unor condiii normale de munc( i odi3n(1 asistena
social(;
0 asi$ur( condiii social0economice1 creea'( o %a'( te3nicomaterial( i onduri
11
.. 8rlov. *rept administrativ. 9 C3iin(u7 6lena 9 5. I1 2))4. 0 p. 144.
-
speciale pentru de'voltarea ,nv((m,ntului pu%lic1 tineretului1 culturii1 ocrotirii s(n(t(ii1 proteciei
mediului am%iant;
0 ela%orea'( direciile strate$ice de de'voltare a ur%anismului1 a$ospod(riei comunale
i de locuine;
0 ia m(suri ,n vederea asi$ur(rii populaiei cu produse alimentare1 m(ruri industriale1
medicamente1 servicii1 promovea'( politica statului ,n domeniul standardi'(rii1 metrolo$iei1
acredit(rii i certiic(rii produselor;
0 diri/ea'( activitatea de ocrotire a monumentelor de istorie i cultur(; asi$ur(
e+ecutarea le$islaiei cu privire la li%ertatea contiinei;
0 asi$ur( de'voltarea turismului1 $ospod(riei de a$rement;
0 promovea'( politica statului ,n domeniul educaiei i'ice i a sportului.
%> atri%uii ,n &o(#*iul #"o*o(i#i. 2n aceast( ordine de idei1Guvernul7
0 e+ercit(1 din ,ns(rcinarea Parlamentului 1 unciile de proprietar al patrimoniului
statului1 creea'( condiiile necesare pentru de'voltarea tuturor tipurilor de proprietate;
0 re$lementea'(1 olosind mi/loacele economice i /uridice1 activitatea tuturor
ramurilor economiei i a su%iecilor propriet(ii pe teritoriul Repu%licii .oldova;
0 ,ntreprinde m(suri pentru asi$urarea li%ert(ii comerului i activit(ii de
,ntreprin'(tor1 proteciei concurenei loiale1 cre(rii unui cadru avora%il pentru valoriicarea
tuturor actorilor de producie;
0 ia m(suri ,n vederea ap(r(rii intereselor produc(torilor auto3toni1 e+ecutorilor de
lucr(ri i servicii;
0 5> sta%ilete proporii raionale de olosire a venitului naional1 inclusiv de'voltarea
economiei naionale a repu%licii1 ela%orea'(1 coordonea'( i reali'ea'( pro$ramele de'volt(rii
ei economice i sociale;
0 promovea'( o politic( unitar( ,n domeniul retri%uirii muncii;
0 or$ani'ea'( i promovea'( activitatea economic( e+tern( a repu%licii;
0 ela%orea'( i pre'int( Parlamentului proiecte de documente normative privind
pro$ramele de de'voltare economic( i social(;
0 or$ani'ea'( ela%orarea i ,ndeplinirea pro$ramelor1 concepiilor i strate$iilor
naionale;
0 ia m(suri ,n vederea ocrotirii i olosirii raionale a p(m,ntului su%solului1 a
resurselor de ap(1 a aunei i lorei;
0 ormea'( politica de stat ,n domeniul investiiilor i eectuea'( reali'area ei ,n
scopuri %ine determinate1 ia m(suri ,n vederea atra$erii i proteciei investiiilor persoanelor
:
i'ice i /uridice1 inclusiv str(ine1 asi$ur( condiii pentru crearea unui climat avora%il pentru
investiii ,n Repu%lica .oldova;
0 reparti'ea'( mi/loace pentru acordarea de a/utor 'onelor din repu%lic( i ramurilor
economiei ei care se al( ,n condiii diicile sau care necesit( o de'voltare accelerat(;
0 ela%orea'( pro$ramele de investiii1 de reparaie i ,ntreinere a drumurilor pu%lice1
pornind de la limitele mi/loacelor prev('ute pentru aceste scopuri ,n le$ea %u$etar( anual(;
0 sta%ilete modalitatea de $estionare1 ,n modul prev('ut de le$islaie1 a ondurilor
create special pentru de'voltarea socialeconomic(
0 or$ani'ea'(1 ela%orarea i implementarea re$lement(rilor te3nice i altor acte
normative ,n domeniul standardi'(rii1 or$ani'ea'( i coordonea'( controlul i suprave$3erea de
stat ,n ceea ce privete respectarea normelor standardi'(rii;
0 suspend(1 ,n modul sta%ilit de le$islaie1 3ot(r,rile i alte deci'ii ale ministerelor1 ale
altor autorit(i administrative central i ale celor din su%ordinea Guvernului1 dac( acestea
contravin Constituiei1 le$ilor1 decretelor Preedintelui Repu%licii .oldova1 3ot(r,rilor i
ordonanelor Guvernului.
c> #tri%uiile ,n &o(#*iul /i*a*,#lo', "'#&it#lo', i(po5it#lo', p'#,u'ilo' .i "i'"ula,i#i
(o*#ta'#.
#stel Guvernul7
0 asi$ur(1 ,n limitele competenei sale1 transpunerea ,n via( a politicii unice a statului
,n domeniul inanelor1 creditelor i circulaiei monetare;
0 ela%orea'( i pre'int( anual Parlamentului spre e+aminare i apro%are proiectele
%u$etului de stat i %u$etului asi$ur(rilor sociale de stat1 precum i proiectul ondului e+tra%u$etar1
,n ca'ul orm(rii lui;
0 promovea'( politica unic( a statului ,n domeniul preurilor1orm(rii preurilor i
sistemului de preuri;
0 promovea'( politica vamal(1 inanciar( i valutar(.
d> Principalele atri%uii ale Guvernului ,n &o(#*iul (u*"ii i politicii de cadre ,n serviciul
pu%lic.
2n acest domeniu1Guvernul7
0 promovea'( politica ,n domeniul utili'(rii orelor de munc(1 al muncii i salari'(rii1
ia m(suri ,n vederea perecion(rii ei;
0 ,ntru implementarea politicii de cadre7 conduce i or$ani'ea'( activitatea de
pro$no'are i ormare a re'ervei de cadre pentru aparatul or$anelor administraiei pu%lice centrale
i locale1 contri%uie la asi$urarea pre$(tirii i sporirii $radului de caliicare a acestora; coordonea'(
1)
i controlea'( activitatea or$anelor administraiei pu%lice antrenate ,n implementarea politicii de
cadre i ,n crearea sistemului continuu de instruire a cadrelor.
e> Principalele atri%uii ale Guvernului ,n &o(#*iul .tii*,#i .i t#6*i"ii.
