Sunteți pe pagina 1din 14

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

BUCURESTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT
GHID DE PRACTIC
PENTRU STUDENII ANULUI II SI III LICEN, FACULTATEA DE
MANAGEMENT

Domeniul: Productie
Anul universitar 2013 2014
Bucuresti
2014CUPRINS

I. DESPRE DOMENIUL PRODUCIE ............................................................................................. 7
II. CADRUL LEGAL ......................................................................................................................... 9
III. OBIECTIVELE PRACTICII DE SPECIALITATE PENTRU STUDENII ANULUI II SI III
LICEN, FACULTATEA DE MANAGEMENT ............................................................................. 10
IV. ETAPELE DE DERULARE A STAGIULUI DE PRACTIC....................................................... 11
4.1. Etapa premergtoare efecturii stagiului de practic .......................................................... 11
4.2. Etapa desfurrii stagiului de practic .............................................................................. 12
4.3. Etapa evalurii stagiului de practic ................................................................................... 13
V. ELEMENTE CE TREBUIE ABORDATE IN CADRUL ACTIVITATII DE PRACTICA IN
DOMENIUL COMERCIAL ............................................................................................................. 13

PROGRAMA ANALITICA2. Date despre disciplin
2.1 Denumirea disciplinei Practic
2.2 Titularul activitilor de
curs

2.3 Titularul activitilor de
seminar

2.4 Anul de
studiu
II 2.5
Semestrul
II 2.6 Tipul de
evaluare
Colocvi
u
2.7 Regimul
disciplinei
O


3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe
sptmn
6 din care:
3.2 curs
- 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul
de nvmnt
90 din care:
3.5 curs
-
3.6 seminar/laborator
28
Distribuia fondului de timp Ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 50
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i
pe teren
50
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 50
Tutoriat 7
Examinri 10
Alte activiti................................... 30
3.7 Total ore studiu
individual
0
3.9 Total ore pe
semestru
90
3. 10 Numrul de credite 51. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt
superior
Academia de Studii Economice Bucureti
1.2 Facultatea Management
1.3 Departamentul Management
1.4 Domeniul de studii Management
1.5 Ciclul de studii Licenta
1.6 Programul de studii/
Calificarea
Management
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de
curriculum


4.2de
competene


5. Condiii (acolo unde este cazul)


8. Coninuturi
8. 1 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Prezentarea de ansamblu a firmei baza de
practic
Profilul de activitate, statutul juridic,
dimensiunea organizaiei, numr de salariai,
organizarea structural, indicatori economico-
financiari.
Prezentarea general a strategiei de afaceri a
firmei, obiective fundamentale, obiective
derivate, opiuni strategice, avantaj competitiv
i avantaj competitiv.
Interaciunea cu
studenii este regul
Discutii, consultari cu
coordonatorul de
practica si tutor

Ansamblul firmei
Prezentarea si analiza sistemului decizional.
Organele si posturile de conducere.
Prezentarea si analiza sistemului informational.
Prezentarea si analiza sistemului
metodologico-managerial. Principalele
instrumente manageriale utilizate.
Prezentarea si analiza sistemului organizatoric.
Organigrama si fisa de post.
Analiza SWOT a firmei.
Masuri de perfectionare a activitatii in domeniul
managerial.
Interaciunea cu
studenii este regul
Discutii, consultari cu
coordonatorul de
practica si tutor

