Sunteți pe pagina 1din 12

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

BUCURESTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT
GHID DE PRACTIC
PENTRU STUDENII ANULUI II SI III LICEN, FACULTATEA DE
MANAGEMENT

Domeniul: Financiar - Contabilitate
Anul universitar 2013 2014
Bucuresti
2014

CUPRINS

I. DESPRE DOMENIUL FINANCIAR-CONTABILITATE ........................................................................................... 7
II. CADRUL LEGAL ............................................................................................................................................... 8
III. OBIECTIVELE PRACTICII DE SPECIALITATE PENTRU STUDENII ANULUI II SI III LICEN, FACULTATEA DE
MANAGEMENT .................................................................................................................................................. 9
IV. ETAPELE DE DERULARE A STAGIULUI DE PRACTIC ................................................................................... 10
4.1. Etapa premergtoare efecturii stagiului de practic .......................................................................... 10
4.2. Etapa desfurrii stagiului de practic ................................................................................................ 10
4.3. Etapa evalurii stagiului de practic ..................................................................................................... 12
V. ELEMENTE CE TREBUIE ABORDATE IN CADRUL ACTIVITATII DE PRACTICA IN DOMENIUL FINANCIAR-
CONTABILITATE ............................................................................................................................................... 12

PROGRAMA ANALITICA2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei Practic
2.2 Titularul activitilor de
curs

2.3 Titularul activitilor de
seminar

2.4 Anul de
studiu
II 2.5
Semestrul
II 2.6 Tipul de
evaluare
Colocvi
u
2.7 Regimul
disciplinei
O


3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe
sptmn
6 din care:
3.2 curs
- 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul
de nvmnt
90 din care:
3.5 curs
-
3.6 seminar/laborator
28
Distribuia fondului de timp Ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 50
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i
pe teren
50
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 50
Tutoriat 7
Examinri 10
Alte activiti................................... 30
3.7 Total ore studiu
individual
0
3.9 Total ore pe
semestru
90
3. 10 Numrul de credite 51. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt
superior
Academia de Studii Economice Bucureti
1.2 Facultatea Management
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Management
1.5 Ciclul de studii Licenta
1.6 Programul de studii/
Calificarea
Management
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de
curriculum


4.2de
competene


5. Condiii (acolo unde este cazul)


8. Coninuturi
8. 1 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Prezentarea de ansamblu a firmei baza de
practic
Profilul de activitate, statutul juridic,
dimensiunea organizaiei, numr de salariai,
organizarea structural, indicatori economico-
financiari.
Prezentarea general a strategiei de afaceri a
firmei, obiective fundamentale, obiective
derivate, opiuni strategice, avantaj competitiv
i avantaj competitiv.
Interaciunea cu
studenii este regul
Discutii, consultari cu
coordonatorul de
practica si tutor

Ansamblul firmei
Prezentarea si analiza sistemului decizional.
Organele si posturile de conducere.
Prezentarea si analiza sistemului informational.
Prezentarea si analiza sistemului
metodologico-managerial. Principalele
instrumente manageriale utilizate.
Prezentarea si analiza sistemului organizatoric.
Organigrama si fisa de post.
Analiza SWOT a firmei.
Masuri de perfectionare a activitatii in domeniul
managerial.
Interaciunea cu
studenii este regul
Discutii, consultari cu
coordonatorul de
practica si tutor

