Sunteți pe pagina 1din 4

http://isohunt.com/torrent_details/28236094/The+Notebooktab!

summar"
Eticul i politicul n viziunea lui Paul Ricoeur n cartea
Eseuri de hermeneutic
$m ales aceast% tem% pentru re&erat' deoarece am considerat c% ideile pe care le
abordea(% autorul sunt deosebit de interesante si ar a)ea un impact considerabil asupra
)i(iunii cititorului.
Paul Ricoeur *n. 2+ &ebruarie ,9,3 -alence. d. 20 mai 200/0h1tena".2alabr"3 a &ost
unul dintre cei mai importan i &ilo(o&i &rance(i contemporani. $ &ost pro&esor la mai multe
uni)ersit% i din 4ran a *5trasbour6' 5orbona' Nanterre3 i din $merica de Nord *2ontreal'
7ale' 0hica6o3. 5ituat 8n descenden a &enomenolo6iei lui 9dmund :usserl i a &iloso&iei
lui ;arl <aspers' =aul >icoeur s.a dedicat unei &ilo(o&ii de tip academic' situ1ndu.se departe
de modele ce au populat periodic peisa?ul 61ndirii &rance(e. 5tudiile sale abordea(a' din
perspecti)a hermeneuticii' deopotri)% limba?ul' literatura' reli6ia i &enomenele sociale. 9ste'
poate' 61nditorul &rance( cel mai bine plasat pentru a reali(a o con&runtare mutual pro&itabil%
8ntre 61ndirea continental% &rance(% i 6erman%' de o parte' i &ilo(o&ia analitic% an6lo.
american%' de cealalta parte .9@ist% 8n opera sa i le6aturi cu metoda psihanalitic% a
lui 5i6mund 4reud. 2etoda psihanalitic% este' pentru >icoeur o metod% de interpretare i prin
intermediul ei putem a?un6e la desci&rarea subiectului. 0oncep ia asupra rolului psihanali(ei
ca metoda de interpretare 8n demersul interpretati) al subiectului o 6%sim 8n special 8n lucrarea
intitulat% A Bespre interpretare. 9seu asupra lui 4reudA. Cnicitatea operei &iloso&ice a lui =aul
>icoeur const% 8n multitudinea de concep ii asupra interpret%rii pe care le pune 8n discu ie' le
interpretea(% i critic%' p%str1nd din &iecare c1te ce)a' interpretat 8ns% 8ntr.un mod propriu. Cn
subiect important 8n 8ntrea6a sa oper% 8l constituie interpretarea subiectului.
=aul >icoeur )orbe te despre raportul dintre etic% i politic%' mai de6rab% 8n termeni de
intersectare dec1t de subordonare' deoarece )ede 8n ele dou% &ocare decentrate unul 8n raport
cu cel%lalt' pun1nd &iecare o problematic% ori6inal% i cre1nd un se6ment comun' tocmai prin
intersec ia lor. $ doua remarc% a lui >icoeur este intersec ia 8ntre trei cercuri: economicul'
politicul i eticul. Dn m%sura 8n care politicul ridic% probleme i di&icult% i proprii' ireductibile
la &enomenele economice' raporturile sale cu eticul sunt ele 8nsele ori6inale i cu at1t mai
intense.
1
Trec1nd la urmatoarea idee' autorul men ionea(% &aptul c% politicul trebuie con&runtat
mai 8nt1i cu eticul i apoi s% &ie de&init 8n raport cu socialul i economicul. :annah $rendt i
9ric Eeil sus in ideea c% s&era economico.social% se ba(ea(% 8n mod esen ial pe lupta
or6ani(at% 8mpotri)a naturii' or6ani(area metodic% a muncii' dar i ra ionali(area rapoturilor
8ntre produc ie' consum i circula ie. $ristotel descria economicul ca &iind e@tinderea
cooper%rii care poate &i obser)at% 8ntr.o &amilie' 8ns% =aul >icoeur pre&er% s%.l urme(e pe
:e6el' care de&inea economicul drept un mecanism al trebuin elor' deci un Fstat e@teriorG'
subliniind prin acest ad?ecti) di&ere a &at% de inte6rarea din interior a unei comunit% i istorice
concrete prin intermediul mora)urilor sale. Hmul tehnicii' al calcului economic' al
mecanismului social este primul om care tr%ie te 8n chip uni)ersal i se 8n ele6e prin aceast%
ra ionalitate uni)ersal. $cest punct este important petru o de&ini ie corect% a politicului i 8n
particular a statului. 5e poate a&irma c% e@ist% un stat modern acolo unde e@ist% o societate a
muncii or6ani(at% 8n )ederea luptei metodice a omului cu natura. =entru a se 8n ele6e prin ce
se distin6e poltiticul de economic trebuie e@aminat% ipote(a in)ers% care ar &ace din politic o
simpl% )ariabil% economicului. 9ste ceea ce s.a 8nt1mplat de &apt cu mar@ismul ulterior.