Functiunea de Productie Interaciunea cu
5.1. de desfurare a
cursului

5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
Activitatea de instruire practic a studentilor i
propune familiarizarea acestora cu exigentele si
cerintele derularii unor activitati realizate de firme
reale in bazele de practica;
7.2 Obiectivele specificeFolosirea unui ansamblu de metode i tehnici
complexe utilizate n sfera managerial
Identificarea i valorificarea instrumentarului
managerial specific
Aplicarea in practica a cunostintelor privind procesele
de management i a funciilor manageriale ale
organizaiei
Identificarea particularitilor constructive i
funcionale ale organizaiei i mediului su ambiant
Identificarea particularitilor sistemului managerial al
organizaiei i ale componentelor sale
Investigarea managementului resurselor umane i a
motivrii
Obiectivele de dezvoltare i modernizare in
domeniul productiei ale unitii economice.
Capacitatea de producie i/sau desfacere, pe
total si subuniti proprii. Programul lunar si
trimestrial de productiei. Fundamentarea
acestora
Fluxul tehnologic pentru produsele i/sau
serviciile obinute.
Programarea, lansarea si urmarirea productiei.
Activitatea de intretinere si reparatii.
Managementul costurilor pe principalele tipuri
de produse sau servicii. Exemplu de calculatie
a costurilor.
Managementul calitatii. Asigurarea calitatii si
controlul tehnic de calitate. Modaliti specifice
de organizare a activitilor legate de
asigurarea calitii.
Analiza SWOT a functiunii de productie.
Masuri de perfectionare a activitatii in domeniul
productiei.
studenii este regul
Discutii, consultari cu
coordonatorul de
practica si tutor
Functiunea Comerciala
Obiectivele de dezvoltare in domeniul
comercial ale unitii economice.
Planul de vanzari. Modalitati de determinare a
acestuia.
Documente relevante utilizate de unitatea
economica in domeniul vanzarilor (factura
fiscala, factura proforma, chitanta, etc.).
Planul de aprovizionare. Modalitati de
determinare a acestuia.
Documente relevante utilizate de unitatea
economica in domeniul aprovizionarii (bon de
consum, nota de intrare receptie etc.).
Planul de marketing. Fundamentarea acestuia.
Cererea de oferta. Fundamentarea si
intocmirea acesteia.
Analiza rentabilitatii produselor noi.
Bugetarea activitatii comerciale.
Analiza SWOT a functiunii comerciale.
Masuri de perfectionare a activitatii in domeniul
comercial.
Interaciunea cu
studenii este regul
Discutii, consultari cu
coordonatorul de
practica si tutor

Functiunea Financiar-Contabila
Indicatorii economico-financiari ai ntreprinderii.
Bugetul de venituri i cheltuieli.
Fundamentarea acestuia
Fluxurile financiar-monetare in firma.
Analiza rentabilitatii, solvabilitatii si lichiditatii.
Capacitatea de ndatorare a ntreprinderii.
Analiza veniturilor.
Analiza cheltuielilor.
Creditarea afacerii. Mecanisme utilizate de
Interaciunea cu
studenii este regul
Discutii, consultari cu
coordonatorul de
practica si tutor

firma.
Politica dividendelor.
Managementul fiscal al firmei.
Activitatea de audit i control financiar n cadrul
ntreprinderii.
Analiza SWOT a functiunii financiar-contabile.
Masuri de perfectionare a activitatii in domeniul
financiar-contabil.
Functiunea de Resurse umane
Situatia resurselor umane in firma. Incadrarea
cu personal.
Planificarea resurselor umane.
Motivarea si managementul recompenselor
resurselor umane. Mecanisme si efecte.
Recrutarea si selectia.
Managementul carierei. Planul carierei.
Evaluarea resurselor umane.
Promovarea.
Protectia salariatilor.
Analiza SWOT a functiunii de resurse umane.
Masuri de perfectionare a activitatii in domeniul
resurselor umane.
Interaciunea cu
studenii este regul
Discutii, consultari cu
coordonatorul de
practica si tutor

Bibliografie:
1. O. Nicolescu, I. Verboncu Fundamentele managementului organizaiei, Editura
Universitar, Bucureti, 2008
2. E. Burdus Fundamentele managementului organizatiei, Editura economica,
Bucuresti, 2008
3. Ion Verboncu, Stim sa conducem?, Editura Economica, Bucuresti, 2005
4. Eugen Burdus, Tratat de management, Editura Economica , Bucuresti 2005
5. Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu, Ion Popa, Ghid de reproiectare a sistemului de
management al organizaiei, Editura Olimp, 2006
6.O. Nicolescu, I. Verboncu Metodologii manageriale, Editura Universitar, Bucureti,
2008


