Sunteți pe pagina 1din 2

PREZENT ĂRILE POWERPOINT

Aplicaţ ia de prezentare PowerPoint face parte din pachetul Microsoft Office şi ofer ă profesorului posibilitatea de a realiza prezentă ri ce pot fi folosite ca suport pentru activitatea didactică. Practic cu ajutorul acestei aplicaţ ii putem crea atât prezent ări cu imagini, text, tabele, aplicaţ ii audio-video, dar şi minisofturi educaţ ionale sau chiar jocuri didactice. Prezentă rile PowerPoint oferă profesorului posibilitatea de a expune con ţ inutul educaţ ional într-o manier ă atractiv ă pentru cursan ţ i. Faptul că prezentarea este însoţ ită de imagini, texte, tabele, diagrame, efecte sonore, aplicaţ ii audio-video, efecte de tranzi ţ ie etc. asigur ă premisele unei înv ăţă ri eficiente şi „r ăspunde diversităţ ii stilurilor de înv ăţ are şi de percep ţ ie, fiind un bun organizator cognitiv” (Bernat, E.S., 2010, p. 126). Cum se realizează o prezentare utilizând Microsoft PowerPoint? Informaţ ii detaliate legate de crearea prezent ărilor PowerPoint sunt prezentate lucrarea:

BRUT, M., (2006), Instrumente pentru e-learning: ghidul informatic al profesorului modern, Editura Polirom, Iaşi.

Ce ar trebui s ă avem în vedere când realiză m o prezentare PowerPoint? Pentru realizarea şi sus ţ inerea unei prezent ări calitative, cu impact asupra auditoriului, trebuie avute în vedere câteva sugestii (Bernat, E.S., 2010 şi Mareş, D.M., 2004):

1. Pentru organizarea subiectului, este indicat ca prezentarea PowerPoint s ă aib ă o singur ă temă principală, obiective clar formulate şi sec ţ iuni distincte pe care auditoriul le poate înţ elege.

2. Se stabileşte: ordinea ş i conexiunile logice între ideile ce vor fi prezentate, formatul prezent ării, fundalul, aranjarea. Aplicaţ ia PowerPoint oferă o varietate de scheme predefinite pentru slide-uri (pagini sau diapozitive) cu ajutorul cărora putem alege cum s ă arate prezentarea.

3. Se recomandă orientarea pe orizontală a prezent ării şi nu pe verticală, pentru a fi vizibil tot conţ inutul slide-ului.

4. Prezentarea nu trebuie s ă conţ ină doar text. Nu vom utiliza prezentarea PowerPoint doar pentru a înlocui retroproiectorul. Simpla transferare a con ţ inutului foliilor pentru retroproiector în PowerPoint nu duce la maxima exploatare a acestui mijloc de prezentare.

5. Pentru o bună vizualizare a textului se recomand ă caracterele mari, cu dimensiuni cuprinse între 18 – 48 (Figura IV.10).

6. Fiecare slide ar trebui s ă con ţ in ă, în partea de jos, informaţ ii referitoare la autorul conţ inutului prezentat, data şi locul prezent ării.

7. Folosiţ i diacritice pentru prezent ările în limba român ă.

8. Un slide va con ţ ine puţ in text, între 6-8 rânduri şi maxim 7 cuvinte pe rând.

9. Alegeţ i caractere/fonturi simple, f ără detalii artistice. Se foloseşte un singur tip de font pentru toată prezentarea.

10. În redactarea textului se vor folosi literele mici, pentru că se citesc mai uşor decât cele de tipar.

11. Pentru a sublinia o idee se va folosi op ţ iunea bold, NU cursiv (italic) sau subliniat (underline) pentru c ă se citesc mai greu.

12. Titlurile şi subtitlurile vor fi eviden ţ iate faţă de restul textului, prin caractere mai mari.

13. Fiecare slide al prezent ării trebuie s ă con ţ in ă un titlu, pentru a asigura claritate expunerii.

14. Ideile vor fi prezentate clar şi la obiect, eliminând detaliile suplimentare, pe care le veţ i aborda doar verbal.

15. Dacă un subiect nu poate fi expus pe un singur slide, atunci se repetă titlul pe maxim 4 slide- uri.

16. Nu uitaţ i s ă faceţ i trimiterile bibliografice, acolo unde este cazul, pentru a respecta drepturile de autor.

17. Imaginile vor fi preluate din folder prin inserare. Se recomandă imagini calitative, cu o dimensiune de cel pu ţ in 100 kb. Pentru un impact mai mare, se recomandă utilizarea imaginilor realizate personal şi nu a celor din ClipArt.

18. Imaginile nu trebuie s ă acopere mai mult de 1/3 din totalul slide-urilor.

19. Se vor utiliza acele elemente grafice care sunt absolut necesare. Deşi aplicaţ ia PowerPoint este prev ăzut ă cu foarte multe facilităţ i nu ar trebui să abuz ă m de ele, pentru că vom supraîncărca prezentarea.

20. Pentru a asigura estetica prezentă rii vom avea în vedere acela şi set de culori pentru toată prezentarea şi nu mai mult de 3-4. Sunt indicate culorile complementare sau în contrast, în orice caz s ă fie o cromatică armonioas ă. Culorile care arată bine pe calculator pot s ă nu fie la fel de potrivite pentru proiecţ ie, prin urmare vor fi alese în funcţ ie de lumina din sală. Dacă lumina natural ă este foarte puternică, atunci putem folosi pentru fundal o culoare închis ă şi pentru caractere, una deschisă.

21. Nu lăsaţ i proiecţ ia pe un slide atunci când aţ i început s ă discutaţ i despre altceva. Dacă se poate accesa tastatura calculatorului, atunci prin apăsarea tastei B, putem înceta proiecţ ia. O nouă ap ăsare a tastei reia proiecţ ia. O alternativ ă ar fi inserarea unui slide negru atunci când nu dori ţ i ca auditoriul s ă urmă rească ecranul.

22. Nu staţ i în faţ a luminii emise de videoproiector.

23. Nu staţ i cu spatele la auditoriu şi nu vorbiţ i către ecran. Păstraţ i legătura cu cei din sală.

24. Se recomandă tipărirea slide-urilor pe maxim 6 pagini pentru a avea o viziune de ansamblu asupra prezent ării.

25. Recitiţ i prezentarea pentru a observa eventualele greşeli de tehnoredactare.

26. În sus ţ inerea prezent ării vom respecta următoarele etape: introducere – se stabileşte contactul cu auditoriul, se prezintă titlul prezent ării şi principalele aspecte ce vor fi detaliate în prezentare; cuprinsul – detalierea temei şi argumente pentru sus ţ inerea acesteia şi încheierea – se prezintă concluziile sau un rezumat al celor prezentate.