Sunteți pe pagina 1din 39

MINISTERUL EDUCAIEI I TINERETULUI AL

REPUBLICII MOLDOVA
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA
FACULTATEA ECONOMIE GENERAL I DREPT
Catedra Drept Privat
PROGRAMA ANALITIC
DREPTUL AFACERILOR
(E!"!!!#$#%
Autor: Lector universitar, magistru n drept, Ciobanu Natalia
Anul de studii I
Semestrul I
Numrul total de ore 15
!re de lucru individual "
!re de contact #
inclusiv: curs $ ore% seminar $ ore
&valuare: e'amen oral
Credite &C(S 5
)ecen*ent:
Aprobat prin deci*ia Catedrei +rept ,rivat nr-.. din ......../0
e& Catedr' ..............
De(a)*+ Fa(*+t',ii E(-)-.ie Ge)era+' /i Drept
D-ri) Va(*+-v0(1i ..............

Pr-re(t-r St*dii
Pr-& *)iv Dr 1a2 A+a C-te+)i( ..............
DREPTUL AFACERILOR
NOT INTRODUCTIV
L-(*+ /i i.p-rta),a di0(ip+i)ei
" S*2 rap-rt dida(ti(3
a% +-(*+ di0(ip+i)ei 4) (adr*+ pr-5ra.ei de 4)v','.4)t
+isciplina de studiu +reptul a1acerilor se pre*int n calitate de disciplin
1undamental a dreptului necesar de a 1i studiat de ctre studen2ii de la
speciali*rile economice-
+isciplina +reptul a1acerilor este o introducere n principiile 3i mecanismele
dreptului, avnd ca 1inalitate deprinderea limba4ului 4uridic de ctre viitorul om de
a1aceri- Studiile de ca* privind litigii din lumea a1acerilor permit o abordare
pragmatica a 3tiin2elor 4uridice- +reptul a1acerilor apro1undea* normele de drept 3i
4urispruden2a din domeniul a1acerilor- !amenii de a1aceri semnea* pe parcursul
activit2ii sute sau c5iar mii de contracte comerciale- 6iecare contract are *eci de
implica2ii 4uridice nebnuite pentru oc5iul neavi*at- Studiul disciplinei are ca scop
n2elegerea corecta a acestor implica2ii in litigii, conven2ii, proprietate, valori
mobiliare-
,redarea disciplinei +reptului A1acerilor se impune cu necesitate n condi2iile
trecerii )epublicii 7oldova la economia de pia2 3i a multiplicrii opera2iunilor de
comer2- +isciplina are menirea s pun la dispo*i2ia viitorilor economi3ti cuno3tin2e
privind mai ales regimul 4uridic al comercian2ilor, al actelor 3i 1aptelor de comer2 ca
3i privind unele institu2ii de drept substan2ial sau con1lictual uni1orm, aplicabile
raporturilor de comer2 cu elemente de e'traneitate- Abordarea institu2iilor dreptului
a1acerilor se reali*ea* pornind de la legisla2ia n vigoare, dar 3i de la solu2iile
consacrate n doctrina sau dega4ate din 4urispruden2a )epublicii 7oldova, 4udiciara
sau arbitrala, ori promovate in practica a1acerilor-
2% 0e.)i&i(a,ia &-r.ativ'
,rograma este adresat n primul rnd studen2ilor economi3ti- &a contribuie la
acumularea cuno3tin2elor n cadrul ciclului 1 al studiilor universitare, 1iind n strns
legtur cu alte discipline- !biectivele disciplinei se ba*ea* pe principiul 1ormrii
gndirii 4uridice contemporane 3i 1undamentarea limba4ului, termenilor 3i no2iunilor
de specialitate- !biectivele se ntemeia* pe nsu3irea de ctre studen2i a urmtoarelor
te*e:
8ene*a 3i evolu2ia n timp a termenilor limba4ului 4uridic contemporan%
Corela2ia dintre normele 3i institu2iile 4uridice 3i 1actorii social ale
rela2iilor de a1aceri%
)olul dreptului a1acerilor n de*voltarea economiei de pia2 3i a
multiplicrii opera2iunilor de comer2-
/
(oate acestea sunt necesare pentru ob2inerea de ctre 1iecare student a
capacit2ilor de evaluare a valorii +reptului a1acerilor n patrimoniul cultural 4uridic
al omenirii, a vocabularului pro1esional, a procedeelor metodologice de anali* a
1enomenelor 4uridice n ansamblu 3i alte 1enomene social economice-

$ S*2 rap-rt .et-d-+-5i(-6ap+i(ativ3
9n plus, n cadrul 6acult2ilor E(-)-.i(e7 0pe(ia+i8area C-)ta2i+itate7
6666666666666666666materia de 1a2 se nscrie n pac5etul de discipline de studiu speci1ice
anului I, ce au toate un scop pronun2at propedeutic-
Cursul de drept al a1acerilor 2i propune 1amiliari*area studentului economist cu
no2iunile 4uridice 1undamentale ale organi*rii si derulrii a1acerii, deprinderea
limba4ului 4uridic 3i nsu3irea principiilor de drept care guvernea* mediul de a1aceri-
Studentul economist dob:nde3te cuno3tin2ele necesare utili*rii legisla2iei aplicabile
operatorilor de comer2- Ca disciplina 1undamentala, cursul de drept al a1acerilor este,
de asemenea, menit sa ntregeasc baga4ul de cuno3tin2e necesare studentului
economist n n2elegerea 3i apro1undarea disciplinelor economice, de specialitate,
1c:ndu;l pe acesta sa ptrund mai corect reperele 4uridice ale mecanismelor de
natura economica-
Scopul principal este 1ormarea unei g:ndiri obiective, aprecierea 3i motivarea
diverselor 1enomene din cadrul evolu2iei institu2iilor de drept-
Literatura pe care se ba*ea* cursul este accesibil 3i poate 1i 1olosit ca i*vor
doctrinar pentru orice tem din cadrul disciplinei-
La ba*a cursului sunt metodele de anali* 3i comparativ ceea ce permite
1iecrui student de a aprecia 3i a evalua 1iecare 1enomen 4uridic-
OBIECTIVE FORMATIV 9 DE:VOLTATIVE
La 1inele studierii disciplinei, studen2ii trebuie s ob2in urmtoarele
competen2e:
COMPETENE GNOSIOLOGICE:
s determine obiectul de studiu al dreptului a1acerilor%
s nsu3easc conceptul dreptului a1acerilor 3i s;i gseasc locul n
sistemul na2ional de drept%
s identi1ice raporturile 4uridice care 1ac obiectul dreptului a1acerilor%
s se anali*e*e i*voarele 1ormale ale dreptului a1acerilor%
s eviden2ie*e activitatea de ntreprin*tor de alte activit2i social utile%
s identi1ice elementele activit2ii de ntreprin*tor 3i genurile de activitate
de ntreprin*tor%
s caracteri*e*e 3i s e'plice modurile de interven2ie a statutului n
activitatea economic%
s aprecie*e rolul ntreprin*torului persoan 1i*ice 3i 4uridice pentru o
economie liber%
$
s numeasc subiectele care au dreptul s des13oare activitate de
ntreprin*tor 3i cerin2ele legale naintate 1a2 de aceste persoane%
s descrie procedura de constituire 3i nregistrare a persoanelor 4uridice cu
scop lucrativ%
s deosebeasc capitalul social de patrimoniul societ2ii comerciale 3i de
alte no2iuni asemntoare%
s numeasc drepturile 3i obliga2iile asociatului societ2ii comerciale%
s 1ac anali*a procedurii de 1ormare 3i modi1icare a capitalului social%
s descrie 1ormele de reorgani*are a persoanelor 4uridice cu scop lucrativ%
s numeasc temeiurile de di*olvare a societ2ilor comerciale%
s descrie procedura de lic5idare a persoanelor 4uridice cu scop lucrativ-
COMPETENE PRAXIOLOGICE:
s determine speci1icul <avanta4ele 3i de*avanta4ele= 1iecrei 1orme de
organi*are 4uridic a activit2ii de ntreprin*tor%
s perceap de a ntocmi actele constitutive ale societ2ilor comerciale%
s nsu3easc etapele pregti des13urrii adunrilor asocia2ilor societ2ilor
comerciale%
s opere*e cu datele registrului de stat al ntreprinderilor%
s ntocmeasc modele de procese verbale a adunrii asocia2ilor sau a
consiliilor societ2ilor comerciale%
s elabore*e modele de contracte de 1u*iune, planuri de de*membrare 3i
proiecte de acte de trans1ormare a unei persoane 4uridice n alt 1orm%
s determine 3i s anali*e*e categoriile de contracte comerciale%
S elabore*e proiecte de cercetare 3tiin2i1ic n domeniul dreptului
a1acerilor%
s determine importan2a ec5ilibrului dintre libertatea economic 3i
interven2ia statului n economie%
s determine 3i s nsu3easc normele 4uridice privind protec2ia
ntreprin*torului de actele de concuren2 neloial 3i activit2ile
monopoliste-
COMPETENE DE CERCETARE:
s determine rolul dreptului a1acerilor n de*voltarea economiei de pia2 3i a
multiplicrii opera2iunilor de comer2%
s perceap oportunitatea nsu3irii 3i aplicrii principiilor dreptului
a1acerilor%
s anali*e*e unele in1luen2e ale dreptului a1acerilor asupra rela2iilor de
a1aceri%
>
s identi1ice corela2ia dintre dreptul a1acerilor 3i unitatea 4uridic european-
DISTRIBUIREA ORIENTATIV A ORELOR PE TIPURI DE
ACTIVITATE
Nr +enumirea temei Numrul de ore
pre+e5er
i
0e.i)ar T-ta+
" C-)(epte &*)da.e)ta+e a+e te-riei
drept*+*i P-8i,ia drept*+ a&a(eri+-r 4)
0i0te.*+ de drept N-,i*)i i)tr-d*(tive
privi)d drept*+ a&a(eri+-r
/ ore / ore > ore
$ A(tivitatea de 4)trepri)8't-r
Re5+e.e)tarea ;*ridi(' a a(tivit',ii de
4)trepri)8't-r
/ ore / ore > ore
# S*2ie(te+e drept*+*i a&a(eri+-r3
per0-a)a &i8i(' /i per0-a)a ;*ridi(' (*
0(-p +*(rativ
/ ore / ore > ore
< N-,i*)ea7 (-)0tit*irea /i &*)(,i-)area
0-(iet',i+-r (-.er(ia+e
Re5i.*+ ;*ridi( /i (-.p-)e),a
patri.-)i*+*i 0-(iet',i+-r (-.er(ia+e
> ore > ore 0 ore
= Re-r5a)i8area /i +i(1idarea
per0-a)e+-r ;*ridi(e (* 0(-p +*(rative
/ ore / ore # ore
> I)0-+va2i+itatea / ore / ore > ore
? S-(iet',i+e de per0-a)e3 0-(ietatea 4)
)*.e (-+e(tiv /i 0-(ietatea 4)
(-.a)dit'
/ ore / ore > ore
@ S-(iet',i+e de (apita+*ri3 0-(ietatea (*
r'0p*)dere +i.itat' /i 0-(ietatea pe
a(,i*)i
/ ore / ore > ore
A S-(iet',i+e (--perati0te ((--perativa de
pr-d*(,ie /i (--perativa de
4)trepri)8't-r%
1 ore 1 ore / ore
"! B)trepri)derea de 0tat /i .*)i(ipa+' 1 ore 1 ore / ore
"" C-)tra(te+e (-.er(ia+e *ti+i8ate 4)
re+a,ii+e de a&a(eri
# ore # ore 1/ ore
"$ Tit+*ri (-.er(ia+e de va+-are (a
.i;+-a(e de p+at'
/ ore / ore > ore
5
"# C-)(*re),a 4) a&a(eri /i pr-te(,ia
(-)0*.at-ri+-r di) per0pe(tiva
re+a,ii+-r de a&a(eri
/ ore / ore > ore
T-ta+ #! -re #! -re >! -re
CONINUTUL PROGRAMEI CONFORM GRILEI DE ORE
A Pre+e5eri
Nr De)*.irea te.ei F-r.a pre8e)t'rii Nr de
-re
" C-)(epte &*)da.e)ta+e a+e te-riei
drept*+*i P-8i,ia drept*+ a&a(eri+-r 4)
0i0te.*+ de drept N-,i*)i i)tr-d*(tive
privi)d drept*+ a&a(eri+-r
,relegere interactiv-
&'punerea- Asocia2ii
libere- +iscu2ii-
/ ore
$ A(tivitatea de 4)trepri)8't-r
Re5+e.e)tarea ;*ridi(' a a(tivit',ii de
4)trepri)8't-r
,relegere cu
demonstra2ii-
+iscu2ii- Comparare-