10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de
evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.3
Pondere
din nota
final
10.4 Curs
Nu este cazul
10.5
Seminar/laborator
Calitatea lucrrilor
practice elaborate
- Examinarea caietului de
practica
- Sustinerea in fata unei
comisii a proiectului de
100%
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii
epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Discutarea coninutului disciplinei i a cerinelor fa de studenti cu reprezentani ai
mediului autohton de afaceri
practica


10.6 Standard minim de performan
Indeplinirea numarului cerut de ore de practica (90 de ore)
Intocmirea caietului de practica
Sustinerea caietului de practica

I. DESPRE DOMENIUL PRODUCIE

Aceast funciune poate fi definit ca ansamblul proceselor de munc din cadrul
ntreprinderii prin care se transform obiectele muncii n produse finite, semifabricate i
servicii i se creeaz nemijlocit condiiile tehnico-materiale, organizatorice i de deservire
necesare desfurrii fabricaiei n bune condiii.
Procesele de producie ce se desfoar n cazul firmelor industriale se pot clasifica
n funcie de mai multe criterii.
Din punctul de vedere al participrii la transformarea obiectelor muncii n produse
finite, semifabricate i servicii procesele de producie se clasific n procese de baz,
auxiliare i deservire.
n cadrul proceselor de baz, obiectele muncii sufer n mod nemijlocit transformri
ce duc la crearea produselor finite ale organizaiei industriale n care aceasta este
specializat. Se poate afirma deci c procesele de baz constituie coninutul principal al
proceselor de producie.De exemplu, prelucrarea barelor de oel ntr-o ntreprindere
constructoare de maini. La rndul lor, n cadrul proceselor de baz se pot delimita mai
multe categorii: pregtitoare, montaj-finisaj i ncercare-prob, ce pot constitui i obiectul
de activitate al unor ntreprinderi specializate.
Spre deosebire de procesele de baz, procesele auxiliare nu contribuie n mod
nemijlocit la transformarea obiectelor muncii n produse finite, semifabricate i servicii. Prin
procesele auxiliare n cadrul firmei se asigur condiiile tehnico-materiale necesare
desfurrii normale a proceselor de baz. Dintre procesele auxiliare tipice menionm:
executarea, ntreinerea i repararea sculelor, modelelor i matrielor, repararea i
ntreinerea mainilor i instalaiilor, producerea energiei termice, electrice etc.
Procesele de deservire sunt menite s asigure celelalte condiii, n special
organizatorice, necesare derulrii adecvate a proceselor de baz i auxiliare din cadrul
societii comerciale sau regiei. Din aceast categorie fac parte: transportul obiectelor
muncii, semifabricatelor i produselor finite, aprovizionarea locurilor de munc cu scule,
dispozitive, matrie, semifabricate etc.
Procesele de producie se mai pot clasifica i n funcie de alte criterii: gradul de
nzestrare tehnic, caracterul materiei prime, modul de desfurare n timp.
Din punct de vedere organizatoric, adic al naturii obiectivelor urmrite i al
proceselor care o alctuiesc, funciunea de producie din firma industrial se poate grupa
n cinci activiti principale:
- programarea, lansarea i urmrirea produciei;
- fabricaia sau exploatarea;
- controlul tehnic de calitate;
- ntreinerea i repararea utilajelor;
- producia auxiliar de energie, aburi etc.
n afara acestora, n cadrul funciunii de producie exist i un grup de atribuii cu
caracter general, exprimri organizatorice ale unor procese de munc ce vizeaz dou
sau mai multe din activitile enumerate. ntre acestea menionm organizarea utilizrii
ntr-o msur ct mai mare a capacitii de producie, reducerea consumurilor specifice,
aplicarea normelor de protecie a muncii etc.