Functiunea de Productie Interaciunea cu
5.1. de desfurare a
cursului

5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
Activitatea de instruire practic a studentilor i
propune familiarizarea acestora cu exigentele si
cerintele derularii unor activitati realizate de firme
reale in bazele de practica;
7.2 Obiectivele specificeFolosirea unui ansamblu de metode i tehnici
complexe utilizate n sfera managerial
Identificarea i valorificarea instrumentarului
managerial specific
Aplicarea in practica a cunostintelor privind procesele
de management i a funciilor manageriale ale
organizaiei
Identificarea particularitilor constructive i
funcionale ale organizaiei i mediului su ambiant
Identificarea particularitilor sistemului managerial al
organizaiei i ale componentelor sale
Investigarea managementului resurselor umane i a
motivrii
Obiectivele de dezvoltare i modernizare in
domeniul productiei ale unitii economice.
Capacitatea de producie i/sau desfacere, pe
total si subuniti proprii. Programul lunar si
trimestrial de productiei. Fundamentarea
acestora
Fluxul tehnologic pentru produsele i/sau
serviciile obinute.
Programarea, lansarea si urmarirea productiei.
Activitatea de intretinere si reparatii.
Managementul costurilor pe principalele tipuri
de produse sau servicii. Exemplu de calculatie
a costurilor.
Managementul calitatii. Asigurarea calitatii si
controlul tehnic de calitate. Modaliti specifice
de organizare a activitilor legate de
asigurarea calitii.
Analiza SWOT a functiunii de productie.
Masuri de perfectionare a activitatii in domeniul
productiei.
studenii este regul
Discutii, consultari cu
coordonatorul de
practica si tutor
Functiunea Comerciala
Obiectivele de dezvoltare in domeniul
comercial ale unitii economice.
Planul de vanzari. Modalitati de determinare a
acestuia.
Documente relevante utilizate de unitatea
economica in domeniul vanzarilor (factura
fiscala, factura proforma, chitanta, etc.).
Planul de aprovizionare. Modalitati de
determinare a acestuia.
Documente relevante utilizate de unitatea
economica in domeniul aprovizionarii (bon de
consum, nota de intrare receptie etc.).
Planul de marketing. Fundamentarea acestuia.
Cererea de oferta. Fundamentarea si
intocmirea acesteia.
Analiza rentabilitatii produselor noi.
Bugetarea activitatii comerciale.
Analiza SWOT a functiunii comerciale.
Masuri de perfectionare a activitatii in domeniul
comercial.
Interaciunea cu
studenii este regul
Discutii, consultari cu
coordonatorul de
practica si tutor

Functiunea Financiar-Contabila
Indicatorii economico-financiari ai ntreprinderii.
Bugetul de venituri i cheltuieli.
Fundamentarea acestuia
Fluxurile financiar-monetare in firma.
Analiza rentabilitatii, solvabilitatii si lichiditatii.
Capacitatea de ndatorare a ntreprinderii.
Analiza veniturilor.
Analiza cheltuielilor.
Creditarea afacerii. Mecanisme utilizate de
Interaciunea cu
studenii este regul
Discutii, consultari cu
coordonatorul de
practica si tutor

firma.
Politica dividendelor.
Managementul fiscal al firmei.
Activitatea de audit i control financiar n cadrul
ntreprinderii.
Analiza SWOT a functiunii financiar-contabile.
Masuri de perfectionare a activitatii in domeniul
financiar-contabil.
Functiunea de Resurse umane
Situatia resurselor umane in firma. Incadrarea
cu personal.
Planificarea resurselor umane.
Motivarea si managementul recompenselor
resurselor umane. Mecanisme si efecte.
Recrutarea si selectia.
Managementul carierei. Planul carierei.
Evaluarea resurselor umane.
Promovarea.
Protectia salariatilor.
Analiza SWOT a functiunii de resurse umane.
Masuri de perfectionare a activitatii in domeniul
resurselor umane.
Interaciunea cu
studenii este regul
Discutii, consultari cu
coordonatorul de
practica si tutor

Bibliografie:
1. O. Nicolescu, I. Verboncu Fundamentele managementului organizaiei, Editura
Universitar, Bucureti, 2008
2. E. Burdus Fundamentele managementului organizatiei, Editura economica,
Bucuresti, 2008
3. Ion Verboncu, Stim sa conducem?, Editura Economica, Bucuresti, 2005
4. Eugen Burdus, Tratat de management, Editura Economica , Bucuresti 2005
5. Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu, Ion Popa, Ghid de reproiectare a sistemului de
management al organizaiei, Editura Olimp, 2006
6.O. Nicolescu, I. Verboncu Metodologii manageriale, Editura Universitar, Bucureti,
2008