/ ore
# S*2ie(te+e drept*+*i a&a(eri+-r3
per0-a)a &i8i(' /i per0-a)a ;*ridi(' (*
0(-p +*(rativ
,relegere interactiv
,re*entare- Anali*-
/ ore
< N-,i*)ea7 (-)0tit*irea /i &*)(,i-)area
0-(iet',i+-r (-.er(ia+e
Re5i.*+ ;*ridi( /i (-.p-)e),a
patri.-)i*+*i 0-(iet',i+-r (-.er(ia+e
,relegere ? dialog-
+iscu2ii- Comparare-
Argumentare 3i
contra argumentare-
> ore
= Re-r5a)i8area /i +i(1idarea
per0-a)e+-r ;*ridi(e (* 0(-p +*(rative
,relegere interactiv
,re*entare- Anali*-
/ ore
> I)0-+va2i+itatea ,relegere interactiv
+iscu2ii- Comparare-
Argumentare 3i
contra argumentare-
/ ore
? S-(iet',i+e de per0-a)e3 0-(ietatea 4)
)*.e (-+e(tiv /i 0-(ietatea 4)
(-.a)dit'
,relegere interactiv
,relegere ? dialog-
&'plica2ie- Anali*-
/ ore
@ S-(iet',i+e de (apita+*ri3 0-(ietatea (*
r'0p*)dere +i.itat' /i 0-(ietatea pe
a(,i*)i
,relegere ? dialog-
+iscu2ii- Comparare-
/ ore
A S-(iet',i+e (--perati0te ((--perativa de
pr-d*(,ie /i (--perativa de
4)trepri)8't-r%
,relegere ? dialog-
&'plica2ie- Anali*-
Argumentare 3i
contra argumentare-
1 ore
#
"! B)trepri)derea de 0tat /i .*)i(ipa+' ,relegere ? dialog-
Conversa2ie-
,re*entare- Anali*-
1 ore
"" C-)tra(te+e (-.er(ia+e *ti+i8ate 4)
re+a,ii+e de a&a(eri
,relegere interactiv
Conversa2ie-
,re*entare- Anali*-
# ore
"$ Tit+*ri (-.er(ia+e de va+-are (a
.i;+-a(e de p+at'
,relegere interactiv
,relegere ? dialog-
&'plica2ie- Anali*-
/ ore
"# C-)(*re),a 4) a&a(eri /i pr-te(,ia
(-)0*.at-ri+-r di) per0pe(tiva
re+a,ii+-r de a&a(eri
,relegere interactiv
,re*entare- Anali*-
/ ore
TOTAL #! -re
B Se.i)are
N De)*.irea te.ei F-r.a
pre8e)t'rii
N
r


d
e

-
r
e
" C-)(epte &*)da.e)ta+e a+e te-riei
drept*+*i P-8i,ia drept*+ a&a(eri+-r 4)
0i0te.*+ de drept N-,i*)i i)tr-d*(tive
privi)d drept*+ a&a(eri+-r
Seminar
interactiv
+iscu2ii- Anali*-
/ ore
$ A(tivitatea de 4)trepri)8't-r
Re5+e.e)tarea ;*ridi(' a a(tivit',ii de
4)trepri)8't-r
+e*batere-
Argumentare 3i
contra argumentare-
/ ore
# S*2ie(te+e drept*+*i a&a(eri+-r3
per0-a)a &i8i(' /i per0-a)a ;*ridi(' (*
0(-p +*(rativ
+e*batere-
Asocia2ii libere-
/ ore
< N-,i*)ea7 (-)0tit*irea /i &*)(,i-)area
0-(iet',i+-r (-.er(ia+e
Re5i.*+ ;*ridi( /i (-.p-)e),a
patri.-)i*+*i 0-(iet',i+-r (-.er(ia+e
("%
+e*batere-
Asocia2ii libere-
/ ore
@
= N-,i*)ea7 (-)0tit*irea /i &*)(,i-)area
0-(iet',i+-r (-.er(ia+e
Re5i.*+ ;*ridi( /i (-.p-)e),a
patri.-)i*+*i 0-(iet',i+-r (-.er(ia+e
($%
Seminar
interactiv cu
pre*entarea
re1eratelor
/ ore
> Re-r5a)i8area /i +i(1idarea
per0-a)e+-r ;*ridi(e (* 0(-p +*(rative
+e*batere-
Argumentare 3i
contra argumentare-
/ ore
? I)0-+va2i+itatea Seminar
interactiv
+iscu2ii-
Anali*-
/ ore
@ S-(iet',i+e de per0-a)e3 0-(ietatea 4)
)*.e (-+e(tiv /i 0-(ietatea 4)
(-.a)dit'
Seminar
interactiv cu
pre*entarea
re1eratelor
/ ore
A S-(iet',i+e de (apita+*ri3 0-(ietatea (*
r'0p*)dere +i.itat' /i 0-(ietatea pe
a(,i*)i
Seminar
interactiv cu
pre*entarea
re1eratelor
/ ore
"! S-(iet',i+e (--perati0te ((--perativa de
pr-d*(,ie /i (--perativa de
4)trepri)8't-r%
B)trepri)derea de 0tat /i .*)i(ipa+'
+e*batere
Comparare-
Argumentare 3i
contra argumentare-
/ ore
"" C-)tra(te+e (-.er(ia+e *ti+i8ate 4)
re+a,ii+e de a&a(eri("%
+e*batere-
Asocia2ii libere-
/ ore
"$ C-)tra(te+e (-.er(ia+e *ti+i8ate 4)
re+a,ii+e de a&a(eri($%
+e*batere-
Asocia2ii libere-
/ ore
"# C-)tra(te+e (-.er(ia+e *ti+i8ate 4)
re+a,ii+e de a&a(eri(#%
Seminar
interactiv
+iscu2ii- Anali*-
/ ore
"< Tit+*ri (-.er(ia+e de va+-are (a
.i;+-a(e de p+at'
+e*batere
Comparare-
Argumentare 3i
contra argumentare-
/ ore
"= C-)(*re),a 4) a&a(eri /i pr-te(,ia
(-)0*.at-ri+-r di) per0pe(tiva
re+a,ii+-r de a&a(eri
+e*batere
Comparare-
Argumentare 3i
contra argumentare-
/ ore
TOTAL #! -re
0
BLOCUL DE CONINUT
M-d*+*+ " CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE TEORIEI DREPTULUI
PO:IIA DREPTULUI AFACERILOR BN SISTEMUL DE DREPT
NOIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL AFACERILOR
1-Concep2ii privind dreptul public 3i dreptul privat-
/- Caracteristica general a dreptului civil-
$- No2iunea 3i obiectul dreptului a1acerilor-
>- I*voarele dreptului a1acerilor-
5- ,rincipiile dreptului a1acerilor-
M-d*+*+ $ ACTIVITATEA DE BNTREPRIN:TOR REGLEMENTAREA
CURIDIC A ACTIVITII DE BNTREPRIN:TOR
1- +e1ini2ia activit2ii de ntreprin*tor 3i elementele ei constitutive-
/- 8enuri de activit2i antreprenoriale-
$- (ipurile activit2i antreprenoriale-
>- !bliga2iile ntreprin*torului-
M-d*+*+ # SUBIECTELE DREPTULUI AFACERILOR3 PERSOANA FI:IC
CU SCOP LUCRATIV I PERSOANA CURIDIC CU SCOP LUCRATIV
1- No2iuni generale de subiect al dreptului a1acerilor-
/- ,ersoana 1i*ic ca subiect de dreptului a1acerilor-
$- ,ersoana 4uridic ca subiect al dreptului a1acerilor-
M-d*+*+ < NOIUNEA7 CONSTITUIREA I FUNCIONAREA
SOCIETILOR COMERCIALE
1- No2iunea societ2ilor comerciale-
/- Condi2ii generale de constituire a persoanelor 4uridice cu scop lucrativ-
$- )egimul 4uridic 3i componen2a patrimoniului societ2ilor comerciale-
"
>- 9nregistrare societ2ilor comerciale-
5- +repturile 3i obliga2iile asocia2ilor-
#- !rganele societ2ii comerciale-
M-d*+*+ = REORGANI:AREA I LICDIDAREA PERSOANELOR
CURIDICE CU SCOP LUCRATIV
1- No2iunea 3i 1ormele reorgani*rii persoanelor 4uridice cu scop lucrativ-
/- )eorgani*area persoanelor 4uridice cu scop lucrativ prin 1u*iune-
$- )eorgani*area persoanelor 4uridice cu scop lucrativ prin de*membrare-
>- )eorgani*area persoanelor 4uridice cu scop lucrativ prin trans1ormare-
5- +i*olvarea 3i lic5idarea persoanelor 4uridice cu scop lucrativ-
M-d*+*+ > INSOLVABILITATEA
1- No2iunea insolvabilit2ii-
/- Subiec2ii insolvabilit2ii-
$- Intentarea procesului de insolvabilitate-
>- ,rocesul de insolvabilitate-
M-d*+*+ ? SPECIFICUL SOCIETILOR DE PERSOANE3 SOCIETATEA
BN NUME COLECTIV I SOCIETATEA BN COMANDIT
1- Caracteristica 3i trsturile societ2ii n nume colectiv-
/- Caracteristica 3i trsturile societ2ii n comandit
M-d*+*+ @ SPECIFICUL SOCIETILOR DE CAPITALURI3
SOCIETATEA CU RSPUNDERE LIMITAT I SOCIETATEA PE
ACIUNI
1- Caracteristica 3i trsturile societ2ii cu rspundere limitat-
/- Caracteristica 3i trsturile societ2ii pe ac2iuni-
M-d*+*+ A SPECIFICUL SOCIETILOR COOPERATISTE
1- No2iuni generale privind cooperativele-
/- Cooperativa de produc2ie-
$- Cooperativa de ntreprin*tor-
M-d*+*+ "! BNTREPRINDEREA DE STAT I BNTREPRINDEREA
MUNICIPAL
1- 9ntreprinderea de stat-
/- 9ntreprinderea municipal
M-d*+*+ "" CONTRACTELE COMERCIALE UTILI:ATE BN RELAIILE
DE AFACERI
1- !bliga2iile comerciale-
/- Considera2ii generale privind contractele comerciale-
$- Contactul de vn*are;cumprare comercial-
>- Contractul de mandat comercial-
5- Contractul de comision-
1
#- Contactul de leasing-
@- Contractul de arend-
M-d*+*+ "$ TITLURI COMERCIALE DE VALOARE CA MICLOACE DE
PLAT
1- No2iunea 3i caracteristicile titlurilor comerciale ca mi4loace de plat-
/- (itlurile de credit n dreptul a1acerilor-
M-d*+*+ "# CONCURENA BN AFACERI I PROTECIA
CONSUMATORILOR DIN PERSPECTIVA RELAIILOR DE AFACERI
1- No2iunea 3i condi2iile concuren2ei-
/- 6unc2iile concuren2ei-
$- ,rotec2ia consumatorilor n rela2iile de a1acerilor-
BLOCUL DE CONINUT AL SEMINARELOR
SEMINARUL I
CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE TEORIEI DREPTULUI
PO:IIA DREPTULUI AFACERILOR BN SISTEMUL DE DREPT
NOIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL AFACERILOR
C-),i)*t3
" C-)(ep,ii privi)d drept*+ p*2+i( /i drept*+ privat
No2iunea de drept- +elimitarea dreptului: drept public 3i drept privat- Caracteristica
ramurilor de drept-
$ Cara(teri0ti(a 5e)era+' a drept*+*i (ivi+
No2iuni generale a dreptului civil- &lemente pentru de1inirea dreptului civil-
+elimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept- Corela2ia dintre dreptul civil 3i
dreptul a1acerilor-
# N-,i*)ea /i -2ie(t*+ drept*+*i a&a(eri+-r
Sistemul subiectiv 3i sistemul obiectiv al drept*+*i a&a(eri+-r )aporturile
patrimoniale 3i nepatrimoniale- )aporturi ntre ntreprin*tori 3i organele statului-
Istoria dreptului a1acerilor <comercial=-
< I8v-are+e drept*+*i a&a(eri+-r
Constitu2ia- Legile organice 3i ordinare- !rdonan2ele 3i 5otr:rile 8uvernului-
Aurispruden2a- +octrina- B*an2ele- Actele normative interna2ionale-
= Pri)(ipii+e drept*+*i a&a(eri+-r-
,rincipiile legalit2ii- Legalit2ii n 1a2a legii- Inviolabilit2ii propriet2ii private-
Libert2ii activit2ii de ntreprin*tor- Liberei concuren2e 3i protec2ie de monopolism-
S*2ie(te pe)tr* eva+*are3
11
Identi1icarea conceptelor dreptului-
,articularit2i de delimitare dintre dreptul public 3i dreptul privat-
,articularit2i determinrii corela2iei dintre dreptul civil 3i dreptul a1acerilor-
(rsturile caracteristice ale dreptului a1acerilor-
Identi1icarea i*voarelor dreptului a1acerilor-
Stabilirea principiilor dreptului a1acerilor-
Identi1icarea rolul dreptului a1acerilor asupra de*voltrii sistemelor de drept-
Bi2+i-5ra&ia re(-.a)dat'3
1- Caie3 Sergiu, )o3ca Nicolae, +reptul a1acerilor, (ipogra1ia Central, C5i3inu,
/>-
/- Ang5enii Smaranda, +reptul comercial, &ditura !scar ,rint, Cucure3ti 1""@-
$- Crsan C-, (oma 7- 3-a-, Societ2i comerciale, &ditura Dansa, Cucure3ti 1""5
Eolumul I, II-
>- C:rsan C-3i al2i coautori, Societ2ile comerciale, !rgani*area, 1unc2ionarea,
rspunderea, &ditura Dansa, Cucure3ti 1""$-
5- C:rcei &lena, Societ2i comerciale, &ditura Lumina Le', Cucure3ti 1""5-
#- Cp2in !-, Societ2ile comerciale institu2ii ale noului drept comercial, &ditura
Le', Cucure3ti 1""1-
@- Comentariul la Codul Civil al )epublicii 7oldova, &ditura A)C, C5i3inu,
/5-
0- FGHIJHKLMNO P QNGRNSNO TGHSN MHTPQHUPLQPVOLMPW RNLXJHGLQS, YNLMSH ?