A. Programarea, pregtirea, lansarea i urmrirea produciei
n cadrul acestei activiti sunt reunite atribuiile prin care se determin cantitile de
produse i servicii ce trebuie realizate n perioade reduse, pe locuri de munc, cu
respectarea anumitor condiii de calitate i consum de munc vie i materializat, precum
i comunicarea lor executanilor i verificarea obinerii acestora.
Obiectivul acestei activiti este ealonarea realizrii planurilor de producie n
condiiile utilizrii ct mai eficiente a resurselor ncorporate n seciile de producie, care se
realizeaz prin atribuiile urmtoare: ealonarea calendaristic, la nivel de detaliu, a
produciei prevzute n planuri; ncrcarea utilajelor i suprafeelor de producie; stabilirea
sarcinilor pe secii, ateliere, brigzi i locuri de munc; ntocmirea graficelor calendaristice
privind lansarea produciei etc.

B. Fabricaia
Component principal a funciunii de producie, n cadrul creia se utilizeaz masa
principal a resurselor unitii industriale - n medie ntre 80-90% - este fabricaia.
n fapt, fabricaia implic o singur atribuie principal - executarea produselor i
serviciilor programate din obiectele muncii asigurate prin activitatea de aprovizionare,
conform cerinelor de calitate, de cantitate i termenelor stabilite anterior.
Evident, n desfurarea fabricaiei preocuparea principal const n realizarea unei
eficiene ct mai ridicate n domeniul produciei. n acest scop, managementul trebuie s ia
msuri n cele mai variate domenii: tehnic, organizatoric etc., n care sunt implicate i
celelalte activiti ale societii comerciale sau regiei autonome.

C. Controlul tehnic de calitate
Activitatea de control tehnic de calitate reunete ansamblul proceselor prin care se
compar caracteristicile calitative ale resurselor materiale ale organizaiei industriale i ale
produselor executate n cadrul ei cu standardele i normele de calitate, asigurndu-se pe
aceast baz ncadrarea n prevederile ultimelor.
Controlul tehnic de calitate - sau C.T.C., denumirea sa uzual - are deci un caracter
cuprinztor: ncepe cu achiziionarea materiilor prime i materialelor i se continu pn n
faza de exploatare sau consum a produselor finite, aa cum rezult i din atribuiile
urmtoare: participarea la elaborarea strategiei i politicii firmei; stabilirea formelor i
metodelor de control al calitii; determinarea calitii materiilor prime i materialelor;
stabilirea de msuri viznd mbuntirea calitii semifabricatelor i produselor finite etc.
De remarcat c, n perioada actual, n societile comerciale i regiile naionale
cresc ponderea i rolul controlului de calitate. ntre elementele care determin aceast
tendin menionm sporirea gradului de complexitate i precizie a produselor,
intensificarea competiiei internaionale etc.

D. ntreinerea i repararea utilajelor i a celorlalte mijloace fixe
Activitatea de ntreinere i reparare a utilajelor reunete ansamblul proceselor de
munc din cadrul organizaiei menite s asigure meninerea echipamentelor de producie
i a celorlalte dotri n stare de funcionare normal, prin prentmpinarea i eliminarea
efectelor uzurii fizice i, n msura posibilului, morale.
Dintre atribuiile principale prin care se operaionalizeaz aceast activitate,
menionm: planificarea sistemului de reparaii preventive; efectuarea operaiilor de
ntreinere; efectuarea reparaiilor curente; efectuarea reparaiilor capitale.
Importana activitii de ntreinere i reparaii decurge din valoarea crescnd a
pierderilor ocazionate de ntreruperile n funcionarea utilajelor, ca urmare a sporirii
sensibile a costurilor i randamentelor echipamentelor. n legtur cu aceasta, o problem
major este asigurarea efecturii operaiilor de ntreinere i reparaii la calitatea i
termenele optime.

E. Producia auxiliar
n cadrul acestei activiti sunt reunite procesele de munc prin care se asigur, din
surse interne ale ntreprinderii, energia electric, termic, aburul, apa etc. necesare
desfurrii n bune condiii a proceselor produciei de baz i a celorlalte procese de
munc din cadrul organizaiei.
Principalele atribuii aferente produciei auxiliare sunt: determinarea necesarului de
energie electric; determinarea necesarului de energie termic; determinarea necesarului
de abur; determinarea necesarului de ap; producerea cantitilor de energie electric,
termic, abur, ap etc. planificate etc.
Principala problem care se ridic n conceperea i desfurarea activitii de
producie auxiliar este diminuarea la maximum posibil a consumului de energie. Aceasta
cu att mai mult cu ct n Romnia pentru realizarea unei uniti de venit naional se
consum adesea o cantitate dubl de combustibil convenional comparativ cu statele
avansate economic.