10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de
evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.3
Pondere
din nota
final
10.4 Curs
Nu este cazul
10.5
Seminar/laborator
Calitatea lucrrilor
practice elaborate
- Examinarea caietului de
practica
- Sustinerea in fata unei
comisii a proiectului de
100%
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii
epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Discutarea coninutului disciplinei i a cerinelor fa de studenti cu reprezentani ai
mediului autohton de afaceri
practica


10.6 Standard minim de performan
Indeplinirea numarului cerut de ore de practica (90 de ore)
Intocmirea caietului de practica
Sustinerea caietului de practica

I. DESPRE DOMENIUL FINANCIAR-CONTABILITATE

Funciunea financiar-contabil cuprinde ansamblul activitilor prin care se asigur
resursele financiare necesare atingerii obiectivelor organizaiei, precum i evidena
valoric a micrii ntregului su patrimoniu.
ntruct reflect din punct de vedere economic toate celelalte activiti ce se
desfoar n societi comerciale i regii autonome prin prisma unor elemente valorice
integrative, funciunea financiar-contabil are un pronunat caracter sintetic.
n condiiile tranziiei la economia de pia, ale siturii n prim plan a factorilor
economici, activitile financiar-contabile i modific substanial coninutul i devin din ce
n ce mai importante.
n cadrul funciunii financiar-contabile deosebim trei activiti principale: financiar,
contabilitatea i controlul financiar de gestiune.

A. Activitatea financiar
Ansamblul proceselor prin care se determin i se obin resursele financiare
necesare atingerii obiectivelor ntreprinderii reprezint activitatea financiar.
n cadrul su delimitm dou grupe de atribuii (sau subactiviti) ce se refer la
previzionarea i, respectiv, execuia financiar. Dintre atribuiile mai importante,
menionm: fundamentarea politicii financiare a firmei; elaborarea bugetului de venituri i
cheltuieli al ntreprinderii; solicitarea, pentru nevoile suplimentare de fonduri ce apar, de
credite de la bncile la care au cont; stabilirea de preuri i tarife pentru produsele i
serviciile oferite etc.

B. Contabilitatea
Contabilitatea, a doua component a funciunii analizate, reunete ansamblul
proceselor prin care se nregistreaz i se evideniaz valoric resursele materiale i
financiare ale agentului economic.
Calitatea evidenei contabile, care conine un important volum de informaii,
constituie unul din elementele cheie ce condiioneaz eficacitatea procesului managerial
i, n primul rnd, a procesului decizional.
Principalele atribuii sunt: asigurarea evidenei analitice i sintetice a materiilor
prime i materialelor; asigurarea evidenei analitice i sintetice a pieselor de schimb;
asigurarea evidenei mijloacelor fixe; organizarea lucrrilor de inventariere etc.

C. Controlul financiar de gestiune
n cadrul acestei activiti - pe care unii specialiti o consider ca o component a
activitii financiare - se includ ansamblul proceselor prin care se verific respectarea
normelor legale cu privire la existena, integritatea, utilizarea i pstrarea valorilor
materiale i bneti cu care firma este dotat.
Scopul exercitrii controlului financiar este prevenirea, descoperirea i recuperarea
pagubelor aduse, fiindu-i circumscrise urmtoare atribuii: organizarea controlului financiar
preventiv; executarea controlului financiar preventiv; organizarea controlului financiar de
fond; executarea controlului financiar de fond asupra gospodririi mijloacelor materiale i
bneti.