#stel1 Guvernul7
0 promovea'( o politic( unitar( ,n domeniul tiinei i te3nicii1 asi$ur,nd crearea %a'ei
te3nico0materiale necesare de'volt(rii lor;
0 asi$ur( ela%orarea i reali'area pro$ramelor de de'voltare a tiinei i te3nicii1 cre,nd
,n acest scop onduri repu%licane speciale.
> Principalele ,mputerniciri ale Guvernului ,n &o(#*iul a+i2u'0'ii l#2alit0,ii.
#stel1Guvernul7
0 ,ntreprinde aciuni vi',nd asi$urarea drepturilor i li%ert(ilor Cet(enilor1ap(rarea
intereselor statului1meninerea ordinii pu%lice;
0 or$ani'ea'( controlul asupra e+ecut(rii le$ilor i altor acte normative de c(tre
ministere i alte autorit(i administrative centrale1 de c(tre or$anele i instituiile cu uncii pu%lice
din su%ordine care ,i des(oar( activitatea pe teritoriul Repu%licii .oldova;
0 ,n scopul perecion(rii le$islaiei ,n vi$oare i re$lement(rii Furidic ,n sera
economico0social( a raporturilor din societate1 ela%orea'( proiecte de le$i pe domenii;
0 ia m(suri de meninere a ordinii pu%lice1 reali'ea'( pro$rame de stat privind
com%aterea criminalit(ii.
$> Principalele atri%uii ale Guvernului ,n &o(#*iul a+i2u'0'ii +#"u'it0,ii .i "apa"it0,ii &#
ap0'a'# a ,0'ii.
2n acest domeniu1Guvernul7
0 ia m(suri ,n vederea asi$ur(rii securit(ii statului1 pa'ei rontierelor de stat i a
teritoriului Repu%licii .oldova;
0 e+ercit( conducerea $eneral( a construciei Dorelor #rmate ale repu%licii1 sta%ilete
anual contin$entul de cet(eni care urmea'( s( ie recrutai ,n vederea pre$(tirii i recicl(rii militare;
0 ia m(suri ,n vederea asi$ur(rii capacit(ii de ap(rare a (rii1 dot(rii Dorelor #rmate
cu toate cele necesare pentru ca ele s(0i onore'e datoria a( de popor 0 ap(rarea independenei i
inte$rit(ii teritoriale a Patriei1 ,ndeplinete alte atri%uii prev('ute de le$islaie ,n domeniul ap(r(rii
naionale;
0 ,naintea'( Preedintelui Repu%licii .oldova propuneri privind numirea i demiterea
persoanelor care1 din oiciu1 intr( ,n componena Comandamentului Suprem al Dorelor #rmate1
precum i a viceminitrilor ap(r(rii;
0 e+ercit( conducerea $eneral( a proteciei civile a Repu%licii .oldova.
11
3> Principalele atri%uii ale Guvernului ,n &o(#*iul politi"ii #4t#'*#.
#stel1 Guvernul7
0 poart( tratative i ia parte la ne$ocieri1 acord( ,mputerniciri pentru iniierea
ne$ocierilor i semnarea tratatelor1 ,nc3eie tratate internaionale i asi$ur( ,ndeplinirea lor;
0 sta%ilete relaii multilaterale ,ntre Repu%lica .oldova i state str(ine1 or$ani'aii
internaionale1 asi$ur( sc3im%ul de inormaie1 de studeni i specialiti;
0 pre'int( Preedintelui Repu%licii .oldova propuneri privind acreditarea i
rec3emarea repre'entanilor diplomatici ai Repu%licii .oldova1 ,niinarea1 desiinarea i
sc3im%area ran$ului misiunilor diplomatice;
0 repre'int( Repu%lica .oldova ,n relaiile internaionale;
0 asi$ur( promovarea unui curs unic i coerent ,n domeniul politicii e+terne.
12
Capitolul II. ORGANIZAREA ACTIVITII I ACTELE GUVERNULUI
-.). P'i*"ipiil# .i &i'#",iil# &# $a50 al# Gu%#'*ului
#ctivitatea Guvernului1 e+primat( ,n politica acestuia de or$ani'are a e+ecut(rii i de
e+ecutare a le$ii1 se e+tinde asupra tuturor domeniilor i este presta%ilit( de un ir de principii i
direcii de activitate.
12
2n activitatea sa Guvernul7
0 se c(l(u'ete de Constituia R. =Be$ea Dundamental( a Repu%licii>1 de celelalte le$i
ale Repu%licii .oldova1 de decretele Preedintelui Repu%licii .oldova i de tratatele internaionale
la care Repu%lica .oldova este parte;
0 pornete de la principiile democraiei1 le$alit(ii i utilit(ii sociale;
0 asi$ur( cole$ialitatea i r(spunderea personal( a mem%rilor Guvernului ,n procesul
ela%or(rii1 adopt(rii i reali'(rii 3ot(r,rilor;
0 asi$ur( e+ercitarea principiilor tiiniice de administrare1 ine seama de e+periena
mondial( ,n sera construciei de stat i o aplic(.
*up( cum vedem1 dintre principiile de %a'( putem numi urm(toarele7 p'i*"ipiul l#2alit0,ii;
cel al &#(o"'a,i#i; al utilit0,ii +o"ial#1 al "ol#2ialit0,ii a&opt0'ii a"t#lo' a&(i*i+t'ati%# i
'0+pu*&#'ii p#'+o*al# a (#($'ilo' Gu%#'*ului .a.
Constituia Repu%licii .oldova prevede c( Guvernul1 potrivit pro$ramului s(u de activitate
acceptat de Parlament1 Aasi$ur( reali'area politicii interne i e+terne a statului i e+ercit( conducerea
$eneral( a administraiei pu%liceA1oper,nd ,n acest scop prin or$anismele sociale interesate.
8 asemenea ormulare1 %ine,neles1este oarte $eneral( i nu oer( o caracteristic( concret(
activit(ii multilaterale a Guvernului.Cu at,t mai mult c( nu numai aciunile Guvernului1ci i cele ale
altor autorit(i pu%lice1cum ar i1 de e+emplu1 Parlamentul sau Preedintele Repu%licii1 se ,ncadrea'(
,n politica intern( i e+tern( a sttului. *in aceste considerente1 este necesar( studierea Be$ii cu
privire la Guvern1 care detali'ea'( atri%uiile Guvernului. 2n acest act normativ1 distin$em at,t
&i'#",iil# p'i*"ipal# ale activit(ii Guvernului1c,t i o $rupare a atri%uiilor respective
1"
.