1""$-
"- Z- [HTQOS, \GOJTGPKP]HQOU^LMNO TGHSN S TNK_QPO P LX`^OMQa YNLMSH ?
1""@-
1-\NTNKJNTXUN Z- b- c dMNSUOSNe Z- b-, fN]]OGVOLMNO TGHSN, Sanct;
,eterburg ? 1""@-
SEMINARUL II
ACTIVITATEA DE BNTREPRIN:TOR REGLEMENTAREA CURIDIC A
ACTIVITII DE BNTREPRIN:TOR
C-),i)*t3
" De&i)i,ia a(tivit',ii de 4)trepri)8't-r /i e+e.e)te+e ei (-)0tit*tive
Activitatea de ntreprin*tor- +e1ini2ie 3i elemente de1initorii- Activitate
independent, din proprie ini2iativ, n nume propriu, pe riscul propriu-
$ Ge)*ri de a(tivit',i a)trepre)-ria+e
8enuri de activit2i antreprenoriale- Identi1icarea activit2ii de ntreprin*tor dintre
activit2ile economice- Activit2i morale, intelectuale 3i 1i*ice- Acte de comer2
subiective 3i obiective- ,ro1esiunile liberale-
1/
# R-+*+ 0tat*+*i 4) a(tivitatea de 4)trepri)8't-r
Interven2ia statului n activitatea de antreprenoriat- Activit2i inter*ise-
Activit2i considerate monopoluri de stat 3i monopoluri naturale- Activit2i supuse
licen2ierii 3i practicate n temeiul patentei de ntreprin*tor-
< O2+i5a,ii+e 4)trepri)8't-r*+*i
!bliga2ia de a ob2ine licen2a- No2iune de licen2- !rganele mputernicite cu
licen2ierea- !rdinea de eliberare a licen2elor- Ac2iunea licen2ei n timp 3i n spa2iu-
,lata pentru eliberarea licen2ei- )etragerea licen2ei- !bliga2ia de a e'ercita activitatea
n limita concuren2ei licite- !bliga2ia de protec2ie a mediului- ,rotec2ia 4uridic a
mediului ncon4urtor n )epublica 7oldova- Importan2a 3i cadrul legal-
!bliga2ia de a plti impo*itele- Legisla2ia privind impo*itarea persoanelor care
practic activitatea de ntreprin*tor-
!bliga2ia de a produce 3i a comerciali*a produse 3i mr1uri con1orme standardelor,
nepericuloase pentru via2a 3i sntatea consumatorilor-
S*2ie(te pe)tr* eva+*are3
Identi1icarea activit2ii de ntreprin*tor dintre activit2ile economice-
,articularit2ile activit2ii de ntreprin*tor-
&viden2ierea genurilor activit2ilor antreprenoriale-
Identi1icarea rolul statului n activitatea de ntreprin*tor -
,articularit2ile activit2i supuse licen2ierii 3i practicate n temeiul patentei
de ntreprin*tor-
Bi2+i-5ra&ia re(-.a)dat'3
1- Caie3 Sergiu, )o3ca Nicolae, +reptul a1acerilor, (ipogra1ia Central, C5i3inu,
/>-
/- ,ro1- +r- Stanciu +- Crpenaru, +rept comercial rom:n, E;1, Cucure3ti ? 1""$-
$- E- ,tulea, C- (urianu, Curs re*umat de drept al a1acerilor, Cucure3ti ? 1""$-
>- Ion (urcu, +reptul a1acerilor, Ia3i ? 1""/-
5- +eaconescu A-, !rgani*area activit2ii comerciale, &ditura +idactica 3i
,edagogica, Cucure3ti 1""/-
#- +emetrescu ,aul I-, 9ntreprinderile comerciale, &ditura Cercetri 4uridice,
Cucure3ti 1"0"-
@- 85eorg5escu Ioan L-, +rept comercial roman, &ditura Lumina Le', Cucure3ti
1"">-
0- 85impa N-, )ucareanu I-, &lemente de +rept Comercial, &ditura Academiei,
Cucure3ti 1"">-
"- FGHIJHKLMNO P QNGRNSNO TGHSN MHTPQHUPLQPVOLMPW LQGHK, TNJ GOJHMgPOP
h-i- ZHLPUOS, YNLMSH 1""$-
1- jOGkOSPV F-b-, lNLLPeLMNO mNGRNSNO \GHSN, YNLMSH 1"">-
11- \OQGNS c-Z-, fN]]OGVOLMNO \GHSN, nHKMQ;\OQOG`XGR /1-
1$
SEMINARUL III
SUBIECTELE DREPTULUI AFACERILOR3 PERSOANA FI:IC CU SCOP
LUCRATIV I PERSOANA CURIDIC CU SCOP LUCRATIV
C-),i)*t3
N-,i*)i 5e)era+e de 0*2ie(t a+ drept*+*i a&a(eri+-r
Caracteristica general a subiec2ilor al dreptului a1acerilor-
" Per0-a)a &i8i(' (a 0*2ie(t de drept*+*i a&a(eri+-r
,ersoana 1i*ic ca subiect al dreptului a1acerilor- (itularul patentei de ntreprin*tor,
ntreprinderea individual, gospodria 2rneasc-
a (itularul patentei de ntreprin*tor- 7odul de eliberare a patentei- Ac2iunea
patentei n timp 3i n spa2iu- Impo*itarea titularului patentei- Activit2ile practicate n
ba*a patentei- )spunderea titularului patentei pentru obliga2iile asumate-
2 8ospodria 2rneasc de 1ermier- No2iunea 3i 1orma de organi*are- Constituirea
8o- 6ondatorii, actul de constituire 3i nregistrarea- ,atrimoniul gospodriei-
)spunderea 1ondatorilor pentru obliga2iile 8o-
( 9ntreprinderea individual- +e1ini2ie- 6ondatorul 3i actul de 1ondare- 9nregistrarea
9-I- )spunderea ntreprinderii 3i a 1ondatorului pentru obliga2iile asumate- 9ncetarea
activit2ii ntreprinderii individuale- +eosebirea activit2ii practicate de de2intorul
patentei de ntreprin*tor de activitatea ntreprinderii individuale%
$ Per0-a)a ;*ridi(' (a 0*2ie(t a+ drept*+*i a&a(eri+-r-
,ersoana 4uridic ca subiect al dreptului a1acerilor- ,ersoana 4uridic cu scop lucrativ:
societ2ile comerciale, societ2ile cooperatiste 3i ntreprinderile de stat 3i municipale-
,ersoana 4uridic cu scop nelucrativ% asocia2ia, 1unda2ia, institu2ia- ,ersoanele 4uridice
de drept public: statul 3i unitatea administrativ teritoriale-
S*2ie(te pe)tr* eva+*are3
Caracteristica a subiec2ilor al dreptului a1acerilor-
&viden2ierea particularit2ilor persoanei 1i*ice ca subiect al dreptului-
Identi1icarea etapelor de ob2inere a patentei de ntreprin*tor-
&viden2ierea particularit2ilor ntreprinderii individuale-
Identi1icarea particularit2ilor gospodriei 2rne3ti de 1ermier-
&viden2ierea particularit2ilor persoanelor 4uridice ca subiect al dreptului
a1acerilor-
Bi2+i-5ra&ia re(-.a)dat'3
1- Comentariul la Codul Civil al )epublicii 7oldova, &ditura A)C, C5i3inu,
/5-
/- Clocotici +-, +rept comercial al a1acerilor, &ditura 6unda2iei )om:nia de
7:ine, Cucure3ti 1""0-
1>
$- ,etrescu ,aul, +rept comercial rom:n, &ditura !scar ,rint, Cucure3ti 1""#-
>- Soroceanu E-, Dte1an +-, +reptul Comercial pe n2elesul tuturor, ed- &uropa
Nova Cucure3ti 1"">-
5- Sptaru Liviu, Societ2i comerciale 3i pia2a de capital, &ditura &conomic,
Cucure3ti 1"""-
#- Stanciu +- Crpenaru, +rept comercial rom:n, &ditura ALL, Cucure3ti //-
@- (urcu Ion, +reptul a1acerilor, &ditura C5emarea, Ia3i 1""/-
0- (urcu Ion, (eoria 3i practica dreptului comercial roman, &ditura Lumina Le',
Cucure3ti 1""0-
"- \OQGNS c-Z-, fN]]OGVOLMNO \GHSN, nHKMQ;\OQOG`XGR /1-
1- \XkPKLMPe p-c-, fN]]OGVOLMNO \GHSN, YNLMSH //-
SEMINARUL IV
NOIUNEA7 CONSTITUIREA I FUNCIONAREA
SOCIETILOR COMERCIALE("%
C-),i)*t3
" N-,i*)ea 0-(iet',i+-r (-.er(ia+e
Corela2ia ntre no2iunile de persoan 4uridic cu scop lucrativ, societate comercial,
ntreprindere, antreprenor, businessman, ntreprin*tor, comerciant-
Clasi1icarea persoanelor 4uridice cu scop lucrativ dup natura lor, dup ntinderea
rspunderii asocia2ilor <1ondatorilor=, dup structura capitalului social% dup sursa de
provenien2 a capitalului social% dup numrul salaria2ilor% dup posibilitatea emiterii
titlurilor de valoare% dup tipul principal de activitate, etc-
$ C-)di,ii 5e)era+e de (-)0tit*ire a per0-a)e+-r ;*ridi(e (* 0(-p +*(rativ
6ondatorii ? persoanei 1i*ice 3i persoane 4uridice- &laborarea, aprobarea 3i
autenti1icarea actelor constitutive- Acte constitutive unilaterale, bi; sau multilaterale-
Caracteristicile actului constitutiv 3i condi2iile de valabilitatea ale acestuia-
Con2inutul actului de constituire- 6ormarea capitalului social-
# Re5i.*+ ;*ridi( /i (-.p-)e),a patri.-)i*+*i 0-(iet',i+-r (-.er(ia+e
No2iunea de patrimoniu- Cunurile 3i clasi1icarea lor- 6ormarea capitalului social-
Aporturi la capitalul social- 7odul de evaluarea aporturilor n natur- 7odi1icarea
capitalului social prin ma4orare 3i reducere- Corela2ia ntre no2iunea de capital social,
no2iunea de patrimoniu 3i no2iunea de active a societ2ii comerciale-
S*2ie(te pe)tr* eva+*are3
Caracteristica general a societ2ilor comerciale-
&viden2ierea particularit2ile constituirii societ2ilor comerciale-
Caracteri*area condi2iilor generale de constituire a societ2ilor comerciale-
15
&'plicarea no2iunii de patrimoniu-
+e1inirea capitalul propriu 3i capitalul atras, active 1i'e 3i active circulante-
Caracteri*area capitalul social 3i 1unc2iile lui-
Bi2+i-5ra&ia re(-.a)dat'3
1- ,ro1- +r- Stanciu +- Crpenaru, +rept comercial rom:n, E;1, Cucure3ti ; 1""$,
/- Caie3 Sergiu, )o3ca Nicolae, +reptul a1acerilor, (ipogra1ia Central, C5i3inu,
/>-
$- +reptul a1acerilor, Ion (urcu, Ia3i ? 1""/-
>- ,ro1- +r- !ctavian Cp2:n, Societ2i comerciale, Cucure3ti ; 1""1-
5- Ion Cmnescu, &lemente de drept comercial, Cucure3ti ? 1""$-
#- )- ,etrescu, +rept comercial rom:n, Cucure3ti, 1""#-
@- 7ircea ? Dte1an 7inea, Constituirea societ2ilor comerciale, &ditura Lumina
Le', Cucure3ti, 1""#-
0- +an A- ,opescu, Contractul de societate, &ditura Lumina Le', Cucure3ti, 1""#-
"- h- pNRHQaW, FGHIJHKLMNO P QNGRNSNO TGHSN, YNLMSH ? 1""$-
1-FGHIJHKLMNO P QNGRNSNO TGHSN MHTPQHUPLQPVOLMPW RNLXJHGLQS, 7oscova ?