II. CADRUL LEGAL

Prezentul ghid reprezint un suport de informare pentru studenii anilor II si III, ciclul
de licen din cadrul Facultii de Management.
Conform cadrului legal n vigoare, practica de specialitate pentru studenii anului III
licen n cadrul acestui proiect, se organizeaz n conformitate cu Legea Educaiei
Naionale nr. 1/2011, Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor i studenilor, Ordinul
ministrului educaiei, cercetrii i tineretului nr. 3955/2008 i Regulamentul privind
organizarea i desfurarea practicii de specialitate n cadrul programelor de licen,
aprobat de Biroul Senatului Universitar al Academiei de Studii Economice din Bucureti.
Practica de specialitate este prevazut ca disciplin distinct n curriculum-ul
universitar al semestrului al aselea de studii, conducnd la obinerea numrului de puncte
de credit menionate n planul de nvmnt al programului de licen respectiv i se
finalizeaz cu evaluarea pe baza unui colocviu. Studenii vor trebui s efectueze un numr
de 90 de ore de practic la finele semestrului II al anului III de studiu.

Stagiul de practic, reprezint activitatea desfurat de studenii anului III licen
conform planului de nvmnt aprobat, care are drept scop verificarea aplicabilitii
cunotinelor teoretice nsuite de acetia, n cadrul programului de pregtire profesional.

Organizatorul de practic este Academia de Studii Economice din Bucureti prin
Facultatea de Management, care desfoar activiti instructiv-educative i formative,
potrivit legislaiei romne n vigoare.

Partenerul de practic este instituia/organizaia din Romnia care asigur
desfurarea stagiului de practic i al crei profil de activitate este compatibil cu cel al
domeniilor de pregtire oferite n cadrul universitii organizatoare de practic.

Cadrul didactic supervizor este cadrul didactic care va asigura planificarea,
organizarea i supravegherea desfurrii stagiului de practic i care este desemnat de
Organizatorul de practic.

Tutorele este persoana desemnat de Partenerul de practic din cadrul angajailor
si, care va coordona activitatea studentului pe toat perioada stagiului i va asigura
respectarea condiiilor de pregtire i dobndirea de ctre acesta a competenelor
profesionale planificate.

Practicantul este studentul care desfoar activiti practice pentru consolidarea
cunotinelor teoretice i pentru formarea abilitilor practice necesare unei integrri mai
rapide i facile pe piaa muncii.

Conventia cadru de practic este contractul cadru de colaborare ncheiat ntre
organizator i partenerul de practic, care statueaz condiiile de desfurare a stagiului
de practic a studenilor, precum i responsabilitile prilor semnatare.

Convenia de practic este contractul tripartit de practic, care va fi semnat i
nsuit de ctre studentul practicant, organizatorul, respectiv partenerul de practic. Acest
document va cuprinde de asemenea, responsabilitile prilor semnatare.

III. OBIECTIVELE PRACTICII DE SPECIALITATE PENTRU STUDENII
ANULUI II SI III LICEN, FACULTATEA DE MANAGEMENT

Obiectivele educaionale considerate ca obiective generale ale practicii de specialitate
constau n:
Aplicarea de ctre studeni a conceptelor i metodologiilor nsuite la disciplinele
fundamentale i dobndirea de cunotine practice n domeniu. Stagiul practic
reprezint o prim etap n procesul prin care viitorul absolvent se confrunt cu
cerinele practice ale domeniului n care i va desfura activitatea dup absolvire.
Formarea viitorilor specialiti n domeniul economic, cu accent pe cunostintele de
management, acomodarea cu climatul de munc din cadrul firmelor, cu prioritate
mici si mijlocii, cu rigorile i cerinele potenialilor angajatori, care s conduc la o
mai facil inserie a absolvenilor pe piaa muncii.