2n conormitate cu ,mputernicirile sale Guvernul7
0 crea'( condiii pentru sta%ilirea i asi$urarea suveranit(ii economice i politice a
.oldovei;
0 ela%orea'( concepia de'volt(rii social0economice a repu%licii1 pro$ramul i
mecanismul trecerii la economia de pia(;
12
.. 8rlov. *rept administrativ. 9 C3iin(u7 6lena 9 5. I1 2))4. 0 p. &&.
1"
*rept constituional C <eodor CErna; Univ. de Stat din .oldova. #cad. de *rept. Catedra *rept constituional i drept
administrativ. 9 C3iin(u7 Reclama1 2))4. 9 p. 2").
1"
0 asi$ur( li%era iniiativ(1 deetati'area1 privati'area1 demonopoli'area economiei i
de'voltarea relaiilor de pia(;
0 ela%orea'( strate$ia de'volt(rii te3nico0tiiniice1 promovea'( o politic( naional( ,n
domeniul culturii1 tiinei1 te3nicii1 te3nolo$iei; re'olv( pro%lemele re$lement(rii de stat a
pro$resului te3nico0tiiniic;
0 $arantea'( tuturor su%iectelor propriet(ii li%ertatea activit(ii economice1 diversitatea
ormelor de proprietate i e$alitatea lor ,n drepturi1 are $ri/( de p(strarea propriet(ii;
0 prote/ea'( interesele naionale ,n activitatea economic(1 inanciar( i valutar(;
0 reali'ea'( cola%orarea economic( cu (rile lumii ,n condiiile de'volt(rii relaiilor
contractuale1 orm(rii inrastructurii de pia(1 inte$r(rii $eneral0europene i mondiale;
0 asi$ur( prote/area intereselor naionale ,n activitatea economic( e+tern(1 promovea'(
politica li%erului sc3im%1 pornind de la interesele naionale;
0 ormea'( un sistem eicient de ocrotire social( a populaiei1 creea'( condiii pentru
creterea nivelului de trai1 pentru satisacerea necesit(ilor culturale i spirituale ale cet(enilor
repu%licii;
0 promovea'( politica de stat ,n domeniul ocrotirii s(n(t(ii populaiei;
0 asi$ur( ap(rarea drepturilor consumatorilor prin or$ani'area i coordonarea
controlului i suprave$3erii de stat a calit(ii produselor =lucr(rilor1 serviciilor>;
0 asi$ur( utili'area raional( a resurselor naturale i inte$ritatea lor1 protecia ecolo$ic(
a populaiei i a mediului am%iant;
0 avori'ea'( de'voltarea autonomiei or$anelor administraiei pu%lice de toate
nivelurile;
0 asi$ur( le$alitatea1 ordinea pu%lic(1 drepturile i li%ert(ile cet(enilor;
0 promovea'( politica securit(ii naionale1 diri/ea'( activitatea de ap(rare a Repu%licii
.oldova;
0 asi$ur( respectarea i e+ecutarea le$ilor1 3ot(r,rilor Parlamentului1 decretelor
Preedintelui Repu%licii .oldova1 tratatelor internaionale la care Repu%lica .oldova este parte;
0 promovea'( o politic( e+tern( ,n conormitate cu competena sa.
Guvernul asi$ur( transparena activit(ii sale. 2n acest scop1 Guvernul1 din oiciu sau la
solicitare1 3ot(rete pu%licarea ,n mi/loacele de inormare ,n mas( a anumitor proiecte &# a"t#
l#2i+lati%# i proiecte &# a"t# al# Gu%#'*ului, +t#*o2'a(# al# .#&i*,ilo' sale pu%lice i a alto'
a"t# vi',nd activitatea sa1 ,n uncie de importana lor pentru societate
14
.
14
I. Guciac. Curs elementar de drept constituional. 5. 2; Univ. de Stat din .oldova. Dacult. de *rept. 9 C3iin(u1 2))4.
0 p. 4)-.
14
Guvernul adopt( 6ot0'7'i1 o'&o*a*,# i &i+po5i,ii.
8ota'7'il# se adopta pentru or$ani'area e+ecut(rii le$ilor. Gotaririle i ordonantele adoptate
de Guvern se semnea'( de Prim0ministru1 se contrasemnea'( de ministrii care au o%li$aia punerii
lor ,n e+ecutare i se pu%lica ,n .onitorul 8icial al Repu%licii. .oldova. Nepu%licarea atra$e
ine+istenta 3otaririi sau ordonantei. *ispo'itiile se emit de Prim0ministru pentru or$ani'area
activitatii interne a Guvernul.
Pentru e+ercitarea atri%uiilor constituionale i celor ce decur$ din pre'enta le$e1 precum i
pentru or$ani'area e+ercit(rii le$ilor1Guvernul adopt( 3ot(r,ri.
Di+po5i,iil# se emit de c(tre Prim0ministru pentru or$ani'area activit(ii interne a
Guvernului.
Got(r,rile i dispo'iiile Guvernului se semnea'( de Prim0ministru.
Unele 3ot(r,ri se contrasemnea'( de minitrii1 care au o%li$aia punerii lor ,n aplicare7
3ot(r,rile privind e+ecutarea %u$etului1 valoriicarea
,mprumuturilor i creditelor interne i e+terne1 derularea reormelor inanciar0
economice i sociale1 administrarea propriet(ii pu%lice 0respectiv de ministrul inanelor1 ministrul
economiei;
3ot(r,rile cu privire la asi$urarea securit(ii statului1 ordinii pu%lice1 capacit(ii de
ap(rare1 activitatea Dorelor #rmate 9 respective de ministrul aacerilor interne i de ministrul
ap(r(rii;
3ot(r,rile privind politica e+tern( 0 de ministrul aacerilor e+terne;
3ot(r,rile privind e+ercitarea de c(tre Guvern a dreptului de iniiativ( le$islativ(1
ela%orareapro$ramelor de activitate le$islativ(1apro%area proiectelor de le$i i pre'entarea lor
Parlamentului spre e+aminare 0 respectiv de ministrul /ustiiei;
3ot(r,rile cu caracter comple+1 care re$lementea'( uncionarea dieritelor ramuri
ale economiei naionale 0 se contrasemnea'(1 la deci'ia Prim0ministrului1 de c(tre un ministru
responsa%il pentru punerea acestora ,n aplicare.
Got(r,rile i dispo'iiile Guvernului1 cu e+cepia celor care conin secret de stat1 se pu%lic(
,n .onitorul 8icial al Repu%licii .oldova ,n termen de 1) 'ile de la data adopt(rii sau emiterii.
Got(r,rile i dispo'iiile Guvernului intr( ,n vi$oare la data pu%lic(rii ,n .onitorul 8icial al
Repu%licii .oldova sau la data indicat( ,n te+tul acestora1 dar care nu poate precede data pu%lic(rii
lor.