1""$-
SEMINARUL V
NOIUNEA7 CONSTITUIREA I FUNCIONAREA
SOCIETILOR COMERCIALE($%
C-),i)*t3
" B)re5i0trare 0-(iet',i+-r (-.er(ia+e
9nregistrarea de stat persoanelor 4uridice cu scop lucrativ <ntreprinderilor=- !rganul
nregistrrii de stat- ,re*entarea documentelor pentru nregistrare, respingerea cererii,
acceptarea cererii, datele incluse n registrul de stat- &liberarea certi1icatului de
nregistrare- 9nregistrarea 1iscal a ntreprinderii- Introducerea modi1icrilor n actele
constitutive-
$ Drept*ri+e /i -2+i5a,ii+e a0-(ia,i+-r
+repturile asocia2ilor <1ondatorilor=% societ2ilor comerciale 3i ale altor persoane
4uridice cu scop lucrativ
!bliga2iile asocia2ilor <1ondatorilor, membrilor= societ2ilor comerciale 3i ale altor
persoane 4uridice cu scop lucrativ-
# Or5a)e+e 0-(iet',ii (-.er(ia+e N-,i*)ea7 (-)0tit*irea /i &*)(,i-)area
0-(iet',i+-r (-.er(ia+e
Structura de organi*are a persoanei 4uridice- Adunarea asocia2ilor <membrilor sau
1ondatorilor= ? organ suprem al persoanei 4uridice- Atribu2iile 3i modul de activitate-
Administratorul <organul e'ecutiv= ? organ unipersonal sau organ colegial% atribu2iile
de gestiune 3i repre*entare- !rganele 1acultative ? organul de supraveg5ere 3i organul
de control-
1#
S*2ie(te pe)tr* eva+*are3
Identi1icarea procedurii de nregistrare de stat a societ2ilor comerciale
&numerarea 3i e'plicarea documentelor pentru nregistrarea societ2ilor
comerciale-
&viden2ierea structura de organi*are a societ2ilor comerciale-
&numerarea 3i caracteri*area organele de conducere ale societ2ilor
comerciale-
Bi2+i-5ra&ia re(-.a)dat'3
1- ,ro1- +r- Stanciu +- Crpenaru, +rept comercial rom:n, E;1, Cucure3ti ; 1""$,
/- Caie3 Sergiu, )o3ca Nicolae, +reptul a1acerilor, (ipogra1ia Central, C5i3inu,
/>-
$- +reptul a1acerilor, Ion (urcu, Ia3i ? 1""/-
>- ,ro1- +r- !ctavian Cp2:n, Societ2i comerciale, Cucure3ti ; 1""1-
5- Ion Cmnescu, &lemente de drept comercial, Cucure3ti ? 1""$-
#- )- ,etrescu, +rept comercial rom:n, Cucure3ti, 1""#-
@- 7ircea ? Dte1an 7inea, Constituirea societ2ilor comerciale, &ditura Lumina
Le', Cucure3ti, 1""#-
0- +an A- ,opescu, Contractul de societate, &ditura Lumina Le', Cucure3ti, 1""#-
"- h- pNRHQaW, FGHIJHKLMNO P QNGRNSNO TGHSN, YNLMSH ? 1""$-
1-FGHIJHKLMNO P QNGRNSNO TGHSN MHTPQHUPLQPVOLMPW RNLXJHGLQS, 7oscova ?
1""$-
SEMINARUL VI
REORGANI:AREA I LICDIDAREA PERSOANELOR
CURIDICE CU SCOP LUCRATIV
C-),i)*t3
" N-,i*)ea /i &-r.e+e re-r5a)i8'rii per0-a)e+-r ;*ridi(e (* 0(-p +*(rativ
)eorgani*area ntreprinderilor- )eorgani*area voluntar 3i reorgani*area 1or2at-
$ Re-r5a)i8area per0-a)e+-r ;*ridi(e (* 0(-p +*(rativ pri) &*8i*)e
)eorgani*area prin 1u*iune- 6ormele 1u*iunii: contopirea 3i absorb2ia- Contractul de
1u*iune, protec2ia creditorilor 3i nregistrarea 1u*iunii- &1ectele nregistrrii 1u*iunii-
# Re-r5a)i8area per0-a)e+-r ;*ridi(e (* 0(-p +*(rativ pri)
de8.e.2rare
)eorgani*area prin de*membrare- 6ormele de*membrrii: divi*area 3i separarea-
,lanul de*membrrii, protec2ia creditorilor, nregistrarea de*membrrii- &1ectele
nregistrrii de*membrrii-
< Re-r5a)i8area per0-a)e+-r ;*ridi(e (* 0(-p +*(rativ pri) tra)0&-r.are
(rans1ormarea- ,rocedura de adoptare a 5otr:rii- ,rotec2ia creditorilor- 9nregistrarea
3i e1ectele 4uridice ale trans1ormrii-
1@
= Di8-+varea /i +i(1idarea per0-a)e+-r ;*ridi(e (* 0(-p +*(rativ-
(emeiurile de di*olvare voluntar 3i 1or2at a persoanelor 4uridice cu scop lucrativ-
&1ectul di*olvrii-
Lic5idatorul persoanei 4uridice- +esemnarea, nregistrarea 3i atribu2iile lic5idatorului-
,revenirea creditorilor 3i satis1acerea cerin2elor acestora- )eparti*area activelor
rmase ntre asocia2i <membri, 1ondatori=- )adierea persoanei 4uridice din registrul de
stat- Actele necesare pentru radiere- )edesc5iderea lic5idrii-
S*2ie(te pe)tr* eva+*are3
+e1inirea reorgani*rii persoanelor 4uridice ce practic activitatea de
antreprenoriat-
&viden2ierea 3i caracteri*area 1ormelor reorgani*rii-
Stabilirea e1ectelor nregistrrii de*membrrii-
Caracteristica nregistrrii reorgani*rii 3i e1ectele 4uridice ale ei-
&numerarea temeiurilor de di*olvare voluntar 3i 1or2at a persoanelor
4uridice 3i e1ectele di*olvrii-
Caracteri*area rolului 3i 1unc2iilor lic5idatorului persoanei 4uridice,
desemnarea, nregistrarea 3i atribu2iile lic5idatorului-
Stabilirea rolului prevenirii creditorilor 3i satis1acerea cerin2elor acestora-
)eparti*area activelor rmase ntre asocia2i <membri, 1ondatori=-
+escrierea radierii persoanei 4uridice din registrul de stat- Actele necesare
pentru radiere-
Identi1icarea temeiurilor redesc5iderii lic5idrii-
Bi2+i-5ra&ia re(-.a)dat'3
1- Caie3 Sergiu, )o3ca Nicolae, +reptul a1acerilor, C5i3inu, />-
/- +rept comercial rom:n, Stanciu +- Crpenaru, Cucure3ti ? /1-
$- +rept comercial rom:n, Stanciu +- Crpenaru, Cucure3ti ? /1-
>- Ion Cmnescu, &lemente de drept comercial, Cucure3ti ? 1""$-
5- )- ,etrescu, +rept comercial rom:n, Cucure3ti, 1""#-
#- 7ircea ? Dte1an 7inea, Constituirea societ2ilor comerciale, &ditura
Lumina Le', Cucure3ti, 1""#-
@- +an A- ,opescu, Contractul de societate, &ditura Lumina Le', Cucure3ti,
1""#-
0- h- pNRHQaW, FGHIJHKLMNO P QNGRNSNO TGHSN, YNLMSH ? 1""$-
"- fHGGN` \-q- r-, YOIJXKHGNJKNO sMNKN]PVOLMNO \GHSN, YNLMSH //-
1-fN]OGVOLMNO TGHSN TNJ GOJHMgPOP Z- b- \NTNKJNTXUN,
Z-b-dLNSUOSNP, nKMQ;\OQOGL`XGR 1""@-
11-fHUOKPM i-, mNGRNSNO TGHSN, fPkPKOS 1"""-
1/-jOGkOKOSPVt F-b-, uVO`KPM QNGRNSNRN TGHSN, YNLMSH 1"">-
10
SEMINARUL VII
INSOLVABILITATEA
C-),i)*t3
" N-,i*)ea i)0-+va2i+it',ii
No2iunea de insolvabilitate- Caracteristica general a unor mecanisme pre 1alimentar
<procedura de restrucurare=-
$ S*2ie(,ii i)0-+va2i+it',ii
,articipan2i la procesul de insolvabilitate- Subiecte supuse insolvabilit2ii- Instan2ele
competente n materia insolvabilit2ii- Administratorul insolvabilit2ii- Adunarea
creditorilor- Clasele de creditori-
# I)te)tarea pr-(e0*+*i de i)0-+va2i+itate
Ini2ierea procesului de insolvabilitate 3i condi2iile de intentare a procesului-
+epunerea cererii ntroductive 3i admiterea ei- Adoptarea 5otr:rii de intentare a
insolvabilit2ii 3i e1ectele ei- )egistrul cau*elor de insolvabilitate-
< Pr-(e0*+ de i)0-+va2i+itate-
,rocedura planului- ,ropunerea, admiterea 3i con1irmarea planului- &1ectele 4uridice
ale con1irmrii planului de reorgani*are- 9ndeplinirea msurilor stabilite n plan-
Consecin2e nereali*rii planului
&'ecutarea msurilor de lic5idare a persoanei insolvabile- +esesi*area debitorului-
)egimul actelor 4uridice anterioare intentrii insolvabilit2ii-
Stabilirea masei active <masa debitoare=- Stabilirea masei pasive <totalitatea
crean2elor=- E:n*area bunurilor debitorului- +istribuirea sumelor reali*ate din
v:n*area masei debitoare-
9ncetarea procesului de insolvabilitate- )adierea persoanei 4uridice insolvabile din
registrul de stat-
S*2ie(te pe)tr* eva+*are3
Identi1icarea no2iunii de insolvabilitate-
Caracteristica rolului participan2ilor la procesul de insolvabilitate-
,articularit2ile ini2ierii procesului de insolvabilitate 3i condi2iile de
intentare a procesului-
Identi1icarea procedurii planului, admiterii 3i con1irmrii lui-
&viden2ierea msurilor de lic5idare a persoanei insolvabile-
&'plicarea regimului actelor 4uridice anterioare intentrii insolvabilit2ii-
Caracteristica masei active <masa debitoare= 3i caracteristica masei pasive
<totalitatea crean2elor=-
&'plicarea modului de ncetare a procesului de insolvabilitate-
1"
&'plicarea modul de radiere a persoanei 4uridice insolvabile din registrul de
stat-
Bi2+i-5ra&ia re(-.a)dat'3
1- Caie3 Sergiu, )o3ca Nicolae, +reptul a1acerilor, C5i3inu, />-
/- Costin 7ircea N-, Angela 7i11, 6alimentul- &volu2ie 3i actualitate- Cucure3ti,
&ditura Lumina Le', /-
$- Costin 7ircea N-, Ioan Sc5iau, (itus ,rescure, )eorgani*area 3i lic5idarea
4udiciar- Anali* de legisla2ie 3i doctrin, Cucure3ti, &ditura Lumina Le',
1""@-
>- (urcu Ion, Insolven2a comercial, reorgani*area 4udiciar 3i 1alimentul,
Cucure3ti, &ditura Lumina Le', /-
5- C:rcei &lena, Societ2i comerciale, &ditura Lumina Le', Cucure3ti 1""5-
#- Cp2in !-, Societ2ile comerciale institu2ii ale noului drept comercial,
&ditura Le', Cucure3ti 1""1-
@- Clocotici +-, +rept comercial al a1acerilor, &ditura 6unda2iei )om:nia de
7:ine, Cucure3ti 1""0-
0- +eaconescu A-, !rgani*area activit2ii comerciale, &ditura +idactica 3i
,edagogica, Cucure3ti 1""/-
"- jOGkOSPV F-b-, lNLLPeLMNO mNGRNSNO \GHSN, YNLMSH 1"">-
1-\OQGNS c-Z-, fN]]OGVOLMNO \GHSN, nHKMQ;\OQOG`XGR /1-
11-\XkPKLMPe p-c-, fN]]OGVOLMNO \GHSN, YNLMSH //-
1/-jX]PUNS Z-Y-, YOIJXKHGNJKNO sMNKN]PVOLMNO \GHSN, YNLMNSLMNO
cvJHQOU^LQSN wxcY\y /1-
1$-ZOGkPKPK i-\-, ZKOkKOzMNKN]PVOLMNO \GHSN, PvJ- xNG]H, YNLMSH /1-
1>-fHGGN` \-q- r-, YOIJXKHGNJKNO sMNKN]PVOLMNO \GHSN, YNLMSH //-
SEMINARUL VIII
SPECIFICUL SOCIETILOR DE PERSOANE3 SOCIETATEA BN NUME
COLECTIV I SOCIETATEA BN COMANDIT
C-),i)*t3
" Cara(teri0ti(a /i tr'0't*ri+e 0-(iet',ii 4) )*.e (-+e(tiv
Societatea n nume colectiv- No2iune, reglementarea 4uridic, 1ondatorii, actul
constitutiv 3i cuprinsul lui- 9nregistrarea de stat- 6unc2ionarea societ2ii, adoptarea
deci*iilor, administrarea 3i repre*entarea societ2ii- Controlul asupra activit2ii-
+repturile 3i obliga2iile asocia2ilor- )esponsabilitatea societ2ii 3i a asocia2ilor-
,articularit2ile ncetrii activit2ii societ2ii n nume colectiv-
$ Cara(teri0ti(a /i tr'0't*ri+e 0-(iet',ii 4) (-.a)dit'
Societatea n comandit- No2iunea 3i reglementarea 4uridic, 1ondatorii, actul
constitutiv 3i cuprinsul lui- Capitalul social 3i cotele de participare- 6unc2ionarea