=entru mar@ismul ortodo@ 8nstr%in%rile politice nu pot dec1t s% re&lecte 8nstr%in%rile
economice. Dmpreun% cu 9ric Eeil' autorul insist% asupra a ceea ce el nume te insatis&ac ia
omului modern.GDn societatea modern%' indi)idul este 8n mod esen ial nesatis&%cut.G Be ce
0el pu in din dou% moti)e. 2ai 8nt1i pentru c% societatea care se de&ine te e@clusi) 8n termeni
economici este 8n mod esen ial o societate a luptei' a competi iei' unde indi)i(ii sunt
8mpiedica i s% aiba acces la re(ultatele muncii. =e de alt% parte' indi)idual este nesatis&%cut i
chiar s&1 iat 8n societatea modern a muncii' pentru c% nu 6%se te sens 8n lupta cu natura i 8n
apolo6ia calculului e&icace. Hmul societ% ilor industrial a)ansate' situate la intersec ia
economicului i politicului' su&er% de contradic ia 8ntre lo6ica industriali(%rii i )echea
ra ionalitate' care ine de e@perien a politic% a popoarelor.
Dn )ederea stabilirii unei noi de&ini ii a politicului' >icoeur preci(ea(% &aptul c%
politicul se de&ine te 8n linii mari prin rolul central pe care 8l ocup% statul 8n )ia a unei
comunit% i istorice' dar cu condi ia de a de&ini statul 8n ma@ima lui cuprindere. $ )orbi depsre
comunitatea istoric%' 8nseamn% s% ne situ%m dincolo de o moral% simplu &ormal' chiar dac% nu
p%r%sim terenul inten iei etice. =rin e@presia comunitate istoric% sau popor trecem de la planul
&ormal la planul concret. 0hiar dac% este ade)%rat c% toate statele 8 i au ori6inea 8n )iolen %'
nu aceasta de&ine te statul' ci &inalitatea sa' mai e@act &aptul de a. i a?uta comunitatea istoric%
s%. i &ac% istoria.
2
0ontinu1nd seria anali(ei' autorul )orbe te despre statul de drept' prin care 8n ele6em
un stat care insituie condi iile reale i 6rani ele e6alit% ii tuturor 8n &a a le6ii. Dn &ormalismul
?uridic accentual )a &i pus pe independen a &unc iei publice' pe ser)iciul pe care 8l pretea(%
statul prin intermediul unei biocra ii inte6re 'pe independen a ?udec%torilor' pe controlul
parlamentar i mai ales pe educa ia tuturor 8n spiritual libert% ii prin intermediul dialo6ului.
9@ist% 8ns% i cealalt% &a % a problemei: statul ca &or %. 2arele sociolo6 6erman 2a@ Eeber
nu omite s% inte6re(e aceast% component a &or ei 8n de&ini ia pe care a dat.o statului' a@at%
totu i pe no iunea de stat de drept. Bup% p%rerea sa' statul nu poate &i de&init dac% nu se
8ncorporea(% &unc iei sale monopolul )iolen ei le6itime. H )iolen % re(idual% continu% s%
a&ecte(e statul cel mai apropiat idealului statului de drept' prin aceea ca orice stat este
particular' indi)idual' empiric. Dn timp ce structura tehnico.economic% este in principiu
mondial%' comunitatea politic% este 8n principiu particular i di&erit%' p%strarea identit% ii sale
&%c1nd parte din &unc ia sa. 9@isten a unei instan e politice supranationale care ar de ine
monopolul )iolen ei le6itime de)ine a(i condi ia de supra)ie uire a &iec%rei comunit% i
istorice' ceea ce constituie problema politic% prin e@celen %. I1ndirii politice i se impune o
uluitoare in)ersare a priorit% ilor' aceea c% statul mondial a de)enit mi?locul supra)ie uirii
statelor ca educatori ne)iolen i.