Nepu%licarea 3ot(r,rilor i dispo'iiilor ce ,n mod o%li$atoriu urmea'( a i pu%licate atra$e
ine+istena lor.
15
2ntru reali'area pro$ramului s(u de activitate i ,n temeiul art.1)!C2 din Constituie1
Guvernul adopt( o'&o*a*,# ,n conormitate cu le$ea special( de a%ilitare.
Be$ea de a%ilitare a Guvernului de a emite ordonane se adopt( de Parlament1 la cererea
Guvernului1 pentru o perioad( deinit(. 2n le$e se indic( domeniile i data p,n( la care pot i emise
ordonanele.
2n ca'ul ,n care prin le$ea de a%ilitare se cere apro%area ordonanelor de c(tre Parlament1
Guvernul1 concomitent cu proiectul ordonanei1 e+aminea'( i proiectul le$ii privind apro%area
ordonanei i ,l pre'int( Parlamentului spre adoptare ,n termenul sta%ilit de le$ea de a%ilitare.
2n ca'ul ,n care Parlamentul respin$e proiectul le$ii privind apro%area ordonanei1 aceasta ,i
pierde eectele /uridice de la data intr(rii ,n vi$oare a le$ii de respin$ere.
8rdonanele s,nt acte normative cu putere de le$e ordinar(1 adoptate ,ntr0o anumit( perioad(
de timp i ,n domeniile care nu ac o%iectul le$ilor or$anice.
8rdonanele se semnea'( de Prim0ministru i se contrasemnea'( de minitrii care au
o%li$aia punerii lor ,n aplicare.
8rdonanele se pu%lic( ,n .onitorul 8icial al Repu%licii .oldova i intr( ,n vi$oare ,n
modul sta%ilit pentru actele oiciale.
8rdonanele se a%ro$(1 se suspend( sau se modiic( de Guvern prin adoptarea de ordonane
,n limitele termenului de a%ilitare.
*up( e+pirarea termenului de a%ilitare ordonanele pot i a%ro$ate1 suspendate sau
modiicate numai prin le$e
15
.
Procedura ela%or(rii1 e+amin(rii i adopt(rii ordonanelor este sta%ilit( de Guvern.
Principala /o'(0 &# lu"'u a Guvernului este .#&i*,a.
0 ?edinele Guvernului se des(oar( dup( ca'1 dar nu mai rar dec,t o dat( pe trimestru.
0 Ba edine Guvernul e+aminea'(7
0 pro$ramul s(u de activitate i declaraia de politic( $eneral(;
0 proiectele concepiilor1 pro$no'elor i strate$iilor de'volt(rii social0economice a
(rii;
0 proiectele pro$ramelor de importan( ma/or(;
0 proiectul %u$etului de stat i %u$etului asi$ur(rilor sociale de stat1 iniiativele
le$islative i amendamentele ce in de ma/orarea sau reducerea veniturilor %u$etare sau
,mprumuturilor1 precum i de ma/orarea sau reducerea c3eltuielilor %u$etare;
0 darea de seam( asupra e+ecut(rii %u$etului consolidat;
15
I. Guciac. Curs elementar de drept constituional. 5. 2; Univ. de Stat din .oldova. Dacult. de *rept. 9 C3iin(u1 2))4.
0 p. 4):.
1!
0 darea de seam( a Guvernului asupra activit(ii sale1 care va i pre'entat( spre
e+aminare Parlamentului;
0 proiectele de le$i i avi'ele asupra iniiativelor le$islative;
0 adoptarea 3ot(r,rilor i ordonanelor;
0 apro%area structurii i re$ulamentelor ministerelor1 ale altor autorit(i administrative
centrale de pe l,n$( Guvern1 ale or$anelor i instituiilor din su%ordine;
0 apro%area Re$ulamentului Guvernului;
0 numirea /udec(torilor la Curtea Constituional(;
0 numirea ,n uncii pu%lice1 conorm competenei;
0 c3estiunile privind demisia Guvernului;
0 alte c3estiuni ma/ore de politic( intern( i e+tern(.
?edinele Guvernului s,nt pre'idate de Prim0ministru sau de unul din viceprim0minitri.
?edinele s,nt deli%erative1 dac( la ele particip( ma/oritatea mem%rilor Guvernului.
Got(r,rile se adopt( cu votul ma/orit(ii mem%rilor Guvernului pre'eni la edin(1 iar
ordonanele 0 cu votul ma/orit(ii mem%rilor Guvernului. ?edinele Guvernului s,nt pu%lice. Ba ele
pot participa i alte persoane1 ,n conormitate cu le$islaia. Ba deci'ia Prim0ministrului1 edinele
pot i ,nc3ise.
-.-. Apa'atul 2u%#'*a(#*tal
#si$urarea or$ani'(rii activit(ii Guvernului1 pre'entarea materialelor analitice i
inormaionale1 pre$(tirea proiectelor de 3ot(r,ri1 ordonane i dispo'iii1 precum i veriicarea
e+ecut(rii 3ot(r,rilor1 ordonanelor i dispo'iiilor revine #paratului Guvernului.
*up( cum am menionat1 potrivit art. :& din Constituia R.1 $uvernul este compus din
prim0ministru1 prim0viceprim ministru1 viceprim ministru1 minitri i ali mem%ri sta%ilii prin le$e
or$anic(. #cetea ormea'( or$anul colectiv de lucru
1!
.
Apa'atul Gu%#'*ului ,i des(oar( activitatea ,n %a'a re$ulamentului apro%at de Guvern.
Structura1 statele de personal1 condiiile de retri%uire a muncii i de asi$urare social0
material( a uncionarilor #paratului Guvernului s,nt sta%ilite de Guvern.
Dinanarea c3eltuielilor de ,ntreinere a #paratului Guvernului se eectuea'( ,n limita
mi/loacelor %u$etare apro%ate de Parlament pentru Guvern.
Pentru or$ani'area activit(ii interne a Guvernului se ormea'( P'#5i&iul Gu%#'*ului ,n
componena prim0ministrului1 prim0viceprim0ministrului1viceprim0minitrilor i a minitrilor de
1!
I. Crean$(. Curs de drept administrativ7 pentru studenii ac. de drept. 9 C3iin(u7 6pi$ra1 2))". 9 p. 15!.
1&
stat.
P'i(1(i*i+t'ul conduce Guvernul i coordonea'( activitatea mem%rilor acestuia1 respect,nd
atri%uiile ce le revin.