II. CADRUL LEGAL

Prezentul ghid reprezint un suport de informare pentru studenii anilor II si III, ciclul
de licen din cadrul Facultii de Management.
Conform cadrului legal n vigoare, practica de specialitate pentru studenii anului III
licen n cadrul acestui proiect, se organizeaz n conformitate cu Legea Educaiei
Naionale nr. 1/2011, Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor i studenilor, Ordinul
ministrului educaiei, cercetrii i tineretului nr. 3955/2008 i Regulamentul privind
organizarea i desfurarea practicii de specialitate n cadrul programelor de licen,
aprobat de Biroul Senatului Universitar al Academiei de Studii Economice din Bucureti.
Practica de specialitate este prevazut ca disciplin distinct n curriculum-ul
universitar al semestrului al aselea de studii, conducnd la obinerea numrului de puncte
de credit menionate n planul de nvmnt al programului de licen respectiv i se
finalizeaz cu evaluarea pe baza unui colocviu. Studenii vor trebui s efectueze un numr
de 90 de ore de practic la finele semestrului II al anului III de studiu.

Stagiul de practic, reprezint activitatea desfurat de studenii anului III licen
conform planului de nvmnt aprobat, care are drept scop verificarea aplicabilitii
cunotinelor teoretice nsuite de acetia, n cadrul programului de pregtire profesional.

Organizatorul de practic este Academia de Studii Economice din Bucureti prin
Facultatea de Management, care desfoar activiti instructiv-educative i formative,
potrivit legislaiei romne n vigoare.

Partenerul de practic este instituia/organizaia din Romnia care asigur
desfurarea stagiului de practic i al crei profil de activitate este compatibil cu cel al
domeniilor de pregtire oferite n cadrul universitii organizatoare de practic.

Cadrul didactic supervizor este cadrul didactic care va asigura planificarea,
organizarea i supravegherea desfurrii stagiului de practic i care este desemnat de
Organizatorul de practic.

Tutorele este persoana desemnat de Partenerul de practic din cadrul angajailor
si, care va coordona activitatea studentului pe toat perioada stagiului i va asigura
respectarea condiiilor de pregtire i dobndirea de ctre acesta a competenelor
profesionale planificate.

Practicantul este studentul care desfoar activiti practice pentru consolidarea
cunotinelor teoretice i pentru formarea abilitilor practice necesare unei integrri mai
rapide i facile pe piaa muncii.

Conventia cadru de practic este contractul cadru de colaborare ncheiat ntre
organizator i partenerul de practic, care statueaz condiiile de desfurare a stagiului
de practic a studenilor, precum i responsabilitile prilor semnatare.

Convenia de practic este contractul tripartit de practic, care va fi semnat i
nsuit de ctre studentul practicant, organizatorul, respectiv partenerul de practic. Acest
document va cuprinde de asemenea, responsabilitile prilor semnatare.

III. OBIECTIVELE PRACTICII DE SPECIALITATE PENTRU STUDENII
ANULUI II SI III LICEN, FACULTATEA DE MANAGEMENT

Obiectivele educaionale considerate ca obiective generale ale practicii de specialitate
constau n:
Aplicarea de ctre studeni a conceptelor i metodologiilor nsuite la disciplinele
fundamentale i dobndirea de cunotine practice n domeniu. Stagiul practic
reprezint o prim etap n procesul prin care viitorul absolvent se confrunt cu
cerinele practice ale domeniului n care i va desfura activitatea dup absolvire.
Formarea viitorilor specialiti n domeniul economic, cu accent pe cunostintele de
management, acomodarea cu climatul de munc din cadrul firmelor, cu prioritate
mici si mijlocii, cu rigorile i cerinele potenialilor angajatori, care s conduc la o
mai facil inserie a absolvenilor pe piaa muncii.