Trec1nd mai departe )oi spune c1te)a cu)inte despre interac iunea dintre etic i
politic. 0%utarea ra ionalit% ii i promisiunea de ra ionaliate con inute 8n no iunea unui stat
de drept' prelun6esc e@i6en a de reali(are con inut% 8n de&ini ia pe care o putem da libert% ii
8n planul celei mai pro&unde inten ii etice. =oliticul prelu6e te 8n acest ca( eticul' o&erindu.i o
s&er% de e@ercitare. 9tica politicului const% tocmai 8n creearea unor spa ii de libertate. 0a
or6ani(are a comunit% ii' statul con&er ?uridic% a ceea ce ni se pare a constitui ter ul neutru 8n
inten ia etic%' adic% re6ula. 5tatul de drept este 8n acest sens e&ectuarea inten iei etice 8n s&era
politicului. Dn opinia lui >icoeur' de&inirea democra iei prin raportare la putere este re6imul
8n care participarea la deci(ie este asi6urat% de un num%r tot mai mare de cet% eni. 9ste un
re6im 8n care se mic orea(% distan a 8ntre supus i su)eran. Ja(a etic% a unei comunit% i
politice se limitea(% la )alorile 8n le6%tur% cu care e@ist% consens i las% 8n a&ar% ?usti&ic%rile '
moti)a iile' sursele pro&unde ale 8nse i acestor )alori care &ac obiectul consensului. 5tatul
modern su&er%' 8n societ% ile noastre ultrapluraliste' de o sl%biciune a con)in6erii etice chiar 8n
momentul 8n care politica in)oc% morala. Bescartes &ace posibil% o te(% reducKionist% con&orm
c%reia eticul Li politicul cad &%r% rest sub incidenKa unui materialism' iar conceptele &i(icii
3
moderne pot &i le6itim trans&erate' prin urmare' 8ntr.un re6istru politic al limba?ului pentru a
e@plicita acomportamentul oamenilor Li pentru a &onda puterea politic%
=aul >icoeur 8ncheie prin a spune ca politica spar6e etica 8n dou%: pe de o parte 8ntr.o
moral% a con)in6erii' iar pe de alt% parte 8ntr.o moral% a responsabilit% ii. 9tica i politica
constituie dou% s&ere distinct' chiar dac% se intersectea(%' tocmai pentru c% cele dou% nu pot
&u(iona complet.
Tensiuena dintre etic i politic nu a &ost eliminat% nici prin intermediul anali(ei
tin i&ice si nici prin ?udecata comun%' toate acestea' chiar dac% politicul s.a autonomi(at i s.
a constituit ca spa iu intelectual autonom. Dnt1ietatea ?udec% ii morale asupra politicului este
considerat% a &i distrus% de c%tre modernitate' 8ns%' de asemeni' consacrarea multiplelor
perspecti)e asupra &enomenului politic determin% o le6itimitate a supunerii politicului unor
a&irma ii de natur% etic%. 9ste necesat sa se preci(e(e c% demersul intelectual presupune o
distinc ie 8ntre termenii ApoliticA i Apolitic%A. Dn timp ce politica desemnea(%' 8nainte de
toate' o acti)itate uman%' i anume aceea de a da sens ac iunilor colecti)e' politicul descrie o
s&era a intelectualit% ii. Bintr.o asemenea perspecti)%' se poate spune c% perspecti)a etic%' 8n
raport cu domeniul politic' i i poate de&ini locul si raportul. =otri)it unei metode ipotetico.
deducti)e' re&lecKia politic%' re&erindu.ne aici mai ales la ales re&lecKia politic% democratic%'
pare s% se des&% oare 8ntru.un spa iu ce a &ost delimitat de imeprati)ul &iloso&ic i indicati)ul
politic.
4