societ2ii, adoptarea deci*iilor, administrarea 3i repre*entarea societ2ii, drepturile 3i
/
obliga2iile comanditarilor 3i comandita2ilor- ,articularit2ile ncetrii activit2ii
societ2ii n comandit-
S*2ie(te pe)tr* eva+*are3
&viden2ierea 3i reglementarea 4uridic a societ2ii n nume colectiv-
&'punerea modului de nregistrare de stat a societ2ii n nume colectiv-
Caracteri*area 1unc2ionarea societ2ii n nume colectiv, adoptarea deci*iilor,
administrarea 3i repre*entarea societ2ii-
+e1inirea societatea n comandit 3i reglementarea ei 4uridic-
&'punerea modului de nregistrare de stat a societ2ii n comandit%
1ondatorii, actul constitutiv 3i cuprinsul lui-
&'punerea esen2a capitalului social 3i cotele de participare-
Caracteri*area 1unc2ionarii societ2ii n comandit, adoptarea deci*iilor,
administrarea 3i repre*entarea societ2ii, drepturile 3i obliga2iile
comanditarilor 3i comandita2ilor-
&viden2ierea particularit2ilor ncetrii activit2ii societ2ii n comandit-
Bi2+i-5ra&ia re(-.a)dat'3
1- Caie3 Sergiu, )o3ca Nicolae, +reptul a1acerilor, C5i3inu, />-
/- ,ro1- +r- Stanciu +- Crpenaru, +rept comercial rom:n, E;1, Cucure3ti ? 1""$-
$- Ion (urcu, +reptul a1acerilor, Ia3i ? 1""/-
>- Costin 7ircea, Ae1lea Corina Aura,Societ2ile comerciale pe persoane, Lumina
Le', Cucure3ti, 1"""-
5- +r- )aul ,etrescu, Subiec2ii de drept comercial- Societ2ile comerciale 3i
procedura 1alimentului, Cucure3ti ? 1""$-
#- 7inea 7-;D-, Constituirea societ2ilor comerciale, &ditura Lumina Le',
Cucure3ti 1""#-
@- 7otica )-, ,opa E-, +rept Comercial )om:n 3i +rept Cancar, &ditura Lumina
Le' , Cucure3ti 1"""-
0- ,tr3canu ,etru, +rept comercial, &ditura ALL, Cucure3ti 1"">-
"- ,tulea Easile, (urianu Cornel, Institu2ii de drept economic 3i comercial,
&ditura &conomic, Cucure3ti 1"">-
1- ,etrescu ,aul, +rept comercial rom:n, &ditura !scar ,rint, Cucure3ti 1""#-
11-i- {NLMPKPV, fXGL TGOJTGPKP]HQOU^LQSH, 7oscova ? 1""$-
1/-n- qH]OK, [- [HMXG, mNGRNSNO TGHSN, 7oscova ? 1""$-
SEMINARUL IE
SPECIFICUL SOCIETILOR DE CAPITALURI3
SOCIETATEA CU RSPUNDERE LIMITAT I SOCIETATEA PE
ACIUNI
C-),i)*t3
/1
" Cara(teri0ti(a /i tr'0't*ri+e 0-(iet',ii (* r'0p*)dere +i.itat'
+e1ini2ia 3i caracterele 4uridice- Constituirea S)L- 6ondatorii, actele constitutive 3i
cuprinsul lor, nregistrarea- Capitalul social- Aporturile la capitalul social- 7odul de
evaluare a aporturilor- )spunderea pentru evaluarea eronat- 7odi1icarea capitalului
social- Capitalul de re*erv-
,artea social <cota de participare=- Cesiunea pr2ii sociale 3i trans1erul calit2ii de
asociat- 7o3tenirea pr2ii sociale- +ivi*area pr2ii sociale- Certi1icatul pr2ii sociale-
Asocia2ii- +repturile asocia2ilor- !bliga2iile asocia2ilor- &'cluderea asociatului 3i
primirea noilor asocia2i-
Structura organi*atoric a S)L- Adunarea general- !rganul e'ecutiv- !rganul de
control- )spunderea societ2ii, persoanelor cu 1unc2ii de rspundere 3i a asocia2ilor-
,articularit2ile ncetrii activit2ii S)L-
$ Cara(teri0ti(a /i tr'0't*ri+e 0-(iet',ii pe a(,i*)i
+e1ini2ia 3i caracterele societ2ii pe ac2iuni- Constituirea societ2ii pe ac2iuni-
Constituirea prin subscrip2ie public, 1r subscrip2ie public 3i prin trans1ormarea
unei alte persoane 4uridice n societate pe ac2iuni- 6ondatorii- Actul constitutiv 3i
con2inutul acestuia- 9nregistrarea societ2ii pe ac2iuni 3i nregistrarea de stat a
ac2iunilor plasate la 1ondarea societ2ii-
6unc2ionarea societ2ilor pe ac2iuni- Ac2ionarii 3i organele societ2ii- +repturile
patrimoniale 3i nepatrimoniale ale ac2ionarilor- !bliga2iile ac2ionarilor-
Adunarea general - Competen2a adunrii generale- !rdinea de *i 3i materialele
necesare pentru des13urarea adunrii generale- Convocarea repetat a adunrii
generale-
Consiliul societ2ii- Competen2a consiliului- Alegerea 3i revocarea membrilor
consiliului- Eotul cumulativ- ,re3edintele consiliului- !rdinea de convocare a
3edin2elor 3i adoptare a 5otr:rilor consiliului societ2ii- Ealoarea 4uridic a
5otr:rilor consiliului- )spunderea membrilor consiliului-
!rganul e'ecutiv al societ2ii- (ipuri de organe e'ecutive: organ e'ecutiv colegial
<direc2ia=, organ e'ecutiv unipersonal <directorul=, organ e'ecutiv dublu, organi*a2ie
gestionar- Competen2a organului e'ecutiv-
!rganul de control a S-A- Atribu2iile organului de control- +esemnarea 3i revocare
membrilor- )aportul organului de control 3i aprobarea lui de adunarea general-
)spunderea membrilor organului de control-
,atrimoniul S-A- Capitalul social- 6ormarea 3i modi1icarea- Aporturi la capitalul
social- &valuarea aporturilor n natur- Cene1iciul 3i dividendele- Capitalul de
re*erv-
Ealorile mobiliare ale S-A- Ac2iunile- +e1ini2ie- Ac2iuni ordinare 3i privilegiate,
nominative 3i la purttor, materiali*ate 3i nemateriali*ate, autori*ate spre plasare 3i
plasate, n circula2ie 3i de te*aur, cu valoare nominal 3i valoare 1i'at- !bliga2iunile-
No2iune- Clasi1icarea obliga2iunilor-
,articularit2ile ncetarea activit2ii-
S*2ie(te pe)tr* eva+*are3
+e1inirea societ2ii cu rspundere limitat 3i caracterele 4uridice ale ei-
//
Caracteristica procedurii de constituire a S)L-
Caracteri*area actelor constitutive 3i cuprinsul lor, nregistrarea S)L-
Caracteri*area capitalul social, aporturile 3i modul de evaluare a
aporturilor-
&'punerea structurii organi*atorice a S)L- Adunarea general- !rganul
e'ecutiv- !rganul de control-
Caracteri*area procedurii de 1ondare a societ2ii pe ac2iuni, constituirea
prin subscrip2ie public, 1r subscrip2ie public 3i prin trans1ormarea unei
alte persoane 4uridice n societate pe ac2iuni-
Caracteri*area actelor constitutive 3i cuprinsul lor, nregistrarea S-A--
&'punerea modului de nregistrare a societ2ii pe ac2iuni 3i nregistrrii de
stat a ac2iunilor plasate la 1ondarea societ2ii-
Caracteri*area 1unc2ionrii S-A-, ac2ionarii 3i organele societ2ii, drepturile
patrimoniale 3i nepatrimoniale ale ac2ionarilor, obliga2iile ac2ionarilor-
&'punerea structurii organi*atorice a S-A--
&'plicarea 1ormrii 3i modi1icrii patrimoniului S-A-, capitalul social,
aporturile la capitalul social-
Caracteri*area valorilor mobiliare ale S-A--
Bi2+i-5ra&ia re(-.a)dat'3
1- Comentariul la Codul Civil al )epublicii 7oldova, &ditura A)C, C5i3inu,
/5-
/- +orin Clocotici, +rept comercial al a1acerilor, &ditura 6unda2iei )om:nia de
7:ine, Cucure3ti 1""0-
$- Constantin Cri3u, Dte1an Cri3u, 85idul 4uristului, &ditura Argessis, Cucure3ti
1""@-
>- Crsan Corneliu, (oma 7i5ai 3-a-, Societ2i comerciale, &ditura Dansa,
Cucure3ti, 1""5-
5- Cp2in !ctavian, Societ2ile comerciale institu2ii ale noului drept comercial,
&ditura Le', Cucure3ti, 1""1-
#- ,tr3canu ,-, +rept comercial, &ditura ALL, Cucure3ti, 1"">-
@- ,etrescu ,-, +rept comercial rom:n, &ditura !scar ,rint, Cucure3ti, 1""#-
0- Eoinica )omul ,etru, +reptul societ2ilor comerciale, &ditura |olding
)eporter 3i Albastr, Cucure3ti 1""0-
"- ZHLPUOS h-i-, FGHIJHKLMNO P QNGRNSNO TGHSN MHTPQHUPLQPVOLMPW LQGHK,
YNLMSH, 1""$-
1- jOGkOSPV F-b-, lNLLPeLMNO mNGRNSNO \GHSN, YNLMSH 1"">-
11- \OQGNS c-Z-, fN]]OGVOLMNO \GHSN, nHKMQ;\OQOG`XGR /1-
1/- \XkPKLMPe p-c-, fN]]OGVOLMNO \GHSN, YNLMSH //-
SEMINARUL E
SPECIFICUL SOCIETILOR COOPERATISTE
C-),i)*t3
/$
" N-,i*)i 5e)era+e privi)d (--perative+e
+eosebirea cooperativei de societate comercial-
$ C--perativa de pr-d*(,ie
,articularit2ile de constituire- 6ondatorii, actul de constituire, nregistrarea de stat-
!rganele cooperativei de produc2ie- Adunarea general a membrilor cooperativei,
organul e'ecutiv, organul de suprave5ere 3i control- 7odul de adoptare 3i atacare a
actelor adoptate de organele cooperativei- 7embrii cooperativei- +repturile,
obliga2iile 3i rspunderea membrilor cooperativei de produc2ie- )etragerea din
cooperativ, nstrinarea cotei de participare, e'cluderea asocia2ilor 3i primirea noilor
asocia2i- ,atrimoniul cooperativei- 6ormarea 3i modi1icarea capitalului social-
Capitalul de re*erv 3i 1ondurile cooperativei- ,articularit2ile ncetrii activit2ii
cooperativei prin reorgani*are 3i lic5idare-
# C--perativa de 4)trepri)8't-r
,articularit2ile de constituire- 6ondatorii, actul de constituire, nregistrarea de stat-
!rganele cooperativei de ntreprin*tor- Adunarea general a membrilor cooperativei,
organul e'ecutiv, organul de supraveg5ere 3i control- 7odul de adoptare 3i atacare a
actelor adoptate de organele cooperativei- +repturile, obliga2iile 3i rspunderea
membrilor cooperativei de produc2ie- )etragerea din cooperativ, nstrinarea cotei
de participare, e'cluderea asocia2ilor 3i primirea noilor asocia2i- ,atrimoniul
cooperativei- 6ormarea 3i modi1icarea capitalului social- Capitalul de re*erv 3i
1ondurile cooperativei- ,articularit2ile ncetrii activit2ii cooperativei prin
reorgani*are 3i lic5idare-
BNTREPRINDEREA DE STAT I BNTREPRINDEREA MUNICIPAL
C-),i)*t3
" B)trepri)derea de 0tat
Constituirea, 1ondatorul, actele constitutive 3i nregistrarea ntreprinderii de stat-
,atrimoniul ntreprinderii de stat 3i gestiunea lui- +repturile asupra bunurilor
transmise ntreprinderii de stat- !rganele ntreprinderii de stat- 6ondatorul, consiliului
de administra2ie 3i managerului- Competen2a organelor 3i modul de activitate a
acestora- Contractul nc5eiat cu managerul ntreprinderii de stat- 9ncetarea activit2ii
ntreprinderii de stat prin reorgani*are 3i lic5idare-
$ B)trepri)derea .*)i(ipa+'
Constituirea, 1ondatorul, actele constitutive 3i nregistrarea ntreprinderii municipale-
,atrimoniul ntreprinderii municipale 3i gestiunea lui- +repturile asupra bunurilor
transmise ntreprinderii municipale- !rganele ntreprinderii municipale- 6ondatorul,