Prim0ministrul Repu%licii .oldova7
0 pre'idea'( edinele Guvernului i ale Pre'idiului lui;
0 ,n ca'uri e+cepionale ia deci'ii ,n pro%lemele conducerii Repu%licii .oldova ,n
limitele competenei Guvernului i inormea'( despre aceasta Guvernul la edina lui ordinar(;
0 asi$ur( cole$ialitatea ,n activitatea Guvernului;
0 ormea'( Guvernul i propune componena lui ,n modul sta%ilit;
0 acord( ,mputerniciri pentru ne$ocierea i semnarea tratatelor internaionale ale
Repu%licii .oldova;
0 pre'int( spre e+aminare Pre'idiului Guvernului sau pune ,n aa Preedintelui
Repu%licii .oldova c3estiunea cu privire la stimularea sau aplicarea unor sanciuni disciplinare a(
de mem%rul Guvernului;
0 ,n ca'ul ,n care unul din minitri nu ,i e+ercit( atri%uiile conorm le$islaiei1 este ,n
drept s( ,nainte'e Preedintelui Repu%licii .oldova propunere privitor la revocarea acestui ministru;
0 inormea'( Preedintele Repu%licii .oldova ,n pro%lemele deose%it de importante
pentru ar(;
2n conormitate cu Constituia =Be$ea Dundamental( a Repu%licii .oldova>1 Prim0ministrul
este ,nvestit i cu alte ,mputerniciri prev('ute prin pre'enta Be$e i prin alte le$i ale Repu%licii
.oldova.
2n ca'ul ,n care Prim0ministrul este ,n imposi%ilitate de a0i e+ercita atri%uiile1 Preedintele
Repu%licii .oldova va desemna un alt mem%ru al Guvernului ca Prim0ministru interimar.
Interimatul ,ncetea'( dac( Prim0ministrul reia activitatea ,n Guvern.
.inistrul care ,ndeplinete temporar o%li$aiile Prim0ministrului are aceleai ,mputerniciri ca
i Prim0ministrul1 cu e+cepia7
0 adopt(rii 3ot(r,rii privind demisia Guvernului sau Primministrului;
0 orm(rii i propunerii componenei Guvernului;
0 ,naint(rii propunerilor privind numirea ,n uncie i eli%erarea din uncie a
minitrilor;
0 numirii ,n uncie i eli%er(rii din uncie a ?eului #paratului Guvernului;
0 numirii ,n uncie i eli%er(rii din uncie a conduc(torilor or$anelor i instituiilor din
su%ordinea Guvernului.
P'i(1%i"#p'i(1(i*i+t'ul i viceprim0minitrii Repu%licii .oldova ,n(ptuiesc ,n
1-
conormitate cu o%li$aiile lor coordonarea activit(ii ministerelor1 a altor autorit(i administrative
centrale i a celorlalte or$ane din su%ordinea Guvernului1 e+ercit( controlul asupra activit(ii lor i le
dau ,n mod operativ indicaii pentru asi$urarea ,ndeplinirii 3ot(r,rilor1 ordonanelor i dispo'iiilor
Guvernului i soluion(rii altor pro%leme ale activit(ii lor; e+aminea'( ,n preala%il propunerile i
proiectele 3ot(r,rilor1 ordonanelor i dispo'iiilor1 pre'entate de Guvern.
9#($'ii Gu%#'*ului7
0 poart( r(spundere pentru serele de activitate ce le0au ost ,ncredinate i pentru
activitatea Guvernului ,n ansam%lu;
0 particip( la e+aminarea c3estiunilor ,n cadrul edinelor Guvernului i ale Pre'idiului
s(u;
0 pot pre'enta Guvernului propuneri cu privire la e+aminarea c3estiunilor ce in de
competena lor;
0 pot iniia ela%orarea unor 3ot(r,ri i ordonane ale Guvernului;
.inistrul nu este ,n drept7
0 s( dein( o oricare alt( uncie ,n or$anele autorit(ilor
0 pu%lice centrale i locale;
0 s( se ,ncadre'e ,n or$anele de conducere a unit(ilor comerciale;
0 s( practice activitate de ,ntreprin'(tor personal sau prin tere persoane;
0 s( dein( o alt( uncie retri%uit(1 cu e+cepia activit(ii tiiniico0peda$o$ice.
Condiiile de retri%uire a muncii i de asi$urare material( i social( a mem%rilor Guvernului
s,nt sta%ilite de le$islaie.
Duncia de mem%ru al Guvernului i ,mputernicirile mem%rului Guvernului ,ncetea'( ,n ca'ul
demisiei1 revoc(rii1 incompati%ilit(ii unciei sau decesului.
1:
-.3. R#la,iil# Gu%#'*ului "u alt# o'2a*# &# +tat
Guvernul7
0 promovea'( ,n via( i e+ercit( controlul asupra respect(rii i e+ecut(rii le$ilor
Repu%licii .oldova1 3ot(r,rilor Parlamentului1 decretelor Preedintelui Repu%licii .oldova1
3ot(r,rilor i ordonanelor uvernului de c(tre or$anele administraiei pu%lice locale.
0 administrea'(1 ,mpreun( cu or$anele administraiei pu%lice locale o%iectivele i
ramurile de importan( statal(;
0 coordonea'( activitatea or$anelor administraiei pu%lice locale ,n vederea traducerii
,n via( a politicii de stat ,n domeniul asistenei sociale1 ocrotirii s(n(t(ii1 ,nv((m,ntului pu%lic.
0 contest( 3ot(r,rile autorit(ilor administraiei pu%lice locale1 dac( ele contravin
le$islaiei.
Co*&u"#'#a (i*i+t#'#lo' Repu%licii .oldova i alto' o'2a*# de pe teritoriul repu%licii
Guvernul7
0 conduce1 coordonea'( i controlea'( activitatea ministerelor1 a altor autorit(i
administrative centrale1 inspectoratelor de stat1 a comisiilor i consiliilor $uvernamentale1 altor
autorit(i din su%ordinea sa;
0 apro%( re$ulamentele ministerelor1 ale altor autorit(i administrative centrale1 ale
inspectoratelor de stat1 comisiilor i consiliilor $uvernamentale.
0 numete i demite din uncie ad/uncii minitrilor Repu%licii .oldova1 conduc(torii
i ad/uncii conduc(torilor celorlalte or$ane din su%ordinea sa1 conirm( i eli%erea'( de e+ercitarea
o%li$aiilor de mem%ri ai cole$iilor ministerelor Repu%licii .oldova i ai altor or$ane din
su%ordinea s.a.