Toate aceste aspecte identificate, vor fi cuprinse n cadrul caietului de practic, care va fi
susinut de ctre student n cadrul colocviului de absolvire a stagiului de practic. n plus,
acest proiect va mai conine o analiz diagnostic global privind modul de funcionare a
instituiei unde studentul a desfurat stagiul de practic.
Atingerea obiectivelor menionate va conduce la:
O mai bun corelare i compatibilizare a cunotinelor teoretice dobndite, cu
cerinele n continu schimbare a pieei muncii;
Optimizarea relaiei ntre mediul academic i mediul economic i social n vederea
permanentei adaptri a curriculei la cerinele acestui mediu i realizarea unei
tranziii mai facile de la coal la viaa activ;
Contientizarea de ctre studeni a importanei activitii practice, a orientrii spre
activiti pentru care posed reale aptitudini i a consilierea lor n acest sens.

IV. ETAPELE DE DERULARE A STAGIULUI DE PRACTIC

4.1. Etapa premergtoare efecturii stagiului de practic

Participarea studenilor la programul de practic presupune parcurgerea
urmtoarelor etape iniiale de ctre organizatorul de practic:
Informarea privind obiectivele proiectului, a obligaiilor i drepturilor studenilor
practicani;
Aducerea la cunotina studenilor a criteriilor de selecie pentru participarea la
aceste stagii de practic i a locurilor de practic puse la dispoziie n cadrul
proiectului;
Selecia studenilor n vederea repartizrii pe locurile de practic puse la dispoziie,
pe baza criteriilor stabilite i anunate anterior i a opiunilor exprimate de ctre
acetia;
Informarea partenerului de practic asupra criteriilor de selecie a tutorilor de
practic;
Pregtirea tutorilor de practic din cadrul instituiilor gazd cu privire la modul de
desfurare a stagiilor de practic;
Elaborarea n colaborare cu partenerii de practic a Conventiilor cadrul de practica,
a Conveniilor de practic, a Caietelor de practica i a Ghidurilor de practic.
n aceeai perioad, partenerul de practic:
Va stabili o ntlnire cu universitatea organizatoare de practic pentru o serie de
discuii privind stagiile pe care le poate oferi;
Va semna Conventia cadru de colaborare cu universitatea organizatoare de
practic;
Va colabora la elaborarea Ghidului de practic;
Va semna convenia de practic cu organizatorul de practic i cu studentul
practicant.
Va numi un tutore pentru stagiul de practic, selectat din rndul angajailor
proprii, conform cerinelor organizatorului de practic.


4.2. Etapa desfurrii stagiului de practic

Stagiile de pregtire practic se vor realiza pe perioada semestrului VI pentru anul
III si semestrului IV pentru anul II i vor totaliza un numr de 90 de ore.
Pe perioada desfurrii stagiului de practic, cele trei pri semnatare ale
conveniei de practic (organizatorul de practic, practicantul, partenerul de practic) au
urmtoarele responsabiliti:

Practicantul:
S se prezinte pe toat durata stagiului de practic la instituia partener de
practic i s respecte programul de lucru agreat cu aceasta.
S desfoare activitile specificate de tutore n conformitate cu portofoliul de
practic, n condiiile respectrii cadrului legal cu privire la volumul de munc i
dificultatea acestora.
S nu foloseasc, sub nicio form, informaiile la care are acces n timpul
stagiului despre partenerul de practic, pentru a le comunica unui ter sau
pentru a le publica, n timpul sau dup terminarea stagiului, dect cu acordul
respectivului partener de practic.
Studentul i asum ntreaga rspundere pentru respectarea normelor de
organizare i de protecie a muncii specifice unitii gazd pe toat durata
desfurrii practicii. n cazul apariiei unei dispute ntre studentul practicant i
instituia gazd, acetia pot apela la universitate ca s acioneze ca mediator,
dar prile nu vor implica universitatea n nici un alt mod n desfurarea
conveniei de practic.