consiliului de administra2ie 3i managerului- Competen2a organelor 3i modul de
activitate a acestora- Contractul nc5eiat cu managerul ntreprinderii municipale-
9ncetarea activit2ii ntreprinderii municipale prin reorgani*are 3i lic5idare-
S*2ie(te pe)tr* eva+*are3
Identi1icarea deosebirilor cooperativei de societate comercial-
/>
Caracteristica cooperativa de produc2ie, particularit2ile de constituire,
1ondatorii, actul de constituire, nregistrarea de stat-
Caracteri*a2i organele cooperativei de produc2ie-
,reci*area particularit2ilor ncetrii activit2ii cooperativei prin
reorgani*are 3i lic5idare-
Caracteristica cooperativei de ntreprin*tor, particularit2ilor de
constituire-
,reci*area retragerii din cooperativ, nstrinarea cotei de participare,
e'cluderea asocia2ilor 3i primirea noilor asocia2i-
&'plicarea particularit2ilor ncetrii activit2ii cooperativei prin
reorgani*are 3i lic5idare-
&'plicarea modului de constituire a ntreprinderii de stat- Caracteristica
actelor constitutive 3i nregistrarea ntreprinderii de stat-
Caracteristica patrimoniul ntreprinderii de stat 3i gestiunea lui, drepturile
asupra bunurilor transmise ntreprinderii de stat-
,reci*area organelor ntreprinderii de stat-
&'plicarea modul de constituire a ntreprinderii municipale- Caracteristica
actelor constitutive 3i nregistrarea ntreprinderii municipale-
Caracteristica organelor ntreprinderii municipale, consiliul de
administra2ie 3i managerul-
Bi2+i-5ra&ia re(-.a)dat'3
1- E-Sptaru Liviu, Societ2i comerciale 3i pia2a de capital, &ditura &conomic,
Cucure3ti 1"""-
/- La*r (-, Societatea comercial;persoan 4uridic n economia de pia2,
C5i3inu, /-
$- )o3ca Nicolae, Caie3 Sergiu, +reptul a1acerilor, C5i3inu, />-
>- )usu E- 6oc3a 85-, +rept comercial, C5i3inu, /@-
5- Cp2in !ctavian, Societ2ile comerciale institu2ii ale noului drept comercial,
&ditura Le', Cucure3ti, 1""1-
#- ,tr3canu ,-, +rept comercial, &ditura ALL, Cucure3ti, 1"">-
@- ,etrescu ,-, +rept comercial rom:n, &ditura !scar ,rint, Cucure3ti, 1""#-
0- Eoinica )omul ,etru, +reptul societ2ilor comerciale, &ditura |olding
)eporter 3i Albastr, Cucure3ti 1""0-
"- 85impa N-, )ucareanu I-, &lemente de +rept Comercial, &ditura Academiei,
Cucure3ti, 1"">-
1- +eaconescu A-, !rgani*area activit2ii comerciale, &ditura +idactica 3i
,edagogica, Cucure3ti, 1""/-
11- 6allon 7-, 7aniet 6-, Securitatea produc2iei 3i mecanismele de control n
Comunitatea &uropean, Cru'elles, Stor} Scientia, 1""-
1/-Z-b-\NTNKJNTXUN, Z-b-dLNSUOSNP, fN]OGVOLMNO TGHSN, nKMQ;\OQOGL`XGR
1""@-
1$- fHUOKPM i-, mNGRNSNO TGHSN, fPkPKOS 1"""-
1>- jOGkOKOSPVt F-b-, uVO`KPM QNGRNSNRN TGHSN, YNLMSH 1"">-
/5
15- fXUHRPK Y- c-, \GOJTGPKP]HQOUtLQSN P TGHSN, NTaQ ~HTHJH, YNLMSH
1""/-
SEMINARUL EI
CONTRACTELE COMERCIALE UTILI:ATE BN
RELAIILE DE AFACERI ("%
C-),i)*t3
" O2+i5a,ii+e (-.er(ia+e
Caracteri*area obliga2iilor n dreptul a1acerilor, corela2ia acestora cu obliga2iile civile-
$ C-)0idera,ii 5e)era+e privi)d (-)tra(te+e (-.er(ia+e
6ormarea contractelor comerciale- 9nc5eierea contractului ntre absen2i- !1erta de a
contracta 3i acceptarea o1ertei- Locul 3i momentul nc5eierii contractului-
&'ecutarea contractelor comerciale- +repturile 3i obliga2iile pr2ilor-
(rsturile contractelor comerciale-
# C-)ta(t*+ de v4)8are6(*.p'rare (-.er(ia+'
No2iunea 3i caracterele 4uridice- Condi2iile de valabilitate- !bliga2iile v:n*torului: de
predare a bunului v:ndut, de garan2ie mpotriva viciilor 4uridice, de garan2ie
mpotriva viciilor materiale ale bunului- !bliga2iile cumprtorului: de plat a
pre2ului, de primire a lucrului v:ndut- &1ectele contractului- (recerea dreptului de
proprietate- (recerea riscurilor-
S*2ie(te pe)tr* eva+*are3
Identi1icarea etapelor de 1ormare a contractelor comerciale-
+eterminarea locului 3i momentului nc5eierii contractului-
+eterminarea trsturilor contractelor comerciale-
Caracteristica contractul de v:n*are cumprare comercial-
+eterminarea caracterelor 4uridice 3i condi2iilor de valabilitate a contractul
de v:n*are cumprare comercial-
&numerarea drepturilor 3i obliga2iile v:n*torului-
&numerarea drepturilor 3i obliga2iile cumprtorului-
Caracteri*area contractul de v:n*are;cumprare a ntreprinderii ca
comple' patrimonial-
Bi2+i-5ra&ia re(-.a)dat'3
1- )o3ca Nicolae, Caie3 Sergiu, +reptul a1acerilor,El-II C5i3inu, /5-
/- )usu E- 6oc3a 85-, +rept comercial, C5i3inu, /@-
$- C5ibac 8-, Cie3u A-, )otari A-, &1rim !-,+rept Civil- Contracte speciale, El-
III, C5i3inu, /5-
>- ,tr3canu ,-, +rept comercial, &ditura ALL, Cucure3ti, 1"">-
5- ,etrescu ,-, +rept comercial rom:n, &ditura !scar ,rint, Cucure3ti, 1""#-
/#
#- 85impa N-, )ucareanu I-, &lemente de +rept Comercial, &ditura Academiei,
Cucure3ti, 1"">-
@- 7acovei L-, +rept Comercial Comparat, ; sc5eme 3i tabele ;, C5i3inu //-
0- 7otica )-, ,opa E-, +rept Comercial )om:n 3i +rept Cancar, &ditura Lumina
Le', Cucure3ti 1"""-
"- Z-b-\NTNKJNTXUN, Z-b-dLNSUOSNP, fN]OGVOLMNO TGHSN, nKMQ;\OQOGL`XGR
1""@-
1- fHUOKPM i-, mNGRNSNO TGHSN, fPkPKOS 1"""-
11- jOGkOKOSPVt F-b-, uVO`KPM QNGRNSNRN TGHSN, YNLMSH 1"">-
1/- fXUHRPK Y- c-, \GOJTGPKP]HQOUtLQSN P TGHSN, NTaQ ~HTHJH, YNLMSH
1""/-
SEMINARUL EII
CONTRACTELE COMERCIALE UTILI:ATE BN
RELAIILE DE AFACERI ($%
C-),i)*t3
" C-)tra(t*+ de .a)dat (-.er(ia+
No2iunea 3i caracteristicile mandatului comercial <pro1esional=- Condi2iile de 1orm 3i
de 1ond- 7andat general 3i mandat special- !bliga2iile mandantului- !bliga2iile
mandatarului- &1ectele e'ecutrii mandatului ntre pr2i 3i 1a2 de ter2- Contractul de
mandat 3i agen2ia comercial- Asemnri 3i deosebiri- Contractul de mandat 3i
intermedierea comercial- Asemnri 3i deosebiri-
$ C-)tra(t*+ de (-.i0i-)
No2iunea 3i caracteristicile contractului de comision- &1ectele contractului n raportul
dintre comitent 3i comisionar- &1ectele contractului de comision 1a2 de ter2i-
Comisionarul pro1esionist- Contractul de comision 3i agen2ia comercial- Asemnri
3i deosebiri- Contractul de comision 3i intermedierea comercial- Asemnri 3i
deosebiri-
S*2ie(te pe)tr* eva+*are3
,reci*area particularit2ilor contractului mandatului comercial-
Caracteri*area condi2iilor de valabilitate ale contractului mandatului
comercial-
Identi1icarea etapelor de 1ormare a contractului mandatului comercial-
+eterminarea drepturilor 3i obliga2iilor mandantului 3i mandatarului-
&1ectele e'ecutrii mandatului-
/@
+eterminarea trsturilor contractului de comision-
&viden2ierea e1ectelor contractului n raportul dintre comitent 3i
comisionar-
&viden2ierea e1ectelor contractului de comision 1a2 de ter2i-
Bi2+i-5ra&ia re(-.a)dat'3
1- )o3ca Nicolae, Caie3 Sergiu, +reptul a1acerilor,El-II C5i3inu, /5-
/- )usu E- 6oc3a 85-, +rept comercial, C5i3inu, /@-
$- C5ibac 8-, Cie3u A-, )otari A-, &1rim !-,+rept Civil- Contracte speciale,
El- III, C5i3inu, /5-
>- ,tr3canu ,-, +rept comercial, &ditura ALL, Cucure3ti, 1"">-
5- ,etrescu ,-, +rept comercial rom:n, &ditura !scar ,rint, Cucure3ti, 1""#-
#- 85impa N-, )ucareanu I-, &lemente de +rept Comercial, &ditura
Academiei, Cucure3ti, 1"">-
@- 7acovei L-, +rept Comercial Comparat, ; sc5eme 3i tabele ;, C5i3inu
//-
0- 7otica )-, ,opa E-, +rept Comercial )om:n 3i +rept Cancar, &ditura
Lumina Le', Cucure3ti 1"""-
"- Z-b-\NTNKJNTXUN, Z-b-dLNSUOSNP, fN]OGVOLMNO TGHSN, nKMQ;
\OQOGL`XGR 1""@-
1-fHUOKPM i-, mNGRNSNO TGHSN, fPkPKOS 1"""-
11-jOGkOKOSPVt F-b-, uVO`KPM QNGRNSNRN TGHSN, YNLMSH 1"">-
1/-fXUHRPK Y- c-, \GOJTGPKP]HQOUtLQSN P TGHSN, NTaQ ~HTHJH, YNLMSH
1""/-
SEMINARUL EIII
CONTRACTELE COMERCIALE UTILI:ATE BN
RELAIILE DE AFACERI (#%
C-),i)*t3
" C-)ta(t*+ de +ea0i)5
No2iunea 3i tipurile contractului de leasing- 6ormarea contractului de leasing-
+repturile 3i obliga2iile pr2ilor-
$ C-)tra(t*+ de are)d'
No2iunea 3i 1ormarea contractului de arend- !bliga2iile persoanei care d n arend-
!bliga2iile arenda3ului- )e*ilierea contractului de arend- Soarta mbunt2irilor
obiectului arendat n ca*ul ncetrii contractului
S*2ie(te pe)tr* eva+*are3
,reci*area particularit2ilor ale contractului de leasing -
&numerarea tipurilor contractului de leasing-
Caracteri*area condi2iilor de valabilitate ale contractului de leasing-
Identi1icarea etapelor de 1ormare ale contractului de leasing-
/0
+eterminarea drepturilor 3i obliga2iilor pr2ilor ale contractului de leasing-
+eterminarea trsturilor contractului de arend-
&viden2ierea e1ectelor contractului de arend-
+eterminarea situa2iilor de re*iliere a contractului de arend-
Bi2+i-5ra&ia re(-.a)dat'3
1- )o3ca Nicolae, Caie3 Sergiu, +reptul a1acerilor,El-II C5i3inu, /5-
/- )usu E- 6oc3a 85-, +rept comercial, C5i3inu, /@-
$- C5ibac 8-, Cie3u A-, )otari A-, &1rim !-,+rept Civil- Contracte speciale, El-
III, C5i3inu, /5-
>- ,tr3canu ,-, +rept comercial, &ditura ALL, Cucure3ti, 1"">-
5- ,etrescu ,-, +rept comercial rom:n, &ditura !scar ,rint, Cucure3ti, 1""#-
#- 85impa N-, )ucareanu I-, &lemente de +rept Comercial, &ditura Academiei,
Cucure3ti, 1"">-
@- 7acovei L-, +rept Comercial Comparat, ; sc5eme 3i tabele ;, C5i3inu //-
0- 7otica )-, ,opa E-, +rept Comercial )om:n 3i +rept Cancar, &ditura Lumina
Le', Cucure3ti 1"""-
"- Z-b-\NTNKJNTXUN, Z-b-dLNSUOSNP, fN]OGVOLMNO TGHSN, nKMQ;\OQOGL`XGR
1""@-
1- fHUOKPM i-, mNGRNSNO TGHSN, fPkPKOS 1"""-
11- jOGkOKOSPVt F-b-, uVO`KPM QNGRNSNRN TGHSN, YNLMSH 1"">-
1/- fXUHRPK Y- c-, \GOJTGPKP]HQOUtLQSN P TGHSN, NTaQ ~HTHJH, YNLMSH
1""/-
SEMINARUL EIV
TITLURI COMERCIALE DE VALOARE CA MICLOACE DE PLAT
C-),i)*t3
" N-,i*)ea /i (ara(teri0ti(i+e tit+*ri+-r (-.er(ia+e (a .i;+-a(e de p+at'