9i*i+t#'#l# s,nt or$anele centrale de specialitate ale statului. 6le s,nt conduse de minitri1
care poart( r(spundere personal( pentru ,ndeplinirea sarcinilor puse ,n seama lor..inisterele s,nt
or$ane de conducere unipersonale. .inisterele transpun ,n via(1 ,n %a'a le$ilor repu%licii1
decretelor Preedintelui Repu%licii .oldova1 politica Guvernului1 3ot(r,rile i ordonanele lui1
conduc ,n limitele competenei domeniile ,ncredinate i s,nt responsa%ile de activitatea lor.
Guvernul poate dele$a prin 3ot(r,re unele uncii din competena sa c(tre ministerele de domeniu.
#cest drept se reali'ea'( prin adoptarea de acte normative departamentale1 ,nre$istrate ,n modul
sta%ilit i pu%licate ,n .onitorul 8icial al Repu%licii .oldova.
.inisterele promovea'( o politic( statal( de cadre ,ndreptat( spre completarea propriului
aparat central i a or$anelor de resort cu specialiti de ,nalt( caliicare1 creea'( sistemul ramural de
instruire continu( a cadrelor1 or$ani'ea'( pre$(tirea specialitilor cu studii superioare i medii de
2)
specialitate1 asi$ur( pre$(tirea cadrelor1 inclusiv ,n str(in(tate. 2n virtutea sarcinilor1 ministerele au
dreptul de a ace remanieri ,n aparatele lor prin re,nnoirea contractelor de munc( sau prin atestarea
uncionarilor de stat.
.inisterele1de asemenea1pro$no'ea'( de'voltarea domeniilor respective ale activit(ii lor pe
%a'a studierii e+perienei mondiale1con/uncturii1ela%orea'( pro$rame de de'voltare te3nico0
tiiniic( i social0economic(1au $ri/( de ocrotirea societ(ii1a salariailor lor1asi$ur( pre$(tirea
cadrelor.
2n Repu%lic( activea'( urm(toarele ministere7
0 .inisterul 6conomiei;
0 .inisterul Dinanelor;
0 .inisterul #$riculturii i Industriei #limentare;
0 .inisterul <ransporturilor;
0 .inisterul .uncii1Proteciei sociale i Damiliei;
0 .inisterul <ineretului i Sportului;
0 .inisterul S(n(t(ii;
0 .inisterul Culturii;
0 .inisterul Fustiiei;
0 .inisterul #acerilor 6+terne i Inte$r(rii 6uropene;
0 .inisterul #p(r(rii;
0 .inisterul #acerilor Interne;
0 .inisterul Construciilor i *e'volt(rii Re$ionale;
0 .inisterul 6ducaiei;
0 .inisterul <e3nolo$iilor Inormaionale i comunicaiilor;
0 .inisterul .ediului.
#ctivea'( alte auto'it0,i a&(i*i+t'ati%# "#*t'al#7
0 Hiroul Naional de Statistic(;
0 #$enia Re'erve .ateriale;
0 Serviciul Gr(niceri;
0 #$enia .oldsilva;
0 #$enia <urismului;
0 Hiroul Relaii Interetnice;
0 Centrul pentru Com%aterea Crimelor 6conomice i Corupiei;
0 #$enia Relaii Dunciare i Cadastru.
21
Auto'it0,il# a&(i*i+t'ati%# "#*t'al# de pe l,n$( Guvern se ormea'( de Parlament la
propunerea Prim0ministrului ,n scopul conducerii1 coordon(rii activit(ii i e+ercit(rii controlului ,n
domeniul or$ani'(rii economiei i ,n alte domenii1 care nu intr( nemi/locit ,n atri%uiile
ministerelor. #utorit(ile administrative centrale s,nt conduse de directori $enerali sau de directori1
numii ,n uncie i eli%erai din uncie de Guvern.
I*+p#"to'at#l# &# +tat se ormea'( de c(tre Guvern ,n scopul e+ercit(rii controlului asupra
e+ecut(rii le$ilor repu%licii1 a 3ot(r,rilor i a altor acte emise de Parlament1 a decretelor
Preedintelui Repu%licii .oldova1 a 3ot(r,rilor i ordonanelor Guvernului. Inspectoratele de stat
s,nt conduse de directori1 numii ,n uncie i eli%erai din uncie de Guvern. #utorit(ile
administrative centrale i inspectoratele de stat emit1 ,n limitele competenei lor1 acte normative
departamentale. Guvernul poate s( cree'e "o(i+ii .i "o*+ilii permanente i provi'orii pentru
studierea unor pro%leme i ela%orarea 3ot(r,rilor ,n vederea de'volt(rii economiei1 politicii ,n
domeniile inanelor1 creditelor1 preurilor1 valutei1 circulaiei monetare1 precum i ,n domeniile
politicii sociale1 ,nv((m,ntului pu%lic1 culturii i din alte sere ale vieii.
Comisiile se ormea'( din lucr(tori ai ministerelor1 precum i din savani i specialiti de
runte1 la propunerea Prim0ministrului1 a prim0viceprim0ministrului sau a viceprim0minitrilor.
#ctivitatea comisiilor i consiliilor este condus( de Prim0ministru1 de minitri sau de alte
persoane1 numite de Guvern.
Guvernul e+ercit( controlul le$alit(ii i oportunit(ii activit(ii (i*i+t#'#lo'1 altor autorit(i
administrative centrale i a or$anelor din su%ordine. Guvernul a%ro$( 3ot(r,rile i ordinele
minitrilor1 conduc(torilor altor or$ane din su%ordine1 ordinele ?eului #paratului Guvernului1 ce
nu corespund le$ilor1 3ot(r,rilor i ordonanelor Guvernului.
Prim0ministrul Repu%licii .oldova poate cere d(ri de seam( primviceprim0ministrului1
viceprim0minitrilor1 iec(rui ministru1 conduc(tor de autoritate administrativ( central(1 de
inspectorat de stat de comisie $uvernamental( sau de consiliu $uvernamental. Competena de
suprave$3ere a Guvernului se e+tinde i asupra persoanelor cu uncii de conducere din autorit(ile
prev('ute ,n pre'entul articol.
Prim0ministrul i mem%rii Guvernului au &'#ptul +0 pa'ti"ip# la lu"'0'il# +#+iu*ilo'
Pa'la(#*tului, la .#&i*,#l# "o(i+iilo' i s(0i e+pun( opiniile pe mar$inea c3estiunilor e+aminate.
2n ca' de necesitate1 participarea mem%rilor Guvernului la lucr(rile Parlamentului este
o%li$atorie. .em%rii Guvernului s,nt o%li$ai s( r(spund( la interpel(rile deputailor ,n modul
sta%ilit de Re$ulamentul Parlamentului.