Partenerul de practic:
Prin intermediul tutorelui desemnat, partenerul de practic are obligaia de a
respecta termenii Conveniei de practic, a ine permanent legtura cu cadrul
didactic supervizor i a-l contacta pe acesta din urm, n cazul n care studentul
practicant nu va respecta obligaiile agreate.
S instruiasc studentul practicant cu privire la normele de securitate i sntate
n munc, n conformitate cu legislaia n vigoare.
S pun la dispoziia studentului practicant instrumente specifice de lucru, acolo
unde este cazul.
S implice studenii n activiti specifice domeniului studiat, n vederea
asigurrii unui context favorabil formrii de competene profesionale n domeniu.
S pun la dispoziia studentului datele necesare ntocmirii proiectului de
practic.
S asigure studentului practicant, pe parcursul derulrii stagiului de practic,
posibilitatea desfurrii activitii n toate compartimentele relevante ale
instituiei (asigurarea rotaiei structurilor din cadrul instituiei gazd n care
studentul i desfoar stagiul).
S raporteze universitilor organizatoare de practic eventualele incidente n
care au fost implicai studenii.

Pentru Universitea organizatoare de practic:
S desemneze un cadru didactic supervizor, responsabil cu planificarea,
organizarea i supravegherea desfurrii pregtirii practice.
S aduc la cunostin studenilor participani condiiile i cerinele stagiului de
practic, aa cum sunt ele specificate de partenerul de practic.
S se asigure c derularea stagiului de practic este n acord cu angajamentele
stabilite.

Pentru evidenierea activitii desfurate, pe perioada derulrii stagiului de
practic, studentul are obligaia completrii unui Jurnal de practic. La sfritul perioadei
de practic, studentul are obligaia elaborrii unui Proiect de practic. Cele dou
documente vor fi luate n considerare n procesul de evaluare a stagiului de practic
efectuat.

4.3. Etapa evalurii stagiului de practic
Finalizarea stagiului de practic i obinerea creditelor alocate disciplinei sunt
condiionate de evaluarea i certificarea acestuia.
n cadrul universitii organizatoare de practic se va susine un colocviu de
practic privind evaluarea activitii studenilor care au participat la stagiul de practic
organizat n cadrul proiectului. Evaluarea este efectuat de o comisie compus din minim
trei cadre didactice implicate n implementarea proiectului.
n cadrul procesului de evaluare se vor analiza:
Jurnalul de practic completat de student n perioada stagiului de practic;
Caietul de practic ntocmit;
Evaluarea tutorelui din cadrul firmei de practica.

Certificarea stagiului de practic se va realiza prin acordarea punctelor de credit
prevzute n planul de nvmnt (3 puncte de credit). Nepromovarea colocviului de
practic conduce la refacerea activitii de practic.

V. ELEMENTE CE TREBUIE ABORDATE IN CADRUL ACTIVITATII DE
PRACTICA IN DOMENIUL COMERCIAL

I. STRUCTURA GENERALA A ACTIVITII DE PRACTIC

1. Prezentarea de ansamblu a firmei baza de practic
Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea organizaiei, numr de salariai,
organizarea structural, indicatori economico-financiari.
Prezentarea general a strategiei de afaceri a firmei, obiective fundamentale,
obiective derivate, opiuni strategice, avantaj competitiv i avantaj competitiv.
2. Aspecte de continut (Productie)
Obiectivele de dezvoltare i modernizare in domeniul productiei ale unitii
economice.
Analiza SWOT a functiunii de productie.
Capacitatea de producie i/sau desfacere, pe total si subuniti proprii. Programul
lunar si trimestrial de productiei. Fundamentarea acestora
Fluxul tehnologic pentru produsele i/sau serviciile obinute.
Programarea, lansarea si urmarirea productiei.
Activitatea de intretinere si reparatii.
Managementul costurilor pe principalele tipuri de produse sau servicii. Exemplu de
calculatie a costurilor.
Managementul calitatii. Asigurarea calitatii si controlul tehnic de calitate. Modaliti
specifice de organizare a activitilor legate de asigurarea calitii.
Masuri de perfectionare a activitatii in domeniul productiei.