No2iunea titlurilor comerciale ca mi4loace de plat- Clasi1icarea titlurilor comerciale
ca mi4loace de plat-
$ Tit+*ri+e de (redit 4) drept*+ a&a(eri+-r
6orma 3i modul de emisiune a cambiei- (ransmiterea cambiei- Acceptarea cambiei-
Cambia simpl <biletul la ordin=- Avalul- Cecul-
S*2ie(te pe)tr* eva+*are3
+eterminarea criteriilor de clasi1icare a titlurilor comerciale ca mi4loace de
plat-
,reci*area 1ormei 3i modului de emisiune a cambiei-
&'plicarea transmiterea cambiei-
&'plicarea biletului la ordin-
&'plicarea garan2iei personale a avalului-
/"
Bi2+i-5ra&ia re(-.a)dat'3
1- (urcu Ion, +reptul a1acerilor, &ditura C5emarea, Ia3i 1""/-
/- )usu E- 6oc3a 85-, +rept comercial, C5i3inu, /@-
$- Ang5enii S-, +reptul comercial, &ditura !scar ,rint, Cucure3ti 1""@-
>- 8ionea E-, Curs de drept comercial, &ditura Scaiul, Cucure3ti 1""#-
5- ,tulea E-, (urianu Cornel, Institu2ii de drept economic 3i comercial,
&ditura &conomic, Cucure3ti 1"">-
#- 7acovei L-, +rept Comercial Comparat, ; sc5eme 3i tabele ;, C5i3inu
//-
@- 7otica )-, ,opa E-, +rept Comercial )om:n 3i +rept Cancar, &ditura
Lumina Le', Cucure3ti 1"""-
0- Soroceanu E-, Dte1an +-, +reptul Comercial pe n2elesul tuturor, &ditura
&uropa Nova, Cucure3ti, 1"">-
"- ZHLPUOS h-i-, FGHIJHKLMNO P QNGRNSNO TGHSN MHTPQHUPLQPVOLMPW LQGHK,
YNLMSH, 1""$-
1-jOGkOSPV F-b-, lNLLPeLMNO mNGRNSNO \GHSN, YNLMSH 1"">-
11-\OQGNS c-Z-, fN]]OGVOLMNO \GHSN, nHKMQ;\OQOG`XGR /1-
1/-\XkPKLMPe p-c-, fN]]OGVOLMNO \GHSN, YNLMSH //-
SEMINARUL EV
CONCURENA BN AFACERI I PROTECIA CONSUMATORILOR DIN
PERSPECTIVA RELAIILOR DE AFACERI
C-),i)*t3
" N-,i*)ea /i (-)di,ii+e (-)(*re),ei
Concuren2a n a1aceri- !bliga2ia de a e'ercita activitatea n limita concuren2ei licite-
No2iune de concuren2- Crearea condi2iilor necesare concuren2ei-
$ F*)(,ii+e (-)(*re),ei
6ormele 3i 1unc2iile concuren2ei- Ac2iuni care dunea* concuren2ei: practici
monopoliste% acte de concuren2 neloial <con1u*ie denigrare, de*organi*area
ntreprinderii rivale, acapararea agresiv a clientelei=% acte de concuren2 neloial care
i*vorsc din comer2ul interna2ional <acorduri de dumping, subven2ii la e'porturi 3i
importuri n propor2ii mari= care au adus pre4udiciu sau e'ist pericolul unui
pre4udiciu productorilor na2ionali- ,ublicitatea neonest 3i publicitatea neautentic
ca ac2iuni care dunea* concuren2ei- )egistrul de Stat al ntreprinderilor
monopoliste- )esponsabilitatea ntreprinderilor care suprim concuren2a-
# Pr-te(,ia (-)0*.at-ri+-r 4) re+a,ii+e de a&a(eri+-r
No2iunea de protec2iei a consumatorilor- +repturile consumatorilor- !rganele care
asigur protec2ia consumatorilor-
S*2ie(te pe)tr* eva+*are3
&'plicarea condi2iilor pentru e'isten2a concuren2ei 3i 1unc2iile acesteia-
,reci*area 1unc2iilor concuren2ei n economia de pia2-
$
Indicarea ac2iunilor care suprim concuren2a-
&'plicarea concuren2ei neloiale-
&'plicarea drepturilor consumatorilor-
+eterminarea 3i preci*area organelor care asigur protec2ia consumatorilor-
Bi2+i-5ra&ia re(-.a)dat'3
1- (urcu Ion, +reptul a1acerilor, &ditura C5emarea, Ia3i 1""/-
/- )usu E- 6oc3a 85-, +rept comercial, C5i3inu, /@-
$- Lub} 7-, ,olitica comunitar 3i protec2ia consumatorului, L8+A, ,aris, 1""-
>- Ang5enii S-, +reptul comercial, &ditura !scar ,rint, Cucure3ti 1""@-
5- 8ionea E-, Curs de drept comercial, &ditura Scaiul, Cucure3ti 1""#-
#- 7acovei L-, +rept Comercial Comparat, ; sc5eme 3i tabele ;, C5i3inu //-
@- 7otica )-, ,opa E-, +rept Comercial )om:n 3i +rept Cancar, &ditura Lumina
Le', Cucure3ti 1"""-
0- Soroceanu E-, Dte1an +-, +reptul Comercial pe n2elesul tuturor, &ditura
&uropa Nova, Cucure3ti, 1"">-
"- ZHLPUOS h-i-, FGHIJHKLMNO P QNGRNSNO TGHSN MHTPQHUPLQPVOLMPW LQGHK,
YNLMSH, 1""$-
1-jOGkOSPV F-b-, lNLLPeLMNO mNGRNSNO \GHSN, YNLMSH 1"">-
11-\OQGNS c-Z-, fN]]OGVOLMNO \GHSN, nHKMQ;\OQOG`XGR /1-
1/-\XkPKLMPe p-c-, fN]]OGVOLMNO \GHSN, YNLMSH //-
TEMATICA REFERATELOR
1- +reptul a1acerilor ? ramur a dreptului
/- Apari2ia istoric a dreptului a1acerilor-
$- I*voarele dreptului a1acerilor-
>- ,rincipiile dreptului a1acerilor-
5- No2iunea 3i elementele activit2ii de ntreprin*tor-
#- 8enurile activit2ii de ntreprin*tor-
@- ,ersoana 1i*ic ? subiect al dreptului a1acerilor-
0- Activitatea n ba* de patent de ntreprin*tor-
"- 9ntreprin*torul individual ? subiect al dreptului a1acerilor-
1- 8ospodria 2rneasc ? subiect al dreptului a1acerilor-
11- Activit2i licen2iate-
1/- ,ersoana 4uridic ? subiect al dreptului a1acerilor-
1$- No2iunea 3i natura 4uridic a societ2ilor comerciale-
1>- Constituirea societ2ilor omerciale-
15- 9nregistrarea societ2ilor comerciale-
1#- +repturile 3i obliga2iile societ2ilor comerciale-
1@- !rganele societ2ilor comerciale-
10- )egimul 4uridic 3i componen2a patrimoniului societ2ii comerciale-
1"- )eorgani*rii societ2ilor comerciale-
/- 6u*iunea societ2ilor comerciale-
/1- +e*membrarea societ2ilor comerciale-
//- (rans1ormarea societ2ilor comerciale-
/$- +i*olvarea societ2ilor comerciale-
$1
/>- Lic5idarea societ2ilor comerciale-
/5- Insolvabilitatea societ2ilor comerciale-
/#- Societ2ile de persoane-
/@- Societatea n nume colectiv-
/0- Societatea n comandit-
/"- Societatea cu rspundere limitat-
$- Societatea pe ac2iuni-
$1-Cooperativa de produc2ie-
$/-Cooperativa de ntreprin*tor-
$$-Caracteri*area particularit2ilor ntreprinderilor de stat-
$>- Caracteri*area particularit2ilor ntreprinderilor municipale-
$5-No2iunea 3i elementele contractului-
$#-Condi2iile de 1ond 3i de 1orm ale contractelor comerciale-
$@-Contractul de vn*are ? cumprare comercial-
$0-Contactul de leasing-
$"-Contractul de arend-
>-(itluri comerciale de valoare ca mi4loace de plat-
>1-Contractul de mandat-
>/-Contractul de comision-
>$-Concuren2a n a1aceri-
>>-,rotec2ia consumatorilor din perspectiva rela2iilor de a1aceri-
SUBIECTELE PENTRU EEAMEN
1- Concep2ii privind dreptul public 3i dreptul privat-
/- Caracteristica general a dreptului civil-
$- No2iunea 3i obiectul dreptului a1acerilor-
>- Apari2ia istoric a dreptului a1acerilor-
5- I*voarele dreptului a1acerilor-
#- ,rincipiile dreptului a1acerilor-
@- No2iunea 3i elementele activit2ii de ntreprin*tor-
0- 8enurile activit2ii de ntreprin*tor-
"- (ipurile activit2i antreprenoriale-
1- !bliga2iile ntreprin*torului-
11-No2iuni generale de subiect al dreptului a1acerilor-
1/- ,ersoana 1i*ic ? subiect al dreptului a1acerilor-
1$- Activitatea n ba* de patent de ntreprin*tor-
1>- 9ntreprin*torul individual ? subiect al dreptului a1acerilor-
15- 8ospodria 2rneasc ? subiect al dreptului a1acerilor-
1#- Activit2i licen2iate-
1@- !bliga2ia ntreprin*torului de a ob2ine licen2a-
10- Activit2i monopol de stat-
1"- Activit2i monopol natural-
/- ,ersoana 4uridic ? subiect al dreptului a1acerilor-
/1-No2iunea 3i natura 4uridic a societ2ilor comerciale-
//- Clasi1icarea societ2ilor comerciale-
/$- 6unc2iile societ2ilor comerciale-
$/
/>-Condi2ii generale de constituire a persoanelor 4uridice cu scop lucrativ-
/5- 6ondatorii societ2ilor comerciale-
/#- Actul de constituire al societ2ii comerciale-
/@- 9nregistrarea societ2ilor comerciale-
/0- +repturile 3i obliga2iile asocia2ilor societ2ilor comerciale-
/"- !rganele societ2ilor comerciale-
$- )egimul 4uridic 3i componen2a patrimoniului societ2ii comerciale-
$1- Capitalul social- 6unc2iile capitalului social-
$/- No2iunea 3i 1ormele reorgani*rii societ2ilor comerciale-
$$- 6u*iunea societ2ilor comerciale-
$>- +e*membrarea societ2ilor comerciale-
$5- (rans1ormarea societ2ilor comerciale-
$#- +i*olvarea societ2ilor comerciale-
$@- Lic5idarea societ2ilor comerciale-
$0- Insolvabilitatea societ2ilor comerciale-
$"-,rocesul de insolvabilitate ale societ2ilor comerciale-
>- Speci1icul societ2ilor de persoane-
>1- Speci1icul societ2ilor n nume colectiv-
>/- Speci1icul societ2ii n comandit-
>$- No2iunea 3i constituirea societ2ii cu rspundere limitat-
>>- 6unc2ionarea societ2ii cu rspundere limitat-
>5- Societatea pe ac2iuni ? no2iunea 3i constituirea-
>#- !rganele de conducere 3i control ale societ2ii pe ac2iuni-
>@- Ealorile mobiliare ale societ2ii pe ac2iuni-
>0-Cooperativa de produc2ie-
>"-Cooperativa de ntreprin*tor-
5-Caracteri*area particularit2ilor ntreprinderilor de stat-
51- Caracteri*area particularit2ilor ntreprinderilor municipale-
5/-,articularit2ile obliga2iilor n dreptul comercial
5$-No2iunea 3i elementele contractului-
5>-Condi2iile de 1ond 3i de 1orm ale contractelor comerciale-
55-&lementele contractului-
5#- &1ectele contractului-
5@-Contractul de vn*are ? cumprare comercial-
50-Contractul de mandat-
5"-Contractul de comision-
#-Contactul de leasing-
#1-Contractul de arend-
#/-No2iunea 3i caracteristicile titlurilor comerciale ca mi4loace de plat-
#$-(itlurile de credit n dreptul a1acerilor-
#>- No2iunea 3i condi2iile concuren2ei-
#5-6unc2iile concuren2ei-
##-,rotec2ia consumatorilor n rela2iile de a1acerilor-
$$
BIBLIOGRAFIA
ACTE NORMATIVE
1- Constitu2ia )epublicii 7oldova, adoptat la /" iulie 1"">, n vigoare de la /@
august 1""> 7-!- nr-l, 1"">-
/- Codul Civil al )epublica 7oldova 11-#-// nr-11@// 7-!- nr- 0/;0###1
din //-#-//-
$- Codul 6iscal al )epublica 7oldova 1@-1/-1""@ 7-!- nr-#/ din 10-"-1""@-
>- Legea cu privire la nregistrarea de stat a persoanelor 4uridice 3i a ntriprin*torilor
individuali nr- //;EI din 1"-1-/@ 7-!- nr-10>;10@@11 din $-11-/@-
5- Legea cu privire la activitatea de evaluare, nr- "0";E din 10->-// 7-!- nr-
1/@@$ din 1#-@-//-
#- Legea cu privire la antreprenoriat 3i ntreprinderi, nr- 0>5;II din $-1-1""/
7-!- nr- /$$ din /0-/-1"">-