Prim0ministrul1 viceprim0minitrii1 minitrii i conduc(torii or$anelor din su%ordinea
Guvernului ,n timpul edinelor Parlamentului r(spund la ,ntre%(rile deputailor. *in invitaia
22
comisiilor Parlamentului ori a raciunilor parlamentare1 minitrii sau persoanele cu uncii de
r(spundere ,mputernicite de minitri particip( la edinele comisiilor sau raciunilor i r(spund la
,ntre%(rile deputailor.
2"
Capitolul III. RESPONSAILITATEA I GARANIILE SOCIALE
3.). R#+po*+a$ilitat#a Gu%#'*ului
6+aminarea pro%lemelor ce in de responsa%ilitatea Guvernului necesit( mai int,i de toate
preci'area noiuniii de responsa%ilitate. 2ntr0o opinie e+primat( ,nc( la inceputul secolului
precedent1 responsa%ilitatea era deinit( drept @o%li$atia de a /ustiica actul pe care l0ai acut I act
de li%ertate1 dac( credeti ,n li%ertate i ,n li%er ar%itru; act al atalismului care te0a ,npins1 sau mai
puin decEt atEt1 act al determinismuluiA
1&
.
In orice c3estiune1 de ordin istoric1 precedentele Ju K mare ,nsemn(tate1 mai ales ,n
domeniul dreptului pu%lic1 unde istoria dreptului deter(mina1 deseori1 actorii de coni$urare a
le$ilor. Prin urmare1 vom aduce cateva c+emple din istoria civili'atiei. Nu vom apela la e+periena
statelor asiatice cu re$im teocratic1 cu re$im de cast(1 unde ,ntotdeauna au lipsit ideile de e$alitate a
iinelor umane si ideea li%ert(ii. #tenia noastra este indreptat( spre statul unde au ost cunoscute
principiile li%ert(ii1 iar principiul responsa%ilit(ii1 cu unele e+cepii1 a cunoscut K mare de'voltare 0
Imperiul roman.
2n Roma antic( e+ista un el de aciune popular( prin care iecare cetaean roman avea
dreptul s( c3eme la raspundere pe uncionar. Un e+emplu elocvent la acest capitol este ca'ul lui
Scipione #ricanul. #cesta1 intr0o %atalie de la Lama1 o%ine victorie asupra invinci%ilului Ganni%al.
5ictoria iind important(1 el este oarte m,ndru de apta sav(rit(1 ,nsa opinia pu%lic( 10a detestat
atunci cEnd1 in urma unui ra'%oi cu #ntioc3us1 poporul al( precum ca el s0ar i im%o$atit. i atunci
cEnd a au'it c( acesta cere sa ie tras la r(spundere1 Scipione a raspuns cu truic7 @Sunt acu'atM
#cu'ai pe ,nvin$(torul de la Lama1 care a sc(pat viaa repu%licii romaneM #lia nu mai am nimic de
'isA. Sc e+ilea'( apoi. pronun,nd cuvintele7 @2ntr0o patrie in$rat(1 oasele mele nu au ce cautaA
1-
.
Un all e+emplu clasic este eel al admiia%ilului curator Cicerone1 solicilat de sicilieni s(
sustin( acu'area contra administratorului lor1 pretorul 5eres1 un mare $eneral1 care acuse nite
a%u'uri $rave. Cea mai mare parte a acu'aiei pe care a de'voltat0o Cicerone s0a reerit la
@aprovi'ionarea armateiA. @.ilioane ne/ustiicate1 'eciuial( la $r,ne1 mai ales la cumpararea $r,uluiA
au ost oarte ,navuitoare pentru 5eres1 care ii d(dea aerele unui re$e persan1 sensi%il la @nurii
emeilor rumoase1 placute i iu%itoareN. *oua emei7 Pipa i <ertia devin milionare i ,ntreprin0
'(toare ,n v,n'(rile de $r,u la aprovi'ionare. Nenumarate capete de acu'aie ,i aduce Cicerone1 care
e+ercit( K actiune populara
1:
.
Si in istoria neamului nostru $asim ca'uri de c3emare la r(spundere. Un e+emplu clasic de
1&
C. *issescu. Puterea i responsa%ilitatea $uvernamental(. 9 Iai1 2))!. 9 p. &4.
1-
I%idem1 p. &!0&&.
1:
I%idem1 p. &&.
24
revolt( popular(1 care dorete r('%unare1 este descris de clasicul Constantin Ne$ru''i ,n nuvela
istorica #le+andra B(puneanu. Poporul1 suocat de %at/ocur( i s(r(cie1 se aduna ,n aa curii
domneti1 i atunci c,nd este ,ntre%at ce dorete1 @a ramas cu $ura cascata. ,ncepu a se str,n$e in cete
i a se ,ntre%a unii pe alii ce s( cear(. @S( micore'e d(/diileO 0 S( nu ne mai '(pceascaO ... #m
ramas saraciO 0 N0avem %aniO 0Ni i0a luat pe toi .oocO...A ?i vocile ,ntre$ii mulimi s0au contopit
intr0un stri$(t @.ooc s( moaraO 0 capul lui .ooc vremOA *omnitorul1 inele$and c( cineva tre%uie
s( raspund( pentru toate ar(dele$ile s(v,rite de cei avui1 10a aruncat pe .ooc ,n $loata
2)
.
#ctualul Guvern al Repu%licii .oldova ram,ne responsa%il ,n aa Parlamentului pentru
activitatea sa1 aceasta constituind undamentul re$imului parlamentar.
Guvernul r(spunde ,n aa Parlamentului pentru activitatea sa. Guvernul cel puin o dat( pe
an1 ine ,n aa Parlamentului o dare de seam( despre activitatea sa. Guvernul tre%uie s( pre'inte ,n
aa Parlamentului d(ri de seam( asupra activit(ii lor. .initrii i conduc(torii altor autorit(i
administrative centrale1 ,n %a'a unei 3ot(r,ri a Parlamentului1 in ,n aa lui d(ri de seam( asupra
activit(ii lor.
.em%rii Guvernului s,nt o%li$ai s( r(spund( la ,ntre%(rile i interpel(rile ormulate de
deputai reeritor la activitatea Guvernului i a or$anelor din su%ordinea lui ,n modul sta%ilit.
Guvernul e+aminea'( deci'iile comisiilor Parlamentului vi',nd activitatea Guvernului i a or$anelor
din su%ordinea lui1 comunic( comisiilor re'ultatele e+amin(rii deci'iilor sau m(surile luate pe
mar$inea lor.
3.-. Ga'a*,iil# +o"ial# al# (#($'ilo' Gu%#'*ului
.em%rii Guvernului se %ucur( de $aranii sociale e$ale i nu pot avea privile$ii care nu s,nt
prev('ute de le$islaie.