Toate aceste aspecte identificate, vor fi cuprinse n cadrul caietului de practic, care va fi
susinut de ctre student n cadrul colocviului de absolvire a stagiului de practic. n plus,
acest proiect va mai conine o analiz diagnostic global privind modul de funcionare a
instituiei unde studentul a desfurat stagiul de practic.
Atingerea obiectivelor menionate va conduce la:
O mai bun corelare i compatibilizare a cunotinelor teoretice dobndite, cu
cerinele n continu schimbare a pieei muncii;
Optimizarea relaiei ntre mediul academic i mediul economic i social n vederea
permanentei adaptri a curriculei la cerinele acestui mediu i realizarea unei
tranziii mai facile de la coal la viaa activ;
Contientizarea de ctre studeni a importanei activitii practice, a orientrii spre
activiti pentru care posed reale aptitudini i a consilierea lor n acest sens.

IV. ETAPELE DE DERULARE A STAGIULUI DE PRACTIC

4.1. Etapa premergtoare efecturii stagiului de practic

Participarea studenilor la programul de practic presupune parcurgerea
urmtoarelor etape iniiale de ctre organizatorul de practic:
Informarea privind obiectivele proiectului, a obligaiilor i drepturilor studenilor
practicani;
Aducerea la cunotina studenilor a criteriilor de selecie pentru participarea la
aceste stagii de practic i a locurilor de practic puse la dispoziie n cadrul
proiectului;
Selecia studenilor n vederea repartizrii pe locurile de practic puse la dispoziie,
pe baza criteriilor stabilite i anunate anterior i a opiunilor exprimate de ctre
acetia;
Informarea partenerului de practic asupra criteriilor de selecie a tutorilor de
practic;
Pregtirea tutorilor de practic din cadrul instituiilor gazd cu privire la modul de
desfurare a stagiilor de practic;
Elaborarea n colaborare cu partenerii de practic a Conventiilor cadrul de practica,
a Conveniilor de practic, a Caietelor de practica i a Ghidurilor de practic.
n aceeai perioad, partenerul de practic:
Va stabili o ntlnire cu universitatea organizatoare de practic pentru o serie de
discuii privind stagiile pe care le poate oferi;
Va semna Conventia cadru de colaborare cu universitatea organizatoare de
practic;
Va colabora la elaborarea Ghidului de practic;
Va semna convenia de practic cu organizatorul de practic i cu studentul
practicant.
Va numi un tutore pentru stagiul de practic, selectat din rndul angajailor
proprii, conform cerinelor organizatorului de practic.


4.2. Etapa desfurrii stagiului de practic

Stagiile de pregtire practic se vor realiza pe perioada semestrului VI pentru anul
III si semestrului IV pentru anul II i vor totaliza un numr de 90 de ore.
Pe perioada desfurrii stagiului de practic, cele trei pri semnatare ale
conveniei de practic (organizatorul de practic, practicantul, partenerul de practic) au
urmtoarele responsabiliti:

Practicantul:
S se prezinte pe toat durata stagiului de practic la instituia partener de
practic i s respecte programul de lucru agreat cu aceasta.
S desfoare activitile specificate de tutore n conformitate cu portofoliul de
practic, n condiiile respectrii cadrului legal cu privire la volumul de munc i
dificultatea acestora.
S nu foloseasc, sub nicio form, informaiile la care are acces n timpul
stagiului despre partenerul de practic, pentru a le comunica unui ter sau
pentru a le publica, n timpul sau dup terminarea stagiului, dect cu acordul
respectivului partener de practic.
Studentul i asum ntreaga rspundere pentru respectarea normelor de
organizare i de protecie a muncii specifice unitii gazd pe toat durata
desfurrii practicii. n cazul apariiei unei dispute ntre studentul practicant i
instituia gazd, acetia pot apela la universitate ca s acioneze ca mediator,
dar prile nu vor implica universitatea n nici un alt mod n desfurarea
conveniei de practic.