@- Legea cu privire la principiile de ba* de reglementare a activit2ii de
ntreprin*tor, nr- /$5;EI din /-@-/# 7-!-, nr- 1/#;1$#/@ din 11-0-/#-
0- Legea privind investi2iile n activitatea de ntreprin*tor, nr- 01;E din 10-$-/>
7-!-, nr- #>;## din /$->-/>-
"- Legea privind sus2inerea sectorului ntreprinderilor mici 3i mi4locii nr- /#;EI
din @-@-/# 7-!-, 1/#;1$ din 11-0-/#-
1- Legea privind bursele de mr1uri, nr- 111@;III din /#-/-1""@ 7-!- nr- @>#>
din /5-@-1""0-
11- Legea cambiei, nr- 15/@;II din //-#-1""$ 7-!- nr- 1/05 din $-1-1""$-
1/- Legea privind capitali*area pl2ilor periodice, nr- 1/$;IE din $-@-1""0 7-!-
nr- 05;0#5@ din 1@-"-1""0-
$>
1$- Legea privind Comisia Na2ional a Ealorilor 7obiliare, nr- 1"/;IEdin
1/-11-1""0 7-!- nr- //;/$"1 din >-$-1"""-
1>- Legea cu privire la cooperativele de ntreprin*tor, nr- @$;E din 1/->-/1
7-!- nr- >";5/$@ din $-5-/1-
15- Legea privind administra2ia public local, nr- 1/$;E din 10-$-/$ 7-!- nr-
>"/11 din 1"-$-/$-
1#- Legea cu privire la cooperativele de produc2ie, nr- 1@;E din /5->-//
7-!- nr- @1;@$5@5 din #-#-//-
1@- Legea privind coopera2ia de consum, nr- 1/5/;IE din /0-"-/ 7-!- nr-
15>;15#115# din 1>-1/-/-
10- Legea contabilit2ii, nr- >/#;III din >->-1""5 7-!- nr- /0$/1 din
/5-5-1""5-
1"- Legea cu privire la ntreprinderea de stat, nr- 1>#;III din 1#-#-1""> 7-!- nr-
/" din /5-0-1"">-
/- Legea cu privire la 1ondurile de investi2ii, nr- 1/>;III din 5-#-1""@ 7-!-
nr- >5$"@ din 1-@-1""@-
/1- Legea privind gospodriile 2rne3ti <de 1ermier=, nr- 1$5$;IE din $-11-/ I
7-!- nr- 1>;155/ din 0-/-/1-
//- Legea cu privire la grupele 1inanciar;industriale, nr- 1>10;IE din 1>-1/-/ I
7-!- nr- /@;/0" din #-$-/1-
/$- Legea insolvabilit2ii, nr- #$/;E din 1>-11-/1 7-!- nr- 1$";1>10/ du
15-11-/1-
/>- Legea cu privire la licen2ierea unor genuri de activitate, nr- >51;E din
$-@-/C 7-!- nr-10;1"0$# din #-"-/1-
/5- Legea cu privire la limitarea activit2ii monopoliste 3i de*voltarea concuren2ei, I
"#;II din /"-1-1""/ 7-!- nr-/># din /0-/-1""/-
/#- Legea cu privire la leasing, nr- 5";EI din /0->-/5 7-!- nr- "/;">>/"
0-@-/5-
/@- Legea privind mrcile 3i denumirea de origine a produselor, nr- 500;III
//-"-1""5 7-!- nr- 0;"@@# din 0-/-1""#-
/0- Legea cu privire la patenta de ntreprin*tor, nr- "$;IE din 15-@-1""0 7-!-%
@/;@$>05 din #-0-1""0-
/"- Legea cu privire la protec2ia concuren2ei, nr- 11$;IE din $-#-/ 7-!-
nr- 1##;1#01/5 din $1-1/-/-
$- Legea privind protec2ia mediului ncon4urtor, nr- 1515;II din 1#-#-1""$
7-!- nr- 1/0$ din $-1-1""$-
$1- Legea privind societ2ile pe ac2iuni, nr- 11$>;III din /->-1""@ 7-!- nr- $0;
$"$$/ din 1/-#-1""@-
$/- Legea cu privire la *onele economice libere, nr- >>;E din /@-@-/1 7-!-
nr- 10;1"0$> din #-"-/1-
$$- |otr:rea 8uvernului despre aprobarea )egulamentului societ2ilor economice
din )epublica 7oldova, nr- 5 din 1-"-1""1-
$>- |otr:rea 8uvernului cu privire la punerea n aplicare a numrului de identi1icare
de stat unic al ntreprinderii 3i organi*a2iilor, nr- 0#1 din 1>-@-/$ 7-!- nr- 15$;
15>0"" din //-@-/$
$5
LITERATURA
1- Comentariul la Codul Civil al Republicii Moldova, &ditura A)C, C5i3inu, /5-
/- +orin Clocotici, Drept comercial al afacerilor, &ditura 6unda2iei )om:nia de
7:ine, Cucure3ti 1""0-
$- Constantin Cri3u, Dte1an Cri3u, Ghidul juristului, &ditura Argessis, Cucure3ti 1""@-
>- Crsan Corneliu, (oma 7i5ai 3-a-, Societi comerciale, &ditura Dansa, Cucure3ti,
1""5-
5- C:rsan Corneliu 3i al2i coautori, Societile comerciale. Organiarea!
funcionarea! rspunderea, &ditura Dansa, Cucure3ti, 1""$-
#- Daguna +an +rosu, Nicolescu 7i5ail )omeo, Societile comerciale europene,
&ditura !scar ,rint, Cucure3ti, 1""#-
@- S-Caie3 N-)o3ca, Drept Civil. "artea general. "ersoana fiic. "ersoana
juridic, C5i3inu, />-
0- C:rcei &-, Societi comerciale, &ditura Lumina Le', Cucure3ti 1""5-
"- 7mlig S-, Societile pe aciuni. Comentariu la #egea nr.$$%&'())*$++,,
&ditura 7useum, C5i3inu, /1
1- Lupu 8-, Amiteteloaie Ale'candru, Drept comercial, &ditura C5emarea, Ia3i,
1""0-
11- 85eorg5escu Ioan L-, Drept comercial roman, &ditura Lumina Le', Cucure3ti,
1"">-
1/- (urcu I-, -eoria .i practica dreptului comercial roman, &ditura Lumina Le',
Cucure3ti, 1""0-
1$- Sptaru Liviu, Societi comerciale .i piaa de capital, &ditura &conomic,
Cucure3ti 1"""-
1>- La*r (-, Societatea comercial'persoan juridic /n economia de pia,
C5i3inu, /-
15- )o3ca Nicolae, Caie3 Sergiu, Dreptul afacerilor, C5i3inu, />-
1#- )usu E- 6oc3a 85-, Drept comercial, C5i3inu, /@-
1@- Cp2in !ctavian, Societile comerciale instituii ale noului drept comercial,
&ditura Le', Cucure3ti, 1""1-
10- ,tr3canu ,-, Drept comercial, &ditura ALL, Cucure3ti, 1"">-
1"- ,etrescu ,-, Drept comercial rom0n, &ditura !scar ,rint, Cucure3ti, 1""#-
/- Eoinica )omul ,etru, Dreptul societilor comerciale, &ditura |olding )eporter
3i Albastr, Cucure3ti 1""0-
/1- +emetrescu ,aul I-, 1ntreprinderile comerciale, &ditura Cercetri 4uridice,
Cucure3ti 1"0"-
//- Stanciu +- Crpenaru, Drept comercial rom0n, &ditura ALL, Cucure3ti //-
/$- (urcu Ion, Dreptul afacerilor, &ditura C5emarea, Ia3i 1""/-
/>- Ang5enii S-, Dreptul comercial, &ditura !scar ,rint, Cucure3ti 1""@-
/5- 8ionea E-, Curs de drept comercial, &ditura Scaiul, Cucure3ti 1""#-
/#- ,tulea E-, (urianu Cornel, )nstituii de drept economic .i comercial, &ditura
&conomic, Cucure3ti 1"">-
/@- 7acovei L-, Drept Comercial Comparat, ; sc5eme 3i tabele ;, C5i3inu //-
$#
/0- 7otica )-, ,opa E-, Drept Comercial Rom0n .i Drept 2ancar, &ditura Lumina
Le', Cucure3ti 1"""-
/"- Soroceanu E-, Dte1an +-, Dreptul Comercial pe /nelesul tuturor, &ditura &uropa
Nova, Cucure3ti, 1"">-
$- 7inea 7ircea;Dte1an, Constituirea societilor comerciale, &ditura Lumina Le',
Cucure3ti, 1""#-
$1- (urcu Ion, Dreptul Comercial, E;, Colec2ia Avocatul Comerciantului, &ditura
Centrul de calcul 3i consultan2, Clu4, 1""1-
$/- 85impa N-, )ucareanu I-, 3lemente de Drept Comercial, &ditura Academiei,
Cucure3ti, 1"">-
$$- +eaconescu A-, Organiarea activitii comerciale, &ditura +idactica 3i
,edagogica, Cucure3ti, 1""/-
$>- 6allon 7-, 7aniet 6-, Securitatea produciei .i mecanismele de control /n
Comunitatea 3uropean, Cru'elles, Stor} Scientia, 1""-
$5- Lub} 7-, "olitica comunitar .i protecia consumatorului, L8+A, ,aris, 1""-
$#- ZHLPUOS h-i-, 4567869:;<= > ?<5@<A<= B56A< ;6B>?6C>:?>D=:;>E :?569,
YNLMSH, 1""$-
$@- jOGkOSPV F-b-, F<::>G:;<= H<5@<A<= I56A<, YNLMSH 1"">-
$0- \OQGNS c-Z-, J<KK=5D=:;<= I56A<, nHKMQ;\OQOG`XGR /1-
$"- \XkPKLMPe p-c-, J<KK=5D=:;<= I56A<, YNLMSH //-
>- jX]PUNS Z-Y-, L=78M965<89<= N;<9<K>D=:;<= I56A<, YNLMNSLMNO
cvJHQOU^LQSN wxcY\y /1-
>1- ZOGkPKPK i-\-, O9=P9=Q;<9<K>D=:;<= I56A<, PvJ- xNG]H, YNLMSH /1-
>/- fHGGN` \-q- r-, L=78M965<89<= N;<9<K>D=:;<= I56A<, YNLMSH //-
>$- Z-b-\NTNKJNTXUN, Z-b-dLNSUOSNP, J<K=5D=:;<= B56A<, nKMQ;\OQOGL`XGR
1""@-
>>- fHUOKPM i-, H<5@<A<= B56A<, fPkPKOS 1"""-
>5- jOGkOKOSPVt F-b-, RD=S9>; ?<5@<A<@< B56A<, YNLMSH 1"">-
>#- fXUHRPK Y- c-, I5=8B5>9>K6?=CT:?A< > B56A<! <BU? V6B686, YNLMSH 1""/-
>@- +ider ,aul, #es societes commerciales, &dition ,resses Bniversitaires de 6rance,
,aris, 1""1-
>0- 7- de Auglart, Curs de droit commercial, &dition 7ontc5, />-
$@
STRATEGII DE EVALUARE
Eva+*area (*re)t' se va e1ectua n ba*a aprecierii e'punerii materialului
bibliogra1ic obligatoriu 3i suplimentar, a re1eratelor problemati*ate con1orm tematicii
recomandate- Notarea se va 1ace n dependen2 de gradul de cunoa3tere a subiectelor
recomandate, se va 2ine cont de utili*area literaturii suplimentare, de participarea la
de*bateri, de 1ormularea opiniilor 3i propunerilor proprii argumentate-
Eva+*area &i)a+' se va 1ace sub 1orm de e'amen n 1orm oral, care se va
des13ura prin pre*entarea rspunsurilor la subiectele din biletul de e'aminare-
Ciletul va con2ine trei subiecte-
,rincipalele metode de evaluare care vor 1i utili*ate sunt: observarea,
c5estionarea, pre*entarea, evaluarea reciproc, re*olvarea unor spe2e, 3i testarea- Bna
dintre modalit2ile principale de evaluare, totu3i, va rm:ne autoevaluarea, care
presupune estimarea de ctre studen2i a propriului progres, ce duce ca consecin2 la
reorgani*area e1orturilor intelectuale 3i volitive n vederea reali*rii obiectivelor
propuse- Aprecierea va 1i reali*at prin aplicarea combinat a modelelor
1undamentale de notare: modelul de grup ? utili*at pentru constatarea gradului de
reali*are a obiectivelor, 3i modelul individuali*at ? pentru raportarea re*ultatelor
ob2inute la posibilit2ile 1iecrui student-
A+5-rit.*+ (a+(*+'rii )-tei +a eFa.e)
,entru un scor total de 1 : rspunsul la prima ntrebare teoretic va constitui
$, la a doua ntrebare ? $5, la a treia ntrebare ? $5-
1 ; nota *ece 5 ; nota cinci
" ; nota nou > ; nota patru
$0
0 ; nota opt $ ; nota trei
@ ; nota 3apte / ; nota doi
# ; nota 3ase 1 ; nota unu
EFp+i(area pr-(e)ta;*+*i pe para.etri
Evaluarea competenelor no!eolo"ce:
&'punerea logic 3i consecvent a materialului din program ? 5%
Argumentarea opiniilor 3tiin2i1ice cu re1erin2e la doctrin ? /%
Btili*area propriilor argumente n ba*a cercetrilor individuale ? /%
Nivelul lingvistic al e'punerii <stilul, utili*area corect a terminologiei
4uridice= ? 1-
Argumentarea celor men2ionate cu e'punerea propriei opinii ? 1%
!riginalitatea 3i nivelul lingvistic al e'primrii ? 1-
,entru activitatea din timpul anului universitar se pot acorda puncte suplimentare- +e
asemenea, se va lua n considerare pre*en2a la prelegeri 3i seminare, participarea
activ la de*bateri din cadrul seminarelor 3i pre*entarea re1eratelor problemati*ate-
$"