2n ca'ul ,n care Guvernul se reor$ani'ea'(1 ,n ca'ul demision(rii Guvernului sau a unor
mem%ri ai lui1 precum i la e+pirarea mandatului mem%rii Guvernului %eneicia'( de $araniile
sociale respective.
2)
I. Guciac. Curs elementar de drept constituional. 5. 2; Univ. de Stat din .oldova. Dacult. de *rept. 9 C3iin(u1 2))4.
0 p. 411.
25
3.3. D#(i+ia .i #4p'i(a'#a %otului &# *#7*"'#&#'# Gu%#'*ului
Guvernul i iecare mem%ru al Guvernului au dreptul s( demisione'e din proprie iniiativ(.
Solidaritatea mem%rilor Guvernului se e+prim( nu numai ,n procesul de ormare i de activitate a
acestui or$an1dar i la di'olvarea acestuia. *eci1iecare mem%ru al Guvernului are1 de asemenea1
dreptul de a demisiona. *in acest punct de vedere1Constituia a dispus c( demisionarea Prim0
ministrului conduce la demisionarea Guvernului ,n componen( deplin(.
2n acest ca'1cererea de demisie a Prim0ministrului i a ,ntre$ii componene a Guvernului se
pre'int( Parlamentului1 care se pronun( asupra ei. Cererile de demisie a unor mem%ri ai
Guvernului se pre'int( Prim0ministrului i se aduc la cunitina Preedintelui Repu%licii .oldova.
Guvernul ,i d( demisia ,n ca'ul ,n care7
1> Parlamentul i0a e+primat ne,ncrederea ,n Guvern la propunerea a cel puin 1C4 din
deputai1cu votul ma/orit(ii deputailor
2> Prim0ministrul a demisionat sau a decedat;
"> a ost ales un nou Parlament =la prima lui edin(>.
Parlamentul1 la propunerea a cel puin o p(trime din deputai1 poate e+prima vot de
ne,ncredere Guvernului. 6+primarea ne,ncrederii Guvernului se 3ot(r(te cu votul ma/orit(ii
deputailor.
2!
Co*"lu5i#
2n inal vom eectua o scurt( privire retrospectiv( i o relevare a valenelor unui stat de drept
aa cum se pre'int( ele la etapa actual(.
Repu%lica .oldova1 ca i ma/oritatea (rilor 6uropei Centrale i de 6st1 a p(it pe cale unor
aciuni susinute de reconstrucie i reorm(. Reconstituirea puterilor instituionali'ate1 eli%erate de
do$matismul i sc3emele statului0partid1 s0a ,nceput cu re$Endirea temeliilor vec3ii societ(i1 cu
impre$narea necesit(ii de uncionare a unei societ(i democratice i atri%uirea unor uncii mai
potrivite puterilor ,n stat.
2n statul nostru e+ist( o distincie ,ntre eul statului i eul $uvernului. Ca urmare1 at,t
Preedintelui Repu%licii c,t i Guvernului ,i revin anumite atri%uii ale puterii e+ecutive1 strict
determinate de Constituie. Ca e+poneni ai acestei puteri Preedintele Repu%licii i Guvernului s,nt
e$ali. 2n acelai timp1 ,ns(1 ma/oritatea pro%lemelor ce in de puterea e+ecutiv( urmea'( s( ie
soluionate de c(tre Guvern. #ceasta reiese din ,nsui statutul /uridic al Guvernului1 sta%ilit de c(tre
Constituia Repu%licii .oldova i Be$ea cu privire la Guvern1 cu modiic(rile (cute p,n( ,n
pre'ent. #stel1 conorm Constituiei1 PGuvernul asi$ur( reali'area politicii interne i e+terne a
statului i e+ercit( conducerea $eneral( a administraiei pu%liceA.
Guvernul e+ercita puterea e+ecutiva la nivel central1 asi$ura reali'area pro$ramului de
$uvernare si conduce administratia pu%lica a statului.
Institutia seului de stat ace parte din sistemul administratiei pu%lice centrale iar in
re$imurile constitutionale pre'identiale i semipre'ideniale este i se al e+ecutivului1 de re$ul(
al(turi de primul0 ministru.
2&
ILIOGRA!IE
1. Constituia Repu%licii .oldova adoptat( la 2: iulie. 1::4.
2. Constituia Statelor Unite ale #mericii.
". Constituia Repu%licii Drance'e.
4. Constituia Repu%licii Italiene.
5. Be$ea Dundamental( a Repu%licii Dederale Germania.
!. Be$ea cu privire la Guvern CC .onitorul 8icial. 9 2))21 nr. 1"1.
&. #. #rseni. *rept constituional i instituii politice1 vol. I0II. 0 C3iin(u1 1::&.
-. #.#rseni1 5.Ivanov1 B.Su3olitco. *reptul constituional comparat7 Centrul editorial al US.1
0 C3iin(u1 2))".
:. I. Guciac. Curs elementar de drept constituional. 5. 2; Univ. de Stat din .oldova. Dacult.
de *rept. 9 C3iin(u1 2))4.
1). G3 Costac3i.1 I. Guceac. Denomenul constituionalismului ,n evoluia Repu%licii .oldova
spre statul de drept. 9 C3iin(u1 2))".
11. .. Cotora%ai1 H.Ne$ru1 I.Crean$(. Constituia Repu%licii .oldova7 Comentat( articol cu
articol7 5ol.I. Principii $enerale. 0 C3iin(u1 2))).
12. I. Crean$(. Curs de drept administrativ7 pentru studenii ac. de drept. 9 C3iin(u7 6pi$ra1
2))".
1". C. *issescu. Puterea i responsa%ilitatea $uvernamental(. 9 Iai1 2))!.
14. <. *r($anu. *rept constituional i instituii politice7 vol. I. 0 Bumina Be+1 2))).
15. <. *r($anu. 2ntroducere ,n teoria i practica statului de drept. 9 Bumina Be+1 2))).
1!. H Ne$ru. <eoria $eneral( a dreptului i statului7 Secia 6ditare a #cademiei de
#dministrare Pu%lic( pe l,n$( Guvernul Repu%licii .oldova. 9 G3iin(u1 2))1.
1&. <. CErna1 Protecia /uridic( a drepturilor omului. 0 C3iin(u 2))".
1-. *rept constituional C<eodor CErna; Univ. de Stat din .oldova. #cad. de *rept. Catedra
*rept constituional i drept administrativ. 9 C3iin(u7 Reclama1 2))4.
1:. .. 8rlov. *rept administrativ. 9 C3iin(u7 6lena 9 5. I. 0 2))4.
2-