Partenerul de practic:
Prin intermediul tutorelui desemnat, partenerul de practic are obligaia de a
respecta termenii Conveniei de practic, a ine permanent legtura cu cadrul
didactic supervizor i a-l contacta pe acesta din urm, n cazul n care studentul
practicant nu va respecta obligaiile agreate.
S instruiasc studentul practicant cu privire la normele de securitate i sntate
n munc, n conformitate cu legislaia n vigoare.
S pun la dispoziia studentului practicant instrumente specifice de lucru, acolo
unde este cazul.
S implice studenii n activiti specifice domeniului studiat, n vederea
asigurrii unui context favorabil formrii de competene profesionale n domeniu.
S pun la dispoziia studentului datele necesare ntocmirii proiectului de
practic.
S asigure studentului practicant, pe parcursul derulrii stagiului de practic,
posibilitatea desfurrii activitii n toate compartimentele relevante ale
instituiei (asigurarea rotaiei structurilor din cadrul instituiei gazd n care
studentul i desfoar stagiul).
S raporteze universitilor organizatoare de practic eventualele incidente n
care au fost implicai studenii.

Pentru Universitea organizatoare de practic:
S desemneze un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea,
organizarea i supravegherea desfurrii pregtirii practice.
S aduc la cunostin studenilor participani condiiile i cerinele stagiului de
practic, aa cum sunt ele specificate de partenerul de practic.
S se asigure c derularea stagiului de practic este n acord cu angajamentele
stabilite.

Pentru evidenierea activitii desfurate, pe perioada derulrii stagiului de
practic, studentul are obligaia completrii unui Jurnal de practic. La sfritul perioadei
de practic, studentul are obligaia elaborrii unui Proiect de practic. Cele dou
documente vor fi luate n considerare n procesul de evaluare a stagiului de practic
efectuat.

4.3. Etapa evalurii stagiului de practic
Finalizarea stagiului de practic i obinerea creditelor alocate disciplinei sunt
condiionate de evaluarea i certificarea acestuia.
n cadrul universitii organizatoare de practic se va susine un colocviu de
practic privind evaluarea activitii studenilor care au participat la stagiul de practic
organizat n cadrul proiectului. Evaluarea este efectuat de o comisie compus din minim
trei cadre didactice implicate n implementarea proiectului.
n cadrul procesului de evaluare se vor analiza:
Jurnalul de practic completat de student n perioada stagiului de practic;
Caietul de practic ntocmit;
Evaluarea tutorelui din cadrul firmei de practica.

Certificarea stagiului de practic se va realiza prin acordarea punctelor de credit
prevzute n planul de nvmnt (3 puncte de credit). Nepromovarea colocviului de
practic conduce la refacerea activitii de practic.

V. ELEMENTE CE TREBUIE ABORDATE IN CADRUL ACTIVITATII DE
PRACTICA IN DOMENIUL FINANCIAR-CONTABILITATE

I. STRUCTURA GENERALA A ACTIVITII DE PRACTIC

1. Prezentarea de ansamblu a firmei baza de practic
Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea organizaiei, numr de salariai,
organizarea structural, indicatori economico-financiari.
Prezentarea general a strategiei de afaceri a firmei, obiective fundamentale,
obiective derivate, opiuni strategice, avantaj competitiv i avantaj competitiv.

2. Aspecte de continut (Financiar-contabilitate)
Analiza SWOT a functiunii financiar-contabile.
Indicatorii economico-financiari ai ntreprinderii.
Bugetul de venituri i cheltuieli. Fundamentarea acestuia
Fluxurile financiar-monetare in firma.
Analiza rentabilitatii, solvabilitatii si lichiditatii.
Capacitatea de ndatorare a ntreprinderii.
Analiza veniturilor.
Analiza cheltuielilor.
Creditarea afacerii. Mecanisme utilizate de firma.
Politica dividendelor.
Managementul fiscal al firmei.
Activitatea de audit i control financiar n cadrul ntreprinderii.
Masuri de perfectionare a activitatii in domeniul financiar-contabil.

S-ar putea să vă placă și